Документ n0001655-07, поточна редакція — Редакція від 15.10.2009, підстава - n0001655-09

             МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
16.02.2007
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством праці
та соціальної політики
України
02.04.2007 N 24

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Міністерством культури і туризму України
та Центральним комітетом профспілки працівників
культури України на 2007-2008 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Документом Міністерства
культури і туризму
( n0001655-09 ) від 15.10.2009 }

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Галузеву угоду (далі - Угода) укладено відповідно до
Законів України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ),
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), Положення про Міністерство культури і туризму України
( 1566-2006-п ) та інших законодавчих актів У країни на
двосторонній основі між Міністерством культури і туризму України
(далі - Міністерство) в особі Міністра Богуцького Юрія Петровича
та Центральним комітетом профспілки працівників культури України
(далі - ЦК профспілки) в особі Голови
Перелигіної Людмили Федорівни (далі - Сторони), від імені яких
повноважними представниками проведено колективні переговори з
метою укладання цієї Угоди.
1.2. Сторони визнають Угоду, як нормативно-правовий акт, який
встановлює засади соціального партнерства, визначає узгоджені
позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення
умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі
професійних, трудових і соціально-економічних гарантій,
забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в
трудових колективах галузі.
1.3. Положення цієї Угоди є обов'язковими для виконання
Сторонами, а також для застосування під час ведення переговорів і
укладання колективних договорів і угод нижчого рівня.
1.4. Дія Угоди поширюється на працівників галузі культури,
які працюють на підприємствах, в установах, організаціях та
закладах, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали Угоду,
в тому числі: за наймом; на жінок, що знаходяться у відпустці по
догляду за дитиною; на працюючих інвалідів; на осіб, які мають
статус безробітних та непрацюючих пенсіонерів, останнім місцем
роботи яких було підприємство, установа, організація чи заклад
культури; а також на осіб, що працюють на виборних і штатних
посадах в організаціях Профспілки та Центральному комітеті
Профспілки працівників культури України. { Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Документа Міністерства культури і
туризму ( n0001655-09 ) від 15.10.2009 }
1.5. Умови колективних або трудових договорів, укладених на
підприємствах, в установах, організаціях та закладах галузі, що
погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством
та цією Угодою, є недійсними і не повинні включатися до
колективних та трудових договорів (ст. 9 КЗпП України) ( 322-08 ).
2. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
2.1. Угода укладається на 2007-2008 роки, набуває чинності з
моменту підписання представниками Сторін і діє до укладання нової
або перегляду даної Угоди.
2.2. Жодна із Сторін, що уклала цю Угоду, не може протягом
встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити
виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення
та норми.
2.3. Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії
вносяться тільки за взаємною згодою Сторін після проведення
переговорів.
2.4. Сторони вступають у переговори для укладання нової Угоди
не пізніше, ніж за один місяць до закінчення терміну дії даної
Угода.
2.5. До закінчення терміну дії Угода може бути розірвана або
змінена тільки за взаємною згодою Сторін.
2.6. На підставі цієї Угоди роботодавці та профспілкові
комітети підприємств, установ, організацій та закладів галузі
ведуть переговори щодо укладання колективних договорів або вносять
зміни і доповнення до укладених колективних договорів з
урахуванням положень Галузевої угоди.
3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
3.1. Сторони домовились: 3.1.1. Спрямовувати свою діяльність на співробітництво,
створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на
цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій,
забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в
трудових колективах галузі. 3.1.2. Залучати представників профспілкових організацій до
перевірки за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного
майна, укладених в процедурі приватизації, в частині захисту
соціальних гарантій для працівників та у разі їхнього порушення
вживати визначені законодавством заходи. 3.1.3. Не допускати необгрунтованих змін форми власності
підприємств, установ, організацій та закладів галузі. 3.1.4. Не допускати виникнення на. підприємствах, установах,
організаціях та закладах галузі заборгованості із виплати
заробітної плати. 3.1.5. Вимагати від Кабінету Міністрів України, Верховної
Ради України прийняття Закону України "Про культуру" в повному
обсязі, включаючи розділ VI "Соціальні гарантії працівників у
сфері культури", протягом 2009-2010 років. { Підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Документа
Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від 15.10.2009 }
3.1.6. Ініціювати питання перед Міністерством фінансів
України щодо: - зміни методології розрахунків обсягу видатків на культуру
та мистецтво, виходячи з державних соціальних стандартів і
нормативів, наявної культурно-мистецької інфраструктури з
урахуванням демографічних та інших особливостей регіонів; - внесення змін і доповнень до Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) в частині оплати праці працівників культурно-освітніх
закладів на селі (клубних працівників, бібліотекарів та сільських
кіномеханіків) в районних відділах культури та включити їх у
бюджетне фінансування районних рад; - внесення змін до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
(статті 88, 89, 90) щодо включення видатків на державні та
регіональні програми підтримки кінематографії (дирекції
кіновідеомережі, кінотеатри, кіновідеоустановки, кіновідеопрокат)
до складу видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів та
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. 3.1.7. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів), а у разі їх виникнення - прагнути до розв'язання
шляхом взаємних консультацій і переговорів.
3.2. Міністерство зобов'язується: 3.2.1. Координувати діяльність підприємств, установ,
організацій та закладів, створювати необхідні організаційні й
матеріально-фінансові умови для їх реалізації. 3.2.2. Вживати всі можливі заходи щодо стабілізації
функціонування підвідомчих підприємств, установ, організацій та
закладів, раціонального використання бюджетних та власних коштів,
неухильного дотримання нормативних вимог до фінансування
господарських витрат, недопущення збитків та незаконних витрат. 3.2.3. Вживати заходів щодо недопущення безпідставного
скорочення мережі, державних і комунальних підприємств, установ,
організацій та закладів, їх незаконної приватизації, реорганізації
та перепрофілювання, а при його проведенні включати в порядку,
встановленому законодавством, профспілкових працівників до складу: - комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації,
санації та ліквідації суб'єктів господарювання; - наглядових рад; - конкурсних комісій з продажу майна; - комісій з передачі об'єктів права державної власності у
комунальну. 3.2.4. Домагатися фінансування галузі в обсягах, передбачених
діючим законодавством, з урахуванням фінансового забезпечення
цільових державних програм розвитку культури і туризму. 3.2.5. Передбачати щорічно, під час розроблення проектів
законів про Державний бюджет України на наступний рік, бюджетні
призначення на реалізацію в повному обсязі державних цільових
програм у сфері освіти, в тому числі Програми розвитку
позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 N 378
( 378-2002-п ), визначивши кошти для цих потреб окремим рядком. 3.2.6. ЦК профспілки має право одержувати безоплатно
інформацію з питань, що стосуються трудових і
соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а
також інформацію про результати господарської діяльності
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
Міністерства. 3.2.7. Забезпечувати підготовку відповідних пропозицій щодо
розробки і запровадження механізмів соціально-економічного захисту
працівників галузі. 3.2.8. Періодично, не рідше двох разів на рік, розглядати на
колегіях Міністерства та апаратних нарадах за участю ЦК профспілки
питання щодо стану дотримання трудового законодавства на
підприємствах, в установах, організаціях та закладах галузі. 3.2.9. Проводити роботу щодо збереження та розвитку мережі
навчальних закладів галузі та подальшого удосконалення підготовки,
перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів відповідно до
потреб і перспектив розвитку галузі. 3.2.10. Розробляти нормативні і методичні матеріали з питань
трудового законодавства, нормування праці, забезпечення в
установленому порядку норм часу, виробітку, обслуговування,
нормативів чисельності відповідно до сучасних технологій і
організації праці. 3.2.11. Розробити Положення та визначити критерії віднесення
закладів та установ культури до закладів, що мають особливу
громадську значущість, та ініціювати відновлення права на
підвищення посадових окладів на 20 відсотків працівникам закладів
та установ культури. 3.2.12. Рекомендувати роботодавцям забезпечувати участь
представників первинних профспілкових організацій, а у разі їх
відсутності - представників, обраних на загальних зборах найманих
працівників, уповноважених представляти їхні інтереси у відносинах
з роботодавцями, до розробки положень внутрішніх документів
підприємств (правил внутрішнього трудового розпорядку, програм
розвитку персоналу тощо), а також внесення до них змін та
доповнень відповідно до чинного законодавства. 3.2.13. Відповідно до ст. ст. 13, 20 Закону України "Про
театри і театральну справу" ( 2605-15 ) розробити в першому
півріччі 2007 року: - Положення про творчий склад театру; - Порядок укладання трудових договорів (контрактів) з
професійними творчими працівниками; - Положення про проведення атестації (тарифікації)
артистичного та художнього персоналу театру; - Положення про умови оплати праці працівників театру; - Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку; - Типове положення про преміювання працівників театру.
3.3. ЦК профспілки, профспілкові органи усіх рівнів
зобов'язуються: 3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на
підприємствах, в установах, закладах та організаціях галузі. 3.3.2. Здійснювати громадський контроль щодо своєчасних
розрахунків державних замовників з підприємствами за виконані
замовлення. 3.3.3. Здійснювати громадський контроль за додержанням
законодавства про працю та забезпеченням трудових прав членів
профспілок на підприємствах, в установах, організаціях та закладах
галузі.
4. У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
4.1. Сторони домовились: 4.1.1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ,
організацій та закладів галузі визначати у колективних договорах
конкретні періоди та тривалість обов'язкового навчання і
підвищення кваліфікації працівників. 4.1.2. Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних
закладів культури і туризму за отриманою спеціальністю і
кваліфікацією відповідно до заявок підприємств, установ,
організацій та закладів галузі. 4.1.3. Передбачати у колективних договорах заходи щодо
запобігання скороченню чисельності або штату працівників та
створення нових (додаткових) робочих місць. 4.1.4. Зберігати права, пільги та гарантії за працівниками,
що працюють на умовах неповного робочого часу (дня або тижня),
передбачені колективним договором, за рахунок власних коштів
підприємств, установ, організацій та закладів. 4.1.5. У разі, якщо роботодавець планує звільнення
працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи
аналогічного характеру, або у зв'язку з ліквідацією,
реорганізацією, зміною форми власності підприємств, установ,
організацій, він повинен завчасно, не пізніше ніж за 3 місяці до
намічених звільнень, надати первинним профспілковим організаціям
інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини
наступних звільнень, кількості категорій працівників, яких це може
стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести
консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільнення
чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих
наслідків будь-яких звільнень (згідно ст. 22 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності") ( 1045-14 ).
4.2. Міністерство зобов'язується: 4.2.1. Розробити програму підготовки молодих спеціалістів та
підготувати пропозиції щодо можливостей вирішення проблем
розподілу та працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів культури і туризму, забезпечення соціальних гарантій
молодих спеціалістів. Сприяти збереженню обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців у вищих навчальних закладах та поступового їх
збільшення з урахуванням розширення інфраструктури галузі. 4.2.2. Посилити профорієнтаційну роботу у регіонах,
спрямовану на підвищення якості набору студентів. 4.2.3. Постійно здійснювати організаційну та методичну роботу
серед обдарованої молоді з метою її залучення на навчання за
спеціальностями (спеціалізаціями), з яких не забезпечується
необхідний конкурс. 4.2.4. Провести у першому півріччі 2007 року наради-семінари
директорів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за
участю представників управлінь культури та секретарів приймальних
комісій вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації з
питань організації прийому студентів. 4.2.5. Забезпечувати підвищення професійного рівня
працівників шляхом збільшення чисельності осіб, які
підвищуватимуть кваліфікацію та нормативну періодичність
підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на
5 років, передбачаючи на це відповідні кошти. 4.2.6. Організувати вивчення на місцях потреби у фахівцях для
забезпечення належного функціонування підприємств, установ,
організацій та закладів культури у сільських населених пунктах. 4.2.7. Співпрацювати з відповідними структурами державної
служби зайнятості населення, брати участь у розробці та реалізації
заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх
звільненні за скороченням штатів, ліквідації чи реорганізації
підприємства, установи, організації та закладу. 4.2.8. вживати заходів щодо недопущення на підприємствах, в
установах, організаціях та закладах галузі масових вивільнень
працюючих у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
(пункт 1 статті 40 КЗпП України) ( 322-08 ) більше 5 відсотків від
