Про нормативні акти Укоопспілки
Укоопспілка; Постанова, Статут, Положення [...] від 12.11.2008
Документ n0005626-08, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - n0002626-10

                                                          
РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
VI збори XIX скликання
П О С Т А Н О В А
12.11.2008

Про нормативні акти Укоопспілки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
спілки споживчих товариств
( n0002626-10 ) від 10.11.2010 }

Збори Ради Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2008 року
нормативний акт Укоопспілки:
1.1. Положення про проведення переоцінки залишків
товарно-матеріальних цінностей у організаціях, підприємствах
(об'єднаннях), інших суб'єктах господарювання споживчої кооперації
України (додаток 1).
2. Затвердити та ввести в дію з 31 грудня 2008 року
нормативні акти Укоопспілки:
2.1. Статут підприємства споживчої кооперації "ринок"
споживспілки (споживчого товариства) (типовий) (додаток 2).
2.2. Типове Положення відокремленого підрозділу (без
створення юридичної особи) "ринок" споживчого товариства
(споживспілки) (додаток 3).
2.3. Контракт з директором підприємства споживчої кооперації
"ринок" споживчого товариства (споживспілки) (типовий)
(додаток 4).
2.4. Положення про визначення розміру тарифів на платні
послуги ринків споживчої кооперації України (додаток 5).
3. Затвердити та ввести в дію з 30 червня 2009 року
нормативні акти Укоопспілки:
3.1. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію споживчих товариств, споживспілок, їх
підприємств (об'єднань), інших суб'єктів господарювання
(додаток 6).
3.2. Положення про комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств
(об'єднань), інших суб'єктів господарювання (додаток 7).
4. Затвердити та ввести в дію з 31 грудня 2008 року зміни і
доповнення до нормативних актів Укоопспілки:
4.1. Програми завершення розмежування і закріплення власності
в споживчій кооперації України (Укоопспілки) (додаток 8).
4.2. Положення про громадське майно (основні засоби)
споживчої кооперації України (додаток 9).
4.3. Положення про порядок продажу на аукціонах основних
засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України
(додаток 10).
4.4. Положення про організацію пайового господарства
споживчої кооперації України (додаток 11).
4.5. Положення про електронний реєстр об'єктів (будівель)
споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань)
системи Центральної спілки споживчих товариств України
(Укоопспілки) (додаток 12).
4.6. Положення про спеціальний фонд кооперативних виплат
(додаток 13).
4.7. Примірне положення про матеріальне та соціальне
забезпечення працівника споживчого товариства, споживспілки,
підприємства (об'єднання), інших суб'єктів господарювання системи
Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)
(додаток 14).
4.8. Положення про особливості інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків в організаціях,
підприємствах і установах споживчої кооперації України
(додаток 15).
5. Правлінню Укоопспілки розробити, затвердити та здійснити
комплекс навчальних заходів з вивчення працівниками апарату
управління споживчих товариств і споживспілок нормативних актів
Укоопспілки.
6. Правлінням та ревізійним комісіям споживчих товариств і
споживспілок забезпечити виконання і контроль за дотриманням вимог
нормативних актів Укоопспілки.
Голова зборів Ради П.Ф.Бараш
Секретар зборів Ради К.А.Войтович

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова шостих
зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
12.11.2008

СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

" ____________ ринок"
__________________ споживспілки (споживчого товариства) (типовий)
ідентифікаційний код ____________
1. Загальні положення
1.1. Підприємство споживчої кооперації "______________ ринок"
споживспілки (споживчого товариства) (далі - Ринок), створене
відповідно до постанови правління ____________ споживспілки
(споживчого товариства) від "___" ____________ N ___ "Про
створення підприємства споживчої кооперації ____________ ринок ___________ споживспілки (споживчого товариства)".
1.2. Засновником та власником Ринку є _________________
споживспілка (споживче товариство).
1.3. Ринок є правонаступником всіх прав і обов'язків ____________________________, (повна назва підприємства) що було
зареєстроване рішенням __________________________________________.
(дата, N та назва органу реєстрації)
1.4. Ринок є юридичною особою, керується, в своїй діяльності
Господарським ( 436-15 ) та Цивільним кодексами України
( 435-15 ), законами України "Про кооперацію" ( 1087-15 ), "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), іншими законодавчими актами
України; рішеннями з'їздів споживчої кооперації України, зборів
Ради Укоопспілки, рішеннями Засновника Ринку та цим Статутом, має
відокремлене майно, самостійний баланс, фірмовий бланк, печатку та
штамп з найменуванням, поточний, валютний та інші рахунки в
установах банку, діє на принципах повного господарського
розрахунку.
1.5. Місце знаходження Ринку: _______________________________ __________________________________________________________________
1.6. Найменування Ринку: - повне: ____________________________________________________
"__________________________________________________________ ринок" - скорочене: ________________________________________________ __________________________________________________________ ринок".
2. Мета, завдання та предмет діяльності Ринку
2.1. Метою діяльності Ринку є задоволення потреб у послугах,
товарах, роботах, членів споживчих товариств, інших громадян,
підприємств, організацій споживчої кооперації України, інших
суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на основі ефективного
використання в процесі господарювання фінансових матеріальних,
виробничих і трудових ресурсів. Створення необхідних зручностей
для купівлі-продажу товарів, сприяння найбільш повному задоволенню
потреб суспільства у послугах, продукції, роботах Ринку.
2.2. Завданнями Ринку є: 2.2.1. Акумулювання фінансових, матеріальних і трудових
ресурсів Засновника для господарювання на принципах
добросовісності, взаємодопомоги з метою ефективного виконання
завдань _________________ споживспілки (споживчого товариства),
визначених її Статутом і Законом України "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ), поліпшення економічного і соціального стану
Засновника. 2.2.2. Створення сприятливих умов для високопродуктивної
праці, поліпшення умов побуту та відпочинку працівників
соціального розвитку трудового колективу. 2.2.3. Забезпечення збереження власності споживчої
кооперації.
2.3. Предметом діяльності Ринку є: 2.3.1. Експлуатація майнового комплексу Ринку за його
призначенням. Виконання будівельних і монтажних робіт під час
нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання,
реставрації та ремонту будівель і споруд. 2.3.2. Організація і надання ринкових послуг населенню,
організаціям, підприємствам, що здійснюють торгівлю на Ринку і
надають послуги. 2.3.3. Надання в оренду основних засобів та торгових місць
Ринку. 2.3.4. Здійснення погоджених з правлінням __________________
споживспілки (споживчого товариства) заходів з розвитку та
зміцнення матеріально-технічної бази Ринку. 2.3.5. Створення та організація роботи торгово-закупівельних
пунктів Ринку для заготівель, реалізації, збуту
сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки,
продовольчих і непродовольчих товарів, а також супутніх послуг. 2.3.6. Справляння та перерахування до бюджету ринкового
збору. 2.3.7. Організація оптової, дрібнооптової, роздрібної та
комісійної торгівлі товарами народного споживання і
виробничо-технічного призначення, медикаментами, ветеринарними
препаратами, лікарськими засобами, транспортними засобами,
запчастинами та іншими продовольчими і непродовольчими товарами. 2.3.8. Надання комерційних, посередницьких, представницьких,
консультаційних, консалтингових та юридичних послуг, платних
сервісних послуг юридичним і фізичним особам. 2.3.9. Розвиток ресторанного господарства, у т.ч. закладів
швидкого приготування їжі, організація виробництва кулінарних,
кондитерських виробів, напівфабрикатів, іншої продукції
громадського харчування та реалізація через роздрібну мережу. 2.3.10. Організація обслуговування населення, будівництва,
ремонту споруд і приміщень, ремонту автотранспорту та
експедиційно-транспортних робіт, рекламно-інформаційних послуг,
ксерокопіювання і перукарень, пошив та ремонт одягу, взуття тощо. 2.3.11. Заготівля, збереження, переробка та збут
сільськогосподарської продукції, макулатури, вторинної текстильної
й полімерної сировини, зношених шин, склобою, хутрової,
лікарсько-технічної сировини, дикорослих плодів, ягід, грибів,
заготівля брухту чорних і кольорових металів. 2.3.12. Відкриття пунктів обміну валюти, зон відпочинку для
літніх людей та дітей. 2.3.13. Організація і проведення виставок-ярмарків, святкових
та тематичних базарів, видовищних і розважальних заходів. 2.3.14. Вивчення та впровадження передового досвіду роботи,
прогресивних форм організації праці та її оплати. 2.3.15. Інші види діяльності, не заборонені чинним
законодавством.
2.4. Види діяльності, які відповідно до законодавства України
потребують ліцензії (спеціального дозволу), Ринок буде здійснювати
після отримання такої ліцензії (дозволу).
3. Майно Ринку та джерела формування
3.1. Майно Ринку це сукупність речей та інших цінностей
(включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення,
виробляються чи використовуються у діяльності Ринку та
відображаються у його бухгалтерському обліку та балансі. Майно та кошти Засновник передає Ринку у строкове
користування (платне або безоплатне). Ринок не має права
розпоряджатися майном Засновника, переданим йому у користування. Засновник залишається власникам майна, яке передано Ринку у
користування.
3.2. Джерелами формування майна Ринку є: 3.2.1. Громадське майно (основні засоби) Засновника. 3.2.2. Грошові та матеріальні внески Засновника. 3.2.3. Пайові внески членів споживчих товариств на формування
фінансових ресурсів Ринку. 3.2.4. Доходи, одержані від реалізації послуг, товарів,
продукції, робіт, інших видів господарської діяльності Ринку.
Доходи від цінних паперів. 3.2.5. Капітальні вкладення, благодійні та безоплатні внески,
пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб. 3.2.6. Кредити банків та інших кредиторів. 3.2.7. Майно, майнові права, інші матеріальні та
нематеріальні блага, придбані з дозволу Засновника в інших
суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому
законодавством порядку. 3.2.8. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
3.3. Відчуження, продаж, передача у заставу, оренду основних
засобів Ринку здійснюється відповідно до рішення Засновника.
3.4. Ринок здійснює користування землею і іншими природними
ресурсами відповідно до мети своєї діяльності, чинного
законодавства України, норматив них актів Укоопспілки, рішень
Засновника.
3.5. Ринок має право списувати з балансу в порядку,
встановленому законодавством України та нормативними актами
Укоопспілки, основні засоби, інвентар та матеріальні цінності, які
належать йому на праві власності.
3.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке
перебуває на балансі Ринку, несе Ринок. Збитки, завдані Ринку в
результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними
особами, державними органами, відшкодовуються Ринку за рішенням
суду.
3.7. Майно Ринку, яке перебуває на його балансі, підлягає
страхуванню на користь власника.
4. Статутний фонд (капітал) та інші фонди Ринку
4.1. Статутний фонд Ринку формується виключно грошовими
коштами. Порядок його формування визначається Засновником
відповідно до законодавства України та нормативних актів
Укоопспілки.
4.2. Розмір статутного фонду (капіталу) відображається на
балансі Ринку. Засновник Ринку має право збільшувати (зменшувати)
розмір внеску до статутного фонду, визначає порядок та строки його
формування.
4.3. Рішення Засновника про збільшення (зменшення) статутного
фонду набирає чинності з дня державної реєстрації.
4.4. Ринок створює резервний (страховий) фонд за рахунок
відрахувань від прибутку Ринку, пожертвувань, безповоротної
фінансової допомоги та інших, не заборонених законом надходжень.
4.5. Відрахування до резервного (страхового) фонду Ринку
здійснюються після закінчення фінансового року за Рішенням
Засновника тау розмірах, визначених нормативними актами
Укоопспілки.
4.6. Ринок може створювати інші фонди, необхідні для його
діяльності. Порядок Сформування і використання визначаються
Засновником у порядку, встановленому чинним законодавством України
та нормативними актами Укоопспілки.
5. Юридичний статус Ринку і його права
5.1. Ринок є юридичною особою згідно із законодавством
України, має право від свого імені укладати договори та вчиняти
інші правочини, не заборонені законодавством України (з
урахуванням положень цього Статуту та нормативних актів
Укоопспілки), набувати майнові і немайнові права, нести
відповідальність, бути учасником судового процесу. Правовий статус Ринку визначається законодавством України та
цим Статутом. Зміни і доповнення до Статуту Ринку набирають
чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у
випадках, встановлених Законом, з дати повідомлення органом, що
здійснює державну реєстрацію, таких змін. Визнання окремих положень Статуту такими, що суперечать
чинному законодавству, не тягне недійсність Статуту в цілому, а
зазначені положення підлягають приведенню у відповідність з чинним
законодавством шляхом внесення відповідних змін.
5.2. Ринок набуває статусу юридичної особи з моменту його
реєстрації у Державному реєстрі фізичних і юридичних осіб.
5.3. Ринок має цивільні права і обов'язки, здійснює свою
діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України
та цього Статуту.
5.4. Ринок має відокремлене майно, самостійний баланс,
поточний і валютний рахунки в установах банку, фірмовий бланк,
печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп,
діє на принципах повного господарського розрахунку.
5.5. З письмового дозволу Засновника Ринок має право
створювати відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, що
діють на основі положень про них, затверджених Засновником Ринку.
5.6. Ринок має право представляти і захищати інтереси своїх
філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів,
а також працівників в усіх державних, судових, громадських,
кооперативних і міжнародних установах та організаціях.
5.7. Ринок несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
усім належним йому майном, крім майна переданого йому Засновником.
Відповідальність Засновника за зобов'язаннями Ринку обмежується
розміром внеску до Статутного фонду (капіталу) Ринку.
5.8. Ринок може користуватися й іншими правами, наданими
підприємствам України згідно з чинним законодавством України.
6. Органи управління і контролю Ринку
6.1. Вищим органом управління Ринку є Засновник в особі
правління ______________ споживспілки (споживчого товариства), яке
здійснює функції управління підприємством відповідно до чинного
законодавства, Статуту _______________ споживспілки (споживчого
товариства) та цього Статуту. Правління ______________
споживспілки (споживчого товариства) правомочне прийняти будь-яке
рішення з питань діяльності Ринку, яке обов'язкове до виконання
Ринком. Виконавчим органом Ринку є директор. Права і обов'язки
директора визначаються цим Статутом і контрактом, укладеним з ним. Органом контролю Ринку є ревізійна комісія ________________
споживспілки (споживчого товариства).
7. Компетенція Засновника
7.1. У виключній компетенції Засновника Ринку є: 7.1.1. Затвердження Статуту Ринку, внесення змін та доповнень
до Статуту, здійснення контролю за додержанням Статуту та
прийняття рішень у зв'язку з його порушенням. Призначення
уповноваженої особи для здійснення необхідних дій щодо державної
реєстрації Ринку, а також змін та доповнень до його Статуту. 7.1.2. Визначення основних напрямів діяльності Ринку,
затвердження його планів та звітів про їх виконання. 7.1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади директора
Ринку. Винесення рішень про притягнення директора Ринку до
дисциплінарної та матеріальної відповідальності. 7.1.4. Затвердження річних звітів і балансу Ринку, а також
розподіл прибутку і порядок його використання, списання збитків,
розгляд результатів ревізії господарсько-фінансової діяльності
Ринку. 7.1.5. Здійснення контролю за ефективністю використання
майна, що закріплено за Ринком. 7.1.6. Затвердження Положень про відокремлені підрозділи
Ринку. 7.1.7. Затвердження штатного розпису Ринку та зміни до нього. 7.1.8. Затвердження кошторису на утримання Ринку, положень
про спеціальні фонди Ринку, розподіл та контроль за використанням
фондів Ринку. 7.1.9. Надавати установам банків подання про тимчасове
припинення операцій на рахунках Ринку у випадках виникнення
загрози втрати майна, грошових коштів або погіршення
фінансово-господарських показників Ринку. 7.1.10. Прийняття рішення про: - відчуження, продаж основних засобів. Основні засоби, які
зараховані до неподільного громадського майна споживчої
кооперації, не можуть бути продані, безоплатно передані, внесені
до статутного капіталу інших підприємств, передані в заставу та
фінансовий лізинг; - відмову від права користування земельною ділянкою Ринку,
надання дозволу на внесення змін до договору оренди земельної
ділянки Ринку, передачу земельної ділянки Ринку або її частини в
заставу, відчуження земельної ділянки Ринку або її частини,
передачу в суборенду земельної ділянки Ринку або її частини та з
будь-яких інших питань землекористування; - укладення кредитних договорів та договорів застави; - передачу основних засобів у заставу, здачу в оперативну
оренду, їх списання, а також списання дебіторської заборгованості
згідно з законодавством України та нормативних актів Укоопспілки; - використання капіталовкладень на розвиток
матеріально-технічної бази Ринку; - створення, реорганізацію, ліквідацію філій, представництв,
інших відокремлених підрозділів Ринку; - припинення Ринку, створення нової юридичної особи
виділеннями Ринку, призначення ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу, передавального акта, розподільчого
балансу. 7.1.11. Визначення обсягів інформації, яка не підлягає
розголошенню, згідно з нормативними актами Укоопспілки.
7.2. Засновник може у будь-який час вимагати усний або
письмовий звіт від директора Ринку з будь-яких питань
господарсько-фінансової діяльності Ринку, а також призначати
ревізії і перевірки Ринку та призупиняти або відміняти накази,
розпорядження директора Ринку, якщо вони прийняті з порушенням
норм чинного законодавства та нормативних актів Укоопспілки,
рішень зборів Ради споживспілки та постанов правління споживспілки
(споживчого товариства).
7.3. Невиконання (неналежне виконання) директором
законодавства України, нормативних актів Укоопспілки, рішень
зборів Ради та постанов правління споживспілки (споживного
товариства), покладених на нього Статутом та контрактом
обов'язків; допущення збиткової діяльності Ринку, нестачі грошових
коштів та псування товарно-матеріальних цінностей, безпідставного
надання стороннім організаціям благодійної допомоги, що є грубим
порушенням трудової дисципліни. За допущені порушення трудової
дисципліни Засновник може звільнити директора від займаної посади
або тимчасово відсторонити його від виконання обов'язків.
7.4. Засновник Ринку має право приймати будь-які інші
рішення, пов'язані зі статутною, діяльністю Ринку. Рішення
Засновника оформляються постановами, розпорядженнями і є
обов'язковими для виконання виконавчим органом Ринку.
8. Компетенція директора Ринку
8.1. Ринок очолює директор, який призначається на посаду
Засновником Ринку з подальшим укладенням контракту, в якому
визначаються права, строки найму, обов'язки, відповідальність,
умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади.
8.2. Директор підзвітний Засновнику в особі правління _______________ споживспілки (споживчого товариства), виконує його
рішення діє від імені Ринку і представляє його інтереси в межах
прав і обов'язків, передбачених цим Статутом, контрактом, та несе
відповідальність за діяльність Ринку перед правлінням, передбачену
контрактом, цим Статутом, вимогами чинного законодавства,
нормативними актами Укоопспілки, рішенням зборів Ради та рішенням
правління споживспілки.
8.3. Директор зобов'язаний забезпечити: 8.3.1. Додержання Ринком та його працівниками законодавства
України, нормативних актів Укоопспілки, рішень Засновника, Статуту
Ринку. 8.3.2. Безпечні умови праці, санітарно-гігієнічні норми і
вимоги з захисту здоров'я працівників Ринку, до тримання законів
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) та утримання Ринку відповідно до Правил торгівлі на
ринку ( z0288-02 ). 8.3.3. Збереження товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів та іншого майна, додержання трудової і виробничої
дисципліни працівниками Ринку, рентабельну роботу Ринку. 8.3.4. Цільове використання закріпленого за Ринком майна та
наданих Засновником коштів, кредитів. 8.3.5. Подання Засновнику звіту про господарсько-фінансову
діяльність Ринку, а також будь-якої іншої інформації щодо
діяльності Ринку, у строки та обсягах, визначених Засновником. 8.3.6. Організацію бухгалтерського обліку, складання
фінансової і статистичної звітності, планування та результати
господарсько-фінансової діяльності і нести відповідальність за її
достовірність. 8.3.7. Здійснення заходів з удосконалення організації роботи
Ринку. Розгляд та затвердження товарних, товарно-грошових звітів,
інвентаризаційних матеріалів тощо. 8.3.8. Здійснення заходів з удосконалення форм організації та
оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної
зацікавленості у результатах особистої праці і у загальних
підсумках роботи Ринку, економне і раціональне використання фонду
споживання, своєчасність розрахунків з працівниками Ринку. 8.3.9 Виконання умов колективного договору та заходів з
удосконалення організації роботи Ринку. 8.3.10. Надання ревізійній комісії, іншим контролюючим
органам Засновника всіх документів та створення умов, необхідних
для проведення ревізій і перевірок.
8.4. Директор має право: 8.4.1. Самостійно вирішувати всі питання діяльності Ринку, за
винятком віднесених до компетенції Засновника Ринку. 8.4.2. Діяти без письмових доручень від імені Ринку,
представляти його інтереси в установленому порядку у вітчизняних
та іноземних організаціях, підприємствах і установах, судових
органах. 8.4.3. Укладати договори, у тому числі на поточні ремонти на
суму до 10 тис.грн. видавати доручення, відкривати в банках
поточні та інші рахунки, розпоряджатися коштами і майном в межах
наданих йому повноважень, видавати доручення (довіреності). Не
допускається укладання з однією і тією ж юридичною чи фізичною
особою декількох договорів, якщо їх загальна сума перевищує
10 тис.грн. на рік. 8.4.4. Приймати рішення і давати вказівки, обов'язкові для
виконання всіма працівниками Ринку, приймати на роботу та
звільняти з роботи працівників, застосовувати до них заходи
заохочення та стягнення відповідно до трудового законодавства.
Кандидатуру заступника директора та головного бухгалтера Ринку при
прийнятті на роботу та звільненні директор Ринку попередньо
письмово погоджує з Засновником. 8.4.5. Розробляти і подавати на затвердження Засновнику в
особі правління ____________ споживспілки (споживчого товариства): - проекти внесення змін і доповнень до Статуту Ринку; - пропозиції про створення спеціальних фондів Ринку та
проекти положень про них; - пропозиції про створення, припинення філій, представництв,
інших відокремлених підрозділів Ринку та проекти положень про них; - пропозиції про чисельність працівників та проект штатного
розпису Ринку. 8.4.6. Розробляти і затверджувати посадові обов'язки
(інструкції) для працівників Ринку.
8.5. Директор підзвітний Засновнику, виконує його рішення,
несе персональну відповідальність за діяльність Ринку, збереження
основних засобів, економічну обґрунтованість прийнятих рішень та
належне виконання обов'язків, передбачених цим Статутом,
контрактом, законодавством України та нормативними актами
Укоопспілки.
8.6. Директор у встановленому чинним законодавством порядку
несе відповідальність, утому числі матеріальну, за шкоду,
заподіяну Ринку, здоров'ю і працездатності його працівників. У
разі скасування наказу відповідальність за неправомірне рішення та
завдані збитки директор несе згідно з чинним законодавством та
нормативними актами Укоопспілки. З дозволу правління _______________ споживспілки (споживчого товариства) проводить
індивідуальне страхування працівників Ринку від нещасних випадків.
8.7. Рішення директора оформляються наказами.
8.8. Вчинення директором Ринку дій, віднесених цим Статутом
до виключної компетенції Засновника, вважається грубим порушенням
Статуту та трудової дисципліни є підставою для дострокового
розірвання контракту з директором за ініціативою Засновника, а
також для стягнення з директора причинених збитків. У такому разі
Засновником призначається виконуючий обов'язки директора Ринку,
який у повному обсязі виконує функції та обов'язки, несе
відповідальність, користується повноваженнями і правами директора,
якщо інше не встановлено Засновником.
8.9. У разі звільнення директора Ринку (незалежно від причини
звільнення) передача справ (оригінал Статуту та свідоцтва про його
реєстрацію, свідоцтва про право власності, правовстановлюючі
документи на користування землею, печатка, штампи, угоди, накази,
розпорядження тощо) проводиться за актом приймання-передачі з
повною інвентаризацією основних засобів.
9. Ревізійна комісія
9.1. Контроль за діяльністю керівництва та за результатами
господарсько-фінансової діяльності Ринку здійснює ревізійна
комісія Засновника, яка готує і вносить на розгляд Засновника
висновки за результатами ревізій та проекти відповідних рішень. Ревізія господарсько-фінансової діяльності Ринку проводиться
у міру необхідності з обов'язковим залученням фахівців
бухгалтерії, юридичних, фінансових, комерційних та інших
структурних підрозділів Засновника, але не рідше одного разу на
рік.
10. Господарська, економічна
і соціальна діяльність Ринку
10.1. Ринок здійснює свою господарсько-фінансову діяльність
на основі і відповідно до рішень Засновника та цього Статуту.
10.2. Ринок як юридична особа самостійно: 10.2.1. Планує свою діяльність на основі завдань Засновника,
замовлень і попиту на послуги, товари, продукцію, роботи. 10.2.2. Організовує матеріально-технічне забезпечення
виробництва, придбання ресурсів на ринку товарів, робіт, послуг. 10.2.3. Реалізує товари, надає послуги, виконує роботи та за
цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній
основі, крім випадків державного регулювання цін і тарифів,
передбачених законодавством України. 10.2.4. Встановлює черговість і напрями списання коштів з
рахунків Ринку, яке здійснюється установами банків за його
дорученням. Розрахунки Ринку за своїми зобов'язаннями проводяться
у порядку, встановленому законодавством України. 10.2.5. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку,
складання фінансової, статистичної та іншої звітності за формами,
затвердженими в установленому порядку, подання її у визначені
терміни Засновнику Ринку, а також в органи державної податкової
служби та державної статистики і несе відповідальність за її
повноту та достовірність. 10.2.6. Встановлює форми, системи і розміри оплати праці
працівникам Ринку за погодженням з профспілковим комітетом,
визначає Правила внутрішнього трудового розпорядку згідно з
законодавством України. 10.2.7. Може встановлювати додаткові, порівняно з
законодавством України та колективним договором, трудові і
соціально-побутові пільги для працівників Ринку за обов'язковим
погодженням з Засновником. 10.2.8. Несе відповідальність в установленому законодавством
України порядку за шкоду, заподіяну іншим юридичним та фізичним
особам, здоров'ю і працездатності його працівників. 10.2.9. Створює працівникам Ринку безпечні умови праці,
забезпечує дотримання правил техніки безпеки, виконання вимог
законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ).
10.3. Джерелом коштів на оплату праці працівників Ринку є
частина доходу, одержаного в результаті його господарської
діяльності.
10.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Ринку є чистий
прибуток, частина ринкового збору повернута місцевим бюджетом,
амортизація, кредити, додаткові пайові внески на формування
фінансових ресурсів Ринку та інші надходження.
10.5. Ринок відповідно до законодавства України несе
відповідальність за додержання вимог щодо раціонального
використання природних ресурсів, викидів та скидів у навколишнє
середовище і розміщення відходів.
10.6. Ринок забезпечує утримання приміщень і території Ринку
відповідно до вимог законодавства України.
10.7. Відносини Ринку з іншими юридичними особами і
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на
основі договорів.
11. Трудовий колектив Ринку
11.1. Трудовий колектив Ринку становлять громадяни, які своєю
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового
договору, а також інших норм, що регулюють трудові відносини
працівника з підприємством.
11.2. Трудові відносини, режим роботи та відпочинок
працівників Ринку регулюються законодавством України, цим
Статутом, колективним договором та правилами внутрішнього
трудового розпорядку.
11.3. Ринок в особі директора укладає з кожним працівником
індивідуальну трудову угоду відповідно до законодавства України,
визначає умови найму, звільнення, оплати праці, взаємні права,
обов'язки і відповідальність, передбачені законодавством України і
Положенням про матеріальне і соціальне забезпечення працюючих.
11.4. Працівники Ринку підлягають соціальному страхуванню та
соціальному забезпеченню в установленому законодавством України
порядку.
11.5. Трудовий колектив бере участь: 11.5.1. У вирішенні питань соціального розвитку, поліпшенні
умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування
працівників Ринку. 11.5.2. У розгляді і схваленні колективного договору, який
укладається на Ринку.
11.6. Повноваження трудового колективу представляє виборний
орган первинної профспілкової організації.
11.7. Компетенція та повноваження трудового колективу та його
представницьких органів визначається чинним законодавством.
11.8. Право укладення погодженого з Засновником колективного
договору від імені Засновника (власника) надається директору
Ринку, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним
органу.
11.9. Забороняється спільна робота на Ринку осіб, які є
близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри,
сини, дочки, племінники, а також брати, сестри, батьки і діти
подружжя), за винятком робітничих професій.
12. Розподіл і використання
прибутку та списання збитків
12.1. Порядок розподілу і використання прибутку визначається
Засновником згідно з нормативними актами Укоопспілки.
12.2. Чистий прибуток за рік спрямовується на: - виробничий і соціальний розвиток Засновника і Ринку; - створення резервного (страхового) фонду; - виплати на паї, членам споживчих товариств на пай (частку)
та додаткові пайові внески.
12.3. Збитки Ринку списуються за рахунок резервного
(страхового) фонду та інших джерел, визначених Засновником.
13. Зовнішньоекономічна діяльність Ринку
13.1. Ринок має право здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність згідно з порядком, встановленим чинним законодавством
України, та цим Статутом на основі мети та завдань Ринку,
самоокупності та самофінансування.
13.2. Ринок може виконувати експортно-імпортні операції
самостійно або на підставі правочину із зовнішньоторговельними
установами.
13.3. Ринок в установленому порядку відкриває валютний
рахунок, має право брати участь у роботі міжнародних виставок,
ярмарків, семінарів, а також в інших формах співробітництва з
іноземними фірмами.
14. Припинення Ринку
14.1. Припинення Ринку у результаті злиття, приєднання,
поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації
здійснюється за рішенням правління _________________ споживспілки
(споживчого товариства) або з інших підстав, передбачених чинним
законодавством України.
14.2. Припинення Ринку здійснюється призначеною правлінням
споживспілки (споживчого товариства) або іншим органом, що прийняв
рішення про припинення, ліквідаційною комісією, комісією з
припинення в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.4.3. З дня призначення ліквідаційної комісії, комісії з
припинення до неї переходять повноваження з управління справами
Ринку.
14.4. Ліквідаційна комісія, комісія з припинення за актом
приймання-передачі приймає та оцінює наявне майно Ринку, виявляє
його дебіторів і кредиторів, вживає заходи для стягнення та сплати
боргів Ринку, складає ліквідаційний баланс та подає його на
затвердження органу, що призначив ліквідаційну комісію, комісію з
припинення.
14.5. Ліквідаційна комісія, комісія з припинення згідно з
законодавством несе відповідальність за шкоду, заподіяну Ринку,
його Засновнику, бухгалтерським обліком господарських операцій,
пов'язаних з ліквідацією Ринку, включаючи оцінку майна і
зобов'язань Ринку, та складання ліквідаційного балансу і
фінансової звітності. Майно, що залишилося після ліквідації Ринку,
належить Засновнику.
14.6. При припиненні Ринку отримане у безоплатне користування
майно або майно, що ним орендоване, а також інше майно, що не
перейшло у власність Ринку, повертається його власнику в
установленому порядку і способом, передбаченим договором або
чинним законодавством.
14.7. Ринок втрачає права юридичної особи та вважається
таким, що припинив своє існування, з дати зняття з обліку в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців у порядку, встановленому законодавством України. Ринок
є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб підприємців запису про його
припинення.
15. Порядок розгляду спорів
15.1. Усі спори і розбіжності, які виникають з приводу цього
Статуту або у зв'язку з ним, врегульовуються Засновником Ринку.
15.2. У випадку, якщо спори і розбіжності неможливо вирішити
переговорами, вони підлягають вирішенню у суді, Постійно діючому
третейському суді при Центральній спілці споживчих товариств
України.
16. Реквізити Засновника
_______________ споживспілка (споживче товариство)
адреса: __________________________________________
__________________________________________________
ідентифікаційний код _____________________________
розрахунковий рахунок ____________________________
код ЄДРПОУ _______________________________________
підпис _____________
Голова правління споживспілки
(споживчого товариства) ____________________
(ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова шостих
зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
12.11.2008

