Документ n0020697-05, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2005

                 Податок на прибуток підприємств 
Порівняльна таблиця змін, внесених до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"

Пунктом 3 розділу 13 Перехідних положень Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) було внесено зміни до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) (у редакції Закону України від 22.05.97 р.
N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ), далі - Закон N 334/94-ВР).
При цьому слід зауважити, що відповідно до п. 2 розділу
другого Прикінцевих положень Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) норми
цього Закону щодо оподаткування прибутку підприємств поширюються
на результати фінансово-господарської діяльності платника податку
за наслідками податкового періоду, на який припадає дата набрання
чинності Законом N 2505-IV, який згідно з п. 1 розділу другого
Прикінцевих положень набирає чинності з дня опублікування
(31.03.2005 р.), тобто з 01.01.2005 р.
-------------------------------------------------------------------------------- | Зміст положення (норми) | Зміст положення (норми) | Коментар | | Закону N 334/94-ВР | Закону N 334/94-ВР | | |( 334/94-ВР ) до набрання | ( 334/94-ВР ) після | | |чинності Законом N 2505-IV|набрання чинності Законом| | | ( 2505-15 ) | N 2505-IV ( 2505-15 ) | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| |Підпункт 5.2.2 п. 5.2 ст. |Підпункт 5.2.2 п. 5.2 ст.| | | 5 Закону ( 334/94-ВР ) |5 Закону ( 334/94-ВР ) | | | | (Абзаци а) та б) пп. 1 | | | | пп. 1 п. 3 Перехідних | | | |положень Закону N 2505-IV| | | | ( 2505-15 ) | | |Суми коштів або вартість |Суми коштів або вартість |Попередньою редакцією | |товарів (робіт, послуг), |товарів (робіт, послуг), |Закону було передбачено, | |добровільно перераховані |добровільно перераховані |що в поточному році до | |(передані) протягом |(передані) протягом |складу валових витрат у | |звітного року до |звітного року до |розмірі, що перевищує два| |Державного бюджету України|Державного бюджету |відсотки, але не більше | |або бюджетів місцевого |України або бюджетів |п'яти відсотків | |самоврядування, до |місцевого самоврядування,|оподатковуваного прибутку| |неприбуткових організацій,|до неприбуткових |попереднього звітного | |визначених у пункті 7.11 |організацій, визначених у|року, за винятком | |статті 7 цього Закону, у |пункті 7.11 статті 7 |внесків, передбачених | |розмірі, що перевищує два |цього Закону, суми |підпунктом 5.6.2 п. 5.6 | |відсотки, але не більше |коштів, що перераховані |цієї статті | |п'яти відсотків |юридичним особам, у тому |( 334/94-ВР ), та | |оподатковуваного прибутку |числі неприбутковим |внесків, передбачених | |попереднього звітного |організаціям - |підпунктом 5.2.17 цього | |року, за винятком внесків,|засновникам постійно |пункту, платник податку | |передбачених підпунктом |діючого третейського |може включити суми коштів| |5.6.2 пункту 5.6 цієї |суду, у розмірі, що |або вартість товарів | |статті, та внесків, |перевищує два відсотки, |(робіт, послуг), | |передбачених підпунктом |але не більше п'яти |добровільно перераховані | |5.2.17 цього пункту. |відсотків |(передані) протягом | | |оподатковуваного прибутку|звітного року до | | |попереднього звітного |Державного бюджету | | |року, за винятком |України або бюджетів | | |внесків, передбачених |місцевого самоврядування,| | |підпунктом 5.6.2 пункту |до неприбуткових | | |5.6 цієї статті, та |організацій, визначених у| | |внесків, передбачених |пункті 7.11 статті 7 | | |підпунктом 5.2.17 цього |цього Закону. Новою | | |пункту. |редакцією Закону цей | | | |пункт доповнено тим, що в| | | |такому ж порядку до | | | |складу валових витрат | | | |платник податку може | | | |включити суми коштів, що | | | |перераховані юридичним | | | |особам, у тому числі | | | |неприбутковим | | | |організаціям - | | | |засновникам постійно | | | |діючого третейського | | | |суду. | |Суми коштів або вартість |Виключено. |При цьому з 01.01.2005 р.| |майна, перерахованих | |відсутні законодавчі | |(переданого) юридичним | |підстави включати до | |особам, у тому числі | |складу валових витрат у | |неприбутковим організаціям| |повному обсязі суми | |- засновникам постійно | |коштів або вартість | |діючого третейського суду,| |майна, перерахованих | |як третейський збір чи на | |(переданого) юридичним | |покриття інших витрат, | |особам, у тому числі | |пов'язаних з вирішенням | |неприбутковим | |спору третейським судом | |організаціям - | |відповідно до закону, | |засновникам постійно | |включаються до складу | |діючого третейського | |витрат платників податків | |суду, як третейський збір| |у повному обсязі. | |чи на покриття інших | | | |витрат, пов'язаних із | | | |вирішенням спору | | | |третейським судом | | | |відповідно до закону. | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| |Підпункт 5.2.13 п. 5.2 ст.