загальної чисельності працівників протягом календарного року, а в
разі його збільшення приймати рішення після проведення
консультацій з відповідним профспілковим органом та отримання його
згоди на більший відсоток скорочення. 4.2.9. Надавати щорічно профспілковим організаціям інформацію
щодо скорочення чисельності працівників, включаючи інформацію про
причини наступних звільнень та працевлаштування звільнених
відповідно до ст. 22 Закону України "Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ). 4.2.10. Забезпечити щорічний аналіз зайнятості в галузі на
ослові статистичних звітів підприємств, установ, організацій та
закладів, розглядати це питання спільно з ЦК профспілки одночасно
з підсумками виконання цієї Угоди. 4.2.11. Сприяти покращенню доступу молоді до високоякісної
освіти шляхом розвитку кредитування навчання, запровадження
державних грантів навчання, особливо для обдарованої молоді та
дітей з малозабезпечених сімей.
4.3. ЦК профспілки, профспілкові органи усіх рівнів
зобов'язуються: 4.3.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на
підприємствах, в установах, організаціях та закладах галузі
законодавчих і нормативних актів з питань праці і зайнятості. 4.3.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову
допомогу шляхом юридичних консультацій, представництва їх трудових
і соціально-економічних прав та інтересів в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, в судах відповідно до
законодавства.
5. ОПЛАТА ПРАЦІ
5.1. Сторони домовились: 5.1.1. Вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати
працівникам галузі. Розглядати систему оплати праці відповідно до
Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ), як основу для формування
міжкваліфікаційної та міжпосадової диференціації оплати праці. 5.1.2. Встановлювати мінімальну тарифну ставку робітника
першого розряду (крім установ, організацій та закладів окремих
галузей бюджетної сфери, умови оплати праці яких визначаються
постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року
N 1298) ( 1298-2002-п ) до 1 грудня 2009 року у розмірі не менше
120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати відповідно до
законодавства, а з грудня 2009 року згідно з п. 2.8 Генеральної
угоди розмір тарифної ставки робітника першого розряду
встановлюватиметься вище за вартісну величину прожиткового
мінімуму для працездатної особи. Конкретний розмір тарифної ставки визначати у колективних
договорах та регіональних угодах з урахуванням мінімальних
галузевих стандартів оплати праці, умов праці, потреб працівника
та витрат на утримання непрацездатних членів його сім'ї. { Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу 5 в редакції Документа
Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від 15.10.2009 }
5.1.3. Домагатися встановлення тарифної ставки (посадового
окладу) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
( 1298-2002-п ) у розмірі не нижче мінімальної заробітної плати.
{ Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу 5 в редакції Документа
Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від 15.10.2009 } 5.1.4. Сприяти встановленню частки основної заробітної плати
у середній на рівні, не менш ніж досягнутий на
1 січня поточного року. Ініціювати питання щодо встановлення нормативу розрахунку
витрат на утримання шкіл естетичного виховання на одного учня, а
не на душу населення. Враховувати при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів фінансування шкіл естетичного виховання
окремим рядком. 5.1.5. Здійснювати оплату праці працівників підприємств,
установ, організацій та закладів культури, які частково або
повністю утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, у
відповідності з чинним законодавством. 5.1.6. Рекомендувати для застосування на підприємствах
кіновідеомережі та кіновідеопрокату коефіцієнти міжпосадових
співвідношень в оплаті праці згідно з Додатком 4 до цієї Угоди. 5.1.7. Здійснювати оплату праці керівників підприємств
відповідно до укладених контрактів згідно з ст. 20 Закону України
"Про оплату праці" ( 2694-12 ). 5.1.8. Рекомендувати керівникам об'єднань, підприємств і
організацій, що мають міжгалузевий характер, встановлювати
доплати, надбавки у розмірах та на умовах, передбачених у
Додатку 1 до цієї У годи та колективним договором. На підприємствах, в установах, організаціях та закладах
культури, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, зазначений
перелік і розміри доплат, надбавок, компенсацій встановлюються
Кабінетом Міністрів України після попереднього узгодження з
Профспілкою працівників культури України (Додаток 2 до цієї
Угоди). 5.1.9. У разі виникнення на підприємстві, в установі,
організації чи закладі заборгованості по заробітній платі,
державні та місцеві органи влади, об'єднання роботодавців та
профспілкові органи усіх рівнів вживають заходів щодо її
ліквідації. 5.1.10. Виконувати постанову Уряду від 19.09.2005 р. N 934
( 934-2005-п ) "Про реалізацію Закону України "Про
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57
Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів". 5.1.11. Рекомендувати керівникам навчальних закладів
відповідно до діючого законодавства передбачати виплату надбавок
за стаж наукової та науково-педагогічної роботи у межах коштів,
передбачених державним вищим навчальним закладам III-IV рівня
акредитації на оплату праці. 5.1.12. Рекомендувати керівникам бюджетних закладів культури
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.01.2005
N 82 ( 82-2005-п ) та N 84 ( 84-2005-п ) в межах затвердженого
фонду оплати праці передбачати в колективних договорах умови щодо: - виплати доплат за вислугу років працівникам національних,
державних і комунальних музеїв і бібліотек; - виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове
виконання трудових обов'язків працівникам національних, державних
і комунальних музеїв; - виплати матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу
на рік; 5.1.13. Брати участь у розробці та погодженні проектів
законів та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці,
надавати висновки щодо цих проектів в установленому порядку та в
межах своїх повноважень. 5.1.14. Погоджувати рішення Кабінету Міністрів України про
визначення ставок (окладів) та інших умов оплати праці працівників
підприємств, установ, організацій та закладів культури з ЦК
Профспілки. { Пункт 5.1 розділу 5 доповнено підпунктом 5.1.14 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
5.1.15. Рекомендувати при укладанні колективних договорів на
госпрозрахункових підприємствах галузі передбачати норми щодо
виплати допомоги пропорційно стажу роботи, але не менше
середньомісячної заробітної плати, у разі звільнення працівників
за пунктом 1 частини першої ст. 36 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ). { Пункт 5.1 розділу 5 доповнено підпунктом 5.1.15 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
5.2. Міністерство зобов'язується: 5.2.1. Вживати заходів щодо забезпечення своєчасного
фінансування підприємств, установ, організацій та закладів, які
належать до сфери управління Міністерства, а також щодо
своєчасної, не рідше 2-х разів на місяць, виплати заробітної плати
їх працівникам у терміни, визначені колективними договорами. 5.2.2. Порушувати через відповідні органи державної влади та
місцевого самоврядування клопотання щодо забезпечення своєчасної
виплати заробітної плати в цілому по галузі, незалежно від
підпорядкування закладів культури. 5.2.3. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати
розглядати подання профспілкових організацій щодо розірвання
трудового договору (контракту) з керівником підприємства,
установи, організації, або закладу, якщо він порушує законодавство
про працю, про колективні договори та угоди (ст. 33 Закону України
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності")
( 1045-14 ). 5.2.4. Своєчасно розробляти та затверджувати галузеві накази
з оплати праці у разі встановлення нового розміру першого
тарифного розряду робітника.
5.3. ЦК профспілки, профспілкові органи усіх рівнів
зобов'язуються: 5.3.1. Вносити пропозиції та зауваження до проекту Закону
України "Про Державний бюджет України", місцевих бюджетів, що
стосуються соціально-економічного розвитку та соціального захисту
працівників галузі. 5.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням на
підприємствах, в установах, організаціях та закладах
конституційних гарантій з оплати праці, в тому числі щодо
правомірності та повноти утримань із заробітної плати податків,
зборів, внесків. Взаємодіяти в питаннях реалізації прав на своєчасну і повну
оплату праці з органами виконавчої влади, органами нагляду.
Інформацію щодо з ініційованих профспілками подань за фактами
виявлених порушень надавати стороні власників та вимагати вжиття
заходів по їх усуненню. 5.3.3. Надавати консультації та правову допомогу
працівникам-членам профспілки у захисті їх прав у сфері оплати
праці, представляти їх інтереси у Комісіях по трудових спорах та в
судових органах. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації
законодавства про оплату праці, вносити пропозиції щодо його
удосконалення та щоквартально надавати інформацію стороні
власників для вжиття відповідних заходів. 5.3.4. Інформувати Державний департамент нагляду за
додержанням законодавства про працю та (або) його територіальні
органи (територіальні державні інспекції праці) про факти порушень
колективних договорів і угод, вимог законодавства щодо термінів
виплати заробітної плати з метою усунення виявлених порушень.
6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
6.1. Сторони домовились: 6.1.1. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно
з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками
змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з
профспілковим комітетом підприємства, установи, організації чи
закладу з урахуванням специфіки діяльності та вимог чинного
законодавства. 6.1.2. Вживати заходів щодо надання додаткових відпусток
працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до
7 календарних днів відповідно законодавства (Додаток 3 до цієї
Угоди). Перелік посад та конкретну тривалість додаткових відпусток
встановлювати в регіональних угодах та колективних договорах. { Підпункт 6.1.2 пункту 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно
з Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
6.1.3. Забезпечувати виконання встановлених законодавством і
даною Угодою соціальних гарантій і пільг працівникам та їх
родинам. При укладанні колективних договорів не обмежувати права
трудових колективів щодо розширення гарантій, які передбачають
більш високий рівень соціальної захищеності працівників порівняно
з чинним законодавством, за рахунок власних коштів підприємств,
установ, організацій та закладів. 6.1.4. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Списків
виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників
в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
на підставі атестації робочих місць за умовами праці, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290
( 1290-97-п ), з метою включення до цих списків додаткових
професій і посад працівників культури. 6.1.5. Рекомендувати роботодавцям відповідно до своїх
повноважень надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до
3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при народженні дитини; при
шлюбі дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких родичів
(батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи часу на проїзд в
кожному окремому випадку, за рахунок власних коштів підприємств,
установ, організацій та закладів. 6.1.6. Рекомендувати керівникам та головам профспілкових
комітетів підприємств, установ, організацій та закладів галузі при
укладанні колективних договорів, передбачати збільшення додатково
оплачуваної відпустки для окремих категорій працівників за рахунок
власних коштів підприємств, установ, організацій та закладів. 6.1.7. Рекомендувати керівникам надавати працівникам час для
пошуку нової роботи, у разі попередження адміністрацією про їх
звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації
підприємства, установи, організації чи закладу у розмірі 8 годин
на тиждень із збереженням середньої заробітної плати за рахунок
власних коштів цих підприємств, установ, організацій, закладів. 6.1.8. Запровадити проведення щорічного аналізу з питань
виконання трудового законодавства стосовно режиму праці та
відпочинку неповнолітніх, інформувати соціальних партнерів про
його результати. 6.1.9. З метою запобігання масовому вивільненню працівників
під час фінансово-економічної кризи встановлювати (для кожного
випадку) критерії такого вивільнення, відповідно до Генеральної
угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та
всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки
в період дії цієї Угоди. { Пункт 6.1 розділу 6 доповнено підпунктом 6.1.9 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
6.1.10. Проводити консультації з профспілками щодо
пом'якшення наслідків масового вивільнення працівників в порядку,
встановленому нормативно-правовими актами. { Пункт 6.1 розділу 6 доповнено підпунктом 6.1.10 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
6.1.11. Контрактну форму трудового договору застосовувати
лише у випадках, передбачених законами України. { Пункт 6.1 розділу 6 доповнено підпунктом 6.1.11 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
6.2. Міністерство зобов'язується: 6.2.1. Продовжити роботу щодо розробки, вдосконалення та
впровадження нормативно-правових документів, які регулюють
виробничі та трудові відносини в галузі, зокрема: - типового положення про режим роботи на підприємствах та в
установах галузі культури і туризму; - нормативно-правової бази для формування творчих складів
концертних закладів; - положення про проведення атестації творчих працівників
мистецьких закладів культури; - положення про порядок проведення конкурсів, фестивалів; - порядку формування творчих труп; - нормативів кінообслуговування населення у сільській
місцевості. 6.2.2. Розробити Програму розвитку національного циркового
мистецтва України до 2011 року. 6.2.3. На державному рівні затвердити необхідні для
функціонування циркової галузі Положення про: - умови та оплату праці артистичного, творчого,
адміністративного та технічного персоналу; - надання номерам репетиційних періодів для створення нових
номерів; - надання артистам оплачуваного вимушеного простою не нижче
2/3 ставки (окладу); - порядок проведення гастрольної діяльності в Україні та за
кордоном артистичного, творчого, адміністративного та технічного
персоналу циркових підприємств та організацій. 6.2.4. Продовжити розробку і впровадження державних
соціальних стандартів у сфері культури.
