Документ n_001563-09, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
06.11.2009

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між Державним комітетом
України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Державною
податковою адміністрацією України

З метою поглиблення та розширення партнерських відносин та
усунення правових, адміністративних і організаційних перешкод, що
стримують розвиток підприємництва, а також усвідомлюючи
необхідність об'єднання та координації зусиль для забезпечення
відкритих та прозорих умов діяльності, послідовної дерегуляції
підприємницької діяльності для вирішення спірних питань, які
виникають у сфері оподаткування, керуючись національними
інтересами, прагненням створити сприятливі умови для розвитку
підприємництва в Україні, принципами законності та прозорості при
виконанні своєї професійної діяльності, Державний комітет України
з питань регуляторної політики та підприємництва, в особі Голови
Кужель Олександри Володимирівни, яка діє на підставі Положення про
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2007 року N 667 ( 667-2007-п )
(далі - Держкомпідприємництво), з однієї сторони, і Державна
податкова адміністрація України, в особі Голови Буряка Сергія
Васильовича, який діє на підставі Положення про Державну податкову
адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2007 року N 778 ( 778-2007-п )
(далі - ДПА України), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали
Меморандум про співробітництво для досягнення зазначених цілей на
засадах об'єднання можливостей Сторін.
1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
Предметом Меморандуму в межах власної компетенції відповідно
до діючого законодавства є координація зусиль, спрямованих на
створення сприятливих організаційних та економічних умов для
розвитку підприємницької діяльності в Україні, а саме: реалізація політики Уряду, направленої на економічний
розвиток України; координація діяльності щодо вдосконалення нормативно-правових
актів з питань оподаткування, державної реєстрації платників
податків, ліцензування, дозвільних процедур тощо, які стосуються
підприємницьких структур; створення Робочої міжвідомчої комісії з розгляду спірних
питань у сфері податкового законодавства із залученням фахівців
ДПА України, Держкомпідприємництва та громадськості; реалізація заходів для запобігання та припинення порушень
податкового законодавства, надання офіційних роз'яснень положень
чинного законодавства; усунення надмірного та неефективного регулювання
підприємницької діяльності, послаблення адміністративного та
фіскального тиску на підприємців; реалізація державної політики у сфері розвитку та підтримки
підприємницької діяльності, забезпечення державних гарантій для
суб'єктів господарювання.
2. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН
У межах співробітництва Сторони зобов'язуються: створити Робочу міжвідомчу комісію з розгляду спірних питань
у сфері податкового законодавства; надавати пропозиції з метою вирішення спірних питань, які
виникають у сфері оподаткування та підприємництва; обмінюватися наявною інформацією з аспектів взаємного
інтересу, крім випадків, передбачених Законом України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), з урахуванням вимог Закону України
"Про інформацію" ( 2657-12 ), проводити спільні консультації з
окремих напрямків діяльності; сприяти зацікавленості суб'єктів підприємницької діяльності у
наданні пропозицій щодо поліпшення законодавства у сфері
оподаткування та підприємницької діяльності; запрошувати до проведення спільних заходів уповноважених
представників центральних органів виконавчої влади, установ та
організацій; підтримувати ділові контакти та вживати необхідних заходів
для забезпечення ефективності роботи, сприяти розвиткові інших
форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі
цілей. Для першочергового вирішення проблем, які впливають на
розвиток малого та середнього підприємництва Робоча міжвідомча
комісія має на меті вирішувати широке коло питань за такими
напрямками: - розгляд та негайне реагування на звернення платників
податків з приводу конфліктних ситуацій, що виникають між ними та
органами Державної податкової служби; - удосконалення та спрощення податкового законодавства,
спрямованого на зменшення податкового тиску на суб'єктів малого та
середнього підприємництва; - сприяння формуванню ефективної державної політики у сфері
малого і середнього бізнесу, яка включає спрощення норм
податкового адміністрування, спрощення податкових режимів, а також
адміністративних вимог; - розробка спільних заходів по впровадженню податкової
підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності; - у межах компетенції надання офіційних роз'яснень положень
чинного законодавства України у сфері оподаткування та
підприємницької діяльності; - сприяння в розробці програм та заходів, спрямованих на
розвиток малого та середнього бізнесу; - зменшення рівня адміністративних бар'єрів та державного
втручання в діяльність суб'єктів підприємництва; - спільна експертиза проектів законів України, які стосуються
оподаткування, аналіз їх безпосереднього та опосередкованого
впливу на розвиток підприємництва; - розроблення процедури зворотного зв'язку: держава,
громадські організації та суб'єкти підприємництва; - організація спільних консультацій, семінарів, програм
навчання з питань застосування податкового законодавства; - залучення та координація діяльності зацікавлених
організацій для виконання Меморандуму.
3. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО МЕМОРАНДУМУ
Цей Меморандум укладається на невизначений термін, набирає
чинності від дня підписання і може бути припинений за взаємною
згодою в установленому законодавством порядку.
4. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО МЕМОРАНДУМУ
До Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення, які
оформляються додатковою угодою. Односторонні зміни умов
Меморандуму та одностороння відмова від виконання зобов'язань не
допускається. У разі необхідності розірвання Меморандуму ініціююча сторона
повідомляє про це іншу за один календарний місяць.
5. ІНШІ УМОВИ
Сторони не мають фінансових зобов'язань одна перед одною. Усі
витрати, що виникають при виконанні заходів у межах Меморандуму,
сторони несуть відповідно до спільних домовленостей та самостійно. Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладення інших
договорів з окремих питань, якщо сторони визначають таке за
необхідне. Усі суперечки між сторонами, спричинені дією цього
Меморандуму, вирішуються шляхом переговорів сторін. Цей Меморандум складений українською мовою у двох
оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. На підтвердження положень, визначених Меморандумом, його
підписали уповноважені особи:
Від Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва України
Голова О.В.Кужель
Від Державної податкової
адміністрації України
Голова С.В.Буряквгору