Документ n0002603-11, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2011

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


08.09.2011

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України на 2011-2015 роки в галузі телебачення і радіомовлення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузеву угоду (далі - Угода) укладено між:

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (далі Держкомтелерадіо України) в особі в.о. Голови Мураховського Анатолія Леонідовича

та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України (далі ЦК Профспілки) в особі Голови Перелигіної Людмили Федорівни (далі - Сторони), від імені яких повноважними представниками проведено колективні переговори з метою укладання цієї Угоди.

1.2. Угоду укладено відповідно до Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов'язань.

1.3. Сторони визнають Угоду як нормативний акт, який регулює соціально-економічні і трудові відносини, визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення стабільності та злагоди в трудових колективах галузі.

1.4. Положення цієї Угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду (відповідно до ст. 9 Закону України "Про колективні договори і угоди").

1.5. Дія угоди поширюється на всіх працівників галузі, які працюють за наймом на підприємствах, в установах та організаціях системи Держкомтелерадіо, на жінок, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, на інвалідів праці, на осіб, які мають статус безробітного, останнім місцем роботи яких було підприємство, установа чи організація системи Держкомтелерадіо України, на непрацюючих пенсіонерів, які перед виходом на пенсію працювали на підприємствах, в установах та організаціях системи Держкомтелерадіо України, а також на осіб, що працюють на виборних і штатних посадах у профспілкових організаціях галузі.

1.6. Умови колективних або трудових договорів, укладених на підприємствах, в установах та організаціях галузі, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, Генеральною угодою та цією Угодою, є недійсними і не повинні включатися до колективних та трудових договорів (ст. 9 КЗпП України).

2. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

2.1. Угода укладається на 2011-2015 роки, набуває чинності з моменту її реєстрації Міністерством соціальної політики України і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Жодна із Сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення та норми.

2.3. Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії вносяться тільки за взаємною згодою Сторін після проведення переговорів.

2.4. Сторони вступають у переговори для укладання нової Угоди не пізніше, ніж за один місяць до закінчення терміну дії цієї Угоди.

2.5. До закінчення терміну дії Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною згодою Сторін.

2.6. Після реєстрації цієї Угоди роботодавці і профспілкові комітети підприємств, установ та організацій ведуть переговори щодо укладання колективних договорів або вносять зміни і доповнення до укладених колективних договорів з урахуванням положень Галузевої угоди.

3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

3.1. Сторони домовились:

3.1.1. Спрямовувати свою діяльність на співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення стабільності та злагоди в трудових колективах галузі телебачення і радіомовлення.

3.1.4. Здійснювати заходи щодо недопущення виникнення на підприємствах, в установах та організаціях галузі заборгованості із виплати заробітної плати.

3.1.5. Сприяти розробці та внесенню до Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань телебачення і радіомовлення.

3.1.6. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій і переговорів.

3.2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України зобов'язується:

3.2.1. Будувати свої відносини з підприємствами, установами, організаціями на підставі чинного законодавства України, Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, статутів і положень підприємств, установ і організацій, всебічно сприяти їх ефективній творчо-виробничій і господарській діяльності.

3.2.2. Забезпечувати виконання державного замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопродукції (телерадіопрограм), домагатися своєчасного і повного фінансування.

3.2.3. Координувати діяльність національних, державних регіональних і обласних телерадіокомпаній з метою забезпечення реалізації державної інформаційної політики засобами телебачення і радіомовлення, здійснювати заходи з взаємодії з іншими галузями та державними органами виконавчої влади.

3.2.4. Визначати пріоритетні напрями розвитку підприємств, установ та організацій, сприяти функціонуванню, розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази державного телебачення і радіомовлення, розробленню та створенню нових технологій, технічних засобів підготовки, формування виробництва і трансляції (розповсюдження) телерадіопрограм.

3.2.5. Вживати всі можливі заходи щодо стабільного функціонування підвідомчих підприємств, установ та організацій, раціонального використання бюджетних та власних коштів, неухильного дотримання нормативних вимог до фінансування господарських витрат, недопущення збитків та незаконних витрат.

3.2.6. Надавати ЦК Профспілки інформацію щодо стану фінансування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

3.2.7. Розглядати на Колегіях Держкомтелерадіо за підсумками роботи галузі за рік за участю ЦК Профспілки питання щодо стану дотримання трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях галузі.

3.2.8. Сприяти розробці нормативно-правових актів і методичних матеріалів з питань нормування праці, забезпечення в установленому порядку норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності відповідно до сучасних технологій і організації праці.

3.2.9. Згідно з Генеральною угодою з метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації стратегічних підприємств для їх трудових колективів проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорювання необхідності приватизації таких підприємств.

3.2.10. Залучати представників первинних організацій Профспілки, а у разі їх відсутності - представників, обраних на загальних зборах найманих працівників, і уповноважених представляти їх інтереси у відносинах з роботодавцями, до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

- статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

- розробки положень внутрішніх документів підприємств (правил внутрішнього трудового розпорядку, програм розвитку персоналу, тощо), а також внесення до них змін та доповнень відповідно до чинного законодавства.

3.2.11.Забезпечувати участь представників первинних організацій Профспілки, а у разі її відсутності - вільно обраних працівниками представників, уповноважених представляти їх інтереси в стосунках з роботодавцями (крім бюджетної сфери):

- у розробленні фінансового плану підприємства у частині його соціально-економічного розвитку;

- у підготовці пропозицій стосовно розподілу прибутку що залишається у розпорядженні підприємства, на його соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами.

3.2.12. Проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника Профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства.

3.2.13. Залучати представників первинних організацій Профспілки, а у разі її відсутності - вільно обраних працівниками представників, уповноважених представляти їх інтереси у стосунках з роботодавцями до:

- розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;

- підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

- підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами.

