План державних статистичних спостережень на 2006 рік
Держкомстат України; План від 24.12.2005
Документ n0019202-05, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2005

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Кабінету Міністрів
України
24.12.2005 N 1281
( 1281-2005-п )

ПЛАН
державних статистичних спостережень
на 2006 рік

Передмова
План державних статистичних спостережень на 2006 рік (далі -
План) розроблено з метою своєчасного забезпечення органів
державної влади та органів місцевого самоврядування офіційною
статистичною інформацією щодо соціально-економічного розвитку
України, її регіонів, секторів економіки, а також задоволення
потреб в статистичній інформації суб'єктів господарювання, засобів
масової інформації, наукових установ, міжнародних організацій,
громадян.
План забезпечує виконання міжнародних інформаційних
зобов'язань України в частині складу і строків виконання
статистичних робіт, формування статистичних показників у
відповідності з міжнародними стандартами, реалізацію принципів
офіційної статистики, прийнятих Статистичною комісією ООН.
План державних статистичних спостережень направлений на
підвищення якості статистичних розробок, забезпечення надійності
статистичних даних. Це досягається за рахунок заходів, що
включають використання Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, статистичних реєстрів, державних
класифікацій, застосування прогресивних ресурсозберігаючих
вибіркових методів статистичних спостережень у поєднанні із
суцільними переписами, науково обґрунтованих методик статистичних
оцінок та розрахунків (в першу чергу у сфері прихованої та
неформальної діяльності) тощо.
Статистичні роботи в Плані структуровані у відповідності до
змісту. По кожній роботі наводяться розрізи розробки та строки її
виконання територіальними органами державної статистики і
Держкомстатом України.
З метою міжгалузевої координації та функціонального
регулювання в сфері державної статистики та для забезпечення
створення єдиного інформаційного статистичного простору у
структурі Плану виділено окремий розділ (III), який містить
інформацію, що надається Національним банком України,
міністерствами та іншими спеціально уповноваженими органами
державної влади, які здійснюють регулювання державної політики за
відповідними напрямами.
Крім того, в Плані передбачені заходи, спрямовані на
удосконалення методології статистики та її адаптацію до норм і
стандартів ЄС.
Статистична інформація, яка отримана в межах виконання Плану,
надається органам державної влади і органам місцевого
самоврядування безкоштовно. Офіційні статистичні видання
(збірники, бюлетені та інші інформаційно-аналітичні матеріали),
передбачені Планом, надаються органам державної влади та органам
місцевого самоврядування безкоштовно в одному примірнику на
паперових або магнітних носіях згідно з реєстрами за затвердженим
Держкомстатом колом користувачів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.11.2000 р. N 1659 ( 1659-2000-п ) проведення статистичних
спостережень, не передбачених Планом державних статистичних
спостережень, може проводитися органами державної статистики на
платній основі.
Надання органам державної влади та органам місцевого
самоврядування статистичної інформації понад План державних
статистичних спостережень здійснюється органами державної
статистики відповідно до статті 24 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ).
I. Державні статистичні спостереження
1. Система національних рахунків
------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування роботи|Періодичність|Розріз розробки| Строки виконання робіт | |п/п| | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Річні національні рахунки | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Інтегровані таблиці|річна |по Україні | - | 29.12 | | |національних | | | | | | |рахунків за 2005 р.| | | | | | |для економіки в | | | | | | |цілому | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 2 |Рахунок товарів і |річна |по Україні | - | 18.12 | | |послуг для | | | | | | |економіки в цілому | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 3 |Рахунок виробництва|річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |для секторів, видів| |видами | | | | |економічної | |економічної | | | | |діяльності та | |діяльності та | | | | |економіки в цілому | |інституційними | | | | |за 2005 р. | |секторами | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 4 |Рахунок утворення |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |доходу для | |видами | | | | |секторів, видів | |економічної | | | | |економічної | |діяльності та | | | | |діяльності та | |інституційними | | | | |економіки в цілому | |секторами | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 5 |Рахунок розподілу |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |первинного доходу | |інституційними | | | | |для секторів та | |секторами | | | | |економіки в цілому | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 6 |Рахунок вторинного |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |розподілу доходу | |інституційними | | | | |для секторів та | |секторами | | | | |економіки в цілому | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 7 |Рахунок |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |перерозподілу | |інституційними | | | | |доходу в натурі для| |секторами | | | | |секторів економіки | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 8 |Рахунок |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |використання | |інституційними | | | | |наявного доходу для| |секторами | | | | |секторів та | | | | | | |економіки в цілому | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 9 |Рахунок |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |використання | |інституційними | | | | |скоригованого | |секторами | | | | |наявного доходу для| | | | | | |секторів економіки | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |10 |Рахунок капіталу |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |для секторів та | |інституційними | | | | |економіки в цілому | |секторами | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |11 |Фінансовий рахунок |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |для секторів і | |інституційними | | | | |економіки в цілому | |секторами | | | | |за 2005 р.* | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |12 |Рахунок країн |річна |по Україні | - | 18.12 | | |іншого світу за | | | | | | |2005 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |13 |Валовий внутрішній |річна |по Україні, за | - | 28.02 | | |продукт за 2005 р. | |видами | | | | |у поточних та | |економічної | | | | |порівнянних цінах -| |діяльності, | | | | |попередній | |елементами | | | | |розрахунок | |кінцевого | | | | | | |використання | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |14 |Валовий внутрішній |річна |по Україні, за | - | 03.05 | | |продукт за 2005 р. | |видами | | | | |у поточних та | |економічної | | | | |порівнянних цінах -| |діяльності, | | | | |уточнений | |елементами | | | | |розрахунок, | |кінцевого | | | | |виходячи з | |використання | | | | |квартальних | | | | | | |підсумків | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |15 |Валовий внутрішній |річна |по Україні | - | 18.12 | | |продукт за 2005 р. | | | | | | |у розрахунку на | | | | | | |одну особу | | | | | | |(номінальний, | | | | | | |реальний) - | | | | | | |остаточний | | | | | | |розрахунок | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |16 |Валовий внутрішній |річна |по Україні, за | - | 18.12 | | |продукт за 2005 р. | |видами | | | | |у поточних та | |економічної | | | | |порівнянних цінах -| |діяльності, | | | | |остаточний | |елементами | | | | |розрахунок | |кінцевого | | | | | | |використання | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |17 |Розподіл випуску, |річна |по Україні, за | - | 28.04 | | |проміжного | |видами | | | | |споживання, валової| |економічної | | | | |доданої вартості та| |діяльності | | | | |валового | | | | | | |внутрішнього | | | | | | |продукту по | | | | | | |кварталах, виходячи| | | | | | |з річних | | | | | | |підсумків - | | | | | | |остаточний | | | | | | |розрахунок за | | | | | | |2004 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |18 |Розподіл валової |річна |по Україні, за | - | 28.04 | | |доданої вартості та| |видами | | | | |валового | |економічної | | | | |внутрішнього | |діяльності | | | | |продукту за | | | | | | |елементами доходів | | | | | | |по кварталах, | | | | | | |виходячи з річних | | | | | | |підсумків - | | | | | | |остаточний | | | | | | |розрахунок за | | | | | | |2004 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |19 |Розподіл валового |річна |по Україні, за | - | 28.04 | | |внутрішнього | |елементами | | | | |продукту за | |кінцевого | | | | |елементами | |використання | | | | |кінцевого | | | | | | |використання по | | | | | | |кварталах, виходячи| | | | | | |з річних | | | | | | |підсумків - | | | | | | |остаточний | | | | | | |розрахунок за | | | | | | |2004 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |20 |Розподіл доходів та|річна |по Україні | - | 17.02 | | |витрат населення по| | | | | | |кварталах, виходячи| | | | | | |з остаточних | | | | | | |підсумків 2004 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |21 |Розподіл доходів та|річна |по Україні | - | 10.03 | | |витрат населення по| | | | | | |місяцях, виходячи з| | | | | | |остаточних | | | | | | |квартальних | | | | | | |підсумків 2004 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |22 |Розрахунок доходів |річна |по Україні | - | 31.03 | | |та витрат населення| | | | | | |за 2005 р. | | | | | | |(попередній) | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |23 |Розрахунок доходів |річна |по Україні | - | 29.12 | | |та витрат населення| | | | | | |за 2005 р. | | | | | | |(остаточний) | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Короткострокові національні рахунки | |-----------------------------------------------------------------------------------| |24 |Валовий внутрішній |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |продукт і валова | |видами | | | | |додана вартість | |економічної | | | | |поточного року | |діяльності | | | | |виробничим методом | | | | | | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності та для | | | | | | |економіки в | | | | | | |цілому - обсяги, | | | | | | |розраховані на | | | | | | |дискретній основі | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |25 |Індекси валового |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |внутрішнього | |видами | | | | |продукту і валової | |економічної | | | | |доданої вартості за| |діяльності | | | | |видами економічної | | | | | | |діяльності до | | | | | | |відповідного | | | | | | |періоду | | | | | | |попереднього року | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |26 |Індекси валового |квартальна |по Україні, за | - | на 120 день | | |внутрішнього | |видами | | | | |продукту і валової | |економічної | | | | |доданої вартості за| |діяльності | | | | |видами економічної | | | | | | |діяльності до | | | | | | |базового періоду | | | | | | |(експериментальний | | | | | | |розрахунок)* | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |27 |Валовий внутрішній |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |продукт і валова | |видами | | | | |додана вартість | |економічної | | | | |поточного року | |діяльності | | | | |розподільним | | | | | | |методом за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності та для | | | | | | |економіки в | | | | | | |цілому - обсяги, | | | | | | |розраховані на | | | | | | |дискретній основі | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |28 |Індекси валового |квартальна |по Україні, за | - | на 15 день | | |внутрішнього | |видами | | | | |продукту поточного | |економічної | | | | |року наростаючим | |діяльності | | | | |підсумком до | | | | | | |відповідного | | | | | | |періоду | | | | | | |попереднього року | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |29 |Валовий внутрішній |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |продукт і валова | |видами | | | | |додана вартість | |економічної | | | | |поточного року | |діяльності | | | | |виробничим методом | | | | | | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності та для | | | | | | |економіки в | | | | | | |цілому - обсяги, | | | | | | |розраховані | | | | | | |наростаючим | | | | | | |підсумком з початку| | | | | | |року | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |30 |Валовий внутрішній |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |продукт поточного | |елементами | | | | |року за елементами | |кінцевого | | | | |кінцевого | |використання | | | | |використання в | | | | | | |цілому по | | | | | | |економіці - обсяги,| | | | | | |розраховані | | | | | | |наростаючим | | | | | | |підсумком з початку| | | | | | |року | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |31 |Валовий внутрішній |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |продукт і валова | |видами | | | | |додана вартість | |економічної | | | | |поточного року | |діяльності | | | | |розподільним | | | | | | |методом за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності та по | | | | | | |економіці в | | | | | | |цілому - обсяги, | | | | | | |розраховані | | | | | | |наростаючим | | | | | | |підсумком з початку| | | | | | |року | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |32 |Валовий внутрішній |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |продукт поточного | |елементами | | | | |року за елементами | |кінцевого | | | | |кінцевого | |використання | | | | |використання в | | | | | | |цілому по | | | | | | |економіці - | | | | | | |обсяги, | | | | | | |розраховані на | | | | | | |дискретній основі | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |33 |Розрахунок |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |індексу-дефлятора | |видами | | | | |валового | |економічної | | | | |внутрішнього | |діяльності | | | | |продукту за | | | | | | |I квартал, | | | | | | |I півріччя, | | | | | | |9 місяців | | | | | | |та рік виходячи із | | | | | | |цін відповідного | | | | | | |періоду | | | | | | |попереднього року | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |34 |Розрахунок |квартальна |по Україні, за | - | на 120 день | | |індексу-дефлятора | |видами | | | | |валового | |економічної | | | | |внутрішнього | |діяльності | | | | |продукту за | | | | | | |I квартал, | | | | | | |I півріччя, | | | | | | |9 місяців | | | | | | |та рік, виходячи із| | | | | | |середніх цін | | | | | | |базового року | | | | | | |(експериментальний | | | | | | |розрахунок)* | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |35 |Індекси валового |квартальна |по Україні, за | - | на 90 день | | |внутрішнього | |елементами | | | | |продукту за | |кінцевого | | | | |елементами | |використання | | | | |кінцевого | | | | | | |використання до | | | | | | |відповідного | | | | | | |періоду | | | | | | |попереднього року | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |36 |Індекси валового |квартальна |по Україні, за | - | на 120 день | | |внутрішнього | |елементами | | | | |продукту за | |кінцевого | | | | |елементами | |використання | | | | |кінцевого | | | | | | |використання до | | | | | | |базового періоду* | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |37 |Розрахунок доходів |місячна |по Україні | - | на 35 день | | |та витрат населення| | | | | | |поточного року | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |38 |Розрахунки доходів |квартальна |по Україні | - | на 90 день | | |та витрат населення| | | | | | |поточного року (на | | | | | | |дискретній основі | | | | | | |та наростаючим | | | | | | |підсумком) | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |39 |Валовий внутрішній |місячна |по Україні, за | - | на 15 день | | |продукт в цілому по| |видами | | | | |економіці - обсяги | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |40 |Індекси валового |місячна |по Україні, за | - | на 15 день | | |внутрішнього | |видами | | | | |продукту і валової | |економічної | | | | |доданої вартості | |діяльності | | | | |поточного року за | | | | | | |видами економічної | | | | | | |діяльності | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |41 |Розрахунок |місячна |по Україні, за | - | на 15 день | | |індексу-дефлятора | |видами | | | | |валового | |економічної | | | | |внутрішнього | |діяльності | | | | |продукту по місяцях| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------- | | * Робота здійснюється в рамках Програми інтеграції України до Європейського | |Союзу ( n0001100-00 ). | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. Регіональні розрахунки показників національних рахунків | |-----------------------------------------------------------------------------------| |42 |Попередній |річна |по Україні, АР | - | 07.07 | | |розрахунок валового| |Крим, областях,| | | | |регіонального | |мм. Києву та | | | | |продукту за 2005 р.| |Севастополю, за| | | | |(індекси фізичного | |видами | | | | |обсягу за видами | |економічної | | | | |економічної | |діяльності | | | | |діяльності)* | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |43 |Розробка |річна |АР Крим, | 25.08 | - | | |регіональних даних | |областях, | | | | |для остаточних | |мм. Києву та | | | | |розрахунків валової| |Севастополю, за| | | | |доданої вартості за| |видами | | | | |2005 р. на | |економічної | | | | |державному рівні* | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |44 |Розрахунок валового|річна |АР Крим, | - | 10.03 | | |регіонального | |областях, | | | | |продукту за 2004 р.| |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |45 |Розподіл доходів та|річна |АР Крим, | 03.03 | 07.04 | | |витрат населення за| |областях, | | | | |2005 р. | |мм. Києву та | | | | |(попередній) за | |Севастополю | | | | |регіонами* | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |46 |Розподіл доходів та|річна |АР Крим, | 06.09 | 29.12 | | |витрат населення за| |областях, | | | | |2005 р. за | |мм. Києву та | | | | |регіонами | |Севастополю | | | | |(остаточний | | | | | | |розрахунок)* | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |47 |Розподіл доходів та|річна |АР Крим, | - | 24.02 | | |витрат населення за| |областях, | | | | |регіонами по | |мм. Києву та | | | | |кварталах, виходячи| |Севастополю | | | | |з остаточних | | | | | | |підсумків 2004 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |48 |Розподіл доходів та|квартальна |АР Крим, | на 70 день | на 100 день | | |витрат населення | |областях, | | | | |поточного року (на | |мм. Києву та | | | | |дискретній основі | |Севастополю | | | | |та наростаючим | | | | | | |підсумком) за | | | | | | |регіонами* | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |49 |Піврічний |річна |АР Крим, | - | 10.11 | | |розрахунок валового| |областях, | | | | |регіонального | |мм. Києву та | | | | |продукту за 2006 р.| |Севастополю | | | | |(індекси фізичного | | | | | | |обсягу за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності) | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |50 |Розрахунок |річна |АР Крим, | - | 29.12 | | |індивідуальних та | |областях, | | | | |колективних | |мм. Києву та | | | | |кінцевих споживчих | |Севастополю | | | | |витрат та | | | | | | |фактичного | | | | | | |індивідуального і | | | | | | |колективного | | | | | | |кінцевого | | | | | | |споживання за 2005 | | | | | | |2005 р. | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | |------------- | | * Дані оприлюднюються після завершення розробки на державному рівні. | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.4. Статистика національного багатства | |-----------------------------------------------------------------------------------| |51 |Розрахунок |річна |по Україні | - | 06.12 | | |елементів | | | | | | |національного | | | | | | |багатства у системі| | | | | | |національних | | | | | | |рахунків на | | | | | | |01.01.2005 р. для | | | | | | |економіки в цілому | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.5. Таблиці "витрати - випуск" | |-----------------------------------------------------------------------------------| |52 |Таблиця "витрати - |річна |по Україні, за | - | 29.12 | | |випуск" України за | |видами | | | | |2005 р. в цінах | |економічної | | | | |споживачів | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |53 |Таблиця "витрати - |річна |по Україні, за | - | 28.04 | | |випуск" України за | |видами | | | | |2004 р. в основних | |економічної | | | | |цінах | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |54 |Розрахунок обсягів |річна |по Україні, за | - | 01.12 | | |неспостерігаємої | |видами | | | | |економічної | |економічної | | | | |діяльності за | |діяльності | | | | |2005 р. за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |55 |Експериментальна |річна |по Україні, за | - | 30.11 | | |таблиця "витрати - | |видами | | | | |випуск" України за | |економічної | | | | |2004 р. у | |діяльності | | | | |порівнянних цінах | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
2. Статистика промисловості
---------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування роботи|Періодичність| Розріз | Строки виконання робіт | |п/п| | | розробки |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |--------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Статистика промислового виробництва | |--------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Обсяг реалізованої |місячна |по Україні, | на 18 день | на 26 день | | |промислової | |АР Крим, | | | | |продукції, робіт, | |областях, | | | | |послуг | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю,| | | | | | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| | 2 |Обсяг реалізованої |місячна |по Україні, | - | на 26 день | | |промислової | |АР Крим, | | | | |продукції (робіт, | |областях, | | | | |послуг) за групами:| |мм. Києву та| | | | |сировинна | |Севастополю | | | | |продукція, | | | | | | |інвестиційна | | | | | | |продукція, товари | | | | | | |тривалого | | | | | | |використання, | | | | | | |товари широкого | | | | | | |використання | | | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| | 3 |Індекси |місячна |по Україні, | на 8 день | на 14 день | | |промислового | |АР Крим, | | | | |виробництва | |областях, | | | | | | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю,| | | | | | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| | 4 |Індекси |місячна |по Україні, | - | на 30 день | | |продуктивності | |АР Крим, | | | | |праці у | |областях, | | | | |промисловості | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю,| | | | | | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| | 5 |Обсяг замовлень на |місячна |по Україні, | на 18 день | на 30 день | | |виробництво | |АР Крим, | | | | |продукції, | |областях, | | | | |виконання робіт, | |мм. Києву та| | | | |послуг на | |Севастополю,| | | | |підприємствах | |за видами | | | | |обробної | |економічної | | | | |промисловості | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| | 6 |Виробництво |місячна |по Україні | на 8 день | на 14 день | | |найважливіших видів| | | | | | |промислової | | | | | | |продукції та | | | | | | |залишки готової | | | | | | |продукції у | | | | | | |натуральному виразі| | | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| | 7 |Виробництво |місячна |по Україні, | на 8 день | на 14 день | | |продуктів дитячого | |АР Крим, | | | | |харчування в | |областях, | | | | |асортименті | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| | 8 |Виробництво |місячна |по АР Крим, | - | на 15 день | | |найважливіших видів| |областях, | | | | |промислової | |мм. Києву та| | | | |продукції по | |Севастополю | | | | |регіонах згідно із | | | | | | |встановленим | | | | | | |переліком | | | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| | 9 |Виробництво |місячна |по Україні | на 8 день | на 15 день | | |продукції з | | | | | | |давальницької | | | | | | |сировини | | | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |10 |Групування |місячна |по Україні, | - | на 14 день | | |підприємств за | |АР Крим, | | | | |темпами росту | |областях, | | | | |обсягів | |мм. Києву та| | | | |промислового | |Севастополю,| | | | |виробництва | |за видами | | | | |порівняно з | |економічної | | | | |попереднім місяцем | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |11 |Виробництво окремих|квартальна |по Україні, | на 31 день | на 45 день | | |видів промислової | |АР Крим, | | | | |продукції | |областях, | | | | | | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |12 |Виробництво |річна |по Україні, | 17.04 | 30.05 | | |промислової | |АР Крим, | | | | |продукції у | |областях, | | | | |натуральному виразі| |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |13 |Виробництво |річна |по Україні | 17.04 | 30.05 | | |продукції з | | | | | | |давальницької | | | | | | |сировини | | | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |14 |Інформаційне |піврічна |по Україні, | - | 16.02 | | |забезпечення | |АР Крим, | | 17.08 | | |моніторингу щодо | |областях, | | | | |відстеження обсягів| |мм. Києву та| | | | |виробництва товарів| |Севастополю | | | | |легкої | | | | | | |промисловості | | | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |15 |Групування |квартальна |по Україні, | - | на 45 день | | |найбільших | |АР Крим, | | | | |підприємств- | |областях, | | | | |виробників | |мм. Києву та| | | | |за переліком | |Севастополю | | | | |соціально важливих | | | | | | |товарів | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Статистика виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу, води | |--------------------------------------------------------------------------------| |16 |Підсумки роботи |річна |по Україні, | 22.03 | 28.04 | | |електростанцій, | |АР Крим, | | | | |зведені таблиці по | |областях, | | | | |категоріях | |мм. Києву та| | | | |електростанцій | |Севастополю | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |17 |Техніко-економічні |річна |по Україні, | 10.03 | 28.04 | | |показники роботи | |АР Крим, | | | | |електростанцій | |областях, | | | | | | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |18 |Споживання |річна |по Україні, | 14.04 | 23.05 | | |електроенергії і | |АР Крим, | | | | |енергетична | |областях, | | | | |потужність, яка | |мм. Києву та| | | | |обслуговує | |Севастополю,| | | | |виробничий процес | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |секціями C, | | | | | | |D, E | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |19 |Електробаланс |річна |по Україні | 14.04 | 30.05 | | |України | | | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |20 |Газифікація |річна |по Україні, | 23.02 | 24.03 | | |населених пунктів | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю,| | | | | | |міській та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевостях | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |21 |Постачання |річна |по Україні, | 21.02 | 23.03 | | |теплоенергії | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю,| | | | | | |обласних | | | | | | |центрах, | | | | | | |міській та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевостях | | | |---+-------------------+-------------+------------+---------------+-------------| |22 |Робота водопроводів|річна |по Україні, | 24.02 | 28.03 | | |(окремих | |АР Крим, | | | | |водопровідних | |областях, | | | | |мереж) | |мм. Києву та| | | | | | |Севастополю,| | | | | | |міській та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевостях,| | | | | | |місцевих | | | | | | |радах, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | ----------------------------------------------------------------------------------
3. Статистика будівельної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки| Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Статистика дозволів на будівництво | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Будівництво |річна |за переліком, | 17.01 | 25.01 | | |об'єктів | |визначеним | | | | |інвестування та | |постановою | | | | |виконання заходів | |Кабінету | | | | |із запобігання | |Міністрів | | | | |аваріям | |України від | | | | | | |20.07.2005 | | | | | | |N 639 | | | | | | |( 639-2005-п ) | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 2 |Будівництво |квартальна |за переліками, | на 17 день | на 25 день | | |об'єктів, | |визначеним | | | | |визначених | |постановами | | | | |постановами | |Кабінету | | | | |Кабінету Міністрів| |Міністрів | | | | |України* | |України | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 3 |Введення в дію |квартальна |по Україні, АР | на 23 день | на 45 день | | |виробничих | |Крим, областях,| | | | |будівель, споруд | |мм. Києву та | | | | |та потужностей | |Севастополю | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 4 |Введення в дію |квартальна |по Україні, АР | на 23 день | на 45 день | | |житла та інших | |Крим, областях,| | | | |будівель і споруд | |мм. Києву та | | | | |соціального | |Севастополю, за| | | | |призначення | |формами | | | | | | |власності | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 5 |Введення в дію |квартальна |по Україні, АР | на 23 день | на 45 день | | |житла та інших | |Крим, областях,| | | | |будівель і споруд | |мм. Києву та | | | | |соціального | |Севастополю | | | | |призначення | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- підприємствами, | | | | | | |які змінили форму | | | | | | |власності | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- в ході | | | | | | |будівництва для | | | | | | |депортованих | | | | | | |народів | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- в ході | | | | | | |будівництва | | | | | | |об'єктів, | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | |ліквідацією | | | | | | |наслідків аварії | | | | | | |на ЧАЕС | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- на селі за | | | | | | |програмою "Власний| | | | | | |дім" | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 6 |Інформація про |квартальна |по Україні, АР | на 23 день | на 45 день | | |одержання дозволу | |Крим, областях,| | | | |на виконання | |мм. Києву та | | | | |будівельних робіт | |Севастополю | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------- | | * У разі прийняття постанов Кабінету Міністрів України. | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 7 |Стан будівель та |річна |по Україні, АР | 28.02 | 05.05 | | |споруд | |Крим, областях,| | | | |незавершеного | |мм. Києву та | | | | |будівництва | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 8 |Введення в дію |річна |по Україні, АР | 23.01 | 02.03 | | |природоохоронних | |Крим, областях,| | | | |об'єктів і | |мм. Києву та | | | | |потужностей | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 9 |Введення в дію |квартальна |по Україні, АР | на 23 день | на 45 день | | |будівель та споруд| |Крим, областях,| | | | |фізичними | |мм. Києву та | | | | |особами - | |Севастополю | | | | |підприємцями | |Севастополю | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. Статистика діяльності будівельних підприємств | |----------------------------------------------------------------------------------| |10 |Обсяг будівельних |місячна |по Україні, АР | на 8 день | на 12 день | | |робіт | |Крим, областях,| | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- підприємствами, |квартальна |по Україні, АР | на 8 день | на 12 день | | |які змінили форму | |Крим, областях,| | | | |власності | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |11 |Індекси обсягів |місячна |по Україні, АР | на 8 день | на 12 день | | |будівельних робіт | |Крим, областях,| | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |12 |Індекси |квартальна |по Україні, АР | на 38 день | на 42 день | | |продуктивності | |Крим, областях,| | | | |праці у | |мм. Києву та | | | | |будівництві | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |13 |Групування |місячна |по Україні, АР | на 8 день | на 12 день | | |будівельних | |Крим, областях,| | | | |підприємств: | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- за обсягом робіт| | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- за видами | | | | | | |будівельної | | | | | | |діяльності | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- за чисельністю |квартальна |по Україні, АР | на 8 день | на 12 день | | | | |Крим, областях,| | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |14 |Індекси обсягів |річна |по Україні, АР | 21.02 | 21.02 | | |будівельних робіт | |Крим, областях,| | | | |(уточнені дані з | |мм. Києву та | | | | |розробкою за | |Севастополю | | | | |періодами) | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |15 |Кількість |річна |по Україні, АР | 27.06 | 27.06 | | |підприємств та | |Крим, областях,| | | | |обсяг реалізованої| |мм. Києву та | | | | |продукції в цілому| |Севастополю, за| | | | |по будівництву | |формами | | | | | | |власності | | | ------------------------------------------------------------------------------------
4. Статистика інвестицій
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування роботи |Періодичність| Розріз | Строки виконання робіт | |п/п| | | розробки |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Статистика капітальних інвестицій | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Обсяги капітальних |річна, |по Україні, | 14.03, | 14.04, | | |інвестицій |квартальна |АР Крим, | на 35 день | на 45 день | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |за формами | | | | | | |власності | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 2 |Обсяги капітальних |річна, |по Україні, | 29.03, | 28.04, | | |інвестицій |квартальна |АР Крим, | на 35 день | на 50 день | | |підприємств, які | |областях, | | | | |змінили форму | |мм. Києву та | | | | |власності; освоєні в | |Севастополю | | | | |ході будівництва для | | | | | | |депортованих народів | | | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 3 |Обсяги інвестицій в |річна, |по Україні, | 14.03, | 14.04, | | |основний капітал в |квартальна |АР Крим, | на 35 день | на 45 день | | |цілому, за видами | |областях, | | | | |економічної | |мм. Києву та | | | | |діяльності, джерелами| |Севастополю, | | | | |фінансування | |за формами | | | | | | |власності | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 4 |Обсяги інвестицій в |річна, |по Україні, | 29.03, | 28.04, | | |основний капітал |квартальна |АР Крим, | на 35 день | на 50 день | | |підприємств, які | |областях, | | | | |змінили форму | |мм. Києву та | | | | |власності; освоєні в | |Севастополю | | | | |ході будівництва для | | | | | | |депортованих народів | | | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 5 |Індекси цін |річна, |по Україні, | 14.03, | 12.04, | | |інвестицій в основний|квартальна |АР Крим, | на 35 день | на 42 день | | |капітал | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 6 |Індекси інвестицій в |річна, |по Україні, | 14.03, | 14.04, | | |основний капітал |квартальна |АР Крим, | на 35 день | на 45 день | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 7 |Обсяги інвестицій в |річна |по Україні, | 14.03 | 21.04 | | |основний капітал на | |АР Крим, | | | | |охорону навколишнього| |областях, | | | | |середовища та | |мм. Києву та | | | | |раціональне | |Севастополю | | | | |використання | | | | | | |природних ресурсів | | | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 8 |Індекси інвестицій в |річна |по Україні, | 14.03 | 21.04 | | |основний капітал на | |АР Крим, | | | | |охорону навколишнього| |областях, | | | | |середовища та | |мм. Києву та | | | | |раціональне | |Севастополю | | | | |використання | | | | | | |природних ресурсів | | | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 9 |Обсяги капітальних |річна, |по Україні, | 14.03, | 14.04, | | |інвестицій фізичних |квартальна |АР Крим, | на 35 день | на 45 день | | |осіб - підприємців на| |областях, | | | | |будівництво будівель | |мм. Києву та | | | | |та споруд та фізичних| |Севастополю | | | | |осіб на індивідуальне| | | | | | |житлове будівництво | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 4.2. Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності | |-----------------------------------------------------------------------------------| |10 |Іноземні інвестиції в|річна, |по Україні, | 23.01, | 10.02, | | |Україну |квартальна |АР Крим, | на 15 день | на 40 день | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |країнах- | | | | | | |інвесторах, | | | | | | |за видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами валют | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| |11 |Інвестиції з України |річна, |по Україні, | 23.01, | 10.02, | | | |квартальна |АР Крим, | на 15 день | на 40 день | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |країнах | | | | | | |світу, за | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами валют | | | |---+---------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| |12 |Дані щодо інвестицій |річна, |по Україні | - | 31.01, | | |зовнішньоекономічної |квартальна | | | на 30 день | | |діяльності для | | | | | | |формування платіжного| | | | | | |балансу України | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 4.3. Статистика інвестиційних проектів | |-----------------------------------------------------------------------------------| |13 |Реалізація |річна, |по Україні, | 20.02, | 16.03, | | |інвестиційних |квартальна |регіонах, що | на 50 день | на 75 день | | |проектів | |беруть участь| | | | | | |у реалізації | | | | | | |інвестиційних| | | | | | |проектів, | | | | | | |країнах- | | | | | | |інвесторах, | | | | | | |інвестиційних| | | | | | |проектах, | | | | | | |спеціальних | | | | | | |(вільних) | | | | | | |економічних | | | | | | |зонах, | | | | | | |територіях | | | | | | |пріоритетного| | | | | | |розвитку, за | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | -------------------------------------------------------------------------------------
