Документ n0001819-14, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2014

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ
ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерство соціальної
політики України
30.05.2012 № 20

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Державним агентством резерву України та Центральним комітетом Профспілки працівників системи держрезерву України на 2012 - 2015 роки

Загальні положення

Галузеву угоду (надалі - Угоду) укладено відповідно до чинного законодавства України між Державним агентством резерву України (надалі Держрезерв України) з однієї сторони і Центральним комітетом Профспілки працівників системи держрезерву України (надалі ЦК Профспілки) з другої сторони (разом в подальшому - Сторони) на 2012-2015 роки та підписано їх уповноваженими представниками.

Угода спрямована на удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників і роботодавців сфери управління Держрезерву України.

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду, при укладенні колективних договорів, вирішенні питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, що є предметом цієї Угоди.

Жодна із Сторін, що уклала цю Угоду, не може протягом терміну її дії в односторонньому порядку приймати рішення, які змінюють норми і положення цієї Угоди або припиняють їх виконання.

Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться у зв’язку зі змінами чинного законодавства або за ініціативою однієї із Сторін після проведення переговорів чи консультацій та досягнення домовленостей і набирають чинності після підписання Сторонами.

Переговори або консультації проводяться у десятиденний термін після отримання пропозицій іншою Стороною згідно з чинним законодавством.

Керівники підприємств, установ, організацій (далі - Роботодавці), профспілкові комітети підприємств, організацій та установ проводять переговори з питань внесення змін до колективних договорів для забезпечення реалізації норм і положень відповідно до прийнятої Угоди.

Угода не обмежує наданих чинним законодавством прав підприємств, установ та організацій відповідно до повноважень Сторін встановлювати у колективних договорах вищі та додаткові, порівняно із передбаченими цією Угодою, гарантії, соціально-трудові пільги та інші норми за рахунок власних коштів.

Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до перегляду її Сторонами або укладення нової Галузевої угоди. Держрезерв України у триденний термін з дня підписання Угоди, змін і доповнень до неї, подає її на повідомну реєстрацію і після реєстрації надсилає на підприємства.

Розділ I
Сприяння розвитку виробництва та забезпечення зайнятості

1.1. Держрезерв України зобов’язується:

1.1.1. Визначати та вивчати основні напрями удосконалення технології приймання, переробки зерна, зберігання, відпуску матеріальних цінностей продовольчої групи, промислової групи, нафтопродуктів та енергоносіїв номенклатури державного резерву, а також асортименту матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з метою нарощування виробничого, науково-технічного та економічного потенціалу підприємств та організацій.

1.1.2. Проводити єдину науково-технічну та інвестиційну політику в системі державного резерву.

1.1.3. Надавати допомогу підприємствам та організаціям з питань організації поставок матеріалів, предметів поставок, сировини, обладнання.

1.1.4. Сприяти виробництву та реалізації борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, комбікормів та інших харчових продуктів підприємствами та організаціями, що входять до сфери управління Держрезерву України.

1.1.5. Вживати заходи, спрямовані на забезпечення збільшення виробництва зерна на орендованих землях.

1.2. Держрезерв України, керівники підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Держрезерву України, забезпечують:

1.2.1. Здійснення розробки та реалізації заходів щодо соціального захисту вивільнюваних працівників за узгодженням з профспілками, в тому числі організацію професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації вивільнюваних працівників за рахунок коштів підприємства з метою працевлаштування їх на вакантні посади, додатково створені робочі місця, а також впровадження інших заходів.

1.2.2. Недопущення звільнення працівників з ініціативи роботодавця без погодження з профспілковим комітетом у встановленому чинним законодавством порядку. Якщо передбачається загроза масового вивільнення працівників (понад 7 відсотків працівників упродовж календарного року), питання скорочення персоналу погоджується з ЦК Профспілки, вживаються заходи для запобігання скорочення з урахуванням пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації, зокрема: звільняти працівника лише за відсутності можливостей переведення його за згодою на іншу роботу, що відповідає його кваліфікації або яку він згодний виконувати та керуючись нормами статті 42 КЗпП.

1.2.3. При тимчасових економічних труднощах за згодою працівника, а також відповідно до чинного законодавства (ст. 56 КЗпП) встановлення неповного робочого дня або тижня з виплатою заробітної плати за відпрацьований час, запровадження гнучкого режиму роботи, скорочення до мінімуму надурочних робіт.

1.2.4. Оформлення та оплату всіх простоїв, що виникли не з вини працівника, проводити з дотриманням вимог ст. 113 КЗпП та на умовах колективних договорів.

1.2.5. Надання працівникам, які отримали попередження про звільнення згідно із п.1 ст. 40 КЗпП України, можливості для пошуку нового місця роботи за рахунок частини робочого часу у порядку і на умовах, встановлених колективним договором.

1.2.6. При повторному поверненні працівника на підприємство після звільнення з підстав, зазначених у п. 1 ст. 40 КЗпП, відновлювати йому в повному обсязі розміру соціально-побутових пільг, якщо з часу звільнення пройшло не більше одного року.

1.2.7. Організацію професійного навчання, стимулювання професійного зростання, атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників, періодичне підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах не рідше ніж 1 раз на 5 років відповідно ст. 4 Закону України «Про професійний розвиток працівників». У колективних договорах визначення обсягів професійного навчання та загальні витрати коштів на зазначені цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства.

Розділ II
Оплата праці та захист заробітної плати

Сторони домовилися:

2.1. Керівники державних госпрозрахункових підприємств, бюджетних організацій та наукової установи системи державного резерву зобов'язані здійснювати оплату праці відповідно до Кодексу законів України про працю, Закону України «Про оплату праці», Генеральної та Галузевої угод, колективних договорів та інших нормативно-правових актів. Перерахування членських внесків до первинних профспілкових організацій та до ЦК Профспілки здійснювати відповідно статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

З метою вдосконалення структури заробітної плати, підвищення вартості кваліфікованої робочої сили керівники державних госпрозрахункових підприємств, бюджетних організацій та наукової установи системи державного резерву здійснюють заходи щодо забезпечення долі тарифної частини в заробітній платі не менше 60 відсотків.

2.2. Фонд оплати праці державних організацій і наукової установи системи державного резерву, що фінансуються з бюджету (далі  організації), формується в межах кошторисних призначень на оплату праці загального і спеціального фонду державного бюджету. Кошти спеціального фонду державного бюджету можуть використовуватися на виплату заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат на умовах колективного договору згідно з чинним законодавством (ст. 4,13 Закону України «Про оплату праці», ст.42-51 Бюджетного кодексу України).

2.3. Фонд оплати праці на державних госпрозрахункових підприємствах системи державного резерву (далі підприємства) визначається на умовах, встановлених у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, Генеральною і цією Угодою. Для забезпечення зростання реальної заробітної плати та підвищення продуктивності, фонд оплати праці коригується відповідно до збільшення обсягів виробленої продукції (рекомендується на 1 відсоток збільшення обсягів не менше як 1 відсоток збільшення фонду оплати праці).

2.4. У періоди між підвищенням розмірів заробітної плати здійснюється індексація заробітної плати на умовах, встановлених в колективному договорі та відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

2.5. Державною соціальною гарантією, обов’язковою для підприємств та організацій усіх форм власності та господарювання є мінімальна заробітна плата, розмір якої встановлюється щороку у законі про Державний бюджет України. До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Оплата за просту, некваліфіковану працю, за виконану працівником місячну або погодинну норму праці (обсяг робіт) не може провадитися нижче мінімальної заробітної плати.

При зміні законодавчо-визначеного розміру мінімальної заробітної плати, підприємства та організації самостійно проводять зміни тарифних ставок і посадових окладів працівників зі збереженням міжрозрядних, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень. Зміни своєчасно вносяться до колективних договорів.

Для розрахунку годинних тарифних ставок використовується розрахункова середньомісячна норма тривалості робочого часу, що встановлюється Міністерством соціальної політики України на кожний новий фінансовий рік.

2.6. Здійснювати оплату праці у разі невиконання працівниками норм праці, трудових обов’язків у розмірі:- не нижчому за середню заробітну плату, розраховану пропорційно до відпрацьованого часу (виконаної роботи) або обсягу фактично виконаної роботи, якщо невиконання відбулося з вини роботодавця;- не меншому за дві третини тарифної ставки (окладу), посадового окладу, якщо невиконання сталося з причин, незалежних від роботодавця і працівника.

2.7. При застосуванні відрядної форми оплати праці розцінка визначається шляхом ділення годинної (денної) тарифної ставки відповідного тарифного розряду на годинну (денну) норму виробітку або шляхом множення годинної (денної) тарифної ставки відповідного тарифного розряду на встановлену норму часу.

2.8. Класифікація робіт за відповідними тарифними розрядами, віднесення робітників до певних кваліфікаційних розрядів, а керівників (крім керівників підприємств та організацій), професіоналів і фахівців до тарифних кваліфікаційних категорій в обов’язковому порядку здійснюється відповідно до Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників і узгоджується з органом первинної профспілкової організації. Присвоєння, підвищення та перегляд їх проводиться згідно з чинним законодавством та Положенням, затвердженим на підприємстві (організації).

