Документ n0002290-07, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2007

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
04.04.2007

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Міністерством освіти і науки України
та ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України на 2007-2009 роки

1. Загальні положення
1.1. Галузеву Угоду на 2007-2009 роки (далі - Угода) між
Міністерством освіти і науки України - центральним органом
виконавчої влади та ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України - повноважним представником найманих працівників
(далі - Сторони) укладено відповідно до Закону України "Про
колективні договори і угоди" ( 3356-12 ), Генеральної угоди,
законів про освіту, інших законодавчих актів України.
1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального
партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі
та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів
працівників та власників (уповноважених ними органів), що і є
предметом цієї Угоди.
1.3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін,
спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення
ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти
(далі - заклади освіти), науки, реалізацію на цій основі
професійних, трудових і соціально-економічних гарантій
працівників, забезпечення їх конституційних прав, досягнення
злагоди в суспільстві.
1.4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на
працівників закладів та установ освіти, які перебувають у сфері
дії сторін Угоди, і є обов'язковими для включення до колективних
договорів, угод нижчого рівня.
1.5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними.
Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені
колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів,
встановлених законодавством, Генеральною та даною Угодами.
Колективними договорами для працівників згідно з чинним
законодавством можуть встановлюватись додаткові порівняно з цією
Угодою трудові та соціальні гарантії за рахунок власних коштів
закладів освіти і науки.
1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною
домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін
після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є
обов'язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них
приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін. Зміни, що
випливають із змін чинного законодавства та Генеральної угоди,
вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або
припинення дії Угоди - тільки після переговорів Сторін у такому
порядку: - одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить
сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди; - у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і
розпочинають переговори; - після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін
оформлюється відповідний протокол.
1.8. Міністерство освіти і науки України у п'ятиденний термін
з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та
у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту
Угоди до керівників органів управління освітою, вищих навчальних
закладів та закладів освіти.
1.9. Комітети (ради) галузевої Профспілки забезпечують
профспілкові організації текстами Угоди (змін) у двотижневий
термін з дня її реєстрації.
2. Термін дії Угоди
2.1. Угода укладена на 2007-2009 роки, набирає чинності з
моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової
або перегляду цієї Угоди.
2.2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж
встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити
виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення
і норми.
2.3. Сторони домовились під час дії Угоди проводити
моніторинг дії законодавства України з визначених Угодою питань,
сприяти реалізації чинних законодавчих норм щодо прав та гарантій
працюючих, студентів, ініціювати їх захист.
2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення
працівників освіти про стан виконання норм, положень і зобов'язань
Угоди. Періодичність оприлюднення відповідної інформації - не
рідше одного разу на півріччя.
3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку
галузі
3.1. Міністерство освіти і науки України: 3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні,
матеріально-фінансові (в межах наявних коштів) умови для
реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки. 3.1.2. В межах повноважень вживе заходів щодо безумовного
виконання норм законів в галузі освіти, що стосуються
соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників та
студентів, недопущення їх зупинення та скасування під час
формування та прийняття законів про Державний бюджет України на
відповідні роки. 3.1.3. Домагатиметься фінансування галузі з помісячним
розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством,
з урахуванням фінансового забезпечення реалізації основних
напрямів Національної доктрини розвитку освіти України
( 347/2002 ). 3.1.4. Визначить нормативи матеріально-технічного,
фінансового забезпечення закладів освіти. 3.1.5. Забезпечить стабільне функціонування підвідомчих
навчальних закладів освіти і науки, раціональне використання
коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх
вилучення, дотримання нормативних вимог до фінансування
господарських витрат. 3.1.6. Контролюватиме фінансово-господарську діяльність
закладів освіти і науки, що фінансуються з бюджету і належать до
сфери управління міністерства. 3.1.7. Забезпечить у повному обсязі фінансування заходів
соціального захисту студентів-сиріт, студентів, позбавлених
батьківського піклування, студентів-інвалідів, студентів із
малозабезпечених сімей. 3.1.8. Підготує відповідні пропозиції щодо розробки і
затвердження в установленому порядку реалізації положень,
передбачених ст. ст. 14, 55, 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) в частині соціально-економічного забезпечення
працівників освіти. 3.1.9. Періодично заслуховуватиме на засіданнях колегії
Міністерства освіти і науки України питання про стан дотримання
чинного трудового законодавства в закладах освіти і науки. 3.1.10. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо
у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню
фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів
відповідних бюджетів.
3.2. Сторони Угоди домовились: 3.2.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для
забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти і
науки. 3.2.2. Сприяти вирішенню питання щодо: - визнання заборгованості з виплат, передбачених ст. 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), пов'язаних із
установленням педагогічним та науково-педагогічним працівникам
посадових окладів (ставок заробітної плати) на рівні
середньомісячної (подвійної) заробітної плати працівників
промисловості, доплат спеціалістам освіти до рівня
середньомісячної заробітної плати в народному господарств; - забезпечення проведення індексації та компенсації втрати
частини доходів у зв'язку з порушенням термінів здійснення
відповідних виплат. 3.2.3. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів), а в разі їх виникнення - прагнути до розв'язання
шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
( конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 3.2.4. Домогтися єдиної системи підпорядкованості і
фінансування дошкільних навчальних закладів.
3.3. ЦК Профспілки зобов'язується: 3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в
закладах освіти і науки. 3.3.2. Утримуватись від організації страйків з питань,
включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому
законодавством порядку.
4. Зайнятість
4.1. Міністерство освіти і науки України зобов'язується: 4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості
населення відповідно до законів України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ), "Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" ( 2998-12 ), Указу Президента України від
23.01.96 р. "Про заходи щодо реформування системи підготовки
спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів" ( 77/96 ) в частині працевлаштування молодих
спеціалістів. 4.1.2. Спільно з відповідними органами державної служби
зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі
за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників
галузі при їх вивільненні. 4.1.3. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі
статистичних звітів та розглядати це питання разом з ЦК Профспілки
одночасно з підсумками виконання Угоди. 4.1.4. Не допускати в закладах освіти і науки масових
вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу (понад 10% чисельності працівників протягом календарного
року). 4.1.5. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги
державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від
виробництва з числа випускників педколеджів, училищ та навчальних
закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки
педагогічних працівників за рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитними педагогічними
спеціальностями. 4.1.6. Розробити та затвердити механізм заохочення
педагогічних і науково-педагогічних працівників до участі у
наданні платних освітніх послуг населенню. 4.1.7. Сприяти роботі молодіжних центрів праці, їх взаємодії
з державною службою зайнятості. 4.1.8. Вжити заходів щодо посилення соціального партнерства з
роботодавцями для підвищення якості професійно-практичної
підготовки та результативності працевлаштування випускників. 4.1.9. Не допускати скорочення чисельності
науково-педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і
технологій організації навчального процесу у вищих навчальних
закладах.
4.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління
освітою, закладів освіти і науки, відповідним профспілковим
органам: 4.2.1. Проводити консультації з Міністерством освіти і науки
України та ЦК Профспілки з приводу виникнення обгрунтованої
необхідності скорочення більше як 10 відсотків чисельності
працівників. 4.2.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці,
реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до
скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з
відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3
місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами
забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний
період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на
зниження рівня скорочення чисельності працівників. 4.2.3. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені
робочі місця в закладах освіти і науки незайнятого населення,
зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до
кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу випускникам
закладів освіти. 4.2.4. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в
галузі освіти через засоби масової інформації. 4.2.5. Передбачати у колективних договорах закладів освіти і
науки заходи щодо попередження безробіття, створення нових
(додаткових) робочих місць. Забезпечити формування розділів
"Зайнятість та соціальний захист від безробіття" в колективних
договорах. 4.2.6. Сприяти організації в колективах закладів та установ
освіти навчання працівників з питань чинного законодавства про
зайнятість. 4.2.7. Вжити заходів для недопущення запровадження такого
режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який
може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі
менше посадового окладу (ставки заробітної плати). 4.2.8. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним
працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли
забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів
трудової діяльності до страхового стажу для призначення
відповідного виду пенсії: - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години
розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне
тижневе навантаження; - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та
інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств,
установ, організацій лише за умови забезпечення штатних
педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним
навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на
ставку; - передавати уроки з окремих предметів у початкових класах,
в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого
мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об'єктивних
причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів,
забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників
освіти ( z0056-93 ).
5. Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та
відпочинку
5.1. Міністерство освіти і науки України зобов'язується: 5.1.1. Спрямовувати діяльність органів управління освітою,
керівників закладів освіти на створення умов для безумовної
реалізації прав громадян на освіту. 5.1.2. Продовжити розробку і впровадження державних
стандартів вищої освіти. 5.1.3. Забезпечити розробку: - Положення про атестацію керівників закладів освіти та нової
редакції Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України; - типових штатних нормативів установ і закладів освіти; - порядку наймання та звільнення педагогічних працівників. 5.1.4. Ініціювати розробку в установленому порядку Типових
правил внутрішнього трудового розпорядку. Привести у відповідність
з чинним законодавством Типові правила внутрішнього розпорядку для
працівників державних навчально-виховних закладів України
( z0121-94 ). Забезпечити контроль за розробкою в закладах освіти і науки
правил внутрішнього трудового розпорядку. 5.1.5. Забезпечити дотримання на місцях: - встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого
часу і відпочинку для працівників галузі; - нормативних документів щодо порядку здачі в оренду
приміщень та обладнання. 5.1.6. Забезпечити контроль за: - застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише
у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством; - наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної
тривалості згідно з чинним законодавством. 5.1.7. Забезпечити підготовку і видання комплекту
навчально-методичних посібників серії "Бібліотека вчителя". 5.1.8. Вжити заходів для встановлення педагогічним і
науково-педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого
часу. 5.1.9. Вжити заходів для напрацювання ефективних механізмів
економічної та господарської діяльності вищих навчальних закладів,
розширення їх автономії щодо використання бюджетних коштів та
формування штатів. 5.1.10. Вжити заходів для удосконалення нормативів
чисельності студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного
працівника у вищих навчальних закладах з урахуванням особливостей
Болонського процесу.
5.2. Міністерство освіти і науки України рекомендує органам
управління освітою, власникам або уповноваженим органам: 5.2.1. Здійснювати звільнення педагогічних та
науково-педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу
роботи тільки після закінчення навчального року. 5.2.2. Обмежити укладання строкових договорів з працівниками
з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати
переукладення безстрокового трудового договору на строковий з
підстав досягнення пенсійного віку з ініціативи власника ( крім
наукових та науково-педагогічних працівників). 5.2.3. Призначати на посади керівників закладів освіти і
науки, що перебувають у державній власності і підпорядковані
Міністерству освіти і науки України, шляхом обрання за конкурсом
та укладання з ними контракту. 5.2.4. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на
створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи
його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність.
Забезпечувати додаткові порівняно з чинним законодавством пільги,
гарантії та компенсації для працівників, з якими укладено
контракт. 5.2.5. Забезпечити укомплектування кадрами всіх закладів
освіти, в тому числі посадами медичних сестер, відповідно до
Методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів
навчально-виховних закладів. 5.2.6. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам
із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів
згідно із списками посад, робіт та професій, визначених
колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад
працівників з ненормованим робочим днем, наведеного у додатку N 1
до цієї Угоди. 5.2.7. Встановлювати та надавати інші види відпусток (у разі
особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті
близьких родичів, для догляду за хворим членом сім'ї, батькам, чиї
діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо), в
тому числі головам виборних органів профспілки, які працюють на
громадських засадах, на умовах колективних договорів. 5.2.8. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам
закладів освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства
мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного
робочого часу. 5.2.9. Розширювати переліки категорій працівників, яким за
бажанням може надаватись щорічна відпустка повної тривалості до
закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в даній
установі, організації на умовах колективного або трудового
договору. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних
асигнувань та інших додаткових джерел. 5.2.10. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо
надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам
закладів та установ освіти, які направляються для підвищення
кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям
з відривом від виробництва незалежно від наявності у них путівок
для лікування в санаторіях-профілакторіях інститутів
післядипломної педагогічної освіти. 5.2.11. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних та
науково-педагогічних працівників, учні та студенти яких стали
переможцями всеукраїнських та міжнародних учнівських і
студентських олімпіад, конкурсів, турнірів. 5.2.12. Домогтися запровадження пільгового користування для
студентів, які є переможцями всеукраїнських та міжнародних
олімпіад, конкурсів, турнірів, послугами бібліотек, музеїв,
виставок, театрів, спортивних закладів. 5.2.13. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо
повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов
праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження. 5.2.14. Затверджувати кошториси, штатний розпис, графіки
відпусток, навчальне навантаження науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації разом з
профкомом закладу. 5.2.15. Погоджувати з профкомами: - запровадження змін, перегляд умов праці; - час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ
робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку
робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати
можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом
робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не
дозволяють встановити перерву. 5.2.16. Організувати для вчителів, керівників установ і
закладів освіти, працівників інститутів післядипломної
педагогічної освіти та методичних кабінетів короткотермінові
курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту,
нового змісту середньої освіти, впровадження особистісно
орієнтованих технологій навчання. 5.2.17. Вжити додаткових заходів для забезпечення освітніх
закладів і установ регіонів (територіально-адміністративних
одиниць) педагогічними кадрами. 5.2.18. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного
навантаження для студентів, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,
бакалавра - не більше 30 годин, спеціаліста - 24 години,
магістра - 18 годин. 5.2.19. Вжити заходів для посилення організаційно-методичного
забезпечення самостійної роботи студентів, підвищення наукового і
методичного рівня навчальної літератури та дидактичних матеріалів
під час планування роботи науково-педагогічних працівників. 5.2.20. Затверджувати керівниками установ, закладів освіти
посадові обов'язки працівників за погодженням з профспілковим
комітетом.
5.3. ЦК Профспілки вживе заходів щодо: - забезпечення нормативними документами з питань трудового
законодавства територіальних комітетів (рад) профспілки; - організації контролю за дотриманням чинного трудового
законодавства.
6. Нормування і оплата праці
6.1. Міністерство освіти і науки України зобов'язується: 6.1.1. Забезпечити дотримання в закладах освіти і науки
законодавства про оплату праці. 6.1.2. Забезпечити реалізацію положень Указу Президента
України від 4 липня 2005 року N 1013/2005 ( 1013/2005 ) "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку
освіти в Україні", зокрема, положень, що стосуються норм ст. 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ). 6.1.3. Підготувати пропозиції щодо внесення змін в чинне
законодавство стосовно включення в розрахунок середньої заробітної
плати у всіх випадках її збереження виплат, передбачених статтею
57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), а саме матеріальної
винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов'язків, допомоги на оздоровлення при наданні щорічних
відпусток. 6.1.4. Сприяти усуненню причин порушення термінів виплати
заробітної плати. Припиняти контракти з керівниками закладів освіти і науки у
разі порушення ними законодавства щодо виплати заробітної плати. 6.1.5. Забезпечити вирішення питання щодо визначення розмірів
всіх видів додаткової оплати педагогічним та іншим працівникам за
виконання ними додаткових робіт, підвищень посадових окладів
(ставок заробітної плати) за звання, присвоєні за наслідками
атестації, роботу в школах-інтернатах, закладах освіти для
дітей-сиріт, дітей з вадами розвитку тощо у відсотках від діючих
ставок заробітної плати (посадових окладів). 6.1.6. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати
праці з обов'язковим погодженням з ЦК Профспілки. 6.1.7. Вживати заходів для встановлення педагогічним
працівникам фіксованих доплат для придбання навчальної та
науково-методичної літератури. 6.1.8. Розробити та затвердити до 1 січня 2008 року нову
редакцію Інструкції про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти. 6.1.9. Розробити нормативно-правові акти щодо: - оплати праці вчителів за роботу в класах-комплектах; - організації заміни тимчасово відсутніх педагогічних
працівників та оплати праці.
6.2. Сторони Угоди домовились: 6.2.1. Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати
працівників галузі. 6.2.2. Сприяти реалізації Комплексної програми Стратегії
подолання бідності ( 1712-2001-п ). 6.2.3. В межах повноважень в установленому порядку
опрацьовувати проекти законодавчих актів щодо оплати праці
працівників освіти, науки. Відповідні пропозиції направляти до
Міністерства праці та соціальної політики України, Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України. 6.2.4. Сприяти реалізації Концепції подальшого реформування
оплати праці в Україні ( 1375/2000 ) і заходів щодо їх реалізації
в частині оплати праці працівників бюджетної сфери, в т.ч.
працівників освіти. 6.2.5. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної
плати, стипендій в закладах освіти і науки, аналізувати причини
порушень і вживати заходи щодо їх усунення. 6.2.6. Встановити в галузі для госпрозрахункових підприємств
мінімальні посадові оклади, ставки заробітної плати у розмірі не
менш 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом. 6.2.7. Сприяти забезпеченню своєчасної виплати заробітної
плати працівникам закладів освіти і науки за період відпусток,
поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через
проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, у терміни,
визначені колективними договорами, з дотриманням вимог
Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати" ( 993_146 ) та
відповідних Рекомендацій "Про охорону заробітної плати" N 85 щодо
здійснення остаточного розрахунку в межах двох тижнів після
закінчення роботи. 6.2.8. Розглядати пропозиції територіальних організацій
галузевої Профспілки щодо застосування заходів матеріального та
дисциплінарного впливу до керівників закладів освіти і науки, з
вини яких допущена заборгованість із заробітної плати. 6.2.9. Вжити заходів для удосконалення умов оплати праці
музичних керівників дошкільних навчальних закладів, працівників
методичних кабінетів, спеціалістів управлінь, відділів освіти,
бухгалтерій, старших лаборантів, завідувачів лабораторіями вищих
навчальних закладів, інженерів з охорони праці.
6.3. Сторони Угоди рекомендують закладам освіти і науки: 6.3.1. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій,
посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної
роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю
мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними
посадами. 6.3.2. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час
(з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за
графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового
окладу (ставки заробітної плати). 6.3.3. Забезпечити оплату праці працівникам дошкільних
навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини
невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки
несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота
виконується за межами робочого часу, встановленого графіками
роботи, відповідно до ст. 106 КЗпП України ( 322-08 ) як за
надурочну роботу в подвійному розмірі. 6.3.4. Здійснювати виплату заробітної плати через установи
банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі
особистих заяв працівників. 6.3.5. Гарантувати оплату праці в галузі за роботу в
надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному
розмірі. 6.3.6. Здійснювати згідно з чинним законодавством компенсацію
втрати частини заробітної плати, пов'язаної із порушенням термінів
її виплати. 6.3.7. Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових
доходів працівників, студентів, аспірантів, учнів галузі у зв'язку
із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного
законодавства. 6.3.8. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання,
надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів
освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства
керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше
2 відсотків планового фонду заробітної плати. 6.3.9. Забезпечити оплату праці працівників закладів освіти і
науки, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх
працівників. 6.3.10. Забезпечити оплату праці працівників вищих навчальних
закладів IV рівня акредитації та закладів, яким надано статус
національних, відповідно до діючих нормативних документів.
6.4. ЦК Профспілки зобов'язується: 6.4.1. Інформувати органи Державного департаменту нагляду за
додержанням законодавства про працю стосовно фактів порушень
термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов'язань за
колективними договорами, угодами. 6.4.2. Проводити роз'яснювальну роботу щодо практики
звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення
заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від
нещасних випадків і професійних захворювань з організацій, установ
галузі. 6.4.3. Координувати діяльність територіальних органів
Профспілки щодо здійснення контролю за проведенням індексації
грошових доходів працівників та студентів у зв'язку зі змінами цін
на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини
заробітної плати, пов'язаних із порушенням термінів її виплати.
7. Охорона праці та здоров'я
7.1. Міністерство освіти і науки України зобов'язується: 7.1.1. Домогтися повного виконання керівниками закладів
освіти і науки вимог щодо організації роботи з охорони праці
відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
наказу Міністерства освіти і науки України N 563 ( z0969-01 ) від
01.08.2001 року, відшкодування шкоди, заподіяної працівникові
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових
обов'язків. 7.1.2. Забезпечити виконання Комплексної програми запобігання
дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму
невиробничого характеру ( 5-96-п ). 7.1.3. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в
студентських гуртожитках, внести відповідні пропозиції до Кабінету
Міністрів України; 7.1.4. Створити галузевий методичний кабінет охорони праці
відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці
( z0458-97 ). 7.1.5. Забезпечити заклади освіти та науки
нормативно-правовими актами з охорони праці. 7.1.6. Рекомендувати органам управління освітою забезпечити
введення посади спеціаліста служби охорони праці в усіх навчальних
закладах і установах освіти відповідно до вимог ст. 15 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та Типового положення про
службу охорони праці ( z1526-04 ). 7.1.7. Щорічно вносити на обговорення розширеного засідання
колегії, наради за участю представників галузевої Профспілки
питання створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів
для зменшення виробничого травматизму і професійної
захворюваності. 7.1.8. Провести в 2007-2009 роках навчання і перевірку знань
з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна, радіаційна
безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності , працівників галузі. 7.1.9. Розробити Комплексний план поліпшення стану безпеки,
гігієни праці, виробничого середовища та профілактики виробничого
травматизму в навчальних закладах, установах, на підприємствах
Міністерства освіти і науки України на 2007-2010 роки та
забезпечити контроль за його виконанням.
7.2. Сторони Угоди: 7.2.1. Забезпечать контроль за реалізацією заходів з охорони
праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладах
освіти і науки. 7.2.2. Сприятимуть виконанню загальнодержавної, галузевої та
регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на
запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням,
виділенню коштів на проведення профілактичних заходів з охорони
праці навчальними закладами галузі з бюджетів усіх рівнів в обсязі
не менше 0,2 відсотків від фонду оплати праці відповідно до
положень ст. 19 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
7.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти і
науки, комітетам Профспілки: 7.3.1. Враховувати спільні рекомендації державних органів
влади і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" під час
розробки і укладення колективних договорів. 7.3.2. Забезпечити проведення атестації робочих місць з
несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства
та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов
трудової діяльності, включивши їх як додатки до колективних
договорів: - здійснювати доплати працівникам закладів освіти і науки за
роботу в шкідливих і важких умовах праці згідно з додатком N 2; - надавати додаткові відпустки за роботу з шкідливими і
важкими умовами праці згідно з додатком N 3; - надавати додаткові відпустки за особливий характер роботи
згідно з додатком N 4. 7.3.3. Передбачати в колективних договорах закладів освіти і
науки зобов'язання щодо пільг та компенсацій тим, хто працює в
шкідливих умовах (мило, знешкоджуючі засоби, молоко,
лікувально-профілактичне харчування, спецодяг, спецвзуття, інші
засоби індивідуального захисту). Здійснювати за рахунок закладів
заміну спецодягу та спецвзуття, інших засобів індивідуального
захисту в разі їх дострокового зносу не з вини працівника. 7.3.4. Проводити Всеукраїнський громадський огляд-конкурс
охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях
Міністерства освіти і науки України відповідно до Положення,
затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і
науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України від 27.04.2004 року. 7.3.5. Домагатися виведення котелень з підвальних приміщень. 7.3.6. Забезпечити фінансування заходів з охорони праці
відповідно до чинного законодавства. 7.3.7. Забезпечити спільно з органами державного пожежного
нагляду на місцях виконання приписів і додаткових заходів для
покращення протипожежного захисту закладів освіти і науки. 7.3.8. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо
створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників
навчально-виховного процесу відповідно до законів України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ),
"Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про цивільну оборону України"
( 2974-12 ).
7.4. ЦК Профспілки: 7.4.1. Спільно з членськими організаціями галузевої
Профспілки забезпечить громадський контроль за додержанням вимог,
передбачених нормативними актами з питань охорони праці,
створенням безпечних, нешкідливих умов праці і належного
виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами
колективного та індивідуального захисту. 7.4.2. Організує навчання профспілкового активу,
представників Профспілки з питань охорони праці, технічних
інспекторів праці з питань підвищення рівня громадського контролю
за виконанням керівниками закладів і установ галузі вимог
законодавства та нормативних актів з охорони праці. 7.4.3. Контролюватиме своєчасність і повноту відшкодування
власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових
обов'язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). 7.4.4. Забезпечить участь технічних інспекторів праці
ЦК Профспілки, представників Профспілки у роботі комісій з
розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо
їх попередження та вирішенні питань, пов'язаних з профілактикою
ушкодження здоров'я учасників навчально-виховного процесу. 7.4.5. Забезпечить територіальні комітети Профспілки
нормативно-правовими документами з питань охорони праці. 7.4.6. Здійснить відповідні заходи на виконання постанови
президії Федерації профспілок України від 06.07.2006 р. в частині
проведення в 2007 році Року боротьби профспілок із приховуванням
нещасних випадків та Всесвітнього Дня охорони праці. 7.4.7. Забезпечить інформування відповідних органів
виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю,
усунення яких потребує втручання з боку держави.
8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації
8.1. Міністерство освіти і науки України зобов'язується: 8.1.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним,
науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам галузі
гарантій, передбачених чинним законодавством. 8.1.2. Вживати заходів для безумовного надання відповідно до
чинного законодавства: - випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту
за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на
строк не менш ніж на три роки договір про роботу у
загальноосвітніх школах та професійно-технічних навчальних
закладах, грошової допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати; - молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після
закінчення навчального закладу, відпустки тривалістю
30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги у розмірі
академічної або соціальної стипендії, яку вони отримували в
останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім
додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які
постраждали від чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника. 8.1.3. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного
підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому
педагогічних працівників та пільгового проїзду студентів у
громадському транспорті. 8.1.4. Вжити заходів для поліпшення житлового забезпечення
педагогічних працівників та кредитування спорудження ними житла.
Запровадити ефективний механізм забезпечення житлом педагогічних
та науково-педагогічних працівників. 8.1.5. Забезпечити вирішення питання щодо проведення
обов'язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників
закладів освіти, студентів, придбання медичних книжок нового
зразка. 8.1.6. Вжити заходів для встановлення педагогічним
працівникам пенсійного забезпечення на рівні 80-90 відсотків їх
заробітної плати відповідно до положень Національної доктрини
розвитку освіти України. 8.1.7. Вжити заходів для надання адресної державної підтримки
учням і студентам з числа сиріт, інвалідів, малозабезпечених сімей
та обдарованої молоді. 8.1.8. Домагатися збільшення та виділення у Державному та
місцевих бюджетах коштів для надання довгострокових кредитів
молоді для здобуття освіти у вищих навчальних закладах. 8.1.9. Забезпечити реалізацію прав студентської молоді на
безоплатне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури
і спорту. 8.1.10. Провести інвентаризацію студентських гуртожитків з
метою цільового використання їх виключно для проживання студентів. 8.1.11. Вжити заходів для забезпечення керівниками вищих
навчальних закладів створення та обладнання в студентських
гуртожитках кімнат для самопідготовки, відпочинку, занять
фізкультурою і спортом, пральних кімнат тощо відповідно до
Державних будівельних норм України ( n0007509-05 ) від
18.05.2005 р. 8.1.12. Організувати проведення реконструкції приміщень
гуртожитків з метою забезпечення житлом студентських сімей. 8.1.13. Сприяти духовному і культурному розвитку освітян,
створенню необхідних умов для реалізації особистості в існуючій
мережі об'єктів культури, клубів, об'єднань, гуртків тощо.
8.2. Сторони Угоди домовились: 8.2.1. Домагатися збереження в наступних роках передбачених
ст. 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) гарантій щодо
оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської
місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатними
квартирами з опаленням і освітленням. Визначити можливі джерела фінансування та шляхи забезпечення
житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників. 8.2.2. Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного
законодавства: - у сфері трудових відносин; - при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для
працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які
працювали раніше в галузі освіти; - при наданні гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у
разі переїзду їх у іншу місцевість у зв'язку з направленням на
роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу,
аспірантури. 8.2.3. Сприяти збереженню, функціонуванню та розвитку: - об'єктів соціальної сфери, мережі культурно-освітніх,
оздоровчих закладів, спортивних споруд галузі; - санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів та
закладів післядипломної педагогічної освіти. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також
зміну форм власності цих об'єктів лише за згодою відповідної
профспілкової організації. 8.2.4. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових
путівок на лікування освітянам, які цього потребують,
регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності. 8.2.5. Вживати спільні заходи для належного впровадження
недержавного пенсійного забезпечення та обов'язкового професійного
страхування працівників освіти. Забезпечувати узгодження позицій під час запровадження
пенсійного професійного страхування осіб, які мають право на
пенсію за вислугу років. 8.2.6. Вживати заходів для вирішення питання щодо
загальнообов'язкового державного соціального страхування студентів
і внести до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції. 8.2.7. Розробити спільні заходи щодо забезпечення реалізації
законних прав та інтересів працівників освіти та студентів у сфері
духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримки
провідних творчих колективів та аматорських спортивних команд,
організації відпочинку і дозвілля. 8.2.8. Брати участь у громадських слуханнях з обговорення
студентських проблем спільно з представниками зацікавлених
міністерств, громадських організацій. 8.2.9. Організовувати проведення галузевих спартакіад серед
працівників освіти та студентів. 8.2.10. Сприяти залученню освітянських та студентських
колективів до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських
оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності. 8.2.11. Вживати заходів для встановлення в проектах
Державного бюджету обсягів стипендіального фонду, необхідного для
забезпечення академічними стипендіями всіх студентів, які
встигають, надання їм матеріальної допомоги і преміювання. 8.2.12. Започаткувати спільне проведення: - огляду на кращу організацію оздоровлення дітей освітян у
літній період; - Всеукраїнських галузевих оглядів самодіяльних творчих і
художніх колективів. 8.2.13. Підготувати і направити керівникам та профспілковим
організаціям закладів, установ та організацій освіти методичні
рекомендації стосовно механізму реалізації положень статті 44
Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ). 8.2.14. Домагатися вирішення питання щодо нарахування пенсій
науково-педагогічним і науковим працівникам з урахуванням
заробітної плати за роботу на умовах сумісництва. 8.2.15. Вживати заходів для наближення розміру стипендії
студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів до
прожиткового мінімуму. 8.2.16. Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду
студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності та учнів
професійно-технічних навчальних закладів впродовж
календарного року. 8.2.17. Забезпечити виділення коштів для реалізації програм
оздоровлення дітей працівників освіти в літній період.
8.3. Сторони Угоди рекомендують закладам освіти і науки: 8.3.1. Застосовувати договірне регулювання додаткових
соціальних гарантій на підставі положень Генеральної, Галузевої,
регіональних угод. 8.3.2. Забезпечити надання відповідно до ст. 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ): - педагогічним працівникам, в тому числі вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, щорічної грошової винагороди
за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'зків та
допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток
педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розмірі одного
посадового окладу; - педагогічним працівникам, в тому числі вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, надбавок за вислугу років. 8.3.3. Забезпечити надання всім категоріям працівників,
включаючи педагогічних і науково-педагогічних, матеріальної
допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного
посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання
зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в
межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 1298
( 1298-2002-п ) від 30 серпня 2002 року. 8.3.4. Забезпечити: - оплату простою не з вини працівника в розмірі не менше
тарифної ставки (посадового окладу); - оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого дня,
вихователів дошкільних навчальних закладів та викладачів у
випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з
незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо),
із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з
дотриманням при цьому умов чинного законодавства. 8.3.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу для
вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів
відповідно до п. 5 ст. 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ). 8.3.6. Надавати при виході на пенсію допомогу: - науково-педагогічним та науковим працівникам - у розмірі
шести посадових окладів з урахуванням надбавок, доплат; - іншим категоріям працівників - у розмірі посадового окладу
(ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на
умовах колективних договорів. 8.3.7. Сприяти наданню педагогічним працівникам додаткових
пільг з оплати за утримання їх дітей у дитячих дошкільних закладах
освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів. 8.3.8. Вживати заходів для: - забезпечення виконання регіональних програм забезпечення
житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників; - безумовного дотримання чинного законодавства щодо
забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ
міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з
опаленням і освітленням у межах встановлених норм; - забезпечення у сільській місцевості регулярного
безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи
і додому. 8.3.9. Спільно з керівниками органів управління освітою
сприяти діяльності культурно-освітніх і оздоровчих закладів, що
належать профспілці, шляхом надання їм пільг і забезпечення
відшкодування фінансових витрат відповідно до Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). 8.3.10. При укладенні колективних договорів передбачати норми
щодо соціального захисту ветеранів праці. 8.3.11. Відраховувати профспілковим комітетам не менше як
0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу
роботу, роботу з дітьми. 8.3.12. Спрямовувати на заохочення студентів, аспірантів,
докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній
та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та
преміювання не менше як 10% коштів стипендіального фонду,
передбаченого кошторисом навчального закладу. 8.3.13. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості
бланків особистих медичних книжок на умовах колективних договорів. 8.3.14. Забезпечити своєчасну виплату соціальних та
академічних стипендій студентам та учням навчальних закладів.
8.4. ЦК Профспілки зобов'язується: 8.4.1. Вжити заходів для активізації діяльності
територіальних органів Профспілки з метою безумовного забезпечення
соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою. 8.4.2. Забезпечити організацію роз'яснювальної роботи в
первинних профспілкових організаціях щодо пенсійного забезпечення
працівників галузі та соціального страхування, надавати членам
профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.
9. Розвиток соціального партнерства З метою подальшого розвитку соціального партнерства в галузі
сторони Угоди домовились про наступне:
9.1. Сприяти підготовці і прийняттю законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють соціально-трудові
відносини в галузі освіти. При розгляді та поданні до Кабінету
Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади
проектів нормативно-правових актів, які стосуються трудових
відносин або соціального захисту працівників галузі та студентів,
враховувати позицію іншої сторони.
9.2. Вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої
ініціативи, відповідним органам державної влади, Федерації
профспілок України до проектів законів, діючих законодавчих та
нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової
сфери.
9.3. Сприяти: - укладенню колективних договорів в усіх закладах освіти і
науки, на які поширюється дія Угоди; - впровадженню та поширенню практики проведення попередньої
експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності
нормам законодавства, Генеральної, Галузевої угод; - укладенню галузевих угод на територіальному рівні.
9.4. Представники Міністерства освіти і науки України,
органів управління освітою, керівники закладів освіти і науки на
запрошення профспілкових органів братимуть участь в заходах
Профспілки, які спрямовані на захист трудових,
соціально-економічних прав працівників та студентів.
9.5. Міністерство освіти і науки України, органи управління
освітою, керівники закладів освіти і науки: - забезпечать відповідне погодження з ЦК Профспілки,
комітетами (радами) Профспілки на місцях нормативних актів, які
стосуються прав та інтересів працівників та студентів у сфері
трудових, соціально-економічних відносин; - надаватимуть відповідним комітетам Профспілки інформацію
щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування
закладів, підпорядкованих міністерству, результатів їх діяльності,
заборгованості із виплати заробітної плати і стипендії, реалізації
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників і
студентів; - сприятимуть профспілковим органам у забезпеченні навчання
учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з
цією метою семінарів, конференцій, спеціальних навчальних курсів,
фінансуванні відповідних заходів.
9.6. Міністерство освіти і науки України, ЦК Профспілки
спрямовуватимуть діяльність органів управління освітою, керівників
закладів освіти і науки, комітетів Профспілки на виконання
зобов'язань за Галузевою угодою.
10. Сприяння роботі галузевої Профспілки з питань
соціально-економічного захисту працівників освіти, студентів,
підвищення ефективності її діяльності
10.1. Міністерство освіти і науки України зобов'язується: 10.1.1. Забезпечувати в закладах освіти, науки права та
гарантії діяльності Профспілки працівників освіти і науки України,
її організаційних ланок, передбачені Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями
Міжнародної Організації Праці. 10.1.2. Не допускати втручання керівників закладів освіти і
науки у статутну діяльність організаційних ланок Профспілки
працівників освіти і науки України, передбачену чинним
законодавством. 10.1.3. Вводити до складу колегії Міністерства освіти і науки
України представників ЦК Профспілки на підставі Загального
положення про колегію центрального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1569
( 1569-2003-п ). 10.1.4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінням освіти обласних державних
адміністрацій: - вводити до складу їх колегій представників Профспілки
працівників освіти і науки України; - утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як
втручання у статутну діяльність Профспілки; - створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених
профспілкових представників до закладів освіти і науки, органів
виконавчої влади, у компетенції яких вжиття рішень з порушених
питань у сфері соціально-трудових відносин. 10.1.5. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських
профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів
профспілки з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних
профспілкових органів або транзитні рахунки профспілкових органів
не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати
працівникам та стипендії студентам. 10.1.6. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу,
підвищенню їх кваліфікації. 10.1.7. Сприяти наданню у користування профспілковим
комітетам вищих навчальних закладів, територіальним комітетам і
радам Профспілки приміщень з усім необхідним обладнанням,
опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною,
зв'язком (в т.ч. електронна пошта, Internet) для взаємного обміну
інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і
науки України.
10.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти і
науки: 10.2.1. Забезпечувати вільний вхід до закладів освіти і науки
представників Профспілки працівників освіти і науки України, їх
доступ до робочих місць, місць зібрання членів профспілки,
можливість зустрічі та спілкування з працівниками і студентами. 10.2.2. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в
закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з
колективними договорами. 10.2.3. Встановлювати за активну і сумлінну працю із захисту
прав і інтересів працівників щорічну винагороду в розмірі
посадового окладу (ставки заробітної плати) головам профспілкових
організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських
засадах.
10.3. ЦК Профспілки зобов'язується: 10.3.1. Своєчасно доводити до відома комітетів (рад)
Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються
соціально-економічних інтересів працівників освіти, науки та
студентів. 10.3.2. Спрямовувати роботу комітетів (рад) Профспілки на
організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних
документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці,
розподілу навчального навантаження, дотримання в закладах освіти і
науки трудового законодавства. 10.3.3. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та
гарантій працівників і студентів, а також методів і форм їх
захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудових
та студентських колективах. 10.3.4. Посилити особисту відповідальність профспілкових
кадрів стосовно питань захисту порушених законних прав та
інтересів членів профспілки. 10.3.5. Сприяти реалізації права профспілкових органів,
передбаченого ст. 45 КЗпП України ( 322-08 ), щодо висунення
вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання
трудового договору (контракту) з керівником установи, організації,
якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та
угоди. 10.3.6. Запропонувати виборним профспілковим органам
обов'язкове ініціювання переговорів щодо укладення угод,
колективних договорів. 10.3.7. Організувати надання допомоги виборним органам
Профспілки у проведенні колдоговірної кампанії з метою
забезпечення: - відповідності законодавству норм колективних договорів,
зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці,
надання відпусток; - відповідальності сторін за невиконання умов колективних
договорів; - вирішення через колективні договори питань, не
врегульованих чинним законодавством. 10.3.8. Узагальнити та поширити практику роботи виборних
органів Профспілки щодо притягнення до відповідальності посадових
осіб, винних у порушенні законодавства про працю. 10.3.9. Налагодити співпрацю виборних органів Профспілки з
Державною інспекцією праці з метою забезпечення контролю за
дотриманням чинного трудового законодавства. 10.3.10. Сприяти поширенню практики представлення виборними
органами Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх
трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах. 10.3.11. Інформувати Міністерство освіти і науки України про
факти порушення гарантій та прав діяльності Профспілки в закладах
освіти і науки з метою вжиття відповідних заходів. 10.3.12. Забезпечити попереднє інформування Міністерства
освіти і науки України перед направленням звернення до
правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав
діяльності Профспілки.
11. Контроль за виконанням Угоди та відповідальність сторін 11.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється спільною
комісією Сторін (додаток N 5). 11.2. Кожна із Сторін визначає заходи з виконання Угоди та
відповідальних осіб, інформує про це іншу Сторону. 11.3. Сторони забезпечують контроль за виконанням Галузевої
угоди, колективних договорів і угод на місцях. Не рідше одного
разу на півроку аналізують і узагальнюють хід виконання Угоди, у
разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо
їх реалізації. Угода підписана у двох примірниках, які зберігаються у кожної
із Сторін і мають однакову юридичну силу.
Міністр освіти і науки
України С.М.Ніколаєнко
Голова Профспілки
працівників освіти
і науки України Л.С.Сачков

