Квартальна фінансова звітність підприємства
Редакції видань; Питання-відповідь від 08.04.2003586
Документ p0586697-03, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2003

     Квартальна фінансова звітність підприємства 
Користувачі фінансової звітності потребують систематизованої
інформації про діяльність підприємства, інвесторами якої вони є
або мають (бажають) стати. Тому відповідно до Закону України від
16.07.99 р. N 996-XIV ( 996-14 ) "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" усі підприємства та організації
повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати і подавати
як річну, так і квартальну фінансову (бухгалтерську) звітність.
Квартальна звітність складається з Балансу і Звіту про фінансові
результати ( z0397-99 ). Суб'єкти малого підприємництва мають
подавати як річний, так і квартальний фінансовий (бухгалтерський)
звіт, що складається з Балансу і Звіту про фінансові результати,
який проти звітності інших підприємств є скороченим за кількістю
показників (скорочений формат звітності).
Квартальна бухгалтерська звітність складається наростаючим
підсумком з початку звітного року, а саме: за січень - березень,
за січень - червень, за січень - вересень, а не за квітень -
червень або за липень - вересень.
На виконання вищезазначеного Закону ( 996-14 ) постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 ( 419-2000-п )
затверджено Порядок подання фінансової звітності.
Підприємства, включаючи представництва іноземних суб'єктів
господарської діяльності, фінансову звітність подають: органам, до сфери управління яких належать підприємства, або
власникам (засновникам) відповідно до установчих документів; трудовим колективам на їх вимогу; органам державної статистики; іншим органам виконавчої влади та користувачам згідно із
законодавством.
Підприємства й організації зобов'язані подати органам
Держказначейства України (щодо асигнувань із держбюджету) та
фінансовим або казначейським органам (щодо асигнувань із місцевих
бюджетів) Звіт про використання бюджетних асигнувань.
Квартальна фінансова звітність подається підприємствами не
пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Конкретні терміни подання фінансової звітності підприємству
встановлює власник або орган, до сфери управління якого належить
підприємство.
Датою подання фінансової звітності вважається день фактичної
її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата
одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства
зв'язку, що обслуговує адресата.
У разі якщо дата подання звітності припадає на вихідний
(святковий) день, терміном подання її є перший після вихідного
(святкового) робочий день.
Подання фінансової звітності супроводжується листом за
підписом керівника підприємства або його заступника, в якому
зазначаються перелік форм фінансової звітності та обсяг (кількість
сторінок).
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом
Мінфіну України від 31.03.99 р. N 87 ( z0391-99 ), під фінансовою
звітністю розуміється бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан і результати господарської
діяльності підприємства за звітний період. У рядках фінансової
звітності, які не мають показників, ставиться прочерк. Проте
підприємства можуть самостійно виготовляти бланк звітності,
зберігаючи нумерацію рядків типових форм звітності, не заносячи до
них тих статей, показники яких у підприємства відсутні (наприклад,
для торговельних підприємств не характерними (безпоказниковими) є
статті у рядках 110, 120, 130 Балансу ( z0396-99 ), та, якщо вони
створені не у формі акціонерного товариства, розділ III Звіту про
фінансові результати) ( z0397-99 ).
Конкретні уніфіковані формати фінансової звітності разом із
вказівками щодо їх заповнення затверджено наказами Мінфіну України
від: 31.03.99 р. N 87 ( z0391-99 ) "Про затвердження положень
(стандартів) бухгалтерського обліку"; 25.02.2000 р. N 39 ( z0161-00 ) "Про затвердження Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва"; 24.02.2001 р. N 101 ( z0218-01 ) "Про внесення змін і
доповнень до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"; 14.06.2000 р. N 131 ( z0359-00 ), від 30.11.2000 р. N 304
( z0905-00 ), від 25.11.2002 р. N 989 ( z0962-02 ), від 18.12.2001
р. N 583 ( z1056-01 ) (про зміни та доповнення до річної
фінансової звітності).
