Положення про спеціальний фонд кооперативних виплат
Укоопспілка; Положення, Форма, Форма типового документа [...] від 23.02.2005
Документ n0007626-05, поточна редакція — Редакція від 28.11.2011, підстава - v0443626-11

          ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
з президією ЦК профспілки Постанова других зборів
працівників споживчої Ради Укоопспілки
кооперації України дев'ятнадцятого скликання
(постанова 23.02.2005
22.02.2005 N П-1 7/7); із змінами і доповненнями
із змінами і доповненнями внесеними третіми
затвердженими: зборами Ради Укоопспілки
постановою дев'ятнадцятого
24.01.2006 N П-1/1 скликання
25.01.2006

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальний фонд кооперативних виплат
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної
спілки споживчих товариств
( n0005626-08 ) від 12.11.2008
N 443 ( v0443626-11 ) від 28.11.2011 }

1. Загальні положення
1.1. Положення про спеціальний фонд кооперативних виплат
(далі - Положення) роздроблено відповідно до Законів України "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) та "Про кооперацію" ( 1087-15 ),
на виконання рішень XIX з'їзду споживчої кооперації України з
метою сприяння спільному господарюванню працівникам споживчої
кооперації, які є членами споживчого товариства (далі -
працівники), на принципах добровільності і взаємодопомоги та
задоволенню їх економічних, соціальних і інших потреб.
1.2. Положення є нормативним актом Центральної спілки
споживчих товариств України (Укоопспілки).
1.3. Фонд кооперативних виплат (далі - фонд) створюється у
споживчому товаристві, споживспілці, їх підприємстві (об'єднанні),
іншому суб'єкті господарювання (далі - підприємство) системи
Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (далі
- система).
1.4. Фонд формується з відрахувань частини чистого прибутку
підприємства за звітний рік, а також щомісячних добровільних
цільових внесків із заробітної плати працівників.
1.5. Кошти фонду перебувають у господарському обороті
підприємства. 1.5.1. Кошти фонду використовуються на щомісячні кооперативні
виплати працівникам, які вийшли на пенсію.
1.6. Право на накопичення коштів у фонді для отримання
щомісячних кооперативних виплат після виходу на пенсію мають
працівники, які уклали з підприємством договір про спільне
господарювання (далі - договірні відносини) (додаток 1).
1.7. Для обліку коштів фонду кожному працівнику відкриваються
два окремих особистих рахунки: а) перший - для обліку відрахувань працівнику від чистого
прибутку підприємства; б) другий - для обліку відрахувань із заробітної плати
працівника.
2. Джерела накопичення та розподіл коштів фонду
2.1. Кошти фонду для кооперативних виплат працівникам
накопичуються за рахунок відрахувань: а) частини чистого прибутку підприємства (до 20 відсотків),
що направляється на соціальний розвиток за звітний рік; б) частини заробітної плати працівників (не менше 1 відсотка
щомісяця):
2.2. Кошти фонду, накопичені за рахунок підприємства для
майбутніх кооперативних виплат, розподіляються підприємством між
працівниками, які працюють на підприємстві, і зараховуються на їх
особисті рахунки не пізніше 30 днів після розподілу прибутку за
звітний рік.
2.3. Розподіл коштів фонду, накопичених за рахунок частини
чистого прибутку підприємства, між працівниками проводиться
пропорційно їх заробітній платі за звітний рік з урахуванням
коефіцієнтів, встановлених залежно від стажу роботи в споживчій
кооперації України.
------------------------------------------------------------------ |Роки |Коефіцієнти | |-----------------------------------+----------------------------| |від 3-х до 5-ти |0,5 | |-----------------------------------+----------------------------| |від 5-ти до 10-ти |1,0 | |-----------------------------------+----------------------------| |від 10-ти до 15-ти |1,5 | |-----------------------------------+----------------------------| |від 15-ти до 20-ти |2,0 | |-----------------------------------+----------------------------| |від 20-ти до 25-ти |3,0 | |-----------------------------------+----------------------------| |від 25-ти до 30-ти |4,0 | |-----------------------------------+----------------------------| |Понад 30-ть |5,0 | ------------------------------------------------------------------
2.4. Кошти фонду, накопичені за рахунок частини чистого
прибутку підприємства, не розподіляються між працівниками, які: 2.4.1. Не проводять відрахувань до фонду частини своєї
заробітної плати. 2.4.2. Притягнуті до дисциплінарної, кримінальної,
адміністративної та/або матеріальної відповідальності за звітний
рік, в якому працівника притягнуто до такої відповідальності.
2.5. У разі звільнення працівника з роботи на підприємстві до
виходу на пенсію. 2.5.1. За власним бажанням або з інших причин, передбачених
законодавством України, якщо працівник пропрацював у системі понад
20 років (для чоловіків) і відповідно понад 15 років (для жінок),
при звільненні з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
(за скороченням штату чисельності працівників, виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації або за станом здоров'я,
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу),
незалежно від стажу роботи, накопичені на особистому рахунку
колишнього працівника кошти за рахунок частини чистого прибутку
підприємства, за умови збереження договірних відносин з
підприємством, перебувають в обороті підприємства і
використовуються на щомісячні кооперативні виплати колишньому
працівнику після виходу на пенсію. При відмові колишнього
працівника зберегти договірні відносини з підприємством кошти
фонду, накопичені на особистому рахунку колишнього працівника за
рахунок частини чистого прибутку підприємства, розподіляються у
порядку, встановленому п. 2.3. Положення між працівниками, які є у
договірних відносинах з підприємством. У разі припинення договірних відносин кошти фонду, накопичені
на особистому рахунку колишнього працівника за рахунок його
добровільних цільових внесків із заробітної плати, виплачуються
колишньому працівнику в порядку, встановленому п. 2.6. Положення. 2.5.2. За власним бажанням або з інших причин, передбачених
законодавством України (крім звільнення з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу за скороченням штату чисельності
працівників, виявленої невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або за
станом здоров'я, поновлення на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу), якщо працівник пропрацював у системі менше