2.9. Оплата праці працівників організацій системи державного резерву здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (із змінами). Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій визначено у додатку 1. Схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців організацій визначено у додатках 2, 3, 4 до Угоди. Схеми тарифних розрядів робітників організацій визначено у додатках 5 - 8, 10, 11, схеми тарифних розрядів (посад) професій працівників відомчої воєнізованої охорони організацій у додатку 9.

2.10. Установити мінімальний розмір тарифної ставки робітника I розряду державних госпрозрахункових підприємств у розмірі не менше 120 відсотків законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальний розмір посадового окладу техніка всіх спеціальностей без категорії встановити з коефіцієнтом 1,25 до мінімального розміру тарифної ставки робітника I розряду.

Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства.

2.11. На окремих підприємствах, які з об'єктивних фінансово-економічних причин не можуть виконати цю норму Угоди, колективним договором може встановлюватися на період не більше ніж шість місяців з дати його підписання інший розмір мінімальної тарифної ставки робітника І розряду, який не може бути меншим ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Підвищені розміри тарифних ставок (посадових окладів), міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в колективних договорах лише за наявності фінансових можливостей підприємства.

2.12. Установити мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок (окладів) робітників госпрозрахункових підприємств до тарифної ставки робітника I розряду у залежності від кваліфікації, згідно з додатками 12, 13, 14 та мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників до посадового окладу техніка всіх спеціальностей без категорії, згідно з додатками 15, 16, 16.1 - 16.4 до Угоди.

2.13. Посадові оклади заступників керівників підприємств та організацій, заступників керівників структурних підрозділів установлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів на 10-30 відсотків, помічників керівників на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних ставок і посадових окладів.

2.14. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження, виплати та розміри доплат, надбавок, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат на підприємствах встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, визначених чинним законодавством, Генеральною і Галузевою угодами.

2.15. Установити перелік та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників організацій згідно з додатком 17 та підприємств згідно з додатком 18.

2.16. Розміри заробітної плати працівників державних підприємств та організацій переглядаються на підставі нормативно-правових актів.

2.17. З метою конкретизації питань оплати праці і матеріального стимулювання працівників на підприємствах і в організаціях розробляється та затверджується у встановленому порядку, як додаток до колективного договору положення про оплату праці, яке включає, зокрема: порядок формування та використання фонду оплати праці на підприємствах; форми та системи оплати праці; тарифні сітки, схеми посадових окладів; розміри та порядок виплати доплат і надбавок, умови та розміри преміювання за основні результати господарської діяльності та за спеціальними системами тощо, а на підприємствах також положення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік та положення про виплату винагороди за вислугу років.

Окремим висококваліфікованим працівникам підприємств, які зайняті на особливо важливих, відповідальних роботах, в колективних договорах визначаються підвищені тарифні ставки (місячні оклади) за міжрозрядними коефіцієнтами до 2,875 до тарифної ставки  робітника І розряду відповідного виду роботи чи професії.

2.18. В бюджетних організаціях преміювання працівників проводиться згідно з положенням про преміювання з урахуванням особистого внеску працівника в загальні результати роботи та в межах кошторисних призначень на оплату праці загального і спеціального фонду у порядку і розмірах, які визначаються у колективних договорах.

2.19. Керівники організацій в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі, мають право надавати працівникам організацій матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.20. Керівники підприємств та організацій спільно з профспілками забезпечують своєчасну виплату заробітної плати не рідше як двічі на місяць. При наявності заборгованості із заробітної плати за минулі роки керівники, відповідно до чинного законодавства, складають персоніфікований облік заборгованих сум і вживають заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, складають графіки її погашення не пізніше ніж до 1 липня поточного року з одночасною виплатою компенсації у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

2.21. Установити, що, у разі виникнення на підприємствах та в організаціях заборгованості із заробітної плати, Державне агентство резерву України, ЦК Профспілки працівників системи держрезерву України, керівники підприємств та організацій, профспілкові комітети вживатимуть ефективних заходів щодо її ліквідації. Дотримуватися норм чинного законодавства щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, де сума заборгованості із заробітної плати протягом наступного місяця не зменшується.

2.22. Підприємства та організації одночасно з введенням нових розмірів тарифних ставок, окладів і посадових окладів вживають заходи щодо упорядкування діючих норм і нормативів праці, систем матеріального заохочення.

2.23. У разі ліквідації підприємства або організації, пов'язаної з банкрутством чи з інших причин, передбачених чинним законодавством, оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час у відповідності до систем і форм оплати праці, що застосовуються на даному підприємстві або організації. Кошти на оплату праці працівників цих підприємств та організацій гарантуються доходами підприємства або надходженнями організації та підлягають першочерговому відшкодуванню, згідно з чинним законодавством.

2.24. Оплата часу простою не з вини працівника здійснюється з розрахунку не нижче від 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). При наявності прибутку підприємства можуть проводити оплату часу простою не з вини працівника в більших розмірах.

2.25. ЦК профспілки та профспілкові комітети здійснюють громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах і організаціях законодавства про оплату праці та зобов'язань за колективними договорами, взаємодіють з цих питань з органами територіальних інспекцій з нагляду за додержанням законодавства про працю, вживають заходів щодо усунення порушень в межах своїх прав і повноважень.

Нормування праці

2.26. Керівникам підприємств та організацій під час укладання колективних договорів визначати конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників.

2.27. Для нормування праці працівників рекомендується використовувати діючі галузеві, міжгалузеві норми і нормативи з праці. Якщо на окремих нових видах робіт відсутні технічно обґрунтовані норми виробітку, або умови технології і організації праці не відповідають умовам, передбаченим у збірниках, підприємства та організації у встановленому порядку організовують опрацювання відповідних нормативів і затверджують їх за погодженням з профспілковим комітетом.

2.28. Застосовувати знижені на 10-20% норми виробітку при освоєнні нових робіт, нової техніки, технології та інші на умовах, визначених колективним договором.

2.29. При освоєнні нових норм праці (запровадження нових, заміна, перегляд діючих), економію фонду оплати праці, одержаної в результаті зниження трудомісткості робіт (продукції) використовувати для преміювання робітників, задіяних на період освоєння ними нових норм, а також фахівців, які брали безпосередню участь у розробці та впровадженні нових норм.

2.30. Встановлювати:

- робітникам-відрядникам при переході на роботу за нормами, розрахованими по міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативах з праці підвищені до 20 відсотків відрядні розцінки за рахунок економії фонду оплати праці, одержаної від зниження трудомісткості продукції (робіт) і перегляду норм виробітку (часу);

- робітникам з погодинною формою оплатою праці при переході на роботу по нормованих завданнях, встановлених виходячи із технічно-обґрунтованих норм і нормативів з праці, підвищенні до 10 відсотків тарифні ставки в межах економії фонду оплати по тарифних ставках, одержаної при вивільненні робітників.

2.31. Проводити моніторинг у сфері нормування праці, забезпечувати розроблення, перегляд, доповнення та затвердження галузевих норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва і праці, а також узагальнювати та поширювати передовий досвід з нормування праці в системі державного матеріального резерву. Проводити зміну умов праці тільки з економічним та соціальним обґрунтуванням та за погодженням з профспілковим комітетом не менш, ніж за два місяці до їх введення.

2.32. Державне агентство резерву України надає методичну і практичну допомогу організаціям та підприємствам галузі в удосконаленні роботи з нормуванням праці, вживає заходи щодо підвищення кваліфікації фахівців з нормування праці.

2.33. Проводити спільно з Українським науково-дослідним інститутом «Ресурс» моніторинг, запровадження та використання норм і нормативів праці на підприємствах та в організаціях.

Розділ III
Соціальний розвиток та соціальні гарантії і пільги

Сторони домовилися:

3.1. Встановити, що частина прибутку підприємств та організацій, яка спрямовується на фінансування соціально-трудових пільг, культурно-оздоровчих заходів, утримання об’єктів соціально-побутової сфери та порядок його використання визначається в колективних договорах.

3.2. Відраховувати кошти профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу у розмірах, визначених в колективному договорі, але не менш ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань (ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

3.3. Надавати профспілковим організаціям на безоплатній основі будинки, приміщення, споруди для проведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної, спортивної роботи (ст. 43 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»).

3.4. Рекомендувати передбачати в колективних договорах, виходячи із фінансових можливостей, додаткові, порівняно з чинним законодавством, соціально-трудові пільги, зокрема:

3.4.1. Соціальні виплати для сімей працівників, які померли внаслідок травм чи професійних захворювань, пов’язаних з виконанням ними трудових обов’язків, а також хворих на туберкульоз та ВІЛ/СНІД.

3.4.2. Здешевлення вартості харчування в їдальнях, буфетах, профілакторіях, дитячих дошкільних закладах, часткову компенсацію або допомогу в придбанні продуктів харчування.

3.4.3. Надання додаткових пільг щодо житлового будівництва, виділення будівельних матеріалів при індивідуальному будівництві житла, надання позик для придбання житла, навчання працівників та їх дітей з метою кадрового забезпечення організацій і підприємств тощо.