Наказом Мінфіну України від 24.02.2000 р. N 37 ( z0162-00 )
встановлено скорочений перелік видів діяльності, щодо яких органи,
у віданні яких перебувають підприємства - юридичні особи,
складають зведену фінансову звітність.
Фінансова звітність суб'єктами малого підприємництва та
представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності
складається у тисячах гривень з одним десятковим знаком, усіма
іншими - у тисячах гривень.
Форми фінансової звітності - Баланс і Звіт про фінансові
результати ( z0397-99 ) - підписують керівник підприємства і
головний бухгалтер. Звіт суб'єкта малого підприємництва як єдиний
документ, в якому вміщено Баланс і Звіт про фінансові результати,
передбачає підписи керівника підприємства і головного бухгалтера.
У квартальному фінансовому звіті у 2003 р. підприємства
зобов'язані наводити показники про фінансові результати (графа 4
форм N 2 і N 2-м) за аналогічний період попереднього року (тобто
за січень - березень, за січень - червень і за січень - вересень
2002 р. відповідно).
При заповненні статей Балансу ( z0397-99 ) (форми N 1 і N
1-м) у 2003 р. необхідно забезпечити відповідність показників
вступного сальдо (графа 3) трансформації, що мала місце на
підприємстві. Тут слід врахувати, зокрема,
організаційно-структурні зміни підприємства (вибуття, приєднання
частин, структурних підрозділів, філій підприємства), що відбулися
станом на 1 січня 2003 р., виправлення виявлених у 2003 р. помилок
за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку). Таким чином, у графі 3 "На початок року"
квартального балансу наводиться скоригована на зазначені зміни
величина відповідної статті Балансу станом на 31 грудня 2002 р., у
графі 4 Балансу наводиться показник (сальдо) відповідного рахунку
(субрахунку) станом на кінець звітного кварталу (на 31 березня
2003 р., на 30 червня 2003 р., на 30 вересня 2003 р.).
Показники Балансу і Звіту про фінансові результати
( z0397-99 ), які при визначенні підсумків вираховуються
(вважаються від'ємними), у звітності наводяться у дужках. Дужки у
затвердженому оригінал-макеті форм фінансової звітності
виготовлено друком і в такому варіанті (без вилучення дужок) мають
подаватися всім адресатам (користувачам), а у передбачених
випадках - оприлюднюватися. У Балансі - це рядки 012, 032, 162,
360, 370, 416; у Звіті про фінансові результати (форма N 2) - 015,
020, 025, 030, 040, 055, 070, 080, 090, 105, 140, 150, 160, 175,
180, 195, 205, 210, 225; у Фінансовому звіті суб'єкта малого
підприємництва - відповідно рядки 032, 162 і 020, 090, 100, 110,
120, 130, 131, 140, 150, 160, 170, 180, 360. У Балансі - рядок
350, у формі N 2 - рядки 320 і 330 і у формі N 2-м рядок 190
потрібно наводити у дужках, якщо виявиться не прибуток, а збиток.
Цей показник відповідає сальдо на рахунку 44 "Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)".
Наказом Мінфіну України від 25.11.2002 р. N 989 ( z0962-02 )
статтю Балансу "Знос нематеріальних активів" змінено на назву
"Накопичена амортизація", що пов'язано з прагненням точніше подати
сутність того, що нематеріальні речі не підвладні зносу, який
притаманний предметам з матеріально-речовими ознаками. Гудвіл,
який утворюється при придбанні підприємства (ПБО 19 ( z0396-99 ),
не відображається у статті нематеріальних активів на рахунку 12
"Нематеріальні активи", а обліковується окремо на рахунку 19
"Гудвіл при придбанні" та наводиться у вписуваному рядку 065
Балансу (форма N 1).