3.2.14. Не допускати необґрунтованих змін форми власності підприємств, установ та організацій. Залучати представників профспілкових організацій до перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині захисту соціальних гарантій для працівників і вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов.

У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна обов'язково залучати до опрацювання цих змін представників профспілок.

3.2.15. Вживати заходів щодо недопущення безпідставного скорочення мережі державних і комунальних підприємств, установ та організацій, їх незаконної ліквідації, приватизації, реорганізації та перепрофілювання, а при їх проведенні включати в порядку, встановленому законодавством, профспілкових представників до складу:

- комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

- комісій з передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну;

- наглядових рад;

- конкурсних комісій з продажу майна;

- комісій щодо списання та відчуження майна підприємств та акціонерних товариств.

3.2.16. Сприяти фінансуванню галузі в обсягах, передбачених чинним законодавством, з урахуванням фінансового забезпечення державних програм підтримки телебачення і радіомовлення.

3.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях галузі.

3.3.2. Здійснювати громадський контроль щодо своєчасних розрахунків державних замовників з підприємствами, установами, організаціями за виконані замовлення.

3.3.3. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю та забезпеченням трудових прав працюючих на підприємствах, в установах, організаціях.

4. У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Рекомендувати передбачати у колективних договорах заходи щодо визначення обсягів професійного навчання працівників, а також загальних витрат на цю мету відповідно до потреб виробництва і вимог законодавства, забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років.

4.1.2. Зберігати права, пільги та гарантії за працівниками, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня або тижня), передбачені ст. 56 КЗпП, колективним договором, за рахунок власних коштів.

4.1.3. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізації підприємств, установ та організацій, що можуть призвести до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджувати з відповідними профспілковими органами.

Рішення приймається не пізніше, ніж за три місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами щодо забезпечення зайнятості працівників, які вивільняються (ст. 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

4.2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України зобов'язується:

4.2.1. Співпрацювати з державними службами зайнятості, брати участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при звільненні за скороченням штатів, ліквідації чи реорганізації підприємства, установи та організації.

4.2.2. Проводити консультації з профспілками щодо пом'якшення наслідків вивільнення працівників у порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

4.2.3. Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів за отриманою спеціальністю і кваліфікацією відповідно до заявок підприємств, установ та організацій галузі телебачення і радіомовлення.

Забезпечувати зайнятість і використання працівників галузі відповідно до професії, кваліфікації і трудового договору.

4.2.4. Здійснювати заходи щодо подальшого удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням потреб галузі.

4.2.5. Забезпечити повну зайнятість і використання працюючих на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до професії, кваліфікації і трудового договору в період стійкої роботи підприємства, установи, організації.

4.2.6. Вживати заходів щодо недопущення на підприємствах, в установах та організаціях галузі масових вивільнень працюючих у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці (пункт 1 статті 40 КЗпП України) більше 3 відсотків від загальної чисельності працівників протягом календарного року, а в разі його збільшення приймати рішення після проведення консультацій з відповідним профспілковим органом та отримання його згоди на більший відсоток скорочення.

У разі невідворотності масових вивільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

4.2.7. Забезпечити щорічний аналіз зайнятості в галузі телебачення і радіомовлення на основі статистичних звітів підприємств, установ та організацій системи Держкомтелерадіо України, розглядати це питання спільно з ЦК профспілки одночасно з підсумками виконання цієї Угоди.

4.3. Державний комітет телебачення і радіомовлення України рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій галузі:

4.3.1. Передбачати у колективних договорах питання розробки програм зайнятості.

4.3.2. Передбачати в колективних договорах зобов'язання щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок.

4.4. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

4.4.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях галузі законодавчих і нормативних актів з питань праці та зайнятості.

4.4.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу шляхом юридичних консультацій, представництва їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів в судах, органах державної влади й органах місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

4.4.3. Подавати у разі потреби Держкомтелерадіо України та керівникам підприємств, установ та організацій галузі пропозиції щодо перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів щодо масового вивільнення працівників, які є обов'язковими для розвитку.

4.4.4. Сприяти забезпеченню трудової дисципліни на підприємствах, організаціях та установах.

4.4.5. Брати активну участь у формуванні консолідованої позиції щодо збереження зайнятості.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівникам галузі телебачення і радіомовлення.

Розглядати систему оплати праці працівників галузі, яка складається з систем оплати праці журналістів та працівників галузі, які не є журналістами, відповідно до нормативно-правових актів, як основу для формування та збереження міжкваліфікаційної та міжпосадової диференціації оплати праці.

5.1.2. Забезпечувати оплату праці на госпрозрахункових підприємствах відповідно до Закону України "Про оплату праці" та інших нормативних актів, а також темпи середньорічного зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту.

Встановлювати мінімальний гарантований розмір тарифної ставки (місячного окладу) некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану місячну норму праці в нормальних умовах праці у розмірі 110 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до законодавства.

Встановлювати тарифну ставку робітника І розряду (крім установ, організацій та закладів окремих галузей бюджетної сфери, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298) у розмірі, не менше 120 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до законодавства.

Для працівників, які виконують роботи (надають послуги), невластиві основній діяльності, умови оплати праці встановлювати в колективних договорах з дотриманням гарантій, визначених Угодами тих галузей (підгалузей), до яких вони належать за характером виробництва та актами чинного законодавства.

5.1.3. Рекомендувати госпрозрахунковим підприємствам вирішувати питання оплати праці через колективні договори, виходячи із фінансових можливостей.

Оплату праці робітників, керівників підрозділів, фахівців і технічних службовців здійснювати в залежності від складності робіт, кваліфікації виконавців на основі установлених і затверджених тарифних ставок для робітників та посадових окладів для фахівців та службовців.

5.1.4. Здійснювати оплату праці працівників підприємств, установ та організацій галузі телебачення і радіомовлення, які частково або повністю утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, у відповідності із чинним законодавством.

