Документ n0002225-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - n0003837-11

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ
01.01.2009
{ Галузева Угода втратила чинність на підставі
Галузевої Угоди між адміністрацією Державної
податкової служби України і Всеукраїнською
професійною спілкою працівників органів
державної податкової служби ( n0003837-11 )
від 01.01.2011 }

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між адміністрацією Державної податкової
адміністрації України і Всеукраїнською
професійною спілкою працівників органів
державної податкової служби на 2009 - 2011 роки

1. Вступ
1.1. Галузева угода (далі - Угода) укладена між
адміністрацією Державної податкової адміністрації України з однієї
сторони (далі - Адміністрація), від імені якої діє Голова
Державної податкової адміністрації України Буряк Сергій
Васильович, який діє на підставі Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та Положення про Державну
податкову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 травня 2007 року N 778 ( 778-2007-п ), та
Всеукраїнською професійною спілкою працівників органів державної
податкової служби з іншої сторони (далі - Профспілка), від імені
якої діє Голова Центральної Ради Кислиця Олександр Іванович, який
діє на підставі Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ) та Статуту Всеукраїнської
професійної спілки працівників органів державної податкової служби
(далі - Сторони).
1.2. Угоду укладено відповідно до Закону України "Про
колективні договори і угоди" ( 3356-12 ), положень Генеральної
угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та
всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 -
2009 роки ( n0002120-08 ).
1.3. Сторони усвідомлюють свою відповідальність перед кожним
працівником органів податкової служби за додержання їх прав,
гарантованих законом. Сторони діють виключно в інтересах колективу. Взаємодія
Сторін будується на зрозумілих усім принципах: чесності,
відкритості, патріотизмі, професійності та ефективності. Угода
базується та розроблена відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та
інших нормативно-правових актів. Найвищі цінності, які декларують Сторони в цій Угоді, - це
людський розвиток і гідність, духовність і свобода, рівність і
солідарність, громадянське суспільство та демократія, єдність і
правова держава, взаємна повага і толерантність, справедливість і
добро, гендерна рівність.
1.4. Угода спрямована на удосконалення колективно-договірного
регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального
партнерства, реалізацію прав і законних інтересів працівників і
роботодавців.
1.5. Сторони визнають, що Угодою встановлюються
соціально-трудові гарантії для працівників на галузевому рівні,
регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини
між найманими працівниками і роботодавцями та відповідальність
Сторін за не виконання досягнутих домовленостей. Сторони визнають за свою мету зайняття податковою службою
гідного місця в системі державної влади.
1.6. Умови Угоди, що погіршують порівняно із законодавством
України становище працівників, є недійсними.
1.7. Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на
установи, організації та підприємства, що перебувають у сфері
діяльності Сторін.
1.8. Прийняті за Угодою зобов'язання та домовленості є
обов'язковими для виконання Сторонами, а також є обов'язковими як
мінімальні гарантії для застосування під час ведення колективних
переговорів і укладення колективних договорів.
1.9. Угода набирає чинності з моменту підписання її обома
Сторонами. Умови Галузевої угоди між адміністрацією Державної
податкової адміністрації України і Всеукраїнською професійною
спілкою працівників органів державної податкової служби на 2006 -
2009 роки ( n0002225-06 ) втрачають чинність від дня підписання
представниками Сторін положень даної Угоди. Ця Угода діє до того
часу, поки Сторони не укладуть нову або не переглянуть чинну
Угоду.
1.10. Угода зберігає чинність у разі зміни складу, структури,
назви Сторін, які уклали Угоду.
1.11. Зміни і доповнення до Угоди протягом строку її дії
можуть вноситися тільки за взаємною згодою Сторін після проведення
переговорів і набувають чинності після підписання таких змін і
доповнень уповноваженими представниками Сторін.
1.12. Пропозиції кожної із Сторін щодо внесення змін і
доповнень до Угоди Сторони зобов'язують розглядати спільно і
приймати рішення у 10-денний строк від дня отримання таких
пропозицій іншою Стороною.
1.13. Адміністрація подає Угоду для повідомної реєстрації.
1.14. Адміністрація надсилає кожній установі, організації,
підприємству, що перебуває в сфері діяльності Сторін, один
примірник зареєстрованої Угоди.
1.15. Адміністрація забезпечує розміщення на офіційній
веб-сторінці Адміністрації Угоду у місячний строк після здійснення
повідомної реєстрації.
2. Трудові відносини
2.1. Адміністрація зобов'язується: 2.1.1. Забезпечити безоплатно відповідно до законодавства
України в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті
України, всіх працівників для виконання ними функціональних
обов'язків необхідними та безпечними матеріально-технічними
засобами (обладнанням, оргтехнікою, інструментом, зв'язком тощо)
та форменим одягом в достатній кількості, а також забезпечувати
своєчасне якісне сервісне обслуговування обладнання та оргтехніки
за умови затвердження кошторисних призначень та проведення
фінансування на зазначені цілі. 2.1.2. Надавати державним службовцям, згідно з Законом
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), щорічну відпустку
тривалістю 30 календарних днів та додаткову оплачувану відпустку
тривалістю до 15 календарних днів за наявності стажу роботи в
державних органах понад 10 років, а також всі інші види додаткових
відпусток відповідно до законодавства України, в тому числі і
відпустки, передбачені ч. 8 ст. 10 та п. 17 ст. 25 Закону України
"Про відпустки" ( 504/96-ВР ). 2.1.3. Забезпечувати надання працівникам відпустки відповідно
до графіків, які до 1 грудня року, що передує року, в якому вони
надаються, затверджуються роботодавцем за погодженням з первинною
організацією профспілки, і доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва,
особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених
графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який
зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку
відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком
терміну. Не затримувати і не допускати випадків неотримання протягом
двох років підряд працівниками щорічної відпустки, неухильно
дотримуватись законодавства України щодо порядку надання
додаткових відпусток працівникам та відпусток, передбачених
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ). 2.1.4. Забезпечувати надання працівникам щорічних додаткових
відпусток за роботу із шкідливими та важкими умовами праці та за
особливий характер праці (статті 7 і 8 Закону України "Про
відпустки") ( 504/96-ВР ) з урахуванням списків виробництв, робіт,
цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право
на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий характер праці, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року
N 1290 ( 1290-97-п ). Конкретна тривалість зазначених відпусток
встановлюється колективним чи трудовим договором, залежно від
результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу
зайнятості працівника на цих умовах. 2.1.5. Забезпечувати надання щорічних додаткових відпусток за
особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем
(додаток 1). 2.1.6. Забезпечувати виплату працівникам заробітної плати за
час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку. У
випадку несвоєчасної виплати працівникові заробітної плати за час
щорічної відпустки початок відпустки на вимогу працівника
переноситься на кількість днів затримки виплати або на інший
період. 2.1.7. Залучати працівників органів державної податкової
служби до виконання роботи, що не передбачена їх функціональними
обов'язками, тільки за їх згодою відповідно до законодавства
України. 2.1.8. Забезпечувати кожному працівникові можливість
підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на 5 років.