| Підпункт 5.2.13 п. 5.2 | | |5 Закону ( 334/94-ВР ) |ст.5 Закону ( 334/94-ВР )| | | |(Абзац в) пп. 1 пп. 1 п. | | | | 3 Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Суми коштів або вартість |Суми коштів або вартість |Не включаються до складу | |майна, добровільно |майна, добровільно |валових витрат платника | |перераховані (передані) |перераховані (передані) |податку суми коштів або | |для цільового використання|для цільового |вартість майна, | |з метою охорони |використання з метою |добровільно перераховані | |культурної; спадщини |охорони культурної |(передані) для цільового | |установам науки, освіти, |спадщини установам науки,|використання з метою | |культури, заповідникам, |освіти, культури, |охорони культурної | |музеям-заповідникам, а |заповідникам, |спадщини неприбутковим | |також неприбутковим |музеям-заповідникам, у |установам та організаціям| |установам та організаціям |розмірі, що перевищує два|у випадках, визначених у | |у випадках, визначених у |відсотки, але не більше |пункті 7.11 ст. 7 Закону | |пункті 7.11 статті 7 цього|десяти відсотків |( 334/94-ВР ). | |Закону, у розмірі, що |оподатковуваного прибутку| | |перевищує два відсотки, |попереднього звітного | | |але не більше десяти |періоду. | | |відсотків оподатковуваного| | | |прибутку попереднього | | | |звітного періоду. | | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| |Підпункт 5.2.16 п. 5.2 ст.| Підпункт 5.2.16 п. 5.2 | | |5 Закону ( 334/94-ВР ) |ст.5 Закону ( 334/94-ВР )| | | |(Абзац г) пп. 1 пп. 1 п. | | | | 3 Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Суми витрат, пов'язаних з |Суми витрат, пов'язаних з|Доповнено перелік витрат,| |розвідкою (дорозвідкою) та|розвідкою (дорозвідкою) |що не включаються до | |облаштуванням нафтових та |та облаштуванням нафтових|складу валових витрат | |газових родовищ (за |та газових родовищ (за |платника податку, | |винятком витрат на |винятком витрат на |пов'язаних з розвідкою | |спорудження будь-яких |спорудження будь-яких |(дорозвідкою) та | |свердловин, що |свердловин, що |облаштуванням нафтових та| |використовуються для |використовуються для |газових родовищ, іншими | |розробки нафтових та |розробки нафтових та |витратами, пов'язаними з | |газових родовищ). |газових родовищ, а також |придбанням | | |інших витрат, пов'язаних |(виготовленням) основних | | |з придбанням |фондів, які підлягають | | |(виготовленням) основних |амортизації на умовах | | |фондів, які підлягають |статті 8 цього Закону | | |амортизації на умовах |( 334/94-ВР ). | | |статті 8 цього Закону). | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 5.9 ст. 5 Закону | Пункт 5.9 ст. 5 Закону | | | ( 334/94-ВР ) | ( 334/94-ВР ) | | | |(Абзац а) пп. 3 пп. 1 п. | | | | 3 Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Абзац шістнадцятий: |Абзац шістнадцятий |Попередньою редакцією | |Для енергогенеруючих |викладено у такій |Закону було передбачено | |підприємств, визнаних |редакції: |для енергогенеруючих | |такими згідно із |Податковий облік приросту|підприємств, визнаних | |класифікацією видів |(убутку) балансової |такими згідно з | |економічної діяльності, |вартості запасів, які |класифікацією видів | |норми цього пункту |використовуються з метою |економічної діяльності, | |застосовуються для |виробництва |ведення податкового | |податкового періоду, що |електроенергії за |обліку приросту | |дорівнює звітному |переліком, визначеним |балансової вартості | |податковому року. |Кабінетом Міністрів |товарів (крім тих, що | | |України, здійснюється за |підлягають амортизації, | | |наслідками звітного |та цінних паперів), | | |(податкового) року, а |сировини, матеріалів, | | |решта запасів підлягає |комплектуючих виробів, | | |коригуванню в загальному |напівфабрикатів, | | |порядку |малоцінних предметів на | | | |складах, у незавершеному | | | |виробництві та залишках | | | |готової продукції, | | | |витрати на придбання та | | | |поліпшення (перетворення,| | | |зберігання) яких | | | |включаються до складу | | | |валових витрат згідно з | | | |цим Законом ( 334/94-ВР )| | | |(за винятком тих, що | | | |отримані безкоштовно), у | | | |податковому періоді, що | | | |дорівнює звітному | | | |податковому року. | | | |Нова редакція цієї статті| | | |передбачає за наслідками | | | |звітного податкового року| | | |лише ведення податкового | | | |обліку приросту (убутку) | | | |балансової вартості | | | |запасів, які | | | |використовуються з метою | | | |виробництва | | | |електроенергії за | | | |переліком, визначеним | | | |Кабінетом Міністрів | | | |України, а решта запасів | | | |підлягає коригуванню в | | | |загальному порядку. | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| |Підпункт 7.7.3 п. 7.7 ст. |Підпункт 7.7.3 п. 7.7 ст.