Документ n0003650-06, поточна редакція — Прийняття від 01.01.2006

            МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 
ПРОФСПІЛКА РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Міністерством транспорту та зв'язку України
і Профспілкою робітників морського транспорту України
на 2006-2009 роки

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Галузеву угоду (далі - Угода) укладено між Міністерством
транспорту та зв'язку України (далі - Мінтрансзв'язку), з однієї
сторони, та Профспілкою робітників морського транспорту України
(далі - Профспілка), з другої сторони, (далі - Сторони) терміном
на 2006-2009 роки.
1.2. Сторони визнають Мінтрансзв'язку повноважним
представником підприємств, установ та організацій (Роботодавців)
морського і річкового транспорту, Профспілку - повноважним
представником найманих працівників і трудових колективів
підприємств, установ та організацій морського і річкового
транспорту, що перебувають у сфері дії Сторін.
1.3. Угода спрямована на удосконалення колективно-договірного
регулювання соціально-економічних та трудових відносин, розвиток
соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій
найманих працівників та Роботодавців.
1.4. Зобов'язання та домовленості цієї Угоди, прийняті згідно
з чинним законодавством України і Генеральною угодою, діють
безпосередньо, є обов'язковими для виконання Сторонами як
мінімальні гарантії при укладенні колективних договорів і
поширюються на всіх найманих працівників підприємств, установ та
організацій морського і річкового транспорту (далі -
Підприємства), а також у частині соціальних гарантій, обумовленій
окремими пунктами, - на пенсіонерів, які оформили пенсію на цих
підприємствах, інвалідів праці та сім'ї працівників, загиблих на
виробництві.
1.5. Початком колективних переговорів з питань розробки та
укладення галузевої угоди вважається перше засідання спільної
робочої комісії, створеної з рівної кількості представників, яких
кожна сторона визначає самостійно. Члени спільної робочої комісії на час ведення колективних
переговорів, підготовки проекту Угоди та підведенню підсумків її
виконання звільняються від обов'язків за основним місцем роботи із
збереженням середньої заробітної платні та включенням цього часу
до трудового стажу.
1.6. Угода підписується Міністром транспорту та зв'язку і
Головою Профспілки, набирає чинності з дня її підписання та
зберігається по одному підписаному примірнику у кожної із сторін.
1.7. Сторони у десятиденний термін із дня підписання Угоди
подають її на повідомну реєстрацію в Міністерство праці та
соціальної політики і в місячний термін із дня реєстрації
надсилають копії Угоди роботодавцям і первинним профспілковим
організаціям.
1.8. Зміни та доповнення до Угоди вносяться в разі потреби за
згодою Сторін. Пропозиції однієї зі Сторін щодо внесення змін та
доповнень до Угоди є обов'язковими для розгляду другою Стороною.
Рішення щодо них приймаються у місячний термін. Зміни та доповнення, що випливають із змін до чинного
законодавства та Генеральної угоди, вносяться без проведення
переговорів, інші зміни та доповнення - тільки після переговорів
сторін. Повноваження для внесення змін та доповнень до цієї Угоди
Мінтрансзв'язку делегує Укрморрічфлоту в особі його Керівника.
1.9. Після закінчення строку дії цієї Угоди вона продовжує
діяти до того часу, поки Сторони не укладуть нову або переглянуть
чинну.
1.10. Угода не втрачає чинності в разі зміни складу,
структури, найменування будь-якого органу, який представляє одну
зі сторін або входить до складу однієї зі сторін.
1.11. Згідно з Постановою Верховної Ради України від
12.09.91 р. N 1545 ( 1545-12 ) "Про порядок тимчасової дії на
території України окремих актів законодавства Союзу РСР" на
Підприємствах застосовуються акти законодавства Союзу РСР
(за умови, що вони не суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) й
законам України) до ухвалення відповідних актів законодавством
України.
1.12. Положення цієї Угоди, що передбачають витрати за
рахунок чистого прибутку Підприємств, носять характер рекомендацій
і регулюються колективними договорами, виходячи з умов та
економічних можливостей Підприємств.
II. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ,
ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ
Для сприяння розвитку виробництва
Мінтрансзв'язку зобов'язується:
2.1. Розробити у 2006 році за участю Профспілки Програму
розвитку морського транспорту України до 2020 року, спрямовану на
збільшення обсягів виробництва, поліпшення фінансово-економічного
стану Підприємств, фінансового оздоровлення тих Підприємств, що
знаходяться у скрутному економічному становищі. Інформувати
Профспілку про стан її виконання.
2.2. Розробити та прийняти у 2006 році концепцію тарифної
політики галузі. Надавати підтримку Підприємствам для їх економічного і
технологічного розвитку шляхом формування відповідної державної
інвестиційної, кредитної та податкової політики, розміщення та
оплати державних замовлень.
2.3. Вносити пропозиції до відповідних державних органів щодо
фінансування з державного бюджету видатків на утримання: - криголамного флоту, а також на виконання функцій
аварійно-рятувальної готовності й ліквідації розливу
нафтопродуктів у морі; - засобів навігаційного забезпечення на підхідних каналах та
акваторіях портів, судноремонтних заводів, інших об'єктів.
2.4. При затвердженні фінансових планів Підприємств
передбачати фінансування соціальних програм, спрямованих на
поліпшення умов та оплати праці, виконання домовленостей цієї
Угоди та колективних договорів.
2.5. Протягом 2006 року переглянути статути Підприємств,
передбачивши участь профспілкових комітетів і найманих працівників
в управлінні Підприємствами.
2.6. Домагатися перегляду у 2006 році нормативу відрахування
до державного бюджету частини прибутку (доходу) державних
Підприємств у бік його зменшення.
2.7. Забезпечити стабілізацію та всебічний розвиток галузевої
науково-дослідної мережі, взаємодію науково-освітніх закладів, які
займаються науковою та освітньою діяльністю для потреб
Підприємств.
2.8. Інформувати Профспілку про основні прогнозні показники
економічного та соціального розвитку морського транспорту та
заходи, які вживаються для їх досягнення.
Профспілка зобов'язується:
2.9. Сприяти Мінтрансзв'язку і Роботодавцям в реалізації
заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи
Підприємств. Продовжити практику проведення аналізу соціально-економічної
діяльності Підприємств при розгляді стану виконання цієї Угоди та
колективних договорів.
2.10. Організовувати збір та узагальнення пропозицій
профспілкових організацій та найманих працівників з питань
поліпшення роботи Підприємств, своєчасно доводити їх до
Мінтрансзв'язку і Роботодавців, вживати заходів щодо їх
реалізації.
2.11. Проводити роботу, спрямовану на формування свідомості
найманих працівників щодо збереження власності суб'єктів
господарювання, додержання трудової дисципліни.
2.12. Сприяти участі профспілкових комітетів та найманих
працівників в управлінні Підприємствами, їх соціальною сферою, в
розподілі чистого прибутку, який залишається у розпорядженні
трудових колективів.
Сторони зобов'язуються:
2.13. Спільними діями сприяти стабілізації й розвитку
Підприємств, підвищенню ефективності їх діяльності як надійного
джерела зростання добробуту найманих працівників.
2.14. Ініціювати прийняття та сприяти реалізації
нормативно-правових актів і рішень, спрямованих на економічний
розвиток Підприємств, удосконалення господарського, трудового та
податкового законодавства.
2.15. Здійснювати постійний обмін інформацією про
соціально-економічне становище на Підприємствах, перспективи їх
розвитку.
Для забезпечення продуктивної зайнятості
Мінтрансзв'язку, Роботодавці зобов'язуються:
2.16. Вживати заходів щодо створення умов для повної
продуктивної зайнятості на Підприємствах, для чого забезпечити: - підвищення стабільної зайнятості працівників для зменшення
плинності кадрів до рівня не більше 7% середньооблікової кількості
штатних працівників; - перевищення кількості щорічно створюваних робочих місць над
кількістю ліквідованих неефективних робочих місць.
2.17. Забезпечувати включення до колективних договорів
щорічних обсягів фінансування витрат на підвищення професійної
кваліфікації найманих працівників, а також заходи для забезпечення
періодичності підвищення кваліфікації працівників - не рідше ніж
один раз на 5 років.
2.18. У разі виникнення об'єктивних причин, через які
неминучі звільнення найманих працівників з ініціативи
Роботодавців, забезпечити проведення звільнень за умови
попереднього (не пізніше ніж за три місяці) письмового
повідомлення первинних профспілкових організацій про причини,
строки їх проведення, кількість і категорії працівників, яких це
може стосуватися, а також про заходи, які спрямовані на
працевлаштування працівників, що підлягають вивільненню. Якщо на Підприємстві виникла необхідність одноразового або
протягом року скорочення чисельності з ініціативи Роботодавця на
десять і більше відсотків найманих працівників, то таке скорочення
чисельності проводити за умови попереднього (не пізніше ніж за три
місяці) письмового повідомлення центрального виборного органу
Профспілки.
2.19. Один раз за півріччя аналізувати обсяги та причини
неповної зайнятості на Підприємствах, вживати заходів до
скорочення чисельності працівників, які працюють із неповним
робочим днем (тижнем), стабілізації зайнятості. Вживати заходів щодо ефективного використання робочої сили,
скорочення непродуктивних витрат робочого часу.
Профспілка зобов'язується:
2.20. Згідно із законодавством аналізувати та контролювати
стан роботи з питань зайнятості на Підприємствах, вносити
Мінтрансзв'язку та Роботодавцям пропозиції щодо поліпшення цієї
роботи.
2.21. Разом з Мінтрансзв'язку вживати заходів щодо створення
умов для повної продуктивної зайнятості на Підприємствах, а також
соціального захисту найманих працівників, які вивільняються з
ініціативи Роботодавців.
2.22. Згідно із законодавством вносити пропозиції
Мінтрансзв'язку, Роботодавцям про перенесення термінів, тимчасове
припинення або скасування заходів, пов'язаних з масовим
вивільненням найманих працівників.
2.23. Проводити навчання профспілкового активу з питань
зайнятості, дотримання законодавства при скороченні чисельності
найманих працівників.
Сторони зобов'язуються:
2.24. Співпрацювати з органами державної служби зайнятості з
метою: - консультування, навчання вивільнюваних працівників з питань
законодавства про працю, про зайнятість, можливостей
самореалізації на ринку праці, основам підприємницької діяльності; - підбору роботи й працевлаштування працівників Підприємств,
які вивільняються з ініціативи Роботодавця.
2.25. Спільно розробляти і надсилати до Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо формування державного замовлення на
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників
для Підприємств у системі вищої та професійно-технічної освіти.
2.26. Вживати заходів, у межах повноважень, до керівників
Підприємств, які порушують законодавство щодо впровадження
контрактної форми трудового договору.
Для запобігання банкрутства Підприємств
Мінтрансзв'язку зобов'язується:
2.27. Доводити до Профспілки, її первинних організацій і
трудових колективів своєчасну і повну інформацію щодо проведення
на Підприємствах реструктуризації, корпоратизації, приватизації,
передачі об'єктів з державної до комунальної власності, порушення
справи про банкрутство, часткової зупинки чи ліквідації
Підприємств. Проводити консультації з Профспілкою, забезпечувати
гласність та прозорість при здійсненні цих заходів.
2.28. Не вносити до переліку об'єктів приватизації
Підприємства, якщо вони: - стратегічно важливі для економіки та безпеки держави; - працюють ефективно та несуть суттєве соціальне
навантаження; - є містоутворюючими.
2.29. У разі виявлення ознак неплатоспроможності Підприємств
своєчасно розробляти і вживати заходи досудової санації з метою
запобігання їх банкрутству. До складу робочих груп, які створюються на Підприємствах для
розроблення планів досудової санації, залучати представників
профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій, як
повноважних представників трудових колективів, для захисту
соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників.
2.30. Узгоджувати з Профспілкою, її первинними організаціями
проекти програм реструктуризації Підприємств, а також переліки
майна, яке підлягає продажу, передачі в оренду, комунальну
власність, та майна, на базі якого будуть створені нові юридичні
особи, філії, представництва. Передбачати в цих програмах окремий розділ з вирішення
соціальних питань, зокрема проблем зайнятості, забезпечення та
створення нових робочих місць, працевлаштування працівників, що
вивільняються.
2.31. Забезпечити участь профспілкових представників у
роботі: - комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації,
санації та ліквідації суб'єктів господарювання; - конкурсних комісій з продажу майна; - комісій щодо списання та відчуження майна державних
Підприємств; - комісій з передачі об'єктів в оренду, з державної власності
в комунальну.
Профспілка зобов'язується:
2.32. Представляти права та інтереси найманих працівників у
відносинах з Роботодавцями у ході приватизації, реструктуризації,
реорганізації, санації та ліквідації суб'єктів господарювання,
передачі об'єктів в оренду, з державної до комунальної власності,
продажу та відчуження майна.
2.33. При порушенні справ про банкрутство Підприємств
надавати правову допомогу працівникам, яким заборгувало
Підприємство, щодо подання ними заяв до суду. Якщо Підприємство-боржник має борги з профспілкових внесків,
забезпечити подання до суду заяв профспілкового комітету.
2.34. Сприяти Фонду держмайна у здійсненні контролю за
виконанням власниками приватизованих Підприємств інвестиційних та
соціальних зобов'язань, які були передбачені договорами
купівлі-продажу об'єктів приватизації (фіксованими умовами
конкурсів), зокрема стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці
та інших питань соціально-трудових відносин.
III. ОПЛАТА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Сторони домовилися:
3.1. Встановити мінімальну тарифну ставку (оклад) працівника,
який виконує роботу, що не вимагає кваліфікації, за повністю
виконану місячну норму праці у розмірі не меншому від розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.
3.2. Співвідношення місячних тарифних ставок (окладів)
окремих професійно-кваліфікаційних груп професіоналів, фахівців,
технічних службовців та робітників морського та річкового
транспорту відносно визначеного у колективному договорі
Підприємства розміру мінімальної місячної тарифної ставки (окладу)
некваліфікованого працівника встановити згідно з Додатком N 1.
3.3. Перелік та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок
(окладів) працівників Підприємств встановити згідно з Додатком
N 2.
3.4. Особливості оплати праці окремих категорій працівників
Підприємств встановити у Положенні про умови оплати праці
працівників Підприємств згідно з Додатком N 3.
3.5. Надбавку за вислугу років працівникам Підприємств
встановлювати у колективних договорах згідно з Додатком N 4.
3.6. Форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки,
ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри
надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних,