3.4.4. Здешевлення вартості утримання дітей у дитячих дошкільних закладах.

3.4.5. Надання у вищих, порівняно з чинним законодавством, розмірах матеріальної допомоги на поховання, допомоги при народженні дитини, при звільненні працівників згідно з пунктом 1 ст. 40 КЗпП України, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.

3.4.6. Надання матеріальної допомоги у розмірі, не меншому за середньомісячну заробітну плату, при виході на пенсію за віком чи по інвалідності та на оздоровлення у зв’язку з наданням щорічної основної відпустки.

3.4.7. Надання пільгових путівок на лікування та інших соціально-побутових пільг ветеранам війни та праці, колишнім працівникам, які вийшли на пенсію.

3.4.8. Виділення коштів на лікування працівників відповідно до колективних договорів за погодженням з профкомом первинної профспілкової організації.

3.4.9. Заохочення працівників підприємства у зв’язку із святами, ювілейними датами.

3.4.10. Надання одноразової допомоги молодим сім’ям, а також працівникам, які повернулися на підприємство після демобілізації з армії.

3.4.11. Виплата одноразової винагороди за вислугу років.

3.4.12. Виплата одноразової винагороди за підсумками річної роботи підприємства.

3.5. Проводити роз’яснювальну та профілактичну роботу спрямовану на запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі, не допускати випадків дискримінації працівників з такими захворюваннями.

3.6. Не допускати дискримінації по відношенню до жінок і молоді в оплаті праці та просуванню їх в професійному рості.

Розділ IV
Трудові відносини. Режим праці та відпочинку

Сторони домовилися і встановили:

4.1. На підприємствах, в установах та організаціях системи державного резерву трудові відносини регулюються згідно з чинним законодавством цією Угодою і колективними договорами.

4.2. Прийняття на роботу працівників за контрактною формою трудового договору здійснюється лише у випадках, передбачених законами України.

4.3. На підприємствах, в організаціях та установах системи державного резерву норма тривалості робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень (в окремих випадках іншу, встановлену чинним законодавством, гарантію). Надурочні роботи можуть застосовуватися в окремих випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 62, 63 КЗпП).

4.4. На підприємствах, в організаціях та установах для окремих категорій працівників (передбачених чинним законодавством) у колективних договорах може встановлюватися менша норма тривалості робочого часу з оплатою за рахунок прибутку підприємства.

4.5. Час початку і закінчення роботи, режиму роботи змінами, поділ робочого дня на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу погоджується з профспілковими комітетами, встановлюється у правилах внутрішнього трудового розпорядку або колективних договорах.

4.6. Тривалість щорічної основної відпустки на підприємствах, в організаціях та установах встановлюється згідно з чинним законодавством і не може бути меншою, ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік. Також працівникам підприємств, установ та організацій системи державного резерву надаються щорічні додаткові та соціальні відпустки в установленому порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. Стаж роботи, який дає право на основну щорічну відпустку, обчислюється на підставі Закону України «Про відпустки».

4.7. Додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем та особливим характером праці тривалістю до 7 календарних днів надаються згідно зі списком посад і професій, визначених колективними договорами, орієнтовний перелік яких наведений в додатку № 19 до цієї Угоди. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки працівникам з ненормованим робочим днем встановлюється в колективних договорах.

4.7.1. Встановити керівникам підприємств організацій та установ щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день, тривалістю до 7 календарних днів.

4.8. Додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці і за особливий характер праці надаються відповідно до списку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах, в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290. Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток встановлюється колективним або трудовим договором: за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць та часу зайнятості працівників в цих умовах (ст. 7 Закону України «Про відпустки»), а відпусток за особливий характер праці залежно від часу зайнятості працівників в цих умовах (ст. 8 Закону України «Про відпустки»).

4.9. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілковими комітетами на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводяться до відома усіх працівників. При складанні графіка необхідно керуватися нормами чинного законодавства.

4.10. У колективних договорах за рахунок власних коштів підприємств відпустки (основна, додаткові та соціальні) можуть встановлюватися більшої тривалості, порівняно з чинним законодавством.

4.11. Не допускається відмова у наданні щорічної відпустки та заміна її за добровільною згодою працівника матеріальною чи іншою компенсацією, за винятком виплати грошової компенсації, передбаченої ст. 24 Закону України «Про відпустки».

Розділ V
Охорона, гігієна праці та виробничого середовища

5.1. Держрезерв України зобов’язується:

5.2. Сприяти забезпеченню належних умов праці працюючим на підприємствах, організаціях та установах системи держрезерву України відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання».

5.3. Розробляти, затверджувати та забезпечувати виконання Галузевої програми поліпшення стану, безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

5.4. Фінансування охорони праці здійснювати за рахунок наступних джерел:- для підприємств, незалежно від форм власності, витрати на охорону праці становлять 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік, для бюджетних організацій - 0,2 відсотка від фонду оплати праці. (ст. 19 Закону України «Про охорону праці»);- за рахунок валових витрат - згідно з Переліком засобів та заходів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включається до витрат (постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994).

5.5. З урахуванням вимог Європейської соціальної хартії забезпечувати функціонування системи управління охороною праці на підвідомчих підприємствах, для чого:

5.5.1. Вжити заходи щодо виконання вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення підприємств, організацій та установ фахівцями з охорони праці, підготовки та підвищення їх кваліфікації.

5.5.2. Забезпечити працюючих засобами індивідуального захисту, в першу чергу спецодягом та спецвзуттям.

5.6. Сприяти забезпеченню підприємств, організацій та установ нормативно-правовими актами, правилами, стандартами, положеннями, інструкціями з охорони праці.

5.7. Удосконалювати систему навчання з питань охорони праці керівників і працівників усіх ланок системи державного резерву, організовувати їх підготовку, підвищення кваліфікації.

5.8. Організовувати конкурси, спрямовані на розробку ефективних інженерно-технічних рішень щодо поліпшення безпеки праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, вибухам, пожежам.

5.9. У зв’язку із набранням чинності з 01.01.2012 р. Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2011 р. на підприємствах, організаціях і установах системи держрезерву забезпечити дотримання Порядку та зазначених в ньому процедур при розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Своєчасно здійснювати виплату допомоги та відшкодування шкоди відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону праці» потерпілим на виробництві, які через нещасні випадки і професійні захворювання отримали стійку втрату працездатності, та сім’ям загиблих на виробництві, а у разі виникнення такої заборгованості вживати заходи щодо її ліквідації.

5.10. Контролювати виконання заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги та компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

Розділ VI
Розвиток соціально-культурної сфери, задоволення духовних потреб

Сторони домовилися:

6.1. Сприяти створенню та систематичному поповненню матеріального фонду при ЦК Профспілки працівників системи держрезерву України за рахунок надходжень від установ, організацій та підприємств галузі для фінансування семінарів для керівників підприємств, організацій та установ, голів профспілкових комітетів; проведення оздоровлення членів профспілки та їх дітей; ведення культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи серед членів профспілки.

6.2. З метою поліпшення стану здоров’я, відновлення працездатності працівників системи держрезерву сприяти збільшенню асигнувань на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих та членів їх сімей за рахунок різних джерел фінансування.

6.3. Передбачати щороку виділення коштів на літнє оздоровлення дітей влітку, в першу чергу дітей сиріт, дітей інвалідів, дітей з багатодітних сімей, неповних сімей, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, а також хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз. Керівникам підприємств, організацій та установ передбачати ці витрати у колективних договорах.

6.4. Передбачати виділення коштів на поліпшення стану та утримання санаторно-курортних закладів, літніх оздоровчих таборів системи держрезерву. Разом з органами місцевої влади забезпечити функціонування оздоровчих таборів. Активізувати роботу щодо передачі до сфери управління ЦК Профспілки системи держрезерву одного з державних санаторно-курортних закладів.

6.5. Забезпечити функціонування відомчих закладів культури.Не допускати прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власнику об’єктів соціально-культурної сфери без погодження з Держрезервом України та ЦК Профспілки.

6.6. Брати активну участь у реалізації національних та державних програм з культури, фізичної культури, спорту, відпочинку, соціального становлення молоді.

6.7. Запровадити разом з благодійними фондами, громадськими організаціями галузеві огляди конкурси самодіяльної творчості, спартакіад, спортивних змагань на призи Державного агентства резерву України та ЦК Профспілки працівників системи держрезерву України, інших заходів культурно-освітнього та фізкультурно-оздоровчого спрямування.

6.8. Організовувати під час зимових канікул Новорічно-різдвяні свята для дітей та учнівської молоді.

6.9. З метою поповнення галузі кваліфікованими кадрами:

6.9.1. Організовувати семінари для керівників підприємств, організацій та установ, голів профспілкових комітетів з питань поглиблення знань чинного законодавства, державної мови, практичної психології, управлінських технологій та з питань профспілкової роботи.

Розділ VII
Соціальне партнерство

Сторони домовилися:

7.1. Забезпечувати представництво відповідно до своїх повноважень та відстоювати інтереси підприємств, організацій та установ, працівників в органах влади.