| | |7 Закону ( 334/94-ВР ) |7 Закону ( 334/94-ВР ) | | | | (Підпункт 2 пп. 2 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Виплата частини прибутку, |Виплата (нарахування) |Новою редакцією | |отриманого учасниками |частини прибутку, |передбачено оподаткування| |спільної діяльності, |отриманого учасниками |за ставкою 25 відсотків | |оподатковується за |спільної діяльності, |протягом звітного періоду| |ставкою, встановленою |оподатковується за |особою, уповноваженою | |пунктом 10.1 статті 10 |ставкою, встановленою |вести облік результатів | |цього Закону, особою, |пунктом 10.1 статті 10 |спільної діяльності, | |уповноваженою вести облік |цього Закону, особою, |частини прибутку за | |результатів спільної |уповноваженою вести облік|подією, що сталася | |діяльності до або під час |результатів спільної |раніше, а саме: або | |такої виплати. |діяльності до або під час|проведено нарахування, | | |такої виплати. |або виплата. | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Підпункт 7.13.7 п. 7.13 | Підпункт 7.13.7 п. 7.13 | | |ст. 7 Закону ( 334/94-ВР )|ст.7 Закону ( 334/94-ВР )| | | | (Підпункт 4 пп. 2 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Абзац перший: |Абзац перший викладено у |Таким чином, не | |Тимчасово до 1 січня 2009 |такій редакції: |звільняється від | |року звільняється від |Тимчасово, до 1 січня |оподаткування прибуток | |оподаткування прибуток |2009 року звільняється |розповсюд-жувачів | |видавництв, видавничих |від оподаткування |книжкової продукції, | |організацій, підприємств |прибуток видавництв, |отриманий від | |поліграфії та |видавничих організацій, |розповсюдження книжкової | |розповсюджувачів книжкової|підприємств поліграфії, |продукції, виробленої в | |продукції, отриманий від |отриманий ними від |Україні. Слід зазначити, | |видавничої діяльності, |діяльності з виготовлення|що тимчасово, до 1 січня | |діяльності з виготовлення |на території України |2009 року, звільняється | |і розповсюдження книжкової|книжкової продукції, крім|від оподаткування | |продукції, виробленої в |продукції еротичного |прибуток видавництв, | |Україні, крім видань |характеру. |видавничих організацій, | |рекламного та еротичного | |підприємств поліграфії, | |характеру. При цьому | |отриманий ними від | |прибуток, отриманий від | |діяльності з виготовлення| |надання рекламних послуг, | |на території України | |оподатковується на | |книжкової продукції, в | |загальних підставах. | |тому числі видань | | | |рекламного характеру. | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 7.18 ст. 7 Закону |Пункт 7.18 ст. 7 Закону | | | ( 334/94-ВР ) | ( 334/94-ВР ) | | | |(Абзац б) пп. 4 пп. 2 п. | | | | 3 Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |До валових витрат | Виключено. |Таким чином, з 1 січня | |платників податку | |поточного року не | |відносяться суми, | |відносяться до валових | |спрямовані на | |витрат платників податків| |реінвестування або | |суми, спрямовані на | |інвестування розвитку | |реінвестування розвитку | |виробництва боєприпасів, | |виробництва боєприпасів, | |їх елементів та виробів | |їх елементів та виробів | |спецхімії. Ця сума не може| |спецхімії. | |перевищувати суми | | | |прибутку, яку одержав би | | | |платник податку, не | | | |включаючи цю суму | | | |реінвестування, | | | |інвестування до валових | | | |витрат. | | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 7.19 ст. 7 Закону |Пункт 7.19 ст. 7 Закону | | | ( 334/94-ВР ) | ( 334/94-ВР ) | | | |(Абзац б) пп. 4 пп. 2 п. | | | | 3 Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Тимчасово до 1 січня 2004 | Виключено. | | |року не включаються до | | | |складу валових доходів | | | |платника податку доходи, | | | |отримані від продажу | | | |видавничої продукції | | | |замовнику або | | | |безпосередньому споживачу.| | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 7.20 ст. 7 Закону |Пункт 7.20 ст. 7 Закону | | | ( 334/94-ВР ) | ( 334/94-ВР ) | | | |(Абзац в) пп. 4 пп. 2 п. | | | | 3 Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Абзац перший: |В абзаці першому вилучено| | |Платники податку, |"7.19". | | |зазначені у пунктах 7.11, | | | |7.13, 7.19 цієї статті, | | | |ведуть окремий облік | | | |доходів, які не | | | |включаються до складу | | | |валових доходів або | | | |звільняються від | | | |оподаткування згідно з | | | |нормами зазначених | | | |пунктів. | | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| |Підпункт 8.2.2 п. 8.2 ст. |Підпункт 8.2.2 п. 8.2 ст.