компенсаційних і гарантійних виплат встановлювати у колективних
договорах Підприємств з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, Генеральною угодою та цією Угодою.
Мінтрансзв'язку, Роботодавці зобов'язується:
3.7. Забезпечити включення до колективних договорів заходів,
спрямованих на: - збільшення витрат на оплату праці в залежності від
збільшення обсягів виробництва і доходів; - встановлення частки основної заробітної плати у середній на
рівні, не меншому, ніж досягнутий на 1 січня поточного року; - збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах
на виробництво та випереджаюче зростання середньої заробітної
плати порівняно із зростанням індексу споживчих цін.
3.8. У разі виникнення заборгованості із виплати заробітної
плати здійснювати заходи з ліквідації заборгованості з
обов'язковою виплатою компенсації за затримку строків виплати
заробітної плати. За систематичну невиплату заробітної плати
притягувати до відповідальності керівників Підприємств.
3.9. У 2006 році визначити переліки міжгалузевих і галузевих
норм і нормативів праці, що рекомендуються для застосування на
Підприємствах. Рекомендації довести до Роботодавців.
3.10. Забезпечити встановлення і запровадження Роботодавцями
технічно обґрунтованих норм і нормативів праці для всіх категорій
працівників Підприємств (норми: часу, виробітку, обслуговування;
нормативи чисельності) за погодженням з профспілковими комітетами.
3.11. Здійснювати перевірку діючих норм, їх перегляд, заміну,
застосування поправних коефіцієнтів, запровадження нових норм
праці у строки та на умовах, визначених законодавством та
передбачених колективними договорами. Про початок проведення цих заходів повідомляти працівників не
пізніше як за один місяць.
Профспілка зобов'язується:
3.12. Здійснювати громадський контроль за додержанням
законодавства про оплату праці, надавати консультації та правову
допомогу найманим працівникам у захисті своїх прав, представляти
інтереси членів Профспілки у Комісіях по трудових спорах та в
судових органах.
3.13. Ініціювати питання про притягнення до відповідальності
керівників Підприємств за систематичну невиплату заробітної плати.
3.14. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації
трудового законодавства, зобов'язань цієї Угоди та колективних
договорів щодо організації і оплати праці на Підприємствах.
3.15. Проводити навчання профспілкового активу з питань
організації, оплати та нормування праці, індексації грошових
доходів та компенсаційних виплат.
IV. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Сторони домовилися:
4.1. Встановити нормальну тривалість робочого часу
працівників Підприємств 40 годин на тиждень.
4.2. Тривалість робочої зміни (вахти) понад 8 годин, але не
більше 12 годин встановлювати лише за погодженням з профспілковими
комітетами Підприємств.
4.3. Встановлення більшої, ніж 12 годин тривалості щоденної
роботи допускати за наявності письмової згоди працівника, якщо
характер та умови праці передбачають періоди, коли працівник
перебуває в стані очікування ситуації, при якій він повинен
негайно стати до виконання роботи та коли працівник має можливість
відпочити протягом робочого часу. Перелік окремих категорій працівників, яким встановлюється
така тривалість щоденної роботи, визначається колективним
договором.
4.4. При підсумованому обліку робочого часу застосовувати
обліковий період (місяць, квартал, півріччя, рік) лише у випадку
наявності графіка роботи працівника на весь обліковий період.
4.5. Вважати надурочною роботою, при підсумованому обліку
робочого часу, роботу понад встановлену нормальну тривалість
робочого часу в кінці облікового періоду згідно з графіком роботи.
4.6. Не вилучати з робочого часу працівників час приймання
їжі, якщо за умовами виробництва працівник не має права
відлучитися з робочого місця та використати час обідньої перерви
на свій розсуд.
4.7. Робочий час і час відпочинку працівників Підприємств
встановити Правилами внутрішнього трудового розпорядку, що
додаються до колективних договорів. Особливості регулювання режиму праці та відпочинку
працівників плаваючого складу суден Підприємств встановити у
Положенні про робочий час і час відпочинку працівників плаваючого
складу суден Підприємств згідно з Додатком N 5.
Мінтрансзв'язку, Роботодавці зобов'язуються:
4.8. Розробити за участю Профспілки та затвердити у 2006 році
типові правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємств, у
тому числі: - регламент і порядок чергування працівників; - порядок застосування поняття "ненормований робочий час" та
встановлення компенсації за роботу на умовах ненормованого
робочого часу.
4.9. Щорічно надавати працівникам відпустки, встановлені
згідно з чинним законодавством. Додаткові відпустки за несприятливі умови праці надавати
працівникам на підставі результатів атестації робочих місць
незалежно від того, чи включені їх професії до списків,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р.
N 1290 ( 1290-97-п ) (зі змінами і доповненнями).
4.10. Надавати працівникам частково оплачувану міжнавігаційну
(міжрейсову) відпустку за умови використання щорічної основної і
додаткових відпусток, передбачених законодавством, та використання
підсумованих днів відпочинку (для плавскладу суден) згідно з
Додатком N 6.
Профспілка зобов'язується:
4.11. Здійснювати громадський контроль за додержанням на
Підприємствах законодавства про працю, зокрема щодо режиму
робочого часу і часу відпочинку. У разі виявлення порушень вносити
Роботодавцям подання про їх усунення.
4.12. Надавати працівникам безоплатну правову допомогу з
питань законодавства про робочий час і час відпочинку.
V. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я
Мінтрансзв'язку, Роботодавці зобов'язуються:
5.1. Включати до колективних договорів комплексні
зобов'язання щодо здійснення заходів з охорони праці, здоров'я.
5.2. Забезпечити своєчасне проведення атестації робочих місць
з метою розроблення та реалізації організаційних і технічних
заходів щодо поліпшення умов праці працівників, а також для
визначення їх права на надання пільг, доплат і компенсацій за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці.
5.3. Щорічно зменшувати на Підприємствах кількість працюючих
в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
5.4. Щорічно збільшувати витрати на поліпшення умов праці та
довести їх рівень до кінця 2009 року не менше, ніж 0,6% від суми
доходів (реалізованої продукції) Підприємства.
5.5. Ставити питання перед Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України про фінансування розробки та видання державних і галузевих
нормативно-правових актів з охорони праці.
5.6. До кінця 2006 року скласти єдиний галузевий перелік
виробничих будинків та споруд, які знаходяться в незадовільному
стані, і розробити та реалізувати протягом дії цієї Угоди
галузевий план приведення їх до вимог будівельних норм і правил
або виведення з експлуатації.
5.7. Інформувати Профспілку про накази та заходи з охорони
праці, які здійснюються в галузі.
5.8. Проводити навчання та перевірку знань з охорони праці
спеціалістів, службові обов'язки яких пов'язані з організацією
безпечного ведення робіт на виробництві, не рідше одного разу в
три роки.
5.9. Забезпечити участь представників Профспілки у роботі
комісій з прийняття в експлуатацію нових, придбаних та
реконструйованих об'єктів.
5.10. Оплачувати витрати, пов'язані з участю представників
Профспілки у прийомці об'єктів за кордоном або з виходом у рейс
для громадського контролю умов праці та побуту екіпажу судна і
розслідування нещасних випадків на виробництві.
5.11. Надавати умови для здійснення громадського контролю за
охороною праці на виробничих об'єктах представниками Профспілки,
включаючи забезпечення транспортними засобами й зв'язком.
5.12. Забезпечувати лікарськими засобами та інструментарієм
судна, надання необхідної медичної допомоги членам екіпажів та
підготовку командного складу у відповідних медичних закладах для
медичного обслуговування членів екіпажу на борту судна або
зберігати у штаті суднових лікарів у порядку, передбаченому
Конвенцією МОП 164 "Про охорону здоров'я та медичне обслуговування
моряків" ( 993_151 ) (1987) та колективними договорами.
5.13. Нести витрати, що пов'язані з наданням медичної
допомоги членам екіпажів у період знаходження судна за кордоном, у
випадках: - розміщення хворих у медичних закладах; - надання медичної допомоги хворому на борту судна іноземними
лікарями за рахунками відповідних медичних закладів; - транспортування хворого у базовий порт.
5.14. Зберігати середній заробіток працівникам під час
проходження ними обов'язкових медоглядів, інструктажів, перевірки
знань та інших випадків звільнення працівника від основної роботи
за ініціативою організаторів робіт в інтересах Підприємств.
Конкретні строки встановлюються у колективних договорах.
5.15. Виплачувати членам екіпажів суден у закордонному
плаванні кошти на харчування (замість добових) згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.01.99 р. N 3 ( 3-99-п ) "Про
граничні норми добових витрат і сум, що направляються на
харчування (замість добових) членів екіпажів суден (інших
транспортних засобів), що провадять діяльність за межами
повітряного або митного кордону чи територіального моря (вод)
України". При цьому мінімальна сума, що сплачується на харчування,
не може бути нижчою 9,5 доларів США на добу для матроса морського
судна і 9 доларів США на добу для матроса річкового судна. Порядок
виплати коштів на харчування (замість добових) визначається
Додатком N 7. Організовувати колективне харчування за рахунок коштів, що
виплачуються на харчування членам екіпажів суден закордонного
плавання (замість добових), виходячи з норм, що визначаються
колективними договорами.
5.16. Забезпечувати безоплатно харчуванням членів екіпажів
суден каботажного плавання, гідрографічного, службово-допоміжного
та портового флоту, що знаходяться в експлуатації та ремонті, в
тому числі в порту приписки в розмірі, встановленому у
колективному договорі. Добові норми витрат на ці цілі визначаються колективними
договорами, але при цьому вони не можуть перевищувати норми
добових витрат, що передбачені чинною постановою Кабінету
Міністрів України ( 3-99-п ) для відряджень у межах України.
5.17. Забезпечувати натуральними соками або сухим вином
членів екіпажів суден при плаванні і перебуванні на ремонті в
тропіках для компенсації втраченої рідини в організмі через високу
температуру і вологість в межах діючих натуральних норм на одну
людину на добу, відображених у дисбурсментських рахунках та
встановлених колективними договорами.
5.18. Оплачувати роботи з прання спецодягу і суднової
постільної білизни у випадках використання всіх його комплектів,
що є на суднах, у строки, встановлені колективними договорами.
5.19. Вести облік випадків зникнення членів екіпажів суден,
випадків смерті, в тому числі самогубств, що відбулися з
працівниками за наявності виробничих факторів (технічних,
організаційних, психологічних). Відшкодовувати шкоду відповідно до
законодавства та колективних договорів.
5.20. У 2007 році переглянути діючі та затвердити нові
галузеві норми безоплатної видачі працівникам спеціального одягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
5.21. Брати участь у розробці державних галузевих норм і
нормативів щодо забезпечення безоплатно: - працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком
або іншими рівноцінними харчовими продуктами, мийними та
знешкоджувальними засобами, газованою солоною водою; - членів екіпажів суден харчуванням.
5.22. Розглядати щорічно за участю Профспілки на засіданні
колегії Укрморрічфлоту стан охорони праці на Підприємствах і
приймати відповідні рішення щодо його покращання.
Профспілка зобов'язується:
5.23. Здійснювати громадський контроль за додержанням
законодавства про охорону праці та вносити відповідні подання
керівникам Підприємств, державним органам.
5.24. Забезпечити участь представників Профспілки у
розслідуванні нещасних випадків на виробництві та у розробленні
заходів щодо їх запобігання.
5.25. Забезпечити навчання представників Профспілки з питань
охорони праці, надавати консультації та безоплатну правову
допомогу працівникам та сім'ям загиблих на виробництві з охорони
праці та соціального страхування від нещасних випадків.
Сторони зобов'язуються:
5.26. За результатами атестації робочих місць вносити
пропозиції до Кабінету Міністрів України з питань поліпшення
пенсійного забезпечення працівників Підприємств, надання
додаткових відпусток, внесення змін і доповнень до діючих Списків
N 1 та N 2.
5.27. Розробити та затвердити в 2006 році галузеву Програму
запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу та туберкульозу серед працівників
Підприємств та членів їх сімей.
VI. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗАДОВОЛЕННЯ
ГУМАНІТАРНИХ ТА ДУХОВНИХ ПОТРЕБ
Мінтрансзв'язку, Роботодавці зобов'язуються:
6.1. У 2006 році за участю Профспілки провести інвентаризацію
об'єктів соціально-культурного, медичного та спортивного
призначення, що перебувають на балансі Підприємств, розробити і
затвердити галузеві заходи, спрямовані на створення умов для їх
ефективного функціонування у випадках, доцільності фінансування і
збереження таких об'єктів.
6.2. Не допускати змін форм власності, відчуження,
перепрофілювання, ліквідації та передачі об'єктів
соціально-культурного, медичного та спортивного призначення, що
знаходяться на балансі Підприємств, без погодження з трудовими
колективами.
6.3. Здійснювати разом із Профспілкою постійний моніторинг
дотримання вимог ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) стосовно відрахування
Роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям
Підприємств на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу
у розмірах, передбачених колдоговорами, але не меншому,
ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.
6.4. Забезпечити внесення до колективних договорів додаткових
у порівняні з чинним законодавством соціальних пільг та
компенсацій, виходячи з умов економічних можливостей Підприємств,
зокрема: - матеріальну допомогу у разі тимчасової втрати
працездатності через нещасний випадок на виробництві потерпілому,
крім допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі втраченого
заробітку за період непрацездатності; - одноразову допомогу сім'ям працівників, загиблих на
виробництві, а також внаслідок смерті від професійного
захворювання; - одноразову допомогу сім'ям працівників, померлих від
загального захворювання або нещасного випадку в побуті, а також
відшкодування (повне або часткове) витрат на поховання; - матеріальну допомогу працівникам при виході на пенсію у
розмірі не менш, ніж десять відсотків встановленої місячної
тарифної ставки (окладу) за кожен рік роботи на Підприємстві; - матеріальну допомогу працівникам при звільненні у зв'язку
зі змінами в організації виробництва та праці; - матеріальну допомогу працівникам на оздоровлення при
наданні чергової відпустки в розмірі встановленої місячної
тарифної ставки (окладу); - одноразову винагороду до особистих ювілейних дат
працівників; - щомісячну матеріальну допомогу жінкам, що перебувають у
відпустці по догляду за дитиною; - одноразову допомогу особам, звільненим після строкової
служби із Збройних Сил України, які повернулись працювати на
Підприємство; - безвідсоткову позику на будівництво чи купівлю житла та