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
відокремленого підрозділу
(без створення юридичної особи)
"__________________ ринок" ________________ споживчого товариства
(споживспілки)

1. Загальні положення
1.1. Юридична особа ________________________ споживче
товариство (споживспілка), ідентифікаційний код N 00000000000,
розташована за адресою: (поштовий індекс), вул. ____________,
м. (смт) ____________, Україна (далі - споживче товариство
(споживспілка), діючи на підставі Цивільного кодексу України
( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), законів
України "Про кооперацію" ( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ), інших актів законодавства України та нормативних
актів Укоопспілки, Статуту _______________ споживчого товариства
(споживспілки), утворює відокремлений підрозділ без створення
юридичної особи "____________________ ринок" ____________
споживчого товариства (споживспілки) (далі - Ринок).
1.2. Ринок у своїй діяльності керується законодавством
України, нормативними актами Укоопспілки, Статутом споживчого
товариства (споживспілки) рішеннями _______________ споживчого
товариства (споживспілки) та Положенням відокремленого підрозділу
(без створення юридичної особи) ________________ споживчого
товариства (споживспілки) (далі - Положення).
1.3. Для забезпечення діяльності Ринку ________________
споживче товариство (споживспілка) наділяє його оборотними коштами
і закріпляє за ним у строкове користування основні засоби та інші
матеріальні цінності згідно з актом приймання-передачі. При цьому
власником майна є _______________ споживче товариство
(споживспілка).
1.4. Ринок має печатку, кутовий штамп, інші штампи із власним
найменуванням та найменуванням _________________ споживчого
товариства (споживспілки), поточний та інші рахунки в установах
банку, діє на принципах господарського розрахунку.
2. Найменування, місцезнаходження
та строк діяльності Ринку
2.1. Повна назва: "Відокремлений підрозділ _________________
ринок" _________________ споживчого товариства (споживспілки). Скорочена назва: "_______________ ринок". Ринок розташований за адресою: ______________ (поштовий
індекс), місто, село, селище м. (смт) ____________________,
вул. _________________, Україна.
2.2. Строк діяльності Ринку визначається з моменту внесення
відповідних відомостей про підрозділ до картки державного реєстру _______________ споживчого товариства (споживспілки) за його
місцезнаходженням та регулюється __________________ споживчим
товариством (споживспілкою).
3. Мета, завдання та предмет діяльності Ринку
3.1. Метою діяльності Ринку є забезпечення статутних завдань ______________ споживчого товариства (споживспілки) та задоволення
потреб у послугах, роботах, товарах членів споживчих товариств
інших громадян, споживспілок, підприємств, організацій, установ
споживчої кооперації України, держави, інших суб'єктів
господарювання на основі ефективного використання в процесі
господарювання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
3.2. Предметом діяльності Ринку є: - надання ринкових послуг населенню, організаціям,
підприємствам, що здійснюють торгівлю на Ринку і надають послуги; - справляння ринкового збору; - зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази Ринку; - організація роботи торгово-закупівельних підрозділів Ринку
для заготівель, реалізації, збуту сільськогосподарської продукції,
продуктів її переробки, продовольчих і непродовольчих товарів, а
також супутніх послуг; - надання в оренду основних засобів та тортових місць Ринку; - організація оптової, дрібнооптової, роздрібної та
комісійної торгівлі товарами народного споживання і
виробничо-технічного призначення, медикаментами, ветеринарними
препаратами, лікарськими засобами, транспортними засобами,
запчастинами й іншими продовольчими і непродовольчими товарами; - надання комерційних, посередницьких, представницьких,
консультаційних, консалтингових та юридичних послуг, платних
сервісних послуг юридичним і фізичним особам; - розвиток ресторанного господарства, у т.ч. закладів
швидкого приготування їжі, організація, виробництва кулінарних,
кондитерських виробів, напівфабрикатів та іншої продукції
громадського харчування; - надання послуг населенню, у т.ч. з будівництва, ремонту
споруд, приміщень, ремонту автотранспорту та
експедиційно-транспортних робіт, рекламно-інформаційних послуг,
ксерокопіювання, перукарень, пошиття та ремонту одягу, взуття
тощо; - закупівлі, збереження та переробка сільськогосподарської
продукції, макулатури, вторинної текстильної і полімерної
сировини, зношених шин, склобою, хутрової, лікарсько-технічної
сировини, дикорослих плодів, ягід, грибів, заготівля брухту чорних
і кольорових металів; - участь в організації і проведенні виставок-ярмарків,
святкових та тематичних базарів, видовищних і розважальних
заходів; - впровадження передового досвіду роботи, прогресивних форм
організації та оплати праці; - інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством;
3.3. Види діяльності, які відповідно до законодавства України
потребують ліцензії (спеціального дозволу), Ринок буде здійснювати
після отримання ________________ споживчим товариством
(споживспілкою) такої ліцензії (дозволу).
4. Господарська, економічна
і соціальна діяльність Ринку
4.1. Відносини Ринку з іншими юридичними особами і
громадянами в усіх, сферах господарської діяльності здійснюються
відповідно до цього Положення.
4.2. Свою діяльність ринок планує на основі завдань правління ____________ споживспілки (споживчого товариства), замовлень і
попиту на послуги, товари, продукцію, роботи.
4.3. Фінансові ресурси Ринку формуються за: - рахунок коштів __________________ споживчого товариства
(споживспілки); - доходів від господарсько-фінансової діяльності; - додаткових пайових внесків членів споживчих товариств; - безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань
організацій, підприємств і громадян; - інших доходів, не заборонених законодавством України.
4.4. Ринок від імені __________________ споживчого товариства
(споживспілки) на підставі виданого доручення (довіреності)
укладає договори з суб'єктами підприємницької діяльності та
громадянами на придбання і реалізацію товарів,
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, а також
інших продовольчих і непродовольчих товарів; виконання будівельних
і ремонтних робіт та інші договірні відносини, що відповідають
завданням і меті діяльності, несе відповідальність за укладеними
договорами згідно із законодавством та цим Положенням.
4.5. Відчуження, продаж, передача в заставу та оренду
основних засобів здійснюється виключно на підставі рішення
(постанови) правління __________________ споживчого товариства
(споживспілки). Ринок здійснює користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності,
визначеної цим Положенням, чинного законодавства України і
нормативних актів Укоопспілки.
4.6. Ринок не має права у будь-який спосіб відчужувати чи
передавати у заставу торговельні місця. Передача торговельних
місць у найм (оренду) здійснюється виключно на підставі рішення
(постанови) правління _______________ споживчого товариства
(споживспілки).
4.7. Основні засоби та торговельні місця, передані ______________ споживчим товариством (споживспілкою), підлягають
страхуванню на користь ________________ споживчого товариства
(споживспілки). Залучення майна Ринку на цілі, що не пов'язані з
його діяльністю, не допускається.
4.8. Ринок забезпечує утримання приміщень і території Ринку
відповідно до вимог законодавства України, створює працівникам
Ринку безпечні умови праці, забезпечує дотримання правил техніки
безпеки, виконання вимог законів України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
4.9. Ринок та його працівники зобов'язані дотримуватися норм
законодавства України, трудового розпорядку, нормативних актів
Укоопспілки, рішень _________________ споживчого товариства
(споживспілки), Положення.
5. Компетенція завідувача Ринку
5.1. Господарсько-фінансовою діяльністю керує завідувач
Ринку, за винятком питань, віднесених до компетенції ___________________ споживчого товариства (споживспілки).
5.2. Завідувач Ринку призначається правлінням _______________
споживчого товариства (споживспілки) на підставі письмового
строкового договору (далі - трудового договору), підзвітний
правлінню ________________ споживчого товариства (споживспілки),
виконує його рішення, діє від імені ________________ споживчого
товариства (споживспілки) і представляє його інтереси на підставі
виданого ___________________ споживчим товариством (споживспілкою)
доручення (довіреності) в межах прав і обов'язків, передбачених
цим Положенням та трудовим договором. Завідувач несе
відповідальність, у тому числі матеріальну, за негативні наслідки
для Ринку (збитки, невиконання плану прибутку), та відшкодовує
збитки, заподіяні Ринку у розмірах і порядку, визначених
законодавством України про працю.
5.3. Завідувач Ринку: 5.3.1. Здійснює керівництво Ринком. 5.3.2. Організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу
діяльність Ринку, забезпечує виконання Ринком завдань,
передбачених Статутом ________________ споживчого товариства
(споживспілки) та цим Положенням. 5.3.3. Підзвітний правлінню __________________ споживчого
товариства (споживспілки), виконує його рішення, розпоряджається
коштами і майном в межах наданих йому повноважень, несе
персональну відповідальність за діяльність Ринку і належне
виконання обов'язків, передбачених цим Положенням, трудовим
договором та законодавством України. Вчинення Завідувачем Ринку дій, не передбачених дорученням
(довіреністю), виданим _____________ споживчим товариством
(споживспілкою), віднесених цим Положенням до виключної
компетенції ____________________ споживчого товариства
(споживспілки), вважається грубим порушенням трудової дисципліни і
є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності та
дострокового розірвання трудового договору з Завідувачем Ринку за
ініціативою правління ___________________ споживчого товариства
(споживспілки), а також для стягнення з Завідувача Ринку
спричинених збитків. 5.3.4. Діє за дорученням ___________________ споживчого
товариства (споживспілки) і представляє інтереси Ринку в
установленому порядку з різних питань господарської діяльності в
організаціях, підприємствах і установах, правоохоронних органах,
судах. 5.3.5. Створює безпечні умови праці, забезпечує виконання
санітарно-гігієнічних норм і вимог щодо захисту здоров'я
працівників Ринку, дотримання законів України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та утримання Ринку
відповідно до Правил торгівлі на ринку ( z0288-02 ). 5.3.6. У межах своїх повноважень видає накази, розпорядження
з питань оперативної діяльності Ринку. 5.3.7. Вносить на розгляд ________________ споживчого
товариства (споживспілки) питання, пов'язані з діяльністю Ринку,
та несе відповідальність за діяльність Ринку. 5.3.8. Розробляє та подає правлінню ________________
споживчого товариства (споживспілки) на затвердження Правила
внутрішнього трудового розпорядку Ринку. 5.3.9. Розробляє проект штатного розпису та подає його на
затвердження ___________________ споживчому товариству
(споживспілці), приймає та звільняє з роботи працівників Ринку.
Користується правом накладати на підлеглих працівників стягнення
та використовувати заходи заохочення. Кандидатуру заступника
завідуючого та головного бухгалтера Ринку завідувач попередньо
письмово погоджує з правлінням _______________ споживчого
товариства (споживспілки). У разі призначення заступника та
головного бухгалтера без погодження, завідувач притягається до
дисциплінарної відповідальності, а приказ про призначення цих осіб
скасовується правлінням споживчого товариства (споживспілки).
6. Ведення обліку, звітності та розрахунків
6.1. Ринок забезпечує організацію бухгалтерського обліку,
складання фінансової, статистичної й іншої звітності за формами,
затвердженими в установленому порядку, подання її у визначені
терміни ________________ споживчому товариству (споживспілці),
несе відповідальність за її повноту та достовірність.
6.2. Ринок подає __________________ споживчому товариству
(споживспілці) звіт про господарсько-фінансову діяльність та іншу
інформацію про свій фінансово-майновий стану обсягах та у строки,
встановлені правлінням ___________________ споживчого товариства
(споживспілки). Підсумки діяльності Ринку відображаються у щомісячних
балансах, квартальних, піврічних та річних звітах. Посадові особи Ринку, на яких покладено обов'язки з ведення
обліку, несуть встановлену законодавством відповідальність за
неправильно складені облікові документи та звітність Ринку.
6.3. Розрахунки за своїми зобов'язаннями Ринок проводить у
порядку, встановленому законодавством України.
6.4. Ринок забезпечує збереження товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів та іншого майна, цільове використання
закріпленого за Ринком майна і наданих _________________ споживчим
товариством (споживспілкою) оборотних коштів.
6.5. Збитки, завдані Ринку в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами, державними
органами, відшкодовуються Ринку за рішенням суду.
7. Ревізія та перевірка діяльності Ринку
7.1. Контроль за діяльністю керівництва і за результатами
господарсько-фінансової діяльності Ринку здійснює правління та
ревізійна комісія __________________ споживчого товариства
(споживспілки).
7.2. Ревізія господарсько-фінансової діяльності Ринку
проводиться щорічно з обов'язковим залученням фахівців
бухгалтерії, юридичних, фінансових, комерційних та інших
структурних підрозділів _______________ споживчого товариства
(споживспілки).
7.3. Ринок надає ревізійній комісії, іншим контролюючим
органам первинні документи, регістри бухгалтерського обліку,
звіти, інформацію та інші матеріали, створює умови для проведення
ревізій і перевірок.
7.4. Ревізійна комісія готує та вносить на розгляд ___________________ споживчого товариства (споживспілки) висновки
за результатами ревізій господарсько-фінансової діяльності Ринку
та проекти відповідних рішень.
8. Припинення діяльності Ринку
8.1. Припинення діяльності Ринку у результаті злиття,
приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті
ліквідації здійснюється за рішенням правління _________________
споживчого товариства (споживспілки) або з інших підстав,
передбачених чинним законодавством України.
8.2. Припинення діяльності Ринку здійснюється ліквідаційною
комісією, призначеною правлінням __________________ споживчого
товариства (споживспілки).
8.3. Ліквідаційна комісія, комісія з припинення за актом
приймання-передачі приймає та оцінює наявне майно Ринку, виявляє
його дебіторів і кредиторів, вживає заходи для стягнення та сплати
боргів Ринку, складає ліквідаційний баланс та подає його на
затвердження правління _________________ споживчого товариства
(споживспілки).
8.4. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду,
заподіяну Ринку, _____________ споживчому товариству
(споживспілці) бухгалтерським обліком господарських операцій,
пов'язаних з ліквідацією Ринку, включаючи оцінку майна і
зобов'язань Ринку, та складання ліквідаційного балансу і
фінансової звітності. Майно, що залишилося після ліквідації Ринку,
передається _____________ споживчому товариству (споживспілці).
8.5. При припиненні діяльності Ринку отримане у користування
майно або майно, що ним орендоване, а також інше майно у триденний
термін повертається __________________ споживчому товариству
(споживспілці).
9. Реквізити ___________ споживчого
товариства (споживспілки)
Адреса: __________________________________________
ідентифікаційний код _____________________________
розрахунковий рахунок ____________________________
__________________________________________________
код ЄДРПОУ _______________________________________
підпис ___________________________________________
Голова правління
споживчого товариства
(споживспілки) __________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова шостих
зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
12.11.2008