6.3. Міністерство доручає керівникам підприємств, установ та
організацій галузі за участю представницьких органів Профспілки: 6.3.1. Забезпечити дотримання встановлених чинним
законодавством норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для
працівників галузі. 6.3.2. Вжити заходів щодо розробки і затвердження на
підприємствах, в установах, організаціях та закладах правил
внутрішнього трудового розпорядку та погодження їх з профспілковим
органом. 6.3.3. Забезпечити надання працівникам галузі щорічних
основних та додатково оплачуваних відпусток відповідної тривалості
згідно з чинним законодавством України. 6.3.4. Рекомендувати при укладанні регіональних угод та
колдоговорів запровадити з 01.01.2007 року тривалість робочого
часу для осіб з сімейними обов'язками, які мають дітей віком до 14
років, або дитину-інваліда на 1 годину на тиждень менше від
встановленої тривалості зі збереженням розміру заробітної плати. 6.3.5. Встановлювати у колективному договорі скорочену
тривалість робочого тижня в залежності від результатів атестації
робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із
шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв,
цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого тижня ( 163-2001-п ). 6.3.6. Передбачити встановлення колективними договорами
особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих
категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з
обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки. { Пункт 6.3 розділу 6 доповнено підпунктом 6.3.6 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
6.4. ЦК профспілки, профспілкові органи усіх рівнів
зобов'язуються: 6.4.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням
трудового законодавства на підприємствах, в установах,
організаціях та закладах незалежно від форм власності, виконанням
колективних договорів та надавати практичну допомогу щодо захисту
законних інтересів членів профспілки, надавати їм безкоштовну
правову допомогу, здійснювати представництво в органах державної
влади, місцевого самоврядування та судових органах. 6.4.2. Інформувати органи влади про факти порушень чинного
законодавства про працю, усунення яких потребує втручання
державних органів.
7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я
7.1. Сторони домовились: 7.1.1. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо
створення здорових і безпечних умов праці, передбачених Законами
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), тощо. 7.1.2. Забезпечити з боку керівників підприємств, установ,
організацій, закладів та профспілкових органів контроль за
виконанням заходів з охорони праці, передбачених колективними
договорами. 7.1.3. Сприяти забезпеченню страхування працівників,
відповідно до чинного законодавства, щодо загальнообов'язкового
державного соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату
працездатності. 7.1.4. Сприяти включенню до регіональних галузевих угод та
колективних договорів зобов'язань щодо здійснення комплексних
заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів
виробничого середовища. 7.1.5. Не вилучати з робочого часу працівників час приймання
їжі, якщо за умовами виробництва працівник не має права
відлучатися з робочого місця та використати час обідньої перерви
на свій розсуд. 7.1.6. Забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне
підвищення рівня обізнаності працюючих з проблем ВІЛ/СНІДу,
ефективності профілактичних заходів його впливу на здоров'я. 7.1.7. Координувати свою діяльність і сприяти одна одній у
реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством,
здійснювати обмін інформацією про стан охорони, прані, рівень
виробничого травматизму й профзахворювань на виробництві, вносити
відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів,
спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань
промислової безпеки та охорони праці і системи комплексного
управління охороною праці, підвищення ефективності державного
нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту
законних прав працівників у цій сфері. 7.1.8. Здійснювати постійний обмін інформацією, надання
необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань
охорони праці. 7.1.9. Розробляти проекти нормативно-правових актів з метою
удосконалення трудового законодавства. 7.1.10. Брати участь у формуванні програм з питань безпеки,
гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які
затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому
та виробничому рівнях, здійснення постійного контролю за їх
виконанням. 7.1.11. Узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час
спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою
забезпечення його об'єктивності, правильного визначення причин і
профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення
потерпілих або віднесення травм до не пов'язаних із виробництвом.
Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та інших
питань. 7.1.12. Підвищувати рівень підготовки посадових осіб,
спеціалістів і профспілкових активістів з питань охорони праці,
приймати участь у роботі комісій з перевірки їх знань. 7.1.13. Брати участь у роботі комісій з прийняття в
експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об'єктів з
метою недопущення невідповідності цих об'єктів встановленим
нормативам з охорони праці. 7.1.14. Надавати роз'яснення щодо вимог законодавства про
охорону праці, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених
консультацій, залучення до пропаганди охорони праці у засобах
масової інформації.
7.2. Міністерство зобов'язується: 7.2.1. Забезпечити розроблення нормативно-правових актів з
охорони праці, зокрема: - Правил охорони праці для працівників театрів і концертних
залів; - Першої редакції Правил охорони праці для працівників
бібліотек; - Технічного завдання на розроблення Правил охорони праці для
працівників циркової галузі; - Першої редакції "Правил охорони праці для працівників
музеїв. { Підпункт 7.2.1 пункту 7.2 розділу 7 доповнено абзацом
згідно з Документом Міністерства культури і туризму
( n0001655-09 ) від 15.10.2009 } 7.2.2. Надавати організаційно-методичну допомогу з питань
охорони праці підприємствам, установам, організаціям та закладам
галузі. 7.2.3. Здійснювати контроль за станом охорони праці на
підприємствах, в установах, організаціях та закладах галузі.
Організовувати та забезпечувати облік і аналіз нещасних випадків
на виробництві. 7.2.4. На основі аналізу виробничого травматизму, а також за
поданням Профспілки щорічно заслуховувати на колегії Міністерства
із залученням ЦК Профспілки керівників підприємств, установ,
організацій і закладів, па яких трапилися смертельні, групові
нещасні випадки або не виконуються положення колективних договорів
щодо поліпшення умов і безпеки праці. 7.2.5. Організовувати в установлені терміни за обов'язковою
участю фахівців Профспілки навчання та перевірку знань з охорони
праці з керівниками та їх заступниками, виконання службових
обов'язків яких пов'язане із створенням умов для безпечного
ведення робіт. 7.2.6. Розглядати пропозиції підприємств, установ,
організацій та закладів щодо внесення змін та доповнень до Списків
на пільгове пенсійне забезпечення, надання додаткових відпусток і
скорочення робочого часу працівникам, зайнятим на важких роботах
та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, для подання
їх в установленому порядку на затвердження. 7.2.7. Розробити Галузеву програму поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 2009-2012 роки та
організувати виконання заходів, спрямованих на виконання цієї
програми. { Підпункт 7.2.7 пункту 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно
з Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
7.2.8. Сприяти укомплектуванню служб охорони праці на
підприємствах, в установах, організаціях та закладах галузі,
приведенню чисельності, функціональних обов'язків, рівня
заробітної плати та підпорядкованості фахівців служб охорони праці
у відповідність до вимог Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) та Типового положення про службу охорони праці
( z1526-04 ). Здійснювати методичне керівництво і контроль щодо
організації роботи з питань охорони праці, промислової санітарії
відповідно до діючого законодавства. 7.2.9. Здійснювати обов'язковий розгляд та оперативне
реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів,
технічних інспекторів праці або інших представників Профспілки з
питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і
повноважень профспілок, визначених законодавством.
7.3. Міністерство доручає керівникам підприємств, установ та
організацій галузі культури і туризму за участю органів
Профспілки: 7.3.1. Здійснювати на підприємствах, в установах,
організаціях та закладах розроблення і виконання комплексних
заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, як складової частини
колективних договорів. 7.3.2. Забезпечувати фінансування профілактичних заходів з
охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та
регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на
запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Для
підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які
використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять
не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції. Забезпечувати фінансування заходів з охорони праці відповідно
до законодавства (ст. 19 Закону України "Про охорону праці")
( 2694-12 ) за рахунок бюджетних коштів, передбачених у кошторисах
доходів і видатків підприємств, установ, організацій та закладів,
а також за рахунок власних коштів цих юридичних осіб в розмірі не
менше 0,2 відсотка. { Підпункт 7.3.2 пункту 7.3 розділу 7 в редакції Документа
Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від 15.10.2009 }
7.3.3. Систематично проводити атестацію робочих місць
працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах, забезпечувати
приведення умов праці у відповідність до діючих нормативів, або
надання працівникам відповідних пільг та компенсацій. 7.3.4. Забезпечувати працюючих засобами індивідуального
захисту, спецодягом, відповідно до вимог діючих галузевих норм. 7.3.5. Рекомендувати керівникам музейних та бібліотечних
закладів вносити до колективних договорів перелік окремих
категорій професій (зберігач фондів усіх категорій, реставратор
усіх категорій, завідувач реставраційною майстернею, завідувач
науково-дослідною лабораторією, художник-реставратор усіх
категорій, бібліотекар відділу зберігання документних ресурсів,
рідкісних і цінних книг та ін.), які працюють у шкідливих умовах
праці (у підвальних приміщеннях без денного світла, з предметами,
обробленими хімічними засобами), та надавати їм пільги і
компенсації відповідно до атестації робочих місць за умовами
праці.
7.4. ЦК профспілки, профспілкові органи усіх рівнів
зобов'язуються: 7.4.1. Здійснювати громадський контроль за станом умов і
безпеки праці на підприємствах, в установах, організаціях та
закладах, виконанням відповідних програм, а також положень
колективних договорів з цих питань, надавати Міністерству
інформацію і пропозиції щодо поліпшення цієї роботи на місцях. 7.4.2. Забезпечувати участь представників Профспілки у роботі
комісій з розслідування причин нещасних випадків, профзахворювань
та розробки заходів щодо їх попередження. 7.4.3. Здійснювати громадський контроль за додержанням
нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і
нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту,
забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального
захисту. 7.4.4. Сприяти забезпеченню первинних профспілкових
організацій нормативно-правовими актами з охорони праці. 7.4.5. Організовувати навчання профспілкового активу з питань
охорони праці та здійснення громадського контролю за дотриманням
вимог законодавства з охорони праці. Вживати заходів щодо
підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та
активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю
за додержанням законодавства про охорону праці та у всіх заходах
згідно з цією Угодою, шляхом зміцнення кадрового потенціалу
технічної інспекції праці та інших представників Профспілки з
питань охорони праці, підвищення рівня їх знань. 7.4.6. Здійснювати контроль за використанням коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
своєчасним наданням матеріального забезпечення та соціальних
послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, у складі комісій
підприємства із загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням. 7.4.7. Проводити щорічний аналіз даних щодо витрат за
тимчасовою непрацездатністю на підприємствах, в установах,
організаціях та закладах галузі з вносити відповідні пропозиції
роботодавцям щодо поліпшення умов праці. 7.4.8. Представляти інтереси членів профспілки при розгляді
заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у
повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових
обов'язків, згідно з чинним законодавством України. 7.4.9. Брати участь у розробленні програм і заходів щодо
поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
на підприємствах, в установах, організаціях та закладах галузі,
забезпечувати громадський контроль за виконанням цих програм і
заходів. 7.4.10. Забезпечувати відповідно до законодавства, працюючих
спецодягом, засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими
приміщеннями та обладнанням, повного використання коштів на
охорону праці, згідно діючих нормативів. 7.4.11. Інформувати органи державного нагляду за охороною
праці та Міністерство, органи місцевого самоврядування та їх
управління культури про виявлені під час громадського контролю на
підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці,
наявність загрози життю чи здоров ю працівників з метою проведення
спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених
виробництвом захворювань.
8. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
8.1. Сторони домовились: 8.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення встановлених
законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім'ям, не
обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій
за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій та
закладів. 8.1.2. Домагатися, з метою збереження гарантій соціального
захисту та підняття престижності праці працівників культури,
поетапного збільшення посадових окладів до розміру
середньомісячної заробітної плати штатних працівників галузі
економіки. { Підпункт 8.1.2 пункту 8.1 розділу 8 в редакції Документа
Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від 15.10.2009 }
8.1.3. Домагатися виконання органами державної влади та
місцевого самоврядування державних соціальних стандартів
