Документ n0001713-10, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2010

               УГОДА 
про співпрацю і взаємодопомогу
між Всеукраїнською асоціацією органів
місцевого самоврядування "Асоціація міст України",
Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад
та Українською асоціацією місцевих
та регіональних влад у форматі Національного конгресу
місцевого самоврядування

Грунтуючись на положеннях Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Європейської хартії місцевого самоврядування ( 994_036 ), Законів
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) і
"Про асоціації органів місцевого самоврядування" ( 1275-17 ),
беручи до уваги необхідність співпраці органів місцевого
самоврядування та узгодження їх позицій з ключових питань
територіальної організації влади в Україні, місцевого і
регіонального розвитку, одним з основних завдань яких є поліпшення
забезпечення функціонування інституту місцевого самоврядування, а
також поєднання місцевих і державних інтересів,
зважаючи на зростаючий вплив місцевого самоврядування на
процеси державотворення, розбудови економічних і соціальних
відносин у державі,
прагнучи розширити і зміцнити вплив місцевого самоврядування
на законодавчий та нормотворчий процес,
забезпечуючи координацію зусиль місцевих та регіональних влад
під час формування державної регіональної політики в Україні,
удосконалення територіальної організації влади на засадах
Європейської хартії місцевого самоврядування ( 994_036 ),
враховуючи позитивний досвід консолідації зусиль органів
місцевого самоврядування в рамках Конгресу місцевих та
регіональних влад України, започаткованого в 2002 році,
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України" (зареєстрована у Міністерстві юстиції
України 2 вересня 2009 р., наказ N 1567/5) в особі президента
Асоціації Куліченка І.І., що діє на підставі Статуту,
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад (зареєстрована у
Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р., наказ N 1777/5)
( v1777323-09 ) в особі голови Асоціації Гусака Б.П., що діє на
підставі Статуту, та Українська асоціація місцевих та регіональних
влад (зареєстрована у Київському міському управлінні юстиції 11
червня 1998 р.) в особі віце-президента Асоціації Романової Н.А.,
що діє на підставі Статуту (далі - Сторони), уклали Угоду про
таке:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Заснування Національного конгресу місцевого
самоврядування як форми взаємодії, взаємної допомоги, підтримки,
консолідації інтересів місцевого самоврядування на державному
рівні.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Національний конгрес місцевого самоврядування (далі -
Конгрес) заснований з метою представлення, відстоювання,
забезпечення захисту інтересів територіальних громад, органів
місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів та їх
посадових осіб.
2.2. Конгрес провадить свою діяльність відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України та цієї Угоди.
2.3. Конгрес діє на засадах:
верховенства права та законності;
рівного представництва та урахування інтересів органів
місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів;
поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів.
2.4. Відносини Конгресу з органами державної влади,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності, політичними партіями і громадськими організаціями, у
тому числі міжнародними, встановлюються на договірних засадах.
Конгрес виступає за взаємовигідне співробітництво з органами
державної влади, підприємствами, установами та організаціями,
діяльність яких пов'язана з розвитком місцевого самоврядування в
Україні та за її межами.
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНГРЕСУ
3.1. Основною метою Конгресу є забезпечення спільної
діяльності Сторін, спрямованої на формування державної
регіональної політики, удосконалення територіальної організації
влади.
3.2. Основними завданнями Конгресу є:
подання на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади
пропозицій щодо зміцнення місцевої демократії, удосконалення
територіальної організації влади, розвитку міжбюджетних відносин,
захисту інтересів територіальних громад, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб, нарощування кадрового
потенціалу місцевого самоврядування, визначення шляхів
імплементації в українське законодавство рішень, прийнятих
Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи стосовно
місцевого розвитку;
сприяння співробітництву між органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади;
взаємодія з міжнародними організаціями;
обмін досвідом, кращою муніципальною практикою та
інформацією.
4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Кожна Сторона має права та обов'язки, передбачені цією
Угодою, та зобов'язується сприяти іншим Сторонам у реалізації їх
прав та виконанні обов'язків.
