Документ n0002858-17, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2017

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ



Зареєстровано
Міністерством соціальної
політики України
16 серпня 2017 р. № 51

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2009-2011 роки

Відповідно до статей 9, 14 Закону України "Про колективні договори і угоди", Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, пункту 8 Загальних положень та пункту 2 Заключних положень Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2009-2011 роки (далі - Угода), зареєстрованої Міністерством праці та соціальної політики України 23 грудня 2008 року за № 63, Сторони, що уклали Угоду, домовилися внести до неї такі зміни та доповнення:

1. У назві Угоди, її тексті та у додатках до Угоди слова "Міністерство регіонального розвитку та будівництва України", "Мінрегіонбуд" та "Міністерство праці та соціальної політики України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", "Мінрегіон" та "Міністерство соціальної політики України" у відповідних відмінках, цифри "2009-2011" замінити цифрами "2017-2018".

2. У розділі "Загальні положення":

у пункті 4:

в абзаці першому слова "регіональних угод і" виключити;

в абзаці другому слова "регіональних угод та" виключити;

у пункті 6 після слів "набрання цією Угодою чинності" доповнити словами ", а також змін і доповнень до неї, які є невід'ємною частиною Угоди,".

3. У розділі I "Сприяння розвитку виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості":

у пункті 1.1 після слів "життєвого рівня" слово "працівників" виключити;

пункт 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3. За участю Профспілки готувати проекти документів про внесення змін до чинного законодавства з питань розвитку галузі, оплати праці, надання пільг працівникам, посилення їх соціального захисту.";

пункт 1.5 викласти у такій редакції:

"1.5. Разом з Профспілкою забезпечувати контроль за дотриманням конституційних прав, свобод і гарантій у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі соціальної справедливості в питаннях оплати праці, з урахуванням норм чинного законодавства, Генеральної, цієї Угоди та колективних договорів і у разі їх порушення ставити питання щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності.";

пункт 1.6 викласти у такій редакції:

"1.6. Рекомендувати підприємствам передбачати у колективних договорах заходи щодо збереження діючих і створення нових робочих місць.".

4. У розділі II "Нормування та гарантії і захист заробітної плати":

у пункті 2.1 слова "регіональних" замінити словами "територіальних";

у пункті 2.7:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами третім-шостим;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"- частки працівників, які отримують заробітну плату, вищу за подвійний розмір мінімальної заробітної плати.";

пункт 2.9 викласти у такій редакції:

"2.9. Встановити гарантований розмір тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту і некваліфіковану роботу, за повністю виконану місячну норму праці на рівні:

- з 01 вересня 2017 року - 135 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року;

- з 01 грудня 2017 року - 160 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Провести до 01 грудня 2017 року переговори щодо встановлення на 2018 рік розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту і некваліфіковану роботу за повністю виконану місячну норму праці, виходячи із встановлених розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб на наступний рік.".

5. У розділі III "Охорона праці та здоров'я":

пункти 3.12 та 3.13 викласти у такій редакції:

"3.12. Спільно з Профспілкою опрацювати протягом 2017 року пропозиції щодо можливості ратифікації Конвенцій МОП:

№ 121 (1964 року) про допомогу у випадках виробничого травматизму;

№ 167 (1988 року) про безпеку та гігієну праці у будівництві;

№ 187 (2006 року) про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці.

3.13. Провести із Профспілкою протягом 2018 року переговори щодо доцільності розроблення Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.".

6. У розділі VI "Зайнятість та соціальний захист":

в абзаці першому пункту 6.1 після слів "більше, ніж три відсотки працівників" доповнити словами "одноразово або 20 відсотків від загального числа працівників протягом року";

у пункті 6.4:

абзац перший викласти у такій редакції:

"Рекомендувати підприємствам передбачати у колективних договорах:";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"- зобов'язання щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб, а також соціального захисту та обов'язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДУ відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII;";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

пункт 6.6 виключити.

7. У розділі "Заключні положення":

в абзаці третьому пункту 2 слово "десятиденний" змінити "семиденний";

пункт 3 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Сторони, що уклали Угоду, домовились розпочати з 01 березня 2018 року ведення переговорів щодо укладення галузевої угоди на новий строк та підготувати пропозиції щодо переліку посад та відповідних коефіцієнтів, наведених у додатках 1 та 2 до Угоди.";

пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Зміни та доповнення до Угоди є невід'ємними частинами до Угоди та набирають чинності з дня їх підписання Сторонами.".

8. Додатки 6, 7 до Угоди виключити.

Зміни та доповнення до Угоди підписали:

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України

Л.Р. Парцхаладзе

В.М. Андреєв

10 серпня 2017 року

10 серпня 2017 року

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://www.minregion.gov.ua}



вгору