інші соціально-побутові потреби працівникам; - оплату працівникам повністю або частково навчання їх або
дітей в закладах професійно-технічної та вищої освіти; - виділення побутового твердого палива працівникам, які цього
потребують, з оплатою не більш, ніж 50 відсотків вартості палива,
а пенсіонерам, сім'ям загиблих на виробництві, одиноким матерям,
багатодітним сім'ям - безкоштовно, враховуючи доставку; - повну або часткову оплату лікування працівників у
стаціонарі, запровадження медичного страхування працівників та їх
сімей; - додаткову відпустку із збереженням середнього заробітку у
випадках одруження, народження дитини, поховання не менше
3-х календарних днів; - часткову компенсацію витрат на утримання дітей працівників
в дитячих дошкільних закладах, перебування в оздоровчих дитячих
таборах (центрах), на придбання путівок в санаторії та бази
відпочинку.
6.5. Сприяти щорічному проведенню галузевих спартакіад та
масових спортивних змагань з видів спорту (кросів, турнірів, регат
тощо), забезпечити збереження та розвиток матеріально-технічної
бази фізкультурно-спортивного призначення.
6.6. Сприяти збереженню стаціонарної мережі дитячих
оздоровчих закладів, які належать Підприємствам, та забезпечити
умови перебування дітей в них, які б відповідали сучасним вимогам,
не допускаючи, починаючи з 2006 року, скорочення тривалості
оздоровчих змін менше 18 днів.
Профспілка зобов'язується:
6.7. Здійснювати громадський контроль за дотриманням
Роботодавцями законодавства з питань соціального захисту найманих
працівників.
6.8. Брати участь у вирішенні питань житлового та побутового
обслуговування найманих працівників.
6.9. Надавати консультаційну та правову допомогу
застрахованим особам у реалізації їх прав, визначених
законодавством.
6.10. Проводити за участю Роботодавців: - огляди-конкурси на кращий культурно-освітній заклад
Підприємств та кращого працівника цього закладу; - фестивалі художньої самодіяльності та народної творчості
аматорських колективів закладів культури Підприємств; - спартакіади трудових колективів, змагання з окремих масових
видів спорту тощо.
6.11. Разом з Роботодавцями забезпечувати щорічне
оздоровлення й відпочинок дітей найманих працівників у дитячих
оздоровчих таборах і центрах.
6.12. Брати участь у підготовці дитячих таборів (центрів) до
літнього оздоровчого сезону та сприяти забезпеченню ефективної
роботи оздоровчих закладів.
6.13. Проводити щорічно всегалузевий огляд роботи
профспілкових комітетів і трудових колективів на кращу організацію
оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків.
6.14. Організовувати щорічно Новорічно-Різдвяні свята для
дітей.
Сторони зобов'язуються:
6.15. Представляти інтереси трудових колективів у вищих
органах виконавчої влади, брати участь у підготовці проектів
документів щодо внесення змін до чинного законодавства з питань
посилення соціального захисту найманих працівників та надання їм
пільг.
6.16. Інформувати одна одну щодо прийняття нових рішень з
питань соціально-економічних інтересів найманих працівників
Підприємств.
6.17. Домагатися рішення у законодавчому порядку питання
передачі об'єктів соціальної сфери з балансу Підприємств на баланс
профспілкових комітетів як повноважних представників трудових
колективів.
6.18. Сприяти активному залученню до народної творчості
найманих працівників і членів їхніх сімей на базі
культурно-освітніх закладів та формувань Підприємств.
6.19. Організувати залучення до активних систематичних занять
масово-оздоровчими формами фізичної культури найманих працівників
і членів їхніх сімей, об'єднаних у фізкультурно-спортивне
товариство "Водник".
6.20. Передбачити в колективних договорах питання розвитку та
матеріального забезпечення фізичної культури і спорту.
6.21. У 2006 році провести аналітичну роботу і при
необхідності запровадити на Підприємствах систему заходів щодо
організації добровільного недержавного пенсійного забезпечення
шляхом залучення коштів роботодавців та найманих працівників для
накопичення додаткових пенсій через недержавні пенсійні фонди,
страхові організації, банківські заклади.
VII. РОБОТА З МОЛОДДЮ
Мінтрансзв'язку, Роботодавці зобов'язуються:
7.1. Спрямовувати зусилля на дотримання та розширення прав,
гарантій молоді щодо соціально-економічного захисту, професійного
зростання, гідного рівня заробітної плати.
7.2. Організовувати навчання, стажування та обмін досвідом
молодих фахівців Підприємств в профільних учбових закладах та на
аналогічних підприємствах за кордоном з метою підтримання
світового освітнього рівня національних фахівців та технічного і
технологічного рівня вітчизняних підприємств.
7.3. Забезпечувати укладання договорів між учбовими закладами
та Підприємствами про співробітництво, зокрема щодо організації
практики для студентів, розроблення механізму надання
гарантованого першого робочого місця.
7.4. Відновити інститут наставництва, зокрема закріпляти за
молодими робітниками наставників із складу висококваліфікованих
кадрових робітників.
Профспілка зобов'язується:
7.5. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням
молоді, створенням їй належних умов для адаптації у трудових
колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності,
задоволення її культурно-освітніх та оздоровчих потреб.
7.6. Здійснювати навчання молодіжного профспілкового активу
за напрямками профспілкової діяльності. Разом з Роботодавцями
проводити форуми, конференції, зльоти, семінари з актуальних
проблем молодіжного руху.
7.7. Сприяти створенню у вищих навчальних закладах молодіжних
центрів з працевлаштування студентів та випускників.
7.8. Узагальнювати і розповсюджувати досвід роботи з молоддю
на Підприємствах.
Сторони зобов'язуються:
7.9. Забезпечувати підвищення рівня правової освіченості
молоді шляхом надання юридичних консультацій на підприємствах та в
організаціях, в першу чергу, з питань трудового, цивільного та
житлового законодавства.
7.10. Проводити професійні конкурси серед молоді ("Кращий
докер", "Кращий матрос", "Кращий верстатник" тощо).
7.11. З метою залучення та закріплення на виробництві молодих
працівників, забезпечити включення до колективних договорів
зобов'язання щодо виділення молоді та молодим сім'ям кредитів та
позик на будівництво, реконструкцію чи придбання житла, товарів
довгострокового користування, компенсацію витрат на навчання та
професійну підготовку.
7.12. Організувати та популяризувати молодіжний туризм та
масовий відпочинок.
VIII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ
Мінтрансзв'язку, Роботодавці зобов'язуються:
8.1. Забезпечити реалізацію прав і гарантій діяльності
Профспілки і її первинних організацій на Підприємствах, визначених
законодавством, зокрема, Законом України "Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), Генеральною угодою,
цією Угодою та колективними договорами.
8.2. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені
як втручання у статутну діяльність Профспілки.
8.3. Не приймати рішень та документів із
соціально-економічних і трудових питань, які є предметом цієї
Угоди, без попереднього узгодження з відповідною організацією
Профспілки.
8.4. За наявності письмових заяв працівників, які є членами
Профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати
та перераховувати на рахунки профспілкових комітетів первинних
профспілкових організацій членські профспілкові внески працівників
у терміни, визначені в колективних договорах. Не допускати утворення заборгованості з профспілкових
внесків.
8.5. Надавати членам виборних профспілкових органів, не
звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, на
умовах, передбачених колективними договорами, вільний від роботи
час із збереженням середньої заробітної плати: для участі в
консультаціях і переговорах, виконання інших громадських
обов'язків в інтересах трудових колективів, також на час участі в
роботі виборних профспілкових органів, але не менш, ніж дві години
на тиждень; для профспілкового навчання - додаткову відпустку
тривалістю до 6 календарних днів за рахунок роботодавців.
8.6. Зберігати за працівниками профспілкових органів, як
обраних до їх складу так і працюючих за наймом, соціальні пільги
та заохочення, встановлені цією Угодою та колективними договорами
для працівників Підприємств.
8.7. Гарантії, соціальні пільги та заохочення, встановлені
цією Угодою та колективними договорами для працівників
Підприємств, зберігати також за профспілковими представниками
(профорганізаторами) там, де не обираються виборні органи.
8.8. Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх
до складу виборних профспілкових органів, надавати після
закінчення терміну їх повноважень (не пізніше, ніж через місяць),
попередню роботу (посаду) або за згодою працівника іншу рівноцінну
роботу (посаду).
8.9. Надавати для роботи виборних профспілкових органів та
проведення зборів працівників приміщення з усім необхідним
обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням,
транспортом, охороною у порядку, передбаченому колективними
договорами.
8.10. Відшкодовувати шкоду в разі нещасного випадку
працівникам виборних профспілкових органів, як обраних до їх
складу так і працюючих за наймом, при виконанні ними посадових
обов'язків в інтересах трудових колективів Підприємств у порядку,
визначеному діючим законодавством, цією Угодою та колективними
договорами.
8.11. Забезпечувати безперешкодний вхід на територію
Підприємств представників Профспілки, її первинних організацій, їх
доступ до робочих місць, місць зборів членів Профспілки,
можливість зустрічі, усного спілкування з працівниками.
8.12. Створювати умови для безперешкодного спілкування
представників Профспілки з керівними працівниками Підприємств,
Мінтрансзв'язку, компетентними приймати рішення з порушених питань
у сфері соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди та
колективних договорів.
8.13. Забезпечувати швидкий розгляд звернень Профспілки та її
первинних організацій щодо дотримання профспілкових прав та
гарантій на Підприємствах, вживати заходів до усунення
керівництвом Підприємств допущених порушень.
8.14. Утримуватися від дій, спрямованих на формування чи
підтримку на Підприємствах інших, крім Профспілки, органів чи
організацій, метою яких проголошується представництво й захист
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.
8.15. Брати участь у заходах Профспілки, які є предметом
Генеральної угоди, цієї Угоди та колективних договорів, на її
запрошення.
Профспілка зобов'язується:
8.16. Інформувати Мінтрансзв'язку і роботодавців про факти
порушення профспілкових прав та гарантій на Підприємствах для
вживання заходів впливу.
8.17. Інформувати Мінтрансзв'язку та роботодавців перед тим,
як звертатись до судових органів з приводу порушення профспілкових
прав та гарантій.
Сторони зобов'язуються:
8.19. Своєчасно інформувати одна одну про призначення або
звільнення з посад керівників Підприємств та голів профспілкових
комітетів.
IX. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО І КОНТРОЛЬ
ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ
Сторони домовилися:
9.1. З метою подальшого розвитку соціального партнерства
проводити попередні консультації та переговори при підготовці
проектів законів України, галузевих програм, наказів, розпоряджень
та інших нормативно-правових документів з питань
соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди.
9.2. Домагатися ратифікації Україною наступних Конвенцій МОП: - N 137 ( 993_258 ), 1973 р. "Про соціальні наслідки нових
методів обробки вантажів в портах"; - N 152 ( 993_309 ), 1979 р. "Про техніку безпеки та гігієну
праці на портових роботах"; - N 164 ( 993_151 ), 1987 р. "Про охорону здоров'я та медичне
обслуговування моряків"; - N 165 ( 993_282 ), 1987 р. (переглянута) "Про соціальне
забезпечення моряків"; - N 166 ( 993_300 ), 1987 р. (переглянута) "Про репатріацію
моряків"; - N 178 ( 993_047 ), 1996 р. "Про інспекцію умов праці та
побуту моряків"; - N 179 ( 993_048 ), 1996 р. "Про наймання та
працевлаштування моряків"; - N 180 ( 993_049 ), 1996 р. "Про тривалість робочого часу
моряків та склад суднового екіпажу".
9.3. Запрошувати соціальних партнерів для участі в роботі
колегій Мінтрансзв'язку, Укрморрічфлоту, президії, пленумів,
з'їздів Профспілки з розгляду соціально-економічних питань, які є
предметом цієї Угоди та колективних договорів.
9.4. Оперативно вживати заходів щодо усунення передумов
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), у випадку їх
виникнення прагнути врегулювати спори без зупинки виробництва
шляхом переговорів і примирливих процедур у порядку, визначеному
Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) і Законом України "Про колективні
договори і угоди" ( 3356-12 ), а також цією Угодою та колективними
договорами.
9.5. У виключних випадках, на період подолання фінансових
труднощів окремими Підприємствами, терміном не більш як шість
місяців в колективних договорах цих Підприємств застосовувати
норми нижчі від норм цієї угоди, але не нижчі від державних норм і
гарантій. Рішення про термін їх запровадження має бути прийняте на
зборах (конференції) трудового колективу за участю представників
роботодавця і профспілкового комітету після обговорення наведених
роботодавцем аргументів і заходів щодо наближення даної норми до
рівня, встановленого цією Угодою, та дати запровадження норми. Якщо таке рішення зборами (конференцією) трудового колективу
не прийнято, то на Підприємство поширюються норми цієї Угоди.
9.6. Надавати методичну та практичну допомогу Роботодавцям і
профспілковим комітетам з питань експертизи проектів колективних
договорів на їх відповідність чинному законодавству, вимогам
Генеральної угоди, цієї Угоди. Сприяти Підприємствам у проведенні колективних переговорів та
обов'язковому укладенню колективних договорів.
9.7. З метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди
здійснювати систематичний контроль за її виконанням: 9.7.1. Протягом двох місяців після підписання Угоди
затвердити і передати одна одній заходи щодо її реалізації. 9.7.2. Щокварталу аналізувати хід виконання Угоди і надавати
відповідну інформацію іншій Стороні для вжиття відповідних
заходів. 9.7.3. Раз на півроку розглядати стан виконання Угоди на
засіданні спільної робочої комісії Сторін, створеної для ведення
переговорів щодо укладення цієї Угоди, і передавати висновки одна
одній для вжиття відповідних заходів та інформувати працівників,
трудові колективи Підприємств у засобах масової інформації. 9.7.4. За кожен рік підбивати підсумки виконання Угоди на
спільному засіданні колегії Укрморрічфлоту та президії центральної
ради Профспілки у першому кварталі року, наступного за звітним. 9.7.5. Надавати на безоплатній основі наявну статистичну
інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди та колективних
договорів. 9.7.6. Вести облік виконання цієї Угоди та колективних
договорів і інформувати одна одну про стан їх виконання:
щоквартально - до 5-го числа другого місяця наступного кварталу;
за звітний рік - до 5-го березня наступного року відповідно до
форми інформації, що додається (Додаток N 8). 9.7.7. Спірні питання, що виникають під час реалізації Угоди,
розв'язувати шляхом проведення консультацій і переговорів. 9.7.8. Опублікувати Угоду в засобах масової інформації.
Міністр транспорту та зв'язку
України В.В.Бондар
Голова Профспілки робітників
морського транспорту України М.І.Кірєєв