5. Статистика основних засобів
----------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки| Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 1 |Наявність та рух |річна |по Україні, АР | 16.05 | 21.06 | | |основних засобів | |Крим, областях,| | | | |великих та | |мм. Києву та | | | | |середніх | |Севастополю, за| | | | |підприємств | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 2 |Наявність та рух |річна |по Україні, АР | 16.05 | 21.06 | | |основних засобів | |Крим, областях,| | | | |бюджетних | |мм. Києву та | | | | |організацій, | |Севастополю, за| | | | |малих підприємств| |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 3 |Баланс основних |річна |за видами | - | 12.07 | | |засобів | |економічної | | | | |підприємств, | |діяльності, | | | | |установ та | |формами | | | | |організацій | |власності | | | | |України | | | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 4 |Баланс основних |річна |за видами | - | 16.08 | | |засобів України з| |економічної | | | | |урахуванням | |діяльності, | | | | |вартості | |формами | | | | |індивідуального | |власності | | | | |житлового | | | | | | |будівництва, | | | | | | |багаторічних | | | | | | |насаджень та | | | | | | |худоби приватного| | | | | | |сектору | | | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 5 |Розрахунок |річна |по Україні, за | 22.08 | 20.09 | | |індексу основних | |видами | | | | |засобів | |економічної | | | | | | |діяльності | | | -----------------------------------------------------------------------------------
6. Статистика сільського та рибного господарства
-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування роботи |Періодичність| Розріз | Строки виконання робіт | |п/п| | | розробки |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1. Статистика сільського господарства | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Внесення мінеральних,|річна |по Україні, АР| 01.02 | 16.03 | | |органічних добрив, | |Крим, областях| | | | |гіпсування та | | | | | | |вапнування ґрунтів | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | 2 |Посівні площі та |річна |по Україні, | 27.12 | 13.01 | | |валовий збір урожаю | |АР Крим, | | | | |сільськогосподарських| |областях, за | | | | |культур (попередні | |категоріями | | | | |дані) | |господарств | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | 3 |Площі і фактичний |річна |по Україні, за| 24.01 | 28.02 | | |збір урожаю | |категоріями | | | | |сільськогосподарських| |господарств | | | | |культур, плодоягідних|-------------+--------------+---------------+-------------| | |і виноградних |річна |по АР Крим, | 24.01 | 14.03 | | |насаджень | |областях, за | | | | | | |категоріями | | | | | | |господарств | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | 4 |Групування |річна |по Україні, АР| 21.02 | 14.03 | | |господарств за | |Крим, областях| | | | |обсягами виробництва | | | | | | |та урожайністю | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | |культур | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | 5 |Посівні площі |річна |по Україні, | 22.06 | 07.07 | | |сільськогосподарських| |АР Крим, | | | | |культур під урожай | |областях, за | | | | |2006 р. | |категоріями | | | | | | |господарств | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | 6 |Сортові посіви |разова |по Україні, АР| 14.08 | 22.09 | | |сільськогосподарських| |Крим, областях| | | | |культур під урожай | | | | | | |2006 р. | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | 7 |Стан тваринництва в |річна |по Україні, | 07.02 | 27.02 | | |сільськогосподарських| |АР Крим, | | | | |підприємствах | |областях, за | | | | | | |категоріями | | | | | | |господарств | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | 8 |Групування |річна |по Україні, АР| - | 28.04 | | |господарств за | |Крим, областях| | | | |обсягами виробництва | | | | | | |продукції | | | | | | |тваринництва, | | | | | | |поголів'ям худоби і | | | | | | |птиці та їхньою | | | | | | |продуктивністю | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | 9 |Виробництво м'яса, |річна |по Україні, | | | | |молока, яєць, вовни | |АР Крим, | | | | |та інших продуктів | |областях, за | | | | |тваринництва | |категоріями | | | | |(заключний | |господарств | | | | |розрахунок): | | | | | | |---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | |- поголів'я худоби та| | | 13.03 | 25.04 | | |птиці | | | | | | |---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | |- продуктивність | | | 13.03 | 15.05 | | |худоби та птиці, | | | | | | |виробництво продуктів| | | | | | |тваринництва | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |10 |Витрати кормів худобі|річна |по Україні, за| - | 11.05 | | |та птиці | |категоріями | | | | | | |господарств | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |11 |Реалізація |річна |по Україні, АР| 24.01 | 07.02 | | |сільськогосподарської| |Крим, областях| | | | |продукції | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |12 |Підсумки |річна |по Україні, АР| 03.03 | 22.03 | | |господарської | |Крим, областях| | | | |діяльності | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | |підприємств | | | | | | |(термінове | | | | | | |повідомлення) | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |13 |Основні економічні | |по Україні, | | | | |показники роботи | |АР Крим, | | | | |сільськогосподарських| |областях, за | | | | |підприємств: | |категоріями | | | | | | |господарств | | | | |---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | |- розробка показників|річна | | 07.04 | 07.06 | | |(у т.ч. за об'єктами | | | | | | |державного цінового | | | | | | |регулювання та | | | | | | |об'єктами бюджетної | | | | | | |тваринницької | | | | | | |дотації*) | | | | | | |---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | |- формування бази |річна | | 02.06 | 29.07 | | |даних | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |14 |Баланс продукції |річна |по Україні, АР| 17.03 | 18.04 | | |сільського | |Крим, областях| | | | |господарства | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |15 |Продуктивність праці |річна |по Україні, АР| - | 11.07 | | |в сільському | |Крим, областях| | | | |господарстві | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |16 |Ведення реєстру | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | |товаровиробників | | | | | | |"АГРО": | | | | | | |---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | |- фермерських |2 рази на рік|по | 19.01, | 07.02, | | |господарств | |підприємствах | 19.07 | 08.08 | | |---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | |- сільськогосподарсь-|раз на рік |по | 25.07 | 30.08 | | |ких підприємств (крім| |підприємствах | | | | |фермерських | | | | | | |господарств) | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |17 |Наявність тракторів, |річна |по Україні, АР| 29.03 | 16.05 | | |сільськогосподарських| |Крим, областях| | | | |машин і енергетичних | | | | | | |потужностей | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |18 |Валова продукція |річна |по Україні, | 04.04 | 30.05 | | |сільського | |АР Крим, | | | | |господарства в | |областях, за | | | | |порівнянних цінах | |категоріями | | | | |(заключний | |господарств | | | | |розрахунок) | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |19 |Сівба ярих культур |місячна |по Україні, АР| 05.04, | 06.04, | | | | |Крим, областях| 05.05, | 08.05, | | | | | | 06.06 | 08.06 | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |20 |Розрахунки площ |місячна |по Україні, | 05.04, | 06.04, | | |посівів основних | |АР Крим, | 05.05, | 08.05, | | |сільськогосподарських| |областях, за | 06.06, | 08.06, | | |культур в усіх | |категоріями | 06.11, | 07.11, | | |категоріях | |господарств | 06.12 | 08.12 | | |господарств | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------- | | * відповідно до п. 44 розділу V цього плану. | | | |------------------------------------------------------------------------------------| |21 |Збирання урожаю та |місячна |по Україні, АР| 05.07, | 06.07, | | |проведення інших | |Крим, областях| 04.08, | 08.08, | | |польових робіт | | | 06.09, | 07.09, | | | | | | 05.10, | 09.10, | | | | | | 06.11, | 07.11, | | | | | | 23.11, | 23.11, | | | | | | 06.12 | 08.12 | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |22 |Розрахунки |місячна |по Україні, | 04.08, | 08.08, | | |виробництва основних | |АР Крим, | 06.09, | 07.09, | | |продуктів | |областях, за | 05.10, | 09.10, | | |рослинництва в усіх | |категоріями | 06.11 | 07.11 | | |категоріях | |господарств | | | | |господарств | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |23 |Стан тваринництва в |місячна |по Україні, АР| на 5 день | на 8 день | | |сільськогосподарських| |Крим, областях| | | | |підприємствах | | | | | | |---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | |- станом на 01.01 |раз на рік |по Україні, АР| 06.01 | 11.01 | | | | |Крим, областях| | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |24 |Розрахунки |місячна |по Україні, | на 5 день | на 8 день | | |чисельності поголів'я| |АР Крим, | | | | |худоби і птиці та | |областях, за | | | | |виробництва основних | |категоріями | | | | |продуктів | |господарств | | | | |тваринництва в усіх | | | | | | |категоріях | | | | | | |господарств | | | | | | |---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| | |- станом на 01.01 |раз на рік |по Україні, | 06.01 | 11.01 | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, за | | | | | | |категоріями | | | | | | |господарств | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |25 |Наявність та |місячна, |по Україні, | на 8 день, | на 9 день, | | |надходження зернових |піврічна |АР Крим, | 20.01, | 03.02, | | |культур | |областях, | 10.07 | 14.07 | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |26 |Надходження цукрових |місячна |по Україні, АР| 23.01, | 30.01, | | |буряків на переробні | |Крим, областях| 26.09, | 27.09, | | |підприємства | | | 24.10, | 25.10, | | | | | | 28.11 | 29.11 | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |27 |Надходження худоби, |річна, |по Україні, | 25.01, | 03.02, | | |птиці та кролів на |квартальна |АР Крим, | 06.04, | 07.04, | | |переробні | |областях, | 06.07, | 07.07, | | |підприємства | |мм. Києву та | 05.10 | 06.10 | | | | |Севастополю | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |28 |Надходження молока на|річна, |по Україні, | 25.01, | 03.02, | | |переробні |квартальна |АР Крим, | 06.04, | 07.04, | | |підприємства | |областях, | 06.07, | 07.07, | | | | |мм. Києву та | 05.10 | 06.10 | | | | |Севастополю | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |29 |Реалізація |місячна |по Україні, АР| на 9 день | на 10 день | | |сільськогосподарської| |Крим, областях| | | | |продукції | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |30 |Розрахунки обсягів |квартальна |по Україні, АР| на 30 день | на 40 день | | |реалізації основних | |Крим, областях| | | | |видів | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | |продукції населенням | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |31 |Індекси цін |місячна |по Україні | - | на 12 день | | |реалізації | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | |продукції | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |32 |Індекси фізичного |місячна |по Україні | - | на 12 день | | |обсягу реалізації | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | |продукції | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |33 |Сукупний індекс |місячна |по Україні | - | на 20 день | | |витрат на виробництво| | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | |продукції | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |34 |Індекс сільськогоспо-|місячна |по Україні, АР| на 7 день | на 9 день | | |дарського | |Крим, областях| | | | |виробництва | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |35 |Розрахунок |річна |по Україні, АР| - | 12.07 | | |електроозброєності | |Крим, областях| | | | |праці та | | | | | | |забезпеченості | | | | | | |енергетичними | | | | | | |потужностями в | | | | | | |сільському | | | | | | |господарстві | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |36 |Облік худоби в |раз на рік |по Україні, АР| 02.02 | 10.03 | | |сільській місцевості | |Крим, областях| | | | |на 1 січня 2006 р. | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |37 |Перепис худоби в |раз на |по Україні, | 02.02 | 10.03 | | |домашніх |5 років |АР Крим, | | | | |господарствах у | |областях, | | | | |міських населених | |мм. Києву та | | | | |пунктах на 1 січня | |Севастополю | | | | |2006 р. | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |38 |Основні |раз на рік |по Україні, АР| - | 17.10 | | |сільськогосподарські | |Крим, областях| | | | |характеристики | | | | | | |домогосподарств у | | | | | | |сільській місцевості | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |39 |Основні показники |місячна |по Україні, АР| - | на 40 день | | |сільськогосподарської| |Крим, областях| | | | |діяльності | | | | | | |домогосподарств у | | | | | | |сільській місцевості | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |40 |Окремі показники |раз на рік |по Україні, АР| 15.02 | 15.03 | | |сільськогосподарської| |Крим, областях| | | | |діяльності особистих | | | | | | |селянських | | | | | | |господарств | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |41 |Обстеження |раз на рік |по Україні, | 11.05 | 16.06 | | |фермерських | |АР Крим, | | | | |господарств | |областях, | | | | | | |господарствах | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |42 |Баланси основних |річна |по Україні, АР| 19.05 | 20.06 | | |продуктів | |Крим, областях| | | | |рослинництва та | | | | | | |тваринництва в | | | | | | |натурально-вартісному| | | | | | |виразі | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |43 |Баланси зернових |квартальна |по Україні | - | на 60 день | | |культур, м'яса, | | | | | | |молока | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |44 |Баланси олії та цукру|річна |по Україні | - | 20.06 | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |45 |Випуск, проміжне |річна |по Україні, АР| 30.06 | 29.09 | | |споживання та валова | |Крим, областях| | | | |додана вартість в | | | | | | |сільському | | | | | | |господарстві в | | | | | | |поточних та | | | | | | |порівнянних цінах - | | | | | | |заключний розрахунок | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |46 |Випуск, проміжне |місячна |по Україні | - | на 9 день | | |споживання та валова | | | | | | |додана вартість у | | | | | | |сільському | | | | | | |господарстві в | | | | | | |поточних та | | | | | | |порівнянних цінах | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |47 |Фонд споживання, |річна |по Україні, АР| - | 25.07 | | |споживання на одну | |Крим, областях| | | | |особу основних | | | | | | |продуктів харчування | | | | | | |(включаючи | | | | | | |централізований | | | | | | |дорахунок) - | | | | | | |заключний розрахунок | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2. Статистика рибного господарства | |------------------------------------------------------------------------------------| |48 |Вилов риби, добування|річна, |по Україні, | 30.01, | 13.02, | | |інших водних живих |місячна |АР Крим, | на 7 день | на 11 день | | |ресурсів | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |49 |Випуск, проміжне |річна |по Україні, АР| 30.06 | 29.09 | | |споживання та валова | |Крим, областях| | | | |додана вартість у | | | | | | |рибному господарстві | | | | | | |в поточних та | | | | | | |порівнянних цінах - | | | | | | |заключний розрахунок | | | | | |---+---------------------+-------------+--------------+---------------+-------------| |50 |Випуск, проміжне |місячна |по Україні | - | на 9 день | | |споживання та валова | | | | | | |додана вартість у | | | | | | |рибному господарстві | | | | | | |в поточних та | | | | | | |порівнянних цінах | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
7. Статистика ринкових нефінансових послуг
--------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |---+--------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 1 |Обсяг |річна, |по Україні, | 01.03, | 29.03, | | |реалізованих |місячна |областях, АР | на 12 день | на 22 день | | |послуг | |Крим, мм. Києву,| | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 2 |Рекламна |річна |по Україні, | 07.04 | 05.05 | | |діяльність | |областях, АР | | | | | | |Крим, мм. Києву,| | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами рекламних| | | | | | |послуг | | | |---+--------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 3 |Робота готелів|річна |по Україні, | 17.03 | 12.04 | | | | |областях, АР | | | | | | |Крим, мм. Києву,| | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міських | | | | | | |поселеннях, | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевості, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+--------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 4 |Робота |річна |по Україні, | 28.02 | 24.03 | | |каналізацій | |областях, АР | | | | |(окремих | |Крим, мм. Києву | | | | |каналізаційних| |та Севастополю, | | | | |мереж) | |міській та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевостях, | | | | | | |місцевих радах, | | | | | | |за формами | | | | | | |власності | | | ---------------------------------------------------------------------------------
8. Статистика транспорту та зв'язку
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 8.1. Статистика транспорту | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Затверджені |річна |по Україні, АР | - | 28.08 | | |підсумки за | |Крим, областях, | | | | |2005 р. за всіма | |мм. Києву та | | | | |видами транспорту | |Севастополю | | | | |та зв'язку | | | | | | | | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 2 |Коефіцієнти |раз на рік |за видами | 24.11 | 11.12 | | |співвідношення | |сполучення | | | | |кількості | | | | | | |безплатно | | | | | | |перевезених | | | | | | |пасажирів і | | | | | | |платних пасажирів | | | | | | |громадським | | | | | | |транспортом у | | | | | | |міському та | | | | | | |приміському | | | | | | |сполученнях | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 3 |Постанційне |річна |по Україні, | 03.03 | 31.03 | | |відправлення | |залізницях, АР | | | | |пасажирів за | |Крим, областях, | | | | |видами сполучення | |за видами | | | | | | |сполучення | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 4 |Робота та |місячна |по Україні, | на 5 день | на 7 день | | |використання | |залізницях | | | | |рухомого складу | | | | | | |залізничного | | | | | | |транспорту | | | | | | |загального | | | | | | |користування | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 5 |Вантажні |річна |по Україні, АР | 06.03 | 17.03 | | |перевезення | |Крим, областях, | | | | |автомобільним | |мм. Києву та | | | | |транспортом - | |Севастополю | | | | |попередні дані | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 6 |Робота |річна |по Україні, АР | 20.03 | 28.04 | | |автотранспорту | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, по | | | | | | |міністерствах, | | | | | | |інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за видами| | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 7 |Інтенсивність |2 рази на рік|по Україні, АР | 19.06, | - | | |роботи фізичних | |Крим, областях, | 18.12 | - | | |осіб - підприємців| |обласних | | | | |на маршрутних | |центрах, | | | | |пасажирських | |мм. Києву та | | | | |перевезеннях | |Севастополю, за | | | | |автотранспортом у | |видами | | | | |міському, | |сполучення | | | | |приміському та | | | | | | |міжміському | | | | | | |сполученнях | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 8 |Вантажні |2 рази |по Україні, АР | 15.05, | 26.05, | | |автомобільні |на рік, |Крим, областях, | 20.11, | 01.12, | | |перевезення, що |місячна |мм. Києву та | на 6 день | на 9 день | | |здійснюються | |Севастополю, за | | | | |фізичними | |видами | | | | |особами - | |сполучення | | | | |підприємцями | | | | | | |(на комерційній | | | | | | |основі) | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 9 |Перевезення |квартальна |по Україні, АР | на 30 день | на 45 день | | |автомобільним | |Крим, областях, | | | | |транспортом | |мм. Києву та | | | | |вантажів за видами| |Севастополю, | | | | |вантажів та | |приватизованих | | | | |пасажирів за | |підприємствах, | | | | |видами сполучення | |за формами | | | | | | |власності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |10 |Інтенсивність |місячна |по Україні, АР | на 6 день | на 9 день | | |роботи фізичних | |Крим, областях, | | | | |осіб - підприємців| |мм. Києву та | | | | |на маршрутних | |Севастополю, за | | | | |пасажирських | |видами | | | | |перевезеннях | |сполучення | | | | |автотранспортом у | | | | | | |міському, | | | | | | |приміському та | | | | | | |міжміському | | | | | | |сполученнях | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |11 |Перевезення |місячна |по Україні, АР | на 6 день | на 9 день | | |вантажів та | |Крим, областях, | | | | |пасажирів | |мм. Києву та | | | | |автомобільним | |Севастополю, | | | | |транспортом | |приватизованих | | | | | | |підприємствах, | | | | | | |за формами | | | | | | |власності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |12 |Наявність |1 раз у |по Україні, АР | 01.09 | 10.10 | | |дорожньо-мостового|3 роки |Крим, областях, | | | | |господарства | |мм. Києву та | | | | |відомчого | |Севастополю, | | | | |підпорядкування | |міністерствах, | | | | | | |відомствах, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |13 |Внутрішні річкові |річна |по Україні | 03.02 | 10.02 | | |судноплавні шляхи | | | | | | |загального | | | | | | |користування | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |14 |Наявність власних |річна |по Україні, АР | 14.02 | 10.03 | | |морських і | |Крим, областях, | | | | |річкових суден, | |мм. Києву та | | | | |вантажних та | |Севастополю, за | | | | |пасажирських | |видами | | | | |причалів- | |економічної | | | | |набережних | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |15 |Перевезення |квартальна |по Україні, АР | на 30 день | на 41 день | | |вантажів і | |Крим, областях, | | | | |пасажирів водним | |мм. Києву та | | | | |транспортом | |Севастополю, | | | | | | |приватизованих | | | | | | |підприємствах, | | | | | | |за видами | | | | | | |перевезень, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |16 |Продукція |місячна |по Україні, АР | на 6 день | на 9 день | | |морського | |Крим, областях, | | | | |(річкового) флоту,| |мм. Києву та | | | | |який знаходиться в| |Севастополю, | | | | |експлуатації | |приватизованих | | | | | | |підприємствах, | | | | | | |за видами | | | | | | |перевезень, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |17 |Робота морського |місячна |по Україні, АР | на 6 день | на 9 день | | |(річкового) порту | |Крим, областях, | | | | |(причалу) | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |приватизованих | | | | | | |підприємствах, | | | | | | |за формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |18 |Обробка вантажів |піврічна |по Україні, | 14.02, | 17.03, | | |за номенклатурою у| |приватизованих | 15.08 | 15.09 | | |морських | |підприємствах, | | | | |(річкових) портах | |за формами | | | | |(причалах) | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |19 |Основні показники |місячна |по Україні, АР | на 7 день | на 10 день | | |роботи авіаційного| |Крим, областях, | | | | |підприємства | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |приватизованих | | | | | | |підприємствах, | | | | | | |за формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |20 |Транспортування |місячна |по Україні | на 6 день | на 8 день | | |вантажів | | | | | | |трубопроводами | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |21 |Робота міського |квартальна |по Україні, АР | на 25 день | на 40 день | | |електротранспорту | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |кожному місту | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 8.2. Статистика зв'язку | |-----------------------------------------------------------------------------------| |22 |Телефонізація |річна |по Україні, АР | 02.02 | 23.02 | | |об'єктів у | |Крим, областях, | | | | |сільській | |мм. Києву та | | | | |місцевості і | |Севастополю | | | | |потреба населення | | | | | | |в домашніх | | | | | | |телефонах | | | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |23 |Наявність засобів |квартальна |по Україні, АР | на 13 день | на 33 день | | |зв'язку | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |24 |Продукція зв'язку |квартальна |по Україні, АР | на 14 день | на 33 день | | | | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |25 |Доходи від послуг |місячна |по Україні, АР | на 13 день | на 18 день | | |зв'язку | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | -------------------------------------------------------------------------------------
9. Статистика науки, інновацій та інформатики
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Періодичність| Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 9.1. Статистика науки | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Виконання |квартальна |по Україні, | на 35 день | на 50 день | | |наукових та | |АР Крим, областях,| | | | |науково- | |мм. Києву та | | | | |технічних | |Севастополю, | | | | |робіт | |міністерствах та | | | | | | |інших центральних | | | | | | |органах виконавчої| | | | | | |влади, за | | | | | | |секторами науки, | | | | | | |галузями наук, | | | | | | |формами власності,| | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами економічної| | | | | | |та | | | | | | |науково-технічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |секторами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| | 2 |Комплекс |річна |по Україні, | 06.03 | 25.04 | | |"Наукова | |АР Крим, областях,| | | | |діяльність" | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах та | | | | | | |інших центральних | | | | | | |органах виконавчої| | | | | | |влади, за | | | | | | |секторами науки, | | | | | | |галузями наук, | | | | | | |формами власності,| | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами економічної| | | | | | |діяльності | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| | 3 |Реєстр основних|квартальна |по Україні, | - | на 60 день | | |показників | |АР Крим, областях,| | | | |діяльності | |мм. Києву та | | | | |наукових та | |Севастополю, | | | | |науково- | |міністерствах та | | | | |технічних | |інших центральних | | | | |установ і | |органах виконавчої| | | | |організацій | |влади, за | | | | | | |секторами науки, | | | | | | |галузями наук, | | | | | | |формами власності,| | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами економічної| | | | | | |та | | | | | | |науково-технічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |секторами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| | 4 |Облік докторів |річна |по Україні, | 06.11 | 15.12 | | |наук станом на | |АР Крим, областях,| | | | |1 жовтня | |мм. Києву та | | | | |2006 р. | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах та | | | | | | |інших центральних | | | | | | |органах виконавчої| | | | | | |влади, докторах | | | | | | |наук, за типами | | | | | | |установ, галузями | | | | | | |наук, | | | | | | |спеціальностями | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| | 5 |Реєстр докторів|річна |по Україні, | - | 07.12 | | |наук станом на | |АР Крим, областях,| | | | |1 жовтня | |мм. Києву та | | | | |2006 р. | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах та | | | | | | |інших центральних | | | | | | |органах виконавчої| | | | | | |влади, докторах | | | | | | |наук, за типами | | | | | | |установ, галузями | | | | | | |наук, | | | | | | |спеціальностями | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| | 6 |Облік |річна |по Україні, | 04.12 | 28.02.2007 | | |кандидатів наук| |АР Крим, областях,| | | | |станом на | |мм. Києву та | | | | |1 жовтня | |Севастополю, | | | | |2006 р. | |міністерствах та | | | | | | |інших центральних | | | | | | |органах виконавчої| | | | | | |влади, кандидатах | | | | | | |наук, за типами | | | | | | |установ, галузями | | | | | | |наук, | | | | | | |спеціальностями | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| | 7 |Реєстр |річна |по Україні, | - | 31.01.2007 | | |кандидатів наук| |АР Крим, областях,| | | | |станом на | |мм. Києву та | | | | |1 жовтня | |Севастополю, | | | | |2006 р. | |міністерствах та | | | | | | |інших центральних | | | | | | |органах виконавчої| | | | | | |влади, кандидатах | | | | | | |наук, за типами | | | | | | |установ, галузями | | | | | | |наук, | | | | | | |спеціальностями | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 9.2. Статистика інновацій | |----------------------------------------------------------------------------------| | 8 |Укладання |річна |по Україні, | 15.03 | 11.05 | | |договорів | |АР Крим, областях,| | | | |стосовно | |мм. Києву та | | | | |розпорядження | |Севастополю, | | | | |майновими | |країнах світу, за | | | | |правами | |формами власності,| | | | |інтелектуальної| |видами економічної| | | | |власності | |діяльності, видами| | | | | | |об'єктів | | | | | | |інтелектуальної | | | | | | |власності | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| | 9 |Набуття прав |річна |по Україні, | 10.03 | 12.04 | | |інтелектуальної| |АР Крим, областях,| | | | |власності та | |мм. Києву та | | | | |використання | |Севастополю, | | | | |об'єктів права | |країнах світу, за | | | | |інтелектуальної| |формами власності,| | | | |власності | |видами економічної| | | | | | |діяльності | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| |10 |Виконання |квартальна |по Україні, | на 28 день | на 42 день | | |завдань програм| |АР Крим, областях,| | | | |та державного | |мм. Києву та | | | | |замовлення з | |Севастополю, | | | | |пріоритетних | |кожному завданню | | | | |напрямків | | | | | | |інноваційної | | | | | | |діяльності | | | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| |11 |Обстеження |річна, |по Україні, | 05.04, | 24.05, | | |технологічних |квартальна |АР Крим, областях,| на 36 день | на 56 день | | |інновацій | |мм. Києву та | | | | |промислового | |Севастополю, за | | | | |підприємства | |чисельністю | | | | | | |працюючих, формами| | | | | | |власності, видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+---------------+-------------+------------------+---------------+-------------| |12 |Реєстр |квартальна |по Україні, | - | на 60 день | | |"Інноваційна | |АР Крим, областях,| | | | |діяльність" | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |чисельністю | | | | | | |працюючих, формами| | | | | | |власності, видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 9.3. Статистика інформатики | |----------------------------------------------------------------------------------| |13 |Наявність |річна |по Україні, | 04.04 | 16.05 | | |обчислювальної | |АР Крим, областях,| | | | |техніки | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |формами власності,| | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |видами економічної| | | | | | |діяльності | | | ------------------------------------------------------------------------------------
10. Статистика соціальних послуг
