Документ n0001515-05, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2005

                                                          
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
VI з'їзд
П О С Т А Н О В А
23.11.2005

Про звіт Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України за період роботи
з листопада 2000 року по листопад 2005 року
та Програму основних напрямів діяльності
Профспілки на 2006-2010 роки

Заслухавши і обговоривши звіт Центрального комітету
Профспілки працівників освіти і науки України, VI з'їзд зазначає,
що у звітному періоді ЦК Профспілки, організаційні ланки проводили
значну роботу для реалізації статутних завдань щодо збереження та
забезпечення трудових, соціально-економічних прав і інтересів
членів профспілки. Центральний комітет Профспілки, його президія приділяли
особливу увагу питанням свідомого ставлення працівників до
перебування у профспілці, посилення мотиваційних аспектів для
залучення до профспілкового членства. У звітному періоді
чисельність Всеукраїнської профспілки зросла на 109,8 тис. членів
і нині вона об'єднує 2031,6 тис. працівників освіти та студентів. Сучасний етап розвитку освітянського профспілкового руху в
Україні ґрунтується на принципах соціального партнерства, що
втілюється через Генеральну, Галузеву угоди, систему колективних
договорів в установах і закладах освіти. Колективні договори
укладено в 22,3 тис. освітніх закладів і охоплюють 78,9 відсотка
працівників галузі. Галузева угода та колективні договори стають
дедалі більш вагомими мотиваційними факторами перебування
працівників освіти у профспілці. ЦК галузевої Профспілки брав участь у підготовці пропозицій
до проектів законів, Указів Президента України, загальнодержавних
програм, нормативно-правових актів, що стосуються галузі освіти.
Докладалися зусилля для відображення в них питань, вирішення яких
створить передумову для якісної роботи освітян, їх матеріального
добробуту, житлово-побутового забезпечення. Результатом проведеної
роботи стали позитивні зрушення у фінансуванні галузі. Забезпечено підвищення в середньому в 2,9 раза посадових
окладів педагогічним працівникам, спеціалістам і робітникам
установ і закладів освіти та в 2,6 раза - науково-педагогічним
працівникам. Вжиті профспілкою заходи сприяли запровадженню в дію норм
ст. 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) щодо виплати
надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення, винагороди за
сумлінну працю. Розширено коло видів діяльності для зарахування до
педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років.
Приведено у відповідність до чинного законодавства розміри доплат
за окремі види педагогічної діяльності. Запроваджено ряд
додаткових виплат іншим категоріям працівників закладів освіти.
Запроваджено доплати за вчені звання професора і доцента.
Підвищено оплату праці науково-педагогічних працівників за наукові
ступені, вчені звання. Вдосконалено порядок виплати надбавки за
стаж наукової роботи та розширено коло працівників, які мають
право на такі виплати. Законодавчо врегульовано питання оплати
праці науково-педагогічних і наукових працівників національних
вищих навчальних закладів. Скасовано обмеження на встановлення
розмірів доплат і надбавок працівникам цих закладів. Результатом спільних зусиль усіх організаційних ланок
профспілки стало визнання кредиторською заборгованістю ряду виплат
за минулі роки, встановлених статтею 57 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ). Збільшено тривалість щорічної основної відпустки окремим
категоріям працівників позашкільних, професійно-технічних, вищих
навчальних закладів. Збережено статус бюджетних установ за вищими навчальними
закладами державної форми власності. Упорядковано норми робочого часу педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
Введено штатні нормативи науково-педагогічних працівників.
Приведено відповідно до вимог законодавства порядок обрання та
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників. Удосконалено порядок призначення та перерахунку пенсій
науковим і науково-педагогічним працівникам. Відновлено виплату
науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів
грошової допомоги при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію. Збільшено більш ніж у З рази стипендію студентам. Приведено
відповідно до законодавства визначення її розміру. Запроваджено
виплату соціальної стипендії. Поліпшено матеріальне забезпечення
студентів з числа дітей-сиріт, студентів, які в період навчання
залишилися без батьків або перебувають під опікою. Відновлено
пільги студентам на проїзд у транспорті. Законодавчо врегульовано питання оздоровлення студентів.