| | |8 Закону ( 334/94-ВР ) |8 Закону ( 334/94-ВР ) | | | | (Абзац а) пп. 3 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Абзац п'ятий: |Абзац п'ятий викладено у |Новою редакцією вилучено | |група 4 - |такій редакції: |з переліку основних | |електронно-обчислювальні |група 4 - |фондів 4 групи "програмне| |машини, інші машини для |електронно-обчислювальні |забезпечення" машин для | |автоматичного оброблення |машини, інші машини для |автоматичного оброблення | |інформації, їх програмне |автоматичного оброблення |інформації та доповнено | |забезпечення, пов'язані з |інформації, пов'язані з |перелік "комп'ютерними | |ними засоби зчитування або|ними засоби зчитування |програмами". | |друку інформації, інші |або друку інформації, |У визначенні, наведеному | |інформаційні системи, |інші інформаційні |Законом України від | |телефони (у тому числі |системи, комп'ютерні |23.12.93 р. N 3792-XII | |стільникові), мікрофони і |програми, телефони (у |( 3792-12 ) "Про | |рації, вартість яких |тому числі стільникові), |авторське право і суміжні| |перевищує вартість |мікрофони і рації, |права", комп'ютерна | |малоцінних товарів |вартість яких перевищує |програма - це набір | |(предметів). |вартість малоцінних |інструкцій у вигляді | | |товарів (предметів); |слів, цифр, кодів, схем, | | |Доповнено новим абзацом |символів чи у будь-якому | | |такого змісту: |іншому вигляді, виражених| | |Термін "комп'ютерна |у формі, придатній для | | |програма" розуміється у |зчитування комп'ютером, | | |значенні, наведеному в |які приводять його у дію | | |законодавстві з питань |для досягнення певної | | |охорони авторських та |мети або результату (це | | |суміжних прав. |поняття охоплює як | | | |операційну систему, так і| | | |прикладну програму, | | | |виражені у вихідному або | | | |об'єктному кодах). | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| |Пункт 11.2 ст. 11 Закону |Пункт 11.2 ст. 11 Закону | | | ( 334/94-ВР ) | ( 334/94-ВР ) | | | | (Абзац а) пп. 4 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | | |Доповнено підпунктом |Валові витрати | | |11.2.4 такого змісту: |підприємств суднобудівної| | |Валові витрати |промисловості, понесені | | |підприємств суднобудівної|ними у зв'язку з | | |промисловості, понесені |виконанням контрактів на | | |ними у зв'язку з |виготовлення (побудову) | | |виконанням контрактів на |морських, річкових суден,| | |виготовлення (побудову) |включають до складу | | |морських, річкових суден,|валових витрат у | | |включають до складу |податковому періоді за | | |валових витрат у |датою підписання акта про| | |податковому періоді, на |передачу морських, | | |який припадає дата |річкових суден | | |збільшення валових |замовнику. | | |доходів, передбачена | | | |підпунктом 11.3.7 пункту | | | |11.3 статті 11 цього | | | |Закону. | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| |Пункт 11.3 ст. 11 Закону |Пункт 11.3 ст. 11 Закону | | | ( 334/94-ВР ) | ( 334/94-ВР ) | | | | (Абзац б) пп. 4 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | | |Доповнено підпунктом |Не включаються до складу | | |11.3.7 такого змісту: |валових доходів звітного | | |Суми авансових платежів |періоду суми авансових | | |та попередньої оплати, |платежів та попередньої | | |отримані підприємствами |оплати, отримані | | |суднобудівної |підприємствами | | |промисловості від |суднобудівної | | |замовників морських, |промисловості від | | |річкових суден, |замовників морських, | | |включаються до складу |річкових суден за умови | | |валових доходів таких |цільового використання | | |підприємств за датою |вказаних коштів у | | |підписання акта про |порядку, визначеному | | |передачу морських, |Кабінетом Міністрів | | |річкових суден замовнику,|України, в момент | | |за умови цільового |отримання коштів, а лише | | |використання вказаних |за датою підписання акта | | |коштів у порядку, |про передачу морських, | | |визначеному Кабінетом |річкових суден замовнику | | |Міністрів України. |за умови цільового | | | |використання вказаних | | | |коштів у порядку, | | | |визначеному Кабінетом | | | |Міністрів України. | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 16.3 ст. 16 Закону |Пункт 16.3 ст. 16 Закону | | | ( 334/94-ВР ) | ( 334/94-ВР ) | | | | (Підпункт 6 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Податок, що підлягає |Викладено у такій |Якщо попередньою редакцію| |сплаті до бюджету, |редакції: |Закону передбачалося | |дорівнює сумі, визначеній |Платник податку, який |зменшення прибутку, | |згідно з пунктом 16.2 |здійснює діяльність, що |отриманого платником | |цієї статті, яка зменшена |підлягає патентуванню |податку від усіх видів | |на вартість торгових |відповідно до Закону |господарської діяльності,| |патентів, придбаних |України "Про патентування|на вартість торгових | |платником податку згідно |деяких видів |патентів, придбаних | |із Законом України "Про |підприємницької |платником податку згідно | |патентування деяких видів |діяльності" ( 98/96-ВР ),|із Законом України "Про | |підприємницької |зобов'язаний окремо |патентування деяких видів| |діяльності" |визначати податок на |підприємницької | |( 98/96-ВР ). |прибуток від кожного |діяльності" ( 98/96-ВР ),| | |окремого виду такої |то новою редакцією | | |діяльності та окремо |передбачено визначення | | |визначати податок на |платником податку, який | | |прибуток від іншої |здійснює діяльність, що | | |діяльності. 