7.2. Узгоджувати проекти, пропозиції, що подаються до органів державної влади щодо прийняття нормативно-правових актів з питань що є предметом цієї Угоди, або внесення змін, доповнень до чинних нормативно-правових актів цієї Угоди.

7.3. Надавати можливість представникам Сторін брати участь у роботі колегіальних органів, нарад, зустрічей тощо. Інформувати іншу сторону про необхідність прийняття рішень з питань, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників галузі і є предметом цієї Угоди, та здійснювати попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій.

7.4. Вивчати, аналізувати та обговорювати на спільних засіданнях колегіальних органів, робочих груп, комісій проблеми регулювання виробничих, соціально-економічних і трудових відносин, приймати спільні рішення та вживати заходи щодо їх реалізації.

7.5. Держрезерв України зобов’язується регулярно забезпечувати ЦК Профспілки на безоплатній основі інформацією з питань, що є предметом цієї Угоди.

7.6. Представники власників на вимогу первинної профспілкової організації надаватимуть інформацію щодо відомостей про юридичну особу, ідентичну інформації, яку юридична особа щороку подає державному реєстратору.

Розділ VIII
Права та обов’язки Профспілки

ЦК Профспілки зобов’язується:

8.1. Забезпечити здійснення громадського контролю за створенням на виробництві здорових і безпечних умов праці, належного виробничого побуту, забезпечення працюючих необхідними засобами індивідуального і колективного захисту відповідно до законів України «Про охорону праці» та «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

8.2. Вимагати своєчасного і повного відшкодування збитків, виплат одноразової допомоги потерпілим та сім’ям загиблих на виробництві згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

8.3. Надавати безоплатну правову допомогу членам профспілок у вирішенні всіх питань з охорони праці та страхування від нещасних випадків.

8.4. Забезпечити виконання Національних та Галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, програм розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та інших соціально-економічних питань.

8.5. Розглядати не менше 2 разів на рік питання про стан охорони праці на виробництві, виробничого травматизму та професійної захворюваності на Колегії Держрезерву, засіданнях Президії, пленумах ЦК Профспілки.

8.6. Сприяти реалізації працівниками галузі права на отримання безоплатної якісної медичної допомоги, розвитку страхової медицини.

8.7. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцями. Вносити в установленому порядку подання про відміну рішень та дій власника підприємства, організації та установи або уповноваженого ним органу, які суперечать законодавству, в межах компетенції профспілки.

8.8. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах, організаціях та установах законодавства про оплату праці, взаємодіяти з цих питань з Державною інспекцією України з питань праці, вживати заходи щодо усунення порушень в межах своїх прав та повноважень.

8.9. Вимагати від власника підприємства або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, організації та установи, якщо він порушує норми Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці» та інші норми трудового законодавства.

8.10. Виконувати взяті на себе зобов'язання, прийняті в колективних договорах і угодах.

8.11. Брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них. Забезпечувати вибори у профспілкових організаціях представників з питань охорони праці.

8.12. Здійснювати контроль за виконанням законодавства про зайнятість населення, проводити спільні консультації з роботодавцями з питань зайнятості, населення, створення нових робочих місць, залучення інвалідів до праці, пропонувати заходи щодо соціального захисту членів профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємства.

8.13. Брати участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня населення: прожиткового мінімуму, мінімального розміру заробітної плати, пенсій, соціальних виплат та розробленні соціальних програм, які забезпечать гідне життя.

8.14. Брати участь у розробленні та реалізації Галузевої програми із соціально-економічних питань, сприяти діяльності трудових колективів підприємств щодо нарощування обсягів виробництва, підвищення ефективності господарювання з метою зростання на цій основі розмірів заробітної плати. Проводити організаційну роботу щодо зміцнення виробничої і трудової дисципліни.

8.15. Надавати працівникам безоплатну правову та практичну допомогу з питань соціально-економічного захисту працюючих. При необхідності здійснювати представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у відносинах з роботодавцями, а також іншими об'єднаннями громадян.

8.16. Представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори (конфлікти), у порядку, встановленому законодавством.

8.17. Контроль за виконанням колективних договорів і Угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.

Розділ ІХ
Гарантії діяльності Профспілки

Сторони домовилися і встановили, що Держрезерв України та роботодавці на підприємствах, в організаціях та установах через колективні договори та Галузеву угоду гарантують:

9.1. Забезпечення належних умов для діяльності профспілкових організацій і органів. Надання для проведення профспілкової роботи на безоплатній основі приміщень з необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням. Розміщення профспілкової інформації у приміщеннях, на території підприємств в доступних для працівників місцях.

9.2. За наявності письмових заяв працівників, які є членами Профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок первинної профспілкової організації та на рахунок ЦК Профспілки, в розмірі встановленому Статутом Профспілки працівників системи держрезерву України, членські профспілкові внески працівників в терміни виплати заробітної плати, визначені відповідно до укладеного колективного договору підприємства (установи, організації) чи окремої угоди. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів (ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

9.3. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень.

9.4. Надання працівникам, обраним до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі та організації, соціальних пільг та заохочень в обсягах не нижчих, ніж це передбачено для інших працівників підприємства відповідної категорії.

9.5. Надання виборним профспілковим працівникам, після звільнення чи припинення їх повноважень, попереднього місця роботи (посади) або іншої рівноцінної роботи (посади) за їх згодою.

9.6. Не допускати, згідно з чинним законодавством, без попередньої згоди відповідного профспілкового органу звільнення з ініціативи роботодавця, притягнення до дисциплінарної відповідальності, змін умов трудового договору, оплати праці працівників, які є членами виборних профспілкових органів.

9.7. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця працівників виборних профспілкових органів протягом одного року після закінчення чи припинення терміну їх виборних повноважень, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

9.8. Залучення представників профспілкових органів до участі в управлінні підприємством, організацією та установою.

9.9. Забезпечення участі представників роботодавця, за його проханням, у заходах профспілкового органу щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників.

9.10. Надання профспілковим органам у тижневий термін, безоплатної інформації з питань, що стосуються трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, виконання угод і колективних договорів, даних про результати господарської діяльності підприємств, установ та організацій. Надання прав профспілковим органам на одержання інформації про наявність коштів на рахунках підприємства у разі затримки виплати заробітної плати.

9.11. Надання представникам виборних профспілкових органів відповідних документів, відомостей, пояснень, що стосуються умов праці, виконання колективного договору, угод, дотримання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників, безпосереднього доступу до документів для перевірки розрахунків з оплати праці, державного соціального страхування, використання коштів для соціальних потреб та житлового будівництва.

9.12. Забезпечення безпосереднього відвідування членами виборних профспілкових органів робочих місць членів профспілки; перевірки роботи закладів торгівлі та громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів, гуртожитків, об’єктів побутового обслуговування, що належать підприємствам, установам та організаціям системи держрезерву або його обслуговують.

Прикінцеві положення

Положення цієї Угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

З метою координації діяльності щодо колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин та вдосконалення соціального партнерства Сторони домовилися:

- створювати умови для реалізації прав і гарантій роботодавців та первинних профспілкових організацій;

- сприяти укладенню угод на регіональному рівні та колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях системи державного резерву.

З метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди, здійснення контролю за її виконанням, Сторони зобов’язуються:

- в місячний термін після підписання Угоди затвердити заходи щодо забезпечення її реалізації та визначити осіб, відповідальних за виконання норм і положень Угоди;

- щоквартально кожна Сторона аналізує хід виконання Угоди і надає інформацію другій Стороні. У разі невиконання окремих положень Сторони вживають додаткові заходи їх виконання;

- стан виконання Угоди двічі на рік розглядається на спільному засідання Сторін, про що складається протокол, який підписується Сторонами;

- Сторона, яка не забезпечила виконання норм і положень Угоди, зобов’язана в місячний термін вжити заходів щодо їх виконання;

- щоквартально надавати одна одній на безоплатній основі наявну статистичну інформацію, що є предметом цієї Угоди;

- своєчасно вносити до Угоди зміни та доповнення;

- створювати умови для ознайомлення всіх працівників з даною Угодою.

За порушення чи невиконання положень цієї Угоди, ухилення від участі в переговорах, за ненадання своєчасної інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, представники Сторін несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Ця Угода підписана у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Угоду підписали:

Голова Державного
агентства резерву України


О.В. Лелюк

Голова ЦК Профспілки
працівників системи
держрезерву УкраїниБ.М. Сулицький

16 травня 2012 р.Додаток 1
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників державних організацій системи державного резерву

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

з 1 вересня 2008 року

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________
Примітки:


1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня - 773 гривень; з 1 квітня - 794 гривні; з 1 липня - 802 гривні; з 1 вересня - 807 гривень; з 1 жовтня - 823 гривні; з 1 грудня - 839 гривень. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Посадові оклади, які установлюються у штатному розписі  державних організацій у  2012 році

Розряди за ЄТС

Тарифні коефіцієнти

Посадові оклади (гривень)

з 1 січня 2012 року

з 1 квітня 2012 року

з 1 липня 2012 року

з 1 жовтня 2012 року

з 1 грудня 2012 року

1

1,00

1073

1094

1102

1118

1134

2

1,09

1078

1099

1107

1123

1139

3

1,18

1088

1109

1117

1133

1149

4

1,27

1098

1119

1127

1143

1159

5

1,36

1108

1129

1137

1153

1169

6

1,45

1121

1151

1162

1193

1216?

