Документ nr001695-12, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2012

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої
кваліфікаційної комісії
суддів України
05.11.2012

ВИМОГИ
до заповнення та оформлення документів, які подаються особами для участі у доборі кандидатів на посаду судді

Особа, яка виявила бажання стати суддею, подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України наступні документи:

• письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді;

• копію паспорта громадянина України;

• анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;

• копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;

• виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права (копію трудової книжки). Особи, які проходять (проходили) військову службу, службу в органах безпеки, органах внутрішніх справ та інших і на яких трудові книжки не ведуться (не велися) можуть подавати також копію послужного списку та довідку, що підтверджує стаж роботи в галузі права;

• висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні документи, визнані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України необхідними для підтвердження стану здоров'я кандидата);

• письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

• копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

• довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Вимоги до заповнення та оформлення документів наступні:

1. Якщо документи для участі у доборі подаються особисто

1.1. Щодо заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді.

Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді повинні в повному обсязі відповідати тій формі та змісту, що затверджені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Заява подається написаною кандидатом власноручно на одному аркуші паперу формату А-4, чітким та розбірливим почерком, кульковою ручкою, чорнилом синього або чорного кольору, з відступами тексту від країв аркушів, достатніми для опрацювання документів.

Дописки і виправлення в заяві про участь у доборі кандидатів на посаду судді не допускаються.

1.2. Щодо копії паспорта громадянина України.

Для участі у доборі кандидат подає копію (ксерокопію або фотокопію) всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України. Копії незаповнених сторінок паспорта не подаються.

Копія паспорта громадянина України повинна бути виготовленою на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша).

Копія паспорта громадянина України повинна бути якісно виготовленою, тобто такою, що доступна для звичайного читання та опрацювання, й такою, що повно і чітко відображає інформацію та відомості, внесені до паспорта, незалежно від змісту інформації.

Копія повинна бути виготовлена таким чином, щоб був збережений відступ об'єкта копіювання від країв аркуша, достатній для опрацювання документів.

1.3. Щодо анкети кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього.

Форма і зміст (змістовне наповнення питаннями) анкети повинні в повному обсязі відповідати тій формі та змісту, що затверджені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Анкету кандидат заповнює друкованим (машинописним) способом і самостійно виготовляє на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для заповнення зворотного боку одного й того ж аркуша), з відступом тексту від країв аркуша, достатнім для опрацювання документів.

Кожен пункт анкети обов'язково має бути заповнений і містити відповідь на поставлене запитання (або стверджувальну (наприклад: "так, притягувався до дисциплінарної відповідальності") або заперечувальну (наприклад: "ні, не притягувався до дисциплінарної відповідальності").

У разі відсутності даних, про які запитується у відповідному пункті анкети, в анкеті повинно бути вказано про це (наприклад, "трудовою діяльністю, не відображеною в трудовій книжці, не займався, відповідних статусів і прав на зайняття певними видами діяльності не маю").

При стверджувальній відповіді на питання в анкеті повинна бути зазначена повна відповідь, тобто максимально повні дані, інформація та відомості у відповідності до змісту запитання.

Анкета, яка містить незаповнені пункти та/або містить неповні відповіді на поставлені питання, може бути визнана неповною та неправильно оформленою.

Перед поданням анкети кандидат самостійно наклеює на анкету фотокартку відповідного розміру у визначеному місці та підписує кожен аркуш анкети й проставляє дату подання анкети в передбачених для цього місцях.

Дописки і виправлення в анкеті кандидата на посаду судді не допускаються.

1.4. Щодо копій дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання.

Для участі у доборі кандидат подає копію (ксерокопію або фотокопію) дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання, які видані на ім'я кандидата.

Копія повинна бути виготовленою на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша).

Копія повинна бути якісно виготовленою, тобто такою, що доступна для звичайного читання та опрацювання, й такою, що повно і чітко відображає інформацію та відомості, внесені до відповідного диплома, незалежно від змісту інформації.

