Документ n0001886-16, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2016

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА


МЕМОРАНДУМ
про співпрацю та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Радою бізнес-омбудсмена

м. Київ, 27 січня 2016 року

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (далі - "НАБУ"), в особі його Директора, пана Ситника Артема Сергійовича, який діє на підставі Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", з однієї сторони, та

РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА (далі - "Рада"), в особі бізнес-омбудсмена, пана Альгірдаса Шемети, який діє на підставі Положення, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 691, з іншої сторони,

(надалі разом іменовані "Сторони" та окремо - "Сторона"),

визнаючи спорідненість завдань та основних принципів діяльності Сторін;

усвідомлюючи, що встановлення ефективного співробітництва через механізм постійних і прозорих контактів та обміну інформацією відповідає інтересам обох Сторін; та

визнаючи важливість прозорості в діяльності органів державної влади та зниження рівня корупції як важливих передумов для формування середовища, сприятливого для ведення підприємницької діяльності;

уклали цей Меморандум про наступне:

Стаття 1. Мета

1.1. Співробітництво Сторін спрямовано на забезпечення позитивних зрушень у забезпеченні прозорості діяльності органів державної влади, сприянні зниженню рівня корупції та запобіганні недобросовісній (нечесній) поведінці стосовно суб'єктів підприємництва в Україні.

Стаття 2. Напрямки співпраці

2.1. Сторони домовились взаємодіяти у таких напрямках співпраці:

2.1.1. здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ;

2.1.2. надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування та суб'єктам господарювання, що належать до сфери їх управління, пропозицій та рекомендацій щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню тих правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, які порушують законні права суб'єктів підприємництва;

2.1.3. підготовка пропозицій з удосконалення законодавства з питань боротьби з корупцією;

2.1.4. участь в обговореннях проектів нормативно-правових актів, які становлять взаємний інтерес;

2.1.5. організація та проведення спільних публічних заходів з актуальних питань.

Стаття 3. Заходи по взаємодії та співробітництву

3.1. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму Сторони, в тій мірі, в якій це дозволено законодавством України, домовились:

3.1.1. проводити регулярні робочі зустрічі на всіх рівнях;

3.1.2. обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес;

3.1.3. створити спільну експертну групу з метою періодичного розгляду змісту окремих скарг, поданих суб'єктами підприємницької діяльності до Ради на дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, розробки заходів з метою усунення таких порушень та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону;

3.1.4. у разі потреби створювати спільні робочі групи з метою розробки рекомендацій до проектів нормативно-правових актів з питань, що є предметом цього Меморандуму;

3.1.5. надавати взаємну допомогу у організації та проведенні семінарів, конференцій, ділових зустрічей тощо;

3.1.6. оприлюднювати інформацію про свою взаємодію в межах положень цього Меморандуму, в тому числі шляхом проведення спільних заходів щодо питань, які становлять взаємний інтерес.

3.2. Сторони також домовилися, що для сприяння Раді у реалізації її прав НАБУ:

3.2.1. у разі отримання запиту від Ради, оперативно надає Раді інформацію, документи та інші відомості, необхідні для опрацювання скарги, яка є підставою для звернення із запитом до НАБУ та вирішення питань, що стосуються справ, які розглядаються Радою (включаючи організацію співбесід з посадовими особами НАБУ), та вживає заходи з метою усунення порушень прав суб'єктів підприємницької діяльності;

3.2.2. надає всебічне сприяння в оприлюдненні, в межах вимог законодавства, інформації про випадки вчинення корупційних діянь та/або інших порушень з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

3.3. Крім того, Сторони домовилися, що для сприяння НАБУ у реалізації наданих йому прав та виконанні покладених на нього обов'язків Рада, в тій мірі, в якій це дозволено законодавством України та Регламентом Ради, буде:

3.3.1. оперативно передавати НАБУ одержувану при здійсненні своїх функцій інформацію, яка може свідчити про кримінальні правопорушення, або інформацію, яка може бути використана для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ.

