Галузева угода авіаційної промисловості України на 2011 рік
Мінпромполітики (з 2001р.), Фонд державного майна, Інші [...]; Угода, Ставки, Коефіцієнти [...] від 19.11.2010, 15.11.2010, 13.11.2010
Документ n0001581-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

            МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
"УКРАВІАПРОМ"
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ
19.11.2010
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерство праці
та соціальної
політики України
02.12.2010 N 49

ГАЛУЗЕВА УГОДА
авіаційної промисловості України на 2011 рік

1. СТОРОНИ, ЩО УКЛАДАЮТЬ УГОДУ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
1.1. Галузева угода укладена між: - Міністерством промислової політики України
(МІНПРОМПОЛІТИКИ), Фондом державного майна України (далі -
ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА), за участю Асоціації підприємств авіаційної
промисловості України "Укравіапром" (далі - УКРАВІАПРОМ) - з
однієї сторони; - Професійною спілкою авіабудівників України (далі -
УКРПРОФАВІА) - з другої сторони (далі - СТОРОНИ).
1.2. Повноваження СТОРІН: - ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, як органи виконавчої влади, мають
відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення
галузевої угоди (далі - УГОДА) та реалізації її норм на
підприємствах, в організаціях, господарських товариствах,
об'єднаннях підприємств галузі (далі - ПІДПРИЄМСТВА), які
перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали УГОДУ; - УКРАВІАПРОМ, як добровільне об'єднання ПІДПРИЄМСТВ, через
свій виборний орган (Раду асоціації) та Президента асоціації
сприяє керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям) у виробленні єдиної
позиції щодо формування змісту УГОДИ та впливає на виконання її
норм на ПІДПРИЄМСТВАХ; - УКРПРОФАВІА виступає від імені найманих працівників
ПІДПРИЄМСТВ і має відповідні повноваження для ведення переговорів,
укладення УГОДИ та реалізації її норм на ПІДПРИЄМСТВАХ.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. УГОДА укладається з метою посилення соціального захисту
працівників, які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали
УГОДУ і включає зобов'язання СТОРІН, які спрямовані на створення
умов для підвищення ефективності роботи ПІДПРИЄМСТВ, реалізації на
цій основі професійних, соціально-трудових і економічних гарантій
для працівників і трудових колективів.
2.2. УГОДА є галузевим нормативним актом, який регулює
трудові відносини та забезпечує соціально-економічний захист
працівників, умови якого обов'язкові для ПІДПРИЄМСТВ, на які він
поширюється згідно зі ст. 9 Закону України "Про колективні
договори і угоди" ( 3356-12 ).
2.3. Сторони, що підписали УГОДУ, керуються, в межах своїх
повноважень, положеннями та нормами Генеральної Угоди.
2.4. Термін дії УГОДИ. 2.4.1. УГОДА укладається на 2011 рік, набуває чинності
з 1 січня 2011 року і діє до укладення нової УГОДИ. 2.4.2. СТОРОНИ вступають в переговори з питань укладення
нової УГОДИ не пізніше ніж за три місяці до закінчення
календарного року. 2.4.3. СТОРОНИ, у триденний термін з дня підписання УГОДИ,
подають її на повідомну реєстрацію до Мінпраці України. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА і УКРПРОФАВІА у двотижневий термін із
дня реєстрації УГОДИ надсилають її на ПІДПРИЄМСТВА (керівникам
ПІДПРИЄМСТВ і первинним організаціям УКРПРОФАВІА). 2.4.4. Керівники ПІДПРИЄМСТВ і первинні організації
УКРПРОФАВІА (профспілкові комітети) у десятиденний термін із дня
отримання УГОДИ доводять її зміст до відома працівників. 2.4.5. На ПІДПРИЄМСТВАХ укладаються нові колективні договори
або вносяться необхідні зміни та доповнення до діючих з
дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством,
Генеральною угодою та цією УГОДОЮ. Ініціатором початку колективних переговорів щодо укладення
нових колективних договорів або внесення змін та доповнень до
чинних виступають, як правило, первинні організації (їхні виборні
органи) УКРПРОФАВІА на ПІДПРИЄМСТВАХ. Про дату проведення зборів (конференції) трудового колективу
по укладенню колективного договору (внесенню змін та доповнень)
ПІДПРИЄМСТВА інформують СТОРОНИ. 2.4.6. СТОРОНИ сприяють ПІДПРИЄМСТВАМ у проведенні
колективних переговорів, своєчасному укладенні колективних
договорів або внесенні до них змін і доповнень. Представники
СТОРІН можуть за запрошенням сторін колективного договору, брати
участь, як посередники або експерти, у веденні переговорів та
укладанні колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ. 2.4.7. Якщо, незважаючи на пропозицію первинної організації
УКРПРОФАВІА, колективний договір на ПІДПРИЄМСТВІ не був укладений
або не були внесені необхідні, за змістом УГОДИ, зміни та
доповнення до чинного колективного договору, СТОРОНИ приймають
послідовні заходи: - надсилають на ПІДПРИЄМСТВО письмове попередження; - направляють на ПІДПРИЄМСТВО своїх представників; - ставлять до відома власника ПІДПРИЄМСТВА про невиконання
керівником умов контракту і вимагають прийняття відповідних
рішень. 2.4.8. У випадках неможливості завершення колективних
переговорів в узгоджені терміни, ухиляння роботодавців від
переговорів та їх затягування, первинні організації УКРПРОФАВІА
надають СТОРОНАМ УГОДИ пропозиції щодо залучення "оперативної
переговорної групи" із спеціалістів УКРПРОФАВІА і УКРАВІАПРОМУ. 2.4.9. Жодна із СТОРІН, які уклали цю УГОДУ, не може протягом
встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити
виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення
й норми.
2.5. Порядок доповнення чи зміни змісту УГОДИ. 2.5.1. До закінчення терміну дії УГОДИ зміни та доповнення до
неї можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю СТОРІН. 2.5.2. У разі необхідності внесення доповнення чи зміни до
УГОДИ, зацікавлена СТОРОНА у встановленому законодавством порядку
подає відповідні пропозиції щодо поновлення переговорів. 2.5.3. Пропозиції однієї із СТОРІН щодо внесення доповнень
або змін до умов УГОДИ є обов'язковими для розгляду другою
СТОРОНОЮ. Ці пропозиції розглядаються спільно СТОРОНАМИ, рішення щодо
них приймаються СТОРОНАМИ у десятиденний термін з дня їхнього
отримання іншою СТОРОНОЮ.
2.6. Сфера дії положень УГОДИ. 2.6.1. УГОДА поширюється на всіх працівників, прийнятих на
умовах найму на ПІДПРИЄМСТВА (незалежно від форми трудового
договору), а також на працівників профспілкових органів, які
працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових
організаціях, що входять у УКРПРОФАВІА. 2.6.2. Положення, норми і умови УГОДИ та чинної Генеральної
Угоди діють безпосередньо на ПІДПРИЄМСТВАХ (незалежно від форми
власності) і реалізуються керівними органами ПІДПРИЄМСТВ
і профспілковими комітетами первинних організацій УКРПРОФАВІА. Якщо до сфери дії ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАСНИКА увійдуть нові
ПІДПРИЄМСТВА, а первинні профспілкові організації цих ПІДПРИЄМСТВ
увійдуть до УКРПРОФАВІА, дія УГОДИ буде поширюватись на ці
підприємства автоматично. 2.6.3. УГОДА обов'язкова для застосування роботодавцями при
укладанні господарських договорів, трудових договорів
з працівниками ПІДПРИЄМСТВ, а також при вирішенні індивідуальних
і колективних трудових спорів. Договори та угоди (у тому числі при зміні власника), укладені
колективно або індивідуально (у тому числі при наймі на роботу),
вважаються недійсними, якщо вони погіршують становище працівників
у порівнянні з законодавством та УГОДОЮ. Норми УГОДИ, що поліпшують становище працівників у порівнянні
із законами та іншими нормативно-правовими актами України,
є галузевим мінімальним рівнем. 2.6.4. Збори акціонерів та органи управління господарських
товариств керуються умовами, положеннями та нормами УГОДИ при
вирішенні питань, що стосуються соціально-трудових гарантій
найманих працівників.
2.7. СТОРОНИ вживатимуть заходи щодо усунення передумов
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі
їхнього виникнення - прагнути до розв'язання ситуації без зупинки
виробництва. Представники СТОРІН братимуть участь у вирішенні колективних
трудових спорів (конфліктів) на ПІДПРИЄМСТВАХ на запрошення
учасників трудового спору (конфлікту).
3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
3.1. СТОРОНИ визнають взаємну направленість своєї діяльності
на створення умов для забезпечення стабільного та ефективного
процесу виробництва на ПІДПРИЄМСТВАХ. З цією метою сприятимуть
прийняттю відповідних Законів України щодо стимулювання розвитку
авіаційної промисловості України та фінансового оздоровлення
суб'єктів підприємницької діяльності.
3.2. МІНПРОМПОЛІТИКИ зобов'язується: 3.2.1. Розробити та забезпечити затвердження Кабінетом
Міністрів України Державної комплексної цільової програми розвитку
авіаційної промисловості України на період до 2020 року.
Створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови
для її виконання. 3.2.2. Сприяти ПІДПРИЄМСТВАМ: а) у своєчасному та в повному обсязі виділенні коштів, які
передбачені в Державному бюджеті України для розвитку ПІДПРИЄМСТВ; б) в отриманні ПІДПРИЄМСТВАМИ замовлень на виготовлення
продукції (робіт, послуг). в) у виділенні та освоєнні коштів Державного бюджету України
на 2011 рік на фінансування програми технічного переоснащення
ПІДПРИЄМСТВ. 3.2.3. Забезпечити реалізацію положення першого етапу
"Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період
до 2020 року" ( 1656-2008-р ). 3.2.4. Не допускати заборгованості з оплати поточних робіт за
державним замовленням МІНПРОМПОЛІТИКИ. Узгодити з Міністерством оборони України та іншими державними
замовниками України графіки погашення заборгованості по договорах
попередніх років. 3.2.5. Забезпечити виконання заходів, передбачених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.09.2002 року
N 530-Р ( 530-2002-р ) "Про посилення контролю за виконанням Угод
між Урядами України і Російської Федерації щодо співробітництва в
галузі розроблення, виробництва, поставок і експлуатації
авіаційної техніки" (усього 8 угод). 3.2.6. Сприяти звільненню ПІДПРИЄМСТВ, що забезпечують
виконання державного замовлення, від штрафів та нарахувань за
несвоєчасну сплату податків усіх рівнів у зв'язку із затримкою
оплати виконаного державного замовлення. 3.2.7. Проводити роботу щодо подальшого удосконалення
галузевої мережі учбових закладів для підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів, відповідно до структурних змін
та перспектив розвитку галузі, сприяти в отриманні ПІДПРИЄМСТВАМИ
ліцензій на проведення професійно-технічної підготовки
працівників. 3.2.8. Раз на півріччя, на спільному засідання СТОРІН,
розглядати заходи щодо соціально-економічних наслідків вступу
України до СОТ та адаптації галузі до роботи у нових умовах.
Надавати підсумкову інформацію до газети "Авіабудівник України". 3.2.9. На підставі всебічного об'єктивного аналізу стану
кадрового потенціалу галузі, із урахуванням перспектив її розвитку
як одного із пріоритетних секторів економіки України, розробити та
забезпечити реалізацію фінансово обґрунтованої галузевої
(корпоративної) комплексної цільової програми "Кадри для
авіабудування". 3.2.10. Сприяти виділенню бюджетних коштів на збереження
унікальної, дорогоцінної дослідної та випробувальної бази
ПІДПРИЄМСТВ, включаючи полігони та їх випробувальні
інфраструктури, у межах виконання науково-технічних частин
загальнодержавних та державних програм розвитку авіаційної
промисловості України, а також повному фінансуванню утримання
мобілізаційних потужностей. 3.2.11. Сприяти виробникам вітчизняної продукції авіаційного
призначення у роботі на зовнішніх ринках. 3.2.12. Забезпечити процес реформування стратегічних
ПІДПРИЄМСТВ відповідно до вимог Закону України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ). 3.2.13. Під час формування бюджетних запитів до проекту
Державного бюджету на 2012 рік передбачати рівень державного,
зокрема оборонного, замовлення на продукцію авіаційної
промисловості з урахуванням завантаженості виробничих потужностей
профільних ПІДПРИЄМСТВ.
3.3. СТОРОНИ домовились: 3.3.1. На спільних нарадах розглядати питання ефективного
використання бюджетних коштів згідно з договорами та стану
розрахунків за виконані роботи. У разі потреби надавати допомогу
ПІДПРИЄМСТВАМ в отриманні коштів за виконані замовлення. 3.3.2. Не включати до переліку об'єктів, що підлягають
приватизації, стратегічно важливі для економіки та безпеки
держави, ефективно працюючі державні ПІДПРИЄМСТВА, без наявності
інвестиційних планів, неодмінними умовами яких повинні бути -
подальше підвищення ефективності виробництва та вирішення
соціально-трудових питань трудових колективів. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА інформують профспілкові комітети
УКРПРОФАВІА, за їх запитами, про хід та результати приватизації,
про початок продажу більше 10 відсотків акцій ПІДПРИЄМСТВ, що
знаходяться у державній власності, а також про уповноважену особу,
яка виконує функції управління державною часткою акцій
акціонерного товариства. При продажі 10 та більше відсотків акцій товариства
ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА включають до складу комісії із продажу акцій
представника профспілкового комітету УКРПРОФАВІА. 3.3.3. При формуванні органів управління та контролю
господарських товариств та об'єднань ПІДПРИЄМСТВ передбачати
включення до їх складу, за згодою, представників профспілкових
комітетів УКРПРОФАВІА. 3.3.4. Залучати представників УКРПРОФАВІА до проведення
перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу державного
майна, укладених у процесі приватизації, в частині надання
соціальних гарантій для працівників, у разі порушення таких умов -
до вжиття визначених законодавством заходів. 3.3.5. Щоквартально підводити підсумки соціально-економічної
діяльності ПІДПРИЄМСТВ за показниками галузевого "Положення про
Рейтингову оцінку соціально-економічної діяльності підприємств
і організацій авіаційної промисловості України". 3.3.6. Галузевий структурний підрозділ з питань авіаційної
промисловості МІНПРОМПОЛІТИКИ завчасно інформує УКРПРОФАВІА про
початок розгляду проектів фінансових планів ПІДПРИЄМСТВ на
2012 рік та забезпечує участь представників УКРПРОФАВІА у цьому
процесі. Розгляд проектів фінансових планів в МІНПРОМПОЛІТИКИ
проводиться лише за наявності їх узгодження з профспілковими
комітетами УКРПРОФАВІА. 3.3.7. Не допускати при реорганізації ПІДПРИЄМСТВ рішень, які
можуть призвести до масового скорочення робочих місць, а також до
змін умов оплати і стимулювання праці, введення неповного робочого
тижня або скороченого робочого дня, без проведення консультацій з
УКРПРОФАВІА та її первинними організаціями. Не допускати також примусового та без глибокого
техніко-економічного обґрунтування і врахування думки трудових
колективів об'єднання ПІДПРИЄМСТВ, що мають статус юридичної
особи. Створення об'єднань ПІДПРИЄМСТВ проводити на добровільній
основі, за згодою кожного підприємства - учасника, згідно із
законодавством. 3.3.8. Надавати безоплатно, на запит УКРПРОФАВІА, наявну
інформацію про виконання взятих власниками ПІДПРИЄМСТВ зобов'язань
за договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації (фіксованими
умовами конкурсів), зокрема, стосовно забезпечення зайнятості,
оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин. 3.3.9. Інформувати та запрошувати представників УКРПРОФАВІА
на навчання за спеціальними програмами Фонду державного майна
України.
3.4. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції,
доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ: 3.4.1. Здійснювати заходи щодо: а) подальшого нарощування обсягів виробництва (робіт, послуг)
на ПІДПРИЄМСТВАХ, відповідно до планів соціально-економічного
розвитку та фінансових планів ПІДПРИЄМСТВ, але не менше рівня
інфляції; б) збільшення продуктивності праці, в основному, за рахунок
випереджаючого зростання обсягів виробництва. Ці заходи включати як обов'язковий додаток до колективних
договорів ПІДПРИЄМСТВ. 3.4.2. На конференціях трудового колективу ПІДПРИЄМСТВА
надавати інформацію про причини невиконання росту обсягів
виробництва та росту продуктивності праці. 3.4.3. Підготовку проектів фінансових планів ПІДПРИЄМСТВ на
2012 рік проводити за участю профспілкових комітетів УКРПРОФАВІА,
що діють на ПІДПРИЄМСТВАХ, передбачивши при цьому розподіл та
використання чистого прибутку ПІДПРИЄМСТВ за участю профкомів
УКРПРОФАВІА. 3.4.4. Передбачати у колективних договорах надання інформації
профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА щодо витрат на оплату праці в
укладених договорах (контрактах) на виконання ПІДПРИЄМСТВАМИ робіт
(послуг), а також обґрунтування замовлень стороннім підприємствам,
які можна виконати власними силами ПІДПРИЄМСТВ (крім міжнародних
договорів (контрактів). 3.4.5. Надавати профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА на
ПІДПРИЄМСТВАХ оперативну інформацію про використання коштів
Державного бюджету України, виділених ПІДПРИЄМСТВАМ. 3.4.6. Організовувати та проводити навчання працівників
ПІДПРИЄМСТВ із питань трудового законодавства, охорони праці,
діяльності акціонерних товариств та прав акціонерів. 3.4.7. Надавати щомісячно профспілковим комітетам
УКРПРОФАВІА, згідно зі ст. 45 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), інформацію
про техніко-економічні показники (ТЕП) роботи ПІДПРИЄМСТВ, за
встановленою "Положенням про Рейтингову оцінку
соціально-економічної діяльності підприємств і організацій
авіаційної промисловості України" формою. 3.4.8. Рекомендувати керівникам акціонерних товариств галузі
проводити навчання представників УКРПРОФАВІА, які беруть участь у
роботі спостережних рад зазначених товариств у спеціальних
закладах за рахунок коштів товариств. 3.4.9. Сприяти запровадженню на ПІДПРИЄМСТВАХ міжнародного
стандарту "Соціальна відповідальність 8000". 3.4.10. Сприяти приєднанню ПІДПРИЄМСТВ до Глобального
договору ООН.
3.5. УКРПРОФАВІА зобов'язується: 3.5.1. Здійснювати нагляд за використанням коштів Державного
бюджету України, виділених ПІДПРИЄМСТВАМ. 3.5.2. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на
ПІДПРИЄМСТВАХ.
4. ЗАЙНЯТІСТЬ
4.1. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА здійснюють аналіз зайнятості в
галузі на основі статистичних звітів ПІДПРИЄМСТВ, показників
рейтингової оцінки соціально-економічної діяльності ПІДПРИЄМСТВ,
підсумки якого розглядають одночасно з підсумками виконання УГОДИ.
4.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції,
доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ: 4.2.1. Узгоджувати із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА
рішення про зміни в організації виробництва й праці, у т.ч.
реорганізації або перепрофілювання ПІДПРИЄМСТВ, скорочення
чисельності працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених
дій, із їх економічним обґрунтуванням, а також із наміченими
заходами щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Тримісячний період роботодавець і профком використовують для
проведення переговорів, обміну інформацією та іншої роботи, що
направлена на зменшення рівня скорочення працівників, виконання
заходів щодо забезпечення зайнятості. 4.2.2. Не допускати на ПІДПРИЄМСТВАХ звільнень працюючих за
ініціативою роботодавців більше 4 відсотків чисельності
працівників протягом календарного року. Якщо на ПІДПРИЄМСТВІ виникає обґрунтована необхідність
скоротити більше 4 відсотків працівників, рішення про це
приймається роботодавцем спільно із профспілковим комітетом
УКРПРОФАВІА, після погодження із ПРЕДСТАВНИКОМ ВЛАСНИКА
і Центральним Комітетом УКРПРОФАВІА. При цьому на ПІДПРИЄМСТВІ створюються умови для перерозподілу
наявних трудових ресурсів (перенавчання, перекваліфікація та ін.). 4.2.3. З метою запобігання масовому вивільненню працівників
(при тимчасовому зменшенні обсягів виробництва) та, відповідно,
зниженню рівня безробіття, роботодавець, за погодженням
з профкомом УКРПРОФАВІА, розробляє відповідні заходи
з використанням: - відмови від застосування понадурочних робіт, робіт
у вихідні та святкові дні; - відмови від сумісництва за узгодженими професіями; - можливої перепідготовки кадрів, навчання новим професіям; - тимчасового припинення прийому нових працівників та ін. 4.2.4. При звільненні працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП
( 322-08 ) (зміни в організації виробництва і праці, ліквідація,
банкрутство або перепрофілювання ПІДПРИЄМСТВА, скорочення
чисельності або штату працівників) виплачувати йому збільшену,
в залежності від стажу роботи на даному ПІДПРИЄМСТВІ, вихідну
допомогу, на умовах колективного договору ПІДПРИЄМСТВА. 4.2.5. Вживати заходи щодо забезпечення продуктивної
зайнятості, використання наявної робочої сили, відповідно до їх
фаху та кваліфікації, зменшення плинності кадрів на ПІДПРИЄМСТВАХ. 4.2.6. Не застосовувати на ПІДПРИЄМСТВАХ контрактну форму
трудового договору, крім випадків, передбачених законами України. 4.2.7. Рішення про використання на ПІДПРИЄМСТВАХ іноземної
робочої сили приймати після попередніх консультацій із
профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА. Рішення про тимчасове залучення до роботи на ПІДПРИЄМСТВАХ
працівників інших підприємств України приймати після погодження
умов та оплати їх праці із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА,
що діють на ПІДПРИЄМСТВАХ. 4.2.8. Забезпечити періодичність підвищення кваліфікації
працівників ПІДПРИЄМСТВ не рідше 1 разу на 5 років. 4.2.9. Визначати у колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ обсяги
професійного навчання працівників та відповідні витрати коштів,
з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.97 р.
N 1461 ( 1461-97-п ) "Про розмір витрат платника податку на
професійну підготовку або перепідготовку".
4.3. СТОРОНИ домовилися: 4.3.1. Зберігати за працівниками ПІДПРИЄМСТВ, працюючих на