Додаток N 1
до Галузевої угоди
на 2006-2009 рр.

СПІВВІДНОШЕННЯ
місячних тарифних ставок (окладів) окремих
професійно-кваліфікаційних груп професіоналів,
фахівців, технічних службовців та робітників
морського та річкового транспорту відносно
визначеного у колдоговорі Підприємства розміру
мінімальної місячної тарифної ставки (окладу)
некваліфікованого працівника

------------------------------------------------------------------ |Професіонали | не нижче | 3,0 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Фахівці | -"- | 2,5 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Технічні службовці | -"- | 2,0 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Докер-механізатор IV класу | -"- | 2,5 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Водолаз III класу, виконуючий | | | |водолазні роботи: | | | |-------------------------------+---------------+----------------| |- першої групи спеціалізації | -"- | 3,5 | |-------------------------------+---------------+----------------| |- другої та третьої групи | -"- | 2,5 | |спеціалізації | | | |-------------------------------+---------------+----------------| |Матрос (без класу) на суднах: | | | |-------------------------------+---------------+----------------| |- транспортного, технічного та | -"- | 2,2 | |рятувального флоту | | | |-------------------------------+---------------+----------------| |- портового, | -"- | 1,9 | |службово-допоміжного флоту | | | |-------------------------------+---------------+----------------| |Робітник I розряду зайнятий: | | | |-------------------------------+---------------+----------------| |- на роботах основного | -"- | 1,3 | |виробництва | | | |-------------------------------+---------------+----------------| |- на інших роботах | -"- | 1,2 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. 1,0 - мінімальний розмір місячної тарифної ставки (окладу)
некваліфікованого працівника визначений на Підприємстві у
колективному договорі. 2. Для визначення розміру місячної тарифної ставки (окладу)
по тій чи іншій посаді необхідно встановлений для відповідної
професійно-кваліфікаційної групи коефіцієнт помножити на
визначений у колдоговорі мінімальний розмір місячної тарифної
ставки (окладу) некваліфікованого працівника. 3. Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті
праці, а також конкретні тарифні ставки (оклади) визначаються у
колективних договорах.

Додаток N 2
до Галузевої угоди
на 2006-2009 рр.

