Документ n0001730-12, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2012

     МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерство соціальної
політики України
16.03.2012 N 11

ЗМІНИ ДО ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ
між Міністерством аграрної політики
та продовольства України, галузевими об'єднаннями
підприємств та Профспілкою працівників
агропромислового комплексу України
на 2011-2013 роки
( n0002730-11 )

Відповідно до статті 14 Закону України "Про колективні
договори і угоди" ( 3356-12 ) та пункту 1.7 Галузевої угоди між
Міністерством аграрної політики та продовольства України,
галузевими об'єднаннями підприємств та Профспілкою працівників
агропромислового комплексу України на 2011-2013 роки
( n0002730-11 ) (далі - Галузева угода на 2011-2013 роки),
реєстровий N 11 від 9 лютого 2011 року Міністерства праці та
соціальної політики України, Сторони домовилися внести до
Галузевої угоди на 2011-2013 роки такі зміни:
Розділ VI
Нормування і оплата праці
1. Пункти 6.17-6.22 викласти у такій редакції: "6.17. Мінімальний гарантований розмір тарифної ставки
робітника, який виконує просту роботу, що не вимагає кваліфікації
на госпрозрахункових підприємствах, а також в навчально-дослідних
та інших госпрозрахункових підрозділах аграрних закладів освіти, з
1 січня 2012 року - 1134 гривні за повністю виконану місячну норму
праці (обсяг робіт), або 6,80 грн. за годину. 6.18. Мінімальний гарантований розмір тарифної ставки
робітника I-го розряду з 1 січня 2012 року 1157 грн. в розрахунку
на місяць, або 6,94 грн. за годину. 6.19. Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок
робітників та коефіцієнти міжрозрядних співвідношень з 1 січня
2012 року згідно з додатком 1 до Змін до Галузевої угоди на
2011-2013 роки. 6.20. Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок
і місячних окладів робітників наскрізних професій та коефіцієнти
міжкваліфікаційних співвідношень з 1 січня 2012 року згідно з
додатком 2 до Змін до Галузевої угоди на 2011-2013 роки. 6.21. Мінімальні гарантовані розміри місячних окладів
технічних службовців та коефіцієнти міжпосадових співвідношень з
1 січня 2012 року згідно з додатком 3 до Змін до Галузевої угоди
на 2011-2013 роки. 6.22. Мінімальні гарантовані розміри посадових окладів
керівників, професіоналів і фахівців та коефіцієнти міжпосадових
співвідношень з 1 січня 2012 року згідно з додатком 4 до Змін до
Галузевої угоди на 2011-2013 роки."
Розділ VII
Умови та охорона праці
2. Пункти 7.1, 7.3, 7.5, 7.12, 7.17, 7.23 викласти у такій
редакції: "7.1. З метою поліпшення умов праці та зменшення ризиків
виробничого травматизму і професійних захворювань, підвищення
рівня соціального захисту потерпілих на виробництві, в основу
роботи покласти неухильне виконання законів України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) та "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ). 7.3. Домогтися включення до Загальнодержавної цільової
соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2012-2016 роки розділу щодо розробки та
використання заходів по забезпеченню безпечних умов праці в
агропромисловому комплексі та безумовного виконання запланованих
заходів. 7.5. Розробити Галузеву програму поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки та
домогтися її виконання, визначивши як пріоритетні напрями з питань
охорони праці: - опрацювання нормативно-правових актів; - організацію навчань і перевірку знань. 7.12. Забезпечити функціонування служби охорони праці в
Міністерстві аграрної політики та продовольства України,
Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головних управліннях агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, Управлінні промисловості,
розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації, управліннях
агропромислового розвитку районних державних адміністрацій,
господарствах, на підприємствах, в установах і в організаціях
системи управління Мінагрополітики України відповідно до вимог
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). Організувати
підготовку та підвищення кваліфікації у відповідних
навчально-методичних закладах керівників служб з питань охорони
праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. 7.17. Фінансування профілактичної роботи, всіх заходів з
охорони праці здійснювати за рахунок наступних джерел: - для підприємств усіх форм власності, що використовують
найману працю - 0,5% від фонду оплати праці, для бюджетних
організацій - 0,2% від фонду оплати праці (ст. 19 Закону України
"Про охорону праці") ( 2694-12 ); - за рахунок валових витрат згідно з Переліком засобів та
заходів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких
включається до витрат (постанова Кабінету Міністрів України
від 27.06.2003 N 994) ( 994-2003-п ); - за рахунок амортизаційних відрахувань (ст. 8 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємства") ( 334/94-ВР ); - за рахунок Фонду виробничого розвитку, який формується за
рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств. 7.23. Відповідно до Порядку проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1232 ( 1232-2011-п ) забезпечити повне,
якісне і об'єктивне розслідування нещасних випадків на виробництві
та профзахворювань, установлення істинних технічних та
організаційних причин нещасних випадків. Забезпечити невідкладну
передачу до ФСС НВВ необхідних матеріалів щодо нещасних випадків і
профзахворювань для здійснення своєчасних страхових виплат."
3. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 2012 року,
додатки 2, 3, 4, 5 до Галузевої угоди на 2011-2013 роки.
4. Зміни до Галузевої угоди на 2011-2013 роки набирають
чинність з 1 січня 2012 року.
5. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, Управлінню промисловості,
розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу,
Севастопольської міської державної адміністрації, управлінням
агропромислового розвитку районних державних адміністрацій,
власникам підприємств, уповноваженим органам або особам і виборним
органам профспілки працівників АПК вжити заходів щодо забезпечення
виконання встановлених в цих Змінах до Галузевої угоди на
2011-2013 роки норм і гарантій на підприємствах усіх
організаційно-правових форм, які за характером виробництва
належать до галузі, згідно з діючим законодавством. Зміни до Галузевої угоди на 2011-2013 роки ( n0002730-11 )
підписали:
Міністр аграрної політики
та продовольства України М.Присяжнюк
Голова Аграрного союзу України Г.Новіков
Президент Асоціації
фермерів та приватних
землевласників України М.Миркевич
Голова Профспілки
працівників агропромислового
комплексу України І.Сопелкін

Додаток 1
до Змін до Галузевої угоди
на 2011-2013 роки

МІНІМАЛЬНІ
гарантовані розміри годинних тарифних
ставок окремих категорій робітників
за видами виконуваних робіт
сільськогосподарських підприємств
та коефіцієнти міжрозрядних співвідношень

(в гривнях)
------------------------------------------------------------------------------- | Види виконуваних робіт | Розряди робіт | Коефіцієнти | | |----------------------------------|співвідношень| | | I | II | III | IV | V | VI | мінімальних | | | | | | | | |гарантованих | | | | | | | | | розмірів | | | | | | | | | тарифних | | | | | | | | | ставок | | | | | | | | | робітників | | | | | | | | | I розряду | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Коефіцієнти міжрозрядних |1,00|1,09 |1,20 |1,35 |1,55 |1,80 | | |співвідношень | | | | | | | | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Ручні роботи в рослинництві |6,94|7,56 |8,33 |9,37 |10,76|12,49| 1,00 | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Ручні роботи в тваринництві |8,05|8,77 |9,66 |10,87|12,48|14,49| 1,16 | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Механізовані роботи в | | | | | | | | |рослинництві, земляні і | | | | | | | | |дорожні роботи (з | | | | | | | | |урахуванням груп підприємств| | | | | | | | |за регіонами) | | | | | | | | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |I група |8,12|8,85 |9,74 |10,96|12,59|14,62| 1,17 | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |II група |8,95|9,76 |10,74|12,08|13,87|16,11| 1,29 | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |III група |9,85|10,74|11,82|13,30|15,27|17,73| 1,42 | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Механізовані роботи в |8,12|8,85 |9,74 |10,96|12,59|14,62| 1,17 | |тваринництві | | | | | | | | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Механізовані вантажно- |7,36|8,02 |8,83 |9,94 |11,41|13,25| 1,06 | |розвантажувальні роботи | | | | | | | | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Транспортні роботи, |7,36|8,02 |8,83 |9,94 |11,41|13,25| 1,06 | |виконувані тракторними | | | | | | | | |агрегатами | | | | | | | | |----------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Ремонтні і верстатні роботи |7,36|8,02 |8,83 |9,94 |11,41|13,25| 1,06 | -------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Годинні тарифні ставки робітників розраховані, виходячи з
мінімального гарантованого розміру тарифної ставки робітника I-го
розряду, середньомісячної норми тривалості робочого часу 166,75
години в 2012 році при 40-годинному робочому тижні та коефіцієнтів
міжрозрядних співвідношень 2. Приклад розрахунку годинної тарифної ставки робітника
I розряду: на ручних роботах в рослинництві: 1157 : 166,75 = 6,94 гривні на ручних роботах в тваринництві: 6,94 х 1,16 = 8,05 гривні на механізованих роботах в рослинництві I група 6,94 х 1,17 = 8,12 гривні II група 6,94 х 1,29 = 8,95 гривні III група 6,94 х 1,42 = 9,85 гривні 3. Групи з оплати праці трактористів-машиністів
встановлюються в залежності від регіону: I група - сільгосппідприємства Автономної Республіки Крим
(крім гірських і передгірних), Запорізької, Дніпропетровської,
Миколаївської, Одеської і Херсонської областей; II група - сільгосппідприємства Вінницької, Луганської,
Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської,
Харківської, Черкаської, Чернівецької (крім гірських і
передгірних), лісостепові підприємства Житомирської, Київської,
Львівської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей; III група - сільгосппідприємства Волинської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Рівненської областей, гірські і передгірні
підприємства Автономної Республіки Крим, Львівської і Чернівецької
областей та поліські підприємства Житомирської, Київської,
Львівської, Сумської, Хмельницької і Чернігівської областей.
Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних
ставок робітників інших підприємств
та коефіцієнти міжрозрядних співвідношень
(в гривнях)
------------------------------------------------------------------------------ | Види робіт, виробництв, | Розряди робіт | Коефіцієнти | | діяльності |---------------------------------|співвідношень| | | I | II | III | IV | V | VI | мінімальних | | | | | | | | |гарантованих | | | | | | | | | розмірів | | | | | | | | | тарифних | | | | | | | | | ставок | | | | | | | | | робітників | | | | | | | | | I розряду | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Міжрозрядні тарифні |1,00|1,09|1,20 |1,35 |1,55 |1,80 | | |коефіцієнти | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Підприємства первинної |7,22|7,87|8,66 |9,75 |11,19|13,00| 1,04 | |обробки льону та інших | | | | | | | | |конопляних культур, | | | | | | | | |деревообробної | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Житлово-комунальні |7,22|7,87|8,66 |9,75 |11,19|13,00| 1,04 | |господарства, інші | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Машинодобування |7,36|8,02|8,83 |9,94 |11,41|13,25| 1,06 | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Мікробіологічна |7,36|8,02|8,83 |9,94 |11,41|13,25| 1,06 | |промисловість | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Будівельні, будівельно- |8,68|9,46|10,42|11,72|13,45|15,62| 1,25 | |монтажні роботи | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Ремонтно-будівельні роботи |7,36|8,02|8,83 |9,94 |11,41|13,25| 1,06 | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Механізатори, зайняті на |7,36|8,02|8,83 |9,94 |11,41|13,25| 1,06 | |вантажно-розвантажувальних | | | | | | | | |роботах (з використанням | | | | | | | | |кранів, лебідок та подібних | | | | | | | | |установок) | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Робітники, зайняті на |8,26|9,00|9,91 |11,15|12,80|14,87| 1,19 | |верстатних роботах по | | | | | | | | |обробці металу та інших | | | | | | | | |матеріалів, різання на | | | | | | | | |металообробних верстатах | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Робітники на ремонтних |7,36|8,02|8,83 |9,94 |11,41|13,25| 1,06 | |роботах в спеціалізованих | | | | | | | | |цехах і майстернях, | | | | | | | | |водопровідних і | | | | | | | | |каналізаційних системах, | | | | | | | | |компресорних установках | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Робітники на ремонті |7,22|7,87|8,66 |9,75 |11,19|13,00| 1,04 | |устаткування очисних споруд | | | | | | | | |і промислового господарства | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Робітники у виробничих цехах|7,98|8,70|9,58 |10,77|12,37|14,36| 1,15 | |і підрозділах, безпосередньо| | | | | | | | |з налагоджування | | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | |електротехнічного | | | | | | | | |обладнання, електронно- | | | | | | | | |обчислювальної техніки, | | | | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | | | | |приладів і автоматики, на | | | | | | | | |верстатних роботах | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Робітники у виробничих цехах|8,26|9,00|9,91 |11,15|12,80|14,87| 1,19 | |і підрозділах, ремонт | | | | | | | | |особливо складного | | | | | | | | |обладнання, контрольно- | | | | | | | | |вимірювальних приладів і | | | | | | | | |автоматики | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Експлуатаційні роботи, | | | | | | | | |ремонт, налагодження і | | | | | | | | |обслуговування рухомого | | | | | | | | |складу, шляхів, штучних | | | | | | | | |споруд та інших технічних | | | | | | | | |засобів залізничного | | | | | | | | |транспорту: | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |- в залізничних цехах інших |7,22|7,87|8,66 |9,75 |11,19|13,00| 1,04 | |підприємств і організацій | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |- на роботах по поточному |7,98|8,70|9,58 |10,77|12,37|14,36| 1,15 | |ремонту широких колій, по | | | | | | | | |ремонту і наладці | | | | | | | | |технологічного обладнання і | | | | | | | | |засобів залізничного | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | |----------------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-------------| |Торгівля і громадське |6,94|7,56|8,33 |9,37 |10,76|12,49| 1,00 | |харчування (продавці, кухарі| | | | | | | | |і ін.) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Годинні тарифні ставки робітників розраховані виходячи з
мінімального гарантованого розміру тарифної ставки робітника I-го
розряду, середньомісячної норми тривалості робочого часу 166,75
години в 2012 році при 40-годинному робочому тижні та коефіцієнтів
міжрозрядних співвідношень. 2. Мінімальна годинна тарифна ставка робітника I розряду 6,94
гривні. 3. Приклад розрахунку годинної тарифної ставки робітника
I розряду: зайнятого на верстатних роботах по обробці металу та інших
матеріалів різанням на металообробних верстатах: 6,94 х 1,19 = 8,26 гривні. в мікробіологічній промисловості: 6,94 х 1,06 = 7,36 гривні.