умовах неповного робочого часу, права, пільги та гарантії,
передбачені колективними договорами. 4.3.2. Передбачати у колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ заходи
щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих
місць. 4.3.3. При проведенні реорганізації, реструктуризації, або у
разі порушення питань про ліквідацію, банкрутство ПІДПРИЄМСТВА,
роботодавець не пізніше як за три місяці інформує профспілковий
комітет УКРПРОФАВІА про ці дії. УКРПРОФАВІА має право, у разі можливого погіршення
соціально-економічної чи трудової ситуації на ПІДПРИЄМСТВІ,
вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів
або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних із
вивільненням працівників. 4.3.4. Не допускати звільнень працівників за скороченням
чисельності на ПІДПРИЄМСТВАХ, що приватизуються, та протягом 6
місяців після завершення приватизації, за винятком умов,
передбачених законодавством України (ст. 26 Закону України "Про
приватизацію державного майна") ( 2163-12 ). 4.3.5. Роботодавець, на умовах колективного договору, надає
вихідну матеріальну допомогу у всіх випадках звільнень
працівників, де є ознаки скорочення. (крім звільнень, які спричинені провиною працівника та
звільнень за власним бажанням).
4.4. УКРПРОФАВІА зобов'язується: 4.4.1. Здійснювати контроль за виконанням на ПІДПРИЄМСТВАХ
нормативно-правових актів із питань праці й зайнятості. При необхідності відстоювати права працівників ПІДПРИЄМСТВ у
державних органах і судах. 4.4.2. Надавати членам УКРПРОФАВІА безкоштовну правову
допомогу, консультації з законодавства. 4.4.3. Аналізувати причини всіх звільнень працівників (крім
звільнень за власним бажанням), готувати, при необхідності,
відповідні подання роботодавцям.
5. ОПЛАТА ПРАЦІ
5.1. СТОРОНИ домовилися: 5.1.1. Встановити в галузі мінімальну тарифну ставку
робітника першого розряду четвертої сітки у розмірі 110 відсотків
до прожиткового мінімуму для працездатної особи в Україні. При
цьому мінімальні тарифні ставки для робітників інших розрядів та
за іншими сітками встановлюються згідно з додатком N 1 до УГОДИ,
із додержанням міжкваліфікаційних (між розрядних) співвідношень". У колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ встановлюються конкретні
розміри тарифної ставки робітника першого розряду, в залежності
від фінансових можливостей, але не нижче 110 відсотків
прожиткового мінімуму для працездатної особи. 5.1.2. Установити мінімальний посадовий оклад техніка без
категорії на рівні місячної тарифної ставки робітника третього
розряду четвертої сітки. 5.1.3. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових
співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів
і фахівців підприємств авіаційної промисловості України до
посадового окладу техніка згідно з додатком N 2 до УГОДИ. 5.1.4. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових
співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів
і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних,
проектних та інших наукових установ і організацій авіаційної
промисловості України до посадового окладу техніка згідно
з додатком N 3 до УГОДИ. 5.1.5. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових
співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів
і фахівців льотно-випробувальних, льотно-транспортних та
льотно-доводочних підрозділів підприємств авіаційної промисловості
України до посадового окладу техніка згідно з додатком N 4 до
УГОДИ. 5.1.6. Установити мінімальні коефіцієнти співвідношень
місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних)
професій до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої
сітки згідно з додатком N 5 до УГОДИ. 5.1.7. Установити коефіцієнти співвідношень місячних тарифних
ставок (окладів) робітників, зайнятих на
вантажно-розвантажувальних роботах на підприємствах і в
організаціях авіаційної промисловості України, до тарифної ставки
робітника першого розряду четвертої сітки згідно з додатком N 6 до
УГОДИ. 5.1.8. Відповідно до законодавства ПІДПРИЄМСТВА самостійно
розробляють форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки,
тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови
запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із
дотриманням норм і гарантій, передбачених УГОДОЮ, і встановлюють
їх у колективних договорах. Норми колективного договору щодо рівня оплати праці не
повинні бути нижчими від раніше прийнятих на ПІДПРИЄМСТВІ. 5.1.9. Забезпечити підвищення середньомісячної заробітної
плати в цілому по галузі на 25% у порівнянні з 2010 роком, але не
менш ніж на 5% вище за рівень офіційної інфляції. 5.1.10. ПІДПРИЄМСТВА, одночасно з введенням нових тарифних
ставок і посадових окладів, здійснюють заходи щодо упорядкування
діючих норм і нормативів праці, систем матеріального заохочення
тощо та забезпечують у 2011 році долю тарифних ставок (посадових
окладів) у середній заробітній платі працівників промислових
підприємств на рівні 65 - 70 відсотків. У колективних договорах
ПІДПРИЄМСТВ передбачати встановлення частки основної заробітної
плати у середній на рівні, не менш ніж досягнутий на 1 січня
2011 року. 5.1.11. Установити розміри доплат і надбавок до тарифних
ставок, посадових окладів згідно з додатком N 7 до УГОДИ. 5.1.12. У разі необхідності, за погодженням із профспілковими
комітетами УКРПРОФАВІА, застосовувати на ПІДПРИЄМСТВАХ для окремих
висококваліфікованих робітників місячні оклади замість тарифних
ставок. 5.1.13. При узгодженні із замовником цін на продукцію
(роботи, послуги) у розрахунок ціни береться розмір середньої
заробітної плати, досягнутий на ПІДПРИЄМСТВІ (але не нижче рівня
середньої заробітної плати по галузі), з урахуванням наступної
інфляції. 5.1.14. Час простою не з вини працівника, а також неробочий
час у зв'язку із введенням на ПІДПРИЄМСТВІ скорочених режимів
робочого часу оплачувати з розрахунку не нижче від двох третин
тарифної ставки (окладу) установленого працівникові розряду
(окладу), але не нижче рівня мінімальної заробітної плати,
встановленого законом. 5.1.15. Працівникам, попередженим про наступне звільнення
відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ), при перегляді
на ПІДПРИЄМСТВІ форм, систем, розмірів оплати праці підвищувати
тарифні ставки (посадові оклади) у порядку, встановленому на
ПІДПРИЄМСТВІ. 5.1.16. Формування, розподіл і використання фондів
матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового
будівництва, а також визначення розмірів премій, інших видів
заохочення та винагород, матеріальної допомоги тощо на
ПІДПРИЄМСТВАХ роботодавцям здійснювати спільно із профспілковими
комітетами УКРПРОФАВІА. 5.1.17. При укладенні колективних договорів ПІДПРИЄМСТВА
визначають механізм формування фонду оплати праці, виходячи з
тарифних умов (діючих ставок, розцінок, окладів), розмірів доплат,
надбавок, премій або прирістних нормативів чи планової чисельності
персоналу і планової середньої заробітної плати одного працівника
та зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та зниження
витрат на 1 грн. собівартості продукції, відповідно до
"Рекомендацій щодо порядку регулювання фондів оплати праці. умов
їх зростання та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень в оплаті праці" (додаток N 9 до УГОДИ). При цьому ПІДПРИЄМСТВА забезпечують темпи зростання середньої
заробітної плати працівників відповідно до темпів зростання
продуктивності праці. 5.1.18. Зміни форм, систем оплати праці, преміювання,
встановлення систем надбавок та доплат працівникам, а також
зниження їхніх розмірів на ПІДПРИЄМСТВАХ проводити за погодженням
із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА. 5.1.19. Забезпечувати на ПІДПРИЄМСТВАХ гласність внутрішніх
положень про оплату праці, у тому числі про преміювання, доплати,
заохочувальні виплати тощо, як обов'язкових додатків до
колективних договорів. 5.1.20. Щомісячно контролювати рівень середньої заробітної
плати по галузі на її відповідність до міжгалузевих співвідношень
з метою прийняття своєчасних заходів у разі погіршення цих
співвідношень. 5.1.21. Здійснювати контроль своєчасності виплат заробітної
плати на ПІДПРИЄМСТВАХ, аналізувати причини затримки виплат
і приймати заходи щодо їхнього усунення. ПІДПРИЄМСТВА, відповідно до діючої статистичної звітності,
щомісячно надають СТОРОНАМ інформацію з цього питання. 5.1.22. У разі виникнення на ПІДПРИЄМСТВІ заборгованості із
виплат заробітної плати, СТОРОНИ, відповідно до своїх повноважень,
застосовують до керівника такого ПІДПРИЄМСТВА передбачені
законодавством заходи впливу, з метою забезпечення ліквідації
заборгованості протягом одного місяця з моменту її виникнення. 5.1.23. Оплату праці за роботу в надурочний час здійснювати
згідно з законодавством. Працюючим надурочно більше двох годин надавати, при
можливості, безоплатне харчування.
5.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА. в межах своєї компетенції,
доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям): 5.2.1. Забезпечити, через колективні договори ПІДПРИЄМСТВ,
захист купівельної спроможності заробітної плати працівників
шляхом: а) індексації нарахованої заробітної плати, згідно
із законодавством; б) компенсації втрат, пов'язаних з порушенням термінів
виплати заробітної плати, згідно із законодавством; в) періодичного, у зв'язку з інфляцією, підвищення тарифних
ставок (посадових окладів), інших виплат. 5.2.2. Здійснювати своєчасно, в терміни, встановлені
колективними договорами, виплату поточної заробітної плати
працівникам ПІДПРИЄМСТВ. 5.2.3. У разі затримки виплати заробітної плати надавати
профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА, за їх запитами, оперативну
інформацію про наявність коштів на рахунках ПІДПРИЄМСТВ, а
працівникам, яким затримана виплата - витяги із розрахункової
відомості (особового рахунка) по заробітній платі з даними про
дату утворення і розміри заборгованості та розміри нарахованої
компенсації за затримку виплати заробітної плати. 5.2.4. Виплачувати, на умовах колективних договорів
ПІДПРИЄМСТВ, винагороду за вислугу років, згідно з "Типовим
положенням про умови виплати винагороди (відсоткової надбавки) за
вислугу років працівникам підприємств і організацій авіаційної
промисловості України" (додаток N 10 до УГОДИ). 5.2.5. Не надавати у період до повного погашення
заборгованості із заробітної плати працівникам ПІДПРИЄМСТВ позик
без погодження із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА. 5.2.6. У разі простою не з вини працівника переводити його,
за згодою, на іншу роботу, при цьому оплату праці здійснювати за
виконану роботу, але не нижче встановленого посадового окладу
(тарифу). 5.2.7. Передбачати в фінансових планах ПІДПРИЄМСТВ надання,
на умовах колективних договорів, працівникам ПІДПРИЄМСТВ
одноразових виплат, пов'язаних із їхньою трудовою діяльністю: - матеріальної допомоги на оздоровлення, при наданні щорічної
відпустки; - матеріальної допомоги при звільненні у зв'язку із виходом
на пенсію; - винагороди до ювілейних дат та інших; - безповоротної фінансової допомоги та субсидій на вирішення
невідкладних соціально-побутових проблем з віднесенням цих виплат
на валові витрати ПІДПРИЄМСТВ. 5.2.8. Збільшувати, на умовах колективних договорів
ПІДПРИЄМСТВ, фонди оплати праці та, відповідно, розміри середньої
заробітної плати за рахунок: - коштів, вивільнених в результаті зменшення податкового
навантаження на ПІДПРИЄМСТВА; - коштів, вивільнених за рахунок передачі об'єктів власної
соціальної сфери іншим власникам. 5.2.9. Забезпечити, протягом року, збільшення частки
працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір двох
прожиткових мінімумів. 5.2.10. Забезпечити рівень середньомісячної заробітної плати
на ПІДПРИЄМСТВАХ не нижче рівня середньомісячної заробітної плати
у промисловості відповідного регіону. 5.2.11. Забезпечувати на ПІДПРИЄМСТВАХ збільшення, понад
досягнутого рівня, долі заробітної плати в собівартості продукції. При цьому рекомендувати керівникам ПІДПРИЄМСТВ дотримуватись
таких рівнів: - на промислових підприємствах - не менш ніж 25%; - у науково-дослідних, конструкторських, технологічних,
проектних та інших наукових підприємствах, установах
і організаціях - не менш ніж 30%. Передбачити у колективних договорах здійснення заходів,
спрямованих на збільшення витрат з оплати праці в операційних
витратах з реалізованої продукції, робіт і послуг. 5.2.12. Рекомендувати у колективних договорах, у розділі
"Оплата праці", надання одноразових заохочувальних виплат
працівникам ПІДПРИЄМСТВ (керівникам, професіоналам, фахівцям,
робітникам) за вагомий особистий внесок у досягнення
ПІДПРИЄМСТВАМИ високих результатів (призових місць) у
щоквартальному та за рік Рейтингу соціально-економічної
діяльності, відповідно до затвердженого СТОРОНАМИ Положення
(додаток N 11 до УГОДИ).
5.3. УКРПРОФАВІА зобов'язується: 5.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням на ПІДПРИЄМСТВАХ
нормативно-правових актів із питань оплати праці і відповідних
положень УГОДИ, взаємодіяти з цих питань з органами Державного
департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю. 5.3.2. Аналізувати рівні середньої заробітної плати по
категоріях працівників на ПІДПРИЄМСТВАХ та готувати, при
необхідності, пропозиції роботодавцям щодо регулювання
співвідношень цих рівнів. 5.3.3. Аналізувати рівень середньої заробітної плати у галузі
і на окремих ПІДПРИЄМСТВАХ, готувати обґрунтовані пропозиції
з удосконалення оплати праці. 5.3.4. Захищати й відстоювати інтереси працівників галузі
з питань оплати праці на всіх рівнях управління. 5.3.5. Ініціювати перед ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАСНИКА питання про
притягнення до відповідальності керівників ПІДПРИЄМСТВ, де не
погашена заборгованість із виплат заробітної плати та інших видів
виплат. 5.3.6. Оприлюднювати в газеті "Авіабудівник України"
інформацію щодо вжиття заходів впливу до керівників ПІДПРИЄМСТВ,
де є наявні борги із заробітної плати, або не забезпечуються
гарантії в оплаті праці, а також про кількість проведених спільно
з Держнаглядпраці перевірок дотримання законодавства з оплати
праці на ПІДПРИЄМСТВАХ та про їх результати. 5.3.7. Надавати консультації та правову допомогу
працівникам - членам УКРПРОФАВІА у захисті їх прав з питань оплати
праці, представляти їх інтереси у комісіях з трудових спорів
та судах. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації
законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо його
удосконалення та, при необхідності, подавати інформацію СТОРОНАМ
Угоди для вжиття відповідних заходів.
6. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
6.1. МІНПРОМПОЛІТИКИ зобов'язується: 6.1.1. Здійснювати розробки з проблем організації та
нормування праці у діючих галузевих науково-дослідних установах і
інформувати про це УКРПРОФАВІА, на основі узгоджених СТОРОНАМИ
форм та періодичності їхнього надання.
6.2. СТОРОНИ домовилися: 6.2.1. Запроваджувати знижені норми виробітку: а) для інвалідів, вагітних жінок - на 20 відсотків; б) для молодих робітників, прийнятих на роботу після
закінчення загальноосвітньої школи, ПТУ, курсів, звільнення зі
строкової військової служби, а також тих, хто пройшов навчання
безпосередньо на виробництві - за перші 3 місяці - на
40 відсотків, наступні 3 місяці - на 20 відсотків. 6.2.2. Не допускати впровадження, перегляду та змін норм
праці без реалізації відповідних заходів і погодження
з профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА. 6.2.3. Рекомендувати роботодавцям визначати у колективних
договорах конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану нормування
праці працівників.
6.3. УКРПРОФАВІА зобов'язується: 6.3.1. Сприяти впровадженню на ПІДПРИЄМСТВАХ прогресивних
норм праці відповідно до досягнутого рівня техніки, технології,
організації виробництва й праці.
7. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
7.1. СТОРОНИ, в межах своєї компетенції, доручають керівникам
ПІДПРИЄМСТВ: 7.1.1. Забезпечувати додержання встановленої законодавством
тривалості робочого часу. 7.1.2. Установлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно
із Правилами внутрішнього трудового розпорядку й графіками
змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з
профспілковим комітетом УКРПРОФАВІА, з урахуванням специфіки
виробництва. Установлювати тривалість робочої зміни понад 8 годин (крім
працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами
праці) лише в порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку
та колективним договором. Визначати під час укладання колективного договору перелік
робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права
відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої
перерви на свій розсуд. 7.1.3. Забезпечувати надання щорічної оплачуваної основної
відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів. Щорічні відпустки працівникам за професіями, не властивими
основній діяльності галузі, надаються згідно з відповідними
законодавчими та нормативними актами України. Додаткові оплачувані відпустки надавати: а) працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими
умовами праці - відповідно до "Списку виробництв, цехів, професій
і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість
працівників на роботах у яких дає право на щорічну додаткову
відпустку" (додаток N 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 17.11.97 р. N 1290) ( 1290-97-п ); б) працівникам, зайнятим на роботах з особливим характером
праці - відповідно до "Списку виробництв, робіт, професій і посад
працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним
та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих
природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку
за особливий характер праці" (додаток N 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290) ( 1290-97-п ); в) за ненормований робочий день, відповідно до Списків посад,
робіт та професій, визначених колективним договором, згідно з
"Орієнтовним переліком професій і посад працівників підприємств та
організацій авіаційної промисловості України з ненормованим
робочим днем" (додаток N 8 до УГОДИ). Конкретну тривалість додаткових відпусток встановлювати у
колективних (чи трудових) договорах ПІДПРИЄМСТВ залежно від
результатів атестації робочих місць за умовами праці (п. 7.1.3 "а"
УГОДИ) та часу зайнятості працівника у цих умовах. Додаткові відпустки, пов'язані з навчанням, та творчі
відпустки надавати відповідно до законодавчих та нормативних актів
України. Вищезазначені щорічні додаткові відпустки надаються понад
щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною
працівником. 7.1.4. Скорочену тривалість робочого тижня встановлювати
колективним договором, залежно від результатів атестації робочих
місць за умовами праці, працівникам, зайнятим на роботах із
шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв,
цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. N 163
( 163-2001-п ). 7.1.5. Чергування працівників у вихідні та святкові дні
прирівнювати до роботи у вихідні та святкові дні, погоджувати їх з
профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА та компенсувати згідно із
законодавством. 7.1.6. Змінювати режим робочого часу на ПІДПРИЄМСТВАХ тільки
у встановленому законодавством порядку, з обов'язковим попереднім
погодженням із профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА. 7.1.7. Спільно з профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА
сприяти створенню на ПІДПРИЄМСТВАХ, із кількістю працюючих 15 осіб
і більше, комісії по трудових спорах та сприяти підвищенню
ефективності розгляду ними індивідуальних трудових спорів. 7.1.8. Сприяти (організаційно та фінансово) участі голів
профкомів, профспілкового активу в заходах Міжнародної федерації
металістів (МФМ) та Міжнародної євроазіатської федерації
металістів (МЄФМ) з метою пропаганди досягнень авіаційної
промисловості України.
7.2. СТОРОНИ вважають доцільним, за рахунок чистого прибутку
ПІДПРИЄМСТВ: 7.2.1. Зберігати умови й тривалість надання працівникам
відпусток, що були раніше встановлені, якщо вони більше, ніж
передбачені законодавством. 7.2.2. Надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до
3-х днів у випадках: а) народження дітей (батькові); б) проводів на військову службу (дітей); в) шлюбу працівника або його дітей; г) смерті одного із подружжя або близьких родичів (батьків,
сестер, братів, дітей. 7.2.3. Надавати оплачуваний вільний день працівникам
ПІДПРИЄМСТВ у дні їх ювілейних дат із дня народження.
7.3. Не допускається примушення працівників: - до переходу на роботу з неповним робочим часом; - до надання відпустки без збереження заробітної плати; - до подання заяви про звільнення, у зв'язку із скороченням
чисельності (штату), до закінчення строку попередження.
7.4. СТОРОНИ здійснюють заходи щодо організації святкування
галузевого свята - Дня Авіації.
7.5. СТОРОНИ здійснюють заходи щодо розвитку Державного музею
авіації, в тому числі за рахунок поповнення експозицій та фондів
музею (стенди, плакати, розробки ПІДПРИЄМСТВ з авіаційної
тематики).
8. ОХОРОНА ПРАЦІ
8.1. МІНПРОМПОЛІТИКИ зобов'язується: 8.1.1. Здійснювати свої повноваження в галузі охорони праці
відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). Здійснювати моніторинг науково-дослідних робіт з охорони
праці та включення їх до пріоритетних заходів "Галузевої програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища". 8.1.2. Протягом дії УГОДИ розглядати, за участю представників
УКРПРОФАВІА, стан умов, безпеки праці, виробничого травматизму та
професійної захворюваності на ПІДПРИЄМСТВАХ та приймати відповідні
рішення. Матеріали засідань надавати Центральному Комітету
УКРПРОФАВІА. 8.1.3. Здійснювати облік і аналіз причин нещасних випадків на
виробництві, професійних захворювань, розробляти заходи для
