Документ n0007626-06, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2006

       РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
III збори XIX скликання
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова третіх
зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
25.01.2006

ПОЛОЖЕННЯ
про кооперативні виплати членам
споживчих товариств за придбання
товарів в об'єктах роздрібної
торгівлі та харчування споживчої
кооперації України

1. Загальні положення
1.1. Положення про кооперативні виплати членам споживчих
товариств за придбання товарів в об'єктах роздрібної торгівлі та
харчування споживчої кооперації України (далі - Положення)
розроблено відповідно до Законів України "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ), "Про кооперацію" ( 1087-15 ) та на виконання рішень
XIX з'їзду споживчої кооперації України щодо сприяння спільному
господарюванню членів споживчих товариств на принципах
добровільності і взаємодопомоги та задоволення їх економічних і
соціальних потреб.
1.2. Положення є нормативним актом Центральної спілки
споживчих товариств України (Укоопспілки).
1.3. Під терміном "кооперативні виплати" розуміється частина
чистого прибутку від торгової діяльності (без врахування прибутку
від оренди, продажу основних засобів та ін.), що розподіляється за
результатами фінансового (звітного) кварталу між членами споживчих
товариств пропорційно їх участі у придбанні товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі та харчування споживчої кооперації України.
1.4. Кооперативні виплати членам споживчих товариств за
придбання товарів в об'єктах роздрібної торгівлі та харчування
споживчої кооперації України (далі - кооперативні виплати)
проводяться споживчим товариством, споживспілкою, їх підприємством
(об'єднанням), іншим суб'єктом господарювання (далі -
підприємством) системи Центральної спілки споживчих товариств
України (далі - системи Укоопспілки).
1.5. Право на кооперативні виплати мають члени споживчих
товариств, які придбавають товари в об'єктах роздрібної торгівлі
та харчування системи Укоопспілки (далі - магазини).
2. Порядок обліку розмірів покупок
товарів членами споживчих товариств
2.1. Для обліку розмірів покупок товарів кожному члену
споживчого товариства при здійсненні першої покупки завідуючим
магазином видається під розпис у відомості (додаток 1) два
примірники контрольно-накопичувальної картки за формою N УКС КНК-1
(далі - картка) (додаток 2).
2.2. Члену споживчого товариства, який придбав товар,
видається в магазині касовий чек або розрахункова квитанція на
суму кожної покупки, після чого він проводить записи в картці: - дата покупки; - номер, назва магазину; - номер касового чека, розрахункової квитанції; - сума покупки. У разі, якщо член споживчого товариства проводить закупку
товарів у магазині іншого споживчого товариства, споживспілки, то
при здійсненні першої покупки йому також видається картка
завідуючим цього магазину.
2.3. Після закінчення кварталу член споживчого товариства
підраховує загальну суму здійснених покупок товарів в магазинах за
кожний місяць і в цілому за квартал, зазначає в картці загальну
кількість доданих до неї касових чеків, розрахункових квитанцій та
вчиняє підпис у картці.
2.4. Перший примірник картки разом з оригіналами касових
чеків, розрахунковими квитанціями у 15-денний термін після
закінчення звітного кварталу членом споживчого товариства
подається завідуючому магазином. Одержання картки з доданими
документами завідуючий магазином підтверджує своїм підписом у
другому примірнику картки, який залишається у члена споживчого
товариства. Не подані членом споживчого товариства у встановлений
15-денний термін, без поважних причин, перший примірник картки
разом з оригіналом касових чеків та розрахунковими квитанціями в
подальшому не приймаються.
2.5. Прийнята картка завідуючим магазином в 10-денний термін
подається в бухгалтерію підприємства разом з товарно-грошовим
звітом. Головний бухгалтер підприємства, або уповноважена ним
особа (далі - бухгалтер) перевіряє подану картку щодо наявності
касових чеків, розрахункових квитанцій, правильності підрахунку
суми здійснених покупок товарів. При відсутності зауважень картка
подається на затвердження керівнику підприємства. Після затвердження картки керівником підприємства вона
повертається в бухгалтерію підприємства. Бухгалтер робить записи про обсяги здійснених операцій з
картки в книгу форми N К-39а (додаток 3) по особистому рахунку
члена споживчого товариства за кожний квартал і в цілому за рік.
3. Порядок нарахування кооперативних
виплат членам споживчих товариств
3.1. Після закінчення звітного кварталу (року), складання і
подання проміжної (квартальної) та річної фінансової і
статистичної звітності на кооперативні виплати відраховується
частина чистого доходу (прибутку), одержаного від обсягу
реалізації товарів членам споживчого товариства (додаток 4).
3.2. На суму чистого доходу (прибутку), спрямованого на
кооперативні виплати членам споживчого товариства, складається
розрахунково-платіжна відомість (додатки 5, 6).
3.3. Кооперативні виплати виплачуються членам споживчого
товариства в 45-денний термін після закінчення звітного кварталу,
а за четвертий квартал виплати проводяться до 30 березня
наступного за звітним року. Виплати проводяться по розрахунково-платіжній відомості або
поштовими переказами. Вартість послуг за переказ коштів та
розрахунково-касове обслуговування відшкодовується за рахунок
одержувача.
4. Заключні положення
4.1. Рішення про запровадження Положення приймає вищий орган
управління споживчого товариства, споживспілки або уповноважений
ним орган.
4.2. Документальне оформлення придбання товарів членами
споживчих товариств у магазинах системи Укоопспілки, рух коштів
чистого доходу (прибутку), спрямованих на кооперативні виплати,
бухгалтерський облік і звітність зазначених операцій ведеться в
порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням
галузевих особливостей системи Укоопспілки.
4.3. Зміни і доповнення до Положення вносяться Правлінням
Укоопспілки з наступним затвердженням Радою Укоопспілки.
4.4. У разі внесення законодавцем змін, доповнень у закони,
інші нормативно-правові акти або прийняття нових
нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини щодо
кооперативних виплат членам споживчих товариств, норми Положення
діють у частині, що не суперечать законам, іншим
нормативно-правовим актам.