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 10.1. Статистика нерухомості | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Житловий фонд |річна |по Україні, АР | 26.04 | 07.06 | | | | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міській та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевостях, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 2 |Квартирна черга |річна |по Україні, АР | 13.03 | 08.05 | | |та надання | |Крим, областях, | | | | |житлових | |мм. Києву та | | | | |приміщень | |Севастополю, | | | | | | |обласних | | | | | | |центрах, | | | | | | |державному фонду| | | | | | |ЖБК, міській та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевостях, | | | | | | |місцевих радах, | | | | | | |за категоріями | | | | | | |громадян, які | | | | | | |перебувають у | | | | | | |черзі | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 3 |Надання |річна |по Україні, АР | 10.04 | 05.05 | | |посередницьких | |Крим, областях, | | | | |послуг при | |мм. Києву та | | | | |операціях з | |Севастополю, за | | | | |нерухомістю | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 4 |Обладнання |річна |по Україні, АР | 16.01 | 31.01 | | |житлового фонду | |Крим, областях, | | | | |приладами обліку | |мм. Києву та | | | | |та регулювання | |Севастополю, | | | | |споживання | |місцевих радах, | | | | |теплової енергії | |за формами | | | | |і води | |власності | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 5 |Надання населенню|місячна |по Україні, АР | на 12 день | на 21 день | | |субсидій на | |Крим, областях, | | | | |відшкодування | |мм. Києву та | | | | |оплати житлово- | |Севастополю | | | | |комунальних | | | | | | |послуг | | | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 6 |Надання населенню|місячна |по Україні, АР | на 12 день | на 21 день | | |субсидій готівкою| |Крим, областях, | | | | |для відшкодування| |мм. Києву та | | | | |витрат на | |Севастополю | | | | |придбання | | | | | | |скрапленого газу,| | | | | | |твердого та | | | | | | |рідкого пічного | | | | | | |побутового палива| | | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 7 |Підготовка |2 рази на рік|по Україні, АР | 16.10 | 30.10 | | |об'єктів | |Крим, областях, | 17.11 | 29.11 | | |комунального | |мм. Києву та | | | | |господарства та | |Севастополю, за | | | | |житлового фонду | |формами | | | | |до роботи в | |власності | | | | |зимових умовах | | | | | | |(станом на 01.10 | | | | | | |та 01.11) | | | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 8 |Оплата населенням|місячна |по Україні, АР | на 22 день | на 30 день | | |житлово- | |Крим, областях, | | | | |комунальних | |мм. Києву та | | | | |послуг та | |Севастополю, за | | | | |електроенергії | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 9 |Хід приватизації |річна |по Україні, АР | 23.01 | 31.01 | | |державного | |Крим, областях, | | | | |житлового фонду | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |місцевих радах | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 10.2. Правова статистика | |----------------------------------------------------------------------------------| |10 |Розгляд справ про|річна |по Україні, АР | 24.02 | 27.03 | | |адміністративні | |Крим, областях, | | | | |правопорушення та| |мм. Києву та | | | | |осіб, які | |Севастополю, | | | | |притягнуті до | |органах, що | | | | |адміністративної | |уповноважені | | | | |відповідальності | |розглядати | | | | | | |справи про | | | | | | |адміністративні | | | | | | |порушення | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 10.3. Політична статистика | |----------------------------------------------------------------------------------| |11 |Політичні партії |річна |по Україні, АР | 17.02 | 06.03 | | |та громадські | |Крим, областях, | | | | |організації | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |12 |Діяльність |річна |по Україні, АР | 26.04 | 19.05 | | |громадської | |Крим, областях, | | | | |організації | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 10.4. Статистика освіти | |----------------------------------------------------------------------------------| |13 |Дошкільні |річна |по Україні, АР | 01.03 | 31.03 | | |навчальні заклади| |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |14 |Охоплення |річна |по Україні, АР | 20.10 | 12.12 | | |навчанням дітей | |Крим, областях, | | | | |шкільного віку | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міській та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевості, | | | | | | |місцевих радах, | | | | | | |обласних центрах| | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |15 |Мережа та |річна |по Україні, АР | 17.11 | 20.01 | | |діяльність вищих | |Крим, областях, | | | | |навчальних | |мм. Києву та | | | | |закладів | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах та| | | | | | |інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за | | | | | | |галузевими | | | | | | |групами, видами | | | | | | |навчання | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |16 |Робота |річна |по Україні, АР | 23.01 | 14.03 | | |аспірантури та | |Крим, областях, | | | | |докторантури | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах, | | | | | | |за галузями | | | | | | |наук, | | | | | | |спеціальностями | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |17 |Заборгованість із|місячна |по Україні, АР | - | на 15 день | | |стипендій, | |Крим, областях, | | | | |грошового | |мм. Києву та | | | | |утримання та | |Севастополю, | | | | |виплат на | |міністерствах та| | | | |харчування | |відомствах | | | | |студентів, | | | | | | |курсантів та | | | | | | |учнів на 1 число | | | | | | |кожного місяця | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 10.5. Статистика охорони здоров'я | |----------------------------------------------------------------------------------| |18 |Травматизм на |річна |по Україні, АР | 22.03 | 26.04 | | |виробництві | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |19 |Мережа та |раз на рік |по Україні, АР | 25.10 | 28.11 | | |діяльність | |Крим, областях, | | | | |санаторно- | |мм. Києву та | | | | |курортних | |Севастополю | | | | |(оздоровчих) | | | | | | |закладів | | | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |20 |Мережа та |раз на рік |по Україні, АР | 29.09 | 25.10 | | |діяльність | |Крим, областях, | | | | |дитячих | |мм. Києву та | | | | |оздоровчих | |Севастополю | | | | |закладів | | | | | | |(таборів) влітку | | | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |21 |Стан здоров'я та |річна |по лікувально- | 21.03 | 10.04 | | |медичне | |профілактичних | | | | |обслуговування | |закладах (крім | | | | |осіб, які | |системи МОЗ | | | | |постраждали від | |України) | | | | |аварії на ЧАЕС | | | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |22 |Мережа, кадри та |річна |по Україні, АР | 21.03 | 17.05 | | |діяльність | |Крим, областях, | | | | |медичних закладів| |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |містах з | | | | | | |кількістю | | | | | | |населення 1 млн.| | | | | | |і більше | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |23 |Охорона здоров'я |річна |по лікувально- | У термін, | 17.05 | | |та захворюваність| |профілактичних | визначений | | | |населення | |закладах (крім | для закладів | | | | | |системи МОЗ | системи | | | | | |України) | МОЗ України | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 10.6. Статистика соціального захисту | |----------------------------------------------------------------------------------| |24 |Заборгованість по|місячна |по Україні, АР | - | на 15 день | | |фінансуванню | |Крим, областях, | | | | |(виплаті) пенсій | |мм. Києву та | | | | |та грошової | |Севастополю | | | | |допомоги на | | | | | | |1 число кожного | | | | | | |місяця | | | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |25 |Заборгованість по|місячна |по Україні, АР | - | на 15 день | | |виплаті окремих | |Крим, областях, | | | | |видів соціальної | |мм. Києву та | | | | |допомоги на | |Севастополю | | | | |1 число кожного | | | | | | |місяця | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 10.7. Статистика культури | |----------------------------------------------------------------------------------| |26 |Мережа та |річна |по Україні, АР | 24.02 | 09.06 | | |діяльність музеїв| |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |27 |Мережа та |річна |по Україні, АР | 17.02 | 09.06 | | |діяльність | |Крим, областях, | | | | |театрів | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |28 |Мережа та |річна |по Україні, АР | 17.02 | 09.06 | | |діяльність | |Крим, областях, | | | | |концертних | |мм. Києву та | | | | |організацій | |Севастополю | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |29 |Виставкова |річна |по Україні, АР | 23.01 | 21.03 | | |діяльність | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| |30 |Суцільне |один раз на |по Україні, АР | 10.02 | 01.03 | | |соціально- |5 років |Крим, областях | | | | |економічне | |та | | | | |обстеження | |м. Севастополю | | | | |сільських | | | | | | |населених пунктів| | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
11. Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків
-------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування роботи |Періодичність|Розріз розробки| Строки виконання робіт | |п/п| | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 11.1. Статистика внутрішньої торгівлі | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Торгова мережа та |річна |по Україні, АР | 16.02 | 15.03 | | |мережа ресторанного | |Крим, областях,| | | | |господарства на | |мм. Києву та | | | | |1 січня 2006 р. | |Севастополю, | | | | | | |міських | | | | | | |поселеннях та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевості, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |спеціалізацією,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 2 |Обсяг роздрібного |річна |по Україні, АР | 03.03 | 24.03 | | |товарообороту | |Крим, областях,| | | | |торгової мережі | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міських | | | | | | |поселеннях та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевості, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 3 |Обсяг товарообороту |річна |по Україні, АР | 03.03 | 24.03 | | |ресторанного | |Крим, областях,| | | | |господарства | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міських | | | | | | |поселеннях та | | | | | | |сільській | | | | | | |місцевості, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 4 |Продаж та запаси |річна |по Україні, АР | 03.03 | 24.03 | | |товарів у торговій | |Крим, областях,| | | | |мережі та мережі | |мм. Києву та | | | | |ресторанного | |Севастополю | | | | |господарства у | | | | | | |натуральному і | | | | | | |вартісному вимірах | | | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 5 |Продаж та запаси |річна |по Україні, АР | 03.03 | 24.03 | | |товарів тривалого | |Крим, областях,| | | | |користування | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 6 |Індекси фізичного |річна |по Україні, АР | 17.03 | 27.03 | | |обсягу роздрібного | |Крим, областях,| | | | |товарообороту | |мм. Києву та | | | | |підприємств за | |Севастополю | | | | |товарними групами | | | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 7 |Індекси фізичного |річна |по Україні, АР | 17.03 | 27.03 | | |обсягу роздрібного | |Крим, областях,| | | | |товарообороту | |мм. Києву та | | | | |торгової мережі | |Севастополю | | | | |підприємств за | | | | | | |товарними групами | | | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 8 |Індекси фізичного |річна |по Україні, АР | 17.03 | 27.03 | | |обсягу роздрібного | |Крим, областях,| | | | |товарообороту | |мм. Києву та | | | | |ресторанного | |Севастополю | | | | |господарства | | | | | | |підприємств за | | | | | | |товарними групами | | | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 9 |Обсяг роздрібного |квартальна |по Україні, АР | на 40 день | на 60 день | | |товарообороту | |Крим, областях,| | | | |торгової мережі | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |10 |Обсяг товарообороту |квартальна |по Україні, АР | на 40 день | на 60 день | | |ресторанного | |Крим, областях,| | | | |господарства | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |11 |Продаж і запаси |квартальна |по Україні, АР | на 40 день | на 60 день | | |товарів у торговій | |Крим, областях,| | | | |мережі та мережі | |мм. Києву та | | | | |ресторанного | |Севастополю | | | | |господарства у | | | | | | |натуральному і | | | | | | |вартісному вимірах | | | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |12 |Продаж і запаси |квартальна |по Україні, АР | на 40 день | на 60 день | | |товарів тривалого | |Крим, областях,| | | | |користування | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |13 |Індекси фізичного |квартальна |по Україні | на 42 день | на 62 день | | |обсягу роздрібного | | | | | | |товарообороту | | | | | | |підприємств за | | | | | | |товарними групами | | | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |14 |Обсяг роздрібного |місячна |по Україні, АР | на 5 день | на 6 день | | |товарообороту | |Крим, областях,| | | | |підприємств | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |15 |Продаж світлих |місячна |по Україні, АР | на 7 день | на 12 день | | |нафтопродуктів | |Крим, областях,| | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |16 |Наявність і |річна |по Україні, АР | 28.02 | 18.03 | | |використання | |Крим, областях,| | | | |торгової мережі на | |мм. Києву та | | | | |ринках та реалізацію| |Севастополю, за| | | | |сільськогосподарсь- | |формами | | | | |кої продукції | |власності, | | | | |на них | |спеціалізацією | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |17 |Продаж |місячна |за вибірковим | на 2 день | на 8 день | | |сільськогосподарсь- | |колом міст | | | | |ких продуктів на | | | | | | |міських ринках | | | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |18 |Ціни |місячна |за вибірковим | на 2 день | на 8 день | | |сільськогосподарсь- | |колом міст | | | | |ких продуктів на | | | | | | |міських ринках | | | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |19 |Продаж і запаси |річна, |по Україні, АР | 24.02, | 24.03, | | |товарів (продукції) |квартальна |Крим, областях,| на 35 день | на 60 день | | |в оптовій торгівлі | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |20 |Обсяг оптового |місячна |по Україні, АР | на 6 день | на 8 день | | |товарообороту | |Крим, областях,| | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 11.2. Статистика товарних ринків | |------------------------------------------------------------------------------------| |21 |Залишки, надходження|річна, |по Україні, АР | 21.02, | 29.03, | | |і витрати |піврічна |Крим, областях,| 09.08 | 06.09 | | |дорогоцінних металів| |мм. Києву та | | | | |та виробів з них | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |22 |Залишки, надходження|річна, |по Україні, АР | 27.02, | 03.04, | | |і використання |піврічна |Крим, областях,| 11.08 | 13.09 | | |дорогоцінних металів| |мм. Києву та | | | | |у вигляді брухту та | |Севастополю, за| | | | |відходів | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |23 |Залишки, надходження|річна |по Україні, АР | 27.01 | 23.02 | | |і витрати природних | |Крим, областях,| | | | |алмазів на | |мм. Києву та | | | | |виготовлення | |Севастополю, за| | | | |алмазних | |формами | | | | |інструментів і | |власності, | | | | |діамантів | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |24 |Залишки і витрати |річна, |по Україні, АР | 03.04, | 05.05, | | |матеріалів |піврічна |Крим, областях,| 11.08 | 08.09 | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |25 |Залишки і |річна, |по Україні, АР | 20.02, | 20.03, | | |використання |квартальна |Крим, областях,| на 28 день | на 48 день | | |енергетичних | |мм. Києву та | | | | |матеріалів та | |Севастополю, за| | | | |продуктів | |формами | | | | |перероблення нафти | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |26 |Залишки і |місячна |по Україні, АР | на 7 день | на 12 день | | |використання | |Крим, областях,| | | | |енергетичних | |мм. Києву та | | | | |матеріалів та | |Севастополю, за| | | | |продуктів | |видами | | | | |перероблення нафти | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |27 |Результати |річна, |по Україні, АР | 28.02, | 28.03, | | |використання палива,|піврічна |Крим, областях,| 31.07 | 08.09 | | |теплоенергії і | |мм. Києву та | | | | |електроенергії | |Севастополю, за| | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |28 |Фактичні витрати |річна |по Україні, АР | 28.02 | 28.03 | | |палива на | |Крим, областях,| | | | |виробництво окремих | |мм. Києву та | | | | |видів продукції та | |Севастополю, за| | | | |робіт | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |29 |Утворення та |річна |по Україні, АР | 28.02 | 28.03 | | |використання | |Крим, областях,| | | | |вторинних | |мм. Києву та | | | | |енергетичних | |Севастополю, за| | | | |ресурсів | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |30 |Утворення, |річна, |по Україні, АР | 15.03, | 14.04, | | |використання і |піврічна |Крим, областях,| 15.08 | 15.09 | | |поставка вторинної | |мм. Києву та | | | | |сировини і відходів | |Севастополю, за| | | | |виробництва | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання,| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |31 |Діяльність бірж |річна, |по Україні, АР | 17.02, | 14.03, | | | |квартальна |Крим, областях,| на 23 день | на 50 день | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |окремими | | | | | | |біржами, | | | | | | |спеціалізацією | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |32 |Укладені угоди з |місячна |по Україні, АР | на 17 день | на 29 день | | |нерухомості на | |Крим, областях,| | | | |біржах | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |спеціалізацією | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |33 |Проведення торгів |квартальна |по головних | на 17 день | на 24 день | | |(тендерів) на | |розпорядниках | | | | |закупівлю товарів, | |коштів | | | | |робіт і послуг для | |державного та | | | | |державних потреб | |місцевих | | | | | | |бюджетів | | | |---+--------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |34 |Виконання державного|квартальна |по головних | - | на 20 день | | |замовлення | |розпорядниках | | | | | | |коштів | | | | | | |державного та | | | | | | |місцевих | | | | | | |бюджетів | | | --------------------------------------------------------------------------------------
12. Статистика зовнішньої торгівлі
-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування роботи |Періодичність| Розріз | Строки виконання робіт | |п/п| | | розробки |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 12.1. Статистика зовнішньої торгівлі товарами | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Придбання (продаж) |річна, |по Україні, | 27.01, | 03.02, | | |товарів для |квартальна |країнах | на 23 день | на 30 день | | |забезпечення | |світу, | | | | |життєдіяльності | |АР Крим, | | | | |транспортних засобів, | |областях, | | | | |потреб пасажирів та | |мм. Києву та | | | | |членів екіпажів | |Севастополю, | | | | | | |за видами | | | | | | |валют | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 2 |Експорт-імпорт |річна, |по Україні, | 25.01, | 02.02, | | |товарів, що не |місячна |країнах | на 20 день | на 27 день | | |проходять митного | |світу, | | | | |декларування | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |за видами | | | | | | |валют, | | | | | | |характером | | | | | | |угод | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 3 |Формування бази даних |місячна |по Україні, | - | на 25 день | | |експорту-імпорту | |країнах | | | | |нафти, газу, | |світу, за | | | | |електроенергії | |видами валют | | | | | | |та характером| | | | | | |угод | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 4 |Експорт-імпорт товарів|місячна |по Україні, | - | на 35 день | | | | |країнах | | | | | | |світу, | | | | | | |товарах, | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |за видами | | | | | | |валют, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |транспорту | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 5 |Формування бази даних |місячна |по Україні, | - | на 45 день | | |експорту-імпорту | |країнах | | | | |товарів для органів | |світу, | | | | |державного управління | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |товарах, за | | | | | | |характером | | | | | | |угод | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 6 |Формування |місячна |по Україні, | на 30 день | на 45 день | | |регіональних обсягів | |країнах | | | | |експорту-імпорту | |світу, | | | | |товарів | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |товарах, за | | | | | | |видами валют,| | | | | | |характером | | | | | | |угод | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 7 |Розрахунки індексів |річна, |по Україні, | - | 25.02, | | |цін, фізичного обсягу |квартальна |по групах | | на 50 день | | |експорту та імпорту, | |товарів на | | | | |умов торгівлі у | |рівні | | | | |зовнішній торгівлі | |2 знаків | | | | |товарами | |УКТ ЗЕД | | | | | | |( 2371а-14 ) | | | | | | |( 2371б-14 ) | | | | | | |( 2371в-14 ) | | | | | | |( 2371г-14 ) | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| | 8 |Уточнені обсяги |річна |по Україні, | - | 20.04 | | |експорту-імпорту за | |країнах | | | | |річними даними | |світу, | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |за видами | | | | | | |валют, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |транспорту | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 12.2. Статистика зовнішньої торгівлі послугами | |------------------------------------------------------------------------------------| | 9 |Експорт (імпорт) |річна, |по Україні, | 23.01, | 09.02, | | |послуг |квартальна |країнах | на 20 день | на 38 день | | | | |світу, | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |за видами | | | | | | |послуг, | | | | | | |валют, видами| | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| |10 |Формування уточнених |річна, |по Україні, | - | 14.02, | | |регіональних обсягів |квартальна |країнах | | на 40 день | | |експорту (імпорту) | |світу, | | | | |послуг | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |за видами | | | | | | |послуг, | | | | | | |валют, видами| | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | 12.3. Розрахунки зовнішньоторговельного та окремих статей платіжних балансів | |------------------------------------------------------------------------------------| |11 |Зовнішньоторговельний |річна, |по Україні, | - | 15.02, | | |баланс України |квартальна |країнах світу| | на 45 день | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| |12 |Підготовка даних з |місячна |по Україні, | - | на 35 день | | |експорту-імпорту | |країнах | | | | |товарів для формування| |світу, | | | | |поточного рахунку | |товарах, за | | | | |платіжного балансу | |видами валют | | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| |13 |Підготовка даних з |квартальна |по Україні, | - | на 35 день | | |експорту-імпорту | |країнах | | | | |послуг для формування | |світу, за | | | | |поточного рахунку | |видами | | | | |платіжного балансу | |послуг, валют| | | |---+----------------------+-------------+-------------+---------------+-------------| |14 |Ведення реєстру |місячна |по Україні | на 40 день | на 27 день | | |учасників | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | |діяльності, що | | | | | | |здійснюють інвестиції | | | | | | |та зовнішні операції з| | | | | | |товарами і послугами | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
13. Статистика цін
----------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки| Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 13.1. Статистика споживчих цін | |---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Індекси |місячна |по Україні, АР | на 2 день | на 10 день | | |роздрібних цін на| |Крим, областях,| | | | |товари у торговій| |мм. Києву та | | | | |мережі (крім | |Севастополю | | | | |міських ринків) | | | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 2 |Індекси |місячна |по Україні, АР | на 2 день | на 10 день | | |роздрібних цін | |Крим, областях,| | | | |(тарифів) на | |мм. Києву та | | | | |послуги | |Севастополю | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 3 |Індекс споживчих |місячна |по Україні, АР | - | на 5 день | | |цін (індекс | |Крим, областях,| | | | |інфляції) | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---------------------------------------------------------------------------------| | 13.2. Статистика цін виробників | |---------------------------------------------------------------------------------| | 4 |Індекси цін |місячна |по Україні, АР | на 28 день | на 5 день | | |виробників | |Крим, областях,| звітного | | | |промислової | |мм. Києву та | періоду | | | |продукції | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 5 |Індекси цін на |місячна |по Україні, за | на 24 день | на 32 день | | |будівельно- | |видами | | | | |монтажні роботи | |економічної | | | | | | |діяльності та | | | | | | |типами будівель| | | | | | |і споруд | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 6 |Індекс доходної |квартальна |по Україні | - | на 30 день | | |ставки від | | | | | | |перевезення | | | | | | |вантажів | | | | | | |автомобільним | | | | | | |транспортом | | | | | | |загального | | | | | | |користування | | | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 7 |Індекси тарифів |місячна |по Україні, | - | на 5 день | | |на послуги | |послугах- | | | | |зв'язку для | |представниках, | | | | |підприємств, | |за видами | | | | |установ, | |зв'язку | | | | |організацій | | | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 8 |Індекси тарифів |квартальна |по Україні, | - | на 30 день | | |на | |послугах- | | | | |транспортування | |представниках, | | | | |вантажів | |за видами | | | | |трубопроводами | |сполучення | | | |---+-----------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 9 |Індекси тарифів |квартальна |по Україні, | - | на 10 день | | |на вантажні | |послугах- | | | | |перевезення | |представниках, | | | | |залізничним | |за видами | | | | |транспортом | |сполучення | | | -----------------------------------------------------------------------------------
14. Статистика фінансів підприємств
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки| Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |------------------------------| | | | | |територіальними |Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 1 |Оборотні та |річна |по Україні, АР | 05.05 | 05.06 | | |необоротні активи| |Крим, областях,| | | | |підприємств (по | |мм. Києву та | | | | |усій сукупності | |Севастополю, за| | | | |звітуючих | |видами | | | | |одиниць) | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 2 |Власний капітал |річна |по Україні, АР | 05.05 | 05.06 | | |та зобов'язання | |Крим, областях,| | | | |підприємств (по | |мм. Києву та | | | | |усій сукупності | |Севастополю, за| | | | |звітуючих | |видами | | | | |одиниць) | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 3 |Фінансові |річна |по Україні, АР | 05.05 | 05.06 | | |результати | |Крим, областях,| | | | |підприємств (по | |мм. Києву та | | | | |усій сукупності | |Севастополю, за| | | | |звітуючих | |видами | | | | |одиниць) | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 4 |Оборотні та |річна |по Україні, АР | 28.04 | 30.05 | | |необоротні активи| |Крим, областях,| | | | |по малих | |мм. Києву та | | | | |підприємствах за | |Севастополю, за| | | | |законодавчими | |видами | | | | |критеріями | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 5 |Власний капітал |річна |по Україні, АР | 28.04 | 30.05 | | |та зобов'язання | |Крим, областях,| | | | |по малих | |мм. Києву та | | | | |підприємствах за | |Севастополю, за| | | | |законодавчими | |видами | | | | |критеріями | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 6 |Фінансові |річна |по Україні, АР | 28.04 | 30.05 | | |результати по | |Крим, областях,| | | | |малих | |мм. Києву та | | | | |підприємствах за | |Севастополю, за| | | | |законодавчими | |видами | | | | |критеріями | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 7 |Інформаційне |річна, |по Україні, АР | - | 22.07, | | |забезпечення |квартальна |Крим, областях,| - | на 105 день| | |моніторингу | |мм. Києву та | | | | |фінансово- | |Севастополю, за| | | | |господарської | |видами | | | | |діяльності | |економічної | | | | |підприємств | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 8 |Оборотні та |річна |по Україні, АР | 11.05 | 05.06 | | |необоротні активи| |Крим, областях,| | | | |приватизованих | |мм. Києву та | | | | |підприємств (по | |Севастополю, за| | | | |усій сукупності | |видами | | | | |звітуючих | |економічної | | | | |одиниць) | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| | 9 |Власний капітал |річна |по Україні, АР | 11.05 | 05.06 | | |та зобов'язання | |Крим, областях,| | | | |приватизованих | |мм. Києву та | | | | |підприємств (по | |Севастополю, за| | | | |усій сукупності | |видами | | | | |звітуючих | |економічної | | | | |одиниць) | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |10 |Фінансові |річна |по Україні, АР | 11.05 | 05.06 | | |результати | |Крим, областях,| | | | |приватизованих | |мм. Києву та | | | | |підприємств (по | |Севастополю, за| | | | |усій сукупності | |видами | | | | |звітуючих | |економічної | | | | |одиниць) | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |11 |Дебіторська та |річна |по Україні, АР | - | 17.07 | | |кредиторська | |Крим, областях,| | | | |заборгованість з | |мм. Києву та | | | | |розподілом на | |Севастополю, за| | | | |прибуткові та | |видами | | | | |збиткові | |економічної | | | | |підприємства | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |12 |Окремі показники |річна |по Україні, АР | 05.05 | 17.07 | | |руху активів, | |Крим, областях,| | | | |доходів, витрат | |мм. Києву та | | | | |та розподілу | |Севастополю, за| | | | |чистого прибутку | |видами | | | | |підприємств | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |13 |Фінансові |річна |по Україні, АР | 02.02 | 15.02 | | |результати та | |Крим, областях,| | | | |дебіторська і | |мм. Києву, за | | | | |кредиторська | |видами | | | | |заборгованість | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |14 |Оборотні та |квартальна |по Україні, АР | на 49 день | на 75 день | | |необоротні активи| |Крим, областях,| | | | |підприємств | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |15 |Власний капітал |квартальна |по Україні, АР | на 49 день | на 75 день | | |та зобов'язання | |Крим, областях,| | | | |підприємств | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |16 |Фінансові |квартальна |по Україні, АР | на 49 день | на 75 день | | |результати | |Крим, областях,| | | | |підприємств | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |17 |Оборотні та |піврічна |по Україні, АР | 21.08 | 18.09 | | |необоротні активи| |Крим, областях,| | | | |приватизованих | |мм. Києву та | | | | |підприємств | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |18 |Власний капітал |піврічна |по Україні, АР | 21.08 | 18.09 | | |та зобов'язання | |Крим, областях,| | | | |приватизованих | |мм. Києву та | | | | |підприємств | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |19 |Фінансові |піврічна |по Україні, АР | 21.08 | 18.09 | | |результати | |Крим, областях,| | | | |приватизованих | |мм. Києву та | | | | |підприємств | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |20 |Фінансові |місячна |по Україні, АР | на 32 день | на 45 день | | |результати | |Крим, областях,| | | | |підприємств | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |21 |Дебіторська та |квартальна |по Україні, АР | на 32 день | на 45 день | | |кредиторська | |Крим, областях,| | | | |заборгованість | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |22 |Випуск, |річна, |по Україні, АР | 15.03, | 11.04, | | |реалізація та |квартальна |Крим, областях,| на 46 день | на 80 день | | |обіг цінних | |мм. Києву, за | | | | |паперів | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-----------------+-------------+---------------+----------------+-------------| |23 |Фінансова |річна, |по Україні, АР | 13.03, | 05.04, | | |діяльність |квартальна |Крим, областях,| на 52 день | на 74 день | | |страхової | |мм. Києву та | | | | |організації | |Севастополю | | | ------------------------------------------------------------------------------------
15. Структурні обстеження підприємств
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Періодичність| Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 1 |Кількість | |по Україні, АР | | | | |підприємств, | |Крим, областях, | | | | |кількість | |мм. Києву та | | | | |працівників та | |Севастополю, за | | | | |оплата праці по: | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими формами| | | | | | |господарювання | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- усій сукупності|річна | | - | 06.06 | | |звітуючих одиниць| | | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- малих |річна | | - | 26.05 | | |підприємствах за | | | | | | |законодавчими | | | | | | |критеріями | | | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 2 |Обсяги | |по Україні, АР | | | | |реалізованої | |Крим, областях, | | | | |продукції (робіт,| |мм. Києву та | | | | |послуг), | |Севастополю, за | | | | |операційні | |видами | | | | |витрати з | |економічної | | | | |реалізованої | |діяльності, | | | | |продукції (робіт,| |формами | | | | |послуг), середня | |власності, | | | | |кількість | |організаційно- | | | | |працівників за | |правовими формами| | | | |видами | |господарювання | | | | |економічної | | | | | | |діяльності по: | | | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- усій сукупності|річна | | - | 09.06 | | |звітуючих одиниць| | | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- малих |річна | | - | 26.05 | | |підприємствах за | | | | | | |законодавчими | | | | | | |критеріями | | | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 3 |Демографія | |по Україні, АР | | | | |підприємств по: | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими формами| | | | | | |господарювання | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- усій сукупності|річна | | - | 16.06 | | |звітуючих одиниць| | | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- малих |річна | | - | 06.06 | | |підприємствах за | | | | | | |законодавчими | | | | | | |критеріями | | | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 4 |Валові капітальні| |по Україні, АР | | | | |інвестиції по: | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими формами| | | | | | |господарювання | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- усій сукупності|річна | | - | 12.06 | | |звітуючих одиниць| | | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- малих |річна | | - | 01.06 | | |підприємствах за | | | | | | |законодавчими | | | | | | |критеріями | | | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 5 |Витрати на | |по Україні, АР | | | | |інновації та | |Крим, областях, | | | | |інформатизацію | |мм. Києву та | | | | |по: | |Севастополю, за | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими формами| | | | | | |господарювання | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- усій сукупності|річна | | - | 15.06 | | |звітуючих одиниць| | | | | | |-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | |- малих |річна | | - | 07.06 | | |підприємствах за | | | | | | |законодавчими | | | | | | |критеріями | | | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 6 |Обстеження |річна |по Україні, АР | 09.06 | 21.07 | | |споживання | |Крим, областях, | | | | |продуктів та | |мм. Києву та | | | | |послуг у | |Севастополю, за | | | | |виробництві | |видами | | | | |продукції (робіт,| |економічної | | | | |послуг) | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 7 |Обсяги |квартальна |по Україні, АР | на 71 день* | на 93 день | | |реалізованої | |Крим, областях, | на 49 день | на 75 день | | |продукції (робіт,| |мм. Києву та | | | | |послуг), | |Севастополю, за | | | | |операційні | |видами | | | | |витрати з | |економічної | | | | |реалізованої | |діяльності, | | | | |продукції (робіт,| |формами | | | | |послуг) за видами| |власності, | | | | |економічної | |організаційно- | | | | |діяльності | |правовими формами| | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 8 |Вибіркове |піврічна |по Україні, за | 30.08 | 11.10 | | |спостереження за | |видами | | | | |діяльністю малих | |економічної | | | | |підприємств | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 9 |Окремі показники |квартальна |по Україні, АР | - | на 105 день | | |діяльності малих | |Крим, областях, | | | | |підприємств | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+-----------------+---------------+-------------| | 10|Статистична |річна |по Україні, АР | - | 31.08 | | |інформація по | |Крим, областях, | | | | |суб'єктах малого | |мм. Києву та | | | | |підприємництва з | |Севастополю, | | | | |урахуванням | |районах, містах | | | | |адміністративних | |обласного | | | | |даних про | |підпорядкування, | | | | |діяльність | |за видами | | | | |фізичних осіб - | |економічної | | | | |суб'єктів | |діяльності | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності та | | | | | | |статистичних | | | | | | |даних про | | | | | | |діяльність малих | | | | | | |підприємств | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За IV квартал звіт подається відповідно до наказу
Держкомстату від 04.10.2004 N 539 ( v0539202-04 ).
