Щодо форм квартальної фінансової звітності
Мінфін України; Роз'яснення від 20.06.2008
Документ n0002201-08, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2008

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
20.06.2008

Щодо форм квартальної фінансової звітності

У зв'язку з численними зверненнями щодо використання форм
квартальної фінансової звітності повідомляється, що такі форми
фінансової звітності затверджені в редакції наказів Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ) (форма N 2 "Звіт
про фінансові результати" ( z0397-99 )) і від 11.12.2006 N 1176
( z1342-06 ) (форми N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), N 1-м "Баланс"
( z0161-00 ), N 2-м "Звіт про фінансові результати" ( z0161-00 )).
Одночасно за наявності відповідних показників до зазначених форм
фінансової звітності підприємства включають (вписують) такі рядки
(статті).
Перелік додаткових (вписуваних) показників
фінансової звітності
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показника | N | Підстава | |п/п| | (роз- |-------------------------------| | | | ділу, |пункти положень| наказ | | | | рядка)| (стандартів) | Міністерства | | | | |бухгалтерського| фінансів | | | | | обліку | України | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 1 "Баланс" | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Справедлива | 055 | 16.2 ПБО 2 |05.03.2008 | | |(залишкова) вартість| | ( z0396-99 ) | N 353 | | |інвестиційної | | |( z0225-08 ) | | |нерухомості | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 2 |Первісна вартість | 056 | 16.2 ПБО 2 |05.03.2008 | | |інвестиційної | | | N 353 | | |нерухомості | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 3 |Знос інвестиційної | 057 | 16.2 ПБО 2 |05.03.2008 | | |нерухомості | | | N 353 | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 4 |Гудвіл | 065 | 5 ПБО 19 |25.11.2002 | | | | | ( z0499-99 ) | N 989 | | | | | |( z0962-02 ) | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 5 |Необоротні активи та|IV. 275| 36.1 ПБО 2 |05.03.2008 | | |групи вибуття | | | N 353 | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 6 |Сума страхових | 415 | 45.1 ПБО 2 |30.11.2000 | | |резервів | | | N 304 | | | | | |( z0905-00 ) | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 7 |Сума часток | 416 | 45.1 ПБО 2 |30.11.2000 | | |перестраховиків у | | | N 304 | | |страхових резервах | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 8 |Залишок сформованого| 417 | 45.2 ПБО 2 |22.11.2004 | | |призового фонду, що | | | N 731 | | |підлягає виплаті | | | | | |переможцям лотереї | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 9 |Залишок сформованого| 418 | 45.2 ПБО 2 |22.11.2004 | | |резерву на виплату | | | N 731 | | |джек-поту, не | | |( z1560-04 ) | | |забезпеченого | | | | | |сплатою участі у | | | | | |лотереї | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 10|Зобов'язання, | 605 | 60.1 ПБО 2 |05.03.2008 | | |пов'язані з необо- | | | N 353 | | |ротними активами | | | | | |та групами вибуття, | | | | | |утримуваними для | | | | | |продажу | | | | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" | |----------------------------------------------------------------| | 11|У т.ч. дохід від | 061 | 21 ПБО 3 |11.12.2006 | | |первісного визнання | | ( z0397-99 ) | N 1176 | | |біологічних активів | | |( z1342-06 ) | | |і сільськогоспо- | | | | | |дарської продукції, | | | | | |одержаних унаслідок | | | | | |сільськогоспо- | | | | | |дарської діяльності | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 12|У т.ч. витрати від | 091 | 24 ПБО 3 |11.12.2006 | | |первісного визнання | | | N 1176 | | |біологічних активів | | | | | |сільськогоспо- | | | | | |дарської продукції, | | | | | |одержаних унаслідок | | | | | |сільськогоспо- | | | | | |дарської діяльності | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 13|Прибуток (збиток) | 165 | 14 ПБО 22 |28.02.2002 | | |від впливу інфляції | | | N 147 | | |на монетарні статті | | |( z0269-02 ) | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 14|У т.