Копія повинна бути виготовлена таким чином, щоб був збережений відступ об'єкта копіювання від країв аркуша, достатній для опрацювання документів.

Дописки і виправлення, які є в оригіналах дипломів, повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою юридичної особи, яка видала документ.

1.5. Щодо виписки з трудової книжки про стаж роботи в галузі права.

Виписка з трудової книжки видається кандидату власником або уповноваженим ним органом. Виписка з трудової книжки повинна бути виготовлена на аркуші паперу формату А-4 (однобічно, без використання для заповнення зворотного боку одного й того ж аркуша) і має відтворювати повний текст частини документа з певного питання, а саме: виписка з трудової книжки повинна містити повний текст першої сторінки з зазначенням назви документа, прізвища, імені та по батькові власника, року народження, освіти, професії, дати заповнення трудової книжки, а також містити зміст записів про трудову діяльність кандидата у галузі права у повній відповідності з відомостями, внесеними у трудову книжку.

Виписка з трудової книжки має бути завірена власником або уповноваженим ним органом шляхом проставлення відповідного засвідчувального напису: назви посади, особистого підпису особи, яка завіряє виписку, її прізвища та ініціалів, дати завірення виписки, а також відбитка печатки організації - гербової чи негербової (наприклад, печатки кадрового структурного підрозділу). Перелік документів, на які проставляється відбиток відповідної печатки (гербової чи негербової), визначає організація на підставі нормативно-правових актів, про що зазначається в інструкції з діловодства організації.

Якщо виписка з трудової книжки складається з двох і більше аркушів, вона повинна бути прошита та засвідчена за правилами, визначеними в пункті 1.6 цих Вимог.

1.6. Щодо копії трудової книжки (послужного списку).

Для участі у доборі кандидат може подати копію (ксерокопію або фотокопію) трудової книжки (послужного списку).

Копія повинна бути виготовленою на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша).

Копія повинна бути якісно виготовленою, тобто такою, що доступна для звичайного читання та опрацювання, й такою, що повно і чітко відображає інформацію та відомості, внесені до трудової книжки (послужного списку), незалежно від змісту інформації.

Копія повинна бути виготовлена таким чином, щоб був збережений відступ об'єкта копіювання від країв аркуша, достатній для опрацювання документів.

Копія трудової книжки (послужного списку) повинна бути належним чином засвідченою за місцем роботи (служби) кандидата, копія послужного списку може бути засвідченою за місцем зберігання особової справи кандидата, в якій міститься оригінал послужного списку.

Копія трудової книжки (послужного списку) засвідчується шляхом проставлення відповідного засвідчувального напису відповідно до приписів пунктів 5.26, 5.27 Вимог до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003.

Засвідчувальний напис має міститися на копії кожної сторінки трудової книжки (послужного списку) або засвідчувати прошиту копію трудової книжки (послужного списку) й міститися на лицьовому боці останнього аркуша прошитої копії документа.

Копія трудової книжки (послужного списку) повинна бути прошита в спосіб, що унеможливлює її роз'єднання без порушення цілісності. На зворотному боці останнього аркуша прошитої копії трудової книжки (послужного списку) має міститися напис наступного змісту: "Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою на _____ арк.". Кількість прошитих аркушів скріплюється підписом особи, яка виготовила прошиту копію, із зазначенням посади й печаткою організації.

Для участі у доборі кандидатів на посаду судді кандидат зобов'язаний подати копію трудової книжки, яка заповнена у повній відповідності до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Дописки і виправлення, які є в оригіналі трудової книжки (послужного списку), повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою юридичної особи, яка видала документ або внесла відповідні зміни до документа.

1.7. Щодо довідки про підтвердження стажу роботи в галузі права.