Додаток 1
до Положення
про кооперативні
виплати членам споживчих
товариств за придбання
товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі
та харчування споживчої
кооперації України

_____________________________________________
(назва споживчого товариства, споживспілки,
підприємства, іншого господарюючого суб'єкта)
Місто______________________________
Село ______________________________
Район _____________________________
Область ___________________________ ___________________________________
(N магазину і його назва)

ВІДОМІСТЬ
на видачу членам споживчих товариств,
які придбавають товари в об'єктах
роздрібної торгівлі та харчування
споживчої кооперації України,
бланків контрольно-накопичувальної
картки форми N УКС КНК-1

------------------------------------------------------------------------------------ |Порядковий|Прізвище,|Ідентифіка-| Номер |Номер | Дата |Підпис про|Відмітка про | | номер |ім'я, по | ційний код|членського|картки|видачі|одержання | повернення | | |батькові | | квитка | |картки| | картки в | | | | | | | | | бухгалтерію | | | | | | | | |підприємства*| |----------+---------+-----------+----------+------+------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------+---------+-----------+----------+------+------+----------+-------------| | | | | | | | | | |----------+---------+-----------+----------+------+------+----------+-------------| | | | | | | | | | |--------------------+-----------+----------+------+------+----------+-------------| | Всього | х | | х | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Всього видано карток _________________________
(літерами)
Всього повернено використаних карток _____________________
(літерами)
Завідуючий магазином _______________ __________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________200_ року
---------------- * зазначається номер і дата товарно-грошового звіту.

Додаток 2
до Положення
про кооперативні
виплати членам споживчих
товариств за придбання
товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі
та харчування споживчої
кооперації України

_______________________________
(назва споживчого товариства, Форма N УКС КНК-1
споживспілки, підприємства,
іншого господарюючого суб'єкта) ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова правління
Місто______________________________ _____________________
Село ______________________________ Керівник підприємства
Район _____________________________ ____________ ____________
Область ___________________________ (підпис) (прізвище) ___________________________________
(N магазину і його назва) "___" ________ 200_ року

КОНТРОЛЬНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА КАРТКА N ___
обліку придбання членом споживчого
товариства товарів в об'єктах роздрібної
торгівлі та харчування споживчої
кооперації України
_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові члена споживчого ___________________________________
товариства, ідентифікаційний код)

