Документ n0001835-12, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2012

               ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
18.01.2012

Про зміни до законодавства
щодо спрощення процедур припинення
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців за їх рішенням

Верховна Рада України 19 травня 2011 року за N 3384
( 3384-17 ) прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за їх рішенням",
який набув чинності 19 грудня 2011 року (далі - Закон N 3384). Зазначений Закон вносить зміни зокрема до Господарського
кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 )
(далі - ЦКУ), а також до законів України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) та "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (далі - Закон про
реєстрацію) та містить ряд принципових нововведень, зокрема щодо
припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця за принципом мовчазної згоди. Термін, з якого можливо буде реалізувати зазначену
можливість, в Законі N 3384 ( 3384-17 ) не вказаний, у зв'язку з
чим доцільно врахувати статтю 5 ЦКУ ( 435-15 ), яка встановлює, що
акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з
дня набрання ними чинності. Отже, провести державну реєстрацію припинення юридичної особи
та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за
принципом мовчазної згоди можливо щодо тих суб'єктів, повідомлення
про прийняття рішення щодо припинення яких будуть публікуватися в
спеціальному друкованому засобі масової інформації після набрання
чинності Законом N 3384 ( 3384-17 ), тобто з 19.12.2011.
1. Законом про реєстрацію ( 755-15 ) встановлено, що юридична
особа та фізична особа - підприємець можуть припинятися на
загальних засадах (шляхом подання всіх документів, передбачених
для проведення державної реєстрації припинення) та за принципом
мовчазної згоди (без подання відповідних довідок з Пенсійного
фонду України та органів податкової служби). Згідно із статтею 1 Закону про реєстрацію ( 755-15 ) принцип
мовчазної згоди у сфері державної реєстрації - принцип, згідно з
яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення або про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням. Виходячи із зазначеного вище та інших норм Закону про
реєстрацію ( 755-15 ) подавати державному реєстратору документи
для проведення державної реєстрації припинення за принципом
мовчазної згоди юридична особа має право як у разі прийняття
рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи
чи уповноваженим ними органом, так і у випадку прийняття такого
рішення судом, а фізична особа - підприємець - лише у разі
прийняття рішення про припинення нею самостійно.
2. При внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр)
запису про рішення щодо припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця обов'язково
вносяться відомості про строк заявлення кредиторами своїх вимог, а
щодо юридичної особи ще й про дату обрання (призначення)
ліквідаційної комісії (ліквідатора). Якщо в рішенні про припинення юридичної особи не зазначена
певна дата обрання (призначення) ліквідаційної комісії
(ліквідатора), то такою датою є дата прийняття рішення про
припинення. У випадку припинення юридичної особи строк заявлення
кредиторами своїх вимог не може становити менше двох і більше
шести місяців (ст. 105 ЦКУ) ( 435-15 ), а фізичної особи -
підприємця - менше двох і більше трьох місяців (ст. 50-1 ЦКУ)
( 435-15 ). Зазначений строк відраховується з дня опублікування
повідомлення про рішення щодо припинення. Таке повідомлення друкується у спеціалізованому друкованому
засобі масової інформації (Бюлетень державної реєстрації) протягом
десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру (ст. 22 Закону про реєстрацію) ( 755-15 ). Для зручності заявників та державних реєстраторів інформація
про періодичність видання Бюлетеня державної реєстрації розміщена
на сайті Укрдержреєстру, державного підприємства
"Інформаційно-ресурсний центр", а також в програмному забезпеченні
ведення Єдиного державного реєстру. Звертаємо увагу, що державний реєстратор має право залишити
без розгляду подані документи, якщо рішення про припинення не
містить відомостей про строк заявлення кредиторами своїх вимог або
у разі коли такий строк не відповідає закону. Одночасно зазначаємо, що згідно з частиною першою статті 251
ЦКУ ( 435-15 ) строком є певний період у часі, зі спливом якого
пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число
останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, визначеного
місяцем, припадає на такий місяць, в якому немає відповідного
числа, строк спливає в останній день цього місяця. Якщо останній
день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий
день, що визначений відповідно до закону в місці вчинення певної
дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день
(стаття 254 ЦКУ) ( 435-15 ).
3. Статтею 35 Закону про реєстрацію ( 755-15 ) встановлено,
що відомості про дату публікації повідомлення, яке містить
інформацію про строк заявлення вимог кредиторів щодо юридичної
особи, що припиняється, надаються органам державної податкової
служби, Пенсійного фонду України не пізніше наступного дня з дати
публікації такого повідомлення. Аналогічна норма міститься в
статті 47 Закону про реєстрацію ( 755-15 ). Зазначені відомості з 06.01.2012 надаються органам державної
податкової служби та Пенсійного фонду України у відповідності до
Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та
використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців.
4. Органи податкової служби та Пенсійного фонду України
протягом десяти робочих днів з дати публікації такого повідомлення
направляють державному реєстратору або повідомлення про початок
проведення позапланової перевірки, або повідомлення про
неможливість проведення такої перевірки. Якщо відповідні органи державної влади зазначають про
неможливість проведення перевірки, таке повідомлення не пізніше
двох місяців з дати публікації повідомлення має бути замінене або
повідомленням про початок перевірки, або про наявність заперечень
із зазначенням підстав. Не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони дізналися
про усунення обставин, які були підставою заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення, зобов'язані відкликати
повідомлення про наявність таких заперечень. Частиною четвертою статті 36 Закону про реєстрацію ( 755-15 )
встановлено, що у разі якщо після закінчення процедури припинення,
передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення
кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому законом
порядку органом державної податкової служби та/або Пенсійного
фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості із
сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного
фонду України та фондів соціального страхування або рішення про
відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена
ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення
такого строку набуває право на подання державному реєстраторові
документів, передбачених частинами першою - третьою статті 36
цього Закону ( 755-15 ), за винятком зазначених довідок, для
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди. Аналогічно норма міститься в статтях 37 та 47 Закону про
реєстрацію ( 755-15 ). Звертаємо увагу, що строк державної реєстрації припинення як
для юридичних осіб, так і для фізичних осіб - підприємців не
повинен перевищувати один робочий день з дати надходження
документів для проведення державної реєстрації припинення.
5. Статтею 22 Закону про реєстрацію ( 755-15 ) встановлюється
плата за публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому
засобі масової інформації в розмірі трьох неоподаткованих
мінімумів доходів громадян про: - зміну місцезнаходження юридичної особи; - зміну найменування юридичної особи; - втрату оригіналів установчих документів юридичної особи; - прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим
органом рішення про виділ. Враховуючи зазначене, в пакеті документів для проведення
державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною місцезнаходження
або найменування юридичної особи, а також для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення щодо виділу додатково
подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації
відповідного повідомлення.вгору