КОНТРАКТ
з директором підприємства споживчої кооперації
"______________ ринок" ______________ споживчого товариства
(споживспілки) (типовий)

Відповідно до Статуту підприємства споживчої кооперації
"_____________ ринок" _______________________ споживчого
товариства (споживспілки) (далі - Ринок), затвердженого постановою
правління ____________________ споживчого товариства
(споживспілки) від ____________ N ____________ і зареєстрованого _________________________________________________________________,
(назва органу, який зареєстрував статут, дата реєстрації)
правління _________________________ споживчого товариства
(споживспілки) (далі - Правління), з однієї сторони, та
громадянин _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Директор), з іншої сторони, уклали цей контракт про таке: __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
призначається на посаду директора "__________________ ринку"
споживчого товариства (споживспілки).
1. Загальні положення
1.1. За цим контрактом Директор зобов'язується безпосередньо
та через сформований ним штат працівників здійснювати поточне
управління (керівництво) Ринком, забезпечувати його рентабельну
роботу, ефективно використовувати і зберігати майно Ринку (основні
засоби, грошові кошти, товари, сировину, матеріали тощо) (далі -
майно), а Правління зобов'язується створювати належні умови для
матеріального забезпечення і організації праці Директора.
1.2. Цей контракт є трудовим договором між Правлінням та
Директором.
1.3. Директор, з яким укладено контракт, є представником
Ринку при реалізації повноважень, функцій, обов'язків,
передбачених статутами Ринку, _________________ споживчого
товариства (споживспілки), виконанні рішень Правління, дотриманні
вимог законодавства України, нормативних актів Укоопспілки.
1.4. З питань, що належать до компетенції директора, останній
діє на підставі єдиноначальності та підпорядкований і підзвітний
Правлінню у межах, встановлених законодавством, статутами ____________________ споживчого товариства (споживспілки), Ринку
та цим контрактом.
1.5. З метою перевірки відповідності Директора посаді, яка
йому ввіряється, встановлюється випробувальний термін - три
місяці.
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Правління ________________ споживчого товариства
(споживспілки): 2.1.1. Представляє і захищає інтереси Ринку та його майнові
права у відповідних державних та інших органах, а також у
міжнародних організаціях. 2.1.2. Контролює діяльність Ринку, ефективне використання і
збереження закріпленого за Ринком майна. 2.1.3. Затверджує річні та квартальні плани
господарсько-фінансової діяльності Ринку та погоджує умови
колективного договору. 2.1.4. Розглядає і вирішує будь-які інші питання діяльності
Ринку. 2.1.5. Вимагає від Директора достроковий звіт про його
роботу, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання
своїх обов'язків з управління Ринком, користування і розпорядження
його майном та приймає відповідні рішення. 2.1.6. Забороняє передбачуване незаконне передання,
відчуження, уступки майна або земельної ділянки Ринку або її
частини, якщо наявні достатні докази того, що ці дії будуть
здійснені. 2.1.7. Звільняє Директора у разі незадовільного результату
випробування, після закінчення дії контракту, достроково за
ініціативою Директора, достроково за ініціативою Правління за
порушення законодавства України, недотримання нормативних актів
Укоопспілки, статутів споживчого товариства (споживспілки), Ринку
та умов контракту. 2.1.8. Забороняє на Ринку спільну роботу осіб, які є
близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри,
діти, а також батьки, брати, сестри і діві подружжя), якщо у
зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо
підпорядковані або підконтрольні один одному. Ця заборона не
поширюється на родичів, які працюють на робітничих посадах. 2.1.9. Здійснює відсторонення Директора від роботи відповідно
до законодавства України при допущенні ним порушень законодавства
України, нормативних актів Укоопспілки, статутів споживчого
товариства (споживспілки), Ринку та умов цього контракту. 2.1.10. Координує роботу Ринку щодо впровадження передового
досвіду та досягнень технічного прогресу. 2.1.11. Сприяє підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів,
вирішенню соціально-побутових питань Ринку відповідно до плану
господарсько-фінансової діяльності.
2.2. Директор зобов'язаний забезпечити: 2.2.1. Додержання законодавства України, виконання рішень
загальних зборів уповноважених споживчих товариств (споживспілок),
з'їздів (конференції) споживчої кооперації України, району,
області, Автономної Республіки Крим, зборів Ради, райспоживспілки,
облспоживспілки, Автономної Республіки Крим, Укоопспілки, статутів
споживчого товариства (споживспілки) та Ринку. 2.2.2. Збереження, примноження і ефективне використання майна
та грошових коштів Ринку. 2.2.3. Складання в установленому порядку річного плану
господарсько-фінансової діяльності Ринку з поквартальною розбивкою
та подання його на затвердження Правлінню до 1 грудня поточного
року, узгодження умов колективного договору з Правлінням. 2.2.4. Виконання планів господарсько-фінансової діяльності,
прийнятих від підприємства власником, умов колективного договору,
Програми розвитку Ринку, своєчасність виплати заробітної плати
працівникам. У разі невиконання, умов визначених підпунктом 2.2.4,
допущення збитків, простроченої дебіторської заборгованості,
нестач, крадіжок, інших втрат від безгосподарності, нецільового
використання коштів і майна Ринку разом зі звітом подається
письмове пояснення. 2.2.5. Ведення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової
діяльності Ринку, складання фінансової і статистичної звітності у
порядку, встановленому законодавством України, нормативними актами
Укоопспілки, подання її у порядку та встановлені строки органу
державної статистики, податковому органу та Правлінню. 2.2.6. Дотримання правил використання інформації, яка в
установленому порядку віднесена до конфіденційної чи становить
комерційну таємницю. 2.2.7. Створення на робочих місцях умов праці відповідно до
вимог законодавства України, додержання працівниками Ринку
трудової і виробничої дисципліни, правил безпеки праць
протипожежної безпеки, а також гарантування їх прав про охорону
праці і здоров'я, встановлених законодавством України і
колективним договором.
2.3. Директор має право: 2.3.1. Самостійно вирішувати питання діяльності Ринку,
пов'язані з виконанням планів господарсько-фінансової діяльності,
за винятком віднесених Статутом Ринку до компетенції Правління. 2.3.2. Діяти без письмових доручень, представляти інтереси
Ринку у вітчизняних та іноземних організаціях, підприємствах і
установах, судових органах, укладати правочини в межах
повноважень, визначених Статутом Ринку. 2.3.3. Укладати трудові договори, видавати доручення,
відкривати у банках поточні та інші рахунки, розпоряджатися
коштами і майном Ринку у межах повноважень, наданих Статутом
Ринку. При укладенні трудових договорів затверджувати працівникам
Ринку посадову (робочу) інструкцію та визначати умови їх праці і
відпочинку згідно з трудовим законодавством, з урахуванням
галузевих особливостей, визначених галузевою угодою, колективним
договором, Статутом та фінансовими. можливостями Ринку. 2.3.4. Укладати договори на будівництво і ремонти основних
засобів у межах затвердженого Правлінням ліміту капіталовкладень
на поточний рік та наданих Статутом Ринку повноважень. 2.3.5. Визначати організаційну структуру, розробляти кошторис
на утримання та штатний розпис працівників Ринку за письмовим
погодженням Правління. 2.3.6. Видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для
всіх працівників Ринку. В межах затвердженого Правлінням кошторису
та штатного розпису приймати на роботу і звільняти з роботи
працівників згідно з чинним законодавством (крім головного
бухгалтера і заступника директора Ринку, які призначаються на
посади після попереднього погодження їх кандидатур з Правлінням). За недоліки у роботі та порушення трудової дисципліни
застосовувати до працівників дисциплінарні стягнення. 2.3.7. Бути присутнім на засіданнях Правління, де
розглядаються будь-які питання діяльності Ринку.
3. Оплата праці та соціально-побутове
забезпечення Директора
3.1. За виконання обов'язків, передбачених Статутом Ринку та
цим контрактом, Директору за кошти Ринку встановлюється місячний
посадовий оклад у сумі ________________ грн. (цифрами і літерами)
3.2. Правлінням, відповідно до нормативних актів Укоопспілки,
можуть застосовуватися додаткові заходи матеріального заохочення
Директора за умови прибуткової діяльності Ринку і наявності
коштів: 3.2.1. Надбавки і доплати до посадового окладу. 3.2.2. Винагорода за підсумками роботи за рік. 3.2.3. Премії за наслідками господарсько-фінансової
діяльності за квартал у розмірі до 50 відсотків посадового окладу
за фактично відпрацьований час. 3.2.4. Одноразові грошові винагороди за виконання особливо
важливих завдань, доручень Правління. 3.2.5. Матеріальну допомогу на оздоровлення один раз на рік
(як правило, при наданні щорічної відпустки).
3.3. За недоліки у роботі Правління може позбавляти Директора
повністю або частково надбавки до посадового окладу та премії за
наслідками господарсько-фінансової діяльності. 3.3.1. При наявності заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам Ринку нарахування та виплата всіх видів надбавок
та премій Директору не проводиться. 3.3.2. У разі невиконання плану господарсько-фінансової
діяльності, допущення непродуктивних витрат, виникнення на Ринку
нещасного випадку, у тому числі із летальним наслідком з вини
Ринку, премія Директору не нараховується. 3.3.3. Премії також не нараховуються у разі притягнення
Директора у звітному періоді до дисциплінарної відповідальності,
невиконання програми розвитку матеріально-технічної бази Ринку,
зменшення обсягів привозу на Ринок сільськогосподарської продукції
та обсягів її реалізації через торговельно-закупівельні пункти
Ринку.
3.4. Директору надається щорічна відпустка на 24 календарних
дні та додаткова відпустка за ненормований робочий день на ___
календарних днів. Часі порядок використання щорічної відпустки
(початок та закінчення, поділ її на частини тощо) визначається
рішенням Правління.
3.5. Директор користується соціально-побутовими пільгами
нарівні з іншими працівниками і дотримується Правил внутрішнього
трудового розпорядку Ринку.
4. Відповідальність сторін
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків,
передбачених Статутом Ринку та цим контрастом, сторони несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Директор несе встановлену законодавством України
дисциплінарну та іншу відповідальність за: 4.2.1. Недотримання вимог законодавства України. 4.2.2. Незабезпечення виконання вимог Статуту Ринку, постанов
з'їздів (конференції) споживчої кооперації України, зборів Ради,
райспоживспілки, облспоживспілки, Автономної Республіки Крим,
Укоопспілки, цього контракту. 4.2.3. Незабезпечення збереження майна Ринку,
безгосподарність, незаконні списання з балансу основних засобів,
заборгованості, нестач майна, грошових коштів та інших боргів, а
також відчуження, продаж, обмін та передачу основних засобів і
майна у заставу, оренду, надання безоплатно у тимчасове
користування або позику будь-яким юридичним чи фізичним особам на
порушення вимог Статуту Ринку. Збитки, заподіяні Ринку з вини
Директора, відшкодовуються ним особисто у розмірах і порядку, що
визначені законодавством України про працю. 4.2.4. Незабезпечення належної організації бухгалтерського
обліку фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у
первинних документах, збереження бухгалтерських документів,
регістрів бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної
звітності протягом встановлених законодавством термінів, неякісне
складання і несвоєчасне її подання. 4.2.5. Невиконання планів господарсько-фінансової діяльності,
умов колективного договору, допущення порушення фінансової,
розрахунково-платіжної і касової дисципліни. 4.2.6. Невиконання чи неналежне виконання договірних
зобов'язань з юридичними чи фізичними особами, утому числі за
міжнародними угодами. 4.2.7. Допущення порушень термінів виплати зарплати
працівникам Ринку. 4.2.8. Незабезпечення безпечних умов праці,
санітарно-гігієнічних норм і вимог щодо збереження здоров'я
працівників Ринку, недотримання вимог протипожежної безпеки. 4.2.9. Порушення трудової дисципліни, вимог Статуту _____________ споживчого товариства (споживспілки) та невиконання
пропозицій ревізійної комісії за наслідками ревізій та тематичних
перевірок діяльності Ринку.
4.3. На час дії цього контракту Директор не має права
працювати на інших підприємствах, в організаціях, установах, а
також займатися підприємницькою діяльністю, за винятком
педагогічної діяльності.
4.4. Для перевірки фактів, що мають ознаки порушення
обмежень, вказаних у пунктах 2.1.8, 4.2, 4.3 контракту, Правління
може тимчасово усунути Директора від виконання обов'язків з
одночасним покладанням обов'язків Директора на іншу особу.
5. Внесення змін і доповнень
до контракту, умови його припинення
та вирішення спорів
5.1. У разі зміни господарювання у зв'язку з прийняттям
законів та нормативно-правових актів України, нормативних актів
Укоопспілки, інших нормативних документів сторони мають право
порушувати питання про зміну (уточнення) цього контракту. Внесення
змін і доповнень, що поширюються на взаємовідносини за цим
контрактом, здійснюються підписанням додаткових угод.
5.2. Цей контракт припиняється: 5.2.1. Після закінчення терміну його дії. 5.2.2. За угодою сторін. 5.2.3. З ініціативи Правління до закінчення терміну дії
контракту, зміни правового статусу Ринку та форс-мажорних
обставин, а також за умов, викладених у п. 5.3 контракту. 5.2.4. З ініціативи Директора до закінчення терміну дії
контракту у випадках, передбачених п. 5.4. 5.2.5. З інших підстав, передбачених законодавством та цим
контрактом.
5.3. Директор може бути звільнений з посади, а цей контракт
розірваний з ініціативи Правління до закінчення терміну його дії
за: 5.3.1. Невиконання плану господарсько-фінансової діяльності
Ринку. 5.3.2. Невиконання Ринком зобов'язань з виплати заробітної
плати працівникам; внутрішньогосподарських відрахувань та інших
платежів, встановлених Правлінням. 5.3.3. Одноразове грубе порушення обов'язків, визначених
законодавством України, нормативними актами Укоопспілки, статутами
споживчого товариства (споживспілки), Ринку, цим контрактом,
внаслідок чого Ринок зазнав значних негативних наслідків,
матеріальних збитків, штрафів, моральної шкоди Ринку або
споживчому товариству, (споживспілці), втрати основних засобів,
передачу основних засобів у заставу, оперативну оренду, їх
списання та списання дебіторської заборгованості, придбав сам,
передав іншим особам, утому числі безоплатно, втратив або
розтратив майно Ринку, дав згоду на відчуження майна, вилучення
земельної ділянки або її частини, укладання кредитних договорів та
надання благодійної допомоги без згоди Правління; залучення
інвестицій, додаткового пайового капіталу, капіталовкладень на
нове будівництво Ринку та модернізацію і реконструкцію
матеріально-технічної бази без встановленого Правлінням ліміту. 5.3.4. Порушення порядку здійснення розрахунків у
національній та іноземній валютах, невиконання Ринком укладених
договорів, зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими
фондами щодо сплати податків, зборів і інших обов'язкових
платежів. 5.3.5. Допущення простроченої дебіторської та кредиторської
заборгованості, доведення Ринку до можливого банкрутства. 5.3.6. Неподання або несвоєчасне подання Правлінню річного
плану господарсько-фінансової діяльності Ринку з поквартальним
визначенням фінансових та статистичних показників та неузгодження
умов колективного договору. 5.3.7. Допущення порушень, вказаних у пунктах 4.2 та 4.3
контракту. 5.3.8. Іншими підставами, передбаченими законодавством
України.
5.4. Контракт може бути розірваний з ініціативи Директора до
закінчення терміну його дії: 5.4.1. У випадку систематичного невиконання Правлінням своїх
обов'язків за цим контрактом або прийняття ним рішень, що
обмежують чи порушують компетенцію та права Директора, втручаються
в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести до
погіршення фінансових результатів діяльності Ринку. 5.4.2. У разі хвороби чи інвалідності, що перешкоджають
виконанню обов'язків за контрактом. 5.4.3. З інших підстав, передбачених законодавством України.
5.5. При розірванні контракту з власної ініціативи. Директор
зобов'язаний письмово повідомити про це Правління за два тижні до
його розірвання.
5.6. У разі дострокового припинення дії контракту з
незалежних від Директора причин (зміна правового статусу Ринку,
форс-мажорні обставини) Правління може визначити Директору
додаткові гарантії та компенсації.
5.7. Якщо розірвання контракту проводиться за підставами,
передбаченими контрактом, але непередбаченими законодавством
України, про це зазначається у трудовій книжці Директора з
посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ).
5.8. Спори між сторонами вирішуються згідно з чинним
законодавством України.
6. Термін дії контракту
6.1. Цей контракт укладається на один рік, діє з 200_ р. до
200_ р.
6.2. За два місяці до закінчення терміну дії він може за
письмовою угодою сторін бути продовжений або укладений на новий чи
інший термін.
7. Особливі умови, у тому числі конфіденційність
7.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності
умов контракту.
7.2. Конфіденційність умов контракту або його частини не
поширюється на умови, урегульовані законодавством України, та на
органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням
законодавства України.
7.3. Умови конфіденційності можуть бути порушені сторонами
при захисті своїх інтересів у суді.
7.4. З окремим розділом контракту ознайомлюються працівники
бухгалтерії Ринку, які займаються визначенням розміру виплат
Директору. Вони попереджаються Директором про необхідність
дотримання умов конфіденційності.
8. Адреси сторін та інші відомості
8.1. Відомості про Ринок:
Повна назва: ____________________________________________________
Адреса: _________________________________________________________
Розрахунковий рахунок N ________________________________ у банку,
код _____________________________________________________________
МФО _____________________________________________________________
8.2. Відомості про Правління:
Повна назва: ____________________________________________________
Адреса: _________________________________________________________
Голова Правління ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Службовий телефон _______________________________________________
8.3. Відомості про Директора:
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт серія _____________________ N __________________, виданий
__________________________________________________________________
(ким, коли)
Ідентифікаційний номер __________________________________________
Домашня адреса: _________________________________________________
Службовий та мобільний телефони _________________________________
8.4. Пільги з оподаткування _________________________________
9. Цей контракт складений
у двох примірниках, які зберігаються
у кожної зі сторін і мають
однакову юридичну силу
10. Додатки до контракту
10.1. Анкета (додаток 1).
10.2. Заява (додаток 2).
10.3. Лист-погодження кандидатури Директора та постанова про
призначення його на посаду (додаток 3).
Від Правління Директор __________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
__________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Дата ____________
Дата ____________
М.П.