До статті "Незавершене будівництво" включається вартість
незавершених капітальних інвестицій, здійснених підприємством, у
будівництво, створення, виготовлення, добудову, дообладнання,
модифікацію, реконструкцію, модернізацію, придбання і доставку
основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних
активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для
заміни діючих або устаткування в запасі), у придбання і
виготовлення устаткування, що потребує і не потребує в подальшому
монтажу, а також аванси, перераховані забудовником підряднику. На
незавершене будівництво поширюється дія ПБО 7 "Основні засоби"
( z0288-00 ). Отже, первісна оцінка, подальша переоцінка і
відображення сум дооцінки і фінансових результатів під час
списання внаслідок ліквідації або продажу/передачі об'єкта
незавершеного будівництва має відповідати пунктам 6 - 14, 16 - 21,
33 - 35 ПБО 7 "Основні засоби".
У статті "Довгострокові інвестиції" інвестори асоційованих,
дочірніх і спільних підприємств у рядку 040 наводять суму
фінансових інвестицій, яка відповідно до ПБО 12 ( z0284-00 )
"Фінансові інвестиції" має обліковуватися за методом участі в
капіталі. Всі інші фінансові інвестиції наводяться у рядку 045.
Рядок 060 "Відстрочені податкові активи" і рядок 460
"Відстрочені податкові зобов'язання" заповнюються із застосуванням
норм ПБО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мінфіну
України від 28.12.2000 р. N 353 ( z0047-01 ), і здійсненням
облікових записів на рахунках 17 і 54 на дату балансу. ПБО 17 має
застосовуватися лише підприємствами, які є платниками податку на
прибуток. Але платники податку на прибуток можуть на квартальну
дату відстрочені податкові активи і податкові зобов'язання не
обчислювати. У такому разі ці підприємства у графі 4 "На кінець
звітного кварталу" наводять таку саму суму відстрочених податкових
активів і відстрочених податкових зобов'язань, що й у графі 3 "На
початок звітного року". Згідно із наказом Мінфіну України від
24.02.2001 р. N 101 ( z0218-01 ) ПБО 17 також не застосовується
суб'єктами господарювання, які відповідають критеріям суб'єкта
малого підприємництва, незалежно від того, що вони сплачують
податок на прибуток.
До статті "Виробничі запаси" включається вартість оборотних
активів, облік яких ведеться на рахунках 20 "Виробничі запаси" і
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", включаючи
транспортно-заготівельні витрати, які після розподілу залишилися
на цих рахунках. Оцінка запасів при вибутті за середньозваженою
собівартістю може здійснюватися не лише одним розрахунком в цілому
за місяць, але й, якщо це обрано підприємством, за будь-який
короткий проміжок часу. Це потребує в тому числі складання
відповідних документів, наприклад звітів про використання сировини
у виробництві, не в цілому за місяць, а за більш скорочений
проміжок часу. Бухгалтерський облік малоцінних необоротних
матеріальних активів можна вести групою (а не інвентарно), якщо їх
амортизацію здійснено за методом "100% вартості при передачі в
експлуатацію". Для того щоб визначити їх вартість при вибутті
(ліквідації, продажу тощо), передбачено загальну вартість
відповідної класифікаційної підгрупи малоцінних необоротних
матеріальних активів розділити на кількість таких об'єктів
(предметів) у складі цієї підгрупи, тобто застосовується спосіб
середньозваженої оцінки. Підрядники у цій статті відображають суму
валової заборгованості замовників за будівельними контрактами, а
валова заборгованість підрядників за будівельними контрактами
відображається у рядку 610.
При визначенні рівня транспортно-заготівельних витрат до
складу товарно-матеріальних цінностей, що вибули, включають
вартість використаних на виробництво, реалізованих на сторону та
вибулих з інших причин (нестача, псування, уцінка, безоплатна
передача тощо) товарно-матеріальних запасів.
Вартість товарів у рядку 140 відображається за витратами на
придбання (без торговельних націнок), включаючи
транспортно-заготівельні витрати, які за розподілом відносяться до
залишку товарів. Роздрібні торговельні підприємства, які облік
товарів ведуть за ціною продажу, облік і розподіл
транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку 289 можуть
не вести. Відповідні транспортно-заготівельні витрати ці
підприємства обліковують і розподіляють за такою обліковою
політикою на субрахунку 282 "Товари в торгівлі".
До статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" (рядки 230 і 240)
сальдо субрахунків 333 і 334 про вартість грошових документів не
включаються. Такі відомості наводяться у статті "Інші оборотні
активи" (рядок 250). Сальдо субрахунків 643 і 644 до статті
"Розрахунки с бюджетом" не включаються, а відображаються у рядках
250 і 610 відповідно. У рядках 230 і 240 наводиться сума грошових
коштів в головній і операційних касах підприємства, на його
поточних та інших (акредитивних, чекових книжках для розрахунків,
депозитних короткострокових) рахунках в установах банків. Кошти в
іноземній валюті оцінюються за курсом Нацбанку України на дату
складання звіту, тобто на останній день звітного кварталу.
При заповненні показника статутного капіталу слід мати на
увазі, що до цієї статті включаються внески до статутного
капіталу. Внески учасників і засновників підприємства понад
зафіксовану величину статутного капіталу включаються до статті
"Додатковий вкладений капітал" (рядок 320 форми N 1) або до статті
"Додатковий капітал" (рядок 320 форми N 1-м). Господарські
товариства, до статутного фонду яких під час приватизації
(корпоратизації) не було включено вартість житлового фонду та
інших об'єктів соціальної інфраструктури (які залишалися в їх
користуванні), надалі відповідно до Закону України від 03.03.98 р.
N 147/98-ВР ( 147/98-ВР ) "Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності" (зі змінами та доповненнями) при
передачі таких об'єктів безоплатно їх вартість відображають
кореспонденцією рахунків, передбаченою Інструкцією про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій ( z0893-99 ), затвердженою наказом Мінфіну України від
30.11.99 р. N 291 ( z0892-99 ), з одночасним відображенням
залишкової вартості таких об'єктів за дебетом рахунку 42
"Додатковий капітал" і кредитом рахунку 74 "Інші доходи".
Безоплатна передача державними підприємствами житлового фонду
та інших об'єктів соціальної інфраструктури, що були зараховані на
їх баланс до 2000 р., відображається в аналогічному порядку з
дебетуванням рахунку 40 "Статутний капітал".
Вартість і знос об'єктів, реалізованих органами державного
майна, кошти від реалізації яких зараховано до бюджету,
відображаються підприємствами, на балансах яких вони перебували,
за дебетом рахунку 13 і кредитом рахунку 10, а залишкова вартість
відображається за дебетом рахунку 97. Водночас залишкова вартість
такого об'єкта відображається за дебетом рахунку 40 "Статутний
капітал" або 42 "Додатковий капітал" (якщо такі об'єкти не увійшли
до статутного фонду) та кредиту рахунку 74. Аналогічно (із
застосуванням рахунку 15 "Капітальні інвестиції" та без
застосування рахунку 13 "Знос необоротних активів" відображаються
операції з відчуження за приватизаційним проектом об'єктів
незавершеного будівництва.
Сума пайової участі підприємства у фінансуванні видатків,
пов'язаних з утриманням безоплатно переданих об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, що здійснюється
відповідно до п. 2 ст. 4 вищезазначеного Закону ( 147/98-ВР ), з
урахуванням ПБО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) відображається за
дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" і
кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" (68 "Розрахунки за іншими
операціями").
У рядку 350 підприємство відображає суму нерозподіленого
прибутку або суму непокритого збитку. Сума нерозподіленого
прибутку визначається як кредитове сальдо субрахунку 441 "Прибуток
нерозподілений" за вирахуванням дебетового сальдо субрахунків 442
"Непокриті збитки" і 443 "Прибуток, використаний у звітному
періоді". Сума непокритих збитків складається із сальдо на
субрахунках 442 і 443 за вирахуванням сальдо на субрахунку 441.
У зведених балансах (коли об'єднуються баланси двох і більше
юридичних осіб) наводиться дробом розгорнуто сума нерозподіленого
прибутку і в дужках знаменником - сума непокритого збитку
підприємств, показники діяльності яких включено до зведеного
фінансового звіту. До підсумку розділу I Балансу ( z0396-99 )
включається (додається або вираховується) відповідна різниця між
ними.