16. Статистика реформування власності
----------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |---+----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 1 |Інформація про |піврічна |по Україні, АР | 17.01, | 14.02, | | |приватизацію | |Крим, областях, | 17.07 | 11.08 | | |майна | |мм. Києву та | | | | |підприємства, | |Севастополю, | | | | |установи, | |міністерствах, | | | | |організації | |інших органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, | | | | | | |об'єднаннях, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 2 |Кількість |піврічна |по Україні, АР | 19.01, | 06.02, | | |реформованих | |Крим, областях, | 19.07 | 04.08 | | |об'єктів | |мм. Києву та | | | | |незавершеного | |Севастополю, за | | | | |будівництва у | |формами | | | | |складі цілісних | |власності | | | | |майнових | | | | | | |комплексів та | | | | | | |структурних | | | | | | |підрозділів | | | | | |---+----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 3 |Приватизація |піврічна |по Україні, АР | 19.01, | 06.02, | | |окремого | |Крим, областях, | 19.07 | 04.08 | | |індивідуально | |мм. Києву та | | | | |визначеного | |Севастополю, за | | | | |майна | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 4 |Інформація про |піврічна |по Україні, АР | 19.01, | 31.01, | | |об'єкти групи E | |Крим, областях, | 19.07 | 31.07 | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 5 |Звіт про |річна, |по Україні, АР | 18.05, | 01.06, | | |відкрите |піврічна |Крим, областях, | 29.08 | 11.09 | | |акціонерне | |мм. Києву та | | | | |товариство, що | |Севастополю, за | | | | |перебуває в | |формами | | | | |процесі | |власності, | | | | |розміщення | |видами | | | | |державної | |економічної | | | | |(комунальної) | |діяльності, за | | | | |частки майна | |питомою вагою | | | | |(акцій) | |приватизованої | | | | | | |частки майна | | | |---+----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 6 |Ведення |постійно | - | - |протягом року| | |переліків | | | | | | |об'єктів, що | | | | | | |підлягають (не | | | | | | |підлягають) | | | | | | |приватизації | | | | | |---+----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 7 |Ведення |піврічна |по Україні, АР | 27.01, | 14.02, | | |автоматизованого| |Крим, областях, | 28.07 | 11.08 | | |банку даних | |мм. Києву та | | | | |приватизованих | |Севастополю, по | | | | |підприємств | |міністерствах, | | | | | | |інших органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, | | | | | | |об'єднаннях, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | -----------------------------------------------------------------------------------
17. Статистика населення
---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Періодичність| Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-------------------------------| | | | | |територіальними| Держкомстатом | | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.1. Перепис населення | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Підготовка до |протягом року|по Україні, АР |за календарним |за календарним | | |проведення | |Крим, областях, |планом робіт з |планом робіт з | | |вибіркового | |м. Києву, | підготовки до | підготовки до | | |демосоціального | |Севастопольській | проведення | проведення | | |обстеження | |міськраді | вибіркового | вибіркового | | |населення | | |демосоціального|демосоціального| | | | | | обстеження | обстеження | | | | | | населення та | населення та | | | | | |оброблення його|оброблення його| | | | | | матеріалів | матеріалів | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| | 2 |Перерахунок |річна |по Україні, АР | 31.03 | 30.05 | | |чисельності | |Крим, областях, | | | | |наявного та | |м. Києву, | | | | |постійного | |Севастопольській | | | | |населення за | |міськраді | | | | |даними переписів| | | | | | |населення 1979, | | | | | | |1989 та 2001 рр.| | | | | | |у зв'язку з | | | | | | |адміністративно-| | | | | | |територіальними | | | | | | |змінами на | | | | | | |1 січня 2006 р. | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| | 3 |Перерахунок |річна |по Україні, АР | 31.03 | 31.10 | | |чисельності | |Крим, областях, | | | | |сільського | |Севастопольській | | | | |населення за | |міськраді | | | | |даними переписів| | | | | | |населення 1979, | | | | | | |1989 та 2001 рр.| | | | | | |у зв'язку з | | | | | | |адміністративно-| | | | | | |територіальними | | | | | | |змінами на | | | | | | |1 січня 2006 р. | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.2. Статистика адміністративно-територіальних змін | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |Кількість |річна |по Україні, АР | 13.01 | 21.02 | | |адміністративно-| |Крим, областях, | | | | |територіальних | |мм. Києву та | | | | |одиниць на | |Севастополю, | | | | |1 січня 2006 р. | |міськрадах (містах)| | | | | | |обласного значення,| | | | | | |районах | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.3. Статистика природного руху населення | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.3.1. Статистика народжуваності | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Основні підсумки|річна |по Україні, АР | 10.02 | 04.04 | | |народжуваності | |Крим, областях, | | | | |за 2005 р. | |мм. Києву та | | | | |(абсолютні дані)| |Севастополю | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| | 6 |Розподіл |річна |по Україні, АР | 10.03 | 26.04 | | |народжених за | |Крим, областях, | | | | |порядком | |мм. Києву та | | | | |народження та | |Севастополю | | | | |віком матері, з | | | | | | |урахуванням | | | | | | |народжених у | | | | | | |матерів | | | | | | |невідомого віку | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| | 7 |Таблиці |річна |по Україні, АР | - | 16.07 | | |народжуваності | |Крим, областях, | | | | |за 2005 р. | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.3.2. Статистика смертності та тривалості життя | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 8 |Основні підсумки|річна |по Україні, АР | 10.02 | 04.04 | | |смертності за | |Крим, областях, | | | | |2005 р. | |мм. Києву та | | | | |(абсолютні дані)| |Севастополю | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| | 9 |Розподіл |річна |по Україні, АР | 10.02 | 04.04 | | |померлих за | |Крим, областях, | | | | |статтю, віковими| |мм. Києву та | | | | |групами та | |Севастополю, містах| | | | |причинами смерті| |республіканського, | | | | |за 2005 р. | |обласного значення | | | | | | |разом з | | | | | | |підпорядкованими | | | | | | |територіями, | | | | | | |районах, по містах | | | | | | |з населенням | | | | | | |100 тис. і більше | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |10 |Розподіл |річна |по Україні, АР | 10.03 | 26.04 | | |померлих за | |Крим, областях, | | | | |причинами | |мм. Києву та | | | | |смерті, статтю | |Севастополю, містах| | | | |та укрупненими | |республіканського, | | | | |віковими | |обласного значення | | | | |групами, з | |разом з | | | | |врахуванням | |підпорядкованими | | | | |померлих | |територіями, | | | | |невідомого віку | |районах, по містах | | | | |за 2005 р. | |з населенням | | | | | | |100 тис. і більше | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |11 |Розподіл |річна |по Україні, АР | 10.03 | 28.04 | | |померлих за | |Крим, областях, | | | | |однорічними | |мм. Києву та | | | | |віковими групами| |Севастополю, містах| | | | |та статтю, з | |республіканського, | | | | |врахуванням | |обласного значення | | | | |померлих | |разом з | | | | |невідомого віку | |підпорядкованими | | | | |за 2005 р. | |територіями, | | | | | | |районах, по містах | | | | | | |з населенням | | | | | | |100 тис. і більше | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |12 |Розподіл |річна |по Україні, АР | 10.03 | 28.04 | | |померлих за | |Крим, областях, | | | | |роком народження| |мм. Києву та | | | | |та статтю, з | |Севастополю, містах| | | | |врахуванням | |республіканського, | | | | |померлих | |обласного значення | | | | |невідомого року | |разом з | | | | |народження, за | |підпорядкованими | | | | |2005 р. | |територіями, | | | | | | |районах, по містах | | | | | | |з населенням | | | | | | |100 тис. і більше | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |13 |Розподіл |річна |по Україні, АР | 10.03 | 03.05 | | |померлих дітей у| |Крим, областях, | | | | |віці до 5 років | |мм. Києву та | | | | |за статтю, | |Севастополю | | | | |віком, роком | | | | | | |народження, з | | | | | | |врахуванням | | | | | | |померлих | | | | | | |невідомого віку | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |14 |Розподіл |річна |по Україні, АР | 10.03 | 03.05 | | |померлих за | |Крим, областях, | | | | |роком | |мм. Києву та | | | | |народження, | |Севастополю | | | | |однорічними | | | | | | |віковими групами| | | | | | |та статтю, з | | | | | | |врахуванням | | | | | | |померлих | | | | | | |невідомого віку | | | | | | |за 2005 р. | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |15 |Коефіцієнти |річна |по Україні, АР | 16.06 | 25.05 | | |смертності за | |Крим, областях, | | | | |статтю та віком | |мм. Києву та | | | | |за 2005 р. | |Севастополю, | | | | | | |міськрадах (містах)| | | | | | |обласного | | | | | | |(республіканського)| | | | | | |значення, районах | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |16 |Стандартизовані |річна |по Україні, АР | - | 25.05 | | |коефіцієнти | |Крим, областях, | | | | |смертності за | |мм. Києву та | | | | |2005 р. | |Севастополю | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |17 |Таблиці |річна |по Україні, АР | - | 18.07 | | |смертності і | |Крим, областях, | | | | |середньої | |мм. Києву та | | | | |очікуваної | |Севастополю | | | | |тривалості | | | | | | |майбутнього | | | | | | |життя за 2004 - | | | | | | |2005 рр. | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |18 |Число померлих |місячна |по Україні, АР | на 33 день | на 50 день | | |від нещасних | |Крим, областях, | | | | |випадків, | |мм. Києву та | | | | |вбивств, | |Севастополю, | | | | |самогубств та | |районах, містах, | | | | |інших зовнішніх | |селищах міського | | | | |дій в побуті | |типу | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |19 |Загальні |річна |по Україні, АР | 13.06 | 20.06 | | |коефіцієнти | |Крим, областях, | | | | |смертності для | |мм. Києву та | | | | |розрахунку | |Севастополю, | | | | |показників | |міськрадах (містах)| | | | |Державного | |обласного | | | | |бюджету на | |(республіканського)| | | | |2007 р. | |значення, районах | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |20 |Стандартизовані |річна |по Україні, АР | - | 20.06 | | |коефіцієнти | |Крим, областях, | | | | |смертності для | |мм. Києву та | | | | |розрахунку | |Севастополю | | | | |показників | | | | | | |Державного | | | | | | |бюджету на | | | | | | |2007 р. | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |21 |Розподіл |місячна |по Україні, АР | на 28 день | на 45 день | | |померлих за | |Крим, областях, | | | | |причинами смерті| |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |22 |Кількість |місячна |по Україні, АР | - | на 45 день | | |померлих від | |Крим, областях, | | | | |випадкових | |мм. Києву та | | | | |отруєнь | |Севастополю | | | | |алкоголем по | | | | | | |регіонах | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.3.3. Статистика природного руху та відтворення населення | |--------------------------------------------------------------------------------------| |23 |Основні підсумки|річна |по Україні, АР | 10.02 | 04.04 | | |природного руху | |Крим, областях, | | | | |населення за | |мм. Києву та | | | | |2005 р. | |Севастополю | | | | |(абсолютні дані,| | | | | | |перша черга) | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |24 |Основні підсумки|річна |по Україні, АР | 16.02 | 11.04 | | |природного руху | |Крим, областях, | | | | |населення за | |мм. Києву та | | | | |2005 р. (друга | |Севастополю | | | | |черга) | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |25 |Основні підсумки|річна |по Україні, АР | 14.04 | 30.05 | | |природного руху | |Крим, областях, | | | | |населення за | |мм. Києву та | | | | |2005 р. (третя | |Севастополю | | | | |черга) | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |26 |Таблиці |річна |по Україні, АР | - | 16.07 | | |відтворення | |Крим, областях, | | | | |населення за | |мм. Києву та | | | | |2005 р. | |Севастополю | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |27 |Природний рух |місячна |по Україні, АР | на 28 день | на 44 день | | |населення | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |районах, містах, | | | | | | |селищах міського | | | | | | |типу | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |28 |Таблиці для |місячна |по Україні, АР | - | на 55 день | | |банку даних | |Крим, областях, | | | | |Державної | |мм. Києву та | | | | |податкової | |Севастополю | | | | |адміністрації | | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |29 |Аналітичні |місячна |по Україні, АР | на 30 день | на 44 день | | |таблиці за | |Крим, областях, | | | | |підсумками | |мм. Києву та | | | | |природного руху | |Севастополю | | | | |населення | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.3.4. Статистика шлюбності та розлучуваності | |--------------------------------------------------------------------------------------| |30 |Основні підсумки|річна |по Україні, АР | 10.02 | 04.04 | | |шлюбності та | |Крим, областях, | | | | |розлучуваності | |мм. Києву та | | | | |за 2005 р. | |Севастополю | | | | |(абсолютні дані)| | | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |31 |Кількість |місячна |по Україні, АР | на 28 день | на 45 день | | |зареєстрованих | |Крим, областях, | | | | |записів актів | |мм. Києву та | | | | |про одруження та| |Севастополю, | | | | |розірвання шлюбу| |районах, містах, | | | | | | |селищах міського | | | | | | |типу | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.4. Статистика міграції населення | |--------------------------------------------------------------------------------------| |32 |Основні підсумки|річна |по Україні, АР | 03.02 | 24.03 | | |міграції | |Крим, областях, | | | | |населення за | |мм. Києву та | | | | |2005 р. | |Севастополю | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |33 |Міграційний рух |місячна |по Україні, АР | на 24 день | на 44 день | | |населення | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |районах, містах, | | | | | | |селищах міського | | | | | | |типу | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.5. Розрахунки чисельності та складу населення | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.5.1. Розрахунки загальної чисельності населення | |--------------------------------------------------------------------------------------| |34 |Чисельність |місячна |по Україні, АР | на 29 день | на 33 день | | |наявного | |Крим, областях, | | | | |населення на | |мм. Києву та | | | | |початок періоду | |Севастополю, | | | | |та середньої за | |районах, містах, | | | | |період | |селищах міського | | | | |(попередні дані)| |типу | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |35 |Чисельність |місячна |по Україні, АР | на 29 день | на 33 день | | |постійного | |Крим, областях, | | | | |населення на | |мм. Києву та | | | | |початок періоду | |Севастополю, | | | | |та середньої за | |районах, містах, | | | | |період | |селищах міського | | | | |(попередні дані)| |типу | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |36 |Розрахунок |річна |по Україні, АР | 03.03 | 31.03 | | |чисельності | |Крим, областях, | | | | |наявного | |мм. Києву та | | | | |населення на | |Севастополю, | | | | |01.01.2006 та | |районах, містах, | | | | |середньої за | |селищах міського | | | | |2005 р. | |типу | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |37 |Розрахунок |річна |по Україні, АР | 03.03 | 31.03 | | |чисельності | |Крим, областях, | | | | |постійного | |мм. Києву та | | | | |населення на | |Севастополю, | | | | |01.01.2006 та | |районах, містах, | | | | |середньої за | |селищах міського | | | | |2005 р. | |типу | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |38 |Чисельність |річна |по Україні, АР | 17.03 | 05.04 | | |наявного | |Крим, областях, | | | | |населення за | |мм. Києву та | | | | |статтю на | |Севастополю, | | | | |01.01.2006 і в | |районах, містах, | | | | |середньому за | |селищах міського | | | | |2005 р. | |типу | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |39 |Чисельність |річна |по Україні, АР | 17.03 | 05.04 | | |постійного | |Крим, областях, | | | | |населення за | |мм. Києву та | | | | |статтю на | |Севастополю, | | | | |01.01.2006 і в | |районах, містах, | | | | |середньому за | |селищах міського | | | | |2005 р. | |типу | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |40 |Розрахунок |річна |по Україні, АР | - | 15.12 | | |очікуваної | |Крим, областях, | | | | |чисельності | |мм. Києву та | | | | |наявного | |Севастополю | | | | |населення на | | | | | | |01.01.2007 та | | | | | | |середньої за | | | | | | |2006 р. | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.5.2. Розрахунки складу населення | |--------------------------------------------------------------------------------------| |41 |Розрахунок змін |річна |по Україні, АР | 11.04 | 20.04 | | |чисельності | |Крим, областях, | | | | |населення за | |мм. Києву та | | | | |статтю та віком | |Севастополю, | | | | |внаслідок | |міськрадах (містах)| | | | |адміністративно-| |обласного | | | | |територіальних | |(республіканського)| | | | |перетворень за | |значення, районах, | | | | |2005 р. | |які зазнали | | | | | | |адміністративно- | | | | | | |територіальних | | | | | | |перетворень у | | | | | | |2005 р. | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |42 |Склад населення |річна |по Україні, АР | 16.05 | 16.06 | | |за статтю і | |Крим, областях, | | | | |віком на | |м. Києву, | | | | |01.01.2006 р. | |Севастопольській | | | | | | |міськраді, містах з| | | | | | |населенням | | | | | | |100 тис. і більше, | | | | | | |міськрадах (містах)| | | | | | |республіканського | | | | | | |(обласного) | | | | | | |значення, районах | | | | | | |(крім | | | | | | |внутрішньоміських) | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |43 |Склад населення |річна |по Україні, АР | 16.05 | 16.06 | | |за статтю і | |Крим, областях, | | | | |віком у | |м. Києву, | | | | |середньому за | |Севастопольській | | | | |2005 р. | |міськраді, містах з| | | | | | |населенням | | | | | | |100 тис. і більше | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |44 |Склад населення |річна |по Україні, АР | 23.05 | 20.06 | | |за віком для | |Крим, областях, | | | | |розрахунку | |м. Києву, | | | | |показників | |Севастопольській | | | | |державного | |міськраді, | | | | |бюджету на | |міськрадах (містах)| | | | |2006 р. | |республіканського | | | | |( 3235-15 ) | |(обласного) | | | | | | |значення, районах | | | | | | |(крім | | | | | | |внутрішньоміських) | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |45 |Чисельність |одноразова |по Україні, АР | за окремими | за окремими | | |населення у віці| |Крим, областях, | запитами | запитами | | |старшому за | |м. Києву, | | | | |18 років на | |Севастопольській | | | | |01.01.2006 р. | |міськраді, | | | | |для Центральної | |міськрадах (містах)| | | | |виборчої комісії| |республіканського | | | | | | |(обласного) | | | | | | |значення, районах | | | | | | |(крім | | | | | | |внутрішньоміських) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.5.3. Розрахунки чисельності населення, що проживає у зоні | | радіоактивного забруднення, кількості переселенців і осіб, | | що мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС | |--------------------------------------------------------------------------------------| |46 |Чисельність |річна |по областях, | 14.07 | 28.07 | | |населення, | |районах, населених | | | | |кількість дітей | |пунктах, що зазнали| | | | |до 18 років, що | |радіоактивного | | | | |проживають в | |забруднення | | | | |зоні | |внаслідок | | | | |радіоактивного | |катастрофи на | | | | |забруднення | |Чорнобильській АЕС | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |47 |Чисельність |піврічна |по Україні, АР | 16.01 | 27.01 | | |населення, яке | |Крим, областях, | | | | |має статус | |мм. Києву та | | | | |постраждалих | |Севастополю, | | | | |внаслідок | |міськрадах (містах)| | | | |катастрофи на | |республіканського | | | | |Чорнобильській | |(обласного) | | | | |АЕС | |значення, районах | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |48 |Переселення |річна |по областях, | 16.01 | 27.01 | | |жителів із | |районах, населених | | | | |районів, що | |пунктах, що зазнали| | | | |зазнали | |радіоактивного | | | | |радіоактивного | |забруднення | | | | |забруднення | |внаслідок | | | | | | |катастрофи на | | | | | | |Чорнобильській АЕС | | | |---+----------------+-------------+-------------------+---------------+---------------| |49 |Прийом |річна |по Україні, АР | 16.01 | 27.01 | | |переселенців із | |Крим, областях, | | | | |районів, що | |мм. Києву та | | | | |зазнали | |Севастополю, | | | | |радіоактивного | |міськрадах (містах)| | | | |забруднення | |республіканського | | | | | | |(обласного) | | | | | | |значення, районах | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 17.6. Ретроспективні перерахунки чисельності населення | | та демографічних показників за 1989-2001 рр. | |--------------------------------------------------------------------------------------| |50 |Перерахунки |одноразова |по Україні, АР | 15.09 | 17.11 | | |стандартизованих| |Крим, областях, | | | | |коефіцієнтів | |мм. Києву та | | | | |смертності за | |Севастополю | | | | |окремими | | | | | | |причинами за | | | | | | |1989-2001 рр. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
18. Статистика праці
------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування роботи|Періодичність|Розріз розробки| Строки виконання робіт | |п/п| | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 18.1. Статистика зайнятості та безробіття населення | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Розрахунок |річна |по Україні, АР | 29.07* | 30.06 | | |чисельності | |Крим, областях,| | | | |найманих | |мм. Києву та | | | | |працівників | |Севастополю, за| | | | |підприємств, | |видами | | | | |установ, | |економічної | | | | |організацій за | |діяльності, | | | | |2005 рік | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 2 |Здійснення оцінки | | | | | | |основних показників| | | | | | |економічної | | | | | | |активності | | | | | | |населення віком | | | | | | |15-70 років: | | | | | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- в цілому по |місячна |по міській та | - | на 80 день | | |Україні | |сільській | | | | | | |місцевостях, за| | | | | | |статтю, | | | | | | |віковими | | | | | | |групами | | | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- по Автономній |квартальна |по міській та | | | | |Республіці Крим | |сільській | | | | |(включаючи | |місцевостях, за| | | | |м. Севастополь), | |статтю, | | | | |областях та | |віковими | | | | |м. Києву за: | |групами | | | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- 2005 рік | | | 05.04* | 30.03 | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- I квартал 2006 р.| | | 07.07* | 30.06 | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- I півріччя | | | 26.09* | 20.09 | | |2006 р. | | | | | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- 9 місяців 2006 р.| | | 26.12* | 20.12 | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 3 |Склад та |річна |по Україні, АР | 29.07* | 30.06 | | |характеристики | |Крим, областях,| | | | |економічно | |мм. Києву та | | | | |активного населення| |Севастополю, | | | | |в середньому за | |міській та | | | | |2005 рік | |сільській | | | | | | |місцевостях, за| | | | | | |статтю, | | | | | | |віковими | | | | | | |групами, | | | | | | |статусами | | | | | | |зайнятості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 4 |Оцінка показників |квартальна |по Україні, | | | | |зайнятості | |міській та | | | | |населення у | |сільській | | | | |неформальному | |місцевостях, за| | | | |секторі економіки | |статтю, | | | | |України, обсяги та | |віковими | | | | |характеристики за | |групами, видами| | | | |сферами прикладання| |економічної | | | | |праці за: | |діяльності, | | | | | | |статусами | | | | | | |зайнятості | | | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- 2005 рік | | | - | 05.04 | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- I квартал 2006 р.| | | - | 07.07 | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- I півріччя | | | - | 26.09 | | |2006 р. | | | | | | |-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- 9 місяців 2006 р.| | | - | 26.12 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | |-------------- | | * Розробка даних централізована на державному рівні. | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 18.2. Статистика чисельності, заробітної плати та робочого часу найманих | |працівників | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Чисельність |місячна |по Україні, АР | на 17 день* | на 23 день | | |працівників та фонд| |Крим, областях,| | | | |оплати їх праці | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 6 |Робочий час |місячна |по Україні, АР | на 17 день* | на 23 день | | |працівників та його| |Крим, областях,| | | | |оплата | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 7 |Стан заборгованості|місячна |по Україні, АР | на 17 день* | на 23 день | | |із виплати | |Крим, областях,| | | | |заробітної плати | |мм. Києву та | | | | |працівникам | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 8 |Стан заборгованості|місячна |по Україні, АР | на 17 день* | на 23 день | | |із виплати | |Крим, областях,| | | | |заробітної плати | |мм. Києву та | | | | |працівникам | |Севастополю, за| | | | |установ, | |видами | | | | |організацій, що | |економічної | | | | |фінансуються із | |діяльності | | | | |бюджету | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 9 |Стан заборгованості|місячна |по Україні, АР | на 17 день* | на 23 день | | |із виплати | |Крим, областях,| | | | |заробітної плати | |мм. Києву та | | | | |працівниками | |Севастополю, за| | | | |суб'єктів | |видами | | | | |господарювання, | |економічної | | | | |щодо яких | |діяльності, | | | | |реалізовуються | |видами | | | | |процедури | |діяльності | | | | |відновлення | |промисловості | | | | |платоспроможності | | | | | | |боржника або | | | | | | |визнання його | | | | | | |банкрутом | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |10 |Розрахунок індексу |місячна |по Україні, АР | на 19 день* | на 24 день | | |реальної заробітної| |Крим, областях,| | | | |плати | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |11 |Стан заборгованості|квартальна |по Україні, АР | на 20 день* | на 35 день | | |із виплати | |Крим, областях,| | | | |заробітної плати | |мм. Києву та | | | | |працівникам | |Севастополю, за| | | | |відкритих | |видами | | | | |акціонерних | |економічної | | | | |товариств з | |діяльності, | | | | |державною часткою | |видами | | | | |майна 50% і більше | |діяльності | | | | | | |промисловості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |12 |Чисельність |річна, |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |працівників та |квартальна |Крим, областях,| на 25 день | на 42 день | | |структура фонду | |мм. Києву та | | | | |оплати їхньої праці| |Севастополю, за| | | | |(на кумулятивній та| |видами | | | | |на дискретній | |економічної | | | | |основі) | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |13 |Розподіл |річна, |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |працівників за |квартальна |Крим, областях,| на 25 день | на 42 день | | |розмірами | |мм. Києву та | | | | |заробітної плати | |Севастополю, за| | | | |(за останній місяць| |видами | | | | |кварталу) | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |14 |Чисельність |річна, |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |працівників та фонд|квартальна |Крим, областях,| на 25 день | на 42 день | | |оплати їхньої праці| |мм. Києву та | | | | |за статевою ознакою| |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |15 |Чисельність та фонд|річна, |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |оплати працюючих за|квартальна |Крим, областях,| на 25 день | на 42 день | | |сумісництвом та | |мм. Києву та | | | | |договорами | |Севастополю, за| | | | |цивільно-правового | |видами | | | | |характеру | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |16 |Стан укладання та |піврічна |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |виконання | |Крим, областях,| 25.07 | 14.08 | | |колективних | |мм. Києву та | | | | |договорів (на | |Севастополю, за| | | | |31 грудня та | |видами | | | | |31 червня) | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |17 |Фонд робочого часу,|піврічна |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |його структура та | |Крим, областях,| 25.07 | 14.08 | | |використання | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |18 |Прийом та |річна, |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |звільнення |квартальна |Крим, областях,| на 25 день | на 42 день | | |працівників | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |19 |Кількість страйків |річна, |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |та їх наслідки |квартальна |Крим, областях,| на 25 день | на 42 день | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |видами | | | | | | |діяльності | | | | | | |промисловості | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |20 |Чисельність та |річна, |по Україні, АР | 06.02, | 23.02, | | |заробітна плата |квартальна |Крим, областях,| на 27 день | на 45 день | | |працівників органів| |мм. Києву та | | | | |державного | |Севастополю | | | | |управління за | | | | | | |рівнями управління | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |21 |Співставлення даних|місячна |по Україні, АР | - | на 55 день | | |державних | |Крим, областях,| | | | |статистичних | |мм. Києву та | | | | |спостережень з | |Севастополю | | | | |питань оплати праці| | | | | | |та адміністративних| | | | | | |даних Пенсійного | | | | | | |фонду | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |22 |Обмін та |квартальна |по Україні, АР | на 45 день | на 70 день | | |співставлення | |Крим, областях,| | | | |інформацією з | |мм. Києву та | | | | |територіальними | |Севастополю | | | | |відділеннями | | | | | | |Пенсійного фонду | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |23 |Чисельність та |річна |по Україні, АР | 08.02 | 20.02 | | |якісний склад | |Крим, областях,| | | | |державних | |мм. Києву та | | | | |службовців | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах | | | | | | |та інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |24 |Чисельність та |річна |по Україні, АР | 08.02 | 20.02 | | |якісний склад | |Крим, областях,| | | | |посадових осіб | |мм. Києву та | | | | |місцевого | |Севастополю | | | | |самоврядування | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |25 |Витрати на робочу |річна | - | - | 10.09 | | |силу та визначення | | | | | | |її фактичної | | | | | | |вартості (розробка | | | | | | |програми проведення| | | | | | |дослідження) | | | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |26 |Стан умов праці, |річна |по Україні, АР | 21.03 | 12.04 | | |пільги та | |Крим, областях,| | | | |компенсації | |мм. Києву та | | | | |працівникам за | |Севастополю, за| | | | |роботу зі | |окремими видами| | | | |шкідливими умовами | |економічної | | | | |праці | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | |---+-------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |27 |Кількість |річна |по Україні, АР | 09.03 | 05.04 | | |працівників, їх | |Крим, областях,| | | | |якісний склад та | |мм. Києву та | | | | |професійне навчання| |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |формами | | | | | | |власності | | | -------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Дані оприлюднюються після завершення розробки на державному
рівні.