їхнього упередження та забезпечувати контроль за їх виконанням. За результатами аналізу виробничого травматизму, а також за
поданням УКРПРОФАВІА заслуховувати на колегії МІНПРОМПОЛІТИКИ
керівників ПІДПРИЄМСТВ, на яких трапилися смертельні, групові
нещасні випадки або не виконуються заходи колективних договорів
щодо поліпшення умов і безпеки праці. 8.1.4. Надавати УКРПРОФАВІА документи, інформацію
й роз'яснення, а також наявну обліково-звітну документацію
з виробничого травматизму, професійних захворювань. 8.1.5. Вносити, у разі необхідності, до державних органів
пропозиції щодо змін і доповнень до нормативно-правових актів
з питань охорони праці, а також здійснювати розробку і перегляд
галузевих актів з цих питань за участю УКРПРОФАВІА
та з урахуванням пропозицій провідних ПІДПРИЄМСТВ. 8.1.6. Сприяти забезпеченню ПІДПРИЄМСТВ та УКРПРОФАВІА
переліком та комплектами нормативно-правових актів з охорони
праці. 8.1.7. Організовувати навчання та перевірку знань з охорони
праці керівників ПІДПРИЄМСТВ, їх заступників та працівників,
виконання службових обов'язків яких пов'язане з організацією
безпечного ведення робіт, за обов'язковою участю представників
УКРПРОФАВІА. 8.1.8. Спільно із УКРПРОФАВІА, вносити пропозиції, за
поданням ПІДПРИЄМСТВ, до Мінпраці України з питань пільгового
пенсійного забезпечення працівників галузі, надання додаткових
відпусток і скорочення робочого часу, залежно від характеру
виробництва. 8.1.9. Забезпечити виконання робіт, спрямованих на поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища згідно з
"Галузевою Програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на підприємствах Мінпромполітики України"
розробленої відповідно до "Загальнодержавної програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на
2006-2011 роки". Розробку програм на подальші періоди проводити за
участю УКРПРОФАВІА. 8.1.10. Контролювати, спільно з УКРПРОФАВІА підготовку
ПІДПРИЄМСТВ до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр.
8.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції,
доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ, за участю профспілкових
комітетів УКРПРОФАВІА, забезпечити: 8.2.1. Щомісячний розгляд стану справ з охорони праці,
створення здорових та безпечних умов праці, прийняття необхідних
заходів щодо профілактики виробничого травматизму та професійної
захворюваності й відповідальності низової ланки
інженерно-технічних працівників ПІДПРИЄМСТВ за виконання посадових
обов'язків з охорони праці. 8.2.2. Обов'язкове фінансування витрат на заходи з охорони
праці у розмірі, встановленому колективним договором (але не менше
0,5 відсотка від суми реалізованої продукції), з віднесенням їх на
валові витрати, відповідно до "Переліку заходів та засобів з
охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються
до валових витрат", затвердженого постановою КМ України від
27.06.2003 р. N 994 ( 994-2003-п ). Передбачати в колективних договорах збільшення витрат на
охорону праці на одного працюючого, залежно від економічного стану
ПІДПРИЄМСТВ. 8.2.3. Проведення, згідно з постановою КМ України від
01.08.92 року N 442 ( 442-92-п ), атестації робочих місць за
умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах
праці, для встановлення їхніх прав на пільгове пенсійне
забезпечення та інші пільги і компенсації, а також розроблення
заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників. Забезпечення, при цьому, атестації нових робочих місць за
умовами праці одразу ж після їх створення. Ознайомлення працівників з результатами атестації робочих
місць і наявністю шкідливих та небезпечних виробничих факторів. 8.2.4. Організацію на ПІДПРИЄМСТВАХ експертизи технічного
стану верстатного парку, машин, механізмів, будівель і споруд щодо
їхнього подальшого безпечного використання та поступового
оновлення і заміни. Провести обстеження будівель, споруд, які не експлуатуються
та перебувають у небезпечному для життя людей технічному стані,
скласти їх перелік, розробити та виконати плани заходів щодо
подальшої безпечної їх експлуатації, або вжити заходів щодо їх
демонтажу. Інформувати СТОРОНИ про аварійний стан будівель, споруд та
інженерних мереж із метою контролю за виводом таких об'єктів з
експлуатації або проведенням профілактичних робіт. 8.2.5. Впровадження безпечних технологій, нової техніки з
метою створення здорових і безпечних умов праці, розробку а
впровадження заходів щодо механізації та автоматизації робіт із
шкідливими і важкими, особливо шкідливими та особливо важкими
умовами праці та робіт з підвищенною небезпекою, вивільнення жінок
із цих робіт з обов'язковим їх працевлаштуванням. 8.2.6. Відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
(постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.
N 1112) ( 1112-2004-п ) проводити якісне і об'єктивне
розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань,
встановлення істинних технічних та організаційних причин нещасних
випадків, а також своєчасну передачу до Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України необхідних матеріалів для здійснення страхових
виплат. 8.2.7. Здійснення комплексних заходів з охорони праці,
в т.ч., спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів
виробничого середовища, профілактики травматизму, нещасних
випадків та професійних захворювань, інформування Мінпромполітики
України та УКРПРОФАВІА про нещасні випадки зі смертельним
наслідком, групові нещасні випадки та аварії з обов'язковим
наданням актів з їх розслідування. 8.2.8. Працюючих сертифікованими засобами індивідуального
захисту, спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог діючих
стандартів та згідно з галузевими нормами, а також змиваючими та
знешкоджуючими засобами, молоком та іншими продуктами. 8.2.9. Безкоштовне проведення попередніх і періодичних
медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах
із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі, і щорічний обов'язковий медичний
огляд працівників віком до 21 року. За результатами періодичних
медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити
проведення відповідних оздоровчих заходів. З цією метою забезпечити відновлення медичних, в тому числі
цехових, служб на ПІДПРИЄМСТВАХ. 8.2.10. Для працюючих виробничо-побутові умови, в т.ч.
функціонування санітарно-побутових приміщень, згідно
з нормативами. Передбачати у колективних договорах можливість організації
гарячого харчування та надання працівникам одноразового
(обіднього) харчування за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВА. 8.2.11. Впровадження обов'язкового страхування
відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на
роботах і об'єктах підвищеної небезпеки. 8.2.12. Організацію цільового навчання та перевірку знань з
питань охорони праці спеціалістів, службові обов'язки яких
пов'язані з організацією безпечного ведення робіт на виробництві,
керівників та спеціалістів служб охорони праці, членів комісій
ПІДПРИЄМСТВ з перевірки знань з питань охорони праці і промислової
безпеки, а також активістів УКРПРОФАВІА з охорони праці. 8.2.13. Безперешкодне проведення виборними органами
УКРПРОФАВІА громадського контролю за виконанням роботодавцями
законодавства про охорону праці, забезпеченням на ПІДПРИЄМСТВАХ
безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, а також
виконанням вимог виборних органів щодо усунення виявлених
недоліків. 8.2.14. Заохочення працівників ПІДПРИЄМСТВ за активну участь
і ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й
поліпшення умов праці. 8.2.15. Внесення до колективних договорів ПІДПРИЄМСТВ заходів
з попередження поширення епідемії ВІЛ/СНІДУ у виробничому
середовищі, недопущення випадків будь-якої дискримінації
працівника за його ВІЛ-статусом. 8.2.16. Надання уповноваженим та громадським інспекторам з
охорони праці щотижня по 2 години часу для виконання ними своїх
громадських обов'язків із збереженням заробітної плати на основній
роботі.
8.3. УКРПРОФАВІА зобов'язується: 8.3.1. Здійснювати громадський контроль за станом умов і
безпеки праці на ПІДПРИЄМСТВАХ, виконанням відповідних програм та
зобов'язань колективних договорів із цих питань, надавати
МІНПРОМПОЛІТИКИ інформацію та пропозиції щодо поліпшення цієї
роботи на місцях. Розглядати ці питання на засіданнях виборних органів
УКРПРОФАВІА та інформувати профактив. 8.3.2. За результатами перевірок додержання власником
законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці
вносити керівникам ПІДПРИЄМСТВ, МІНПРОМПОЛІТИКИ подання з цих
питань. У разі відмови власника усунути порушення трудового
законодавства ініціювати звернення до суду. 8.3.3. Представляти інтереси членів УКРПРОФАВІА при розгляді
заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у
повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням ним трудових
обов'язків, згідно з чинним законодавством. 8.3.4. Надати пропозиції до проекту "Методичних рекомендацій
щодо здійснення громадського контролю за проведенням атестації
робочих місць за умовами праці", які заплановані до розробки
Федерацією профспілок України. 8.3.5. Брати участь: 8.3.5.1. У розробці та контролі виконання програм, заходів
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на ПІДПРИЄМСТВАХ. 8.3.5.2. В опрацюванні, прийнятті, перегляді та скасуванні
галузевих нормативно-правових актів з охорони праці. 8.3.5.3. У проведенні атестації робочих місць за умовами
праці, а також у врегулюванні конфліктів із питань умов і охорони
праці на ПІДПРИЄМСТВАХ. 8.3.5.4. У проведенні об'єктивного, повного і якісного
розслідування нещасних випадків, профзахворювань, аварій на
виробництві, у розробці заходів щодо їх запобігання і недопущення
безпідставного звинувачення потерпілих та порушення їх прав на
соціальний захист, давати у разі необхідності, свої висновки. 8.3.5.5. У прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих
виробничих об'єктів та об'єктів соціально-культурної сфери. 8.3.5.6. У проведенні навчань, нарад, семінарів профактиву та
у роботі комісій з перевірки знань з охорони праці. 8.3.5.7. У складанні акту про нещасний випадок і внесенні
змін до його змісту, якщо будуть виникати конфлікти з цього
питання між потерпілим та власником. 8.3.5.8. У заходах з охорони праці, які проводить
Мінпромполітики України. 8.3.5.9. У розробці заходів, за результатами аналізу стану
охорони праці, аварійності та травматизму, спрямованих на
поліпшення умов та охорони праці на ПІДПРИЄМСТВАХ.
9. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
9.1. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції,
зобов'язуються: 9.1.1. Не включати до контрактів із керівниками ПІДПРИЄМСТВ
умови їхнього соціально-побутового забезпечення без погодження із
профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА, якщо ці умови зачіпають
загальні соціально-побутові інтереси працівників ПІДПРИЄМСТВ. 9.1.2. Надавати в окремих випадках ПІДПРИЄМСТВАМ дотації,
пільгові кредити для часткового фінансування соціальної
інфраструктури, що залишається на балансі ПІДПРИЄМСТВ, в межах
наявних коштів. 9.1.3. Забезпечити попередній розгляд і узгодження з
УКРПРОФАВІА проектів нормативно-правових актів у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування
(пенсійного, медичного, на випадок безробіття, від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, у зв'язку з
професійною втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням) та недержавного пенсійного страхування,
в т.ч. щодо зміни розміру страхових внесків, об'єкта страхування,
умов забезпечення, інших правових чи організаційних питань. 9.1.4. Провести протягом 2011 року інвентаризацію
функціонуючих культурно-освітніх та фізкультурно-спортивних
закладів ПІДПРИЄМСТВ і надати інформацію УКРПРОФАВІА.
9.2. СТОРОНИ вважають за доцільне: 9.2.1. ПІДПРИЄМСТВАМ зберігати й підтримувати роботу діючих
медично-санітарних закладів - основних об'єктів профілактики та
зберігання здоров'я працюючих. 9.2.2. Керівникам ПІДПРИЄМСТВ не допускати зміни форм
власності, передачі іншим юридичним або фізичним особам,
перепрофілювання та ліквідації об'єктів соціально-культурної сфери
без попередніх консультацій з профспілковими комітетами
УКРПРОФАВІА. При цьому розглядати можливість використання органами
УКРПРОФАВІА об'єктів соціально-культурної сфери, за їхнім
призначенням, у порядку, визначеному законодавством України. 9.2.3. Керівникам ПІДПРИЄМСТВ сприяти виконанню заходів щодо
розвитку спорту в трудових колективах. З цією метою: а) здійснювати, за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ, проведення
своїх спартакіад, турнірів, а також участь представників
ПІДПРИЄМСТВ у спортивних змаганнях всіх рівнів, в т.ч. відрядження
працівників - учасників галузевих та всеукраїнських змагань; б) спільно з головами первинних організацій УКРПРОФАВІА
здійснити заходи щодо участі представників ПІДПРИЄМСТВ
(спортсменів, болільників, спостерігачів) у IX Галузевій
Спартакіаді; в) для солідарного фінансування участі збірної команди
УКРПРОФАВІА у XVII Всеукраїнській Спартакіаді керівники
ПІДПРИЄМСТВ перераховують дольові внески (згідно з затвердженим
кошторисом) на р/рахунок Центрального Комітету УКРПРОФАВІА; г) рекомендувати керівникам ПІДПРИЄМСТВ, спільно з головами
первинних організацій УКРПРОФАВІА, використовувати, як заохочення
за досягнення у виробничій діяльності, участь у Спартакіадах
болільників - працівників ПІДПРИЄМСТВ. 9.2.4. Рекомендувати керівникам ПІДПРИЄМСТВ передбачати
у колективних договорах відрахування ПІДПРИЄМСТВАМИ коштів
на організацію та проведення додаткового страхування працівників,
за напрямками: - недержавне пенсійне страхування; - добровільне медичне страхування; - страхування від нещасних випадків. При цьому СТОРОНИ рекомендують співпрацювати, перш за все, із
страховими компаніями, з якими у ПІДПРИЄМСТВ та УКРПРОФАВІА
накопичений позитивний досвід співробітництва (АКБ "Аркада",
АСК "Мотор-Гарант", АСК "АСКА"). 9.2.5. Забезпечити у колективних договорах зобов'язання щодо
соціального захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку,
непрацюючих пенсіонерів ПІДПРИЄМСТВ. 9.2.6. ПІДПРИЄМСТВАМ (силами трудових колективів) взяти
участь у Всеукраїнському фестивалі аматорського мистецтва, а також
надати пропозиції щодо участі у Всеукраїнському огляді - конкурсі
на кращий культурно-освітній заклад профспілок і трудових
колективів та кращого працівника цього закладу. 9.2.7. ПІДПРИЄМСТВАМ забезпечувати льотний та диспетчерський
склад, за висновками лікарсько-льотної сертифікаційної комісії
(ЛЛСК) та за наявності діагнозу про захворювання, один раз на рік
пільговими путівками в санаторії за профілем лікування. Іншим
працівникам путівки надаються на умовах, визначених у колективних
договорах ПІДПРИЄМСТВ. 9.2.8. Створювати на ПІДПРИЄМСТВАХ колективи фізичної
культури і спортивні клуби, а в трудових колективах з чисельністю
не менш як 500 осіб - передбачати в штатному розкладі посаду
інструктора з фізичної культури і спорту, водночас не допускаючи
скорочення штатних одиниць зазначених фахівців.
9.3. Керівникам ПІДПРИЄМСТВ і профспілковим комітетам
УКРПРОФАВІА передбачати у колективних договорах, у межах наявних
можливостей, додаткові, у порівнянні з законодавством, соціальні
гарантії, пільги та компенсації для працівників ПІДПРИЄМСТВ, за
рахунок власних коштів, зокрема: 9.3.1. Здійснювати часткову компенсацію за харчування в
робітничих їдальнях, проїзду в міському (приміському) транспорті;
витрат на житлово-комунальні послуги, утримання дітей у дитячих
дошкільних закладах, наймання житла для молодих сімей, які
перебувають на квартирному обліку тощо. 9.3.2. Надавати безпроцентні позики, матеріальну допомогу на
будівництво чи придбання житла та інші потреби. 9.3.3. Здійснювати повну або часткову оплату медичних послуг,
що надаються працівникам у лікувальних закладах (за медичними
показниками). 9.3.4. Здійснювати за рахунок чистого прибутку ПІДПРИЄМСТВ
додаткові, до передбачених законодавством, соціальні виплати: а) одноразову допомогу сім'ї працівника, загиблого на
виробництві з вини ПІДПРИЄМСТВА, а також унаслідок смерті від
професійного захворювання; б) матеріальну допомогу працівнику, який утратив
працездатність (повністю або частково) із вини ПІДПРИЄМСТВА; в) одноразову допомогу сім'ї працівника, померлого від
загального захворювання або нещасного випадку у побуті, а також
відшкодування (повне або часткове) витрат на поховання; г) матеріальну допомогу працівникам при звільненні за
скороченням штатів - в розмірі, залежному від стажу роботи на
ПІДПРИЄМСТВІ; д) одноразову допомогу особам, звільненим із Збройних Сил
України і які повернулись на ПІДПРИЄМСТВО тощо. 9.3.5. Відновлювати умови дій соціально-побутових пільг,
передбачених УГОДОЮ, у разі прийняття працівників на ПІДПРИЄМСТВА
протягом одного року після звільнення їх на підставі пункту 1
ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ). 9.3.6. Члени УКРПРОФАВІА мають переважне право на отримання
додаткових соціально-побутових пільг, передбачених УГОДОЮ
і колективними договорами. 9.3.7. Здійснювати додаткові виплати штатним працівникам, які
працюють на ПІДПРИЄМСТВАХ на умовах неповного робочого часу, за
ініціативою роботодавця, для сплати суми мінімального страхового
внеску (компенсації різниці з усіма нарахуваннями) до Пенсійного
Фонду України, відповідно до норми, визначеної законодавством, та
в порядку, визначеному Пенсійним Фондом України. 9.3.8. Оплачувати, в межах фінансових можливостей, за
погодженням з профспілковим комітетом УКРПРОФАВІА, СОЦІАЛЬНИЙ
ПАКЕТ для працівників, куди можуть входити, серед інших: - договори добровільного медичного страхування, додаткового
пенсійного страхування; - здешевлення вартості харчування в їдальнях ПІДПРИЄМСТВ; - санаторно-курортне оздоровлення та лікування, відпочинок,
часткова оплата путівок в дитячі оздоровчі заклади, часткове
утримання дітей в дошкільних закладах; - виплата матеріальної допомоги при наданні щорічної
відпустки; - туристичні поїздки по Україні. 9.3.9. Керівникам і профспілковим комітетам ПІДПРИЄМСТВ
галузі розробити програму забезпечення житлом працівників
ПІДПРИЄМСТВ з метою залучення та закріплення кваліфікованих
кадрів.
9.4. УКРПРОФАВІА зобов'язується: 9.4.1. Сприяти функціонуванню мережі санаторно-курортних
установ, проведенню сімейного відпочинку та лікуванню працівників
і членів їхніх сімей. 9.4.2. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями
житлового законодавства і надавати безкоштовно членам УКРПРОФАВІА
консультативну допомогу з цих питань. 9.4.3. Здійснювати, у складі комісій із соціального
страхування, контроль за використанням на ПІДПРИЄМСТВАХ коштів, за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, на виплату
матеріального забезпечення та надання соціальних послуг,
відповідно до чинного законодавства і колективного договору. Забезпечувати, при цьому, вирішення питань щодо трудових
рекомендацій, зокрема для працюючих інвалідів, призначення
допомоги у разі тимчасової непрацездатності та розслідування
обставин побутових травм працівників. 9.4.4. Постійно вивчати потреби працівників у соціальному
захисті, узагальнювати й розповсюджувати досвід, який є в галузі. Брати активну участь у виконанні державних програм
культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного спрямування.
10. РОБОТА З МОЛОДДЮ
10.1. З метою залучення та закріплення на ПІДПРИЄМСТВАХ
молодих працівників (віком до 35 років), їх професійного росту та
соціального захисту СТОРОНИ домовились: 10.1.1. Здійснювати заходи щодо сприяння гарантованому
забезпеченню молоді першим робочим місцем на ПІДПРИЄМСТВАХ,
стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для
молоді. 10.1.2. Забезпечити проведення галузевих заходів з розвитку
науково-виробничого потенціалу молоді (конкурсів, смотрів, злетів
тощо).
10.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції,
доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ: 10.2.1. Здійснювати заходи щодо залучення молоді на
ПІДПРИЄМСТВА, створювати умови для її адаптації в трудових
колективах, навчання, підвищення кваліфікації, в т.ч.: а) на ПІДПРИЄМСТВАХ з кількістю працюючих понад 2 тис. осіб
створити (у разі їх відсутності) структурні підрозділи (відділи,
бюро) по роботі з молоддю; б) сприяти утворенню на ПІДПРИЄМСТВАХ Рад молоді, Рад молодих
спеціалістів тощо, сприяти їм у роботі; в) забезпечити участь молодих працівників ПІДПРИЄМСТВ
у галузевому конкурсі розвитку науково-виробничого потенціалу
молоді; г) практикувати закріплення наставників за молодими
працівниками. 10.2.2. Здійснювати обов'язкове працевлаштування випускників
професійних училищ, технікумів та вузів, що навчалися за заявками
й направленнями ПІДПРИЄМСТВ.
10.3. СТОРОНИ рекомендують ПІДПРИЄМСТВАМ, за рахунок власних
коштів: 10.3.1. Вводити додаткові надбавки та інші пільги в оплаті
праці молодих працівників, з віднесенням цих виплат на валові
витрати ПІДПРИЄМСТВ. 10.3.2. Надавати молодим працівникам пільги по оплаті
харчування. 10.3.3. Надавати молодим працівникам пільгові кредити на
отримання вищої освіти, житла, обзаведення домашнім господарством
тощо. 10.3.4. Проводити, за участю молоді, конкурси професійної
майстерності, огляди-конкурси художньої самодіяльності,
спартакіади, вечори відпочинку і т.ін. 10.3.5. Вивчати та забезпечувати потреби молоді у відпочинку
та оздоровленні. 10.3.6. На умовах, передбачених колективним договором,
здійснювати доплати до заробітної плати молодим працівникам, які
без відриву від виробництва навчаються профільним та необхідним
для ПІДПРИЄМСТВА професіям (спеціальностям). 10.3.7. Надавати одноразову матеріальну допомогу працівнику,
який після закінчення навчального закладу вперше поступив на
роботу на ПІДПРИЄМСТВО (перше робоче місце), у розмірі не менше
одного окладу (тарифу) за трудовим договором.
10.4. УКРПРОФАВІА зобов'язується: 10.4.1. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням
молоді на ПІДПРИЄМСТВА, створенням для неї належних умов для
адаптації в трудових колективах, підвищення кваліфікації та
професійної майстерності, задоволення культурно-освітніх,
оздоровчих та житлово-побутових потреб. 10.4.2. Відстоювати, при необхідності, права молодих
працівників на ПІДПРИЄМСТВАХ, у державних органах та судах. 10.4.3. Надавати молодим працівникам консультативну допомогу
з питань правового та соціального захисту. 10.4.4. Узагальнювати та розповсюджувати досвід роботи
з молоддю на ПІДПРИЄМСТВАХ. Разом з керівниками ПІДПРИЄМСТВ проводити форуми,
конференції, зльоти, семінари з актуальних для молоді питань.
11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЖІНОК ТА СІМЕЙ З ДІТЬМИ
11.1. СТОРОНИ, в межах своєї компетенції, доручають
керівникам ПІДПРИЄМСТВ: 11.1.1. Включати до колективних договорів положення, що
забезпечують гендерну рівність працівників. 11.1.2. Сприяти поліпшенню умов праці жінок, створенню
можливостей для роботи в умовах гнучкого режиму праці та, за їх
бажанням, роботи на умовах неповного робочого часу.
11.2. СТОРОНИ рекомендують ПІДПРИЄМСТВАМ при укладенні
колективних договорів, за рахунок прибутку: 11.2.1. Встановлювати для працюючих жінок, які мають дітей
шкільного, дошкільного віку та дітей-інвалідів 38-годинний робочий
тиждень. 11.2.3. Встановлювати 1 вересня неробочим оплачуваним днем
для жінок - працівниць, діти яких навчаються в 1 - 4 класах. 11.2.4. Працівницям до дня 8 Березня виплачувати одноразове
заохочення, у тому числі відзначених нагородами. 11.2.5. Встановлювати працівникам, які мають дітей (одному із
батьків) додаткові соціальні відпустки. 11.2.6. Здійснювати щомісячні додаткові виплати жінкам, які
перебувають у відпустці по догляду за дітьми.
12. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
12.1. СТОРОНИ будують свої взаємовідносини на принципах
соціального партнерства - для створення необхідних умов щодо
стабільної роботи, розвитку ПІДПРИЄМСТВ, зростання рівня життя
працівників та їх соціально-правового захисту. Враховуючи, що УКРПРОФАВІА об'єднує більшість працівників
галузі, СТОРОНИ визнають за УКРПРОФАВІА право представляти
інтереси працівників ПІДПРИЄМСТВ і проводити узгоджену політику
щодо створення та зміцнення первинних профспілкових організацій
УКРПРОФАВІА на ПІДПРИЄМСТВАХ.
12.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції: 12.2.1. При реалізації своїх повноважень з управління
власністю на ПІДПРИЄМСТВАХ рішення, які зачіпають
соціально-економічні інтереси працівників, приймають після
консультацій з УКРПРОФАВІА. 12.2.2. Інформують УКРПРОФАВІА про призначення або звільнення
з посад керівників ПІДПРИЄМСТВ та їх об'єднань. При призначенні керівників на конкурсній основі включають до
складу конкурсної комісії представника УКРПРОФАВІА з правом
дорадчого голосу. 12.2.3. Запрошують представників УКРПРОФАВІА до нарад та
інших заходів з фінансово-господарських і соціально-економічних
питань діяльності ПІДПРИЄМСТВ, які зачіпають соціально-трудові
відносини, в т.ч. включають до складу малих колегій. 12.2.4. Направляють (на безоплатній основі) УКРПРОФАВІА свої
накази та іншу інформацію з трудових та соціально-економічних
питань, охорони праці і техніки безпеки. 12.2.5. Проекти законів та власних нормативно-правових актів,
що розробляються ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАСНИКА і стосуються
соціально-трудових відносин на ПІДПРИЄМСТВАХ, розглядають
з урахуванням думки і за участю УКРПРОФАВІА. 12.2.6. Надають, на вимогу УКРПРОФІАВІА та УКРАВІАПРОМУ,
безоплатну інформацію щодо відомостей про юридичну особу,
ідентичну інформації, яку юридична особа подає державному
реєстратору згідно із Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ). 12.2.7. Забезпечують відповідність своїх розпорядчих та інших
документів вимогам Закону України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 ). 12.2.8. На запрошення УКРПРОФАВІА беруть участь, у заходах
УКРПРОФАВІА з питань захисту трудових та соціально-економічних
прав та інтересів працівників. 12.2.9. Сприяють ПІДПРИЄМСТВАМ щодо вирішення питань стосовно
надання медико-санітарним частинам (поліклінікам) державних
ПІДПРИЄМСТВ права видачі листків тимчасової непрацездатності
працівникам ПІДПРИЄМСТВ. 12.2.10. Забезпечують участь представників УКРПРОФАВІА у
роботі комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації та
ліквідації ПІДПРИЄМСТВ. 12.2.11. Сприяють, за поданням УКРПРОФАВІА, додатковому
преміюванню керівників ПІДПРИЄМСТВ та голів первинних організацій
УКРПРОФАВІА за досягнення вагомих показників у: - щоквартальному та річному галузевому Рейтингу
соціально-економічної діяльності ПІДПРИЄМСТВ (в цілому та за
окремими показниками); - спортивно-масовій роботі на ПІДПРИЄМСТВАХ; - організації оздоровлення працівників ПІДПРИЄМСТВ
та їх дітей.
12.3. СТОРОНИ рекомендують ПІДПРИЄМСТВАМ: 12.3.1. З метою підвищення рівня правової підготовки сторін
колективних переговорів та ефективного контролю за виконанням
колективних договорів забезпечувати навчання членів робочих
комісій (від власників, роботодавців і первинних організацій
УКРПРОФАВІА) протягом 2 - 4 днів із збереженням заробітної плати
за місцем основної роботи.
12.4. РОБОТОДАВЦІ: 12.4.1. Створюють умови для реалізації УГОДИ на
ПІДПРИЄМСТВАХ. 12.4.2. Забезпечують участь представників виборних органів
первинних організацій УКРПРОФАВІА у стосунках з роботодавцями
щодо: а) внесення змін і доповнень до Статутів ПІДПРИЄМСТВ
у частині захисту соціально-економічних та трудових прав
працівників; б) розробки внутрішніх документів ПІДПРИЄМСТВ (правил
трудового розпорядку, програм розвитку персоналу тощо), а також
внесення до них змін, відповідно до законодавства. 12.4.3. При формуванні проектів Статутів ПІДПРИЄМСТВ або
внесенні змін до діючих Статутів проводять консультації та
враховують, в межах законодавства, думку виборних органів
УКРПРОФАВІА. Протягом дії Угоди вносять, зміни до Статутів та внутрішніх
документів ПІДПРИЄМСТВ щодо повноважень первинних організацій
УКРПРОФАВІА представляти, відповідно до законодавства, інтереси
працівників. 12.4.4. Забезпечують можливість участі представників
УКРПРОФАВІА у роботі колегіальних органів управління
ПІДПРИЄМСТВАМИ та їх об'єднань. 12.4.5. Сприяють проведенню всіх форм навчання профспілкового
активу УКРПРОФАВІА за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ, передбачених
колективними договорами. 12.4.6. Забезпечують представникам УКРПРОФАВІА можливість
використання наявних на ПІДПРИЄМСТВАХ засобів інформації,
друкованих видань, розмножувальної та іншої оргтехніки - для
викладення профспілкових позицій. 12.4.7. Погоджують з профспілковими комітетами УКРПРОФАВІА
всі накази, що стосуються питань умов та охорони праці, оплати
праці, соціальних, культурних побутових та інших питань
соціально-трудових відносин. 12.4.8. Включають представників профспілкових комітетів
УКРПРОФАВІА до складу комісій з продажу, списання та відчуження
майна. 12.4.9. Забезпечують надання працівникам ПІДПРИЄМСТВ правової
допомоги (силами юридичних служб) з соціально - трудових питань. 12.4.10. Організують систематичне інформування трудових
колективів ПІДПРИЄМСТВ з соціальних та інших, пов'язаних
з трудовими відносинами, питань. 12.4.11. Дотримуються міжнародних і національних стандартів
розкриття інформації про основних власників ПІДПРИЄМСТВ та
результати господарської діяльності акціонерних товариств. 12.4.12. Заохочують працівників ПІДПРИЄМСТВ, які отримали
профспілкові нагороди УКРПРОФАВІА та вносять відповідні записи до
трудових книжок працівників.
12.5. УКРПРОФАВІА: 12.5.1. Сприяє реалізації УГОДИ і колективних договорів на
ПІДПРИЄМСТВАХ. 12.5.2. Захищає членів УКРПРОФАВІА при вирішенні трудових
спорів (конфліктів), в т.ч. пов'язаних з реорганізацією,
тимчасовою зупинкою діяльності та ліквідацією ПІДПРИЄМСТВ,
скороченням робочих місць, своєчасністю оплати праці тощо. При вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
максимально використовує примирні процедури, передбачені
законодавством України. 12.5.3. Надає практичну допомогу з формування та укладення
колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ. 12.5.4. Сприяє, за допомогою інформаційно-методичних заходів,
ефективній участі ПІДПРИЄМСТВ у Всеукраїнському конкурсі
профспілок на кращий колективний договір, започаткованому
Федерацією профспілок України. 12.5.5. Регулярно інформує первинні та територіальні
організації УКРПРОФАВІА про рівень оплати праці працівників
ПІДПРИЄМСТВ, а також про рівень соціальних стандартів в Україні. 12.5.6. Надає ПРЕДСТАВНИКАМ ВЛАСНИКА та роботодавцям
документи, що приймаються виборними органами УКРПРОФАВІА,
матеріали з соціально-трудових питань, а також своєчасно інформує
про заплановані УКРПРОФАВІА заходи та колективні дії. 12.5.7. Утримується від організації страйків та інших форм
колективного протесту, за умов виконання зобов'язань, що включені
до УГОДИ та колективних договорів. 12.5.8. Не розголошує відомості, що складають державну,
службову або комерційну таємницю, про які становиться відомо в
ході проведення колективних переговорів.
13. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ
13.1. Права УКРПРОФАВІА визначаються Законом України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) та
іншими законами України, Генеральною угодою, Статутом УКРПРОФАВІА,
колективними договорами ПІДПРИЄМСТВ і цією УГОДОЮ.
13.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА, в межах своєї компетенції,
доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям): 13.2.1. Надавати профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА,
безоплатно, необхідні для їхньої діяльності приміщення з
обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною - для
роботи самих комітетів і для проведення зборів працівників
ПІДПРИЄМСТВ, засоби зв'язку для постійного користування і, в разі
необхідності, транспорт. 13.2.2. Забезпечувати вільний доступ на місця роботи
працівників ПІДПРИЄМСТВ представникам УКРПРОФАВІА за їхніми
посвідченнями. 13.2.3. Надавати (на умовах, визначених колективними
договорами) працівникам ПІДПРИЄМСТВ, що обрані до виборних органів
УКРПРОФАВІА всіх рівнів і не звільнені від виробничої діяльності,
вільний від роботи час - не менше 4 годин на тиждень, із
збереженням середньої заробітної плати, для виконання
профспілкових обов'язків в інтересах трудового колективу, а на час
їхнього профспілкового навчання - додаткову оплачувану відпустку
тривалістю до 6 календарних днів. 13.2.4. Надавати головним технічним, технічним інспекторам
праці УКРПРОФАВІА можливості безперешкодного входу на ПІДПРИЄМСТВА
за посвідченнями УКРПРОФАВІА або іншими документами, оформленими у
встановленому порядку та забезпечувати їх, при необхідності,
відповідними засобами індивідуального захисту для проведення
профілактичної роботи з охорони праці відповідно до Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ). 13.2.5. Звільнювати громадських інспекторів з охорони праці
(представників УКРПРОФАВІА з охорони праці) від основної роботи
для виконання ними громадських обов'язків з охорони праці на
термін, передбачений колективним договором, із збереженням за ними
середнього заробітку. 13.2.6. Забезпечувати, за наявності письмових заяв членів
УКРПРОФАВІА, безоплатний, безготівковий збір членських
профспілкових внесків централізовано через бухгалтерії
ПІДПРИЄМСТВ, із перерахуванням зібраних внесків на рахунки
профспілкових комітетів та інших виборних органів УКРПРОФАВІА в
день отримання в установах банків коштів на виплату заробітної
плати. Роботодавці не мають право затримувати перерахування
зазначених коштів. 13.2.7. Щомісячно відраховувати профспілковим комітетам
УКРПРОФАВІА кошти на культурно-масову, фізкультурну роботу і
оздоровлення в розмірі не менше 0,3 відсотки фонду оплати праці
ПІДПРИЄМСТВА. 13.2.8. Поширювати на виборних та штатних працівників
профспілкових комітетів УКРПРОФАВІА пільги й гарантії, що
передбачені колективними договорами цих ПІДПРИЄМСТВ. На умовах колективних договорів виділяти профспілковим
комітетам УКРПРОФАВІА кошти на заохочення профспілкового активу за
виконання обов'язків, пов'язаних із реалізацією колективних
договорів ПІДПРИЄМСТВ. 13.2.9. Забезпечити виборним профспілковим працівникам
УКРПРОФАВІА, за їхнім бажанням, після закінчення строку
повноважень, працевлаштування на ПІДПРИЄМСТВІ та сприяти
працевлаштуванню на інших ПІДПРИЄМСТВАХ, оплату навчання або
перекваліфікації за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ і утримуватись від
їх звільнення протягом двох років. 13.2.10. Сприяти розвитку галузевої профспілкової газети
"Авіабудівник України", газет ПІДПРИЄМСТВ шляхом надання редакціям
газет інформаційної підтримки, акредитації журналістів редакцій
газет на заходи ПІДПРИЄМСТВ, фінансової допомоги для видавництва
газет, створення умов для розповсюдження газети "Авіабудівник
України", газет ПІДПРИЄМСТВ на території ПІДПРИЄМСТВ галузі.
13.3. СТОРОНИ вважають за необхідне: 13.3.1. Вносити до колективних договорів зобов'язання
кадрових служб ПІДПРИЄМСТВА знайомити всіх поступаючих на роботу
із Статутом УКРПРОФАВІА, з роботою первинної організації
УКРПРОФАВІА на ПІДПРИЄМСТВІ (пам'ятку про роботу надає
профспілковий комітет) та пропонувати прийняти рішення (подати
заяву) про вступ до УКРПРОФАВІА. 13.3.2. Надавати безоплатно УКРПРОФАВІА наявну інформацію про
результати господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВ. 13.3.3. Включати профспілкових працівників, за заявками
органів УКРПРОФАВІА, до списків на навчання за програмами
підвищення рівня знань з питань правового та соціального захисту
працівників, що проводять СТОРОНИ УГОДИ (на договірних засадах).
13.4. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА рекомендують керівникам
ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям): 13.4.1. Надавати за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ та на умовах
колективних договорів, безповоротну фінансову допомогу на статутну
діяльність профспілкових комітетів УКРПРОФАВІА. 13.4.2. Надавати, за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВ (при
фінансовій можливості) та на умовах колективного договору,
фінансову допомогу профспілковим комітетам УКРПРОФАВІА,
УКРПРОФАВІА з метою підвищення ефективності їх роботи, в т.ч. на: - придбання та експлуатацію сучасної оргтехніки (комп'ютера,
ксерокса, багатофункціонального пристрою), офісних меблів тощо; - придбання та експлуатацію засобів телекомунікації
(факсимільного зв'язку, стільникового мобільного зв'язку тощо); - оплату навчання профспілкових кадрів, участь у виїзних
семінарах тощо; - відрядження голови (повноважного представника)
профспілкового комітету для його участі у заходах УКРПРОФАВІА; - передплату профспілкових видань, в т.ч. газети
"Профспілкові вісті" (для ознайомлення всіх членів УКРПРОФАВІА на
ПІДПРИЄМСТВІ), "Бібліотечки голови профкому", журналу "Профспілки
України" та галузевої профспілкової газети "Авіабудівник України".
При цьому визначити відповідального за розповсюдження газети
"Авіабудівник України". 13.4.3. Сприяти (організаційно та фінансово) виборним органам
УКРПРОФАВІА, за їх зверненнями, в оформленні інформаційних стендів
про роботу УКРПРОФАВІА. 13.4.4. Надавати пільги з орендної плати виборним органам
УКРПРОФАВІА (крім профспілкових комітетів, яким приміщення
надаються безоплатно), розташованим у приміщеннях, що знаходяться
на балансі ПІДПРИЄМСТВ. 13.4.5. Включати до складу делегацій ПІДПРИЄМСТВ для участі в
авіакосмічних салонах (виставках) керівників виборних органів
УКРПРОФАВІА різних рівнів, а також профспілкових активістів
ПІДПРИЄМСТВ.
13.5. Працівники ПІДПРИЄМСТВ, що входять до складу виборних
органів (усіх рівнів) УКРПРОФАВІА (у т.ч. Ревізійних комісій) та
комісій по трудових спорах ПІДПРИЄМСТВ і не звільнені від основної
роботи, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню,
переведені без їхньої згоди на іншу роботу або звільнені за
ініціативою роботодавця, без попередньої згоди відповідних
виборних органів УКРПРОФАВІА та комісій по трудових спорах. Вони також не можуть бути звільнені протягом одного року
після закінчення виборних повноважень, без згоди УКРПРОФАВІА, крім
випадків, передбачених ст. 41 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
14. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ
14.1. СТОРОНИ домовилися: 14.1.1. Контроль за виконанням УГОДИ здійснювати постійно
діючою двосторонньою комісією. 14.1.2. Самостійно впроваджувати механізм здійснення контролю
за виконанням положень і норм УГОДИ. 14.1.3. Хід виконання УГОДИ розглядати двічі на рік на
спільних засіданнях СТОРІН УГОДИ. 14.1.4. При виявленні порушень виконання УГОДИ зацікавлена
СТОРОНА подає іншій СТОРОНІ відповідне подання у письмовій формі. 14.1.5. Після одержання письмового подання проводити (у
двотижневий термін) взаємні консультації із прийняттям рішення на
спільному засіданні постійнодіючої двосторонньої комісії. 14.1.6. У разі необхідності (не введення норм та положень
УГОДИ, не укладення колективних договорів, тривала затримка
виплати заробітної плати тощо), за згодою СТОРІН, направляти на
ПІДПРИЄМСТВА спільні комісії з метою оцінки ситуації на місцях
і надання необхідної допомоги. 14.1.7. Роз'яснення щодо застосування УГОДИ на ПІДПРИЄМСТВАХ
не можуть суперечити законодавству й положенням УГОДИ та надаються
СТОРОНАМИ спільно, за підписом керівників, або, за їхньою згодою,
на рівні відповідних управлінь (відділів). 14.1.8. ПІДПРИЄМСТВА (роботодавці і профспілкові комітети
УКРПРОФАВІА) двічі на рік звітують у своїх трудових колективах про
виконання зобов'язань УГОДИ і колективних договорів. Також двічі
на рік (у січні та липні) ПІДПРИЄМСТВА надають ПРЕДСТАВНИКАМ
ВЛАСНИКА і Центральному Комітету УКРПРОФАВІА звіти, за
встановленою формою, про стан виконання УГОДИ.
14.2. Контроль за виконанням УГОДИ здійснюють також трудові
колективи, які можуть звернутися по суті питання до двосторонньої
комісії або безпосередньо до осіб, які підписали УГОДУ.
15. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ
15.1. Ці критерії розроблено з метою визначення стану
виконання зобов'язань СТОРІН та організації ефективного контролю.
15.2. Під час розгляду стану виконання УГОДИ на засіданні
спільної робочої комісії СТОРІН (колегії) щодо здійснення контролю
за виконанням УГОДИ (далі - комісія) за підсумками роботи за
відповідний звітний період СТОРОНИ застосовують такі оцінки
виконання положень УГОДИ: "виконано", "виконується",
"не виконано".
15.3. Тлумачення термінів оцінок виконання положень УГОДИ та
умов їх застосування: "виконано" - ця оцінка застосовується до положень із
фіксованим терміном виконання, або які сформульовані як завершена
дія, у разі їхнього виконання у повному обсязі на час підведення
підсумків комісією; "виконується" - ця оцінка застосовується до положень, які
сформульовані як правило або принцип поведінки СТОРІН чи їх
суб'єктів протягом усього строку дії УГОДИ за умови здійснення
протягом звітного періоду відповідних заходів із реалізації цих
положень; "не виконано" - ця оцінка застосовується до положень, які
виконані не в повному обсязі або з яких не проводилася робота на
час підведення підсумків комісією із зазначенням причин їхнього
невиконання.
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ВИКОНАННЯ УГОДИ
16.1. СТОРОНИ, які уклали УГОДУ, несуть відповідальність за
не виконання прийнятих ними зобов'язань згідно із законодавством.
16.2. При невиконанні на ПІДПРИЄМСТВІ положень, норм і умов
УГОДИ заслуховувати звіт керівника ПІДПРИЄМСТВА і голови первинної
організації УКРПРОФАВІА на спільному засіданні СТОРІН УГОДИ. Звіт заслуховується у місячний термін після отримання
письмової інформації від профспілкового комітету УКРПРОФАВІА, або
за ініціативою однієї зі СТОРІН УГОДИ. За результатами заслуховування приймати відповідні рішення,
в т.ч. і відносно відповідальності посадових осіб.
17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
17.1. Сторони домовилися: 17.1.1. Зміни і доповнення до УГОДИ вносити після попередніх
переговорів за взаємною згодою; 17.1.2. Разом тлумачити окремі положення УГОДИ. 17.1.3. Дотримуватися спільно визначених термінів "за
погодженням" та "за участю" під час розроблення проектів законів,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України: - "За погодженням" - суб'єкт Сторони розробника зазначених
документів повинен подати підготовлений ним проект для розгляду
іншій Стороні перед його поданням органу, який цей документ
приймає. Після розгляду проект документа візується представником
Сторони. У разі наявності зауважень до проекту, вони додаються у
письмовій формі. Суб'єкт Сторони розробника повинен розглянути ці зауваження й
у разі їхнього відхилення внести разом із проектом документа до
органу, який цей документ приймає. - "За участю" - суб'єкт Сторони розробника зазначених
документів залучає представників іншої Сторони до підготовки
проекту документа під час його розроблення (шляхом включення до
складу робочих груп, авторських колективів тощо). Після підготовки
документа він погоджується у зазначеному порядку. 17.1.4. Надавати можливість іншим профспілковим об'єднанням
та об'єднанням роботодавців, які не брали участі у переговорах,
приєднуватися до УГОДИ протягом усього терміну її дії за умови,
якщо вони візьмуть на себе зобов'язання щодо її виконання
відповідно до порядку, який визнано кожною СТОРОНОЮ. Угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
Міністр промислової
політики України Д.Колєсніков
19 листопада 2010 р.
Перший заступник Голови
Фонду державного майна України Є.Іванов
15 листопада 2010 р.
Президент Асоціації
підприємств авіаційної
промисловості України
"УКРАВІАПРОМ" В.Шмаров
13 листопада 2010 р.
Голова Професійної спілки
авіабудівників України Я.Жугаєвич
13 листопада 2010 р.