3 цією метою |підлягає патентуванню | | |такі платники податку |відповідно до Закону | | |ведуть окремий облік: |України "Про патентування| | |валових доходів, |деяких видів | | |отриманих від здійснення |підприємницької | | |діяльності, що підлягає |діяльності", податку на | | |патентуванню; |прибуток від кожного | | |валових витрат, понесених|окремого виду такої | | |у зв'язку із здійсненням |діяльності, який | | |такої діяльності; |зменшується на вартість | | |балансової вартості |придбаних торгових | | |товарів, матеріалів, |патентів для здійснення | | |сировини, комплектуючих |цього виду діяльності. | | |виробів та |3 метою визначення | | |напівфабрикатів на |податку на прибуток від | | |складах, у незавершеному |кожного окремого виду | | |виробництві та залишках |діяльності, що підлягає | | |готової продукції (далі -|патентуванню, платники | | |запаси), які |податку ведуть окремий | | |використовуються для |облік: | | |здійснення діяльності, що|валових доходів, | | |підлягає патентуванню. |отриманих від здійснення | | |При цьому балансова |діяльності, що підлягає | | |вартість таких запасів не|патентуванню; | | |бере участі у розрахунку |валових витрат, понесених| | |приросту (убутку) |у зв'язку із здійсненням | | |балансової вартості |такої діяльності; | | |згідно із пунктом 5.9 |балансової вартості | | |статті 5 цього Закону, |товарів, матеріалів, | | |для визначення об'єкта |сировини, комплектуючих | | |оподаткування від іншої |виробів та | | |діяльності; |напівфабрикатів на | | |амортизаційних |складах, у незавершеному | | |відрахувань, нарахованих |виробництві та залишках | | |на відповідну групу |готової продукції, які | | |основних фондів, що |використовуються для | | |використовуються для |здійснення діяльності, що| | |здійснення діяльності, що|підлягає патентуванню. | | |підлягає патентуванню. |У разі якщо основні фонди| | |У разі якщо основні фонди|використовуються як для | | |використовуються як для |здійснення діяльності, що| | |здійснення діяльності, що|підлягає патентуванню, | | |підлягає патентуванню, |так і для іншої | | |так і для іншої |діяльності, то з метою | | |діяльності, то з метою |визначення об'єкта | | |визначення об'єкта |оподаткування для різних | | |оподаткування для різних |видів діяльності | | |видів діяльності |застосовується метод | | |застосовується метод |пропорційного розподілу | | |пропорційного розподілу |суми амортизаційних | | |суми амортизаційних |відрахувань залежно від | | |відрахувань залежно від |питомої ваги доходів, що | | |питомої ваги доходів, що |припадає на кожний вид | | |припадає на кожний вид |діяльності. За цим | | |діяльності. За цим |методом валовий дохід | | |методом валовий дохід |платника податку, | | |платника податку, |одержаний за окремим | | |одержаний за окремим |видом діяльності, що | | |видом діяльності, що |підлягає патентуванню, | | |підлягає патентуванню, |підлягає зменшенню на | | |підлягає зменшенню на |частку загальної суми | | |частку загальної суми |нарахованих | | |нарахованих |амортизаційних | | |амортизаційних |відрахувань звітного | | |відрахувань звітного |періоду, як сума доходу, | | |періоду, як сума доходу, |одержаного за окремим | | |одержаного за окремим |видом діяльності, що | | |видом діяльності, що |підлягає патентуванню, | | |підлягає патентуванню, |відноситься до загальної | | |відноситься до загальної |суми валового доходу. | | |суми валового доходу. |Аналогічно відбувається | | |Аналогічно відбувається |розподіл валових витрат, | | |розподіл валових витрат, |що одночасно пов'язані як| | |що одночасно пов'язані як|з діяльністю, що підлягає| | |з діяльністю, що підлягає|патентуванню, так і з | | |патентуванню, так і з |іншою діяльністю. | | |іншою діяльністю. | | | |Податок з прибутку, | | | |отриманого від | | | |діяльності, яка підлягає | | | |патентуванню відповідно | | | |до Закону України "Про | | | |патентування деяких видів| | | |підприємницької | | | |діяльності" ( 98/96-ВР ),| | | |підлягає сплаті до | | | |бюджету у сумі, | | | |визначеній відповідно до | | | |цього Закону, зменшений | | | |на вартість придбаних | | | |торгових патентів для | | | |здійснення цього виду | | | |діяльності. | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 22.2 ст. 22 | Пункт 22.2 ст. 22 | | | Прикінцевих положень | Прикінцевих положень | | | Закону ( 334/94-ВР ) | Закону ( 334/94-ВР ) | | |(було виключено згідно із | (Підпункт 2 пп. 7 п. 3 | | |Законом України "Про | Перехідних положень | | |внесення змін до Закону | Закону N 2505-IV | | |України "Про оподаткування| ( 2505-15 ) | | |прибутку підприємств" від | | | |24.12.2002 р. N 349-IV | | | |( 349-15 ) | | | |Закон України "Про |Викладено у такій |Редакцією першого абзацу | |внесення змін до Закону |редакції: Установити, що |підпункту 8.7.1 п. 8.7 | |України "Про оподаткування|в 2005 році віднесення до|ст. 8 Закону було | |прибутку підприємств" |валових витрат будь-яких |передбачено, що платники | |( 349-15 ) застосовується |витрат, передбачених |податку мають право | |під час розрахунків з |абзацом першим підпункту |протягом звітного періоду| |бюджетом починаючи з |8.7.1 пункту 8.7 статті 8|віднести до валових | |доходів і витрат, які |Закону, та пов'язаних з |витрат будь-які витрати, | |отримані і проведені з |поліпшенням основних |пов'язані з поліпшенням | |1 липня 1997 року. При |фондів 2-4 групи, що |основних фондів, що | |цьому балансові збитки |підлягають амортизації, у|підлягають амортизації, у| |платників податку, що |тому числі витрат на |тому числі витрати на | |виникли за результатами |поліпшення орендованих |поліпшення орендованих | |господарської діяльності з|основних фондів, |основних фондів, у сумі, | |1 січня 1997 року до |здійснюється у сумі, що |що не перевищує 10 | |моменту набрання чинності |не перевищує 10 відсотків|відсотків балансової | |цим Законом, включаються |сукупної балансової |вартості всіх груп | |до складу валових витрат у|вартості 2 - 4 групи |основних фондів станом на| |порядку, передбаченому |основних фондів станом на|початок такого звітного | |статтею 6 цього Закону. |початок звітного періоду,|періоду. Підпунктом 1 пп.| | |а по об'єктах основних |7 п. 3 Перехідних | | |фондів 1 групи, до |положень Закону N 2505-IV| | |валових витрат |( 2505-15 ) встановлено, | | |включаються витрати, що |що у 2005 р. | | |не перевищують суму у |вищезазначений порядок | | |розмірі 10 відсотків до |поширюється лише на | | |балансової вартості |основні фонди 2-4 групи, | | |об'єкта, що ремонтується,|а що стосується | | |станом на початок |основних фондів 1 групи, | | |звітного періоду. |то до складу валових | | | |витрат платника податку | | | |включаються витрати, що | | | |не перевищують суму в | | | |розмірі 10 відсотків до | | | |балансової вартості | | | |об'єкта, що ремонтується,| | | |станом на початок | | | |звітного періоду. | | | | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 22.5 ст. 22 | Пункт 22.5 ст. 22 | | | Прикінцевих положень | Прикінцевих положень | | | Закону ( 334/94-ВР ) | Закону ( 334/94-ВР ) | | | | (Підпункт 2 пп. 7 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |22.5. Акти законодавства |22.5. Акти законодавства | | |до приведення їх у |до приведення їх у | | |відповідність із цим |відповідність із цим | | |Законом застосовуються в |Законом застосовуються в | | |частині, що не суперечить |частині, що не суперечить| | |цьому Закону. |цьому Закону. | | |Встановити, що на період | Виключено. |Сума податку на прибуток | |проведення експерименту на| |підприємств - суб'єктів | |території | |експериментальної | |експериментальної | |економічної зони "Сиваш" | |економічної зони "Сиваш" | |на період проведення | |сума податку на прибуток | |експерименту на території| |підприємств - суб'єктів | |економічної зони "Сиваш" | |експериментальної | |справляється в поточному | |економічної зони "Сиваш", | |році до бюджету в повному| |визначена згідно з нормами| |обсязі. | |цього Закону, зменшується | | | |на п'ятдесят відсотків у | | | |разі використання суми, на| | | |яку зменшується податок на| | | |прибуток, на реалізацію | | | |інвестиційних проектів у | | | |межах цієї зони. | | | |Установити, що на період | Виключено |На період функціонування | |функціонування спеціальної| |спеціальних економічних | |економічної зони "Яворів" | |зон "Яворів", | |податок на прибуток | |туристсько-рекреаційного | |платників податку - | |типу "Курортополіс | |суб'єктів цієї зони | |Трускавець", "Славутич", | |справляється з урахуванням| |"Азов", "Донецьк", | |особливостей, встановлених| |"Рені", "Порто-франко" на| |Законом України "Про | |території Одеського | |спеціальну економічну зону| |морського торговельного | |"Яворів" ( 402-14 ). | Виключено. |порту, "Порт Крим" в | |Встановити, що на період | |Автономній Республіці | |функціонування спеціальної| |Крим, "Миколаїв" та | |економічної зони | |запровадження | |туристсько-рекреаційного | |спеціального режиму | |типу "Курортополіс | |інвестиційної діяльності | |Трускавець" справляння | |на територіях | |податку на прибуток | |пріоритетного розвитку в | |платників податку - | |Луганській, Донецькій, | |суб'єктів цієї зони | |Житомирській, Волинській | |здійснюється з урахуванням| |областях, на території | |особливостей, встановлених| |міста Харкова та | |Законом України "Про | |Автономної Республіки | |спеціальну економічну зону| |Крим, на період | |туристсько-рекреаційного | |проведення економічного | |типу "Курортополіс | |експерименту щодо | |Трускавець" ( 514-14 ). | |стабілізації роботи | |Установити, що на період | Виключено. |підприємств легкої та | |функціонування