Документ nr001695-13, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2013

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої
кваліфікаційної комісії
суддів України
30.07.2013

УМОВИ
проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантних посад судді серед кандидатів на посаду судді вперше

1. Конкурс проводиться згідно з положенням статей 66, 71 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Брати участь у конкурсі мають право кандидати, які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад судді.

2. Заява про участь у конкурсі та необхідні документи подаються кандидатом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України особисто або надсилаються засобами поштового зв'язку за адресою та в строк, що зазначені в оголошенні про конкурс, і за правилами, визначеними в пунктах 3.5 та 3.6 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше, затвердженого рішенням Комісії від 18 жовтня 2012 року.

3. Для участі в конкурсі кандидат подає до Комісії:

• письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноручно;

• копію паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок);

• анкету кандидата на посаду судді (за формою та змістом, що затверджені Комісією й розміщені на її офіційному веб-порталі) з наклеєною фотокарткою.

Анкета повинна бути заповнена друкованим (машинописним) способом або власноручно - друкованими літерами. При цьому кожен пункт анкети має бути заповнений і містити відповідь на поставлене запитання (або стверджувальну, або заперечувальну); при стверджувальній відповіді на питання в анкеті зазначається повна відповідь, тобто максимально повні дані, інформація та відомості;

• копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;

• виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права або копію трудової книжки.

Особи, які проходять (проходили) військову службу, службу в органах внутрішніх справ і на яких трудові книжки не ведуться (не велися), подають копію послужного списку або довідку, що підтверджує стаж роботи в галузі права.

Копія трудової книжки подається засвідченою в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата на посаду судді (засвідчувальний напис має міститися на копії кожної сторінки трудової книжки або засвідчувати прошиту копію трудової книжки).

Якщо на час подання заяви кандидат не працює, він подає копію трудової книжки та пред'являє її оригінал для перевірки відповідності копії оригіналу. У разі подання таким кандидатом документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку, він подає копію трудової книжки, засвідчену нотаріально;

• декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік подається кандидатом до Комісії за формою, що є додатком до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI;

• копію військового квитка для військовослужбовців або військовозобов'язаних (всіх заповнених сторінок);

• довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Документи подаються кандидатом у двох примірниках (екземплярах), за винятком медичних документів про стан здоров'я, які подаються в оригіналі та в копіях.

4. Кандидат обов'язково подає медичні документи про стан здоров'я кандидата (медичну довідку форми № 133/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я від 30 липня 2012 року № 578, визнану Вищою кваліфікаційною комісією суддів України необхідною для підтвердження стану здоров'я кандидата), якщо закінчився термін дії таких документів, поданих ним разом із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді.

5. У разі подання кандидатом документів особисто, вони подаються одночасно з оригіналами документів для перевірки відповідності копій оригіналам.

6. У разі подання кандидатом документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку, заява про участь у конкурсі та копії необхідних документів першого примірника обов'язково повинні подаватися нотаріально засвідченими за правилами, визначеними Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

7. Кандидат зобов'язаний перевірити правильність оформлення, повноту заповнення документів, які ним подаються, оскільки виключно кандидат несе ризик наслідків подання неправильно оформлених документів.

8. До участі в конкурсі допускаються кандидати, які за наявною у Комісії інформацією відповідають вимогам до кандидатів на посаду судді, визначеним законом, які з додержанням строку, зазначеного в оголошенні про конкурс, подали заяви та в повному обсязі виконали вимоги умов конкурсу.

9. До участі в конкурсі допускаються кандидати, які подали заяви з додержанням строку, зазначеного в оголошенні про конкурс, та в спосіб, визначений цими Умовами.

До конкурсу не допускаються кандидати, заяви яких подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку або в спосіб, що не передбачений цими Умовами, а також кандидати, які не подали всіх визначених цими Умовами документів або подали неправильно оформлені документи. Заяви таких кандидатів не розглядаються, а документи повертаються заявникам.

10. У межах конкурсу, оголошеного одним рішенням Комісії, кандидат має право подати заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади судді лише в одному місцевому суді незалежно від спеціалізації суду.

11. По закінченню строку для приймання заяв Комісія проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді, який полягає в здійсненні добору серед кандидатів, які беруть участь у конкурсі, виходячи з рейтингу, а саме з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту та кількості набраних кандидатами балів відповідно до кількості вакантних посад судді.

12. При проведенні Комісією конкурсного добору першочерговим критерієм є кількість набраних кандидатами балів за результатами складення ними кваліфікаційного іспиту.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи у галузі права. Стаж роботи кандидатів у галузі права Комісія визначає станом на час проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

Визначення переможців конкурсу затверджується рішенням Комісії.

13. Результатом конкурсного добору є прийняття Комісією рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції.

{Текст взято з сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України http://www.vkksu.gov.ua/}вгору