Довідка, що підтверджує стаж роботи в галузі права, видається кандидату за місцем проходження служби. Довідка повинна бути виготовлена на аркуші паперу формату А-4 (однобічно, без використання для заповнення зворотного боку одного й того ж аркуша), і повинна містити інформацію із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, року народження, освіти, займаної посади та повного змісту записів про трудову діяльність у галузі права.

Довідка, що підтверджує стаж роботи в галузі права, повинна бути належним чином засвідченою за місцем служби кандидата шляхом проставлення відповідного засвідчувального напису: назви посади, особистого підпису особи, яка завіряє довідку, її прізвища та ініціалів, дати завірення довідки, а також відбитка печатки органу.

Якщо довідка, що підтверджує стаж роботи, складається з двох і більше аркушів, вона повинна бути прошита та засвідчена за правилами, визначеними в пункті 1.6 цих Вимог.

1.8. Щодо медичних документів про стан здоров'я кандидата.

На підтвердження стану здоров'я особа для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше подає до Комісії медичну довідку форми № 133/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 578.

Медична довідка форми № 133-о повинна бути заповнена та оформлена відповідно до вимог Інструкції щодо порядку заповнення форми первинної облікової документації № 133/о "Медична довідка про стан здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 578.

Дописки і виправлення, які є в медичній довідці, повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою лікувального закладу, який видав документ.

1.9. Щодо копій медичних документів про стан здоров'я кандидата.

Копія повинна бути виготовленою на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша).

Копія повинна бути якісно виготовленою, тобто такою, що доступна для звичайного читання та опрацювання, й такою, що повно і чітко відображає інформацію та відомості, внесені до відповідного медичного документа, незалежно від змісту інформації.

Копія повинна бути виготовлена таким чином, щоб був збережений відступ об'єкта копіювання від країв аркуша, достатній для опрацювання документів.

1.10. Щодо письмової згоди на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки.

Письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки подається кандидатом у вигляді адресованої Комісії заяви відповідного змісту.

Рекомендований для використання заявниками зразок заяви (її форми та змісту) розміщується на офіційному веб-порталі Комісії.

Заява подається написаною кандидатом власноручно на одному аркуші паперу формату А-4, чітким та розбірливим почерком, кульковою ручкою, чорнилом синього або чорного кольору, з відступом тексту від країв аркуша, достатнім для опрацювання документів.

Дописки і виправлення в заяві кандидата про надання згоди на збирання, зберігання та використання інформації не допускаються.

1.11. Щодо декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік подається кандидатом до Комісії за формою, що є додатком до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI.

Декларація повинна бути заповнена та оформлена в порядку, що встановлений Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (примітка до додатка до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI).

Датою подачі декларації зазначається дата подачі документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше.

1.12. Щодо копії військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Кандидат, який є військовослужбовцем або військовозобов'язаним відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 року № 2232-XII, подає до Комісії копію (ксерокопію або фотокопію) всіх заповнених сторінок військового квитка. Копії незаповнених сторінок військового квитка не подаються.

Копія військового квитка повинна бути виготовленою на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша).

Копія військового квитка повинна бути якісно виготовленою, тобто такою, що доступна для звичайного читання та опрацювання, й такою, що повно і чітко відображає інформацію та відомості, внесені до військового квитка, незалежно від змісту інформації.

Копія повинна бути виготовлена таким чином, щоб був збережений відступ об'єкта копіювання від країв аркуша, достатній для опрацювання документів.

__________
Примітка.


Згідно зі статтями 1, 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовий облік військовозобов'язаних ведеться за місцем їх проживання. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього врегульовано статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Із огляду на приписи зазначеного Закону, кандидати чоловічої статі, які не є військовозобов'язаними й не мають військового квитка, подають до Комісії документ, виданий уповноваженим органом, що підтверджує факт і підстави виключення особи з військового обліку військовозобов'язаних.

Жінки підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних у випадку, якщо вони мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

Кандидати жіночої статі, які підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних, повинні перебувати на такому обліку й подати до Комісії копію військового квитка.