Додаток N 1
до Галузевої угоди
між Міністерством освіти
і науки України та ЦК
профспілки працівників
освіти і науки України
на 2007-2009 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим
робочим днем системи Міністерства
освіти і науки України, яким може надаватись
додаткова відпустка

Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники. Керівники структурних підрозділів установ і організацій
(головних управлінь, управлінь, служб, відділів, секторів,
інспекцій, груп, частин, станцій, цехів виробництва, дільниць,
майстерень, баз, бюро, лабораторій, кабінетів, господарств) та їх
заступники, керівники штабів цивільної оборони. Директори обсерваторій, ботанічних садів, студентських
містечок, спортивних споруд та їх заступники. Завідувачі ветеринарними клініками, випробувальними полями,
розсадниками, розплідниками, віваріями. Головні спеціалісти (інженери, конструктори, енергетики,
механіки, технологи, економісти, арбітри та інші) та їх
заступники. Провідні спеціалісти (інженери, конструктори, технологи,
проектувальники, електронщики, програмісти, архітектори,
математики, художники-конструктори (дизайнери), економісти,
юрисконсульти, психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери -
ревізори та інші). Спеціалісти: (інженери, конструктори, технологи,
проектувальники, механіки, енергетики, електронщики, програмісти
та інші), архітектори, математики, художники-конструктори
(дизайнери), економісти, економісти-статистики, юрисконсульти,
психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори,
статисти-дослідники); старші лаборанти, які мають вищу освіту;
лаборанти, виробники робіт, начальники дільниць, майстри,
контрольні майстри дільниць електронно-обчислювальних машин,
оператори електронно-обчислювальних машин, інструктори,
адміністратори, бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи,
ветлікарі, ветфельдшери, вихователі гуртожитків, помічники
вихователів та інші. Перекладачі-дактилологи, перекладачі, перекладачі-секретарі
сліпих викладачів (вчителів), художники-оформлювачі, читці,
лектори. Техніки всіх спеціальностей. Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу),
гуртожитку, друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток,
копіювально-розмножувального бюро, фонотеки, фотолабораторії,
експедиції, господарства, архіву, приймального пункту в
навчально-виробничих майстернях, які надають послуги населенню. Старші: товарознавці, касири, касири-інкасатори, інспектори,
табельники, диспетчери, архіваріуси, діловоди, машиністки. Шеф-кухарі. Секретарі, секретарі-стенографістки, стенографістки,
секретарі-друкарки, секретарі учбових (учбово-методичних) відділів
(частин), інспектори, інспектори учбових (учбово-методичних)
відділів, товарознавці, експедитори, касири, інкасатори, агенти з
постачання, агенти-експедитори, експедитори, діловоди,
архіваріуси, табельники, копіювальники, креслярі, обліковці,
рахівники, калькулятори, старші комірники, комірники (за
відсутністю завідувачів складами), друкарки, диспетчери,
диспетчери факультетів, оператори диспетчерської служби,
коменданти, чергові гуртожитків, паспортисти, нормувальники,
евакуатори. Головні редактори, редактори, літературні співробітники,
кореспонденти, старші коректори, коректори. Головні режисери, режисери, помічники режисерів,
кінооператори, їх помічники, диригенти, хормейстери,
балетмейстери, акомпаніатори, завідувачі костюмерними. Капітани учбових кораблів, їх старші помічники, помічники
механіків, боцмани, керівники водних станцій. Агрономи, садівники, квітникарі, бджоляри, ентомологи,
дендрологи, зоологи, лісники. Лікарі, середній та молодший медичний персонал установ і
закладів освіти.

Додаток N 2
до Галузевої угоди
між Міністерством освіти
і науки України та ЦК
Профспілки працівників
освіти і науки України
на 2007-2009 роки

ПЕРЕЛІК
робіт з важкими і шкідливими умовами праці,
при виконанні яких здійснюється підвищена оплата