__________
Примітки.


1. Посадові оклади (тарифні ставки) 6 розряду та від 7 по 25 розряди визначаються згідно з пунктом 2 примітки 1 до додатку 1.
Приклад: Оклад працівника 6 розряду ЄТС у січні 2012 року становить 1121 гривня: 773*1,45 =1121 (гривня)


2. Годинна тарифна ставка розраховуються шляхом ділення посадового окладу (тарифної ставки) на місячну норму часу. Норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні на 2012 рік - 2001 година. Місячна норма тривалості робочого часу становить 166,75 годин: 2001 година : 12 місяців = 166,75 годин
Додаток 2
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів і фахівців

Назви посад

Тарифні розряди   за  групами  з оплати  праці

І

ІІ

ІІІ

ІV

Директор

17

16

15

14

Головний інженер

16

15

14

13

Головні фахівці: економіст, механік, енергетик, юрисконсульт та інші

11 - 14

11 - 13

11 - 12

-

Начальник лабораторії

10 - 13

10 - 13

10 - 12

10 - 12

Начальник дільниці зберігання:

І групи

13 - 14

13 - 14

-

-

ІІ групи

12 - 13

12 - 13

12 - 13

-

ІІІ групи

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

Начальник (майстер) дільниці, начальник відділу

8 - 12

8 - 12

8 - 12

8 - 12

Провідні професіонали і фахівці: інженер-технолог, інженер, інженер-програміст, економіст, бухгалтер-ревізор, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), інженер, юрисконсульт, програміст та інші

9 - 10

9 - 10

9 - 10

9 - 10

Професіонали і фахівці: інженер-технолог, технолог, інженер, інженер-механік груповий, енергетик, інженер-програміст, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші:

I категорії

8 - 9

8 - 9

8 - 9

8 - 9

ІІ категорії

7 - 8

7 - 8

7 - 8

7 - 8

фахівець

6 - 7

6 - 7

6 - 7

6 - 7

Техніки всіх спеціальностей

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

Державні організації відносяться до груп за оплатою праці керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників, виходячи із обсягів закладеної на зберігання продукції та складності роботи по її зберіганнюДодаток 3
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, інших фахівців і технічних службовців

Назви посад (професій)

Тарифні розряди

Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), господарства, бюро перепусток

5 - 8

Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник, диспетчер та інші

4 - 6

Інші фахівці і технічні службовці: товарознавець, експедитор, інспектор, агент з постачання, оператор копіювальних і розмножувальних машин, діловод табельник, друкарка (всіх категорій), секретар-друкарка, секретар та інші

4 - 5
Додаток 4
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та інших працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс"

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Директор

18-22

Головний інженер

16-19

Завідувач науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії), учений секретар

17-20

Завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії)

16-19

Завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу

17-19

Старший науковий співробітник

14-18

Науковий співробітник

12-17

Молодший науковий співробітник

10-16

Працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки:

Провідні: інженери, конструктори, економісти, інші фахівці11-14

Професіонали та фахівці: інженери, інженери-технологи, програмісти, інші фахівці

I категорії

12-13

II категорії

11-12

Працівники інших структурних підрозділів:

Завідувач (начальник) відділу: кадрів, планового, юридичного, міжнародних зв’язків, матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічного, загального

10-12

Завідувач канцелярії, друкарського бюро, господарства

5-8

Провідні фахівці: юрисконсульт, бухгалтер та інші

7-9

Фахівці: референт та інші

6-9

Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, діловод, оператор копіювальних і розмножувальних машин

4-5

Техніки всіх спеціальностей:

I категорії

7

II категорії

6
Додаток 5
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА
тарифних розрядів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних і складських роботах

1. Вантажники

Найменування робіт

Тарифні розряди

Відрядники

Погодинники

Навантаження (розвантаження) в залізничні вагони, автомобілі, інший рухомий склад шкідливих для здоров’я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів

2

334

333

1

Навантаження (розвантаження) в залізничні вагони, автомобілі, інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньоскладській переробці вантажів

1

167

1

2. Механізатори

Тарифні розряди

Кваліфікаційні розряди

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

для відрядників

1

2

2

3

3

3

для погодинників

1

1

2

2

3

3

3. Робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи з використанням засобів комплексної механізації із суміщенням професій вантажника і механізатора

Найменування робіт

Тарифні розряди

Відрядники

Погодинники

Навантаження (розвантаження) в залізничні вагони, автомобілі, інший рухомий склад шкідливих для здоров’я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів

4

0,0

3

0

Навантаження (розвантаження) в залізничні вагони, автомобілі, інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньоскладській переробці вантажів

3

380

2

334

__________
Примітка.


1. Оплата праці робітників, зайнятих ремонтом і технічним обслуговуванням вантажно-розвантажувальних машин і механізмів проводиться за тарифними ставками, які передбачені у додатку 8.


2. Оплата праці робітників, зайнятих на внутрішньоскладській переробці (укладка і переміщення вантажів), в цехах підприємств і на будівельних майданчиках, здійснюється за тарифними ставками робітників-погодинників на навантаженні (розвантаженні) інших вантажів за відпрацьований час.
Додаток 6
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА
тарифних розрядів водіїв автотранспортних засобів

1. Водіїв вантажних автомобілів  

Вантажопідйомність автомобілів, тонн

Бортові автомобілі, автомобілі-фургони загального призначення

Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, автоцистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, снігоочищувальні, підмітально-збиральні, автокрани*, автонавантажувачі та ін., сідельні тягачі з причепами

Автомобілі для перевезення цементу, ядохімікатів, безводного аміаку, сміття, що загниває, асенізаційних вантажів

Тарифні розряди

до 1,5

2

2

2

понад 1,5 до 5

2

2

3

понад 5 до 10

2

3

4

понад 10

3

4

5

__________
*Примітка.


Годинні тарифні ставки  для водіїв автокранів  встановлюються на пункт вище за вантажопідйомністю.

2. Водіїв легкових автомобілів

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна, літрів

Тарифні розряди

Особливо малий і малий

до 1,8

2

Середній

понад 1,8 до 3,5

3

Великий

понад 3,5

4

3. Водіїв автобусів

Клас автобуса

Габаритна довжина автобуса, метрів

Тарифні розряди

Особливо малий

до 5,0

2

Малий

понад 5,0 до 7,5

3

Середній

понад 7,5 до 9,5

4

Великий

понад 9,5

5
Додаток 7
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА
тарифних ставок професій робітників залізничного транспорту

1. Для робітників локомотивних бригад, які обслуговують локомотиви (електровози, тепловози, паровози, тягові агрегати) і мотор-вагонний рухомий склад

У залізничних цехах підприємств при виконанні маневрової роботи

Тарифні розряди

Машиністи локомотивів

Помічники машиністів локомотивів

Відрядники

4

3

Погодинники

3

2

2. Для робітників, зайнятих на експлуатаційних роботах, на роботах з ремонту, налагодженні та обслуговуванні рухомого складу, колії, споруджень та технічних засобів промислового залізничного транспорту

Види робіт

Тарифні розряди

Кваліфікаційні розряди

І

II

III

IV

V

VI

1. У залізничних цехах інших підприємств та організацій

для відрядників

2

2

2

2

3

3

для погодинників

2

2

2

2

2

3

2. На роботах з ремонту і налагодженні рухомого складу (широкої колії), машин і механізмів, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики:

для відрядників

2

2

2

3

4

5

для погодинників

2

2

2

2

3

4

3. На роботах з поточного утримання та ремонту колії:

для відрядників

2

2

2

2

3

3

для погодинників

2

2

2

2

2

3
Додаток 8
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників, зайнятих на ремонті і обслуговуванні обладнання, верстатних роботах і на роботах у спеціальних цехах і дільницях

Види робіт

Тарифні розряди

Кваліфікаційні розряди

І

ІІ

III

ІV

V

1. Цехи з ремонту обладнання (рухомого складу, суден, автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; ремонтно-будівельні, енергетичні, паросилового господарства, компресорні, вентиляційно-зволожувальні; очисні споруди:

для відрядників

2

2

2

3

4

5

для погодинників

2

2

2

2

3

4

2. Верстатні роботи з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних станках, з холодного штампування металу і інших матеріалів, виготовлення і ремонту інструменту та роботи з технологічної оснастки:

для відрядників

2

2

2

3

4

5

для погодинників

2

2

2

2

3

4

3. Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом і налагодженням основного технологічного, електро- і енергетичного, експериментального та наукового обладнання, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електрообчислювальної техніки, контрольно-вимірювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики:

для відрядників

2

3

4

5

6

7

для погодинників

2

2

3

4

5

6
Додаток 9
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА
тарифних розрядів (посад) професій працівників відомчої воєнізованої охорони

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди за групами команд відомчої воєнізованої охорони в залежності від чисельності особового складу

чисельність (одиниць)

понад 35 до 50

понад 15 до 35

Начальник команди відомчої воєнізованої охорони

11 - 12

10 - 11

Начальник варти (зміни)

8 - 9

7 - 8

Диспетчер, черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-пропускному пункті

3 - 5

3 - 5

Охоронник-пожежний І класу

4 - 5

4 - 5

Охоронник-пожежний ІІ класу

3 - 4

3 - 4

__________
Примітки:


1. Команди відомчої воєнізованої (пожежної) охорони, які обслуговують організації, можуть бути віднесені Державним комітетом України з державного матеріального резерву вище на одну групу за оплатою праці начальницького складу, якщо на цих підприємствах не менше 90 відсотків приміщень, складів і інших місць зберігання матеріальних цінностей, оснащені технічними засобами зв’язку.