19. Обстеження умов життя домогосподарств
-------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування роботи|Періодичність|Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 1 |Соціально- |річна |по Україні, за | 07.07* | 15.05 | | |демографічні | |типами населених| | | | |характеристики | |пунктів, типами | | | | |домогосподарств | |домогосподарств | | | | | | |(окремі | | | | | | |показники - по | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю) | | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 2 |Характеристика умов|квартальна |по Україні, за | | | | |життя | |типами населених| | | | |домогосподарств (на| |пунктів, типами | | | | |дискретній основі) | |домогосподарств | | | | |у: | |(окремі | | | | | | |показники - по | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |економічних | | | | | | |районах) | | | | |-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | |- III кварталі | | | 21.02* | 23.01 | | |2005 р. | | | | | | |-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | |- IV кварталі | | | 13.06* | 12.05 | | |2005 р. | | | | | | |-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | |- I кварталі | | | 19.09* | 15.08 | | |2006 р. | | | | | | |-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | |- II кварталі | | | 28.11* | 20.10 | | |2006 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 3 |Стан здоров'я |раз на рік |по Україні, за | 24.03* | 21.02 | | |населення | |типами населених| | | | | | |пунктів, типами | | | | | | |домогосподарств | | | | | | |(окремі | | | | | | |показники - по | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |економічних | | | | | | |районах) | | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 4 |Наявність у |раз на рік |по Україні, за | 04.04* | 23.02 | | |домогосподарствах | |типами населених| | | | |товарів тривалого | |пунктів, типами | | | | |користування | |домогосподарств | | | | | | |(окремі | | | | | | |показники - по | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |економічних | | | | | | |районах) | | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 5 |Самооцінка |раз на рік |по Україні, за | 11.07* | 15.06 | | |домогосподарствами | |типами населених| | | | |України рівня своїх| |пунктів, типами | | | | |доходів | |домогосподарств | | | | | | |(окремі | | | | | | |показники - по | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |економічних | | | | | | |районах) | | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 6 |Характеристика умов|квартальна |по Україні, за | | | | |життя | |типами населених| | | | |домогосподарств (на| |пунктів, типами | | | | |кумулятивній | |домогосподарств | | | | |основі) за: | | | | | | |-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | |- 9 місяців 2005 р.| | | - | 08.02 | | |-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | |- I півріччя | | | - | 24.11 | | |2006 р. | | | | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 7 |Характеристика умов|річна |по Україні, за | 22.08* | 07.07 | | |життя | |типами населених| | | | |домогосподарств у | |пунктів, типами | | | | |2005 р. | |домогосподарств | | | | | | |(окремі | | | | | | |показники - по | | | | | | |АР Крим, | | | | | | |областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |економічних | | | | | | |районах) | | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 8 |Характеристика умов|річна |по регіону, за | 21.11* | 23.10 | | |життя | |типами населених| | | | |домогосподарств (по| |пунктів, типами | | | | |регіонах) у 2005 р.| |домогосподарств | | | |---+-------------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 9 |Характеристика умов|річна |по економічному | 18.12* | 22.11 | | |життя | |району, за | | | | |домогосподарств (по| |типами населених| | | | |економічних | |пунктів, типами | | | | |районах) у 2005 р. | |домогосподарств | | | --------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Розробка даних централізована на державному рівні.
20. Статистика навколишнього природного середовища
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки | Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 20.1. Статистика екології | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Екологічні збори |річна |по Україні, АР | 07.04 | 03.05 | | |та поточні | |Крим, областях, | | | | |витрати на | |мм. Києву та | | | | |охорону природи | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах | | | | | | |та інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 2 |Утворення, |річна |по Україні, АР | 27.03 | 28.04 | | |оброблення та | |Крим, областях, | | | | |утилізація | |мм. Києву та | | | | |відходів | |Севастополю, | | | | |I-III класів | |міністерствах | | | | |небезпеки | |та інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |класами | | | | | | |небезпеки, | | | | | | |речовинами | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 3 |Викиди шкідливих |річна |по Україні, АР | - | 12.05 | | |речовин у повітря| |Крим, областях, | | | | |від основних | |мм. Києву та | | | | |видів транспорту | |Севастополю, | | | | | | |населених | | | | | | |пунктах, | | | | | | |міністерствах | | | | | | |та інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за видами| | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |речовинами | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 4 |Охорона |річна | | | | | |атмосферного | | | | | | |повітря | | | | | | |-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | |- попередні дані | |по Україні, АР | 23.02, | 20.03, | | |- остаточні дані | |Крим, областях, | 22.03 | 26.04 | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах | | | | | | |та інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |технологічними | | | | | | |процесами, | | | | | | |речовинами | | | | |-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | |- в розрізі | |по населених | 22.03 | 17.05 | | |населених пунктів| |пунктах | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 5 |Охорона |квартальна |по Україні, АР | на 35 день | на 55 день | | |атмосферного | |Крим, областях, | | | | |повітря | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |населених | | | | | | |пунктах, | | | | | | |міністерствах | | | | | | |та інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання, | | | | | | |речовинами | | | |----------------------------------------------------------------------------------| |20.2. Статистика лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду| |----------------------------------------------------------------------------------| | 6 |Об'єкти природно-|річна |по Україні, АР | 02.02 | 21.02 | | |заповідного фонду| |Крим, областях, | | | | | | |міністерствах та| | | | | | |інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, | | | | | | |угрупованнях | | | | | | |Зеленої книги, | | | | | | |об'єктах | | | | | | |природно- | | | | | | |заповідного | | | | | | |фонду, за | | | | | | |видами рослин та| | | | | | |тварин Червоної | | | | | | |книги | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 7 |Ведення |річна |по Україні, АР | 09.02 | 28.02 | | |мисливського | |Крим, областях, | | | | |господарства | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах та| | | | | | |інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої влади| | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 8 |Лісогосподарська |річна |по Україні, АР | 17.02 | 10.03 | | |діяльність | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах та| | | | | | |інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |організаційно- | | | | | | |правовими | | | | | | |формами | | | | | | |господарювання | | | |---+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------| | 9 |Лісогосподарська |квартальна |по Україні, АР | на 28 день | на 50 день | | |діяльність | |Крим, областях, | | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, | | | | | | |міністерствах та| | | | | | |інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, за | | | | | | |формами | | | | | | |власності, | | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | ------------------------------------------------------------------------------------
21. Комплексні статистичні роботи
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Періодичність|Розріз розробки| Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | |-----------------------------| | | | | |територіальними|Держкомстатом| | | | | | органами | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 21.1. Комплексні статистичні роботи | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Основні показники |піврічна |за окремим | 10.02, | 01.03, | | |соціально- | |списком | 10.08 | 01.09 | | |економічного | | | | | | |становища | | | | | | |міст України з | | | | | | |кількістю | | | | | | |населення понад | | | | | | |50 тис. для | | | | | | |органів | | | | | | |влади і управління| | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 2 |Моніторинг |місячна |АР Крим, | - | на 30 день | | |показників | |областях, | | | | |соціально- | |мм. Києву та | | | | |економічного | |Севастополю | | | | |становища | | | | | | |регіонів України | | | | | | |для органів влади | | | | | | |і управління | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 3 |Моніторинг | | | | | | |результатів | | | | | | |діяльності | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України, Ради | | | | | | |міністрів АР Крим,| | | | | | |обласних, | | | | | | |Київської і | | | | | | |Севастопольської | | | | | | |міських державних | | | | | | |адміністрацій для | | | | | | |органів влади і | | | | | | |управління | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- інформаційне |місячна |по Україні | - | на 27 день | | |забезпечення | | | | | | |моніторингу | | | | | | |основних | | | | | | |показників | | | | | | |соціально- | | | | | | |економічного | | | | | | |розвитку | | | | | | |України в цілому | | | | | | |та в розрізі | | | | | | |галузей | | | | | | |національної | | | | | | |економіки та сфер | | | | | | |діяльності | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- моніторинг |місячна |по АР Крим, | - | на 33 день | | |результатів | |областях, | | | | |діяльності Ради | |мм. Києву та | | | | |міністрів АР Крим,| |Севастополю | | | | |обласних, | | | | | | |Київської і | | | | | | |Севастопольської | | | | | | |міських державних | | | | | | |адміністрацій | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 4 |Розрахунок |річна |по АР Крим, | - | 20.07 | | |регіональних | |областях, | | | | |індексів людського| |мм. Києву та | | | | |розвитку | |Севастополю | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 5 |Підготовка даних |місячна |по Україні, | - | на 45 день | | |по товарах у | |регіонах, | | | | |структурі | |країнах світу, | | | | |dbf-файла для | |товарах, за | | | | |передачі за | |характером угод| | | | |угодами про | | | | | | |співробітництво | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 6 |Розрахунок |річна |по Україні, АР | - | 20.07 | | |статистичних | |Крим, областях,| | | | |показників | |мм. Києву та | | | | |підприємств | |Севастополю, за| | | | |державного сектору| |видами | | | | |економіки | |економічної | | | | | | |діяльності | | | | | |-------------+---------------+---------------+-------------| | | |квартальна |по Україні, АР | на 25 день* | на 88 день | | | | |Крим, областях,| | | | | | |мм. Києву та | | | | | | |Севастополю, за| | | | | | |видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 7 |Інформаційне |квартальна |по Україні | - | на 45 день | | |забезпечення у | | | | | | |сфері дослідження | | | | | | |проявів | | | | | | |монополізму та | | | | | | |антиконкурентних | | | | | | |узгоджених дій | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |господарювання на | | | | | | |ринках | | | | | | |продовольчих | | | | | | |товарів і | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 21.2. Міжнародна програма зіставлень | |----------------------------------------------------------------------------------| | 8 |Підготовчі роботи |річна |по Україні | - | 29.12 | | |для проведення | | | | | | |дезагрегації | | | | | | |категорій | | | | | | |кінцевого | | | | | | |використання ВВП | | | | | | |відповідно до | | | | | | |міжнародних | | | | | | |класифікацій: | | | | | | |кінцевих споживчих| | | | | | |витрат за | | | | | | |секторами | | | | | | |економіки; | | | | | | |валового | | | | | | |нагромадження | | | | | | |основного капіталу| | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | 9 |Середні ціни |протягом року|по Україні | - | згідно з | | |(тарифи) на | | | | графіком | | |споживчі товари та| | | | проведення | | |послуги за МПЗ | | | | робіт | | |2005 р. | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |10 |Середні ціни на |протягом року|по Україні | - | згідно з | | |інвестиційні | | | | графіком | | |товари за МПЗ | | | | проведення | | |2005 р. | | | | робіт | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |11 |Середні ціни на |протягом року|по Україні | - | згідно з | | |будівельні | | | | графіком | | |матеріали за МПЗ | | | | проведення | | |2005 р. | | | | робіт | |---+------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| |12 |Заробітна плата по|протягом року|по Україні | - | згідно з | | |окремих професіях | | | | графіком | | |за 2005 р. | | | | проведення | | | | | | | робіт | |----------------------------------------------------------------------------------| | 21.3. Статистика ділової активності підприємств | |----------------------------------------------------------------------------------| |13 |Обстеження ділової|квартальна |по Україні | - | на 65 день | | |активності | | | | | | |підприємств: | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- промисловості | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- сільського | | | | | | |господарства | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- будівництва | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- транспорту | | | | | | |------------------+-------------+---------------+---------------+-------------| | |- торгівлі | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Дані зі статистики праці.
II. Державні статистичні спостереження та переписи
із залученням тимчасових працівників
------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Періодичність|Розріз розробки|Чисельність| Строки виконання робіт | |п/п| роботи | | | тимчасово |-----------------------------| | | | | | залучених |територіальними|Держкомстатом| | | | | |працівників| органами | України | | | | | | | державної | | | | | | | | статистики | | |---+-------------+-------------+---------------+-----------+---------------+-------------| | 1 |Вибіркове |одноразове |по Україні, АР | 180 | січень - | січень - | | |демосоціальне| |Крим, областях,| | грудень; за | грудень; за | | |обстеження | |м. Києву, | | календарним | календарним | | |населення | |Севастопольсь- | |планом робіт з |планом робіт | | | | |кій міськраді | |підготовки до |з підготовки | | | | | | | проведення |до проведення| | | | | | | вибіркового | вибіркового | | | | | | |демосоціального| демосоціаль-| | | | | | | обстеження | ного | | | | | | | населення та | обстеження | | | | | | | оброблення |населення та | | | | | | | його | оброблення | | | | | | | матеріалів | його | | | | | | | | матеріалів | |---+-------------+-------------+---------------+-----------+---------------+-------------| | 2 |Перепис |один раз у |по Україні, АР | 14553 |січень - лютий | - | | |худоби в |5 років |Крим, областях,| | | | | |домашніх | |мм. Києву та | | | | | |господарствах| |Севастополю | | | | | |у міських | | | | | | | |населених | | | | | | | |пунктах | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
III. Статистичні та адміністративні дані,
які розроблюються спеціально уповноваженими
органами та надаються для використання
органам державної статистики
--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Періодичність| Інструментарій | Строки надання матеріалів | |п/п| інформації | | |---------------------------| | | | | |територіальним|Держкомстату| | | | | | органам | України | | | | | | державної | | | | | | | статистики | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство внутрішніх справ України | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Кількість та |річна |зведені дані ДДАІ | 02.10 | 31.01 | | |технічний стан | |МВС, ф. N 4-ТЗ | | | | |автомобілів, | |( v0464202-02 ) | | | | |автобусів, | | | | | | |мототранспорту і | | | | | | |причепів | | | | | | |(напівпричепів) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | 2 |Дорожньо-транспортні|річна |зведені дані ДДАІ | 25.01 | 03.02 | | |пригоди | |МВС, ф. N 1-ДТП | | | | | | |( v0116202-97 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | 3 |Єдиний звіт про |піврічна |ф. N 1 | на 12 день | на 12 день | | |злочинність | |( va436202-02 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | 4 |Про зареєстровані |місячна |ф. N 1-А | на 12 день | на 12 день | | |злочини і результати| |( va436202-02 ) | | | | |роботи на території | | | | | | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | 5 |Про осіб, що вчинили|піврічна |ф. N 2 | на 12 день | на 12 день | | |злочини | |( va436202-02 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | 6 |Про результати |піврічна |ф. N 3 | на 12 день | на 12 день | | |розшуку громадян, | |( va436202-02 ) | | | | |які переховуються | | | | | | |від органів влади, | | | | | | |безвісно зниклих та | | | | | | |встановлення особи | | | | | | |громадян по | | | | | | |невпізнаних трупах | | | | | | |на території України| | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | 7 |Про розгляд заяв та |піврічна |ф. N 2-Е | на 15 день | на 15 день | | |повідомлень про | |( va436202-02 ) | | | | |злочини на території| | | | | | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | 8 |Про результати |піврічна |ф. N 7 | на 15 день | на 15 день | | |роботи органів | |( va436202-02 ) | | | | |внутрішніх справ у | | | | | | |боротьбі з | | | | | | |проституцією, по | | | | | | |виявленню груп | | | | | | |ризику та результати| | | | | | |їх обстеження на | | | | | | |СНІД | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | 9 |Про діяльність |квартальна |ф. N 1-НП | на 14 день | на 14 день | | |кримінальної міліції| |( va436202-02 ) | | | | |у справах | | | | | | |неповнолітніх та | | | | | | |роботу приймальника-| | | | | | |розподільника для | | | | | | |неповнолітніх на | | | | | | |території України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |10 |Про виявлені |піврічна |ф. N 5 | на 12 день | на 12 день | | |підрозділами | |( va436202-02 ) | | | | |прокуратури і ОВС | | | | | | |злочини в сфері | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності на | | | | | | |території України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |11 |Про результати |квартальна |ф. N 360 | на 12 день | на 12 день | | |боротьби зі | |( va436202-02 ) | | | | |злочинністю у сфері | | | | | | |обігу наркотичних | | | | | | |засобів, | | | | | | |психотропних | | | | | | |речовин, їх аналогів| | | | | | |або прекурсорів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |12 |Про роботу |квартальна |ф. N 1-АСМ | на 15 день | на 15 день | | |підрозділів | |( va436202-02 ) | | | | |адміністративної | | | | | | |служби міліції | | | | | | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |13 |Про результати |місячна |ф. N 1-ОЗ | на 12 день | на 12 день | | |роботи з | |( v0086202-98 ) | | | | |організованими | | | | | | |злочинними групами | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |14 |Про виконання Закону|місячна |ф. N 1-КОР | - | на 15 день | | |України "Про | |( v0009900-97 ) | | | | |боротьбу з | | | | | | |корупцією" | | | | | | |( 356/95-ВР ) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |15 |Про результати |квартальна |ф. N 2 ГУАСМ | - | на 10 день | | |роботи спеціальних | |( v0135202-02 ) | | | | |підрозділів для | | | | | | |забезпечення безпеки| | | | | | |працівників суду, | | | | | | |правоохоронних | | | | | | |органів, осіб, які | | | | | | |беруть участь у | | | | | | |кримінальному | | | | | | |судочинстві, членів | | | | | | |їх сімей та близьких| | | | | | |родичів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |16 |Про роботу органів |квартальна |ф. N 1-СЛ | - | на 35 день | | |досудового слідства | |( va448202-02 ) | | | | |та дізнання | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |17 |Чисельність |річна |ф. N 6-ПФ(к) | - | 20.03 | | |пенсіонерів і суми | |( v0253202-05 ) | | | | |призначених місячних| | | | | | |пенсій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |18 |Талони реєстрації |місячна |талони реєстрації | на 3 день | - | | |місця проживання | |місця проживання | | | | |(зняття з реєстрації| |(зняття з | | | | |місця проживання) в | |реєстрації місця | | | | |Україні | |проживання) в | | | | | | |Україні | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |19 |Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |20 |Чисельність |піврічна, |ф. N 2-ВС | - | на 30 день,| | |військовослужбовців,|річна |( va659202-04 ) | | на 55 день | | |розміри грошового | | | | | | |забезпечення та стан| | | | | | |його виплати | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство палива та енергетики України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |21 |Обсяги імпорту нафти|місячна | - | - | на 20 день | | |сирої (в розрізі | | | | | | |країн світу) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |22 |Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |-------------------------------------------------------------------------------------| | НАК "Нафтогаз України" | |-------------------------------------------------------------------------------------| |23 |Обсяги |місячна | - | - | на 20 день | | |експорту-імпорту | | | | | | |газу природного (в | | | | | | |розрізі країн світу)| | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство закордонних справ України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |24 |Валютні витрати, які|річна, |ф. N 12-ЗЕЗ | - | на 30 день | | |пов'язані з |квартальна |( v0118207-96 ) | | | | |утриманням | | | | | | |дипломатичних | | | | | | |представництв | | | | | | |України за кордоном | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство культури та туризму України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |25 |Мережа та діяльність|річна |ф. N К-2-рвк (2) | 20.01 | 20.03 | | |демонстраторів | |( z0192-05 ) та | | | | |фільмів | |таблиці | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |26 |Про нерухомі |річна |ф. N 1-ПКС та | 20.01 | 20.03 | | |пам'ятки культурної | |таблиці | | | | |спадщини | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |27 |Мережа музичних, |річна |ф. N 1-ДМШ | 20.09 | 25.10 | | |художніх шкіл, шкіл | |(зведена) | | | | |мистецтв та інших | |( v0175207-93 ) | | | | |шкіл естетичного | |та таблиці | | | | |виховання | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |28 |Діяльність клубних |річна |ф. N 7-нк | 25.02 | 15.03 | | |закладів | |(зведена) | | | | | | |та таблиця N 1 | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |29 |Мережа клубних |річна |зведені дані | 25.02 | 25.04 | | |закладів системи | | | | | | |Міністерства | | | | | | |культури і мистецтв | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |30 |Діяльність |річна |ф. N 80-а-рвк | 25.02 | 15.03 | | |державних, публічних| |( v0146207-92 ) | | | | |та інших бібліотек | |та таблиця N 1 | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |31 |Мережа державних, |річна |зведені дані | 25.02 | 20.03 | | |публічних бібліотек,| | | | | | |централізованих | | | | | | |бібліотечних систем | | | | | | |Міністерства | | | | | | |культури і мистецтв | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |32 |Діяльність парків |річна |ф. N 11-нк | 25.02 | 20.03 | | |культури та | |( v0195207-93 ) | | | | |відпочинку (міські | |та таблиці | | | | |сади) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |33 |Діяльність зоопарків|річна |ф. N 14-нк та | 20.01 | 20.02 | | |(зоосадів) | |таблиці | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |34 |Діяльність цирків |річна |ф. N 13-нк | 20.01 | 20.02 | | | | |( v0146207-92 ) | | | | | | |та таблиці | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |35 |Звіт про діяльність |річна |ф. N 1-ЦД | 01.03 | 30.03 | | |центрів дозвілля по | |( v0037207-91 ) | | | | |регіонах України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |36 |Звіт про дорогоцінні|річна |ф. N 4-ф | 20.02 | 10.03 | | |метали і дорогоцінне| |( v0217207-96 ) | | | | |каміння, що | | | | | | |містяться в музейних| | | | | | |предметах | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |37 |Використання |місячна |ф. N 3-екран | на 20 день | на 30 день | | |національного | |( z0041-99 ) | | | | |екранного часу | |та таблиці | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |38 |Діяльність |річна |ф. N 1-тур | 15.02 | 10.04 | | |туристичних | |( z0182-98 ) | | | | |організацій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |39 |Діяльність |I півріччя, |ф. N 1-тур (к) | 05.08, | 28.08, | | |туристичних |9 місяців |( z0182-98 ) | 04.11 | 27.11 | | |організацій | | | | | |---+--------------------+-------------+----------------------------------------------| |40 |Виїзд дітей за |раз на рік |Індекс та термін надання звітності буде | | |кордон у туристичну | |визначено після її затвердження | | |подорож | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення | | від наслідків Чорнобильської катастрофи | |-------------------------------------------------------------------------------------| |41 |Пожежі |річна |ф. N 1-ППО | на 20 день | на 20 день | | | | |( v0075202-00 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |42 |Чисельність |піврічна, |ф. N 2-ВС | - | на 30 день,| | |військовослужбовців,|річна |( va659202-04 ) | | на 55 день | | |розміри грошового | | | | | | |забезпечення та стан| | | | | | |його виплати | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |43 |Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |44 |Чисельність |річна |ф. N 6-ПФ(к) | - | 21.03 | | |пенсіонерів і суми | |( v0253202-05 ) | | | | |призначених місячних| | | | | | |пенсій | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство оборони України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |45 |Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |46 |Чисельність, фонд |квартальна |фф. NN 1-ПВ | - | на 60 день | | |оплати праці та | |термінова | | | | |робочий час | |(місячна) | | | | |вільнонайманих | |( va472202-04 ), | | | | |працівників | |1-ПВ термінова | | | | |підприємств, | |(квартальна) | | | | |установ, організацій| |( va236202-05 ), | | | | |Міноборони | |3-ПВ термінова | | | | | | |(піврічна) | | | | | | |( vb236202-05 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |47 |Чисельність |річна |ф. N 6-ПФ(к) | - | 21.03 | | |пенсіонерів і суми | |( v0253202-05 ) | | | | |призначених місячних| | | | | | |пенсій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |48 |Чисельність |піврічна, |ф. N 2-ВС | - | на 30 день,| | |військовослужбовців,|річна |( va659202-04 ) | | на 55 день | | |розміри грошового | | | | | | |забезпечення та стан| | | | | | |його виплати | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство освіти і науки України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |49 |Зведений звіт денних|річна |ф. N 76-рвк | 05.10 | 25.10 | | |загальноосвітніх | |( z0362-03 ), | | | | |навчальних закладів | |зведені таблиці | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |50 |Чисельність і склад |річна |ф. N 83-рвк | 12.11 | 05.12 | | |педагогічних | |( z0364-03 ) | | | | |працівників денних | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | |на початок | | | | | | |навчального року | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |51 |Підсумки роботи |річна |ф. N 1-(профтех) | 25.09 | 20.10 | | |професійно-технічних| |зведена | | | | |навчальних закладів | |( z0533-00 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |52 |Приймання учнів та |річна |ф. N 2 (профтех) -| 25.09 | 20.10 | | |слухачів до | |зведена | | | | |професійно-технічних| |( z0534-00 ) | | | | |навчальних закладів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |53 |Контингент учнів та |річна |ф. N 3 (профтех) -| 20.01 | 10.02 | | |слухачів | |зведена | | | | |професійно-технічних| |( z0900-00 ) | | | | |навчальних закладів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |54 |Мережа та діяльність|річна |ф. N 3В-1 | 18.10 | 02.11 | | |вечірніх (змінних) | |( z0363-03 ) та | | | | |загальноосвітніх | |таблиця N 1 | | | | |шкіл | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |55 |Кількість |річна |ф. N 1-ОПС | 08.02 | 24.02 | | |дітей-сиріт і дітей,| |( z0770-03 ) та | | | | |позбавлених | |таблиці | | | | |батьківського | | | | | | |піклування | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |56 |Діяльність дитячих |річна |ф. N 1-ДБШ | 06.02 | 10.03 | | |будинків і | |(зведена) | | | | |загальноосвітніх | |( z1039-01 ) | | | | |шкіл-інтернатів для | | | | | | |дітей-сиріт та | | | | | | |дітей, позбавлених | | | | | | |батьківського | | | | | | |піклування | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |57 |Продовження навчання|річна |ф. N 1-ЗСО | 25.12 | 15.01 | | |для здобуття повної | |( z0771-03 ) | | | | |загальної середньої | | | | | | |освіти випускниками | | | | | | |9-х класів | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |58 |Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство охорони здоров'я України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |59 |Охорона здоров'я і |річна |фф. NN 5 - 13, | Згідно з | 17.03 | | |захворюваність | |15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |60 |Захворюваність |місячна |ф. N 1 | на 15 день | на 35 день | | |населення на | | | | | | |інфекційні хвороби | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |61 |Захворюваність |річна |Ф. N 2 | Згідно з | 17.03 | | |населення на | | | наказом МОЗ | | | |інфекційні хвороби | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |62 |Мережа та діяльність|річна |Ф. N 25-БД | Згідно з | 17.03 | | |будинків дитини | |( z0650-00 ) | наказом МОЗ | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |63 |Причини |річна |Ф. N 14 | Згідно з | 17.03 | | |інвалідності, | |( z0641-00 ) | наказом МОЗ | | | |показання до | | | | | | |медичної і | | | | | | |соціально-трудової | | | | | | |реабілітації | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |64 |Про осіб із станами |квартальна |Ф. N 1-ВІЛ/СНІД | 10.04, | 15.04, | | |та хворобами, що | |( z0064-05 ) | 10.07, | 15.07, | | |зумовлені вірусом | | | 10.10 | 15.10 | | |імунодефіциту людини| | | | | | |(ВІЛ) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |65 |Про осіб із станами |річна |Ф. N 2-ВІЛ/СНІД | 10.01 | 15.01 | | |та хворобами, що | |( z0065-05 ) | | | | |зумовлені вірусом | | | | | | |імунодефіциту людини| | | | | | |(ВІЛ) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |66 |Про дітей-інвалідів |річна |ф. N 19 | Згідно з | 17.03 | | |віком до 16 років, | |( z0645-00 ) | наказом МОЗ | | | |які проживають у | | | | | | |районі | | | | | | |обслуговування | | | | | | |лікувально- | | | | | | |профілактичного | | | | | | |закладу, | | | | | | |будинку дитини або | | | | | | |інтернатному закладі| | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство праці та соціальної політики України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |67 |Мережа |річна |фф. NN 1, 3, 3-св,| 15.01 | 02.02 | | |будинків-інтернатів | |5-св | | | | |для престарілих та | |( v0178207-92 ), | | | | |інвалідів (дорослих | |таблиці | | | | |і дітей) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |68 |Надання державної |річна |ф. N 2 і таблиці | 25.02 | 20.03 | | |допомоги сім'ям з | | | | | | |дітьми | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |69 |Навчання інвалідів |річна |ф. N 4 | 26.01 | 10.02 | | | | |( v0178207-92 ) | | | | | | |і таблиці | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |70 |Матеріально-побутове|річна |ф. N 5 | 01.03 | 15.03 | | |обслуговування | |( v0178207-92 ) | | | | |інвалідів | |і таблиці | | | | |Вітчизняної війни і | | | | | | |прирівняних до них | | | | | | |інвалідів і сімей | | | | | | |загиблих | | | | | | |військовослужбовців | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |71 |Забезпечення |річна |ф. N 6 | 28.01 | 22.03 | | |інвалідів | |( v0178207-92 ) | | | | |спеціальним | |і таблиці | | | | |автотранспортом | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |72 |Використання |річна |ф. N 9 | 25.01 | 01.02 | | |ліжкового фонду | |( v0178207-92 ) | | | | | | |і таблиці | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |73 |Організація |піврічна, |ф. N 12-соц | на 15 день | на 30 день | | |соціального |річна |( z0437-98 ) | | | | |обслуговування | |і таблиці | | | | |одиноких | | | | | | |непрацездатних | | | | | | |громадян та | | | | | | |інвалідів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |74 |Працевлаштування |річна |ф. N 14 | на 25 день | на 35 день | | |інвалідів органами | |( z0641-00 ) | | | | |соціального захисту | | | | | | |населення | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |75 |Надання державної |річна |ф. N 1-ДСД | 25.02 | 21.03 | | |соціальної допомоги | |( z0911-01 ) | | | | |малозабезпеченим | |і таблиці | | | | |сім'ям | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |76 |Про проходження |піврічна |ф. N 1-АС | - | 10.02, | | |громадянами | |( z0926-05 ) | | 10.09 | | |альтернативної | |(альтернативна | | | | |(невійськової) | |служба) | | | | |служби та звільнення| | | | | | |громадян від призову| | | | | | |на військові збори | | | | | | |за релігійними | | | | | | |переконаннями (за | | | | | | |весняний/осінній | | | | | | |призов) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |77 |Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |78 |Надання державної |річна |ф. N ДСДІ | - | 15.03 | | |соціальної допомоги | |( z0823-03 ) | | | | |інвалідам з | | | | | | |дитинства та | | | | | | |дітям-інвалідам | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство транспорту та зв'язку України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |79 |Експорт, імпорт та |квартальна |зведені дані по | - | на 50 день | | |транзит вантажів | |вантажних митних | | | | | | |деклараціях | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |80 |Розподіл |річна |зведені дані | - | 12.04 | | |експлуатаційної | |Укрзалізниці, | | | | |довжини залізничних | |ф. N 3-зал | | | | |колій загального | |( v0306202-02 ) | | | | |користування по | | | | | | |областях | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |81 |Власний рухомий |річна |зведені дані | - | 17.03 | | |склад | |Укрзалізниці, | | | | | | |ф. N 1-зал | | | | | | |( v0110207-95 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |82 |Власне колійне |річна |зведені дані | - | 10.04 | | |господарство | |Укрзалізниці, | | | | | | |ф. N 2-зал | | | | | | |( v0306202-02 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |83 |Технічні засоби |річна |зведені дані | - | 13.03 | | |господарства | |Укрзалізниці, | | | | |перевезень та | |ф. N 4-зал | | | | |пасажирського | |( v0306202-02 ) | | | | |господарства | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |84 |Робота та |місячна |зведені дані | - | на 3 день | | |використання | |Укрзалізниці, | | | | |рухомого складу | |ф. N 51-зал | | | | |залізничного | |( va171202-05 ) | | | | |транспорту | | | | | | |загального | | | | | | |користування | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |85 |Технічні засоби |річна |ф. N 51-зв'язок | - | до | | |телебачення, | |( v0399202-00 ) | | 15 березня*| | |радіомовлення, | | | | | | |супутникового і | | | | | | |радіозв'язку | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |86 |Наявні технічні |піврічна, |ф. N 42-зв'язок | - | до | | |засоби міського та |річна |( v0399202-00 ) | | 15 вересня | | |сільського | | | | та до | | |телефонного зв'язку | | | | 15 березня | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |87 |Технічні засоби |річна |ф. N 41-зв'язок | - | до | | |міжміського та | |( v0349202-01 ) | | 15 березня | | |міжнародного | | | | | | |телефонного зв'язку | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |88 |Вихідний, вхідний та|місячна |ф. N 10-зв'язок | - | на 30 день | | |транзитний | |( v0204202-00 ) | | | | |міжміський, | | | | | | |міжнародний | | | | | | |телефонний трафік | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |89 |Охоплення населення |річна |ф. N 52.1-зв'язок | - | 17.03 | | |України