Документ 1129-97-п, текущая редакция — Редакция от 14.11.2019, основание - 916-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 1997 р. № 1129
Київ

Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1469 від 27.09.2000
№ 801 від 11.07.2001
№ 1216 від 06.08.2003
№ 701 від 03.08.2005
№ 619 від 11.07.2012
№ 662 від 24.07.2019
№ 916 від 06.11.2019}

З метою поліпшення організації роботи із створення і збереження матеріальних цінностей державного резерву та на виконання Закону України "Про державний матеріальний резерв" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 1992 р. № 280-05.

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 66

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1997 р. № 1129

ПОРЯДОК
формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву

{У тексті Порядку слово “Держкомрезерв” у всіх відмінках замінено словом “Держрезерв” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 619 від 11.07.2012}

{У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

Загальна частина

1. Цей Порядок регулює відносини Держрезерву з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у процесі формування і розміщення матеріальних цінностей державного резерву, їх відпуску у зв'язку з освіженням і заміною, у порядку тимчасового позичання, розбронювання, надання гуманітарної допомоги та для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначає умови проведення обліку запасів матеріальних цінностей державного резерву і подання звітності про їх наявність відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" та інших законодавчих актів.

Особливості формування і розміщення мобілізаційного резерву, здійснення поставок, закладення і відпуску з нього матеріальних цінностей, подання та проходження звітності про їх рух визначаються іншими актами законодавства.

Формування та розміщення запасів матеріальних цінностей державного резерву

2. Формування запасів матеріальних цінностей державного резерву здійснюється Кабінетом Міністрів України виходячи із стратегічних та інших першочергових потреб, визначених законодавством, за пропозиціями міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 662 від 24.07.2019}

3. Пропозиції щодо номенклатури матеріальних цінностей, норм їх накопичення у державному резерві та внесення змін до них подаються міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим Держрезерву для опрацювання і узагальнення.

Після опрацювання і узагальнення пропозицій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим Держрезерв готує проект акта Кабінету Міністрів України, погоджує його із заінтересованими органами та подає до Мінекономіки для внесення до Кабінету Міністрів України.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 619 від 11.07.2012, № 662 від 24.07.2019}

4. Розміщення запасів матеріальних цінностей державного резерву здійснюється Держрезервом на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності на договірних умовах.

На підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву матеріальні цінності розміщуються за спеціальними планами, що розробляються і затверджуються Держрезервом.

На підприємствах, в установах і організаціях, що здійснюють відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву (далі - відповідальні зберігачі), розміщення матеріальних цінностей забезпечується Держрезервом виходячи з критеріїв економічної доцільності, наявності у цих зберігачів необхідних для зберігання продукції умов, доцільності територіального розташування зберігачів тощо. Договори з відповідальними зберігачами укладаються Держрезервом на період, не менший за встановлений термін зберігання продукції до її освіження або заміни.

Поставка і закладення матеріальних цінностей до державного резерву

5. Поставка і закладення матеріальних цінностей до державного резерву здійснюється відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України номенклатури і норм їх накопичення у державному резерві у порядку створення, поповнення, освіження, заміни запасів матеріальних цінностей державного резерву та повернення тимчасово позичених матеріальних цінностей.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

Закладення матеріальних цінностей до державного резерву у порядку створення та поповнення його запасів провадиться за замовленнями Держрезерву за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік, та коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, що підлягають освіженню, позичанню та розбронюванню.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

6. Постачальники матеріальних цінностей до державного резерву визначаються уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, на конкурсних засадах згідно із законодавством.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1469 від 27.09.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

7. Закладення до державного резерву матеріальних цінностей, що зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, у порядку освіження, заміни здійснюється ними з дотриманням вимог, визначених Держрезервом.

Закладення до державного резерву матеріальних цінностей, що знаходяться на зберіганні у відповідальних зберігачів, в порядку освіження, заміни провадиться цими зберігачами із дотриманням вимог Держрезерву щодо якості матеріальних цінностей.

8. Поставка матеріальних цінностей до державного резерву підприємствами-постачальниками здійснюється за договорами, що укладаються з Держрезервом, підприємствами, установами і організаціями-зберігачами.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 619 від 11.07.2012, № 662 від 24.07.2019}

Приймання матеріальних цінностей, що закладаються до державного резерву

9. Матеріальні цінності, що закладаються до державного резерву підприємствами, установами і організаціями системи державного резерву, приймаються на місці постійного зберігання відповідно до нормативно-правових актів Мінекономіки.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 619 від 11.07.2012}

Матеріальні цінності, що закладаються до державного резерву у відповідальних зберігачів, приймаються ними самостійно з дотриманням вимог, визначених Держрезервом, а також обумовлених договорами на їх поставку.