2. Зменшення чисельності особового складу команд відомчої воєнізованої (пожежної) охорони в зв’язку з впровадженням технічних засобів охорони і покращенню організації охорони без зменшення кількості об’єктів, що охороняються, не може бути підставою для переведення вказаних підрозділів охорони на одну групу нижче за оплатою праці начальницького складу.
Додаток 10
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників

Найменування професій

Тарифні розряди

Кур’єр, ліфтер, підсобний (транспортний) робітник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих та службових приміщень, території, каштелян, асенізатор та інші.

1

-

Апаратник хімводоочищення; ліфтер, машиніст із прання та ремонту спецодягу, контролер на контрольно-пропускному пункті, телеграфіст та інші

2

-

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, оператор котельної, технік-будівельник та інші

3

-

__________
Примітка.


1. Конкретні розміри місячних посадових окладів робітникам встановлюються в залежності від їх кваліфікації, складності виконуваної роботи і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.
Додаток 11
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
професій робітників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс"

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи:
кур'єр, підсобний робітник, прибиральник виробничих (службових) приміщень та інші

1-2

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:
водії:електро- та автовізка, транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів; копіювальник та інші

1-3

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи:
слюсар, токар, столяр, електрик, електромеханік, сантехнік, водій автотранспортних засобів та інші

2-5

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи:
з ремонту та налагоджування електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків та інші

3-8
Додаток 12
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

МІЖРОЗРЯДНІ ТАРИФНІ КОЕФІЦІЄНТИ
робітників державних підприємств системи державного реєстру та коефіцієнти співвідношення мінімальних розмірів годинних тарифних ставок

Види робіт, виробництв, діяльності

Міжрозрядні тарифні коефіцієнти

Коефіцієнти співвідношення розмірів годинних тарифних ставок робітника І розряду

І розряд

II розряд

Ш розряд

IV розряд

V розряд

VI розряд

1. Борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість,елеватори, хлібоприймальні підприємства, бази

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,00

2. Хлібопекарська і макаронна промисловість

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,06

3. Кондитерська промисловість

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,00

4. Цукрова, включаючи приймальні пункти буряка, що входять до складу заводів

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,06

5. Експлуатаційні роботи, ремонт, налагодження і обслуговування рухомого складу, шляхів, штучних споруд та інших технічних засобів залізничного транспорту

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

а) в залізничних цехах інших підприємств та організацій

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,04

б) на роботах по поточному ремонту широкої колії, по ремонту і наладці технологічного обладнання і засобів залізничного транспорту

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,15

6. Робітники, які зайняті на ремонті устаткування, на верстатних роботах в спеціалізованих цехах

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,04

7. Механізатори, які зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,06

8. Машинобудування

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,06

9. Будівельні, будівельно-монтажні та ремонтно-будівельні роботи

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,25

10. Мікробіологічна промисловість

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,06

11. Робітники підсобних сільських господарств:- трактористи-машиністи

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

І група

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,17

II група

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,29

ІII група

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,42

- на роботах в тваринництві і на ручних роботах

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,00

12. Житлово-комунальне господарство

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,04

13. Торгівля і громадське харчування

1,00

1,09

1,20

1,35

1,55

1,80

1,00

__________
Примітки:


1. Годинні тарифні ставки робітників розраховуються виходячи з місячної норми тривалості робочого часу з урахуванням коефіцієнтів співвідношень тарифних ставок робітників першого розряду по видах робіт і розміру тарифної ставки робітника І розряду.


2. Приклади розрахунку годинної тарифної ставки. Вихідні дані: - законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2012 - 1073 гривні, з 01.04.2012 1094 гривні. - мінімальний розмір тарифної ставки робітника I розряду державних госпрозрахункових підприємств у розмірі не менше 120 відсотків (коефіцієнт 1,2) законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати згідно з пунктом 2.10 розділу II Галузевої угоди установлено; - норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні на 2012 рік - 2001 година. Місячна норма тривалості робочого часу: 2001:12 місяців = 166,75 години; - міжрозрядний тарифний коефіцієнт робітника I розряду - 1,00 ; - міжрозрядний тарифний коефіцієнт робітника III розряду 1,20 - коефіцієнт співвідношення до розміру годинної тарифної ставки робітника I розряду хлібопекарської і макаронної промисловості - 1,06 . Розрахунок: Годинна тарифна ставка робітника першого розряду основного виробництва в хлібопекарській і макаронній промисловості у січні місяці 2012 року становить 8,19 гривні: 1073 гривні х 120/100 : 166,75 години х 1,00 х 1,06 = 8,19 гривні Годинна тарифна ставка робітника третього розряду основного виробництва хлібопекарській і макаронній промисловості у квітні 2012 року становить 10,01 гривень: 1094 гривень х 120/100:166,75 години х 1,20х 1,06= 10,01 гривень


3. Групи з оплати праці трактористів-машиністів встановлюються в залежності від регіону: 1 група сільгосппідприємства Автономної Республіки Крим (крім гірських і передгірних ), Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської і Херсонської областей; 2 група сільгосппідприємства Вінницької Луганської, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької (крім гірських і передгірних) лісостепові підприємства Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей; 3 група сільгосппідприємства Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської областей, гірські і передгірні підприємства Криму, Львівської, Сумської, Хмельницької і Чернігівської областей.
Додаток 13
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношення мінімальних розмірів тарифних ставок робітників наскрізних професій державних підприємств системи державного резерву

Назва професій

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру тарифної ставки робітника І розряду

1

2

Машиніст із прання та ремонту спецодягу, робітник виробничих лазень

1,23

Вагар, возій, каштелян, конюх, підсобний робітник, склографіст (ротарник), прибиральник територій, виробничих приміщень, двірник, садівник

1,1

Водій електро- та автовізка, дезінфектор, комірник, роздавальник нафтопродуктів

1,23

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

1,60

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (старший)

1,72

Оператор копіювальних та розмножувальних машин при одержанні копій на папері

1,23

Комірник (старший)

1,35

Гардеробник, кур'єр, прибиральник службових приміщень, швейцар

0,98

Опалювач, маркувальник

0,98

Ліфтер

0,98

Пломбувальник вагонів та контейнерів

1,11

Натирач підлоги

1,11

Робітники, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах:

- при навантаженні (розвантаженні) вугілля, вугільного брикету, азбесту, погашеного вапна, цементу; при навантаженні (розвантаженні) в судна шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг

2,06

- при навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг, при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів

1,87

- при навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньо-складській переробці вантажів

1,66

Робітники комплексних бригад, що виконують вантажно-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів комплексної механізації і суміщують професії вантажника і механізатора:

- при навантаженні (розвантаженні) вугілля, вугільного брикету, азбесту, негашеного ванна, цементу інших шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг.

2,32

- при навантаженні (розвантаженні) інших вантажів

2,06

__________
Примітки:


1. Прибиральникам службових приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також при прибиранні громадських туалетів, місячні оклади підвищуються на 10 відсотків.