Додаток N 1
до Угоди на 2011 рік

МІНІМАЛЬНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
робітників підприємств і організацій
авіаційної промисловості України

------------------------------------------------------------------ | N | Види виробництв | Перший розряд | Коефіцієнти | |сітки| та робіт, професії | (копійки | співвідношень | | | робітників | за годину) |тарифної ставки | | | | | робітника | | | | | I розряду | | | | | до розміру | | | | | прожиткового | | | | | мінімуму, | | | | | (розрахунково | | | | | за місяць) | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 1. |Слюсарі-інструментальники| - | 1,327 | | |і верстатники широкого | | | | |профілю, які зайняті | | | | |на універсальному | | | | |устаткуванні | | | | |інструментальних та інших| | | | |цехів підготовки | | | | |виробництва | | | | |при виготовленні особливо| | | | |точних, відповідальних | | | | |і складних пресформ, | | | | |штампів, приладдя, | | | | |інструменту, приладів | | | | |та устаткування; | | | | |верстатники | | | | |на унікальному | | | | |устаткуванні, які зайняті| | | | |виготовленням особливо | | | | |складної продукції; | | | | |слюсарі-ремонтники, | | | | |електромонтери | | | | |та налагоджувальники, | | | | |які зайняті ремонтом, | | | | |налагодженням | | | | |та обслуговуванням | | | | |особливо складного | | | | |універсального | | | | |устаткування; | | | | |радисти-радіолокаторники;| | | | |складальники-клепальники;| | | | |слюсарі-складальники | | | | |літальних апаратів; | | | | |авіаційні техніки | | | | |(механіки) усіх | | | | |спеціальностей; | | | | |інші висококваліфіковані | | | | |робітники, які виконують | | | | |особливо складні | | | | |і унікальні роботи. | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 2. |Робітники основного | - | 1,251 | | |виробництва. | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 3. |Робітники допоміжного | - | 1,224 | | |виробництва, професії | | | | |яких за характером роботи| | | | |пов'язані з основним | | | | |виробництвом. | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 4. |Робітники, зайняті | - | 1,1 | | |на інших роботах, | | | | |безпосередньо | | | | |не зв'язаних з основним | | | | |характером діяльності | | | | |підприємства. | | | ------------------------------------------------------------------
Мінімальні міжкваліфікаційні співвідношення для встановлення
тарифних ставок робітників за різними розрядами становлять:
1 - 1.0; 2 - 1.1; 3 - 1.4; 4 - 1.65; 5 - 1.9; 6 - 2.2; 7 - 2,5;
8 - 2.8.
Примітка. Розрахункова середньомісячна норма тривалості
робочого часу, при 40-годинному робочому тижні, становить
166,33 годин на 2011 рік (1996 годин на рік).

Додаток N 2
до Угоди на 2011 рік

МІНІМАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів і фахівців
промислових підприємств авіаційної
промисловості України до посадового окладу техніка

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад | Коефіцієнти | |п/п| | до мінімального | | | | посадового окладу | | | | техніка | |---+--------------------------------------+---------------------| |1. |Генеральний директор (голова, | за контрактом | | |президент, інший керівник) | | | |об'єднання підприємств (асоціації, | | | |корпорації, концерну і т.ін.), | | | |директор (начальник, | | | |інший керівник) підприємства | | |---+--------------------------------------+---------------------| |2. |Технічний директор, головний | 3,00 | | |інженер виробничого об'єднання | | |---+--------------------------------------+---------------------| |3. |Заступник генерального | 2,63 | | |директора виробничого об'єднання | | |---+--------------------------------------+---------------------| |4. |Помічник генерального | 2,17 | | |директора виробничого об'єднання | | |---+--------------------------------------+---------------------| |5. |Головний інженер підприємства | 2,45 | |---+--------------------------------------+---------------------| |6. |Заступник директора | 2,27 | | |підприємства, головний бухгалтер | | |---+--------------------------------------+---------------------| |7. |Помічник директора підприємства | 1,85 | |---+--------------------------------------+---------------------| |8. |Головні: конструктор, технолог, | 2,18 | | |економіст | | |---+--------------------------------------+---------------------| |9. |Головні: механік, енергетик, | 2,00 | | |металург, зварник, метролог, | | | |архітектор, контролер якості | | |---+--------------------------------------+---------------------| |10.|Начальники відділів: технічного, | 2,00 | | |проектного, конструкторського, | | | |проектно-конструкторського, | | | |виробничого, автоматизованої системи | | | |керування виробництвом (АСКВ), | | | |режимно-секретного; начальник | | | |диспетчерської | | | |(виробничо-диспетчерської) | | | |служби; начальник виробництва | | |---+--------------------------------------+---------------------| |11.|Начальники відділів: механізації | 1,91 | | |та автоматизації виробничих процесів, | | | |інструментального, | | | |комплектації устаткування | | |---+--------------------------------------+---------------------| |12.|Начальник | 2,13 | | |інформаційно-обчислювального центру | | |---+--------------------------------------+---------------------| |13.|Начальник центральної заводської | 1,82 | | |лабораторії | | |---+--------------------------------------+---------------------| |14.|Начальник (завідувач) лабораторії: | 1,64 | | |у складі центральної заводської | | | |лабораторії, виробничої, хімічної | | |---+--------------------------------------+---------------------| |15.|Начальник відділу стандартизації | 1,91 | |---+--------------------------------------+---------------------| |16.|Начальник відділу патентної | 2,00 | | |та винахідницької роботи | | |---+--------------------------------------+---------------------| |17.|Начальник відділу охорони праці | 2,00 | |---+--------------------------------------+---------------------| |18.|Начальники бюро: конструкторського, | 1,91 | | |технічного, технологічного, | | | |виробничого, організації, нормування | | | |і оплати праці, цінового, | | | |планово-економічного, бухгалтерського | | | |обліку, інформаційно-обчислювального | | | |центру, охорони праці | | |---+--------------------------------------+---------------------| |19.|Начальники інших бюро | 1,73 | |---+--------------------------------------+---------------------| |20.|Начальники бюро цеху: технологічного, | 1,73 | | |виробничого-диспетчерського, | | | |організації праці та заробітної плати,| | | |планово-економічного | | |---+--------------------------------------+---------------------| |21.|Начальники відділів: науково-технічної| 1,91 | | |інформації, зовнішньоекономічних | | | |зв'язків, комерційного | | |---+--------------------------------------+---------------------| |22.|Начальники відділів: | 2,00 | | |планово-економічного, організації | | | |праці та заробітної плати, | | | |матеріально-технічного постачання, | | | |зовнішньої кооперації, збуту | | | |(маркетингу), кадрів | | |---+--------------------------------------+---------------------| |23.|Начальник фінансового відділу | 2,00 | |---+--------------------------------------+---------------------| |24.|Начальник відділу капітального | 1,82 | | |будівництва (технічного переозброєння)| | |---+--------------------------------------+---------------------| |25.|Начальники лабораторій: наукової | 1,91 | | |організації праці та управління | | | |виробництвом, соціології | | | |і психофізіології праці, метрології | | |---+--------------------------------------+---------------------| |26.|Завідувач цехової бухгалтерії, | 1,82 | | |начальник сектора (бюро) у складі | | | |центральної заводської бухгалтерії | | |---+--------------------------------------+---------------------| |27.|Начальники відділів: охорони | 2,00 | | |навколишнього середовища, підсобного | | | |сільського господарства | | |---+--------------------------------------+---------------------| |28.|Начальник юридичного відділу | 1,91 | |---+--------------------------------------+---------------------| |29.|Начальники відділів: соціального | 1,73 | | |розвитку, підготовки кадрів | | |---+--------------------------------------+---------------------| |30.|Начальник штабу цивільної оборони | 1,82 | |---+--------------------------------------+---------------------| |31.|Начальник господарського відділу | 1,27 | |---+--------------------------------------+---------------------| |32.|Провідні інженери: конструктор, | 1,82 | | |технолог, з налагодження | | | |й випробувань, з організації | | | |та нормування праці, електронік, | | | |енергетик, програміст, з охорони | | | |праці; провідний математик, | | | |провідний інженер з метрології, | | | |адміністратор систем | | |---+--------------------------------------+---------------------| |33.|Інженери: конструктор, технолог, | | | |з налагодження й випробувань, | | | |електронік, енергетик, програміст; | | | |математик, художник-конструктор | | | |(дизайнер), інженер з метрології | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 категорії | 1,64 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 категорії | 1,45 | | |--------------------------------------+---------------------| | |3 категорії | 1,36 | |---+--------------------------------------+---------------------| |34.|Інженер з організації та нормування | | | |праці, з охорони праці | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 категорії | 1,64 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 категорії | 1,45 | |---+--------------------------------------+---------------------| |35.|Провідні: інженери інших | 1,64 | | |спеціальностей, економіст, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор | | |---+--------------------------------------+---------------------| |36.|Інженери інших спеціальностей, | | | |економіст, бухгалтер, | | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, | | | |психолог, соціолог, фізіолог, методист| | | |з фізичної культури редактор | | | |(та його похідні), фотокореспондент | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 категорії | 1,55 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 категорії | 1,36 | |---+--------------------------------------+---------------------| |37.|Інженери усіх спеціальностей, | 1,23 | | |з охорони праці, економіст, бухгалтер,| | | |бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, | | | |психолог, соціолог, фізіолог, | | | |художник, художник-конструктор | | | |(дизайнер), математик, диспетчер, | | | |методист з економічної освіти | | |---+--------------------------------------+---------------------| |38.|Старший диспетчер | 1,55 | |---+--------------------------------------+---------------------| |39.|Начальник цеху | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 групи | 2,27 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 групи | 2,18 | | |--------------------------------------+---------------------| | |3 групи | 2,00 | |---+--------------------------------------+---------------------| |40.|Начальник дільниці (зміни, | | | |випробувальної станції) | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 групи | 2,00 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 групи | 1,82 | |---+--------------------------------------+---------------------| |41.|Механік, енергетик цеху | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 групи | 2,00 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 групи | 1,82 | | |--------------------------------------+---------------------| | |3 групи | 1,64 | |---+--------------------------------------+---------------------| |42.|Техніки усіх спеціальностей: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 категорії | 1,18 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 категорії | 1,09 | | |--------------------------------------+---------------------| | |без категорій | 1,00 | |---+--------------------------------------+---------------------| |43.|Старші: майстер, майстер | | | |контрольний дільниці, цеху | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 групи | 1,82 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 групи | 1,64 | | |--------------------------------------+---------------------| | |3 групи | 1,45 | |---+--------------------------------------+---------------------| |44.|Майстер, майстер контрольний | | | |дільниці, цеху | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 групи | 1,64 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 групи | 1,45 | | |--------------------------------------+---------------------| | |3 групи | 1,27 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. 1) Посадові оклади заступникам, які не передбачені цією
схемою, встановлюються на 5 - 15 відсотків менше посадового окладу
відповідного керівника (начальника), крім першого керівника. 2) Посадові оклади головним бухгалтерам встановлюються на
рівні посадових окладів заступників керівника. 3) Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії
встановлюється на умовах п. 5.1.2 УГОДИ. 4) У разі відсутності у додатку окремих найменувань посад
мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень визначаються
підприємством самостійно. 5) Групи по пп. 39, 40, 43, 44 визначаються на умовах
колективного договору.

Додаток N 3
до Угоди на 2011 рік

МІНІМАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів і фахівців
науково-дослідних, конструкторських, технологічних,
проектних та інших наукових підприємств,
установ і організацій авіаційної
промисловості України до посадового окладу техніка

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад | Коефіцієнти | |п/п| | до мінімального | | | | посадового окладу | | | | техніка | |---+--------------------------------------+---------------------| |1. |Директор (начальник) | за контрактом | |---+--------------------------------------+---------------------| |2. |Заступник директора (начальника) | 2,91 | | |з наукової роботи, головний інженер | | |---+--------------------------------------+---------------------| |3. |Заступник директора (начальника) | 2,77 | |---+--------------------------------------+---------------------| |4. |Головний інженер (конструктор, | 2,46 | | |технолог, архітектор) проекту | | |---+--------------------------------------+---------------------| |5. |Помічник директора (начальника) | 2,43 | |---+--------------------------------------+---------------------| |6. |Начальники (завідувачі) відділів: | 2,46 | | |науково-дослідного, | | | |конструкторського, проектного, | | | |(проектно-конструкторського), | | | |технічного, виробничого та інших | | | |основних відділів | | | |(відділень, лабораторій) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |7. |Начальники (завідувачі) відділів | 2,46 | | |(лабораторій): патентної | | | |та винахідницької роботи, | | | |стандартизації (в головних і базових | | | |організаціях), науково-технічної | | | |інформації (в головних | | | |і базових організаціях | | | |з науково-технічної інформації) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |8. |Головні: архітектор, металург, | 2,37 | | |механік, енергетик, економіст, | | | |метролог та інші головні | | | |спеціалісти в основних відділах | | | |(відділеннях, лабораторіях) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |9. |Головний бухгалтер | 2,37 | |---+--------------------------------------+---------------------| |10.|Начальники відділів: охорони праці, | 2,19 | | |стандартизації, науково-технічної | | | |інформації; начальник проектного | | | |кабінету; планово-виробничого | | | |(при відсутності самостійних | | | |виробничо-диспетчерського | | | |та планово-економічного відділів) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |11.|Завідувачі (начальники) секторами | 2,10 | | |(бюро, групами, лабораторіями), | | | |які входять до складу | | | |науково-дослідного, | | | |конструкторського, проектного | | | |(проектно-конструкторського), | | | |технічного, виробничого та інших | | | |основних відділів (відділень, | | | |лабораторій), патентної | | | |та винахідницької роботи, | | | |стандартизації (в головних і базових | | | |організаціях по стандартизації), | | | |науково-технічної інформації | | | |(в головних і базових організаціях | | | |з науково-технічної інформації) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |12.|Начальники відділів: | 2,10 | | |планово-економічного, організації | | | |праці та заробітної плати; | | | |проектно-кошторисного бюро (групи); | | | |диспетчерської | | | |(виробничо-диспетчерської) служби | | |---+--------------------------------------+---------------------| |13.|Начальники відділів: капітального | 1,91 | | |будівництва (технічного | | | |переозброєння), | | | |експлуатаційно-технічного, | | | |матеріально-технічного постачання, | | | |збуту (маркетингу); завідувач | | | |відділу (бюро) оформлення проектних | | | |матеріалів, режимно-секретного органу | | |---+--------------------------------------+---------------------| |14.|Завідувачі (начальники) секторами | 1,82 | | |(бюро, групами), які входять до складу| | | |відділів: планово-економічного, | | | |планово-виробничого, організації праці| | | |та заробітної плати, | | | |експлуатаційно-технічного, | | | |стандартизації, | | | |науково-технічної інформації; | | | |начальник проектного кабінету | | |---+--------------------------------------+---------------------| |15.|Начальники інших бюро | 1,73 | |---+--------------------------------------+---------------------| |16.|Начальники: відділу кадрів, | 1,82 | | |штабу цивільної оборони | | |---+--------------------------------------+---------------------| |17.|Начальники відділів: юридичного, | 1,73 | | |соціального розвитку | | |---+--------------------------------------+---------------------| |18.|Завідувачі: технічного архіву, | 1,46 | | |геокамери, розсадника, віварію | | |---+--------------------------------------+---------------------| |19.|Начальник господарського відділу | 1,37 | |---+--------------------------------------+---------------------| |20.|Провідні інженери: конструктор, | 1,82 | | |технолог, проектувальник, електронік, | | | |програміст; провідні: архітектор, | | | |математик, художник-конструктор | | | |(дизайнер) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |21.|Інженери: конструктор, технолог, | | | |проектувальник, електронік, | | | |програміст; архітектор, математик, | | | |художник-конструктор (дизайнер) | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 категорії | 1,64 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 категорії | 1,47 | | |--------------------------------------+---------------------| | |3 категорії | 1,37 | |---+--------------------------------------+---------------------| |22.|Провідні: інженери інших | 1,64 | | |спеціальностей, економіст, психолог, | | | |соціолог, бухгалтер, | | | |бухгалтер-ревізор; консультант | | | |з економічних питань | | |---+--------------------------------------+---------------------| |23.|Інженери інших спеціальностей, | | | |економіст, соціолог, психолог, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |перекладач, юрисконсульт редактор | | | |(та його похідні), фотокореспондент | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 категорії | 1,55 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 категорії | 1,37 | |---+--------------------------------------+---------------------| |24.|Інженери усіх спеціальностей, | 1,23 | | |економіст, психолог, соціолог, | | | |бухгалтер, перекладач, юрисконсульт | | | |та інші фахівці; стажист-дослідник, | | | |старший лаборант, який має вищу освіту| | |---+--------------------------------------+---------------------| |25.|Головний науковий співробітник | 2,46 | |---+--------------------------------------+---------------------| |26.|Провідний науковий співробітник | 2,19 | |---+--------------------------------------+---------------------| |27.|Старший науковий співробітник | 1,73 | |---+--------------------------------------+---------------------| |28.|Науковий співробітник | 1,46 | |---+--------------------------------------+---------------------| |29.|Молодший науковий співробітник | 1,28 | |---+--------------------------------------+---------------------| |30.|Техніки усіх спеціальностей: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1 категорії | 1,19 | | |--------------------------------------+---------------------| | |2 категорії | 1,09 | |---+--------------------------------------+---------------------| |31.|Техніки усіх спеціальностей, лаборант | 1,00 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. 1) Посадові оклади заступників, які не передбачені цією
схемою, встановлюються на 5 - 15 відсотків менше посадового окладу
відповідного керівника, крім першого керівника. 2) Посадові оклади начальників тематичних підрозділів
і провідних фахівців, які призначені головними конструкторами
(науковими керівниками) НДДКР, головними технологами виробу
(вузла), збільшуються на 10 відсотків. 3) Посадові оклади начальників тематичних підрозділів, які
призначені начальниками науково-технічних (науково-виробничих)
комплексів, збільшуються на 10 - 20 відсотків. 4) Посадові оклади завідувачів, які не приведені в цій схемі,
відповідають посадовим окладам начальників відповідних наукових
підрозділів. 5) Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії
встановлюється на умовах п. 5.1.2 УГОДИ. 6) У разі відсутності у додатку окремих найменувань посад
мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень визначаються
підприємством самостійно.