20 років (для чоловіків) і відповідно менше 15 років (для жінок),
накопичені на особистому рахунку колишнього працівника кошти за
рахунок частини чистого прибутку підприємства розподіляються у
порядку, встановленому п. 2.3. Положення між працівниками, які є у
договірних відносинах з підприємством. При цьому договірні
відносини звільненого працівника з підприємством припиняються. У разі припинення договірних відносин кошти фонду, накопичені
на особистому рахунку колишнього працівника за рахунок його
добровільних цільових внесків із заробітної плати, виплачуються
колишньому працівнику в порядку, встановленому п. 2.6. Положення. 2.5.3. За переводом з одного підприємства до іншого
підприємства в межах системи кошти фонду, накопичені на особистих
рахунках працівника, в місячний термін перераховуються
підприємством на поточний рахунок підприємства за новим місцем
роботи.
2.6. Працівник має право у будь-який час відмовитися від
договору про спільне господарювання з підприємством і в 30-денний
термін з дня подання заяви отримати кошти, накопичені на його
особистому рахунку добровільних цільових внесків із заробітної
плати. Кошти фонду, накопичені за рахунок частини чистого прибутку
підприємства, у разі відмови від договору про спільне
господарювання з ініціативи працівника поверненню працівнику не
підлягають, а розподіляються у порядку, встановленому п. 2.3.
Положення між працівниками, які є в договірних відносинах з
підприємством. З моменту відмови працівника від договору про
спільне господарювання останній є розірваним.
3. Порядок визначення стажу роботи працівника
3.1. До стажу роботи зараховується: 3.1.1. Загальний стаж роботи в споживчій кооперації України
та колишнього СРСР. 3.1.2. Стаж роботи в органах державної виконавчої і
законодавчої влади: Уряді України, Адміністрації (Секретаріаті)
Президента України, апараті Кабінету Міністрів України, Верховної
Ради України, міністерствах, державних комітетах, головних
управліннях, інших органах влади та місцевого самоврядування, а
також відповідних органах влади колишнього СРСР. 3.1.3. Стаж роботи в партійних, комсомольських органах
колишнього СРСР та профспілкових організаціях працівників торгівлі
і споживчої кооперації. 3.1.4. Час перебування на строковій (альтернативній)
військовій службі за умови, що працівник призваний на службу із
споживчої кооперації і після її проходження повернувся на роботу у
систему протягом трьох місяців з дня звільнення із служби. 3.1.5. Стаж роботи на підприємстві, з якого працівник був
прийнятий на роботу в систему на умовах переведення. 3.1.6. Час підвищення кваліфікації (перепідготовки) з
відривом від роботи в підприємстві системи. 3.1.7. Період відпустки по догляду за дитиною за умови, якщо
працівник пішов у таку відпустку з підприємства системи.
4. Порядок установлення і здійснення
щомісячних кооперативних виплат
працівникам, які вийшли на пенсію
4.1. Щомісячна кооперативна виплата установлюється
підприємством працівнику після виходу на пенсію за віком або за
станом здоров'я.
4.2. Розміри, строки і порядок кооперативних виплат
визначаються додатковою угодою (додаток 2), укладеною між
підприємством і працівником в межах наявних коштів на його
особистих рахунках. Строк виплати щомісячних кооперативних виплат установлюється
не менше 5 років з дня звільнення з роботи у зв'язку з виходом на
пенсію. { Абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Центральної спілки споживчих товариств N 443
( v0443626-11 ) від 28.11.2011 } Щомісячні кооперативні виплати працівнику проводяться в першу
чергу із коштів, накопичених за рахунок частини чистого прибутку
підприємства, (перший особистий рахунок), а після їх використання
за рахунок наявних коштів на другому особистому рахунку працівника
(накопичені відрахування від заробітної плати працівника).
4.3. У разі смерті працівника, який отримував щомісячні
кооперативні виплати згідно з укладеною угодою, або працівника,
який не досяг пенсійного віку, сім'ї померлого, а при відсутності
сім'ї - організатору похорон, при наявності коштів на особистих
рахунках померлого, виплачується грошова сума у розмірі фактичних
затрат на поховання, підтверджених відповідними документами. Решта
коштів виплачується спадкоємцям згідно з законодавством України.
4.4. При відсутності у померлого працівника спадкоємців за
заповітом або законом, усунення їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття кошти,
які накопичені на особистому рахунку добровільних цільових внесків
із заробітної плати, переходять у власність територіальної громади
за місцем відкриття спадщини в порядку, передбаченому
законодавством України, а кошти, накопичені за рахунок частини
чистого прибутку підприємства, розподіляються у порядку,
встановленому п. 2.3. Положення, між працівниками, які є в
договірних відносинах з підприємством.
4.5. У разі критичного стану здоров'я працівника згідно з
висновком лікувальної установи кооперативні виплати виплачуються
одноразово у межах задишка накопичених коштів на його особистих
рахунках.
4.6. При досягненні працівником, який отримує щомісячні
кооперативні виплати згідно з укладеною угодою, 70-річного віку,
за його бажанням, кооперативні виплати виплачуються одноразово у
межах залишку накопичених коштів на його особистих рахунках.
4.7. Кошти, накопичені на особистих рахунках працівників, за
наявності чистого прибутку підприємства, спрямованого на соціальні
потреби, підлягають щорічній індексації на індекс інфляції за
звітний рік, оприлюднений Державним комітетом статистики України.
{ Пункт 4.7 в редакції Постанови Центральної спілки споживчих
товариств ( n0005626-08 ) від 12.11.2008 }
4.8. Податки з кооперативних виплат утримуються згідно з
законодавством України і перераховуються підприємством в
установлених розмірах до державного бюджету під час здійснення
кооперативних виплат.
5. Прикінцеві положення
5.1. Документальне оформлення операцій про рух коштів фонду,
їх бухгалтерський облік і звітність ведеться в порядку, який
встановлює Укоопспілка.
5.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться Правлінням
Укоопспілки з наступним затвердженням Радою Укоопспілки.
5.3. У разі внесення законодавцем змін, доповнень в закони,
інші нормативно-правові акти або прийняття нових
нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини щодо
формування та використання коштів фонду, норми Положення діють у
частині, що не суперечить законам, іншим нормативно-правовим
актам.