Частково фінансуються санаторії-профілакторії вищих навчальних
закладів за рахунок централізованих коштів Фонду соціального
страхування. Вдосконалено порядок надання молоді цільових
пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти. Здобутком профспілки з питань житлово-побутового забезпечення
педагогічних працівників, що працюють у сільській місцевості,
стало законодавче встановлення їх права на одержання у власність
земельних ділянок. Відбулися позитивні зміни в культурно-масовій, спортивній
роботі, організації оздоровлення дітей працівників освіти. Спільні
дії профспілок України сприяли розблокуванню в 2005 році ст. 44
Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ) в частині відрахувань бюджетними
установами коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу
роботу. Проводилась послідовна майнова політика для збереження
галузевих закладів культури, охорони здоров'я, профілакторіїв,
таборів відпочинку, інших об'єктів соціально-побутового
призначення, юридичного закріплення права власності на
профспілкове майно. Принципова позиція профспілкових органів усіх рівнів сприяла
впровадженню державної політики в сфері охорони праці,
забезпеченню захисту прав членів профспілки щодо створення
безпечних умов праці і навчання, наданню пільг і компенсацій
працюючим у шкідливих умовах, отриманню державних соціальних
гарантій потерпілими та сім'ями загиблих на виробництві. Створенню
безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного і
процесу, дотриманню санітарно-гігієнічних нормативів, виконанню
заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами,
сприяв проведений ЦК Профспілки разом з Міністерством освіти і
науки України Всеукраїнський огляд-конкурс стану умов і охорони
праці. Профспілка працівників освіти і науки України стверджується
на міжнародній арені. Розширюється співробітництво з галузевими
профспілками зарубіжних країн на двосторонній основі. Триває
активна співпраця з Інтернаціоналом Освіти. Підвищенню професійного рівня профспілкових працівників
сприяло навчання, забезпечення нормативно-правовими документами. Разом з тим з'їзд зазначає, що рівень соціальної захищеності
освітян не повною мірою відповідає вимогам сьогодення та чинного
законодавства. Не вдалося домогтися забезпечення в повному обсязі
державних гарантій, передбачених ст. 57 базового освітянського
закону ( 1060-12 ), повної реалізації норм чинних
нормативно-правових актів з питань оплати праці. Періодично
виникає заборгованість із заробітної плати працівникам установ і
закладів освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів. В окремих
регіонах допускаються порушення термінів установлення затверджених
розмірів посадових окладів, безпідставне звуження державних
гарантій щодо обсягу навчального навантаження педагогічних
працівників, матеріального забезпечення під час проходження
курсової підготовки, недотримання положень Галузевої угоди щодо
виплати педагогічним працівникам матеріальної винагороди за
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків. Рівень соціальної захищеності освітян істотно знижується
через відсутність на місцях належного контролю за дотриманням
трудового законодавства. Порушення вимог Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), інших нормативно-правових документів призвело до
нещасних випадків у закладах освіти. Непрогнозований розподіл наявних профспілкових коштів
позбавляє можливості профспілкові органи різних рівнів забезпечити
системну роботу із соціально-економічного захисту, створювати для
цього необхідні фонди, впливати на законотворчу роботу,
здійснювати підготовку й перепідготовку кадрів, розвивати
інформаційну діяльність, зміцнювати міжнародні відносини. Відсутність єдиної галузевої політики і механізмів
забезпечення збереження, функціонування, відповідного фінансування
культурно-освітніх, оздоровчих закладів, спортивно-фізкультурної
мережі, заохочення аматорських самодіяльних і спортивних
колективів негативно впливає на стан цієї роботи. VI з'їзд Профспілки працівників освіти і науки України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити:
1.1. Звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти
і науки України.
1.2. Звіт Контрольно-ревізійної комісії Профспілки
працівників освіти і науки України.
1.3. Нову редакцію Статуту Профспілки працівників освіти і
науки України.
2. Визнати роботу Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України за період з листопада 2000 року
по листопад 2005 року задовільною.
3. Схвалити Програму основних напрямів діяльності Профспілки
працівників освіти і науки України на період 2006-2010 років
(додається).
4. Організаційним ланкам Профспілки працівників освіти і
науки України всіх рівнів: - беззаперечно дотримуватися положень Статуту Профспілки
працівників освіти і науки України, спрямовувати діяльність на
збереження та нарощування профспілкового членства, зміцнення
єдності профспілкового руху, солідарності всіх організаційних
ланок і членів профспілки для реалізації програмних завдань на
2006-2010 роки; - забезпечити представництво, здійснення і захист трудових,
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки; - домагатися реалізації норм чинного законодавства щодо
створення необхідних умов роботи і навчання членів профспілки,
оплати праці; - сприяти запровадженню ефективної системи підвищення
кваліфікації працівників галузі; - при здійсненні контролю за дотриманням чинного
законодавства про працю застосовувати всі можливі цивілізовані
методи впливу до порушників, включаючи звернення до органів
прокуратури та суду; - забезпечити взаємодію та співпрацю з іншими профспілками та
їх об'єднаннями; - гарантувати надання безплатної юридичної допомоги членам
профспілки; - підвищити ефективність громадського контролю за станом
охорони праці й навчання в установах,закладах освіти і науки,
виконанням вимог Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
заходів соціального захисту працюючих, передбачених угодами,
колективними договорами; - домагатися належного рівня фінансової підтримки
культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів профспілки з
бюджетів різних рівнів, розробки і реалізації системи заходів
економічного стимулювання організацій, установ і закладів галузі,
які утримують на балансі об'єкти соціально-культурної сфери та
фізкультурно-оздоровчого призначення; - активізувати дії для поповнення бюджету профспілки; - забезпечити проведення інвентаризації власного майна й
ужити заходів щодо визначення корпоративних прав на управління
часткою загальнопрофспілкового майна членських організацій
Федерації профспілок України.
