Документ n0001769-12, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2012

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Державною службою молоді та спорту України та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України на 2012 - 2016 роки у сфері фізичної культури і спорту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузеву Угоду (далі - Угода) укладено відповідно до Законів України "Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про соціальний діалог в Україні", Положення про Державну службу молоді та спорту України та інших законодавчих актів України на двосторонній основі між Державною службою молоді та спорту України (Держмолодьспорт України), з однієї сторони, і Центральним комітетом Профспілки працівників культури України (далі ЦК Профспілки), з другої сторони (далі - Сторони).

1.2. Сторони визнають Угоду як чинний акт соціального партнерства, який встановлює узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціальних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах сфери фізичної культури і спорту.

1.3. Положення цієї Угоди є обов'язковими для виконання Сторонами, а також для застосування під час ведення переговорів та укладання регіональних угод і колективних договорів усіх суб'єктів незалежно від форми власності і господарювання, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали цю Угоду.

1.4. Дія Угоди поширюється на працівників сфери фізичної культури і спорту, які працюють за наймом на підприємствах, в установах, організаціях та закладах, на осіб, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, на інвалідів праці, на осіб, які мають статус безробітного, останнім місцем роботи яких було підприємство, установа, організація чи заклад сфери фізичної культури і спорту, на непрацюючих пенсіонерів, які перед виходом на пенсію працювали на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери, а також на осіб, що працюють на виборних і штатних посадах у профспілкових організаціях сфери фізичної культури та спорту, або у профспілкових органах.

1.5. Ця Угода встановлює мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги і є основою для укладення колективних та трудових договорів, що не обмежує прав керівників підприємств, установ, організацій та закладів сфери фізичної культури і спорту щодо розширення соціальних гарантій, трудових та соціально-побутових пільг за рахунок власних коштів.

1.6. Встановлені Угодою соціальні гарантії для працівників сфери можуть бути застосовані як мінімальні гарантії на інших підприємствах всіх форм власності, які не входять до сфери управління Сторін, що підписали цю Угоду, але за основним видом діяльності відносяться до сфери фізичної культури і спорту.

1.7. Умови колективних або трудових договорів, укладених на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, є недійсними і не повинні включатися до колективних та трудових договорів (ст. 9 КЗпП України).

1.8. Ця Угода є основою для підприємств, установ, організацій, закладів та профспілкових комітетів при укладанні колективних договорів.

1.9. Сторони зобов'язуються не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань, що стосуються соціально-економічних прав і інтересів працівників та інших верств населення і є предметом цієї Угоди, а здійснювати попереднє узгодження таких рішень шляхом переговорів та консультацій.

2. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

2.1. Угода укладається на 2012 - 2016 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Жодна із Сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення та норми.

2.3. Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії вносяться за взаємною згодою Сторін після проведення переговорів.

2.4. Сторони вступають у переговори для укладання нової Угоди не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії цієї Угоди.

2.5. До закінчення терміну дії Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною згодою Сторін.

2.6. На підставі цієї Угоди роботодавці та профспілкові комітети ведуть переговори щодо укладання колективних договорів або вносять зміни і доповнення до укладених колективних договорів з урахуванням положень Галузевої угоди.

2.7. Укладені на підприємствах, в установах, організаціях та закладах колективні договори реєструються у місцевих органах виконавчої влади.

3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

3.1. Сторони домовились:

3.1.1. Вживати заходів щодо виділення необхідних бюджетних асигнувань на сферу фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів.

3.1.2. Спрямовувати свою діяльність на співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціальних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах сфери фізичної культури і спорту.

3.1.3. Сприяти недопущенню необґрунтованих змін форми власності суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, закриттю та перепрофілюванню установ та закладів сфери фізичної культури і спорту, скороченню робочих місць та незаконному масовому звільненню працівників.

3.1.4. Вживати заходів щодо недопущення виникнення на підприємствах, установах, організаціях та закладах сфери заборгованості із виплати заробітної плати.

3.1.5. Вживати заходів щодо недопущення виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій та переговорів у порядку, визначеному Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

3.2. Держмолодьспорт відповідно до компетенції зобов'язується:

3.2.1. Вживати заходів щодо стабілізації функціонування підвідомчих підприємств, установ та закладів.

3.2.2. Згідно з Генеральною угодою з метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації стратегічних підприємств для їх трудових колективів проводити консультації за участю уповноважених представників Профспілки та роботодавців для обговорення необхідності приватизації таких підприємств.

3.2.3. У разі необхідності залучати в порядку, встановленому законодавством, профспілкових працівників до складу:

- комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації, санації та ліквідації суб'єктів сфери;

- конкурсних комісій із заміщенням вакантних посад;

- наглядових рад;

- конкурсних комісій з продажу майна;

- комісій щодо списання та відчуження майна підприємств та комісій з передачі об'єктів права державної власності у комунальну.