Додаток 1
до контракту з директором
"____________________ ринку" ___________ споживчого
товариства (споживспілки)

АНКЕТА _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Чи ознайомлені Ви із статутом Ринку та чи розумієте його
норми і вимоги? ______________________________
2. Чи ознайомлені Ви із статутом _________ споживспілки та чи
розумієте його норми і вимоги? ______________
3. Чи ознайомлені Ви з обов'язками майбутньої посади і
контрактом? ______________________________________
4. Членом якого споживчого товариства Ви є із якого часу?
Номер і дата видачі членського квитка ______________
5. Співвласником яких кооперативних підприємств Ви є? Зазначте розмір Вашого паю (частки) у майні споживчого
товариства (назвіть якого і якої споживспілки). __________________________________________________________________
6. Чи здійснюєте Ви підприємницьку діяльність? Якщо так,
назвіть вид діяльності, підприємство, його юридичну і фактичну
адреси. __________________________________________________________
7. Чи входите Ви до органів управління або є власником
підприємницьких структур? Якщо так, то назвіть яких. __________________________________________________________________
8. Чи працюєте Ви за сумісництвом? Якщо так, то назвіть
організацію, (підприємство) та займану посаду.
9. Чи готові Ви у разі призначення на посаду директора
"__________________ ринку" припинити роботу за сумісництвом,
підприємницьку діяльність, вийти зі складу органів управління
підприємницьких структур? _____________________
Дата заповнення анкети і підпис претендента ______________________

Додаток 2
до контракту з директором
"____________________ ринку" _____________ споживчого
товариства (споживспілки)

Правлінню _________________________
споживчого товариства (споживспілки) ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ року народження,
яка (який) мешкає за адресою: ____________________________________
(поштовий індекс, місто (село,
____________________________________
селище), вулиця, будинок, квартира)
тел.: ______________________________

ЗАЯВА
Прошу призначити мене на посаду директора "_________________
ринку" _________________ споживчого товариства (споживспілки). З обмеженнями, які встановлені для директора ринку статутами
"__________________ ринку" та _________________ споживчого
товариства (споживспілки), я ознайомлений і попереджений, що
невиконання вимог цих статутів і контракту може бути підставою для
відсторонення або дострокового звільнення мене з посади директора
"________________ ринку". У разі призначення мене на посаду директора зобов'язуюся у
10-денний термін припинити роботу за сумісництвом, підприємницьку
діяльність, вийти зі складу органів управління ____________________________________________________.
(назва суб'єкта підприємницької діяльності)
Дата написання заяви ________________________
(підпис претендента)
________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до контракту з директором
"________________ ринку" _________________ споживчого
товариства (споживспілки)
Голові правління ___________
споживчого товариства
(споживспілки)

Повідомляємо, що Правління _______________________ розглянуло
(назва вищої споживспілки)
Ваше подання від ______________ N _________ і погоджує призначення __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________ на посаду директора _____________ ринку" __________
споживчого товариства (споживспілки) з випробувальним терміном ________________ місяці.
Голова правління __________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова шостих
зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
12.11.2008

ПОЛОЖЕННЯ
про визначення розміру тарифів на платні
послуги ринків споживчої кооперації України