5. Центральному комітету Профспілки: - домагатися виконання в повному обсязі забезпечення
державних гарантій, передбачених ст. 57 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ); - звернутися до відповідних органів влади щодо необхідності
індексації виплат педагогічним, науково-педагогічним працівникам
навчальних закладів, які здійснюються відповідно до Закону України
"Про реструктуризацію заборгованості виплат, передбачених
статтею 57 Закону України "Про освіту" ( 1994-15 ) педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів", а також компенсації втрати частини грошових доходів у
зв'язку з порушенням термінів їх виплати; - взяти участь у створенні державної програми забезпечення
освітян житлом, яка об'єднала б усі можливі джерела фінансування
будівництва чи придбання житла, чинні види кредитування, досвід
окремих регіонів країни; - сприяти реалізації положень Національної доктрини розвитку
освіти ( 347/2002 ) щодо соціальних гарантій учасникам
навчально-виховного процесу та Державної програми "Вчитель"
( 379-2002-п ); - зміцнити Правову службу Профспілки працівників освіти і
науки України, створити профспілкову адвокатуру; - створити службу технічної інспекції праці ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України в організаційних ланках
профспілки для кваліфікованого виконання повноважень, покладених
на профспілки відповідно до законів України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ); - разом з іншими галузевими профспілками та Федерацією
профспілок України домагатися послабленні податкового тиску на
заклади культури і мистецтв, фізичної культури та спорту створення
сприятливого податкового режиму для інвестицій у культуру,
фізкультурно-оздоровчу роботу, і також розробки і затвердження
державних стандартів із забезпечення мінімальних гарантованих
безплатних послуг населенню і сфері культури, спорту, дозвілля і
відпочинку, перегляду мінімальних соціальних нормативів, особливо
у сільській місцевості; - разом із Міністерством освіти і науки України, Федерацією
профспілок України вживати заходів щодо запровадження мораторію на
закриття, перепрофілювання культурно-освітніх,
фізкультурно-оздоровчих закладів системи освіти; - запропонувати Міністерству освіти і науки України розробити
спільні заходи для проведення культурно-масової та
спортивно-оздоровчої роботи; - забезпечити функціонування інформаційно-правової сторінки
Профспілки працівників освіти і науки України. Поліпшити
поінформованість профспілкових органів усіх рівнів, членів
профспілки щодо їх конституційних прав і гарантій форм і методів
діяльності; - удосконалити систему навчання профспілкових кадрів.
6. Територіальним (районним, міським, обласним Кримській
республіканській; організаціям профспілки: - домагатися створення організаційних ланок профспілки в
містах, де їх немає; - забезпечити дотримання організаційними ланками профспілки
всіх рівнів структурної будови, визначено Статутом, системи
взаємодії та підпорядкованості виборних профспілкових органів усіх
рівнів; - залучати до виборних профспілкових органів авторитетних,
висококваліфікованих фахівців, молодь, представників різних
професій, забезпечити створення діяльного резерву профспілкових
кадрів, їх стажування; - активізувати зусилля для збереження мережі закладів освіти,
забезпечення зайнятості членів профспілки; - домагатися включення в регіональні програми забезпечення
населення житлом працівників закладів освіти окремим розділом.
7. Профспілковим комітетам первинних профспілкових
організацій: - посилити роботу з мотивації членства в Профспілці
працівників освіти і науки України, поінформованості членів
профспілки; - активізувати роботу з укладення колективних договорів в
установах і закладах освіти і науки з дотриманням положень
Галузевої угоди, підвищення їх дієвості та результативності,
організації контролю за виконанням; - забезпечити виконання рішень, прийнятих вищими
профспілковими органами. Інформувати про виконану роботу членів
профспілки.
