Документ n0002217-96, поточна редакція — Прийняття від 29.02.1996

           ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Довідково-методичні настанови щодо застосування
ДК 005-96 "Класифікатор відходів"
( v0089217-96 )

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Класифікатор відходів ( v0089217-96 ) (далі - КВ) належить до
державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і
соціальної інформації, що створюється у межах державної програми
переходу України на міжнародну систему обліку та статистики.
Класифікатор відходів забезпечує інформаційне підтримування
вирішення широкого кола питань державного управління відходами та
ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності,
гармонізованої з міжнародними системами.
Зокрема: - у напрямку екології, захисту життя та здоров'я населення,
безпеки праці і т. ін. інформація про відходи повинна давати
підстави для прогнозування структури та обсягів утворення
небезпечних відходів, планування їх видалення з економічної сфери
таким чином, щоб це не ставило під загрозу і не піддавало
небажаному ризику здоров'я людей, тваринний світ і навколишнє
середовище; - у напрямку ресурсозбереження облік відходів, які можна
перетворити у вторинні матеріальні та енергетичні ресурси,
спрямований на забезпечення раціонального споживання первинної
сировини за рахунок регенерації, повторного використання та
рециркулювання відходів; - у напрямку структурної перебудови економіки статистична
інформація про походження відходів повинна використовуватися для
виявлення галузей діяльності та процесів, у яких вони утворюються,
структури відходів стосовно стадій життєвого циклу продукції
(послуг) та процесів їх утворення; це дасть можливість визначити
раціональну структуру видів економічної діяльності в Україні, що
забезпечить, з одного боку, найбільш ефективне використання її
інтелектуального, промислового, природного потенціалу, а з
другого, зменшення утворення відходів за рахунок застосування
мало- та безвідходних технологій; - у напрямку розвитку економіки, її інтеграції в світові
економічні процеси КВ ( v0089217-96 ) повинен використовуватися
для атестації виробництв та інших процесів, сертифікації продукції
(послуг) та систем якості за вимогами міжнародних та європейських
стандартів; - у напрямку створення системи управління відходами КВ
( v0089217-96 ) визначає об'єкти управління та основні функції
системи управління відходами (класифікація послуг, пов'язаних з
відходами, наведена в частині 2 КВ).
Використання КВ ( v0089217-96 ) створює нормативну базу для
проведення порівнювального аналізу структури та обсягу утворення
відходів у межах Європейської статистики усіх видів економічної
діяльності, у тому числі Європейської виробничої статистики,
статистики агрокомплексу, статистики послуг, а також
порівнювального аналізу послуг, пов'язаних з відходами, на
міжгалузевому, державному, міждержавному рівнях.
Для рішення на базі КВ ( v0089217-96 ) завдань статистичного
обліку небезпечних (токсичних) відходів, а також відходів, що
застосовують як вторинну сировину, та для забезпечення
впровадження КВ у сферу обліку та звітності під час переходу до
відповідних міжнародних систем створено таблиці відповідності
(перехідних ключів) між групами небезпечних (токсичних) відходів,
вторинної сировини (за затвердженою номенклатурою) і
класифікаційними угрупованнями КВ. Ці таблиці наведено відповідно
у додатках Ж та И.
Для заповнення на підприємствах (організаціях) існуючих форм
державної статистичної звітності з використанням КВ
( v0089217-96 ) рекомендовано такий порядок дій: - для кожної групи небезпечних (токсичних) відходів або
вторинної сировини у відповідній таблиці перехідних ключів
знаходять коди класифікаційних угруповань (далі - КУ) відходів за
класифікатором; - за кодами КУ знаходять у КВ ( v0089217-96 ) назви відходів,
які за таблицею відповідності включено до групи небезпечних
(токсичних) відходів або вторинної сировини; - у форму державної статистичної звітності заносять коди за
КВ ( v0089217-96 ) тільки тих КУ, які фактично є на підприємстві
(організації); - необхідні показники відходів зазначають згідно з чинними
інструкціями Міністерства статистики України.
Зв'язки між небезпечними складниками відходів та хімічними
речовинами першого класу небезпеки та гостроспрямованої дії,
штамами-продуцентами та продуктами біотехнології (згідно з
постановою КМ України N 440 ( 440-95-п ) від 20.06.95) встановлено
у таблиці відповідності (додаток К). Перелік забруднювальних
речовин першого класу небезпеки в атмосферному повітрі населених
місць наведено у додатку Л.
2. ОБ'ЄКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ
Об'єктами класифікації у КВ ( v0089217-96 ) є відходи, під
якими розуміють будь-які речовини та предмети, утворювані у
процесі виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок
техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого
призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи
переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища і
здоров'я людей або з метою повторного їх залучення у господарську
діяльність як матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, а
також послуги, пов'язані з відходами, що забезпечують повноту
опису, взаємозв'язаність та взаємоузгодженість об'єктів
класифікації.
До відходів належать: - залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо,
утворені під час виробництва продукції або виконання робіт, які
втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості (відходи
виробництва); - розкривні і супутні гірничі породи, що видобуваються у
процесі розроблення родовищ корисних копалин; - залишкові продукти збагачення та інших видів первинної
обробки сировини (шлам, пил, відсіви тощо); - новоутворені речовини та їх суміші, утворені в термічних,
хімічних та інших процесах і які не є метою даного виробництва
(шлак, зола, кубові залишки, інші тверді та пастоподібні
утворення, а також рідини та аерозолі); - залишкові продукти сільськогосподарського виробництва
(у т. ч. тваринництва), лісівництва і лісозаготівель; - бракована, некондиційна продукція усіх видів економічної
діяльності або продукція, забруднена небезпечними речовинами і
непридатна до використання; - неідентифікована продукція, застосування (експлуатація) або
вживання якої може спричинити непередбачені наслідки,
у т. ч. мінеральні добрива, отрутохімікати, інші речовини; - зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані,
фізично або морально зношені вироби та матеріали, які втратили
свої споживчі властивості (відходи споживання); - залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних
матеріалів тощо (побутові відходи); - осади очисних промислових споруд, споруд комунальних та
інших служб; - залишки від медичного та ветеринарного обслуговування,
медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості,
аптечної справи; - залишкові продукти всіх інших видів діяльності підприємств,
установ, організацій і населення; - матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів
або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені
чинними нормами, за умови, що використання них об'єктів та
субстанцій не передбачається (радіоактивні відходи).
3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
У класифікаторі відходів використовують такі терміни та
визначення.
Продукція - результат діяльності або виробничих процесів, що
має корисні властивості та призначений для використання
споживачем.
Виріб - одиниця промислової продукції, кількість якої
обчислюють у штуках (екземплярах).
Послуга - наслідок безпосередньої взаємодії між
постачальником та споживачем і внутрішньої діяльності
постачальника для задоволення потреб споживача.
Примітка. Послуга може бути пов'язана з виробництвом та
постачанням матеріальної продукції.
Бракована продукція - продукція, передавання якої споживачеві
не допускається через наявність дефектів.
Некондиційна продукція - продукція, яка: а) не відповідає нормативним вимогам або непридатна для
застосування за призначенням внаслідок забруднення; б) не може бути регенерована або відновлена чи використана
іншим способом за місцем її виробництва (утворення); в) підлягає обробленню (переробленню) у спеціалізованих
підприємствах або продажу як вторинний матеріальний ресурс
(сировина).
Неідентифікована продукція - продукція, яка не має
відповідного до нормативних вимог маркування або для якої відсутні
технічні специфікації (стандарти, технічні умови) і застосування
(споживання, експлуатація) якої може спричинити непередбачені
наслідки.
Зіпсована продукція - продукція: а) яка втратила свої функціональні та інші властивості,
встановлені нормативними вимогами, до закінчення терміну служби
(придатності); б) подальше застосування якої за її прямим призначенням може
спричинити непередбачені наслідки.
Відпрацьована продукція - продукція: а) яка у процесі експлуатації (споживання) втратила свої
функціональні та інші властивості, встановлені нормативними
вимогами, після закінчення терміну служби (придатності); б) яка у процесі експлуатації (споживання) стала
неремонтоздатною стосовно відновлення основних функціональних
властивостей відповідно до нормативних вимог; в) подальше застосування якої за її прямим призначенням може
спричинити непередбачені наслідки.
Матеріал - первинний предмет прані, який використовують для
виготовлення виробу.
Примітка. Залежно від того, чи входить маса матеріалу до маси
виробу під час виконання технологічного процесу, чи матеріал
витрачається під час виконання технологічного процесу, додатково
до вихідного матеріалу розрізняють основні (сировинні) і допоміжні
матеріали.
Напівфабрикат - предмет праці, який підлягає подальшому
оброблюванню на підприємстві-споживачі.
Комплектувальний виріб - виріб підприємства, який
застосовують як складову частину того, що випускають інші
підприємства.
Небезпечні відходи - відходи або їх суміші, що через
кількість, концентрацію певних компонентів, фізичні, хімічні чи
інфекційні характеристики можуть спричинити істотне підвищення
смертності або серйозні незворотні захворювання, а також можуть
спричинити значну небезпеку зараз або в майбутньому для людей,
навколишнього середовища і тому вимагають спеціальних методів та
засобів поводження з ними.
Процес - сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого
результату.
Фаза - визначений момент у ході розвитку будь-якого процесу.
Такі терміни, як "бракована продукція", "некондиційна
продукція" (у т. ч. забруднена продукція), "неідентифікована
продукція", "зіпсована продукція", "відпрацьована продукція"
використано як уніфіковані назви стану продукції, що
характеризують належність об'єкта класифікації до відходів.
4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КВ
Класифікатор відходів побудовано на єдиних засадах з
Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) та Державним
класифікатором продукції та послуг (ДКПП), особливістю яких є
класифікація об'єктів за їх походженням.
Такий підхід забезпечує взаємозв'язаність та
взаємоузгодженість ознак вищих класифікаційних угруповань
(далі - КУ) у КВ ( v0089217-96 ) з вищими КУ базових
класифікаторів КВЕД, ДКПП.
Під час побудови КВ ( v0089217-96 ) використано такі
принципи: - класифікація відходів за їх походженням (стосовно видів
економічної діяльності з урахуванням їх зв'язків та структури); - класифікація відходів за фазами процесу, на яких утворилися
відходи; - класифікація відходів за елементами фаз процесу, від яких
утворилися відходи; - системність побудови на базі логічно повної системи ознак
відходів; - кодування на базі ієрархії системи суттєвих ознак відходів; - встановлення зв'язків між подібними відходами на різних
стадіях життєвого циклу продукції; - відкритість побудови системи класифікації, яка дає
можливість введення ознак, важливих для рішення класу конкретних
завдань з екології, економіки, управління вторинними матеріальними
ресурсами, атестації виробництв, сертифікації продукції та систем
якості; - гармонізація з міжнародними та європейськими загальними
класифікаціями видів економічної діяльності, продукції, послуг та
європейським каталогом відходів; - співставність об'єктів класифікації у КВ ( v0089217-96 ) з
міжнародною класифікацією об'єктів стандартизації; - забезпечення можливості побудови єдиної схеми класифікації
та відповідних класифікаторів відходів для галузей, регіонів,
гармонізованих з державним; - співставність класифікації об'єктів у КВ ( v0089217-96 ) і
класифікації об'єктів управління в системах управління якістю та
системах управління навколишнім середовищем, наведених в
міжнародних стандартах ISO серій 9000 та 14000; - забезпечення співставності складу об'єктів класифікації у
КВ ( v0089217-96 ) з вимогами міжнародних та державних стандартів
щодо якості води, грунту та повітря, а також вимогами стандартів
щодо безпеки; - забезпечення зручності користування КВ ( v0089217-96 ) для
фахівців з окремих видів (галузей) економічної діяльності та
діяльності щодо поводження з відходами; - забезпечення можливості застосування для збору інформації
про відходи (на мікроекономічному рівні) того організаційного
механізму, що існує в системах управління якістю і системах
управління навколишнім середовищем; - узгодженість (відповідність) класифікації відходів чинному
законодавству України, міжнародним та міждержавним угодам України.
Під час розроблення проекту КВ та довідково-методичних
настанов щодо його застосування використано джерела інформації,
наведені в додатку Н.
5. СТРУКТУРА КВ
( v0089217-96)
Класифікатор відходів складається з двох частин: - класифікації відходів (частина 1), утворюваних у
сировинних, видобувних та обробних галузях економіки (розділ А), а
також специфічних відходів, утворюваних у сфері надання послуг
(розділ Б); - класифікації послуг, пов'язаних з відходами (частина 2,
розділ В).
Структуру класифікатора відходів подано на рисунку 1.
На рисунку зазначено прямі і зворотні інформаційні зв'язки
між об'єктами класифікації. Така схема дозволяє проводити аналіз
та оцінку повноти класифікаційних угруповань відходів, їх
взаємозв'язків між собою та з послугами, пов'язаними з відходами.
Перелік класифікаційних угруповань (груп) відходів,
утворюваних у сировинних, видобувних та обробних галузях
економіки, подано нижче.
Група 01 Відходи виробництва продукції сільського
господарства та мисливства.
Група 02 Відходи виробництва продукції лісового господарства
та лісозаготівлі.
Група 05 Відходи добування риби та продуктів рибальства
інших.
Група 10 Відходи видобування вугілля кам'яного, лігніту
(вугілля бурого), торфу.
Група 11 Відходи видобування нафти сирої та газу природного;
відходи, які утворилися від надання послуг щодо видобування нафти
та газу (крім розвідувальних послуг).
Група 12 Відходи видобування та збагачення руд уранових та
торійових.
Група 13 Відходи видобування руд металевих.
Група 14 Відходи видобування корисних копалин інших.
Група 15 Відходи виробництва продуктів харчових та напоїв.
Група 16 Відходи виробництва виробів тютюнових.
Група 17 Відходи виробництва текстилю.
Група 18 Відходи виробництва одягу, хутра.
Група 19 Відходи виробництва шкіри та виробів шкіряних.
Група 20 Відходи виробництва деревини та виробів з деревини
та корку, виробів з соломи та матеріалів інших.
Група 21 Відходи виробництва целюлози, паперу та виробів
паперових.
Група 22 Відходи виробництва продукції друкованої та
тиражування носіїв інформації з записом.
Група 23 Відходи виробництва коксу, продуктів
нафтоперероблення та палива ядерного.
Група 24 Відходи виробництва хімікалій, продукції хімічної та
волокна штучного.
Група 25 Відходи виробництва виробів гумових та пластмасових.
Група 26 Відходи виробництва продукції іншої з нерудних
мінералів.
Група 27 Відходи виробництва металів основних.
Група 28 Відходи виробництва виробів металевих збірних.
Група 29 Відходи виробництва машин та обладнання.
Група 30 Відходи виробництва машинок офісних та комп'ютерів.
Група 31 Відходи виробництва машин та апаратів електричних.
Група 32 Відходи виробництва обладнання та апаратури для
радіо, телебачення та зв'язку.
Група 33 Відходи виробництва приладів медичних, пристроїв
вимірювальних точних, пристроїв оптичних; годинників.
Група 34 Відходи виробництва автомобілів, причепів та
напівпричепів.
Група 35 Відходи виробництва обладнання транспортного іншого.
Група 36 Відходи виробництва товарів промислових інших.
Перелік класифікаційних угруповань (груп) відходів,
утворюваних від надання послуг, подано нижче.
Група 40 Відходи виробництва і розподілу енергії електричної,
газу, пари та води гарячої.
Група 41 Відходи, одержані від добування, очищення та
розподілу води.
Група 45 Відходи будівельних робіт, знесення будівель та
споруд та відходи, утворювані внаслідок техногенних катастроф
(аварій), природних катастроф та явищ.
Група 52 Відходи роздрібної торгівлі.
Група 60 Відходи, пов'язані з послугами транспорту.
Група 77 Відходи діяльності установ громадського харчування,
технічного обслуговування та ремонту устаткування, приладів та
виробів інших, відходи комунальні та аналогічні неспецифічні
промислові інші.
Група 85 Відходи від надання послуг з охорони здоров'я людей
та ветеринарних та (чи) пов'язаних з цим дослідних робіт.
Група 90 Відходи вторинні від надання послуг зі збирання,
видалення та оброблення відходів.
Перелік класифікаційних угруповань (груп) послуг, пов'язаних
з відходами, подано нижче.
Група 1 Послуги законодавчі у сфері утворення, використання,
знешкодження та видалення відходів.
Група 2 Послуги з організаційно-економічного управління
відходами.
Група 3 Послуги науково-технічні та техніко-методичні,
пов'язані з відходами.
Група 4 Послуги виробничо-технологічні щодо відходів.
Рисунок 1 ( na002217-96 ) - Структура КВ
Група 5 Послуги з інфраструктурного забезпечення діяльності,
пов'язаної з відходами.
Склад класифікаційних угруповань послуг, пов'язаних з
відходами, визначає функціональну структуру системи управління
відходами, загальну схему якої подано в додатку М.
6. СТРУКТУРА КОДУ ТА ПРАВИЛА ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Із логічно повного набору класифікаційних ознак відходів,
поданих у додатку А, у КВ вибрано такі: - вид економічної діяльності, під час якої утворилися
відходи; - фаза процесу, на якій утворилися відходи; - складовий елемент процесу, від якого утворилися відходи; - фізичний, агрегатний стан та речовинний склад відходу.
Структуру класифікації відходів за стадіями життєвого циклу
продукції наведено на рисунку 2 (умовно позначено: ХХХХ.1 -
відходи вхідних компонентів, ХХХХ.2 - виробничо-технологічні
відходи, ХХХХ.3 - відходи кінцевої продукції).
На рисунку 2 символ (->) означає інформаційні зв'язки між
об'єктами класифікації. Така схема дозволяє проводити аналіз та
оцінку повноти класифікаційних угруповань відходів, їх
взаємозв'язків між собою.
Запропонована класифікація відходів за вхідними компонентами,
виробничо-технологічними процесами та кінцевою продукцією
задовольняє вимогам до класифікації об'єктів, установленим у
міжнародних стандартах, і дає повну системну класифікацію всіх
можливих об'єктів.
Рисунок 2 ( na002217-96 ) - Структура класифікації відходів
за стадіями життєвого циклу продукції
Структуру коду відходів подано на рисунку 3.
У КВ ( v0089217-96 ) прийнято 11-знакову структуру коду
відходів, яка складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий
з кількістю знаків у абетці десять.
Спеціалізовані послуги щодо поводження з відходами мають код
вигляду: ХХХ9.
Така структура дозволяє вирішувати завдання макроекономічного
характеру щодо відходів, зокрема, вести виробничу статистику
відходів (за походженням): - на рівні виду економічної діяльності, інтегруючи
статистичні дані про відходи з кодом ХХ; - на рівні підвиду економічної діяльності, інтегруючи
статистичні дані про відходи з кодом ХХХ; - на рівні класу економічної діяльності, інтегруючи
статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ; - на рівні фаз утворення відходів у життєвому циклі під час
виробництва (використання) продукції (надання послуг). Інтегруючи
статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ.Х; - на рівні окремих елементів фаз утворення відходів у
життєвому циклі під час виробництва (використання) продукції
(надання послуг), інтегруючи статистичні дані про відходи з кодом
XXXX.X.X; - на рівні конкретних видів відходів, інтегруючи статистичні
дані про відходи з кодом XXXX.X.X.XX.
Наявність у структурі КВ ( v0089217-96 ) трьох останніх
рівнів класифікації дозволяє створювати класифікації відходів на
мікроекономічному рівні, тобто на рівні галузі чи підприємства
(у т. ч. через технічні паспорти відходів), які будуть
гармонізовані з загальнодержавною класифікацією.
Структуру коду послуг, пов'язаних з відходами, подано на
рисунку 4.
У КВ ( v0089217-96 ) прийнято 8-знакову структуру коду
послуг, яка складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з
кількістю знаків у абетці коду десять.
XXXX.X.X.XX ---- - - -- | | | | | | | --- Цифровий індекс виду відходу | | ----- Цифровий індекс елемента процесу, від якого | | утворилися відходи | | а) для відходів вхідних компонентів. | | 1 - відходи основних (сировинних) матеріалів | | 2 - відходи допоміжних матеріалів та речовин | | 3 - відходи напівфабрикатів, комплектувальних | | виробів | | 4 - відходи енергоносіїв | | 9 - відходи інших компонентів | | б) для виробниче-технологічних відходів | | 1 - відходи гідромеханооброблення | | 2 - відходи термічного та термомеханічного | | оброблення | | 3 - відходи фізико-хімічного оброблення | | 4 - відходи хімічного та фотохімічного оброблення | | 5 - від складальних процесів | | 6 - відходи від до допоміжних процесів, у т. ч. | | промивання та очищення, складування, пакування, | | маркування, вантажно-розвантажувальних робіт | | 7 - відходи біологічного оброблення | | 8 - відходи виробничо-технологічні інші, що є | | важливими для даного угруповання | | 9 - відходи виробничо-технологічні інші, не | | позначені іншим способом, або відходи від | | комбінованих процесів) | | в) для відходів кінцевої продукції (від надання | | послуги): | | 1 - бракована продукція | | 2 - продукція, - забруднена радіонуклідами та | | (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | | 9 - відходи кінцевої продукції (від надання | | послуги) інші | ------- Цифровий індекс фази процесу, на якій утворилися | відходи | 1 - відходи відхідних компонентів | 2 - відходи від процесів виробництва, оброблення, | перероблення (виробничо-технологічні відходи) | 3 - відходи кінцевої продукції (від надання | послуги) ----------- Цифровий індекс виду економічної діяльності, за якої утворилися відходи (гармонізований або
пов'язаний з кодами угруповань - КВЕД
Рисунок 3 - Структура коду відходів
X.X.X.XX
- - - --
| | | ------ Цифровий індекс конкретної назви послуги | | -------- Цифровий індекс узагальненої назви послуги | ---------- Цифровий індекс виду послуг (прогнозування, | експертиза тощо; надання дозволу, координування | тощо; випробування, вимірювання тощо) ------------ Цифровий індекс групи послуг: 1 - законодавчі послуги
2 - управлінські (адміністративні,
організаційно-економічні, економічні, правові,
соціальні) послуги
3 - науково-технічні, техніко-методичні послуги
4 - виробничо-технологічні послуги
5 - послуги з інфраструктурного забезпечення та
обслуговування
Рисунок 4 - Структура коду послуг, пов'язаних з відходами
У КВ ( v0089217-96 ) використано міжнародний принцип
кодування інформації, а саме: якщо даний рівень класифікації далі
не поділяється, тоді в кодовій позиції наступного рівня
використовуються цифровий індекс "0" і назва попереднього рівня
класифікації.
До кожного класифікаційного угруповання (групи) подано опис,
у якому зазначено зв'язок з відповідними угрупованнями КВЕД.
Під час ідентифікації відходів за КВ ( v0089217-96 )
використовують такі правила: а) для запобігання повторюванню тотожних або аналогічних
відходів вхідних компонентів та виробничо-технологічних відходів у
межах класифікаційних угруповань ідентифіковано тільки специфічні
для даного виду економічної діяльності відходи; подібні відходи,
що виникають у межах різних видів або суміжних підвидів
діяльності, ідентифіковано тільки один раз у тих класифікаційних
угрупованнях, де вони вперше названі; б) в описуванні складу класифікаційних угруповань для кожної
групи наводять посилання на коди тих відходів, що не є
специфічними для даної групи, але належать до неї; в) під час формування номенклатури відходів, утворених від
певного виду (підвиду) економічної діяльності, виробник відходів
користується описуванням складу класифікаційних угруповань даної
групи та аналізує номенклатуру відходів в інших групах; назви
відходів, взяті з інших груп, записують з цифровим кодом виду
економічної діяльності, для якої складають номенклатуру відходів
відповідно до структури коду даної групи; г) якщо код класифікаційного угруповання закінчено на п'ятому
розряді, то подальшу деталізацію видів відходів проведено у
попередніх групах (див. 6.2а) та (або) її повинен встановити
виробник відходів; д) у разі відсутності деталізації класифікаційного
угруповання за фазами чи елементами процесу, від яких утворилися
відходи, у відповідному розряді коду ставиться цифровий індекс 0; е) деталізацію номенклатури відходів в угрупованнях 014, 112,
173, 283, 2842, 2851, 293, 295, 354, 355 проводять під час
експериментального застосування КВ ( v0089217-96 ); ж) деталізацію номенклатури відходів за вхідними компонентами
та за кінцевою продукцією, крім ідентифікованих у КВ
( v0089217-96 ), проводять за КПП; и) кодом вигляду ХХХХ.Х.Х.99 ідентифікують "відходи інші". Доповнення та зміни до номенклатури на рівні класифікаційних
угруповань з кодом вигляду ХХХХ.Х.Х.ХХ повинні відбуватися у
процесі експериментального застосування КВ ( v0089217-96 ) з
урахуванням нових законодавчих та нормативних актів України,
міжнародних конвенцій та угод, директив Європейської
співдружності, міждержавних угод, міжнародних та європейських
стандартів у галузі екології, безпеки, ресурсозбереження тощо.
7. ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДХОДІВ
ТА ПРАВИЛА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Для розв'язання окремих спеціалізованих завдань управління
відходами (наприклад, транспортування небезпечних відходів,
атестація виробництв, проектування сховищ тощо) доцільно як
доповнення до їх базових класифікаційних ознак, визначених кодом
відходу у КВ ( v0089217-96 ), використовувати коди таких
додаткових характеристик: - фізичний, агрегатний стан відходу (Р, Т, Ш, Г, С, У); - небезпечні складники відходів (С__); - властивості відходів, що визначають їх небезпечність (H__); - групи потенційно небезпечних відходів (L__); - операції щодо поводження з відходами (D__, R__).
Рекомендовані переліки наведених додаткових характеристик
відходів подано відповідно в додатках Б-Е, для побудови яких
використано інформаційні джерела 1-3 додатка Н.
Ці додаткові характеристики відходу можна наводити в такому
вигляді: Р (Т, Ш, Г, С, У), С__ + С__ + ..., H__ + H__ + ..., L__, D__
(R__), де відповідними кодами (Р, Т, Ш, Г, С, У, С__, H__, L__, D__,
R__) (додатки Б-Е) позначено додаткові характеристики відходу.
Наприклад, для такого виду відходу, як: 6000.2.9.13 Залишки від очищення резервуарів для морських
перевезень, що містять нафтопродукти додаткові характеристики матимуть такі коди: Р, С81, H2, L25, R9.
8. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НАЗВ
КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПОВАНЬ КВ
У частині 1 КВ ( v0089217-96 ) в основу організації
класифікаційних угруповань на рівні чотирьох розрядів цифрового
коду покладено КВЕД.
Назви класифікаційних угруповань КВ ( v0089217-96 )
побудовано таким чином: а) якщо класифікаційному угрупованню виду економічної
діяльності КВЕД відповідає класифікаційне угруповання КВ
( v0089217-96 ), тоді на першому місці в назві угруповання
проставляють слова "відходи виробництва", а на другому місці -
назву виду економічної діяльності. Наприклад, угрупованню
КВ "231 Відходи виробництва продукції коксових печей" відповідає
угруповання КВЕД "23.1 Виробництво продукції коксових печей"; б) якщо в процесі декількох видів економічної діяльності
утворюються подібні відходи, тоді одному класифікаційному
угрупованню КВ з узагальненою назвою відповідає декілька
класифікаційних угруповань КВЕД. Наприклад, угрупованню
КВ ( v0089217-96 ) "293 Відходи виробництва машин спеціалізованих
та обладнання технологічного спеціалізованого для різних галузей
економіки" відповідають угруповання КВЕД "29.4 Виробництво
верстатів" та "29.5 Виробництво інших машин спеціального
призначення".
Під час побудови назв класифікаційних угруповань на рівні
восьми розрядів цифрового коду використано термінологію чинних в
Україні нормативних документів (1, 2 додатка Н), спеціальної
технічної літератури, Європейського каталогу відходів, назви видів
продукції, класифікованих в ДКПП.
Під час побудови назв відходів застосовано такі правила: а) якщо у назві використовується назва фізичного, агрегатного
стану відходу, то її ставлять на перше місце, а потім зазначають
назву відповідної продукції (речовини, матеріалу), наприклад,
"шлам буровий, який містить ртуть"; б) якщо у назві не використовується назва фізичного,
агрегатного стану відходу то відповідно до правил запису назв
об'єктів стандартизації на першому місці зазначають назву
продукції (речовини, матеріалу), а потім - уніфіковану назву стану
продукції, який власне характеризує належність об'єкта
класифікації до відходу, наприклад, "мінеральні добрива зіпсовані,
забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за
призначенням".
Якщо в назві відходу не зазначено його фізичний, агрегатний
стан, це означає, що відхід може бути у всіх можливих станах,
у т. ч. у вигляді диму, аерозолю тощо.
У частині 2 КВ ( v0089217-96 ) під час побудови назв
класифікаційних угруповань використано назви класифікаційних
угруповань ДКПП в частині послуг, основні терміни та визначення,
представлені в Законі України "Про поводження з радіоактивними
відходами" ( 255/95-ВР ) та в Законі України "Про відходи"
(проект).