забезпечення потреб населення культурними послугами з метою
недопущення скорочення мережі підприємств, установ, організацій та
закладів культури, особливо в сільській місцевості. 8.1.4. Протягом 2007 року розробити і подати на розгляд
органів державної влади пропозиції щодо внесення змін і доповнень
до нормативно-правових актів, які забезпечують гарантії і пільги
окремим категоріям професій працівників культури, в тому числі: - до постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р.
N 909 ( 909-93-п ) (із змінами і доповненнями від 26.09.2002 р.
N 1436) ( 1436-2002-п ) на гарантоване право на пенсію за вислугою
років педагогічних працівників (викладачів і концертмейстерів)
відповідно до част. 4 статті 21 Закону України "Про позашкільну
освіту" ( 1841-14 ); - пропозиції, відповідно з якими артисти циркового мистецтва
мали б право на пенсію за вислугою років незалежно від віку при
стажі творчої діяльності не менше 15 років; - продовжити ініціювання прийняття Верховною Радою України
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів щодо
запровадження єдиних норм соціального захисту працівників освіти,
культури та охорони здоров'я, в тому числі встановлення клубним
працівникам надбавок за вислугу років; - вживати заходів щодо виділення з Державного бюджету України
( 489-16 ) необхідних коштів місцевим бюджетам для забезпечення
поновлення повної зайнятості 25-ти тисяч працівників культури, які
працюють на 0,25-0,75 ставки; - ініціювати прийняття законів України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 30 Закону України
"Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) бібліотечним
працівникам та виплат, передбачених статтею 28 Закону України "Про
музеї та музейну справу працівникам музеїв"; - ініціювати внесення змін до статті 30 Закону України "Про
бібліотеки та бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) щодо забезпечення
права на отримання грошової винагороди за сумлінну працю,
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та
пенсії за вислугу років; 8.1.5. Здійснювати контроль щодо забезпечення додаткової
оплати праці працівникам підприємств, установ, організацій та
закладів галузі, зайнятим на важких роботах із шкідливими і
небезпечними умовами праці. 8.1.6. Внести пропозиції щодо надання доплат за вислугу років
іншим спеціалістам, які працюють в галузі культури: інженерам,
комп'ютерним технікам, редакторам та іншим категоріям працівників. 8.1.7. Розробити пропозиції щодо механізму надання пільг при
сплаті за навчання дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей у
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах системи
галузі і внести їх на розгляд Кабінету Міністрів України. У зв'язку із набранням чинності Закону України від
2 червня 2005 року N 2626-IV ( 2626-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про позашкільну освіту" внести зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 25.03.97 року N 260 ( 260-97-п )
"Про встановлення розміру плати за навчання в державних та
комунальних школах естетичного виховання дітей" по удосконаленню
системи оплати за навчання дітей. 8.1.8. Щорічно сприяти проведенню оздоровчої кампанії серед
дітей, насамперед незахищених категорій, а також при формуванні
Державного бюджету України та бюджету Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності внести пропозиції
щодо забезпечення коштами на оздоровлення дітей. 8.1.9. Рекомендувати при укладанні колективних договорів та
угод передбачати питання з розвитку культури, спорту, дитячого
оздоровлення, молодіжної та гендерної політики. 8.1.10. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивної, роботи в
трудових колективах, залучати до систематичних занять фізичною
культурою трудящих і членів їх сімей, в тому числі об'єднаних у
фізкультурно-спортивні товариства, проводити Всеукраїнські зимові
і літні спартакіади. 8.1.11. Рекомендувати роботодавцям відповідно до вимог ст. 44
Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ) відраховувати первинним профспілковим
організаціям кошти в розмірах не менше 0,3 відсотка фонду оплати
праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу,
передбачених колективними договорами та угодами. { Підпункт 8.1.11 пункту 8.1 розділу 8 в редакції Документа
Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від 15.10.2009 }
8.1.12. Сприяти та вживати заходів щодо соціального захисту
ветеранів праці та людей похилого віку. 8.1.13. Сприяти збереженню існуючих та утворенню нових
установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного
виховання молоді в областях, насамперед у сільській місцевості,
відповідно до Державної цільової соціальної програми "Молодь
України" на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28.01.2009 N 41 ( 41-2009-п ). { Пункт 8.1 розділу 8 доповнено підпунктом 8.1.13 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
8.2. Міністерство зобов'язується: 8.2.1. Розробити та внести на розгляд, Кабінету Міністрів
України Концепцію загальнодержавної програми дій щодо збагачення
культури і духовності українського суспільства на період до
2011 року. 8.2.2. Розробити і затвердити державні соціальні стандарти
надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються
державою (перелік та обсяг послуг, порядок їх надання, показники
виконання та якості). 8.2.3. Вживати заходів щодо соціального захисту професійних
творчих працівників і працівників культури, надання таким
працівникам державної підтримки в реалізації їх творчих задумів.
8.3. ЦК профспілки, профспілкові органи усіх рівнів
зобов'язуються: 8.3.1 Надавати допомогу в оздоровленні та відпочинку
працівників галузі та членів їх сімей, здійснювати заходи з
розвитку мережі дитячих дошкільних установ та таборів відпочинку
дітей. 8.3.2. Брати участь в розробці і перегляді правил, положень
та інших нормативних актів з охорони праці і промислової
санітарії, здійснювати контроль за створенням на підприємствах, в
установах, організаціях та закладах галузі безпечних та здорових
умов праці. 8.3.3. Здійснювати громадський контроль за дотриманням
суб'єктами господарської діяльності трудового, пенсійного та
житлового законодавства, надавати працівникам галузі
консультаційну та юридичну допомогу щодо пільг і гарантій,
встановлених законодавством України для соціальне незахищених
верств населення. 8.3.4. Керуючись ст. 23 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), брати участь
через Федерацію профспілок України у визначенні головних критеріїв
життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів
заробітної плати, пенсій, соціальних виплат. 8.3.5. Брати активну участь в реалізації національних і
державних програм культурно-мистецького і туристичного
спрямування. 8.3.6. Постійно проводити серед працівників, членів, їх сімей
фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів, всеукраїнські
галузеві та регіональні спартакіади, змагання з різних видів
спорту, кроси, турніри, тощо. 8.3.7. Приймати щорічно участь у Всеукраїнському огляді
роботи профспілкових організацій і трудових колективів на кращу
організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей. 8.3.8. Сприяти розширенню представництва жінок на керівних
посадах підприємств, установ, організацій та закладів культури і
туризму, в керівних органах профспілок та інших громадських
організацій. 8.3.9. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням
молоді, створенням їй належних умов для. адаптації у трудових
колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності,
задоволення її культурно-освітніх та оздоровчих потреб.
9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО,
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ
Сторони зосереджують свої зусилля і здійснюють конкретні дії,
спрямовані, насамперед, на створення умов для продуктивної праці,
стабілізації економіки та підвищення життєвого рівня працівників
галузі. Сторони сприятимуть роботодавцям або уповноваженим ними
органам і профспілкам у проведенні колективних переговорів та
укладанні колективних договорів. Кожна із сторін попередньо інформуватиме іншу про прийняття
рішень з питань, які стосуються соціально-економічних інтересів
працівників галузі і є предметом цієї Угоди, здійснюватимуть
попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і
консультацій.
9.1. Міністерство зобов'язується: 9.1.1. Забезпечувати додержання прав та інтересів профспілок,
сприяти профспілкам у встановленні ділових партнерських
взаємовідносин з роботодавцями. 9.1.2. Надавати ЦК профспілки згідно з установленою державною
і відомчою статистичною звітністю необхідну інформацію з питань
соціально-економічного розвитку галузі. 9.1.3. Рекомендувати роботодавцям вчасно проводити
безготівкове перерахування внесків через бухгалтерію на рахунок
відповідних профспілкових органів на підставі, особистої письмової
заяви члена профспілки відповідно до статті 42 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) та
положень колективного договору. 9.1.4. Надавати членам виборних профспілкових органів, не
звільненим від своєї виробничої діяльності, вільний від роботи час
із збереженням середньої заробітної плати для участі у
консультаціях і переговорах, виконання громадських обов'язків в
інтересах колективу, на час участі в роботі виборних профспілкових
органів, але не менше ніж дві години на тиждень, також на час їх
профспілкового навчання надавати додаткову відпустку тривалістю до
6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за
рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективним договором
(згідно ст. 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності") ( 1045-14 ). 9.1.5. Поширювати усі соціально-побутові пільги, діючі для
працівників підприємств, установ, організацій та закладав, на
звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів. 9.1.6. Сторони визнають статус прийнятої Угоди, як основного
документу соціального партнерства, яким встановлені основні
принципи регулювання соціально-трудових відносин між роботодавцями
і працівниками. { Пункт 9.1 розділу 9 доповнено підпунктом 9.1.6 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
9.1.7. Угода відкрита для приєднання до неї працівників і
роботодавців, які раніше не делегували своїх повноважень на її
заключення і виявили бажання приєднатися до даної Угоди і
виконувати прийняті сторонами зобов'язання. { Пункт 9.1 розділу 9 доповнено підпунктом 9.1.7 згідно з
Документом Міністерства культури і туризму ( n0001655-09 ) від
15.10.2009 }
9.2. ЦК профспілки, профспілкові органи усіх рівнів
зобов'язуються: 9.2.1. Всебічно сприяти реалізації цієї Угоди, зниженню
соціальної напруги у трудових колективах, попередженню виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів). Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних
ситуацій, які можуть виникати на підприємствах, в установах,
організаціях та закладах галузі з метою запобігання організації та
проведення страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих їх
діяльність. 9.2.2. Керуючись вимогами Статуту Профспілки, чинного
законодавства України, ЦК профспілки, профспілкові органи усіх
рівнів будуть забезпечувати громадський контроль: - за поліпшенням умов праці, побуту та оздоровлення
працівників; - за ходом будівництва, реконструкції і технічного
переоснащення об'єктів культурного призначення стосовно додержання
норм і правил охорони праці й навколишнього середовища,
забезпечення участі в прийманні цих об'єктів в експлуатацію; - за додержанням соціальних гарантій трудових колективів щодо
організації оплати праці, участі, у розробленні й погодженні
проектів нормативно-правових актів, наказів з питань трудових
відносин, охорони праці, тощо, які стосуються інтересів
працівників.
10. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН
ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ
10.1. Сторони зобов'язуються: 10.1.1. Проводити попередні консультації, узгоджувати проекти
нормативно-правових актів та власних рішень з питань
соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди. 10.1.2. Сприяти укладанню колективних договорів в трудових
колективах, що перебувають у сфері дії Сторін та приведенню їх
норм і положень у відповідність до цієї Угоди. Сторони визнають недійсними норми колективних договорів та
угод, якщо вони включають соціальні гарантії, пільги, компенсації,
нижчі у порівнянні з цією Угодою та чинним законодавством. 10.1.3. Спірні питання, що виникають у ході виконання цієї
Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій і
переговорів. 10.1.4. Надавати одна одній на безоплатній основі статистичну
та іншу інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди. 10.1.5. Забезпечувати здійснення постійного контролю за
виконанням цієї Угоди, насамперед, стосовно своєчасності виплати
працівникам заробітної плати та погашення заборгованості. 10.1.6. Нести безпосередню відповідальність за виконання
взятих зобов'язань у порядку, визначеному законодавством України. 10.1.7. Контроль за ходом виконання Угоди здійснюється
комісією з представників обох Сторін, склад якої наведено у
додатку 7. Комісія не менше двох разів на рік розглядає питання
контролю за виконанням Угоди і доводить відповідну інформацію до
відома профспілкових органів та роботодавців.
10.2. Відповідальність сторін: 10.2.1. Відповідно до Закону України "Про колективні договори
і угоди" ( 3356-12 ) (ст. ст. 17, 18, 19) сторони несуть
відповідальність за: - порушення і невиконання положень Угоди; - не надання інформації, необхідної для здійснення контролю
за виконанням даної Угоди; - ухилення від участі у переговорах щодо внесення змін або
доповнень до Угоди.
10.3. Заключні положення: 10.3.1. Ця Угода набирає чинності, з, дня підписання її
Сторонами і діє до укладання нової або продовження дії цієї Угоди. 10.3.2 Кожна із Сторін має право вносити пропозиції щодо змін
та доповнень до тексту Угоди. Ці пропозиції можуть бути враховані
лише за згодою обох Сторін. 10.3.3. В двотижневий термін з дня реєстрації Угоди надіслати
її Міністерству культури Автономної Республіки Крим, Міністерству
туризму і курортів Автономної Республіки Крим, управлінням
культури і туризму обласних та Севастопольської міської державної
адміністрації, Головному управлінню культури і мистецтв Київської
міської державної адміністрації, підприємствам, установам,
організаціям та закладам державної форми власності, а також
галузевим територіальним профспілковим органам. 10.3.4. Ця Угода складена у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.
Угоду підписали:
Міністр культури
і туризму України Ю.П.Богуцький
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1
до Галузевої угоди
між Міністерством культури
і туризму України
та Центральним комітетом
профспілки працівників
культури України
на 2007-2008 роки