4.2. Сторони мають право:
вносити пропозиції для розгляду на пленарних засіданнях
Конгресу та засіданнях його робочих груп, постійних і тимчасових
комісій, готувати відповідні проекти рішень;
формувати пропозиції щодо кількісного та персонального
складу:
- робочих груп, постійних і тимчасових комісій Конгресу;
- делегації України у Конгресі місцевих та регіональних влад
Ради Європи в порядку, визначеному нормативними актами України та
Ради Європи;
- представників Конгресу в органах державної влади і
міжнародних організаціях;
припиняти в односторонньому порядку участь у роботі Конгресу,
попередивши про це інші Сторони не пізніше ніж за три місяці.
4.3. Сторони зобов'язуються:
формувати своєчасно відповідні делегації на сесії Конгресу,
забезпечувати участь своїх представників у діяльності робочих
груп, постійних і тимчасових комісій Конгресу;
виконувати рішення, прийняті на пленарних засіданнях Конгресу
та засіданнях його робочих груп, постійних і тимчасових комісій;
інформувати своїх членів про рішення, прийняті на пленарних
засіданнях Конгресу, засіданнях його робочих груп, постійних і
тимчасових комісій;
брати участь на паритетних засадах у матеріально-технічному,
фінансовому, організаційному та інформаційному забезпеченні
проведення пленарних засідань Конгресу та діяльності його робочих
груп, постійних і тимчасових комісій.
4.4. Угода не обмежує правосуб'єктність Сторін, що випливає
із законодавства України, їх статутів та угод Сторін з третіми
сторонами.
4.5. З метою забезпечення виконання завдань Конгресу на
Сторони можуть покладатися додаткові обов'язки, визначені окремими
протоколами.
5. ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНГРЕСУ ТА ОСНОВНІ
НАПРЯМИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Формою функціонування Конгресу є сесія.
5.2. Під час сесії Конгресу проводяться пленарні засідання,
засідання ради Конгресу та засідання його робочих груп, постійних
і тимчасових комісій.
Пленарне засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як половина делегатів кожної Сторони.
5.3. Чергові пленарні засідання Конгресу проводяться не рідше
ніж два рази на рік (літні - у липні, зимові - у грудні).
Сесія Конгресу триває з моменту відкриття чергового
пленарного засідання Конгресу і завершується з відкриттям
наступної сесії Конгресу на черговому пленарному засіданні
Конгресу.
Рішення Конгресу вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість членів делегацій кожної Сторони, присутніх
на пленарному засіданні.
Під час голосування делегат Конгресу має лише один голос,
який не може передаватися іншим особам.
5.4. Дата проведення пленарних засідань Конгресу визначається
рішенням ради Конгресу.
Рішення про дату проведення чергових пленарних засідань
Конгресу доводиться до відома Сторін, як правило, не пізніше ніж
за місяць до дати його відкриття.
На вимогу двох Сторін скликається позачергове пленарне
засідання Конгресу. Рішення про проведення позачергового
пленарного засідання Конгресу доводиться до відома Сторін не
пізніше ніж за 14 днів до визначеної дати його відкриття.
5.5. Делегатів Конгресу обирають Сторони, забезпечивши квотне
збалансоване з географічно-територіальної та гендерної точки зору
представництво делегатів. На кожну сесію обираються по 100
делегатів від кожної Сторони.
5.6. За згодою Сторін кількість делегатів Конгресу може бути
змінена за умови збереження однакової кількості делегатів від
кожної Сторони.
5.7. Основними напрямами діяльності Конгресу є:
підготовка рекомендацій щодо подальшого удосконалення
інституту місцевого самоврядування;
участь у підготовці актів законодавства, спрямованих на
зміцнення і розвиток інституту місцевого самоврядування,
територіальної організації влади; узгодження позицій щодо
стратегічних напрямів удосконалення:
- функціонування інституту місцевого самоврядування (розподіл
повноважень, структура виконавчих органів, законодавство про
місцеві вибори, типові статути територіальних громад);
- територіальної організації влади (шляхи та засоби
реформування системи органів місцевого самоврядування та місцевих
органів виконавчої влади, критерії формування самодостатньої
територіальної громади);
- служби в органах місцевого самоврядування (підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад, визначення критеріїв для
встановлення розміру оплати праці посадових осіб місцевого
самоврядування);
- міжбюджетних відносин (підготовка пропозицій щодо
показників місцевих бюджетів під час складання проекту Державного
бюджету України на відповідний рік);
представлення інтересів органів місцевого самоврядування
України у процесі співробітництва з міжнародними організаціями,
Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи;
формування та узгодження пропозицій щодо шляхів імплементації
в українське законодавство рішень, прийнятих Конгресом місцевих та
регіональних влад Ради Європи, стосовно удосконалення місцевої
демократії;
формування пропозицій до персонального складу делегації
України у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи для
подальшого внесення їх Президентові України;
сприяння розв'язанню конфліктних ситуацій, пов'язаних з
функціонуванням органів місцевого самоврядування.