10. Матеріальні цінності вважаються закладеними до державного резерву після підписання акта про їх приймання, розміщення на місці постійного зберігання та оформлення відповідних бухгалтерських документів складського обліку.

11. Інформація щодо закладення матеріальних цінностей до державного резерву подається Держрезерву не пізніше ніж у п'ятиденний термін після їх закладення у порядку, встановленому Держрезервом, з дотриманням вимог щодо режиму таємності.

Відпуск матеріальних цінностей із державного резерву

12. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву, що зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, у зв’язку з їх освіженням і заміною здійснюється згідно з планами освіження.

{Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 619 від 11.07.2012}

Матеріальні цінності, що мають короткі терміни зберігання, сезонний характер закладення, довготерміновий цикл виготовлення, а також матеріальні цінності, закупівля яких здійснюється за імпортом, освіжуються (замінюються) в основному з розривом у часі за спеціальними планами освіження, погодженими Кабінетом Міністрів України, із спрямуванням одержаних від їх реалізації коштів на закупівлю та закладення свіжих (нововироблених) матеріальних цінностей. В інших випадках у разі неможливості одночасного закладення матеріальних цінностей до державного резерву замість тих, що підлягають освіженню або заміні, відпуск здійснюється згідно з актами Кабінету Міністрів України з визначенням термінів їх закладення.

Освіження матеріальних цінностей державного резерву, що знаходяться у відповідальних зберігачів, а також заміна їх продукцією аналогічного асортименту та якості здійснюються ними самостійно без залучення додаткових бюджетних коштів відповідно до укладених з Держрезервом договорів.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

У разі коли матеріальні цінності державного резерву знаходяться у відповідальних зберігачів, які не використовують (не виробляють і не закуповують) зазначені цінності, їх освіження або заміна проводиться Держрезервом з подальшим закладенням продукції аналогічного асортименту та якості у таких або інших відповідальних зберігачів.

{Абзац четвертий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 662 від 24.07.2019}

Якщо відповідальні зберігачі, що використовують (виробляють і закуповують) матеріальні цінності, які закладені у них до державного резерву, не можуть здійснити їх освіження (заміну) через невідповідність виготовленої або закупленої продукції вимогам щодо якості та упаковки, зупинення (припинення) її виробництва та з інших поважних причин, Держрезерв за зверненням цих зберігачів, що подається не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну зберігання продукції, приймає рішення стосовно доцільності подальшого її зберігання на відповідному підприємстві (в установі, організації) і провадить її освіження (заміну) в установленому порядку або відпуск згідно з актом Кабінету Міністрів України з наступним закладенням до державного резерву аналогічних матеріальних цінностей на цьому або іншому підприємстві.

{Абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

13. Відпуск матеріальних цінностей із державного резерву в порядку тимчасового позичання та з незнижуваного запасу здійснюється згідно з актом Кабінету Міністрів України, проект якого готується Держрезервом за зверненням центрального, місцевого органу виконавчої влади, з визначенням одержувачів, терміну та умов відпуску матеріальних цінностей із державного резерву, розміру плати за позичання, а також терміну їх повернення.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

Проекти актів Кабінету Міністрів України про відпуск матеріальних цінностей із державного резерву у порядку тимчасового позичання готуються за дорученням Прем'єр-міністра України, а за його відсутності - Першого віце-прем'єр-міністра України і в обов'язковому порядку погоджуються з Мінекономіки, Мінфіном.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

У разі потреби до зазначених проектів актів Кабінету Міністрів України додаються обгрунтовані розрахунки.

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 662 від 24.07.2019}

15. Після прийняття рішення про відпуск матеріальних цінностей із державного резерву в порядку тимчасового позичання Держрезерв забезпечує укладення договору з позичальником, в якому зазначаються умови та терміни відпуску (повернення) матеріальних цінностей, види забезпечення зобов'язань щодо своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей до державного резерву, а також інші необхідні умови.

