Про спеціальний фонд кооперативних виплат
Укоопспілка; Постанова, Положення, Форма типового документа від 23.02.2005
Документ n0005626-05, поточна редакція — Редакція від 01.02.2006, підстава - n0004626-06

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
других зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
23.02.2005

Про спеціальний фонд кооперативних виплат
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Центральної
спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }

На виконання рішень XIX з'їзду споживчої кооперації України
щодо всебічного заохочення економічної участі членів споживчих
товариств, працівників споживчої кооперації у спільному
господарюванні на принципах добровільності, взаємодопомоги та
задоволення на цій основі їх економічних, соціальних і інших
потреб збори Ради Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Затвердити Положення про спеціальний фонд кооперативних
виплат (додаток) та ввести його в дію з 1 січня 2006 року.
2. Рекомендувати правлінням споживспілок і споживчих
товариств:
2.1. Організувати в 2005 році проведення широкої
роз'яснювальної роботи серед членів споживчих товариств,
працівників кооперативних підприємств і організацій щодо переваг
постійної роботи на підприємстві, прибуткової діяльності
підприємства та накопичення коштів на майбутні кооперативні
виплати.
2.2. Внести на розгляд вищих органів управління споживспілок
і споживних товариств або уповноважених ними органів питання про
створення з 1 січня 2006 року суб'єктами господарювання
спеціальних фондів кооперативних виплат.
3. Правлінням та ревізійним комісіям споживспілок і споживчих
товариств встановити контроль за виконанням цієї постанови.
Голова зборів Ради В.О.Боїн
Секретар зборів Ради Л.С.Костюк

ПОГОДЖЕНО
з президією ЦК Профспілки
працівників споживчої
кооперації України
(постанова
від 22.02.2005
N П-17/7)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова других зборів
Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
23.02.2005

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД КООПЕРАТИВНИХ ВИПЛАТ

1. Загальні положення
1.1. Положення про спеціальний фонд кооперативних виплат
(далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) та "Про кооперацію" ( 1087-15 ),
на виконання рішень XIX з'їзду споживчої кооперації України з
метою сприяння спільному господарюванню працівникам споживчої
кооперації, які є членами споживчого товариства (далі -
працівники), на принципах добровільності і взаємодопомоги та
задоволенню їх економічних, соціальних і інших потреб.
1.2. Положення є нормативним актом Центральної спілки
споживчих товариств України (Укоопспілки).
1.3. Фонд кооперативних виплат (далі - фонд) створюється у
споживчому товаристві, споживспілці, їх підприємстві (об'єднанні),
іншому суб'єкті господарювання (далі - підприємство) системи
Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)
(далі - система).
1.4. Фонд формується з відрахувань частини чистого прибутку
підприємства за звітний рік, а також щомісячних добровільних
цільових внесків із заробітної плати працівників. { Пункт 1.4
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }
1.5. Кошти фонду перебувають у господарському обороті
підприємства. { Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Постанови Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 } 1.5.1. Кошти фонду використовуються на щомісячні кооперативні
виплати працівникам, які вийшли на пенсію. { Пункт 1.5 розділу 1
доповнено підпунктом 1.5.1 згідно з Постановою Ради Центральної
спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
1.6. Право на накопичення коштів у фонді для отримання
щомісячних кооперативних виплат після виходу на пенсію мають
працівники, які уклали з підприємством договір про спільне
господарювання (далі - договірні відносини) (додаток 1). { Пункт
1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }
1.7. Для обліку коштів фонду кожному працівнику відкриваються
два окремих особистих рахунки: а) перший - для обліку відрахувань працівнику від чистого
прибутку підприємства; б) другий - для обліку відрахувань із заробітної плати
працівника. { Підпункт "б" пункту 1.7 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Ради Центральної спілки споживчих
товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
2. Джерела накопичення та розподіл коштів фонду
2.1. Кошти фонду для кооперативних виплат працівникам
накопичуються за рахунок відрахувань: а) частини чистого прибутку підприємства (до 20%), що
направляється на соціальний розвиток за звітний рік; б) частини заробітної плати працівників (не менше 1%
щомісяця).