Додаток 2
до Змін до Галузевої угоди
на 2011-2013 роки

МІНІМАЛЬНІ
гарантовані розміри місячних окладів робітників
наскрізних професій та коефіцієнти
міжкваліфікаційних співвідношень

-------------------------------------------------------------------------- | Назва професії |Мінімальний| Коефіцієнти | | | розмір |співвідношень| | | окладів, |з мінімальним| | | грн. | розміром | | | | тарифної | | | | ставки | | | | робітника | | | | I розряду | | | | (1157 грн.) | |----------------------------------------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Гардеробник, кубівник, кур'єр, сатураторник, | 1134 | 0,98 | |прибиральник службових приміщень, швейцар, | | | |сторож, опалювач, маркувальник, ліфтер | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Вагар, каштелян, контролер водопровідного | 1284 | 1,11 | |господарства, наглядач гідротехнічних споруд, | | | |оглядач гідротехнічних об'єктів, підсобний | | | |(транспортний) робітник, двірник, садівник, | | | |світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), | | | |склопротиральник, прибиральник виробничих | | | |приміщень, прибиральник територій, робітник | | | |виробничих лазень, носій, пломбувальник | | | |вагонів і контейнерів | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Машиніст із прання та ремонту спецодягу, водій| 1423 | 1,23 | |електро- та автовізка, водій самохідних | | | |механізмів, дезінфектор, комірник, наглядач | | | |гідротехнічних споруд (старший), контролер на | | | |контрольно-пропускному пункті, роздавальник | | | |нафтопродуктів, провідник із супроводження | | | |вантажів, контролер газового господарства, | | | |приймальник замовлень, об'їжджувач, єгер, | | | |палітурник документів | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Оператор апаратів мікрофільмування та | 1631 | 1,41 | |копіювання, комірник на складах кислот і | | | |хімікатів, водій транспортно-прибиральної | | | |машини, комірник (старший), оператор | | | |автоматичного газового захисту, лісник, | | | |приймальник замовлень (при самостійному | | | |визначенні дефектів і об'єму ремонтних робіт | | | |побутових машин, приладів, годинників, | | | |радіотелеапаратури, транспортних засобів), | | | |прийомоздавальник вантажу та багажу, | | | |собаківник | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Єгер (старший) | 1701 | 1,47 | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Робітник з благоустрою (на роботах по | 1863 | 1,61 | |видаленню нечистот вручну) | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Контролер технічного стану | 1990 | 1,72 | |автомототранспортних засобів | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Оператор електронно-обчислювальних та | 1736 | 1,50 | |обчислювальних машин | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Оператор копіювальних та розмножувальних | | | |машин: | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |при одержанні копій на папері | 1469 | 1,27 | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |при виготовленні друкарських форм з текстових | 1863 | 1,61 | |і штрихових оригіналів | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |при виготовленні друкарських форм з текстових | 2025 | 1,75 | |і напівтонові та растрові зображення | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Залізничний транспорт | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Машиністи електровозів (тепловозів) на | 2372 | 2,05 | |маневрових ділянках | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Помічники машиністів електровозів (тепловозів)| 1805 | 1,56 | |на маневрових ділянках | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Зв'язок | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Оператор електронного зв'язку | 1562 | 1,35 | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Воєнізована та пожежна охорона | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Черговий бюро перепусток, контролер на | 1585 | 1,37 | |контрольно-пропускному пункті, провідник | | | |службових собак, пожежний, стрілець | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Пожежно-сторожова охорона | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Черговий бюро перепусток, контролер на | 1446 | 1,25 | |контрольно-пропускному пункті, провідник | | | |службових собак, пожежний, сторож | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Житлово-комунальне господарство | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Робітник з комплексного обслуговування й | | | |ремонту будинків: | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |- при виконанні від 2 до 5 видів робіт по | 1562 | 1,35 | |різних професіях | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |- при виконанні 6 і більше робіт по різних | 2279 | 1,97 | |професіях | | | --------------------------------------------------------------------------
Примітка: прибиральникам службових приміщень, які
використовують дезинфікуючі засоби, а також при прибиранні
громадських туалетів, місячні оклади підвищуються на 10 відсотків.