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок (окладів)
працівників Підприємств

------------------------------------------------------------------ | N | Назва доплат і | Розміри доплат і надбавок | | п/п | надбавок | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | |Доплати: | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 1. |За суміщення |Доплата одному працівнику | | |професій (посад) |максимальними розмірами не | | | |обмежується і визначається економією | | | |коштів, одержаних як сума тарифних | | | |ставок та окладів суміщених професій.| | | |Конкретні розміри доплати | | | |визначаються колективним договором | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 2. |За розширення зони |Доплата одному працівнику | | |обслуговування або |максимальними розмірами не | | |збільшення обсягу |обмежується і визначається наявністю | | |робіт |одержаної економії за тарифними | | | |ставками і окладами, які могли б | | | |виплачуватись при нормативній | | | |чисельності працівників. | | | |Конкретні розміри доплати | | | |визначаються колективним договором | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 3. |За виконання |До 100% тарифної ставки (окладу) | | |обов'язків тимчасово|відсутнього працівника | | |відсутнього | | | |працівника (крім | | | |плавскладу суден) | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 4. |За роботу у важких і|у важких і шкідливих - 4, 8 та 12%; | | |шкідливих та |в особливо важких і особливо | | |особливо важких і |шкідливих - 16, 20 та 24% тарифної | | |особливо шкідливих |ставки (окладу) | | |умовах праці | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 5. |За інтенсивність |До 12% тарифної ставки (окладу) | | |праці | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 6. |За роботу у нічний |До 40%, але не менш ніж 35%, | | |час |годинної тарифної ставки (окладу) за | | | |кожну годину роботи в нічний час | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 7. |За роботу у вечірній|20% годинної тарифної ставки | | |час з 18 до 22 годин|(окладу) за кожну годину роботи у | | |при багатозмінному |вечірній час | | |режимі роботи (дві і| | | |більше змін) | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 8. |За керівництво |Доплата диференціюється залежно від | | |бригадою бригадиру, |кількості робітників у бригаді: | | |не звільненому від |- до 10 осіб - 10% тарифної ставки | | |основної роботи |- понад 10 осіб - 15% тарифної | | | |ставки | | | |- понад 25 осіб - 25% тарифної | | | |ставки | | | |- понад 50 осіб - до 50% | | | |тарифної ставки | | | |Ланковим (якщо чисельність ланки | | | |перевищує 5 осіб) доплата | | | |встановлюється в розмірі до 50% | | | |відповідної доплати бригадиру | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 9. |Водіям легкових |До 25% від установленої тарифної | | |автомобілів і |ставки | | |мікроавтобусів з | | | |ненормованим робочим| | | |днем. | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | |Надбавки: | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 10. |За високу професійну|Диференційовані надбавки до тарифних | | |майстерність |ставок (окладів) робітників: | | | |- 3 розряду - 12% | | | |- 4 розряду - 16% | | | |- 5 розряду - 20% | | | |- 6 і вищих розрядів - 24% | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 11. |За високі досягнення|До 50% посадового окладу | | |у праці | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 12. |За виконання |До 50% посадового окладу | | |особливо важливої | | | |роботи на певний | | | |період | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 13. |За знання та |10% посадового окладу за знання | | |використання |однієї мови | | |іноземних мов |20% - двох та більше мов | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 14. |За науковий ступінь,|Кандидата наук - 0,63 мінімального | | |якщо діяльність |окладу, встановленого на підприємстві| | |працівника за |Доктора наук - 1,06 мінімального | | |профілем співпадає з|окладу, встановленого на підприємстві| | |наявним ступенем | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 15. |За класність водіям |водіям 1 кл. - 25% тарифної ставки | | |вантажних та |водіям 2 кл. - 10% тарифної ставки | | |легкових | | | |автомобілів, | | | |автобусів | | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 16. |На період освоєння |Підвищення відрядних розцінок до 20% | | |нових норм трудових |Підвищення тарифних ставок до 10% | | |витрат | | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Галузевої угоди
на 2006-2009 рр.

ПОЛОЖЕННЯ
про умови оплати праці працівників Підприємств

Це Положення є нормативним актом, обов'язковим для
застосування на Підприємствах всіх форм власності й
господарювання. Оплата праці працівників провадиться згідно з Кодексом
законів про працю України ( 322-08 ), Законом України "Про оплату
праці" ( 108/95-ВР ), Генеральною і галузевою угодами, цим
Положенням.
I. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЛАВАЮЧОГО СКЛАДУ СУДЕН
1.1. Посадовий оклад капітана судна в усіх випадках
встановлюється не менш ніж на 5% вище посадового окладу головного
(старшого) механіка.
1.2. На суднах, де за штатним розкладом, крім посади
головного механіка є посади старшого механіка і старшого
електромеханіка, старшому механікові і старшому електромеханікові
посадовий оклад встановлюється на 10% нижче, ніж посадовий оклад
головного механіка.
1.3. На суднах, де за штатним розкладом є посади старшого
боцмана й боцмана, старшому боцманові встановлюється посадовий
оклад, передбачений для боцмана даної групи, а боцманові -
посадовий оклад на 10% нижче, ніж посадовий оклад старшого
боцмана.
1.4. За наявності на судні дублера капітана або дублера
головного (старшого) механіка, а також при направленні на
автоматизовані та великотоннажні судна, обладнані складним
устаткуванням, осіб командного складу на стажування як дублерів,
посадовий оклад дублерам встановлюється на 15% нижче, ніж
посадовий оклад капітана або головного (старшого) механіка, або
оклад за відповідною посадою, за якою проводиться стажування.
1.5. Посадові оклади членам екіпажів суден, суміщуючим дві
посади, встановлюються шляхом збільшення посадового окладу по
основній (першій) посаді до 50% від посадового окладу по суміщеній
(другій) посаді. Перелік суміщених посад членів екіпажів суден
встановлюється у колективному договорі.
1.6. Членам екіпажів буксирних суден, що обслуговують
землечерпальні каравани, встановлюються посадові оклади,
передбачені для членів екіпажів суден службово-допоміжного флоту.
1.7. Членам екіпажів суден портового і службово-допоміжного
флоту на період їхнього використання в каботажному плаванні
посадові оклади підвищуються на 10%.
1.8. Начальникові землечерпального каравану посадовий оклад
встановлюється на 10%, а заступникові начальника земкаравану - на
5% вище, ніж посадовий оклад багермейстера-капітана; караванному
інженерові-механікові - на 10% вище, ніж посадовий оклад головного
(старшого) механіка земснаряду відповідної групи. Начальникові промірної партії землечерпального каравану
посадовий оклад встановлюється на рівні старшого помічника
багермейстера-капітана, а інженерові промірної партії, а також
караванному бухгалтерові - на рівні другого помічника
багермейстера-капітана відповідної групи.
1.9. Начальникові експедиції морських буксировок посадовий
оклад встановлюється на 10% вище, ніж посадовий оклад капітана
основного буксира.
1.10. Механікам-наставникам і електромеханікам-наставникам
транспортного флоту й аварійно-рятувальних суден, технічного
(днопоглиблювального) флоту, портового й службово-допоміжного
флоту посадові оклади встановлюються на 5% вище окладів групових
механіків, а капітанам-наставникам, багермейстерам-капітанам
(багермейстерам) - наставникам на 5% вище окладів
механіків-наставників. В період перебування капітанів-наставників,
механіків-наставників та електромеханіків-наставників на суднах у
рейсі їм сплачуються посадові оклади в тих же розмірах, як
капітанам, старшим (головним) механікам і старшим (першим)
електромеханікам суден, на яких вони виконують рейси, якщо ці
оклади вищі, ніж посадові оклади, які вони отримують на береговій
роботі.
1.11. Посадові оклади судновим лікарям встановлюються
колективним договором, але не нижче рівня оплати праці
лікаря-терапевта без категорії.
1.12. Членам екіпажу, яких залишено для виконання ремонтних
робіт і обслуговування судна й екіпажу на період виведення з
експлуатації судна на ремонт, сплачується 100% посадового окладу.
1.13. За період перебування судна у відстої або на
консервації членам екіпажів, яких залишено для обслуговування
судна, сплачується 100% посадового окладу.
1.14. За час перебування працівників плавскладу у резерві їм
сплачується: - 100% посадового окладу при залученні працівника до
виконання робіт, що входять у коло його прямих посадових
обов'язків; - 75% посадового окладу у разі зарахування працівника до
резерву після тимчасової відсутності на суднах із поважних причин,
а також в усіх інших випадках зарахування до резерву.
1.15. Членам екіпажів суден нафтоналивного, пасажирського,
гідрографічного та науково-дослідницького флоту,
аварійно-рятувальних та учбово-виробничих суден, газовозів,
хімовозів, ліхтеровозів, залізничних паромів, буксирів-штовхачів
посадові оклади збільшуються на 10%.
1.16. Членам екіпажів несамохідних суден, що обслуговують
одночасно не менше 2-х несамохідних суден, встановлюється доплата
у розмірі 50% посадового окладу.
1.18. Членам екіпажів суден, де бракує місць для проживання
екіпажів і за характером роботи в рейсі необхідною є наявність
двох і більше вахт, за період перебування їх на борту судна у
вільний від роботи час здійснюється доплата у розмірі не менше
50% посадового окладу.
1.19. Оплата надурочних робіт, а також роботи в зонах
військового ризику, піратської та епідеміологічної небезпеки
здійснюється в подвійному розмірі. Зазначені зони визначаються за
інформацією Ллойда. Члену екіпажу повинна бути надана повна інформація про умови
роботи в зазначених зонах. Він має право відмовитися від роботи в
цих умовах без ризику втрати роботи або бути притягнутим до
дисциплінарної відповідальності.
1.20. Авральні роботи, які виконуються членами екіпажів
(включаючи командний склад) понад нормальну тривалість робочого
часу враховуються окремо (табелем на авральні роботи) й
оплачуються за фактичну їх тривалість в подвійному розмірі.
1.21. Аварійні роботи по рятуванню судна, вантажу і людей
надурочними роботами не вважаються.
1.22. Оплата членам екіпажів суден підсумованих днів
відпочинку (відгулів вихідних днів) здійснюється з розрахунку
посадового окладу, одержуваного на день надання відгулу за
невикористані дні відпочинку з надбавками та доплатами,
установленими чинним законодавством. У разі зміни посадового окладу по відповідній посаді у період
перебування працівника у відгулі проводиться перерахунок оплати
цих днів у порядку, визначеному колективним договором. В тому разі, коли Роботодавець не має можливості надати
членові екіпажу відгули, а також у разі звільнення, їх оплата
здійснюється в подвійному розмірі.
1.23. Членам екіпажів суден портового і службово-допоміжного
флоту, виконуючого криголамні роботи, виплачується надбавка у
розмірі не меншому 12% посадового окладу.
1.24. Членам екіпажів водолазних ботів за час роботи за
межами відкритих морських рейдів, командному складу маломірних
суден портового і службово-допоміжного флоту з будівельною
ефективною потужністю головних механізмів до 220 кВт на час
використання їх у малому плаванні, членам екіпажів суден
технічного флоту за час виконання днопоглиблювальних робіт на
ділянках із виділенням шкідливих газів та небезпечними умовами
(ділянках, засмічених вибухонебезпечними речовинами), членам
екіпажів плавучих кранів, морських водолазних ботів за час
виконання робіт у небезпечних умовах встановлюється доплата у
розмірі не меншому 12% посадового окладу.
1.25. Членам екіпажів суден за перевезення зерна і проведення
фумігації фосфінами у період рейсу і перевантаження зерна у
портах, членам екіпажів асенізаційних суден портового і
службово-допоміжного флоту, які безпосередньо беруть участь у
роботах по збору фекалій із суден і перекачування їх у приймальні
берегові пункти, а також у розбиранні, ремонті та збиранні
фекальних систем і насосів встановлюється доплата у розмірі, не
меншому 12% посадового окладу.
1.26. Членам екіпажів суден, плавучих нафтоперекачувальних та
нафтобункеровочних станцій, асенізаційних суден за час
перевезення, зберігання або перекачки нафтопродуктів 1 категорії
встановлюється доплата у розмірі 15% посадового окладу.
1.27. За водіння та обслуговування безекіпажних несамохідних
суден встановлюються доплати: - боцманам, старшим стерновим, матросам 1 і 2 класу - 25%
посадового окладу; - капітанам та їх помічникам - до 20% посадових окладів; - електромеханікам, пом. механіків по електрообладнанню й
електрикам - до 10% посадових окладів.
1.28. Членам екіпажів гідрографічних та науково-дослідницьких
суден за час фактичного виконання гідрографічних та інших
експедиційних робіт, які не входять до кола їх посадових
обов'язків, встановлюється доплата у розмірі до 15% посадового
окладу.
1.29. За час перебування у морі палубному командному складу
та учбовій команді вітрильних суден, членам екіпажів суден за
перевезення вибухо-вогненебезпечних речовин, скрапленого газу
встановлюється надбавка в розмірі до 25% посадового окладу.
1.30. Члену екіпажу за виконання обов'язків: 1.30.1. Артільника встановлюються доплати: - 10% посадового окладу завідуючого продовольчою коморою при
чисельності екіпажу від 6 до 9 осіб; - до 20% - від 10 до 20 осіб; - до 35% - від 21 до 40 осіб; - до 50% - при чисельності більше 40 осіб. 1.30.2. Культорганізатора (якщо судновою адміністрацією з ним
укладено угоду про матеріальну відповідальність за культінвентар,
суднову бібліотеку, відеообладнання) встановлюється доплата у
розмірі, не меншому 30% мінімального окладу некваліфікованого
працівника, встановленого у колективному договорі.
1.31. Членам екіпажів, які залучаються в період експлуатації
суден до виконання обов'язків відсутніх за штатом працівників
понад нормативну тривалість робочого часу, сплачується, крім
заробітної плати за основною посадою, додатково не менше 110%
посадового окладу, відсутнього за штатом працівника (пропорційно
відпрацьованому часу). Конкретний розмір додаткової оплати у
відсотках визначається колективним договором.
1.32. Членам екіпажів за обслуговування дизель-електричних
установок на несамохідних суднах встановлюється доплата у розмірі,
не меншому 10% посадового окладу.
1.33. Членам екіпажів суден у період роботи у важких
кліматичних умовах за час перебування від 23.5 градусів південної
широти до 23.5 градусів північної широти, у Персидській затоці, в
Оманській затоці, близько до порту Басра, у Красному морі,
включаючи порти Суец та Акаба, у межах всього Аравійського моря,
включаючи порт Карачі, у межах усієї Мексиканської затоки, а також
в Антарктиці, південніше 40 градусів південної широти, в Арктиці,
північніше від Полярного кола встановлюється доплата у розмірі, не
меншому: - для палубної команди, буфетникам, днювальним, машиністам з
прання спецодягу та білизни - 1,5% на добу на особу від посадового
окладу матроса 1-го класу; - для машинної команди і працівників камбузу - 1,5% на добу
на особу від посадового окладу моториста 1-го кл.
1.34. За обслуговування осіб, які перебувають на судні поза
штатом, встановлюється доплата у розмірі, не меншому: - від 3 до 4 осіб - 20% посадового окладу повару 1 кат., - від 5 до 8 осіб - 50% посадового окладу повару 1 кат., - від 9 до 10 осіб - 100% посадового окладу повару 1 кат.
(або вводиться додаткова посада повара).
1.35. Членам екіпажів (за винятком осіб із ненормованим
робочим днем), залишеним на судні за розпорядженням капітана під
час перебування судна в порту або на рейді для забезпечення
безпеки судна (без виконання основної роботи), встановлюється
доплата у розмірі, не меншому 50% від годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за кожну годину чергування.
1.36. За забезпечення одиночної стоянки членам екіпажів суден
несамохідного флоту (при штатній чисельності 2 чол.)
встановлюється доплата до 50% посадового окладу.
1.37. Командному складу за безаварійне плавання
встановлюються надбавки згідно з колективним договором.
1.38. Для зміни екіпажів колективним договором встановлюється
термін на передачу справ із збереженням середньої заробітної
плати, всіх передбачених виплат, а також харчування для обох
екіпажів.
1.39. Членам екіпажів суден за виконання робіт, які не
входять до кола їх прямих посадових обов'язків
(вантажно-розвантажувальні роботи, зачистка та мийка вантажних
трюмів, кріплення та розкріплення вантажу тощо), здійснюється
оплата у порядку, встановленому у колективному договорі.
II. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ БЕРЕГОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Докерам-механізаторам за переміщення вантажів вручну за
умови виконання норм встановлюється доплата в розмірі до 40%
тарифної ставки.
2.2. Докерам-механізаторам за класність встановлюються
надбавки: за 1 клас - 25% за 2 клас - 20% за 3 клас - 15% Визначення надбавки за класність провадиться із розрахунку
тарифної ставки докера-механізатора 4-го класу за навантаження
(розвантаження) інших вантажів.
2.3. Докерам-механізаторам за перевантажування вантажів,
оброблених фумігантами, в тому числі фосфінами (за умови виконання
норм), встановлюється доплата у розмірі 20% тарифної ставки.
2.4. Робітникам, які виконують роботу на протязі робочого дня
за середньої за зміну температури зовнішнього повітря на робочому
місці нижче (-)10 градусів (по Цельсію), та за середньої за зміну
температури зовнішнього повітря вище (+)25 градусів, а також за
роботу влітку в закритих приміщеннях (конкретний перелік
визначається колдоговором) та відкритих до сонця місцях
збільшуються розцінки та норми часу в таких розмірах: нижче (-)10 градусів до (-)15 градусів - на 15%; нижче (-)15 градусів до (-)20 градусів - на 20%; нижче (-)20 градусів до (-)25 градусів - на 25%; нижче (-)25 градусів - на 30%; більше (+)25 градусів до (+)30 градусів - на 15%; більше (+)30 градусів до (+)35 градусів - на 20%; більше (+)35 градусів до (+)40 градусів - на 25%; більше (+)40 градусів - на 30%.
2.5. Для оплати праці робітників комплексних бригад
(докерів-механізаторів) 4 класу кваліфікації, що працюють за
відрядною формою оплати праці, які виконують
вантажно-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів
комплексної механізації і які суміщають професії вантажників і
механізаторів, застосовуються погодинні тарифні ставки: - на навантаженні (розвантаженні) шкідливих для здоров'я
вантажів, а також вантажів вагою місця більше 50 кг з
використанням ручної праці; - на навантаженні (розвантаженні) інших вантажів; - за час виконання робіт по технічному обслуговуванню і
ремонту вантажно-розвантажувальних машин та устаткування, а також
за час виконання підсобних, допоміжних і господарчих робіт,
пов'язаних з вантажно-розвантажувальними роботами.
2.6. За міжнародний радіозв'язок телеграфістам,
радіооператорам, телефоністам, операторам зв'язку радіоцентрів,
які постійно працюють на міжнародних каналах зв'язку (за умови, що
працівнику не встановлена надбавка за знання і використання
іноземних мов), встановлюється доплата в розмірі 10% тарифної
ставки (окладу).
2.7. Телеграфістам, операторам електрозв'язку, операторам
ГМЗЛБ (Глобальний морський зв'язок з лиха та безпеки) за класність
встановлюються надбавки: - 1 кл. - 20% тарифної ставки (окладу); - 2 кл. - 16% тарифної ставки (окладу).