2. Мінімальні місячні тарифні ставки робітників розраховуються з урахуванням коефіцієнтів співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника наскрізних професій до мінімального розміру тарифної ставки робітника І розряду. Приклад розрахунку мінімальної місячної тарифної ставки машиніста із прання та ремонту спецодягу у січні 2012 року: - законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2012 по 01.04.2012 1073 гривні. Згідно з пунктом 2.10 розділу II Галузевої угоди установлено мінімальний розмір тарифної ставки робітника I розряду державних госпрозрахункових підприємств у розмірі не менше 120 відсотків законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати; - коефіцієнт співвідношення мінімального розміру тарифної ставки машиніста із прання та ремонту спецодягу до мінімального розміру тарифної ставки робітника І розряду - 1,23. Мінімальна місячна тарифна ставка машиніста із прання та ремонту спецодягу у січні 2012 року становить 1584 гривні: 1073 х 120/100 х 1,23 = 1584 (гривні)
Додаток 14
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень мінімальних розмірів місячних тарифних ставок робітників окремих професій державних підприємств системи державного резерву

  Найменування професій

Коефіцієнти співвідношень до  мінімального розміру тарифної ставки робітника  І розряду

1

2

1. Залізничний транспорт

Робітники локомотивних бригад на роботах в залізничних цехах інших підприємств і організацій при виконанні маневрової роботи:

- на вирішальних ділянках виробництва і в напружених маневрових роботах

машиністи електровозів (тепловозів)

2,17

помічники машиністів електровозів (тепловозів)

1,64

- на інших ділянках виробництва та в решті маневрових районів

машиністи електровозів (тепловозів)

2,02

помічники машиністів електровозів (тепловозів)

1,53

2. Автомобільний транспорт

2.1. Водії автотранспортних засобів (вантажні бортові автомобіля і автомобілі-фургони загального призначення) при вантажопідйомності (тонн):

понад 0,5 до 1,5

1,34

понад 1,5 до 3,0

1,38

понад 3,0 до 5,0

1,45

понад 5,0 до 7,0

1,53

понад 7,0 до 10,0

1,60

понад 10,0 до 20,0

1,68

понад 20,0 до 40,0

1,81

понад 40,0 до 60,0

2,00

2.2. Водії автотранспортних засобів (спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, пожежні, фургони, технічної допомоги, поливально-мийні, автокрани, автонавантажувачі) при вантажопідйомності (тонн)

до 0,5

1,34

понад 0,5 до 1,5

1,38

понад 1,5 до 3,0

1,45

понад 3,0 до 5,0

1,53

понад 5,0 до 7,0

1,60

понад 7,0 до 10,0

1,68

понад 10,0 до 20,0

1,81

понад 20,0 до 40,0

2,00

понад 40,0 до 60,0

2,21

2.3. Водії автотранспортних засобів (легкові автомобілі в тому числі і спеціальні) при робочому обсязі двигуна (в літрах):


до 1,8

1,34

понад 1,8 до 3,5

1,38

понад 3,5

1,45

2.4. Водії автотранспортних засобів (автобуси при габаритній довжині автобусів (в метрах):


до 5

1,40

понад 5 до 6,5

1,47

понад 6,5 до 7,5

1,64

понад 7,5 до 9,5

1,81

понад 9,5 до 11

2,00

понад 11 до 12

2,11

понад 12 до 15

2,21

понад 15 до 18

2,32

понад 18

2,45

3. Зв'язок


Оператор електрозв'язку

1,35

4. Житлово-комунальне господарство


Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків:


- при виконанні від 2 до 5 видів робіт по різних професіях

1,35

- при виконанні 6 і більше робіт по річних професіях

1,97

5. Торгівля і громадське харчування


Старші комірники

1,60

Комірники

1,35

6. Воєнізована та пожежна охорона


Черговий бюро перепусток, контролер на контроль-но-пропускному пункті, провідник (вожатий) службових собак

1,37

Охоронник-пожежний

1,37

7. Пожежно-сторожова охорона


Черговий бюро перепусток. контролер на  контроль-но-пропускному пункті, провідник (вожатий) службових собак,  охоронник-пожежний

1,25

Сторож

1,25

__________
Примітки:


1. Мінімальні місячні тарифні ставки робітників розраховуються з урахуванням коефіцієнтів співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника наскрізних професій до мінімального розміру тарифної ставки робітника І розряду. Приклад розрахунку мінімальної місячної тарифної ставки сторожа у січні 2012 року. - законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2012 по 01.04.2012 1073 гривні. - згідно з пунктом 2.10 розділу II Галузевої угоди установлено мінімальний розмір тарифної ставки робітника I розряду державних госпрозрахункових підприємств у розмірі не менше 120 відсотків законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати; - коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки сторожа до мінімального розміру тарифної ставки робітника І розряду - 1,25;. Мінімальна місячна тарифна ставка сторожа у січні 2012 року становить 1610 гривень: 1073 х 1,2 х 1,25 = 1610 (гривень)


2. Конкретні мінімальні розміри годинних тарифних ставок визначаються шляхом ділення місячного розміру тарифної ставки на місячну норму тривалості робочого часу (у 2012 році - 166,75 годин). Годинна тарифна ставка сторожа у січні 2012 року становить 9,66 гривень: 1610 гривень: 166,75 години = 9,66 гривень
Додаток 15
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень місячних розмірів посадових окладів технічних службовців державних підприємств системи державного резерву (наскрізні посади)

Найменування професій

Коефіцієнти співвідношень розмірів посадових окладів до розміру посадового окладу техніка всіх спеціальностей

1

2

Старший диспетчер з відпуску готової продукції

1,30

Старші: Касир, інкасатор.
Стенографіст І категорії, реєстратор


1,20

Касир, інкасатор, стенографіст ІІ категорії,
друкарка І категорії, оператор комп'ютерного набору


1,10

Друкарка II категорії, секретар-стенографіст, диспетчер з відпуску готової продукції, таксувальник, старший табельник

1,00

Секретар-друкарка, агент з постачання, рахівник, обліковець, калькулятор, табельник, копіювальник, діловод, архіваріус, нарядник, кресляр, секретар керівника

0,90

Контролер-касир, касир торговельного залу (торгівля)

1,24

__________
Примітки:


1. Приклад розрахунку мінімального місячного окладу старшого диспетчера з відпуску готової продукції у січні 2012 року. - законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2012 по 01.04.2012 1073 гривні. - згідно з п. 2.7. розділу II Галузевої угоди установлено мінімальний розмір тарифної ставки робітника I розряду державних госпрозрахункових підприємств у розмірі не менше 120 відсотків законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати; коефіцієнт співвідношення мінімального розміру посадового окладу техніка всіх спеціальностей до мінімального розміру тарифної ставки робітника I розряду становить 1,25. - коефіцієнт співвідношення мінімального розміру посадового окладу старшого диспетчера з відпуску готової продукції до мінімального розміру посадового окладу техніка всіх спеціальностей 1,30. Мінімальний місячний оклад старшого диспетчера з відпуску готової продукції у січні 2012 року становить 2092 гривні: 1073 х 1,2 х 1,25х 1,30 = 2092,35 (гривні).
Додаток 16
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців державних підприємств системи державного резерву

Найменування професій

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу техніка всіх спеціальностей

1

2

Директор

За контрактом

Головний інженер

2,60

Заступник директора

2,50

Головний бухгалтер

2,50

Головні: технолог, економіст, агроном, лікар ветеринарної медицини, зоотехнік, питлівник круп'яр, юрисконсульт

2,20

Помічник керівника

2,10

Менеджери (по напрямах діяльності)

2,00

Начальник виробництва, технічний керівник (при відсутності самостійних планово-виробничого, виробничо-технічного або виробничого відділів)

2,00

Головні: енергетик, механік, конструктор, метролог

2,00

Радник

2,10

Начальники відділів:технічного, виробничого, виробничо-технічного, планово-виробничого (при відсутності технічного і виробничого відділів), охорони праці

2,00

Начальник виробничої лабораторії, начальник лабораторії з контролю виробництва

2,00

Начальники відділів:планово-економічного, організації праці і заробітної плати, фінансового, контрольно-ревізійного, хлібофуражного постачання

2,10

Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, збуту, обліку

1,90

Начальник відділу капітального будівництва

1,80

Начальник відділу транспорту

1,70

Начальники лабораторії:наукової організації праці та управління виробництвом, нормативно-дослідної

1,80

Начальник відділу кадрів

2,00

Начальник першого відділу

1,60

Начальник штабу цивільної оборони

1,50

Начальник юридичного відділу

1,70

Начальник господарського відділу

1,30

Інженери: з організації керування виробництвом, з організації та нормування праці:

І категорії

1,70

ІІ категорії

1,60

Провідні: інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, зоотехнік, фахівець з методів розширення ринку збуту, товарознавець

1,70

Референт

1,40

Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, соціолог, психолог, художник, агроном, лікар ветеринарної медицини, зоотехнік, мікробіолог, токсиколог, міколог, методист з фізкультури, фахівець з методів розширення ринку збуту, технолог, товарознавець та інші професіонали

І категорії

1,60

ІІ категорії

1,40

Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, соціолог, психолог, художник, агроном, лікар ветеринарної медицини, зоотехнік, мікробіолог, токсиколог, міколог, методист з фізкультури, фахівець з методів розширення ринку збуту, технолог, товарознавець та інші професіонали

1,30

Старший диспетчер

1,40

Диспетчер

1,30

Техніки всіх спеціальностей:

І категорії

1,20

ІІ категорії

1,10

Техніки всіх спеціальностей без категорії

1,00

Експедитор транспортний

1,00

Начальник цеху

1,80

Начальник зміни, старший майстер виробничої дільниці, начальники дільниць: (елеватора, механізованого зерносховища при підприємстві, сушильно-очисної башти)

1,50

Майстер виробничої дільниці, питлів ник, круп'яр, начальник заготівельного пункту, підзвітного хлібоприймального пункту, майстер навантажувально-розвантажувальних робіт, майстер зміни

1,40

Старший механік дільниці (транспортної)

1,70

Механік дільниці (транспортної)

