Документ n0001561-01, поточна редакція — Прийняття від 03.01.2001

            ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
03.01.2001

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Державним комітетом інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України і Центральним комітетом
профспілки працівників культури України на 2001-2002 роки

I. Сторони, що укладають Угоду та їх повноваження
1.1. Галузева Угода укладена відповідно до Законів України
"Про колективні договори і Угоди" ( 3356-12 ), "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), на підставі укладеної 6 вересня 1999 р. Генеральної
Угоди між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців
України та профспілковими об'єднаннями України на 1999-2000 роки
( n0008697-99 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
05.04.94 р. N 225 ( 225-94-п ) "Про порядок повідомної реєстрації
галузевих і регіональних угод, колективних договорів" між:
з однієї сторони - Державним комітетом інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення України;
з другої сторони - Центральним комітетом профспілки
працівників культури України, який представляє інтереси
працівників галузі і має відповідні повноваження, надані йому
Статутом галузевої профспілки.
1.2. Сторони зобов'язуються визнавати і поважати права кожної
з них, виконувати взяті на себе зобов'язання, нести
відповідальність перед державою і трудовими колективами системи
Державного комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України у порядку, визначеному законодавством
України і цією Угодою.
1.3. Сторони гарантують дотримання чинного законодавства в
сфері трудових відносин, застосуванні соціальних гарантій і пільг
для трудящих, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які раніше
працювали в галузі.
1.4. У випадку реорганізації форм і структур управління
зобов'язання Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України і Центрального комітету
профспілки працівників культури, що випливають з цієї Угоди,
виконують їх правонаступники.
1.5. Норми Угоди обов'язкові для врахування при укладанні
колективних договорів як мінімальні гарантії.
II. Термін дії Угоди
2.1. Галузева угода набирає чинності з дня реєстрації в
Міністерстві праці та соціальної політики України.
2.2. Галузева Угода діє до укладання нової або перегляду цієї
Угоди. При змінах чинного законодавства України до Угоди вносяться
доповнення та відповідні зміни за погодженням Сторін.
2.3. Жодна зі Сторін, які уклали дану угоду, не може протягом
установленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити
виконання взятих на себе зобов'язань. До закінчення терміну дії
Угода не може бути анульована або змінена за взаємною домовленістю
Сторін.
2.4. Суперечки між Сторонами Угоди розглядаються
узгоджувальною комісією, створеною з різною кількістю їх
представників. Рішення комісії приймається при згоді Сторін на
підставі переговорів, оформляється протоколом і має для Сторін
обов'язкову силу.
III. Сфера дії положень Угоди
3.1. Галузева Угода поширюється на всіх працівників, яких на
умовах найму за трудовим договором або контрактом прийнято на
роботу на підприємства, у видавництва, об'єднання,
науково-дослідні інститути системи Держкомінформу України,
незалежно від їхніх форм власності.
3.2. Угода поширюється також на жінок, що знаходяться у
відпустці по догляду за дитиною; потерпілих від нещасних випадків
на виробництві.
IV. Зобов'язання Державного комітету інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення України
Виробнича діяльність
4.1. Всебічно сприяти виконанню (державних, національних,
комплексних, цільових) програм випуску літератури, забезпеченню
випуску її пріоритетних видів, насамперед, навчальної, наукової,
енциклопедичної, видань для дітей, творів класичної і сучасної
вітчизняної і зарубіжної художньої літератури, довідкових видань,
тощо. Разом з трудовими колективами неухильно дбати про дальший
розвиток книговидання та друкованих засобів масової інформації,
підвищення їх ролі у будівництві незалежної демократичної України,
духовному відродженні її народу.
4.2. По можливості надавати інформаційну та методичну
допомогу в забезпеченні необхідними матеріалами.
4.3. Визначити пріоритетні напрями розвитку галузевої науки,
домагатися підвищення ефективності науково-дослідницьких розробок,
залучати до цього кошти заінтересованих об'єднань, підприємств,
видавництв, організацій.
Гарантії оплати праці та захисту заробітної плати
4.4. Сторони виходять з того, що відповідно до Закону України
"Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) на госпрозрахункових
підприємствах і організаціях, в бюджетних установах Держкомінформу
України оплата здійснюється згідно з чинним законодавством.
4.5. Госпрозрахункові підприємства і організації вирішують ці
питання самостійно, виходячи з фінансових можливостей, через
колективні договори у відповідності з ст. 96, 97 КЗпП України
( 322-08 ). Оплата праці, керівників підрозділів, фахівців,
службовців і робітників здійснюється в залежності від складності
робіт, кваліфікації виконавців на основі установлених і
затверджених тарифних ставок (окладів) для робітників і посадових
окладів для фахівців та службовців. Умовами зростання фонду оплати праці можуть бути: - зростання обсягу виробництва; - зростання продуктивності праці; - зменшення витрат на 1 грн. собівартості продукції, тощо. При чому зростання фонду оплати праці не повинно перевищувати
1 відсоток на 1 відсоток зміни відповідного показника.
4.6. Передбачити в колективних договорах міжкваліфікаційні
(міжпосадові) співвідношення в оплаті праці.
4.7. Установити мінімальну тарифну ставку робітника І розряду
(ставку заробітної плати, посадовий оклад) в розмірі не менше як
118 гривень на місяць.
4.8. Оплата праці керівників державних підприємств і
організацій здійснюється відповідно до укладених контрактів з
Держкомінформом України, а для приватизованих підприємств галузі -
за контрактом з вищим органом акціонерного товариства.
4.9. На підприємствах і в організаціях Держкомінформу України
можуть бути запроваджені надбавки, доплати, що мають міжгалузевий
характер, до тарифних ставок і посадових окладів працівників,
передбачені в додатку до Галузевої Угоди (додаток 1).
4.10. На підприємствах і в організаціях Держкомінформу
України можуть бути запроваджені інші надбавки, доплати для всіх
без винятку працюючих, крім керівників підприємств, при наявності
фінансових можливостей.
4.11. Індексацію грошових доходів працівників та компенсацію
працівникам втрати частини грошових доходів у зв'язку з затримкою
термінів її виплати здійснювати відповідно до чинного
законодавства.