1. Види робіт з важкими і шкідливими умовами
праці, на яких встановлюються доплати
в розмірі до 12 відсотків.
1.1. Роботи, пов'язані з аналізом, синтезом, переробкою,
фасуванням, розливанням, вантажно-розвантажувальними та іншими
операціями з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів
небезпечності.
1.2. Проведення робіт на мікроскопах з ультрафіолетовими
джерелами світла.
1.3. Дослідження, виготовлення спецсплавів тугоплавких
порошків карбідів, силіцидів, боридів, фосфидів та інших виробів
на основі рідккх металів.
1.4. Відбір проб гарячих газів, гарячих розплавлених металів
та інших хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
1.5. Виготовлення, вулканізація еластомірних і латексних
композицій, робота з клеями, адгезейними сполуками, смолами і
гумами з використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
1.6. Робота по коксуванню нафтових залишків каталітичного
крекінгу, перегін кам'яновугільних смол і пісків.
1.7. Роботи, пов'язані з використанням матеріалів, які пилять
(вміщують кремнезем, силікати та інші аналогічні матеріали) і
відповідають 2-4 класам небезпечності.
1.8. Синтез нових сполук з використанням токсичних речовин
2-4 класів небезпечності.
1.9. Роботи по виготовленню і дослідженню емальованих
виробів, надпровідної кераміки та напівпровідникових матеріалів з
використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
1.10. Роботи, пов'язані з високотемпературною обробкою
матеріалів з використанням хімічних речовин 2-4 класів
небезпечності.
1.11. Експлуатація та ремонт обладнання, пов'язаного з
використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
1.12. Пресування і лиття виробів з пластмас на основі
хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
1.13. Виготовлення лаків і фарб, лакофарбового пошиття, що
містять хімічні речовини 2-4 класів небезпечності.
1.14. Аварійно-відбудовні роботи по обслуговуванню зовнішніх
каналізаційних мереж.
1.15. Буріння шпурів механізованим інструментом.
1.16. Вулканізаційні роботи (при ремонті аглострічок при
виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з
використанням процесу вулканізації).
1.17. Водолазні роботи при занурюванні на глибину до
5 метрів.
1.18. Роботи по гашенню вапна, у тому числі експериментальні,
що виконуються поза приміщенням.
1.19. Гранітні (каменотесні, облицьовувальні, полірувальні)
роботи при обробці граніту, мармуру, черепашнику та інших
органічних і неорганічних матеріалів.
1.20. Заготівля і встановлення арматури (сітки, каркасу) у
конструкції і споруді вручну.
1.21. Кислотривкі, виніпластові і гумувальні роботи, а також
роботи з використанням сирого феоліту і азбовінілу.
1.22. Малярні роботи з використанням асфальтового,
кузбаського і пічного лаків у закритих приміщаннях з використанням
нітрофарб і лаків, алкідних, пентафтальних і ПХВ фарб,
використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
1.23. Нанесення за допомогою пістолетів та вудок
вогнезахисного покриття на металоконструкції з використанням
сполуки, що містить вінілацетат, меламіносечовиноформальдегідні
смоли, поліфосфат амонію, азбест (ВПМ-2) та інші шкідливі хімічні
речовини, віднесені до 2-4 класів небезпечності.
1.24. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну,
затирання поверхні вручну.
1.25. Облицьовувальні роботи з використанням ксилолітової
маси, епоксидних та інших синтетичних смол, що містять шкідливі
хімічні речовини 2-4 класів небезпечності, а також мастик на
бітумній та асфальтовій основі.
1.26. Обробка деревини і повсті антисептиками і
вогнезахисними матеріалами, а також їх виготовлення.
1.27. Пробивання вручну і механізованим інструментом отворів
(борізд, фрамуг) у кам'яних конструкціях, розламування вручну
кам'яних конструкцій на складних і цементних розчинах.
1.28. Розробка і виготовлення дослідних зразків нових
будівельних матеріалів і напівфабрикатів з використанням шкідливих
хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.
1.29. Розробка вручну грунту III групи з використанням ломів,
кирок, а також ґрунтів усіх груп з використанням
пневмоінструменту.
1.30. Укладання паркетних, плиточних, лінолеумових підлог на
гарячій мастиці і бітумі, гумових клеях і мастиках, виготовлених
на основі синтетичних смол та хімичних розчинників, віднесених до
2-4 класів небезпечності.
1.31. Ущільнення ґрунтів і щебнево-гравійних підвалин вручну
і пневмоінструментом.
1.32. Видавлювання тонкостінних виробів вручну і за допомогою
дерев'яних патронів.
1.33. Гнуття листів із сталі, алюмінієвих-сплавів будь-якої
товщини і форм на пресах, верстатах і вальцях для гнуття в
холодному стані.
1.34. Виготовлення форм на формувальній машині, формування
вручну на моделях і шаблонах в опоках або в грунті відливок;
формування вручну або на машинах оболонкових напівформ і стержнів;
виготовлення вручну форм за моделями, що виплавляються; відливання
або формування виробів радіокераміки; формування селенових
елементів.
1.35. Випробовування апаратури і виробів безпосередньо в
камерах, працюючих при низьких і високих температурах (- 40 град.C
і нижче, + 40 град.C і більше) і в барокамерах.
1.36. Випробовування самохідних гусеничних і колісних
установок, важких гусеничних тракторів класу 3 тонни тяги і
більше.
1.37. Кування штабиків тугоплавких металів.
1.38. Наплавлення пластмаси на металеві деталі методом
вихрового напорошення.
1.39. Обслуговування і ремонт ацетиленових установок,
газогенераторів.
1.40. Обслуговування холодильних установок, працюючих на
аміаку, хлорі та інших холодоагентів на основі хімічних речовин
2-4 класів небезпечності.
1.41. Обробка металу різанням на металообробних верстатах з
одночасним підігріванням виробів плазмою і лазером.
1.42. Паяння і зварювання детелей з вініпласту.
1.43. Полірування виробів на повстових, бязевих та інших
кругах, а також на наждачних полотнах.
1.44. Ручне кування і штампування гарячого металу на молотах,
пресах, кувальних машинах; гаряче штампування кріпильних виробів.
1.45. Свердлування пневмо інструментом.
1.46. Термічна обробка в ваннах і печах.
1.47. Вальцювання гарячого металу.
1.48. Ведення процесу прокатки гарячого металу.
1.49. Волочіння дроту на верстатах волочіння.
1.50. Нагрівання в печах заготовок і зливок чорних та
кольорових металів і сплавів.
1.51. Управління плавильними печами з пультів.
1.52. Управління станом гарячої прокатки з поста.
1.53. Плавлення кольорових металів і сплавів.
1.54. Лиття металів і сплавів.
1.55. Обробка різанням свинцево-олов'яних сплавів і графіту.
1.56. Заточування інструменту абразивними кругами сухим
способом.
1.57. Шліфування виробів з використанням абразивних полотен і
кругів сухим способом.
1.58. Гальванічні покриття, фосфатування, електрополірування
виробів у відкритих ваннах, їх душування, а також ремонт і очистка
ванн.
1.59. Виробництво алмазів, надтвердих матеріалів і
інструментів з них.
1.60. Очистка поверхонь з використанням гідропіскострумних
апаратів.
1.61. Гнуття дерев'яних деталей вручну.
1.62. Обслуговування технологічних печей, що працюють на
твердому і рідкому паливі.
1.63. Обслуговування рубальних машин при переробці балансів,
дров, осмолу, відходів лісопилення і фанерного виробництва на
технологічну тріску.
1.64. Миття фільтрополотен, сіток, меблевої фурнітури,
зворотної тари з використанням розчинників, що містять бензин,
ацетон та інші шкідливі речовини 2-4 класів небезпечності.
1.65. Заточування пил, ножів та іншого інструменту
абразивними кругами сухим способом.
1.66. Сушіння набивальних матеріалів у сушильнях різного
типу.
1.67. Сортування і складання деревностружкових плит,
деревноволокнистих і ламінованих плит, шпал, а також
пиломатеріалів на лісових біржах і біржах пиломатеріалів.
1.68. Чищення змішувальних барабанів та ємкостей від смоли
вручну або за допомогою механічного інструменту з використанням
розчинників, що містять шкідливі хімічні речовини 2-4 класів
небезпечності.
1.69. Обслуговування технологічних топок сушильних агрегатів
і термомасляних котлів з температурою нагрівання більше 200 град.C
у виробництві деревностружових і ламінованих плит.
1.70. Розпилювання, розрізання колод, кряжів, брусків, та
інших лісоматеріалів, торцювання пиломатерілів в лісопильному
потоці.
1.71. Обслуговування і заправлення лаконагнітальних
установок, роздача лаків, фарб, що містять шкідливі хімічні
речовини 2-4 класів небезпечності.
1.72. Виробництво пінополіуретанових виробів
з компонентів А і Б для виготовлення м'яких елементів меблів.
1.73. Підготовка набивальних матеріалів, розщеплювання вати,
волоса, мочала вручну і зварювання поліуретанового поропласту.
1.74. Обслуговування бункерів сухої стружки у виробництві
деревностружкових плит.
1.75. Дозування подачі в змішувальний апарат, ведення процесу
обсмолювання стружки, тріски, кришки, костриці, виготовлення
компонентів у виробництві деревостружкових і костричних плит з
використанням синтетичних смол, що містять фенол, карбамід,
формальдегід та інші шкідливі хімічні речовини, а також
цементно-стружковоі маси з використанням хлористого кальцію.
1.76. Виготовлення, використання і транспортування
синтетичних клеїв, фарб і лаків на основі шкідливих хімічних
речовин 2-4 класів небезпечності.
1.77. Просочування антисептиками та іншими хімічними
речовинами 2-4 класів небезпечності і механічна обробка виробів і
деталей з деревини.
1.78. Здійснення процесу обсмолювання стружки, тріски,
кришки, костриці та інших з використанням шкідливих хімічних
речовин 2-4 класів небезпечності.
1.79. Здійснення процесів формування, підпресування
деревностружкових плит з використанням шкідливих хімічних речовин
2-4 класів небезпечності.
1.80. Прогрів у полі струмів високої частоти стружкового
покриття, обсмоленого синтетичними смолами, що містять фенол,
формальдегід, карбамід та інші шкідливі хімічні речовини.
1.81. Ведення процесу транспортування і складання
цементно-стружкової маси на піддони або в форми.
1.82. Робота у відділеннях реаніматології, анестезіології.
1.83. Робота в клініко-діагностичних лабораторіях
/аналіз калу, сечі, мокротиння і таке інше/.
1.84. Робота у стаціонарах, відділеннях і кабінетах з
туберкульозними та інфекційними хворими, у тому числі робота з
гнійною інфекцією та інфікованим матеріалом.
1.85. Робота з живими культурами.
1.86. Робота в шкірно-венерологічних стаціонарах, кабінетах
/взяття і аналіз біологічного матеріалу/.
1.87. Робота у нейрохірургічних відділеннях.
1.88. Робота в установах для лікування дітей з ураженням
центральної нервової системи, порушенням опорно-рухового апарату,
опіками та спинальними хворобами.
1.89. Робота з генетично конструйованими і нововиділеними
(неідентифікованими) мікроорганізмами.
1.90. Робота з планування рекомбінантних ДНК.
1.91. Роботи з виділенням летючих сполук свинцю і олова, у
тому числі ремонт паливної апаратури, що працює на етилованому
бензині, заправка етилованим бензином на колонках без
дистанційного управління, паяння радіаторів автомобілів.
1.92. Зарядження акумуляторів.
1.93. Ремонт автомобілів, що використовуються для перевезення
нечистот.
1.94. Очищення, обмивання рухомого складу виробів, деталей і
вузлів від бруду, іржі, окалини, старої фарби і таке інше вручну,
механізованим і механічним способами.
1.95. Правильні роботи вручну при ремонті кузовів та інших
деталей автомобілів з використанням абразивних кругів.
1.96. Роботи з підготовки форм високого друку і друкування на
печатних машинах усіх видів.
1.97. Правлення, верстання і монтаж негативів і діапозитивів.
1.98. Роботи з травлення кліше і форм глибокого друку.
1.99. Роботи з виготовлення негативів і діапозитивів,
комплексного виготовлення штрихових растрових кліше.
1.100. Роботи з виготовлення, обробки копій і друкарських
форм для всіх видів друку.
1.101. Роботи для одержання пробних відбитків з форм плоского
друку, друкування малотиражних робіт.
1.102. Роботи з типографським сплавом.
1.103. Роботи з фальцювання віддрукованої продукції.
1.104. Репрографічні роботи на світлокопіювальних машинах,
діазокопіювальних машинах та інших розмножувальних апаратах.
1.105. Нанесення плівкового покриття, проведення процесів
очищення і травлення напівпровідникових і керамічних матеріалів і
пластин.
1.106. Дифузія домішок в напівпровідникові матеріали з
використанням твердих, рідких і газоподібних дифузантів.
1.107. Формування міжшарної ізоляції і одержання малюнка
плат.
1.108. Напорошення одношарних та багатошарних плівкових
структур.
1.109. Паяння деталей та виробів /припій олов'яно-свинцевий,
кадмієвий, індієвий/.
1.110. Обробка кольорових кінофотоматеріалів аерофотозйомки і
космічної зйомки, а також роботи, пов'язані з великим напруженням
і перевтомленням зору, з складання загальногеографічних,
топографічних і всіх видів тематичних планів і карт.
1.111. Робота, безпосередньо пов'язана з встановленням
оптимальних параметрів ультразвукових перетворювачів.
1.112. Робота, безпосередньо пов'язана з вимірюванням
повітряного шуму і вібрацій.
1.113. Робота на аеродинамічних трубах.
1.114. Робота, безпосередньо пов'язана з випробуванням
двигунів, аеродинамічних гвинтів, спецтехніки на стендах,
полігонах і аеродромах.
1.115. Підготовка до випробувань, випробування, експлуатація
двигунів та їх агрегатів і вузлів на стендах у закритих
приміщеннях.
1.116. Заправляння і нейтралізація лужних металів на
енерго-вакуумних стендах і установках.
1.117. Випробування гідроагрегатів і вузлів літальних
апаратів з використанням токсичних мастил.
1.118. Випробування спецвиробів з використанням палива у
вигляді сполук гідразину АТ, АК та інших токсичних компонентів
палива.
1.119. Експлуатація, обслуговування та ремонт прискорювачів
плазмових двигунів і енергоустановок, в яких робочим тілом служать
лужні метали.
1.120. Обслуговування енергетичного обладнання і автоматики
теплових електростанцій у цехах /дільницях/: котельних, турбінних,
паливоподачі.
1.121. Обслуговування засобів вимірювання, елементів систем
контролю і управління /автоматичних пристроїв і регуляторів,
пристроїв технологічного захисту і автоматики в цехах, дільницях
блокування сигналізації і таке інше/ в цехах /дільницях/:
котельних, турбінних, паливоподачі.
1.122. Ремонт електроенергетичного обладнання, пристроїв
автоматики і засобів вимірювання на діючому обладнанні апаратури
релейного захисту і автоматики в цехах /дільницях/: котельних,
турбінних, паливоподачі.
1.123. Перемикання в теплових системах, контроль за діючим
обладнанням шляхом обходу в цехах /дільницях/: котельних,
турбінних, паливоподачі.
1.124 Чищення котлів у холодному стані.
1.125. Обмуровування котлів у гарячому стані.
1.126. Прибирання зовнішніх поверхонь обладнання, підлог,
майданчиків обслуговування в цехах /дільницях/: котельних,
турбінних, паливоподачі.
1.127. Обслуговування підземних теплопроводів і споруд
теплових мереж, теплофікаційних вводів.
1.128. Ремонт теплопроводів і споруд теплових мереж.
1.129. Обшивання термоізоляції котлів і теплопроводів на
теплових електростанціях і в теплових мережах.
1.130. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах
/дільницях/: котельних, турбінних.
1.131. Роботи на установках ВЧ, УВЧ, СВЧ.
1.132. Роботи з постійним магнітним полем: роботи, пов'язані
з постійними магнітами або з постійними електромагнітами
/електромагніти, соленоїди, таке інше/, з напругою магнітного поля
100 Е і більше.
1.133. Роботи в електричному полі напругою 20 кВ/м і більше.
1.134. Роботи у високовольтному електричному полі промислової
частоти 50 Гц з напругою поля 5 кВ/м і більше.
1.135. Роботи, пов'язані з переробкою різних видів сировини,
виробленням текстильних, трикотажних і нетканих матеріалів,
обробкою і фарбуванням цих видів сировини і матеріалів.
1.136. Роботи, пов'язані з переробкою, виробленням,
фарбуванням взуттєвих, шкіргалантерейних, лимарно-сідельних,
валяльно-повстяних, дубільно-екстрактових, хутряних, шкіряних і
шкірсировинних матеріалів. Введення нових технологічних процесів
та випуск готової продукції.
1.137. Відкриті гірничі роботи.
1.138. Склодувні і кварцедувні роботи.
1.139. Слюсарні та інші роботи з обробки оргскла і пластмас.
1.140. Газозварювальні, газорізальні і електрозварювальні
роботи, здійснювані у приміщеннях.
1.141. Підривні роботи, випробування, транспортування,
зберігання вибухових речовин та виготовлення виробів з них.
1.142. Роботи з використанням отрутохімікатів.
1.143. Роботи, здійснювані у тропічних та субтропічних
оранжереях, а також у теплицях, в умовах підвищеної температури і
вологості.
1.144. Роботи з розшифрування стенограм і записів магнітних
полів.
1.145. Проведення дослідних робіт з шовковичним шовкопрядом.
1.146. Ремонт і очищення вентиляційних систем.
1.147. Роботи, пов'язані з чищенням вигрібних ям, сміттєвих
ящиків і каналізаційних колодязів, проведенням їх дезинфекції.
1.148. Вивезення сміття і нечистот.
1.149. Догляд за тваринами /чищення, миття і прибирання
гною/.
1.150. Роботи, пов'язані з топленням шуруванням, очищенням
печей від золи і шлаку.
1.151. Прання, сушіння і прасування спецодягу.
1.152. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф,
кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження
і випікання.
1.153. Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну.
1.154. Роботи, пов'язані з розчиненням, обтинанням м' яса,
риби, нарізанням і чищенням цибулі, обсмалюванням птиці.
1.155. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і
технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу і
інших хімічних речовин.
1.156. Роботи з прання білизни вручну з використанням миючих
і дезинфікуючих засобів.
1.157. Роботи по догляду за дітьми за відсутності
водопроводу, каналізації, з організації режиму харчування за
відсутності засобів малої механізації.
1.158. Всі види робіт, виконувані у навчально-виховних
установах при переведенні їх на особливий
санітарно-епідеміологічний режим роботи.
1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням
дезинфікуючих розчинів, а також з їх використанням.
1.160. Роботи, виконувані для захисту лісів від шкідників і
хвороб з використанням отрутохімікатів, а також від бур'янів і
небажаної деревної і трав'яної рослинності із застосуванням
гербіцидів і арборицидів.
1.161. Роботи з використанням хімічних реактивів, а також з
їх збереженням /складуванням/.
1.162. Роботи на типографних і лінотипних машинах.
1.163. Обслуговування котельних установок, що працють на
вугіллі і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж.
1.164. Робота за дісплеями ЕОМ.
1.165. Роботи, здійснювані з морських підвалин і морських
естакад.
1.166. Розвідування родовищ корисних копалин, розташованих у
морі.
1.168. Робота на гусеничних тракторах та особливо складній
техніці.
1.169. Робота, пов'язана з навчанням операторів особливо
складних тваринницьких комплексів.
1.170. Робота на вантажних автомобілях на відкритих гірничих
та розкривних роботах.
1.171. Видобування руди, нерудних матеріалів, сировини,
флюсів та закладних матеріалів.
1.172. Вивезення деревини на лісозаготовках.
1.173. Перевезення сажі, гіпсового каменя, вибухових та
радіаційних речовин.
1.174. Таксидермічні роботи.
1.175. Лакофарбові роботи, полірування меблів та підлоги.
1.176. Робота з епоксидною смолою.
1.177. Радіомонтажні роботи із застосуванням каніфолі та
хлорного заліза.
1.178. Робота на деревообробних верстатах.
1.179. Забезпечення і проведення ванять у критих плавальних
басейнах.
1.180. Контроль за безпекою виконання робіт, передбачених у
розділі I.
1.181. Прибирання приміщень, де виконуються роботи,
передбачені у розділі I.
1.182. Роботи на діючих експериментальних високовольтних
установках з напругою понад 1000 В.
1.183. Роботи на висоті 1,5 м і більше над поверхнею землі
/підлоги/.
2. Види робіт з особливо важкими і особливо
шкідливими умовами праці, на яких встановлюються
доплати до 24 відсотків.
2.1. Роботи з застосуванням токсичних речовин 1 класу
небезпечності, у тому числі речовин, які мають концерогенні,
мутагенні, фіброгенні та інші властивості.
2.2. Роботи з хімічними речовинами, які одночасно мають
вибухові і високотоксичні властивості.
2.3.Роботи, пов'язані з застосуванням дисперсних порошків
високотоксичних речовин та їх сполук І класу небезпечності
/берилій, карбонат барія та інші/.
2.4. Виготовлення скловолокна та виробів на його основі із
застосуванням епоксидних, фенолформальдегідних смол, органічних
розчинників, які відносяться до 1 класу небезпечності.
2.5. Проведення робіт з відкритою поверхнею ртуті:
полярографія, амперометричне титрування, препаративний електроліз
на ртутних катодах та інші, ремонт ртутних приладів.
2.6. Роботи з відбору та аналізу проб, які містять хімічні
речовини 1 класу небезпечності.
2.7. Роботи із застосуванням радіоактивних речовин у
відкритому вигляді /переробка, зберігання, перевезення та інше/.
2.8. Збирання, перевезення, переробка і захоронення
радіоактивних відходів.
2.9. Дезактивація обладнання, інструментів та приміщень,
приймання на обробку спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами.
2.10. Роботи на рентгенівських установках при їх наладці і
експлуатації.
2.11. Роботи з джерелами рентгенівського випромінювання, що
не використовується /електронні мікроскопи, електронографи та
інші/, з напругою понад 20 кВ.
2.12. Роботи з переносними та стаціонарними радіоізотопними
установками і приладами.
2.13. Роботи на циклотронах, бетотронах, лінійних
прискорювачах та інших прискорювальних установках.
2.14. Роботи, пов'язані з експлуатацією, ремонтом,
реконструкцією, наладкою і експериментальними дослідженнями на
атомних реакторах, критичних та підкритичних складаннях.
2.15. Роботи з обслуговування обладнання і споруд
спецводоочищення, спецгазоочищення систем вентиляції, тепло- та
холодопостачання в комплексі атомного реактора.
2.16. Роботи на нейтрогенних генераторах при їх наладці і
експлуатації.
2.17. Роботи з відбору та аналізу проб, що містять
радіоактивні речовини.
2.18. Роботи з проведення радіаційного контролю.
2.19. Перевірка, градуювання установок, приладів та апаратури
з використанням джерел іонізуючих випромінювань.
2.20. Ремонтні і монтажні роботи, які виконуються в
приміщеннях, де використовуються ізотопні джерела іонізуючих
випромінювань.
2.21. Роботи в аварійній зоні, пов'язані з наслідками
радіаційних аварій.
2.22. Регулювання, наладка, випробування та експлуатація
лазерів II-IV класів. Юстирування, випробування та експлуатація
оптичних систем з використанням випромінювань лазерів II-IV
класів.
2.23. Дизиметрія лазерного випромінювання.
2.24. Клепка при роботі в замкнутих ємкостях /котлах,
резервуарах, баках, відсіках та інших/.
2.25. Очищення поверхонь за допомогою піскоструменевих
апаратів, що виконується у приміщеннях або ємкостях.
2.26. Ручне пробивання отворів /ніш/ у важкодоступних місцях
у бетонних та залізобетонних конструкціях, розламування бетонних
та залізобетонних конструкцій вручну.
2.27. Розробка у важкодоступних місцях грунтів IV і більш
високих груп, а також мерзлих ґрунтів усіх груп із застосуванням
клинів та кувалд /молотків/.
2.28. Заливання металів у форми, виливальниці і кокілі;
виливання деталей на машинах відцентрового виливання.
2.29. Роботи з гарячого пресування деревностружкових плит із
застосуванням особливо шкідливих хімічних речовин I класу
небезпечності.
2.30. Обрізання на форматних круглопильних верстатах гарячих
деревостружкових плит, склеєних синтетичними смолами і клеями, які
містять особливо токсичні хімічні речовини I класу небезпечності.
2.31. Робота у токсикологічних лабораторіях з отрутами та
отрутохімікатами.
2.32. Робота у віваріях з тваринами зараженими грибковими,
паразитарними, туберкульозними, інфекційними захворюваннями, з
тваринами пухлиноносіями або затруєними радіоактивними речовинами.
2.33. Робота у гельмінтологічних стаціонарах і відділеннях.
2.34. Робота у стаціонарах, диспансерах, відділенях і
кабінетах для лікування психічно хворих, у тому числі хворих на
хронічний алкоголізм.
2.35. Робота у наркологічних кабінетах.
2.36. Робота з культурами ракових клітин.
2.37. Робота з трупним матеріалом.
2.38. Робота з живими носіями інфекційних паразитарних
хвороб, туберкульозу.
2.39. Регулювання, настройка, випробовування і обслуговування
генераторів міліметрового, сантиметрового і дециметрового
діапазонів хвиль: робота на пристроях, що генерують електричний
струм на тих же частотах при щільності потоку енергії
25 мкВт/кв.см і більше.
2.40. Підземні роботи.
2.41. Контроль за безпекою виконаная робіт, передбачених у
розділі 2.
Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за
результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам,
безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, і
нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких
робочих місцях або в таких умовах праці, яка здійснюється
відповідно до діючого законодавства про охорону праці. При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов
праці доплати зменшуються або відміняються повністю. На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати
встановлюються до 12 відсотків посадового окладу /ставки/, а на
роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці -
до 24 відсотків посадового окладу /ставки/. Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і
організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється
наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа
найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового
комітету, служби охорони праці установи і організації. Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для
роботи членами атестаційної комісії можуть залучатись спеціалісти
інших служб і організацій. На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи,
організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує
перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за
несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт. Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати
встановлюються наказом по установі, організації.