1. Загальні положення
Законами України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 )
(стаття 12) та "Про кооперацію" ( 1087-15 ) (стаття 24) визначено,
що споживчі товариства, спілки та їх підприємства самостійно або
на договірних засадах встановлюють ціни і тарифи на надані
послуги, виходячи з попиту та пропозицій, за винятком послуг, на
які передбачено державне регулювання цін і тарифів. Положення про визначення розміру тарифів на платні послуги
ринків споживчої кооперації України (далі - Положення) є
нормативним актом Укоопспілки. Платні послуги ринків з продажу продовольчих і непродовольчих
товарів пов'язані зі створенням для продавців і покупців належних
умов у процесі купівлі-продажу товарів з додержанням ветеринарних,
санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках,
прав споживачів і вимог податкового законодавства. Правилами торгівлі на ринках, затвердженими наказом
Мінекономіки, Міністерством внутрішніх справ України, Державною
податковою адміністрацією та Держспоживстандартом України
26.02.2002 N 57/188/84/105 ( z0288-02 ), з наступними змінами і
доповненнями, визначені такі платні послуги ринків: утримання торговельних місць (*) в належному стані, прокат
торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної
техніки, санітарного одягу, бронювання торговельних місць,
зважування на товарних вагах, розруб м'яса рубачами ринку,
зберігання продукції і особистих речей у камерах схову, на складах
і холодильниках, консультації спеціалістів,
вантажно-розвантажувальні роботи та транспортні послуги.
_______________
(*) Примітка. За право займання торговельного місця на ринку
з юридичної чи фізичної особи справляється місцевий податок -
ринковий збір у порядку, визначеному законодавством України.
Тарифи на платні послуги ринків за своїм економічним змістом
є джерелом для забезпечення покриття витрат, пов'язаних з
діяльністю ринкового господарства, його належного утримання і
розвитку відповідно до чинного законодавства України. Якщо ринок займається декількома видами діяльності, необхідно
розподілити адміністративні та інші непрямі витрати між видами
діяльності відповідно до обраної бази розподілу (за питомою вагою
в загальному обсязі діяльності (оплаті праці, прямих витратах).
2. Обґрунтування тарифу
за утримання торговельного місця
Плата за утримання торговельних місць на кооперативних ринках
є одним з видів тарифів за тимчасове користування відповідним
чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу
різноманітних товарів. Тариф за утримання торговельного місця повинен
встановлюватися у розмірі, який забезпечуватиме відшкодування
витрат на утримання торговельних місць ринку, сплату податку на
додану вартість, інших податків, що сплачуються ринком, та
отримання планової суми прибутку. При обґрунтуванні тарифу слід враховувати прямі витрати,
безпосередньо пов'язані з утриманням і обслуговуванням торгових
місць, і частину адміністративних та інших непрямих витрат, що
відноситься на торгові місця. До поточних витрат на утримання торговельних місць слід
відносити: витрати на оплату праці персоналу, що обслуговує ринок
(контролерів, касирів, водіїв, охоронців і інших працівників),
відрахування на соціальні заходи, суму амортизаційних відрахувань,
плату за землю, комунальні послуги, дезинфекцію, витрати на
забезпечення працівників спецодягом, витрати на ремонт, на
позавідомчу охорону, пожежну безпеку, інші витрати, які можуть
бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. При визначенні розміру тарифу за торговельне місце у
калькуляцію слід закладати планові місячні витрати, розраховані,
виходячи із середньомісячних витрат за попередній квартал (рік) з
урахуванням змін, що відбулися протягом цього періоду. Зокрема,
при підвищенні заробітної плати слід фактичні витрати на оплату
праці за розрахунковий період до підвищення перерахувати на
коефіцієнт підвищення тарифних ставок (окладів). Витрати на оплату
комунальних послуг розраховувати, виходячи з середньомісячних (з
розрахунку за рік) фактичних обсягів витрат у натуральному виразі
та діючих тарифів на момент проведення розрахунків. Приклад розрахунку плати за утримання торговельного місця: Витрати по утриманню торговельних місць за місяць:
1. Оплата праці персоналу, що обслуговує ринок:
- контролер 6 осіб х 550 = 3300 грн.
- охоронець 3 особи х 550 = 1650 грн.
- прибиральниця 2 особи х 550 = 1100 грн.
Разом 6050 грн.
Премія 20% 1210 грн.
Всього: 7260 грн.
2. Нарахування на фонд оплати праці
7260 х 36,7% --------------- = 2664 (грн.) 100%
3. Плата за землю - 1214 грн.
4. Амортизація основних засобів (згідно з
розрахунком) - 600 грн.
5. Електроенергія (середньомісячна - 500 грн.
потреба за діючим тарифом)
6. Водопостачання та водовідведення - 200 грн.
7. Вивіз сміття (за договором) - 235 грн.
8. Ремонт (згідно з кошторисом) - 1200 грн.
9. Інші прямі витрати (страхування - 500 грн.
працівників, дезинфекція, дератизація
тощо)
Всього прямих витрат за місяць -14373 грн.
Непрямі витрати, що відносяться на цей вид послуг,
включаються відповідно до розрахунку. Оберемо за базу розподілу питому вагу в обсязі діяльності.
Валовий дохід ринку за попередній квартал - 102850 грн., у т.ч.
плата за надання торговельних місць - 72000 грн. Питома вага доходів від надання торговельних місць у
загальних доходах:
(72000 : 102850) х 100% = 70,0%.
Загальні непрямі витрати ринку:
1. Оплата праці адмінперсоналу:
директор 1 особа х 1000 = 1000 грн.
гол. бухгалтер 1 особа х 900 = 900 грн.
бухгалтер - касир 1 особах 700 = 700 грн.
Разом: 2600 грн.
2600 грн. х 20%
премія 20% ------------------ 520 грн. 100%
Всього: 3120 грн.
Нарахування на фонд оплати адмінперсоналу
3120 х 36,7% --------------- = 1145 грн. 100%
Інші непрямі витрати (на відрядження, поштово-телеграфні
витрати, послуги зв'язку, страхування, податки тощо) - 700 грн. Всього: непрямі витрати - 4965 грн. Частка оплати праці адмінперсоналу та інших непрямих витрат,
що припадає на вид діяльності з надання торговельних місць у
нашому прикладі, - 70%.
4965 грн. х 70% ------------------ = 3475 грн. 100%
Всього: витрати, пов'язані з наданням торговельних місць -
17848 грн. Розмір тарифу залежить від суми витрат, кількості
торговельних місць, режиму роботи ринку та коефіцієнту
використання торговельних місць, який можна розрахувати за
формулою:
М
ф
К = ----------, (1) ВТМ М х Д
р
де К - коефіцієнт використання торговельних місць;
ВТМ М - сумарна фактична кількість зайнятих і оплачених ф торговельних місць за місяць;
М - кількість торговельних місць на ринку;
Д - число днів роботи ринку за місяць.
р
Приклад для розрахунку тарифу за даними: Витрати за утримання торговельних місць ринку за місяць -
17848 грн. Кількість торговельних місць - 850. Число робочих днів за місяць - 25. Плановий рівень рентабельності - 25%. Коефіцієнт використання торговельних місць - 69,6% (0,696). Щоденні витрати за утримання торговельних місць на ринку
складуть:
17848 ------------ = 713,9 грн. 25
713,9 x 25%
Плановий прибуток складе: ----------------- = 178,5 грн. 100%
(713,9 + 178,5) х 20%
Податок на додану вартість: ---------------------- = 178,5 грн.
100%
Необхідний щоденний дохід для покриття витрат з урахуванням
отримання планового прибутку і податку на додану вартість:
713,9 + 178,5 + 178,5 = 1070,9 грн.
Число торговельних місць з урахуванням коефіцієнта
використання торговельних місць складає 850 х 0,696 = 592 місця. За таких умов тариф за торговельне місце складе:
1070,9 --------- = 1,81 грн. 592
Дані розрахунки можна викласти у вигляді формул: Суму доходу від торговельних місць можна обчислити за
формулою:
ВД = Т х М х Д х К , (2)
р ВТМ
де ВД - сума валового доходу; Т - тариф за торговельне місце. Виходячи з формули (2), тариф за місце дорівнює:
ВД
Т = ---------------------. (3) М х Д х К
р ВТМ
Валовий дохід повинен відшкодовувати витрати, забезпечити
планову суму, прибуток і покриття податку на додану вартість:
ВД = В + П + ПДВ, (4)
де В - витрати з утримання торговельних місць; П - плановий прибуток (визначається в кожному конкретному
випадку підприємством, умовно враховуємо 25%); ПДВ - податок на додану вартість (за діючою ставкою - 20%).
В х 25%
Враховуючи, що П = -----------------, 100%
(В + П) х 20%
а ПДВ = --------------------
100%
ВД = В х 1,25 х 1,20. (5)
Якщо підставимо у формулу (3) значення валового доходу (5),
отримаємо формулу розрахунку тарифу за утримання торговельного
місця:
В х 1,25 х 1,20
Т = -----------------. (6) М х Д х К
р ВТМ
Тариф за утримання торговельного місця при заданих у
наведеному вище прикладі параметрах складе:
17848 х 1,25 х 1,20
Т = --------------------- = 1,81 грн. 850 х 25 х 0,696
Якщо ринок є платником єдиного податку, то формула цього
тарифу матиме вигляд:
В х 1,25 х 1,111
Т = --------------------, (7) М х Д х К
р ВТМ
де 1,111 - коефіцієнт збільшення на єдиний податок,
розрахований виходячи з діючої ставки 10%, перерахованої з
врахуванням того, що вона застосовується на суму валового доходу:
10% х 100% --------------- = 11,1%. 100% - 10%
За необхідності тариф за утримання торговельного місця може
бути диференційований у залежності від виду продукції та
розташування і облаштування торговельних місць (критий ринок, під
навісом, відкриті місця). Диференціація тарифу дає можливість
встановити за кращі умови торгівлі більш високу плату. Коефіцієнт диференціації встановлюється довільно з
урахуванням витрат з утримання цих місць.
Таблиця 1
Приклад диференціації розміру тарифу за утримання
торговельного місця в залежності від розташування місця
-------------------------------------------------------------------- | Вид місця |Кількість| Коефіцієнт | Перевірка | Тариф з | | | місць |диференціації| розрахунків | урахуванням | | | | |гр. 2 х гр. 3|диференціації| | | | | | (грн.) | |--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+---------+-------------+-------------+-------------| |Критий ринок | 250 | 1,1 | 275 | 1,99 | |--------------+---------+-------------+-------------+-------------| |Під навісом | 350 | 1,0 | 350 | 1,81 | |--------------+---------+-------------+-------------+-------------| |Відкриті місця| 250 | 0,9 | 225 | 1,63 | |--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | | 850 | х | 850 | х | --------------------------------------------------------------------
Пояснення до розрахунків (за даними таблиці 1):
Критий ринок 250 x 1,1 = 275
Під навісом 350 х 1,0 = 350
Відкриті місця 850 - 275 - 350 = 225
225 : 250 = 0,9
При перевірці розрахунків кількість усіх місць (сума графи 4
таблиці 1) має дорівнювати кількості місць на ринку:
275 + 350 + 225 = 850 (місць).
Тариф з урахуванням коефіцієнта диференціації обчислюється
множенням загального тарифу на коефіцієнт (1,81 х 1,1 = 1,99)
і т.д.
При можливості обліку та розподілу витрат окремо по відкритих
місцях, під навісом і на критому ринку можна не використовувати
наведений принцип диференціації, а розраховувати тариф окремо по
кожному виду місць. Перегляд тарифів за утримання торговельних місць проводиться
за зміни цін на матеріальні ресурси і послуги, підвищенні
мінімальної заробітної плати, змін у податковому законодавстві
тощо.
3. Обґрунтування тарифів
на платні послуги ринку за користування
ваговимірювальними приладами, інвентарем,
спецодягом, обладнанням тощо
Розмір тарифу на ці послуги повинен включати витрати на
утримання інвентарю, обладнання, спецодягу тощо, прибуток і
податок на додану вартість. Витрати на утримання включають амортизаційні відрахування,
фонд оплати праці робітників, що виконують функції видачі
інвентарю, його ремонту, прання, зберігання тощо, нарахування на
фонд оплати праці, матеріальні витрати на ремонт, витрати на
повірку, клеймування ваг і гир, амортизацію приміщень для
зберігання інвентарю, опалення, освітлення та інші прямі витрати
частину адміністративних та інших непрямих витрат. Тариф за прокат ваг (гир), на видачу продавцям спецодягу,
інвентарю і інших послуг може бути обчислений за формулою:
- -
| Ц В | Т = | --- + ------- | х 1,25 х 1,20, (8) П | Д 12 х Д | - е р -
де Т - тариф за послугу;
П Ц - ціна купівлі інвентарю; Д - термін експлуатації (служби), днів; е В - витрати на утримання інвентарю; 12 - число місяців на рік; Д - кількість робочих днів за місяць; р 1,25 - коефіцієнт збільшення на плановий рівень
рентабельності; 1,20 - коефіцієнт збільшення на ПДВ.
Наприклад: вартість ваг з гирями - 600 грн., термін
експлуатації - 5 років, витрати на ремонт, клеймування, повірку,
утримання ваг і гир - 480 грн. за рік, кількість робочих днів -
25.
- -
| 600 480 | Т = | ------- + ------- | х 1,25 х 1,20 = 2,89 грн. П | 5 х 365 12 х 25 | - -
4. Обґрунтування тарифу за розруб м'яса
Тариф за розруб м'яса визначається, виходячи з витрат на
оплату праці рубача з нарахуваннями, витрат на інвентар, інших
прямих витрат, частини непрямих витрат, формування планового
прибутку та податку на додану вартість. Приклад обґрунтування тарифу за розруб м'яса: Місячна ставка рубача - 500 грн. (встановлюється
підприємством). Середня кількість робочого часу за місяць - 167 годин. Розмір премії - 20%. Годинна ставка оплати праці:
500 : 167 = 2,99 грн.
Годинна оплата праці з премією:
2,99 х 1,20 = 3,59 грн.
Нарахування на фонд оплати праці:
3,59 х 36,7% / 100% = 1,32 грн.
Витрати на оплату праці за зміну з нарахуваннями:
3,59 + 1,32 = 4,91 грн.
4,91 х 7 год. = 34,37 грн.
Витрати на утримання спецодягу і інвентарю за місяць -
238 грн:
за день - 238 : 25 = 9,52 грн.
6. Частка непрямих витрат, що припадає на розруб м'яса у
нашому прикладі, - 5,7% (Валовий дохід ринку за квартал
102850 грн., у т.ч. дохід, отриманий за розруб м'яса - 5850 грн.
Питома вага не прямих витрат, які припадають на розруб м'яса, -
5850 : 102850 х 100% = 5,7%). Непрямі витрати, що припадають на розруб м'яса, складають:
4965 х 5,7%
на місяць - -------------- = 283 грн. 100%
на день - 283 : 25 = 11,32 грн.
7. Всього витрат на день: 34,37 + 9,52 + 11,32 = 55,21 грн.
8. За норми розрубу м'яса рубач за зміну 300 кг
(встановлюється підприємством) витрати на 1 кг складуть:
55,21 : 300 = 0,184 грн. або 18,4 коп.
9. Тариф за розруб 1 кг м'яса з урахуванням планового
прибутку і податку на додану вартість
Т = 18,4 х 1,25 х 1,20 = 28 коп.
Формула розрахунку тарифу за розруб м'яса;
(Ч х Г + Н + В + В ) х 1,25 х 1,20
тс з соц утр непр
Тр = -------------------------------------------------, (9)
Н
в
де Ч - годинна тарифна ставка рубача з премією;
тс Г - годин за зміну; з Н - нарахування на оплату праці за день; соц В - витрати на утримання інвентарю тощо за день; утр В - частина непрямих витрат за день; непр Н - норма виробітку за зміну; в 1,25 - коефіцієнт збільшення на плановий рівень
рентабельності; 1,20 - коефіцієнт збільшення на ПДВ.
5. Обґрунтування тарифу
за зберігання товарів на складах у сховищі
Тариф за зберігання товарів у сховищі розраховується як
орендна плата за 1 кв.м площі за добу. Обґрунтування тарифу здійснюється, виходячи з витрат ринку на
утримання сховища (оплата праці комірника, нарахування на фонд
оплати праці, амортизація сховища, освітлення, опалення,
прибирання, інші прямі і частка непрямих витрат), планового
прибутку і ПДВ:
(В + В ) х 1,25 х 1,20
м непр
Т = ----------------------------, (10)
зб/кв.м П х К х 30
ВП
де Т - тариф за 1 кв.м площі за добу;
зб/кв.м В - прямі витрати на місяць з утримання сховища; м В - частина непрямих витрат; непр П - площа сховища, кв.м; К - коефіцієнт використання площі; вп 30 - днів на місяць; 1,25 - коефіцієнт збільшення на плановий рівень
рентабельності; 1,20 - коефіцієнт збільшення на ПДВ.
Коефіцієнт використання площі визначається відношенням
зайнятої площі в середньому за місяць (квартал) до загальної
площі.
Приклад: Площа сховища - 200 кв.м, витрати на утримання сховища -
550 грн. на місяць, непрямі витрати, що припадають на цю
послугу, - 2,4% (валовий дохід ринку за квартал - 102850 грн.,
у т.ч. дохід від зберігання продуктів у сховищі за квартал -
2520 грн., питома вага - 2520 : 102850 х 100% = 2,4%), а сума
непрямих витрат на місяць (4965 х 2,4% : 100%) = 119 грн.,
коефіцієнт використання площі - 0,7.
(550 + 119) х 1,25 х 1,20
Т = --------------------------- = 0,24 грн./кв.м.
зб/кв.м 200 х 0,7 х 30
6. Обґрунтування тарифу
за зберігання у холодильній камері
Для розрахунку тарифу за зберігання продукції у холодильній
камері використовується співвідношення:
(З х В ) х 1,25 х 1,20
м нпр
Т = -----------------------------, (11)
хол Е х К х 30
ВП
де Т - тариф за зберігання 1 кг продукції за добу;
хол З - прямі витрати на місяць на утримання холодильної камери; м В - частина непрямих витрат; Е - ємність камери, кг; К - коефіцієнт використання ємності камери; ВП 30 - днів на місяць; 1,25 - коефіцієнт збільшення на плановий рівень
рентабельності; 1,20 - коефіцієнт збільшення на ПДВ.
Коефіцієнт використання ємності холодильної камери
визначається як відношення середньої кількості продукції, що
зберігається (середнього залишку), до ємності камери. Валовий
дохід ринку 102850 грн. - у т.ч. дохід від зберігання м'яса у
холодильній камері за квартал - 1500 грн.; питома вага
1500 : 102850 х 100 = 1,46%, а сума непрямих витрат на місяць
(4965 х 1,46 : 100%) = 72,5 грн.
Приклад: Витрати на утримання холодильної камери 3000 грн. на
місяць, ємність камери 1500 кг, середній залишок продукції -
900 кг. За цих параметрів коефіцієнт використання ємності камери
складе:
К = 900 : 1500 = 0,6(*)
вл
_______________
(*) Примітка. При розрахунку не слід застосовувати коефіцієнт
використання ємності камери менше 0,5, навіть при фактично менших
показниках, оскільки це призведе до завищення тарифу та зменшення
попиту на послугу.
При цьому тариф складає:
(3000 грн. + 72,5 грн.) х 1,25 х 1,20
Т = --------------------------------------- грн./кг
хол 1500 кг х 0,6 х 30
7. Прикінцеві положення
Кабінет Міністрів України постановою від 25.12.96 N 1548
( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)" надав повноваження Раді Міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям встановлювати граничні розміри плати за послуги, що
надаються ринками з продажу продовольчих і непродовольчих товарів. Тарифи на інші послуги можна розрахувати аналогічно, за
викладених вище розрахунків та виходячи з затрат на їх здійснення. Витрати ринків, коефіцієнти використання за утримання
торговельних місць, площ, ємності, що розраховуються при
формуванні тарифів, мають бути обґрунтованими. Необґрунтоване завищення тарифів призведе до зниження попиту
на послуги та зменшення доходу, заниження - до негативних
наслідків господарювання. Відповідно до чинного законодавства Державна інспекція по
контролю за цінами, Антимонопольний комітет та інші контролюючі
органи здійснюють перевірки економічної обґрунтованості
затверджених ринками тарифів на послуги, контроль за регулюванням
цін (тарифів) та дотриманням законодавства про захист економічної
конкуренції суб'єктів господарювання та пріоритету прав
споживачів. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться Правлінням
Укоопспілки з наступним затвердженням Радою Укоопспілки. У разі внесення законодавцем змін чи доповнень до законів,
інших нормативно-правових актів або прийняття нових, які регулюють
правовідносини, що стосується Положення про визначення розміру
тарифів на платні послуги ринків, відповідні пункти цього
Положення діють у частині, що не суперечать законам, іншим
нормативно-правовим актам держави.

Додаток 8
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
з президією ЦК Постанова шостих
профспілки працівників зборів Ради Укоопспілки
споживчої кооперації України дев'ятнадцятого скликання
(постанова 12.11.2008
10.11.2008 N П-12/Р-12)

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Програми завершення розмежування
і закріплення власності в споживчій
кооперації України (Укоопспілці)
( n0001626-00 )