Видами забезпечення виконання зобов'язань щодо своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей можуть бути:

гарантійний лист позичальника про своєчасне повернення матеріальних цінностей до державного резерву за підписами керівника та головного бухгалтера, завіреними печаткою суб’єкта господарювання;

{Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 619 від 11.07.2012}

гарантійне зобов'язання чи додаткова угода про фінансову відповідальність банку, в якому обслуговується позичальник, за його зобов'язаннями перед Держрезервом;

нотаріально засвідчений договір майнової застави, вартість якої відповідає вартості позиченої продукції та сумі відсотків за користування матеріальними цінностями.

Відпуск матеріальних цінностей із державного резерву в порядку тимчасового позичання здійснюється тільки після укладення Держрезервом договору з позичальником.

{Абзац шостий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 619 від 11.07.2012, № 662 від 24.07.2019}

16. Розмір плати за тимчасове позичання матеріальних цінностей із державного резерву встановлюється у відсотках до їх вартості в межах розміру облікової ставки Національного банку, що діє на момент позичання, і фіксується в договорі.

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

Для визначення розміру плати за позичання враховується якість продукції, термін зберігання, її обсяги, кон'юнктура ринку на момент прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо відпуску.

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

Плату за позичання продукції може бути знижено, якщо до закінчення терміну зберігання матеріальних цінностей у державному резерві залишається менш як шість місяців, попит на внутрішньому ринку на момент позичання продукції відсутній, позичальник є відповідальним зберігачем або продукція за рахунок позичальника перезакладається згідно з планами та завданнями Держрезерву.

17. Відпуск матеріальних цінностей із державного резерву у порядку розбронювання здійснюється у разі, коли ці цінності виключаються з номенклатури продукції державного резерву, їх рівні накопичення перевищують затверджені, а також у зв'язку із закінченням терміну зберігання та недоцільністю подальшого зберігання на окремих пунктах відповідального зберігання, неможливістю (складнощами) проведення їх освіження, перевезення тощо.

Розбронювання матеріальних цінностей з державного резерву здійснюється згідно з актами Кабінету Міністрів України за поданням Мінекономіки, які опрацьовуються і погоджуються з Держрезервом, Мінфіном, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим на підставі їх звернень.

{Абзац третій пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 662 від 24.07.2019}

18. Відпуск матеріальних цінностей із державного резерву у порядку надання гуманітарної допомоги здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Проект акта Кабінету Міністрів України про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву для надання гуманітарної допомоги готується Держрезервом за дорученням Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України і погоджується з МЗС, Мінекономіки і Мінфіном. У разі необхідності в застосуванні особливих умов щодо митного оформлення гуманітарної допомоги, її доставки тощо проект цього акта погоджується з Держмитслужбою та іншими відповідними центральними органами виконавчої влади.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

У проектах актів Кабінету Міністрів України обов'язково визначаються джерела відшкодування та термін поповнення запасів матеріальних цінностей, відпущених з державного резерву.

У виняткових випадках, коли гуманітарну допомогу необхідно надати терміново, відпуск матеріальних цінностей з державного резерву може бути здійснений за окремим дорученням Прем'єр-міністра України або Першого віце-прем'єр-міністра України з наступним оформленням цього відпуску актом Кабінету Міністрів України.

18-1. Відпуск зерна з державного резерву на виконання державних зобов'язань за міжнародними договорами здійснюється за рішеннями Кабінету Міністрів України, проекти яких готуються Держрезервом за дорученням Прем'єр-міністра України, а за його відсутності - Першого віце-прем'єр-міністра України та погоджуються з Мінекономіки, Мінфіном, МЗС.

{Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 1216 від 06.08.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

19. У разі виникнення надзвичайної ситуації відпуск матеріальних цінностей з державного резерву для ліквідації її наслідків здійснюється згідно з актами Кабінету Міністрів України, проекти яких готуються Держрезервом за поданням голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або ДСНС і погоджуються з Мінфіном та Мінекономіки, а в разі потреби - з іншими заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 619 від 11.07.2012, № 662 від 24.07.2019}

Оперативний відпуск матеріальних цінностей з державного резерву для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а у виняткових випадках (коли прогнозована надзвичайна ситуація загрожує життю людей, об'єктам економіки та території), для вжиття невідкладних заходів до запобігання виникненню такої ситуації здійснюється у дводенний термін за дорученням Прем'єр-міністра України, в разі його відсутності - за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України з наступним оформленням у двотижневий термін цього відпуску актом Кабінету Міністрів України.

Документи з необхідним обгрунтуванням подаються одержувачем матеріальних цінностей з державного резерву до Мінекономіки у тижневий термін.