Додаток N 4
до Галузевої угоди
на 2006-2009 рр.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виплати надбавки за вислугу років
робітникам Підприємств

Це Положення вводиться з метою закріплення кваліфікованих
кадрів, зміцнення виробничої і трудової дисципліни і поширюється
на Підприємства всіх форм власності і господарювання. Положення є типовим для галузі і служить підставою для
розробки положень про порядок виплати надбавки за вислугу років на
Підприємствах, які затверджуються Роботодавцями і погоджуються з
відповідними профспілковими комітетами, і є невід'ємними частинами
колективних договорів.
1. Надбавка за вислугу років визначається у відсотках до
тарифної ставки (окладу) працівника і виплачується згідно з
Переліком посад і професій, що дають право на одержання надбавки
за вислугу років. Перелік посад і професій, що дають право на одержання
надбавки, встановлюється Положенням про порядок виплати надбавки,
яке додається до колективного договору.
2. Право на одержання надбавки мають працівники, безперервний
стаж роботи яких на Підприємстві становить не менше 3-х років.
Такий же порядок поширюється і на першого керівника Підприємства. Працівники новостворених підприємств, якщо ці підприємства
були створені шляхом реорганізації інших підприємств галузі,
набувають право на надбавку з моменту створення нового
підприємства.
3. Розмір надбавки встановлюється Підприємством в межах від
5 до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) залежно від
безперервного стажу роботи працівника після 3-х років роботи. Безперервним стажем роботи для встановлення надбавки є стаж
роботи на Підприємстві з моменту прийняття на роботу, незалежно
від посади. Стаж роботи також вважається безперервним, якщо працівник
звільнявся у зв'язку з призовом на строкову військову службу і
після закінчення служби повернувся на підприємство. Стаж роботи
вважається безперервним, якщо працівник був обраний на виборну
посаду до партійних і комсомольських (до 1990 року), а також
профспілкових органів і по закінченні строку повноважень
повернувся на Підприємство. При цьому стаж військової служби і
термін роботи на виборній посаді до загального стажу роботи для
визначення розміру надбавки не враховуються. Термін роботи на
виборній посаді в первинній та цехових профспілкових організаціях
Підприємства в загальний стаж роботи для визначення розміру
надбавки враховується. Підприємство само затверджує порядок зарахування до періоду
роботи безперервного стажу у випадках, коли стаж роботи працівника
на Підприємстві переривався з інших причин.
4. Виплата надбавки здійснюється за період, що визначається
Підприємством, але не менший, ніж один раз за рік. Надбавка виплачується за фактично відпрацьований час після
виникнення права на надбавку.
5. В окремих випадках керівник Підприємства може зменшити
розмір або повністю позбавити працівника надбавки за період, за
який вона нараховується, з підстав, визначених колективним
договором. Зниження розміру або позбавлення надбавки оголошується у
наказі (розпорядженні) із зазначенням причин. У разі незгоди
працівник може оскаржити прийняте рішення в установленому
законодавством порядку.

Додаток N 5
до Галузевої угоди
на 2006-2009 рр.