5.1.5. Здійснювати оплату праці керівників підприємств, бюджетних установ та організацій відповідно до укладених контрактів згідно з чинним законодавством України (ст. 20 Закону України "Про оплату праці").

5.1.6. Рекомендувати керівникам державних підприємств встановлювати доплати, надбавки, що мають міжгалузевий характер, у розмірах та на умовах, передбачених у Додатку 1 до цієї Угоди та колективним договором.

В установах та організаціях галузі телебачення та радіомовлення, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, зазначений перелік і розміри доплат, надбавок, інших виплат встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.1.7. Здійснювати додаткову оплату за роботу у нічний час (з 22 години до 6 години ранку) в розмірі 35 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

5.1.8. Встановити, що в разі виникнення на підприємстві, в установі, організації заборгованості по заробітній платі, державні органи влади, об'єднання роботодавців та профспілкові органи усіх рівнів вживають заходів щодо її ліквідації.

5.1.9. Рекомендувати керівникам державних телерадіоорганізацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 377 "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" та наказів Міністерства праці та соціальної політики України "Про впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами", "Про впорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, які не є журналістами", "Про впорядкування умов оплати праці працівників Національної радіокомпанії України, які не є журналістами" в межах затвердженого фонду оплати праці передбачати в колективних договорах:

- преміювання працівників галузі відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи;

- у разі наявності коштів матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в розмірі одного посадового окладу на рік;

- виплату надбавок в розмірі до 50% посадового окладу за інтенсивність праці, високі (творчі) досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі.

5.1.10. Домагатися упорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами, шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів в оплаті праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

5.1.11. Рекомендувати обласним телерадіокомпаніям використовувати відсоток власних коштів згідно колективного договору на поліпшення оплати праці працівників, які не є журналістами.

5.1.12. Брати участь у розробці та погодженні проектів законів та інших нормативних актів з питань оплати праці, надавати висновки щодо цих проектів в установленому порядку та в межах своїх повноважень.

5.1.13. Рекомендувати керівникам госпрозрахункових підприємств вживати щороку заходів щодо зростання фонду оплати праці та його формування на підприємствах за участю профспілкових організацій.

5.1.14. Рекомендувати керівникам госпрозрахункових підприємств визначати в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства.

5.1.15. Вживати заходи щодо забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Держкомтелерадіо у строки, встановлені колективним договором, але не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю, Генеральної та цієї Угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

5.1.16. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал обмінюватися інформацією про дотримання законодавства і положень Генеральної та цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснювані заходи за фактом виявлених порушень.

5.1.17. Керівникам підприємств, установ та організацій небюджетної сфери:

5.2.17.1. Вживати заходів щодо забезпечення щорічного збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів.

5.2.17.2. У разі затримки виплати плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці".

5.2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України зобов'язується:

5.2.1. У разі незабезпечення керівником державного підприємства (установи, організації) сфери управління Держкомтелерадіо України своєчасної виплати заробітної плати та/або порушення законодавства про працю, про колективні договори та угоди, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", за поданням профспілкових організацій, розглядати питання щодо розірвання контрактів з керівниками таких підприємств, установ, організацій (згідно ст. 45 КЗпП України).

5.2.2. Своєчасно вносити пропозиції щодо перегляду фондів оплати праці бюджетних установ та організацій у разі встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства або збільшення посадових окладів працівникам бюджетних установ та організацій відповідно до постанов Уряду.

5.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

5.3.1. Вносити пропозиції та зауваження до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, що стосуються соціально-економічного розвитку та соціального захисту працівників галузі телебачення і радіомовлення.

5.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах та організаціях законодавства про працю, у тому числі за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати.

5.3.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам - членам профспілок у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їхні інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

5.3.4. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо його удосконалення.

Інформувати Сторону власників про випадки порушення законодавства на окремих підприємствах для вжиття необхідних заходів.

5.3.5. Проводити навчання профспілкових кадрів і активу з питань оплати та нормування праці.

6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

6.1. Сторони домовились:

6.1.1. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації з урахуванням специфіки діяльності та вимог чинного законодавства.

6.1.2. Вживати заходів щодо надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до чинного законодавства (Додаток 2 до цієї Угоди).

6.1.3. Домагатися виконання встановлених законодавством і даною Угодою соціальних гарантій і пільг працівникам.

6.1.4. При укладанні колективних договорів не обмежувати права трудових колективів щодо розширення гарантій, які передбачають більш високий рівень соціальної захищеності працівників порівняно з чинним законодавством, за рахунок власних коштів.

6.1.5. Рекомендувати керівникам підприємств при укладанні колективних договорів передбачати зобов'язання щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

Підтримувати та заохочувати ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання тощо.

6.1.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці з метою включення до цих списків інших професій і посад працівників галузі.

6.1.7. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій та головам профспілкових комітетів при укладанні колективних договорів, передбачати збільшення додатково оплачуваної відпустки для окремих категорій працівників за рахунок власних коштів.

6.1.8. Гарантувати працівникам надання часу для пошуку нової роботи у разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації у розмірі 8 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власних коштів цих підприємств, установ, організацій.

6.2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України доручає керівникам підприємств, установ та організацій галузі за участю представницьких органів Профспілки:

6.2.1. Трудові відносини будувати на засадах державного і договірного регулювання.

6.2.2. Контрактну форму трудового договору застосовувати лише у випадках, передбачених законами України.

6.2.3. На умовах колективних договорів і відповідно до законодавства головам профспілкових комітетів, які не звільнені від основної роботи, створювати відповідні умови (надавати час) для виконання ними своїх громадських обов'язків із збереженням заробітної плати.