Додаток 1
до Положення про спеціальний
фонд кооперативних виплат

ДОГОВІР
про спільне господарювання

місто село ________ ______ 200_ р.
Споживче товариство, споживспілка, підприємство (об'єднання),
інший суб'єкт господарювання системи Центральної спілки споживчих
товариств України (Укоопспілки) (далі - система) __________________________________________________________________
(назва)
в особі голови правління (керівника) _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - підприємство), який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, працівник підприємства-член __________________________________________________________________
(назва)
споживчого товариства ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (членський квиток N _______) (далі - працівник), з другої сторони,
керуючись законодавством України та нормативними актами
Укоопспілки, уклали договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Сторони договору, усвідомлюючи соціальну місію
кооперації, як системи кооперативних організацій, створених з
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх
членів, зобов'язуються спільно господарювати, сприяти подальшому
розвитку підприємства та накопиченню коштів для щомісячних
кооперативних виплат працівнику після виходу на пенсію.
1.2. Накопичення коштів на щомісячні кооперативні виплати
працівнику після виходу на пенсію проводяться в порядку,
встановленому Положенням про спеціальний фонд кооперативних виплат
(затверджене постановою других зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання за погодженням з Президією ЦК Профспілки
працівників споживчої кооперації України) (далі - Положення), з
яким працівник ознайомлений до підписання договору. ____________________
(підпис працівника)
1.3. Накопичення коштів проводиться за рахунок: 1.3.1. Відрахувань частини чистого прибутку підприємства, що
направляється на соціальний розвиток за звітний рік. 1.3.2. Щомісячних добровільних відрахувань із заробітної
плати працівника.
1.4. Кошти спеціального фонду кооперативних виплат (далі -
фонд) перебувають у господарському обороті підприємства 1.4.1. Кошти фонду використовуються на щомісячні кооперативні
виплати працівнику після виходу на пенсію.
1.5. Розміри, строки і порядок щомісячних кооперативних
виплат визначаються додатковою угодою, укладеною між підприємством
і працівником, у межах наявних коштів на його особистих рахунках. 1.5.1. Строк виплати щомісячних кооперативних виплат
установлюється не менше 5 років. 1.5.2. Щомісячні кооперативні виплати працівнику проводяться
в першу чергу із коштів, накопичених за рахунок частини чистого
прибутку підприємства (перший особистий рахунок), а після їх
використання за рахунок наявних коштів на другому особистому
рахунку працівника (накопичені відрахування із заробітної плати
працівника).
1.6. У разі звільнення працівника з роботи з підприємства до
виходу на пенсію: 1.6.1. За власним бажанням або з інших причин, передбачених
законодавством України, якщо працівник пропрацював у споживчій
кооперації понад 20 років (для чоловіків) і відповідно понад 15
років (для жінок), при звільненні з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу (за скороченням штату чисельності
працівників, виявленої невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або за
станом здоров'я, поновлення на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу), незалежно від стажу роботи, накопичені на
особистому рахунку колишнього працівника кошти за рахунок частини
чистого прибутку підприємства, за умови збереження договірних
відносин з підприємством перебувають в обороті підприємства і
використовуються на щомісячні кооперативні виплати колишньому
працівнику після виходу на пенсію. При відмові колишнього
працівника зберегти договірні відносини з підприємством кошти
фонду, накопичені на особистому рахунку колишнього працівника за
рахунок частини чистого прибутку підприємства, розподіляються у
порядку, встановленому п. 2.3. Положення між працівниками, які є в
договірних відносинах з підприємством. У разі припинення
договірних відносин кошти фонду, накопичені на особистому рахунку
колишнього працівника за рахунок його добровільних відрахувань із
заробітної плати, виплачуються колишньому працівнику в порядку,
встановленому п. 2.6. Положення. 1.6.2. За власним бажанням або з інших причин, передбачених
законодавством України (крім звільнення з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу за скороченням штату чисельності
працівників, виявленої невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або за
станом здоров'я, поновлення на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу), якщо працівник пропрацював у споживчій
кооперації менше 20 років (для чоловіків) і відповідно менше 15
років (для жінок), накопичені на особистому рахунку колишнього
працівника кошти за рахунок частини чистого прибутку підприємства
розподіляються у порядку, встановленому п. 2.3. Положення між
працівниками, які є у договірних відносинах з підприємством. При
цьому договірні відносини звільненого працівника з підприємством
припиняються. У разі припинення договірних відносин кошти фонду,
накопичені на особистому рахунку колишнього працівника за рахунок
його добровільних відрахувань із заробітної плати, виплачуються
колишньому працівнику в порядку, встановленому п. 2.6. Положення.
1.7. У разі притягнення працівника до дисциплінарної,
кримінальної, адміністративної та/або матеріальної
відповідальності відрахування частини чистого прибутку
підприємства для накопичення коштів на щомісячні кооперативні
виплати працівнику після виходу на пенсію не проводяться за
звітний рік, в якому працівника притягнуто до такої
відповідальності.
2. Обов'язки сторін
2.1. Укоопспілка зобов'язується: 2.1.1. Щорічно, на період трудових відносин працівника з
підприємством, відраховувати частину чистого прибутку підприємства
в розмірах, визначених п. 2.1а та п. 2.3. Положення для
накопичення коштів на щомісячні кооперативні виплати працівнику
після виходу на пенсію. 2.1.2. Протягом I кварталу року, після звітного, видавати
працівнику довідку про рух коштів на його особистих рахунках.
2.2. Працівник зобов'язується: 2.2.1. Добросовісно працювати на підприємстві та виконувати
свої посадові обов'язки. 2.2.2. Постійно підвищувати свій освітній рівень. 2.2.3. Щомісячно добровільно відраховувати _____% заробітної
плати для накопичення коштів на щомісячні кооперативні виплати
після виходу на пенсію.
2.3. Працівник має право: 2.3.1. У будь-який час відмовитися від договору про спільне
господарювання з підприємством і в 30-денний термін з дня подання
відповідної заяви отримати кошти, накопичені на його особистому
рахунку з добровільних відрахувань із заробітної плати. Кошти фонду, накопичені за рахунок частини чистого прибутку
підприємства, у разі розірвання договору про спільне
господарювання з ініціативи працівника виплаті працівнику не
підлягають, а розподіляються у порядку, встановленому п. 2.3.
Положення між працівниками, які є в договірних відносинах з
підприємством. З моменту відмови працівника від договору про спільне
господарювання останній є розірваним. 2.3.2. При досягненні працівником, який отримує щомісячні
кооперативні виплати згідно з укладеною угодою, 70-річного віку,
за його бажанням, кооперативні виплати виплачуються одноразово у
межах залишку коштів на його особистих рахунках.
3. Відповідальність сторін
3.1. Підприємство і працівник несуть відповідальність за
виконання обов'язків, передбачених договором у порядку,
встановленому законодавством України.
4. Строк договору і порядок його розірвання
4.1. Цей договір набуває чинності з "___"__________ 200__ р.
і діє до моменту укладення додаткової угоди між підприємством і
працівником про розміри, строки і порядок щомісячних кооперативних
виплат у зв'язку з виходом працівника на пенсію.
4.2. Розірвання цього договору проводиться за згодою сторін
або за рішенням суду.
4.3. Спори, які виникають у процесі виконання договору,
вирішуються вищим органом управління підприємства або
уповноваженим ним органом за участю працівника або в судових
органах згідно з законодавством України.
5. Додаткові умови
5.1. Кошти, накопичені на особистих рахунках працівника,
підлягають індексації на рівень інфляції за даними Державного
комітету статистики України. Індексація проводиться за рахунок і
при наявності чистого прибутку підприємства.
5.2. В усьому іншому, що не передбачено договором, сторони
керуються Положенням і законодавством України.
6. Юридичні адреси сторін