Обсяги професійного навчання працівників та загальних витрат на ці
цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства
у цій сфері визначатимуться в колективних договорах. 2.1.9. Сприяти працевлаштуванню вивільнюваних працівників. Ліквідація, реорганізація підприємств, установ, організацій,
що перебувають у сфері діяльності Сторін, що тягнуть за собою
скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов
праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання
організаціям профспілки інформації з цього питання, включаючи
інформацію про причини наступних вивільнень, кількість і категорії
працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення
вивільнення. Роботодавець не пізніше трьох місяців з часу
прийняття рішення здійснює консультації з відповідними
організаціями профспілки про заходи щодо запобігання звільненню чи
зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих
наслідків будь-якого звільнення. Організації профспілки мають право вносити пропозиції
відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове
припинення чи скасування заходів, пов'язаних з вивільненням
працівників. 2.1.10. Надавати працівникам (на їх прохання), які отримали
попередження про вивільнення на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ), можливість здійснювати в
робочий час на умовах, визначених в колективному договорі, пошук
нового місця роботи. 2.1.11. Не допускати звільнення працівників (розірвання з
працівниками трудових договорів) з ініціативи роботодавця без
достатніх підстав і без погодження такого звільнення з відповідною
організацією профспілки у порядку, встановленому законодавством
України. 2.1.12. Дотримуватися положень законодавства України щодо
розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ,
організацій, що перебувають в сфері діяльності Сторін, де сума
заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення
протягом наступного місяця не зменшується. 2.1.13. Сприяти впровадженню тривалості робочого часу для
осіб, які мають дітей віком до 14 років або дитину інваліда, на
одну годину на тиждень менше встановленої тривалості із
збереженням розміру заробітної плати.
2.2. Профспілка зобов'язується: 2.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в
установах, організаціях та підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін, законодавства про працю, оплату праці, охорону
праці, гендерного законодавства та зобов'язань роботодавця за
колективними договорами і угодами. 2.2.2. Надавати працівникам безоплатну правову допомогу з
питань законодавства про працю, соціальне страхування, охорону
праці, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, тощо, в
необхідних і передбачених законодавством випадках представляти
інтереси працівників у судових та інших державних органах та при
вирішенні спірних питань з роботодавцями. 2.2.3. Здійснювати контроль за додержанням роботодавцями
законодавства України про зайнятість населення. 2.2.4. Здійснювати контроль за додержанням в установах,
організаціях та підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, порядку обов'язкового погодження із Профспілкою рішень
щодо питань змін умов праці, які погіршують умови, встановлені
законодавством України, генеральною та галузевою угодами.
3. Оплата праці
3.1. Адміністрація зобов'язується: 3.1.1. Забезпечувати оплату праці працівникам органів
державної податкової служби відповідно до законодавства України,
колективного договору, у межах бюджетних асигнувань, а працівникам
підприємств, що перебувають у сфері діяльності Сторін, за рахунок
отриманого доходу. 3.1.2. Забезпечувати виплату заробітної плати: - не рідше двох разів на місяць у строки, передбачені
колективними договорами і угодами; - працівникам об'єднань, підприємств і організацій, що мають
галузевий характер, з урахуванням доплат та надбавок до тарифних
ставок і посадових окладів (додаток 2). 3.1.3. Виконувати положення законів України від 3 липня
1991 року N 1282-XII ( 1282-12 ) "Про індексацію грошових доходів
населення" (в редакції Закону України від 6 лютого 2003 року
N 491-IV) ( 491-15 ), від 19 жовтня 2000 року N 2050-III
( 2050-14 ) "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у
зв'язку з порушенням строків їх виплати", постанови Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 100 ( 100-95-п ) "Про
затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" (зі
змінами та доповненнями). 3.1.4. Не допускати зменшення розмірів заробітної плати
працівників, крім випадків, передбачених законодавчими актами.
Вживати заходів по забезпеченню повного щорічного фінансування
оплати праці працівників. 3.1.5. Заслуховувати не рідше двох разів на рік за участю
Профспілки питання про стан оплати праці в установах, організаціях
на підприємствах, що перебувають у сфері діяльності Сторін, на
засіданнях Колегії Адміністрації. 3.1.6. Для підприємств державної форми власності, що
перебувають у сфері діяльності Сторін: сприяти формуванню фондів оплати праці з урахуванням
результатів виробничої діяльності та продуктивності праці; вживати заходів до зростання заробітної плати працівників; затвердити Коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок
(окладів, посадових окладів) і мінімальної заробітної плати
працівників підприємств з експлуатації адмінбудинків державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, Державної податкової адміністрації
України (додаток 3). Ці коефіцієнти можуть бути змінені в
колективних договорах підприємств державної форми власності, що
перебувають у сфері діяльності Сторін; затвердити Коефіцієнти співвідношень тарифних ставок
робітників першого розряду і мінімальної заробітної плати за
видами робіт та послуг (додаток 4). Ці коефіцієнти можуть бути
змінені в колективних договорах підприємств державної форми
власності, що перебувають у сфері діяльності Сторін; забезпечити збільшення частки витрат на оплату праці у
валових витратах на виробництво та випереджаюче зростання тарифної
ставки робітника I розряду порівняно з темпами зростання середньої
заробітної плати для забезпечення підвищення на підприємствах і в
організаціях заробітної плати працівникам, у яких вона нижча від
прожиткового мінімуму; забезпечити створення спільних представницьких комісій з
метою усунення причин виникнення боргів із заробітної плати;
складення щомісячних графіків погашення заборгованості із
заробітної плати та забезпечення контролю за їх виконанням; забезпечити видачу щомісяця працівникам витягів з
розрахункової відомості (особового рахунка) заробітної плати
працівника з даними про період утворення і розмір заборгованості
та розмір нарахованої компенсації; забезпечити збільшення частки працівників, які отримують
заробітну плату вищу за розмір двох прожиткових мінімумів; встановити частки основної заробітної плати у середній на
рівні не менше ніж досягнутий на 1 січня поточного року; залучати представників первинної профспілкової організації, а
у разі її відсутності - вільно обраних працівниками представників
уповноважених представляти їх інтереси до розроблення фінансових
планів у частині соціально-економічного розвитку державних
підприємств, до підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку,
що залишається у розпорядженні державних підприємств, на
соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законом та
колективним договором; забезпечити здійснення заходів, спрямованих на збільшення
витрат з оплати праці в операційних витратах з реалізованої
продукції, робіт і послуг; вживати заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із
заробітної плати. 3.1.7. Приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують
умови, встановлені законодавством України, генеральною та
галузевою угодами, за погодженням із Профспілкою. 3.1.8. Оплачувати роботи в надурочний час у подвійному
розмірі. 3.1.9. Не допускати компенсацію надурочних робіт шляхом
надання відгулу. 3.1.10. Вживати заходів щодо зростання фондів оплати праці. 3.1.11. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати
вживати заходів щодо її ліквідації. 3.1.12. Забезпечити встановлення в колективних договорах і
угодах в установах, організаціях та підприємствах, що перебувають
у сфері діяльності Сторін, заробітної плати у розмірі не менше
мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. 3.1.13. Забезпечувати надання приоритетного права для
отримання матеріальної допомоги згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) (зі
змінами та доповненнями) для соціально-побутових потреб,
працівникам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, нещасних
випадків, а також у зв'язку з тяжкою хворобою, смертю членів
сім'ї.