Для страхових організацій передбачено статті "Страхові
резерви" (рядок 415) і "Частка перестраховиків у страхових
резервах" (рядок 416 - цей показний наводиться у дужках), різниця
між якими включається до підсумку Балансу ( z0396-99 ). Ці рядки
вносяться (друкуються) до Балансу страховими організаціями.
Забезпечення майбутніх витрат і платежів (рядки 400 і 420) як
створення фінансових ресурсів і визнання операційних витрат,
зобов'язання на здійснення яких у підприємства вже виникли у цьому
звітному періоді внаслідок реалізації продукції з гарантією,
виникнення прав працівників на оплачувану відпустку тощо повинні
створюватись на підприємстві у розрахунковій сумі з тим, щоб
сальдо на рахунку 47 на дату балансу відповідало розрахунковим
виплатам з подій, що відбулися. Обов'язковому інвентаризаційному
підтвердженню сума забезпечень підлягає при складанні річної
фінансової звітності за фактичними показниками накопичених
працівниками підприємства невикористаних днів відпусток, за
кількістю реалізованої готової продукції, гарантійні терміни на
яку не минули.
Показники рядка 420 "Цільове фінансування" визначаються на
рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" з
урахуванням вимог, викладених у пунктах 16 - 19 ПБО 15 "Дохід"
( z0860-99 ). Зокрема, кошти цільового фінансування, використані
на капітальні інвестиції, відображаються зменшенням цільового
фінансування й збільшенням доходу майбутніх періодів (рахунок 69).
У періоді нарахування амортизації введених в експлуатацію
необоротних активів на суму амортизації (що включається до витрат)
згідно з принципом відповідності доходів і витрат визнаються
доходи звітного періоду із зменшенням доходів майбутніх періодів.
Кошти цільового фінансування для здійснення витрат некапітального
характеру визнаються доходом у періоді здійснення таких витрат з
утворенням заборгованості за особою, від якої їх за умовами
фінансування таких робіт (послуг) передбачено отримати. Плата за
користування дитячими дошкільними закладами в цільовому
фінансуванні не відображається, а включається до складу інших
операційних доходів підприємства. Житлово-комунальні організації
відповідно до ПБО 15 "Дохід" суму дотацій і субсидій відображають
як цільове фінансування для компенсації витрат із надання послуг
споживачам у тому місяці, в якому надано такі послуги споживачам
(кредит рахунку 48), з утворенням дебіторської заборгованості за
фінансовим (казначейським) органом (рахунок 64), який здійснює
платежі з дотацій та субсидій. Водночас зазначена сума
відображається за дебетом рахунку 48 і кредитом рахунку 718.
Відповідно до ПБО 1 ( z0391-99 ) показники фінансової
звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів
включаються до загального фінансового звіту підприємства -
юридичної особи. Сальдо з внутрішньо-господарських розрахунків
(субрахунок 683) при складанні загального Балансу підприємства -
юридичної особи згортається. У загальному Звіті про фінансові
результати підприємства - юридичної особи показники наводяться
згорнуто, а у зведеному (щодо двох і більше юридичних осіб) Звіті
про фінансові результати - розгорнуто. Так, якщо в одній філії є
валовий збиток (рядок 055), а в інших філіях - валовий прибуток
(рядок 050), то у загальному звіті підприємства має бути наведено
лише один показник - згорнутий валовий прибуток або валовий збиток
(рядок 050 або 055), який визначається за різницею показників у
рядках 035 і 040. Якщо ж, наприклад, у одного підприємства -
юридичної особи є прибуток (рядок 100), а у інших підприємств -
юридичних осіб, що включені до зведеного Звіту, - збитки (рядок
105), то у зведеному Звіті про фінансові результати відповідні
показники мають бути наведені одночасно у рядках 100 і 105.