ПІДПРИЄМСТВО ПРАЦІВНИК _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(назва, адреса) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Поточний рахунок ____ _____________________ _____________________
(адреса)
Код ЄДРПОУ __________
Паспорт, серія _______ N ____
Ким виданий _________________
Дата видачі "__"___ 199 _ р.
Ідентифікаційний
номер _______________________
Членський квиток N _________,
виданий _____________________ _____________________________
(назва споживчого товариства)
від "___"_______ 200__ р. ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 1
до договору про спільне
господарювання
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
____________________________
підприємство (організація)
____________________________
(дата і номер документа)

ДОВІДКА
про рух коштів на особистих рахунках
спеціального фонду кооперативних виплат
____________________________________________
(прізвище, ініціали працівника)
на "31" грудня 200_ р.

------------------------------------------------------------------ |Особисті рахунки|Залишок на 31 | Внески за |Залишок на 31 | | |грудня 200_ р. | 200_ р. |грудня 200_ р. | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Перший | | | | |(за рахунок | | | | |частини чистого | | | | |прибутку | | | | |підприємства) | | | | |Другий | | | | |(відрахування із| | | | |заробітної плати| | | | |працівника) | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Всього | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Довідку отримав (ла) __________ __________ ____________________
(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 2
до договору про спільне
господарювання
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
____________________________
підприємство (організація)
____________________________
(дата і номер документа)

ДОВІДКА
про рух коштів на особистих рахунках
спеціального фонду кооперативних виплат
______________________________________________
(прізвище, ініціали колишнього працівника)
на "31" грудня 200_ р.