телебаченням| |( v0259202-99 ) | | | | |та радіомовленням | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |90 |Відомості про обсяги|місячна |інформація | - | на 31 день | | |виплачених та | |Міністерства | | | | |прийнятих грошей за | |транспорту та | | | | |поштовими переказами| |зв'язку | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |91 |Чисельність |піврічна, |ф. N 2-ВС | - | на 30 день,| | |військовослужбовців,|річна |( va659202-04 ) | | на 55 день | | |розміри грошового | | | | | | |забезпечення та стан| | | | | | |його виплати | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |92 |Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту | |-------------------------------------------------------------------------------------| |93 |Діяльність |річна |ф. N 1-м (зведена)| 15.02 | 01.03 | | |підліткових закладів| |та таблиці | | | | |за місцем проживання| | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |94 |Діяльність Центрів |річна |ф. N 1-ЦССМ | 25.01 | 10.02 | | |соціальних служб для| |( z0351-02 ) | | | | |молоді | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |95 |Рух контингенту |піврічна, |ф. N 2-притулок | 20.07, | 01.08, | | |вихованців притулків|річна |( z0341-01 ) | 20.01 | 01.02 | | |для неповнолітніх | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |96 |Діяльність дитячих |піврічна, |ф. N 1-ДБСТ | 20.07, | 01.08, | | |будинків сімейного |річна |( z0081-05 ) | 20.01 | 01.02 | | |типу та прийомних | | | | | | |сімей | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |97 |Рух контингенту |піврічна, |ф. N 2-центр | 15.07, | 01.08, | | |вихованців центрів |річна | | 15.01 | 01.02 | | |соціально- | | | | | | |психологічної | | | | | | |реабілітації дітей | | | | | |---+--------------------+-------------+----------------------------------------------| |98 |Виїзд дітей за |раз на рік |Індекс та термін надання звітності буде | | |кордон на | |визначено після її затвердження | | |оздоровлення та | | | | |відпочинок | | | |---+--------------------+-------------+----------------------------------------------| |99 |Організація фізичної|річна |ф. N 2-фк | 20.02 | 20.03 | | |культури та спорту | |(зведена) | | | | | | |( z0617-98 ) та | | | | | | |таблиці | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |100|Мережа шкіл вищої |річна |ф. N 8-фк та | 10.01 | 01.02 | | |спортивної | |таблиці | | | | |майстерності | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |101|Мережа |річна |ф. N 5-фк | 10.02 | 10.03 | | |дитячо-юнацьких | |(зведена) | | | | |спортивних шкіл | |( z0741-06 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |102|Зведений звіт про |річна |ф. N 1-тести | 10.07 | 31.07 | | |результати | |( z0177-97 ) | | | | |державного | | | | | | |тестування фізичної | | | | | | |підготовленості | | | | | | |населення України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |103|Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство фінансів України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |104|Звіт про виконання |річна |річний звіт про | - | червень - | | |зведеного, | |виконання бюджетів| | липень | | |державного та | |України | | | | |місцевих бюджетів | |Держказначейства | | | | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |105|Виконання місцевих |місячна |звітність | на 25 день | на 25 день | | |бюджетів у розрізі | |Держказначейства | | | | |АР Крим, областей, | |та його | | | | |міст Києва та | |територіальних | | | | |Севастополя | |органів | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |106|Звіт про виконання |місячна |звітність | - | на 25 день | | |зведеного, | |Держказначейства | | | | |державного та | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |107|Звіт про виконання |річна |звітність | - | червень* | | |зведеного, | |Держказначейства | | | | |державного та | | | | | | |місцевого бюджетів | | | | | | |за доходами та | | | | | | |видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |108|Звіт про виконання |місячна |звітність | - | на 25 день;| | |зведеного, | |Держказначейства | | за січень -| | |державного та | | | | грудень: на| | |місцевого бюджетів | | | | 30 день* | | |за доходами та | | | | | | |видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |109|Звіт про виконання |квартальна |звітність | - | на 65 день*| | |зведеного, | |Держказначейства | | | | |державного та | | | | | | |місцевого бюджетів | | | | | | |за доходами та | | | | | | |видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |110|Звіт про виконання |річна |звітність | - | червень* | | |державного бюджету | |Держказначейства | | | | |за повною бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |за видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |111|Звіт про виконання |місячна |звітність | - | на 25 день;| | |державного бюджету | |Держказначейства | | за січень -| | |за повною бюджетною | | | | грудень: на| | |класифікацією по | | | | 30 день* | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |за видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |112|Звіт про виконання |квартальна |звітність | - | на 65 день*| | |державного бюджету | |Держказначейства | | | | |за повною бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |за видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |113|Звіт про бюджетну |річна |звітність | - | червень* | | |заборгованість | |Держказначейства | | | | |установ, що | | | | | | |утримуються за | | | | | | |рахунок державного | | | | | | |бюджету, за повною | | | | | | |бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |114|Звіт про бюджетну |місячна |звітність | - | на 45 день*| | |заборгованість | |Держказначейства | | | | |установ, що | | | | | | |утримуються за | | | | | | |рахунок державного | | | | | | |бюджету, за повною | | | | | | |бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |115|Звіт про бюджетну |квартальна |звітність | - | на 65 день*| | |заборгованість | |Держказначейства | | | | |установ, що | | | | | | |утримуються за | | | | | | |рахунок державного | | | | | | |бюджету, за повною | | | | | | |бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |116|Звіт про бюджетну |річна |звітність | - | червень* | | |заборгованість | |Держказначейства | | | | |установ, що | | | | | | |утримуються за | | | | | | |рахунок місцевих | | | | | | |бюджетів у розрізі | | | | | | |АР Крим, областей, | | | | | | |міст Києва та | | | | | | |Севастополя | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |117|Звіт про бюджетну |місячна |звітність | - | на 45 день*| | |заборгованість | |Держказначейства | | | | |установ, що | | | | | | |утримуються за | | | | | | |рахунок місцевих | | | | | | |бюджетів у розрізі | | | | | | |АР Крим, областей, | | | | | | |міст Києва та | | | | | | |Севастополя | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |118|Звіт про бюджетну |квартальна |звітність | - | на 65 день*| | |заборгованість | |Держказначейства | | | | |установ, що | | | | | | |утримуються за | | | | | | |рахунок місцевих | | | | | | |бюджетів у розрізі | | | | | | |АР Крим, областей, | | | | | | |міст Києва та | | | | | | |Севастополя | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |119|Звіт про виконання |річна |звітність | - | червень* | | |державного бюджету | |Держказначейства | | | | |за повною бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |у розрізі АР Крим, | | | | | | |областей, міст Києва| | | | | | |та Севастополя за | | | | | | |доходами та | | | | | | |видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |120|Звіт про виконання |квартальна |звітність | - | на 65 день*| | |державного бюджету | |Держказначейства | | | | |за повною бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |у розрізі АР Крим, | | | | | | |областей, міст Києва| | | | | | |та Севастополя за | | | | | | |доходами та | | | | | | |видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |121|Звіт про виконання |річна |звітність | - | червень* | | |місцевих бюджетів за| |Держказначейства | | | | |повною бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |у розрізі АР Крим, | | | | | | |областей, міст Києва| | | | | | |та Севастополя за | | | | | | |доходами та | | | | | | |видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |122|Звіт про виконання |квартальна |звітність | - | на 65 день*| | |місцевих бюджетів за| |Держказначейства | | | | |повною бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |у розрізі АР Крим, | | | | | | |областей, міст Києва| | | | | | |та Севастополя за | | | | | | |доходами та | | | | | | |видатками | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |123|Звіт про бюджетну |річна |звітність | - | попередні | | |заборгованість | |Держказначейства | | дані: на | | |установ, що | | | | 45 день; | | |утримуються за | | | | остаточні | | |рахунок державного | | | | дані: | | |бюджету, за повною | | | | у кінці | | |бюджетною | | | | червня* | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |у розрізі АР Крим, | | | | | | |областей, міст Києва| | | | | | |та Севастополя | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |124|Звіт про бюджетну |квартальна |звітність | - | на 65 день*| | |заборгованість | |Держказначейства | | | | |установ, що | | | | | | |утримуються за | | | | | | |рахунок державного | | | | | | |бюджету, за повною | | | | | | |бюджетною | | | | | | |класифікацією по | | | | | | |загальному та | | | | | | |спеціальному фондах | | | | | | |у розрізі АР Крим, | | | | | | |областей, міст Києва| | | | | | |та Севастополя | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |125|Баланс установ, що |річна |ф. N 1 | - | червень* | | |утримуються за | | | | | | |рахунок державного | | | | | | |бюджету | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |126|Баланс установ, що |квартальна |ф. N 1 | - | на 65 день*| | |утримуються за | | | | | | |рахунок державного | | | | | | |бюджету | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Міністерство юстиції України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |127|Про роботу державних|річна |ф. N 1-нотаріат | на 10 день | на 30 день | | |та приватних | | | | | | |нотаріусів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |128|Про роботу |річна |ф. N 1-АДВ | на 15 день | на 30 день | | |адвокатських | |( v0225207-94 ) | | | | |об'єднань | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |129|Про склад та рух |річна |ф. N 1-КЮ | - | на 30 день | | |кадрів установ | | | | | | |юстиції | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |130|Міжнародні |річна |ф. N 1-МГО | - | на 20 день | | |громадські | |( v0227207-92 ) | | | | |організації та | | | | | | |філіали, відділення,| | | | | | |представництва та | | | | | | |інші структурні | | | | | | |осередки громадських| | | | | | |(неурядових) | | | | | | |організацій | | | | | | |зарубіжних держав в | | | | | | |Україні | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |131|Другі примірники |місячна |актові записи, | на 7 день | - | | |актових записів про | |лікарські | | | | |народження, смерть, | |документи про | | | | |шлюби, розлучення | |смерть, копії | | | | |(разом з лікарськими| |рішень суду про | | | | |свідоцтвами про | |встановлення факту| | | | |смерть, лікарськими | |смерті | | | | |свідоцтвами про | | | | | | |перинатальну смерть,| | | | | | |фельдшерськими | | | | | | |довідками про | | | | | | |смерть, копіями | | | | | | |рішень суду про | | | | | | |встановлення факту | | | | | | |смерті) | | | | | | |--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | |- Звіт про |місячна |актові записи | на 7 день | - | | |реєстрацію актів | | | | | | |цивільного стану | | | | | | |(ф. 97) ( z0807-02 )| | | | | | |--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | |- Звіт про |піврічна |актові записи | 15.01, | - | | |реєстрацію актів | | | 15.07 | | | |цивільного стану | | | | | | |(ф. 97-а) | | | | | | |( z0807-02 ) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державний комітет України по водному господарству | |-------------------------------------------------------------------------------------| |132|Про використання |квартальна |ф. N 2-тп | березень | квітень | | |води | |(водгосп) | | | | | | |( z0480-97 ) | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державний комітет України по земельних ресурсах | |-------------------------------------------------------------------------------------| |133|Про землі, які |піврічна |ф. N 2-зем | - | на 85 день | | |перебувають у | |( za788-98 ) | | | | |власності і | | | | | | |користуванні | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |134|Про здійснення |річна |ф. N 4-зем | - | березень | | |заходів з охорони | |( v0014207-93 ) | | | | |земель | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |135|Про наявність земель|річна |ф. N 6-зем | - | березень | | |та розподіл їх за | |( za788-98 ) | | | | |власниками землі, | | | | | | |землекористувачами, | | | | | | |угіддями та видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |136|Про наявність |річна |ф. N 6а-зем | - | березень | | |зрошуваних земель та| |( za788-98 ) | | | | |розподіл їх за | | | | | | |власниками землі, | | | | | | |землекористувачами, | | | | | | |угіддями та видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |137|Про наявність |річна |ф. N 6б-зем | - | березень | | |осушених земель та | |( za788-98 ) | | | | |розподіл їх за | | | | | | |власниками землі, | | | | | | |землекористувачами, | | | | | | |угіддями та видами | | | | | | |економічної | | | | | | |діяльності | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |138|Про рекультивацію |річна |ф. N 2-тп | - | березень | | |земель, зняття та | |(рекультивація) | | | | |використання | |( v0166207-92 ) | | | | |родючого шару ґрунту| | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державний комітет України у справах релігій** | |-------------------------------------------------------------------------------------| |139|Релігійні |річна |звітність Комітету| - | 20.03 | | |організації | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державний комітет телебачення і радіомовлення України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |140|Робота |річна |ф. N 1-тл, | 20.01 | 01.03 | | |телерадіоорганізацій| |ф. N 1-р | | | | | | |( v0245207-93 ) | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державний комітет України у справах національностей та міграції | |-------------------------------------------------------------------------------------| |141|Форма N 2 (біженці) |квартальна |первинні документи| на 5 день | на 30 день | | | | |обліку біженців | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Пенсійний фонд України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |142|Звіт про виконання |річна |ф. N 2-ПФ | - | травень* | | |бюджету Пенсійного | |( z0046-95 ) | | | | |фонду (всього по | | | | | | |Україні) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |143|Звіт про виконання |річна |ф. N 2-ПФ | - | червень* | | |бюджету Пенсійного | |( z0046-95 ) | | | | |фонду (за регіонами)| | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |144|Звіт про виконання |квартальна |ф. N 2-ПФ | - | на 60 день | | |бюджету Пенсійного | |( z0046-95 ) | | | | |фонду | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |145|Надання цільової |квартальна |ф. N 3-ПФ | на 15 день | на 25 день | | |грошової допомоги | |( v0445202-02 ) і | | | | |непрацездатним | |таблиці | | | | |громадянам з | | | | | | |мінімальними | | | | | | |доходами | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |146|Розподіл пенсіонерів|квартальна |Ф. N 5-ПФ | на 8 день | на 10 день | | |за розмірами | |( v0445202-02 ) | | | | |призначених місячних| | | | | | |пенсій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |147|Чисельність |річна |Ф. N 6-ПФ | 25.02 | 10.04 | | |пенсіонерів і суми | |( v0445202-02 ) та| | | | |призначених місячних| |таблиці | | | | |пенсій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |148|Узагальнена |місячна |Розрахунок суми | - | на 50 день | | |інформація звітності| |страхових внесків | | | | |страхувальників | |на | | | | |Пенсійного фонду | |загальнообов'язко-| | | | |України | |ве державне | | | | | | |пенсійне | | | | | | |страхування, | | | | | | |облікові дані | | | | | | |Пенсійного фонду | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |149|Дані про суб'єкти |квартальна |Розрахунок суми | на 45 день | - | | |підприємницької | |страхових внесків | | | | |діяльності, бюджетні| |на | | | | |установи, громадські| |загальнообов'язко-| | | | |організації, які | |ве державне | | | | |наймають працівників| |пенсійне | | | | | | |страхування, | | | | | | |облікові дані | | | | | | |Пенсійного фонду | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державна служба автомобільних доріг України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |150|Наявність |річна |зведені дані | 30.01 | 15.03 | | |автомобільних доріг | |Укравтодору, | | | | |загального | |ф. N 1-ДГ | | | | |користування та їх | |( z0948-04 ) | | | | |благоустрій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |151|Надходження та |квартальна |зведені дані | на 25 день | на 45 день | | |використання коштів | |Укравтодору, | | | | |на дорожнє | |ф. N Д-9 | | | | |господарство | |( z0284-03 ) | | | | | |-------------+------------------+--------------+------------| | | |річна |зведені дані | 24.02 | травень* | | | | |Укравтодору, | | | | | | |ф. N Д-9 | | | | | | |( z0284-03 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |152|Ремонт та утримання |квартальна |зведені дані | на 20 день | на 40 день | | |автомобільних доріг | |Укравтодору, | | | | |загального | |ф. N Д-1 | | | | |користування | |( z0947-04 ) | | | | | |-------------+------------------+--------------+------------| | | |річна |зведені дані | 20.01 | травень* | | | | |Укравтодору, | | | | | | |ф. N Д-1 | | | | | | |( z0947-04 ) | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації | |-------------------------------------------------------------------------------------| |153|Робота авіаційного |квартальна |зведені дані | - | на 50 день | | |транспорту | |Державіаслужби, | | | | | | |ф. N 31-ца | | | | | | |( v0042202-03 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |154|Використання |місячна |зведені дані | - | на 16 день | | |повітряного простору| |Укравіаруху, | | | | |України літаками і | |ф. N 1-ВП | | | | |вертольотами | | | | | | |цивільної авіації | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |155|Обсяги транзиту |квартальна |зведені дані | - | на 30 день | | |вантажів, що | |Державіаслужби, | | | | |переміщуються через | |ф. N 1-авіа | | | | |територію України | |(транзит) | | | | |авіаційним | |( v_368361-03 ) | | | | |транспортом | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державна податкова адміністрація України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |156|Зведені відомості |річна |інформація ДПА | - | на 75 день*| | |про доходи та | | | | | | |витрати фізичних | | | | | | |осіб - суб'єктів | | | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності, до яких | | | | | | |застосовується | | | | | | |спрощена система | | | | | | |оподаткування та які| | | | | | |сплачують єдиний | | | | | | |податок або | | | | | | |сплачують податок з | | | | | | |доходів фізичних | | | | | | |осіб, в розрізі | | | | | | |видів економічної | | | | | | |діяльності (всього | | | | | | |по Україні та за | | | | | | |регіонами) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |157|Зведені відомості |квартальна |інформація ДПА | - | на 70 день*| | |про доходи та | | | | | | |витрати фізичних | | | | | | |осіб - суб'єктів | | | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності, до яких | | | | | | |застосовується | | | | | | |спрощена система | | | | | | |оподаткування та які| | | | | | |сплачують єдиний | | | | | | |податок або | | | | | | |сплачують | | | | | | |прибутковий податок | | | | | | |шляхом авансових | | | | | | |платежів, в розрізі | | | | | | |видів економічної | | | | | | |діяльності (всього | | | | | | |по Україні) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |158|Дані про діяльність |річна |інформація ДПА | - | липень | | |суб'єктів | | | | | | |господарювання, що є| | | | | | |юридичними особами | | | | | | |та фізичними | | | | | | |особами - | | | | | | |суб'єктами | | | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |159|Звіт про роботу |квартальна |звітність | - | на 35 день | | |органів досудового | |податкової міліції| | | | |слідства та дізнання| |ДПА (ф. N 1-СЛ) | | | | |(надається через | |( va448202-02 ) | | | | |Генеральну | | | | | | |прокуратуру України)| | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |160|Чисельність |річна |ф. N 6-ПФ(к) | - | 20.03 | | |пенсіонерів і суми | |( v0253202-05 ) | | | | |призначених місячних| | | | | | |пенсій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |161|Чисельність |піврічна, |ф. N 2-ВС | - | на 30 день,| | |військовослужбовців,|річна |( va659202-04 ) | | на 55 день | | |розміри грошового | | | | | | |забезпечення та стан| | | | | | |його виплати | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державна судова адміністрація України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |162|Про розгляд судами |піврічна |ф. N 1-А | на 30 день | на 30 день | | |справ про | |( za461-02 ) | | | | |адміністративні | | | | | | |правопорушення та | | | | | | |осіб, які притягнуті| | | | | | |до адміністративної | | | | | | |відповідальності | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |163|Звіт про розгляд |квартальна |ф. N 1-Л | на 20 день | на 20 день | | |загальними місцевими| |( z0745-04 ) | | | | |та апеляційними | | | | | | |судами кримінальних | | | | | | |справ за статтями | | | | | | |209, 209-1, 306 КК | | | | | | |України ( 2341-14 ) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |164|Про розгляд судами |піврічна |ф. N 1-К | на 30 день | на 30 день | | |справ на виконання | |( za461-02 ) | | | | |Закону України "Про | | | | | | |боротьбу з | | | | | | |корупцією" | | | | | | |( 356/95-ВР ) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |165|Про розгляд |піврічна |ф. N 2 | на 30 день | на 30 день | | |цивільних справ | |( za461-02 ) | | | | |судами першої | | | | | | |інстанції | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |166|Про розгляд судами |піврічна |ф. N 3 | на 30 день | на 30 день | | |першої інстанції | |( za461-02 ) | | | | |кримінальних справ | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |167|Звернення до |піврічна |Ф. N 4 | на 30 день | на 30 день | | |виконання рішень | |( za461-02 ) | | | | |судів у частині | | | | | | |майнових стягнень | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |168|Про кількість осіб, |піврічна |Ф. N 6 | на 30 день | на 30 день | | |засуджених, | |( za461-02 ) | | | | |виправданих, справи | | | | | | |щодо яких закрито, | | | | | | |неосудних, до яких | | | | | | |застосовано | | | | | | |примусові заходи | | | | | | |медичного характеру | | | | | | |та види | | | | | | |кримінального | | | | | | |покарання | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |169|Дані в розрізі |піврічна |ф. N 7 | на 30 день | на 30 день | | |статей Кримінального| |( za461-02 ) | | | | |кодексу України | | | | | | |( 2341-14 ) про | | | | | | |кількість засуджених| | | | | | |осіб | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |170|Про склад засуджених|піврічна |ф. N 8 | на 30 день | на 30 день | | | | |( zb461-02 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |171|Звіт про |піврічна |ф. N 9 | на 30 день | на 30 день | | |неповнолітніх | |( zb461-02 ) | | | | |засуджених | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |172|Звіт судів щодо |піврічна |ф. N 12-А | на 30 день | на 30 день | | |застосування до | |( zb461-02 ) | | | | |неповнолітніх | | | | | | |примусових заходів | | | | | | |виховного характеру | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |173|Звіт про судимість у|піврічна |ф. N 10 | на 30 день | на 30 день | | |розрізі військових | |( zb461-02 ) | | | | |формувань України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |174|Про направлення до |піврічна |ф. N 16 | на 30 день | на 30 день | | |ЛТП | |( zb461-02 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |175|Звіт апеляційного |піврічна |ф. N 21 | на 30 день | на 30 день | | |суду про розгляд | |( zc461-02 ) | | | | |апеляцій у | | | | | | |кримінальних справах| | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |176|Звіт апеляційної |піврічна |ф. N 22 | на 30 день | на 30 день | | |інстанції про | |( zc461-02 ) | | | | |розгляд цивільних | | | | | | |справ | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |177|Про перегляд судових|піврічна |ф. N 32 | на 30 день | на 30 день | | |рішень у | |( zc461-02 ) | | | | |кримінальних справах| | | | | | |у порядку виключного| | | | | | |провадження | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |178|Про результати |піврічна |Ф. N 34 | на 30 день | на 30 день | | |перегляду рішень, | |( zc461-02 ) | | | | |ухвал, що набрали | | | | | | |законної сили, у | | | | | | |зв'язку з | | | | | | |нововиявленими та | | | | | | |винятковими | | | | | | |обставинами | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державна митна служба України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |179|Дані митної |місячна |ВМД ( 574-97-п ) | - | на 18 день | | |статистики | | | | | | |зовнішньої торгівлі,| | | | | | |сформовані у розрізі| | | | | | |вантажних митних | | | | | | |декларацій (ВМД) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |180|Зведені дані щодо |квартальна |спрощена ВМД | - | на 20 день | | |обсягів | | | | | | |експорту-імпорту | | | | | | |товарів, ввезених | | | | | | |(вивезених) | | | | | | |фізичними особами з | | | | | | |оформленням | | | | | | |спрощеної ВМД | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |181|Кримінальні справи |квартальна |ф. N 1-К митниця | - | на 20 день | | |та злочини про | |( v0129207-95 ) | | | | |контрабанду | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |182|Зведені дані щодо |місячна |спрощена ВМД | - | на 20 день | | |обсягів | | | | | | |експорту-імпорту | | | | | | |автомобілів, | | | | | | |ввезених (вивезених)| | | | | | |фізичними особами | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державний департамент України з питань виконання покарань | |-------------------------------------------------------------------------------------| |183|Чисельність осіб, |піврічна |ф. N 1-УВП | - | на 5 день | | |які тримаються в | |( v0400202-99 ) | | | | |установах виконання | | | | | | |покарань та слідчих | | | | | | |ізоляторах Державної| | | | | | |кримінально- | | | | | | |виконавчої | | | | | | |служби України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |184|Про кількість |піврічна |ф. N 8-УВП | - | на 20 день | | |установ виконання | |( v0400202-99 ) | | | | |покарань, наявність,| | | | | | |рух та склад | | | | | | |засуджених | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |185|Про кількість, склад|піврічна |ф. N 17-УВП | - | на 15 день | | |і переміщення осіб, | |( v0400202-99 ) | | | | |взятих під варту і | | | | | | |засуджених, які | | | | | | |тримаються у слідчих| | | | | | |ізоляторах | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |186|Про стан роботи |піврічна |ф. N 10-КВІ | - | на 15 день | | |кримінально- | | | | | | |виконавчої | | | | | | |інспекції з | | | | | | |особами, засудженими| | | | | | |до покарань, не | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | |позбавленням волі | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |187|Професійно-технічне |річна |ф. N УВП | - | на 55 день | | |навчання засуджених | |(профтехосвіта) | | | | |і осіб, які | |( v0400202-99 ) | | | | |тримаються в | | | | | | |лікувально-трудових | | | | | | |профілакторіях | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |188|Чисельність |річна |ф. N 6-ПФ(к) | - | 20.03 | | |пенсіонерів і суми | |( v0253202-05 ) | | | | |призначених місячних| | | | | | |пенсій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |189|Чисельність |піврічна, |ф. N 2-ВС | - | на 30 день,| | |військовослужбовців,|річна |( va659202-04 ) | | на 55 день | | |розміри грошового | | | | | | |забезпечення та стан| | | | | | |його виплати | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |190|Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення (для | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | |лікувальних | | |для закладів, | | | |закладів, | | |що перебувають| | | |підвідомчих | | | у сфері | | | |кримінально- | | |управління МОЗ| | | |виконавчій системі) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Фонд державного майна України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |191|Актуалізований |річна, |інформація ФДМУ | - | 01.01, | | |перелік |квартальна | | | 01.04, | | |господарських | | | | 01.07, | | |товариств, у яких | | | | 01.10 | | |держава володіє | | | | | | |корпоративними | | | | | | |правами і які | | | | | | |відносяться до | | | | | | |державного сектору | | | | | | |економіки | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Служба безпеки України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |192|Про зареєстровані, |піврічна |ф. N 1-АБ | - | на 20 день | | |розкриті та | | | | | | |нерозкриті злочини | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |193|Про виявлених осіб, |піврічна |ф. N 2-СБ | - | на 20 день | | |які вчинили злочини | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |194|Про роботу органів |квартальна |ф. N 1-СЛ | - | на 35 день | | |досудового слідства | |( va448202-02 ) | | | | |та дізнання | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |195|Чисельність |річна |ф. N 6-ПФ(к) | - | 20.03 | | |пенсіонерів і суми | |( v0253202-05 ) | | | | |призначених місячних| | | | | | |пенсій | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |196|Чисельність |піврічна, |ф. N 2-ВС | - | на 30 день,| | |військовослужбовців,|річна |( va659202-04 ) | | на 55 день | | |розміри грошового | | | | | | |забезпечення та стан| | | | | | |його виплати | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |197|Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |198|Зведений звіт про |річна |звітність ДКРРФП | - | травень | | |доходи та витрати | | | | | | |страхових компаній в| | | | | | |цілому по Україні | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Адміністрація Державної прикордонної служби України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |199|Пропуск осіб та |квартальна |ф. N 1-ПВУ | - | на 15 день | | |транспортних засобів| |( v0269202-98 ) | | | | |через державний | | | | | | |кордон України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |200|Правопорушення на |квартальна |звітність | - | на 20 день | | |державному кордоні | |Адміністрації | | | | |України | |Державної | | | | | | |прикордонної | | | | | | |служби | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |201|Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |202|Про порушені |квартальна |ф. N 1-НПК | - | на 20 день | | |кримінальні справи | |( v0019207-97 ) | | | | |та злочини щодо | | | | | | |незаконного | | | | | | |перетинання | | | | | | |державного кордону | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |203|Виїзд громадян |квартальна |ф. N 2-ПВУ | - | на 15 день | | |України за кордон | |( v0269202-98 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |204|В'їзд іноземців в |квартальна |ф. N 3-ПВУ | - | на 15 день | | |Україну | |( v0269202-98 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |205|Чисельність |піврічна, |ф. N 2-ВС | - | на 30 день,| | |військовослужбовців,|річна |( va659202-04 ) | | на 55 день | | |розміри грошового | | | | | | |забезпечення та стан| | | | | | |його виплати | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Національний банк України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |206|Статистичні дані про|річна |інформація НБУ | - | попередні | | |процентні доходи та | | | | дані: на | | |витрати від основної| | | | 30 день* | | |діяльності банків | | | | | | |України з виділенням| | | | | | |окремо їх процентних| | | | | | |доходів та витрат за| | | | | | |цінними паперами і | | | | | | |процентних доходів | | | | | | |та витрат, | | | | | | |відповідно сплачених| | | | | | |фізичними особами та| | | | | | |одержаних ними в | | | | | | |розрізі регіонів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |207|Статистичні дані про|місячна |інформація НБУ | - | на 22 день*| | |процентні доходи та | | | | | | |витрати від основної| | | | | | |діяльності банків | | | | | | |України з виділенням| | | | | | |окремо їх процентних| | | | | | |доходів та витрат за| | | | | | |цінними паперами і | | | | | | |процентних доходів | | | | | | |та витрат, | | | | | | |відповідно сплачених| | | | | | |фізичними особами та| | | | | | |одержаних ними в | | | | | | |розрізі регіонів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |208|Доходи та витрати |річна |інформація НБУ | - | на 30 день*| | |банків України (по | | | | | | |Україні та в розрізі| | | | | | |регіонів) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |209|Доходи та витрати |квартальна |інформація НБУ | - | на 22 день*| | |банків України (по | | | | | | |Україні та в розрізі| | | | | | |регіонів) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |210|Звіт про касові |місячна |ф. N 748 | - | на 15 день*| | |обороти банків | |( za353-03 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |211|Окремі показники |квартальна |ф. N 748 | - | на 20 день*| | |"Звіту про касові | | | | | | |обороти банків" в | | | | | | |розрізі регіонів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |212|Вимоги банків |річна |інформація НБУ | - | попередні | | |України за | | | | дані: на | | |кредитами, наданими | | | | 30 день* | | |фізичним особам в | | | | | | |розрізі регіонів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |213|Вимоги банків |місячна |інформація НБУ | - | на 22 день*| | |України за | | | | | | |кредитами, наданими | | | | | | |фізичним особам в | | | | | | |розрізі регіонів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |214|Зобов'язання банків |річна |інформація НБУ | - | попередні | | |за коштами, | | | | дані: на | | |залученими на | | | | 30 день* | | |рахунки фізичних | | | | | | |осіб на кінець | | | | | | |звітного періоду в | | | | | | |розрізі регіонів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |215|Зобов'язання банків |місячна |інформація НБУ | - | на 22 день*| | |за коштами, | | | | | | |залученими на | | | | | | |рахунки фізичних | | | | | | |осіб на кінець | | | | | | |звітного періоду в | | | | | | |розрізі регіонів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |216|Доходи та витрати |річна |інформація НБУ | - | травень* | | |Національного банку | | | | | | |України (в цілому та| | | | | | |за регіонами) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |217|Доходи та витрати |квартальна |інформація НБУ | - | на 25 день*| | |Національного банку | | | | | | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |218|Компоненти балансів |річна |інформація НБУ | - | червень* | | |Національного банку | | | | | | |України за секторами| | | | | | |економіки у | | | | | | |відповідності до | | | | | | |категорій | | | | | | |фінансового рахунку | | | | | | |СНР на початок та | | | | | | |кінець звітного | | | | | | |періоду та їх зміна | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |219|Компоненти балансів |річна |інформація НБУ | - | червень* | | |банків України за | | | | | | |секторами економіки | | | | | | |у відповідності до | | | | | | |категорій | | | | | | |фінансового рахунку | | | | | | |СНР на початок та на| | | | | | |кінець звітного | | | | | | |періоду та їх зміна | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |220|Платіжний баланс |річна |інформація НБУ | - | попередні | | |України | | | | дані з | | | | | | | поточного | | | | | | | рахунку | | | | | | | платіжного | | | | | | | балансу: на| | | | | | | 40 день; | | | | | | | остаточні | | | | | | | дані: на | | | | | | | 75 день* | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |221|Платіжний баланс |квартальна |інформація НБУ | - | на 75 день*| | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |222|Окремі показники |річна |бюлетень НБУ | - | на 55 день | | |діяльності банків | | | | | | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |223|Окремі показники |місячна |бюлетень НБУ | - | на 55 день | | |діяльності банків | | | | | | |України | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |224|Доходи та витрати |річна |інформація НБУ | - | травень | | |банківських установ,| | | | | | |що знаходяться на | | | | | | |території регіону, | | | | | | |їх кількість за | | | | | | |регіонами | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Верховний Суд України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |225|Звіт про роботу |піврічна |ф. N 1-е | - | на 30 день | | |касаційної інстанції| |( za461-02 ) | | | | |Верховного Суду | | | | | | |України з розгляду | | | | | | |кримінальних справ | | | | | | |щодо осіб, | | | | | | |засуджених до | | | | | | |довічного | | | | | | |позбавлення волі | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |226|Звіт про розгляд |піврічна |ф. N 2 | - | на 30 день | | |цивільних справ | |( za461-02 ) | | | | |судами першої | | | | | | |інстанції | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |227|Звіт про розгляд |піврічна |ф. N 30 | - | на 30 день | | |кримінальних справ | |( zc461-02 ) | | | | |судом касаційної | | | | | | |інстанції (порушених| | | | | | |за статтями ККУ | | | | | | |1960 р. | | | | | | |( 2001-05, 2002-05 )| | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |228|Звіт про розгляд |піврічна |ф. N 31 | - | на 30 день | | |кримінальних справ | |( zc461-02 ) | | | | |судом касаційної | | | | | | |інстанції | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |229|Звіт про перегляд |піврічна |ф. N 32 | - | на 30 день | | |судових рішень у | |( zc461-02 ) | | | | |кримінальних справах| | | | | | |у порядку виключного| | | | | | |провадження | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |230|Звіт про розгляд |піврічна |Ф. N 33 | - | на 30 день | | |цивільних справ | |( zc461-02 ) | | | | |судом касаційної | | | | | | |інстанції | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |231|Звіт про результати |піврічна |Ф. N 34 | - | на 30 день | | |перегляду рішень, | |( zc461-02 ) | | | | |ухвал, що набрали | | | | | | |законної сили, у | | | | | | |зв'язку з | | | | | | |нововиявленими та | | | | | | |винятковими | | | | | | |обставинами | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |232|Звіт про результати |піврічна |Ф. N 35 | - | на 30 день | | |перегляду постанов | |( zc461-02 ) | | | | |та ухвал Вищого | | | | | | |господарського суду | | | | | | |України у | | | | | | |касаційному порядку | | | | | | |Верховним Судом | | | | | | |України | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Генеральна прокуратура України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |233|Про роботу прокурора|піврічна |звітність органів | - | на 35 день | | | | |Генпрокуратури, | | | | | | |включаючи | | | | | | |військові (ф. N П)| | | | | | |( va448202-02 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |234|Про зареєстровані |місячна |ф. N 1-В | - | на 35 день | | |злочини і події | |( va448202-02 ) | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |235|Про роботу органів |квартальна |ф. N 1-СЛ | - | на 35 день | | |досудового слідства | |( va448202-02 ) | | | | |та дізнання | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |236|Про розгляд заяв і |піврічна |ф. N 2-В | - | на 15 день | | |повідомлень про | | | | | | |злочини | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |237|Про протидію |квартальна |ф. N 1-ЛВ | - | на 20 день | | |легалізації доходів,| | | | | | |одержаних злочинним | | | | | | |шляхом | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Державний центр зайнятості | |-------------------------------------------------------------------------------------| |238|Звіт про виконання |річна |звітність | - | травень* | | |кошторису видатків | |Державного центру | | | | |по бюджету Фонду | |зайнятості | | | | |загальнообов'язково-| | | | | | |го державного | | | | | | |соціального | | | | | | |страхування на | | | | | | |випадок безробіття | | | | | | |(всього по Україні) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |239|Звіт про виконання |річна |звітність | - | червень* | | |кошторису видатків | |Державного центру | | | | |по бюджету Фонду | |зайнятості | | | | |загальнообов'язково-| | | | | | |го державного | | | | | | |соціального | | | | | | |страхування на | | | | | | |випадок безробіття | | | | | | |(за регіонами) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |240|Звіт про виконання |квартальна |звітність | - | на 40 день | | |кошторису видатків | |Державного центру | | | | |по бюджету Фонду | |зайнятості | | | | |загальнообов'язково-| | | | | | |го державного | | | | | | |соціального | | | | | | |страхування на | | | | | | |випадок безробіття | | | | | | |(всього по Україні) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |241|Зареєстрований ринок|місячна |ф. N 1-ПН | на 7 день | на 10 день | | |праці: обсяги | |( v0120202-97 ) | | | | |безробіття та | | | | | | |виплата допомоги; | | | | | | |потреба в робочій | | | | | | |силі та її | | | | | | |пропозиція, | | | | | | |працевлаштування | | | | | | |незайнятого | | | | | | |населення, кількість| | | | | | |вільних робочих | | | | | | |місць (вакансій) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |242|Кількість |квартал, |ф. N 2-ПН | на 15 день | на 30 день | | |зареєстрованого |півріччя, |( v0120202-97 ) | | | | |незайнятого |9 місяців, | | | | | |населення, його |рік | | | | | |соціально- | | | | | | |демографічний | | | | | | |склад, вивільнення | | | | | | |працівників, причини| | | | | | |незайнятості та | | | | | | |тривалість | | | | | | |зареєстрованого | | | | | | |безробіття, | | | | | | |профорієнтація, | | | | | | |перепідготовка та | | | | | | |працевлаштування | | | | | | |незайнятого | | | | | | |населення, участь в | | | | | | |громадських роботах | | | | | | |та попит підприємств| | | | | | |на робочу силу | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |243|Кількість | | | | | | |новостворених | | | | | | |робочих місць | | | | | | |найманих працівників| | | | | | |підприємств, установ| | | | | | |та організацій усіх | | | | | | |форм власності та | | | | | | |господарювання, в | | | | | | |тому числі за | | | | | | |рахунок надання | | | | | | |дотації роботодавцям| | | | | | |та виплати | | | | | | |одноразової допомоги| | | | | | |по безробіттю для | | | | | | |організації | | | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності: | | | | | | |--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | |- по Україні, АР |квартальна |звітність | - | на 55 день | | |Крим, областях, | |Державного центру | | | | |мм. Києву та | |зайнятості | | | | |Севастополю | | | | | | |--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | |- за видами |річна |звітність | - | на 55 день | | |економічної | |Державного центру | | | | |діяльності | |зайнятості | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |244|Кількість робочих | | | | | | |місць найманих | | | | | | |працівників, | | | | | | |ліквідованих на | | | | | | |підприємствах, | | | | | | |установах та | | | | | | |організаціях усіх | | | | | | |форм власності та | | | | | | |господарювання, в | | | | | | |тому числі з числа | | | | | | |раніше створених за | | | | | | |рахунок надання | | | | | | |дотації роботодавцям| | | | | | |та виплати | | | | | | |одноразової допомоги| | | | | | |по безробіттю для | | | | | | |організації | | | | | | |підприємницької | | | | | | |діяльності: | | | | | | |--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | |- по Україні, АР |квартальна |звітність | - | на 55 день | | |Крим, областях, | |Державного центру | | | | |мм. Києву та | |зайнятості | | | | |Севастополю | |зайнятості | | | | |--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| | |- за видами |річна |звітність | - | на 55 день | | |економічної | |Державного центру | | | | |діяльності | |зайнятості | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |245|Чисельність та склад|піврічна |ф. N 1-ТМ (трудова| на 25 день | на 36 день | | |громадян України, | |міграція) | | | | |які тимчасово | |( v0163207-96 ) | | | | |працюють за кордоном| | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |246|Чисельність та склад|піврічна |ф. N 3-ТМ (трудова| на 25 день | на 36 день | | |іноземців, які | |міграція) | | | | |тимчасово працюють в| |( v0163207-96 ) | | | | |Україні | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | |-------------------------------------------------------------------------------------| |247|Фінансовий звіт про |річна |Ф6-ФСС з ТВП | - | квітень* | | |виконання бюджету | | | | | | |Фонду соціального | | | | | | |страхування з | | | | | | |тимчасової втрати | | | | | | |працездатності | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |248|Фінансовий звіт про |річна |Ф6-ФСС з ТВП | - | у кінці | | |виконання бюджету | | | |квітня після| | |Фонду соціального | | | | звітного | | |страхування з | | | | року* | | |тимчасової втрати | | | | | | |працездатності в | | | | | | |розрізі регіональних| | | | | | |відділень Фонду | | | | | | |(таблиця 1) | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |249|Фінансовий звіт про |квартальна |Ф6-ФСС з ТВП | - | на 45 день*| | |виконання бюджету | | | | | | |Фонду соціального | | | | | | |страхування з | | | | | | |тимчасової втрати | | | | | | |працездатності | | | | | | |всього по Україні та| | | | | | |в розрізі | | | | | | |регіональних | | | | | | |відділень Фонду | | | | | | |(таблиця 1) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних | | захворювань України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |250|Відомості щодо |річна |звітність Фонду | - | березень* | | |виконання бюджету | | | | | | |Фонду соціального | | | | | | |страхування від | | | | | | |нещасних випадків на| | | | | | |виробництві та | | | | | | |професійних | | | | | | |захворювань | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |251|Відомості щодо |річна |звітність Фонду | - | квітень* | | |виконання бюджету | | | | | | |Фонду соціального | | | | | | |страхування від | | | | | | |нещасних випадків на| | | | | | |виробництві та | | | | | | |професійних | | | | | | |захворювань | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |252|Відомості щодо |квартальна |звітність Фонду | - | на 60 день*| | |виконання бюджету | | | | | | |Фонду соціального | | | | | | |страхування від | | | | | | |нещасних випадків на| | | | | | |виробництві та | | | | | | |професійних | | | | | | |захворювань | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Фонд соціального захисту інвалідів | |-------------------------------------------------------------------------------------| |253|Баланс виконання |річна |звітність Фонду | - | травень* | | |кошторису видатків | | | | | | |за формою N 1 | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |254|Відомості про доходи|річна |звітність Фонду | - | травень* | | |та витрати Фонду | | | | | | |соціального захисту | | | | | | |інвалідів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |255|Відомості про доходи|квартальна |звітність Фонду | - | на 35 день*| | |та витрати Фонду | | | | | | |соціального захисту | | | | | | |інвалідів | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |256|Відомості про |річна |ф. N 10-ПІ | - | травень | | |кількість | |( z1671-04 ) | | | | |працевлаштованих | | | | | | |інвалідів по | | | | | | |Україні, АР Крим, | | | | | | |областях, мм. Києву | | | | | | |та Севастополю | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Аудиторська палата України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |257|Аудиторська |річна |ф. N 1-аудит | - | до 20.07 | | |діяльність | |( vr145230-05 ) | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Книжкова палата України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |258|Випуск газет |річна | - | - | 20.05 | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |259|Випуск періодичних |річна | - | - | 20.05 | | |видань і видань, що | | | | | | |продовжуються | | | | | |---+--------------------+-------------+------------------+--------------+------------| |260|Випуск книг, брошур |річна | - | - | 20.05 | | |та інших | | | | | | |неперіодичних видань| | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Академія медичних наук України | |-------------------------------------------------------------------------------------| |261|Охорона здоров'я та |річна |фф. N 5, 6, 10 - | Згідно з | - | | |захворюваність | |13, 15 - 17, 18, | наказом МОЗ | | | |населення | |20 - 22, 24 | ( z0635-00 ) | | | | | | |для закладів, | | | | | | |що перебувають| | | | | | | у сфері | | | | | | |управління МОЗ| | ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Згідно з розпорядженням КМУ "Про заходи з удосконалення
роботи із складання національних рахунків" від 09.08.2001 N 341-р
( 341-2001-р ) та листом Держкомстату до КМУ N 04/01-03/18 від
14.03.2003. ** Комітет знаходиться в стадії ліквідації, роботи
виконуватимуться правонаступником.
IV. Єдиний державний реєстр підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ), статистичні
реєстри, державні та статистичні класифікації
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування роботи | Періодич-| Строки | |п/п| | ність | виконання | |----------------------------------------------------------------| |1. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України і | | статистичні реєстри | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Ведення Єдиного державного реєстру |постійно |протягом року| | |підприємств та організацій України | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 2 |Обмін інформацією між державними |постійно |протягом року| | |реєстраторами та органами державної| | | | |статистики щодо юридичних осіб і | | | | |фізичних осіб - підприємців | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 3 |Актуалізація бази даних ЄДРПОУ |раз на рік|II квартал | | |статистичними показниками | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 4 |Здійснення моніторингу об'єктів |постійно |протягом року| | |державного сектора економіки за | | | | |сферами управління органів | | | | |державної влади | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 5 |Обмін інформаційними ресурсами |постійно |згідно з | | |Єдиного державного реєстру | |угодами | | |підприємств та організацій України | | | | |з реєстрами державних органів | | | | |відповідно до укладених угод | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 6 |Інформаційно-довідкове |постійно |згідно з | | |обслуговування органів державної | |запитами | | |влади даними Єдиного державного | | | | |реєстру підприємств та організацій | | | | |України | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 7 |Ведення статистичного реєстру |постійно |протягом року| |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 8 |Актуалізація бази даних |постійно |протягом року| | |статистичного реєстру | | | | |адміністративними, статистичними, | | | | |фінансовими показниками та даними | | | | |щодо діяльності фізичних осіб - | | | | |підприємців | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 9 |Актуалізація бази даних ЄДРПОУ |раз на рік|III квартал | | |даними щодо основного фактичного | | | | |виду економічної діяльності | | | | |суб'єктів | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| |10 |Удосконалення методології ведення |постійно |протягом року| | |Єдиного державного реєстру | | | | |підприємств та організацій України | | | | |та статистичного реєстру | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| |11 |Формування та ведення реєстру |постійно |протягом року| | |фізичних осіб - підприємців | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Державні та статистичні класифікації, які використовуються | | для проведення статистичних спостережень | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Опрацювання переглянутих версій |постійно |протягом року| | |стандартних міжнародних | | | | |класифікацій видів економічної | | | | |діяльності (ISIC та NACE) як основи| | | | |для гармонізації Класифікації видів| | | | |економічної діяльності | | | | |( va375202-05 ) (КВЕД) | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 2 |Перегляд державних та статистичних |постійно |протягом року| | |класифікацій, розроблення змін до | | | | |класифікацій, таблиць відповідності| | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 3 |Ведення державних та статистичних |постійно |протягом року| | |класифікацій (актуалізація, | | | | |розроблення методологічних | | | | |роз'яснень, навчання користувачів | | | | |інформаційних систем Держкомстату | | | | |та надання консультацій з питань | | | | |кодування): | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація форм власності | | | | |( v0097609-04 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація | | | | |організаційно-правових форм | | | | |господарювання ( v0097609-04 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація валют | | | | |( v0260202-02 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація держав світу | | | | |( v0260202-02 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація видів економічної | | | | |діяльності ( va375202-05 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація послуг | | | | |зовнішньоекономічної діяльності | | | | |( v0324217-97 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікатор об'єктів | | | | |адміністративно-територіального | | | | |устрою України | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація видів | | | | |науково-технічної діяльності | | | | |( va822217-97 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація органів державного | | | | |управління | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Центральна статистична | | | | |Класифікація продукції | | | | |( v0822217-97, v1822217-97, | | | | | v2822217-97, v3822217-97, | | | | | v5822217-97 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Номенклатура продукції | | | | |промисловості ( v0439202-05 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Класифікація інституційних | | | | |секторів економіки ( v0096202-05 ) | | | | |-----------------------------------+----------+-------------| | |- Номенклатура продукції | | | | |будівництва ( v0321202-02 ) | | | |---+-----------------------------------+----------+-------------| | 4 |Впровадження державних та |постійно |протягом року| | |статистичних класифікацій, | | | | |розроблення | | | | |організаційно-розпорядчих | | | | |документів, заходів щодо | | | | |впровадження, методологічне | | | | |керівництво впровадженням та | | | | |застосуванням у статистичній | | | | |діяльності класифікацій | | | ------------------------------------------------------------------
V. Удосконалення методології статистики
та її адаптація до норм і стандартів ЄС
------------------------------------------------------------------ |N п/п| Найменування роботи |Строки виконання| |----------------------------------------------------------------| | 1. Розроблення та удосконалення методології статистичних | | спостережень | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Удосконалення методик річної та |протягом року | | |квартальної оцінок окремих складових ВВП | | | |методом кінцевого використання | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 2 |Відпрацювання методичних підходів до |протягом року | | |складання річних національних рахунків | | | |фінансових корпорацій на підсекторному | | | |рівні | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 3 |Розробка системи показників аналізу рівня|II півріччя | | |життя домогосподарств, у складі яких є | | | |неповні та молоді сім'ї | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 4 |Підготовка методики екстраполяції даних |II півріччя | | |вибіркового обстеження умов життя | | | |домогосподарств на генеральну сукупність | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 5 |Підготовка методики формування у 2004 - |I півріччя | | |2008 роках вибіркових сукупностей для | | | |проведення базових вибіркових обстежень | | | |населення: умов життя домогосподарств, | | | |економічної активності населення та | | | |сільськогосподарської діяльності | | | |населення у сільській місцевості | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 6 |Підготовка методико-інструктивних | | | |матеріалів щодо актуалізації списків | | | |адрес домогосподарств для проведення | | | |вибіркових обстежень: | | | |-----------------------------------------+----------------| | |- сільськогосподарської діяльності та |I квартал | | |економічної активності населення у | | | |сільській місцевості | | | |-----------------------------------------+----------------| | |- економічної активності населення у |III квартал | | |міських поселеннях та умов життя | | | |домогосподарств у сільській місцевості та| | | |міських поселеннях | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 7 |Підготовка методико-інструктивних | | | |матеріалів щодо формування вибіркових | | | |сукупностей домогосподарств для | | | |проведення вибіркових обстежень: | | | |-----------------------------------------+----------------| | |- сільськогосподарської діяльності та |II квартал | | |економічної активності населення у | | | |сільській місцевості | | | |-----------------------------------------+----------------| | |- економічної активності населення у |III квартал | | |міських поселеннях та умов життя | | | |домогосподарств у сільській місцевості та| | | |міських поселеннях | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 8 |Актуалізація споживчого набору товарів |протягом року | | |(послуг) - представників для розрахунку | | | |індексу споживчих цін | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 9 |Розроблення інструктивних матеріалів з |протягом року | | |використання Міжнародної статистичної | | | |класифікації хвороб та споріднених | | | |проблем охорони здоров'я 10-го перегляду | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 10 |Розроблення нормативно-правових та |протягом року | | |методологічно-організаційних положень | | | |підготовки і проведення вибіркового | | | |демосоціального обстеження населення | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 11 |Уточнення словника національностей та мов|III квартал | | |для розроблення матеріалів вибіркового | | | |демосоціального обстеження | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 12 |Розробка методологічно-організаційних |II квартал | | |засад проведення пробного | | | |сільськогосподарського перепису 2007 р. | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 13 |Розробка програми та інструментарію |III квартал | | |пробного сільськогосподарського перепису | | | |2007 р. | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 14 |Удосконалення рекомендацій щодо |II квартал | | |розрахунку окремих показників статистики | | | |тваринництва | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 15 |Підготовка для територіальних органів |IV квартал | | |статистики інструктивних вказівок щодо | | | |збору та розробки зведених річних звітів | | | |за 2006 р. та поточних звітів у 2007 р. | | | |із статистики промисловості | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 16 |Удосконалення методології та системи |III квартал | | |показників кон'юнктурної статистики | | | |промисловості | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 17 |Удосконалення визначення кола звітуючих |щоквартально | | |підприємств зі статистики зовнішньої | | | |торгівлі послугами та статистики прямих | | | |інвестицій на основі співставлення з НБУ | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 18 |Удосконалення обліку реінвестування |протягом року | | |доходів прямих інвесторів | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 19 |Удосконалення методології та системи |протягом року | | |показників кон'юнктурної статистики | | | |будівництва | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 20 |Удосконалення методології та системи |протягом року | | |показників капітальних інвестицій | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 21 |Підготовка для територіальних управлінь |IV квартал | | |статистики інструктивних вказівок щодо | | | |збору та розробки річних звітів за | | | |2006 р. та поточних звітів у 2007 р. із | | | |статистики капітальних інвестицій, | | | |будівництва, інвестицій | | | |зовнішньоекономічної діяльності та | | | |основних засобів | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 22 |Удосконалення методології вибіркового |IV квартал | | |обстеження обсягу оптового товарообороту | | | |підприємств | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 23 |Удосконалення методичних рекомендацій |IV квартал | | |щодо здійснення розрахунків індексу | | | |фізичного обсягу оптового товарообороту | | | |на державному та територіальному рівнях | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 24 |Удосконалення номенклатури товарів |IV квартал | | |народного споживання, які враховуються в | | | |роздрібній та оптовій торгівлі | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 25 |Удосконалення системи показників та |II півріччя | | |методології обліку виставкової діяльності| | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 26 |Удосконалення методології та системи |протягом року | | |показників статистики соціально-трудових | | | |відносин | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 27 |Удосконалення системи показників |Після прийняття | | |зареєстрованого ринку праці |нової редакції | | | |Закону України | | | |"Про зайнятість | | | |населення" | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 28 |Розробка методологічного посібника для |IV квартал | | |користувачів "Статистика ринку праці" | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 29 |Удосконалення системи показників із |IV квартал | | |статистики фінансів з урахуванням змін у | | | |положеннях (стандартах) бухгалтерського | | | |обліку | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 30 |Удосконалення методології моніторингу |IV квартал | | |фінансово-господарської діяльності | | | |підприємств та організацій | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 31 |Удосконалення методології оцінки |IV квартал | | |фінансового стану підприємств на | | | |регіональному та державному рівнях | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 32 |Удосконалення методології та системи |IV квартал | | |показників структурної статистики | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 33 |Опрацювання методологічних підходів щодо |II квартал | | |розробки даних обстеження споживання | | | |продуктів та послуг у виробництві | | | |продукції (робіт, послуг) | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 34 |Удосконалення методології з неформальної |грудень | | |торгівлі (на основі кредиту Світового | | | |банку) по товарах і послугах | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 35 |Удосконалення методології і розрахунків |грудень | | |індексів у зовнішній торгівлі товарами | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 36 |Розроблення паспортів державних |I півріччя | | |статистичних спостережень | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 37 |Удосконалення діючих форм первинної |постійно | | |облікової документації, необхідних для | | | |проведення статистичних спостережень | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 38 |Удосконалення методології комплексної |грудень | | |оцінки соціально-економічного становища | | | |регіонів України, визначення системи | | | |показників регіональної статистики | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 39 |Удосконалення методології міжрегіональних|грудень | | |співставлень, визначення системи | | | |показників | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 40 |Розроблення методологічних основ |грудень | | |ідентифікації депресивних територій | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 41 |Розроблення методологічних засад |грудень | | |інформаційно-статистичного забезпечення | | | |функціонування єврорегіонів | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 42 |Удосконалення рейтингової оцінки та |грудень | | |визначення індикаторів | | | |соціально-економічного становища регіонів| | | |України | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 43 |Уніфікація форми статистичного бюлетеня |постійно | | |про соціально-економічне становище | | | |регіону | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 44 |Розроблення методологічних положень |I квартал | | |державного статистичного спостереження за| | | |цінами, собівартістю та рентабельністю | | | |виробництва об'єктів державного цінового | | | |регулювання та об'єктів бюджетної | | | |тваринницької дотації (за участю Мінфіну)| | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 45 |Розроблення методологічних положень |I півріччя | | |державного статистичного спостереження | | | |щодо обліку урожаю на меліорованих землях| | |----------------------------------------------------------------| | 2. Адаптація методології статистики до норм і стандартів ЄС | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Удосконалення методології аналізу рівня |протягом року | | |життя населення з урахуванням | | | |впровадження індикаторів статистики | | | |інформаційного суспільства в частині | | | |системи показників щодо доступу | | | |домогосподарств до Інтернету | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 2 |Розробка методології створення сателітних|грудень | | |екологічних рахунків | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 3 |Розробка методології підвищення якості |протягом року | | |даних основних показників економічної | | | |активності населення на регіональному | | | |рівні з використанням гармонізації даних | | | |з різних джерел інформації | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 4 |Удосконалення методології та системи |протягом року | | |показників структурного обстеження | | | |підприємств | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 5 |Удосконалення методології статистичного |вересень | | |спостереження за витратами на охорону | | | |навколишнього природного середовища | | ------------------------------------------------------------------
VI. Організація обліку та звітності
------------------------------------------------------------------ |N п/п| Найменування роботи |Строки виконання| |-----+-----------------------------------------+----------------| | 1 |Проведення інвентаризації форм державних |I квартал | | |статистичних спостережень та облікової | | | |документації | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 2 |Ведення загальнодержавного табеля |постійно | | |(переліку) форм державних статистичних | | | |спостережень для об'єднань, підприємств, | | | |організацій і установ України всіх форм | | | |власності | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 3 |Розроблення альбому форм державних |I квартал | | |статистичних спостережень, збір і | | | |розробка яких здійснюється органами | | | |державної статистики | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 4 |Розроблення переліку форм первинної |постійно | | |облікової документації, необхідних для | | | |проведення статистичних спостережень | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 5 |Розроблення збірника форм первинної |в разі потреби | | |облікової документації, необхідних для | | | |проведення статистичних спостережень | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 6 |Здійснення моніторингу звітного |постійно | | |навантаження на респондентів | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 7 |Проведення аудиту доцільності, ступеня |постійно | | |дублювання показників та ефективності | | | |використання даних форм державних | | | |статистичних спостережень | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 8 |Ведення автоматизованої системи обліку |протягом року | | |витрат на виконання статистичних робіт | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 9 |Формування вибіркових сукупностей | | | |домогосподарств для проведення базових | | | |вибіркових обстежень населення: | | | |-----------------------------------------+----------------| | |- сільськогосподарської діяльності та | | | |економічної активності населення у | | | |сільській місцевості: | | | |-----------------------------------------+----------------| | |- на регіональному рівні |квітень | | |-----------------------------------------+----------------| | |- на центральному рівні |травень | | |-----------------------------------------+----------------| | |- економічної активності населення у | | | |міських поселеннях та умов життя | | | |домогосподарств у сільській місцевості та| | | |міських поселеннях: | | | |-----------------------------------------+----------------| | |- на регіональному рівні |вересень | | |-----------------------------------------+----------------| | |- на центральному рівні |жовтень | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 10 |Формування статистичної сукупності для |згідно з | | |проведення спостережень за заданими |запитами | | |галузевими підрозділами критеріями |галузевих | | | |підрозділів | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 11 |Формування Плану державних статистичних |II-III квартал | | |спостережень на 2007 рік | | ------------------------------------------------------------------
VII. Інформаційно-публікаційна діяльність