3.2. Профспілка зобов'язується: 3.2.1. Здійснювати контроль за: правильністю застосування положень системи матеріального і
морального стимулювання при підведенні підсумків роботи органів
державної податкової служби за звітний період; своєчасністю перерахування коштів на заробітну плату в
установах, організаціях на підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін. дотриманням в установах, організаціях та підприємствах, що
перебувають у сфері діяльності Сторін, порядку обов'язкового
погодження із Профспілкою прийняття рішень щодо питань змін в
оплаті праці, що погіршують умови, встановлені законодавством
України, генеральною та галузевою угодами. 3.2.2. Проводити разом з органами державної інспекції праці
Міністерства праці та соціальної політики України перевірки у
зв'язку з порушенням строків виплати заробітної плати. 3.2.3. Вимагати розірвання трудового договору (контракту) з
керівником установи, організації та підприємства, що перебуває у
сфері діяльності Сторін, у випадку порушення цим керівником
законодавства України про працю, про колективні договори і угоди,
а також Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
4. Житлово-побутове, медичне, культурне
обслуговування, організація оздоровлення
і відпочинку працівників
4.1. Адміністрація зобов'язується: 4.1.1. Забезпечувати створення і утримання в усіх установах,
організаціях, підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, медичних пунктів, кімнат гігієни жінок, кімнат
психологічного розвантаження. 4.1.2. Забезпечувати створення оптимальних умов діяльності
органів державної податкової служби України з урахуванням відомчих
нормативних вимог для забезпечення належної організації та
функціонування структурних підрозділів всіх рівнів відповідно до
затвердження кошторисних призначень та проведення фінансування на
зазначені цілі. 4.1.3. Передавати у безоплатне користування відповідним
організаціям профспілки будинки, приміщення, бази відпочинку,
котеджі, дитячі табори, їдальні, інші споруди, призначені для
ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та
спортивної роботи серед працівників та членів їх сімей відповідно
до статті 43 Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ), а також надавати відповідну
матеріально-технічну та інформаційну допомогу для забезпечення
належної експлуатації зазначених об'єктів. 4.1.4. Забезпечувати надання працівникам матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на
оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. 4.1.5. Не припускатися прийняття рішень про ліквідацію,
перепрофілювання, передачу іншому власнику об'єктів
соціально-культурної сфери, які належать установам, організаціям,
підприємствам, що перебувають у сфері діяльності Адміністрації,
без погодження з Профспілкою. 4.1.6. Сприяти працівникам, які відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 року N 182
( 182-2004-п ) "Про затвердження Порядку надання державним
службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення
житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва
або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків" в
отриманні необхідних документів для одержання безвідсоткового
кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи
індивідуальних житлових будинків. 4.1.7. Вживати заходів по виділенню місцевими органами влади
земельних ділянок для будівництва житла для працівників органів
державної податкової служби 4.1.8. Письмово погоджувати із профспілкою порядок надання
житла працівникам ДПА України, які потребують поліпшення житлових
умов і знаходяться на обліку. 4.1.9. Здійснювати оздоровлення ветеранів податкової служби у
відомчих оздоровницях по цінах, встановлених для працівників
органів державної податкової служби за умови затвердження
кошторисних призначень та проведення фінансування на зазначені
цілі. 4.1.10. Сприяти створенню на підприємствах, установах,
організаціях, що перебувають у сфері діяльності Сторін, колективів
фізичної культури і спортивних клубів.
4.2. Профспілка зобов'язується: 4.2.1. Організовувати оздоровлення та відпочинок членів
профспілки та членів їх сімей відповідно до положення про надання
путівок на оздоровлення та відпочинок членам профспілки
працівників органів державної податкової служби відомчих
організацій та членам їх сімей, затвердженого постановою
Центральної Ради Всеукраїнської професійної спілки працівників
органів державної податкової служби. 4.2.2. Здійснювати контроль за своєчасністю виплати
працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по
вагітності та пологах, допомоги при народженні дитини, допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Брати участь
в роботі комісій установ, організацій, підприємств, що перебувають
у сфері діяльності Сторін, із загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
в порядку, визначеному законодавством. 4.2.3. Контролювати експлуатацію об'єктів, призначених для
ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та
спортивної роботи серед працівників та членів їх сімей, а також
об'єктів, переданих відповідним організаціям профспілки. 4.2.4. Організовувати під час зимових канікул
новорічно-різдвяні свята для дітей та учнівської молоді. 4.2.5. Здійснювати експлуатацію оздоровниць, будинків,
споруд, приміщень, що були передані адміністрацією для ведення
культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурно-спортивної роботи
серед працівників органів державної податкової служби. Нести
відповідальність за утримання об'єктів в належному стані,
здійснювати необхідні ремонтні та естетичні оздоблення. 4.2.6. Здійснювати контроль за дотриманням основного порядку
надання житла працівникам ДПА України, які потребують поліпшення
житлових умов і знаходяться на обліку. У випадку виявлення
порушень, інформувати Адміністрацію і ініціювати захист інтересів
працівників у судовому порядку.
5. Охорона праці
5.1. Адміністрація зобов'язується: 5.1.1. Забезпечувати неухильне дотримання роботодавцями
положень Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та інших
нормативно-правових актів про охорону праці, а також законодавства
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 5.1.2. Забезпечувати створення роботодавцями на робочих
місцях в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до
нормативно-правових актів, а також додержання ними вимог
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 5.1.3. Забезпечувати щорічне розроблення та здійснення
заходів спрямованих на приведення умов праці у відповідність з
вимогами санітарно-гігієнічних норм. 5.1.4. Забезпечувати щорічне збільшення витрат на охорону
праці на одного працюючого за умови затвердження кошторисних
призначень та проведення фінансування на зазначені цілі. 5.1.5. Забезпечувати проведення за рахунок роботодавця
проходження працівниками під час прийняття на роботу і в процесі
роботи інструктажу, навчання з питань охорони праці, з надання
першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил
поведінки у разі виникнення аварії. 5.1.6. Забезпечувати здійснення роботодавцем під час
укладання трудового договору інформування працівника під розписку
про умови праці та про наявність на його робочому місці
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто,
можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на
пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до
законодавства України. 5.1.7. Забезпечувати створення роботодавцем в установах,
організаціях та підприємствах, що перебувають в сфері діяльності
Сторін, з кількістю працюючих 50 і більше осіб згідно із Законом
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) від 14 жовтня 1992 року (в
редакції Закону від 21 листопада 2002 року) ( 229-15 ) служби
охорони праці відповідно до наказу Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року N 255
( z1526-04 ) "Про Типове положення про службу охорони праці". 5.1.8. Забезпечувати проведення за рахунок роботодавця
щорічного проходження працівниками, зайнятими на роботах з
підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі,
спеціального навчання і перевірки знань відповідних
нормативно-правових актів з охорони праці. Забезпечувати
проходження посадовими особами, діяльність яких пов'язана з
організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу
і періодично (один раз на три роки), навчання та перевірки знань з
питань охорони праці за участю організацій профспілки. 5.1.9. Забезпечувати за рахунок роботодавця за встановленими
нормами на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а
також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими
метеорологічними умовами, видачу працівникам безоплатно
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту (додаток 5), а також мийних та
знешкоджувальних засобів. Засоби індивідуального захисту інших
професій та посад працівників видаються залежно від характеру та
умов виконуваних робіт. 5.1.10. Забезпечувати за рахунок роботодавця придбання,
комплектування та утримання ним засобів індивідуального захисту
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.