------------------------------------------------------------------ |Особисті |Залишок на |Виплачені |Утримано |Залишок на | |рахунки |31 грудня |внески за |податок з |31 грудня | | |200_ р. |200_ р |доходів |200_ р. | | | | |фізичних | | | | | |осіб | | |--------------+------------+------------+-----------+-----------| |Перший | | | | | |(за рахунок | | | | | |частини | | | | | |чистого | | | | | |прибутку | | | | | |підприємства) | | | | | |Другий | | | X | | |(відрахування | | | | | |із заробітної | | | | | |плати | | | | | |працівника) | | | | | |--------------+------------+------------+-----------+-----------| |Всього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Довідку отримав (ла) __________ __________ ____________________
(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

Укоопспілка Додаток 2 __________________________ до Положення про спеціальний
підприємство (організація) фонд кооперативних виплат

РОЗРАХУНОК
розподілу частини чистого прибутку,
спрямованого до спеціального фонду
кооперативних виплат підприємства
за 200_ рік

(грн.) ------------------------------------------------------------------------------ |Порядковий|Прізвище, |Номер |Вихідні дані |Розподіл коштів між | |номер |ім'я, по |особистого| |працівниками | | |батькові |рахунка |--------------------+----------------------| | |працівника| |заробітна|стажовий |мінімальна|Підлягає | | | | |плата за |коефіцієнт|потреба в |зарахуванню| | | | |звітний | |коштах |на рахунки | | | | |рік | |(гр.1 х |працівників| | | | | | |гр. 2:100)|(К* х гр.З)| |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| |А |Б |В |1 |2 |3 |4 | |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | |----------+----------+----------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ _______________
фактична сума коштів * Коефіцієнт розподілу коштів підприємства, яка підлягає
між працівниками пропорційно зарахуванню на рахунки
до заробітної плати працівників (грн.)
та стажового коефіцієнта = __________________________
мінімальна потреба
в коштах (грн.)
Голова правління _______________ _____________________
Керівник підприємства (підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер _______________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток З
до Положення про спеціальний
фонд кооперативних виплат

ДОДАТКОВА УГОДА
про розміри, строки і порядок кооперативних виплат

місто
село "_____" __________ 200_ р.
__________________________ (далі - Підприємство) в особі керівника
(назва підприємства,
організації)
___________________________________, який діє на підставі Статуту,
(прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, та ___________________________________ працівник
(прізвище, ім'я, по батькові)
Підприємства, з другої сторони, уклали цю угоду про таке:
1. Відповідно до Положення про спеціальний фонд кооперативних
виплат працівник (далі - Отримувач) встановлює термін щомісячних
кооперативних виплати (далі - виплат) не менше _____ років.*
2. Початок виплат з "_____" _______ 200_ р.
3. Залишок коштів на особистих рахунках Отримувача, за станом
на "___"_____ 200__ р. становить __________ грн. ______ коп.
в тому числі:
на першому рахунку __________ грн. ____ коп.
на другому рахунку __________ грн. ____ коп.;
4. Розмір виплат _____________________________ грн.
(прописом)
5. Виплати проводити в першу чергу із коштів, накопичених за
рахунок частини чистого прибутку Підприємства (перший особистий
рахунок), а після їх використання - за рахунок наявних коштів на
другому особистому рахунку Отримувача (накопичені добровільні
відрахування із заробітної плати Отримувача).
6. Виплати здійснювати не пізніше 15 числа місяця, наступного
за місяцем, за який нараховуються такі виплати (зазначити): готівкою із каси Підприємства; перерахуванням на особистий рахунок N _____________ в
Ощадному банку України __________________________________________; поштовим переказом на адресу ____________________________.
Вартість послуг за переказ коштів та розрахунково-касове
обслуговування відшкодовується за рахунок Отримувача. _______________
* не менше 5 років з дня звільнення з роботи у зв'язку з
виходом на пенсію
7. Не отримані у зазначений термін виплати за поточний місяць
виплачуються Отримувачу у наступні дні місяця. Про день одержання
виплат Отримувач повідомляє Підприємство (письмово, усно, по
телефону) не пізніше ніж за 3 дні.
8. Отримувач має право тимчасово припинити отримання виплат з
метою подальшого накопичення таких виплат, попередивши про це
Підприємство за 2 місяці.
9. У випадку смерті Отримувача Підприємство виплачує
спадкоємцям Отримувача залишки коштів на особистих рахунках, або
переоформляє право власності на них згідно з законодавством
України.
Спадкоємець: _______________________________________________.
10. У разі критичного стану здоров'я Отримувача, згідно з
висновком лікувальної установи, виплати виплачуються йому
одноразово у межах залишку накопичених коштів на його особистих
рахунках.
11. При досягненні Отримувачем 70-річного віку, за його
бажанням, виплати виплачуються йому одноразово у межах залишку
накопичених коштів на його особистих рахунках.
12. У разі допущення помилки при виплаті, з метою її
виправлення, суми помилково нарахованих (недонарахованих) виплат
підлягають поверненню Отримувачу кооперативних виплат або
Підприємству.
13. Кошти, накопичені на особистих рахунках працівника,
підлягають індексації на рівень інфляції за даними Державного
комітету статистики України. Індексація проводиться за рахунок і
при наявності чистого прибутку підприємства.

ПІДПРИЄМСТВО ОТРИМУВАЧ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(повна назва, адреса) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Поточний рахунок ____ _____________________ _____________________
(адреса)
Код ЄДРПОУ __________
Паспорт, серія _______ N ____
Ким виданий _________________
Дата видачі "__"___ 199 _ р.
Ідентифікаційний
номер _______________________
Членський квиток N _________,
виданий _____________________ _____________________________
(назва споживчого товариства)
від "___"_______ 200__ р. ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток З із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
спілки споживчих товариств N 443 ( v0443626-11 ) від 28.11.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова третіх зборів
Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
25.01.2006

ПОЛОЖЕННЯ
про кооперативні виплати членам споживчих
товариств за придбання товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі та харчування споживчої
кооперації України