місто ______
село ______, вул. ______, буд. _______, кв.______, N тел. _______
____________________________
(номер членського квитка)
------------------------------------------------------------------ |Порядко- | Дата | Номер та назва магазинів, сума |Всьо-| |вий номер|покупки | покупки товарів (грн. коп.) | го | | |товарів | | | | | |---------------------------------------| | | | | | | | | | | |---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----| | | | | | | | | | |---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----| | | | | | | | | | |---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----| | | За | | | | | | | | |_______ | | | | | | | | | місяць | | | | | | | |---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----| | | Всього | | | | | | | | | за | | | | | | | | |_______ | | | | | | | | | кв. | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток: касові чеки - ___________________
(літерами)
розрахункові квитанції - __________________
(літерами)
Член споживчого _______________ __________________
товариства (підпис) (прізвище)
Контрольно-накопичувальну картку з касовими чеками та
розрахунковими квитанціями
Одержав: Завідуючий магазином _________ ________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ року

Додаток 3
до Положення
про кооперативні
виплати членам споживчих
товариств за придбання
товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі
та харчування споживчої
кооперації України

__________________________________ Форма N К-39а
(назва споживчого товариства,
споживспілки, підприємства, іншого
господарюючого суб'єкта)

КНИГА ОБЛІКУ
придбання членами споживчих товариств
товарів в об'єктах роздрібної торгівлі
та харчування споживчої кооперації
України

-------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Прізвище, |членського|картки| Сума покупок товарів (грн. коп.) | | номер | ініціали | квитка | УКС |--------------------------------------| | | члена | |КНК-1 | I | II | III | IV |Всього| | |споживчого| | |квартал|квартал|квартал|квартал| | | |товариства| | | | | | | | |----------+----------+----------+------+-------+-------+-------+-------+------| | А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------+----------+----------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |----------+----------+----------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |----------+----------+----------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Положення
про кооперативні
виплати членам споживчих
товариств за придбання
товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі
та харчування споживчої
кооперації України

____________________________________ Форма N УКС ДКВ-1
(назва споживчого товариства,
споживспілки, підприємства, іншого
господарюючого суб'єкта)
Місто ______________________________
Село _______________________________
Район ______________________________
Область ____________________________

РОЗРАХУНОК
відрахувань від чистого доходу
(прибутку) на кооперативні виплати
членам споживчого товариства за придбання
товарів в об'єктах роздрібної торгівлі
та харчування споживчої кооперації
України за ____ рік

--------------------------------------------------------------------------------------------- | Звітний | Роздрібний товарооборот (грн.) |Чистий дохід (прибуток) | Розмір чистого | | період | |від роздрібної торгівлі |доходу (прибутку),| | | | (грн.) | що припадає | | |------------------------------------+------------------------| на 1 грн. | | | Всього | у т. ч. одержано від | Всього|у т. ч. одержано| роздрібного | | | (журнали | придбання товарів | (звіт | від придбання | товарообороту | | | ф. N К-3, | членами споживчого |N 1ФП) |товарів членами | від придбання | | | К-4) | товариства | | споживчого | товарів членами | | | |------------------------| |товариства (гр. | споживчого | | | | Всього |Питома вага | |4 х гр. 3 : 100)|товариства (коп.) | | | | (книга |(%) (гр. 2 :| | | (гр. 5 : гр. 2) | | | |ф. N К-39а)|гр. 1 х 100)| | | | |----------+-----------+-----------+------------+-------+----------------+------------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+-----------+-----------+------------+-------+----------------+------------------| | I кв. | | | | | | | |----------+-----------+-----------+------------+-------+----------------+------------------| | II кв. | | | | | | | |----------+-----------+-----------+------------+-------+----------------+------------------| | III кв. | | | | | | | |----------+-----------+-----------+------------+-------+----------------+------------------| | IV кв. | | | | | | | |----------+-----------+-----------+------------+-------+----------------+------------------| | За рік | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Правління ________________________ _________________ ________________
(підпис) (прізвище)
Керівник підприємства
Головний бухгалтер _________________ ________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ року

Додаток 5
до Положення
про кооперативні
виплати членам споживчих
товариств за придбання
товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі
та харчування споживчої
кооперації України

_____________________________
(назва споживчого товариства, Форма N УКС АКВ-1
споживспілки, підприємства, В касу для оплати
іншого господарюючого суб'єкта) в термін з ___ до ___ 200_р.
Місто _________________________ в сумі __________ __________
Село __________________________ (цифрами) (літерами)
Район _________________________
Область _______________________ Голова правління _______________________________ _________________ ________
(підпис)
Керівник підприємства
Головний бухгалтер _________
(підпис)
"___" ____________ 200_ року