Забезпечувати у разі передчасного зношення цих засобів не з вини
працівника заміну їх роботодавцем за рахунок роботодавця. 5.1.11. Забезпечувати здійснення роботодавцем належного
утримання будівель, споруд, виробничого обладнання, машин,
механізмів та устаткування, транспортних засобів, а також
моніторингу за їх технічним станом шляхом щорічного включення в
кошторис на утримання органів ДПС коштів на поточні ремонти, а у
разі подання заявки на проведення капітального ремонту, включати в
кошторис видатків на утримання органів ДПС на поточний рік. 5.1.12. Забезпечувати видачу працівникам на роботах із
шкідливими умовами праці безоплатно молока або інших рівноцінних
харчових продуктів відповідно до Порядку безоплатної видачі молока
або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям,
зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженого
постановою Державного комітету Союзу РСР з праці та соціальних
питань, Президії Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок
від 16 грудня 1987 року N 731/П-13 ( v0731400-87 ). 5.1.13. Забезпечувати надання працівникам на роботах з
особливо шкідливими умовами праці безоплатного
лікувально-профілактичного харчування відповідно до постанови
Державного комітету Ради Міністрів Союзу РСР з праці та соціальних
питань, Президії Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок
від 7 січня 1977 року N 4/П-1 ( v0004400-77 ) "Про затвердження
Переліку виробництв, професій і посад, робота у яких дає право на
безоплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у
зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього
харчування, норм безоплатної видачі вітамінних препаратів та
правил безоплатної видачі лікувально-профілактичного харчування". 5.1.14. Забезпечувати здійснення роботодавцем фінансування
охорони праці. В установах, організаціях, підприємствах, що
утримуються за рахунок бюджету і перебувають у сфері діяльності
Сторін, витрати на охорону праці передбачаються в бюджеті і
становлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці, в порядку
визначеному Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) від
14 жовтня 1992 року (в редакції Закону України від 21 листопада
2002 р.) ( 229-15 ). 5.1.15. Забезпечувати виділення та використання коштів на
виконання комплексних планів заходів з охорони праці в установах,
організаціях на підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, згідно із затвердженими кошторисами. У разі не включення
до кошторису витрат на комплексні плани заходів з охорони праці
повертати кошториси на доопрацювання. 5.1.16. Забезпечувати здійснення комплексних заходів,
спрямованих на усунення шкідливих факторів виробничого середовища. 5.1.17. Забезпечувати включення представників організацій
профспілки до комісій з розслідування нещасних випадків на
виробництві, в установах, організаціях, на підприємствах, що
перебувають у сфері діяльності Сторін. 5.1.18. Забезпечувати проведення роботодавцем за свої кошти
фінансування та організації попередніх (під час прийняття на
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у
професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб
віком до 21 року. Забезпечувати за результатами періодичних
медичних оглядів, у разі потреби, проведення відповідних
оздоровчих заходів. 5.1.19. Забезпечувати проведення роботодавцем за свій рахунок
позачергового медичного огляду працівників: за заявою працівника,
якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з
умовами праці; за власною ініціативою, якщо стан здоров'я
працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки. 5.1.20. Забезпечувати проведення щорічного профілактичного
медичного огляду державних службовців відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління
державної служби України, Державного управління справами від
18 лютого 2003 року N 75/24/1 ( z0184-03 ) "Про проведення
щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців"
(зі змінами та доповненнями), а також за наявності коштів -
проведення профілактичних щеплень працівників за умови
затвердження кошторисних призначень та проведення фінансування на
зазначені цілі. 5.1.21. Забезпечувати придбання роботодавцем для власної
установи, організації, підприємства, що перебуває у сфері
діяльності Сторін, однієї медичної аптечки першої медичної
допомоги, проводити медичне обслуговування працівників шляхом
включення до кошторису видатків на утримання органів державної
податкової служби. 5.1.22. Забезпечувати надання жінкам, що мають дітей віком до
півтора року, крім загальної перерви для відпочинку і харчування,
додаткової перерви для годування дитини в порядку та умовах,
визначених статтею 183 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ). 5.1.23. Заслуховувати не рідше одного разу на рік за участю
Профспілки питання про стан охорони праці в установах,
організаціях, на підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін, на засіданнях Колегії Адміністрації. 5.1.24. Забезпечувати здійснення роботодавцями інформування
працівників та відповідні організації профспілки про стан охорони
праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань
і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення в
установах, організаціях на підприємствах, що перебувають у сфері
діяльності Сторін, умов і безпеки праці на рівні нормативних
вимог. 5.1.25. Забезпечувати працівникам та організаціям профспілки
доступ до інформації та документів, що містять результати
атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні
заходи, результати розслідування, обліку та аналізу нещасних
випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також
до повідомлень, подань та приписів органів державного управління і
державного нагляду за охороною праці. 5.1.26. Забезпечувати своєчасне проведення атестації робочих
місць. 5.1.27. Забезпечувати відшкодування роботодавцем збитків,
завданих фізичним особам через порушення вимог з охорони праці. 5.1.28. Забезпечувати відшкодування роботодавцем витрат на
проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії та
ліквідації її наслідків, на розслідування і проведення експертизи
причин аварії, нещасного випадку або професійного захворювання, на
складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці осіб,
які проходять обстеження щодо наявності професійного захворювання
а також інших витрат, передбачених законодавством України. 5.1.29. Забезпечити відповідно до статті 18 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) обов'язкове
державне особисте страхування посадових осіб органів державної
податкової служби за рахунок коштів державного бюджету на випадок
загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх
останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або
каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до
п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від
ступеня втрати працездатності) у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. 5.1.30. Забезпечити впровадження у виробництво безпечних
технологій, нової техніки з метою створення здорових і безпечних
умов праці. Забезпечувати щорічне оновлення оргтехніки не менш ніж
30% за умови затвердження кошторисних призначень та проведення
фінансування на зазначені цілі та отримання дозволу Кабінету
Міністрів України на зазначені заходи. 5.1.31. Забезпечити соціальний захист ветеранів праці та
людей похилого віку, які працюють в установах, організаціях на
підприємствах, що перебувають у сфері діяльності Сторін.
5.2. Профспілка зобов'язується: 5.2.23. Здійснювати громадський контроль за додержанням
законодавства про охорону праці, створенням безпечних і
нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових
умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими
засобами індивідуального та колективного захисту. 5.2.24. Брати участь у складі відповідних комісій щодо
розслідування нещасних випадків на виробництві та випадків
професійних захворювань. 5.2.25. Брати участь у опрацюванні та прийнятті нових,
перегляді і скасуванні чинних нормативно-правових актів з охорони
праці. 5.2.26. Погоджувати відомчі правила і норми охорони праці.
6. Гарантії діяльності організацій профспілки
6.1. Адміністрація зобов'язується: 6.1.1. Безоплатно надавати організаціям профспілки для
здійснення статутної діяльності приміщення з усім обладнанням,
опаленням, освітленням, прибиранням, охороною як для роботи
органів, так і для проведення зборів працівників, а також
комп'ютерну та іншу техніку, транспорт та засоби зв'язку, що
включають зокрема: - підключення їх до комп'ютерно-пошукової правової системи
"Ліга: Закон"; - користування транспортною системою електронної пошти та
комп'ютерної мережі податкової служби для забезпечення вирішення
питань, пов'язаних з проведенням статутної діяльності профспілки. 6.1.2. Забезпечувати здійснення роботодавцями (бухгалтеріями)
за заявами працівників щомісячного і безоплатного нарахування
членських профспілкових внесків по листках непрацездатності та на
заробітну плату працівників, а також перерахування їх на
банківські рахунки відповідних організацій профспілки протягом
трьох банківських днів після виплати заробітної плати. 6.1.3. Не допускати зміни умов трудового договору, оплати
праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників,
які є членами виборних профспілкових органів, без попередньої
згоди виборного органу, членами якого вони є. 6.1.4. Не допускати звільнення членів виборного
профспілкового органу установи, організації (у тому числі
структурних підрозділів), підприємства, що перебувають у сфері
діяльності Сторін, його керівників, профспілкового представника
(там, де не обирається виборний орган профспілки) за відсутності
попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також
виборного органу профспілки вищого рівня. 6.1.5. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця
працівників, які обиралися до складу профспілкових органів
установи, організації, підприємства протягом одного року після
закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної
ліквідації установи, організації, підприємства, що перебуває у
сфері діяльності Сторін, виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я,
який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення
працівником дій, за які законодавством передбачена можливість
звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається
працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих
органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за
власним бажанням за винятком випадків, коли це обумовлено станом
здоров'я. 6.1.6. Забезпечувати надання працівникам, звільненим з роботи
у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів,
після закінчення терміну їх повноважень, попередньої посади
(роботи) або за згодою працівника - іншої рівноцінної посади
(роботи). 6.1.7. Забезпечувати надання членам виборних профспілкових
органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових
обов'язків, вільного від роботи часу (із збереженням середньої
заробітної плати) для участі в консультаціях і переговорах,
виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового
колективу, а також для участі в роботі виборних профспілкових
органів (не менше ніж дві години на тиждень). 6.1.8. Забезпечувати надання додаткової відпустки тривалістю
до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за
рахунок роботодавця на час профспілкового навчання працівникам,
обраним до складу виборних профспілкових органів установи,
організації, підприємства, що перебуває у сфері діяльності Сторін. 6.1.9. Забезпечувати за працівниками, обраними до складу
виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві
в установі або організації, що перебуває у сфері діяльності
Сторін, збереження соціальних пільг та заохочень, встановлених для
інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства
України. 6.1.10. Забезпечувати надання роботодавцями на вимогу
представників організацій профспілки відповідних документів,
відомостей та пояснень щодо умов праці, виконання колективних
договорів і угод, додержання законодавства про працю та
соціально-економічних прав працівників, у тому числі розрахунків з
оплати праці та загальнообов'язкового державного соціального
страхування, документів про використання коштів на соціальні і
культурні заходи та житлове будівництво. 6.1.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників
організацій профспілки до підприємств, в установи, організації, що
перебувають у сфері діяльності Сторін. 6.1.12. Забезпечувати погодження з відповідними організаціями
профспілки всіх нормативних актів органів державної податкової
служби, що стосуються питань умов, охорони, оплати праці,
застосування до працівників заходів заохочення. 6.1.13. Забезпечувати здійснення установами, організаціями,
підприємствами, що перебувають у сфері діяльності Сторін,
відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям на
культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, не
менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на
валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення
додаткових бюджетних асигнувань. Здійснювати разом з Профспілкою постійний моніторинг
дотримання вимог ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) стосовно відрахування
роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям на
культурно-масову і фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах,
передбачених колективним договором, але не менш ніж 0,3 відсотка
фонду оплати праці. 6.1.14. Сприяти здійсненню представниками організацій
профспілки перевірок роботи закладів торгівлі, громадського
харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків,
транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування,
що належать або надають послуги підприємствам, установам,
організаціям, в яких працюють члени профспілки. 6.1.15. Не перешкоджати розміщенню профспілкою власної
інформації у приміщеннях і на території установ, організацій,
підприємств, що перебувають у сфері діяльності Сторін, в доступних
для працівників місцях. 6.1.16. Надавати на вимогу первинних профспілкових
організацій відомостей про юридичну особу, ідентичних інформації,
яку юридична особа щороку подає державному реєстратору. 6.1.17. Забезпечувати збереження права на отримання житла
працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу
виборних профспілкових органів. 6.1.18. Сприяти укладенню колективних договорів в установах,
організаціях та підприємствах, що перебувають у сфері діяльності
Сторін. 6.1.18. З метою підвищення правової підготовки представників
Сторін та ефективного контролю за виконанням положень угоди,
колективних договорів забезпечувати для представників Сторін
щорічне проведення навчання протягом 2 - 4 днів із збереженням
заробітної плати за місцем основної роботи.
7. Прикінцеві положення
7.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється Сторонами.
7.2. Сторони зобов'язуються: 7.2.1. Своєчасно вносити до Угоди зміни та доповнення. 7.2.2. Створювати умови для ознайомлення всіх працівників з
даною Угодою. 7.2.3. Інформувати не менше, ніж два рази на рік, один одного
про виконання зобов'язань за Угодою.
7.3. Представники Сторін, з вини яких порушено чи не виконано
зобов'язання, передбачені Угодою, притягаються до відповідальності
у порядку, встановленому законодавством.
7.4. Угода укладена в двох примірниках, по одному з яких
зберігається у кожної Сторони.
Голова Державної податкової
адміністрації України С.В.Буряк
Голова Центральної Ради
Всеукраїнської професійної
спілки працівників органів
державної податкової служби О.І.Кислиця

Додаток 1
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової адміністрації
України і Всеукраїнською
професійною спілкою
працівників органів
державної податкової
служби на 2009 - 2011 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад, професій, робота на яких надає
працівникам з ненормованим робочим днем право
на щорічну додаткову відпустку
за особливий характер праці

------------------------------------------------------------------ | N | Назва професії |Тривалість відпустки| |з/п| | | |---+---------------------------------------+--------------------| | 1 |Професії працівників Всеукраїнської | 6 | | |професійної спілки працівників органів | | | |державної податкової служби та її | | | |організацій | | |---+---------------------------------------+--------------------| | 2 |Директор (начальник, інший керівник), | 6 | | |заступник директора (начальника, | | | |іншого керівника) | | |---+---------------------------------------+--------------------| | 3 |Головний інженер, головний бухгалтер | 6 | |---+---------------------------------------+--------------------| | 4 |Начальник відділу, групи, сектора, бюро| 6 | | |цеху, дільниці, експедиції, партії | | | |(геодезичної, геологічної, промислової,| | | |топографічної), лабораторії, | | | |господарства (реагентного, | | | |житлово-комунального, складського), | | | |виробництва, зміни (з оперативного | | | |управління у транспортуванні газу, у | | | |промисловості, транспорті, складському | | | |господарстві, зв'язку, обчислювальному | | | |центрі), бригади, охорони (пожежної, | | | |сторожової), бази; його заступник | | |---+---------------------------------------+--------------------| | 5 |Завідувач відділу, групи, сектору, бюро| 6 | | |дільниці (ветеринарної, | | | |сортовипробувальної), експедиції, | | | |лабораторії, господарства, виробництва | | | |бази (аптечної, перевалочної, | | | |білизнової, учбово-наукової) | | |---+---------------------------------------+--------------------| | 6 |Інженер, інженер-проектувальник | 6 | | |(планування міст, цивільне будівництво)| | | |інженер-електронік, механік, енергетик | | | |маркшейдер, диспетчер, конструктор | | | |(комп'ютерних систем, інших галузей | | | |інженерної справи, взуття, одягу), | | | |технолог, геодезист, архітектор, | | | |економіст, бухгалтер, | | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, | | | |психолог, соціолог | | |---+---------------------------------------+--------------------| | 7 |Науковий співробітник, учений секретар | 6 | |---+---------------------------------------+--------------------| | 8 |Виконавець робіт (вишкобудування, з | 6 | | |ремонту і налагодження енергетичного | | | |устаткування), майстер | | |---+---------------------------------------+--------------------| | 9 |Завідувач канцелярії, складу, кабінету | 4 | | |(агрохімічного, учбового, технічного, з| | | |охорони праці, з воєнно-технічної | | | |підготовки), бібліотеки, архіву, | | | |майстерні, клубу, фотолабораторії; їх | | | |заступники | | |---+---------------------------------------+--------------------| |10 |Касир, інкасатор, табельник, | 4 | | |копіювальник, коректор (коригування | | | |текстів), діловод, нарядник, кресляр, | | | |бібліотекар, секретар, художник (всі | | | |спеціальності), товарознавець, | | | |інструктор, інспектор, методист, | | | |експедитор, обліковець (реєстрація | | | |бухгалтерських даних), архіваріус, | | | |технік, адміністратор, комендант, | | | |комірник, кастелянка, гардеробник, | | | |тренер, спортсмен-професіонал з виду | | | |спорту | | |---+---------------------------------------+--------------------| |11 |Водій автотранспортних засобів | 6 | |---+---------------------------------------+--------------------| |12 |Оператор комп'ютерного набору | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової адміністрації
України і Всеукраїнською
професійною спілкою
працівників органів
державної податкової
служби на 2009 - 2011 роки

ПЕРЕЛІК
доплат та надбавок до тарифних ставок
і посадових окладів працівників об'єднань,
підприємств і організацій, що мають
галузевий характер