Додаток N 3
до Галузевої угоди
між Міністерством освіти
і науки України та ЦК
Профспілки працівників
освіти і науки України
на 2007-2009 роки

СПИСОК
виробництв, цехів, професій і посад
із шкідливими і важкими умовами праці,
зайнятість працівників на роботах в яких дає право
на щорічну додаткову відпустку
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 травня 2003 року N 679)
( 679-2003-п )

------------------------------------------------------------------ | Номер | Виробництва, роботи, цехи, | Максимальна | |позиції | професії та посади | тривалість щорічної | | | |додаткової відпустки | | | | за роботу із | | | | шкідливими і важкими| | | | умовами праці, | | | | календарних днів | |----------------------------------------------------------------| | XXIX. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ. ПОСТАЧАННЯ | | ГОТОВОЇ ЇЖІ | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Апаратник термічного оброблення | 7 | | |ковбасних виробів, оператор | | | |коптильної установки, зайняті на | | | |ручних роботах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 2. |Варник, апаратник термічного | 4 | | |оброблення ковбасних виробів | | | |та обжарювальник харчових | | | |продуктів, зайняті обжарюванням | | | |пиріжків та інших виробів на | | | |плитах, паромасляних печах та | | | |інших обжарювальних агрегатах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 3. |Вафельник, безпосередньо зайнятий| 4 | | |випіканням вафель та вафельної | | | |продукції | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 4. |Кондитер та робітники, | 4 | | |безпосередньо зайняті біля | | | |кондитерських печей та плит | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 5. |Кухар, який працює біля плити | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 6. |Робітники, безпосередньо зайняті | 4 | | |холодним та гарячим копченням | | | |напівфабрикатів із застосуванням | | | |коптильної рідини | | |----------------------------------------------------------------| | XXX. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | | Житлове господарство | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Машиніст (кочегар) котельної | 4 | | |та опалювач, зайняті на роботах | | | |у житлових та адміністративних | | | |будинках з центральним опаленням,| | | |яке працює на вугіллі та інших | | | |видах твердого палива | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 2. |Прибиральник сміттєпроводів, | 4 | | |зайнятий на роботах у житлових | | | |будинках | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 13. |Слюсар-ремонтник, зайнятий | 4 | | |ремонтом та обслуговуванням | | | |знежирювального устаткування | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 14. |Сушильник виробів, зайнятий | 7 | | |сушінням одягу, просоченого | | | |хімікатами та барвниками | | | |(у камерних сушарках з ручним | | | |завішуванням) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 15. |Фарбувальник | 7 | |----------------------------------------------------------------| | Пральні | |----------------------------------------------------------------| | 16. |Апаратник білизняних сушильних | 4 | | |установок | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 17. |Віджимач білизни на центрифугах | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 18. |Готувач білизни для прасування | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 19. |Готувач пральних розчинів | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 20. |Електромонтер з ремонту | 4 | | |та обслуговування | | | |електроустаткування, зайнятий | | | |ремонтом прального устаткування | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 21. |Комплектувальник білизни, | 4 | | |зайнятий комплектуванням | | | |виробничих партій брудної білизни| | |--------+---------------------------------+---------------------| | 22. |Комплектувальник білизни, | 4 | | |зайнятий сортуванням брудної | | | |білизни | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 23. |Маркувальник, зайнятий | 4 | | |маркуванням брудної білизни | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 24. |Оператор пральних машин, | | | |зайнятий: | | |--------+---------------------------------+---------------------| | |Пранням брудної білизни | 7 | | |та спецодягу | | |--------+---------------------------------+---------------------| | |на інших роботах | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 25. |Підсобний робітник, зайнятий на | 4 | | |роботах у пральному цеху | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 26. |Прасувальник | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 27. |Прибиральник виробничих | 4 | | |приміщень, зайнятий прибиранням | | | |прального цеху | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 28. |Приймальник замовлень, зайнятий | 4 | | |прийманням брудної білизни | | | |у приймальних пунктах, пральнях | | | |та удома | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 29. |Слюсар-ремонтник, зайнятий | 4 | | |ремонтом прального устаткування | | |----------------------------------------------------------------| | XXX III. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ В УСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА | |----------------------------------------------------------------| | Малярні роботи | | Робітники | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Контролер малярних робіт, | 4 | | |безпосередньо зайнятий | | | |міжопераційним контролем | | | |на виробничих дільницях та | | | |робочих місцях у малярних цехах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 77. |Кухар, який працює біля плити | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 86. |Машиніст (кочегар) котельні, | | | |зайнятий видаленням шлаку та золи| | | |з топок та бункерів, зольних | | | |камер та сушильних печей, | | | |з парових та водогрійних котлів | | | |виробничих та комунальних | | | |котельних та піддувал | | | |газогенераторів, а також з | | | |колосникових решіток, топок, | | | |котлів та піддувал паровозів, | | | |що працюють на твердому | | | |мінеральному та торфовому паливі:| | | |---------------------------------+---------------------| | |ручним способом | 7 | | |---------------------------------+---------------------| | |механічним способом | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 87. |Машиніст (кочегар) котельні, | | | |зайнятий обслуговуванням парових | | | |та водогрійних котлів, що | | | |працюють на твердому мінеральному| | | |та торфовому паливі, під час | | | |їх завантаження: | | | |---------------------------------+---------------------| | |ручним способом | 7 | | |---------------------------------+---------------------| | |механізованим способом | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 114. |Опалювач, зайнятий опаленням | 4 | | |печей дров'яним паливом | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 115. |Оператор з обслуговування | 7 | | |установок | | | |для пилогазоуловлювання, | | | |чистильник вентиляційних | | | |установок, зайняті очищенням | | | |трубопроводів, циклонів для | | | |пилоуловлювання, фільтрів | | | |та камер вентиляційних систем | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 204. |Тракторист-машиніст | 4 | | |сільськогосподарського | | | |виробництва, тракторист, машиніст| | | |бульдозера | | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 4
до Галузевої угоди
між Міністерством освіти
і науки України та ЦК
Профспілки працівників
освіти і науки України
на 2007-2009 роки

СПИСОК
виробництв, робіт, професій і посад
працівників, робота яких пов'язана з підвищеним
нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих
природних географічних і геологічних умовах
та умовах підвищеного ризику для здоров'я,
що дає право на щорічну додаткову відпустку
за особливий характер праці (відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2003 року N 679)
( 679-2003-п )