Показники "Податок на прибуток від звичайної діяльності"
(рядок 180 форми N 2) заповнюються на підставі записів про належну
суму податку на прибуток за дебетом субрахунку 981 "Податки на
прибуток від звичайної діяльності", рахунку 84 "Інші витрати
операційної діяльності" у кореспонденції з рахунками 64
"Розрахунки з бюджетом", 17 "Відстрочені податкові активи" і 54
"Відстрочені податкові зобов'язання". Сума такого показника
підприємствами, які на квартальну звітність відповідно до своєї
облікової політики відстрочені податкові активи і відстрочені
податкові зобов'язання не обчислюють, а також суб'єктами малого
підприємництва для складання фінансової звітності визначається за
сумою поточного податку на прибуток, яку визначено за податковим
законодавством (тобто береться з податкової декларації).
У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)" підприємства відображають дохід (брутто), тобто
без вирахування непрямих податків, зборів, надходжень на користь
інших осіб (комітентів, принципалів), інших вирахувань (наданих
знижок, повернення продукції, товарів, страхових відшкодувань).
Чистий дохід (нетто) від реалізації продукції визначається
після вирахування сум непрямих податків, зборів, надходжень на
користь комітентів, знижок, вартості повернутих продукції й
товарів, страхових відшкодувань. Генпідрядні організації для
визначення чистого доходу вартість виконаних субпідрядниками робіт
не вираховують, вартість таких робіт відображається у складі
виробничої собівартості. Сума чистого доходу порівнюється з
виробничою собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг для визначення валового фінансового результату (прибутку,
збитку) - рядки 050 або 055 форми N 2. Виробнича собівартість
продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції,
яка відпускається на сторону, та на вартість супутньої продукції в
оцінці можливого використання, яка використовується безпосередньо
на підприємстві. Виробнича собівартість (прямі матеріальні
витрати) продукції та елемент "Матеріальні витрати" зменшуються на
вартість зворотних відходів, одержаних під час виробництва. До
виробничої собівартості включаються втрати від браку з
технологічних причин в межах передбачених норм (технічно неминучий
брак). Втрати від браку з інших причин (перевищення норм,
постачальники, робітники) включаються до інших операційних витрат.
Виходячи з прав підприємства на формування облікової політики і
потреб управління витратами підприємству потрібно забезпечити
облік витрат діяльності за статтями калькуляції і елементами
витрат за поділом на витрати звичайні (передбачені нормами і
технологією виробництва) і витрати, що перевищують норми,
випливають із порушень технології, пов'язані з використанням
недосконалого устаткування і заміною сировини тощо.
Сума всіх витрат операційної діяльності у розділі I може не
збігатися із сумою за елементами операційних витрат (розділ II
форми N 2), зокрема на суму зміни залишків напівфабрикатів
власного виробництва, незавершеного виробництва, готової
продукції, а також у зв'язку з різницею щодо включення
собівартості товарів, що вибули. Собівартість товарів не
включається до елементів витрат розділу II, в той час як вони
відображаються у розділі I. При цьому транспортно-заготівельні
витрати, що приєднані до сервісної вартості (собівартості) товарів
і запасів, мають бути включені до відповідних елементів витрат
операційної діяльності (матеріальні, оплата праці, амортизація
тощо). До розділу II не включаються собівартість (еквівалент за
курсом Нацбанку України) реалізованої іноземної валюти й
собівартість (балансова вартість) реалізованих матеріальних
цінностей.
Сума витрат за економічними елементами визначається за
вирахуванням тих витрат, які є собівартістю продукції (робіт,
послуг) допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств, що
спожита у основному або в іншому допоміжному та обслуговуючому
виробництвах (господарствах) підприємства. Наприклад, витрати з
використання праці, матеріалів, основних засобів на експлуатацію
та ремонт основних фондів мають бути одноразово включені до
відповідних елементів витрат (матеріальні, оплата праці,
амортизації), а собівартість експлуатації й ремонту, яку буде
відображено на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", а потім і у
витратах основного виробництва, вже не включатиметься ще раз як
внутрішній оборот до елементів витрат.