1. Загальні положення
1.1. Положення про кооперативні виплати членам споживчих
товариств за придбання товарів в об'єктах роздрібної торгівлі та
харчування споживчої кооперації України (далі - Положення)
розроблено відповідно до Законів України "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ), "Про кооперацію" ( 1087-15 ) та на виконання рішень
XIX з'їзду споживчої кооперації України щодо сприяння спільному
господарюванню членів споживчих товариств на принципах
добровільності і взаємодопомоги та задоволення їх економічних і
соціальних потреб.
1.2. Положення є нормативним актом Центральної спілки
споживчих товариств України (Укоопспілки).
1.3. Під терміном "кооперативні виплати" розуміється частина
чистого прибутку від торгової діяльності (без врахування прибутку
від оренди, продажу основних засобів та ін.), що розподіляється за
результатами фінансового (звітного) кварталу між членами споживчих
товариств пропорційно їх участі у придбанні товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі та харчування споживчої кооперації України.
1.4. Кооперативні виплати членам споживчих товариств за
придбання товарів в об'єктах роздрібної торгівлі та харчування
споживчої кооперації України (далі - кооперативні виплати)
проводяться споживчим товариством, споживспілкою, їх підприємством
(об'єднанням), іншим суб'єктом господарювання (далі -
підприємством) системи Центральної спілки споживчих товариств
України (далі - системи Укоопспілки).
1.5. Право на кооперативні виплати мають члени споживчих
товариств, які придбавають товари в об'єктах роздрібної торгівлі
та харчування системи Укоопспілки (далі - магазини).
2. Порядок обліку розмірів покупок товарів членами споживчих
товариств
2.1. Для обліку розмірів покупок товарів кожному члену
споживчого товариства при здійсненні першої покупки завідуючим
магазином видається під розпис у відомості (додаток 1) два
примірники контрольно-накопичувальної картки за формою N УКС КНК-1
(далі - картка) (додаток 2).
2.2. Члену споживчого товариства, який придбав товар,
видається в магазині касовий чек або розрахункова квитанція на
суму кожної покупки, після чого він проводить записи в картці: - дата покупки; - номер, назва магазину; - номер касового чека, розрахункової квитанції; - сума покупки. У разі, якщо член споживчого товариства проводить закупку
товарів у магазині іншого споживчого товариства, споживспілки, то
при здійсненні першої покупки йому також видається картка
завідуючим цього магазину.
2.3. Після закінчення кварталу член споживчого товариства
підраховує загальну суму здійснених покупок товарів в магазинах за
кожний місяць і в цілому за квартал, зазначає в картці загальну
кількість доданих до неї касових чеків, розрахункових квитанцій та
вчиняє підпис у картці.
2.4. Перший примірник картки разом з оригіналами касових
чеків, розрахунковими квитанціями у 15-денний термін після
закінчення звітного кварталу членом споживчого товариства
подається завідуючому магазином. Одержання картки з доданими
документами завідуючий магазином підтверджує своїм підписом у
другому примірнику картки, який залишається у члена споживчого
товариства. Не подані членом споживчого товариства у встановлений
15-денний термін, без поважних причин, перший примірник картки
разом з оригіналом касових чеків та розрахунковими квитанціями в
подальшому не приймаються.
2.5. Прийнята картка завідуючим магазином в 10-денний термін
подається в бухгалтерію підприємства разом з товарно-грошовим
звітом. Головний бухгалтер підприємства, або уповноважена ним
особа (далі - бухгалтер) перевіряє подану картку щодо наявності
касових чеків, розрахункових квитанцій, правильності підрахунку
суми здійснених покупок товарів. При відсутності зауважень картка
подається на затвердження керівнику підприємства. Після затвердження картки керівником підприємства вона
повертається в бухгалтерію підприємства. Бухгалтер робить записи про обсяги здійснених операцій з
картки в книгу форми N К-39а (додаток 3) по особистому рахунку
члена споживчого товариства за кожний квартал і в цілому за рік.
3. Порядок нарахування кооперативних виплат членам споживчих
товариств
3.1. Після закінчення звітного кварталу (року), складання і
подання проміжної (квартальної) та річної фінансової і
статистичної звітності на кооперативні виплати відраховується
частина доходу, одержаного від обсягу реалізації товарів членам
споживчого товариства (додаток 4).
3.2. На суму доходу, спрямованого на кооперативні виплати
членам споживчого товариства, складається розрахунково-платіжна
відомість (додатки 5, 6).
3.3. Кооперативні виплати виплачуються членам споживчого
товариства в 45-денний термін після закінчення звітного кварталу,
а за четвертий квартал виплати проводяться до 30 березня
наступного за звітним року. Виплати проводяться по розрахунково-платіжній відомості або
поштовими переказами. Вартість послуг за переказ коштів та
розрахунково-касове обслуговування відшкодовується за рахунок
одержувача.
4. Заключні положення
4.1. Рішення про запровадження Положення приймає вищий орган
управління споживчого товариства, споживспілки або уповноважений
ним орган.
4.2. Документальне оформлення придбання товарів членами
споживчих товариств у магазинах системи Укоопспілки, рух коштів
чистого доходу (прибутку), спрямованих на кооперативні виплати,
бухгалтерський облік і звітність зазначених операцій ведеться в
порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням
галузевих особливостей системи Укоопспілки.
4.3. Зміни і доповнення до Положення вносяться Правлінням
Укоопспілки з наступним затвердженням Радою Укоопспілки.
4.4. У разі внесення законодавцем змін, доповнень у закони,
інші нормативно-правові акти або прийняття нових
нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини щодо
кооперативних виплат членам споживчих товариств, норми Положення
діють у частині, що не суперечить законам, іншим
нормативно-правовим актам.