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок
і посадових окладів працівників об'єднань,
підприємств і організацій, що мають
міжгалузевий характер

------------------------------------------------------------------ | Доплати і надбавки | Розміри доплат і надбавок | |--------------------------------+-------------------------------| |Доплати: | | |--------------------------------+-------------------------------| |За суміщення професій (посад) |Доплати одному працівнику | | |максимальними розмірами не | | |обмежуються і визначаються | | |наявністю одержаної економії за| | |тарифними ставками і окладами | | |суміщуваних посад працівників | |--------------------------------+-------------------------------| |За розширення зони |Доплати одному працівнику | |обслуговування або збільшення |максимальними розмірами не | |обсягу виконуваних робіт |обмежуються і визначаються | | |наявністю одержаної економії за| | |тарифними ставками і окладами, | | |які могли б виплачуватись за | | |умови додержання нормативної | | |чисельності працівників | |--------------------------------+-------------------------------| |За виконання обов'язків |до 100 відсотків тарифної | |тимчасово відсутніх працівників |ставки (окладу) відсутніх | | |працівників | |--------------------------------+-------------------------------| |За роботу у важких і шкідливих |за роботу у важких і шкідливих | |та особливо важких і особливо |умовах праці від 4 до 12 | |шкідливих умовах праці |відсотків тарифної ставки | | |(посадового окладу) і особливо | | |шкідливих умовах праці від 16 | | |до 24 відсотків тарифної ставки| | |(посадового окладу) | |--------------------------------+-------------------------------| |За інтенсивність праці |до 12 відсотків тарифної | |робітників |ставки | |--------------------------------+-------------------------------| |За роботу в нічний час |до 40 відсотків годинної | | |тарифної ставки (посадового | | |окладу) за кожну годину роботи | | |в цей час | |--------------------------------+-------------------------------| |На період освоєння нових норм |Підвищення відрядних розцінок | |трудових затрат |до 20 відсотків, підвищення | |За керівництво бригадою |тарифних ставок до 10 відсотків| |(бригадиру, не звільненому від |Доплата диференціюється залежно| |основної роботи) |від кількості робітників у | | |бригаді (до 10, понад 10, | | |понад 25 осіб) | | |Конкретний розмір доплат | | |визначається колективними | | |договорами, залежно від розміру| | |ставки, розряду, присвоєного | | |бригадиру ланковим, якщо | | |чисельність ланки перевищує | | |5 осіб, встановлюється доплата | | |в розмірі до 50 відсотків | | |відповідної доплати бригадиру | |--------------------------------+-------------------------------| |Надбавки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |За високу професійну |Диференційовані надбавки до | |майстерність |Тарифних ставок робітників: | | |III розряду - 12 відсотків | | |IV розряду - 16 відсотків | | |V розряду - 20 відсотків | | |VI і вищих розрядів - | | |24 відсотки | |--------------------------------+-------------------------------| |За високі досягнення у праці |до 50 відсотків посадового | | |окладу | |--------------------------------+-------------------------------| |За виконання особливо важливої |до 50 відсотків посадового | |роботи (на строк її виконання) |окладу | |--------------------------------+-------------------------------| |За класність водіям легкових і |Водіям 2-го класу - | |вантажних автомобілів, |10 відсотків, 1-го класу - | |автобусів |25 відсотків встановленої і | | |тарифної ставки за | | |відпрацьований водієм час | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Галузевої угоди
між Міністерством культури
і туризму України
та Центральним комітетом
профспілки працівників
культури України
на 2007-2008 роки