------------------------------------------------------------------ | Номер | Виробництва, роботи, | Максимальна | |позиції | цехи, професії та | тривалість щорічної | | | посади |додаткової відпустки | | | | за роботу із | | | | шкідливими і важкими| | | | умовами праці, | | | | календарних днів | |----------------------------------------------------------------| | XI. ЛАБОРАТОРІЇ, НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ, УСТАНОВИ | | ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЛАБОРАТОРІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Інженер, технік, лаборант | 7 | | |хімічного аналізу, майстер | | | |і робітник лабораторії та | | | |дослідних установок, зайняті | | | |аналізом газу, нафти, продуктів | | | |перегонки вугілля та сланців, | | | |продуктів переробки нафти; | | | |мийник, зайнятий миттям посуду | | | |з-під хімпродуктів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 2. |Працівники тих же самих професій | 7 | | |і посад, зайняті синтезом та | | | |дослідженням ароматичних, | | | |неграничних, циклопентанових, | | | |циклогексанових вуглеводнів, | | | |аніліну, нітросполук, летких | | | |кислот, окису вуглецю | | | |і сірковмісних газів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 3. |Інженер, технік, лаборант | 7 | | |і робітник електровакуумної | | | |лабораторії, безпосередньо | | | |зайняті на електровакуумних | | | |роботах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 4. |Лаборант, лікар-бактеріолог | 4 | | |і хімік, зайняті аналізом | | | |каналізаційних вод із | | | |застосуванням хлору, хлорного | | | |вапна, коагулянту, бруцину та | | | |миш'яковистих сполук | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 5. |Лаборант хімічного аналізу, | 7 | | |безпосередньо зайнятий очищенням | | | |та депарафінізацією масел | | | |селективними розчинниками; | | | |лаборант хімічного аналізу, | | | |зайнятий аналізом етилової рідини| | |--------+---------------------------------+---------------------| | 6. |Лаборант, препаратор, інженер, | | | |технік, хімік, майстер, | | | |апаратник, наукові співробітники,| | | |завідувач лабораторії та його | | | |заступник, біолог, біофізик, | | | |біохімік, лікар медичний, лікар | | | |ветеринарний, зоолог, зоотехнік, | | | |персонал медичний, провізор, | | | |фармаколог, ентомолог, міколог, | | | |мікробіолог, судово-медичний | | | |експерт, які: | | | |---------------------------------+---------------------| | |виконують роботи у загальних | 7 | | |приміщеннях та боксах з | | | |хвороботворними мікробами, | | | |вірусами, актиноміцетами, | | | |з тваринами та членистоногими, | | | |інфікованими хвороботворними | | | |мікробами, вірусами, | | | |токсоплазмами, а також з | | | |дослідження виділень та крові, | | | |що надходять від хворих на | | | |інфекційні захворювання (до | | | |хвороботворних мікробів та | | | |вірусів належать збудники | | | |черевного тифу, паратифу А і Б | | | |та інших сальмонельозів, | | | |дизентерії, грибків, сифілісу, | | | |лістерельозу, еризипелоїду, | | | |туберкульозу, дифтерії, | | | |ботулізму, газової гангрени, | | | |правця, псевдотуберкульозу, | | | |ящуру, поворотного тифу, гарячки | | | |папатачі, паротиту, пухлинородні | | | |віруси, а також отруйні продукти | | | |тваринного та бактерійного | | | |походження - токсини) | | | |---------------------------------+---------------------| | |працюють з трупним матеріалом | 7 | | |---------------------------------+---------------------| | |зайняті у виробничих приміщеннях | 7 | | |відбором проб міцних кислот, | | | |хлорного вапна, хлору, брому, | | | |ціанистих сполук, фенолу, | | | |формальдегіду, сірковмісних | | | |органічних сполук; свинцевих, | | | |марганцевих, миш'яковистих, | | | |сурм'янистих, хромових, фтористих| | | |та ртутних сполук, метилового | | | |спирту і метилацетату, хлорованих| | | |та ароматичних вуглеводнів і їх | | | |нітро- та аміносполук; гарячих і | | | |розплавлених металів та їх | | | |сплавів, продуктів і | | | |напівпродуктів випалу та плавки | | | |руд | | | |---------------------------------+---------------------| | |працюють з живими культурами | 11 | | |лептоспірозу та з біологічним | | | |людським матеріалом, зараженим | | | |лептоспірозом | | | |---------------------------------+---------------------| | |працюють на камеральному | 4 | | |обробленні аерофотознімальних | | | |матеріалів і на роботах | | | |із складання топографічних, | | | |геодезичних та географічних | | | |планів і карт | | | |---------------------------------+---------------------| | |виконують роботи із спектрального| 4 | | |аналізу | | | |---------------------------------+---------------------| | |виконують роботи із спектрального| 7 | | |аналізу на спектрографах, | | | |стилометрах та стилоскопах | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті ремонтом | 7 | | |ртутних приладів та апаратів | | | |---------------------------------+---------------------| | |виконують роботи з аналізу проб | 4 | | |вугілля | | | |---------------------------------+---------------------| | |зайняті визначенням | 4 | | |пластометричних показників | | | |---------------------------------+---------------------| | |зайняті аналізом із застосуванням| 7 | | |газоподібних та легколетких | | | |токсичних речовин, до яких | | | |належать галоїди та галоїдні | | | |похідні, ангідриди органічних та | | | |неорганічних кислот, | | | |галоїдозаміщені кетони та ефіри; | | | |фосфор та його сполуки; миш'як | | | |та його сполуки; свинець, | | | |сірковуглець, сірководень, | | | |меркаптани; кислоти (за винятком | | | |борної та харчових кислот); окиси| | | |азоту; нітрохлориди; хлороформ, | | | |дихлоретан та інші хлоровані | | | |вуглеводні; бензол, толуол, | | | |ксилол, фенол та інші похідні | | | |ароматичного ряду; уайт-спірит; | | | |сірчаний ефір, метиловий спирт | | | |та інші розчинники; піридин та | | | |його основи; аміак, первинні, | | | |вторинні та третинні аміни; | | | |нітробензол, нітрометан та інші | | | |нітросполуки; ціанисті та | | | |тіоціанисті сполуки; металева | | | |ртуть, похідні ртуті та її солі; | | | |фторорганічні сполуки; формалін, | | | |формальдегід, акролеїн, оцтовий | | | |ангідрид, ацетонгідрид, | | | |етилацетат, метилацетат та інші | | | |леткі альдегіди; ефіри прості та | | | |складні; нітриди та ізонітриди; | | | |гідразин і заміщені гідразини; | | | |анілобарвники та їх | | | |напівпродукти, амінопласти, | | | |продукти переробки вугілля, | | | |продукти переробки нафти, | | | |ароматичні і хлоровані | | | |вуглеводні, хлоропрен, совпрен, | | | |резиніт, синтетичний латекс, | | | |алкалоїди; сполуки, що | | | |спричиняють сльозоточивість, | | | |нариви, чхання, ядуху та загальне| | | |отруєння; | | | |мийник посуду з-під цих | | | |хімпродуктів, а також робітники | | | |лабораторій, безпосередньо | | | |зайняті обслуговуванням і | | | |ремонтом хімічного та | | | |сантехнічного устаткування | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо працюють з живими | 18 | | |культурами особливо небезпечних | | | |інфекцій - енцефалітів, лепри, | | | |менінгіту, вуличного сказу, | | | |жовтої гарячки, пситакозу, | | | |орнітозу, поліомієліту, | | | |натуральної віспи, геморагічної | | | |гарячки, вірусного гепатиту, | | | |висипного тифу, ку-гарячки та | | | |інших рикетсіозів, а також | | | |холери, сибірки, сапу, | | | |меліоїдозу, чуми, бруцельозу, | | | |туляремії, а також з біологічним | | | |людським матеріалом і тваринами, | | | |зараженими зазначеними вище | | | |інфекціями | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 8. |Лаборант з випробування | 4 | | |металокерамічних виробів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 9. |Лаборант у таких виробництвах: | 7 | | |конверсії окису вуглеводню, | | | |дефеноляції стічних вод, | | | |розщеплення вуглеводних газів, | | | |гідрогенізації у рідкій | | | |та паровій фазі, синтезу газів, | | | |перероблення продуктів | | | |гідрування, синтезу та | | | |дегідрування, ароматизації | | | |бензину, очищення газів від | | | |сірководню та окису вуглецю, | | | |компресії водяного газу та водню,| | | |напівкоксування | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 10. |Лаборант з аналізу газів та пилу,| 4 | | |зайнятий у ливарних цехах та на | | | |інших гарячих ділянках робіт | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 11. |Мерзлотна лабораторія: | | | |---------------------------------+---------------------| | |лаборант, препаратор, інженер і | 7 | | |технік | | | |---------------------------------+---------------------| | |механік, робітник прибиральник | 4 | | |виробничих приміщень, що | | | |безпосередньо працюють у | | | |лабораторії | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 12. |Працівники біологічних | 7 | | |лабораторій за умови роботи | | | |з розведення трихограми і | | | |теленомуса, непарного шовкопряда | | | |та інших комах-алергенів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 13. |Працівники лабораторій | 7 | | |науково-дослідних та інших | | | |наукових установ і організацій, | | | |які працюють безпосередньо у | | | |підводних умовах, кесонах, | | | |барокамерах та інших підводних | | | |дослідницьких апаратах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 14. |Працівники лабораторій, | 4 | | |безпосередньо зайняті на роботах | | | |з використанням лазерів | | | |II і III класів небезпеки | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 15. |Працівники лабораторій: | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті аналізом | 7 | | |хімічних матеріалів, що | | | |використовуються для | | | |виготовлення гумових сумішей | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті | 4 | | |виготовленням гумових сумішей | | | |та вулканізацією | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 16. |Працівники лабораторій, | 7 | | |які безпосередньо працюють | | | |з азбестом та азбестотехнічними | | | |виробами | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 17. |Працівники лабораторій, | 7 | | |які безпосередньо обслуговують | | | |виробництво технічного вуглецю | | | |(сажі) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 18. |Працівники колористичних | 7 | | |лабораторій | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 19. |Працівники лабораторій, | 4 | | |які безпосередньо виконують різні| | | |фізичні дослідження пластмас | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 20. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті аналізом | | | |сполук ванадію, селену, телуру, | | | |германію, кремнію, титану, | | | |ніобію, танталу, цирконію, | | | |гафнію, талію | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 21. |Працівники лабораторій, | 11 | | |які безпосередньо виконують | | | |роботи з лопаритом та | | | |напівпродуктами, одержаними | | | |під час його обробки | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 22. |Працівники лабораторій, | 7 | | |які проводять аналізи з | | | |розплавленими хлоридами лужних та| | | |лужноземельних металів, з леткими| | | |хлоридами ніобію, хрому, заліза, | | | |титану | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 23. |Працівники лабораторій: | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті аналізом | 7 | | |розплавленого двохлористого | | | |олова, двохлористої сурми, | | | |сулеми, сполук фенолу, крезолу, | | | |біхромату калію, сірчанокислого | | | |олова, лаків, ксилолу, толуолу, | | | |етилацетату, бутилацетату | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті аналізом | 7 | | |чавуну, сталі, руди, шлаку, | | | |флюсів, феросплавів, силікатів, | | | |кольорових металів, газів, | | | |реактивів і покриттів труб із | | | |застосуванням кислот, лугів, | | | |ртуті, бензолу та інших | | | |сильнодіючих речовин | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті обробкою | 7 | | |проб методами сухого шліфування | | | |та травлення | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті | 4 | | |термообробкою, прокаткою, | | | |куванням та обробкою проб | | | |методами волочіння та механічних | | | |випробувань тільки на гарячих | | | |зразках | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті відбором | 7 | | |проб гарячих газів, гарячих і | | | |розплавлених металів та їх | | | |сплавів, флюсів і феросплавів | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті фізичними | 7 | | |методами дослідження з | | | |використанням електронного | | | |мікроскопа та електронографа | | | |напругою понад 30 кВт | | | |---------------------------------+---------------------| | |обслуговуванням електропечей, | 4 | | |виплавленням металу та | | | |феросплавів, спіканням залізного | | | |порошку | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті дробленням | 7 | | |і сушінням руд, вугілля, | | | |феросплавів та концентратів для | | | |лабораторних випробувань | | | |---------------------------------+---------------------| | |безпосередньо зайняті | 7 | | |електролізом у лабораторних | | | |умовах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 24. |Працівники, безпосередньо зайняті| | | |на роботах з відкритими | | | |радіоактивними речовинами | | | |в хімічних лабораторіях: | | | |---------------------------------+---------------------| | |технологічних досліджень, | 14 | | |хімічного аналізу, аналітичного | | | |контролю | | | |---------------------------------+---------------------| | |рентгеноспектрального аналізу, | 21 | | |контролю виробництва | | | |радіоактивних речовин; | | | |дослідницьких виробництв | | | |з переробки радіаційної сировини | | | |та збагачення рідкісноземельних | | | |елементів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 25. |Працівники лабораторій (лаборант,| 7 | | |інженер, технік, хімік та | | | |препаратор), безпосередньо | | | |зайняті аналізом | | | |напівпровідникових металів і | | | |дослідженням їх фізичних | | | |властивостей | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 26. |Працівники лабораторій (лаборант,| 7 | | |інженер, технік, хімік та | | | |препаратор), безпосередньо | | | |зайняті аналізом рідкісних і | | | |розсіяних металів, сплавів та | | | |їх сполук (берилію, стронцію, | | | |цирконію, вісмуту, сурми, миш'яку| | | |та інших) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 27. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті збагаченням| | | |та вивченням речовинного складу | | | |руд рідкісних металів, що містять| | | |уран і торій | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 28. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті очищенням, | | | |розкладом тетрахлориду кремнію, | | | |розкладом та одержанням силану | | | |і хлористих сполук для | | | |виготовлення напівпровідникових | | | |матеріалів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 29. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті | | | |розробленням методів і апаратів | | | |пилогазоуловлювання, а також | | | |очищенням стічних вод на | | | |підприємствах з випуску рідкісних| | | |металів та рідкісноземельних | | | |елементів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 30. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті | | | |виготовленням спецсплавів, | | | |тугоплавких порошків, карбідів, | | | |силіцидів, боридів, фосфідів та | | | |інших виробів на основі рідкісних| | | |металів, їх термічним та хімічним| | | |обробленням, випробуванням | | | |металів у високотемпературних | | | |печах та потоці стиснених газів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 31. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті роботами | | | |на мікроскопах, полярископах та | | | |конометрах із застосуванням | | | |токсичних імерсійних рідин; з | | | |використанням мікроскопів, що | | | |мають ультрафіолетові джерела | | | |світла; із застосуванням | | | |імерсійних об'єктів (кратністю | | | |90-120), а також переглядом | | | |товстошарових ядерних | | | |фотоемульсій | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 32. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті з ртутною | | | |рудою або концентратом і з | | | |металевою ртуттю (полярографія, | | | |амперметричне титрування, | | | |препаративний електроліз на | | | |ртутних катодах, порометрія) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 33. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті | | | |дослідженням всіх видів масел з | | | |різними присадками, консистентних| | | |мастил, гальмівних матеріалів, | | | |рідкого та газоподібного палива | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 34. |Працівники, зайняті роботами із | 7 | | |застосуванням токсичних | | | |компонентів у лабораторіях | | | |лакофарбових покриттів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 35. |Працівники лабораторій, | | | |безпосередньо зайняті: | | | |---------------------------------+---------------------| | |виготовленням, дробленням, | 7 | | |подрібненням (просіюванням) | | | |дрібнодисперсних порошків | | | |токсичних речовин, їх солей та | | | |окислів (марганцю, магнію, | | | |берилію, фосфору, селену, телуру,| | | |індію, ртуті, кремнію, цинку, | | | |барію), що використовуються для | | | |приготування феритових | | | |напівпровідникових матеріалів | | | |та кристалів | | | |---------------------------------+---------------------| | |обробкою та дослідженням | 7 | | |дрібнодисперсних порошків | | | |токсичних речовин, їх солей та | | | |окислів (марганцю, магнію, | | | |берилію, фосфору, селену, телуру,| | | |індію, ртуті, кремнію, цинку, | | | |барію), що використовуються для | | | |приготування феритових | | | |напівпровідникових матеріалів та | | | |кристалів із застосуванням | | | |високих температур | | | |(до 3000 град.C) | | | |---------------------------------+---------------------| | |просочуванням та накладенням | 7 | | |плівки з кремнієорганічних лаків | | | |з одночасним термотренуванням | | | |проводів із фторопластовою | | | |ізоляцією | | | |---------------------------------+---------------------| | |просочуванням електровугільних | 7 | | |виробів розплавленими металами, | | | |кам'яновугільними пеками та | | | |смолами, бакелітовим лаком, | | | |фтористим кадмієм, | | | |кремнієорганічними та іншими | | | |штучними смолами з промиванням | | | |їх у бензолі, чотирихлористому | | | |вуглеці та дихлоретані, а також | | | |електроградитацією та газовим | | | |очищенням електровугільних | | | |виробів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 36. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті | | | |виготовленням скловолокна на | | | |установках з високою температурою| | | |плавлення, із склопластиками, | | | |епоксидними смолами, із | | | |застосуванням органічних | | | |розчинників та одночасно зайняті | | | |обробкою і випробуванням | | | |склопластиків | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 37. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті гарячим | | | |пресуванням, формуванням, | | | |литтям, склеюванням та | | | |зварюванням фено- та | | | |амінопластів, етролів, | | | |поліхлорвінілових смол, | | | |азбовінілів, маси АТМ, фаоліту, | | | |поліетиленів, текстоліту, | | | |оргскла, гетинаксу, тефлону, | | | |полістиролу | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 38. |Працівники (інженери, техніки, | 7 | | |лаборанти та робітники) | | | |електроізоляційної лабораторії | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 39. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |аналізом, дослідженням, | | | |випробуванням у лабораторіях | | | |збагачення, флотації та | | | |брикетування вугілля, сланців та | | | |відходів нафти | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 40. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті обробкою | | | |металокерамічних виробів | | | |з карбідів, баридів, силіцидів, | | | |нітридів, фосфідів, анілінових | | | |токсичних сполук | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 41. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті плавкою | | | |та механічною обробкою свинцю та | | | |свинцевих сплавів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 42. |Працівники лабораторій, | | | |безпосередньо зайняті: | | | |---------------------------------+---------------------| | |виготовленням спецсплавів | 7 | | |(дроблення, подрібнення до стану | | | |тонкого помелу, просіювання, | | | |пресування, термічна обробка), | | | |виробів методом порошкової | | | |металургії із застосуванням | | | |речовин та їх сполук, що мають | | | |токсичні властивості (кобальт, | | | |молібден, нікель, вольфрам, | | | |кремній, берилій, літій тощо) | | | |---------------------------------+---------------------| | |дослідженням та випробуванням | 7 | | |матеріалів у печах з високою | | | |температурою (2000-3000 град.C) у| | | |потоці різних газів (окису | | | |вуглецю, фосфорводню та інших), | | | |нових тугоплавких порошкових | | | |сплавів (карбідів, баридів, | | | |силіцидів, фосфідів та інших | | | |сполук і виробів з них) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 43. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті прокаткою | | | |сплавів на основі титану, гафнію,| | | |літію та інших рідкісних | | | |елементів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 44. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті на стендах | | | |у закритих приміщеннях | | | |експлуатацією, ремонтом | | | |та випробуванням реактивних | | | |двигунів, рідинних реактивних | | | |двигунів (РРД) та двигунів, що | | | |працюють на газоподібному паливі | | | |та етилованому бензині | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 45. |Працівники лабораторій, зайняті | 7 | | |безпосередньо в аеродинамічних | | | |трубах випробуванням реактивних | | | |двигунів, агрегатів, вузлів та | | | |деталей до них з рівнем | | | |високочастотного шуму | | | |від 90 децибел і вище | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 46. |Працівники лабораторій, | 4 | | |безпосередньо зайняті на роботах | | | |з компарування геометричних форм | | | |еталонних котушок Гельмгольца на | | | |спеціальному компараторі | | | |з вимірювальним мікроскопом | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 47. |Працівники лабораторій, зайняті | 4 | | |обчисленнями (астрономічними, | | | |геодезичними та іншими) | | | |на обчислювальних машинах та | | | |табуляторах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 48. |Працівники лабораторій, які | 7 | | |зайняті у підземних умовах | | | |проведенням гравіметричних | | | |нахиломірних вимірювань та на | | | |експериментальних роботах у | | | |шахтах та рудниках | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 49. |Працівники лабораторій та інші | 7 | | |працівники, які виконують | | | |роботи у тропічних оранжереях | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 50. |Працівники лабораторій, | 7 | | |які безпосередньо працюють | | | |в умовах карантину та | | | |знезаражування колекційних рослин| | | |отрутохімікатами | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 51. