Документ 1000-V, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2015, основание - 77-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо соціального захисту інвалідів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 33, ст.441 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 45, ст. 406; 2002 р., N 52, ст. 380):
у частині другій статті 6 слово "оспорювати" замінити словом
"оскаржувати";
статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. У разі складення вступних іспитів (вступних
випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди
та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання
за обраною спеціальністю, до професійно-технічних навчальних
закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане
навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з
малозабезпечених сімей, у яких:
обидва батьки є інвалідами;
один з батьків - інвалід, а інший помер;
одинока матір з числа інвалідів;
батько - інвалід, який виховує дитину без матері.
Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та
пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і
дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі";
2) частину першу статті 3 Закону України "Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів" ( 540/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5; 2005 р., NN 17-19,
ст. 267) після слів "засобам масової інформації для дітей та
юнацтва" доповнити словами "для інвалідів";
3) у другому реченні статті 9 та частині сімнадцятій статті
34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403)
цифри "16" замінити цифрами "18";
4) в абзаці другому частини першої статті 7 Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35,
ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2006 р., N 19-20, ст. 165) цифри
"16" замінити цифрами "18";

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 травня 2007 року
N 1000-Vвверх