ПОЛОЖЕННЯ
про робочий час і час відпочинку працівників
плаваючого складу суден Підприємств

Це Положення є нормативним актом, який встановлює особливості
регулювання режиму праці та відпочинку працівників плавскладу
суден Підприємств незалежно від форм власності й господарювання.
1. Положення поширюється на:
1.1. Членів екіпажів суден, які здійснюють: - перевезення вантажів та пасажирів; - аварійно-рятувальні та криголамні роботи; - забезпечення аварійно-рятувальної готовності; - ліквідацію розливів нафтопродуктів; - буксировки; - гідрографічні і науково-дослідницькі роботи; - учбовий процес; - днопоглиблювальні та рефулерні роботи; - портові і службово-допоміжні роботи.
1.2. Всіх осіб, що займають будь-яку посаду на борту судна у
складі екіпажу за винятком: - працівників суднових ресторанів; - осіб, які є штатними працівниками учбових закладів, і
обов'язками яких є виключно учбово-виховна робота, а також осіб,
які входять у склад експедиції і знаходяться на борту судна під
час рейсу; - осіб, які знаходяться на борту судна під час рейсу, в
обов'язки яких входить лише виконання вантажно-розвантажувальних
робіт у пунктах, де бракує вантажників, а також осіб, які не
входять до складу екіпажу і працюють під час перебування судна в
порту на ремонті, прибиранні, навантаженні або розвантаженні та
інших роботах, а також забезпечують охорону судна; - представників судновласника, які виходять у рейс для
виконання робіт по випробуванню суднових силових установок,
контролю та інших робіт.
2. У тій частині, в якій робочий час та час відпочинку членів
екіпажів суден не регулюється цим Положенням, застосовуються
загальні норми трудового законодавства України.
3. Для плаваючого складу суден морського транспорту
встановлюється 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними
днями. Тривалість робочого дня - 8 годин, а в передсвяткові дні -
7 годин.
4. На суднах із цілодобовою роботою під час експлуатації для
членів екіпажів встановлюється трьохзмінний 8-годинний графік вахт
(суднових робіт). На суднах, які експлуатуються не цілодобово,
встановлюється двох або однозмінний графік вахт (робіт). Для членів екіпажів, які не несуть вахту, робочий час
встановлюється з 8.00 до 17.00 годин з перервою на обід тривалістю
1 годину. З урахуванням кліматичних, погодних та інших умов робочий час
може бути встановлений між 6.00 та 20.00 годинами. Залежно від конкретних умов експлуатації суден і форм
організації праці екіпажу, наявності житлових приміщень згідно з
чинними санітарними й гігієнічними нормами для морських суден
можуть встановлюватись графіки вахт (робіт) тривалістю понад 8,
але не більш 12 годин на добу. Дозволяється встановлення в межах
доби кількох вахт меншої тривалості. При цьому сумарна тривалість
вахт має дорівнювати встановленій тривалості робочого дня. Графік вахт (робіт) затверджується Роботодавцем або, за його
дорученням, капітаном судна за погодженням з відповідним
профспілковим комітетом.
5. Для членів екіпажів встановлюється підсумований облік
робочого часу. Тривалість облікового періоду визначається
Роботодавцем залежно від конкретних умов роботи судна і
регулюється графіками вахт (робіт) членів екіпажів. В період
експлуатації суден вихідні дні та додаткові дні відпочинку, що
встановлені членам екіпажів графіками вахт (робіт), можуть не
співпадати з загальними вихідними днями за календарем.
6. Максимальна тривалість роботи членів екіпажів на суднах
між двома періодами відпочинку на березі не може перевищувати, як
правило, 6 календарних місяців. У разі ускладнень зі зміною всього екіпажу або окремих його
членів, затримки судна в рейсі, стоянки в порту, де зміна
пов'язана зі значними витратами коштів і часу, тривалість роботи
на судні екіпажу або окремих його членів може бути збільшена
до 7 календарних місяців.
7. Тривалість вахт у нічний час не скорочується.
8. Під час стоянок у портах або на рейді за розпорядженням
капітана для забезпечення безпечної стоянки судна члени екіпажу
можуть бути залучені до чергування поза межами виконання основних
обов'язків.
9. У разі стоянки судна в портах залежно від конкретних умов
(відсутність: перешвартовок, приймання або здачі вантажу та інших
обставин, які потребують обов'язкового несення на стоянці у порту
трьохзмінної вахти командним складом) і у випадках виведення суден
з експлуатації (ремонт, відстій тощо), капітан може встановлювати
для командного складу добові чергування з наданням після їх
закінчення відпочинку тривалістю одну добу. Наступне чергування
може бути встановлено не раніше, ніж через 48 годин. Особи командного складу під час добового чергування мають
право відпочивати в каюті, не скидаючи одягу. Для обліку балансу робочого часу кожна година такого
чергування враховується як 40 хвилин робочого часу, тобто добове
чергування враховується як 16 годин робочого часу. За неможливості надання відпочинку тривалістю одну добу після
закінчення чергування, цей відпочинок може бути зменшений до
12 годин з приєднанням невикористаної частини відпочинку до
відгулів, що надаються у підсумованому вигляді. Скорочений відпочинок після добового чергування до 12 годин
дозволяється не більше 2-х разів на тиждень.
10. Члени екіпажів, за їх згодою, можуть залучатись до
виконання додаткових робіт, які не входять до кола їх прямих
посадових обов'язків (вантажно-розвантажувальні роботи, зачистка
та мийка вантажних трюмів, кріплення та розкріплення вантажу тощо)
у вільний від вахт і роботи час. Загальний час виконання усіх
робіт не може перевищувати 12 годин на добу (з урахуванням витрат
часу на основну роботу).
11. В окремих випадках (хвороба, списання з судна,
відсторонення від роботи працівника тощо) члени екіпажу можуть
бути залучені до виконання обов'язків тимчасово відсутніх штатних
працівників. При цьому тривалість роботи члена екіпажу,
виконуючого обов'язки відсутнього за штатом, не може перевищувати
у сумі з основною роботою 12 годин на добу. Роботодавець зобов'язаний у найкоротший строк укомплектувати
штат судна.
12. Під час виведення судна з експлуатації на ремонт режим
роботи екіпажу визначається стосовно режиму Підприємства, де
відбувається ремонт судна. На період виведення судна з експлуатації для підготовки до
ремонту, в разі перебування його на рейді, зберігається
експлуатаційний режим роботи.
13. Під час тимчасової відсутності вакантних посад на суднах,
а також очікування суден, працівник плавскладу може бути
зарахований до резерву. Резерв - це вид робочого часу плавскладу морського
транспорту, який характеризується тимчасовим ненаданням роботи по
займаній посаді через об'єктивну неможливість для роботодавця
призначити його до складу екіпажу. Порядок і термін перебування працівників плавскладу у резерві
регулюються відповідним положенням, затвердженим роботодавцем за
погодженням з профспілковим комітетом.
14. Члени екіпажів згідно з КЗпП України ( 322-08 )
користуються правом на: - щоденний відпочинок; - щотижневі дні відпочинку; - відпочинок у святкові і неробочі дні; - щоденну перерву для відпочинку і харчування (для членів
екіпажу, які не несуть вахту); - скорочений робочий день у передсвяткові і неробочі дні,
встановлені чинним законодавством і колективними договорами; - основну і додаткові щорічні відпустки у порядку,
встановленому чинним законодавством і колективними договорами.
15. Дні щотижневого відпочинку, що передбачені графіками
вахт, і додаткові дні відпочинку (відгули вихідних днів) за
бажанням члена екіпажу можуть бути надані в будь-якому
вітчизняному або закордонному порту в період експлуатації судна у
порядку, встановленому капітаном судна за узгодженням з
профспілковим комітетом судна. Невикористані дні відгулів, як
правило, надаються одразу ж після закінчення днів щорічної
відпустки, але за згодою сторін можуть надаватися в інші періоди. У разі стоянки в порту у дні щотижневого відпочинку або в
святкові й неробочі дні капітан має право залишати на судні
мінімальну чисельність членів екіпажу для несення вахтової служби
і забезпечення безпеки судна, а також, якщо це необхідно, для
перешвартовок, прийняття та здачі вантажу, усунення наслідків
аварії. Проведення на суднах при стоянці в порту у дні щотижневого
відпочинку або святкові й неробочі дні будь-яких робіт, не
пов'язаних з вантажними операціями або усуненням наслідків аварії,
а також входом в порт або виходом з нього і перешвартовок, не
дозволяється.
16. Кількість підсумованих днів відпочинку (відгулів вихідних
днів) визначається діленням різниці між фактично відпрацьованим на
судні часом у годинах (без заліку часу виконання робіт за
тимчасово відсутніх за штатом членів екіпажу, авральних,
аварійних, надурочних і часу додаткових і окремо оплачуваних
робіт, що не належать до кола прямих посадових обов'язків члена
екіпажу, а також часу роботи у святкові й неробочі дні, які
компенсуються за бажанням члена екіпажу оплатою) і нормою робочого
часу за календарем за цей же період на встановлену згідно з
п. 3. цього Положення тривалість робочого дня.
17. Авральними і аварійними роботами вважаються ті роботи,
виконання яких потребує викликання всього або частини екіпажу на
допомогу вахтовим. Авральні і аварійні роботи провадяться за
розпорядженням капітанів суден і є обов'язковими для всіх членів
екіпажу.
18. До авральних робіт на суднах морського транспорту
відносяться: - роботи в складних умовах, які потребують посилення вахтової
служби; - роботи, пов'язані з заходом судна в порт та виходом з
нього, відкриттям та закриттям вантажних люків, з встановленням та
збиранням трапів, сходень, швартуванням судна до причалу та
відшвартуванням від причалу, підйомом якорів; - роботи, пов'язані з виконанням митних та інших
формальностей; - роботи з перестановки судна в межах рейду або порту, крім
суден, призначених для роботи на рейді або в порту; - роботи з встановлення та зняття на дільниці
днопоглиблювальних робіт земснарядів; - роботи з перекладення та ремонту трубопроводів рефулерного
земснаряду; - роботи, пов'язані з постановкою судна на якір та зняттям з
якоря, постановкою судна в док та виходом з доку. Час, витрачений понад нормальну тривалість робочого часу на
виконання наступних робот, надурочним не вважається: - роботи аварійного характеру; - пожежні, рятувальні та подібні їм навчання; - роботи командного складу по визначенню положення судна та
проведенню гідрометеорологічних спостережень; - додатковий час, необхідний для нормальної зміни вахт.
19. До робіт аварійного характеру відносяться: - роботи по усуненню аварійного стану судна, ушкоджень та
поломок корпусу чи суднової силової установки під час плавання,
які перешкоджають проходженню судна до першого порту; - роботи з рятування людей, судна і суднового майна, а також
роботи з надання допомоги іншім суднам та людям, які терплять
лихо; - роботи, спричинені штормовою погодою, додаткове закріплення
суднового майна, встановлення та збирання тентів, додаткова подача
швартових кінців і постановка судна у безпечне місце; - роботи по зняттю свого судна з мілини, вивантаженню палива
та вантажів для полегшення судна, коли воно терпить лихо; - роботи з ліквідації пожеж на судні, а також на суднах, що
буксируються чи стоять поряд.
20. Роботи, які виконуються будь-яким членом екіпажу понад
встановлений графіком вахт і суднових робіт час у будні дні, а
також всі роботи понад затверджений графіком час у вихідні дні,
святкові і неробочі дні, що встановлені законодавством, роботи
понад нормальну тривалість робочого часу у будні, передсвяткові й
вихідні дні (без заліку часу виконання обов'язків тимчасово
відсутніх за штатом членів екіпажу, аварійних, авральних і
додаткових робіт, які не належать до кола прямих посадових
обов'язків членів екіпажів) вважаються надурочними.
21. Ніщо в цьому Положенні не може тлумачитись як обмеження
прав і обов'язків капітана залучати членів екіпажу для виконання
робіт, які він вважає необхідними для безпеки і нормальної роботи
судна.

Додаток N 6
до Галузевої угоди
на 2006-2009 рр.

ПОЛОЖЕННЯ
про міжнавігаційну (міжрейсову)
частково оплачувану відпустку

Це Положення розроблено відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону
України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) з метою закріплення кадрів
та соціального захисту працівників Підприємств у міжнавігаційний і
міжрейсовий періоди. Положення встановлює право працівників на міжнавігаційну
(міжрейсову) частково оплачувану відпустку, визначає умови,
порядок її надання та оплати. Право на міжнавігаційну (міжрейсову) відпустку мають
працівники, які знаходяться у трудових відносинах з Підприємством
на підставі трудового договору (контракту).
1. Міжнавігаційна (міжрейсова) відпустка та її тривалість.
1.1. Міжнавігаційна (міжрейсова) відпустка надається
працівникам в міжнавігаційний і міжрейсовий періоди на термін не
більше 3-х місяців за умови використання щорічної основної і
додаткових відпусток, передбачених чинним законодавством та
використання підсумованих днів відпочинку (для плавскладу суден) в
повному обсязі.
2. Порядок надання міжнавігаційної (міжрейсової) відпустки.
2.1. Міжнавігаційна (міжрейсова) відпустка надається
працівникові на підставі його особистої заяви, довідки служби
кадрів про використання відпусток, підсумованих днів відпочинку в
повному обсязі та за погодженням з профспілковим комітетом
Підприємства.
2.2. Відкликання з міжнавігаційної (міжрейсової) відпустки
допускається за згодою працівника і оформлюється відповідним
наказом по Підприємству.
3. Оплата міжнавігаційної (міжрейсової) відпустки.
3.1. Розмір часткової оплати міжнавігаційної (міжрейсової)
відпустки встановлюється у колективному договорі, виходячи з
мінімального розміру заробітної плати, законодавчо встановленого в
Україні, пропорційно кількості наданих днів відпустки.
3.2. У разі звільнення працівника з будь-яких підстав,
міжнавігаційна (міжрейсова) відпустка не надається і не
компенсується.