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті | | | |обприскуванням та обпилюванням | | | |рослин отрутохімікатами, а також | | | |приготуванням, розфасуванням | | | |отрут та обробленням ділянок | | | |проти гризунів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 52. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті на роботах | | | |із синтезу, дослідження та | | | |випробування токсичних хімічних | | | |речовин; з удосконалення методу | | | |розроблення нових хімічних | | | |виробництв з токсичними | | | |речовинами, випробування | | | |матеріалів та виробів в | | | |агресивно-токсичному середовищі, | | | |а також робітники, зайняті | | | |обслуговуванням і ремонтом | | | |хімічного та сантехнічного | | | |устаткування, на якому | | | |виконуються зазначені вище роботи| | |--------+---------------------------------+---------------------| | 53. |Працівники лабораторій, | 11 | | |безпосередньо зайняті на роботах | | | |із синтезу, дослідження та | | | |випробування токсичних органічних| | | |сполук бору, фосфору, кремнію, | | | |фтору і ртуті | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 54. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті на роботах | | | |із синтезу та дослідження | | | |токсичних органічних сполук | | | |металів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 55. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті хімічним | | | |переробленням та дослідженням | | | |токсичних сполук ванадію, селену,| | | |телуру, германію, кремнію, | | | |титану, ніобію, танталу, | | | |цирконію, гафнію, талію | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 56. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті дослідною | | | |роботою з розплавленими хлоридами| | | |лужних і лужноземельних металів, | | | |з леткими хлоридами ніобію, | | | |хрому, титану та заліза | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 57. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті | | | |дослідженням рідкісних і | | | |розсіяних металів, сплавів та їх | | | |сполук (берилію, стронцію, | | | |цирконію, вісмуту, сурми, миш'яку| | | |та інших) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 58. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |роботами на електро- та | | | |газозварювальних апаратах у | | | |лабораторіях | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 59. |Працівники лабораторій, | 7 | | |безпосередньо зайняті | | | |дослідженням і одержанням | | | |напівпровідникових матеріалів: | | | |кремнію, германію, миш'яку, | | | |сурми, фосфору та їх токсичних | | | |сполук; розкладом і одержанням | | | |силану та хлористих сполук | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 60. |Працівники лабораторій, які | 7 | | |стикаються під час роботи з | | | |підозрілим або явно заразним | | | |матеріалом щодо зоонозних | | | |захворювань (чуми, сапу, | | | |бруцельозу, туляремії, сибірки, | | | |сказу та інших) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 61. |Працівники лабораторій, | | | |безпосередньо зайняті: | | | |---------------------------------+---------------------| | |синтезом, хімічним аналізом, | 7 | | |виділенням, випробуванням | | | |(біологічним, токсикологічним, | | | |фармакологічним, | | | |мікробіологічним, | | | |хіміотерапевтичним), | | | |виготовленням лікарських форм, | | | |апаратурно-технологічними | | | |дослідженнями токсичних | | | |та сильнодіючих синтетичних | | | |лікарських препаратів, | | | |антибіотиків, вітаміну B | | | | 12, | | | |алкалоїдів, глюкозидів, | | | |сапонинів, бактерійних | | | |препаратів, гормонів, | | | |інсектицидів, дезінфекційних | | | |засобів, канцерогенних речовин | | | |---------------------------------+---------------------| | |подрібненням, сушінням та | 7 | | |фасуванням лікарської рослинної | | | |сировини: багна болотяного, | | | |пізньоцвіту, гледичії, | | | |золототисячнику, зборів за | | | |прописом Здренка, головатню, | | | |івіду, чемерника, проліска | | | |Воронова, унгернії Віктора, | | | |чистотілу | | | |---------------------------------+---------------------| | |подрібненням, сушінням та | 4 | | |фасуванням іншої лікарської | | | |рослинної сировини | | | |---------------------------------+---------------------| | |подрібненням, сушінням та | 7 | | |фасуванням отруйних та | | | |сильнодіючих лікарських рослин: | | | |анабазису, амі зубної, аконіту, | | | |астматолу, беладони, бодяги, | | | |блекоти, валеріани, адонісу, | | | |дурману, дарміни, далматської | | | |ромашки, жовтушника, дельфінію, | | | |китяток, жовтозілля, кендирю, | | | |конвалії, марі глистогінної, | | | |наперстянки, олеандра, | | | |обвійнику, перцю стручкового | | | |червоного, папороті чоловічої, | | | |пасльону пташиного, рижків, | | | |софори товстоплідної, | | | |сферофізи, скополії, секуринеги, | | | |синюхи голубої, кураю Ріхтера, | | | |термопсису, цитварного полину, | | | |блювотного горіха, чемериці, | | | |ефедри гірської, а також | | | |опію-сирцю та порошку опію | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 62. |Пробовідбірник | 7 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 63. |Робітники, керівники і фахівці | 7 | | |(інженер, технік, лаборант) | | | |п'єзокерамічної лабораторії | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 64. |Робітник з догляду за тваринами, | | | |який обслуговує тварин: | | | |---------------------------------+---------------------| | |інфікованих хвороботворними | 4 | | |мікробами, вірусами, | | | |токсоплазмами | | | |---------------------------------+---------------------| | |заражених особливо небезпечними | 18 | | |інфекціями енцефалітами, лепрою, | | | |менінгітом, вуличним сказом, | | | |жовтою гарячкою, пситакозом, | | | |орнітозом, поліомієлітом, | | | |натуральною віспою, геморагічною | | | |гарячкою, вірусним гепатитом, | | | |висипним тифом, ку-гарячкою та | | | |іншими рикетсіозами, а також | | | |холерою, сибіркою, сапом, | | | |меліоїдозом, чумою, бруцельозом, | | | |туляремією | | | |---------------------------------+---------------------| | |заражених живими культурами | 11 | | |лептоспірозу | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 65. |Хімік та лаборант хімічного | 7 | | |аналізу, зайняті аналізом | | | |каталізаторів: залізних, що | | | |містять хром, мідь, цинк, | | | |кобальт; мідно-хром-барієвих, | | | |осіркованих, фосфорнокислих, | | | |нікелевих | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 66. |Хімік та лаборант хімічного | 4 | | |аналізу, зайняті аналізом інших | | | |каталізаторів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 67. |Хімік, технік, лаборант хімічного| 7 | | |аналізу та пробовідбірник, які | | | |працюють з сірчистою нафтою, | | | |сірчистим газоконденсатом та | | | |сірковмісним нафтовим газом з | | | |виділенням вільного сірководню | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 68. |Хімік та ентомолог, які працюють | 7 | | |у науково-дослідній лабораторії | | | |відділу гігієни та реставрації | | | |книжок | | |----------------------------------------------------------------| | XVI. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ, РОЗВАГ, | | КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ | |----------------------------------------------------------------| | ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕНЕРІВ І СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧІВ | |----------------------------------------------------------------| | 35. |Тренер-викладач дитячо-юнацької | 18 | | |спортивної (спортивно-технічної) | | | |школи, спеціалізованої | | | |дитячо-юнацької школи | | | |олімпійського резерву, | | | |спеціалізованої дитячо-юнацької | | | |(спортивно-технічної) школи та | | | |училища олімпійського резерву | | |----------------------------------------------------------------| | XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА | |----------------------------------------------------------------| | ІНФЕКЦІЙНІ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗНІ (ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ) | | ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ, ВІДДІЛЕННЯ, | | ПАЛАТИ, КАБІНЕТИ; САНАТОРНО-ЛІСОВІ ШКОЛИ ТА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ, | |ДИТЯЧІ БУДИНКИ, ДИТЯЧІ САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ| | ЯСЛА (ГРУПИ) ДИТЯЧІ ЯСЛА (ГРУПИ) ДЛЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА | | ТУБЕРКУЛЬОЗ; БУДИНКИ ІНВАЛІДІВ (ВІДДІЛЕННЯ) ДЛЯ ХВОРИХ НА | | ТУБЕРКУЛЬОЗ; НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ, ХВОРИХ НА | | ТУБЕРКУЛЬОЗ | |----------------------------------------------------------------| | Працівники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням хворих в | | установах та підрозділах (у тому числі у лікувально-трудових | | майстернях і підсобних сільських господарствах) | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Бібліотекар | 7 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 2. |Гардеробник, зайнятий у | 7 | | |гардеробній для хворих | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 3. |Інструктор виробничого навчання | 7 | | |робітників масових професій | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 4. |Інструктор з культмасової роботи,| 7 | | |культорганізатор | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 5. |Керівник музичних установ | 7 | | |соціального захисту населення | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 6. |Кастелянка | 7 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 7. |Лікар-фтизіатр, який систематично| 11 | | |виконує рентгенодіагностичні | | | |дослідження | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 8. |Майстер лікувально-виробничих | 7 | | |(трудових) майстерень та | | | |підсобних сільських господарств | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 9. |Опалювач, зайнятий опаленням | 4 | | |печей безпосередньо у | | | |відділеннях та у спальних | | | |кімнатах для туберкульозних | | | |та інфекційних хворих | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 10. |Обслуговуючий персонал (буфетник,| 7 | | |офіціант, мийник посуду, робітник| | | |з обслуговування лазні, | | | |сестра-господиня, нянька, | | | |помічник вихователя, прибиральник| | | |виробничих приміщень) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 11. |Перукар (перукар-модельєр | 7 | | |2 і 1 класу) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 12. |Слюсар-сантехнік, зайнятий на | 7 | | |роботах у туберкульозних та | | | |інфекційних установах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 13. |Технік, електромеханік з ремонту | 4 | | |та обслуговування медичного | | | |устаткування, електромеханік з | | | |ремонту та обслуговування | | | |електронної медичної апаратури, | | | |зайняті обслуговуванням та | | | |ремонтом фізіотерапевтичних та | | | |інших апаратів в інфекційних та | | | |туберкульозних відділеннях | | | |та кабінетах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 14. |Технік та механік | 4 | | |з обслуговування дихальних | | | |апаратів за умови постійної | | | |роботи у палатах | | |----------------------------------------------------------------| | Протилепрозні установи та протилепрозні відділення, відділи, | | кабінети та пункти | |----------------------------------------------------------------| | 15. |Працівники клінічного подвір'я | 18 | | |лепрозорію та протилепрозного | | | |відділення, відділу, кабінету, | | | |пункту | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 16. |Працівники господарського | 7 | | |подвір'я лепрозорію | | |----------------------------------------------------------------| |ДИТЯЧІ ПСИХІАТРИЧНІ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ| | ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ, ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ (КРІМ | |ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ| | СИСТЕМИ БЕЗ ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ); УСТАНОВИ, ВІДДІЛЕННЯ: | | СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ШКОЛИ (КЛАСИ), ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ | | (КЛАСИ), ДИТЯЧІ БУДИНКИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ | |(ГРУПИ), ДИТЯЧІ САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА (ГРУПИ) | |ТА БУДИНКИ ДИТИНИ (ГРУПИ) ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ | | З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ. | | ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ ДЛЯ СЛІПИХ ТА ГЛУХОНІМИХ ДІТЕЙ | |----------------------------------------------------------------| | Працівники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням хворих в | | установах та підрозділах (у тому числі у лікувально-трудових | | майстернях та підсобних сільських господарствах) | |----------------------------------------------------------------| | 32. |Гардеробник, який працює | 7 | | |у гардеробній для хворих | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 33. |Інструктор з організаційно- | 25 | | |масової роботи, культорганізатор,| | | |баяніст | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 34. |Інструктор виробничого навчання | 25 | | |робітників масових професій | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 35. |Кастелянка | 7 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 36. |Лікар (у тому числі керівник | 25 | | |відділення, кабінету), крім | | | |лікаря-лаборанта | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 37. |Лікар-керівник, його заступник- | 18 | | |лікар (з ненормованим робочим | | | |днем) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 38. |Лаборант (у тому числі лікар- | 11 | | |лаборант, керівник лабораторії) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 39. |Майстер лікувально-виробничих | 25 | | |(трудових) майстерень | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 40. |Науковий співробітник, який | 25 | | |безпосередньо працює з хворими | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 41. |Персонал медичний молодший та | 25 | | |обслуговуючий персонал (сестра | | | |медична молодша з догляду за | | | |хворими, санітарка, буфетник, | | | |робітник з обслуговування лазні, | | | |нянька, помічник вихователя, | | | |прибиральник виробничих | | | |приміщень) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 42. |Персонал медичний середній | 25 | | |(крім лаборанта) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 43. |Перукар (перукар-модельєр | 11 | | |2 і 1 класу) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 44. |Психолог та фізіолог, які | 11 | | |безпосередньо працюють зхворими | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 45. |Сестра-господиня | 25 | |----------------------------------------------------------------| | ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ | | ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ОСВІТИ | |----------------------------------------------------------------| | 114. |Акушерка, яка працює у стаціонарі| 7 | | |пологового будинку, пологового | | | |відділення (палати), медпункті, | | | |лазареті, | | | |фельдшерсько-акушерському пункті;| | | |фельдшер, який працює у | | | |фельдшерсько-акушерському пункті,| | | |військовій частині | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 115. |Гардеробник, який працює у | 4 | | |радонолікарні | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 116. |Дезінфектор, зайнятий роботами на| 7 | | |вогневій, камерній і | | | |профілактичній дезінфекції, | | | |дезінсекції, дератизації в | | | |лікувально-профілактичних | | | |установах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 117. |Електромеханік з ремонту та | 7 | | |обслуговування медичного | | | |рентгенівського устаткування, | | | |зайнятий ремонтом, настроюванням | | | |та регулюванням рентгенівських | | | |апаратів та установок | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 118. |Інструктор виробничого навчання | | | |робітників масових професій | | | |системи соціального захисту: | | | |---------------------------------+---------------------| | |хворих туберкульозом | 7 | | |---------------------------------+---------------------| | |психохроніків | 25 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 119. |Інструктор виробничого навчання | | | |установ (відділень) системи | | | |соціального захисту населення: | | | |---------------------------------+---------------------| | |дитячих | 7 | | |---------------------------------+---------------------| | |неврологічного, геріатричного | 25 | | |типу та спеціальних | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 120. |Кастелянка, яка працює у | 4 | | |радонолікарні | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 121. |Керівники і фахівці, які | 11 | | |безпосередньо працюють у | | | |лікувальних барокамерах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 122. |Лікар-анестезіолог-реаніматолог, | 11 | | |сестра-анестезист медична, а | | | |також лікар та персонал медичний | | | |середній (крім лікаря-лаборанта | | | |та лаборанта) відділень (груп) | | | |анестезіології-реанімації та | | | |палат для реанімації та | | | |інтенсивної терапії | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 123. |Лікар - дільничний терапевт, | 7 | | |лікар загальної практики - | | | |сімейний лікар, лікар-педіатр, | | | |лікар-онколог, | | | |лікар-невропатолог; | | | |лікар-акушер-гінеколог, який | | | |працює у стаціонарі; лікар, який | | | |працює в оздоровчому пункті та | | | |медпункті (крім | | | |лікарів-стоматологів та зубних | | | |лікарів), лікар - дільничний | | | |терапевт цехової лікувальної | | | |дільниці; лікар-терапевт | | | |підлітковий, лікар кабінету | | | |антипобічних щеплень; лікар - | | | |завідувач відділення (відділу, | | | |лабораторії, кабінету, покоїв); | | | |лікар - терапевт дільничний | | | |та районний (сільського району), | | | |які працюють у лікарні, | | | |амбулаторії в сільській | | | |місцевості, а також лікар, який | | | |працює у госпіталі, лазареті, | | | |медсанбаті та медсанроті, | | | |розташованих у районних центрах | | | |та населених пунктах, що | | | |належать до сільської місцевості | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 124. |Лікар, персонал медичний середній| 7 | | |та молодший, які працюють у | | | |підземних оздоровчих пунктах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 125. |Керівники і фахівці, які | 7 | | |безпосередньо беруть участь в | | | |операціях із застосуванням | | | |апаратів "Штучне серце", | | | |"Штучна нирка", "Штучні легені" | | | |та дихальних центрів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 126. |Лікар, персонал медичний середній| 11 | | |та молодший, які працюють у | | | |венерологічних стаціонарах | | | |закритого типу | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 127. |Лікар, персонал медичний середній| 7 | | |та молодший та препаратор із | | | |збирання та оброблення крові, які| | | |працюють у боксах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 128. |Лікар, персонал медичний середній| 7 | | |та молодший, які працюють у | | | |амбулаторіях та оздоровчих | | | |пунктах на штучних островах | | | |нафторозробок | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 129. |Лікар, персонал медичний середній| 7 | | |та молодший, які працюють у | | | |лікувально-профілактичних | | | |установах (відділеннях, групах), | | | |установах (відділеннях, групах) | | | |соціального забезпечення, | | | |установах (групах) освіти для | | | |дітей з фізичними вадами або з | | | |ураженням центральної нервової | | | |системи з порушенням | | | |опорно-рухового апарату без | | | |порушення психіки | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 130. |Інструктор з організаційно- | 7 | | |масової роботи, який працює | | | |у відділеннях та палатах для | | | |хворих з ураженням спинного мозку| | | |та хребта (спинальних хворих) у | | | |лікувально-профілактичних | | | |установах та будинках інвалідів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 131. |Лікар, персонал медичний | 11 | | |середній, які працюють в | | | |барокамерах та кесонах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 132. |Лікар, який працює в установах | 7 | | |охорони здоров'я, освіти, | | | |соціального забезпечення та | | | |будинку відпочинку | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 133. |Персонал медичний середній | 7 | | |установ охорони здоров'я, освіти | | | |та соціального забезпечення | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 134. |Персонал медичний молодший | 7 | | |установ охорони здоров'я та | | | |соціального забезпечення | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 135. |Персонал центрів і відділень | 11 | | |мікрохірургії, який безпосередньо| | | |виконує хірургічні операції з | | | |імплантації пальців, кісток, | | | |сегментів кінцівок у пластичній | | | |мікрохірургії, мікросудинній | | | |хірургії | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 136. |Працівники лабораторій, відділень| 7 | | |та відділів, зайняті | | | |заготовленням та консервуванням | | | |трупної крові та трупних тканин | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 137. |Сестра-господиня, яка працює | 4 | | |у радонолікарні | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 138. |Сестра медична з дієтичного | 7 | | |харчування та працівник молочної | | | |кухні, які працюють біля | | | |печі та автоклавів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 139. |Слюсар-ремонтник, механік, | 4 | | |електромеханік з ремонту та | | | |обслуговування медичного | | | |устаткування та електромонтер | | | |з ремонту та обслуговування | | | |електроустаткування, зайняті на | | | |роботах у цехах, відділеннях, | | | |відділах та лабораторіях, де всі | | | |основні працівники мають право на| | | |щорічну додаткову відпустку | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 140. |Швейцар, який працює у | 4 | | |радонолікарні | | |----------------------------------------------------------------| | XXII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЗА ВСІМА ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА | |----------------------------------------------------------------| | РОБОТА З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ | | ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ | |----------------------------------------------------------------| | Застосування радіоактивних речовин як джерел | | гамма-випромінювання | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Працівники, безпосередньо зайняті| 11 | | |заряджанням та випробуванням | | | |промислових і медичних | | | |гамма-установок та апаратів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 2. |Працівники, безпосередньо зайняті| 11 | | |збиранням, транспортуванням, | | | |складанням, зберіганням та | | | |захороненням гамма-активних | | | |речовин у кількості понад | | | |100 міліграм-еквівалентів радію | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 3. |Працівники, безпосередньо зайняті| | | |на гамма-терапії та | | | |експериментальному | | | |гамма-опромінюванні: | | | |---------------------------------+---------------------| | |у палатах для обслуговування | 11 | | |хворих з накладеними | | | |радіоактивними препаратами | | | |---------------------------------+---------------------| | |з гамма-установками | 11 | | |---------------------------------+---------------------| | |з гамма-препаратами у | 18 | | |радіоманіпуляційних кабінетах та | | | |лабораторіях | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 4. |Працівники, безпосередньо зайняті| | | |роботами на установках з | | | |гамма-дефектоскопії: | | |--------+---------------------------------+---------------------| | |на переносних установках | 11 | |--------+---------------------------------+---------------------| | |на стаціонарних установках | 7 | |----------------------------------------------------------------| | Рентгенівське випромінювання | |----------------------------------------------------------------| | 5. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |дослідженням, випробуванням та | | | |налагодженням (з виконанням | | | |дрібних ремонтних робіт | | | |безпосередньо на місці) | | | |рентгенівських трубок та | | | |рентгенапаратів з трубками | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 6. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |на електронографах та електронних| | | |мікроскопах напругою понад 30 кВ | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 7. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |на промислових установках | | | |з рентгенодефектографії | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 8. |Працівники, безпосередньо зайняті| 11 | | |на установках | | | |рентгеноспектрального, | | | |рентгеноструктурного аналізу, | | | |промислової рентгенографії | | | |та контролем растрів | | | |рентгенівських решіток | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 9. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |рентгенотерапією, | | | |експериментальним | | | |рентгеноопромінюванням та | | | |променевою терапією із | | | |застосуванням бета-аплікаторів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 10. |Працівники, безпосередньо зайняті| 11 | | |рентгенодіагностикою, | | | |флюорографією на ротаційній | | | |рентгенотерапевтичній установці | | | |з візуальним контролем | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 11. |Середній та молодший медичний | 11 | | |персонал рентгенівських, | | | |флюорографічних кабінетів та | | | |установок, зайнятий поданням | | | |допомоги лікареві під час | | | |виконання ним робіт | | | |з рентгенодіагностики, | | | |флюорографії, на | | | |рентгенотерапевтичній установці | | | |з візуальним контролем | | |----------------------------------------------------------------| | Фізика та дозиметрія рентгенівських та гамма-променів | |----------------------------------------------------------------| | 12. |Працівники, безпосередньо зайняті| 11 | | |з джерелами випромінювання на | | | |градуюванні дозиметричної та | | | |радіометричної апаратури | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 13. |Працівники, безпосередньо зайняті| 11 | | |експериментальними дослідженнями | | | |та дозиметричними вимірюваннями | | |----------------------------------------------------------------| | Дослідні, транспортні, енергетичні, дослідно-промислові атомні | | реактори та прототипи ядерних енергетичних установок, | | прискорювальні установки та джерела нейтронів | |----------------------------------------------------------------| | 14. |Працівники, безпосередньо зайняті| 11 | | |з нейтронними джерелами | | | |вимірювання (радієво-берилієві, | | | |полонієво-берилієві та інші) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 15. |Працівники, безпосередньо зайняті| 11 | | |на циклотронах, бетатронах, | | | |лінійних прискорювачах та інших | | | |прискорювальних установках | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 16. |Працівники, зайняті | | | |експлуатаційними, ремонтними та | | | |експериментальними роботами на | | | |атомних реакторах: | | | |---------------------------------+---------------------| | |потужністю понад 2000 кВт за | 18 | | |умови роботи у зоні іонізуючих | | | |випромінювань | | | |---------------------------------+---------------------| | |потужністю менше 2000 кВт | 11 | |----------------------------------------------------------------| | Робота із застосуванням відкритих радіоактивних джерел | |----------------------------------------------------------------| | 17. |Працівники, безпосередньо зайняті| | | |на роботах з відкритими | | | |радіоактивними речовинами | | | |(виготовлення, перероблення, | | | |зберігання, розфасування, | | | |дослідження, застосування та інші| | | |види робіт) з активністю на | | | |робочому місці, що відповідає: | | | |---------------------------------+---------------------| | |III класу робіт | 7 | | |---------------------------------+---------------------| | |II класу робіт | 11 | | |---------------------------------+---------------------| | |I класу робіт | 18 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 18. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |приготуванням та обслуговуванням | | | |природних і штучних радонових | | | |ванн | | |----------------------------------------------------------------| |Служба радіаційної безпеки, спецкомбінати, станції дезактивації,| | пункти захоронення (зберігання) радіоактивних відходів (РАВ) | |----------------------------------------------------------------| | 19. |Працівники служб радіаційної | 11 | | |безпеки, зайняті на радіаційно | | | |небезпечних роботах у приміщеннях| | | |спеціальних лабораторій, на | | | |пунктах захоронення (зберігання) | | | |РАВ, на станціях дезактивації | | | |спецодягу і засобів | | | |індивідуального захисту | | | |(спецпральні) та на об'єктах | | | |народного господарства під час | | | |поводження з радіоактивними | | | |відходами | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 20. |Працівники, які безпосередньо | 18 | | |виконують роботи з ліквідації | | | |радіаційних аварій в умовах | | | |підвищеного радіаційного ризику | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 21. |Працівники пунктів захоронення | | | |(зберігання) радіоактивних | | | |продуктів і РАВ: | | | |---------------------------------+---------------------| | |переробник РАВ, дезактиваторник | 18 | | |---------------------------------+---------------------| | |інші працівники | 11 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 22. |Працівники станцій дезактивації | | | |спецодягу та засобів | | | |індивідуального захисту | | | |(спецпралень): | | | |---------------------------------+---------------------| | |дезактиваторник | 18 | | |---------------------------------+---------------------| | |інші працівники | 11 | |----------------------------------------------------------------| | ІНШІ ВИДИ ВИРОБНИЦТВ | |----------------------------------------------------------------| | 23. |Водій-випробувач бойових та | 7 | | |спеціальних машин, зайнятий | | | |випробуванням танків у дорожніх | | | |умовах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 24. |Водій-випробувач, зайнятий | | | |випробуванням: | | | |---------------------------------+---------------------| | |мотоциклів на випробувальних | 4 | | |стендах у виробничих приміщеннях | | | |---------------------------------+---------------------| | |автомобілів на автодромах | 7 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 25. |Водолаз 1, 2 і 3 групи | 7 | | |спеціалізації робіт | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 26. |Газорятівник, який працює на | 7 | | |газових дільницях, а також | | | |зайнятий чергуванням у цехах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 27. |Дезактиваторник, зайнятий | 4 | | |дегазацією складських приміщень | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 28. |Дезінфектор | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 29. |Диктор брайлівського набору, | 7 | | |зайнятий диктуванням тексту | | | |складачу брайлівського набору | | | |(сліпому) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 30. |Диктувальник, зайнятий | 7 | | |фиктуванням тексту сліпій | | | |друкарці на друкарській машинці | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 31. |Друкарка, яка працює на | | | |друкарській машинці | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 32. |Електромонтер з ремонту | 4 | | |повітряних ліній | | | |електропередачі, зайнятий | | | |на верхових роботах з монтажу | | | |та ремонту повітряних ліній | | | |високої напруги та контактних | | | |мереж залізниць | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 33. |Кесонник-апаратник, | 7 | | |кесонник-електромонтажник, | | | |кесонник-прохідник, | | | |кесонник-слюсар, зайняті на | | | |кесонних роботах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 34. |Комірник, зайнятий роботою у | | | |спеціалізованих матеріальних | | | |складах (коморах): | | | |---------------------------------+---------------------| | |хімікатів | 4 | | |---------------------------------+---------------------| | |ртуті та забрудненого ртуттю | 7 | | |спецодягу | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 35. |Контролер, зайнятий | 7 | | |пристрілюванням та | | | |відстрілюванням зброї | | | |у закритих приміщеннях | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 36. |Лікар ветеринарний, фельдшер, | 7 | | |санітар ветеринарний, | | | |які працюють на утилізаційних | | | |заводах та на | | | |утилізаційних установках | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 37. |Машиніст насосних установок, який| 7 | | |під час роботи стикається | | | |з каналізаційною рідиною | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 38. |Машиніст насосних установок, | 4 | | |зайнятий обслуговуванням | | | |водопровідних, меліоративних | | | |та каналізаційних насосних | | | |станцій, що знаходяться на | | | |глибині більш як 3 метри | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 39. |Муляр, зайнятий ремонтом | 7 | | |каналізаційних споруд, який | | | |під час роботи стикається з | | | |каналізаційною рідиною | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 40. |Оглядач нафтоналивних ємностей, | 4 | | |зайнятий внутрішнім оглядом, | | | |прийманням та здаванням | | | |вагонів-цистерн з-під | | | |нафтопродуктів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 41. |Озеленювач, безпосередньо | 7 | | |зайнятий обслуговуванням | | | |обприскувачів, обпилювачів, | | | |аерозольних генераторів та | | | |автомашин під час роботи | | | |з отрутохімікатами | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 42. |Оператор копіювальних та | 4 | | |розмножувальних машин, | | | |електрофотограф, безпосередньо | | | |зайняті на електрографічних | | | |репродукційних апаратах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 43. |Оператор електронно- | 4 | | |обчислювальних машин | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 44. |Оператор очисних споруд, оператор| 7 | | |на аеротенках, оператор на | | | |біофільтрах, оператор на мулових | | | |майданчиках, оператор на | | | |метантенках, оператор на | | | |відстійниках, оператор на | | | |піскоуловлювачах та жироловках, | | | |оператор на решітці, оператор на | | | |емшерах, оператор полів | | | |зрошування та фільтрації, | | | |оператор установки для сушіння | | | |осаду, оператор установки для | | | |збезводнення осаду, оператор | | | |хлораторної установки - всі, | | | |зайняті на роботах, під час | | | |яких є контакт з каналізаційною | | | |рідиною | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 45. |Працівники професійних аварійно- | | | |рятувальних служб: | | | |---------------------------------+---------------------| | |які безпосередньо виконують | 24 | | |аварійно-рятувальні роботи | | | |---------------------------------+---------------------| | |інші працівники, робота яких | 7 | | |пов'язана з аварійно-рятувальними| | | |роботами | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 46. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |випробуванням УВЧ (УКХ) | | | |генераторів і апаратури | | | |потужністю 100 Вт і більше в | | | |діапазоні частот від 30 мГц | | | |до 300 мГц включно, а також | | | |настроюванням та контролем цих | | | |генераторів і апаратури під час | | | |їх роботи | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 47. |Працівники, безпосередньо зайняті| 4 | | |на роботах у морозильних та | | | |холодильних камерах та ліфтах | | | |холодильників | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 48. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |перебиранням та ремонтом ртутних | | | |випрямлячів та приладів, | | | |заповнених ртуттю | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 49. |Працівники, безпосередньо зайняті| 7 | | |регулюванням, настроюванням, | | | |випробуванням і обслуговуванням | | | |генераторів | | | |міліметрово-дециметрового | | | |діапазону хвиль, на вимірювальних| | | |генераторах під час роботи з | | | |відкритими випромінювальними | | | |системами тих же діапазонів хвиль| | | |(від 1 см до 100 см включно) за | | | |умови перевищення гранично | | | |допустимого значення щільності | | | |потоку енергії електромагнітного | | | |поля | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 50. |Працівники, безпосередньо зайняті| | | |роботою на борту повітряних | | | |суден, за наявності відповідної | | | |кількості годин нальоту | | | |за робочий рік: | | | |---------------------------------+---------------------| | |від 50 до 100 годин | 4 | | |---------------------------------+---------------------| | |від 101 до 200 годин | 7 | | |---------------------------------+---------------------| | |від 201 до 300 годин | 11 | | |---------------------------------+---------------------| | |від 301 до 400 годин | 18 | | |---------------------------------+---------------------| | |від 401 до 500 годин | 25 | | |---------------------------------+---------------------| | |понад 500 годин | 32 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 51. |Працівники, безпосередньо зайняті| 30 | | |роботами на борту повітряних | | | |суден під час виконання | | | |випробувальних польотів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 52. |Працівники воєнізованої охорони, | 4 | | |зайняті охороною об'єктів, | | | |інкасацією та перевезенням | | | |грошової готівки, цінних паперів | | | |та інших цінностей (начальник | | | |дільниці, старший інспектор, | | | |інкасатор, водій, черговий, | | | |стрілець, охоронник) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 53. |Працівники, зайняті пошуково- | 4 | | |рятувальними, | | | |гірничорятувальними, | | | |газорятувальними, | | | |протифонтанними роботами, | | | |а також аварійно-рятувальними | | | |роботами, пов'язаними з гасінням | | | |пожеж, знешкодженням авіабомб та | | | |інших вибухонебезпечних | | | |предметів, роботами з ліквідації | | | |медико-санітарних наслідків | | | |надзвичайних ситуацій | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 54. |Працівники, зайняті роботами | | | |з камерального оброблення | | | |аерофотознімальних матеріалів, | | | |складання, накреслювання та | | | |гравірування планів і карт, | | | |а також з астрономічного та | | | |геодезичного обчислення на | | | |обчислювальних машинах: | | | |---------------------------------+---------------------| | |зайняті гравіруванням оригіналів | 7 | | |географічних, топографічних та | | | |спеціальних карт на пластиках | | | |---------------------------------+---------------------| | |інші робітники, керівники | 4 | | |і фахівці | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 55. |Працівники, зайняті у цехах із | 7 | | |застосуванням відкритої ртуті | | | |у виробництві ртутних приладів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 56. |Працівники, зайняті у цехах та на| 7 | | |дільницях, спеціально | | | |організованих для робітників, | | | |хворих на туберкульоз, на роботах| | | |з керівництва та обслуговування | | | |цих хворих | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 57. |Працівники, які безпосередньо | 7 | | |зайняті знезаражуванням | | | |та утилізацією трупів тварин та | | | |конфіскатів на утилізаційних | | | |підприємствах (цехах, | | | |відділеннях) | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 58. |Працівники, які працюють на | 4 | | |обчислювальних машинах, а також | | | |оператор обчислювальних машин, | | | |який працює на машинолічильних | | | |станціях | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 59. |Працівники, які працюють на | 7 | | |електронних мікроскопах з | | | |напругою понад 30 кВ | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 60. |Прибиральник службових приміщень,| 4 | | |зайнятий прибиранням загальних | | | |убиралень та санвузлів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 61. |Робітники, безпосередньо зайняті | 18 | | |заповненням приладів ртуттю, | | | |очищенням ртуті, калібруванням | | | |ртуттю термометрів, капілярів | | | |та вилученням ртуті з приладів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 62. |Робітник з благоустрою, зайнятий | 7 | | |на роботах з видалення нечистот | | | |ручним способом | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 63. |Робітник, зайнятий випробуванням | | | |виробів, агрегатів та приладів і | | | |безпосередньо перебуває у | | | |термобарокамерах при температурі:| | | |---------------------------------+---------------------| | |- 60 град.C та нижче | 7 | | |---------------------------------+---------------------| | |+ 40 град.C та вище | 4 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 64. |Робітники, зайняті обробкою, | 7 | | |градуюванням, клішуванням, | | | |контролем, перевірянням та | | | |складанням приладів, наповнених | | | |ртуттю | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 65. |Робітники, зайняті | 7 | | |обслуговуванням, очищенням та | | | |ремонтом промислової та | | | |каналізаційної мережі та пасток | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 66. |Робітники, зайняті | 7 | | |пристрілюванням та | | | |відстрілюванням зброї | | | |у закритих приміщеннях | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 67. |Робітники пралень, зайняті | 7 | | |прийманням брудної білизни | | | |та спецодягу з інфекційних, | | | |туберкульозних, протилепрозних, | | | |протичумних установ, відділень, | | | |відділів, виробництв та | | | |лабораторій; пранням та | | | |замочуванням заразної білизни та | | | |спецодягу; пранням білизни та | | | |спецодягу ручним способом; у | | | |грязелікарні при ручному пранні | | | |білизни та спецодягу | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 68. |Слюсар аварійно-відбудовних | | | |робіт, зайнятий на роботах з: | | | |---------------------------------+---------------------| | |прочищення та ремонту | 7 | | |каналізаційної мережі; | | | |---------------------------------+---------------------| | |огляду та ремонту водопровідних | 4 | | |колодязів та підземних водостоків| | |--------+---------------------------------+---------------------| | 69. |Слюсар з ремонту автомобілів, | 4 | | |зайнятий ремонтом асенізаційних | | | |машин, сміттєвозів, прибиральних | | | |машин, автомобілів, які | | | |використовуються для перевезення | | | |трупів | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 70. |Слюсар-ремонтник, зайнятий | 7 | | |ремонтом ртутних насосів та | | | |іншого устаткування, | | | |заповненого ртуттю | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 71. |Слюсар-ремонтник, зайнятий | 4 | | |ремонтом обприскувачів, | | | |обпилювачів, аерозольних | | | |генераторів та автомашин за умови| | | |їх роботи з отрутохімікатами | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 72. |Слюсар-сантехнік, зайнятий на | 4 | | |роботах в громадських туалетах | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 73. |Слюсар-сантехнік, зайнятий | 4 | | |ремонтом, наглядом та | | | |обслуговуванням внутрібудовної | | | |каналізації, водопроводу | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 74. |Стенографістка | 7 | |--------+---------------------------------+---------------------| | 75. |Технік та механік | 7 | | |(рентгенотехнік), зайняті | | | |ремонтом, настроюванням та | | | |регулюванням рентгенівських | | | |апаратів та установок | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 76. |Укладальник-пакувальник, зайнятий| 7 | | |пакуванням ртутних приладів у | | | |футляри під час роботи із | | | |застосуванням відкритої ртуті | | |--------+---------------------------------+---------------------| | 77. |Художники-реставратори III, II, I| 7 | | |і вищої кваліфікаційних категорій| | | |всіх реставраційних | | | |спеціальностей, робота яких | | | |пов'язана з пам'ятками історії | | | |і культури (рухомими і | | | |нерухомими), що вражені | | | |актиноміцетами і хвороботворними | | | |мікробами, з використанням | | | |у реставраційному процесі | | | |хімічних речовин I і II класу | | | |небезпеки | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Працівникам аварійно-рятувальних служб, крім
щорічних додаткових відпусток, передбачених цим розділом Списку,
встановлюється щорічна додаткова відпустка тривалістю не більш як
7 календарних днів із такого розрахунку: по 1 календарному дню за
кожні 30 годин роботи або тренування із застосуванням
кисневодихальної апаратури протягом робочого року.