Додаток А

СТРУКТУРА ЛОГІЧНО ПОВНИХ ОЗНАК ВІДХОДІВ

Логічно повний набір класифікаційних ознак відходів будується
на наборах часових ознак (T - ознаки), просторово-морфологічних
ознак (L - ознаки), функціональних ознак (S - ознаки), які мають
власну ієрархію подіту, тобто елемент, який класифікують,
характеризується набором ознак (T, L, S).
Структуру часових ознак відходів наведено на рисунку А.1.
------------- | T | ------------- ---------------------+---------------------- ------------- ------------- ------------- | T1 | | T2 | | T3 | ------------- ------------- ------------- ---------------------+---------------------- ------------- ------------- ------------- | TX1 | | TX2 | | TX3 | ------------- ------------- -------------
T1 - відходи, які виникають внаслідок дискретного процесу; T2 - відходи, які виникають внаслідок неперервного процесу; T3 - відходи, які виникають внаслідок дискретно-неперервного
процесу; TX1 - відходи, які виникають внаслідок тривалого періоду
існування; TX2 - відходи, які виникають внаслідок процесу обмеженого
періоду існування; TX3 - відходи, які виникають внаслідок процесу миттєвого
періоду існування. X = 1, 2, 3.
Рисунок А.1 - Структура часових ознак відходів
Структуру просторово-морфологічних ознак відходів наведено на
рисунку А.2. L1 - відходи загальні для багатьох видів діяльності; L2 - відходи специфічні для певного виду діяльності; L3 - відходи локальні для окремих видів діяльності; LX1 - відходи вхідних компонентів; LX2 - відходи виробничо-технологічні; LX3 - відходи кінцевого продукту; LXX1 - відходи матеріальні; LXX2 - відходи енергетичні; LXX3 - відходи інформаційні; LXX11 - відходи тверді; LXX12 - відходи рідкі; LXX13 - відходи газоподібні; LXX1X1 - відходи однорідні; LXX1X2 - відходи неоднорідні; LXX1X3 - відходи комбіновані; LXX1X31 - відходи комбіновані з первинних відходів; LXX1X32 - відходи комбіновані з корисних продуктів; LXX1X33 - відходи у вигляді сумішей першого та другого видів; LXX1X3X1 - відходи, які посилюють властивості під час
комбінування; LXX1X3X2 - відходи, які зберігають властивості під час
комбінування; LXX1X3X3 - відходи, які нейтралізують властивості під час
комбінування. X = 1, 2, 3.
Рисунок А.2 ( na002217-96 ) - Структура
просторово-морфологічних ознак відходів
Структуру функціональних ознак відходів наведено на
рисунку А.3. S1 - відходи безпечні; S2 - відходи небезпечні; S3 - відходи умовно безпечні (умовно нейтральні); S31 - відходи безпечні, які можуть стати небезпечними за
певних умов; S32 - відходи небезпечні, які можуть стати безпечними за
певних умов; S2X1 (S3X1) - відходи небезпечні (умовно небезпечні) для
людей; S2X2 (S3X2) - відходи небезпечні (умовно небезпечні) для
середовища; S2X3 (S3X3) - відходи небезпечні (умовно небезпечні) для
майна; S2XX1 (S3XX1) - відходи, які підлягають утилізації (продажу); S1XX2 (S3XX2) - відходи, які підлягають знищенню; S2XX3 (S3XX3) - відходи, які підлягають ізолюванню
(зберіганню); S2XX21 (S3XX21) - відходи транспортабельні; S2XX22 (S3XX22) - відходи нетранспортабельні; S2XX23 (S3XX23) - відходи транспортабельні (за певних умов). X = 1, 2, 3.
Рисунок А.3 - ( na002217-96 ) Структура функціональних ознак
відходів

Додаток Б

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ФІЗИЧНОГО,
АГРЕГАТНОГО СТАНУ ВІДХОДІВ