6.2.4. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні та святкові дні допускається за погодженням з відповідними профспілковими комітетами згідно зі ст.ст. 71, 72, 107 Кодексу законів про працю України.

6.2.5. Дотримуватись встановлення відповідно до чинного законодавства:

тривалості робочого часу не більше 40 годин на тиждень;

тривалості щорічної відпустки для працюючих не менше 24-х календарних днів (ст. 6 Закону України "Про відпустки");

щорічні додаткові відпустки надаються працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці та за особливим характером праці - за Списками виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (додатки 1 і 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р. № 679), (статі 7 і 8 Закону України "Про відпустки").

Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток встановлюється колективним або трудовим договором: за роботу із шкідливими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць та часу зайнятості працівника в цих умовах, а відпусток за особливий характер праці - залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

6.2.6. Вносити на розгляд органів виконавчої влади пропозиції щодо внесення змін до діючих списків № 1, 2 з удосконалення порядку визначення пенсій на пільгових умовах.

6.2.7. Повідомляти працівників, не пізніше ніж за два місяці, про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та ін. (ч. 3 ст. 32 КЗпП України).

6.2.8. Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства про працю, законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань соціального захисту та розмірів соціальних виплат.

6.2.9. У разі звільнення працівників з підприємства у випадку змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату (п. 1 ст. 40 КЗпП України), працівники персонально попереджаються адміністрацією про наступне можливе вивільнення не пізніше як за два місяці. При цьому працівнику (за винятком випадків ліквідації підприємства) одночасно пропонується інша робота на цьому підприємстві. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, останній звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно (ст. 49-2 КЗпП України). При звільненні працівників за зазначеною підставою їм виплачується відповідно до ст. 44 КЗпП України вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку.

6.2.10. Встановлювати скорочену тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень для працівників 16-18 років (ст. 51 КЗпП України).

6.2.11. Скорочувати напередодні святкових днів тривалість роботи на одну годину, відповідно до ст. 53 КЗпП України.

6.2.12. Щорічні відпустки надавати згідно із Законом України "Про відпустки" та з графіком відпусток, затвердженим власником або уповноваженим ним органом.

6.2.13. Рекомендувати роботодавцям за рахунок власних коштів, відповідно до своїх повноважень, надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при народженні дитини; при шлюбі дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи часу на проїзд в кожному окремому випадку.

Згідно ст. 25 Закону України "Про відпустки" надавати відпустки за заявами працівників без збереження заробітної плати: на весілля - 10 днів, на поховання - 7 днів та інші.

6.2.14. Суб'єктам господарювання не надавати у період до погашення заборгованості із заробітної плати своїм працівникам позик без погодження з профспілковим комітетом, крім випадків, передбачених колективним договором.

6.2.15. Передбачати заходи щодо щорічного проведення для представників власників і профспілок навчання протягом 2-4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

6.3. Державний комітет телебачення і радіомовлення України зобов'язується:

6.3.1. Забезпечувати дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників галузі.

6.3.2. Скорочену тривалість робочого тижня встановлювати у колективному договорі в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

6.3.3. Рекомендувати при укладанні колективних договорів запровадження тривалості робочого часу для осіб, які мають дітей віком до 14 років, або дитину-інваліда, на 1 годину на тиждень менше встановленої тривалості із збереженням розміру заробітної плати.

6.4. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

6.4.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виконанням колективних договорів та надавати практичну допомогу щодо захисту законних інтересів членів профспілки.

6.4.2. Залучати представників Профспілки до складу комісії із проведення атестації робочих місць за умовами праці.

6.4.3. Надавати безкоштовну правову допомогу, здійснювати представництво в судових органах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

6.4.4. Інформувати органи влади про факти порушень чинного законодавства про працю, усунення яких потребує втручання державних органів.

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

7.1. Сторони домовились:

7.1.1 Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці, передбачених Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про дорожній рух", тощо.

7.1.2. Забезпечити з боку керівників підприємств, установ, організацій та профспілкових органів контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами.

7.1.3. Сприяти забезпеченню страхування працівників, відповідно до чинного законодавства щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

7.1.4. Сприяти включенню до колективних договорів зобов'язань щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

7.1.5. Не вилучати з робочого часу працівників час приймання їжі, якщо за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використати час обідньої перерви на свій розсуд.

7.1.6. Запровадити проведення щорічного аналізу з питань виконання трудового законодавства стосовно режиму праці та відпочинку неповнолітніх, інформувати соціальних партнерів про його результати.

7.1.7. Забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працюючих з проблем ВІЛ/СНІДу і туберкульозу.

Передбачати у колективних договорах заходи щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі. Не допускати дискримінації працівників з такими захворюваннями.

7.1.8. Координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством.

7.1.8.1. Здійснювати обмін інформацією про:

стан охорони праці;

організацію соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників;

своєчасне проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;

рівень виробничого травматизму й профзахворювань на виробництві.

7.1.8.2. Вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджені спільні заходи, спрямовані на вдосконалення нормативно-правової бази з питань промислової безпеки та охорони праці і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

7.1.9. Брати участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому та виробничому рівнях, здійснення постійного контролю за їх виконанням.

7.1.10. Узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об'єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до не пов'язаних із виробництвом. Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та інших питань.

7.1.11. Підвищувати рівень підготовки посадових осіб, спеціалістів і профспілкових активістів з питань охорони праці, приймати участь у роботі комісій з перевірки їх знань.

7.1.12. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об'єктів з метою недопущення невідповідності цих об'єктів встановленим нормативам з охорони праці.

7.1.13. Брати участь у розслідуванні групових нещасних випадків.

7.1.14. Брати участь у перевірках стану охорони праці, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки на території підприємства, установи, організації.

7.1.15. Здійснювати роз`яснювальну роботу щодо вимог законодавства про охорону праці, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених консультацій, залучення до пропаганди охорони праці телебачення, радіо, друкованих засобів масової інформації.