Додаток N 4
до Угоди на 2011 рік

МІНІМАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
міжпосадових співвідношень місячних посадових
окладів керівників, професіоналів і фахівців
льотно-випробувальних, льотно-транспортних
та льотно-доводочних підрозділів підприємств
і організацій авіаційної промисловості
до посадового окладу техніка

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посад | Коефіцієнти | |п/п| | до мінімального | | | | посадового окладу | | | | техніка | |---+--------------------------------------+---------------------| |1. |Начальник льотно-випробувальної | 2,8 | | |і доводочної бази (ЛВ і ДБ) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |2. |Начальник льотно-випробувальної | 2,3 | | |станції | | |---+--------------------------------------+---------------------| |3. |Директор авіакомпанії | 2,3 | |---+--------------------------------------+---------------------| |4. |Начальник авіаційно-технічної бази | 2,05 | |---+--------------------------------------+---------------------| |5. |Начальник відділу (по експлуатації ПС,| 2,46 | | |їх систем та по забезпеченню | | | |безпеки випробувань) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |6. |Начальник штабу об'єднаного авіазагону| 2,02 | |---+--------------------------------------+---------------------| |7. |Диспетчер аеродромно-диспетчерського | 1,6 | | |пункту, штурман черговий | | |---+--------------------------------------+---------------------| |8. |Старший керівник польотів | | | |--------------------------------------+---------------------| | |I-го класу | 1,9 | | |--------------------------------------+---------------------| | |II-го класу | 1,8 | |---+--------------------------------------+---------------------| |9. |Керівник польотів: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |I-го класу | 1,75 | | |--------------------------------------+---------------------| | |II-го класу | 1,65 | | |--------------------------------------+---------------------| | |III-го класу | 1,6, | | |--------------------------------------+---------------------| | |без класу | 1,5 | |---+--------------------------------------+---------------------| |10.|Провідний інженер з льотних | | | |випробувань ПС | | | |--------------------------------------+---------------------| | |I-го класу | 2,1 | | |--------------------------------------+---------------------| | |II-го класу | 1,9 | |---+--------------------------------------+---------------------| |11.|Провідні інженери: з експериментальних| | | |робіт та льотних випробувань | | | |систем ПС, з експлуатації ПС, | | | |з експлуатації систем ПС | | | |--------------------------------------+---------------------| | |I-го класу | 1,9 | | |--------------------------------------+---------------------| | |II-го класу | 1,8 | |---+--------------------------------------+---------------------| |12.|Інженери з технічного | | | |обслуговування ПС: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |категорії C | 1,9 | | |--------------------------------------+---------------------| | |категорії B | 1,8 | | |--------------------------------------+---------------------| | |категорії A | 1,75 | | |--------------------------------------+---------------------| | |без категорії | 1,7 | |---+--------------------------------------+---------------------| |13.|Інженери: з експлуатації ПС, | | | |з експлуатації систем ПС | | | |--------------------------------------+---------------------| | |I-го класу | 1,75 | | |--------------------------------------+---------------------| | |II-го класу | 1,6 | |---+--------------------------------------+---------------------| |14.|Технік - бригадир з технічного | 1,75 | | |обслуговування ПС | | |---+--------------------------------------+---------------------| |15.|Техніки з технічного | | | |обслуговування ПС: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |категорії C | 1,7 | | |--------------------------------------+---------------------| | |категорії B | 1,55 | | |--------------------------------------+---------------------| | |категорії A | 1,4 | | |--------------------------------------+---------------------| | |техніки всіх спеціальностей | 1,0 | | |без категорії | | |---+--------------------------------------+---------------------| |16.|Командир авіаційного загону | 2,8 | |---+--------------------------------------+---------------------| |17.|Льотчик-випробувач 1 класу | 2,75 | | |--------------------------------------+---------------------| | |Льотчик-випробувач 2 класу | 2,55 | | |--------------------------------------+---------------------| | |Льотчик-випробувач 3 класу | 2,0 | |---+--------------------------------------+---------------------| |18.|Штурман-випробувач 1 класу | 2,35 | | |--------------------------------------+---------------------| | |Штурман-випробувач 2 класу | 2,0 | | |--------------------------------------+---------------------| | |Штурман-випробувач 3 класу | 1,9 | |---+--------------------------------------+---------------------| |19.|Інженер-випробувач бортовий 1 класу | 2,0 | | |--------------------------------------+---------------------| | |Інженер-випробувач бортовий 2 класу | 1,7 | | |--------------------------------------+---------------------| | |Інженер-випробувач бортовий 3 класу | 1,6 | |---+--------------------------------------+---------------------| |20.|Радист-випробувач 1 класу | 1,55 | | |--------------------------------------+---------------------| | |Радист-випробувач 2 класу | 1,35 | | |--------------------------------------+---------------------| | |Радист-випробувач 3 класу | 1,15 | |---+--------------------------------------+---------------------| |21.|Командир авіаційної ескадрильї | 2,6 | |---+--------------------------------------+---------------------| |22.|Командир ПС | 2,02 | |---+--------------------------------------+---------------------| |23.|Другий пілот | 1,8 | |---+--------------------------------------+---------------------| |24.|Інструктор-пілот | 2,02 | |---+--------------------------------------+---------------------| |25.|Інструктор-льотчик-методист | 2,02 | |---+--------------------------------------+---------------------| |26.|Штурман авіаційної ескадрильї | 2,02 | |---+--------------------------------------+---------------------| |27.|Штурман-інструктор | 1,85 | |---+--------------------------------------+---------------------| |28.|Штурман | 1,8 | |---+--------------------------------------+---------------------| |29.|Інженер-інструктор бортовий | 1,72 | |---+--------------------------------------+---------------------| |30.|Інженер бортовий | 1,67 | |---+--------------------------------------+---------------------| |31.|Бортмеханік | 1,67 | |---+--------------------------------------+---------------------| |32.|Інструктор-радист бортовий | 1,35 | |---+--------------------------------------+---------------------| |33.|Бортрадист | 1,3 | |---+--------------------------------------+---------------------| |34.|Старший бортпровідник | 1,25 | |---+--------------------------------------+---------------------| |35.|Бортпровідник | 1,2 | |---+--------------------------------------+---------------------| |36.|Бортоператор | 1,2 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Підприємства встановлюють для своїх працівників за
відповідними посадами коефіцієнти в залежності від характеру
роботи, напруженості виробничого процесу та фінансових
можливостей, але не менш ніж наведені вище.

Додаток N 5
до Угоди на 2011 рік

МІНІМАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень місячних посадових окладів
працівників загальних (наскрізних) професій
підприємств і організацій авіаційної
промисловості України до тарифної ставки
робітника першого розряду четвертої сітки

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування професій | Мінімальні | | | | коефіцієнти | |---+--------------------------------------+---------------------| |1. |Гардеробник, кур'єр, кубівник, сторож,| 1,0 | | |прибиральник службових | | | |приміщень, опалювач, швейцар | | |---+--------------------------------------+---------------------| |2. |Завідувач: канцелярії, центрального | 1,63 | | |складу; старший товарознавець | | |---+--------------------------------------+---------------------| |3. |Завідувач машинописного бюро; старші: | 1,50 | | |касир, інкасатор, інспектор; | | | |товарознавець; перекладач-дактилолог; | | | |стенографістка I категорії, коректор | | | |(коригування текстів) | | |---+--------------------------------------+---------------------| |4. |Касир, інкасатор, інспектор; | 1,38 | | |завідувачі: архіву, господарства, | | | |складу, копіювально-розмножувального | | | |бюро, фотолабораторії; стенографістка | | | |II категорії, друкарка I категорії, | | | |комплектувальник товарів | | |---+--------------------------------------+---------------------| |5. |Друкарка II категорії, | 1,25 | | |секретар-стенографістка; диспетчер | | | |з відпуску готової продукції, | | | |експедитор з перевезень вантажів, | | | |таксувальник, старший табельник, | | | |секретар навчальної частини | | | |(диспетчер), секретар незрячого | | | |фахівця, апаратник хімічного чищення | | | |спецодягу, водій самохідних механізмів| | |---+--------------------------------------+---------------------| |6. |Секретар-друкарка, агент з постачання,| 1,13 | | |рахівник, кресляр, діловод, | | | |архіваріус, калькулятор, експедитор, | | | |завідувач камери схову, нарядник, | | | |обліковець, табельник, копіювальник, | | | |статистик, робітник з обслуговування | | | |лазні, точильник, прибиральник | | | |виробничих приміщень, | | | |прибиральник територій, носій, | | | |вагар, возій, двірник | | |---+--------------------------------------+---------------------| |7. |Інструктор виробничого навчання | 1,76 | | |робітників масових професій | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають
вищу освіту, встановлюються на рівні окладів економістів
1 категорії, а товарознавцям, які мають вищу освіту - на рівні
окладів економістів (без категорії).

Додаток N 6
до Угоди на 2011 рік

МІНІМАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень місячних тарифних ставок (окладів)
робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних
роботах на підприємствах і в організаціях
авіаційної промисловості України, до тарифної ставки
робітника першого розряду четвертої сітки

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування професій, робіт | Мінімальні | | | | коефіцієнти | |---+--------------------------------------+---------------------| |1. |При навантаженні (розвантаженні) | 2,16 | | |в гарячому стані металу, агломерату | | | |і шлаку; при навантаженні | | | |(розвантаженні) руди, пека, вугілля, | | | |вугільного брикету, креозиту, подової | | | |та анодної маси, азбесту, негашеного | | | |вапна, мінеральної вати, цементу; | | | |при навантаженні (розвантаженні | | | |в судна шкідливих для здоров'я | | | |вантажів, вантажів, що змерзлися, | | | |і вантажів з вагою одного місця | | | |більш як 50 кг: | | | |1) вантажники | | | |2) вантажники, механізатори (докери - | | | |механізатори) комплексної бригади | | | |на навантажувально-розвантажувальних | | | |роботах, що обслуговують: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |- найважливіші морські порти | 2,61 | | |і прикордонні залізничні станції, | | | |які переробляють | | | |експортно-імпортні вантажі; | | | |--------------------------------------+---------------------| | |- інші морські порти, річкові порти, | 2,37 | | |залізничні станції, підприємства | | | |і організації інших галузей | | |---+--------------------------------------+---------------------| |2. |При навантаженні (розвантаженні) | | | |в залізничні вагони, автомобілі | | | |та інший рухомий склад шкідливих | | | |для здоров'я вантажів, вантажів, | | | |що змерзлися, і вантажів з вагою | | | |одного місця більш як 50 кг; | | | |при навантаженні (розвантаженні) | | | |в судна інших вантажів: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1) вантажники | 1,96 | | |2) вантажники, механізатори (докери - | | | |механізатори) комплексної бригади | | | |на навантажувально-розвантажувальних | | | |роботах, що обслуговують: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |- найважливіші морські порти | 2,37 | | |та прикордонні залізничні станції, | | | |що переробляють | | | |експортно-імпортні вантажі | | | |--------------------------------------+---------------------| | |- інші морські порти, річкові порти, | 2,16 | | |залізничні станції, підприємства | | | |та організації інших галузей | | |---+--------------------------------------+---------------------| |3. |При навантаженні (розвантаженні) | | | |у залізничні вагони, автомобілі | | | |та інший рухомий склад інших вантажів;| | | |на внутрішньоскладській | | | |переробці вантажів: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |1) вантажники | 1,78 | | |2) вантажники, механізатори (докери - | | | |механізатори) комплексної бригади | | | |на навантажувально-розвантажувальних | | | |роботах, що обслуговують: | | | |--------------------------------------+---------------------| | |- найважливіші морські порти | 2,16 | | |та прикордонні залізничні станції, | | | |що переробляють | | | |експортно-імпортні вантажі; | | | |--------------------------------------+---------------------| | |- інші морські порти, річкові порти, | 1,96 | | |залізничні станції, підприємства | | | |та організації інших галузей | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Вантажники, механізатори - робітники комплексних
бригад 4 класу кваліфікації, які виконують
навантажувально-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів
комплексної механізації і які суміщають професії вантажника
і механізатора; оплата праці робітників комплексних бригад за час
виконання ними робіт, пов'язаних з технічним обслуговуванням і
профілактичним ремонтом навантажувально-розвантажувальних машин та
устаткування здійснюється із розрахунку коефіцієнта не нижче 2,37.

Додаток N 7
до Угоди на 2011 рік

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ
доплат і надбавок, які встановлюються
працівникам підприємств і організацій
авіаційної промисловості України

------------------------------------------------------------------ | Назва доплат | Розміри доплат та надбавок | | і надбавок | | |---------------------+------------------------------------------| |1. Доплати: | | |---------------------+------------------------------------------| |1.1. За суміщення |доплати одному працівнику максимальними | |професій (посад) |розмірами не обмежуються і визначаються | | |наявністю одержаної економії за тарифними | | |ставками і окладами суміщуваних | | |працівників. | |---------------------+------------------------------------------| |1.2. За розширення |доплати одному працівнику максимальними | |зони обслуговування |розмірами не обмежуються і визначаються | |або збільшення обсягу|наявністю одержаної економії за тарифними | |робіт |ставками і окладами, які б могли | | |виплачуватися за умови нормативної | | |чисельності працівників | |---------------------+------------------------------------------| |1.3. За виконання |до 100 відсотків тарифної ставки (окладу) | |обов'язків тимчасово |відсутнього працівника | |відсутнього | | |працівника | | |---------------------+------------------------------------------| |1.4. За роботу у |за роботу у важких і шкідливих умовах | |важких і шкідливих та|праці - 4, 8, 12 відсотків тарифної ставки| |особливо важких і |(посадового окладу) за роботу в особливо | |особливо шкідливих |важких і особливо шкідливих умовах праці -| |умовах праці(*) |16, 20, 24 відсотків тарифної ставки | | |(посадового окладу) | |----------------------------------------------------------------| |_______________ | |Примітка (*). - до розроблення і затвердження Переліку робіт | |з важкими та шкідливими, особливо важкими та особливо шкідливими| |умовами праці Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог | |статті 100 КЗпП України ( 322-08 ) доплати за роботу | |із шкідливими умовами праці можуть здійснюватись | |за рахунок власних коштів підприємств. | |На підприємствах з виробництва літальних апаратів застосовується| |Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України | |від 02.04.2009 р. N 307 ( 307-2009-п ). | |----------------------------------------------------------------| |1.5. За інтенсивність|до 12 відсотків тарифної ставки | |праці робітників, що | | |працюють на | | |конвеєрах, поточних | | |та автоматичних | | |лініях | | |---------------------+------------------------------------------| |1.6. За роботу в |до 40 відсотків годинної тарифної ставки | |нічний час (з 22.00 |(посадового окладу) за кожну годину роботи| |до 6.00) |в цей час, але не менше ніж 35 відсотків | |---------------------+------------------------------------------| |1.7. За роботу у |20 відсотків годинної тарифної ставки | |вечірній час - з |(посадового окладу) за кожну годину роботи| |18.00 до 22.00 (при |в цей час | |багатозмінному | | |режимі) | | |---------------------+------------------------------------------| |1.8. На період |підвищення відрядних розцінок | |освоєння нових норм |до 20 відсотків, підвищення тарифних | |трудових затрат |ставок до 10 відсотків | |---------------------+------------------------------------------| |1.9. За керівництво |Чисельність |У відсотках від | |бригадою (бригадиру, |робітників: |тарифної ставки | |не звільненому від | |найвищого розряду, | |основної роботи) | |присвоєного | | | |робітнику бригади | | |---------------------+--------------------| | |від 5 до 10 чоловік | 15 | | |---------------------+--------------------| | |понад 10 чоловік | 25 | | |---------------------+--------------------| | |понад 25 чоловік | 35 | |---------------------+------------------------------------------| | |Примітка. Ланковим, якщо чисельність ланки| | |перевищує 5 чол., встановлюється доплата | | |в розмірі до 50 відсотків відповідної | | |доплати бригадиру. | |---------------------+------------------------------------------| |1.10. За роботу з |до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) | |ненормованим робочим |за відпрацьований час | |днем водіям | | |автотранспортних | | |засобів, автомобілів | | |експедицій і | | |вишукувальних партій | | |(ст. 17 Закону | | |України "Про оплату | | |праці" ( 108/95-ВР ),| | |Угода Мінтрансу | | |України) | | |---------------------+------------------------------------------| |1.11. За знання |10 відсотків тарифної ставки (окладу) | |і застосування | | |іноземної мови | | |---------------------+------------------------------------------| |1.12. За науковий | | |ступінь: | | |---------------------+------------------------------------------| |доктора наук |20 відсотків посадового окладу (окладу) | |---------------------+------------------------------------------| |кандидата наук |15 відсотків посадового окладу (окладу) | |---------------------+------------------------------------------| |1.13. За вчене | | |звання: | | |---------------------+------------------------------------------| |старшого наукового |25 відсотків посадового окладу (окладу) | |співробітника | | |---------------------+------------------------------------------| |професора |33 відсотки посадового окладу (окладу) | | |якщо підприємство здійснює | | |науково-дослідну, науково-виробничу | | |та науково-технічну діяльність. | |---------------------+------------------------------------------| |1.14. За почесне або |20 відсотків посадового окладу (окладу). | |спортивне звання | | |---------------------+------------------------------------------| | |Примітка до пп. 1.12, 1.13. - доплати | | |проводяться у разі, коли діяльність | | |працівника за профілем збігається з | | |наявним ступенем, почесним або спортивним | | |званням. | |---------------------+------------------------------------------| |2. Надбавки | | |---------------------+------------------------------------------| |2.1. За високу |диференційовані надбавки до тарифних | |професійну |ставок робітників: | |майстерність |3 розряду - 12 відсотків | | |4 розряду - 16 відсотків | | |5 розряду - 20 відсотків | | |6 і більш високих розрядів - 24 відсотки | |---------------------+------------------------------------------| |2.2. За високі |до 50 відсотків посадового окладу | |досягнення у праці |(ставки) | |---------------------+------------------------------------------| |2.3. За виконання |до 50 відсотків посадового окладу | |особливо важливої |(ставки) | |роботи на певний | | |термін (перелік робіт| | |визначається | | |колективним | | |договором) | | |---------------------+------------------------------------------| |2.4. За класність |водіям II класу - 10 відсотків, | |водіям |водіям I класу - 25 відсотків встановленої| |автотранспортних |тарифної ставки за відпрацьований час | |засобів |водієм | |---------------------+------------------------------------------| |2.5. За класність |за II клас -15 відсотків; | |кваліфікації |за I клас - 40 відсотків до посадового | |працівникам льотного |окладу відповідного працівника | |і льотно- |III-го класу | |інструкторського | | |складу екіпажів | | |повітряних суден | | |(літальних апаратів) | | |---------------------+------------------------------------------| |2.6. За роботу |розмір надбавки до посадових окладів | |в умовах режимних |(тарифних ставок) визначається відповідно | |обмежень |до п. 2 та п. 3 Положення про види, | | |розміри і порядок надання компенсації у | | |зв'язку з роботою, яка передбачає доступ | | |до державної таємниці, | | |затвердженого постановою Кабінету | | |Міністрів України від 15.06.94 р. N 414 | | |( 414-94-п ). | |---------------------+------------------------------------------| | |Примітка. Надбавки до посадових окладів | | |(тарифних ставок) за роботу в умовах | | |режимних обмежень встановлюються зверх | | |інших доплат і надбавок, які встановлені | | |на підприємстві. | |---------------------+------------------------------------------| |2.7. За стаж наукової|- понад 3 роки - 10 відсотків | |роботи: |- понад 10 років - 20 відсотків | | |- понад 20 років - 30 відсотків | | |до посадового окладу (встановлювати | | |відповідно до постанови Кабінету Міністрів| | |України від 14.04.2004 р. N 494) | | |( 494-2004-п ) | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 8
до Угоди на 2011 рік

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників підприємств
та організацій авіаційної промисловості України
з ненормованим робочим днем

Керівники підприємств і організацій, які працюють не за
контрактом, їх заступники, помічники Головні інженери та їх заступники Головні: технологи, металурги, конструктори, механіки,
енергетики, контролери, інші головні професіонали і фахівці та їх
заступники Начальники цехів, управлінь, служб та їх заступники Начальники усіх відділів та їх заступники Начальники секторів, бюро, груп усіх найменувань Начальники: дільниці, зміни, випробувальної станції,
виробництва, драги Начальник центральної заводської лабораторії; начальник
(завідувач) лабораторії; старші лаборанти Провідні і старші інженери усіх спеціальностей; провідні
конструктори, технологи, архітектори; провідні і старші економісти
усіх спеціальностей, старші диспетчери Інженери усіх спеціальностей та категорій, конструктори,
художники-конструктори (дизайнери), художники, архітектори,
технологи, економісти усіх спеціальностей, фізики, хіміки,
соціологи, агрономи, зоотехніки, геодезисти, топографи,
картографи, диспетчери, нормувальники гірничі Старші майстри, майстри; майстри: контрольні, гірничі,
шляхові; маркшейдери Механіки, енергетики, електромеханіки Техніки усіх спеціальностей та категорій, старші техніки Головні бухгалтери та їх заступники, бухгалтери усіх
категорій, бухгалтери Старші: касири, табельники, інспектори, товарознавці; касири,
табельники, інспектори, товарознавці Завідувачі: технічного архіву, архіву, канцелярії,
машинописного бюро, гуртожитку, господарства, центрального складу,
складу, копіювально-розмножувального бюро Коменданти; вихователі гуртожитку Юрисконсульти усіх категорій Начальники штабу цивільної оборони Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського),
директор (завідувач) позашкільного закладу Експедитори Друкарки усіх категорій, секретарі-стенографістки Капітани та їх помічники Водії автотранспортних засобів Наукові працівники (головний, провідний, старший, молодший
науковий співробітник).

Додаток N 9
до Угоди на 2011 рік

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку регулювання фондів оплати праці,
умов їх зростання та встановлення міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці
(схвалені на засіданні колегії Мінпраці України,
протокол N 4 від 04.04.97 р.)