----------------------------------------------------- |Код| Фізичний, агрегатний стан | Тип відходу | |---+---------------------------+-------------------| | Р |Рідинний |Гудрон | | | |Дефекат | | | |Екстракт | | | |Кубовий залишок | | | |Пек | | | |Промивна рідина | | | |Розчин | | | |Соапсток | |---+---------------------------+-------------------| | Т |Твердий |Агломерат | | | |Бій | | | |Брухт | | | |Гель | | | |Гранулят | | | |Грудки | | | |Зола | | | |Коагулят | | | |Кокс | | | |Куски | | | |Обрізь | | | |Окалина | | | |Пил | | | |Порошок | | | |Просів | | | |Скрап | | | |Сплав | | | |Стружка | | | |Шлак | | | |Уламки | | | |Хвости | |---+---------------------------+-------------------| | Ш |Шламо- або пастоподібний |Відстій | | | |Гній | | | |Осмол | | | |Паста | | | |Послід | | | |Шлам | |---+---------------------------+-------------------| | Г |Газоподібний |Водяна пара | | | |Газ | | | |Суміш газів | |---+---------------------------+-------------------| | С |Сумішевий |Аерозоль | | | |Гідрозоль | | | |Дим | | | |Пульпа | | | |Суспензія | | | |Шихта | |---+---------------------------+-------------------| | У |Нерозібране устатковання та| - | | |інші складені конструкції | | -----------------------------------------------------

Додаток В

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ
СКЛАДНИКІВ ВІДХОДІВ

----------------------------------------------------- | Код | Назва компонента | |-----+---------------------------------------------| | С01 |Алюміній та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С02 |Барій та його сполуки, за виключенням | | |сульфату барію | |-----+---------------------------------------------| | С03 |Берилій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С04 |Бор та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С05 |Бром та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С06 |Ванадій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С07 |Вісмут та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С08 |Вольфрам та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С09 |Германій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С10 |Залізо та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С11 |Кадмій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С12 |Калій металевий у незв'язаній формі | |-----+---------------------------------------------| | С13 |Кальцій металевий у незв'язаній формі | |-----+---------------------------------------------| | С14 |Кобальт та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С15 |Кремній та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С16 |Літій металевий у незв'язаній формі | |-----+---------------------------------------------| | С17 |Магній металевий у незв'язаній формі | |-----+---------------------------------------------| | С18 |Марганець та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С19 |Мідь та її сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С20 |Молібден та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С21 |Миш'як та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С22 |Натрій металевий у незв'язаній формі | |-----+---------------------------------------------| | С23 |Нікель та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С24 |Ніобій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С25 |Олово та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С26 |Ртуть та її сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С27 |Свинець та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С28 |Селен та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С29 |Срібло та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С30 |Стронцій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С31 |Сурма та її сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С32 |Талій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С33 |Телур та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С34 |Титан та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С35 |Торій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С36 |Уран та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С37 |Фосфор та його неорганічні сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С38 |Фтор та його органічні сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С39 |Хлор та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С40 |Хром та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С41 |Цинк та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С42 |Цирконій та його сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С43 |Неорганічні сульфіди | |-----+---------------------------------------------| | С44 |Неорганічні сполуки фтору (за виключенням | | |фториду кальцію) | |-----+---------------------------------------------| | С45 |Неорганічні ціаніди | |-----+---------------------------------------------| | С46 |Кислотні розчини чи кислоти у твердому стані | |-----+---------------------------------------------| | С47 |Основні розчини чи основи у твердому стані | |-----+---------------------------------------------| | С48 |Азбест (пил, порошок та волокна) | |-----+---------------------------------------------| | С49 |Органічні сполуки фосфору | |-----+---------------------------------------------| | С50 |Карбоніли металів | |-----+---------------------------------------------| | С51 |Карбоніли заліза | |-----+---------------------------------------------| | С52 |Карбоніли нікелю | |-----+---------------------------------------------| | С53 |Карбоніли хрому | |-----+---------------------------------------------| | С54 |Пероксиди | |-----+---------------------------------------------| | С55 |Солі хлорнуватої кислоти | |-----+---------------------------------------------| | С56 |Солі хлорної кислоти | |-----+---------------------------------------------| | С57 |Солі азотистої кислоти, оксиди азоту | |-----+---------------------------------------------| | С58 |Поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані | | |терфеніли, полібромовані дифеніли | |-----+---------------------------------------------| | С59 |Фармацевтичні чи ветеринарні сполуки та | | |проміжні продукти їх виробництва | |-----+---------------------------------------------| | С60 |Біоциди та фітофармацевтичні речовини | |-----+---------------------------------------------| | С61 |Інфікувальні речовини | |-----+---------------------------------------------| | С62 |Креозоти | |-----+---------------------------------------------| | С63 |Ізоціанати | |-----+---------------------------------------------| | С64 |Тіоціани | |-----+---------------------------------------------| | С65 |Органічні ціаніди | |-----+---------------------------------------------| | С66 |Феноли та фенолові сполуки | | |(у т. ч. хлорфеноли) | |-----+---------------------------------------------| | С67 |Ефіри | |-----+---------------------------------------------| | С68 |Галогеновані органічні розчинники | |-----+---------------------------------------------| | С69 |Органічні розчинники (за виключенням | | |галогенованих розчинників) | |-----+---------------------------------------------| | С70 |Органогалогенні сполуки (за виключенням | | |інертних полімеризованих матеріалів) | |-----+---------------------------------------------| | С71 |Поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні | | |органічні сполуки | |-----+---------------------------------------------| | С72 |Органічні азотні сполуки (особливо аліфатичні| | |аміни) | |-----+---------------------------------------------| | С73 |Органічні азотні сполуки (особливо ароматичні| | |аміни) | |-----+---------------------------------------------| | С74 |Азиди (солі азотноводневої кислоти) | | |чи речовини вибухового характеру | |-----+---------------------------------------------| | С75 |Органічні сполуки сірки | |-----+---------------------------------------------| | С76 |Хлорсилани та кремнійорганічні мономери | |-----+---------------------------------------------| | С77 |Будь-які сполуки, споріднені | | |з поліхлорованим дибензофураном | |-----+---------------------------------------------| | С78 |Будь-які сполуки, споріднені | | |з поліхлорованим дибензодиоксином | |-----+---------------------------------------------| | С79 |Органічні пестициди (у т. ч. пестициди, | | |заборонені до застосування) | |-----+---------------------------------------------| | С80 |Бенз(a)пірен та сполуки, що містять | | |бенз(a)пірен | |-----+---------------------------------------------| | С81 |Вуглеводні та їх кисневі, азотні та (або) | | |сірчані сполуки, раніше не включені | | |до цієї таблиці | |-----+---------------------------------------------| | С82 |Радіонукліди | |-----+---------------------------------------------| | С83 |Продукти біотехнологій та інші біологічні | | |агенти (у т. ч. штами-продуценти) | |-----+---------------------------------------------| | С84 |Складні речовини, що містять декілька | | |потенційно небезпечних компонентів | |-----+---------------------------------------------| | С85 |Інші потенційно небезпечні компоненти та | | |хімічні речовини гостроспрямованої дії | -----------------------------------------------------
Примітка 1. Належність певного виду відходу до небезпечного
відходу визначається наявністю компонента даного переліку. Примітка 2. Клас небезпеки відходів визначається виробником
відходів за участю фахівців з охорони навколишнього природного
середовища і санітарно-епідеміологічної служби згідно з чинними
нормативними документами та затвердженими методиками. Примітка 3. Для побудови цього переліку використано
інформаційні джерела 2.16, 2.20, 3.1, 3.2 додатка Н та додаток К.

Додаток Г

НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

------------------------------------------------------------------ | Код | Речовина | Властивості | |-----+---------------+------------------------------------------| | H1 |Вибухові |Вибухові речовини та відходи - це тверді | | |речовини |чи рідкі речовини або відходи (або суміш | | | |речовин чи відходів), які самі собою | | | |здатні до хімічної реакції з виділенням | | | |газів такої температури та тиску та з | | | |такою швидкістю, що спричиняє пошкодження | | | |оточуючих предметів | |-----+---------------+------------------------------------------| | H2 |Вогненебезпечні|Термін "вогненебезпечні" рівнозначний | | |рідини |терміну "легкозаймисті" | | | |Вогненебезпечними є рідини, суміші рідин | | | |або рідини, які містять тверді речовини | | | |в розчині чи суспензії (наприклад: фарби, | | | |політури, лаки тощо, крім речовин або | | | |відходів, класифікованих інакше - | | | |відповідно до їх небезпечних | | | |властивостей), які виділяють | | | |вогненебезпечні пари за температури не | | | |вище ніж 60,5 град. C у закритій посудині | | | |або не вище ніж 65,5 град. C у відкритій | | | |посудині. (Оскільки результати, одержані у| | | |відкритій та закритій посудинах, не можуть| | | |бути точно порівнювані, та навіть окремі | | | |результати, одержувані за одним і тим | | | |самим методом, часто значно відрізняються | | | |один від одного, то правила, у яких цифри | | | |відрізняються від наведених вище, | | | |залишаються у дусі зазначених визначень) | |-----+---------------+------------------------------------------| | H3 |Вогненебезпечні|Тверді речовини чи тверді відходи, крім | | |тверді речовини|класифікованих як вибухові речовини, котрі| | | |в умовах, які трапляються під час | | | |транспортування, здатні легко займатись | | | |або можуть спричинити чи підсилити пожежу | | | |під час тертя | |-----+---------------+------------------------------------------| | H4 |Речовини чи |Речовини чи відходи, здатні самочинно | | |відходи, |нагріватися за нормальних умов перевезення| | |здатні до |або нагріватися під час контакту з | | |самозаймання |повітрям, а після того здатні | | | |самозайматися | |-----+---------------+------------------------------------------| | H5 |Речовини чи |Речовини чи відходи, які під час взаємодії| | |відходи, які |з водою здатні стати самозаймистими або | | |виділяють |виділяти легкозаймисті гази у небезпечних | | |вогненебезпечні|кількостях | | |гази під час | | | |взаємодії з | | | |водою | | |-----+---------------+------------------------------------------| | H6 |Окислювальні |Речовини, самі собою не обов'язково | | |речовини |займисті, але такі, що звичайно за рахунок| | | |виділення кисню можуть спричинити або | | | |сприяти спалахуванню інших матеріалів | |-----+---------------+------------------------------------------| | H7 |Органічні |Органічні речовини, які містять бівалентну| | |пероксиди |групу - О - О - і є термічно нестійкими | | | |речовинами та схильні до екзотермічного | | | |самоприскорюваного розкладання | |-----+---------------+------------------------------------------| | H8 |Токсичні |Речовини чи відходи, які у разі попадання | | |(отруйні) |всередину організму через органи дихання, | | |речовини |травлення або крізь шкіру здатні | | | |спричинити смерть людини або чинити на | | | |неї сильний негативний вплив | |-----+---------------+------------------------------------------| | H9 |Інфікувальні |Речовини чи відходи, які містять живі | | |речовини |мікроорганізми або їх токсини, які | | | |спричиняють захворювання тварин чи людей | |-----+---------------+------------------------------------------| | H10 |Корозійні |Речовини або відходи, які шляхом хімічного| | |речовини |впливу можуть під час безпосереднього | | | |контакту спричиняти серйозні пошкодження | | | |живої тканини або в разі витоку чи | | | |розсипання можуть спричиняти пошкодження | | | |та навіть руйнування інших вантажів чи | | | |транспортних засобів; вони також можуть | | | |спричинити інші види небезпеки | |-----+---------------+------------------------------------------| | H11 |Речовини, |Речовини чи відходи, які під час взаємодії| | |здатні до |з повітрям чи водою здатні виділяти | | |виділення |токсичні гази у небезпечних об'ємах | | |токсичних | | | |газів під час | | | |контакту з | | | |повітрям чи | | | |водою | | |-----+---------------+------------------------------------------| | H12 |Токсичні |Речовини чи відходи, які в разі попадання | | |речовини, які |всередину організму через органи дихання, | | |спричиняють |травлення або крізь шкіру здатні | | |довготривалі |спричиняти серйозні, довготривалі чи | | |або хронічні |хронічні захворювання, включаючи ракові | | |захворювання |захворювання | |-----+---------------+------------------------------------------| | H13 |Екотоксичні |Речовини чи відходи, які у разі попадання | | |речовини |у навколишнє середовище являють собою або | | | |можуть негайно чи з часом являти собою | | | |загрозу для навколишнього середовища | | | |внаслідок біоакумулювання та (або) чинити | | | |токсичний вплив на біотехнічні системи | |-----+---------------+------------------------------------------| | H14 |Речовини, які |Речовини, здатні будь-яким чином після | | |трансформуються|видалення створювати інші матеріали, | | |у небезпечні |наприклад, шляхом вилуговування, причому | | | |ці матеріали матимуть деякі з | | | |вищезазначених властивостей | |-----+---------------+------------------------------------------| | H15 |Радіоактивні |Речовини чи відходи, які містять | | |речовини |радіонукліди чи забруднені ними в | | | |концентраціях або з рівнем радіоактивності| | | |вищим за норми радіаційної безпеки, здатні| | | |спричиняти зовнішнє та (або) внутрішнє | | | |опромінення фізичних, хімічних чи | | | |біологічних об'єктів, яке, в свою чергу, | | | |може спричинити їх загибель або завдати | | | |значної шкоди навколишньому середовищу | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Для побудови цього переліку небезпечних речовин та
їх властивостей використано інформаційне джерело 3.1 додатка Н.