7.2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України зобов'язується:

7.2.1. Спільно з Комісією з охорони праці здійснювати контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях.

7.2.2. Щороку розглядати на засіданнях Колегії за участю ЦК Профспілки умови та стан безпеки праці на виробництві, виробничого травматизму, професійної захворюваності та вживати відповідні заходи для поліпшення становища з цих питань.

7.2.3. На основі аналізу виробничого травматизму, а також за поданням Профспілки заслуховувати на Колегії Держкомтелерадіо України (із залученням галузевої Профспілки) керівників підприємств, установ та організацій, на яких трапилися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються заходи колективних договорів щодо поліпшення умов і безпеки праці.

7.2.4. Вдосконалювати нормативно-правові акти з охорони праці, вносити, у разі необхідності, до державних органів влади пропозиції про зміни та доповнення норм і правил з цих питань.

7.2.5. Здійснювати розробку і перегляд нормативно-правових актів з охорони праці та погоджувати їх з ЦК Профспілки.

7.2.6. Врахувати при укладанні контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій галузі обов'язкову особисту відповідальність щодо виконання заходів, спрямованих на створення на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці.

7.2.7. Організовувати в установлені терміни за обов'язковою участю фахівців Профспілки навчання та перевірку знань з охорони праці з керівниками та їх заступниками, виконання службових обов'язків яких пов'язане із створенням умов для безпечного ведення робіт.

7.2.8. Розглядати пропозиції підприємств, установ та організацій щодо внесення змін та доповнень до Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, до Переліку виробництв, робіт, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, для подання їх в установленому порядку на затвердження.

7.2.9. Сприяти укомплектуванню служб охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях галузі, приведенню чисельності, функціональних обов'язків, рівня заробітної плати та підпорядкованості фахівців служб охорони праці у відповідність до вимог Закону України "Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці. Здійснювати методичне керівництво і контроль щодо організації роботи з питань охорони праці, промислової санітарії відповідно до діючого законодавства, правил і норм з цих питань.

7.2.10. Здійснювати обов'язків розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів праці або інших представників профспілки з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством.

6.1.6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій при укладанні колективних договорів визначати перелік робіт, під час проведення яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.

7.3. Державний комітет телебачення і радіомовлення України доручає керівникам підприємств, установ та організацій галузі за участю органів Профспілки забезпечити:

7.3.1. Розробку та виконання заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці як складової частини колективних договорів.

7.3.2. Бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці у розмірі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

7.3.3. Своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги і компенсації.

7.3.4. Організацію на підприємствах, в установах та організаціях експертизи технічного стану устаткування, механізмів, будівель і споруд щодо їх подальшого безпечного використання.

7.3.5. Працівників засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог діючих стандартів згідно з галузевими нормами, а також миючими та знешкоджуючими засобами, молоком та іншими продуктами.

7.3.6. Розробку та впровадження заходів щодо механізації та автоматизації важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці.

7.3.7. Реалізацію заходів щодо вивільнення жінок зі шкідливих для здоров'я робіт.

7.3.8. Безкоштовне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливих і небезпечних роботах, працівників віком до 21 року, а також на таких роботах, де є виконання рекомендацій заключного акту за результатами медичного огляду працюючих.

7.3.9. Надання профспілковим комітетам необхідної звітної інформації та інших матеріалів з охорони праці.

7.3.10. Вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості і в подальшому своєчасної виплати одноразової допомоги та повного відшкодування шкоди потерпілим на виробництві відповідно до Законів України "Про охорону праці" та "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Під час укладання колективних договорів визначати розмір одноразової допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства.

7.3.11. Закріплення наставника за новопризначеними робітниками, які повинні обслуговувати об'єкти підвищеної небезпеки, і після закінчення трьохмісячного терміну навчання і практики здійснювати приймання іспитів з питань охорони праці, з оформленням всієї належної документації.

7.3.12. Своєчасне відрахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також страхових внесків, пов'язаних з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

7.4. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

7.4.1. Забезпечувати здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про охорону праці, виконання необхідних профілактичних заходів, спрямованих на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

7.4.2. Забезпечувати участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.

7.4.3. Делегувати членів профспілкової організації до складу комісії підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, (згідно Положення про комісію від 09.07.2001 р. № 21), як представників застрахованих осіб для здійснення функцій по контролю за використанням коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, своєчасним наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

7.4.4. Забезпечувати первинні організації Профспілки нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.4.5. Організовувати навчання профспілкового активу з питань охорони праці та здійснення громадського контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці. Вживати заходів щодо підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та у всіх заходах згідно з цією Угодою, шляхом зміцнення кадрового потенціалу технічної інспекції праці та інших представників Профспілки з питань охорони праці, підвищення рівня їх знань.

7.4.6. Проводити щорічний аналіз даних щодо витрат за тимчасовою непрацездатністю на підприємствах, в установах та організаціях галузі телебачення і радіомовлення і вносити відповідні пропозиції роботодавцям щодо поліпшення умов праці.

7.4.7. Представляти інтереси членів Профспілки при розгляді заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків, згідно з чинним законодавством.

7.4.8. Брати участь у розробленні програм і заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища на підприємствах, в установах та організаціях галузі, забезпечувати громадський контроль за виконанням цих програм і заходів.

7.4.9. Домагатися нормативного забезпечення працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням, повного використання коштів на охорону праці.

7.4.10. Інформувати органи державного нагляду за охороною праці та Держкомтелерадіо України, органи місцевого самоврядування про виявлені під час громадського контролю на підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров'ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань.

8. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

8.1. Сторони домовились:

8.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім'ям, не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій.

8.1.2. Щорічно вживати дієвих заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей, насамперед, незахищених категорій працівників.