{ Підпункт "в" пункту 2.1 розділу 2 вилучено на підставі
Постанови Ради Центральної спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }

2.2. Кошти фонду, накопичені за рахунок частини чистого
прибутку підприємства для майбутніх кооперативних виплат,
розподіляються підприємством між працівниками, які працюють на
підприємстві, і зараховуються на їх особисті рахунки не пізніше 30
днів після розподілу прибутку за звітний рік. { Пункт 2.2 розділу
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Центральної
спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
2.3. Розподіл коштів фонду, накопичених за рахунок
частини чистого прибутку підприємства, між працівниками
проводиться пропорційно їх заробітній платі за звітний рік з
урахуванням коефіцієнтів, встановлених залежно від стажу роботи в
споживчій кооперації України (додаток 2).
Роки Коефіцієнти від 3-х до 5-ти 0,5 від 5-ти до 10-ти 1,0 від 10-ти до 15-ти 1,5 від 15-ти до 20-ти 2,0 від 20-ти до 25-ти 3,0 від 25-ти до 30-ти 4,0 понад 30-ть 5,0
{ Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Ради Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }
2.4. Кошти фонду, накопичені за рахунок частини чистого
прибутку підприємства, не розподіляються між працівниками, які:
{ Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Ради Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 } 2.4.1. Не проводять відрахувань до фонду частини своєї
заробітної плати. 2.4.2. Притягнуті до дисциплінарної, кримінальної,
адміністративної та/або матеріальної відповідальності за звітний
рік, в якому працівника притягнуто до такої відповідальності.
2.5. У разі звільнення працівника з роботи на підприємстві до
виходу на пенсію: 2.5.1. За власним бажанням або з інших причин, передбачених
законодавством України, якщо працівник пропрацював у системі понад
20 років (для чоловіків) і відповідно понад 15 років (для жінок),
при звільненні з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
(за скороченням штату чисельності працівників, виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації або за станом здоров'я,
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу),
незалежно від стажу роботи, накопичені на особистому рахунку
колишнього працівника кошти за рахунок частини чистого прибутку
підприємства, за умови збереження договірних відносин з
підприємством, перебувають в обороті підприємства і
використовуються на щомісячні кооперативні виплати колишньому
працівнику після виходу на пенсію. При відмові колишнього
працівника зберегти договірні відносини з підприємством кошти
фонду, накопичені на особистому рахунку колишнього працівника за
рахунок частини чистого прибутку підприємства, розподіляються у
порядку, встановленому п. 2.3. Положення між працівниками, які є у
договірних відносинах з підприємством. У разі припинення договірних відносин кошти фонду, накопичені
на особистому рахунку колишнього працівника за рахунок його
добровільних цільових внесків із заробітної плати, виплачуються
колишньому працівнику в порядку, встановленому п. 2.6. Положення.
{ Пункт 2.5.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Ради Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 } 2.5.2. За власним бажанням або з інших причин, передбачених
законодавством України (крім звільнення з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу за скороченням штату чисельності
працівників, виявленої невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або за
станом здоров'я, поновлення на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу), якщо працівник пропрацював у системі менше
20 років (для чоловіків) і відповідно менше 15 років (для жінок),
накопичені на особистому рахунку колишнього працівника кошти за
рахунок частини чистого прибутку підприємства розподіляються у
порядку, встановленому п. 2.3. Положення між працівниками, які є у
договірних відносинах з підприємством. При цьому договірні
відносини звільненого працівника з підприємством припиняються. У
разі припинення договірних відносин кошти фонду, накопичені на
особистому рахунку колишнього працівника за рахунок його
добровільних цільових внесків із заробітної плати, виплачуються
колишньому працівнику в порядку, встановленому п. 2.6. Положення.
{ Пункт 2.5.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Ради Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 } 2.5.3. За переводом з одного підприємства до іншого
підприємства в межах системи кошти фонду, накопичені на особистих
рахунках працівника, в місячний термін перераховуються
підприємством на поточний рахунок підприємства за новим місцем
роботи.
2.6. Працівник має право у будь-який час відмовитися від
договору про спільне господарювання з підприємством і в 30-денний
термін з дня подання заяви отримати кошти, накопичені на його
особистому рахунку добровільних цільових внесків із заробітної
плати. Кошти фонду, накопичені за рахунок частини чистого прибутку
підприємства, у разі відмови від договору про спільне
господарювання з ініціативи працівника поверненню працівнику не
підлягають, а розподіляються у порядку, встановленому п. 2.3.
Положення між працівниками, які є в договірних відносинах з
підприємством. З моменту відмови працівника від договору про
спільне господарювання останній є розірваним. { Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Ради Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }
3. Порядок визначення стажу роботи працівника
3.1. До стажу роботи зараховується: 3.1.1. Загальний стаж роботи в споживчій кооперації України
та колишнього СРСР. 3.1.2. Стаж роботи в органах державної виконавчої і
законодавчої влади: Уряді України, Адміністрації Президента
України, апараті Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, міністерствах, державних комітетах, головних управліннях,
інших органах влади та місцевого самоврядування, а також
відповідних органах влади колишнього СРСР. 3.1.3. Стаж роботи в партійних, комсомольських органах
колишнього СРСР та профспілкових організаціях працівників торгівлі
і споживчої кооперації. 3.1.4. Час перебування на строковій (альтернативній)
військовій службі за умови, що працівник призваний на службу із
споживчої кооперації і після її проходження повернувся на роботу у
систему протягом трьох місяців з дня звільнення із служби. 3.1.5. Стаж роботи на підприємстві, з якого працівник був
прийнятий на роботу в систему на умовах переведення. 3.1.6. Час підвищення кваліфікації (перепідготовки) з
відривом від роботи в підприємстві системи.