Відпуск матеріальних цінностей із державного резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється без оплати з наступним відшкодуванням витрат відповідно до Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140.

{Абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 801 від 11.07.2001}

19-1. У разі виникнення диспропорції між попитом і пропонуванням на внутрішньому ринку зерна відпуск зерна та борошна з державного резерву, в тому числі тих, що підлягають освіженню і розброньованих, здійснюється за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, проекти яких готуються Держрезервом та погоджуються з Мінекономіки, Мінфіном.

{Абзац перший пункту 19-1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 619 від 11.07.2012, № 916 від 06.11.2019}

За рішеннями Кабінету Міністрів України Держрезерв здійснює переробку зерна на підприємствах системи державного резерву та забезпечує реалізацію продуктів його переробки.

Кошти, отримані від реалізації продуктів переробки зерна, спрямовуються на поповнення запасів зерна державного резерву.

{Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ № 1216 від 06.08.2003}

{Пункт 19-2 виключено на підставі Постанови КМ № 662 від 24.07.2019}

20. Порядок відпуску матеріальних цінностей з державного резерву в разі настання особливого періоду визначається окремими актами законодавства.

20-1. У разі виникнення загрози втрати або пошкодження матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі розброньованих, на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, а також відповідальних зберігачів Держрезерв за зверненням зазначених зберігачів, СБУ або ДСНС приймає рішення стосовно переміщення матеріальних цінностей на інші об’єкти зберігання, насамперед такі, що входять до системи державного резерву.

Рішення Держрезерву про переміщення матеріальних цінностей погоджується з Мінекономіки, а в особливий період - додатково з СБУ.

{Порядок доповнено пунктом 20-1 згідно з Постановою КМ № 662 від 24.07.2019}

Визначення цін

21. Ціни на матеріальні цінності, що закладаються та відпускаються з державного резерву, визначаються Держрезервом виходячи з оптових цін, що діють на час закладення або відпуску, кон'юнктури ринку, термінів зберігання, якості продукції, а в разі проведення конкурсних торгів - за цінами торгів на кожну партію конкретної продукції.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 619 від 11.07.2012}

Облік запасів матеріальних цінностей державного резерву, звітність про наявність, рух та контроль за їх станом

22. Держрезерв забезпечує організацію та проведення обліку запасів матеріальних цінностей державного резерву, обсягів їх накопичення і зберігання в розрізі зберігачів, руху матеріальних цінностей.

23. Зведений облік запасів матеріальних цінностей державного резерву, їх руху ведеться Держрезервом в кількісному та вартісному обчисленні за встановленими ним формами і в порядку та на підставі даних оперативного обліку, що ведеться зберігачами.

Періодичність та порядок подання зберігачами даних оперативного обліку наявності і руху зазначених матеріальних цінностей визначаються Держрезервом.

Умови та вимоги щодо проведення цього обліку є обов'язковими для відповідальних зберігачів і включаються в договори про відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

24. Інвентаризація запасів матеріальних цінностей державного резерву проводиться зберігачами системи державного резерву та відповідальними зберігачами в порядку і терміни, встановлені чинним законодавством та Держрезервом. Персональну відповідальність за достовірність даних інвентаризації несуть керівники підприємств-зберігачів згідно з чинним законодавством.

25. Звітність про запаси матеріальних цінностей державного резерву та їх рух подається Держрезервом:

зведений звіт про наявність та якісний стан запасів державного резерву на 1 січня щорічно - до 15 березня поточного року Кабінетові Міністрів України, Мінекономіки і Мінфіну;

відомості про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву - щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України і Мінекономіки;

оперативну інформацію про наявність запасів державного резерву - щомісяця до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України, Мінекономіки і Мінфіну.

Звітність складається з натуральних і вартісних показників за формами, затвердженими Мінекономіки. Відповідальність за достовірність звітних даних несе голова Держрезерву.

{Абзац п'ятий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 619 від 11.07.2012, № 662 від 24.07.2019}

Подання та проходження звітності здійснюється з дотриманням вимог щодо забезпечення збереження державної таємниці (з грифом "таємно").

26. Держрезерв несе відповідальність за достовірність звітності про наявність запасів матеріальних цінностей державного резерву, їх рух і облік, а також здійснює контроль за зберіганням матеріальних цінностей державного резерву на відповідних підприємствах, в установах і організаціях та проведенням з такими цінностями визначених в установленому порядку операцій.вверх