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N ___
на кооперативні виплати членам споживчого
товариства за придбання товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі та харчування
споживчої кооперації України
за ____ квартал 200_ року

(грн. коп.) -------------------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Прізвище,|Ідентифі-| Номер | Сума | Нараховано |Податок з| До |Підпис про| |ковий |ім'я, по |каційний |членсь-|покупок|кооперативні| доходів |видачі | одержання| |номер |батькові | номер | кого |товарів|виплати (із | фізичних|(гр. 2-| | | | | | квитка| | розрахунку | осіб |-гр. 3)| | | | | | | | ___ коп. |(гр. 2 х | | | | | | | | | на 1 грн. | х 13%) | | | | | | | | | покупок | | | | | | | | | | товарів) | | | | |------+---------+---------+-------+-------+------------+---------+-------+----------| | А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+---------+---------+-------+-------+------------+---------+-------+----------| | | | | | | | | | | |------+---------+---------+-------+-------+------------+---------+-------+----------| | | | | | | | | | | |------+---------+---------+-------+-------+------------+---------+-------+----------| |Всього| Х | Х | | | | | | Х | --------------------------------------------------------------------------------------
Нараховано грн. ___________________
(літерами)
Голова правління ____________ ________________
(підпис) (прізвище)
Керівник підприємства
Головний бухгалтер ____________ ________________
(підпис) (прізвище)
За цією відомістю
виплачено гривень _________ __________ і __________ ___________ (цифрами) (літерами) депоновано (літерами) (цифрами) гривень
Виплату провів касир __________ ___________
(підпис) (прізвище)
Касовий ордер N ___ від "___" ____________ 200_ року
Перевірив бухгалтер ___________ ___________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ року

Додаток 6
до Положення
про кооперативні
виплати членам споживчих
товариств за придбання
товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі
та харчування споживчої
кооперації України

_______________________________ Форма N УКС РКВ-1
(назва споживчого товариства,
споживспілки, підприємства, В касу для оплати
іншого господарюючого суб'єкта) в термін з ___ до ___ 200_р.
сумі _________ __________
(цифрами) (літерами)
Голова правління _________________ ________
(підпис)
Керівник підприємства
Головний бухгалтер _________
(підпис)
"___" ____________ 200_ року

РОЗРАХУНКОВА-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N ___
на кооперативні виплати членам споживчого
товариства за придбання товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі та харчування споживчої
кооперації України за 200_ рік

(грн. коп.) -------------------------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Прізвище,| Номер |Іденти- | Сума | Нараховано |Утри- |Податок | До |Підпис про| |ковий |ім'я, по |членсь-|фікацій-|покупок|кооперативні| мані | з | видачі | одержання| |номер |батькові | кого | ний |товарів| виплати (із|випла-|доходів |(гр. 2 -| | | | |квитка | номер | | розрахунку | чені | фізич- |- гр.3 -| | | | | | | | ___ коп. на|аванси|них осіб|- гр. 4)| | | | | | | | 1 грн. | |(гр. 2 -| | | | | | | | | покупок | |- гр.3 х| | | | | | | | | товарів) | |х 13%) | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+-------+--------+-------+------------+------+--------+--------+----------| | А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+---------+-------+--------+-------+------------+------+--------+--------+----------| | | | | | | | | | | | |------+---------+-------+--------+-------+------------+------+--------+--------+----------| | | | | | | | | | | | |------+---------+-------+--------+-------+------------+------+--------+--------+----------| |Всього| Х | Х | | | | | | | Х | --------------------------------------------------------------------------------------------
Нараховано грн. ___________________
(літерами)
Голова правління ____________ ________________
(підпис) (прізвище)
Керівник підприємства
Головний бухгалтер ____________ ________________
(підпис) (прізвище)
За цією відомістю
виплачено гривень _________ __________ і __________ ___________ (цифрами) (літерами) депоновано (літерами) (цифрами) гривень
Виплату провів касир __________ ___________
(підпис) (прізвище)
Касовий ордер N ___ від "___" ____________ 200_ року
Перевірив бухгалтер ___________ ___________
(підпис) (прізвище)вгору