Додаток N 7
до Галузевої угоди
на 2006-2009 рр.

ПОРЯДОК
виплати коштів на харчування (замість добових)
членам екіпажів суден Підприємств, що здійснюють
діяльність за межами митного кордону
або територіального моря (вод) України

Цей Порядок встановлюється згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 4 січня 1999 року N 3 ( 3-99-п ) "Про
граничні норми добових витрат і сум, що направляються на
харчування (замість добових), членів екіпажів суден (інших
транспортних засобів), що здійснюють діяльність за межами
повітряного або митного кордону чи територіального моря (вод)
України" та Інструкцією про особливості відряджень членів екіпажів
суден (інших транспортних засобів) і порядок виплати сум, що
направляються на харчування (замість добових) членів екіпажів
суден, коли такі судна здійснюють діяльність за межами повітряного
чи митного кордону, або територіального моря (вод) України (наказ
Мінтрансу від 12.07.99 р. N 359 ( z0540-99 ).
1. Члени екіпажів суден під час перебування за межами митного
кордону або територіального моря (вод) України забезпечуються
харчуванням (замість добових). Суми інвалюти на харчування (замість добових) сплачуються
всім членам екіпажів, згідно суднової ролі, за час від моменту
закриття кордону України до моменту відкриття кордону України,
незалежно від місця знаходження судна.
2. Загальна сума коштів, що направляються на харчування
(замість добових) членів екіпажів, розраховується на штатну
чисельність екіпажу судна і не може перевищувати граничні норми
добових витрат, встановлених підпунктом "а" пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663
( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження в
межах України та за кордон".
3. Конкретні норми виплат на харчування (замість добових)
встановлюються колективним договором, виходячи з затверджених на
Підприємстві співвідношень між посадовими окладами членів екіпажів
по видах флоту і типах суден, і фіксуються в доларах США.
4. В межах сум, що розраховуються на штатну чисельність
екіпажу, Підприємства можуть збільшувати розміри фіксованих норм
інвалюти на харчування (замість добових) в зв'язку з: - збільшенням обсягів робіт, що виконуються екіпажем судна
або окремими його членами; - розширенням зони обслуговування або суміщенням посад; - збільшенням періоду перебування членів екіпажу судна в
закордонному плаванні без заходу в порти України; - збільшенням періоду між змінами екіпажів, плавання в зонах
військового ризику, піратської та епідеміологічної небезпеки, а
також погіршенням стану екологічної обстановки в більшості районів
плавання; - збільшенням цін на товари і послуги в портових містах
заходу суден; - перевезенням небезпечних та шкідливих вантажів.
5. Порядок виплати інвалюти на харчування (замість добових)
членам екіпажів та організації їх колективного харчування на
суднах за готівку встановлюється колективним договором
Підприємства.
6. У разі неотримання у рейсі з поважних причин (несвоєчасні
платежі замовників, фрахтувальників тощо) членами екіпажів сум, що
направляються на харчування (замість добових), або отримання
частково, виплата цих сум здійснюється в національній валюті
України по офіційному обмінному курсу гривні, встановленому
Національним банком України на день погашення заборгованості. Остаточний розрахунок, по сумах коштів, які направляються на
харчування (замість добових) здійснюється не пізніше трьох місяців
після закінчення рейсу.
7. Для організації колективного харчування членів екіпажів
Роботодавець повинен утримувати в штаті суден обслуговуючий
персонал (повара, буфетника, камбузного працівника).
8. Відповідальним за розрахунок і виплату коштів на
харчування (замість добових), а також організацію колективного
харчування членів екіпажів за готівку є старший помічник капітана
судна.

Додаток N 8
до Галузевої угоди
на 2006-2009 рр.

ІНФОРМАЦІЯ
про окремі показники виконання галузевої угоди
та колективного договору

__________________________________________________
(найменування підприємства)
за ___________________________ 200_року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, 12 місяців)

------------------------------------------------------------------ | N | ПОКАЗНИКИ | На кінець | За аналогічний | | п/п | | звітного |періоду минулого | | | | періоду з | року | | | | початку року | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 1. |Не виконані пункти: | | | | |- галузевої угоди | | | | |(перелік пунктів) | | | | |- колдоговору | | | | |(перелік пунктів) | | | | |(надається за | | | | |I півріччя, 12 місяців) | | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 2. |Розмір установленої у | | | | |колдоговорі мінімальної | | | | |місячної тарифної ставки| | | | |(окладу) | | | | |некваліфікованого | | | | |робітника (грн.) | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 3. |Посадовий оклад: | | | | |- професіонала (грн.); | | | | |- фахівця (грн.); | | | | |- технічного службовця | | | | |(грн.); | | | | |(надається за | | | | |I півріччя, 12 місяців) | | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 4. |Місячна тарифна ставка | | | | |(оклад): | | | | |- докера-механізатора | | | | |IV класу (грн.); | | | | |- водолаза III класу, | | | | |виконуючого водолазні | | | | |роботи: | | | | |- I групи спеціалізації | | | | |(грн.); | | | | |- II і III групи | | | | |спеціалізації (грн.); | | | | |- матроса (без класу) на| | | | |суднах: | | | | |- транспортного, | | | | |технічного та | | | | |рятувального флоту | | | | |(грн.); | | | | |- портового, | | | | |службово-допоміжного | | | | |флоту (грн.); | | | | |- робітника I розряду, | | | | |зайнятого: | | | | |- на роботах | | | | |основного виробництва | | | | |(грн.); | | | | |- на інших роботах | | | | |(грн.); | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 5. |Середньооблікова | | | | |чисельність штатних | | | | |працівників облікового | | | | |складу (осіб) | | | | |(ряд. 1040 | | | | |Форми N 1-ПВ, місячна) | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 6. |Середньомісячна | | | | |заробітна плата штатного| | | | |працівника (грн.) | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 7. |Частка основної | | | | |заробітної плати у | | | | |середній зарплаті (грн.)| | | | |(надається за | | | | |I півріччя, 12 місяців) | | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 8. |Частка витрат на оплату | | | | |праці у валових витратах| | | | |на виробництво (%) | | | | |(надається за | | | | |I півріччя, 12 місяців) | | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 9. |Сума заборгованості із | | | | |виплати заробітної | | | | |плати, всього | | | | |(тис.грн.) | | | | |(ряд. 2010 | | | | |Форми N 1-ПВ, місячна) | | | | |(надається | | | | |за I півріччя, | | | | |12 місяців) | | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 10. |Відпрацьовано всього | | | | |(людино-годин) | | | | |- у т.ч. надурочно | | | | |(рядки 3020, 3030 | | | | |Форми N 3-ПВ, | | | | |квартальна) | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 11. |Невідпрацьовано всього | | | | |(людино-годин) у т.ч.: | | | | |- неявки у зв'язку з | | | | |переведенням на | | | | |скорочений робочий день,| | | | |тиждень | | | | |- простої | | | | |- масові невиходи на | | | | |роботу (страйки) | | | | |- прогули | | | | |(рядки 3040, 3120, 3130,| | | | |3140, 3150 | | | | |Форми N 3-ПВ, | | | | |квартальна) | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 12. |Кількість працівників: | | | | |- прийнятих на роботу | | | | |(осіб) | | | | |- звільнених всього | | | | |(осіб) | | | | |- у т.ч. з причин | | | | |скорочення штатів | | | | |(рядки 5010, 5020, | | | | |5030 Форми N 3-ПВ, | | | | |квартальна) | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 13. |Кількість штатних | | | | |працівників, які | | | | |працювали в умовах | | | | |вимушеної неповної | | | | |зайнятості (осіб) | | | | |(ряд. 5060 | | | | |Форми N 3-ПВ, | | | | |квартальна) | | | | |(надається за | | | | |I півріччя, 12 місяців) | | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 14. |Кількість робочих місць:| | | | |- створених (одиниць) | | | | |- ліквідованих (одиниць)| | | | |- атестованих (одиниць) | | | | |(надається за | | | | |I півріччя, 12 місяців) | | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 15. |Суми витрачених коштів, | | | | |які встановлені | | | | |колдоговором на | | | | |запровадження | | | | |непередбачених | | | | |законодавством пільг та | | | | |виплат працівникам і | | | | |членам їхніх сімей | | | | |(тис.грн.) | | | | |(ряд. 6040 Форми N 3-ПВ,| | | | |квартальна) | | | | |(надається за | | | | |I півріччя, 12 місяців) | | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 16. |Дохід (виручка) від | | | | |реалізації продукції | | | | |(товарів, робіт, послуг)| | | | |(тис.грн.) (ряд. 010 | | | | |Форми N 2 "Звіт про | | | | |фінансові результати") | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 17. |Фінансові результати від| | | | |звичайної діяльності | | | | |(тис.грн.) (ряд. 190, | | | | |195 Форми N 2 "Звіт про | | | | |фінансові результати") | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 18. |Чистий прибуток | | | | |(тис.грн.) | | | | |(ряд. 220 Форми N 2 | | | | |"Звіт про фінансові | | | | |результати") | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 19. |Чистий збиток | | | | |(тис.грн.) | | | | |(ряд. 225 Форми N 2 | | | | |"Звіт про фінансові | | | | |результати") | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 20. |Сума коштів, | | | | |запланованих на | | | | |поліпшення стану безпеки| | | | |та умов праці згідно зі | | | | |ст. 19 Закону України | | | | |"Про охорону праці" | | | | |(тис.грн.) | | | | |- з них реалізовано у | | | | |звітному кварталі | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 21. |Сума коштів, | | | | |запланованих на | | | | |поліпшення стану безпеки| | | | |та умов праці з інших | | | | |джерел (тис.грн.) | | | | |- з них реалізовано у | | | | |звітному кварталі | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 22. |Кількість працюючих в | | | | |умовах, які не | | | | |відповідають | | | | |санітарно-гігієнічним | | | | |нормам та правилам | | | | |(осіб) | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 23. |Кількість об'єктів та | | | | |споруд, які не | | | | |відповідають вимогам | | | | |норм та правил безпеки | | | | |праці (одиниць) | | | | |(надається щоквартально)| | | |-----+------------------------+---------------+-----------------| | 24. |Сума коштів, витрачених | | | | |на надання медичної | | | | |допомоги членам екіпажів| | | | |суден в термін | | | | |находження судна за | | | | |кордоном (тис.грн.) | | | | |(надається щоквартально)| | | ------------------------------------------------------------------
Згідно вимогам IX розділу галузевої угоди ця інформація
надається до Укрморрічфлоту за підписом керівника Підприємства, до
ЦР ПРМТУ - за підписом голови профспілкової організації
підприємства у терміни: 5-го травня, 5-го серпня, 5-го листопада -
квартальні, 5-го березня - за рік.вгору