1. Розділ II. Визначення термінів.
1.1. Вилучити пункти 3; 5; 14; 15; 17; 20; 21, а пункти 4 -
19 вважати пунктами 3-14.
1.2. У пункті 4 слова "статутного капіталу" замінити словами
"неподільного фонду споживчого товариства".
1.3. Пункти 5 і 11 викласти у новій редакції: "5. Обов'язковий пайовий внесок - грошовий чи майновий
поворотний внесок члена (асоційованого члена) споживчого
товариства у створення та розвиток споживчого товариства, який
здійснюється сплатою грошей, передачею споживчому товариству
майна, у тому числі майнових прав, земельних ділянок". "11. Пай (частка) в майні підприємства споживспілки - пай
(частка), визначена споживчим товариством його члену, яку він
розмістив у підприємстві споживспілки і набув право отримання
виплат на паї з чистого прибутку підприємства. Члени споживчого товариства, які були прийняті в число
співвласників підприємства споживспілки відповідно до їх заяв
(таблиця 23), надалі вважаються членами споживчого товариства, які
мають пай (частку) в майні підприємства споживспілки з правом
щорічного нарахування виплат на паї".
1.4. Доповнити пунктом 15: "Індексація обов'язкових пайових
внесків, пай (частки) пайовиків в майні споживчого товариства,
підприємства споживспілки - механізм соціального захисту
пайовиків".
1.5. Доповнити пунктом 16: "Неподільний фонд споживчого
товариства - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних
внесків, відрахувань від доходу споживчого товариства та інших
надходжень, незаборонених законодавством, і не підлягає розподілу
між його членами (пайовиками)".
2. Розділ IV. Порядок завершення розмежування і закріплення
власності(*).
2.1. Пункт 1, абзац 4 після слів "групи першої" доповнити
словами в дужках " (крім об'єктів нерухомості житлового фонду)" і
далі за текстом.
2.2. Доповнити пункт 1 шостим, сьомим, восьмим абзацами: "Внесення змін у перелік об'єктів неподільного громадського
майна (крім об'єктів нерухомості житлового фонду) є виключною
компетенцією загальних зборів споживчого товариства, конференції
райспоживспілки, з'їзду (конференції) споживчої кооперації
області, АР Крим, України. Внесення на розгляд вищого органу управління споживчого
товариства, споживспілки питання про зміни до переліку
неподільного громадського майна (основних засобів) (крім об'єктів
нерухомості житлового фонду) попередньо погоджується з правліннями
райспоживспілки, облспоживспілки, Кримспоживспілки і Укоопспілки. По об'єктах нерухомості житлового фонду внесення змін до
переліку об'єктів неподільного громадського майна проводиться за
рішенням вищого органу управління споживчого товариства,
споживспілки або уповноваженого ним органу".
2.3. Вилучити пункти 10; 11; 12; 14.
2.4. Пункт 13 вважати відповідно пунктом 10.
2.5. (*)Доповнити розділ приміткою: "Споживче товариство, яке
з поважних причин не брало участі у завершальному етапі
розмежування і закріплення власності, за рішенням загальних зборів
членів споживчого товариства може визначити членам споживчого
товариства пай (частку) в його майні відповідно до Програми
завершення розмежування і закріплення власності в споживчій
кооперації України (Укоопспілки), затвердженої постановою XVIII
(позачергового) з'їзду споживчої кооперації України, зі змінами і
доповненнями, внесеними постановами четвертих, п'ятих, шостих,
сьомих зборів Ради Укоопспілки сімнадцятого скликання, постановами
других, третіх та четвертих зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання".
3. Вилучити розділ V. "Порядок прийняття пайовиків у число
співвласників підприємства споживспілки", а розділ VI. "Порядок
розпорядження пай (частками) в майні споживчого товариства,
підприємства споживспілки" вважати розділом V.
4. Доповнити розділом VI: "VI. Порядок індексації обов'язкових пайових внесків, пай
(частки) пайовиків в майні споживчого товариства, підприємства
споживспілки:
1. Індексація обов'язкових пайових внесків, пай (частки)
пайовиків у майні споживчого товариства, підприємства споживспілки
проводиться за рішеннями з'їзду споживчої кооперації України або
зборів Ради Укоопспілки. Вищі органи управління споживчих товариств, споживспілок або
уповноважені ними органи приймають рішення про індексацію
обов'язкових пайових внесків, пай (частки) пайовиків у майні
споживчого товариства, підприємства споживспілки (таблиця 24).
2. Джерелом індексації обов'язкових пайових внесків, пай
(частки) пайовиків у майні споживчого товариства, підприємства
споживспілки є резервний пайовий капітал, а при його
недостатності - пайовий (колективний) капітал. Сума коштів, яка
спрямовується на індексацію, визначається як добуток належних до
індексації загальних сум обов'язкових пайових внесків
споживспілки, пай (частки) пайовиків у майні споживчого
товариства, підприємства споживспілки та індексу інфляції за
звітний рік. У разі, якщо визначена таким чином сума перевищує
суму джерела індексації, то на індексацію спрямовується сума,
рівна сумі наявного джерела індексації. При цьому у споживчому
товаристві першочергово індексується обов'язковий пайовий внесок
пайовиків, а решта суми джерела індексації спрямовується на
індексацію пай (частки) пайовиків у майні споживчого товариства. Індекс інфляції визначається Державним комітетом статистики
України.
3. Індексація обов'язкових пайових внесків, пай (частки)
пайовиків проводиться в межах затвердженої загальної по споживчому
товариству, підприємству споживспілки суми індексації(таблиця 24)
за розрахунком індексації обов'язкових пайових внесків (додаток 1
до таблиці 24) та за розрахунком індексації пай (частки) пайовиків
в майні споживчого товариства, підприємства споживспілки (додаток
2 до таблиці 24).
4. Суми індексації обов'язкового пайового внеску та пай
(частки) в майні зараховуються на особисті рахунки членів
споживчого товариства окремо, за статтями: "індексація
обов'язкового пайового внеску" та "індексація пай (частки) у
майні".
5. Внести зміни до таблиць:
5.1. Вилучити таблиці: 16, 17, 20, 29 - до розділу IV,
пункт 10; 21, 21а, 22 - до розділу IV пункт 14; 23,24, 24а, 24б,
24в, 25, додаток до таблиці 25 - до розділу V, пункт 2.
5.2. Таблицю 18 до розділу IV, пункт 3 рахувати таблицею 16,
а таблицю 19 до розділу III, пункт 2 рахувати таблицею 17.
5.3. Таблиці 26, 27, 28, 30, 31 до розділу VI, пункт 2
рахувати відповідно таблицями 18, 19, 20, 21, 22 до розділу V,
пункт 2.
5.4. Доповнити таблицями 23 до розділу II, пункт 13; 24 - до
розділу VI пункт 3.
Таблиця 23 (розділ I, пункт 13)

УКРАЇНА
Центральна спілка споживчих товариств Укоопспілка

Правлінню ______________ споживспілки
(назва)
Співвласника ________________________
(назва підприємства)
_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу вивести мене зі складу співвласників підприємства _____ __________________________________________________________________
(назва підприємства)
_____________________________________________________ споживспілки
(назва споживспілки)
з "___" ____________ 200_ року, а пай (частку) в майні
підприємства перевести із статутного фонду підприємства у пайовий
фонд підприємства з правом щорічного нарахування виплат на паї з
чистого прибутку підприємства.
____________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ р.
Таблиця 24 (розділ VI, пункт 1)

УКРАЇНА
Центральна спілка споживчих товариств Укоопспілка

_________________ споживспілка
(назва)

ПОСТАНОВА
загальних зборів (зборів уповноважених)

членів ________________ споживчого товариства(*)
(назва)
село ________________ "___" ____________ 200 р.
місто
Про індексацію обов'язкових
пайових внесків та пай (частки)
пайовиків у майні споживчого товариства
Розглянувши пропозиції Комісії споживчого товариства з питань
завершення розмежування і закріплення власності в споживчій
кооперації України та враховуючи, що за даними Держкомстату
України індекс інфляції за рік становить %, загальні збори (збори
уповноважених) членів споживчого товариства
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Затвердити:
1.1. Суму індексації обов'язкових пайових внесків членів
споживчого товариства _____________ (літерами) грн. (додаток 1).
1.2. Суму індексації пай (частки) членів споживчого
товариства у майні споживчого товариства _____________ грн.
(додаток 2). (літерами)
2. Контроль за виконанням постанови покласти на правління та
ревізійну комісію споживчого товариства.
Голова зборів ____________________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Секретар зборів ____________________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Візи:
Головний бухгалтер
Юрист
_______________
(*) При індексації пай (частки) пайовиків у майні
підприємства споживспілки приймається рішення вищого органу
управління споживспілки - власника підприємства або уповноваженого
ним органу.

Додаток 1
до таблиці 24

УКРАЇНА
Центральна спілка споживчих товариств Укоопспілка

Додаток 1
до постанови
загальних зборів
(зборів уповноважених)
членів _________________
(назва споживчого товариства)

Розрахунок індексації
обов'язкових пайових внесків членів
__________________ (назва) споживчого товариства

Залишок на 31 грудня 200_ р.: - резервного пайового капіталу _______________ грн. - пайового (колективного) капіталу _______________ грн.
Індекс інфляції за ____ рік за даними Держкомстату України ____ %
Всього порядкових номерів __________ одиниць ------------------------------------------------------------------ (літерами) |Пор. номер|Прізвище,| Номер | Сума | Сума | Підпис | | | ім'я, по|особового |обов'яз- |індексації |пайовика | Загальна сума обов'язкових пайових | | батькові| рахунка | кового | обов'яз- | | внесків членів споживчого товариства | | пайовика| пайовика |пайового | кового | | (гр. 4) __________ грн. | | | (кн.ф. | внеску | пайового | | (літерами) | | | N К-20) | (кн.ф. | внеску | | | | | | N К-20) | (гр. 4 х | | Загальна сума індексації обов'язкових | | | | | Індекс | | пайових внесків членів споживчого | | | | | інфляції: | | товариства (гр. 5) __________ грн. | | | | |100 - гр. 4)| | (літерами) |----------+---------+----------+---------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+---------+----------+---------+------------+---------| | | | | | | | |----------+---------+----------+---------+------------+---------| | | | | | | | |----------+---------+----------+---------+------------+---------| | |Всього: | х | | | х | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії споживчого Голова правління Головний бухгалтер товариства з питань споживчого
завершення розмежування товариства
і закріплення власності
у споживчій кооперації
__________ ____________________ __________ ____________________ __________ ____________________ (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до таблиці 24

УКРАЇНА
Центральна спілка споживчих товариств Укоопспілка

Додаток 2
до постанови загальних
зборів (зборів уповноважених)
членів _____________________
(назва споживчого товариства)

РОЗРАХУНОК
індексації пай (частки) в майні
__________________ споживчого товариства(*)
(назва)

1. Залишок джерел індексації на 31 грудня 200_ р.
1.1. - резервного пайового капіталу _______ грн.
1.2. - пайового (колективного) капіталу _______ грн.
2. Із них використано на індексацію _______ грн.
обов'язкового пайового внеску пайовиків
(додаток 1 до постанови загальних зборів
(зборів уповноважених) (підсумок гр. 5)
3. Залишок джерел індексації, що підлягає _______ грн.
використанню (1.1 + 1.2 - 2)
4. Індекс інфляції за ____ рік за даними
Держкомстату України ____ %.
------------------------------------------------------------------ Всього порядкових номерів _________ одиниць |Пор.номер| Прізвище,| Номер | Пай | Сума | Підпис | (літерами) | | ім'я, по |особового |(частка) у| індексації |пайовика| | | батькові | рахунка | майні | пай | | Загальна сума пай (частки) пайовиків у майні | | пайовика | пайовика |споживчого| (частки) у | | споживчого товариства (гр. 4) __________ грн. | | | (кн.ф. |товариства| майні | | (літерами) | | | N К-20) | до | споживчого | | | | | |індексації| товариства | | Загальна сума індексації пай (частки) | | | | (кн.ф. | (гр. 4 х | | пайовиків у майні споживчого | | | | N К-20) | п. 4.2 : | | товариства (гр. 5) ____________ грн. | | | | |100 - гр. 4)| | (літерами) |---------+----------+----------+----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+----------+----------+----------+------------+--------| | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+------------+--------| | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+------------+--------| | |Всього: | х | | | х | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії споживчого Голова правління Головний бухгалтер товариства з питань споживчого товариства
завершення розмежування
і закріплення власності
у споживчій кооперації
________ ____________________ __________ ____________________ ________ ____________________ (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
_______________
(*) Розрахунок індексації пай (частки) в майні підприємства
споживспілки складається за аналогічною формою.

Додаток 9
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
з президією ЦК Постанова шостих
профспілки працівників зборів Ради Укоопспілки
споживчої кооперації України дев'ятнадцятого скликання
(постанова 12.11.2008
10.11.2008 N П-12/Р-11)

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про громадське майно
(основні засоби) споживчої кооперації України
( n0008626-03 )

1. Розділ 2. Визначення, структура, оцінка, амортизація та
бухгалтерський облік основних засобів:
1.1. Пункт 2.3.3 після елів "групи першої" доповнити словами
в дужках "(крім об'єктів нерухомості житлового фонду)".
1.2. Пункт 2.3.5 викласти у новій редакції: "Внесення змін у перелік об'єктів неподільного громадського
майна (крім об'єктів нерухомості житлового фонду) є виключною
компетенцією загальних зборів споживчого товариства, конференції
райспоживспілки, з'їзду (конференції) споживчої кооперації
області, АР Крим, України. Внесення на розгляд вищого органу управління споживчого
товариства, споживспілки питання про зміни до переліку
неподільного громадського майна (основних засобів) (крім об'єктів
нерухомості житлового фонду) попередньо погоджується з правліннями
райспоживспілки, облспоживспілки, Кримспоживспілки і Укоопспілки. По об'єктах нерухомості житлового фонду внесення змін до
переліку об'єктів неподільного громадського майна проводиться за
рішенням вищого органу управління споживчого товариства,
споживспілки або уповноваженого ним органу".
2. Розділ 3. Порядок списання основних засобів:
2.1. У пункті 3.2 після слів "автомобільний транспорт"
доповнити словами "іноземного виробництва (за винятком виробництва
країнами - учасниками СНД)".
3. Розділ 4. Порядок передачі в оперативну оренду основних
засобів:
3.1. У пункті 4.2 замість слів "а передача права користування
основними засобами (єдиним майновим комплексом)" записати "а
передача права користування єдиним майновим комплексом (будівлями,
спорудами, устаткуванням, земельною ділянкою)" і далі за текстом.
3.2. У пункті 4.3 замість слів "на один рік і більше"
записати "на три і більше років".
4. Розділ 5. Порядок продажу громадського майна (основних
засобів):
4.1. У пункті 5.3 абзац 1 замість слів "будівель і
транспортних засобів іноземного виробництва (за винятком
виробництва країнами-учасниками СНД)" записати "будівель,
транспортних засобів іноземного виробництва (за винятком будівель
і квартир житлового фонду та транспортних засобів виробництва
країнами - учасниками СНД)" і далі за текстом.
4.2. Пункт 5.3.1 після слів "(цілісного (єдиного) майнового
комплексу)" доповнити словами: "та/або частини корпоративного
права споживчого товариства, споживспілки в статутному фонді
(капіталі) підприємства".
4.3. Доповнити підпунктом 5.3.2 у такій редакції: "5.3.2. Попередня згода (постанова) споживспілки на продаж
підприємства (цілісного (єдиного) майнового комплексу) та/або
частини корпоративного права споживчого товариства, споживспілки в
статутному фонді (капіталі) підприємства (далі - майно) чинна
протягом дев'яти місяців віддати прийняття цього рішення. Органи управління споживчого товариства, споживспілки
розглядають питання щодо продажу зазначеного майна в порядку,
встановленому розділом п'ятим цього Положення".
4.4. У пункті 5.4: 4.4.1. Підпункт а) доповнити десятим і одинадцятим абзацами
такого змісту: "копії договору на проведення незалежної експертної оцінки та
висновку оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання; довідка власника основних засобів, що об'єкти основних
засобів не перебувають у податковій і банківській заставі". 4.4.2. Підпункт б) перший абзац після слів "мети продажу"
доповнити словами "в якому також зазначається площа земельної
ділянки, що підлягає відчуженню; наявність діючої кооперативної
торговельної мережі в населеному пункті; причини та період, з якого об'єкт (об'єкти) знаходиться на
консервації або не використовується в господарській діяльності;
заходи, які вживалися для використання об'єкта в інший спосіб
(передача в оренду, спільне використання тощо) або відновлення
цього роботи; орієнтовна вартість відновлювальних робіт; у разі продажу частини будівлі (майнового комплексу) -
обґрунтувати доцільність такого продажу; наявність комунікацій
(електропостачання, водопостачання, опалення, система каналізації
і водостоків тощо), їх стан; наявність та стан інженерного
обладнання, його основні технічні характеристики". Другий абзац після слів "року введення в експлуатацію"
доповнити словами "загальної площі кожного об'єкта" і далі за
текстом. Доповнити підпункт восьмим та дев'ятим абзацами такого
змісту: "копії договору на проведення незалежної експертної оцінки та
висновку оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання; довідка власника основних засобів, що об'єкти основних
засобів не перебувають у податковій і банківській заставі".
4.5. У пункті 5.6 абзац 1 після слова "будівлі" доповнити
словами в дужках "(крім об'єктів нерухомості і квартир житлового
фонду)" і далі за текстом.
4.6. У пунктах 5.7 абзац 1, 5.8 після слова "комісією",
"комісія" доповнити словами "власника майна", далі за текстом.
4.7. У пункті 5.8.1 після слів "податку на додану вартість"
записати "або єдиного податку, якщо їх сплата передбачена
законодавством України".
4.8. Пункт 5.8.1 доповнити абзацом такого змісту: "Стартова
ціна аукціонного майна, яка визначена комісією споживчого
товариства, споживспілки коригується власник ком аукціонного майна
на індекс інфляції, оприлюднений Державним комітетом статистики
України".
5. Розділ 6. Порядок безоплатної передачі основних засобів:
5.1. У пункті 6.3 після слів "основних засобів" доповнити
словами в дужках "(крім передачі в межах одного власника)", а
слова "за межі системи Укоопспілки" вилучити і далі за текстом.