Стаття 4. Експертна група

4.1. Для практичного впровадження заходів із взаємодії і співробітництва, передбачених в пункті 3.1.3 цього Меморандуму, Сторони домовилися створити спеціалізовану експертну групу з питань, які випливають з статусу НАБУ (далі - "Експертна Група").

4.2. Сторони домовилися про наступний склад кожного засідання Експертної Групи:

(i) з боку НАБУ - не нижче рівня заступника Директора НАБУ та керівника відповідного управління (2 члени);

(ii) з боку Ради - заступник бізнес-омбудсмена та один дослідник/інспектор (2 члени).

4.3. Сторони домовилися, що засідання Експертної Групи будуть відбуватися по мірі необхідності по ініціативі однієї з Сторін. При цьому Сторона, яка буде ініціювати зустріч, повідомляє про свій намір іншу Сторону не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до очікуваної дати проведення такої зустрічі. В такому разі інша Сторона дає свою відповідь щодо готовності провести засідання Експертної Групи не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання пропозицію від іншої Сторони.

4.4. Засідання Експертної Групи можуть відбуватися у форматі особистої зустрічі або з використанням засобів дистанційного зв'язку - шляхом проведення телефонної конференції або конференції по Skype.

4.5. Сторони домовилися, що тема(-и), які будуть розглядатися на засіданні Експертної Групи узгоджуються Сторонами не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення відповідного засідання.

Стаття 5. Комунікація між Сторонами

5.1. Для забезпечення ефективної комунікації:

5.1.1. кожна з Сторін визначить контактну особу, відповідальну за відповідну координацію;

5.1.2. перевага надаватиметься передачі документів у електронному вигляді, за виключенням випадків, коли інші вимоги можуть застосовуватися до інформації з обмеженим доступом або до конфіденційної інформації;

5.1.3. Сторони домовилися, що окрім засідань Експертних Груп, передбачених вище в Статті 4, регулярні особисті зустрічі Директора НАБУ і Бізнес-омбудсмена будуть відбуватися по мірі необхідності згідно з процедурою, передбаченою в пункті 4.3 цього Меморандуму.

Стаття 6. Зміни та доповнення до Меморандуму

6.1. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, які оформляються додатковою угодою.

6.2. Додаткові угоди та додатки до Меморандуму є його невід'ємною частиною, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані Сторонами.

Стаття 7. Заключні положення

7.1. Цей Меморандум укладений на невизначений строк та набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

7.2. Цей Меморандум не має обов'язкової юридичної сили та не покладає на Сторони, що його підписали, будь-яких фінансових зобов'язань.

7.3. Дія цього Меморандуму розповсюджується на правонаступників будь-якої із Сторін. Сторони, зокрема, домовилися що після створення юридичної особи, яка відповідно до закону буде мати статус установи бізнес-омбудсмена, вона автоматично замінить Раду в якості Сторони цього Меморандуму.

7.4. Жодне положення цього Меморандуму не передбачає та не може вважатися таким, згідно якого одна з Сторін є агентом (представником) іншої сторони, та не уповноважує жодну із Сторін брати на себе будь-які зобов'язання чи укладати будь-які домовленості в інтересах або від імені іншої Сторони.

7.5. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити його дію. У такому разі, Меморандум припиняє дію через один місяць з дати отримання іншою Стороною такого письмового повідомлення.

7.6. Розбіжності, що можуть виникнути під час реалізації положень цього Меморандуму, вирішуються виключно за взаємною згодою Сторін шляхом переговорів.

Стаття 8. Примірники

8.1. Цей Меморандум підписано у 2 (двох) примірниках англійською та українською мовами, по одному кожній із Сторін. У випадку будь-яких розбіжностей між англійською та українською версіями, переважну силу має текст українською мовою.

Стаття 9. Реквізити Сторін

Національне антикорупційне бюро України

Рада бізнес-омбудсмена

вул. Сурікова, 3, м. Київ-35, 03035, Україна

вул. Спаська, 30-а, м. Київ, Україна, 04070

Директор

Бізнес-омбудсмен

_____________

_____________

А.С. Ситник

А. Шемета

{Текст взято з сайту Ради бізнес-омбудсмена https://boi.org.ua}вгору