Мінімальні гарантовані розміри
годинних тарифних ставок робітників, зайнятих
на навантажувально-розвантажувальних роботах
та коефіцієнти міжкваліфікаційних співвідношень
-------------------------------------------------------------------------- | Найменування робіт | Розмір | Коефіцієнти | | | годинної |співвідношень| | | тарифної |з мінімальним| | | ставки, | розміром | | | грн. | годинної | | | | тарифної | | | | ставки | | | | робітника | | | | I розряду | | | | (6,94 грн.) | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Робітники, зайняті на навантажувально- | | | |розвантажувальних роботах: | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |при навантаженні (розвантаженні) вугілля, | 14,30 | 2,06 | |вугільного брикету, азбесту, негашеного | | | |вапна, цементу; при навантаженні | | | |(розвантаженні) в судна шкідливих для здоров'я| | | |вантажів, вантажів, що змерзлися, вантажів з | | | |вагою одного місця більш як 50 кг | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |при навантаженні (розвантаженні) в залізничні | 12,98 | 1,87 | |вагони, автомобілі та інший рухомий склад | | | |шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що | | | |змерзлися, і вантажів з вагою одного місця | | | |більш як 50 кг; при навантаженні | | | |(розвантаженні) в судна інших вантажів | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |при навантаженні (розвантаженні) в залізничні | 11,52 | 1,66 | |вагони, автомобілі та інший рухомий склад | | | |інших вантажів; на внутрішньоскладській | | | |переробці вантажів | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |Робітники комплексних бригад, що виконують | | | |вантажно-розвантажувальні роботи із | | | |застосуванням засобів комплексної механізації | | | |і суміщають професії вантажника і | | | |механізатора: | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |при навантаженні (розвантаженні) вугілля, | 16,10 | 2,32 | |вугільного брикету, азбесту, цементу, інших | | | |шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що | | | |змерзлися, і вантажів з вагою одного місця | | | |більш як 50 кг | | | |----------------------------------------------+-----------+-------------| |при навантаженні (розвантаженні) інших | 14,30 | 2,06 | |вантажів | | | --------------------------------------------------------------------------
Годинні тарифні ставки водіїв
автотранспортних засобів та коефіцієнти
міжкваліфікаційних співвідношень
Вантажні автомобілі
----------------------------------------------------------------------------------------- |Вантажопідйомність| I група | II група | III група | | автомобілів (в |----------------------+----------------------+----------------------| | тоннах) |бортові автомобілі та | спеціалізовані та | автомобілі по | | | автомобілі-фургони |спеціальні автомобілі:| перевезенню цементу, | | |загального призначення| самоскиди, цистерни, | отрутохімікатів, | | | | рефрижератори, | трупів, безводного | | | | контейнеровози, |аміаку, аміачної води,| | | |пожежні, техдопомоги, | загниваючого сміття, | | | | снігочисні, | асенізаційних | | | | поливомийні, | вантажів | | | | підмітально- | | | | |збиральні, автокрани, | | | | | автонавантажувачі та | | | | |інші сідельні тягачі з| | | | | причепами | | | |----------------------+----------------------+----------------------| | |годинна| коефіцієнт |годинна| коефіцієнт |годинна| коефіцієнт | | |тарифна|співвідношення|тарифна|співвідношення|тарифна|співвідношення| | |ставка,| до |ставка,| до |ставка,| до | | | грн. | мінімального | грн. | мінімального | грн. | мінімального | | | | розміру | | розміру | | розміру | | | | годинної | | годинної | | годинної | | | | тарифної | | тарифної | | тарифної | | | | ставки | | ставки | | ставки | | | | робітників | | робітників | | робітників | | | | I розряду | | I розряду | | I розряду | | | | (6,94 грн.) | | (6,94 грн.) | | (6,94 грн.) | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |до 1,5 | 9,30 | 1,34 | 9,58 | 1,38 | 10,06 | 1,45 | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |від 1,5 до 3 | 9,58 | 1,38 | 10,06 | 1,45 | 10,62 | 1,53 | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |від 3 до 5 | 10,06 | 1,45 | 10,62 | 1,53 | 11,10 | 1,60 | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |від 5 до 7 | 10,62 | 1,53 | 11,10 | 1,60 | 11,66 | 1,68 | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |від 7 до 10 | 11,10 | 1,60 | 11,66 | 1,68 | 12,56 | 1,81 | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |від 10 до 20 | 11,66 | 1,68 | 12,56 | 1,81 | 13,88 | 2,00 | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |від 20 до 40 | 12,56 | 1,81 | 13,88 | 2,00 | 15,34 | 2,21 | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |від 40 до 60 | 13,88 | 2,00 | 15,34 | 2,21 | | | |------------------+-------+--------------+-------+--------------+-------+--------------| |вище 60 | | | 16,93 | 2,44 | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Легкові автомобілі
------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля | Робочий обсяг |Годинні тарифні| Коефіцієнт | | | двигуна (в | ставки, грн. |співвідношення | | | літрах) | |до мінімального| | | | | розміру | | | | | годинної | | | | |тарифної ставки| | | | | робітників | | | | | I розряду | | | | | (6,94 грн.) | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Особливо малий і| до 1,8 | 9,30 | 1,34 | |малий | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Середній |від 1,8 до 3,5 | 9,58 | 1,38 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Великий | від 3,5 | 10,06 | 1,45 | ------------------------------------------------------------------
Автобуси (в тому числі спеціальні)