спеціальної| |деревообробної | |економічної зони | |промисловості | |"Славутич" податок на | |Чернівецької області | |прибуток платників податку| |податок на прибуток | |- суб'єктів цієї зони | |платників податку - | |справляється з урахуванням| |суб'єктів цих спеціальних| |особливостей, встановлених| |економічних зон та | |Законом України "Про | |територій пріоритетного | |спеціальну економічну зону| |розвитку справляється до | |"Славутич" ( 721-14 ). | |бюджету з 1 січня | |Установити, що на період | Виключено. |поточного року в повному | |запровадження спеціального| |обсязі. | |режиму інвестиційної | | | |діяльності на територіях | | | |пріоритетного розвитку в | | | |Луганській області податок| | | |на прибуток суб'єктів | | | |підприємницької | | | |діяльності, які реалізують| | | |на цих територіях | | | |інвестиційні проекти, | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |спеціальний режим | | | |інвестиційної діяльності | | | |на територіях | | | |пріоритетного розвитку в | | | |Луганській області" | | | |( 970-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |функціонування спеціальних| | | |економічних зон "Азов" і | | | |"Донецьк" та дії | | | |спеціального режиму | | | |інвестиційної діяльності | | | |на територіях | | | |пріоритетного розвитку в | | | |Донецькій області податок | | | |на прибуток справляється з| | | |платників цього податку з | | | |урахуванням особливостей, | | | |встановлених Законом | | | |України "Про спеціальні | | | |економічні зони та | | | |спеціальний режим | | | |інвестиційної діяльності в| | | |Донецькій області" | | | |( 356-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |запровадження спеціального| | | |режиму інвестиційної | | | |діяльності на територіях | | | |пріоритетного розвитку в | | | |Житомирській області | | | |податок на прибуток | | | |суб'єктів підприємницької | | | |діяльності, які реалізують| | | |на цих територіях | | | |інвестиційні проекти, | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |спеціальний режим | | | |інвестиційної діяльності | | | |на територіях | | | |пріоритетного розвитку в | | | |Житомирській області" | | | |( 1276-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |проведення економічного | | | |експерименту щодо | | | |стабілізації роботи | | | |підприємств легкої та | | | |деревообробної | | | |промисловості Чернівецької| | | |області податок на | | | |прибуток підприємств - | | | |учасників експерименту | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |статтею 6 Закону України | | | |"Про економічний | | | |експеримент щодо | | | |стабілізації роботи | | | |підприємств легкої та | | | |деревообробної | | | |промисловості Чернівецької| | | |області" ( 1375-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |функціонування спеціальної| | | |економічної зони "Рені" | | | |податок на прибуток | | | |платників податку - | | | |суб'єктів цієї зони | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |спеціальну економічну зону| | | |"Рені" ( 1605-14 ). | | | |Установити, що на період | | | |функціонування спеціальної| | | |(вільної) економічної зони| | | |"Порто-франко" на | | | |території Одеського | | | |морського торговельного | | | |порту податок на прибуток | | | |платників податку - | | | |суб'єктів цієї зони | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |спеціальну (вільну) | | | |економічну зону | | | |"Порто-франко" на | | | |території Одеського | | | |морського торговельного | | | |порту" ( 1607-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |запровадження спеціального| | | |режиму інвестиційної | | | |діяльності на території | | | |міста Харкова податок на | | | |прибуток суб'єктів | | | |підприємницької | | | |діяльності, які реалізують| | | |на території міста Харкова| | | |інвестиційні проекти, | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |спеціальний режим | | | |інвестиційної діяльності | | | |на території міста | | | |Харкова" ( 1714-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |запровадження спеціального| | | |режиму інвестиційної та | | | |інноваційної діяльності | | | |технологічних парків | | | |податок на прибуток | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |спеціальний режим | | | |інвестиційної та | | | |інноваційної діяльності | | | |технологічних парків" | | | |( 991-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |запровадження спеціального| | | |режиму інвестиційної | | | |діяльності на територіях | | | |пріоритетного розвитку та | | | |функціонування спеціальної| | | |економічної зони "Порт | | | |Крим" в Автономній | | | |Республіці Крим податок на| | | |прибуток платників податку| | | |- суб'єктів | | | |підприємницької | | | |діяльності, які реалізують| | | |на цих територіях | | | |інвестиційні проекти, та | | | |суб'єктів спеціальної | | | |економічної зони "Порт | | | |Крим" справляється з | | | |урахуванням особливостей, | | | |встановлених Законом | | | |України "Про спеціальний | | | |режим інвестиційної | | | |діяльності на територіях | | | |пріоритетного розвитку та | | | |спеціальну економічну зону| | | |"Порт Крим" в Автономній | | | |Республіці Крим" | | | |( 2189-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |функціонування спеціальної| | | |економічної зони | | | |"Миколаїв" податок на | | | |прибуток платників податку| | | |- суб'єктів цієї зони | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |спеціальну економічну зону| | | |"Миколаїв" ( 1909-14 ). | | | |Установити, що на період | Виключено. | | |запровадження спеціального| | | |режиму інвестиційної | | | |діяльності на території | | | |пріоритетного розвитку у | | | |Волинській області податок| | | |на прибуток платників | | | |податку - суб'єктів | | | |підприємницької | | | |діяльності, які реалізують| | | |на цій території | | | |інвестиційні проекти, | | | |справляється з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |спеціальний режим | | | |інвестиційної діяльності | | | |на території пріоритетного| | | |розвитку у Волинській | | | |області" ( 2354-14 ). | | | |Встановити, що сплата | Виключено. | | |податку на прибуток | | | |платниками податку - | | | |суб'єктами інноваційної | | | |діяльності і амортизація | | | |їх основних фондів | | | |здійснюються з урахуванням| | | |особливостей, встановлених| | | |Законом України "Про | | | |інноваційну діяльність" | | | |( 40-15 ). | | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 22.21 ст. 22 | Пункт 22.21 ст. 22 | | | Прикінцевих положень | Прикінцевих положень | | | Закону ( 334/94-ВР ) | Закону ( 334/94-ВР ) | | | | (Підпункт 3 пп. 7 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Тимчасово до 1 січня 2008 | Виключено. |Підприємства з | |року для підприємств по | |виробництва автомобілів, | |виробництву автомобілів, | |автобусів і комплектуючих| |автобусів і комплектуючих | |виробів до них, які | |виробів до них, які | |здійснюють діяльність | |здійснюють діяльність | |відповідно до Закону | |відповідно до Закону | |України "Про стимулювання| |України "Про стимулювання | |виробництва автомобілів в| |виробництва автомобілів в | |Україні" ( 535/97-ВР ), | |Україні" ( 535/97-ВР ), | |з 1 січня 2005 р. | |встановлюються такі | |оподатковують прибуток | |особливості оподаткування | |на загальних підставах. | |їх прибутку. | | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 22.28 ст. 22 | Пункт 22.28 ст. 22 | | | Прикінцевих положень | Прикінцевих положень | | | Закону ( 334/94-ВР ) | Закону ( 334/94-ВР ) | | | | (Підпункт 3 пп. 7 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Встановити, що на період з| Виключено. |Податок на прибуток | |1 січня 2001 року | |суб'єктами | |до 1 січня 2006 року | |підприємницької | |податок на прибуток із | |діяльності - | |суб'єктів підприємницької | |підприємствами концерну | |діяльності - підприємств | |"Бронетехніка України" | |концерну "Бронетехніка | |справляється в поточному | |України" стягується з | |році на загальних | |урахуванням особливостей, | |підставах. | |встановлених Законом | | | |України "Про визнання | | | |бронетанкової галузі | | | |однією з пріоритетних у | | | |промисловості України та | | | |заходи щодо надання їй | | | |державної підтримки" | | | |( 2211-14 ). | | | |--------------------------+-------------------------+-------------------------| | Пункт 22.30 ст. 22 | Пункт 22.30 ст. 22 | | | Прикінцевих положень | Прикінцевих положень | | | Закону ( 334/94-ВР ) | Закону ( 334/94-ВР ) | | | | (Підпункт 3 пп. 7 п. 3 | | | | Перехідних положень | | | | Закону N 2505-IV | | | | ( 2505-15 ) | | |Тимчасово, з дня набрання | Виключено. |Податок на прибуток | |чинності Законом України | |підприємств з виробництва| |"Про розвиток | |автомобілів, мотоциклів | |автомобільної | |та/або комплектуючих | |промисловості України" | |виробів і запасних | |( 1624-15 ) до 31 грудня | |частин, які здійснюють | |2008 року, для підприємств| |діяльність відповідно до | |з виробництва автомобілів,| |Закону України "Про | |мотоциклів та/або | |розвиток автомобільної | |комплектуючих виробів і | |промисловості України" | |запасних частин, які | |( 1624-15 ), в поточному | |здійснюють діяльність | |році справляється на | |відповідно до Закону | |загальних підставах. | |України "Про розвиток | | | |автомобільної | | | |промисловості України", | | | |встановлюються такі | | | |особливості оподаткування | | | |їх прибутку. | | | --------------------------------------------------------------------------------
Наталія Хоцянівська Заступник директора Департаменту
оподаткування юридичних осіб ДПА України - начальник управління
податку на прибуток та податкових платежів
"Вісник податкової служби України",
N 15, квітень 2005 р., с. 29вгору