------------------------------------------------------------------ | Назва доплат і надбавок | Розміри доплат і надбавок | |--------------------------------+-------------------------------| |Доплати: | | |За суміщення професій (посад) |доплати одному працівнику | | |максимальними розмірами не | | |обмежуються і визначаються | | |наявністю одержаної економії за| | |тарифними ставками і окладами | | |суміщуваних посад працівників | |За розширення зони |доплати одному працівнику | |обслуговування або збільшення |максимальними розмірами не | |обсягу робіт |обмежуються і визначаються | | |наявністю одержаної економії за| | |тарифними ставками і окладами, | |За виконання обов'язків |які могли б виплачуватися за | |тимчасово відсутнього працівника|умови дотримання нормативної | | |чисельності працівників | |За інтенсивність праці |до 100 відсотків тарифної | | |ставки (окладу) відсутнього | | |працівника | |За роботу в нічний час |до 12 відсотків тарифної ставки| | |(окладу) | |За керівництво бригадою |40 відсотків годинної тарифної | |(бригадиру, не звільненому від |ставки (посадового окладу) за | |основної роботи) |кожну годину роботи в цей час | | |доплата диференціюється залежно| | |від кількості робітників у | | |бригаді (до 10 працівників - | | |15%, понад 10 - 20%, понад 25 | | |осіб - 25% від розміру | | |посадового окладу (тарифної | | |ставки) бригадира. Ланковим | |На період освоєння нових норм |(якщо чисельність ланки | |трудових затрат |перевищує 5 осіб) | | |встановлюється доплата в | | |розмірі до 50 відсотків | | |відповідної доплати бригадиру | |За роботу у важких і шкідливих |підвищення відрядних розцінок | |умовах праці |до 20 відсотків, підвищення | | |тарифних ставок до 10 відсотків| | |за роботу у важких | | |(вантажувальні роботи) і | | |шкідливих умовах праці (малярні| | |електрогазозварювальні роботи) | | |- 4, 8 та 12 відсотків; | |За роботу у вечірній час - з 18 |20 відсотків годинної тарифної | |до 22 годин (при багатозмінному |ставки (окладу, посадового | |режимі роботи) |окладу) за кожну годину роботи | | |в цей час | |За використання в роботі |10 відсотків посадового | |дезінфікувальних засобів, а |(місячного) окладу | |також працівникам, які зайняті | | |прибиранням туалетів | | |Водіям автотранспортних засобів |25 відсотків тарифної ставки за| |за ненормований робочий день |відпрацьований робочий час | |Надбавки: | | |За високу професійну |диференційовані надбавки до | |майстерність |тарифних ставок робітників: | | |III розряду - 12 відсотків; | | |IV розряду - 16 відсотків; | | |V розряду - 20 відсотків; | | |VI і вищих розрядів - 24 | | |відсотки тарифної ставки | | |(окладу) | |За класність водіям легкових і |водіям (машиністам) 2-го класу | |вантажних автомобілів, автобусів|- 10 відсотків, 1-го класу - 25| | |відсотків встановленої тарифної| | |ставки за відпрацьований водієм| | |(машиністом) час | |За високі досягнення у праці |до 50 відсотків посадового | | |окладу | |За виконання особливо важливої |до 50 відсотків посадового | |роботи на певний термін |окладу | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової адміністрації
України і Всеукраїнською
професійною спілкою
працівників органів
державної податкової
служби на 2009 - 2011 роки

КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень місячних тарифних ставок
(окладів, посадових окладів) і мінімальної
заробітної плати працівників підприємств
з експлуатації адмінбудинків державних
податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, Державної податкової
адміністрації України

------------------------------------------------------------------ | N | Професія | Кількість мінімальних заробітних | |з/п| | плат у тарифній ставці (окладі, | | | | посадовому окладі) по групах | | | | залежно від середньооблікової | | | | чисельності працівників в | | | | еквіваленті повної зайнятості в | | | | середньому на рік (осіб) | | | |----------------------------------| | | | До 150 | 151 - 300 |301 - 500 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-------------------------+----------------------------------| | 1 |Директор (начальник, | Згідно з контрактом | | |інший керівник) | | | |підприємства | | |---+-------------------------+----------------------------------| | 2 |Заступник директора | 1,8 - 1,9 | 1,9 - 2,3 |2,6 - 3,6 | | |(начальника, іншого | | | | | |керівника) підприємства | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| | 3 |Головний інженер | 1,8 - 1,9 | 1,9 - 2,3 |2,6 - 3,6 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| | 4 |Інженер з охорони праці | 1,3 - 1,5 | 1,5 - 1,9 |1,9 - 2,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| | 5 |Інженери інших | 1,3 - 1,5 | 1,5 - 1,9 |1,8 - 2,6 | | |спеціальностей 1 | | | | | |категорії | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| | 6 |Інженери інших | 1,2 - 1,4 | 1,4 - 1,8 |1,7 - 2,4 | | |спеціальностей 2 | | | | | |категорії | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| | 7 |Головний бухгалтер | 1,8 - 1,9 | 1,9 - 2,3 |2,6 - 3,6 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| | 8 |Заступник головного | 1,5 - 1,6 | 1,6 - 2,0 |2,1 - 3,1 | | |бухгалтера | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| | 9 |Провідний бухгалтер | х | х |2,1 - 3,1 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |10 |Бухгалтер першої | 1,3 - 1,5 | 1,5 - 1,9 |1,9 - 2,6 | | |категорії | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |11 |Бухгалтер другої | 1,2 - 1,4 | 1,4 - 1,8 |1,7 - 2,4 | | |категорії | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |12 |Провідний економіст | х | х |2,1 - 3,1 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |13 |Економіст першої | 1,3 - 1,5 | 1,5 - 1,9 |1,9 - 2,6 | | |категорії | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |14 |Економіст другої | 1,2 - 1,4 | 1,4 - 1,8 |1,7 - 2,4 | | |категорії | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |15 |Провідний юрисконсульт | х | х |2,1 - 3,1 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |16 |Юрисконсульт | 1,2 - 1,4 | 1,4 - 1,8 |1,8 - 2,6 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |17 |Касир | 1,0 - 1,2 | 1,2 - 1,4 |1,4 - 1,7 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |18 |Касир квитковий | х | х |1,4 - 1,7 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |19 |Начальник відділу | 1,4 - 1,6 | 1,6 - 2,0 |2,2 - 3,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |20 |Заступник начальника | 1,3 - 1,5 | 1,5 - 1,9 |1,9 - 2,9 | | |відділу | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |21 |Інспектор |1,14 - 2,1 |1,14 - 2,1 |1,14 - 2,1| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |22 |Інспектор з кадрів | 1,2 - 1,4 | 1,4 - 1,8 |1,8 - 2,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |23 |Інспектор з | х | х |1,8 - 2,0 | | |оборонно-масової роботи | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |24 |Інспектор з контролю за | х | х |1,6 - 1,9 | | |технічним утриманням | | | | | |будинків | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |25 |Інспектор з охорони праці| х | х |1,8 - 2,3 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |26 |Інспектори інших | х | х |1,7 - 2,2 | | |спеціальностей | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |27 |Прибиральник службових | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |приміщень | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |28 |Прибиральник територій | 1,0 | 1,0 |1,0 - 1,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |29 |Мийник-прибиральник | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 | | |рухомого складу | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |30 |Слюсар-сантехнік |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |31 |Слюсар з ремонту |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |автомобілів | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |32 |Слюсар-ремонтник |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |33 |Слюсар з обслуговування |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |теплових пунктів | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |34 |Слюсар з обслуговування |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |теплових мереж | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |35 |Слюсар з КВПтаА |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |(електромеханіка) | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |36 |Слюсар будівельний |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |37 |Старший механік | 1,3 - 1,5 | 1,5 - 1,9 |1,9 - 2,6 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |38 |Механік | 1,2 - 1,4 | 1,4 - 1,8 |1,8 - 2,5 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |39 |Начальник дільниці | 1,4 - 1,6 | 1,6 - 2,0 |2,0 - 2,5 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |40 |Начальник служби | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |2,0 - 3,0 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |41 |Заступник начальника | 1,3 - 1,5 | 1,5 - 1,9 |1,9 - 2,4 | | |служби | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |42 |Електрозварник ручного |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |зварювання | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |43 |Електрогазозварник |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |44 |Електромонтер з |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |обслуговування | | | | | |електроустановок | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |45 |Електромонтер з ремонту |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |та обслуговування | | | | | |електроустаткування | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |46 |Електромонтер |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |охоронно-пожежної | | | | | |сигналізації | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |47 |Електромонтер станційного|1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |устаткування телефонного | | | | | |зв'язку | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |48 |Електромонтер з ремонту |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |та обслуговування | | | | | |апаратури та пристроїв | | | | | |зв'язку | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |49 |Електромонтер