Підприємства, які складають фінансовий звіт із застосуванням
ПБО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
( z0161-00 ), повинні врахувати ще й такі особливості. Баланс
( z0396-99 ) і Звіт про фінансові результати ( z0397-99 )
складаються з форм N 1-м і N 2-м, але подаються і підписуються
керівником підприємства і головним бухгалтером як єдиний
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Такі підписи
передбачено на бланку після рядка 190 форми N 2-м.
Склад статей Балансу ( z0396-99 ) суб'єкта малого
підприємництва (форма N 1-м) передбачає об'єднання деяких статей
Балансу підприємства в одну (основні засоби і нематеріальні
активи, виробничі запаси, довгострокові фінансові інвестиції,
поточна дебіторська і кредиторська заборгованість, вилучений
капітал, забезпечення наступних витрат, довгострокові
зобов'язання, вилучення окремої статті по векселях).
Чистий фінансовий результат (прибуток або збиток) у цьому
Звіті ( z0397-99 ) визначається з урахуванням витрат діяльності за
елементами (тому що складання цього Звіту базується на
використанні рахунків класу 8). Оскільки частина витрат діяльності
може залишатися у незавершеному виробництві та в нереалізованій
готовій продукції, то на таку суму змін (аналогічні статті Балансу
на початок року і кінець звітного періоду) відбувається
коригування (визначення остаточного) фінансового результату.
Крім того, у зв'язку з тим, що до витрат діяльності за жодним
елементом не включається собівартість реалізованих товарів, такий
показник наводиться окремо у рядку 140 та вираховується для
визначення фінансового результату.
ПБО 25 ( z0161-00 ) передбачає застосування спрощених або
загальних процедур обліку витрат і визначення фінансових
результатів суб'єктів малого підприємництва. Докладніше про це
йшлося у статті "Квартальний фінансовий звіт" (Бухгалтерський
облік і аудит. - 2002. N 1. - С. 8 - 9).
У формі N 2-м сума єдиного податку і єдиного (фіксованого)
податку для сільськогосподарських товаровиробників, плата за
спеціальний торговий патент відображається у рядку 130 "Інші
операційні витрати" і розшифровується як "у тому числі" шляхом
вписування назви конкретного податку і плати, що сплачуються
суб'єктом малого підприємництва, у рядку 131. Підкреслимо, що вся
сума зазначених вище податків включається у розділі II "Елементи
операційних витрат" до елементу "Інші операційні витрати" без
поділу і включення до елементу "Відрахування на соціальні заходи".
Для перевірки правильності складання квартальної фінансової
звітності рекомендуємо порівняти окремі її показники за схемою, що
наводиться в таблиці.
Таблиця алгоритмів перевірки порівнянності показників
форм квартальної фінансової звітності підприємства
------------------------------------------------------------------ | N | Показники, | Порівнювальні | |з/п|що порівнюються| показники | |---+------------------------------------------------------------| | | Форми N 1 і N 1-м "Баланс" | |---+------------------------------------------------------------| | 1 |Рядок 010, |Форма N 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи | | |графи 3 і 4 |3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| | 2 |Рядок 030, |Форма N 1 , рядок 031 мінус рядок 032, графи| | |графи 3 і 4 |3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| | 3 |Рядок 080, |Форма N 1, сума рядків 010, 020, 030, 040 - | | |графи 3 і 4 |070, графи 3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| | 4 |Рядок 160, |Форма N 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи | | |графи З і 4 |3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| | 5 |Рядок 260, |Форма N 1, сума рядків 100 - 150, 160, 170 -| | |графи 3 і 4 |250, графи 3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| | 6 |Рядок 280, |Форма N 1, сума рядків 080, 260, 270, графи | | |графи 3 і 4 |3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| | 7 |Рядок 380, |Форма N 1, сума рядків 300 - 340 плюс або | | |графи 3 і 4 |мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, графи | | | |3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| | 8 |Рядок 430, |Форма N 1, сума рядків 400, 410, 415, 420 | | |графи 3 і 4 |мінус рядок 416, графи 3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| | 9 |Рядок 480, |Форма N 1, сума рядків 440 - 470, графи | | |графи 3 і 4 |3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| |10 |Рядок 620, |Форма N 1, сума рядків 500 - 610, графи | | |графи 3 і 4 |3 і 4 | |---+---------------+--------------------------------------------| |11 |Рядок 640, |Форма