---------------------------------------------------------------------- | Клас автобуса | Габаритна |Годинні тарифні| Коефіцієнт | | | довжина | ставки, грн. |співвідношення | | | автобуса (в | |до мінімального| | | метрах) | | розміру | | | | | годинної | | | | |тарифної ставки| | | | | робітника | | | | | I розряду | | | | | (6,94 грн.) | |--------------------+---------------+---------------+---------------| |Особливо малий | до 5 | 9,72 | 1,40 | |--------------------+---------------+---------------+---------------| |Малий | від 5 до 6,5 | 10,20 | 1,47 | | |---------------+---------------+---------------| | |від 6,5 до 7,5 | 11,38 | 1,64 | |--------------------+---------------+---------------+---------------| |Середній |від 7,5 до 9,5 | 12,56 | 1,81 | |--------------------+---------------+---------------+---------------| |Великий | від 9,5 до 11 | 13,88 | 2,00 | | |---------------+---------------+---------------| | | від 11 до 12 | 14,64 | 2,11 | | |---------------+---------------+---------------| | | від 12 до 15 | 15,34 | 2,21 | | |---------------+---------------+---------------| | | вище 15 | 16,10 | 2,32 | |--------------------+---------------+---------------+---------------| |Водії мотоциклів і | | 8,19 | 1,18 | |моторолерів | | | | |--------------------+---------------+---------------+---------------| |Кондуктори автобусів| | 7,77 | 1,12 | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Змін до Галузевої угоди
на 2011-2013 роки

МІНІМАЛЬНІ
гарантовані розміри місячних окладів
технічних службовців та коефіцієнти
міжпосадових співвідношень

----------------------------------------------------------------------------------- | Назва професії | Мінімальний | Коефіцієнти | | |розмір окладів, грн.|співвідношень | | | |до посадового | | | |окладу техніка| | | | всіх | | | |спеціальностей| | | | (без | | | | категорії) | | | | (1388 грн.) | |---------------------------------------------+--------------------+--------------| |Старші: касир, інкасатор; стенографіст | 1666 | 1,20 | |I категорії, оператор комп'ютерного набору | | | |I категорії, реєстратор, контролер-касир, | | | |касир торговельного залу (торгівля) | | | |---------------------------------------------+--------------------+--------------| |Касир, інкасатор, стенографіст II категорії, | 1527 | 1,10 | |оператор комп'ютерного набору II категорії, | | | |друкарка I категорії | | | |---------------------------------------------+--------------------+--------------| |Друкарка II категорії, секретар-стенографіст,| 1388 | 1,00 | |таксувальник, старший табельник | | | |---------------------------------------------+--------------------+--------------| |Секретар-друкарка, секретар керівника, | 1249 | 0,90 | |референт, агент з постачання, рахівник, | | | |кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, | | | |нарядник, обліковець, табельник, приймальник | | | |сільськогосподарських продуктів та сировини | | | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Змін до Галузевої угоди
на 2011-2013 роки

МІНІМАЛЬНІ
гарантовані розміри та коефіцієнти
міжпосадових співвідношень розмірів
посадових окладів керівників, професіоналів
і фахівців підприємств сільського господарства

------------------------------------------------------------------------------- | Назва посад | Розміри | Коефіцієнти | | | посадових | міжпосадових | | | окладів | співвідношень | | |працівників |розмірів посадових| | |підприємств,| окладів і | | | грн. |посадового окладу | | | | техніка всіх | | | | спеціальностей | | | | (без категорії) | |---------------------------------------------+------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Керівник підприємства* | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Заступник керівника, головний бухгалтер | 3609 | 2,60 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Головні: агроном, зоотехнік, лікар | 3054 | 2,20 | |ветеринарної медицини, інженер, економіст, | | | |меліоратор та інші | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі відділів: виробничого, планово- | 3054 | 2,20 | |економічного | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Керуючий відділенням, дільницею | 2901 | 2,09 | |(сільськогосподарською), фермою | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі інших відділів (менеджери) | 2637 | 1,90 | |матеріально-технічного постачання, збуту і | | | |інших напрямів діяльності, помічник керівника| | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Головні фахівці у складі відділень і інших | 2776 | 2,00 | |виробничих підрозділів | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Провідні: агроном, зоотехнік, лікар | 2401 | 1,73 | |ветеринарної медицини, інженери всіх | | | |спеціальностей, економіст, бухгалтер, | | | |агролісомеліоратор і інші | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувач машинного двору, начальник гаража | 2512 | 1,81 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Заступник директора з господарської частини, | 2637 | 1,90 | |побуту і культури | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Заступник директора з господарської частини | 2040 | 1,47 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Начальник відділу кадрів | 2262 | 1,63 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Начальник штабу цивільної оборони | 1929 | 1,39 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної | | | |медицини, інженери всіх спеціальностей, | | | |економіст, бухгалтер, юрисконсульт, | | | |агролісомеліоратор і інші професіонали | | | |(в т.ч. медичні, педагогічні) | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| | I категорії | 2262 | 1,63 | |---------------------------------------------+------------+------------------| | II категорії | 2013 | 1,45 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної | 1763 | 1,27 | |медицини, інженери всіх спеціальностей, | | | |економіст, бухгалтер, юрисконсульт, | | | |агролісомеліоратор і інші професіонали | | | |(в т.ч. медичні, педагогічні) | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Референт з основної діяльності | 1763 | 1,27 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Техніки та фахівці всіх спеціальностей | | | |(в т.ч. медичні, педагогічні), фельдшер | | | |ветеринарної медицини | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| | I категорії | 1638 | 1,18 | |---------------------------------------------+------------+------------------| | II категорії | 1527 | 1,10 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Техніки та фахівці всіх спеціальностей (без | 1388 | 1,00 | |категорії) (в т.ч. медичні, педагогічні), | | | |фельдшер ветеринарної медицини | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Старший диспетчер | 2082 | 1,50 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Диспетчер | 1763 | 1,27 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Експедитор транспортний | 1346 | 0,97 | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі: канцелярії, центрального складу, | 1638 | 1,18 | |машинописного бюро, старший інспектор | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі: архіву, господарства, складу, | 1527 | 1,10 | |копіювально-розмножувального бюро, інспектор | | | |---------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувач камери схову | 1249 | 0,90 | -------------------------------------------------------------------------------