станційного|1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |радіотелевізійного | | | | | |устаткування | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |50 |Завідувач виробництва | 1,3 - 1,5 | 1,3 - 1,5 |1,8 - 2,8 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |51 |Завідувач складу | х | х |1,3 - 2,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |52 |Завідувач медичного | х | х |1,5 - 2,4 | | |пункту | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |53 |Завідувач господарства | х | х |1,4 - 2,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |54 |Машиніст двигунів |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |внутрішнього згорання | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |55 |Машиніст холодильних |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |установок | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |56 |Комірник | 1,0 - 1,2 | 1,2 - 1,4 |1,2 - 1,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |57 |Агент з постачання | 1,0 - 1,2 | 1,2 - 1,4 |1,5 - 2,0 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |58 |Майстер | 1,2 - 1,4 | 1,4 - 1,8 |1,8 - 2,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |59 |Диспетчер | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 |1,4 - 1,8 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |60 |Товарознавець | 1,0 - 1,4 | 1,4 - 1,8 |1,8 - 2,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |61 |Продавець |1,0 - 1,14 |1,0 - 1,14 |1,0 - 1,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |62 |Секретар | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 |1,2 - 1,7 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |63 |Комендант | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 |1,14 - 1,6| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |64 |Кастелянка | 1,0 - 1,1 | 1,0 - 1,1 |1,0 - 1,1 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |65 |Охоронник | 1,0 | 1,0 |1,0 - 1,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |66 |Двірник | 1,0 | 1,0 |1,0 - 1,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |67 |Оператор котельні |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |68 |Токар |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |69 |Тракторист |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |70 |Водій автотранспортних |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |засобів | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |71 |Лицювальник-плиточник |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |72 |Маляр, штукатур |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |73 |Столяр, тесляр |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |74 |Підсобний робітник | 1,0 - 1,1 | 1,0 - 1,1 |1,0 - 1,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |75 |Ліфтер | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 |1,0 - 1,2 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |76 |Гардеробник | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |77 |Художник-оформлювач | 1,0 - 1,1 | 1,0 - 1,1 |1,0 - 1,5 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |78 |Палітурник, копіювальник | 1,0 - 1,1 | 1,0 - 1,1 |1,2 - 1,6 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |79 |Прасувальник | 1,0 - 1,1 | 1,0 - 1,1 |1,2 - 1,6 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |80 |Кравець | 1,0 - 1,1 | 1,0 - 1,1 |1,2 - 1,6 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |81 |Кухар |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |82 |Кондитер |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |83 |Буфетник |1,1 - 1,14 |1,1 - 1,14 |1,1 - 1,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |84 |Офіціант |1,1 - 1,14 |1,0 - 1,14 |1,0 - 1,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |85 |Мийник посуду | 1,0 - 1,1 | 1,0 - 1,1 |1,0 - 1,3 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |86 |Сестра медична |1,09 - 1,12|1,09 - 1,12|1,4 - 1,8 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |87 |Намотувальник котушок та |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| | |секцій електромашин | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |88 |Електромеханік |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |89 |Паркетник |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65 |1,2 - 1,65| |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |90 |Вантажник | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 |1,0 - 1,5 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |91 |Експедитор | 1,1 - 1,2 | 1,1 - 1,2 |1,1 - 1,5 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |92 |Адміністратор | х | х |1,5 - 1,8 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |93 |Перукар | 1,0 - 1,5 | 1,0 - 1,5 |1,0 - 1,5 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |94 |Озеленювач | х | х |1,4 - 1,8 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |95 |Натирач підлоги | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 |1,0 - 1,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |96 |Прибиральник виробничих | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |приміщень | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |97 |Завідувач пунктом | х | х |1,3 - 2,4 | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |98 |Завідувач підприємства | х | х |1,9 - 2,7 | | |громадського харчування | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |99 |Заступник завідувача | х | х |1,8 - 2,6 | | |підприємства громадського| | | | | |харчування | | | | |---+-------------------------+-----------+-----------+----------| |100|Оператор комп'ютерного |1,14 - 1,2 |1,14 - 1,2 |1,14 - 1,2| | |набору | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової адміністрації
України і Всеукраїнською
професійною спілкою
працівників органів
державної податкової
служби на 2009 - 2011 роки

КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень тарифних ставок робітників
першого розряду і мінімальної заробітної
плати за видами робіт та послуг

------------------------------------------------------------------ | Види робіт, діяльності | Кількість мінімальних | | | заробітних плат у тарифній | | | ставці розряду | |--------------------------------+-------------------------------| |Робітники, зайняті на ремонті та| | |обслуговуванні устаткування, | | |мереж, комунікацій, на | | |верстатних роботах, | | |слюсарі-інструментальники, інші | | |--------------------------------+-------------------------------| |I розряд | 1,2 | |--------------------------------+-------------------------------| |II розряд | 1,25 | |--------------------------------+-------------------------------| |III розряд | 1,3 | |--------------------------------+-------------------------------| |IV розряд | 1,4 | |--------------------------------+-------------------------------| |V розряд | 1,5 | |--------------------------------+-------------------------------| |VI розряд | 1,65 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Галузевої угоди
між адміністрацією Державної
податкової адміністрації
України і Всеукраїнською
професійною спілкою
працівників органів
державної податкової
служби на 2009 - 2011 роки

ПЕРЕЛІК
окремих професій, робота на яких надає
працівникові право безоплатного отримання
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту

--------------------------------------------------------------------- | N | Професія | Засоби | Період | |з/п| | індивідуального | експлуатації | | | | захисту | засобів, у | | | | | місяцях | |---+---------------------------+-------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |1. |Електромонтер з ремонту та |Костюм бавовняний | 12 | | |обслуговування |-------------------+---------------| | |електроустаткування, |Рукавиці | чергові | | |слюсар-ремонтник |діелектричні | | | | |-------------------+---------------| | | |Калоші діелектричні| чергові | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку на | | | | |вулиці, а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |2. |Машиніст двигунів |Костюм бавовняний | 12 | | |внутрішнього згоряння, |-------------------+---------------| | |намотувальник котушок та |Рукавиці | 2 | | |секцій електромашин |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Фартух бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку збору та | | | | |складування | | | | |відпрацьованих | | | | |люмінесцентних | | | | |ламп: | | | | |-------------------+---------------| | | |Халат бавовняний, | чергові | | | |чоботи та рукавиці | | | | |гумові | | | | |-------------------+---------------| | | |Захисні окуляри, | до зносу | | | |респіратор | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |3. |Слюсар-сантехнік |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |На мокрих дільницях| | | | |робіт, додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи гумові | 12 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |4. |Слюсар з |Костюм бавовняний | 12 | | |контрольно-вимірювальних |-------------------+---------------| | |приладів і автоматики, |Рукавиці | 2 | | |електромонтер |комбіновані | | | |охоронно-пожежної |-------------------+---------------| | |сигналізації |Рукавиці | чергові | | | |діелектричні | | | | |-------------------+---------------| | | |Калоші діелектричні| чергові | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |5. |Слюсар з обслуговування |Костюм бавовняний | 12 | | |теплових пунктів, слюсар з |-------------------+---------------| | |обслуговування теплових |Рукавиці | 2 | | |мереж |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |На мокрих дільницях| | | | |робіт додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи гумові | 12 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |6. |Слюсар-сантехнік |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт з ремонту | | | | |каналізаційної | | | | |мережі | | | | |-------------------+---------------| | | |Костюм брезентовий | 18 | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи гумові | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці гумові | чергові | | | |-------------------+---------------| | | |Протигаз шланговий | черговий | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |Штани бавовняні на | 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |7. |Електрогазозварник |Костюм зварника | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці з | до зносу | | | |іскростійких | | | | |матеріалів | | | | |-------------------+---------------| | | |Щиток ручний або | до зносу | | | |наголовний із | | | | |скельцями - | | | | |світлофільтрами | | | | |-------------------+---------------| | | |Каска захисна | чергова | | | |-------------------+---------------| | | |Захисні окуляри з | до зносу | | | |безколірними | | | | |скельцями | | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Костюм зимовий для | 36 | | | |зварників з | | | | |накладками ИМ-1 | | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи кирзові | 36 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |8. |Слюсар-ремонтник |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи гумові | до зносу | | | |-------------------+---------------| | | |Захисні окуляри або| до зносу | | | |щиток | | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |9. |Машиніст холодильних |Костюм бавовняний | 12 | | |установок |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Протигаз | до зносу | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |10.