1,40

Завідувачі: канцелярії, центрального складу

1,30

Завідувач машинописного бюро, старший інспектор

1,20

Завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, інспектор

1,10

Завідувач камери схову

0,90

_________
Примітки:


1. Розміри посадових окладів працівників з охорони праці визначаються в колективних договорах підприємств з дотриманням встановлених у цьому додатку мінімальних гарантованих розмірів посадових окладів тих категорій керівників, професіоналів і фахівців, до яких вони належать за посадами (заступник керівника підприємства, начальник відділу, провідний фахівець, фахівець), та коефіцієнтів міжпосадових співвідношень


2. Приклад розрахунку місячного окладу завідувача камери схову у січні 2012 року. - законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2012 по 01.04.2012 1073 гривні. - згідно з пунктом 2.10 розділу II Галузевої угоди установлено: мінімальний розмір тарифної ставки робітника I розряду державних госпрозрахункових підприємств у розмірі не менше 120 відсотків законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати; коефіцієнт співвідношення мінімального розміру посадового окладу техніка всіх спеціальностей до мінімального розміру тарифної ставки робітника I розряду становить 1,25. - коефіцієнт співвідношення мінімального розміру посадового окладу завідувача камери схову до мінімального розміру посадового окладу техніка всіх спеціальностей 0,90.Мінімальний місячний оклад завідувача камери схову у січні 2012 року становить 1449 гривень: 1073 х 1,2 х 1,25х 0,90 = 1449 (гривень).
Додаток 16.1
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень мінімальних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців експедицій по захисту хлібопродуктів державних підприємств системи державного резерву

Найменування професій

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу техніка

1

2

Головний бухгалтер

2,15

Головний агроном

2,10

Начальник дільниці

2,00

Провідні: агроном, економіст, бухгалтер, інженери всіх спеціальностей

1,70

Агроном, біолог, мікробіолог, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер

І категорії

1,60

ІІ категорії

1,40

Техніки всіх спеціальностей:

І категорії

1,20

ІІ категорії

1,10

Техніки всіх спеціальностей

1,00
Додаток 16.2
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень мінімальних посадових окладів керівників і фахівців підсобних сільських господарств

Найменування професій

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу техніка

1

2

Начальник охорони пожежної, сторожової

1,40

Завідувач бюро перепусток, начальник окремого пожежно-сторожового поста

1,20
Додаток 16.3
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень мінімальних посадових окладів керівників і фахівців підсобних сільських господарств

Найменування професій

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу техніка

1

2

Начальник команди воєнізованої та пожежної охорони

1,40

Інструктори: з протипожежної профілактики, службового собаківництва

1,30

Завідувач бюро перепусток; командир відділення, начальник варти

1,40
Додаток 16.4
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень мінімальних посадових окладів керівників і фахівців підсобних сільських господарств

Найменування професій

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу техніка

1

2

Ділянки, ферми, сільськогосподарські дільниці, цеху

Керуючий, начальник

1,75

Провідні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

1,73

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

І категорії

1,64

ІІ категорії

1,45

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарний, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

1,27

Працівники всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарної медицини:

І категорії

1,20

II категорії

1,10

Працівники всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарної медицини

1,00
Додаток 17
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників державних організацій системи державного резерву

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) відсутнього працівника або за вакантною посадою. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

за вчене звання:
- професора
- доцента, старшого наукового співробітника

- у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати); - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням

За науковий ступінь:
- доктора наук
- кандидата наук

- 25% посадового окладу (ставки заробітної плати); - 15% посадового окладу (ставки заробітної плати) Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності двох наукових ступенів, доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором державної організації. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

За роботу в нічний час

- у розмірі до 40 відсотків місячного (посадового) окладу (часової тарифної ставки) за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку.

За ненормований робочий день водіям

- водіям автотранспортних засобів - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час водієм.

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

- за роботу у важких і шкідливих умовах праці 4,8,12 відсотків; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці 16,20,24 відсотків тарифної ставки (окладу). Доплати установлюються за результатами атестації робочих місць і нараховуються за час фактичної зайнятості працівника на цих робочих місцях.

За керівництво бригадою

(бригадиру із числа робітників, що не звільнений від основної роботи) залежно від кількості робітників у бригаді: - до 10 чоловік - у розмірі до 10 відсотків місячного окладу; - понад 10 чоловік - до 15 відсотків місячного окладу; - понад 25 чоловік - до 25 відсотків місячного окладу.

Прибиральникам приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тим, хто зайнятий прибиранням туалетів

У розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

Надбавки:

- за високі досягнення у праці; - за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання; - за складність, напруженість у роботі.

- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу місячного. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

За почесні звання України, СРСР «заслужений»

- у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем співпадає з наявним почесним званням.

Водіям автомобілів за класність

У таких розмірах: - водіям 2-го класу -10 відсотків, - водіям 1-го класу - 25 відсотків установленого місячного окладу (тарифної ставки) за відпрацьований час водієм.
Додаток 18
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників державних підприємств системи державного резерву

Найменування доплат і надбавок

Мінімальні розміри доплат і надбавок

Доплати:

За суміщення професій (посад);

Розмір доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежується і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладами суміщуваної посади працівника

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Розмір доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

За роботу у важких і шкідливих умовах праці 4, 8, 12 відсотків; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці 16, 20, 24 відсотків тарифної ставки (окладу).

На період освоєння нових норм трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

З чисельністю робітників до 10 осіб до 15 відсотків, понад 10 осіб до 25 відсотків, понад 25 осіб до 40 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру.

За роботу в нічний час

Від 35 до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час. Працівникам хлібопекарської промисловості до 75 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час. Працівникам макаронної промисловості до 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

За роботу у вечірню і нічну зміни (нічна зміна це зміна, в якій не менше 50 відсотків робочого часу припадає на нічний час. Вечірня зміна це зміна котра безпосередньо передує нічній).За роботу в недільні дні (для працівників хлібопекарської, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості, що працюють за графіком безперервного виробництва)

У вечірню зміну до 20 відсотків, нічну зміну до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи у відповідній зміні. До 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в недільні дні, що є робочими днями за графіком.

За науковий ступінь: - доктора наук - кандидата наук

- 25% посадового окладу (ставки заробітної плати); - 15% посадового окладу (ставки заробітної плати) Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності двох наукових ступенів, доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором державної організації. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Надбавки

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників: Ш розряду 12 відсотків; ІV розряду 16 відсотків;V розряду 20 відсотків;VI розряду 24 відсотків.

Майстрам, яким присвоєне звання :“Майстер I класу” та “Майстер II класу”

- у розмірі 20 відсотків до посадового окладу - у розмірі 10 відсотків до посадового окладу

За почесні звання України, СРСР „заслужений”

- у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем співпадає з наявним почесним званням.

За високі досягнення у праці

До 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

До 50 відсотків посадового окладу

За інтенсивність праці робітників хлібопекарських підприємств, які працюють на конвеєрах, потокових і автоматичних лініях

До 12 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

За інтенсивність праці в період масового приймання зерна і насіння соняшника (керівникам, фахівцям, професіоналам і технічним службовцям, що безпосередньо зайняті на цих роботах та робітникам), але не більше 2-х місяців на рік

До 50 відсотків посадового окладу в залежності від часу роботи в сезон заготівель

За ненормований робочий день для водіїв автотранспортних засобів (легкові автомобілі)

25 відсотків місячної тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За класність водіям автотранспортних засобів

Водіям 2-го класу 10 відсотків, 1-го класу 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За класність машиністам і помічникам машиністів локомотивів

Машиністам локомотивів
1-го класу 15 відсотків,
2-го класу 10 відсотків,
3-го класу 5 відсотків тарифної ставки за фактично відпрацьований машиністом час.
Помічникам машиністів локомотивів, що мають право управління локомотивом 5 відсотків тарифної ставки за фактично відпрацьований помічником машиніста час

За класність трактористам-машиністам сільськогосподарського виробництва

Трактористам-машиністам 1-го класу 20 відсотків, 2-го класу 10 відсотків заробітку на механізованих роботах
Додаток 19
до Галузевої угоди між Держрезервом
України та ЦК Профспілки працівників
системи держрезерву України
на 2012-2015 рр.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад і професій працівників з ненормованим робочим днем на підприємствах, установах та організаціях системи державного резерву, яким надається додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів:

- Керівник підприємства, установи чи організації, його заступники.

- Керівник структурного підрозділу підприємства, установи чи організації і його заступники, радник.

- Головний інженер, інші головні фахівці (технолог, енергетик, механік, економіст, круп’яр, питлі вник, юрисконсульт, агроном).

- Головний бухгалтер та його заступник, таксувальник.

- Інженери та механіки всіх спеціальностей, економіст, агроном, зоотехнік, юрисконсульт, товарознавець, методист, лікар ветеринарної медицини, диспетчер, хімік, мікробіолог, токсиколог.

- Майстер, майстер дільниці (тощо), механік автомобільної колони (гаража).

- Завідувач складом.

- Завідувач господарства, водій автотранспортних засобів.

- Начальник команди відомчої воєнізованої охорони, інспектор з протипожежної профілактики.

- Секретарі, товарознавець, касири.

{Текст взято з сайту Державного агентства резерву України http://www.gosrezerv.gov.ua/}вгору