{ Пункт 3.1.7 розділу 3 вилучено на підставі Постанови Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }

3.1.7. Період відпустки по догляду за дитиною за умови, якщо
працівник пішов у таку відпустку з підприємства системи.
4. Порядок установлення і здійснення
щомісячних кооперативних виплат працівникам,
які вийшли на пенсію
4.1. Щомісячна кооперативна виплата установлюється
підприємством працівнику після виходу на пенсію за віком або за
станом здоров'я.
4.2. Розміри, строки і порядок кооперативних виплат
визначаються додатковою угодою, укладеною між підприємством і
працівником у межах наявних коштів на його особистих рахунках
(додаток 3). { Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Ради Центральної спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 } Строк виплати щомісячних кооперативних виплат установлюється
не менше 5 років. { Пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Ради Центральної спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 } Щомісячні кооперативні виплати працівнику проводяться в першу
чергу із коштів, накопичених за рахунок частини чистого прибутку
підприємства (перший особистий рахунок), а після їх використання
за рахунок наявних коштів на другому особистому рахунку працівника
(накопичені добровільні відрахування від заробітної плати
працівника). { Пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Ради Центральної спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
4.3. У разі смерті працівника, який отримував щомісячні
кооперативні виплати згідно з укладеною угодою, або працівника,
який не досяг пенсійного віку, сім'ї померлого, а при відсутності
сім'ї - організатору похорон, при наявності коштів на особистих
рахунках померлого, виплачується грошова сума у розмірі фактичних
витрат на поховання, підтверджених відповідними документами.
Решта коштів виплачується спадкоємцям згідно з законодавством
України.
4.4. При відсутності у померлого працівника спадкоємців за
заповітом або законом, усунення їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття кошти,
які накопичені на особистому рахунку добровільних цільових внесків
із заробітної плати, переходять у власність територіальної громади
за місцем відкриття спадщини в порядку, передбаченому
законодавством України, а кошти, накопичені за рахунок
частини чистого прибутку підприємства, розподіляються у порядку,
встановленому п. 2.3. Положення, між працівниками, які є в
договірних відносинах з підприємством. { Пункт 4.4 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Центральної спілки
споживчих товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
4.5. У разі критичного стану здоров'я працівника згідно з
висновком лікувальної установи кооперативні виплати виплачуються
одноразово у межах залишку накопичених коштів на його особистих
рахунках.
4.6. При досягненні працівником, який отримує щомісячні
кооперативні виплати згідно з укладеною угодою, 70-річного віку,
за його бажанням, кооперативні виплати виплачуються одноразово у
межах залишку накопичених коштів на його особистих рахунках.
{ Розділ 4 доповнено пунктом 4.6 згідно з Постановою Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }
4.7. Кошти, накопичені на особистих рахунках працівника,
підлягають індексації на рівень інфляції за даними Державного
комітету статистики України. Індексація проводиться за рахунок і
при наявності чистого прибутку підприємства. { Розділ 4 доповнено
пунктом 4.7 згідно з Постановою Ради Центральної спілки споживчих
товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
4.8. Податки з кооперативних виплат утримуються згідно з
законодавством України і перераховуються підприємством в
установлених розмірах до державного бюджету під час здійснення
кооперативних виплат.
5. Прикінцеві положення
5.1. Документальне оформлення операцій про рух коштів фонду,
їх бухгалтерський облік і звітність ведеться в порядку, який
встановлює Укоопспілка.
5.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться Правлінням
Укоопспілки з наступним затвердженням Радою Укоопспілки.
5.3. У разі внесення законодавцем змін, доповнень в закони,
інші нормативно-правові акти або прийняття нових
нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини щодо
формування та використання коштів фонду, норми Положення діють у
частині, що не суперечить законам, іншим нормативно-правовим
актам.