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування роботи | Періодич-| Строки виконання робіт | |п/п| | ність |------------------------| | | | |територіаль-|Держкомста-| | | | | ними | том | | | | | органами | України | | | | | державної | | | | | | статистики | | |----------------------------------------------------------------| | 1. Офіційні статистичні публікації* | |----------------------------------------------------------------| | 1.1. Комплексні публікації | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Підготовка матеріалів до|річна | - | згідно з | | |Послання Президента | | |дорученням | | |України до Верховної | | | | | |Ради України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 2 |Україна у цифрах у |річна | - | 29.06 | | |2005 р. українською та | | | | | |англійською мовами (у | | | | | |друкованому вигляді та | | | | | |на компакт-диску) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 3 |Статистичний щорічник |річна | - | 30.10 | | |України за 2005 р. | | | | | |українською та | | | | | |англійською мовами (у | | | | | |друкованому вигляді та | | | | | |на компакт-диску) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 4 |Статистичний збірник |річна | - | 30.11 | | |"Регіони України" | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 5 |Статистичний щорічник |річна | 29.09 | - | | |регіону за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 6 |"Україна 2005" - |річна | - | 29.06 | | |статистичний буклет | | | | | |українською, російською | | | | | |та англійською мовами | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 7 |Статистичний бюлетень |місячна | - |на 27 день | | |N 1 | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 8 |Статистичний бюлетень |квартальна| - |на 30 день | | |N 2 | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 9 |Бюлетень |місячна | - |на 15 день | | |(макропоказники) | | | | | |"Основні показники | | | | | |соціально-економічного | | | | | |розвитку регіонів | | | | | |України" N 1 для органів| | | | | |влади і управління | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |10 |Бюлетень |місячна | - |на 30 день | | |(макропоказники) | | | | | |"Основні показники | | | | | |соціально-економічного | | | | | |розвитку регіонів | | | | | |України" N 2 для органів| | | | | |влади і управління | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |11 |Статистичний бюлетень |місячна | на 16 день | - | | |"Економічне і соціальне | | | | | |становище регіону" | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |12 |Статистичний бюлетень |річна | - | 31.01 | | |"Виконання Програми по | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | |аварії на Чорнобильській| | | | | |АЕС" | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |13 |Статистичний бюлетень |річна | 31.01 | - | | |"Виконання Програми по | | | | | |ліквідації наслідків | | | | | |аварії на Чорнобильській| | | | | |АЕС в регіоні" | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |14 |Експрес-інформації з |місячна | - | згідно з | | |окремих питань | | | графіком | | |соціально-економічного | | | | | |становища України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |15 |Експрес-інформації з |місячна | згідно з | - | | |окремих питань | | графіком | | | |соціально-економічного | | | | | |становища регіону | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |16 |Експрес-доповіді з |місячна | - | згідно з | | |окремих питань | | | графіком | | |соціально-економічного | | | | | |становища України | | | | |----------------------------------------------------------------| | | |-------------- | | * Офіційні статистичні публікації надаються безкоштовно| |згідно з реєстрами за затвердженим Держкомстатом колом| |користувачів. | | | |----------------------------------------------------------------| |17 |Доповідь про |місячна | - |на 19 день | | |соціально-економічне | | | | | |становище України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |18 |Доповідь про |місячна | на 16 день | - | | |соціально-економічне | | | | | |становище регіону | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |19 |Довідкові матеріали з |протягом | - | згідно з | | |питань |року | | запитами | | |соціально-економічного | | | | | |становища України для | | | | | |органів влади і | | | | | |управління | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |20 |Статистичний огляд |протягом | - | згідно з | | |соціально-економічного |року | | запитами | | |становища регіонів | | | | | |України для органів | | | | | |влади і управління | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |21 |Статистичний огляд |протягом | згідно з | - | | |соціально-економічного |року | запитами | | | |становища регіону, міст,| | | | | |районів для органів | | | | | |влади і управління | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |22 |Каталог статистичних |річна | - | 10.01 | | |видань у 2006 році | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |23 |Каталог статистичних |річна | 31.01 | - | | |видань регіону у | | | | | |2006 році | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |24 |Бюлетень обстежень |квартальна| - | 30.03, | | |ділової активності | | | 30.06, | | |підприємств України | | | 30.09, | | | | | | 30.12 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |25 |Журнал "Статистика |квартальна| - | 31.01, | | |України" | | | 29.04, | | | | | | 29.07, | | | | | | 31.10 | |----------------------------------------------------------------| | 1.2. Статистичні збірники | |----------------------------------------------------------------| |26 |Національні рахунки |річна | - | 10.02 | | |України за 2004 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |27 |Збірник "Таблиця |річна | - | 13.02 | | |"витрати - випуск" | | | | | |України за 2004 р. в | | | | | |цінах споживачів" | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |28 |Збірник "Таблиця |річна | - | 30.05 | | |"витрати - випуск" | | | | | |України за 2004 р. в | | | | | |основних цінах" | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |29 |Валовий регіональний |річна | - | 19.05 | | |продукт (валова додана | | | | | |вартість) України за | | | | | |2001-2004 рр. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |30 |Доходи та витрати |річна | - | 20.03 | | |населення за 2004 р. по | | | | | |регіонах України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |31 |Зовнішня торгівля |річна | - | I том - | | |України товарами та | | | 16.05 | | |послугами у 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |32 |Зовнішня торгівля |річна | - | II том - | | |України товарами у | | | 24.05, | | |2005 р. | | | III том - | | | | | | 02.06 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |33 |Співробітництво між |річна | - | 19.05 | | |Україною та країнами ЄС | | | | | |(українською та | | | | | |англійською мовами) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |34 |Зовнішня торгівля |річна | - | 30.06 | | |України (українською, | | | | | |російською та | | | | | |англійською мовами) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |35 |Інвестиції |річна | - | 28.04 | | |зовнішньоекономічної | | | | | |діяльності | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |36 |Промисловість України у |річна | - | 20.12 | | |2001-2005 рр. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |37 |Індекси споживчих цін |річна | - | 30.03 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |38 |Індекси цін виробників |річна | - | 30.03 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |39 |Діяльність малих |річна | - | 08.09 | | |підприємств | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |40 |Діяльність підприємств -|річна | - | 31.08, | | |суб'єктів | | | 10.11 | | |підприємницької | | | | | |діяльності (2 частини) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |41 |Наукова та інноваційна |річна | - | 29.09 | | |діяльність в Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |42 |Житлове будівництво в |річна | - | 20.10 | | |Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |43 |Рослинництво України |річна | - | 10.03 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |44 |Рибне господарство |річна | - | 28.04 | | |України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |45 |Тваринництво України |річна | - | 20.06 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |46 |Баланси та споживання |річна | - | 31.07 | | |основних продуктів | | | | | |харчування населенням | | | | | |України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |47 |Сільське господарство |річна | - | 11.09 | | |України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |48 |Довкілля України |річна | - | 20.11 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |49 |Паливно-енергетичні |річна | - | 30.11 | | |ресурси України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |50 |Транспорт і зв'язок |річна | - | 31.10 | | |України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |51 |Туризм в Україні |річна | - | 31.05 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |52 |Діти, жінки та сім'я в |1 раз у | - | 30.09 | | |Україні |2 роки | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |53 |Соціальні індикатори |річна | - | 30.09 | | |рівня життя населення | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |54 |Соціально-економічне |1 раз у | - | 21.07 | | |становище сільських |5 років | | | | |населених пунктів | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |55 |Міграція населення |річна | - | 10.08 | | |України в 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |56 |Чисельність наявного |річна | - | 20.06 | | |населення України на | | | | | |1 січня 2006 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |57 |Розподіл населення |річна | - | 20.07 | | |України за статтю та | | | | | |віком на 1 січня 2006 р.| | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |58 |Населення України за |річна | - | 30.11 | | |2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |59 |Ретроспективні |одноразова| | 01.12 | | |перерахунки чисельності | | | | | |населення за | | | | | |1990-2001 роки | | | | | |на базі даних | | | | | |Всеукраїнського перепису| | | | | |населення 2001 року | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |60 |Витрати і ресурси |річна | - | 31.07 | | |домогосподарств України | | | | | |у 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |61 |Стан здоров'я населення |раз на рік| - | 10.03 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |62 |Наявність у |раз на рік| - | 17.03 | | |домогосподарствах | | | | | |товарів тривалого | | | | | |користування | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |63 |Самооцінка |раз на рік| - | 26.06 | | |домогосподарствами | | | | | |України рівня своїх | | | | | |доходів | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |64 |Праця в Україні |річна | - | 28.07 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |65 |Економічна активність |річна | - | 27.07 | | |населення України (за | | | | | |матеріалами обстеження) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |66 |Україна та країни СНД, |річна | - | 30.12 | | |2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |67 |Роздрібна торгівля |річна | - | 30.08 | | |України | | | | |----------------------------------------------------------------| | 1.3. Статистичні бюлетені | |----------------------------------------------------------------| |68 |Національні рахунки |річна | - | 29.12 | | |України за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |69 |Зовнішня торгівля |квартальна| - | 20.06, | | |України товарами та | | | 20.09, | | |послугами | | | 20.12 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |70 |Співробітництво між |квартальна| - | 30.06, | | |Україною та країнами ЄС | | | 29.09, | | | | | | 28.12 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |71 |Показники Єдиного |піврічна | - | 20.04, | | |державного реєстру | | | 20.10 | | |підприємств та | | | | | |організацій України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |72 |Основні економічні |річна | - | 29.09 | | |показники діяльності | | | | | |підприємств - суб'єктів | | | | | |підприємницької | | | | | |діяльності | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |73 |Про діяльність |річна, | - | 23.06, | | |підприємств, які змінили|піврічна | | 25.09 | | |форму власності в | | | | | |процесі приватизації | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |74 |Про діяльність |річна | 30.05 | - | | |підприємств регіону, які| | | | | |змінили форму власності | | | | | |в процесі приватизації, | | | | | |за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |75 |Основні фінансові |річна, | - | 03.07, на | | |показники підприємств |квартальна| | 90 день | | |різних форм власності за| | | | | |окремими видами | | | | | |діяльності | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |76 |Про основні показники |місячна | - |на 34 день | | |роботи промисловості | | | | | |України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |77 |Про основні показники |річна | - | 11.04 | | |роботи газового | | | | | |господарства України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |78 |Про основні показники |річна | - | 12.04 | | |роботи опалювальних | | | | | |котелень і теплових | | | | | |мереж України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |79 |Про основні показники |річна | - | 14.04 | | |роботи водопровідного | | | | | |господарства України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |80 |Про хід будівництва |річна | - | 25.01 | | |об'єктів інвестування та| | | | | |виконання заходів із | | | | | |запобігання аваріям | | | | | |(постанова Кабінету | | | | | |Міністрів України N 639 | | | | | |( 639-2005-п ) від | | | | | |20.07.2005) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |81 |Про хід будівництва |квартальна| - |на 25 день | | |об'єктів, визначених | | | | | |постановами Кабінету | | | | | |Міністрів України* | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |82 |Капітальні інвестиції на|річна | - | 30.05 | | |охорону навколишнього | | | | | |природного середовища і | | | | | |раціональне використання| | | | | |природних ресурсів та | | | | | |введення в дію | | | | | |природоохоронних | | | | | |об'єктів та потужностей | | | | | |за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |83 |Введення в експлуатацію |квартальна| - |на 61 день | | |житла в Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |84 |Перелік будівель та |річна | - | 31.05 | | |споруд незавершеного | | | | | |будівництва державної та| | | | | |державної корпоративної | | | | | |форм власності | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |85 |Перелік будівель та |річна | - | 31.05 | | |споруд незавершеного | | | | | |будівництва комунальної | | | | | |та комунальної | | | | | |корпоративної форм | | | | | |власності | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |86 |Виконання будівельних |місячна | - |на 20 день | | |робіт | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |87 |Капітальні інвестиції в |річна, | - | 09.06, на | | |Україні |квартальна| | 61 день | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |88 |Інвестиції |квартальна| - |на 51 день | | |зовнішньоекономічної | | | | | |діяльності | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |89 |Надходження та освоєння |квартальна| - |на 75 день | | |інвестицій в спеціальних| | | | | |(вільних) економічних | | | | | |зонах та на територіях | | | | | |пріоритетного розвитку | | | | | |України за | | | | | |інвестиційними проектами| | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |90 |Імпорт, експорт товарів |квартальна| - |на 55 день | | |та послуг підприємств з | | | | | |прямими іноземними | | | | | |інвестиціями | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |91 |Основні засоби України |річна | - | 27.09 | | |за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |92 |Залишки і використання |річна | - | 20.04 | | |енергетичних матеріалів | | | | | |та продуктів | | | | | |перероблення нафти за | | | | | |2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |93 |Залишки і використання |квартальна| - |на 60 день | | |енергетичних матеріалів | | | | | |та продуктів | | | | | |перероблення нафти (за | | | | | |I квартал, I півріччя, | | | | | |9 місяців 2006 р.) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |94 |Результати використання |річна, | - | 11.04, | | |палива, теплоенергії та |піврічна | | 22.09 | | |електроенергії | | | | | |(за 2005 р., | | | | | |I півріччя 2006 р.) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |95 |Наявність та основні |річна | - | 28.04 | | |показники роботи споруд | | | | | |для приймання, пропуску,| | | | | |відведення та очищення | | | | | |стічних вод за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |96 |Діяльність підприємств |річна | - | 28.04 | | |сфери послуг | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |97 |Стан і розвиток зв'язку |квартальна| - |на 80 день | | |в Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |98 |Обчислювальна техніка в |річна | - | 31.07 | | |Україні | | | | |----------------------------------------------------------------| | | |-------------- | | * У разі прийняття постанов Кабінету Міністрів України. | | | |----------------------------------------------------------------| |99 |Переробка вантажів у |річна | - | 28.04 | | |морських (річкових) | | | | | |портах (причалах) | | | | | |України у 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |100|Експорт, імпорт і |квартальна| - |на 80 день | | |транзит вантажів в | | | | | |Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |101|Виставкова діяльність в |річна | - | 21.03 | | |Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |102|Оздоровлення дітей у |річна | - | 25.10 | | |дитячих оздоровчих | | | | | |закладах (таборах) | | | | | |влітку | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |103|Основні показники |річна | - | 20.01 | | |діяльності вищих | | | | | |навчальних закладів | | | | | |України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |104|Загальноосвітні |річна | - | 20.01 | | |навчальні заклади | | | | | |України на початок | | | | | |навчального року | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |105|Дитячі інтернатні |річна | - | 16.05 | | |заклади України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |106|Житловий фонд України |річна | - | 19.06 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |107|Квартирний облік та |річна | - | 20.05 | | |кількість наданих | | | | | |квартир в Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |108|Розгляд справ про |річна | - | 10.05 | | |адміністративні | | | | | |правопорушення та осіб, | | | | | |які притягнуті до | | | | | |адміністративної | | | | | |відповідальності | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |109|Дошкільні заклади |річна | - | 31.03 | | |України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |110|Травматизм на |річна | - | 26.04 | | |виробництві | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |111|Санаторно-курортне |річна | - | 28.11 | | |лікування, організований| | | | | |відпочинок та туризм в | | | | | |Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |112|Соціальний захист |річна | - | 09.06 | | |населення України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |113|Заклади охорони здоров'я|річна | - | 30.05 | | |та захворюваність | | | | | |населення України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |114|Заклади культури, |річна | - | 09.06 | | |мистецтв, фізкультури та| | | | | |спорту в Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |115|Продовження навчання та |річна | - | 28.03 | | |здобуття професії | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |116|Засоби масової |річна | - | 10.07 | | |інформації в Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |117|Підготовка наукових |річна | - | 14.03 | | |кадрів | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |118|Громадські організації в|річна | - | 10.08 | | |Україні | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |119|Регіональний людський |річна | - | 26.07 | | |розвиток | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |120|Заробітна плата та стан |місячна | - |на 25 день | | |її виплати | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |121|Соціально-демографічні |річна | - | 15.06 | | |характеристики | | | | | |домогосподарств України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |122|Витрати і ресурси |квартальна| | | | |домогосподарств України | | | | | |у: | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |III кварталі 2005 р. | | - | 06.02 | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |IV кварталі 2005 р. | | - | 26.05 | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |I кварталі 2006 р. | | - | 05.09 | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |II кварталі 2006 р. | | - | 14.11 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |123|Витрати і ресурси |річна | - | 07.11 | | |домогосподарств України | | | | | |у 2005 р. окремо по | | | | | |кожному регіону | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |124|Витрати і ресурси |річна | - | 04.12 | | |домогосподарств України | | | | | |у 2005 р. окремо по | | | | | |кожному економічному | | | | | |району | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |125|Продаж основних |річна, | - | 15.04, на | | |продовольчих товарів |квартальна| | 71 день | | |підприємствами | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |126|Роздрібний товарооборот |річна, | - | 08.04, на | | |підприємств |квартальна| | 65 день | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |127|Запаси товарів у мережі |річна, | - | 08.04, на | | |роздрібної торгівлі та |квартальна| | 71 день | | |ресторанного | | | | | |господарства підприємств| | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |128|Товарна структура |річна, | - | 08.04, на | | |роздрібного |квартальна| | 68 день | | |товарообороту | | | | | |підприємств | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |129|Структура продажу та |річна, | - | 08.04, на | | |запасів товарів |квартальна| | 69 день | | |тривалого користування у| | | | | |роздрібній торгівлі | | | | | |підприємств | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |130|Індекси фізичного обсягу|річна | - | 15.04 | | |роздрібного | | | | | |товарообороту | | | | | |підприємств за товарними| | | | | |групами | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |131|Мережа роздрібної |річна | - | 29.03 | | |торгівлі та ресторанного| | | | | |господарства підприємств| | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |132|Обсяги продажу та ціни |місячна | - |на 18 день | | |основних | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |продуктів на міських | | | | | |ринках (за вибірковим | | | | | |колом міст) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |133|Наявність і використання|річна | - | 01.04 | | |торгової мережі на | | | | | |ринках | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |134|Продаж і запаси товарів |квартальна| | | | |(продукції) в оптовій | | | | | |торгівлі за: | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- 2005 р. | | - | 11.04 | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- I, II, III квартал | | - |на 71 день | | |2006 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |135|Стан тваринництва | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- за січень - грудень |місячна | - | 20.01 | | |2005 р. | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- за 2005 р. (попередні |річна | - | 13.03 | | |дані) | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- у 2006 р. |місячна | - |на 10 день | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |136|Надходження продукції | | | | | |тваринництва на | | | | | |переробні підприємства | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- за 2005 р. |річна | - | 10.02 | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- у 2006 р. |квартальна| - |на 12 день | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |137|Наявність та надходження|піврічна | - | 10.02, | | |зернових культур на | | | 19.07 | | |підприємства, що |----------+------------+-----------| | |займаються їх |місячна | - |на 10 день,| | |зберіганням та | | | травень - | | |переробкою, станом на | | | 15.05 | | |початок звітного місяця | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |138|Валова продукція |річна | | | | |сільського господарства | | | | | |України за 2005 р. | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- попередні дані | | - | 10.02 | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- остаточні дані | | - | 31.05 | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |139|Об'єкти |річна | - | 28.02 | | |природно-заповідного | | | | | |фонду України у 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |140|Реалізація | | | | | |сільськогосподарської | | | | | |продукції | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- за 2005 р. |річна | - | 28.02 | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- у 2006 р. |місячна | - |на 15 день | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |141|Збір урожаю |річна | - | 20.03 | | |сільськогосподарських | | | | | |культур, плодів, ягід та| | | | | |винограду в регіонах | | | | | |України за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |142|Внесення мінеральних та |річна | - | 20.03 | | |органічних добрив під | | | | | |урожай | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |культур у 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |143|Лісогосподарська | | | | | |діяльність | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- за 2005 р. |річна | - | 10.03 | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- у 2006 р. |квартальна| - |на 60 день | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |144|Ведення мисливського |річна | - | 06.03 | | |господарства у 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |145|Посівні площі ярих |місячна | - | 09.06 | | |культур в усіх | | | | | |категоріях господарств | | | | | |станом на 1 червня | | | | | |2006 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |146|Викиди шкідливих речовин|річна | - | 17.05 | | |в атмосферне повітря від| | | | | |автомобільного, | | | | | |залізничного, | | | | | |авіаційного, морського | | | | | |та річкового транспорту | | | | | |у 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |147|Охорона атмосферного |річна | - | 22.05 | | |повітря у 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |148|Утворення, оброблення та|річна | - | 28.04 | | |утилізація відходів I - | | | | | |III класів небезпеки у | | | | | |2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |149|Екологічні збори та |річна | - | 10.05 | | |поточні витрати на | | | | | |охорону природи у | | | | | |2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |150|Наявність та рух |річна | - | 22.05 | | |тракторів і | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |машин в сільському | | | | | |господарстві за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |151|Основні економічні |річна | - | 12.06 | | |показники роботи | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |підприємств за 2005 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |152|Підсумки заключного |річна | - | 10.07 | | |обліку посівних площ | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |культур під урожай | | | | | |2006 р. | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |153|Хід збирання урожаю в |місячна | - |на 10 день | | |усіх категоріях | | | | | |господарств у 2006 р. | | | | | |станом на: | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- 1 вересня | | | | | |------------------------+----------+------------+-----------| | |- 1 листопада | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |154|Посівні площі озимих |раз на рік| - | 08.12 | | |культур під урожай 2007 | | | | | |р. в усіх категоріях | | | | | |господарств | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |155|Основні |річна | - | 01.11 | | |сільськогосподарські | | | | | |характеристики | | | | | |домогосподарств у | | | | | |сільській місцевості в | | | | | |2006 р. | | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Офіційна статистична інформація, що надається міжнародним | | організаціям | |----------------------------------------------------------------| | 2.1. Статистичні дані для Організації Об'єднаних Націй (ООН) | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Статистичний бюлетень |квартальна| - | згідно із | | |ООН | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 2 |Статистика виробництва |річна | - | згідно із | | |промислової продукції | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 3 |Статистика транспорту |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 4 |Статистика населення та |річна | - | згідно із | | |житла | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 5 |Статистика національних |річна | - | згідно із | | |рахунків | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 6 |Валова додана вартість |річна | - | згідно із | | |галузей промисловості | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 7 |Огляд тенденцій у сфері |річна | - | згідно із | | |правопорушень та | | | запитом | | |функціонування системи | | | | | |карного правосуддя | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 8 |Демографічний щорічник |річна | - | згідно із | | |ООН | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 9 |Індекси обсягів |квартальна| - | згідно із | | |промислового виробництва| | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |10 |Статистика довкілля |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |----------------------------------------------------------------| | 2.2. Статистичні дані для Європейської економічної комісії ООН | | (ЄЕК ООН) | |----------------------------------------------------------------| |11 |Статистика транспорту |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |12 |Статистика |річна | - | згідно із | | |дорожньо-транспортних | | | запитом | | |пригод | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |13 |Житлова та будівельна |річна | - | згідно із | | |статистика | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |14 |Ціни, сплачені |річна | - | згідно із | | |сільськогосподарськими | | | запитом | | |підприємствами | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |15 |Статистика газу |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |16 |Статистика нафти |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |17 |Статистика вугілля |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |18 |Статистика |річна | - | згідно із | | |електроенергії та тепла | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |19 |Статистика використання |річна | - | згідно із | | |відновлювальних ресурсів| | | запитом | | |в енергетиці | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |20 |Міжнародна міграція |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |21 |Статистичні дані по |річна | - | згідно із | | |комерційних реєстрах | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |22 |Статистика національних |річна | - | згідно із | | |рахунків | | | запитом | |----------------------------------------------------------------| | 2.3. Статистичні дані для організації ООН з питань науки, | | культури та освіти (ЮНЕСКО) | |----------------------------------------------------------------| |23 |Статистика вищої освіти |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |24 |Статистика дошкільної, |річна | - | згідно із | | |початкової та середньої | | | запитом | | |освіти | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |25 |Статистика книжкових |річна | - | згідно із | | |видань | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |26 |Статистика наукових |річна | - | згідно із | | |досліджень та | | | запитом | | |експериментальних | | | | | |розробок | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |27 |Статистика музеїв |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |28 |Статистика фільмів та |річна | - | згідно із | | |кінотеатрів | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |29 |Статистика бібліотек |річна | - | згідно із | | |вищих навчальних | | | запитом | | |закладів | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |30 |Статистика бібліотек |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |31 |Статистика преси |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |32 |Статистика телебачення |річна | - | згідно із | | |та радіомовлення | | | запитом | |----------------------------------------------------------------| | 2.4. Статистичні дані для Міжнародної організації праці (МОП) | |----------------------------------------------------------------| |33 |Статистика заробітної |річна | - | згідно із | | |плати і тривалості | | | запитом | | |робочого часу та | | | | | |роздрібні ціни на окремі| | | | | |продукти харчування | | | | | |(жовтневе опитування) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |34 |Щоквартальний бюлетень |річна | - | згідно із | | |статистики праці | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |35 |Щорічний бюлетень |річна | | згідно із | | |статистики праці | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |36 |Статистика міграції |річна | - | згідно із | | |робочої сили | | | запитом | |----------------------------------------------------------------| | 2.5. Статистичні дані для інших міжнародних організацій | |----------------------------------------------------------------| |37 |Окремі показники по |квартальна| | згідно із | | |країнах з перехідною | | | запитом | | |економікою (Євростат) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |38 |Демографічні тенденції в|річна | - | згідно із | | |Європі та Північній | | | запитом | | |Америці (Рада Європи) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |39 |Показники |річна | - | згідно із | | |соціально-економічного | | | запитом | | |розвитку країн | | | | | |Чорноморського | | | | | |економічного | | | | | |співтовариства (ЧЕС) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |40 |Статистика зовнішньої |річна | - | згідно із | | |торгівлі країн | | | запитом | | |Чорноморського | | | | | |економічного | | | | | |співтовариства (ЧЕС) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |41 |Всесвітня статистика |річна | - | згідно із | | |автошляхів | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |42 |Статистика реального |місячна | - | згідно із | | |сектору (МВФ) | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |43 |Напрямки зовнішньої |річна | - | згідно із | | |торгівлі (МВФ) | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |44 |Загальна статистика |річна | - | згідно із | | |промисловості (ЮНІДО) | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |45 |Щорічник ФАО з |річна | - | згідно із | | |виробництва продуктів | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |46 |Зовнішня торгівля (ФАО) |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |47 |Статистика продукції |річна | - | згідно із | | |лісового сектору ФАО/ЄЕК| | | запитом | | |ООН | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |48 |Статистика ІКТ (ЮНКТАД) |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |49 |Статистика мінеральних |річна | - | згідно із | | |добрив (ФАО) | | | запитом | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |50 |Статистика смертності, |річна | - | згідно із | | |розподіл померлих за | | | запитом | | |причинами смерті та | | | | | |вікова структура | | | | | |населення (ВООЗ) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |51 |Моніторинг соціальних |річна | - | згідно із | | |умов у країнах | | | запитом | | |перехідного періоду | | | | | |(ЮНІСЕФ) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |52 |Статистика мінеральних |річна | - | згідно із | | |ресурсів (Рада з | | | запитом | | |розвитку довкілля) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |53 |Статистичні дані для |квартальна| - | згідно із | | |Міжнародної організації | | | запитом | | |какао | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |54 |Статистичні дані для |річна | - | згідно із | | |Міжнародної організації | | | запитом | | |цукру | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |55 |Статистика пива |річна | - | згідно із | | | | | | запитом | |----------------------------------------------------------------| | 2.6. Статистичні дані для міждержавного Статкомітету СНД | |----------------------------------------------------------------| |56 |Показники |протягом | - | згідно з | | |соціально-економічного |року | | графіком | | |розвитку України | | | МСК СНД | |---+------------------------+----------+------------+-----------| |57 |Представлення інформації|протягом | - | згідно з | | |за Міжнародною програмою|року | | графіком | | |зіставлень (МПЗ) | | | МПЗ | |----------------------------------------------------------------| |3. Робота з засобами масової інформації та іншими користувачами | | статистичної інформації | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Повідомлення для засобів|місячна | - |на 25 день | | |масової інформації | | | | | |"Соціально-економічне | | | | | |становище України" | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 2 |Повідомлення в пресі |квартальна| на 30 день | - | | |"Соціально-економічне | | | | | |становище регіону" | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 3 |Статистичні матеріали |місячна | згідно з | згідно з | | |для засобів масової | | графіком | графіком | | |інформації | | | | | |(прес-випуски) | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 4 |Статистичні матеріали |місячна | - |за потребою| | |для українських | | | | | |економічних та інших | | | | | |тематичних газет та | | | | | |журналів | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 5 |Проведення статистичних |протягом | постійно | - | | |спостережень та надання |року | | | | |послуг на платній основі| | | | | |користувачам | | | | | |статистичної інформації | | | | | |територіальними органами| | | | | |державної статистики | | | | | |(здійснюється | | | | | |261 працівником | | | | | |структурних | | | | | |підрозділів, які | | | | | |утримуються за рахунок | | | | | |коштів спеціального | | | | | |фонду державного | | | | | |бюджету) | | | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Інформаційна підтримка Інтернет-технологій | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Актуалізація офіційного |місячна | - | згідно з | | |WEB-сайта Держкомстату | | | графіком | | |України українською, | | | | | |російською та | | | | | |англійською мовами | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 2 |Актуалізація |місячна | - | згідно з | | |внутрішнього WEB-сайта | | | графіком | | |Держкомстату України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 3 |Удосконалення |протягом | - | постійно | | |інформаційного |року | | | | |наповнення офіційного | | | | | |WEB-сайта Держкомстату | | | | | |України українською, | | | | | |російською та | | | | | |англійською мовами | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 4 |Удосконалення |протягом | - | постійно | | |інформаційного |року | | | | |наповнення внутрішнього | | | | | |WEB-сайта Держкомстату | | | | | |України | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 5 |Створення, удосконалення|протягом | постійно | - | | |та інформаційне |року | | | | |наповнення WEB-сайта | | | | | |регіонів | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 6 |Поширення інформації за |протягом | - | згідно з | | |спеціальним стандартом |року | | графіком | | |МВФ | | | | |---+------------------------+----------+------------+-----------| | 7 |Удосконалення та |протягом | - | постійно | | |інформаційне наповнення |року | | | | |WEB-сайта | | | | | |"Всеукраїнський перепис | | | | | |населення 2001 року" | | | | ------------------------------------------------------------------вгору