5.8. Виключно на пленарних засіданнях Конгресу приймаються
рішення про:
визначення основних напрямів діяльності Конгресу;
обговорення питань, що становлять спільний інтерес для
Сторін;
схвалення Національної доповіді про стан розвитку місцевого
самоврядування в Україні;
затвердження персонального складу ради Конгресу, його
постійних комісій, внесення змін до їх складу;
формування пропозицій до персонального складу делегацій
України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи;
формування складу делегацій представників Конгресу в органах
державної влади і міжнародних організаціях;
вирішення інших питань, що не належать до компетенції ради
Конгресу.
5.9. На сесії головує одна із Сторін відповідно до
затвердженого радою Конгресу порядку черговості їх головування.
Сторона, що головує на сесії Конгресу, головує також і в раді
Конгресу.
5.10. У разі відсутності голови, заступника голови Асоціації,
яка визначена головуючою на сесії Конгресу, за рішенням ради
Конгресу шляхом голосування визначається інший головуючий.
5.11. Головуючий на сесії Конгресу:
веде пленарні засідання;
головує у раді Конгресу;
представляє Конгрес у відносинах з органами державної влади
та міжнародними організаціями;
координує діяльність робочих груп, постійних і тимчасових
комісій Конгресу, організовує роботу секретаріату ради Конгресу.
5.12. Рішення Конгресу набирають чинності після їх підписання
керівниками Сторін Угоди або відповідними уповноваженими особами.
5.13. Конгрес з метою забезпечення підготовки питань для
розгляду на сесії Конгресу може утворювати з числа членів Конгресу
робочі групи, постійні і тимчасові комісії, зокрема з питань
реформування земельних відносин, удосконалення законодавства у
сфері житлово-комунального господарства, соціально-економічного
місцевого та регіонального розвитку тощо.
Для участі у діяльності робочих груп, постійних і тимчасових
комісій Конгресу можуть залучатися представники органів державної
влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності, громадських організацій і політичних партій.
5.14. Фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою та
проведенням сесії Конгресу, здійснюється Сторонами у рівних
частках відповідно до затверджених радою Конгресу кошторисів
витрат.
6. РАДА КОНГРЕСУ
6.1. Керівним органом, який здійснює організаційне та
інформаційне забезпечення діяльності Конгресу, є рада Конгресу.
6.2. До складу ради Конгресу входять 18 осіб, а саме:
голови асоціацій - Сторони Угоди;
керівники виконавчих органів Сторін;
керівники постійних комісій Конгресу.
Строк повноважень членів ради Конгресу - три роки.
6.3. Рішення про затвердження складу ради Конгресу
приймається на його пленарному засіданні відкритим голосуванням і
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість
делегатів Конгресу, присутніх на його засіданні.
У разі дострокового припинення повноважень члена ради
Конгресу відповідна Сторона на період до чергового засідання
Конгресу призначає нового члена ради.
6.4. Головою ради Конгресу є головуючий на сесії Конгресу.
Заступниками голови є керівники інших асоціацій - Сторін Угоди.
У разі неможливості виконання головою ради Конгресу своїх
повноважень на засіданні Ради головує один з його заступників.
6.5. Основною формою роботи ради Конгресу є засідання, що
проводиться не рідше ніж один раз на квартал.
6.6. Засідання ради Конгресу скликає і проводить голова ради
Конгресу.