3.2.4. Сприяти разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади діяльності закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту.

3.2.5. Надавати ЦК Профспілки на безоплатній основі інформацію щодо стану фінансування з державного бюджету підприємств, установ, організацій та закладів, які віднесені до сфери управління Держмолодьспорту.

3.2.6. Спільно з ЦК Профспілки забезпечувати підготовку відповідних пропозицій щодо розробки і запровадження механізмів соціально-економічного захисту працівників сфери.

3.2.7. Періодично розглядати на колегіях Держмолодьспорту та апаратних нарадах за участю представників ЦК Профспілки питання щодо стану дотримання трудового законодавства на підприємствах, в установах, організаціях та закладах, віднесених до сфери управління Держмолодьспорту.

3.2.8. Рекомендувати роботодавцям забезпечувати участь представників первинних профспілкових організацій, а у разі їх відсутності - представників, обраних на загальних зборах найманих працівників, і уповноважених представляти їх інтереси у відносинах з роботодавцями, до розробки положень внутрішніх документів підприємств (правил внутрішнього трудового розпорядку тощо), а також внесення до них змін та доповнень згідно із законодавством.

3.2.9. Проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника Профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління.

3.2.10. Сприяти недопущенню скорочення Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності переліку видів витрат, які можуть здійснювати дитячо-юнацькі спортивні школи за кошти Фонду, а саме: оплата праці працівників ДЮСШ, штат яких укомплектований відповідно до спеціалізації ДЮСШ та наявних власних споруд; утримання спортивних споруд, які перебувають на балансі ДЮСШ; оренда спортивних споруд та приміщень, пристосованих для проведення навчально-тренувального і організаційно-методичного процесу; придбання ДЮСШ спортивного інвентарю, обладнання, спортивної форми та спортивного взуття; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у межах України відповідно до кошторисів; оплата розрахунково-касового обслуговування за рахунком, відкритим для обліку коштів фондом; оздоровлення вихованців ДЮСШ у спортивно-оздоровчих закладах України, визначених Порядком часткового фінансування спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду, затвердженим постановою правління Фонду.

3.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери фізичної культури і спорту.

3.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю та забезпечення трудових прав членів Профспілки на підприємствах, в установах, організаціях та закладах фізичної культури і спорту.

3.3.3. Сприяти наданню закладам фізичної культури і спорту державної і комунальної форми власності в користування на пільгових умовах спортивних споруд (усіх форм власності) для проведення навчально-тренувальної, спортивної, фізкультурно-оздоровчої роботи.

3.3.4. Сприяти організації дитячих спортивно-оздоровчих таборів для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувального процесу у канікулярний період.

3.3.5. Не допускати скорочення обсягів та переліку напрямків часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності під час погодження проекту відповідної постанови Фонду про затвердження порядку такого фінансування.

4. У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій та закладів сфери фізичної культури і спорту визначати у колективних договорах конкретні періоди та тривалість обов'язкового навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації працівників, а також обсяги коштів, які спрямовуються на ці цілі, відповідно до вимог законодавства у цій сфері.

4.1.2. Зберігати права та гарантії за працівниками, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня або тижня), передбачені колективним договором.

4.1.3. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ, організацій, закладів, що можуть призвести до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджувати з відповідними профспілковими органами та приймати не пізніше ніж за три місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами щодо забезпечення зайнятості працівників, які вивільняються (ст. 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

4.1.4. Забезпечувати підвищення професійного рівня працівників шляхом збільшення чисельності осіб, які направляються на підвищення кваліфікації та нормативну періодичність підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років.

4.2. Держмолодьспорт зобов'язується:

4.2.1. Співпрацювати з відповідними структурами державної служби зайнятості населення з питань щодо забезпечення зайнятості працівників сфери при їх звільненні за скороченням штатів, ліквідації чи реорганізації підприємства, установи, організації та закладу.

4.2.2. Вживати заходів щодо недопущення на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери масових вивільнень працюючих у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (пункт 1 статті 40 КЗпП України) більше 3 відсотків від загальної чисельності працівників протягом календарного року, а в разі його збільшення приймати рішення після проведення консультацій з відповідним профспілковим органом та отримання його згоди на більший відсоток скорочення.

4.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

4.3.1 Здійснювати громадський контроль за дотриманням на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери законодавчих і нормативних актів з питань праці і зайнятості.

4.3.2. Надавати членам Профспілки безкоштовну правову допомогу шляхом юридичних консультацій, представництва їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів в судах, органах державної влади і органах місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівників сфери фізичної культури і спорту.

5.1.2. Забезпечувати оплату праці на госпрозрахункових підприємствах, в бюджетних установах та організаціях, відповідно до Закону України "Про оплату праці" та інших нормативних актів, а також темпи середньорічного зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижче, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту.