Додаток
до Положення про спеціальний
фонд кооперативних виплат
ПОГОДЖЕНО
з президією ЦК Профспілки
працівників споживчої
кооперації України
(постанова
від 22.02.2005
N П-17/7)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова других зборів
Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання
23.02.2005

ДОГОВІР
про спільне господарювання

Місто
"___" _______________ 200 ____ р. село
Споживче товариство, споживспілка, підприємство (об'єднання),
інший суб'єкт господарювання системи Центральної спілки споживчих
товариств України (Укоопспілки) (далі - система) __________________________________________________________________
(назва) в особі голови правління (керівника) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - підприємство), який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, працівник підприємства - член
__________________________________________________________________
(назва) споживчого товариства __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (членський квиток N ______) (далі - працівник), з другої сторони,
керуючись законодавством України та нормативними актами
Укоопспілки, уклали договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Сторони договору, усвідомлюючи соціальну місію
кооперації, як системи кооперативних організацій, створених з
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх
членів, зобов'язуються спільно господарювати, сприяти по дальшому
розвитку підприємства та накопиченню коштів для щомісячних
кооперативних виплат працівнику після виходу на пенсію.
1.2. Накопичення коштів на щомісячні кооперативні виплати
працівнику після виходу на пенсію проводяться в порядку,
встановленому Положенням про спеціальний фонд кооперативних виплат
(затверджене постановою других зборів Ради Укоопспілки
дев'ятнадцятого скликання за погодженням з Президією ЦК Профспілки
працівників споживчої кооперації України) (далі - Положення), з
яким працівник ознайомлений до підписання договору. __________________________________________________________________
(підпис працівника)
1.3. Накопичення коштів проводиться за рахунок: 1.3.1. Відрахувань частини чистого прибутку підприємства, що
направляється на соціальний розвиток за звітний рік. { Підпункт
1.3.1 пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 } 1.3.2. Щомісячних добровільних відрахувань із заробітної
плати працівника. { Підпункт 1.3.2 пункту 1.3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Ради Центральної спілки споживчих
товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }

{ Підпункт 1.3.3 пункту 1.3 вилучено на підставі Постанови
Ради Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }

1.4. Кошти фонду, які сформовані за рахунок підприємства,
перебувають у господарському обороті підприємства, а ті, що
сформовані з добровільних цільових внесків із заробітної плати
працівника, розміщуються підприємством на депозитному рахунку в
банку. 1.4.1. Кошти фонду використовуються на щомісячні кооперативні
виплати працівнику після виходу на пенсію. { Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }
1.5. Розміри, строки і порядок щомісячних кооперативних
виплат визначаються додатковою угодою, укладеною між підприємством
і працівником, у межах наявних коштів на його особистих рахунках. 1.5.1. Строк виплати щомісячних кооперативних виплат
установлюється не менше 5 років. { Пункт 1.5 доповнено підпунктом
1.5.1 згідно з Постановою Ради Центральної спілки споживчих
товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 } 1.5.2. Щомісячні кооперативні виплати працівнику проводяться
в першу чергу із коштів, накопичених за рахунок частини чистого
прибутку підприємства (перший особистий рахунок), а після їх
використання за рахунок наявних коштів на другому особистому
рахунку працівника (накопичені відрахування із заробітної плати
працівника). { Пункт 1.5 доповнено підпунктом 1.5.1 згідно з
Постановою Ради Центральної спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
1.6. У разі звільнення працівника з роботи на підприємстві до
виходу на пенсію: 1.6.1. За власним бажанням або з інших причин, передбачених
законодавством України, якщо працівник пропрацював у споживчій
кооперації понад 20 років (для чоловіків) і відповідно понад 15
років (для жінок), при звільненні з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу (за скороченням штату чисельності
працівників, виявленої невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або за
станом здоров'я, поновлення на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу), незалежно від стажу роботи, накопичені на
особистому рахунку колишнього працівника кошти за рахунок частини
чистого прибутку підприємства, за умови збереження договірних
відносин з підприємством перебувають в обороті підприємства і
використовуються на щомісячні кооперативні виплати колишньому
працівнику після виходу на пенсію. При відмові колишнього
працівника зберегти договірні відносини з підприємством кошти
фонду, накопичені на особистому рахунку колишнього працівника за
рахунок частини чистого прибутку підприємства, розподіляються у
порядку, встановленому п. 2.3. Положення між працівниками, які є в
договірних відносинах з підприємством. У разі припинення
договірних відносин кошти фонду, накопичені на особистому рахунку
колишнього працівника за рахунок його добровільних відрахувань із
заробітної плати, виплачуються колишньому працівнику в порядку,
встановленому п. 2.6. Положення. { Підпункт 1.6.1 пункту 1.6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Центральної спілки
споживчих товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 } 1.6.2. За власним бажанням або з інших причин, передбачених
законодавством України (крім звільнення з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу за скороченням штату чисельності
працівників, виявленої невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або за
станом здоров'я, поновлення на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу), якщо працівник пропрацював у споживчій
кооперації менше 20 років (для чоловіків) і відповідно менше 15
років (для жінок), накопичені на особистому рахунку колишнього
працівника кошти за рахунок частини чистого прибутку підприємства
розподіляються у порядку, встановленому п. 2.3. Положення між
працівниками, які є у договірних відносинах з підприємством. При
цьому договірні відносини звільненого працівника з підприємством
припиняються. У разі припинення договірних відносин кошти фонду,
накопичені, на особистому рахунку колишнього працівника за рахунок
його добровільних відрахувань із заробітної плати, виплачуються
колишньому працівнику в порядку, встановленому п. 2.6. Положення.
{ Підпункт 1.6.2 пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Ради Центральної спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
1.7. У разі притягнення працівника до дисциплінарної,
кримінальної, адміністративної та/або матеріальної
відповідальності відрахування частини чистого прибутку
підприємства для накопичення коштів на щомісячні кооперативні
виплати працівнику після виходу на пенсію не проводяться за
звітний рік, в якому працівника притягнуто до такої
відповідальності. { Пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Ради Центральної спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
2. Обов'язки сторін
2.1. Підприємство зобов'язується: 2.1.1. Щорічно на період трудових відносин працівника з
підприємством відраховувати частину чистого прибутку підприємства
в розмірах, визначених п. 2.1 підпункт "а" та п. 2.3 Положення для
накопичення коштів на щомісячні кооперативні виплати працівнику
після виходу на пенсію. { Пункт 2.1.1 в редакції Постанови Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 } 2.1.2. Протягом І кварталу року, після звітного, видавати
працівнику довідку про рух коштів на його особистих рахунках
(додатки 1 і 2). { Пункт 2.1.2 в редакції Постанови Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }
2.2. Працівник зобов'язується: 2.2.1. Добросовісно працювати на підприємстві і виконувати
свої посадові обов'язки. 2.2.2. Постійно підвищувати свій освітній рівень. 2.2.3. Щомісячно добровільно відраховувати ___ % заробітної
плати для накопичення коштів на щомісячні кооперативні виплати
після виходу на пенсію. { Підпункт 2.2.3 в редакції Постанови Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }

2.3. Працівник має право: 2.3.1 У будь-який час відмовитися від договору про спільне
господарювання з підприємством і в 30-денний термін з дня подання
відповідної заяви отримати кошти, накопичені на його особистому
рахунку з добровільних відрахувань із заробітної плати. Кошти фонду, накопичені за рахунок частини чистого прибутку
підприємства, у разі розірвання договору про спільне
господарювання з ініціативи працівника поверненню працівнику не
підлягають, а розподіляються у порядку, встановленому п. 2.3.
Положення між працівниками, які є в договірних відносинах з
підприємством. З моменту відмови працівника від договору про спільне
господарювання останній є розірваним. { Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Ради Центральної спілки споживчих товариств
( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
2.3.2. При досягненні працівником, який отримує щомісячні
кооперативні виплати згідно з укладеною угодою, 70-річного віку,
за його бажанням, кооперативні виплати виплачуються одноразово у
межах залишку коштів на його особистих рахунках. { Пункт 2.3
доповнено підпунктом 2.3.2 згідно з Постановою Ради Центральної
спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 }
3. Відповідальність сторін
3.1. Підприємство і працівник несуть відповідальність за
виконання обов'язків, передбачених договором у порядку,
встановленому законодавством України.
4. Строк договору і порядок його розірвання
4.1. Цей договір набуває чинності з "___" _________ 200 __ р.
і діє до моменту укладення додаткової угоди між підприємством і
працівником про розміри, строки і порядок щомісячних кооперативних
виплат у зв'язку з виходом працівника на пенсію.
4.2. Розірвання цього договору проводиться за згодою сторін
або за рішенням суду.
4.3. Спори, які виникають у процесі виконання договору,
вирішуються вищим органом управління підприємства або
уповноваженим ним органом за участю працівника або в судових
органах згідно з законодавством України.
5. Додаткові умови
5.1. Кошти, накопичені на особистих рахунках працівника,
підлягають індексації на рівень інфляції за даними Державного
комітету статистики України. Індексація проводиться за рахунок і
при наявності чистого прибутку підприємства. { Розділ 5 доповнено
пунктом 5.1 згідно з Постановою Ради Центральної спілки споживчих
товариств ( n0004626-06 ) від 25.01.2006 } 5.2. В усьому іншому, що не передбачено договором, сторони
керуються Положенням і законодавством України.
6. Юридичні адреси сторін
Підприємство Працівник ___________________________ _______________________________ ___________________________ _______________________________
(назва, адреса) (прізвище, ім'я, по батькові) _______________________________
(адреса)
Поточний рахунок ______________ Паспорт, серія _______ N ______
Код ЄДРПОУ ____________________ Ким виданий ___________________
_______________________________ Дата видачі "___"____ 199 __ р.
(прізвище, ініціали)
Ідентифікаційний код __________
Членський квиток, виданий _______________________________
(назва споживчого товариства)
від "___"_____________ 200 _ р.
М.П. ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }

Додаток 2
до Положення про спеціальний
фонд кооперативних виплат
Укоопспілка __________________________
підприємство (організація)

РОЗРАХУНОК
РОЗПОДІЛУ ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ,
СПРЯМОВАНОГО ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
КООПЕРАТИВНИХ ВИПЛАТ ПІДПРИЄМСТВА
за 200_ рік

(грн.) ------------------------------------------------------------------ | Поряд- |Прізвище,| Номер | Вихідні дані | Розподіл коштів | | ковий |ім'я, по | особис- | | між працівниками | | номер |батькові | того |----------------+------------------| | |працівни-| рахунку |заробіт|стажовий|мініма- |Підлягає | | | ка | | на |коефіці-| льна |зарахува-| | | | | плата | єнт |потреба | нню на | | | | | за | |в коштах| рахунки | | | | |звітний| |(гр. 1 х|працівни-| | | | | рік | |х гр. 2:|ків (К* х| | | | | | | :100) |х гр. 3) | |--------+---------+---------+-------+--------+--------+---------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------+---------+---------+-------+--------+--------+---------| | | | | | | | | |--------+---------+---------+-------+--------+--------+---------| | | | | | | | | |--------+---------+---------+-------+--------+--------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Коефіцієнт розподілу коштів фактична сума коштів між працівниками пропорційно до підприємства, яка підлягає заробітної плати та стажового зарахуванню на коефіцієнта рахунки працівників (грн.)
= __________________________
мінімальна потреба в
коштах (грн.)
Голова правління ___________ ___________________
Керівник Підприємства (підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ___________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