Додаток 10
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова шостих
зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
12.11.2008

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок продажу
на аукціонах основних засобів підприємств
і організацій споживчої кооперації України
( n0007626-03 )

1. Розділ 1. Загальні положення.
1.1. У пункті 1.1 після слів "з продажу основних засобів"
доповнити словами і "(крім об'єктів нерухомості і квартир
житлового фонду)".
1.2. Пункт 1.2: 1.2.1. Пункт 1.2 доповнити терміном "Наступний аукціон" у
такому визначенні: "Наступний аукціон - аукціон, призначений
вдруге після того, як учасники першого аукціону не прийняли участь
у торгах або переможець аукціону відмовився від підписання
протоколу аукціону та/або договору купівлі-продажу аукціонних
основних засобів, несплати коштів за придбаний лот в передбачений
протоколом аукціону (договором купівлі-продажу) термін. Кількість наступних аукціонів (але не менше двох) визначає
власник аукціонних основних засобів. Якщо аукціон не відбувся через відсутність необхідної
кількості зареєстрованих учасників аукціону та/або неявки
зареєстрованих учасників аукціону, то наступний призначений
аукціон вважається першим аукціоном". 1.2.2. Визначення терміну "Організатор аукціону" викласти у
новій редакції: "Організатор аукціону - будь-яка організація (об'єднання),
підприємство (далі - підприємство), якому постановою вищого органу
управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженого
ним органу надано повноваження на проведення аукціону і з яким
укладена угода на реалізацію аукціонних основних засобів. Споживче товариство, споживспілка як юридична особа не може
бути організатором аукціону з продажу майна, власником якого воно
(вона) є". 1.2.3. Друге речення визначення терміну "Крок аукціону"
викласти у новій редакції: "Крок аукціону визначає організатор
аукціону: перший - в розмірі не менше 10 відсотків стартової ціни
аукціонних основних засобів, а кожний наступний - не менше одного
відсотка". 1.2.4. Термін "Завдаток (аванс) учасника аукціону" замінити
терміном "Гарантійний внесок учасника аукціону": "Гарантійний
внесок учасника аукціону - грошові кошти, які сплачує на поточний
рахунок організатора аукціону або власника аукціонних основних
засобів фізична або юридична особа в розмірі 10 відсотків
стартової ціни лота для участі в аукціоні"; В текстах Положення та додатків до Положення слова "Завдаток
(аванс)" у різних відмінках замінити на слова "Гарантійний внесок"
у відповідних за текстом відмінках.
2. Розділ 2. Підготовка до проведення аукціону.
2.1. Пункт 2.8 абзац перший викласти у новій редакції:
"Покупець (фізична або юридична особа), який виявив бажання взяти
участь в аукціоні, повинен перерахувати на поточний рахунок
організатора аукціону або власника аукціонних основних засобів
гарантійний внесок учасника аукціону у розмірі 10 відсотків
стартової ціни лота, який він має намір придбати, а також сплатити
на поточний рахунок або в касу організатора аукціону реєстраційний
внесок, розмір якого визначається організатором аукціону".
2.2. У пункті 2.9.1 перед словом "дні" записати "робочих",
слово"початку" замінити на слово "дня" та доповнити пункт другим
абзацом такого змісту: "Заборонено приймати заяви та допускати до
участі в аукціоні юридичні та фізичні особи, які за три робочих
дні до дня проведення аукціону не сплатили реєстраційний внесок
гарантійний внесок учасника аукціону, не надали документи,
зазначені у пункті 2.9".
2.3. У пункті 2.10 останнє речення продовжити словами "крім
випадків, встановлених законодавством України".
3. Розділ 3. Порядок проведення аукціону.
3.1. Пункти 3.1 - 3.6 викласти у новій редакції: "3.1. Лот виставляється на торги за наявності не менше двох
зареєстрованих учасників аукціону. Зареєстрованому учаснику аукціону, який не з'явився на
аукціон без поважних причин, гарантійний внесок учасника аукціону
не повертається.
3.2. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку
його проведення.
3.3. До початку торгів ліцитатор інформує про майно, що
виставляється на аукціон: надає коротку характеристику лота,
називає його номер відповідно до інформаційної картки, стартову
ціну та крок аукціону.
3.4. Початком торгів вважається момент оголошення ліцитатором
стартової ціни лота з першим кроком аукціону. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність
придбати лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи картку з
аукціонним номером, повернутим до ліцитатора. 3.4.1. Якщо протягом трьох хвилин після триразового
оголошення стартової ціни лота з першим кроком аукціону: а) жоден з учасників аукціону не виявив бажання придбати
запропонований ліцитатором лот, то об'єкт продажу знімається з
торгів, і аукціон за даним лотом не проводиться; б) тільки один із учасників аукціону виявив бажання придбати
запропонований ліцитатором лот, такий лот вважається проданим
бажаючому учаснику аукціону; в) два і більше учасників аукціону повідомили про готовність
придбати лот за оголошеною ціною, то торги продовжуються.
3.5. Учасникам аукціону, які не повідомили про готовність
придбати лот за стартовою ціною з першим кроком аукціону,
гарантійний внесок учасника аукціону не повертається і до участі в
повторному аукціоні вони не допускаються. Суми гарантійного внеску учасника аукціону, які не підлягають
поверненню учасникам аукціону за неучасть у торгах,
перераховуються організатором аукціону на поточний рахунок
власника аукціонних основних засобів.
3.6. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який першим
підняв картку з аукціонним номером, є більшою за ціну,
запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника та
запропоновану ним ціну, і торги продовжуються. Кожна наступна ціна, запропонована покупцями, повинна
перевищувати попередню на суму не меншу наступного кроку аукціону,
встановленого організатором аукціону".
3.2. Пункт 3.2.2 вважати пунктом 3.20 у новій редакції: "3.20. У разі, якщо основні засоби не були продані з двох
наступних аукціонів, та/або наступний аукціон не відбувся через
відсутність передбаченої п. 3.1 цього Положення кількості
учасників, то за рішенням власника аукціонних основних засобів їх
продаж може бути здійснено зареєстрованому учаснику наступних за
ним аукціонів за стартовою ціною з першим кроком аукціону. Про прийняте рішення власник аукціонних основних засобів
протягом трьох робочих днів повідомляє організатора аукціону".
3.3. Пункт 3.11 у останньому абзаці після слів "за придбані
основні засоби" доповнити словами "(за вирахуванням внесеного
гарантійного внеску учасника аукціону)" і далі за текстом.
3.4. Пункт 3.13 викласти у новій редакції: "3.13. Гарантійний внесок учасника аукціону, сплачений
організатору аукціону переможцем аукціону за вирахуванням
комісійної винагороди, перераховується організатором аукціону на
поточний рахунок власника аукціонних основних засобів у рахунок
сплати переможцем аукціону за придбаний лот. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу
аукціону та/або договору купівлі-продажу аукціонних основних
засобів, несплати коштів за придбаний лот в передбачений
протоколом аукціону (договором купівлі-продажу) термін із
гарантійного внеску учасника аукціону, сплаченого переможцем
аукціону, утримується комісійна винагорода організатору аукціону
та штраф на користь власника аукціонних основних засобів у розмірі
(сумі) різниці між внесеним гарантійним внеском учасника аукціону
та комісійною винагородою, а аукціон за цим лотом вважається
таким, що не відбувся і переможець аукціону до участі в наступних
торгах з продажу цього об'єкта не допускається".
4. Додаток 7. "Аукціонна відомість N" викласти у новій
редакції (додається).

Додаток 7
до Положення
про порядок продажу
на аукціонах основних
засобів підприємств
і організацій споживчої
кооперації України

УКРАЇНА
Центральна спілка споживчих товариств Укоопспілка

Аукціонна відомість N
------------------------------------------------------------------------------------------ |Поряд-|Номер | Номер і | Назва | Стартова | Продажна |Гарантійний | Кошти, що | |ковий |інфор-|дата акту | лота і |ціна лота |ціна лота | внесок |перераховуються | |номер |мацій-|приймання-| його | з першим | (грн.) | учасника | переможцем | | | ної | передачі | коротка | кроком | | аукціону | аукціону | | |картки|аукціонних|характер-| аукціону | | (грн.) | власнику | | | | основних | ристика | (грн.) | | | аукціонних | | | | засобів | | | | | основних | | | | | | | | |засобів (грн.) | | | | |---------+-----------+-----------+------------+----------------| | | | | |Всього| в |Всього| в |Всього | в | Всього |в т.ч. | | | | | | |т.ч.| |т.ч.| |т.ч.|(гр. 7- | ПДВ | | | | | | |ПДВ | |ПДВ | |ПДВ | гр. 9) |(гр. 8-| | | | | | | | | | | | |гр. 10)| |------+------+----------+---------+------+----+------+----+-------+----+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------+------+----------+---------+------+----+------+----+-------+----+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | |------+------+----------+---------+------+----+------+----+-------+----+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | |------+------+----------+---------+------+----+------+----+-------+----+--------+-------| |Всього| Х | Х | Х | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Голова аукціонної
комісії ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени аукціонної
комісії: ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ р.
М.П.

Додаток 11
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
з президією ЦК Постанова шостих
профспілки працівників зборів Ради Укоопспілки
споживчої кооперації України дев'ятнадцятого скликання
(постанова 12.11.2008
10.11.2008 N П-12/Р-11)

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про організацію пайового
господарства споживчої кооперації України
( n0003626-07 )

1. Розділ 1. Загальні положення:
1.1. Доповнити розділ пунктом 1.3.14 у такій редакції:
"Пластикова картка з штрихкодом (надалі - пластикова картка) -
носій інформації, виконаний на базі електронних чіп-модулів, який
застосовується для обліку придбання пайовиком товарів в об'єктах
роздрібної торгівлі споживчої кооперації України".
2. Розділ 3. Порядок виготовлення, зберігання і використання
бланків членських квитків та іншої документації пайового
господарства:
2.1. Пункт 3.1.1 доповнити другим абзацом такого змісту:
"Замовлення на виготовлення пластикових карток (додаток 21)
споживчі товариства подають підприємству Укоопспілки "Укоопінком",
яке забезпечує їх виготовлення і постачання".
2.2. У пункті 3.1.2 після слова "квитків" слово "та"
вилучити, поставити кому, після слова "взаємодопомоги" доповнити
словами "та пластикових карток".
3. Розділ 8. Прикінцеві положення:
3.1. У пункті 8.1 після слів "Всеукраїнська перереєстрація"
записати слово "(перепис)".

Додаток 21
до Положення
про організацію пайового
господарства споживчої
кооперації України

Пластикова картка (зразок)
{ Графічне зображення не наводиться }
Пластикова картка застосовується для обліку придбання
пайовиком товарів в об'єктах роздрібної торгівлі споживчої
кооперації України.

Додаток 12
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова шостих
зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
12.11.2008

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про електронний реєстр
об'єктів (будівель) споживчих товариств,
споживспілок, їх підприємств (об'єднань)
системи Центральної спілки споживчих
товариств України (Укоопспілки)
( n0004626-06 )

1. Із назви Положення, пунктів 1.1, 1.3, 3.1, 3.5, 4.2 тексту
Положення ( n0004626-06 ) та із додатків 1-4 до Положення вилучити
слова "системи Центральної спілки споживчих товариств України
(Укоопспілки)".
2. Розділ 3. Порядок ведення системи реєстру об'єктів:
2.1. У пункті 3.5 перед словом "(додаток 4)" записати слова
"(надалі - Відомість вилучення об'єктів)".
2.2. Доповнити розділ пунктом 3.6 у такій редакції: "3.6. У разі вилучення частини об'єкта основних засобів
(будівлі) у Відомості вилучення об'єктів зазначаються первісна
вартість, знос, балансова (залишкова) вартість тієї частини
об'єкта, яка вилучається, а у верхній правій частині цієї
відомості проставляється примітка "Часткове вилучення". У тому ж звітному періоді (кварталі) одночасно з подачею
Відомості вилучення об'єктів з приміткою "часткове вилучення"
подається коригуюча відомість на внесення змін до частини об'єкта,
яка залишається в реєстрі, за формою реєстраційної відомості. При
цьому у реєстраційній відомості зазначаються вартісні, технічні та
інженерні показники, які характеризують ту частину об'єкта, яка
залишається у реєстрі, а у її верхній правій частині
проставляється примітка "Коригуюча відомість".

Додаток 13
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова шостих
зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
12.11.2008

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про спеціальний фонд
кооперативних виплат
( n0007626-05 )

1. Розділ 4. Порядок установлення і здійснення щомісячних
кооперативних виплат працівникам, які вийшли на пенсію:
1.1. Пункт 4.7 викласти в новій редакції "Кошти, накопичені
на особистих рахунках працівників, за наявності чистого прибутку
підприємства, спрямованого на соціальні потреби, підлягають
щорічній індексації на індекс інфляції за звітний рік,
оприлюднений Державним комітетом статистики України".

Додаток 14
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
з президією ЦК Постанова шостих
профспілки працівників зборів Ради Укоопспілки
споживчої кооперації України дев'ятнадцятого скликання
(постанова 12.11.2008
09.10.2008 N П-11/6)

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Примірного положення про матеріальне
та соціальне забезпечення працівника споживчого
товариства, споживспілки, підприємства (об'єднання),
інших суб'єктів господарювання системи Центральної
спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

1. Викласти у новій редакції назву Примірного положення про
матеріальне та соціальне забезпечення працівника споживчого
товариства, споживспілки, підприємства (об'єднання), інших
суб'єктів господарювання системи Центральної спілки споживчих
товариств України (Укоопспілки) (далі - Положення): "Примірне положення про матеріальне та соціальне забезпечення
працівника підприємства, організації, об'єднання, інших суб'єктів
господарювання споживчої кооперації України".
2. Викласти у новій редакції абзац 1 преамбули Положення: "Цим Примірним положенням визначаються умови матеріального та
соціального забезпечення працівника підприємства, організації,
об'єднання, інших суб'єктів господарювання споживчої кооперації
України".
3. Доповнити преамбулу Положення абзацом такого змісту: "Положення є нормативним актом Центральної спілки споживчих
товариств України (Укоопспілки)".
4. Викласти у новій редакції пункт 1.1 Положення: "Працівником споживчої кооперації України вважається
громадянин, з яким відповідно до законодавства укладено трудовий
договір (далі - працівник) на підприємстві, в організації,
об'єднанні, інших суб'єктах господарювання споживчої кооперації
України".
5. Викласти у новій редакції абзац 2 розділу 8 Положення: "У разі внесення законодавством змін чи доповнень до законів,
інші нормативно-правові акти або прийняття нових, які регулюють
правові відносини стосовно матеріального та соціального
забезпечення працівника підприємства, організації, об'єднання,
інших суб'єктів господарювання споживчої кооперації України, норми
Положення діють у частині, що не суперечать законам, іншим
нормативно-правовим актам".
6. Вважати розділ 8 Положення розділом 9.
7. Доповнити Положення розділом 8: "8. Порядок набуття права власності на квартиру (житловий
будинок), кімнату в гуртожитку працівником Працівник має право на набуття права власності на квартиру
(житловий будинок), кімнату у гуртожитку, що належить
підприємству, організації, об'єднанню, іншому суб'єкту
господарювання споживчої кооперації України, в якому він є
основним квартиронаймачем. Набуття права власності проводиться за
рішенням власника майна у будь-якій формі в порядку, встановленому
законодавством України та нормативними актами Укоопспілки, в тому
числі шляхом укладання договору купівлі-продажу, дарування та в
іншій цивільно-правовій формі".
{ Додаток 15 втратив чинність на підставі Постанови
Центральної спілки споживчих товариств ( n0002626-10 ) від
10.11.2010 }вгору