5.1.3. Розмір заробітної плати некваліфікованого робітника I розряду (небюджетної сфери) за повністю виконану місячну норму часу в нормальних умовах праці повинен становити не менше фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за попередній місяць, встановленого відповідно до законодавства.

5.1.4. Для працівників, які виконують роботи (надають послуги), невластиві основній діяльності, умови оплати праці встановлювати в колективних договорах з дотриманням гарантій, визначених Угодами тих галузей (підгалузей), до яких вони належать за характером виробництва та актами чинного законодавства.

5.1.5. Виплату заробітної плати проводити у строки, встановлені колективними договорами. Розглядати подання профспілкових організацій щодо розірвання контрактів з керівниками державних та комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати (згідно ст. 33 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

5.1.6. Здійснювати контроль за виникненням на підприємствах, установах, організаціях та закладах сфери фізичної культури і спорту заборгованості із виплати заробітної плати.

5.1.7. Своєчасно проводити корегування фонду оплати праці бюджетних установ, організацій та закладів державного і місцевого підпорядкування у разі встановлення на державному рівні нового розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства та у разі збільшення посадових окладів працівникам бюджетних установ, організацій та закладів відповідно до постанов Уряду.

5.2. Держмолодьспорт зобов'язується:

5.2.1. Передбачати у сфері фізичної культури і спорту темпи зростання середньої заробітної плати з дотриманням діючого законодавства.

5.2.2. Своєчасно вносити зміни до галузевих наказів з питань оплати праці працівників бюджетних установ, організацій та закладів у разі встановлення на державному рівні нового розміру посадового окладу I тарифного розряду згідно із законодавством та у разі збільшення посадових окладів працівникам бюджетних установ, організацій та закладів відповідно до постанов Уряду.

5.2.3. На підприємствах, в установах, організаціях небюджетної сфери фізичної культури і спорту застосовувати розміри доплат і надбавок, що мають міжгалузевий характер, до тарифних ставок і посадових окладів працівників, передбачених додатком 1 до цієї Угоди.

5.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

5.3.1. Домагатися встановлення посадових окладів (тарифної ставки) працівників бюджетної сфери, виходячи із розміру першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого на рівні законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

5.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах, організаціях та закладах конституційних гарантій з оплати праці, в тому числі щодо правомірності та повноти утримань із заробітної плати податків, зборів, внесків.

5.3.3. Надавати інформацію органам влади, органам нагляду щодо несвоєчасної виплати заробітної плати членам трудового колективу.

5.3.4. Надавати консультації та правову допомогу членам Профспілки у захисті їх прав у сфері оплати праці, представляти їх інтереси у Комісіях по трудових спорах та судових органах.

5.3.5. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства про оплату праці, вносити пропозиції щодо удосконалення та надавати стороні власників інформацію для вжиття відповідних заходів.

5.3.6. Інформувати Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю (або його територіальні органи, територіальні державні інспекції праці) про факти порушень колективних договорів і угод, вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення цих порушень.

6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

6.1. Сторони домовились:

6.1.1. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно зі ст. 50 КЗпП України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, затвердженими роботодавцями за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації, закладу з урахуванням специфіки діяльності та вимог чинного законодавства.

6.1.2. Вживати заходів щодо надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до ст. 8 Закону України "Про відпустки" (Додаток 2 до цієї Угоди).

6.1.3. Забезпечувати виконання встановлених законодавством і цією Угодою соціальних гарантій працівникам та їх родинам.

6.1.4. При укладанні колективних договорів не обмежувати прав трудових колективів щодо розширення гарантій, які передбачають більш високий рівень соціальної захищеності працівників порівняно з чинним законодавством, за рахунок власних коштів.

6.1.5. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, з метою включення до цих списків додаткових професій і посад працівників сфери.

6.1.6. Роботодавцям відповідно до своїх повноважень надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при народженні дитини; при шлюбі дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи часу на проїзд в кожному окремому випадку, у перший день навчального року матерям або іншим особам, що виховують школярів молодших класів - 1 день (1 вересня) за рахунок власних коштів підприємств та закладів, а також надавати в обов'язковому порядку за бажанням працівника відпустку без збереження заробітної плати на весілля, поховання, догляд за близьким по крові, тощо, відповідно до ст. 25 Закону України "Про відпустки".

Надавати матерям, які мають неповнолітніх дітей у віці до 14 років, чергову відпустку переважно у літній період з квітня по вересень місяці.

6.1.7. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, закладів та головам профспілкових комітетів при укладанні колективних договорів передбачати збільшення додаткової оплачуваної відпустки для окремих категорій працівників за рахунок власних коштів.

6.1.8. Гарантувати працівникам надання часу для пошуку нової роботи у разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації у розмірі 8 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власних коштів цих підприємств, установ, організацій та закладів сфери.

6.1.9. З метою підвищення рівня правової підготовки сторін колективних договорів і угод та ефективного контролю за їх виконанням щорічно проводити для представників власників і профспілок навчання протягом 2 - 4 днів із збереженням заробітної плати.