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

_____________________________ Додаток 1
(назва споживчого товариства, до Положення
споживспілки, підприємства, про кооперативні виплати
іншого господарюючого членам споживчих товариств
суб'єкта) за придбання товарів
в об'єктах роздрібної
Місто торгівлі та харчування
Село _____________________ споживчої кооперації
Район ____________________ України
Область __________________
(N магазину і його назва)

ВІДОМІСТЬ
на видачу членам споживчих товариств,
які придбавають товари в об'єктах роздрібної
торгівлі та харчування споживчої кооперації України,
бланків контрольно-накопичувальної картки
форми N УКС КНК-1

------------------------------------------------------------------------ |Поряд-|Прізви- |Ідентифі-|Номер |Номер |Дата |Підпис |Відмітка | |ковий |ще, ім'я|каційний |членсько-|картки|видачі|про |про | |номер |по |код |го квитка| |картки|одержання|повернення| | |батькові| | | | | |картки в | | | | | | | | |бухгалтер-| | | | | | | | |рію | | | | | | | | |підприєм- | | | | | | | | |ства* | |------+--------+---------+---------+------+------+---------+----------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |------+--------+---------+---------+------+------+---------+----------| | | | | | | | | | |------+--------+---------+---------+------+------+---------+----------| | | | | | | | | | |---------------+---------+---------+------+------+---------+----------| |Всього |X | |X | | | | ------------------------------------------------------------------------
Всього видано карток ____________________
(літерами)
Всього повернено використаних карток _______________________
(літерами)
Завідуючий магазином _______________ ________________
(підпис) (прізвище)
"___" _________ 200_ року
_______________
* зазначається номер і дата товарно-грошового звіту

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

_____________________________ Додаток 2
(назва споживчого товариства, до Положення
споживспілки, підприємства, про кооперативні виплати
іншого господарюючого членам споживчих товариств
суб'єкта) за придбання товарів
в об'єктах роздрібної
Місто торгівлі та харчування
Село _____________________ споживчої кооперації
Район ____________________ України
Область __________________
(N магазину і його назва) Форма N УКС КНК-1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова правління
Керівник підприємства ____________ ____________
(підпис) (прізвище)
"___" ________ 200__ року.

КОНТРОЛЬНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА КАРТКА N _____
обліку придбання членом споживчого товариства
товарів в об'єктах роздрібної торгівлі та харчування
споживчої кооперації України
__________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові члена споживчого
товариства, ідентифікаційний код)

місто ________, вул. ________, буд. _____, кв. ____, N тел. _____
село
_________________________
(номер членського квитка)
------------------------------------------------------------------ |Порядковий номер |Дата покупки товарів |Номер та назва|Всього | | | |магазинів, | | | | |сума покупки | | | | |товарів (грн. | | | | |коп.) | | | | |--------------| | | | | | | | | | | |------------------+----------------------+--+--+--+--+--+-------| |А |Б |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |------------------+----------------------+--+--+--+--+--+-------| | | | | | | | | | |------------------+----------------------+--+--+--+--+--+-------| | | | | | | | | | |------------------+----------------------+--+--+--+--+--+-------| | |За ________________ | | | | | | | | | місяць | | | | | | | | |----------------------+--+--+--+--+--+-------| | |Всього за _______ кв. | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток: касові чеки - __________
(літерами)
розрахункові квитанції - __________
(літерами)
Член споживчого товариства _____________ ______________
(підпис) (прізвище)
Контрольно-накопичувальну
картку з касовими чеками
та розрахунковими квитанціями
Одержав:
Завідуючий магазином _____________ ________________
(підпис) (прізвище)
"___" _________ 200__ року

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

_____________________________ Додаток 3
(назва споживчого товариства, до Положення
споживспілки, підприємства, про кооперативні виплати
іншого господарюючого членам споживчих товариств
суб'єкта) за придбання товарів
в об'єктах роздрібної
торгівлі та харчування
споживчої кооперації
України
Форма N К-39а

КНИГА ОБЛІКУ
придбання членами споживчих товариств товарів
в об'єктах роздрібної торгівлі та харчування
споживчої кооперації України

--------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Прізвище, |N |N |Сума покупок товарів (грн. коп) | |ковий |ініціали |членсько-|картки| | |номер |члена |го квитка|УКС |--------------------------------------| | |споживчого| |КНК-1 |I |II |III |IV |Всього| | |товариства| | |квартал|квартал|квартал|квартал| | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| |А |Б |В |Г |1 |2 |3 |4 |5 | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | |------+----------+---------+------+-------+-------+-------+-------+------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

_____________________________ Додаток 4
(назва споживчого товариства, до Положення
споживспілки, підприємства, про кооперативні виплати
іншого господарюючого членам споживчих товариств
суб'єкта) за придбання товарів
в об'єктах роздрібної
Місто торгівлі та харчування
Село _____________________ споживчої кооперації
Район ____________________ України
Область___________________
Форма N УКС ДКВ-1

РОЗРАХУНОК
відрахувань від доходу на кооперативні виплати
членам споживчого товариства за придбання товарів
в об'єктах роздрібної торгівлі та харчування
споживчої кооперації України
за ________ рік

------------------------------------------------------------------- |Звітний|Роздрібний товарооборот |Дохід від |Розмір | |період |(грн.) |роздрібної |доходу, | | | |торгівлі (грн) | | | |-------------------------+-----------------+-------------| | |Всього |у т.ч. одержано |Всього|у т.ч. |що припадає | | |(журнали|від придбання |(звіт |одержано |на 1 грн | | |ф. N К- |товарів членами |форма |від |роздрібного | | |3, К-4) |споживчого |N 1ФП)|придбання |товарообороту| | | |товариства | |товарів |від придбання| | | |----------------| |членами |товарів | | | |Всього|Питома | |споживчого|членами | | | |(книга|вага | |товариства|споживчого | | | |ф. N |(%) | |(гр.4 х |товариства | | | |К-39а)|(гр.2: | | гр.З) / |(коп.) | | | | |гр.1*100)| |100 |(гр.5 : гр.2)| |-------+--------+------+---------+------+----------+-------------| |А |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |-------+--------+------+---------+------+----------+-------------| |I кв. | | | | | | | |-------+--------+------+---------+------+----------+-------------| |II кв. | | | | | | | |-------+--------+------+---------+------+----------+-------------| |III кв.| | | | | | | |-------+--------+------+---------+------+----------+-------------| |IV кв. | | | | | | | |-------+--------+------+---------+------+----------+-------------| |За рік | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Голова правління ___________________ _______________
Керівник підприємства (підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _______________
(підпис) (прізвище)
"__" ______ 200_ року