4.12. Оплату праці в понадурочний час здійснювати у
подвійному розмірі, згідно із ст. 106 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
4.13. Здійснювати соціальні виплати за рахунок прибутку
підприємств і організацій понад встановлені законодавством
розміри: - одноразову допомогу сім'ї померлого працівника - в розмірі
25 неоподатковуваних мінімумів; - одноразову допомогу працівнику у зв'язку із смертю члена
його сім'ї в розмірі до 20 неоподатковуваних мінімумів.
4.14. Державний комітет інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України буде вживати заходи по забезпеченню
своєчасного фінансування бюджетних організацій і установ,
підпорядкованих безпосередньо Держкомінформу України, а також по
своєчасній виплаті заробітної плати їх працівникам. Через
відповідні структури органів державної влади і управління Комітет
буде сприяти також вирішенню питань фінансування.
4.15. Для молодих робітників, які приходять на підприємство
після закінчення професійно-технічного закладу встановити знижені
норми виробітку протягом трьох місяців - 20%, послідуючі три
місяці 10% (ст.193 п.7.КЗПП ( 322-08 ).
4.16. Час простою не з вини робітника, якщо той повідомив
посадову особу про початок простою, оплачується з розрахунку не
менш як дві третини тарифної ставки встановленого робітникові
розряду (окладу). Ст.113 КЗПП ( 322-08 ). Час простою з вини робітника не оплачується. На період освоєння нового виробництва (продукції) керівник
підприємства може здійснювати доплату робітникам до попереднього
середнього заробітку не більш шести місяців. Ст.113 КЗПП
( 322-08 ).
4.17. При виготовленні бракованої не з вини робітника
продукції оплата праці здійснюється за зниженими розцінками.
Ст.112 КЗПП ( 322-08 ). Бракована з вини робітника продукція не оплачується. Частковий з вини робітника брак оплачується за зниженими
розцінками залежно від придатності продукції.
4.18. При переведенні робітника на іншу постійну
нижчеоплачувану роботу за ним зберігається його попередній
середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. Ст.114
КЗПП ( 322-08 ). Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється відповідно
до Порядку обчислення середньої зарплати, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 ( 100-95-п )
зі змінами і доповненнями.
4.19. Виплата винагороди за рік та вислугу років здійснюється
відповідно до діючих положень при наявності коштів і може
сплачуватись за підсумками роботи за 10 місяців (згідно з діючим
Положенням).
4.20. Виплата матеріальної допомоги здійснюється відповідно
до діючих положень при наявності коштів на виплату (згідно з
діючим Положенням).
4.21. Виплата заробітної плати працівникам підприємств галузі
здійснюється в терміни, передбачені колективним договором, але не
рідше 2-х разів на місяць.
4.22. Передбачити заходи щодо повного погашення
заборгованості із заробітної плати до 1 січня 2002 року згідно із
Указом Президента України від 7 травня 2001 року N 292/2001
( 292/2001 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення
заборгованості із заробітної плати".
4.23. Зобов'язати керівників підприємств: - забезпечити зростання частки основної заробітної плати у
середній заробітній платі до 65 відсотків; - здійснювати формування фондів оплати праці на підприємствах
з урахуванням результатів виробничої діяльності та продуктивності
праці; - забезпечити підвищення реальної заробітної плати
працівників підприємств не менше як на 3,3 відсотка.
4.24. Організувати на підприємствах і в організаціях
постійний контроль за станом дотримання законодавства з питань
своєчасної виплати заробітної плати.
Трудові відносини, режим праці та відпочинку,
забезпечення соціальних гарантій
4.25. Трудові відносини будувати на засадах їх державного і
договірного регулювання.
4.26. Контрактну форму трудового договору застосовувати лише
у випадках, передбачених законами.
4.27. Рекомендувати на умовах колективних договорів і
відповідно до законодавства надавати головам профспілкових
комітетів, які не звільнені від основної роботи, вільний від
роботи час із збереженням заробітної плати для виконання ними
своїх громадських обов'язків.
4.28. У разі потреби роботи працівників у вихідні та святкові
дні погоджувати з відповідними профспілковими комітетами згідно із
статтями 71,72,107 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
4.29. Спільно із керівниками трудових колективів і
відповідних профспілкових комітетів встановити: - тривалість робочого часу працівників не більше 40 годин на
тиждень; - тривалість щорічної основної відпустки для працюючих не
менше 24 календарних днів (ст. 6 Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ). Надавати щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими
і важкими умовами праці та за особливий харатер праці (статті 7 і
8 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) за відповідними
списками виробництв, цехів, професій і посад, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290
( 1290-97-п ) (додаток N 1 і N 2 до постанови та додаток N 2 до угоди).
Конкретна тривалість цих відпусток встановлюється колективним
чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих
місць за умовами праці (під час надання щорічних додаткових
відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці) та часу
зайнятості працівника в цих умовах. Рекомендувати: -тривалість робочого часу для працюючих жінок, які мають
дітей шкільного та дошкільного віку не більше 38 годин на тиждень; - за рахунок власних коштів підприємств, організацій для
працівників за сімейними обставинами можуть надаватися додаткові,
порівняно з чинним законодавством, відпустки у випадках: шлюбу - 3 дні; при народженні дитини - 2 дні; шлюбу дітей - 3 дні; смерті близьких - 3 дні. Рекомендувати підприємствам, видавництвам, організаціям,
виходячи з фінансових можливостей, здійснювати за рахунок власних
коштів: - виплату одноразової допомоги працівникам при виході на
пенсію; -укладання договорів на додаткове медичне, оздоровче
обслуговування; - здешевлення вартості харчування в їдальнях, буфетах,
профілакторіях, дитячих оздоровчих закладах; - надання пільг по житлово-побутовому обслуговуванню; - надання додаткової порівняно з законодавством матеріальної
допомоги робітникам після їх звільнення з поважних причин та
членам їх сімей.
4.30. Гарантувати працівникам час для пошуку нової роботи в
разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням
штатів, при ліквідації або реорганізації закладу, підприємства чи
організації в розмірі 8 годин на тиждень із збереженням їх
середньої заробітної плати за рахунок коштів підприємства.
4.31. Розробляти та вносити на розгляд органів виконавчої
влади пропозиції щодо внесення змін до діючих списків N 1, 2
( 162-94-п ) по удосконаленню порядку визначення пенсій на
пільгових умовах.
4.32. Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства
про працю, законодавчих та інших нормативних актів з питань
соціального захисту та розмірів соціальних виплат.