6.2. Держмолодьспорт пропонує керівникам підприємств та організацій сфери фізичної культури і спорту за участю представницьких органів Профспілки:

6.2.1. Забезпечувати дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і часу відпочинку для працівників сфери.

6.2.2. Вжити заходів щодо розробки і затвердження на підприємствах, в установах, організаціях та закладах правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження їх з профспілковим органом.

6.2.3. При укладанні регіональних угод та колдоговорів запровадити тривалість робочого часу для осіб з сімейними обов'язками, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, на 1 годину на тиждень менше від нормальної тривалості зі збереженням розміру заробітної плати.

6.2.4. Скорочену тривалість робочого тижня встановлювати у колективному договорі в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

6.2.5. З метою запобігання масовому вивільненню працівників сфери фізичної культури і спорту встановлювати (для кожного випадку) критерії такого вивільнення та порядок його проведення, відповідно до діючого законодавства.

6.2.6. Включати до колективних договорів зобов'язання роботодавців щодо заборони прийому на роботу на умовах цивільно-правових договорів протягом року після проведення скорочення чисельності або штату працюючих, а також недопущення залучення для виконання роботи на підприємстві, установі, організації чи закладі сфери фізичної культури і спорту осіб, які перебувають у штаті кадрових агентств або інших підприємств, що надають послуги на ринку праці.

6.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

6.3.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, в установах, організаціях та закладах незалежно від форм власності, виконанням колективних договорів та надавати практичну допомогу щодо захисту законних інтересів членів Профспілки.

6.3.2. Інформувати органи влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує втручання державних органів.

7. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

7.1. Сторони домовились:

7.1.1. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці, передбачених Законами України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про дорожній рух", тощо.

7.1.2. Забезпечувати керівниками підприємств, установ, організацій, закладів та профспілковими органами контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами.

7.1.3. Сприяти включенню до регіональних угод та колективних договорів зобов'язань щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

7.1.4. Не вилучати з робочого часу працівників час приймання їжі, якщо за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використати час обідньої перерви на свій розсуд.

7.1.5. Роботодавцям забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працюючих з проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, забезпечувати профілактичні заходи щодо рухової активності членів трудового колективу.

7.1.6. Координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму й профзахворювань на виробництві, вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань промислової безпеки та охорони праці і системи комплексного управління охорони праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

7.1.7. Здійснювати постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань охорони праці.

7.1.8. Брати участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому та виробничому рівнях, здійснювати постійний контроль за їх виконанням.

7.1.9. Узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об'єктивності, правильного визначення потерпілих або віднесення травм до непов'язаних із виробництвом. Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та інших питань.

7.1.10. Залучати органи Профспілки до роботи комісій з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об'єктів з метою недопущення невідповідності цих об'єктів встановленим нормативам з охорони праці.

7.1.11. Здійснювати роз'яснювальну роботу щодо вимог законодавства про охорону праці, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених консультацій, залучення до пропаганди охорони праці телебачення, радіо, друкованих засобів масової інформації.

7.2. Держмолодьспорт зобов'язується:

7.2.1. Надавати організаційно-методичну допомогу з питань охорони праці підприємствам, установам, організаціям та закладам, віднесеним до сфери управління Держмолодьспорту.

7.2.2. Здійснювати контроль за станом охорони праці на підприємствах, установах, організаціях та закладах, віднесених до сфери управління Держмолодьспорту, проводити аналіз нещасних випадків на виробництві.

7.2.3. На основі аналізу даних виробничого травматизму, а також за поданням профспілкових організацій за необхідністю заслуховувати на колегії Держмолодьспорту із залученням ЦК Профспілки керівників підприємств, установ, організацій і закладів, на яких трапилися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються заходи колективних договорів щодо поліпшення умов і безпеки праці.

7.2.4. Вживати заходів щодо поліпшення соціального захисту, в тому числі медичного і диспансерного забезпечення спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту, обов'язкового державного і медичного страхування спортсменів вищих категорій.

7.2.5. Сприяти укомплектуванню служб охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях та закладах галузі, приведенню чисельності, функціональних обов'язків, рівня заробітної плати та підпорядкованості фахівців служб охорони праці у відповідність до вимог Закону України "Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці, здійснювати методичне керівництво і контроль щодо організації роботи з питань охорони праці, промислової санітарії відповідно до діючого законодавства, правил і норм з цих питань.

7.2.7. Здійснювати обов'язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів праці з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством.

7.3. Держмолодьспорт пропонує керівникам підприємств, установ, організацій та закладів фізичної культури і спорту за участю органів Профспілки:

7.3.1. Здійснювати на підприємствах, в установах, організаціях та закладах розроблення і виконання комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці як складової частини колективних договорів.