Додаток N 5
до Галузевої угоди
між Міністерством освіти
і науки України та ЦК
Профспілки працівників
освіти і науки України
на 2007-2009 роки

СПІЛЬНА КОМІСІЯ
Міністерства освіти і науки України
та ЦК Профспілки працівників освіти
і науки України для ведення колективних
переговорів та здійснення контролю
за виконанням Галузевої угоди

з боку Міністерства освіти і науки України:
1. Огонь Цезар Григорович - заступник Міністра
2. Куліков Петро Мусійович - директор департаменту економіки
та фінансування
3. Полянський Павло Броніславович - директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти
4. Супрун В'ячеслав Васильович - заступник директора
департаменту професійно-технічної освіти
5. Щеглова Ольга Миколаївна - заступник директора
департаменту економіки та фінансування
6. Михайличенко Микола Васильович - начальник відділу
педагогічної освіти департаменту вищої школи
7. Степаненко Володимир Іванович - завідувач сектору безпеки
життєдіяльності департаменту економіки та фінансування
8. Братченко Микола Миколайович - головний спеціаліст
департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби
9. Васечко Тетяна Костянтинівна - начальник юридичного
відділу
з боку ЦК Профспілки:
1. Труханов Георгій Федорович - заступник голови
ЦК Профспілки
2. Белікова Галина Володимирівна - голова Дніпропетровського
обкому Профспілки
3. Клименко Антоніна Іванівна - начальник управління
соціально-економічного захисту ЦК Профспілки
4. Кузьмич Людмила Олександрівна - голова Камінь-Каширського
райкому Профспілки Волинської області
5. Матвеєва Тетяна Анатоліївна - голова Чернігівського обкому
Профспілки
6. Миронов Володимир Юрійович - голова профкому студентів
Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут"
7. Паливода Валентин Іванович - головний юрисконсульт
ЦК Профспілки
8. Цвих Володимир Федорович - голова профкому співробітників
Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, голова
секції працівників вищої школи та студентської молоді
ЦК Профспілки
9. Яцейко Марія Григорівна - голова Львівської обласної ради
Профспілки, голова секції працівників освіти ЦК Профспілкивгору