8.1.3. Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних закладах, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.1.4. Рекомендувати при укладанні колективних договорів та угод передбачати заходи щодо розвитку культури, фізичного виховання та спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та ґендерної політики.

8.1.5. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивної роботи в трудових колективах, залучати до систематичних занять фізичною культурою трудящих і членів їх сімей, в тому числі об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

8.1.6. Відповідно до вимог ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" відраховувати первинним організаціям Профспілки державних підприємств на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу кошти в розмірах, передбачених колективними договорами і угодами, а профспілковим організаціям установ і організацій бюджетної сфери в розмірах, передбачених колективними договорами, але не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці.

8.2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України зобов'язується:

8.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності вимог ст. 113 КЗпП України щодо визнання простоїв не з вини працівника і відповідної оплати за ці простої та законності і обґрунтованості надання роботодавцями відпусток без збереження заробітної плати.

8.2.2. Рекомендувати керівникам та первинним організаціям Профспілки підприємств, установ та організацій розробляти і запроваджувати попереджувальні заходи щодо запобігання на підприємствах, незалежно від форм власності та господарювання, масових звільнень працюючих з ініціативи власника.

У разі виникнення об'єктивних причин, через які неминучі масові звільнення працівників з ініціативи органу управління або власника, проводити їх лише за умови попереднього (не менш ніж за 3 місяці) письмового повідомлення відповідного профоргану про причини і обсяги скорочень, терміни вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, та проведення спільних консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню працівників, що вивільняються (ст. 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

8.2.3. Розірвання трудового договору з робітником підприємства за ініціативою адміністрації проводити у разі згоди профспілкового комітету підприємства у випадках, передбачених ст. 43 КЗпП України.

8.2.4. У разі необхідності скорочення чисельності штату, вживати заходів, які не суперечать чинному законодавству про працю.

8.2.5. При скороченні чисельності працівників враховувати вимоги ст.ст. 42, 184 КЗпП України.

8.2.6. Забезпечувати робочими місцями, незалежно від зміни структури підприємства, скорочення робочих місць, колишніх працівників підприємства, що проходили строкову службу в армії, але не більш як через три місяці з дня звільнення, а також тих працівників, перелік яких передбачений ст. 42 КЗпП України.

8.2.7. Працівникам, звільненим за скороченням чисельності штату, надавати переважне право повертатись на підприємство, в установу, організацію, якщо з'являється вакансія.

8.2.8. Надавати працівникам, що закінчили без відриву від виробництва вищі навчальні заклади, відповідні посади при наявності вакансій.

8.2.9. Здійснювати контроль за виконанням адміністрацією законодавства про зайнятість, надання пільг і компенсацій звільненим з підприємства (установи, організації) за скороченням чисельності штату.

8.2.10. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій передбачати у колективних договорах зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку (матеріальну допомогу на лікування, забезпечення пільговими санаторно-курортними путівками на лікування та інше).

8.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

8.3.1. Сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників галузі та членів їх сімей, особливо дітей у оздоровчих закладах та таборах відпочинку.

8.3.2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності трудового, пенсійного та житлового законодавства, надавати працівникам галузі консультаційну та юридичну допомогу щодо пільг і гарантій, встановлених законодавством України для соціально незахищених верств населення.

8.3.3. Керуючись ст. 23 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", брати участь через Федерацію профспілок України у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат.

8.3.4. Постійно проводити серед працівників, членів їх сімей фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів, всеукраїнські галузеві та регіональні спартакіади, змагання з різних видів спорту, кроси, турніри, тощо.

8.3.5. Щорічно приймати участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей.

9. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

Сторони зосереджують свої зусилля і здійснюють конкретні дії, спрямовані, насамперед, на створення умов для продуктивної праці та підвищення життєвого рівня працівників галузі.

Сторони сприятимуть роботодавцям, або уповноваженим ними органам і профспілковим організаціям у проведенні колективних переговорів та укладанні колективних договорів.

Кожна із сторін попередньо інформуватиме іншу про прийняття рішень з питань, які стосуються соціально-економічних інтересів працівників галузі і є предметом цієї Угоди, здійснюватимуть попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій.

9.1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України зобов'язується:

9.1.1. Забезпечувати додержання прав та інтересів членів Профспілки, сприяти профспілковим організаціям у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями.

9.1.2. Надавати ЦК Профспілки, згідно з установленою державною і відомчою статистичною звітністю, необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку галузі.

9.1.3. Рекомендувати роботодавцям вчасно проводити безготівкове перерахування внесків працівників через бухгалтерію на рахунок відповідних профспілкових органів на підставі особистої письмової заяви члена Профспілки відповідно до укладеного колективного договору (ст. 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

9.1.4. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї виробничої діяльності, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі у консультаціях і переговорах, виконання громадських обов'язків в інтересах колективу, на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень, також на час їх профспілкового навчання надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективним договором.

9.1.5. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємств, установ, організацій протягом року після закінчення терміну, на який вони обиралися, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи (ст. 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

9.1.6. Поширювати усі соціально-побутові пільги, діючі для працівників підприємств, установ та організацій, на звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів.

9.1.7. Залучати представників Профспілки працівників культури України до роботи громадської ради при Держкомтелерадіо України.

9.2. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

9.2.1. Всебічно сприяти реалізації цієї Угоди, зниженню соціальної напруги у трудових колективах, попередженню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які виникають на підприємствах, в установах та організаціях галузі з метою запобігання організації та проведення страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих діяльність підприємств, установ та організацій телебачення і радіомовлення.

9.2.2. Керуючись вимогами Статуту Профспілки, чинного законодавства України, приймати участь у розробленні й погодженні проектів нормативно-правових актів, наказів з питань трудових відносин, охорони праці, тощо, які стосуються інтересів працівників.