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок
і посадових окладів працівників установ,
закладів та організацій культури

------------------------------------------------------------------ | Доплати і надбавки | Розмір доплат і надбавок | |--------------------------------+-------------------------------| |Доплати: | | |--------------------------------+-------------------------------| |За виконання обов'язків |У розмірі до 50 відсотків | |тимчасово відсутніх працівників:|посадового окладу (тарифної | |За суміщення професій (посад); |ставки) | |За розширення зони | | |обслуговування або збільшення | | |обсягу виконуваних робіт | | |--------------------------------+-------------------------------| |За роботу в нічний час за кожну |У розмірі до 40 відсотків | |годину роботи з 10-ї години |годинної тарифної ставки | |вечора до 6-ї години ранку |(посадового окладу) | |--------------------------------+-------------------------------| |За науковий ступінь: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Доктора наук |У граничному розмірі | | |25 відсотків посадового окладу | | |(ставки заробітної плати); | |--------------------------------+-------------------------------| |Кандидата наук |у граничному розмірі | | |15 відсотків посадового окладу | | |(ставки заробітної плати) | |--------------------------------+-------------------------------| |За використання в роботі |У розмірі до 10 відсотків | |дезінфікувальних засобів, а |посадового (місячного) окладу | |також працівникам, які зайняті | | |прибиранням туалетів | | |--------------------------------+-------------------------------| |Водіям автотранспортних засобів |У розмірі 25 відсотків тарифної| |за ненормований робочий день |ставки за відпрацьований час | |--------------------------------+-------------------------------| |За ведення військового обліку |У розмірі до 50 відсотків | |військовозобов'язаних і |посадового окладу (тарифної | |призовників та бронювання |ставки) | |військовозобов'язаних за | | |підприємствами, установами і | | |організаціями | | ------------------------------------------------------------------ |Надбавки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |За високі досягнення у праці; |У розмірі до 50 відсотків | |За виконання особливо важливої |посадового окладу (ставки | |роботи (на строк її виконання); |заробітної плати, тарифної | |За складність, напруженість у |ставки) | |роботі | | |--------------------------------+-------------------------------| |За почесні звання України, СРСР,| | |союзних республік СРСР: | | |--------------------------------+-------------------------------| |"народний" |У розмірі 40 відсотків, | | | | |--------------------------------+-------------------------------| |"заслужений" |у розмірі 20 відсотків | | |посадового окладу (ставки | | |заробітної плати) | |--------------------------------+-------------------------------| |За знання та використання в | | |роботі іноземної мови: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Однієї європейської |10 відсотків, | |--------------------------------+-------------------------------| |Однієї східної, угро-фінської |15 відсотків, | |або африканської | | |--------------------------------+-------------------------------| |Двох і більше мов |25 відсотків посадового окладу | | |(ставки заробітної плати) | |--------------------------------+-------------------------------| |За класність водіям | | |автотранспортних засобів: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Водіям II класу |10 відсотків, | |--------------------------------+-------------------------------| |Водіям I класу |25 відсотків тарифної ставки за| | |відпрацьований час | |--------------------------------+-------------------------------|
Примітка. Особливості виплати вищевказаних доплат і надбавок
зазначені у наказі Міністерства культури і туризму України від
18.10.2005 року N 745 ( z1285-05 ).
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Документом Міністерства
культури і туризму ( n0001655-09 ) від 15.10.2009 }