4.33. У разі звільнення працівників з підприємства у випадку
змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації,
реорганізації або перепрофілювання підприємства, скорочення
чисельності або штату (пункт 1 статті 40 КЗпП ( 322-08 ),
працівники персонально попереджуються адміністрацією про наступне
вивільнення не пізніше як за два місяці. При цьому працівнику
пропонується інша робота на цьому підприємстві. При відсутності
роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі
відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж
підприємстві, останній звертається за допомогою до державної
служби зайнятості або працевлаштовується самостійно (стаття 49-2).
При звільненні працівників за зазначеною підставою їм виплачується
відповідно до статті 44 КЗпП вихідна допомога в розмірі середнього
місячного заробітку.
4.34. Скорочення тривалості робочого часу встановлюється: для
працівників 16-18 років - 36 годин на тиждень, ст.51 КЗПП
( 322-08 ).
4.35. Напередодні святкових днів тривалість роботи
скорочується на одну годину, ст.53 КЗПП ( 322-08 ). Адміністрація в окремих випадках в інтересах колективу і
створення кращих умов для відпочинку має право перенести день
відпочинку на інший.
4.36. Чергові відпустки надавати згідно з Законом України
"Про відпустки" ( 504/96-ВР ) та з графіком відпусток,
затвердженим адміністрацією і узгодженим з комітетом профспілки.
4.37. Розглядати подання профспілкових організацій щодо
розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, які не
забезпечують своєчасну виплату заробітної плати.
4.38. Суб'єктам господарювання не надавати у період до
погашення заборгованості із заробітної плати своїм працівникам
позик без погодження з профспілковим комітетом крім випадків,
передбачених колективним договором.
Охорона праці, здоров'я і навколишнього
природного середовища
4.39. Здійснювати контроль за станом охорони праці на
підприємствах.
4.40. Щороку розглядати за участю профспілок умови та стан
безпеки праці на виробництві, виробничого травматизму, професійної
захворюваності та вживати відповідних заходів до поліпшення
становища з цих питань.
4.41. На основі аналізу виробничого травматизму, а також за
поданням профспілок заслуховувати на колегії Комітету (із
залученням галузевих профспілок) керівників підприємств, на яких
трапилися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються
заходи колективних договорів щодо поліпшення умов і безпеки праці.
4.42. Вдосконалювати галузеву нормативну документацію з
охорони праці, вносити, у разі необхідності, до державних органів
пропозиції про зміни та доповнення норм і правил з цих питань.
4.43. Розробку і перегляд галузевих нормативних актів з
охорони праці вести за участю профспілок.
4.44. Розглядати пропозиції підприємств про зміни до Списків
на пільгове пенсійне забезпечення, надання додаткових відпусток і
скорочення робочого часу працівникам, що зайняті на важких роботах
та роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці
( 162-94-п ), та вирішувати ці питання в урядових структурах.
4.45. Доручити керівникам підприємств, за участю
профспілкових комітетів, забезпечити: - здійснення на підприємствах розробки та виконання заходів
поліпшення умов і безпеки праці як складової частини колективних
договорів; - фінансування заходів з охорони праці; - своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами
праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для
встановлення їх права на пільги і компенсації, а також для
розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення
працівників; - організацію і проведення за рахунок коштів підприємства,
навчання у трудових колективах, а також з профактивом з охорони
праці за затвердженими програмами; - організацію на підприємствах експертизи технічного стану
верстатного парку, механізмів, будівель і споруд щодо їх
подальшого безпечного використання; - працюючих засобами індивідуального захисту, спецодягом,
спецвзуттям відповідно до вимог діючих стандартів згідно з
галузевими нормами, а також змиваючими та знешкоджуючими засобами,
молоком та іншими продуктами; - розробку та впровадження заходів щодо механізації та
автоматизації важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці; - реалізацію заходів щодо вивільнення жінок зі шкідливих для
здоров'я робіт, що передбачено Довгостроковою програмою поліпшення
становища жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства
( 431-92-п ); - безкоштовне проведення попередніх і періодичних медичних
оглядів працівників, зайнятих на шкідливих і небезпечних роботах,
працівників віком до 21 року, а також на таких роботах, де є
потреба у професійному доборі і виконання рекомендацій заключного
акту за результатами медичного огляду працюючих; - надання профспілковим комітетам необхідної звітної
інформації та інших матеріалів з охорони праці; - вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості і в
подальшому своєчасні виплати одноразової допомоги та повне
відшкодування шкоди потерпілим на виробництві відповідно до Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). Під час укладання
колективних договорів визначати розмір одноразової допомоги
потерпілим від нещасних випадків на виробництві відповідно до
вимого чинного законодавства. - за новими робітниками, які повинні обслуговувати об'єкти
підвищеної небезпеки, на три місяці закріплення наставника і після
закінчення навчання і практики, приймання іспитів з техніки
безпеки, з оформленням всієї належної документації.
4.46. Врахувати при укладанні контрактів з керівниками
підприємств та організацій галузі обов'язкову особисту
відповідальність щодо виконання заходів, спрямованих на створення
на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці.
Забезпечення продуктивної зайнятості
та соціального захисту працівників
4.47. Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям
вживати заходів до збалансування попиту та пропозиції робочої
сили, підвищення ефективності використання діючих робочих місць та
створення системи нових робочих місць, спрямування зусиль на
виконання основних заходів Програми зайнятості населення на
2001-2004 роки ( 3076-14 ).
4.48. Співпрацювати з державними службами зайнятості, брати
участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів
щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх
вивільненні.
4.49. Здійснювати заходи щодо подальшого удосконалення
системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів з урахуванням завдань галузі.
4.50. Проводити перевірки приватизованих підприємств щодо
виконання новими власниками передбачених у планах приватизації та
договорах купівлі-продажу умов збереження робочих місць.
4.51. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємствах і
в організаціях усіх форм власності вимог статті 113 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ) щодо визнання простоїв не з
вини працівника і відповідної оплати за ці простої та законності і
обгрунтованості надання роботодавцями відпусток без збереження
заробітної плати.