За вимогою одного із заступників голови ради Конгресу не
пізніше ніж через 14 днів може скликатися позачергове її
засідання.
6.7. Рішення ради Конгресу вважаються прийнятими, якщо за
нього проголосувала більшість її членів.
6.8. На своїх засіданнях рада Конгресу може розглядати та
вирішувати питання щодо:
скликання чергового та позачергового пленарного засідання
Конгресу;
затвердження черговості головування Сторін на сесіях
Конгресу;
інформування органів державної влади, міжнародних партнерів
про рішення, прийняті на пленарних засіданнях Конгресу, засіданнях
його робочих груп, постійних і тимчасових комісій;
порядку денного пленарних засідань Конгресу;
затвердження кошторису витрат, пов'язаних з організацією та
проведенням сесій Конгресу;
приєднання до Угоди інших Сторін;
затвердження перспективного плану роботи Конгресу та звіту
про його виконання;
участі у сесії Конгресу спостерігачів, представників органів
державної влади і міжнародних організацій;
організації розроблення проекту Національної доповіді про
стан розвитку місцевого самоврядування в Україні;
матеріально-технічного, фінансового, організаційного та
інформаційного забезпечення проведення чергових та позачергових
пленарних засідань Конгресу, засідань його робочих груп,
тимчасових і постійних комісій та відповідних кошторисів витрат;
перспективного плану роботи Конгресу;
організації виконання рішень, прийнятих на пленарних
засіданнях Конгресу, засіданнях його робочих груп, постійних і
тимчасових комісій Конгресу;
організації контролю за виконанням плану роботи і рішень
Конгресу;
припинення функціонування Конгресу;
розподілу функцій та повноважень між членами ради Конгресу.
6.9. Постійні комісії Конгресу утворюються Сторонами на
паритетних засадах для узгодження позицій Сторін з окремих
напрямів їх діяльності. Кількісний та персональний склад постійних
комісій Конгресу затверджується на пленарному засіданні Конгресу
строком на три роки.
6.10. Тимчасові комісії Конгресу утворюються радою Конгресу
для опрацювання окремих питань, що пропонуються для розгляду на
його пленарних засіданнях або для організації виконання окремих
рішень, прийнятих під час сесії Конгресу.
6.11. Функції секретаріату ради Конгресу здійснює виконавчий
орган Сторони, що головує на відповідній сесії Конгресу.
Секретаріат ради Конгресу здійснює заходи з підготовки та
проведення чергових і позачергових пленарних засідань Конгресу,
засідань його робочих груп, постійних і тимчасових комісій.
6.12. Рішення ради Конгресу підписує головуючий на засіданні
ради Конгресу.
7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ ТА ЇЇ РОЗІРВАННЯ
7.1. До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення.
7.2. Зміни до Угоди, зокрема щодо приєднання до неї нових
всеукраїнських асоціацій, вносяться за згодою Сторін та
оформлюються як додаток до Угоди.
7.3. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку з
письмовим повідомленням інших Сторін.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. На момент підписання кожна Сторона забезпечує дотримання
всіх процедур схвалення Угоди, визначених у власному Статуті.
8.2. Ця Угода відкрита для підписання будь-якою асоціацією
органів місцевого самоврядування, яка відповідно до Закону України
"Про асоціації органів місцевого самоврядування" ( 1275-17 )
набула всеукраїнського статусу.
8.3. Усі спори, що можуть виникнути під час виконання
положень цієї Угоди, вирішуються за згодою Сторін або в
установленому законом порядку.
8.4. Ця Угода діє до моменту її розірвання усіма Сторонами.
8.5. У разі реорганізації однієї із Сторін ця Угода є чинною
для її правонаступників.
8.6. Ця Угода укладена українською мовою у чотирьох
примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної Сторони.
Один примірник надсилається Міністерству юстиції України для
зберігання.
Всеукраїнська асоціація органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"
Президент Асоціації І.І.КУЛІЧЕНКО
Всеукраїнська асоціація сільських
та селищних рад Голова Асоціації Б.П.ГУСАК
Українська асоціація місцевих
та регіональних влад
Віце-президент Асоціації Н.А.РОМАНОВАвгору