1.13. Щодо довідки про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Кандидат, який має допуск до державної таємниці, подає до Комісії оригінал та копію довідки про допуск до державної таємниці, виданої уповноваженим органом.

__________
Примітка.


Номенклатура посад працівників установи (організації, підприємства), перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, погоджується Службою безпеки України та затверджується керівником відповідного органу державної влади.

Довідка про наявність допуску до державної таємниці надається режимно-секретним органом установи (організації, підприємства) у довільній формі.

2. Якщо документи для участі у доборі подаються шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку

2.1. Щодо заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді.

Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді повинні в повному обсязі відповідати тій формі та змісту, що затверджені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Заява оформляється та справжність підпису заявника на такій заяві засвідчується нотаріусом за правилами, визначеними Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

2.2. Щодо копії паспорта громадянина України.

Для участі у доборі кандидат подає копію (ксерокопію або фотокопію) всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України. Копії незаповнених сторінок паспорта не подаються.

Копія паспорта громадянина України подається засвідченою нотаріусом за правилами, визначеними Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

2.3. Щодо анкети кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього.

У разі подання особою для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку вимоги щодо оформлення та заповнення анкети кандидата на посаду судді аналогічні пункту 1.3 цих Вимог.

Анкета може бути виготовлена на нотаріальному бланку й справжність підпису заявника на анкеті засвідчуватися нотаріусом за правилами, визначеними Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

2.4. Щодо копій дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання.

Копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання подаються засвідченими нотаріусом за правилами, визначеними Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

Дописки і виправлення, які є в оригіналах дипломів, повинні бути попередньо (перед нотаріальним засвідченням) застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою юридичної особи, яка видала документ.

2.5. Щодо виписки з трудової книжки про стаж роботи в галузі права.

У разі подання особою для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку вимоги щодо оформлення та заповнення виписки з трудової книжки про стаж роботи в галузі права аналогічні пункту 1.5 цих Вимог.

2.6. Щодо копії трудової книжки (послужного списку).

У разі подання особою для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку, вимоги щодо оформлення та заповнення копії з трудової книжки (послужного списку) для кандидатів, які працюють, аналогічні пункту 1.6 цих Вимог.

Якщо на час подання заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді кандидат не працює й направляє документи засобами поштового зв'язку, він подає копію трудової книжки, засвідчену нотаріусом за правилами, визначеними Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

2.7. Щодо довідки про підтвердження стажу роботи в галузі права.

У разі подання особою для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку, вимоги щодо оформлення та заповнення довідки про підтвердження стажу роботи в галузі права аналогічні пункту 1.7 цих Вимог.

2.8. Щодо медичних документів про стан здоров'я кандидата та їх копій.

У разі подання особою для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку вимоги щодо оформлення та заповнення медичних документів про стан здоров'я кандидата та їх копій аналогічні пунктам 1.8, 1.9 цих Вимог.

2.9. Щодо письмової згоди на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки.

Письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки подається кандидатом у вигляді адресованої Комісії заяви відповідного змісту.

Рекомендований для використання заявниками зразок заяви (її форми та змісту) розміщується на офіційному веб-порталі Комісії.

Заява оформляється та справжність підпису заявника на такій заяві засвідчується нотаріусом за правилами, визначеними Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

2.10. Щодо декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

У разі подання особою для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку вимоги щодо оформлення та заповнення декларації аналогічні пункту 1.11 цих Вимог.

2.11. Щодо копії військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

У разі подання особою для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку вимоги щодо подання копії військового квитка аналогічні пункту 1.12 цих Вимог.

Копія військового квитка подається засвідченою нотаріусом за правилами, визначеними Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

2.12. Щодо довідки про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

У разі подання особою для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше документів шляхом їх направлення засобами поштового зв'язку вимоги щодо подання довідки про допуск до державної таємниці аналогічні пункту 1.13 цих Вимог.

{Текст взято з сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України http://www.vkksu.gov.ua/}вгору