4.52. Рекомендувати керівникам та профспілковим організаціям
підприємств розробляти і запроваджувати упереджувальні заходи щодо
запобігання на підприємствах незалежно від форм власності та
господарювання масовим звільненням працюючих з ініціативи
власника. В разі виникнення об'єктивних причин, через які неминучі
масові звільнення працівників з ініціативи органу управління або
власника, проводити їх лише за умови попереднього (не менш ніж за
3 місяці) письмового повідомлення відповідного профоргану про
причини і обсяги скорочень, терміни вивільнення, спеціальності та
кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, та проведення
спільних консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння
працевлаштуванню працівників, що вивільняються.
4.53. Рекомендувати підприємствам, профспілковим комітетам
передбачити у колективних договорах збереження за працівниками, що
звільнюються на підставі пункту I ст.40 КЗпП ( 322-08 ) (у зв'язку
зі змінами організації виробництва та праці), черги на одержання
житла за останнім місцем роботи.
4.54. Забезпечити повну зайнятість і використання працюючих
на підприємстві відповідно до професії, кваліфікації і трудового
договору в період стійкої роботи підприємства (без реконструкції,
переоснащення і впровадження нової техніки).
4.55. Повідомити профспілковий комітет не менш як за три
місяці про намір ліквідувати або реорганізувати підприємство, його
структурні підрозділи, якщо це веде до скорочення кількості
робочих місць або погіршення умов праці.
4.56. Розірвання трудового договору з робітником підприємства
за ініціативою адміністрації проводити у разі згоди профспілкового
комітету підприємства у випадках, передбачених статтею 43 КЗпП
( 322-08 ).
4.57. Якщо виникає необхідність скорочення чисельності штату,
прийняти такі заходи: - використовувати природне скорочення робочих місць; - ліквідація вакансій, добровільне звільнення працівників; - вихід на пенсію, звільнення сумісників та інше; - скоротити адміністративно-управлінські витрати; - надавати працівникам можливість працювати на умовах
неповного робочого дня або неповного робочого тижня; - за бажанням працівників надавати їм короткотермінові
відпустки без збереження заробітної плати; - надавати можливість цим працівникам одержати нову професію
або освіту за рахунок підприємства для подальшої праці працівника
на підприємстві.
4.58. Ураховувати при скороченні чисельності переважне право
залишитись на роботі: - працівників з вищою кваліфікацією та продуктивністю праці; - учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АС; - воїнів-інтернаціоналістів. При однаковій продуктивності праці і кваліфікації перевагу
отримують: - працівники з більшим безперервним стажем роботи на цьому
підприємстві; - жінки, що мають дітей до 3-х років; - матері-одиначки, що мають дітей до 14 років; - працівники, що дістали на підприємстві каліцтво.
4.59. Забезпечити робочими місцями незалежно від змін
структури підприємства, скорочення робочих місць колишніх
працівників підприємства, що проходили строкову службу в армії,
але не більш як через три місяці з дня звільнення.
4.60. Працівникам, звільненим за скороченням чисельності
штату, надавати переважне право повертатись на підприємство, якщо
з'являється вакансія.
4.61. Надавати працівникам, що закінчили без відриву від
виробництва вищі або середні спеціальні заклади, відповідні посади
при наявності вакансій.
4.62. Здійснювати контроль за виконанням адміністрацією
законодавства про зайнятість, надання пільг і компенсацій
звільненим з підприємства за скороченням чисельності штату.
Реформування власності та захисту
майнових прав громадян
4.63. Передбачити участь відповідних профспілкових органів у
прийнятті рішень щодо припинення діяльності неефективних державних
підприємств (крім випадків банкрутства), а також щодо
реструктуризації підприємств.
4.64. Питання передачі в оренду будинків, споруд, приміщень
підприємств, культурних і лікувальних оздоровчих закладів, що є
державною власністю, вирішувати орендодавцями за участю
відповідних профспілкових органів.
Задоволення соціально-культурних
та духовних потреб
4.65. За участю профспілок розглядати питання та приймати
рішення щодо зміни форм власності, передачі соціально-культурних
закладів, у тому числі тих, які перебувають на балансі підприємств
та профспілок.
4.66. Рекомендувати підприємствам та організаціям
відраховувати профкомам кошти на культурно-спортивну роботу з
прибутку, що залишається у їх розпорядженні.
Створення умов у роботі профспілкових комітетів
4.67. Надавати профспілковим комітетам безкоштовно приміщення
для роботи профкому, створювати належні умови для проведення
зборів та інших громадських заходів.
4.68. Здійснювати утримання і відрахування профспілковими
комітетами членських профспілкових внесків через бухгалтерії
підприємств організацій галузі (за особистими письмовими заявами
членів профспілки).
Соціальне партнерство
4.69. Основними формами реалізації соціального партнерства
визначаються колективні переговори, консультації та
співробітництво Сторін, а також розв'язання конфліктних ситуацій
на основі трудового арбітражу, посередництва та примирення згідно
з законодавством.
4.70. Сторони не прийматимуть в одностороньому порядку рішень
з основних питань стосовно соціальних, економічних, культурних
прав і інтересів працівників, які є предметом цієї Угоди.
4.71. Проводити регулярні перевірки та здійснювати постійний
контроль за виконанням колективних договорів і угод, насамперед,
стосовно своєчасності виплати заробітної плати та погашення
заборгованості з неї працівникам підприємств і організацій.
4.72. Сприяти керівникам підприємств, організацій за участю
профспілок проведенню колективних переговорів та укладанню
колективних договорів.
V. Зобов'язання Центрального комітету профспілки
працівників культури України та членських
організацій на місцях
5.1. Сприяти Державному комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України в реалізації цієї Угоди по
зниженню соціальної напруги в трудових колективах, удосконаленню
виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни, поліпшенню
здоров'я працівників.
5.2. Разом з профспілковими комітетами усіх рівнів
здійснювати постійний контроль за виконанням чинного
законодавства, положень цієї Галузевої Угоди та реалізації
колективних договорів на підприємствах, у видавництвах,
організаціях та установах галузі. З цією метою профспілка: - всебічно використовує, в рамках цієї Угоди, свої права та
можливості по усуненню причин або обставин, що спонукають
колективні трудові спори (конфлікти); - сприяє удосконаленню та зміцненню оздоровчо-медичних
об'єктів на підприємствах та в організаціях, надає їм необхідну
методичну допомогу; - надає допомогу в організації оздоровлення та відпочинку
працівників галузі та членів їх сімей, здійснює заходи по розвитку
мережі санаторно-курортних, дитячих дошкільних установ та таборів
відпочинку дітей; - узгоджує правила положення та інших нормативних актів по
охороні праці і промислової санітарії; - забезпечує своєчасну і повну виплату матеріальної допомоги
профспілковими органами за рахунок коштів соціального страхування
в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах,
при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та інших соціальних виплат у відповідності з
чинним законодавством; - здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарської
діяльності трудового, пенсійного та житлового законодавства, а
також надає працівникам підприємств, організацій і установ
видавничої галузі консультаційну та юридичну допомогу з цих
питань. Центральний комітет профспілки працівників культури постійно
інформує членські організації профспілки про результати контролю
за ходом виконання цієї Угоди.