Додаток 3
до Галузевої угоди
між Міністерством культури
і туризму України
та Центральним комітетом
профспілки працівників
культури України
на 2007-2008 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад, робіт, професій з ненормованим робочим днем
підприємств, установ, організацій та закладів
системи міністерства культури і туризму України,
робота на яких передбачає надання додаткової
відпустки тривалістю до 7 календарних днів

1. КЕРІВНИКИ (у Класифікаторі професій ( vb375609-05, vc375609-05 ) код
починається з цифри 1)
1.1. Керівники: об'єднань, підприємств, установ і
організацій, їх заступники та помічники.
1.2. Керівники (начальники, завідувачі): філіалів
підприємств, установ, організацій; управлінь, відділів, відділень,
служб, цехів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень, бюро,
секторів, бригад, гаражів, колон, баз, центральних складів
(складів), канцелярій, господарства, архівів, гуртожитків,
експедицій, виробництв, кабінетів, команд, фотолабораторій,
фільмобаз (фільмосховищ), фільмотек, фонотек, відеотек,
костюмерних, квиткових кас (столів), штабів цивільної оборони,
пересувних виставок (зоовиставок), реставраційних майстерень,
зоосекцій, технічно складних атракціонів, інших структурних
підрозділів та їх заступники.
1.3. Директори знімальних груп та їх заступники.
1.4. Головні: режисери, диригенти, балетмейстери,
хормейстери, художники, кінооператори та їх помічники.
1.5. Головні: архітектори, бібліотекарі, бібліографи,
зберігачі фондів, адміністратори.
1.6. Головні: бухгалтери, інженери, механіки, технологи,
конструктори, диспетчери, енергетики, економісти, редактори,
музичні редактори та їх заступники.
1.7. Керівники художні та їх помічники.
1.8. Керівники: музичних частин, літературно-драматургічних
частин.
1.9. Завідувачі: трупи, художньо-постановочних частин,
художніх частин.
1.10. Учені секретарі.
1.11. Старші майстри, старші контрольні майстри, контрольні
майстри, майстри та їх заступники.
1.12. Начальник (завідувач) відділу (сектором) з основних
видів діяльності, реставрації, реставраційною майстернею, їх
заступники.
2. ПРОФЕСІОНАЛИ, ФАХІВЦІ (у Класифікаторі професій ( vb375609-05, vc375609-05 ) код
починається з цифр 2, 3)
Провідні фахівці, фахівці: вищої, I, II, III категорії,
фахівці.
2.1. Артисти і музиканти всіх жанрів, які виконували
понадурочні роботи.
2.2. Режисери-постановники, художники-постановники,
балетмейстери-постановники, кінорежисери-постановники,
кінооператори-постановники.
2.3. Диригенти, балетмейстери, хормейстери, режисери,
кінорежисери, кінооператори, художники всіх спеціальностей, їх
помічники та асистенти.
2.4. Члени сценарно-редакційних колегій.
2.5. Звукорежисери, музичні оформлювачі.
2.6. Звукооператори, звукооформлювачі та їх асистенти.
2.7. Керівники: студій за видами мистецтв і народної
творчості, самодіяльних колективів, гуртків, музичних частин
дискотеки, самодіяльних об'єднань, клубів за інтересами.
2.8. Наукові співробітники всіх категорій.
2.9. Реставратори усіх категорій, художники-реставратори усіх
категорій.
2.10. Культорганізатори, екскурсоводи, акомпаніатори,
концертмейстери, бібліотекарі, бібліографи, методисти,
мистецтвознавці, керівники оркестрів, скульптори.
2.11. Зберігачі фондів усіх категорій.
2.12. Інженери, техніки, технологи, конструктори, старші
диспетчери, диспетчери, механіки, енергетики, експерти - всіх
спеціальностей.
2.13. Економісти, старші товарознавці, товарознавці, старші
інспектори, інспектори, інструктори, редактори - всіх
спеціальностей.
2.14. Бухгалтери, бухгалтери-ревізори, ревізори,
юрисконсульти.
2.15. Референти, радники, консультанти, перекладачі, старші
лаборанти, лаборанти, архіваріуси, метролога.
2.16. Старші ветеринарні лікарі, ветеринарні лікарі,
ветеринарні фельдшери, зоотехніки, лікарі, фельдшери.
2.17. Відповідальні секретарі, літературні співробітники,
кореспонденти, фотокореспонденти.
2.18. Математики, програмісти прикладні, програмісти
системні, інженер з організації та нормування праці, монтажери,
креслярі.
2.19. Кіномеханіки пересувних кіноустановок, кіномеханіки,
які обслуговують сільські стаціонарні кіноустановки, робота яких
має систематичний роз'їздний характер.
2.20. Фільмоперевіряльники.
3. ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ, РОБІТНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТОВИХ
ПОСЛУГ (у Класифікаторі професій ( vb375609-05, vc375609-05 ) код
починається з цифр 4, 5)
3.1. Коректори, укладальники текстів, експедитори, діловоди.
3.2. Секретарі керівників, секретарі-друкарки,
секретарі-стенографістки, секретарі навчальних частин.
3.3. Старші: адміністратори, інкасатори, касири, касири
квиткові, контролери квитків, комірники, табельники.
3.4. Адміністратори, касири, агенти з постачання, касири
квиткові, контролери квитків, комірники, табельники.
4. КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ (у Класифікаторі професій ( vb375609-05, vc375609-05 ) код
починається з цифри 7)
4.1. Слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, робота яких має систематичний роз'їздний характер.
4.2. Нотографіки
5. ОПЕРАТОРИ ТА СКЛАДАЛЬНИКИ УСТАТКУВАННЯ І МАШИН (у Класифікаторі професій ( vb375609-05, vc375609-05 ) код
починається з цифри 8)
5.1. Водії автотранспортних засобів (легкові автомобілі).
5.2. Водії та машиністи пересувних електростанцій.
Примітка. Журналістам, які користуються відпусткою на
підставі статті 13 Закону України "Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів"
( 540/97-ВР ), додаткові щорічні відпустки за ненормований
характер роботи не надаються.