7.3.2. Забезпечувати фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

Забезпечувати фінансування заходів з охорони праці відповідно до законодавства (ст. 19 Закону України "Про охорону праці") за рахунок бюджетних коштів, передбачених у кошторисах доходів і видатків підприємств, установ, організацій та закладів, а також за рахунок власних коштів цих юридичних осіб в розмірі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

7.3.3. Забезпечувати працюючих засобами індивідуального захисту, спецодягу, відповідно до вимог діючих галузевих норм.

7.3.5. Забезпечити проведення та фінансування медичних оглядів працівників (попереднього та періодичних) згідно статті 17 Закону України "Про охорону праці".

7.3.6. Забезпечувати своєчасну виплату одноразової допомоги та повного відшкодування шкоди потерпілим на виробництві відповідно до Законів України "Про охорону праці" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

7.4. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

7.4.1. Здійснювати громадський контроль за станом умов і безпеки праці на підприємствах, в установах, організаціях та закладах, виконанням відповідних програм, а також положень колективних договорів з цих питань, надавати Держмолодьспорту інформацію і пропозиції щодо поліпшення цієї роботи на місцях.

7.4.2. Забезпечувати участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.

7.4.3. Здійснювати громадський контроль за додержанням нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

7.4.4. Сприяти забезпеченню первинних організацій Профспілки нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.4.5. Здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог законодавства з охорони праці. Вживати заходів щодо підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та у всіх заходах згідно з цією Угодою.

7.4.6. Делегувати членів профспілкової організації підприємства, установи, організації та закладу до складу комісії із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (згідно з Положенням про комісію), як представників застрахованих осіб для здійснення функцій по контролю за використанням коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, своєчасним наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

7.4.7. Представляти інтереси членів Профспілки при розгляді заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків, згідно з чинним законодавством України.

7.4.8. Брати участь у розробленні програм і заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери, забезпечувати громадський контроль за виконанням цих програм і заходів.

7.4.9. Домагатися нормативного забезпечення працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням, повного використання коштів на охорону праці.

7.4.10. Інформувати органи державного нагляду за охороною праці та Держмолодьспорт, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи з питань фізичної культури і спорту про виявлені під час громадського контролю на підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров'ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань.

8. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

8.1. Сторони домовились:

8.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім'ям, не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій та закладів.

8.1.2. Надавати матеріальну допомогу чи премію працівникам бюджетної сфери при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію в межах фонду заробітної плати.

8.1.3. З метою збереження гарантій соціального захисту та підняття престижності праці працівників сфери фізичної культури і спорту домагатися поетапного збільшення їх посадових окладів до розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників в галузях економіки.

8.1.4. Сприяти забезпеченню рівності прав і можливостей жінок та чоловіків, в тому числі сприяти розширенню представництва жінок на керівних посадах підприємств, установ, організацій та закладів сфери фізичної культури і спорту, в керівних органах Профспілки.

8.1.5. Здійснювати заходи щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей працівників підприємств, установ, організацій та закладів сфери.

8.1.6. Сприяти збереженню існуючих та утворенню нових установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді в областях, насамперед у сільській місцевості, відповідно до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. № 41 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 1015).

8.1.7. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивної роботи в трудових колективах, залучати до систематичних занять фізичною культурою працівників та членів їх сімей, в тому числі об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства, проводити Всеукраїнські зимові та літні спартакіади.

8.1.8. Вживати заходів щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.

8.2. Держмолодьспорт зобов'язується:

8.2.1. В межах компетенції, здійснювати контроль за наданням працівникам сфери фізичної культури і спорту законодавчо встановлених соціальних гарантій, пільг та компенсацій відповідно до діючого законодавства.

8.2.2. Рекомендувати роботодавцям здійснювати відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств, установ, організацій та закладів сфери фізичної культури і спорту відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

8.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

8.3.1. Надавати допомогу в оздоровленні та відпочинку працівникам та членам їх сімей, здійснювати заходи з розвитку мережі дитячих позашкільних установ та таборів відпочинку дітей.

8.3.2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності трудового, пенсійного та житлового законодавства, надавати членам Профспілки консультаційну та юридичну допомогу щодо пільг і гарантій, встановлених законодавством України для соціально незахищених верств населення.

8.3.3. Керуючись ст. 23 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", брати участь через Федерацію профспілок України у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат.

8.3.4. Постійно проводити серед працівників, членів їх сімей фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів, всеукраїнські галузеві та регіональні спартакіади, змагання з різних видів спорту, кроси, турніри тощо.

8.3.5. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням їй належних умов для адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх та оздоровчих потреб.

9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

9.1. Сторони домовились:

9.1.1. Договірне регулювання соціально-економічних відносин на принципах соціального партнерства є об'єктивною необхідністю.

9.1.2. Основними формами реалізації соціального партнерства визнаються колективні переговори, консультації та співробітництво Сторін, а також розв'язання конфліктних ситуацій на основі трудового арбітражу, посередництва та примирення згідно з законодавством.