5.3. Домагатися укладення на підприємствах, де діють
профспілкові організації, колективних договорів та внесення до них
конкретних зобов'язань адміністрації щодо обсягів та строків
погашення заборгованості із заробітної плати та здійснювати
контроль за їх виконанням, зокрема, в частині своєчасної виплати
заробітної плати.
5.4. Рекомендувати організаціям профспілок проводити силами
правових інспекторів праці профспілок разом з державною інспекцією
праці Міністерства праці та соціальної політики перевірки
підприємств, на яких допущено порушення строків виплати заробітної
плати.
5.5. Домагатися від профспілкових комітетів застосування ними
в повному обсязі наданих профспілкам прав щодо здійснення контролю
за виконанням власниками зобов'язань у сфері оплати праці,
зокрема, стосовно примусового стягнення заробітної плати та
розірвання на вимогу профспілкового органу трудового договору
(контракту) з керівником у разі невиконання ним умов колективного
договору та порушення законодавства про працю.
5.6. Здійснювати громадський контроль за додержанням
законодавства про працю, створенням на виробництві здорових і
безпечних умов праці, належного виробничого побуту, забезпеченням
працюючих відповідними засобами індивідуального і колективного
захисту відповідно до Законів України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) та "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ).
VI. Спільні зобов'язання Державного комітету
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
України і Центрального комітету профспілки
працівників культури України
6.1. Розробляти та вносити на розгляд державного управління
пропозиції щодо удосконалення взаємовідносин між державою і
підприємствами видавничо-поліграфічної галузі з питань
роздержавлення і приватизації, фінансування і оподаткування,
застосування соціальних гарантій і пільг для працівників галузі.
6.2. З метою створення належних умов у виробничо-творчій та
фінансово-господарській діяльності підприємств, організацій і
установ при необхідності вносити пропозиції до відповідних органів
державної влади і управління щодо вирішення питань фінансового
забезпечення галузі, а також з питань оплати праці.
VII. Відповідальність Сторін за виконання
взятих зобов'язань і контроль за їх реалізацією
7.1. Контроль за ходом виконання Галузевої Угоди здійснюється
двосторонньою комісією представників обох Сторін. При виявленні
порушень виконання цієї Угоди комісія в письмовій формі надсилає
подання особам, які підписали Угоду. Сторони зобов'язані не
пізніше двотижневого строку провести взаємні консультації щодо
змісту подання комісією та прийняти рішення у письмовому вигляді,
яке має бути доповненням до Угоди.
7.2. Контрольні функції за виконанням Галузевої Угоди
здійснюють також профспілкові комітети і адміністрація
підприємств, організацій і установ, які мають право звернутися у
вирішенні питань, що виникли, до двосторонньої комісії по контролю
або ж безпосередньо до осіб, які підписали Угоду.
7.3. Невиконання керівниками підприємств, організацій і
установ умов Галузевої Угоди є підставою для розгляду питання про
припинення трудового договору (контракту), який був укладений з
цим керівником, згідно з чинним законодавством.
7.4. Центральний комітет профспілки працівників культури
гарантує своє невтручання в оперативно-господарську діяльність
керівників підприємств, організацій і установ галузі і забезпечує
невтручання інших профспілкових органів, які входять до його
складу.
7.5. Сторони дійшли згоди про те, що на період дії цієї Угоди
профспілка не буде висувати нових вимог і не організує акцій
протесту, в тому числі і страйків з питань, передбачених в цій
Угоді за умови їх вирішення.
VIII. Порядок внесення змін і доповнень
до Галузевої Угоди.
8.1. При виникненні обставин, що потребують доповнень чи змін
до Галузевої Угоди, зацікавлена Сторона вносить пропозиції про
проведення переговорів не пізніше як за місяць. Зміни і доповнення
до Угоди оформляються за два тижні до вступу їх у дію.
8.2. Сторони, при необхідності, здійснюють взаємний обмін
інформацією про хід виконання Галузевої Угоди.
Галузеву угоду підписали:
від Державного комітету від Центрального комітету
інформаційної політики, профспілки працівників
телебачення і радіомовлення культури України
України
В.Г.Абліцов Л.Перелигіна
"___"______________ 2001 р. "___"____________ 2001 р.