{ Положення доповнено Додатком 2 згідно з Постановою Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }

Додаток 3
до Положення про спеціальний
фонд кооперативних виплат
Укоопспілки

ДОДАТКОВА УГОДА
про розміри, строки і порядок кооперативних
виплат
місто/село "___" ____________ 200_ р.
_________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
(далі - Підприємство) в особі керівника ________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________
(прізвище, ім'я, по батькові)
працівник Підприємства, з другої сторони, уклали цю угоду про
таке:
1. Відповідно до Положення про спеціальний фонд кооперативних
виплат працівник (далі - Отримувач) встановлює термін щомісячних
кооперативних виплати (далі - виплат) не менше ____ років.*.
--------------- * не менше 5 років.
2. Початок виплат з "___" ____________ 200_ р.
3. Залишок коштів на особистих рахунках Отримувача, за станом
на "___" ____________ 200 р. становить _____________ грн. ___ коп.
(прописом)
в тому числі: - на першому рахунку ________ грн. _____ коп.;
- на другому рахунку ________ грн. ___ коп.
4. Розмір виплат _________ грн.
5. Виплати проводити в першу чергу із коштів, накопичених за
рахунок частини чистого прибутку Підприємства (перший особистий
рахунок), а після їх використання - за рахунок наявних коштів на
другому особистому рахунку Отримувача (накопичені добровільні
відрахування із заробітної плати Отримувача).
6. Виплати здійснювати не пізніше 15 числа місяця, наступного
за місяцем, за який нараховуються такі виплати (зазначити): - готівкою із каси Підприємства; - перерахуванням на особистий рахунок N _____ в Ощадному
банку України __________________; - поштовим переказом на адресу ______________. Вартість послуг за переказ коштів та розрахунково-касове
обслуговування відшкодовується за рахунок Отримувача.
7. Не отримані у зазначений термін виплати за поточний місяць
виплачуються Отримувачу у наступні дні місяця. Про день одержання
виплат Отримувач повідомляє Підприємство (письмово, усно, по
телефону) не пізніше ніж за 3 дні.
8. Отримувач має право тимчасово припинити отримання виплат з
метою подальшого накопичення таких виплат, попередивши про це
Підприємство за 2 місяці.
9. У випадку смерті Отримувача Підприємство виплачує
спадкоємцям Отримувача залишки коштів на особистих рахунках або
переоформляє право власності на них згідно з законодавством
України.
Спадкоємець: ________________.
10. У разі критичного стану здоров'я Отримувача згідно з
висновком лікувальної установи, виплати виплачуються йому
одноразово у межах залишку накопичених коштів на його особистих
рахунках.
11. При досягненні Отримувачем 70-річного віку, за його
бажанням, виплати виплачуються йому одноразово у межах залишку
накопичених коштів на його особистих рахунках.
12. У разі допущення помилки при виплаті, з метою її
виправлення, суми помилково нарахованих (недонарахованих) виплат
підлягають поверненню Отримувачу кооперативних виплат або
Підприємству.
13. Кошти, накопичені на особистих рахунках працівника,
підлягають індексації на рівень інфляції за даними Державного
комітету статистики України. Індексація проводиться за рахунок і
при наявності чистого прибутку підприємства.
ПІДПРИЄМСТВО ОТРИМУВАЧ
______________________________ _______________________________
(повна назва, адреса) (прізвище, ім'я, по батькові)
Поточний рахунок ___________ _______________________________
(адреса, телефон)
Код ЄДРПОУ _________________
Паспорт, серія _______ N ______ ________
(підпис) Ким виданий ___________________
______________________________ Дата видачі "___" ______ 199_р.
(прізвище, ініціали керівника)
Ідентифікаційний код __________
М. П.
Членський квиток N ___________,
виданий _______________________
(назва споживчого товариства)
від "___" ____________ 200_ р.
_________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Положення доповнено Додатком 3 згідно з Постановою Ради
Центральної спілки споживчих товариств ( n0004626-06 ) від
25.01.2006 }вгору