ч. прибуток | 176 | 32.1 ПБО 3, |05.03.2008 | | |від припиненої | |4 ( z0398-99 ) | N 353 | | |діяльності | |розділу III | | | |та/або прибуток від | |ПБО 27 | | | |переоцінки | |( z1054-03 ) | | | |необоротних активів | | | | | |та групи вибуття | | | | | |унаслідок припинення| | | | | |діяльності | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 15|У т.ч. збиток | 177 | 32.1 ПБО 3, |05.03.2008 | | |від припиненої | |4 розділу III | N 353 | | |діяльності | |ПБО 27 | | | |та/або збиток від | | | | | |переоцінки | | | | | |необоротних активів | | | | | |та групи вибуття | | | | | |унаслідок припинення| | | | | |діяльності | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 16|Дохід з податку на | 185 | 18 ПБО 17, |28.12.2000 | | |прибуток від | | ( z0047-01 ) | N 353 | | |звичайної діяльності| |поз. 20 Порів. |14.12.2007 | | | | | табл. наказ | N 1413 | | | | |МФУ 14.12.2007 |( v1413201-07 )| | | | | N 1413 | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 17|Забезпечення | 226 | <...> 1.2 | <...> | | |матеріального | | розділу IV |19.12.2006 | | |заохочення | | наказ МФУ | N 1213 | | | | | N 1213 |( z1363-06 ) | | | | | | (у ред. | | | | | | 05.03.2008 | | | | | | N 353) | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 1-м "Баланс" | |----------------------------------------------------------------| | 18|Необоротні активи та|IV. 275| 18.1 ПБО 25 |05.03.2008 | | |групи вибуття | | ( z0161-00 ) | N 353 | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 19|Зобов'язання, | 605 | 32.1 ПБО 25 |05.03.2008 | | |пов'язані з необо- | | | N 353 | | |ротними активами | | | | | |та групами вибуття, | | | | | |утримуваними для | | | | | |продажу | | | | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" | |----------------------------------------------------------------| | 20|У т.ч. дохід від | 041 | 38 ПБО 25 |11.12.2006 | | |первісного визнання | | | N 1176 | | |біологічних активів | | | | | |і сільськогоспо- | | | | | |дарської продукції | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 21|У т.ч. витрати від | 132 | 39 ПБО 25 |11.12.2006 | | |первісного визнання | | | N 1176 | | |біологічних активів | | | | | |і сільськогоспо- | | | | | |дарської продукції | | | | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 22|Собівартість | 140 | 45 ПБО 25 |24.02.2001 | | |реалізованих товарів| | | N 101 | | | | | |( z0218-01 ) | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 23|Забезпечення | 195 | <...> 1.2 |19.12.2006 | | |матеріального | | розділу IV | N 1213 | | |заохочення | | наказ МФУ | (у ред. | | | | | N 1213 | 05.03.2008 | | | | | | N 353) | |----------------------------------------------------------------| | Консолідована фінансова звітність | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 1 "Баланс" | |----------------------------------------------------------------| | 24|Гудвіл при | 075 | 16 ПБО 20 | 30.07.99 | | |консолідації | | | N 176 | | | | | |( z0553-99 ) | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 25|Накопичена курсова | 375 | 17 ПБО 20 | 30.07.99 | | |різниця | | 12 ПБО 21 | N 176 | | | | | |10.08.2000 | | | | | | N 193 | | | | | |( z0515-00 ) | |---+--------------------+-------+---------------+---------------| | 26|Частка меншості | 385 | 13 ПБО 20 | 30.07.99 | | | | | | N 176 | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" | |----------------------------------------------------------------| | 27|Частка меншості | 215 | 13 ПБО 20 | 30.07.99 | | | | | | N 176 | ------------------------------------------------------------------вгору