Додаток N 1
до Галузевої Угоди
між Державним комітетом
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України та Центральним
комітетом профспілки
працівників культури
України на 2001-2002 роки

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і
посадових окладів працівників об'єднань,
підприємств, видавництв і організацій,
що мають міжгалузевий характер

------------------------------------------------------------------ |Найменування доплат і надбавок | Розміри доплат і надбавок | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------+--------------------------------| | Доплати | | |-------------------------------+--------------------------------| |За суміщення професій (посад) |Доплати одному працівнику | | |максимальними розмірами не | | |обмежуються і визначаються | | |наявністю одержаної економії за | | |тарифними ставками і окладами | | |суміщуваних працівників. | |-------------------------------+--------------------------------| |За розширення зони |Доплати одному працівнику | |обслуговування або збільшення |максимальними розмірами не | |обсягу робіт |обмежуються і визначаються | | |наявністю одержаної економії за | | |тарифними ставками і окладами, | | |які могли б виплачуватись за | | |умови нормативної чисельності | | |працівників. | |-------------------------------+--------------------------------| |За виконання обов'язків |До 100 відсотків тарифної ставки| |тимчасово відсутнього |(окладу) відсутнього працівника.| |працівника | | |-------------------------------+--------------------------------| |За роботу у важких і шкідливих |За роботу у важких та шкідливих | |та особливо важких і особливо |умовах праці до 12 відсотків, за| |шкідливих умовах праці (див. |роботу в особливо важких і | |додаток N 3 до цієї угоди) |особливо шкідливих умовах праці | | |- до 24 відсотків тарифної | | |ставки (посадового окладу). | |-------------------------------+--------------------------------| |За інтенсивність праці |До 12 відсотків тарифної ставки.| |робітників | | |-------------------------------+--------------------------------| |За роботу в нічний час |До 40 відсотків годинної | | |тарифної ставки (посадового | | |окладу) за кожну годину роботи в| | |цей час. | |-------------------------------+--------------------------------| |На період освоєння нових норм |Підвищення відрядних розцінок до| |трудових затрат |20 відсотків, підвищення | | |тарифних ставок до 10 відсотків.| |-------------------------------+--------------------------------| |За керівництво бригадою |Доплата диференціюється залежно | |(бригадиру не звільненому від |від кількості робітників у | |основної роботи) |бригаді (до 10 чоловік, понад | | |10, понад 25). | |-------------------------------+--------------------------------| | |Конкретний розмір доплат | | |визначається регіональними | | |угодами залежно від розміру | | |ставки розряду, присвоєного | | |бригадиру. | |-------------------------------+--------------------------------| | |Ланковим, якщо чисельність ланки| | |перевищує 5 чоловік, | | |встановлюється доплата в розмірі| | |до 50 відсотків відповідної | | |оплати бригадиру. | |-------------------------------+--------------------------------| | Надбавки | | |-------------------------------+--------------------------------| |За високу професійну |Диференційовані надбавки до | |майстерність |тарифних ставок робітників: III | | |розряду - 12 відсотків; IV | | |розряду - 16 відсотків; V | | |розряду - 20 відсотків; VI і | | |вищих розрядів - 24 відсотків. | |-------------------------------+--------------------------------| |За класність водіям легкових і |Водіям 2-го класу - 10 | |вантажних автомобілів, |відсотків, 1-го класу - 25 | |автобусів |відсотків встановленої тарифної | | |ставки за відпрацьований час | | |водієм. | |-------------------------------+--------------------------------| |За високі досягнення в праці |До 50 відсотків посадового | | |окладу. | |-------------------------------+--------------------------------| |За виконання особливо важливої |До 50 відсотків посадового | |роботи на певний термін |окладу. | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Галузевої Угоди
між Державним комітетом
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України та Центральним
комітетом профспілки
працівників культури
України на 2001-2002 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
посад, професій з ненормованим робочим днем
видавництв, підприємств, установ, організацій
системи Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України, робота на яких
передбачає надання додаткової відпустки тривалістю
до 7 календарних днів

Керівники, інженерно-технічні працівники
та інші фахівці
Директори, керівники, їх заступники Начальники відділів та їх заступники Головні бухгалтери та їх заступники Начальники цехів, відділень, дільниць, лабораторій, секторів,
майстерень, канцелярій та їх заступники Головні фахівці: інженери, механіки, енергетики, технологи,
економісти та інші Провідні: інженери, економісти, бухгалтери, програмісти, інші
спеціалісти Старші: інженери всіх спеціальностей, економісти,
юрисконсульти, інспектори з основної діяльності, бухгалтери,
диспетчери, лаборанти, художники, майстри, контрольні майстри,
техніки, товарознавці, табельники, інспектори, наукові
співробітники Завідувачі: канцелярії, складу, їдальні, буфету, експедиції,
гуртожитку, бази відпочинку, медпункту Інженери всіх спеціальностей, економісти, механіки,
диспетчери, юрисконсульти, нормувальники, інспектори, бухгалтери,
інженери-електронщики, інженери-технологи, художники, майстри,
контрольні майстри, техніки Науковий співробітник Бібліограф Бібліотекар Лікар Сестра медична Архіваріус
Редакційний персонал
Головний редактор Завідувачі: редакцій, відділів Редактор Художній редактор Коректор
Технічні службовці
Друкарка Секретар-друкарка Оператор комп'ютерного набору Оператор комп'ютерної верстки
Персонал поліграфічних підприємств
Палітурник Різальник Друкар Реставратор
Інші
Комендант Водій Бджоляр
--------------- * Для посад спеціалістів, для яких встановлено кваліфікаційні
категорії, посадова назва "старший" не застосовується.

Додаток N 3
до Галузевої Угоди
між Державним комітетом
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України та Центральним
комітетом профспілки
працівників культури
України на 2001-2002 роки

ПЕРЕЛІК РОБІТ,
на яких провадиться доплата за шкідливі
і важкі, особливо шкідливі і особливо важкі умови
праці (за результатами атестації робочих місць)

Поліграфічне виробництво
Виробництво друкарських форм
Робітники
Відливальник, зайнятий відливанням шрифту та складального
матеріалу з друкарського сплаву, що містить свинець Вулканізаторник друкарських форм Гальванотипіст, зайнятий: оксидуванням та виготовленням біметалевих форм та форм
глибокого друку; виготовленням інших форм гальванічним способом Комірник, зайнятий на роботах із шрифтом та формами з
друкарського сплаву, що містить свинець Копіювальник друкованих форм Коректор (коригування текстів) Монтажист, зайнятий виготовленням форм на офсетному, високому
та глибокому друці Нотографік Оброблювач кліше Перебивач форм глибокого друку Полірувальник формних циліндрів глибокого друку, зайнятий
поліруванням із застосуванням хромової пасти Пробіст високого друку, зайнятий на роботі: з формами, що містять свинець; з іншими формами Пробіст плоского друку Ретушер, зайнятий ретушуванням негативів та діапозитивів для