Додаток Д

ГРУПИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

------------------------------------------------------------------ | Код | Опис групи відходів | КУ у КВ | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L01 |Відходи від надання медичних | 8510, 8520, 8540 | | |послуг з охорони здоров'я людей, | | | |послуг ветеринарних в лікарнях, | | | |поліклініках, клініках та (або) | | | |пов'язаних з цим дослідними | | | |роботами | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L02 |Відходи виробництва та | 2441, 2442, 8530 | | |приготування фармацевтичної | | | |продукції | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L03 |Непотрібні або прострочені | 8530 | | |фармацевтичні препарати, лікарські| | | |засоби та товари | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L04 |Відходи виробництва, приготування | 8530 | | |та застосування біоцидів і | | | |фітофармацевтичних препаратів | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L05 |Відходи виробництва, приготування | 2000.1.2 | | |та застосування консервантів | | | |деревини | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L06 |Відходи виробництва, приготування |1720.2.6, 1754.1.2, | | |та застосування галогенованих |2210.1.2, | | |органічних розчинників |2412, 2414, 2416, 2417,| | | |2421, 2431, 2441, 2442,| | | |2451, 2452, 2461, 2463,| | | |2465, 2466, 2623, 2734,| | | |2820, 3210, 7710 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L07 |Відходи виробництва, приготування |1720.2.6, 1754.1.2, | | |та застосування органічних |2210.1.2, | | |розчинників, за винятком |2412, 2414, 2416, 2417,| | |галогенованих розчинників |2421, 2431, 2441, 2442,| | | |2451, 2452, 2461, 2463,| | | |2464, 2465, 2466, 2623,| | | |2734, 2811, 2820, 3210,| | | |3410 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L08 |Відходи процесів термічного | 2811 | | |оброблення та плакування металів, | | | |що містять ціаніди | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L09 |Відпрацьовані та непридатні до | 2910, 3130, 6000 | | |використання за їх початковим | | | |призначенням мінеральні масла | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L10 |Відпрацьовані | 2521, 2820, 6000 | | |мастильно-охолоджувальні рідини, | | | |масляно-водяні, | | | |вуглеводнево-водяні суміші та | | | |емульсії | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L11 |Відпрацьовані речовини та вироби, | 7740 | | |які містять поліхлоровані дифеніли| | | |(ПХД) та (або) поліхлоровані | | | |терфеніли (ПХТ) та (або) | | | |полібромовані дифеніли (ПБД) або | | | |їх суміші | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L12 |Смолоподібні відходи перегонки, | 2321, 2412, 2414 | | |дистиляції чи будь-якого | | | |піролітичного процесу | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L13 |Відходи виробництва, приготування |1710.1.2, 1720.1.2, | | |та застосування чорнила, фарб, |1720.2.3, 1754.1.2, | | |барвників, пігментів, лаків, |1910.1.2, 2000.1.2, | | |оліфи, мастики, друкарської фарби |2412, 2431, 2811, 2910,| | |та аналогічних покриттів |2920, 2940, 3000, 3130,| | | |3320, 3330, 3410, 3530,| | | |3620, 3640, 7710 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L14 |Відходи виробництва, приготування |2000.1.2, | | |та застосування синтетичних смол, |2417, 2462, 2321, 2511,| | |каучуку, латексу, пластифікаторів,|2623, 2811, 2910, 3110,| | |клеїв та інших зв'язувальних |3120, 3130, 3210, 3530,| | |матеріалів |3620, 3630, 7710 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L15 |Відпрацьовані хімічні речовини, | 7750, 7760 | | |утворювані в процесі наукових | | | |досліджень та розробок чи в | | | |учбовій діяльності, небезпечність | | | |яких не встановлено або які є | | | |новими речовинами і вплив їх на | | | |людину та (або) навколишнє | | | |середовище ще невідомий | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L16 |Відходи вибухонебезпечних речовин |1050.1.2, 1010.1.9, | | |та виробів |1020.1, 1200.1.9, | | | |1310.1, | | | |2461, 2940, 7770 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L17 |Відходи виробництва, приготування |2464, 3000, 3210, 3650,| | |та застосування хімікатів та |7710 | | |фотоматеріалів | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L18 |Відходи оброблення металевих та | 2820 | | |пластмасових поверхонь, включаючи | | | |відходи гальванічного виробництва | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L19 |Відходи виробництва, приготування |1110.1.1, | | |та використання |2451, 2452, | | |поверхнево-активних речовин (ПАР),|3210, 7710 | | |мила, детергентів, мийних та | | | |очищувальних засобів, косметичних | | | |препаратів | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L20 |Відпрацьовані каталізатори |1542.1.1, 1542.2.9, | | | |2321, 2412, 2413, 2414,| | | |2415, 2416, 2417, 2441,| | | |2442, 2451, 2452, 2461,| | | |2463, 2465, 2466, 4010,| | | |6000, 9010 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L21 |Відходи виробництва, приготування |0111.1.2, | | |та застосування органічних |0112, 0113, | | |пестицидів та іншої агрохімічної |2415, 7710 | | |продукції, включаючи пестициди та | | | |агрохімічну продукцію, непридатні | | | |або заборонені до використання | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L22 |Відходи виробництва, приготування | 2413, 2414, 7710 | | |та застосування озоноруйнівних | | | |речовин (хлорфторпохідні насичених| | | |вуглеводнів - CFC, HCFC; галогени;| | | |метилхлороформ - MCF) | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L23 |Відходи агропромислового |0121.2.6, 0125.2.6, | | |комплексу, за винятком безпечних |0122.2, 0123.2 | | |відходів | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L24 |Радіоактивні відходи, включаючи |0111.3.2 - 2220.3.2, | | |забруднене радіонуклідами |2330, 3310, 3320, 4010,| | |обладнання, устатковання та вироби|4101, 4590, 7730, 7740 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L25 |Нафтовідходи | 1110.2.9, 1110.3.1, | | | | 2320, 6000 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L26 |Відходи очищення промислових та |1110.2.9, 1320.2.6, | | |комунальних стічних вод |1421.2.6, 1511.2.6, | | | |1512.2.6, 1513.2.6, | | | |1520.2.6, 1531.2.6, | | | |1532.2.6, 1533.2.6, | | | |1910.2.6, 2110.2.6, | | | |2210.2.6, | | | |2320, 2412, 2413, 2414,| | | |2416, 2417, 2421, 2431,| | | |2441, 2442, 2451, 2452,| | | |2461, 2463, 2465, 2466,| | | |2721, 9010 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L27 |Забруднений грунт, пісок, глина, у|2611, 2621, 2623, 2663,| | |т. ч. відходи драгування |4590 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L28 |Пилоподібні відходи речовин | 1710.2.9, 8530 | | |рослинного походження | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L29 |Відходи гірничої промисловості та |1010.2.9, 1020.2.9, | | |розроблення кар'єрів у процесі |1200.2.9, 1310.2.9, | | |видобування та збагачення руд і |1411.2.9, 1412.2.9, | | |мінеральної сировини |1413.2.9, 1421.2.9, | | | |1422.2.9, 1450.2.9 | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L30 |Тара з-під хімічних речовин, яка | 6000, 7730 | | |не має маркування або незворотна | | | |тара, забруднена потенційно | | | |небезпечними речовинами | | |-----+----------------------------------+-----------------------| | L31 |Відходи пилогазоочищувальних |2412, 2414, 2416, 2417,| | |споруд та установок |2421, 2441, 2442, 2451,| | | |2452, 2462, 2463, 2465,| | | |2466, 2611, 2641, 2651,| | | |2711, 2712, 2731, 2732,| | | |2733, 2734, 2735, 2741,| | | |2742, 4010, 9010 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Для побудови цього переліку використано
інформаційні джерела 3.1, 3.2 додатка Н; перелік токсичних
промислових відходів, які підлягають інвентаризації, що наведений
у додатку Ж (група 1); Віденська конвенція щодо захисту озонового
шару ( 995_088 ) (1988).

Додаток Е

ОПЕРАЦІЇ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

------------------------------------------------------------------ | Код | Опис операції | |-----+----------------------------------------------------------| | | ОПЕРАЦІЇ З ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ | | | | | | (що не призводять до можливості їх утилізації - | | | відновлення, регенерації, рециркуляції, рекуперації, | | | прямого повторного чи альтернативного використання) | |-----+----------------------------------------------------------| | D1 |Складування (звалювання) на землі чи під поверхнею землі, | | |наприклад, на звалищі тощо | |-----+----------------------------------------------------------| | D2 |Розміщення для оброблення грунту (меліорація земель), | | |наприклад, біохімічний розклад рідких або ілуватих | | |відходів у грунті | |-----+----------------------------------------------------------| | D3 |Закачування на глибину, наприклад, закачування відходів | | |відповідної консистенції через свердловини, в соляні | | |куполи або природні резервуари тощо | |-----+----------------------------------------------------------| | D4 |Скидання в поверхневі (як правило, штучні) водоймища, | | |наприклад, розміщення рідких або шламоподібних відходів у | | |котлованах, ставках-накопичувачах, відстійних басейнах, | | |лагунах тощо | |-----+----------------------------------------------------------| | D5 |Розміщення (поміщення) у спеціально облаштованих земляних | | |спорудах (на полігонах), наприклад, розміщення в окремих | | |відсіках, закритих зверху й ізольованих один від одного та| | |від навколишнього середовища | |-----+----------------------------------------------------------| | D6 |Скидання твердих відходів у водоймища, крім морів та | | |океанів | |-----+----------------------------------------------------------| | D7 |Скидання в моря та океани, у т. ч. розміщення | | |(захоронення) на морському дні | |-----+----------------------------------------------------------| | D8 |Біологічне оброблення, не обумовлене в інших пунктах цього| | |додатка, і внаслідок якого утворюються кінцеві сполуки чи | | |суміші, які потім видаляються за допомогою будь-якої з | | |операцій, зазначених у цьому додатку | |-----+----------------------------------------------------------| | D9 |Фізико-хімічне оброблення, не обумовлене в інших пунктах | | |цього додатка, і внаслідок якого утворюються кінцеві | | |сполуки чи суміші, які потім видаляються за допомогою | | |будь-якої з операцій, зазначених у цьому додатку. | | |Наприклад, випаровування, сушіння, кальцинування, | | |нейтралізація, осадження тощо | |-----+----------------------------------------------------------| | D10 |Спалювання (обзолення) на суші (на землі) | |-----+----------------------------------------------------------| | D11 |Спалювання (обзолення) в морі | |-----+----------------------------------------------------------| | D12 |Постійне зберігання, наприклад, у спеціальних контейнерах | | |в шахті тощо | |-----+----------------------------------------------------------| | D13 |Змішування, перемішування перед застосуванням будь-якої з | | |операцій, перелічених у цьому додатку | |-----+----------------------------------------------------------| | D14 |Перезатарювання (переупакування) перед застосуванням | | |будь-якої з операцій, перелічених у цьому додатку | |-----+----------------------------------------------------------| | D15 |Зберігання в очікуванні будь-якої з операцій, перелічених | | |у цьому додатку | |-----+----------------------------------------------------------| | D16 |Інші, не позначені вище, способи видалення | |-----+----------------------------------------------------------| | | ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ЧИ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ | | | ДО УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ | | | | | | (регенерації, рециркуляції, рекуперації, прямого | | | повторного чи альтернативного використання) | |-----+----------------------------------------------------------| | R1 |Використання у вигляді палива (крім прямого спалювання) чи| | |іншим чином для одержання енергії | |-----+----------------------------------------------------------| | R2 |Регенерація (рекуперація) розчинників | |-----+----------------------------------------------------------| | R3 |Регенерація (рециклювання) органічних речовин, що не | | |застосовуються як розчинники | |-----+----------------------------------------------------------| | R4 |Рециклювання металів та їх сполук | |-----+----------------------------------------------------------| | R5 |Утилізація інших неорганічних матеріалів | |-----+----------------------------------------------------------| | R6 |Регенерація (рекуперація) кислот і лугів | |-----+----------------------------------------------------------| | R7 |Регенерація (рекуперація) компонентів, використовуваних | | |для боротьби з забрудненнями (викидами) | |-----+----------------------------------------------------------| | R8 |Регенерація (рекуперація) компонентів каталізаторів | |-----+----------------------------------------------------------| | R9 |Повторна перегонка (рафінування) використаних | | |нафтопродуктів або інші способи повторного застосування | | |раніше використаних нафтопродуктів | |-----+----------------------------------------------------------| | R10 |Оброблення землі (внесення в землю), що сприяє її | | |сільськогосподарському використанню чи покращує екологічну| | |обстановку, у т. ч. компостування та інші процеси | | |біотрансформації | |-----+----------------------------------------------------------| | R11 |Використання залишкових матеріалів (відходів), одержаних | | |внаслідок здійснення операцій за кодами R1 - R10 | |-----+----------------------------------------------------------| | R12 |Обмін відходами для здійснення стосовно них операцій за | | |кодами R1 - R11 цього додатка | |-----+----------------------------------------------------------| | R13 |Накопичення, заготівля матеріалів, призначених для | | |здійснення стосовно них будь-якої з операцій, перелічених | | |у цьому додатку | |-----+----------------------------------------------------------| | R14 |Інші, не позначені вище, способи утилізації | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Для побудови цього переліку використано
інформаційні джерела 3.1 додатка Н.

Додаток Ж

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ГРУПАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ
(ТОКСИЧНИХ) ВІДХОДІВ І КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ
УГРУПОВАННЯМИ КВ ( v0089217-96 )

------------------------------------------------------------------ | Код | Назва відходу | Код класифікаційних | Код *| | групи | | угруповань КВ | | |відходу | | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |Група 1 | | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.01.00 |Відходи, що містять |2735.2.9.35 | С03 | | |берилій та його сполуки | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.02.00 |Відходи, що містять |1310.3.1.03, | С06 | | |ванадій |1320.2.3.14, | | | | |2413.2.9.45, | | | | |2711.2.9.17, | | | | |2735.2.9.13, | | | | |2735.3.1.07, | | | | |2735.2.9.40, | | | | |3130.1.0.30 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.03.00 |Відходи або непридатні |2414.2.9.90, | С58 | | |речовини і продукти, що |3130.1.0.24, | | | |містять поліхлоровані |7740.3.1.01 | | | |біфеніли і поліхлоровані | | | | |терфеніли, полібромовані | | | | |біфеніли або їх домішки | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.04.00 |Відходи гальванічного |2820.2.9.01 - | - | | |виробництва |2820.2.9.25 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.05.00 |Відходи, що містять |1320.3.1.07, | С11 | | |кадмій та його сполуки |2413.2.9.45, | | | | |2413.2.9.66, | | | | |2416.1.1.11, | | | | |2735.2.9.05, | | | | |2735.2.9.06, | | | | |2735.2.9.07, | | | | |2735.2.9.12, | | | | |2735.2.9.34, | | | | |6000.2.9.05 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.06.00 |Відходи, що містять |1320.2.9.11, | С14 | | |кобальт та його сполуки |1320.3.1.11, | | | | |2735.2.9.20, | | | | |2735.2.9.32, | | | | |2735.3.1.03 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.07.00 |Відходи виробництва і |2441, 2442 | С59 | | |перероблення | | | | |фармацевтичної продукції | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.08.00 |Відходи виробництва і |2464, | | | |застосування |3000.1.0.02, | | | |фотохімікатів і речовин |3000.1.0.03, | | | |для оброблення |7710.3.1.24 | | | |фотоматеріалів | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.09.00 |Відходи, що містять торій|2735.2.9.41, | С35 | | |та його сполуки |3210.1.0.26 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.10.00 |Відходи, що містять |1320.2.3.14, | С21 | | |миш'як та його сполуки |2611.1.1.08, | | | | |2735.2.9.45, | | | | |2735.2.9.38, | | | | |3210.1.0.30 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.11.00 |Відходи, що містять |1320.2.9.03, | С23 | | |нікель та його сполуки |1320.2.3.03, | | | | |1320.3.1.02, | | | | |1320.3.2.02, | | | | |1542.1.1.06, | | | | |2413.2.9.45, | | | | |2735.2.9.08, | | | | |2735.2.9.14, | | | | |2735.2.9.27, | | | | |2820.2.9.36, | | | | |3130.1.0.39, | | | | |9010.2.9.11 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.12.00 |Нафтовідходи |2320.2.9.26, | - | | | |2320.2.9.35, | | | | |4010.2.3.07, | | | | |6000.2.9.13, | | | | |6000.2.9.15, | | | | |6000.2.9.17, | | | | |6000.2.9.19 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.13.00 |Нафтошлами |1110.2.9.06, | - | | | |2320.2.9.02, | | | | |4010.2.9.06 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.14.00 |Відпрацьовані розчинники |2412.2.9.20, | С68 | | | |2412.2.9.21, | С69 | | | |2416.2.9.05, | | | | |2416.2.9.06, | | | | |2417.2.9.10, | | | | |2417.2.9.11, | | | | |2420.2.9.15, | | | | |2420.2.9.16, | | | | |2430.2.9.11, | | | | |2430.2.9.12, | | | | |2430.2.9.13, | | | | |2441.2.9.11, | | | | |2441.2.9.12, | | | | |2441.2.9.13, | | | | |2442.2.9.02, | | | | |2442.2.9.03, | | | | |2451.2.9.02, | | | | |2451.2.9.03, | | | | |2452.2.9.02, | | | | |2452.2.9.03, | | | | |2461.2.9.04, | | | | |2461.2.9.05, | | | | |2461.2.9.06, | | | | |2464.2.9.05, | | | | |2465.2.9.02, | | | | |2465.2.9.03, | | | | |2466.2.9.04, | | | | |2466.2.9.05, | | | | |2734.2.9.26, | | | | |2734.2.9.27, | | | | |3210.1.2.05, | | | | |3210.2.4.02, | | | | |3210.2.4.03, | | | | |3210.2.4.04, | | | | |3210.2.4.05, | | | | |7710.3.1.20 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.15.00 |Відходи, що містять | | С12 | | |металічні: калій, натрій,| | С16 | | |літій | | С22 | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.16.00 |Відходи, що містять |1320.2.3.07, | С27 | | |свинець та його сполуки |1320.2.9.08, | | | | |1320.3.1.08, | | | | |2320.2.9.30, | | | | |2412.2.9.26, | | | | |2466.2.9.14, | | | | |2733.2.9.01, | | | | |2733.2.9.07, | | | | |2733.2.9.14, | | | | |2733.2.9.16, | | | | |2733.3.1.01, | | | | |2733.3.1.02, | | | | |3120.3.1.02, | | | | |6000.2.9.04, | | | | |9010.2.9.11 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.17.00 |Відходи, що містять сурму|1320.2.3.14, | С31 | | |та її сполуки |1320.2.9.22, | | | | |1320.3.1.22, | | | | |2735.2.9.19, | | | | |3110.1.3.04 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.18.00 |Відходи, що містять талій|2413.2.9.67, | С32 | | |та його сполуки |2735.2.9.35 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.19.00 |Відходи, що містять ртуть|1110.2.9.04, | С26 | | |та її сполуки |1320.2.9.23, | | | | |1320.3.1.25, | | | | |1320.3.2.06, | | | | |2411.2.9.01, | | | | |2413.2.9.56, | | | | |2413.2.9.43, | | | | |2735.2.9.25, | | | | |2940.1.1.05, | | | | |3120.1.0.02, | | | | |3120.1.0.06, | | | | |3120.3.1.03, | | | | |3210.2.9.06, | | | | |3210.3.1.01, | | | | |4010.2.1.02, | | | | |6000.2.9.06, | | | | |7710.3.1.27, | | | | |9010.2.9.11 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.20.00 |Відходи, що містять |1430.2.9.01, | С37 | | |фосфор та його сполуки |1430.3.1.01, | С49 | | | |2412.1.1.04, | | | | |2413.1.1.01, | | | | |2413.2.9.54, | | | | |2413.2.9.55, | | | | |2413.2.9.65, | | | | |2414.2.9.89, | | | | |2416.1.1.27, | | | | |2441.1.1.05, | | | | |2820.2.9.35, | | | | |3210.1.0.29, | | | | |3650.1.1.03 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.21.00 |Відходи, що містять хром |1320.2.9.12, | С40 | | |шестивалентний та його |1320.3.1.12, | | | |сполуки |2320.2.9.27, | | | | |2430.2.9.01, | | | | |2712.2.9.12, | | | | |2811.2.4.07, | | | | |2820.2.9.28, | | | | |3210.2.4.14 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.22.00 |Відходи, що містять |2413.2.9.60 | С76 | | |хлорсилани та продукти, | | | | |забруднені | | | | |кремнійорганічними | | | | |мономерами | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.23.00 |Відходи, що містять |2414.1.1.09, | С45 | | |ціаністі сполуки |2414.1.1.10, | С65 | | | |2820.2.9.26, | | | | |2820.2.9.27, | | | | |7760.3.1.01 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.24.00 |Осад з відстійників після|2820.2.9.34 | - | | |реагентного або | | | | |електрокоагуляційного | | | | |очищення | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.25.00 |Відходи, що містять |2434.2.9.52, | С66 | | |феноли і фенольні сполуки|2414.2.9.64, | | | | |2414.2.9.75, | | | | |2414.2.9.87, | | | | |2430.2.9.23, | | | | |2430.2.9.26 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.26.00 |Елюати від промивання |4101.2.9.06, | - | | |іонообмінних фільтрів |9030.2.9.07 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.27.00 |Відходи фарб, емалей та |2430, | - | | |лаків |2910.1.2.04, | | | | |2910.1.0.06, | | | | |2910.1.0.07, | | | | |2910.2.5.04, | | | | |2910.2.5.05, | | | | |3130.1.0.07, | | | | |3130.1.0.08, | | | | |3130.1.0.09, | | | | |7710.3.1.19 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.28.00 |Поверхнево-активні |1110.1.1.06, | - | | |речовини (ПАР) |3210.1.0.07, | | | | |4010.1.2.06 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.29.00 |Відпрацьовані формувальні|2741.2.9.05, | - | | |суміші |2741.2.9.06, | | | | |2742.2.9.05, | | | | |2742.2.9.06 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.30.00 |Відпрацьовані емульсії та|2820.2.1.13, | - | | |мастильно-охолоджувальні |2820.2.1.14, | | | |рідини |2820.2.1.15, | | | | |2820.2.1.16, | | | | |2820.2.1.17, | | | | |2521.2.1.04 - | | | | |2521.2.1.08, | | | | |6000.2.1 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.31.00 |Відходи, що містять |2413.2.9.49, | С44 | | |неорганічні сполуки фтору|2413.2.9.50, | | | | |2611.1.1.10 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.32.00 |Відходи поліефірних смол |2416.2.9.20, | - | | | |3130.2.9.02 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.33.00 |Кислі гудрони |2320.2.9.08, | - | | | |2320.2.9.09, | | | | |2320.2.9.10, | | | | |2320.2.9.11 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.34.00 |Відпрацьовані |1542.2.9.05, | - | | |каталізатори |2320.2.9.12, | | | | |2320.2.9.13, | | | | |2412.2.9.07, | | | | |2412.2.9.08, | | | | |2413.2.9.17, | | | | |2413.2.9.18, | | | | |2413.2.9.47, | | | | |2413.2.9.48, | | | | |2413.2.9.52, | | | | |2413.2.9.53, | | | | |2414.2.9.11, | | | | |2414.2.9.12, | | | | |2414.2.9.13, | | | | |2414.2.9.14, | | | | |2415.2.9.07, | | | | |2415.2.9.08, | | | | |2415.2.9.18, | | | | |2416.2.9.03, | | | | |2416.2.9.04, | | | | |2417.2.9.12, | | | | |2417.2.9.13, | | | | |2420.2.9.08, | | | | |2420.2.9.09, | | | | |2441.2.9.06, | | | | |2441.2.9.07, | | | | |2442.2.9.04, | | | | |2442.2.9.05, | | | | |2451.2.9.04, | | | | |2451.2.9.05, | | | | |2452.2.9.04, | | | | |2452.2.9.05, | | | | |2461.2.9.07, | | | | |2461.2.9.08, | | | | |2463.2.9.04, | | | | |2463.2.9.05, | | | | |2465.2.9.04, | | | | |2465.2.9.05, | | | | |2466.2.9.06, | | | | |2466.2.9.07, | | | | |4010.1.2.02, | | | | |4010.1.2.03, | | | | |4010.2.4.02, | | | | |6000.2.9.01, | | | | |6000.2.9.02, | | | | |9010.2.8.07, | | | | |9010.2.9.10 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.35.00 |Відходи |1413.2.1, 2623.2.9.02 | - | | |сланцеперероблення | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.36.00 |Відходи, що містять |1450.2.9.09, | С48 | | |азбест |1450.3.1.12, | | | | |1450.3.2.07, | | | | |2682.2.9.03, | | | | |2910.1.0.26, | | | | |3130.1.0.27, | | | | |4510.1.3.05, | | | | |7710.3.1.18 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.37.00 |Балони з-під хімічних |7750.3.1.03 | - | | |речовин, які не мають | | | | |маркування | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.38.00 |Отрутохімікати (хімічні |0111.1.2.03, | С79 | | |засоби захисту рослин) і |0111.1.2.06, | | | |пестициди, не придатні до|2420.3.1.01 - | | | |подальшого використання |2420.3.1.35 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.39.00 |Заборонені до |0111.1.2.03 | С79 | | |використання пестициди | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.40.00 |Відходи, що містять мідь |1320.2.9.01, | С19 | | |та її сполуки |1320.2.9.02, | | | | |1320.2.3.01, | | | | |1320.3.1.01, | | | | |1320.3.2.01, | | | | |2733.2.9.08, | | | | |2734.2.9.14, | | | | |2734.2.9.36, | | | | |2734.3.1.01, | | | | |2734.3.1.06, | | | | |2734.3.1.07, | | | | |3110.2.9.02, | | | | |4510.2.9.08, | | | | |9010.2.9.11 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.41.00 |Відходи, що містять |1310.3.1.02, | С18 | | |марганець та його сполуки|1320.2.3.13, | | | | |320.2.9.09, | | | | |1320.3.1.26, | | | | |1320.3.2.07, | | | | |2413.2.9.46, | | | | |3120.1.0.01 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.42.00 |Відходи, що містять селен|2414.1.1.05, | С28 | | |та його сполуки |2735.2.9.24 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.43.00 |Відпрацьовані неорганічні|2320.2.9.06, | С46 | | |кислоти |2411.2.9.02, | | | | |2412.2.9.04, | | | | |2413.2.9.10, | | | | |2413.2.9.11, | | | | |2413.2.9.12, | | | | |2413.2.9.13, | | | | |2413.2.9.14, | | | | |2413.2.9.15, | | | | |2413.2.9.16, | | | | |2414.2.9.06, | | | | |2414.2.9.08, | | | | |2414.2.9.77, | | | | |2414.2.9.93, | | | | |2415.2.9.04, | | | | |2415.2.9.05, | | | | |2416.2.9.02, | | | | |2420.2.9.06, | | | | |2420.2.9.07, | | | | |2811.2.4.01, | | | | |2811.2.4.08, | | | | |3210.2.4.06, | | | | |3530.2.4.02, | | | | |4010.2.4.01, | | | | |4010.2.4.03, | | | | |7710.3.1.21 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.44.00 |Відпрацьовані органічні |2416.2.9.26, | - | | |кислоти |2441.2.9.03, | | | | |2441.2.9.27, | | | | |2452.2.9.11, | | | | |3210.2.4.07, | | | | |7710.3.1.21 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.45.00 |Осмоли |2412.2.9.16, | - | | | |2412.2.9.17, | | | | |2414.2.9.55, | | | | |2414.2.9.56, | | | | |2414.2.9.57, | | | | |2414.2.9.58, | | | | |2414.2.9.70, | | | | |2414.2.9.72, | | | | |2414.2.9.73, | | | | |2414.2.9.74, | | | | |2414.2.9.75, | | | | |2414.2.9.76 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.46.00 |Відходи, що містять |2310.2.9.05, | С80 | | |бенз(a)пірен |2310.2.9.08 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.47.00 |Відходи, що містять |2414.2.9.84 | - | | |формальдегід | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |1.48.00 |Інші відходи | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |Група 2 | | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.01.00 |Відходи, що містять |1320.3.1.03, | С01 | | |алюміній та його сполуки |1320.3.2.04, | | | | |1430.3.1.01, | | | | |2681.1.1.04, | | | | |2732.2.9.02, | | | | |2732.2.9.19, | | | | |2811.2.1.04, | | | | |2811.2.1.06, | | | | |2841.1.3.09, | | | | |3210.1.2.02, | | | | |4510.2.9.07 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.02.00 |Відходи, що містять барій|1320.2.9.15, | С02 | | |та його сполуки, за |1320.3.1.17, | | | |винятком сульфату барію |3130.1.0.06, | | | | |3210.1.0.02, | | | | |3210.1.0.22 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.03.00 |Відходи, що містять бор |1430.3.1.08, | С04 | | |та його сполуки |1430.3.1.09, | | | | |2441.1.1.03, | | | | |3210.1.0.30, | | | | |3210.1.0.36 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.04.00 |Відходи, що містять бром |2412.1.1.07, | С05 | | |та його сполуки |2441.1.1.01, | | | | |2464.1.1.03 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.05.00 |Відходи, що містять |1320.3.1.07, | С07 | | |вісмут та його сполуки |2611.1.1.06 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.06.00 |Відходи, що містять |1320.2.9.13, | С08 | | |вольфрам та його сполуки |1320.3.1.13, | | | | |2735.2.9.04, | | | | |2735.2.9.16, | | | | |2735.2.9.28, | | | | |2735.3.1.06, | | | | |3130.1.0.36 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.07.00 |Відходи, що містять |2735.2.9.35, | С09 | | |германій та його сполуки |3130.1.0.42, | | | | |3210.1.0.46 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.08.00 |Відходи, що містять |1310.2.3.03, | С10 | | |залізо та його сполуки |1310.2.3.04, | | | | |1310.2.3.05, | | | | |1310.3.1.01, | | | | |1310.3.1.06, | | | | |1310.3.1.07, | | | | |1310.3.1.08, | | | | |1310.3.1.09, | | | | |2330.1.0.06, | | | | |2465.1.1.05, | | | | |2734.2.9.08, | | | | |4510.2.9.06, | | | | |9010.2.9.11 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.09.00 |Відходи, що містять |3210.1.0.03 | С13 | | |кальцій металічний у | | | | |незв'язаній формі | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.10.00 |Відходи, що містять |2414.2.9.22, | С15 | | |кремній та його сполуки |3130.1.0.41 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.11.00 |Відходи, що містять |1320.2.9.19, | С17 | | |магній металічний у |1320.3.1.21, | | | |незв'язаній формі |2735.2.9.31, | | | | |2735.3.1.01 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.12.00 |Відходи, що містять |1320.2.9.20, | С20 | | |молібден та його сполуки |1320.3.1.23, | | | | |2735.2.9.17, | | | | |2735.2.9.29, | | | | |2735.3.1.05, | | | | |3130.1.0.38 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.13.00 |Відходи, що містять |2735.2.9.15, | С24 | | |ніобій та його сполуки |2735.2.9.35, | | | | |2735.3.1.09 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.14.00 |Відходи, що містять олово|1320.2.3.10, | С25 | | |та його сполуки |1320.2.9.08, | | | | |1320.3.1.10, | | | | |2681.1.1.04, | | | | |2733.2.9.05, | | | | |2733.2.9.17, | | | | |2733.2.9.50, | | | | |2733.3.1.05, | | | | |2733.3.1.06, | | | | |3110.1.0.09, | | | | |3130.1.0.28, | | | | |3210.1.0.15, | | | | |4510.2.9.08, | | | | |9010.2.9.11 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.15.00 |Відходи, що містять |2464.1.1.04, | С29 | | |срібло та його сполуки |2464.2.9.01, | | | | |2464.2.9.02, | | | | |2464.2.9.06, | | | | |2464.3.1.06, | | | | |3210.1.0.28, | | | | |3610.1.1.01 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.16.00 |Відходи, що містять |1320.2.9.16, | С30 | | |стронцій та його сполуки |1320.3.1.18, | | | | |3210.1.0.04, | | | | |3210.1.0.19, | | | | |3210.1.0.23 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.17.00 |Відходи, що містять телур|2511.1.2.05, | С33 | | |та його сполуки |2611.1.1.11 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.18.00 |Відходи, що містять титан|1320.2.3.13, | С34 | | |та його сполуки |2623.1.1.11, | | | | |2735.2.9.18, | | | | |2735.2.9.33, | | | | |2735.3.1.02, | | | | |3210.1.0.16, | | | | |3630.1.1.01 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.19.00 |Відходи, що містять уран |1200.2.9.01, | С36 | | |та його сполуки |1200.2.9.02, | | | | |1200.2.9.03, | | | | |1200.3.1.01, | | | | |1200.3.1.02, | | | | |2330.2.9.07, | | | | |2330.2.9.08, | | | | |2330.2.9.09, | | | | |2330.2.9.10 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.20.00 |Відходи, що містять фтор |2413.2.9.01, | С38 | | |та його органічні сполуки|2910.1.0.33 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.21.00 |Відходи, що містять хлор |1110.2.9.02, | С39 | | |та його сполуки |1440.3.1.01, 6000.2.8 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.22.00 |Відходи, що містять цинк |1320.2.3.08, | С41 | | |та його сполуки |1320.2.9.08, | | | | |2430.2.9.02, | | | | |2623.1.1.09, | | | | |2733.2.9.27, | | | | |2733.2.9.36, | | | | |2733.2.9.48, | | | | |2733.3.1.03, | | | | |2733.3.1.04, | | | | |2734.2.9.13, | | | | |3120.1.0.03, | | | | |3120.1.0.04, | | | | |3120.2.5.03, | | | | |4510.2.9.08 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.23.00 |Відходи, що містять |1320.2.3.08, | С42 | | |цирконій та його сполуки |1320.3.1.24, | | | | |2623.1.1.09, | | | | |2735.3.1.08 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.24.00 |Відходи, що містять |2413.2.9.28, | С43 | | |неорганічні сульфіди |2413.2.9.29, | | | | |2414.2.9.20, | | | | |3520.1.0.01, | | | | |3650.1.1.04 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.25.00 |Відходи, що містять |4010.1.2.04, | С46 | | |кислотні розчини чи |4010.2.4.03, | | | |кислоти у твердому стані |7710.3.1.21 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.26.00 |Відходи, що містять |2441.2.9.15, | С47 | | |основні розчини чи основи|2441.2.9.16, | | | |у твердому стані |7710.3.1.22 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.27.00 |Відходи, що містять |9010.2.8.07 | С50 | | |карбоніли металів | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.28.00 |Відходи, що містять |9010.2.8.07 | С51 | | |карбоніли заліза | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.29.00 |Відходи, що містять |9010.2.8.07 | С52 | | |карбоніли нікелю | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.30.00 |Відходи, що містять |9010.2.8.07 | С53 | | |карбоніли хрому | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.31.00 |Відходи, що містять |3210.1.0.08 | С54 | | |пероксиди | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2 32.00 |Відходи, що містять солі |3650.1.1.01 | С55 | | |хлорнуватої кислоти | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.33.00 |Відходи, що містять солі | | С56 | | |хлорної кислоти | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.34.00 |Відходи, що містять солі |2415.2.9.19, | С57 | | |азотистої кислоти, оксиди|2415.2.9.20 | | | |азоту | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.35.00 |Відходи, що містять |8530.2.9.01 | С60 | | |біоциди та | | | | |фітофармацевтичні | | | | |речовини | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.36.00 |Відходи, що містять |8510.2.9.03, | С61 | | |інфікувальні речовини |8510.2.9.05 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.37.00 |Відходи, що містять |2000.1.2.14, | С62 | | |креозоти |8530.2.9.02 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.38.00 |Відходи, що містять |2416.1.1.13, | С63 | | |ізоціанати |2416.1.1.23, | | | | |2416.1.1.29, | | | | |2416.2.9.25, | | | | |2416.2.9.28 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.39.00 |Відходи, що містять | | С64 | | |тіоціани | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.40.00 |Відходи, що містять ефіри|2414.2.9.63, | С67 | | | |2420.1.1.01 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.41.00 |Відходи, що містять |2414.2.9.78, | С70 | | |органогалогенні сполуки |2414.2.9.79, | | | |(за винятком інертних |2414.2.9.82, | | | |полімеризованих |2414.2.9.95, | | | |матеріалів) |2414.2.9.96, | | | | |2416.1.1.24, | | | | |2416.1.1.25, | | | | |2420.2.9.11, | | | | |3210.2.4.01 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.42.00 |Відходи, що містять |2414.2.9.80 | С71 | | |поліциклічні чи | | | | |гетероциклічні ароматичні| | | | |органічні сполуки | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.43.00 |Відходи, що містять | | С72 | | |органічні азотні сполуки | | | | |(особливо аліфатичні | | | | |аміни) | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.44.00 |Відходи, що містять |2412.2.9.25, | С73 | | |органічні азотні сполуки |2412.2.9.28, | | | |(особливо ароматичні |2414.2.9.83, | | | |аміни) |2416.2.9.24, | | | | |2416.2.9.27, | | | | |2417.2.9.16, | | | | |2470.2.9.09 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.45.00 |Відходи, що містять азиди|2461.3.1.01, | С74 | | |(солі азотноводневої |2461.3.1.02, | | | |кислоти) чи речовини |2461.3.1.03, | | | |вибухового характеру |2461.3.1.04, | | | | |2461.3.1.05, | | | | |2940.1.1.01, | | | | |2940.1.1.02, | | | | |2940.1.1.03, | | | | |2940.1.1.04, | | | | |7770.3.1 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.46.00 |Відходи, що містять |2414.1.1.02, | С75 | | |органічні сполуки сірки |4010.2.1.03 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.47.00 |Відходи, що містять | | С77 | | |будь-які сполуки, | | | | |споріднені з | | | | |поліхлорованим | | | | |дибензофураном | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.48.00 |Відходи, що містять | | С78 | | |будь-які сполуки, | | | | |споріднені з | | | | |поліхлорованим | | | | |дибензодиоксином | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.49.00 |Відходи, що містять |2412.1.1.03, | С81 | | |вуглеводні та їх кисневі,|2414.1.1.04, | | | |азотні та (або) сірчані |2470.2.9.08 | | | |сполуки, раніше не | | | | |включені до цієї таблиці | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.50.00 |Відходи, що містять |3310.1.3.01, | С82 | | |радіонукліди |3310.1.3.02, | | | | |3310.1.3.03, | | | | |3310.1.3.04, | | | | |4101.3.2, 4510.3.2, | | | | |4590.3.2, 7730.3.2, | | | | |7740.3.2 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.51.00 |Продукти біотехнологій та|1571.1.2.01 - | С83 | | |інші біологічні агенти, у|1571.1.2.06 | | | |т. ч. штами-продуценти | | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.52.00 |Відходи, що містять |1320.2.3.12, | С84 | | |декілька потенційно |2310.2.9.06, | | | |небезпечних компонентів |2310.2.9.07, | | | | |2462.2.9.04, | | | | |2412.2.9.01, | | | | |2412.2.9.22, | | | | |2413.2.9.07, | | | | |2413.2.9.44, | | | | |2413.2.9.57, | | | | |2413.2.9.58, | | | | |2413.2.9.59, | | | | |2414.2.9.81, | | | | |2414.2.9.66, | | | | |2414.2.9.85, | | | | |2414.2.9.86, | | | | |2414.2.9.88, | | | | |2416.2.9.18, | | | | |2416.2.9.19, | | | | |2430.2.9.18, | | | | |2430.2.9.21, | | | | |2430.2.9.22. | | | | |2430.2.9.24, | | | | |2430.2.9.25, | | | | |2462.2.9.04, | | | | |2521.2.9.02, | | | | |2711.2.9.42, | | | | |2712.2.9.02, | | | | |2712.2.9.03, | | | | |2712.2.9.04, | | | | |2712.2.9.06, | | | | |2712.2.9.07, | | | | |2733.2.9.02, | | | | |2733.2.9.03, | | | | |2733.2.9.04, | | | | |2733.2.9.06, | | | | |2733.2.9.15, | | | | |2733.2.9.52, | | | | |2734.3.1.02, | | | | |2734.3.1.03, | | | | |2734.3.1.04, | | | | |2735.2.9.39, | | | | |2735.2.9.42, | | | | |2841.1.3.02, | | | | |4510.2.9.08 | | |--------+-------------------------+----------------------+------| |2.53.00 |Відходи, що містять інші |2412.1.1.02, | С85 | | |потенційно небезпечні |2412.1.1.05, | | | |компоненти та хімічні |2412.1.1.06, | | | |речовини |2412.2.9.23, | | | |гостроспрямованої дії |2412.2.9.27, | | | | |2413.2.9.61, | | | | |2413.2.9.68, | | | | |2414.1.1.01, | | | | |2414.1.1.03, | | | | |2414.1.1.06, | | | | |2414.1.1.07, | | | | |2414.1.1.08, | | | | |2414.2.9.71, | | | | |2414.3.1.01, | | | | |2416.1.1.20, | | | | |2416.1.1.21, | | | | |2416.1.1.22, | | | | |2416.1.1.23, | | | | |2416.2.9.23, | | | | |2417.2.9.17, | | | | |2420.2.9.21, | | | | |2420.2.9.34, | | | | |2441.1.1.02, | | | | |2441.1.1.06, | | | | |2441.2.9.28, | | | | |2511.1.2.06, | | | | |2511.2.9.17, | | | | |2512.2.9.09, | | | | |2733.2.9.11 | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Цій графі подано коди небезпечних складників відходів
відповідно до додатка В.
Примітка. У графах "Код групи відходу" та "Назва відходу"
відповідно подано коди і назви переліку токсичних промислових
відходів, які підлягають інвентаризації (група 1),
(2.25 додаток Н), доповненого переліком відходів, побудованим на
підставі додатка В (група 2).