9.2.3. Забезпечувати громадський контроль за:

- додержанням соціальних гарантій членів трудових колективів щодо умов оплати праці;

- дотриманням та поліпшенням умов праці, побуту та оздоровлення працівників.

9.2.4. Приймати участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір підприємства, установи, організації.

10. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ

10.1. Сторони зобов'язуються:

10.1.1. Проводити попередні консультації, узгоджувати проекти нормативно-правових актів та власних рішень з питань соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди.

10.1.2. Сприяти укладанню колективних договорів в трудових колективах, що перебувають у сфері дії Сторін та приведенню їх норм і положень у відповідність до цієї Угоди.

Сторони визнають недійсними норми колективних договорів та угод, якщо вони включають соціальні гарантії, пільги, компенсації, нижчі у порівнянні з цією Угодою, Генеральною угодою та чинним законодавством.

10.1.3. Спірні питання, що виникають у ході виконання цієї Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

Надавати одна одній на безоплатній основі статистичну та іншу інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди.

10.1.4. Контроль за виконанням Галузевої угоди здійснюється Комісією з контролю за ходом виконання галузевої угоди (Додаток 4 до цієї Угоди). При виявленні порушень виконання цієї Угоди комісія в письмовій формі надсилає подання особам, які підписали Угоду. Сторони зобов'язані не пізніше двотижневого строку провести взаємні консультації щодо змісту подання комісії та прийняти рішення у письмовому вигляді, яке має бути доповненням до Угоди.

10.1.5. Контрольні функції за виконанням Галузевої угоди здійснюють також профспілкові комітети і адміністрації підприємств, установ та організацій, які мають право звернутися у вирішенні питань, що виникли, до Комісії з контролю за ходом виконання галузевої угоди або ж безпосередньо до осіб, які підписали Угоду.

10.1.6. Невиконання керівниками підприємств, установ та організацій умов Галузевої угоди є підставою для розгляду питання про припинення трудового договору (контракту), який був укладений з цими керівниками, згідно з чинним законодавством.

10.1.7. ЦК Профспілки гарантує своє невтручання в оперативно-господарську діяльність керівників підприємств, установ та організацій галузі і забезпечує невтручання інших профспілкових органів, які входять до його складу.

10.1.8. Контроль за виконанням Угоди здійснюється Комісією з контролю за ходом виконання галузевої угоди, яка не менше двох разів на рік розглядає питання контролю за виконанням Угоди і доводить відповідну інформацію до відома профспілкових органів та роботодавців.

10.2. Відповідальність сторін :

10.2.1. Відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" (ст.ст. 17, 18, 19) Сторони несуть відповідальність за:

- порушення і невиконання положень Угоди;

- не надання інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням даної Угоди;

- ухилення від участі у переговорах щодо внесення змін або доповнень до Угоди.

10.3. Заключні положення:

10.3.1. В двотижневий термін з дня реєстрації Угоди забезпечити її доведення підприємствам, установам та організаціям державної форми власності системи Держкомтелерадіо України, а також галузевим територіальним профспілковим органам для практичного використання.

10.3.3. Кожна із Сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту Угоди. Ці пропозиції можуть бути враховані лише за згодою обох Сторін.

10.3.4. Сторони зобов'язуються у разі невиконання положень Угоди з об'єктивних причин (погіршення фінансового стану, тощо) своєчасно вносити до даної Угоди відповідні зміни і доповнення.

10.3.5. Ця Угода підписана у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.

Угоду підписали:

В.о. Голови Державного
комітету телебачення
і радіомовлення УкраїниА.Л. Мураховський

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників
культури УкраїниЛ.Ф. ПерелигінаДодаток 1
до Галузевої угоди між Державним
комітетом телебачення і радіомовлення
України та Центральним комітетом
Профспілки працівників культури
України на 2011-2015 роки

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери)

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати:


За суміщення професій (посад)

доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівників

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу)
за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці працівників

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб)
конкретний розмір доплат визначається колективними договорами, залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру
якщо чисельність ланки більш ніж 5 осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадира

За роботу у вечірній час - з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

Надбавки:


За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:
III розряду - 12 відсотків
IV розряду - 16 відсотків
V розряду - 20 відсотків
VI і вищих розрядів - 24 відсотки

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу - 10 відсотків, 1-го класу - 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладуДодаток 2
до Галузевої угоди між Державним
комітетом телебачення і радіомовлення
України та Центральним комітетом
Профспілки працівників культури
України на 2011-2015 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад, робіт та професій з ненормованим робочим днем телерадіоорганізацій та підприємств системи Державного комітету телебачення і радіомовлення України, робота на яких передбачає надання додаткової відпустки тривалістю до 7 календарних днів

Керівники, інженерно-технічні працівники та інші фахівці

Генеральні директори національних телекомпанії і радіокомпанії, державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення".

Генеральні директори телерадіокомпаній, керівники, головні інженери підприємств, установ, організацій та їх заступники.

Начальники управлінь, відділів та їх заступники.

Головні бухгалтери та їх заступники.

Начальники комплексів, служб, цехів, відділів, лабораторій, дільниць, секторів, змін, майстерень, канцелярій, бюро та їх заступники.

Головні фахівці (головні: технолог, механік, економіст та інші).

Головні адміністратори.

Провідні: інженери, економісти, бухгалтери, юрисконсульти та інші.

Професіонали та фахівці І, ІІ категорії та без категорії: інженери всіх спеціальностей, економісти, юрисконсульти, експерти, інспектори з основної діяльності, ревізори, бухгалтери, диспетчери, лаборанти, художники, майстри, контрольні майстри, електромеханіки, техніки, методисти; інспектори, товарознавці.

Завідувачі: фільмотеки (відеотеки, фонотеки), архіву, машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, бюро перепусток, господарства, центрального складу, експедиції, канцелярії, пральні, камери схову, фотолабораторії.