високого, плоского та глибокого друку Складач ручним способом, складач на складальнорядковідливних
машинах, складач на машинах, зайнятий брайлівським набором Складач, зайнятий на складально-перфорувальних та
фотоскладальних машинах Стереотипер, зайнятий обробкою стереотипів та зніманням
матриць Стереотипер, зайнятий відливанням стереотипів із свинцевих
сплавів Травильник форм глибокого друку, травильник кліше,
травильник, зайнятий травленням крейдорельєфного приладження Фотоцинкограф Фотограф, зайнятий виготовленням негативів (позитивів) для
високого, плоского та глибокого друку Хромолітограф Шліфувальник літоофсетних форм
Друкарські процеси
Бронзувальник, приймальник на машинах та агрегатах, зайняті
на бронзувальних машинах Друкар металографських відбитків Друкар флексографського друку Друкар брайлівського друку Друкар високого друку Друкар плоского друку Друкар друкарсько-висікального автомата Друкар трафаретного друку Накладальник на друкарських машинах та приймальник на машинах
та агрегатах, зайняті в аніліновому, брайлівському, високому,
глибокому, плоскому, трафаретному друці та на
друкарсько-висікальних автоматах
Палітурно-оздоблювальні процеси
Брошурувальник, зайнятий наклеюванням та сушінням
географічних карт на полотні із застосуванням клею, що містить
дивінілстирол або хромпік Брошурувальник, зайнятий фальцюванням друкованих листів Друкар-тиснильник Машиніст лакувально-гумувальної машини Машиніст лініювальної машини Машиніст зошитових агрегатів Машиніст фальцювальних машин та приймальник на машинах та
агрегатах, зайняті фальцюванням Машиніст різальних машин, зайнятий на одноножових та
триножових машинах, на листорізальних та картонорізальних машинах Накладальник на друкарських машинах, машиніст та приймальник
на машинах та агрегатах, зайняті на лакувально-гумувальних,
лініювальних машинах та зошитових агрегатах
Виробництво шрифтів
Комплектувальник шрифтової продукції, зайнятий на роботі з
продукцією із сплаву, що містить свинець Контролер напівфабрикатів і готової продукції, зайнятий на
роботі з продукцією із сплаву, що містить свинець Обробник, зайнятий на роботі з продукцією із сплаву, що
містить свинець Приймальник на машинах та агрегатах, зайнятий виготовленням
шрифтової продукції із сплаву, що містить свинець Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботі із шрифтовою
продукцією із сплаву, що містить свинець Юстирувальник, зайнятий на роботі із шрифтовою продукцією із
сплаву, що містить свинець
Інші професії поліграфічного виробництва
Акліматизатор, зайнятий акліматизацією паперу безпосередньо у
цехах плоского, високого та глибокого друку Відливальник валиків Гравер друкованих форм, гравер шрифту, нотогравер, зайняті: на роботах зі сплавами, що містять свинець; обслуговуванням
машин глибокого друку; на діапозитивах та формних пластинах
топографічних, географічних, геологічних, морських та спеціальних
планів та карт, виготовленням пуансонів; на всіх інших роботах Комірник, зайнятий зберіганням формних циліндрів у цехах
глибокого друку Клеєвар, зайнятий приготуванням клеїв на основі латексів або
з добавлянням хромпіку Колорист та фарботерник, зайняті на роботах: із свинцевими, аніліновими, бензольними та толуольними
фарбами; з іншими фарбами Контролер напівфабрикатів та готової продукції, обліковець,
приймальник-відправник, зайняті контролем, прийманням,
відбракуванням, сортуванням, рахуванням та зв'язуванням друкованої
продукції: у цехах глибокого друку; у формних цехах та цехах плоского та високого друку Машиніст адресувальної машини Машиніст на припресуванні плівки Налагоджувальник поліграфічного устаткування, зайнятий
обслуговуванням цехів та дільниць: високого, глибокого та анілінового друку, складального,
стереотипного, шрифтоливарного та нотодрукарського виробництва; інших цехів Плавильник металу та сплавів, зайнятий плавленням
друкарського сплаву, що містить свинець Підсобний робітник при роботі з металевою фольгою, на
доставлянні напівфабрикатів та паперу безпосередньо у цехах
високого друку; при відливанні та обробці стереотипів; плавленням
друкарського сплаву, що містить свинець; транспортуванням набору
та очищенням складальних кас від свинцевого пилу; зніманням
матриць; очищенням матриць та складальних машин; змиванням
друкарських форм та валиків; прокладанням та вибиранням
прокладного паперу у цехах високого та глибокого друку;
доставлянням паперу та напівфабрикатів у цехах глибокого друку; у
словолитному та шрифтолитному виробництвах Препаратор, зайнятий приготуванням розчинів у формних та
друкарських цехах Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий
прибиранням у цехах: глибокого друку; високого та плоского друку, складальному, стереотипному,
цинкографічному цехах, на дільницях змивання форм та валиків у
травильному та гальванічному відділеннях, офорному та фарботерному
цехах, шрифтоливарному виробництві Підсобний робітник, зайнятий у друкарських цехах прибиранням
та перевезенням важких речей Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування у цехах: глибокого друку; інших цехах Травильник скла плавиковою кислотою
Керівники
Майстер та майстер старший цехів: складального, стереотипного, високого та глибокого друку,
шрифтоливарного та нотодрукарського виробництва, фарботерного,
формного; плоского друку, штемпельно-граверного та металографського
Держзнак
Вулканізаторник, зайнятий виготовленням гумових валиків у
парових вулканізаційних котлах Вибірник та обліковець, зайняті біля друкарської машини Гільйоширник Друкар металографського друку, друкар орловського друку,
накладальник на друкарських машинах, приймальник на машинах та
агрегатах, зайняті на металографських друкарських машинах та на
машинах орловського друку при роботі на формах із свинцевими
основами Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у друкарських, формних та
фарботерних цехах Контролер напівфабрикатів і готової продукції, зайнятий у
формному та друкарських цехах Копіювальник друкованих форм, постійно зайнятий одночасно
травленням Машиніст різальних машин; обліковець; сушильник паперу,
картону, фібри та виробів з них; комірник та підсобний робітник,
зайняті на роботі у камері акліматизації Машиніст мийної машини, зайнятий миттям тари у цеху
виготовлення фарб Нумерувальник Оператор пральних машин (після вживання їх у металографському
друку) Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий обшиванням
валиків при роботі у друкарських цехах Препаратор, зайнятий на роботі з фарбами, розчинами, аналізом
сплавів, що містять свинець Препаратор, зайнятий виготовленням синтетичної оліфи із
штучних смол Пробіст плоского друку, пробіст високого друку, зайняті на
роботі із свинцевими та аніліновими фарбами Робітники, що обслуговують клеїльно-сушильні машини у
виробництві грошових та спеціальних паперів Держзнака Розважувач хімічної сировини, зайнятий на роботі із
сировиною, що містить свинець та анілін Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий на роботі біля
друкарських машин

Додаток

Приклад шкали диференціації посадових окладів
(ставок заробітної плати) керівників, фахівців
та службовців підприємств (диференціацію розроблено
для керівників та фахівців, виходячи з посадового
окладу директора, а для службовців - виходячи із
законодавчо встановленого розміру
мінімальної заробітної плати)