1. Законом ( 108/95-ВР ) передбачено, що у галузевих угодах
мають бути визначені умови зростання фондів оплати праці та
міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці. У колективних договорах мають бути визначені механізм
формування фонду оплати праці, умови його регулювання, а також
міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці.
2. Умови зростання фондів оплати праці на галузевому рівні
можуть бути: - зростання обсягів виробництва; - зростання продуктивності праці; - зниження витрат на 1 грн. собівартості продукції та ін. При цьому необхідно передбачити, у яких розмірах збільшується
фонд оплати праці при підвищенні ефективності роботи підприємств,
що може бути визначено через прирістні нормативи. Для визначення
розміру розрахункової величини фонду оплати праці може
застосуватися базовий фонд оплати праці, що склався у попередньому
періоді (році) з урахуванням фактичних фінансових можливостей
підприємства та нормативу його приросту. Норматив приросту цього
фонду може бути визначений в розмірі не більше одного відсотка за
кожен відсоток зростання обсягів виробництва, продуктивності праці
або зниження витрат на 1 грн. продукції тощо.
3. При визначенні умов регулювання фондів оплати праці на
рівні підприємства при укладанні колективного договору предметом
переговорів має бути: - розмір тарифної ставки робітника першого розряду, яка є
основною для побудови тарифної системи оплати праці, і
встановлюється виходячи з фінансових можливостей підприємства, але
не нижче встановленого розміру для галузі (підгалузі); - значення мінімальних і максимальних посадових окладів по
кожній посаді виходячи з міжпосадових співвідношень в оплаті
праці; - механізм формування і регулювання фонду в оплаті праці. Регулювання розмірів фонду оплати праці на підприємстві може
здійснюватися шляхом встановлення: - нормативного співвідношення темпів приросту середньої
заробітної плати та продуктивності праці; - нормативного співвідношення темпів приросту фонду оплати
праці і обсягів продукції, робіт, послуг. Розміри коштів на оплату праці можуть формуватися кількома
способами: - на основі приростних нормативів за кожну одиницю показника,
прийнятого для оцінки діяльності підприємства або за нормативом на
одиницю продукції у натуральному виразі. Приріст фонду оплати праці доцільно ув'язувати не тільки з
показниками, які характеризують обсяги виробництва, але і з
основними якісними показниками, зростанням продуктивності праці,
зниженням витрат на 1 грн. продукції. Формування фонду оплати праці на основі нормативів його
приросту за кожну одиницю покращення показників, прийнятих для
оцінки діяльності підрозділу, може здійснюватися таким чином:
(100 + H1 х E1 + H2 х E2 + H3 х E3)
ФОП = ФОПбаз. х -------------------------------------
100
де ФОПбаз. - фонд оплати праці у попередньому періоді; H1, H2, H3 - нормативи приросту фонду оплати праці відповідно
за приріст обсягів виробництва, продуктивності праці та зниження
витрат на 1 грн. продукції; E1, E2, E3 - відповідно приріст обсягів виробництва,
продуктивності праці, зниження витрат на 1 грн. продукції - на основі використання рівневого нормативу може
здійснюватися таким чином: - ФОП = H х О, де H - норматив фонду оплати праці на одиницю продукції у
натуральному виразі або на одиницю обсягу, прийнятого для
обчислення продуктивності праці; - О - обсяг виробництва; - прямим розрахунком за нормативами трудомісткості
і середньої заробітної плати. При формуванні фонду оплати праці прямим розрахунком за
нормативами трудомісткості необхідно врахувати зниження
технологічної трудомісткості, перш за все, за рахунок заходів щодо
удосконалення технічних і організаційних умов виробництва. При
цьому необхідно передбачити збільшення.
4. Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті
праці Предметом переговорів на галузевому рівні мають бути тарифні
сітки і шкали співвідношень мінімальних посадових окладів
(окладів) керівників, професіоналів, фахівців, технічних
службовців та робітників. При встановленні міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень в оплаті праці необхідно враховувати кваліфікаційний
рівень працівників, умови роботи, інтенсивність, складність і
відповідальність виконуваних робіт. У народному господарстві України поширена, в основному,
шестирозрядна тарифна сітка із співвідношенням мінімального та
максимального розмірів тарифних ставок 1:1,8. У машинобудуванні,
чорній металургії, електроенергетиці на окремих роботах
застосовується восьмирозрядна тарифна сітка із співвідношенням
1:2; 1:2,3; 1:1,9 відповідно. Міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців можуть
встановлюватися по відношенню до розміру посадового окладу
техніка. Крім наведеного підходу до встановлення співвідношень в
оплаті праці може бути запропонована єдина тарифна система, яка
охоплює усі категорії працівників підприємств. При цьому
співвідношення між мінімальним і максимальним значенням можуть
встановлюватися від 1:4 до 1:7 залежно від галузі (підгалузі).

Додаток N 10
до Угоди на 2011 рік

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про умови виплати винагороди (відсоткової
надбавки) за вислугу років працівникам
авіаційної промисловості України
(затверджено Мінпромполітики України,
Асоціацією "Укравіапром" та ЦК Профспілки
авіабудівників України від 26.11. - 29.11.2004 р.,
із змінами і доповненнями, прийнятими у 2006 році)

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
оплату праці" ( 108/95-ВР ) з метою закріплення кваліфікованих
кадрів, підвищення мотивації роботи в авіаційній промисловості
України та додаткового матеріального стимулювання працівників
галузі. Положенням визначається порядок та умови виплати винагороди
за вислугу років працівникам підприємств і організацій авіаційної
промисловості України. Положення поширюється на підприємства і організації
авіаційної промисловості України (далі - підприємства), незалежно
від їх підпорядкування та форм власності, і є для них типовим. Підприємства, на основі цього Положення можуть (при
необхідності) розробляти та впроваджувати, на умовах колективних
договорів, власні положення про виплату винагороди за вислугу
років.
1. Розміри та умови виплати винагороди
1.1. Винагорода за вислугу років виплачується у вигляді
щомісячної надбавки до тарифної ставки (посадового окладу).
1.2. Сума надбавки конкретному працівникові нараховується у
відсотках тарифної ставки (посадового окладу), в залежності від
стажу роботи, та виплачується щомісяця у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ |Безперервний стаж роботи, що дає| Мінімальний розмір щомісячної | |право на одержання винагороди за| надбавки у відсотках місячної | | вислугу років | тарифної ставки | | | (посадового окладу) | |--------------------------------+-------------------------------| | від 1 до 3 років | 5,0 | |--------------------------------+-------------------------------| | від 3 до 5 років | 6,7 | |--------------------------------+-------------------------------| | від 5 до 10 років | 8,3 | |--------------------------------+-------------------------------| | від 10 до 15 років | 10,0 | |--------------------------------+-------------------------------| | від 15 до 20 років | 12,0 | |--------------------------------+-------------------------------| | від 20 до 25 років | 14,0 | |--------------------------------+-------------------------------| | понад 25 років | 16,0 | ------------------------------------------------------------------
1.3. Зазначені вище розміри є орієнтиром для підприємств при
розробці своїх положень, у яких вони можуть встановлювати інші
терміни виплати (квартал, півріччя, або рік), а також більші
розміри надбавок.
1.4. Виплата надбавок, відповідно до п. 5.6.1 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (із змінами
і доповненнями від 22 травня 1997 р. N 283/97-ВР) ( 283/97-ВР ),
відносяться на валові витрати.
2. Визначення стажу роботи,
який дає право на отримання винагороди
2.1. До стажу роботи, який дає право на одержання винагороди,
зараховується увесь час безперервної роботи на підприємствах
авіаційної промисловості, а також час, коли працівник фактично не
працював, але за ним, згідно із законодавством, зберігалося місце
роботи, посада та заробітна плата (повністю, або частково).
2.2. Документами для визначення стажу роботи є трудова книжка
та інші документи, які, відповідно до законодавства, підтверджують
стаж роботи.
2.3. В стаж безперервної роботи, що дає право на одержання
винагороди за вислугу років, включається також: а) період дійсної строкової військової (альтернативної)
служби працівника, якщо він був призваний на службу з підприємства
галузі і був прийнятий на роботу на підприємство галузі впродовж
шести місяців після звільнення в запас; б) період навчання працівника, за направленням підприємства,
на курсах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів з відривом від виробництва, якщо після їх закінчення
працівник повернувся на підприємство, з якого отримав направлення; в) період роботи працівника за межами України, якщо перед
службовим направленням за кордон він працював на підприємстві
галузі, та, впродовж двох місяців після повернення із-за кордону,
приступив до роботи на підприємстві галузі; г) період відпусток працівника по вагітності, пологах і по
догляду за дитиною, наданих відповідно до законодавства; д) період роботи працівника на виборних посадах в державних
та профспілкових органах, якщо безпосередньо за цією роботою
наставала робота на підприємстві галузі.
2.4. Стаж роботи, що дає право на отримання винагороди за
вислугу років, не переривається, але час перерви у цей стаж не
зараховується у таких випадках: а) при прийнятті на роботу, вперше після виходу на пенсію,
пенсіонерів, раніше звільнених на пенсію за віком, якщо вони
раніше отримували винагороду за вислугу років. Пенсіонерам, які
після звільнення працювали на інших підприємствах, стаж
нараховується з моменту нового прийняття на підприємство; б) при прийнятті на роботу працівника після закінчення вищого
або професійно-технічного закладу освіти, якщо працівник
безпосередньо перед вступом до закладу освіти працював на
підприємстві; в) при прийнятті на роботу протягом місяця після закінчення
інвалідності чи хвороби, яка продовжувалась більше чотирьох
місяців та викликала звільнення, якщо працівник до настання
інвалідності працював на підприємстві авіаційної промисловості; г) при прийнятті на роботу працівників даного чи інших
підприємств галузі, звільнених у зв'язку із скороченням штатів,
ліквідацією підприємств, якщо перерва у роботі не перевищує одного
місяця (не враховуючи часу на переїзд, а також часу перебування на
обліку у службі працевлаштування).
2.5. Працівник позбавляється права на отримання винагороди за
вислугу років у випадках: а) систематичного невиконання своїх посадових обов'язків,
покладених на нього згідно з трудовим договором, посадовою
інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку; б) прогулу без поважних причин, а також появи на роботі в
нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; в) вступу в дію вироку суду, згідно з яким працівник був
засуджений до ув'язнення, виправних робіт (не на місці своєї
роботи) і виключає можливість виконання ним своїх службових
обов'язків; г) втрати довіри з боку адміністрації до посадової особи, яка
несе матеріальну відповідальність за кошти або матеріальні
цінності; д) звільнення з роботи, як дисциплінарне покарання.
2.6. Позбавлення права на отримання винагороди за вислугу
років у випадках, що наведені у п. 2.5 цього Положення,
оформлюється наказом по підприємству, погодженим з профспілковим
комітетом Профспілки авіабудівників України, з обов'язковим
наведенням підстав і причин для такого наказу.
2.7. Безперервний стаж роботи для виплати винагороди за
вислугу років визначається комісією підприємства, яка створюється
з керівників (працівників) економічної, юридичної, кадрової служб
підприємства, за участю представника (представників)
профспілкового комітету Профспілки авіабудівників України, та
оформлюється відповідним протоколом (див. додаток). Склад комісії
затверджується наказом керівника підприємства, за погодженням з
профспілковим комітетом. Відповідальність за організацію роботи комісії і оформлення
всіх матеріалів комісії покладається, як правило, на кадрову
службу підприємства.
2.8. У разі незгоди працівника з рішенням комісії щодо
встановлення безперервного стажу роботи питання розглядається у
порядку, передбаченому законодавством для розгляду індивідуальних
трудових спорів.
2.9. За необхідністю підприємства можуть самостійно приймати
додаткові рішення про збереження безперервного стажу роботи для
призначення і виплати винагороди за вислугу років працівникам при
їх переході з одного підприємства на інше.
2.10. Підприємствам також надається право розробляти інші
положення щодо стимулювання своїх працівників, до яких можна
включати і виплату надбавки за безперервний стаж, але розмір цієї
надбавки не може бути менший ніж той, що регламентується даним
положенням.
3. Нарахування та виплата винагороди
3.1. Винагорода нараховується і виплачується за час,
відпрацьований за табелем, а також за невідпрацьований час,
протягом якого за працівниками, згідно із законодавством та на
умовах колективного договору, зберігається повністю або частково
заробітна плата. При цьому час, за який нараховується винагорода, не може
перевищувати встановленої тривалості робочого часу за повний
відпрацьований місяць.
3.2. При здобутті працівником протягом місяця права на
отримання винагороди виплата провадиться з 1 числа наступного
місяця.
3.3. Винагорода враховується при розрахунку середньої
заробітної плати.
3.4. Винагорода включається до суми заробітку, виходячи з
якої нараховується пенсія, а також відшкодовується працівнику
шкода, заподіяна його здоров'ю у зв'язку з виконанням ним трудових
обов'язків на підприємствах галузі.
3.5. Якщо протягом періоду, за який виплачується винагорода,
працівник переводився з однієї посади на іншу, з одного підрозділу
до іншого цього ж підприємства, винагорода виплачується
пропорційно відпрацьованому ним часу на кожному робочому місці,
виходячи з відповідної тарифної ставки (посадового окладу).
3.6. При тимчасовому заміщенні в межах підприємства
винагорода нараховується тільки до тарифної ставки (посадового
окладу) за основною посадою (місцем роботи).
3.7. Винагорода не нараховується працюючим за сумісництвом,
тимчасовим працівникам (крім працівників, які працюють тимчасово
на час відсутності жінок, що знаходяться у відпустках по
вагітності, пологах і догляду за дитиною).
3.8. Працівник, звільнений за власним бажанням, має право на
отримання винагороди, якщо він відпрацював повний розрахунковий
період. Працівникові, звільненому з інших поважних причин
(скорочення штатів, вихід на пенсію, тощо), винагорода
нараховується та виплачується пропорційно фактично відпрацьованому
часу.

Додаток N 11
до Угоди на 2011 рік

ПОЛОЖЕННЯ
про Рейтингову оцінку соціально-економічної
діяльності підприємств і організацій авіаційної
промисловості України
(в редакції 2010 року)

I. Загальні положення
1.1. Це положення вводиться з метою здійснення об'єктивної
періодичної оцінки соціально-економічного стану справ на
підприємствах та в організаціях авіаційної промисловості України,
а також для морального та матеріального стимулювання працівників
та профспілкових активістів підприємств, які посіли призові місця
у підведенні підсумків.
1.2. У підведенні підсумків беруть участь підприємства та
організації усіх форм власності та підпорядкування, первинні
профспілкові організації яких входять у Профспілку авіабудівників
України (ПАУ) і в яких утворені та діють профспілкові комітети. При цьому участь беруть тільки підприємства і організації,
які мають статус самостійної юридичної особи (крім підприємств, що
є окремо розташованими структурними підрозділами або структурними
одиницями головного підприємства). Для більш об'єктивної порівняльної оцінки підприємства
і організації галузі поділяються на три групи: - група А - промислові підприємства авіаційної тематики; - група Б - інші підприємства та організації, як правило,
неавіаційної тематики. - група В - наукові та проектно-конструкторські організації
авіаційної тематики
1.3. Призові місця визначаються за умовами підведення
підсумків, наведеними нижче.
II. Умови підведення підсумків соціально-економічної
діяльності
2.1. Підсумки соціально-економічної діяльності підприємств та
організацій підводяться щоквартально, не пізніше 2-х місяців після
закінчення кварталу. Одночасно з підсумками за IV-й квартал
підводяться підсумки за рік, що закінчився.
2.2. Підведення підсумків проводиться на черговому засіданні
Президії ЦК ПАУ, за участю представників Мінпромполітики України
та асоціації "Укравіапром".
2.3. Основою для підведення підсумків є зведений
(рейтинговий) соціально-економічний показник діяльності,
розрахований за формулою: а) для ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ:
Rсед = S М (М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6 + М7 +
М8 + М9 + М10), де:
- Rсед - зведений рейтинг соціально-економічної діяльності
(місце) підприємства, яке визначається шляхом "зворотної"
відповідності, тобто чим більше сума місць (М1 + М2 + М3 + М4 +
М5 + М6 + М7 + М8 + М9 + М10), тим нижче рейтинг (місце); - S М - арифметична сума місць за окремими показниками; - М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9, М10 - місця, які
займають підприємства серед усіх підприємств - учасників у
підведенні підсумків, по одному із окремих показників діяльності
(К , К , К , К , К , К , К , К , К , К ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
При цьому місця М1, М2, М3, М4, М6, М7, М9, М10 визначаються
шляхом "прямої" відповідності, тобто чим більше значення показника
К (К , К , К , К , К , К , К , К ), тим вище зайняте місце. 1 2 3 4 6 7 9 10 М5, М8 - визначаються шляхом "зворотної" відповідності, тобто
чим більше значення показників К , К , тим нижче місце.
5 8 Розрахунок окремих показників: К - обсяг товарної продукції, виробленої на підприємстві у 1 звітному періоді, в перерахунку на одного працюючого, в грн.,
визначається:
1
ОТП (грн.),
К = --------------, де: 1 1
Ч шт
1
ОТП - обсяг виробництва товарної продукції на підприємстві
за звітний період;
1
Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період.
К - рівень реалізації продукції, у відсотках, визначається: 2
ОРП (грн.)
К = ------------- х 100%, де: 2 1
ОТП (грн.)
ОРП - обсяг реалізованої продукції на підприємстві за звітний
період;
1 ОТП - обсяг товарної продукції, виробленої на підприємстві
за звітний період. Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року.
Примітка. Якщо для підприємства показник дорівнює або
перевищує 100 відсотків, такому підприємству визначається перше
місце за цим показником. При цьому підприємство, яке має
максимальне чисельне значення показника, але менше ніж
100 відсотків, займає місце, арифметично наступне за
підприємствами з К > 100 відсотків.
2 У випадку, якщо звітна інформація щодо обсягів реалізації
продукції надійде менше ніж від половини підприємств галузі,
показник К не розраховується.
2
К - ріст обсягів виробництва, у відсотках, визначається: 3
1
ОТП (грн.)
К = ------------- х 100%, де: 3 2
ОТП (грн.)
1
ОТП - обсяг виробництва товарної продукції за звітний
період;
2
ОТП - обсяг виробництва товарної продукції за аналогічний
період попереднього року.
Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року.
Примітка. Для підприємств, у яких значення показника К
1
перевищує середній рівень по групі, місце за показником К
3
незалежно від результатів його підрахунку, визначається як М3 = 1.
К - рівень загрузки працюючих, у відсотках, визначається: 4
Ч екв
К = ------- х 100%, де: 4 1
Ч шт
Ч екв - чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості
за звітний період;
1 Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період. К - комплексний показник стану охорони праці, визначається: 5
К = R оп (S М оп), де: 5
S - знак суми; R оп - зведений рейтинг комплексної оцінки стану охорони
праці на підприємстві, який дорівнює сумі місць за окремими
показниками, а саме: к 1 оп - рівень забезпеченості працюючих засобами
індивідуального захисту, у відсотках; к 4 оп - фактичні витрати на заходи з охорони праці, в
розрахунку на 1 працюючого в штатній чисельності, в грн.; к 5 оп - кількість профспілкових працівників профкому, які
пройшли навчання і атестацію з охорони праці, осіб; к 6 оп - втрати робочого часу по травматизму, на 1000 штатних
працівників, в людино-днях. При цьому місця М 1 оп, М 4 оп, М 5 оп визначаються шляхом
"прямої" відповідності, тобто чим більше значення показників
к 1 оп, к 4 оп, к 5 оп, тим вище зайняте місце. Місце М 6 оп визначається шляхом "зворотньої" відповідності,
тобто чим більше значення показника к 6 оп, тим нижче зайняте
місце. Зведений рейтинг охорони праці R оп визначається за сумою
місць М 1 оп, М 4 оп, М 5 оп, М 6 оп шляхом "зворотньої"
відповідності, тобто чим більше сума місць, тим нижче зайняте
місце. Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року. К - збереження чисельності працюючих, у відсотках, 6 розраховується:
1 2
Ч шт - Ч шт
К = --------------- х 100%, де 6 2
Ч шт
1
Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих в
організації за звітний період;
2
Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих в
організації за період, попередній до звітного.
К - середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, в грн., 7 визначається:
ФОП (грн.)
К = ------------, де: 7 1
Ч шт х n
ФОП - загальний фонд оплати праці на підприємстві за звітний
період;
1 Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період; n - кількість місяців у звітному періоді; К - середня заборгованість із виплат заробітної плати на 8 одного працюючого,в грн.,. визначається:
Зб (грн.)
К = -----------, де: 8 1
Ч шт
Зб - загальна заборгованість із виплати заробітної плати на
підприємстві на кінець звітного періоду;
1 Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період.
Примітка. У випадках нульових значень показника К для
8 декількох підприємств (тобто при відсутності заборгованості із
виплати заробітної плати), таким підприємствам однаково
визначаються перші місця. При цьому підприємство, яке має
мінімальне чисельне значення показника К , займає місце,
8 арифметично наступне за підприємствами з К = 0. Наприклад, при
8 трьох підприємствах, які мають К = 0, усім їм визначається
8 М8 = 1, а підприємству, яке має К > 0, визначається М8 = 4.
8 Підприємство, яке має заборгованість за звітний період, не
може займати призове місце.
К - додаткові соціальні пільги на одного працюючого, в грн., 9 визначається:
СВ + ВССф (грн.)
К = ------------------, де: 9 1
Ч шт
СВ - загальна сума додаткових соціальних виплат на
підприємстві за звітний період; ВССф - загальна сума витрат на утримання власної соціальної
сфери підприємства за звітний період:
1 Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період. Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року. К - рівень відрахувань роботодавцями профспілковим 10 комітетам коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу
роботу, у відсотках, визначається;
ВР (грн.)
К = ------------ х 100%, де: 10 ФОП (грн.)
ВР - обсяг коштів, перерахованих роботодавцем профспілковому
комітету за звітний період, в грн.; ФОП - загальний фонд оплати праці на підприємстві за звітний
період, в грн. Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року. б) для НАУКОВИХ І ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Rсед = S М (М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6 + М7 +
М8 + М9 + М10), де:
- S М - арифметична сума місць за окремими показниками; - Rсед - зведений рейтинг соціально-економічної діяльності
(місце) організації, визначений шляхом "зворотної" відповідності,
тобто чим більше сума місць (М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6 + М7 +
М8 + М9 + М10), тим нижче рейтинг (місце); - М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9, М10 - місця, які
займають організації серед усіх учасників у підведенні підсумків,
по одному із окремих показників діяльності (К , К , К , К , К ,
1 2 3 4 5
К , К , К , К , К )
6 7 8 9 10
При цьому місця М1, М2, М3, М4, М6, М7, М9, М10 -
визначаються шляхом "прямої" відповідності, тобто чим більше
значення показника К (К , К , К , К , К , К , К , К ), тим вище
1 2 3 4 6 7 9 10 зайняте місце.
М5, М8 - визначаються шляхом "зворотної" відповідності, тобто
чим більше значення показників К , К , тим нижче місце;
5 8 Розрахунок окремих показників: К - обсяг виконаних робіт в організації за звітний період в 1 перерахунку на одного працюючого, в грн;
1
ОВР (грн.)
К = -------------, де: 1 1
Ч шт
- ОВР - обсяг виконаних робіт в організації за звітний
період;
1 - Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період. К - рівень реалізації виконаних робіт, у відсотках, 2 визначається:
ОРП (грн.)
К = ------------- х 100%, де: 2 1
ОВР (грн.)
ОРП - обсяг реалізації в організації за звітний період;
1 ОВР - обсяг виконаних робіт в організації за звітний період. Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року.
Примітка. Якщо для організації показник дорівнює або
перевищує 100 відсотків, такій організації визначається перше
місце за показником. При цьому організація, яка має максимальне
чисельне значення показника, але менше ніж 100 відсотків, займає
місце, арифметично наступне за організацією з К > 100 відсотків.
2 У випадку, якщо звітна інформація щодо обсягів реалізації
продукції надійде менше ніж від половини організацій галузі,
показник К не розраховується.
2
К - ріст обсягів виконаних робіт, у відсотках, визначається: 3
1
ОВР (грн.)
К = ------------- х 100%, де: 3 2
ОВР (грн.)
1
ОВР - обсяг виконаних робіт за звітний період;
2
ОВР - обсяг виконаних робіт за аналогічний період
попереднього року.
Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року.
Примітка. Для організацій, у яких значення показника К
1
перевищує середній рівень по групі, місце за показником К ,
3
незалежно від результатів його підрахунку, визначається як М3 = 1.
К - рівень загрузки працюючих, у відсотках, визначається: 4
Ч екв
К = ------- х 100%, де: 4 1
Ч шт
Ч екв - чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості
за звітний період;
1 Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період. К - комплексний показник стану охорони праці, визначається: 5
К = R оп (S М оп), де: 5
S - знак суми;
1 R оп - зведений рейтинг комплексної оцінки стану охорони
праці в організації, який дорівнює сумі місць за окремими
показниками, а саме: к 1 оп - рівень забезпеченості працюючих засобами
індивідуального захисту, у відсотках; к 4 оп - фактичні витрати на заходи з охорони праці, в
розрахунку на 1 працюючого в штатній чисельності, в грн.; к 5 оп - кількість профспілкових працівників профкому, які
пройшли навчання і атестацію з охорони праці, осіб; к 6 оп - втрати робочого часу по травматизму, на 1000 штатних
працівників, в людино-днях. При цьому місця М 1 оп, М 4 оп, М 5 оп визначаються шляхом
"прямої" відповідності, тобто чим більше значення показників
к 1 оп, к 4 оп, к 5 оп, тим вище зайняте місце. Місце М 6 оп визначається шляхом "зворотньої" відповідності,
тобто чим більше значення показника к 6 оп, тим нижче зайняте
місце. Зведений рейтинг охорони праці R оп визначається за сумою
місць М 1 оп, М 4 оп, М 5 оп, М 6 оп шляхом "зворотньої"
відповідності, тобто чим більше сума місць, тим нижче зайняте
місце. Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року. К - збереження чисельності працюючих, розраховується: 6
1 2
Ч шт - Ч шт
К = --------------- х 100%, де 6 2
Ч шт
1
Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих в
організації за звітний період;
2
Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих в
організації за період, попередній до звітного.
К - середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, в грн., 7 визначається:
ФОП (грн.)
К = ------------, де: 7 1
Ч шт х n
ФОП - загальний фонд оплати праці в організації за звітний
період;
1 Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період; n - кількість місяців у звітному періоді. К - середня заборгованість із виплат заробітної плати на 8 одного працюючого, в грн., визначається:
Зб (грн.)
К = -----------, де: 8 1
Ч шт
Зб - загальна заборгованість із виплат заробітної плати в
організації на кінець звітного періоду;
1 Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період.
Примітка. У випадках нульових значень показника К для
7 декількох організацій (тобто при відсутності заборгованості із
виплати заробітної плати), таким організаціям однаково
визначаються перші місця. При цьому організація, яка має
мінімальне чисельне значення показника К , займає місце,
8 арифметично наступне за організаціями з К = 0. Наприклад, при
7 трьох організаціях, які мають К = 0, усім їм визначається М7 = 1,
7 а організації, яка має К > 0, визначається М7 = 4.
7 Організація, яка має заборгованість за звітний період, не
може займати призове місце.
К - додаткові соціальні пільги на одного працюючого, в грн., 9 визначається:
СВ + ВССф (грн.)
К = ------------------, де: 9 1
Ч шт
СВ - загальна сума додаткових соціальних виплат в організації
за звітний період; ВССф - загальна сума витрат на утримання власної соціальної
сфери організації за звітний період;
1 Ч шт - середньооблікова (штатна) чисельність працюючих за
звітний період. Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року. К - рівень відрахувань роботодавцями профспілковим 10 комітетам коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу
роботу, у відсотках, визначається;
ВР (грн.)
К = ------------ х 100%, де: 10 ФОП (грн.)
ВР - обсяг коштів, перерахованих роботодавцем профспілковому
комітету за звітний період, в грн.; ФОП - загальний фонд оплати праці на підприємстві за звітний
період, в грн. Цей показник розраховується 1 раз на рік, за підсумками року.
2.4. Розрахунок зведених (рейтингових) показників виконує
відділ соціально-економічного захисту виконавчого апарату ЦК ПАУ.
2.5. Підприємства щомісячно, до 20 числа, надають до ЦК ПАУ
інформацію, за встановленою формою (N 4 ПАУ), про
техніко-економічні показники роботи у попередньому місяці -
поштою, факсом або телефонограмою.
2.6. За результатами підведення підсумків
соціально-економічної діяльності визначаються три призові місця
(1, 2, 3) переможців, окремо для промислових підприємств та для
наукових і проектно-конструкторських організацій галузі. Підприємствам групи Б визначається тільки одне призове
місце (1). Призові місця затверджуються спільним рішенням ЦК ПАУ,
Мінпромполітики України та "Укравіапрому".
III. Нагородження переможців
3.1. Підприємства і організації, які зайняли призові місця,
нагороджуються відповідними Дипломами, а керівникам цих
підприємств і організацій та головам первинних організацій ПАУ
виплачуються, на умовах колективних договорів, за рахунок коштів
підприємств і організацій, грошові премії у розмірі: - за призове місце за квартал - не менше одного посадового
окладу; - за призове місце за рік - не менше двох посадових окладів. Для підприємств групи Б нагородження Дипломом здійснюється
тільки за I місце і тільки за підсумками року. Преміювання може здійснюватись і за досягнення підприємствами
кращих результатів за одним із основних показників Рейтингу (К ,
1
К , К , К , К ).
3 5 7 9
3.2. На умовах колективних договорів преміюються також
представники адміністрації та профспілкового активу, які зробили
вагомий особистий внесок у забезпечення високих рейтингових
показників підприємств - призерів.