Мінімальні гарантовані розміри
та коефіцієнти міжпосадових співвідношень розмірів
посадових окладів керівників, професіоналів
і фахівців інших підприємств
-------------------------------------------------------------------------------- | Назва посад | Розміри | Коефіцієнти | | | посадових | міжпосадових | | | окладів | співвідношень | | |працівників |розмірів посадових| | |підприємств,| окладів і | | | грн. |посадового окладу | | | | техніка всіх | | | | спеціальностей | | | | (без категорії) | |----------------------------------------------+------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Директор* | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Заступник директора, головний інженер, | 3609 | 2,60 | |головний бухгалтер | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Головні: технолог, економіст, агроном, лікар | 2984 | 2,15 | |ветеринарної медицини, зоотехнік | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Головні: механік, енергетик, конструктор, | 2748 | 1,98 | |метролог; начальник виробництва, технічний | | | |керівник (при відсутності самостійних планово-| | | |виробничого, виробничо-технічного чи | | | |виробничого відділів); начальники відділів: | | | |технічного, виробничого, виробничо-технічного,| | | |планово-виробничого (при відсутності | | | |самостійних технічного і виробничого | | | |відділів), виробничо-ветеринарного контролю, | | | |технологічної (виробничої) лабораторії | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Начальники відділів (менеджери): планово- | 2623 | 1,89 | |економічного, організації праці і заробітної | | | |плати, фінансового контрольно-ревізійного, | | | |матеріально-технічного постачання, збуту, | | | |кадрів; начальники лабораторій: КВП і | | | |автоматики, хімічної, бактеріологічної, | | | |токсилогічної, мікологічної | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Начальники відділів (менеджери) капітального | 2526 | 1,82 | |будівництва, сировини, транспорту, підготовки | | | |кадрів, інших | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Начальники лабораторій: наукової організації | 2373 | 1,71 | |праці і управління виробництвом, нормативно- | | | |дослідної; начальник відділу соціального | | | |розвитку | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Начальник штабу цивільної оборони | 2124 | 1,53 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Начальник господарського відділу | 1638 | 1,18 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Провідні: інженери всіх спеціальностей, | 2221 | 1,60 | |економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |адміністратор доступу, адміністратор бази | | | |даних | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Інженери: з організації управління | | | |виробництвом, з організації та нормування | | | |праці | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| | I категорії | 2124 | 1,53 | |----------------------------------------------+------------+------------------| | II категорії | 1999 | 1,44 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Інженери інших спеціальностей, метролог, | | | |економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |юрисконсульт, соціолог, психолог, художник, | | | |агроном, лікар ветеринарної медицини, | | | |зоотехнік, мікробіолог, бактеріолог, міколог, | | | |токсиколог, адміністратор доступу, | | | |адміністратор бази даних та інші професіонали | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| | I категорії | 1999 | 1,44 | |----------------------------------------------+------------+------------------| | II категорії | 1763 | 1,27 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Інженери всіх спеціальностей, метролог, | 1638 | 1,18 | |економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |юрисконсульт, соціолог, психолог, художник, | | | |агроном, лікар ветеринарної медицини, | | | |зоотехнік, мікробіолог, бактеріолог, міколог, | | | |токсиколог, адміністратор доступу, | | | |адміністратор бази даних та інші професіонали | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Техніки та фахівці всіх спеціальностей | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| | I категорії | 1541 | 1,11 | |----------------------------------------------+------------+------------------| | II категорії | 1457 | 1,05 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Техніки та фахівці всіх спеціальностей (без | 1388 | 1,00 | |категорії) | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Начальник цеху | 2526 | 1,82 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Начальник зміни, старший майстер дільниці; | 2276 | 1,64 | |начальники дільниць (елеватора, механізованого| | | |зерносховища при підприємстві, сушильно- | | | |очисної башти) | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Майстер: дільниці, навантажувально- | 2013 | 1,45 | |розвантажувальних робіт на підприємствах; | | | |начальник пункту (заготівельного, | | | |насіннєвоочисної станції та інших); круп'яр | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Старший диспетчер | 2082 | 1,50 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Диспетчер | 1763 | 1,27 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Експедитор транспортний | 1346 | 0,97 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі: канцелярії, центрального складу, | 1638 | 1,18 | |машинописного бюро, старший інспектор | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі: архіву, господарства, складу, | 1527 | 1,10 | |копіювально-розмножувального бюро, інспектор | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувач камери схову | 1249 | 0,90 | --------------------------------------------------------------------------------
Мінімальні гарантовані розміри
та коефіцієнти міжпосадових співвідношень розмірів
посадових окладів керівників, професіоналів
і фахівців госпрозрахункових науково-дослідних,
конструкторських, технологічних, проектних,
вишукувальних та інших наукових організацій