Художньо-виробничий та артистичний персонал

Головні диригенти, диригенти та їх асистенти.

Головні режисери, провідні режисери, режисери І, ІІ категорії та без категорії та їх асистенти; кінорежисери-постановники; кінорежисери і кінорежисери анімаційних (мультиплікаційних) фільмів та їх асистенти.

Головні телеоператори, провідні телеоператори, телеоператори І, ІІ категорії та без категорії та їх асистенти.

Головні кінооператори (кінооператори - постановники), кінооператори комбінованих зйомок і їх асистенти.

Головні художники, провідні художники, художники І, ІІ категорії та без категорії, художники всіх спеціальностей та їх асистенти (крім художників, зайнятих написанням шрифту (шрифтовиків), художників комбінованих зйомок, яким згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 надається додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці).

Артисти.

Звукооператори І, ІІ категорії та без категорії та їх асистенти.

Звукорежисери І, ІІ категорії та без категорії.

Асистенти звукорежисерів телебачення і радіомовлення, звукооформлювачі та їх асистенти, музичні оформлювачі.

Директори знімальної групи та їх заступники.

Старші адміністратори, адміністратор знімальної групи.

Старші адміністратори, адміністратори телебачення і радіомовлення.

Бібліографи і бібліотекарі І та ІІ категорії та без категорії.

Керівники художні.

Хормейстери.

Акомпаніатори, концертмейстери.

Укладальники тексту.

Службовці

Стенографістки, друкарки І та ІІ категорії.

Секретарі-стенографістки, секретарі-друкарки.

Оператори диспетчерської служби, адміністратори чергові.

Агенти з постачання, експедитори, табельники, контролери квитків.

Архіваріуси, діловоди, калькулятори, нарядники, обліковці, паспортистки, рахівники, секретарі, статистики, таксувальники.

Робітники, праця яких пов'язана з підготовкою та передачею телерадіопрограм

Оператори електронно-обчислювальних та обчислювальних машин.

Оператори друкарського устаткування.

Оператори копіювальних та розмножувальних машин.

Оператори електрозв'язку.

Чергові бюро перепусток, чергові по гуртожитку, коменданти.

Касири, комірники, контролери, копіювальники.

Відеотекарі.

Водії автотранспортних засобів (водії автобусів, водії легкових автомобілів, водії легкових автомобілів, водії вантажних автомобілів).

Гримери-пастижери.

Драпірувальники.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Кіномеханіки.

Костюмери.

Кравці.

Механіки з обслуговування звукової техніки, механіки з обслуговування знімальної апаратури.

Оператори магнітного запису.

Освітлювачі.

Реквізитори.

Столяри-виробники декорацій.

Слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Установники декорацій.

Фонотекарі.

__________
Примітка.


Журналістам, які користуються відпусткою на підставі статті 13 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.Додаток 3
до Галузевої угоди між Державним
комітетом телебачення і радіомовлення
України та Центральним комітетом
профспілки працівників культури
України на 2011-2015 роки

ПЕРЕЛІК ПОСАД,
за роботу на яких провадиться доплата за шкідливі і важкі, особливо шкідливі і особливо важкі умови праці (за результатами атестації робочих місць за рахунок власних надходжень)

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

Робітники

Вулканізаторник кабельних виробів, зайнятий гарячою вулканізацією

Друкар субтитрування

Електрокопіювальник

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий обслуговуванням електроустаткування, змонтованого на колосниках у павільйонах та цехах обробки плівки

Контролер плівки, розчинів та фільмових матеріалів, зайнятий на:

роботі з кольоровою плівкою та кольоровим проявником;

інших роботах

Копіювальник фільмових матеріалів

Макетник театрально-постановочних макетів, зайнятий виготовленням макетів для театрально-видовищних підприємств та зйомок при роботі у приміщенні тільки із застосуванням нітрофарб, світних фарб та інших аналогічних барвників

Маляр з оброблення декорацій, маляр будівельний, зайняті на роботі у приміщенні тільки із застосуванням нітрофарб, світних та інших аналогічних фарб, машиніст компресорних установок, зайнятий на аміачних компресорах Працівники, безпосередньо зайняті слуховим контролем, спостереженням та слуховим прийманням радіопередач на радіотелецентрах (телецентрах) та у телерадіоорганізаціях

Керівники, професіонали і фахівці

Інженер, інженер-енергетик І, ІІ категорії та без категорії, електромеханік, технік І, ІІ категорії та без категорії, механік з обслуговування телевізійного устаткування, механік з обслуговування кінотелевізійного устаткування та оператор відеозапису, безпосередньо зайняті експлуатаційно-технічним обслуговуванням апаратно-студійного комплексу, пересувних телевізійних станцій радіоцентрів (телецентрів), а також працівники груп технічного контролю, безпосередньо зайняті візуальним спостереженням за екраном

Художньо-виробничий персонал

Художник, зайнятий написанням шрифту (шрифтовик), художник з комбінованих зйомокДодаток 4
до Галузевої угоди між Державним
комітетом телебачення і радіомовлення
України та Центральним комітетом
Профспілки працівників культури
України на 2011-2015 роки

КОМІСІЯ
з контролю за ходом виконання Галузевої Угоди

Від Держкомтелерадіо України:

Курдінович О.В. - Голова Комітету

Кравченко Д.В. - заступник Голови Комітету

Абрамов С.О. - директор департаменту телебачення і радіомовлення

Бартош Н.В. - директор фінансово-економічного департаменту

Загарія-Сидоренко Н.І. - начальник юридичного управління

Від ЦК Профспілки працівників культури України:

Перелигіна Л.Ф. - Голова ЦК Профспілки

Колодко Л.В. - Голова Київської міської організації Профспілки працівників культури

Пророк В.В. - юрист ЦК Профспілки

Масенко Т.П. - завідуюча відділом ЦК Профспілкивгору