Додаток И

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ГРУПАМИ ВТОРИННОЇ
СИРОВИНИ І КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ УГРУПОВАННЯМИ КВ
( v0089217-96 )

------------------------------------------------------------------ |Умовний| Назва | Код класифікаційних | | код | | угруповань КВ | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 001 |Макулатура |2112.2.9.01, | | | |2112.3.1, | | | |2210.1.2.01, | | | |2210.1.2.02, | | | |2210.2.9.01, | | | |2210.2.9.02, | | | |2210.3.1, | | | |5200.3.1.14, | | | |7710.3.1.01 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 002 |Сировина полімерна вторинна |2416.3.1.01 - | | |(включаючи відходи виробництва |2416.3.1.09, | | |хімічних волокон) |2470.3.1.01, | | | |7710.3.1.04, | | | |7710.3.1.05 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 003 |Матеріали текстильні вторинні |1720.3.1, | | | |1740.2.1, | | | |1740.3.1, | | | |1751.1, | | | |1751.2, | | | |1751.3 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 004 |Матеріали шкіряні вторинні |1810.2.1.01, | | | |1810.3.1, | | | |1820.2.1.19, | | | |1910.2.9.01, | | | |1910.3.1, | | | |1920.2, | | | |1920.3.1 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 005 |Шини зношені |6000.2.9.03 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 006 |Склобій купований |7710.3.1.02 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 007 |Фосфогіпс |2413.2.9.42, | | | |2653.3.1.01, | | | |4510.1.3.04 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 008 |Недогарки піритні |1430.3.1.03, | | | |2413.2.9.09 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 009 |Шлаки доменного виробництва |2711.2.9.01 - | | | |2711.2.9.11 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 010 |Шлаки сталеплавильного |2711.2.9.12 - | | |виробництва |2711.2.9.19 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 011 |Шлаки феросплавного виробництва |2712.2.9.01 - | | | |2711.2.9.08 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 012 |Шлаки нікелевого виробництва |2735.2.9.02 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 013 |Шлаки ливарного виробництва |2741.2.9.03, | | | |2742.2.9.03 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 014 |Зола і золошлакові відходи |4010.2.8.01, | | |теплових електростанцій і |4010.2.8.02, | | |місцевих котелень |4010.2.8.03, | | | |4010.2.8.04, | | | |9010.2.9.01 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 015 |Зола суха і мокра - із загальної|4010.2.8.01, | | |кількості золи і золошлакових |4010.2.8.02, | | |відходів теплових електростанцій|4010.2.8.03, | | | |4010.2.8.04, | | | |9010.2.9.01 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 016 |Лігнін (абсолютно сухий) |2111.2.6.06 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 017 |Купорос залізний |2413.2.9.51 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 018 |Суспензії дистилерні | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 019 |Кислота сірчана гідролізна |4010.2.4.01 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 020 |Відходи графітовмісні |2734.2.9.21 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 021 |Відходи титано-магнієвого |2735.2.9.01, | | |виробництва |2735.2.9.18, | | | |2735.2.9.31, | | | |2735.2.9.33, | | | |2735.3.1.01, | | | |2735.2.9.03 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 022 |Відходи залізовмісні |1310.2, 1310.3.1 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 023 |Відходи вуглевидобування і |1010.2, 1010.3.1 | | |вуглезбагачення - всього | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 024 |З них - відходи вуглевидобування|1010.2, | | |і вуглезбагачення для |1010.3.1 | | |виробництва будівельних | | | |матеріалів | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 025 |Відходи збагачення |1320.2 | | |поліметалічних руд для | | | |виробництва недогарків ртутного | | | |виробництва | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 026 |Відходи збагачення |1320.2 | | |поліметалічних руд для | | | |виробництва піску скляного | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 027 |Відходи збагачення |1320.2 | | |поліметалічних руд для | | | |виробництва піску будівельного | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 028 |Відходи збагачення |1320.2 | | |поліметалічних руд для | | | |виробництва піску формувального | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 029 |Відходи будівельного виробництва|2663.3.1.01, | | |- бетон і залізобетон |4510.1.3.01, | | | |4510.2.9.06 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 030 |Відходи вапнякові |1411.2.1.02, | | | |1412.2.9.01, | | | |1412.3.1.01 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 031 |Відходи вапняково-сірчані |2652.2.9.04 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 032 |Відходи вапняково-магнієві |2652.2.9.04 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 033 |Відходи крейди |1412.2.9.02, | | | |1412.3.1.03, | | | |4510.1.3.04 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 034 |Відходи тверді побутові |7710.3.1 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 035 |Канати стальні відпрацьовані |6000.3.1.05 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 036 |Суміші формувальні відпрацьовані|2741.2.9.05, | | | |2741.2.9.06, | | | |2742.2.9.05, | | | |2742.2.9.06 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 037 |Шлами червоні |2732.2.9.14 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 038 |Біогаз |9010.2.7.02 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 039 |Породи розкривні, супутні |1010.2.9.05, | | |скельні та інші для виробництва |1020.2.9.01, | | |щебеню |1200.2.9.04, | | | |1310.2.9.01, | | | |1411.2.9.01, | | | |1412.2.9.04, | | | |1413.2.9.01, | | | |1421.2, | | | |1422.2.9, | | | |1450.2.9.33 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 040 |Породи розкривні, супутні |1010.2.9.05, | | |скельні та інші для виробництва |1020.2.9.01, | | |відсіву кам'яного рядового |1200.2.9.04, | | | |1310.2.9.01, | | | |1411.2.9.01, | | | |1412.2.9.04, | | | |1413.2.9.01, | | | |1421.2, | | | |1422.2.9, | | | |1450.2.9.33 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 041 |Породи розкривні, супутні |1010.2.9.05, | | |скельні та інші для виробництва |1020.2.9.01, | | |піску закладного |1200.2.9.04, | | | |1310.2.9.01, | | | |1411.2.9.01, | | | |1412.2.9.04, | | | |1413.2.9.01, | | | |1421.2, | | | |1422.2.9, | | | |1450.2.9.33 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 042 |Породи розкривні і супутні для |1010.2.9.05, | | |будівництва гідроспоруд та інших|1020.2.9.01, | | |робіт |1200.2.9.04, | | | |1310.2.9.01, | | | |1411.2.9.01, | | | |1412.2.9.04, | | | |1413.2.9.01, | | | |1421.2, | | | |1422.2.9, | | | |1450.2.9.33 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 043 |Глини бентонітові для |1422.3.1.07 | | |виробництва керамзиту | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 044 |Вичавки виноградні (сирі) |1590.2.9.01 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 045 |Вичавки яблучні (сирі) |1532.2.9.02, | | | |15882.9.01, | | | |1590.2.9.11 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 046 |Кісточки плодові |1532.2.9.01, | | | |1533.3.1.09 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 047 |Костриця луб'яних волокон |0111.3.1.08 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 048 |Жом буряковий |1583.2.9.01 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 049 |Барда мелясна післядріжджова |1590.2.9.03 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 050 |Барда зерно-картопляна |1590.2.9.02 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 051 |Дефекат |1583.2.9.03 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 052 |Лушпиння соняшникове |1541.2.9.02 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 053 |Сироватка молочна - товарна |1551.2.9.02, | | | |1551.3.1.16 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 054 |Дробина пивна |1590.2.9.16 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 055 |Відходи деревини |2000.2, 2000.3 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 056 |Гумові відходи |7710.3.1.17 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 057 |Зернові відходи |0111.3.1.01 | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 058 |Стрижні початків кукурудзи |0111.2.9.03 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. У графах "Умовний код" і "Назва" відповідно подано
коди та назви груп вторинної сировини (міжгалузевих відходів)
згідно з номенклатурою за формою N 14-мпт Міністерства статистики
України.

Додаток К

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ
ПЕРШОГО КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ ТА ГОСТРОСПРЯМОВАНОЇ ДІЇ,
ШТАМАМИ-ПРОДУЦЕНТАМИ ТА ПРОДУКТАМИ БІОТЕХНОЛОГІЇ
І НЕБЕЗПЕЧНИМИ СКЛАДНИКАМИ ВІДХОДІВ