------------------------------------------------------------------ | Посади та професії |Коефіцієнти | | |диференціаці| | |ї посадових | | | окладів | |---------------------------------------------------+------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------------+------------| | I. Керівники | | |---------------------------------------------------+------------| |Головний інженер | 0,98-1,00 | |---------------------------------------------------+------------| |Заступники керівника підприємства | 0,92-0,96 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники провідних відділів | 0,90-0,95 | |---------------------------------------------------+------------| |Головні фахівці | 0,82-0,90 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники основних відділів | 0,74-0,82 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники інших відділів | 0,65-0,74 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники самостійних лабораторій, бюро у разі | 0,58-0,66 | |відсутності відповідних відділів | | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники лабораторій, бюро, секторів у відділах | 0,49-0,58 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники обслуговуючих відділів | 0,53-0,61 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники основних виробничих цехів | 0,59-0,89 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники інших виробничих цехів | 0,48-0,83 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники дільниць основних виробничих цехів | 0,46-0,75 | |---------------------------------------------------+------------| |Начальники самостійних дільниць та інших допоміжних| 0,46-0,72 | |цехів | | |---------------------------------------------------+------------| |Старші: майстер, контрольний майстер виробничої | 0,46-0,71 | |дільниці | | |---------------------------------------------------+------------| |Майстер, контрольний майстер виробничої дільниці | 0,42-0,60 | |---------------------------------------------------+------------| |Майстер іншої дільниці, механік | 0,39-0,53 | |---------------------------------------------------+------------| | II. Фахівці | | |---------------------------------------------------+------------| |Провідні інженери: конструктор, технолог з | 0,55-0,74 | |організації та нормування праці, електронік, | | |програміст, провідні: математик, дизайнер | | |---------------------------------------------------+------------| |Інженери I-III категорії: конструктор, технолог з | 0,46-0,66 | |організації та нормування праці, електронік, | | |програміст, математик, дизайнер | | |---------------------------------------------------+------------| |Провідні: інженери інших фахів, економіст, | 0,48-0,71 | |бухгалтер та інші фахівці | | |---------------------------------------------------+------------| |Старший диспетчер виробництва | 0,46-0,63 | |---------------------------------------------------+------------| |Інженери та інші фахівці I-III категорії | 0,42-0,60 | |---------------------------------------------------+------------| |Інженери та інші фахівці | 0,39-0,55 | |---------------------------------------------------+------------| |Техніки усіх фахів I-III категорії | 0,36-0,48 | |---------------------------------------------------+------------| |Техніки усіх фахів, лаборант | 0,33-0,39 | |---------------------------------------------------+------------| | III. Службовці (коефіцієнти розраховано до | | | встановленого державою розміру мінімальної | | | заробітної плати) | | |---------------------------------------------------+------------| |Завідувачі: канцелярії, центрального складу, | 1,60-1,70 | |старший товарознавець | | |---------------------------------------------------+------------| |Завідувачка друкарського бюро; старші: касир, | 1,45-1,65 | |інспектор, товарознавець, стенографістка I | | |категорії | | |---------------------------------------------------+------------| |Касир, інспектор; завідувачі: архіву, господарства,| 1,40-1,55 | |складу, копіювально-розмножувального бюро, | | |стенографістка II категорії, друкарка I категорії | | |---------------------------------------------------+------------| |Друкарка II категорії, секретар-стенографістка, | 1,25-1,35 | |диспетчер з відпускання готової продукції, | | |експедитор з перевезення вантажів, старший | | |табельник | | |---------------------------------------------------+------------| |Секретар-друкарка, агент з постачання, рахівник, | 1,00-1,20 | |кресляр, нарядник, обліковець, табельник, | | |капіювальник, експедитор, завідувач камери схову, | | |архіваріус | | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 4
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
N

Місячні тарифні ставки водіїв підприємств
та організацій, що належать до сфери
управління Держкомінформу України
1. Водії легкових автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячні тарифні | | | двигуна, л. | ставки, гривень | |---------------------+---------------------+--------------------| |Особливо малий та | до 1,8 | 120 | |малий | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Середній | від 1,8 до 3,5 | 125 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Великий | від 3,5 | 130 | ------------------------------------------------------------------
2. Водії вантажних автомобілів
------------------------------------------------------------------ |Вантажопідйом- | Місячні тарифні ставки по групам автомобілів, | |ність | гривень | |автомобілів (в | | |тонах) | | |---------------+------------------------------------------------| | |1 група бортові |2 група спеціалізовані та | | |автомобілі |спеціальні автомобілі: | | |загального |самоскиди, цистерни, | | |значення |рефрижератори, | | | |контейнеровози, пожежної, | | | |тех. допомоги, | | | |снігоочищувальні, | | | |поливомийні, підмітально- | | | |збиральні, автокрани, | | | |автовантажувачі та інші, | | | |сідельні тягачі з причепами | |---------------+------------------+-----------------------------| |до 1,5 | 125 | 129 | |---------------+------------------+-----------------------------| |від 1,5 до 3 | 129 | 135 | |---------------+------------------+-----------------------------| |від 3 до 5 | 135 | 144 | |---------------+------------------+-----------------------------| |від 5 до 7 | 144 | 150 | |---------------+------------------+-----------------------------| |від 7 до 10 | 150 | 157 | |---------------+------------------+-----------------------------| |від 10 до 20 | 157 | 169 | |---------------+------------------+-----------------------------| |від 20 до 40 | 169 | 190 | |---------------+------------------+-----------------------------| |від 40 до 60 | 190 | 206 | |---------------+------------------+-----------------------------| |вище 60 | - | 228 | ------------------------------------------------------------------
3. Водії автобусів
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Габаритна довжина | Місячні тарифні | | | автобуса (в метрах) | ставки, грн. | |---------------------+---------------------+--------------------| |Особливо малий |до 5 | 125 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Малий |від 5 до 6,5 від 6,5 | 128 | | | | 135 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Середній |від 7,5 до 9,5 | 144 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Великий |від 9,5 до 11 від 11 | 149 | | |до 12 від 12 до 15 | 158 | | |вище 15 | 165 | | | | 169 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління
політики оплати праці О.І.Дворниквгору