9.1.3. Сторони сприятимуть роботодавцям та профспілковим органам у проведенні колективних переговорів по укладанню регіональних угод і колективних договорів та приведенню їх норм і положень у відповідність до цієї Угоди.

9.1.4. Поширювати соціальні пільги, діючі для працівників підприємств, установ, організацій та закладів сфери, на звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів.

9.2 Держмолодьспорт зобов'язується:

9.2.1. Забезпечувати додержання прав та інтересів членів Профспілки, сприяти, відповідно до законодавства, статутній діяльності організацій і виборних органів Профспілки на підприємствах сфери.

9.2.2. Здійснювати попередні узгодження з ЦК профспілки проектів рішень з соціально-економічних питань сфери фізичної культури і спорту, які є предметом цієї Угоди шляхом офіційних переговорів та консультацій.

9.2.3. Надавати ЦК Профспілки на безоплатній основі необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку сфери.

9.2.4. Включати представників Профспілки до складу Громадських рад системи Держмолодьспорту на галузевому та регіональному рівнях. Забезпечувати участь представників Профспілки у проведенні консультацій, переговорів з питань, що є предметом цієї та регіональних угод щодо захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників сфери фізичної культури і спорту.

9.2.5. Рекомендувати роботодавцям вчасно проводити безготівкове перерахування членських профспілкових внесків через бухгалтерію на рахунок відповідних профспілкових органів на підставі особистої письмової заяви члена Профспілки відповідно до ст. 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та положень колективного договору.

9.2.6. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї виробничої діяльності, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі у консультаціях і переговорах, виконання громадських обов'язків в інтересах колективу, на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень, також на час їх профспілкового навчання надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективним договором.

9.3. Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов'язуються:

9.3.1. Всебічно сприяти реалізації цієї Угоди, зниженню соціальної напруги у трудових колективах, попередженню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

9.3.2. Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які виникають на підприємствах, в установах, організаціях та закладах сфери фізичної культури і спорту з метою запобігання організації та проведення страйків та інших колективних дій.

9.3.3. Керуючись вимогами Статуту Профспілки, законодавством України, забезпечувати громадський контроль за:

- виконанням заходів щодо поліпшення умов праці, побуту та оздоровлення працівників;

- додержанням соціальних гарантій членів трудових колективів щодо організації оплати праці, участі у розробленні та погодженні проектів нормативно-правових актів, наказів з питань трудових відносин, охорони праці, тощо.

10. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ

10.1. Сторони домовились:

10.1.1. Проводити попередні консультації, узгоджувати проекти нормативно-правових актів та власних рішень з питань соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди.

10.1.2. Спірні питання, що виникають у ході виконання цієї Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

10.1.3. Надавати одна одній на безоплатній основі статистичну та іншу інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди.

10.1.4. Забезпечувати здійснення постійного контролю за виконанням цієї Угоди, насамперед, стосовно своєчасності виплати працівникам заробітної плати та погашення заборгованості (якщо вона має місце).

10.1.5. Відповідно до ст. 15 Закону України "Про колективні договори і угоди" щорічно розглядати стан виконання Угоди на засіданнях Президій ЦК Профспілки, апаратних нарадах або колегіях Держмолодьспорту за участю ЦК Профспілки та інформувати членів трудових колективів.

10.1.6. Відповідно до ст. 20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", у разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов цієї Угоди, регіональної угоди або колективного договору, Профспілка, має право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін, Профспілка має право звернутися до суду або інших правоохоронних органів.

10.2. Відповідальність сторін:

10.2.1. Відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" (ст. ст. 17, 18, 19) Сторони несуть відповідальність за:

- порушення і невиконання положень Угоди;

- не надання інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням даної Угоди;

- ухилення від участі у переговорах щодо внесення змін або доповнень до Угоди.

10.3. Заключні положення:

Ця Угода підписана у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.

Угоду підписали:

Голова Державної служби
молоді та спорту України


Р.С. Сафіуллін

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників
культури УкраїниЛ.Ф. Перелигіна
Додаток 1
до Галузевої угоди між Державною
службою молоді та спорту України
та Центральним комітетом Профспілки
працівників культури України
на 2012 - 2016 роки

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер

Доплати і надбавки

Розміри доплат і надбавок

Доплати:

За суміщення професій (посад)

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами сумісницьких посад працівників.
До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) для працівників бюджетної сфери

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови додержання нормативу чисельності працівників.
До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) для працівників бюджетної сфери

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника
До 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) для працівників бюджетної сфери

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

За роботу у важких і шкідливих умовах праці від 4, 8, 12 відсотків;
За роботу в особливо важких і в особливо шкідливих умовах праці від 16, 20, 24 відсотків тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці робітників

До 12 відсотків тарифної ставки

За роботу в нічний час

До 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) з 10-ої години вечора до 6-ої години ранку

На період освоєння нових норм трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 25 осіб). Конкретний розмір доплат визначається колективними договорами, залежно від розміру ставки, розряду, присвоєного бригадиру. Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру.