-------------------------------------------------------------------- | N з/ч | Назва хімічних речовин, | Код | Номер | | | штамів-продуцентів та продуктів |небезпечних| шкідливих | | | біотехнології |складників | речовин | | | | відходів | згідно з | | | | | ГОСТ | | | | |12.1.005-88| | | | |(додаток 2)| |------------------------------------------------------------------| | ЧАСТИНА I | | | | 1. ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ | | | | 1.1 Хімічні речовини першого класу небезпеки | |------------------------------------------------------------------| |1.1.1 |Аліл-альфа-алілоксикарбонілоксіакр| С81 | 11 | | |илат | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.2 |6-/n-Амінобензолсульфамідо/-3-мето| С59 | 48 | | |ксипіридазин (сульфапіридазин) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.3 |4-/n-Амінобензолсульфамідо/-метокс| С59 | 44 | | |ипіримідин (сульфамонометоксин) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.4 |Амонію хлорплатинат | С84 | 67 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.5 |Ангідрид хромовий | С40 | 81 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.6 |Бацилихін | С84 | 117 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.7 |Бензальхлорид | С39 | 121 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.8 |Бензилу хлорид | С39 | 123 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.9 |n-Бензохінон | С81 | 135 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.10 |Бенз(a)пірен | С80 | 136 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.11 |Берилій і його сполуки | С03 | 138 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.12 |Біс-/10-дигідрофенарсазиніл/оксид | С21 | 141 | | |(n-оксид) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.13 |Біс-/10-феноксарсиніл/оксид | С21 | 145 | | |(оксофін) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.14 |трет-Бутилперацетат | С81 | 184 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.15 |Ванадій і його сполуки | С06 | 189а | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.16 |Вінілу хлорид | С39 | 190 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.17 |Водню ціанід | С45 | 204 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.18 |Водень миш'яковистий (арсин) | С21 | 205 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.19 |Водень фосфористий (фосфін) | С37 | 206 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.20 |Возгони кам'яновугільних смол і | С80 | 208 | | |пеків з вмістом бенз(a)пірену - | | | | |0,075 - 0,15%; 0,15 - 0,3% | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.21 |Галантамін | С59 | 213 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.22 |Гексаметилендіамін | С72 | 217 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.23 |Гексаметилендіізоціаніт | С63 | 218 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.24 |1, 2, 3, 4, 7, 7, - | С39 | 226 | | |Гексахлорбіцикло/2, 2, 1,/- | | | | |гептен-5, 6-біс-оксиметиленсульфіт| | | | |(тіодан) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.25 |Гексахлорбутадієн | С39 | 227 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.26 |1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор- 1, | С39 | 228 | | |4, 4a, 8, 8a-гексагідро-1,4-ендо, | | | | |екзо-5, 8-диметанонафталін | | | | |(альдрін) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.27 |Гексахлорциклогексан (гексахлоран)| С39 | 230 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.28 |гамма-Гексахлорциклогексан | С39 | 231 | | |(гамма-гексахлоран) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.29 |Гексахлорциклопентадієн | С39 | 232 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.30 |1, 2, 3, 4, 10, | С39 | 233 | | |10-Гексахлор-6,7-епокси-1, 4, 5, | | | | |6-діендометилен-1, 4, 4a, 5, 6, 7,| | | | |8, 8a-окта-гідронафталін (дилдрін)| | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.31 |Гептахлор | С39 | 235 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.32 |Гігроміцин Б+ | С59 | 241 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.33 |Гідразин і його сполуки | С73 | 242 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.34 |Гідроксид трициклогексилолова | С81 | 243 | | |(пліктран) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.35 |Гліфтор | С38 | 250 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.36 |Диборан | С04 | 272 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.37 |Диметилвінілетинілкарбінол | С85 | 315 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.38 |0,0-Диметил-/4-нітро-3-метилфеніл/| С49 | 330 | | |тіофосфат (метилнітрофос) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.39 |0,0-Диметил-0-/4-нітрофеніл/тіофос| С49 | 331 | | |фат (метафос) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.40 |Диметилсульфат | С69 | 335 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.41 |Диметилціанамід | С65 | 348 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.42 |0,0-Диметил-S-Етилмеркаптоетилдиті| С26 | 352 | | |офосфат (M-81, екатин) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.43 |2,6-Диметокси-4-/n-амінобензосульф| С59 | 353 | | |амідо/-піримідин (сульфадиметокс | | | | |ин) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.44 |Динітрил перфторадипінової кислоти| С38 | 357 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.45 |Динітрил перфторглутарової кислоти| С38 | 358 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.46 |2, 4-Динітро-2-фторбутилфенол | С66 | 361 | | |(диносеб) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.47 |4, 6-Динітро-2-ізопропілфенол | С66 | 364 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.48 |Динітро-o-крезол | С66 | 365 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.49 |Динітрофенол | С66 | 369 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.50 |3, 4-Дихлорпропіонанілід | С39 | 424 | | |(пропанід) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.51 |0, 0-Діетил-0-(4-нітрофеніл) | С49 | 452 | | |-тіофосфат (тіофос) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.52 |Діетилперфторадипінат | С38 | 453 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.53 |Діетилперфторглутарат | С38 | 454 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.54 |Діетилртуть | С26 | 456 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.55 |Діетилтелурид | С33 | 457 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.56 |Заліза пентакарбоніл | С51 | 470 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.57 |Ізопропілхлоркарбонат | С39 | 492 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.58 |З-Ізоціантолуол | С58 | 494 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.59 |Кадмій і його неорганічні сполуки | С11 | 499 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.60 |Кадмію стеарат | С11 | 500 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.61 |Кальцій алюмохромфосфат | С84 | 515 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.62 |Кальцій нікельхромфосфат | С84 | 516 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.63 |Каталізатор міднохромбарієвий | С84 | 520 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.64 |Кислота терефтальова | С85 | 567 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.65 |Кислота тіоглікольова | С75 | 568 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.66 |Кислота тримелітова | С85 | 569 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.67 |Кобальту гідрокарбоніл і продукти | С14 | 585 | | |його розпаду | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.68 |Марганцю оксиди (аерозоль | С18 | 632 | | |конденсації) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.69 |Міді трихлорфенолят | С19 | 639 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.70 |Міді хромфосфат | С19 | 642 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.71 |Меркаптофос | С49 | 646 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.72 |Меркуран | С26 | 647 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.73 |Метилу бромід | С05 | 652 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.74 |Метилвінілкетон | С81 | 662 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.75 |Метилізоціанат | С63 | 675 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.76 |Метилізотіоціанат | С64 | 674 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.77 |Метилмеркаптофос | С49 | 677 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.78 |1-Метил-2/ | С69 | 691 | | |3-піридил/-піролідинсульфат | | | | |(нікотин сульфат) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.79 |Метилтестостерон | С59 | 695 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.80 |n-Метилуретанбензолсульфогідразин | С81 | 701 | | |(порофор ЧХЗ-5) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.81 |Метилхлорформіат | С39 | 706 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.82 |Метальний дихлорид | С39 | 709 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.83 |0-Метил-0-етил-нітрофенілтіофосфат| С49 | 711 | | |(метилетилтіофос) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.84 |Миш'яку неорганічні сполуки із | С21 | 743 | | |вмістом миш'яку більшим ніж 40% | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.85 |Натрію метилдитіокарбамат | С84 | 749 | | |(карбатіон) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.86 |альфа- Нафтохінон | С73 | 762 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.87 |Нікель, нікелю оксиди, нікелю | С23 | 766 | | |сульфіди | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.88 |Нікелю карбоніл | С52 | 767 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.89 |Нікелю солі у вигляді | С23 | 768 | | |гідроаерозолю | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.90 |Нікелю хромфосфат | С23 | 769 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.91 |n-Нітроанілін | С73 | 778 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.92 |Озон | С74 | 800 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.93 |Оксацилін | С59 | 803 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.94 |Октаметилтетрамід пірофосфорної | С49 | 818 | | |кислоти (октаметил) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.95 |Октахлорендометилентетрагідроіндан| С39 | 821 | | |(хлориндан) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.96 |Пентахлорфенол | С66 | 839 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.97 |Пентахлорфенолят натрію | С66 | 840 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.98 |Перфторізобутилен | С39 | 842 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.99 |3-/2-Піперидил/-піридин (анабазин | С73 | 847 | | |основа) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.100|3-/2-Піперидил/-піридина сульфат | С73 | 849 | | |(анабазин сульфат) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.101|Пірен | С81 | 852 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.102|S-Пропіл-0-феніл-0-етилтіофосфат | С49 | 885 | | |(гетерофос) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.103|Рифампіцин | С59 | 898 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.104|Ртуть металічна | С26 | 900 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.105|Ртуті неорганічні сполуки | С26 | 901 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.106|Свинець і його неорганічні сполуки| С27 | 905 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.107|Свинцю гідрохінонат | С27 | 906 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.108|Свинцю саліцилат | С27 | 907 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.109|Селену діоксид | С28 | 909 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.110|Склокристалічний цемент | С76 | 959 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.111|Склоемаль | С76 | 961 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.112|Стрептоміцин | С59 | 964 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.113|Строфантидин-ацетат | С60 | 968 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.114|Талію бромід, талію йодит | С32 | 977 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.115|Телур | С33 | 980 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.116|Тестостерон | С59 | 986 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.117|Тетраетилсвинець | С27 | 1018 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.118|Толуілендіізоціанат | С63 | 1031 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.119|Торій | С35 | 1033 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.120|Трикрезилфосфат | С49 | 1047 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.121|2-Трифтометил-10-/3- | С59 | 1065 | | |(4-метил-1-піперазиніл) | | | | |пропіл/-фенотіазин дигідрохлорид | | | | |(трифтазин) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.122|2, 4, 6-Трихлор-1, 3, 5-триазин | С65 | 1090 | | |(ціанурхлорид) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.123|Триходермін | С59 | 1095 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.124|Уран, нерозчинні сполуки | С36 | 1107 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.125|Уран, розчинні сполуки | С36 | 1108 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.126|3-/1-Феніл-2-ацетил-етил/-4-оксику| С81 | 1116 | | |марин (зоокумарин) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.127|1-Феніл-3, 5-дихлорпіридазон-6 | С85 | 1120 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.128|o-Фенілендіамін | С73 | 1123 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.129|n-Фенілендіамін | С73 | 1124 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.130|Фосфор жовтий | С37 | 1149 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.131|Фосфору хлороксид | С37 | 1153 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.132|Хлору діоксид | С39 | 1162 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.133|Хлорангідрид трихлороцтової | С39 | 1169 | | |кислоти | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.134|m-Хлоранілін | С70 | 1171 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.135|n-Хлорбензотрихлорид | С70 | 1178 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.136|Хлоропрен | С70 | 1191 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.137|Хлорпаладозамін | С70 | 1192 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.138|10-Хлорфенолксарсин (хлорфін) | С70 | 1199 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.139|бета-Хлоретилтриметиламонію хлорид| С70 | 1206 | | |(хлорхолінхлорид) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.140|Хромамонію сульфат (хромаміачні | С40 | 1208 | | |галуни) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.141|Хрому трихлорид гексагідрат | С40 | 1210 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.142|Хромати, біхромати | С40 | 1211 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.143|Хрому фосфат однозаміщений | С40 | 1212 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.144|Циклопентадієнілтрикарбоніл | С18 | 1240 | | |марганцю | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.145|Етиленімін | С72 | 1280 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.146|Етиленсульфід | С75 | 1281 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.147|Етиленхлоргідрин | С68 | 1282 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.148|Етилмеркурфосфат | С26 | 1286 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.149|Етилмеркурхлорид (гранозан) | С26 | 1287 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.150|Гліцин | С72 | 50е) | |------------------------------------------------------------------| | 1.2 Хімічні речовини гостроспрямованої дії | |------------------------------------------------------------------| |1.2.1 |Азоту діоксид | С57 | 1 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.2 |Азоту оксид | С57 | 2 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.3 |Алілу ціанід | С45 | 15 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.4 |Бензилу ціанід | С45 | 124 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.25 |Бору фторид | С04 | 158 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.6 |Бром | С05 | 160 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.7 |Водень і його сполуки | С85 | 202-207 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.8 |Диметилсульфат | С85 | 335 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.9 |Ізопропілнітрит | С57 | 489 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.10 |Кобальту гідрокарбоніл і продукти | С14 | 585 | | |його розпаду | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.11 |Метилізоціанат | С63 | 675 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.12 |Нікелю карбоніл | С52 | 767 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.13 |Озон | С74 | 800 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.14 |Перфторізобутилен | С38 | 842 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.15 |Сірководень | С43 | 915 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.16 |Тетраетилсвинець | С27 | 1018 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.17 |Толуілендіізоціанат | С63 | 1031 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.18 |Вуглецю оксид | С85 | 1103 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.19 |Фенілізоціанат | С63 | 1126 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.20 |Формальдегід | С81 | 1144 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.21 |Фосген | С39 | 1146 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.22 |Фосфору хлороксид | С37 | 1153 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.23 |Фосфорит | С37 | 1154 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.24 |n-Хлорфеніл-н-хлорбензолсульфонат | С39 | 1198 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.25 |Етиленімін | С72 | 1280 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.26 |Етиленхлоргідрин | С68 | 1282 | |------------------------------------------------------------------| | 2. ШТАМИ-ПРОДУЦЕНТИ ТА ПРОДУКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ | | | | 2.1 Продукти біотехнології | |------------------------------------------------------------------| |2.1.1 |Білково-вітамінні концентрати | | 119 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.2 |Кормові дріжджі | | 467 | |------------------------------------------------------------------| | ЧАСТИНА II | | | | 1. ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ | | | | 1.1 Хімічні речовини першого класу небезпеки | |------------------------------------------------------------------| |1.1.1 |Хромалюміній кислий та | С40 | | | |фосфорнокислий (марки АХФС) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.2 |Гентаміцин | С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.3 |Глюкозамін | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.4 |Кобальт-самарійова композиція | С14 | | | |магнітів | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.5 |Натрію нітрит | С57 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.6 |Диметилкадмій | С11 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.7 |Свинцю стеарат | С27 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.8 |Свинцю міді-фосфат | С27 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.9 |Свинцю фталат | С27 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.10 |Амонію метаванадат | С84 | | | | | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.11 |Фторфеназин | С38 | | | | | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.12 |L-(5, 6 карабамід-ціанід) (вітамін| С59 | | | |B12) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.13 |Літій та його розчинні неорганічні| С16 | | | |солі | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.14 |Малонодинітрил | С65 | | | | | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.15 |2-L-метилгідротестостерон | С59 | | | |(медостерон) | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.16 |2-L-метилгідротестостерон капронат| С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.17 |2-L-метилгідротестостерон | С59 | | | |пропіонат | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.18 |2-L-метилгідротестостерон енантат | С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.19 |Метиловий ефір екстрадіола | С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.20 |Метиловий ефір естрона | С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.21 |Феноболін | С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.22 |Тестостерон | С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.23 |Тестостерон ізокапронат | С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.24 |Тестостерон пропіонат | С59 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.1.25 |Тестостерон феніпропіонат | С59 | | |------------------------------------------------------------------| | 1.2 Хімічні речовини гостроспрямованої дії | |------------------------------------------------------------------| |1.2.1 |Натрію нітрит | С57 | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |1.2.2 |Кремній чотирифтористий | С15 | | |------------------------------------------------------------------| | 2. ШТАМИ-ПРОДУЦЕНТИ ТА ПРОДУКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ | | | | 2.1 Штами-продуценти | |------------------------------------------------------------------| |2.1.1 |Вакцин | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.2 |Амінокислот | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.3 |Антибіотиків | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.4 |Ферментів | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.5 |Білково-вітамінних концентратів | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.6 |Кормового білку | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.7 |Кормових дріжджів | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.8 |Вітамінів | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.9 |Біополімерів | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.1.10 |Харчових добавок | | | |------------------------------------------------------------------| | 2.2 Продукти біотехнології | |------------------------------------------------------------------| |2.2.1 |Кормові білки | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.2.2 |Харчові білкові добавки | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.2.3 |Антибіотики медичного і | | | | |немедичного призначення | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| |2.2.4 |Мікробні препарати для захисту | | | | |рослин | | | --------------------------------------------------------------------
Примітка 1. У другій графі подано назви хімічних речовин,
штамів-продуцентів та продуктів біотехнології згідно з постановою
КМ України N 440 ( 440-95-п ) від 20.06.95. Примітка 2. У частині I подано перелік назв хімічних речовин,
продуктів біотехнології, наведених у ГОСТ 12.1.005-88. Примітка 3. У частині II подано вибірковий перелік назв
хімічних речовин, штамів-продуцентів та продуктів біотехнології,
наведених у змінах до ГОСТ 12.1.005-88. Примітка 4. У третій графі подано коди небезпечних складників
відходів відповідно до додатка В.

Додаток Л

ПЕРЕЛІК ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН ПЕРШОГО КЛАСУ
НЕБЕЗПЕКИ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