Голова ЦК Профспілки Л.С.Сачков

ЗАТВЕРДЖЕНО
VI з'їзд Профспілки
працівників освіти
і науки України
23.11.2005

ПРОГРАМА
основних напрямів діяльності профспілки
працівників освіти і науки України
на 2006-2010 роки

Профспілка працівників освіти і науки України, об'єднуючи в
своїх лавах 2 млн. 31,6 тис. членів профспілки, в тому числі
1 млн. 294 тис. працівників освіти і науки і 660,3 тис. студентів,
своє призначення вбачає в дієвому сприянні розвитку освіти і науки
України, захисті прав і життєвих інтересів громадян, які працюють
і навчаються в закладах, організаціях галузі.
Програму дій Профспілки розроблено з урахуванням пропозицій,
схвалених делегатами звітно-виборних зборів і конференцій, і
спрямовано на визнання освіти найвищим державним пріоритетом,
безумовне виконання конституційних гарантій держави щодо
доступності і безплатності освіти, подальший розвиток національної
системи освіти на засадах патріотизму, загальнолюдських і
національних цінностей.
Першорядними завданнями Профспілка визначає підвищення
престижу педагогічної праці, вживання комплексу заходів для
докорінного поліпшення економічного захисту всіх категорій
працівників освіти і науки, студентів, учнів і пенсіонерів,
підвищення соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних
працівників у суспільстві.
Відповідно до Програми дій Профспілка, діючи в рамках
правового поля, визначеного Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ), підтримуватиме всіх, хто виступає за
розвиток соціально орієнтованої економіки, підвищення рівня життя
людей, збереження стабільності та злагоди в суспільстві.
ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Взаємовідносини Профспілки з органами державного управління
грунтуватимуться на принципах соціального партнерства,
рівноправності та співробітництва сторін, зі збереженням у рамках
чинного законодавства повної самостійності та свободи дій для
відстоювання прав і життєвих інтересів членів профспілки.
Для ефективного та справедливого розв'язання
соціально-трудових проблем працівників освіти і науки, студентів
Профспілка буде активно взаємодіяти: з Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки
України, іншими міністерствами і відомствами, органами виконавчої
влади на місцях; з Верховною Радою України, органами місцевого самоврядування,
депутатами всіх рівнів; з роботодавцями та їхніми об'єднаннями в системі Міністерства
освіти і науки України; з політичними партіями і громадськими об'єднаннями,
діяльність яких відповідає меті й завданням галузевої профспілки.
Профспілка підтримуватиме: зусилля органів державного управління, роботодавців,
громадських організацій, спрямовані на створення оптимальних умов
праці, професійне зростання педагогічних, науково-педагогічних та
інших працівників освіти; діяльність органів управління з оптимального реформування
системи освіти, збереження і розширення системи дошкільного та
позашкільного навчання і виховання; створення і розвиток системи безперервної педагогічної
освіти, освіти протягом життя.
Регулювання життєво важливих для трудових колективів, членів
профспілки питань буде здійснюватися шляхом: укладання Галузевої угоди, колективних договорів і угод на
місцях; підвищення їх дієвості та ефективності; посилення вимогливості до соціальних партнерів щодо
своєчасної і повної реалізації норм колективних договорів і угод,
відповідальності профспілкових комітетів усіх рівнів за виконання
взятих зобов'язань; систематичного розгляду та оприлюднення стану виконання
Галузевої угоди, угод нижчого рівня, колективних договорів; широкого представництва та участі галузевої Профспілки в
процесі укладання Генеральної, регіональних угод.
Вирішення спірних питань і проблем, що виникають у ході
взаємодії з органами влади, здійснюватиметься переважно шляхом
переговорів, взаємних консультацій і пошуку конструктивних рішень.
У випадку ухиляння органів виконавчої влади, роботодавців від
переговорів або невиконання ними досягнутих домовленостей,
колективних договорів, Галузевої угоди, а також у разі грубого
порушення нормативно-правових актів про працю та права профспілок
Профспілка з урахуванням думки своїх спілчан залишає за собою
право на проведення колективних дій у рамках законодавства
України.
Профспілка братиме участь у законотворчій діяльності з питань
розвитку освіти, науки, соціально-трудових прав працівників,
студентів.