Додаток 4
до Галузевої угода
між Міністерством культури
і туризму України
та Центральним комітетом
профспілки працівників
культури України
на 2007-2008 роки

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень
в оплаті праці адміністративно-управлінського
персоналу кінопрокатних підприємств, об'єднань

Посадові оклади працівників адміністративно-управлінського
персоналу кінопрокатних підприємств, об'єднань встановлюються
відносно мінімального розміру заробітної плати, встановленого
чинним законодавством України.
Оклад = мінімальний розмір зарплати х
коефіцієнт співвідношення
Розмір посадового окладу генерального директора (директора)
встановлюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
19 травня 1999 р. N 859 ( 859-99-п ) (із змінами, внесеними згідно
з постановою Кабінету Міністрів України N 730 ( 730-2000-п ) від
28 квітня 2000 р.) "Про умови і розміри оплати праці керівників
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та
об'єднань державних підприємств"
------------------------------------------------------------------ | Посада | Коефіцієнт | |------------------------------------------+---------------------| |Генеральний директор, директор | За контрактом | |------------------------------------------+---------------------| |Заступник директора | 3,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Головний інженер | 3,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Головний бухгалтер | 3,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Начальник планово-економічного відділу | 2,4 | |------------------------------------------+---------------------| |Начальник репертуарно-інформаційного | 2,4 | |відділу | | |------------------------------------------+---------------------| |Начальник виробничо-технічного відділу | 2,4 | |------------------------------------------+---------------------| |Начальник гаражу | 2,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Завідувач фільмобази | 2,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Завідувач господарства, завідувач складу | 1,6 | |------------------------------------------+---------------------| |Завідувач канцелярії | 1,6 | |------------------------------------------+---------------------| |Заступник головного бухгалтера | 2,7 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (бухгалтер) | 2,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (інженер) | 2,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (економіст) | 2,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (інженер з охорони | 2,0 | |праці) | | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (редактор з | 2,0 | |рекламування) | | |------------------------------------------+---------------------| |Інспектор з кадрів | 1,5 | |------------------------------------------+---------------------| |Методист із складання фільмів | 1,7 | |------------------------------------------+---------------------| |Касир | 1,5 | ------------------------------------------------------------------

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень
в оплаті праці окремих професій працівників
кінопрокатних підприємств, об'єднань

Оклади на місяць (ставки) для окремих професій робітників
кінопрокатних підприємств, об'єднань встановлюються відносно
мінімального розміру заробітної плати, встановленого чинним
законодавством України.
Оклад = мінімальний розмір зарплати х
коефіцієнт співвідношення
Оклади на місяць (ставки) водіїв установлюються в залежності
від: - вантажопідйомності автомобіля (понад 0,5 т до 6 т) - для
вантажних автомобілів; - робочого об'єму двигуна (до 1,8 л - понад 3,5 л) - для
легкових автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Посада | Коефіцієнт | |------------------------------------------+---------------------| |Реставратор фільмокопій | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів| 1,8 | |та автоматики | | |------------------------------------------+---------------------| |Кіномеханік 5, 6 розряду | 1,8 | |------------------------------------------+---------------------| |Кіномеханік 3, 4 розряду | 1,4 | |------------------------------------------+---------------------| |Кіномеханік 2 розраду | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Фільмоперевіряльник I категорії | 1,4 | |------------------------------------------+---------------------| |Фільмоперевіряльник II категорії | 1,3 | |------------------------------------------+---------------------| |Фільмоперевіряльник III категорії | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Водій (вантажні автомобілі) | 1,1-1,7 | |------------------------------------------+---------------------| |Водій (автомобілі, крім вантажних) | 1,1-1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Слюсар з ремонту автомобілів | 1,7 | |------------------------------------------+---------------------| |Електромонтер | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Слюсар-сантехнік | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Вантажник | 1,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Оператор механізованих та автоматизованих | 1,2 | |складів | | |------------------------------------------+---------------------| |Підсобний робітник | 1,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Комірник | 1,3 | |------------------------------------------+---------------------| |Прибиральник виробничих і службових | 1,0 | |приміщень | | |------------------------------------------+---------------------| |Сторож | 1,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Двірник | 1,0 | ------------------------------------------------------------------

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень
в оплаті праці адміністративно-управлінського
персоналу кінопрокатних підприємств,
дирекцій кіновідеомережі

Посадові оклади працівників адміністративно-управлінського
персоналу кіновидовищних підприємств, дирекцій кіновідеомережі
встановлюються відносно мінімального розміру заробітної плати,
встановленого чинним законодавством України.
Оклад = мінімальний розмір зарплати х
коефіцієнт співвідношення
Розмір посадового окладу директора встановлюється згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 859
( 859-99-п ) (із змінами, внесеними згідно постанови Кабінету
Міністрів України N 730 ( 730-2000-п ) від 28 квітня 2000 р.) "Про
умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на
державній, комунальній власності, та об'єднань державних
підприємств"
------------------------------------------------------------------ | Посада | Коефіцієнт | |------------------------------------------+---------------------| |Директор | За контрактом | |------------------------------------------+---------------------| |Заступник директора | 2,6 | |------------------------------------------+---------------------| |Головний адміністратор | 1,7 | |------------------------------------------+---------------------| |Головний бухгалтер | 2,5 | |------------------------------------------+---------------------| |Головний інженер | 2,5 | |------------------------------------------+---------------------| |Адміністратор | 1,5 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (старший бухгалтер) | 2,3 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (старший інженер) | 2,3 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (інженер з | 2,2 | |експлуатації та обслуговування обладнання)| | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (економіст) | 2,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Провідний спеціаліст (редактор з | 2,2 | |рекламування) | | |------------------------------------------+---------------------| |Майстер з ремонту приладів | 2,1 | |------------------------------------------+---------------------| |Спеціаліст I категорії (методист | 1,7 | |(редактор) з фільмопросування) | | |------------------------------------------+---------------------| |Спеціаліст I категорії (бухгалтер) | 1,7 | |------------------------------------------+---------------------| |Касир квитковий | 1,5 | |------------------------------------------+---------------------| |Художник | 1,5 | |------------------------------------------+---------------------| |Контролер квитків | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Монтажник фільмокопій | 1,1 | ------------------------------------------------------------------

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень
в оплаті праці окремих професій
працівників кінопрокатних підприємств,
дирекцій кіновідеомережі

Оклади на місяць (ставки) для окремих професій робітників
кіновидовищних підприємств, дирекцій кіновідеомережі
встановлюються відносно мінімального розміру заробітної плати,
встановленого чинним законодавством України.
Оклад = мінімальний розмір зарплати х
коефіцієнт співвідношення
------------------------------------------------------------------ | Посада | Коефіцієнт | |------------------------------------------+---------------------| |Кіномеханік 5, 6 розряду | 1,8 | |------------------------------------------+---------------------| |Кіномеханік 3, 4 розряду | 1,4 | |------------------------------------------+---------------------| |Кіномеханік 2 розряду | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Фільмоперевіряльник I категорії | 1,4 | |------------------------------------------+---------------------| |Фільмоперевіряльник II категорії | 1,3 | |------------------------------------------+---------------------| |Фільмоперевіряльник III категорії | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Електромонтер | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Слюсар-сантехнік | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Столяр | 1,2 | |------------------------------------------+---------------------| |Прибиральник приміщень | 1,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Двірник | 1,0 | |------------------------------------------+---------------------| |Сторож | 1,0 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Галузевої угоди
між Міністерством культури
і туризму України
та Центральним комітетом
профспілки працівників
культури України
на 2007-2008 роки

СКЛАД
постійної двосторонньої комісії по здійсненню
контролю за виконанням галузевої угоди

Від Міністерства культури і туризму України:
Бенч О.Г. - заступник Міністра;
Кучерук М.М. - Голова Державної служби охорони культурної
спадщини
Білаш П.М. - заступник Голови Державної служби контролю
за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон;
Пахля А.І. - Голова Державної служби туризму і курортів;
Чміль Г.П. - Голова Державної служби кінематографії;
Бачинський В.Й. - директор Департаменту мистецтв
і регіональної політики
Петасюк Л.В. - начальник Управління з питань
нормативно-правової та кадрової роботи;
Музиченко В.О. - заступник начальника Управління з оплати
праці та бюджетних програм;
Попова З.В. - начальник управління міжнародних зв'язків;
Шевченко І.О. - заступник директора департаменту -
начальник відділу аналізу бібліотек;
Даниленко О.П. - начальник відділу з питань технічної
політики;
Ахова С.В. - голова профспілкового комітету центрального
апарату працівників Міністерства культури
і туризму України.
Від ЦК профспілки працівників культури України:
Перелигіна Л.Ф. - Голова ЦК профспілки;
Трубайчук О.М. - заступник Голови ЦК профспілки;
Колодко Л.В. - Голова Київського міського комітету
профспілки
Глушаниця Н.С. - Голова Київського обкому профспілки;
Любімов І.В. - правовий інспектор ЦК профспілки;
Масенко Т.П. - провідний спеціаліст ЦК профспілки.вгору