За науковий ступінь

Доктор наук - до 25 відсотків посадового окладу;
Кандидат наук - до 15 відсотків посадового окладу.

Надбавки:

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:
III розряду - 12 відсотків
IV розряду - 16 відсотків
V розряду - 20 відсотків
VI вищих розрядів - 24 відсотки
Спортсменам-інструкторам, тренерам штатних збірних команд - до 50 відсотків посадового окладу

За високі досягнення у праці

До 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання)

До 50 відсотків посадового окладу

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

Водіям 2-го класу - 10 відсотків, 1-го класу - 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За роботу у вечірній час - з 18 до 22 годин при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За почесні звання


За спортивні звання

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений лікар України - 20 відсотків посадового окладу;
Заслужений тренер України, заслужений майстер спорту України тощо - 20 відсотків посадового окладу;
Майстер спорту України міжнародного класу - 15 відсотків посадового окладу;
Майстер спорту України - 10 відсотків посадового окладу
Додаток 2
до Галузевої угоди між Державною
службою молоді та спорту України
та Центральним комітетом Профспілки
працівників культури України
на 2012 - 2016 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад, робіт, професій з ненормованим робочим днем підприємств, установ, організацій та закладів сфери фізичної культури та спорту України та профспілкових комітетів, робота на яких передбачає надання додаткової відпустки терміном до 7 календарних днів

1. Керівники

Класифікаторі професій код починається з цифри 1)

Керівник підприємства, установи, організації, закладу, його заступник.

Керівник (завідуючий) управління, відділу, сектору, відділення, дільниці, канцелярії, бюро, групи, зміни, лабораторії, майстерні, гаражу, колони, служби, цеху, бази, складу, господарства, архіву, гуртожитку, експедиції, виробництва, кабінету, музею, ринку, інших структурних підрозділів та їх заступники.

Голова ревізійної комісії та його заступник.

Майстер, контрольний майстер та його заступник.

Головний бухгалтер, головний інженер, головний механік, головний технолог, головний лікар та їх заступники, головна медична сестра.

Начальник команди з видів спорту (збірної, клубної).

2. Професіонали, фахівці

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 2 і 3)

Головні фахівці, провідні фахівці 1 і 2 категорії, фахівці:

2.1. Інженер-технолог, інженер з охорони праці, інженер-радіолог, інженер з якості, інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер з транспорту, інженер з безпеки руху, інженер (цивільне будівництво), інженер-механіки групові, інспектор з підготовки кадрів, інженер з пожежної безпеки, інженер з керування і обслуговування систем, інженер - кінолог, радіоінженер.

2.2. Державний, головний, провідний, старший тренер та тренер з виду спорту збірної чи клубної команди, старший тренер з науково-методичного забезпечення, тренер-лікар, тренер-масажист, тренер-адміністратор, тренер-оператор, тренер-механік, тренер-методист, методист фізичної культури, інструктор фізкультури, інструктор-методист, спортсмен-інструктор, фахівець з фізичної реабілітації.

2.3. Технолог, технік, технік-технолог, технік-лаборант, лаборант, механік.

2.4. Конструктор, метролог, енергетик, експерт, диспетчер, штурман.

2.5. Економіст, товарознавець, інспектор, інспектор з кадрів, інспектор з правових питань, юрисконсульт, арбітр, адміністратор.

2.6. Бухгалтер, бухгалтер-ревізор, ревізор.

2.7. Референт, радник, консультант, перекладач.

2.8. Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, ветеринарний фельдшер, мікробіолог.

2.9. Лікарі, фельдшери, соціологи, психологи, вихователі гуртожитків.

2.10. Редактор, відповідальний секретар, літературний співробітник, кореспондент, фотокореспондент, художник.

2.11. Математик, програміст прикладний, програміст системний.

2.12. Капітан, командир, агент страховий.

3. Технічні службовці, робітники

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 4 і 5)

3.1. Коректор, експедитор, табельник, діловод.

3.2. Секретар керівника, секретар, секретар-друкарка, секретар-стенографістка.

3.3. Адміністратор, метрдотель, комендант, касир, касир квитковий, контролер квитків, інкасатор, агент з постачання, комірник, черговий по залу, архіваріус, кастелянка.

4. Оператори та наладчики устаткування та машин

(у Класифікаторі професій код починається з цифри 4 і 5)

4.1. Водій легкових автомобілів.

4.2. Шкіпер, боцман, механік із суднових систем.