-------------------------------------------------------------------------------- | Назва посад | Розміри | Коефіцієнти | | | посадових | міжпосадових | | | окладів | співвідношень | | |працівників |розмірів посадових| | |підприємств,| окладів і | | | грн. |посадового окладу | | | | техніка всіх | | | | спеціальностей | | | | (без категорії) | |----------------------------------------------+------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Директор (начальник, завідувач)* | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Заступник директора (начальника, завідувача) з| 3609 | 2,60 | |наукової роботи, головний інженер, головний | | | |бухгалтер | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі (начальники): науково-дослідного, | 3276 | 2,36 | |конструкторського, технологічного, | | | |проектного, вишукувального, виробничого та | | | |інших основних відділів, учений секретар | | | |науково-дослідного інституту, головний інженер| | | |проекту | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі (начальники) відділів | 3276 | 2,36 | |(лабораторій): автоматизованих систем | | | |проектування, патентно-ліцензійної, | | | |винахідницької та раціоналізаторської роботи, | | | |впровадження науково-технічних розробок, | | | |економічно-виробничого, стандартизації, | | | |науково-технічної інформації | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Головні: архітектор, механік, економіст та | 3151 | 2,27 | |інші головні фахівці в основних відділах | | | |(лабораторіях) | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувач (начальник) планово-виробничого | 2901 | 2,09 | |відділу при відсутності самостійних планово- | | | |економічного та виробничо-диспетчерського | | | |відділів | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі (начальники) секторів (бюро, груп, | 2776 | 2,00 | |лабораторій), що входять до складу науково- | | | |дослідного, конструкторського, технологічного,| | | |проектного, вишукувального, технічного, | | | |виробничого та інших основних відділів | | | |(лабораторій): автоматизованих систем | | | |проектування, патентно-ліцензійної, | | | |винахідницької роботи, впровадження науково- | | | |технічних розробок, науково-технічної | | | |інформації; завідувачі (начальники) відділів: | | | |планово-економічного, кошторисно-договірного, | | | |організації праці та заробітної плати | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі відділів: капітального будівництва | 2526 | 1,82 | |(технічного переозброєння), матеріально- | | | |технічного постачання, технічної документації | | | |(оформлення та випуск проектів) | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі (начальники) секторів (груп), які | 2401 | 1,73 | |входять до складу планово-виробничого відділу,| | | |відділів: стандартизації, науково-технічної | | | |інформації, проектного кабінету; завідувачі | | | |(начальники) відділів: юридичного, соціального| | | |розвитку, науково-технічної інформації, | | | |кадрів, першого; начальник проектного | | | |кабінету; завідувач (начальник) технічного | | | |архіву; начальник штабу цивільної оборони | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Провідні інженери: конструктор, технолог, | 2318 | 1,67 | |проектувальник, програміст; провідні: | | | |архітектор, математик | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Інженери: конструктор, технолог, | | | |проектувальник, програміст; архітектор, | | | |математик | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| | I категорії | 2096 | 1,51 | |----------------------------------------------+------------+------------------| | II категорії | 1874 | 1,35 | |----------------------------------------------+------------+------------------| | III категорії | 1735 | 1,25 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Провідні: інженери інших спеціальностей, | 2096 | 1,51 | |економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, | | | |бехгалтер-ревізор, консультант з організації | | | |праці, управління виробництвом та соціальних | | | |питань та інші професіонали | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Інженери інших спеціальностей, економіст, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, перекладач, | | | |юрисконсульт та інші професіонали: | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| | I категрії | 1915 | 1,38 | |----------------------------------------------+------------+------------------| | II категорії | 1735 | 1,25 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Інженери всіх спеціальностей, економіст, | 1624 | 1,17 | |бухгалтер та інші професіонали; старший | | | |лаборант, який має вищу освіту | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Техніки та фахівці всіх спеціальностей: | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| | I категорії | 1541 | 1,11 | |----------------------------------------------+------------+------------------| | II категорії | 1457 | 1,05 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Техніки та фахівці всіх спеціальностей (без | | | |категорії), лаборант, | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |коректор | 1388 | 1,00 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Старший диспетчер | 2082 | 1,50 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Диспетчер | 1763 | 1,27 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Експедитор транспортний | 1346 | 0,97 | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі: канцелярії, центрального складу, | 1638 | 1,18 | |машинописного бюро, старший інспектор | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувачі: архіву, господарства, складу, | 1527 | 1,10 | |копіювально-розмножувального бюро, інспектор | | | |----------------------------------------------+------------+------------------| |Завідувач камери схову | 1249 | 0,90 | --------------------------------------------------------------------------------
Примітка: * Умови і розміри оплати праці керівників державних
підприємств встановлюються Міністерством аграрної політики та
продовольства України у контракті, для керівників підприємств
інших форм власності - згідно із законодавством та статутами
підприємств; ** розміри посадових окладів працівників з охорони праці
визначаються в колективних договорах підприємств з дотриманням
встановлених у цьому додатку мінімальних гарантованих розмірів
посадових окладів тих категорій працівників, до яких вони належать
за посадами.вгору