------------------------------------------------------------------ |N ч/ч | Код | Назва речовини | |------+-----+---------------------------------------------------| | 23 |1202 |н-Амілацет | |------+-----+---------------------------------------------------| | 121 |0104 |Барій вуглекислий (у перерахунку на барій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 123 |0703 |Бенз(a)пірен | |------+-----+---------------------------------------------------| | 144 |0826 |Бутил хлористий | |------+-----+---------------------------------------------------| | 149 |0105 |Барій металічний | |------+-----+---------------------------------------------------| | 176 |0109 |Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 214 |0110 |Ванадію п'ятиоксид | |------+-----+---------------------------------------------------| | 225 |0827 |Вініл хлористий | |------+-----+---------------------------------------------------| | 242 |0829 |Гексахлорциклогексан (гексахлоран) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 264 |0704 |1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор 1, 4, 4a, 5, 8, | | | |8a-гексагідро 1, 4-ендо-екзо-5-8-діаметанафталін | | | |(альдрін) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 267 |0833 |Гексахлорциклопентадієн | |------+-----+---------------------------------------------------| | 268 |2005 |Гідразину гідрат | |------+-----+---------------------------------------------------| | 313 |10509|Дибенз(a, h)антрацен | |------+-----+---------------------------------------------------| | 324 |2111 |0, 0-Диметил-0-(4-нітрофеніл)тіофосфат (метафос) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 330 |2114 |0, 0-Диметил-S-етилмеркантоетилдитіофосфат | | | |(M-81, екатин) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 355 |0119 |Діетилртуть (у перерахунку на ртуть) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 364 |0320 |Диборан | |------+-----+---------------------------------------------------| | 449 |1216 |Диметиловий ефір сірчаної кислоти (диметилсульфат) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 465 |1020 |2,4-Динітро-o-крезол | |------+-----+---------------------------------------------------| | 468 |1013 |Динітрофенол | |------+-----+---------------------------------------------------| | 469 |0849 |Динітрохлорбензол | |------+-----+---------------------------------------------------| | 494 |1829 |3, 4-Дихлорпропіонанілід (пропанід) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 587 |0124 |Кадмій азотнокислий (у перерахунку на кадмій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 588 |0133 |Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 589 |0131 |Кадмій йодистий (у перерахунку на кадмій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 606 |0132 |Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 607 |0130 |Кадмій хлористий (у перерахунку на кадмій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 609 |1551 |Кислота терефтальова | |------+-----+---------------------------------------------------| | 613 |0134 |Кобальт металічний | |------+-----+---------------------------------------------------| | 652 |10088|Калію стеарат (у перерахунку на калій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 674 |10111|Кислота тримелітова (1, 2, 4-трикарбоксибензол) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 801 |10132|2-Метилпентеналь (2-метилпентен-2-аль) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 802 |10133|N-Метил-2-піролідин | |------+-----+---------------------------------------------------| | 803 |10134|Метилтестостерон | |------+-----+---------------------------------------------------| | 826 |2016 |Метилізоціанат | |------+-----+---------------------------------------------------| | 868 |2303 |альфа-Нафтахінон | |------+-----+---------------------------------------------------| | 869 |0165 |Нікель, розчинні солі (у перерахунку на нікель) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 870 |0166 |Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 879 |10532|N-Нітрозодіметиламін | |------+-----+---------------------------------------------------| | 893 |0156 |Натрію нітрит | |------+-----+---------------------------------------------------| | 915 |1904 |n-Нітроанілін | |------+-----+---------------------------------------------------| | 931 |0326 |Озон | |------+-----+---------------------------------------------------| | 967 |1608 |Пропілену оксид | |------+-----+---------------------------------------------------| | 972 |10536|Пил поліметалічний свинцево-цинкового виробництва | | | |(з вмістом свинцю до 1%) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 976 |10368|Пил азбестовмісний (з вмістом хризотил-азбесту до | | | |10%) по азбесту | |------+-----+---------------------------------------------------| | 981 |1036 |Пентахлорфенол | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1012 |2122 |S-пропіл-o-феніл-o-етилтіофосфат (гетерофос) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1043 |10175|Пил сушеного панцира креветки | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1069 |10184|Розчинник деревно-спиртовий марки E | | | |(ефірно-ацетоновий) (контроль по ацетону) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1071 |0174 |Ртуть азотнокисла закисна водна (у перерахунку на | | | |ртуть) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1072 |0175 |Ртуть азотнокисла оксидна (у перерахунку на ртуть) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1073 |0176 |Ртуть амідохлорна (у перерахунку на ртуть) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1074 |0177 |Ртуть двойодиста (у перерахунку на ртуть) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1075 |0183 |Ртуть металічна | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1076 |0178 |Ртуті оксид червоний (у перерахунку на ртуть) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1077 |0179 |Ртуті оксид жовтий (у перерахунку на ртуть) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1078 |0180 |Ртуть оцтовокисла (у перерахунку на ртуть) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1079 |0181 |Ртуть хлориста (у перерахунку на ртуть) (каломель) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1080 |0182 |Ртуть хлорна (у перерахунку на ртуть) (сулема) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1090 |10188|Ревіциклін (по рифампіцину) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1094 |0184 |Свинець та його сполуки, крім тетраетилсвинцю (у | | | |перерахунку на свинець) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1095 |0185 |Свинець сірчистий (у перерахунку на свинець) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1096 |0329 |Селену диоксид (у перерахунку на селен) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1153 |10202|Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1190 |0191 |Талію карбонат (у перерахунку на талій) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1191 |0193 |Телуру диоксид (у перерахунку на телур) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1207 |2031 |Толуїлендіізоціанат | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1281 |0192 |Тетраетилсвинець | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1387 |0353 |Фосфору хлороксид | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1406 |1868 |м-Хлоранілін | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1417 |0203 |Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид | | | |хрому) | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1428 |0916 |n-Хлорбензотрихлорид | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1497 |1873 |Етиленімін | |------+-----+---------------------------------------------------| | 1498 |1730 |Етиленсульфід | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей перелік є вибіркою зі списку гранично
допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів
впливу (ОБРВ) забруднювальних речовин в атмосферному повітрі
населених місць, який містить відомості про ГДК та ОБРВ за станом
на 01.08.92 р. (Київ-92).

Додаток М

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Загальна схема функціональної структури державної системи
управління відходами, яка складається з функціональних підсистем,
згрупованих за певними ознаками, наведена на рисунку М.1. Символи "->" і "->" означають відповідно прямі та зворотні
інформаційні зв'язки між підсистемами. У функціональній структурі державної системи управління
відходами виділено такі складові частини: - законодавча діяльність у сфері управління відходами; - організаційно-економічне управління відходами; - науково-технічне та техніко-методичне управління відходами; - основна виробнича діяльність, пов'язана з відходами (на
всіх стадіях їх життєвого циклу від утворення до остаточного
видалення); - інфраструктурне забезпечення діяльності, пов'язаної з
відходами. На рисунку М.1 позначено кодами такі функції:
1.1 Розроблення і затвердження законодавчих та нормативних
актів у сфері управління відходами;
1.2 Підготовка та організація виконання законодавчих і
нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та
видалення відходів;
1.3 Державний нагляд і контроль виконання законодавчих і
нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та
видалення відходів;
2.1 Послуги з розроблення планів і програм з управління
відходами, послуги з економічного аналізу та наукових досліджень у
сфері утворення, використання (утилізації), знешкодження та
видалення відходів та інші подібні послуги: 2.1.1 Економічне і соціальне планування в управлінні
відходами; 2.1.2 Проведення економічного аналізу, розроблення прогнозів
утворення, використання (утилізації) і знешкодження відходів; 2.1.3 Дослідження й експериментальні розроблення, пов'язані з
відходами; 2.1.4 Розроблення інформаційних систем, створення банків
даних, у т. ч. автоматизованих, пов'язаних з відходами; 2.1.5 Розроблення класифікаторів відходів;
2.2 Послуги з організації виконання програм, координування
діяльності у сфері утворення, використання (утилізації),
знешкодження і видалення відходів та інші подібні послуги: 2.2.1 Організація виконання програм і заходів у сфері
управління відходами; 2.2.2 Організація фундаментальних досліджень у сфері
ресурсовикористання та екології, пов'язаних з відходами; 2.2.3 Послуги з координування діяльності органів управління
та підприємств (організацій) щодо зменшення утворення відходів,
ефективного використання та безпечного їх видалення; 2.2.4 Видання дозволів (ліцензування) у сфері збирання,
транспортування, оброблення, використання (утилізації) та
видалення відходів; 2.2.5 Пред'явлення вимог до виробників відходів; 2.2.6 Накладання санкцій на виробників відходів за порушення
законодавства щодо відходів; 2.2.7 Створення фондів для фінансування робіт, скерованих на
зменшення утворення, ефективне використання та безпечне видалення
відходів; 2.2.8 Регулювання міжнародних питань, пов'язаних з відходами; 2.2.9 Страхування, пов'язане з відходами;
Рисунок М.1 ( na002217-96 ) - Загальна схема функціональної
структури державної системи управління відходами
2.3 Послуги інформаційно-контрольні та облікові, пов'язані з
відходами: 2.3.1 Нагляд і контроль за діяльністю, пов'язаною з
відходами; 2.3.2 Послуги консультативні інформаційні з питань,
пов'язаних з відходами; 2.3.3 Послуги з обліку відходів;
3.1 Послуги з нормування, стандартизації, проектування та
експертизи проектів, пов'язані з відходами: 3.1.1 Послуги з розроблення вимог (нормування) у сфері
утворення, використання (утилізації), знешкодження та видалення
відходів; 3.1.2 Послуги з стандартизації, пов'язані з відходами; 3.1.3 Послуги з проектування, пов'язані з відходами; 3.1.4 Послуги з експертизи проектів, пов'язаних з відходами;
3.2 Послуги з сертифікації, технологічної підготовки
виробництв, підготовки персоналу, забезпечення безпеки, проведення
санітарно-епідеміологічних заходів, пов'язані з відходами: 3.2.1 Послуги з сертифікації й атестації виробництв,
пов'язані з утворенням та поводженням з відходами; 3.2.2 Послуги з технологічної підготовки виробництв для
знешкодження, оброблення, використання (утилізації) чи видалення
відходів; 3.2.3 Послуги у сфері підготовки фахівців до діяльності,
пов'язаної з відходами; 3.2.4 Послуги медично-профілактичні, пов'язані з відходами; 3.2.5 Послуги з проведення розслідувань і забезпечення
безпеки, пов'язані з відходами;
3.3 Послуги з метрологічного забезпечення вимірювань, послуги
з випробувань, контролю, пов'язані з відходами, та послуги з
паспортизації і первинного обліку відходів: 3.3.1 Послуги метрологічні, пов'язані з відходами; 3.3.2 Послуги з технічних випробувань і аналізу, пов'язані з
відходами; 3.3.3 Послуги з нагляду і контролю за дотриманням вимог,
пов'язаних з виникненням, знешкодженням, обробленням,
використанням (утилізацією) та знищенням чи захороненням відходів; 3.3.4 Послуги з паспортизації та первинного обліку відходів; 4.0.1 Послуги зі збирання відходів; 4.0.2 Послуги з сортування та пакування відходів; 4.0.3 Послуги з перевезень, пов'язані з відходами; 4.0.4 Використання (утилізація) відходів; 4.0.5 Послуги з складування відходів; 4.0.6 Послуги з видалення та захоронення відходів; 4.0.7 Послуги з спеціального оброблення відходів; 4.0.8 Послуги з санітарного оброблення відходів; 4.0.9 Послуги з оптової торгівлі відходами та брухтом; 5.0.1 Послуги щодо нерухомості, пов'язані з відходами; 5.0.2 Будівельні роботи, пов'язані з відходами; 5.0.3 Енергетичне забезпечення діяльності, пов'язаної з
відходами; 5.0.4 Матеріально-технічне забезпечення діяльності,
пов'язаної з відходами; 5.0.5 Послуги з охорони і убезпечення діяльності, пов'язаної
з відходами. Перелік спеціалізованих функцій управління відходами, а також
функції основної виробничої діяльності, пов'язаної з відходами, та
функції інфраструктурного забезпечення діяльності, пов'язаної з
відходами, наведено у частині 2 КВ ( v0089217-96 ) (розділ В). Запропонована функціональна структура системи управління
відходами дозволяє: - проводити аналіз та оцінку повноти виконуваних функцій,
обгрунтованості їх взаємозв'язків та взаємопогодженості з погляду
досягнення встановлених цілей; - установлювати вертикальні та горизонтальні
інформаційно-технологічні "входи та виходи" у системі (як
внутрішні, так і зовнішні); - виробити вимоги до результатів вирішення завдань щодо
прийнятих програм функціонування системи управління в Україні; - формувати організаційно-функціональну структуру системи.

Додаток Н

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Законодавчі та нормативні акти
1.1 Закон Української РСР "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ): Постанова ВР УРСР N 1268-XII
( 1268-12 ) від 26.06.91
1.2 Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ): Постанова
ВР України N 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92
1.3 Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
( 2707-12 ): Постанова ВР України N 2708-XII ( 2708-12 ) від
16.10.92
1.4 Порядок обмеження, тимчасового заборонення або припинення
діяльності підприємств, установ, організацій та об'єктів у випадку
порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного
середовища: Постанова ВР України N 2751-XII ( 2751-12 ) від
29.10.92
1.5 Об утверждении формы единовременного выборочного учета
образования, использования и обезвреживания токсичных отходов и
инструкции по ее заполнению: Постановление N 25 от 20.02.90. -
Госкомстат СССР
1.6 Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства
охорони навколишнього природного середовища: Постанова КМ України
N 925 ( 925-93-п ) від 12.11.93
1.7 Положення про державний моніторинг навколишнього
природного середовища: Постанова КМ України N 785 ( 785-93-п ) від
23.09.93
1.8 Про впровадження ввезення в Україну і транзиту через її
територію відходів (вторинної сировини): Постанова КМ України
N 117 ( 117-94-п ) від 22.02.94
1.9 Положення про гігієнічну регламентацію і державну
реєстрацію небезпечних факторів: Постанова КМ України N 420
( 420-95-п ) від 13.06.95
1.10 Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів: Постанова КМ України
N 440 ( 440-95-п ) від 20.06.95
1.11 Закон України "Про пестициди і агрохімікати"
( 86/95-ВР ) від 02.03.95
1.12 Закон України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (лютий 1994 р.)
1.13 Закон України "Про поводження з радіоактивними
відходами" ( 255/95-ВР ) від 30.06.95
1.14 Закон України "Про відходи" (проект)
1.15 Водний кодекс України ( 213/95-ВР ) від 06.06.95
1.16 Основи законодавства України про охорону здоров'я:
Постанова ВР України N 2802-XII ( 2802-12 ) від 19.11.92.
2. Нормативні документи
2.1 ДСТУ 2034-92 Відходи деревини. Загальні технічні умови
2.2 ДСТУ 2040-92 Відходи основних виробництв шовкової
промисловості. Технічні умови
2.3 ДСТУ 2102-92 Ресурси матеріальні вторинні. Терміни та
визначення
2.4 ДСТУ 2135-92 Відходи грубоволокнистих луб'яних
матеріалів. Технічні умови
2.5 ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни
та визначення
2.6 ДСТУ 2250-93 Брухт та відходи дорогоцінних металів та
сплавів. Терміни та визначення
2.7 ДСТУ 2964-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і
сплавів. Загальні технічні умови
2.8 ДСТУ 2431-94 Відходи текстильні. Терміни та визначення
2.9 ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та
визначення
2.10 ДСТУ 2629-94 Крупи, побічні продукти і відходи. Терміни
та визначення
2.11 ДСТУ 2731-94 Сировина полімерна вторинна. Порядок
збирання, зберігання і перероблення відходів
2.12 ДСТУ (ISO 9000-1:1994) Стандарти з управління якістю і
забезпечення якості. Частина 1. Настанови щодо вибору і
застосування
2.13 ДСТУ (ISO 9001:1994) Системи якості. Модель забезпечення
якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу
та обслуговування
2.14 ДСТУ (ISO 9002:1994) Системи якості. Модель забезпечення
якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування
2.15 ДСТУ (ISO 9003:1994) Системи якості. Модель забезпечення
якості в процесі остаточного контролю та випробувань
2.16 ДСТУ (ISO 9004-1:1994) Управління якістю та елементи
системи якості. Частина 1. Настанови
2.17 ГОСТ 25916-83. Ресурсы материальные вторичные
2.18 ГОСТ 17.0.0.04-90. Охрана природы. Экологический паспорт
промышленного предприятия. Основные положения
2.19 ГОСТ 2787-75. Лом и отходы черных металлов.
Классификация и технические требования
2.20 ГОСТ 1639-78. Лом и отходы цветных металлов и сплавов.
Общие требования
2.21 ГОСТ 12.1.005-76. Система стандартов безопасности труда.
Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования
2.22 ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда.
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
2.23 ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТ СЭВ 1364-78) Система стандартов в
области охраны природы и улучшения использования природных
ресурсов. Основные положения ( v0699400-76 )
2.24 ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Классификация
химических веществ для контроля загрязнения ( v1476400-81 )
2.25 Временный классификатор токсичных промышленных отходов.
Методические рекомендации по определению класса токсичности
промышленных отходов. Утв. Минздравом СССР. Госкомитет СССР по
науке и технике, 13.05.87 N 4286-87
2.26 СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и
захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по
проектированию. Москва, 1985
2.27 Методические указания для органов и учреждений
санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией
мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от
загрязнений твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных
предприятий. Москва, 1985. Утв. 12.05.85 N 3912-85
2.28 Інструкція про здійснення державної екологічної
експертизи. Затв. наказом N 15 Мінприроди України від 17.02.94
2.29 Класифікація видів економічної діяльності - КВЕД
(проект)
2.30 Державний класифікатор продукції та послуг - ДКПП
(проект).
3. Міжнародні угоди та нормативні документи
3.1 Базельська конвенція з контролю за транскордонним
перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням ( 995_022 ).
1989 рік.
3.2 Проект стандартной статистической классификации отходов
ЕЭК. Женева. ООН, Экономический и Социальный Совет. 11.04.89
CES/638 (остання редакція проекту від 12.10.93).
3.3 Директива Ради ЄС 91/689/ЄЕС ( 994_896 ) від 12.12.91 р.
3.4 Комплекс стандартів ISO з якості води, повітря, грунтів
(ISO 4225, ISO 6107-1 - ISO 6107-8 та інші).
3.5 ISO 14000 Настанови з принципів управління навколишнім
середовищем, систем і засобів забезпечення (проект).
3.6 ISO 14001 Системи управління навколишнім середовищем -
специфікація.
3.7 ISO 14010 Керівні вказівки з екологічного аудиту -
загальні принципи екологічного аудиту.
3.8 ISO 14011 Керівні вказівки з екологічного аудиту -
процедури аудиту. Розділ 1: Аудит систем управління навколишнім
середовищем.
3.9 ISO 14012 Керівні вказівки з екологічного аудиту -
кваліфікаційні вимоги до екологічних аудиторів.
3.10 Європейський каталог відходів - EWC (проект).
3.11 Загальна класифікація всіх видів економічної
діяльності - NACE.
3.12 Класифікація продукції за видами діяльності - СРА.вгору