__________
* Журналістам, які користуються відпусткою на підставі статті 13 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.Додаток 3
до Галузевої угоди між Державною
службою молоді та спорту України
та Центральним комітетом Профспілки
працівників культури України
на 2012 - 2016 роки

ПЕРЕЛІК РОБІТ,
на яких проводиться доплата за шкідливі і важкі, особливо шкідливі і особливо важкі умови праці у сфері фізичної культури і спорту

1. Акумуляторник, зайнятий ремонтом та зарядженням акумуляторів (кислотних свинцевих, лужних).

2. Апаратник хімводоочищення.

3. Вулканізаторник, що постійно працює на гарячих вулканізаційних пресах (апаратах) на ремонті автомашин, автокамер та гумових виробів прибирання приміщень, забруднених етилованим бензином.

4. Газоелектрозварник.

5. Дезінфектор.

6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування, постійно зайнятий на роботах з просочування виробів із застосуванням токсичних розчинників та спеціальних лаків.

7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайнятий монтажем свинцевих кабельних муфт.

8. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (безпосередньо та постійно зайнятий обслуговуванням та ремонтом устаткування).

9. Комірник, постійно зайнятий на роботах з паливними та мастильними матеріалами.

10. Лікар-фізіотерапевт.

11. Лікар - анестезіолог-реаніматолог, медична сестра - анестезист.

12. Лікар-лаборант та лаборант відділень анестезіології-реанімації.

13. Маляр, зайнятий оббиванням, зшкрябуванням та очищенням металоконструкцій.

14. Маляр, зайнятий підготовкою поверхонь під фарбування із застосуванням бензину, уайт-спиріту та ацетону під час роботи.

15. Монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і устаткування.

16. Машиніст мийних машин, зайнятий миттям автомобільних деталей, вузлів, забруднених етилованим бензином.

17. Оператор заправних машин, постійно зайнятий заправленням автомашин.

18. Оператор хлораторної установи.

19. Оператор пральних машин, зайнятий брудним пранням та пранням спецодягу, на інших роботах.

20. Оператор заправних станцій, постійно зайнятий роботою на бензозаправленні та заправленні мастильними матеріалами, оператор хлоратної установки.

21. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням прального цеху, лазні.

22. Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів.

23. Робітники, зайняті промиванням та очищенням моторів, що працюють на етилованому бензині.

24. Середній та молодший медичний персонал рентгенівських, флюорографічних кабінетів та установок за умови безпосередньої зайнятості не менше половини робочого дня наданням допомоги лікареві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем.

25. Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, теплопроводів та водостоків.

26. Слюсар з ремонту автомобілів, зайнятий ремонтом двигунів і паливної апаратури, що працюють на етилованому бензині, паливної апаратури дизельних двигунів.

27. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом парових котлів та чергуванням у котельних (за умови роботи котельних на твердому мінеральному, рідкому паливі та газі).

29. Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом та обслуговуванням внутрішньої будинкової каналізації, водопроводу.

30. Токар, зайнятий на загострюванні виробів абразивним інструментом, обробці гальмових барабанів.

31. Технік з експлуатації та ремонту холодильного устаткування.

32. Тренер-викладач критого плавального басейну.

33. Медичні працівники критого плавального басейну.

34. Прибиральниці критого плавального басейну.Додаток 4
до Галузевої угоди між Державною
службою молоді та спорту України
та Центральним комітетом Профспілки
працівників культури України
на 2012 - 2016 роки

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД
працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку з особливий характер праці (18 календарних днів)

Тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної (спортивно-технічної) школи, спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-юнацької (спортивно-технічної) школи та училища олімпійського резерву.Додаток 5
до Галузевої угоди між Державною
службою молоді та спорту України
та Центральним комітетом Профспілки
працівників культури України
на 2012 - 2016 роки

СКЛАД
постійної двосторонньої комісії із здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди на 2012 - 2016 роки

Від Державної служби молоді та спорту України:


Йовжій О. М.

-

начальник юридичного відділу


Мироненко Р. А.

-

начальник фінансово-економічного управління


Хохич І. М.

-

директор департаменту з питань молоді та комунікацій


Артем'єв О. К.

-

директор департаменту спорту вищих досягнень


Уманець Н. Д.

-

директор департаменту фізичного виховання та масового спорту


Мирський Л. М.

-

заступник директора департаменту - начальник відділу дитячо-юнацького та резервного спорту департаменту фізичного виховання та масового спорту


Колянківська О. В.

-

Голова профкому штатних збірних команд України управління "Укрспортзабезпечення"


Годун Л. М.

-

головний спеціаліст юридичного відділу

Від Центрального комітету Профспілки працівників культури України:


Перелигіна Л. Ф.

-

голова ЦК Профспілки


Колодко Л. В.

-

голова Київського міського комітету Профспілки


Глушаниця Н. С.

-

голова Київського обласного комітету Профспілки


Верзун Г. В.

-

перший заступник голови Центральної ради ФСТ "Спартак" (за згодою)


Масенко Т. П.

-

завідуюча відділом ЦК Профспілки.
вгору