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

_____________________________ Додаток 5
(назва споживчого товариства, до Положення
споживспілки, підприємства, про кооперативні виплати
іншого господарюючого членам споживчих товариств
суб'єкта) за придбання товарів
в об'єктах роздрібної
Місто торгівлі та харчування
Село _____________________ споживчої кооперації
Район ____________________ України
Область __________________
Форма N УКС АКВ-1
В касу для оплати в термін
з __ до 200_ р.
в сумі _________ ___________
(цифрами) (літерами)
Голова правління ___________
Керівник (підпис)
підприємства
Головний бухгалтер _________
(підпис)
"__" _________ 200_ р.

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N _____
на кооперативні виплати членам споживчого
товариства за придбання товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі та харчування споживчої
кооперації України
за ______________ квартал 200__ року

(грн. коп.) -------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Прізвище,|Іденти- |Номер |Сума |Нараховано|Податок з |До |Підпис | | номер |ім'я, |фікацій-|членсь-|поку- |коопера- |доходів |видачі|про | | |по |ний |кого |пок |тивні |фізичних |(гр.2-|одержання| | |батькові |номер |квитка |товарів|виплати |осіб |р.З) | | | | | | | |(із |(гр.2х13%)| | | | | | | | |розрахунку| | | | | | | | | |_________ | | | | | | | | | |коп. | | | | | | | | | |на 1 грн. | | | | | | | | | |покупок | | | | | | | | | |товарів) | | | | |----------+---------+--------+-------+-------+----------+----------+------+---------| |А |Б |В |Г |1 |2 |3 |4 |5 | |----------+---------+--------+-------+-------+----------+----------+------+---------| | | | | | | | | | | |----------+---------+--------+-------+-------+----------+----------+------+---------| | | | | | | | | | | |----------+---------+--------+-------+-------+----------+----------+------+---------| |Всього |X |X | | | | | |X | --------------------------------------------------------------------------------------
Нараховано грн. ____________________
(літерами)
Голова правління ___________________ ________________
Керівник підприємства (підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ________________
(підпис) (прізвище)
За цією відомістю виплачено гривень __________ ______________
(цифрами) (літерами)
і депоновано гривень __________ ______________
(цифрами) (літерами)
Виплату провів касир ___________________ ________________
(підпис) (прізвище)
Касовий ордер N ___ від "____" ___________ 200_ року
Перевірив бухгалтер ___________________ ________________
(підпис) (прізвище)
"____" ___________ 200_ року

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

_____________________________ Додаток 6
(назва споживчого товариства, до Положення
споживспілки, підприємства, про кооперативні виплати
іншого господарюючого членам споживчих товариств
суб'єкта) за придбання товарів
в об'єктах роздрібної
торгівлі та харчування
споживчої кооперації
України
Форма N УКС РКВ-1
В касу для оплати в термін
з __ до 200_ р.
в сумі _________ ___________
(цифрами) (літерами)
Голова правління ___________
Керівник (підпис)
підприємства
Головний бухгалтер _________
(підпис)
"__" _________ 200_ р.

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N ________
на кооперативні виплати членам споживчого
товариства за придбання товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі та харчування
споживчої кооперації України
за 200_ рік

(грн. коп.) ---------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Прізви-|Номер |Іденти-|Сума |Нарахо- |Утри- |Податок з |До |Під- | |номер |ще, |член- |фікаці-|поку-|вано |мані |доходів |видачі|пис | | |ім'я, |ського|йний |пок |коопера- |випла-|фізичних |(гр.2-|про | | |по |квит- |номер |това-|тивні |чені |осіб (гр. |гр.З- |одер-| | |батько-|ка | |рів |виплати |аванси|2 |гр.4) |жання| | |ві | | | |(із | |-гр.3х13%)| | | | | | | | |розрахун-| | | | | | | | | | |ку коп. | | | | | | | | | | | ______ | | | | | | | | | | |на 1 грн.| | | | | | | | | | |покупок | | | | | | | | | | |товарів) | | | | | |----------+-------+------+-------+-----+---------+------+----------+------+-----| |А |Б |В |Г |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |----------+-------+------+-------+-----+---------+------+----------+------+-----| | | | | | | | | | | | |----------+-------+------+-------+-----+---------+------+----------+------+-----| | | | | | | | | | | | |----------+-------+------+-------+-----+---------+------+----------+------+-----| |Всього |X |X | | | | | | |X | ----------------------------------------------------------------------------------
Нараховано грн. ____________________
(літерами)
Голова правління ___________________ ________________
Керівник підприємства (підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ ________________
(підпис) (прізвище)
За цією відомістю виплачено гривень __________ ______________
(цифрами) (літерами)
і депоновано гривень __________ ______________
(цифрами) (літерами)
Виплату провів касир ___________________ ________________
(підпис) (прізвище)
Касовий ордер N ___ від "____" ___________ 200_ року
Перевірив бухгалтер ___________________ ________________
(підпис) (прізвище)вгору