|Електромонтер станційного |Костюм бавовняний | 12 | | |устаткування телефонного |-------------------+---------------| | |зв'язку, електромонтер |Рукавиці | чергові | | |станційного |діелектричні | | | |радіотелевізійного |-------------------+---------------| | |устаткування, |Калоші діелектричні| чергові | | | електромеханік |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі в них, | | | | |нижчий за | | | | |допустиму: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |11.|Слюсар з ремонту |Костюм | 12 | | |автомобілів |віскозно-лавсановий| | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Берет | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Окуляри захисні | до зносу | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт з технічного | | | | |нагляду на | | | | |підйомниках: | | | | |-------------------+---------------| | | |Каска будівельна з | чергові | | | |підшоломником | | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |Штани бавовняні на | 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |12.|Водій автотранспортних |Рукавиці | 3 | | |засобів |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Жилет сигнальний | 24 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт з технічного | | | | |нагляду та на | | | | |підйомниках: | | | | |-------------------+---------------| | | |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Каска будівельна з | 24 | | | |підшоломником | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |13.|Мийник-прибиральник |Костюм бавовняний з| 12 | | |рухомого складу |водовідштовхуючим | | | | |просоченням з | | | | |капюшоном | | | | |-------------------+---------------| | | |Фартух прогумований| 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи гумові | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці гумові | 3 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |Штани бавовняні на | 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |14.|Інспектор |Костюм | 12 | | | |віскозно-лавсановий| | | | |-------------------+---------------| | | |Плащ бавовняний з | черговий | | | |водовідштовхуючим | | | | |просоченням з | | | | |капюшоном | | | | |-------------------+---------------| | | |Костюм | 24 | | | |віскозно-лавсановий| | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики | 24 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |Штани бавовняні на | 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |15.|Електромонтер |Костюм бавовняний | 12 | | |охоронно-пожежної |-------------------+---------------| | |сигналізації |Рукавиці | чергові | | | |діелектричні | | | | |-------------------+---------------| | | |Калоші діелектричні| чергові | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |16.|Підсобний робітник, натирач|Костюм бавовняний | 12 | | |підлоги |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Фартух прогумований| черговий | | | |з нагрудником | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |17.|Прибиральник території |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 2 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Фартух прогумований| черговий | | | |з нагрудником | | | | |-------------------+---------------| | | |Фартух бавовняний з| 12 | | | |нагрудником | | | | |-------------------+---------------| | | |Плащ прогумований | 36 | | | |-------------------+---------------| | | |Жилет сигнальний | 24 | | | |-------------------+---------------| | | |Напівчоботи шкіряні| 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |18.|Гардеробник |Халат бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт у приміщеннях| | | | |при температурі в | | | | |них, нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |19.|Майстер |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 1 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи гумові | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |20.|Маляр |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 1 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Респіратор | до зносу | | | |-------------------+---------------| | | |Окуляри захисні | до зносу | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |На роботах з | | | | |шкідливодіючими | | | | |фарбами: | | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці гумові на | чергові | | | |трикотажній основі | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |21.|Столяр |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 3 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Захисні окуляри або| до зносу | | | |щиток | | | | |-------------------+---------------| | | |Напальчники | до зносу | | | |-------------------+---------------| | | |Наколінники | чергові | | | |брезентові (на | | | | |ваті) | | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |22.|Токар |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 1 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Захисні окуляри або| до зносу | | | |щиток | | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |23.|Завідувач складу |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 3 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |24.|Будь-яка професія |Під час виконання | | | | |робіт на висоті | | | | |більше 1,3 метра: | | | | |-------------------+---------------| | | |Запобіжний пояс | черговий | | | |-------------------+---------------| | | |При виконанні робіт| | | | |з чищення | | | | |плодоовочів: | | | | |-------------------+---------------| | | |Фартух прогумований| 12 | | | |з нагрудником | | | | |-------------------+---------------| | | |Калоші гумові | 12 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |25.|Копіювальник, майстер |Халат бавовняний | 12 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |26.|Прибиральник виробничих та |Халат бавовняний | 12 | | |службових приміщень |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Костюм бавовняний | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці | 6 | | | |комбіновані | | | | |-------------------+---------------| | | |Напівчеревики | 12 | | | |шкіряні | | | | |-------------------+---------------| | | |При митті підлоги | 2 | | | |та місць загального| | | | |користування: | | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи гумові | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці гумові | 6 | | | |-------------------+---------------| | | |При виконанні робіт| | | | |узимку зовні, а | | | | |також у приміщеннях| | | | |при температурі у | | | | |них, нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці утеплені | 2 | | | |-------------------+---------------| | | |Напівчоботи шкіряні| 36 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |27.|Кравець, прасувальник |Халат бавовняний | 12 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |28.|Мийник посуду |Фартух прогумований| 12 | | | |з нагрудником | | | | |-------------------+---------------| | | |Рукавиці гумові | чергові | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |29.|Начальник господарчого |Костюм бавовняний | 12 | | |відділу, інженер |-------------------+---------------| | | |Черевики шкіряні | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |У випадку виконання| | | | |робіт узимку зовні,| | | | |а також у | | | | |приміщеннях при | | | | |температурі у них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково, а також | | | | |у приміщеннях при | | | | |температурі в них, | | | | |нижчій за | | | | |допустиму, | | | | |додатково | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка бавовняна на| 36 | | | |утеплювальній | | | | |підкладці | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |30.|Двірник |Костюм бавовняний | 12 | | | | |---------------| | | | | 12 | | | | |---------------| | | | | 1 | | | |-------------------+---------------| | | |випадку виконання | | | | |робіт узимку, | | | | |додатково: | | | | |-------------------+---------------| | | |Куртка ватна | 36 | | | |-------------------+---------------| | | |Чоботи кирзові | 12 | | | |-------------------+---------------| | | |Плащ непромокальний| 36 | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |31.|Комірник, завідувач |Халат бавовняний | 12 | | |господарством | | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |32.|Професії, пов'язані із |Халат бавовняний | 12 | | |проведенням | | | | |копіювально-розмножувальних| | | | |робіт | | | |---+---------------------------+-------------------+---------------| |33.|Охоронник |Формений одяг, | 24 | | | |костюм і черевики | | ---------------------------------------------------------------------вгору