N 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, | | |графи 3 і 4 |630, графи 3 і 4 | |---+------------------------------------------------------------| | | Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" | |---+------------------------------------------------------------| |12 |Рядок 035, |Форма N 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, | | |графа 3 |025, 030 | |---+---------------+--------------------------------------------| |13 |Рядок 050, |Форма N 2, рядок 035 мінус рядок 040 | | |графа 3 | | |---+---------------+--------------------------------------------| |14 |Рядок 055, |Форма N 2, рядок 040 мінус рядок 035 | | |графа 3 | | |---+---------------+--------------------------------------------| |15 |Рядок 100, |Форма N 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки | | |графа 3 |070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055,| | | |070, 080, 090 | |---+---------------+--------------------------------------------| |16 |Рядок 105, |Форма N 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 | | |графа 3 |мінус рядок 060 | | | |або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки | | | |050 і 060 | |---+---------------+--------------------------------------------| |17 |Рядок 170, |Форма N 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 | | |графа 3 |мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків | | | |110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160| |---+---------------+--------------------------------------------| |18 |Рядок 175, |Форма N 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 | | |графа 3 |мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків | | | |140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130| |---+---------------+--------------------------------------------| |18а|Рядок 180, |Декларація про податок на прибуток | | |графа 3 1 | | |---+---------------+--------------------------------------------| |19 |Рядок 190, |Форма N 2, рядок 170 мінус рядок 180 | | |графа 3 | | |---+---------------+--------------------------------------------| |20 |Рядок 195, |Форма N 2, рядок 175 плюс рядок 180 | | |графа 3 | | |---+---------------+--------------------------------------------| |21 |Рядок 195, |Форма N 2, рядок 175 мінус вписуваний рядок | | |графа 3 |185 "Дохід з податку на прибуток від | | | |звичайної діяльності" | |---+---------------+--------------------------------------------| |22 |Рядок 220, |Форма N 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядок| | |графа 3 |205 або рядок 200 мінус рядки 195 і 205 | |---+---------------+--------------------------------------------| |23 |Рядок 225, |Форма N 2, рядок 205 мінус рядки 190, 200 | | |графа 3 |або рядок 195 плюс рядок 205 мінус рядок 200| |---+---------------+--------------------------------------------| |24 |Рядок 280, |Форма N 2, сума рядків 230 - 270 | | |графа 3 | | |---+---------------+--------------------------------------------| |25 |Рядки 010 - |Форма N 2 за 2002 р., рядки 010 - 280, | | |280, графа 4 |графа 3 | |---+------------------------------------------------------------| | | Форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" | |---+------------------------------------------------------------| |26 |Рядок 030, |Форма N 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, | | |графа 3 |графа 3 | |---+---------------+--------------------------------------------| |27 |Рядок 070, |Форма N 2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060,| | |графа 3 |графа 3 | |---+---------------+--------------------------------------------| |28 |Рядок 170, |Декларація про прибуток підприємства | | |графа 3 | | |---+---------------+--------------------------------------------| |29 |Рядок 180, |Форма N 2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120,| | |графа 3 |130, 140,150,160, 170 плюс (мінус) рядок | | | |080, графа 3 | |---+---------------+--------------------------------------------| |30 |Рядок 190, |Форма N 2-м, рядок 070 мінус рядок 180, | | |графа 3 |графа 3 | |---+---------------+--------------------------------------------| |31 |Рядки 010 - |Форма N 2-м за 2002 р., рядки 010 - 190, | | |190, графа 4 |графа 3 | ------------------------------------------------------------------ ____________________
1 Для підприємств, які на квартальну дату ПБО 17 (z0047-01 )
не застосовують.
Валерій ПАРХОМЕНКО, заслужений економіст України, начальник
Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства
фінансів України, канд. екон. наук, доцент.вгору