Додаток

КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень до мінімальної заробітної плати
робітників автомобільного транспорту

1. Водії автотранспортних засобів
1.1. Вантажні автомобілі
------------------------------------------------------------------ | Коефіцієнти співвідношень до мінімальної заробітної плати | | по групам автомобілів | |----------------------------------------------------------------| | Вантажо- | 1 група | 2 група | 3 група | | підйомність | бортові | спеціалізовані | автомобілі по | | автомобілів | автомобілі | та спеціальні | перевезенню | | (в тонах) | та | автомобілі: | цементу, | | |автомобілі- | самоскиди, |отрутохімікатів,| | | фургони | цистерни, | трупів, | | | загального | рефрижератори, | безводного | | |призначення | контейнеровози, |аміаку, аміачної| | | | пожежні, | води, | | | | техдопомоги, | загниваючого | | | |снігоочищувальні, | сміття, | | | | поливомийні, | асенізаційних | | | | підмітально- | вантажів | | | | збиральні, | | | | | автокрани, | | | | | автовантажувачі | | | | |та інші, сідельні | | | | |тягачі з причепами| | |---------------+------------+------------------+----------------| |до 1,5 | 1,604 | 1,717 | 1,782 | |---------------+------------+------------------+----------------| |від 1,5 до 3 | 1,717 | 1,782 | 1,931 | |---------------+------------+------------------+----------------| |від 3 до 5 | 1,782 | 1,931 | 2,058 | |---------------+------------+------------------+----------------| |від 5 до 7 | 1,931 | 2,058 | 2,15 | |---------------+------------+------------------+----------------| |від 7 до 10 | 2,058 | 2,15 | 2,323 | |---------------+------------+------------------+----------------| |від 10 до 20 | 2,15 | 2,323 | 2,407 | |---------------+------------+------------------+----------------| |від 20 до 40 | 2,323 | 2,407 | 2,728 | |---------------+------------+------------------+----------------| |від 40 до 60 | 2,407 | 2,726 | - | |---------------+------------+------------------+----------------| |вище 60 | - | 3,545 | - | ------------------------------------------------------------------
1.2. Легкові автомобілі
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий обсяг | Коефіцієнти співвідношень | | | двигуна | до мінімальної заробітної | | | (в літрах) | плати по групам | | | | автомобілів | | | |---------------------------| | | |Загальні | При роботі на | | | | | легкових | | | | | таксомоторах у | | | | | містах з | | | | | чисельністю | | | | | населення | | | | | 500 тисяч осіб | | | | | і більше, на | | | | | санітарних | | | | | автомобілях | | | | | (окрім швидкої | | | | | медичної | | | | | допомоги) | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Особливо малий |до 1,8 | 1,54 | 1,678 | |і малий | | | | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Середній |від 1,8 до 3,5 | 1,602 | 1,781 | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Великий |від 3,5 | 1,678 | 1,857 | ------------------------------------------------------------------
1.3. Автомобілі швидкої медичної допомоги і оперативних
автомобілів із спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля |Робочий обсяг двигуна| К-ти співвідн. до | | | (в літрах) |мін з/пл. по групам | | | | авто | |---------------------+---------------------+--------------------| |Особливо малий |до 1,8 | 1,942 | |і малий | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Середній (а також |від 1,8 до 3,5 | 2,058 | |автобуси спеціальні | | | |і швидкої медичної | | | |допомоги) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Великий (а також |від 3,5 | 2,217 | |автобуси спеціальні | | | |і швидкої медичної | | | |допомоги) | | | ------------------------------------------------------------------
1.4. Автобуси (в тому числі спеціальні)
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля |Габаритна довжина| Коефіцієнти співвідношень | | | автобуса | до мінімальної заробітної | | | (в метрах) | плати по групам | | | | автомобілів | | | |---------------------------| | | |Загальні | При роботі на | | | | | міських та | | | | | екскурсійних | | | | | маршрутах у | | | | | містах з | | | | | чисельністю | | | | | населення | | | | | 500 тисяч осіб | | | | | і більше, на | | | | | санітарних | | | | | автобусах (крім | | | | | швидкої | | | | | допомоги) | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Особливо малий |до 5 | 1,551 | 1,749 | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Малий |від 5 до 6,5 | 1,729 | 1,781 | | |-----------------+---------+-----------------| | |від 6,5 до 7,5 | 1,746 | 1,931 | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Середній |від 7,5 до 9,5 | 1,931 | 2,058 | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Великий |від 9,5 до 11 | 2,058 | 2,166 | | |-----------------+---------+-----------------| | |від 11 до 12 | 2,166 | 2,28 | | |-----------------+---------+-----------------| | |від 12 до 14 | 2,245 | 2,323 | |------------------+-----------------+---------+-----------------| |Особливо великий |від 14 до 16 | 2,323 | 2,615 | | |-----------------+---------+-----------------| | |від 16 до 17 | 2,615 | 2,946 | | |-----------------+---------+-----------------| | |від 17 до 18 | 2,946 | 3,317 | | |-----------------+---------+-----------------| | |вище 18 | 3,317 | 3,734 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Коефіцієнти співвідношень до мінімальної заробітної
плати робітників автомобільного транспорту "Галузевої Угоди між
Міністерством транспорту та зв'язку України, Федерацією
роботодавців транспорту України і спільним представницьким органом
профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового
господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки
працівників транспорту на 2009-2010 роки", зареєстрованій
у Міністерстві праці та соціальної політики України за N 18 від
13.04.2009 р. Тарифна ставка робітника 1 розряду встановлена на рівні
120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Додаток

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ,
які використовуються в галузевій угоді
на 2011 рік

Безпосередня дія Угоди Положення колективного договору поширюються на всіх
працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами
профспілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого
органу, так і для працівників підприємства. Положення Генеральної, Галузевої, регіональної угод діють
безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають
у сфері дії сторін, які підписали угоду.
(Закон України "Про
колективні договори і угоди"
N 3356-XII ( 3356-12 )
від 1 липня 1993 р.)
Основний вид економічної діяльності - вид діяльності
підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану
вартість (або визначений інший критерій). При цьому, вибір
показника для визначення основного виду діяльності, як правило, не
впливає на результат. Якщо на рівні підкласу понад 50% валової
доданої вартості виробляється даним видом діяльності, то
класифікація одиниці визначається цим видом діяльності. У всіх
інших випадках слід дотримуватись визначених правил класифікації
за методом "зверху-вниз" (top down). Другорядний вид економічної діяльності - будь-який інший
(крім основного) вид економічної діяльності статистичної одиниці з
виробництва товарів або надання послуг. Допоміжні види економічної діяльності - види діяльності, які
здійснюються переважно у сфері обслуговування виробництва та
призначаються для використання тільки цією одиницею (управління
підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування,
закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо). Діяльність вважається допоміжною, якщо вона відповідає таким
умовам: а) вона спрямована на обслуговування тільки тієї виробничої
одиниці, до якої вона належить; б) її результати - послуги або вироблені проміжні товари - не
входять до складу кінцевої продукції даної одиниці; в) вона пов'язана з поточними витратами самої одиниці (не
призводить до утворення основного капіталу); г) вона існує в інших подібних за типом виробничих одиницях. Статистичну одиницю, яка здійснює тільки допоміжну діяльність
(наприклад, управління підприємством) класифікують як таку, що
здійснює цю допоміжну діяльність або за основною діяльністю
материнської одиниці. Не відносяться до допоміжних такі види економічної
діяльності: а) виробництво товарів або послуг, які сприяють накопиченню
основного капіталу: наприклад, будівельні роботи, які виконуються
за власний рахунок, слід відносити до секції F "Будівництво" (якщо
про них є дані); б) виробництво продукції, значна частина якої продається на
комерційній основі, навіть якщо частина її споживається у процесі
основної діяльності одиниці; в) виробництво товарів, які у подальшому стають складовою
частиною продукції, яка випускається в результаті основного або
другорядних видів економічної діяльності (наприклад, виготовлення
одним із підрозділів підприємства ящиків для пакування своєї
продукції); г) виробництво енергії, яке здійснюється електростанцією, що
входить до складу підприємства, навіть якщо вся вироблена енергія
споживається головною одиницею; д) закупівля товарів для їх перепродажу без переробки; е) дослідження та розробки, якщо ці види діяльності не є
наданням послуг, що споживаються у виробничому процесі. Ці види діяльності головної одиниці є другорядними, але для
їх обліку можуть бути утворені відповідні статистичні одиниці.
(Класифікатор видів
економічної діяльності
ДК 009:2005 ( va375202-05 ),
чинний від 01.04.2006 р.)
Особи, які визнаються громадянами похилого віку Громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у віці 60 і
жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення
загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року.
(Закон України
"Про основні засади
соціального захисту
ветеранів праці та інших
громадян похилого віку
в Україні"
N 3721-XII ( 3721-12 )
від 16 грудня 1993 року)
Програма економічного і соціального розвитку України -
документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і
соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується
взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої
і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих
на ефективне розв'язання проблем економічного і соціального
розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також
характеризуються очікувані зміни у стані економіки та соціальної
сфери.
(Закон України
"Про державне прогнозування
та розроблення програм
економічного і соціального
розвитку України"
від 23 березня 2000 року
N 1602-III) ( 1602-14 )
Продуктивна зайнятість зайнятість, яка сприяє ефективній діяльності суб'єктів
господарювання та підтриманню фізичних сил і здібностей
працівника, в тому числі за рахунок гарантування державою права на
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
(Проект Закону України
"Про внесення змін
до Закону України
"Про зайнятість населення")
Режим гибкого рабочего времени форма организации рабочего времени, при которой для отдельных
работников или коллективов подразделений предприятия допускается
(в определенных пределах) саморегулирование начала, окончания и
общей продолжительности рабочего дня. При этом требуется полная
отработка установленного законом суммарного количества рабочих
часов в течение принятого учетного периода (рабочего дня, недели,
месяца и др.). Применение режимов гибкого рабочего времени должно
содействовать наиболее целесообразной организации производства и
труда, повышению его дисциплины и эффективности и обеспечивать
наилучшее сочетание экономических, социальных и личных интересов
работников с интересами производства.
(Міністерство праці
та соціальної політики
України, Наказ
"Про затвердження
Методичних рекомендацій
щодо встановлення гнучкого
режиму робочого часу"
від 4 жовтня 2006 року
N 359) ( v0359203-06 )
Роботодавець власник підприємства, установи, організації незалежно від
форми власності, виду діяльності, галузевої належності або
уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка
відповідно до законодавства використовує найману працю.
(ВР України, Закон
"Про професійні спілки,
їх права та гарантії
діяльності" від 15.09.99
N 1045-XIV) ( 1045-14 )
Роботодавець власник підприємства, установи, організації незалежно від
форми власності, виду діяльності та галузевої належності або
уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до
законодавства використовує найману працю.
(ВР України, Закон
"Про організації
роботодавців" від 24.05.2001
N 2436-III) ( 2436-14 )
Роботодавець власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та
господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих
працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах
працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні
іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі
міжнародної), філії та представництва, який використовує працю
найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.
(ВР України, Закон
"Про загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування" від 09.07.2003
N 1058-IV) ( 1058-15 )
Робочий час це час, протягом якого ... (працівник) ... зобов'язаний
виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
(Міністерство транспорту
України, наказ
"Про затвердження Положення
про робочий час
і час відпочинку водіїв
автотранспортних засобів"
від 17 січня 2002 р. N 18)
( z0097-02 )
Система недержавного пенсійного забезпечення це складова частина системи накопичувального пенсійного
забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі
фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами,
у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками
недержавного пенсійного забезпечення додаткових до
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних
виплат.
(Закон України
"Про недержавне пенсійне
забезпечення"
від 09.07.2003 р. N 1057-IV)
( 1057-15 )
Соціальне партнерство система відносин між працівниками, роботодавцями та
виконавчою владою, які виступають сторонами соціального
партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та
інтересів, направлена на врахування інтересів працівників і
роботодавців шляхом взаємних переговорів, консультацій, в
досягненні та укладенні сторонами угод, колективних договорів і в
прийнятті спільних рішень; сторони соціального партнерства - працівники, роботодавці,
органи державного управління та місцевого самоврядування в особі
уповноважених ними представників; форми соціального партнерства - це організаційні, правові і
економічні заходи в сфері соціально-трудових і пов'язаних із ними
економічних відносин та вирішення соціально-трудових конфліктів; працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором у
роботодавця; роботодавець - власник підприємства, установи, організації
незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої
належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка
відповідно до законодавства використовує найману працю.
(Проект Закону України
"Про соціальне партнерство")
Страхування це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових
інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій
(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним
законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом
сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення
коштів цих фондів. Добровільне страхування це страхування, яке здійснюється на основі договору між
страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення
добровільного страхування визначаються правилами страхування, що
встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього
Закону ( 85/96-ВР ). Конкретні умови страхування визначаються при
укладенні договору страхування відповідно до законодавства. Видами добровільного страхування можуть бути: 1) страхування життя; 2) страхування від нещасних випадків; 3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 4) страхування здоров'я на випадок хвороби.
(Закон України
"Про страхування"
N 85/96-ВР ( 85/96-ВР )
від 07.03.96 р.)
Тривалість робочого часу час, протягом якого заінтересовані особи перебувають у
розпорядженні роботодавця чи інших осіб, які мають право вимагати
від них послуги, або протягом якого власники перевізних засобів чи
члени їхніх родин зайняті виконанням за свій рахунок роботи,
пов'язаної з перевізним дорожнім засобом, його пасажирами чи його
вантажем; цей час складається з: 1) часу, присвяченого роботі, яка виконується протягом
пробігу перевізного засобу; 2) часу, витраченого для виконання допоміжної роботи; 3) періодів простої присутності; 4) проміжних періодів відпочинку або перерви у роботі,
припустима тривалість яких встановлюється компетентним органом
влади.
(Конвенція N 67
про тривалість робочого часу
і відпочинку на дорожньому
транспорті від 28.06.1939)
( 993_215 )
Управління господарським товариством 1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють
його органи та посадові особи, склад і порядок обрання
(призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у
визначених законом випадках - учасники товариства. 2. Посадовими особами товариства визнаються голова та члени
виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі
створення ради товариства (спостережної ради) - голова і члени
цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад
встановлюються законом. 3. Посадовими особами господарського товариства не можуть
бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законом несумісною з перебуванням на цих
посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах
заборонено рішенням суду. 4. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними
господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом
та установчими документами товариства.
(Господарський
кодекс України) ( 436-15 )
Фінансовий план державного підприємства відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у
планованому році з метою забезпечення потреб діяльності та
розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, уключаючи
зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів. Фінансовий план складається з таких розділів: джерела формування та надходження коштів; приріст активів підприємства; повернення залучених коштів; витрати, пов'язані з унесенням обов'язкових платежів до
бюджету та державних цільових фондів; покриття збитків минулих періодів.
(Мінекономіки, наказ
"Про затвердження Положення
про порядок складання
річного фінансового плану
державним підприємством"
від 25.12.2000 N 277)
( z0015-01 )
Фахівець людина, яка володіє фаховими (спеціальними) знаннями та
навичками в якій-небудь галузі (сфері) виробництва, науки,
техніки, мистецтва тощо та яка має фах (спеціальність).
(Головне управління
державної служби України,
наказ "Про Довідник типових
професійних характеристик
посад державних службовців
(випуск 76)" від 01.09.99
N 65) ( v0065354-99 )
Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих
підрозділів у промисловості.
(Державний класифікатор
професій 003:2005)
( vb375609-05, vc375609-05 )вгору