СПРИЯННЯ СТАБІЛЬНОМУ ФУНКЦІОНУВАННЮ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ, ЗАХИСТ ТРУДОВИХ,
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ
З метою створення оптимальних умов праці та навчання,
забезпечення стабільного функціонування галузі освіти Профспілка
домагатиметься: пріоритетного фінансування освіти і науки в обсягах, що
відповідають вимогам статті 61 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), статті 64 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), та запровадження методології планування витрат у
державному та місцевих бюджетах на основі законодавчо визначених
державних соціальних стандартів і гарантій; розробки і затвердження нормативів матеріально-технічного та
фінансового забезпечення вищих навчальних закладів; безумовного виконання положень про трудові і
соціально-економічні права та інтереси працівників галузі,
студентів, що передбачені Кодексом законів про працю України
( 322-08 ), законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), "Про наукову та науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), "Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" ( 2998-12 ), положеннями Національної доктрини
розвитку освіти в Україні ( 347/2002 ), Державної програми
"Вчитель" ( 379-2002-п ), Указом Президента України "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку
освіти в Україні" ( 1013/2005 ) від 4 липня 2005 року; підвищення статусу педагогічних, науково-педагогічних
працівників відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО 1966 і 1997 років; гарантованого виділення асигнувань для забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати працівникам освіти у
визначених законодавством розмірах; удосконалення системи оплати праці працівників освіти, науки
на основі її реформування та механізмів стипендіального
забезпечення; безумовного погашення заборгованості з виплати надбавок за
вислугу років, допомоги на оздоровлення за 1997-2002 роки та
вдосконалення механізму здійснення зазначених виплат; створення належних умов для забезпечення післядипломної
освіти педагогічних працівників, удосконалення механізму їх
атестації, матеріального та морального заохочення; забезпечення навчальних закладів, педагогічних,
науково-педагогічних працівників необхідними навчальними та
методичними посібниками, літературою, передбачення для цього
відповідних коштів у консолідованому бюджеті; збільшення обсягів видатків на одержання пільгових державних
кредитів на здобуття вищої освіти, вдосконалення порядку їх
надання; забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості,
пенсіонерів безплатними квартирами з опаленням і освітленням
відповідно до встановлених законодавством норм; розробки і запровадження ефективного механізму забезпечення
житлом працівників освіти; максимального забезпечення іногородніх студентів місцями в
гуртожитках, поліпшення в них умов проживання; забезпечення студентів пільговим проїздом у автомобільному та
залізничному транспорті; удосконалення пенсійного забезпечення працівників освіти.
ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ, СТУДЕНТІВ
НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ І НАВЧАННЯ
Реалізуючи законодавчо визначене право на здійснення
громадського контролю за виконанням вимог безпеки праці,
Профспілка домагатиметься: практичної реалізації повноважень, передбачених Законом
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), Статутом галузевої Профспілки, для посилення впливу
громадського контролю за створенням безпечних умов праці,
атестацією робочих місць; запровадження основних заходів, передбачених Національною
програмою поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого
середовища, угодами, колективними договорами; безумовного виконання власниками, вповноваженими ними
органами вимог, передбачених угодами і колективними договорами,
щодо виділення і використання коштів на охорону праці в розмірі не
менш як 0,2% від фонду оплати праці відповідно до Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ); запровадження економічних методів управління охороною праці
та станом навколишнього середовища; розробки і реалізації заходів, спрямованих на профілактику
виробничого травматизму та професійних захворювань у закладах
освіти; забезпечення захисту членів профспілки у сфері охорони праці,
відшкодування шкоди, заподіяної працівникам у процесі трудової
діяльності; ефективного проведення Всеукраїнського громадського
огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах,
підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України; підвищення рівня навчання технічних інспекторів праці, членів
комісій, громадських інспекторів, представників Профспілки з
питань охорони праці; взаємодії з державними органами влади, органами нагляду за
охороною праці для створення безпечних умов праці, захисту прав
працівників з питань безпеки життєдіяльності; узагальнення і поширення досвіду роботи з охорони праці
трудових колективів, технічних інспекторів праці, профспілкового
активу; співпраці з міжнародними і національними рухами та
профспілками інших країн для підтримки програм з охорони праці,
захисту і оздоровлення навколишнього середовища, участі в
діяльності відповідних фондів.
ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ
Для реалізації законодавчо визначених прав працівників освіти
та студентської молоді щодо питань духовного розвитку, фізичного
вдосконалення та творчої самореалізації, активізації роботи для
залучення працівників, студентів до участі в художній
самодіяльності, спортивних змаганнях Профспілка домагатиметься: реалізації положень статті 44 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) щодо
відрахування установами, закладами та організаціями освіти
профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових
колективах культурно-масової та фізкультурної роботи,
раціонального їх використання; запровадження мораторію на закриття або перепрофілювання
культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів системи
освіти, створення спільної комісії з Міністерством освіти і науки
України для розробки заходів, спрямованих на їх збереження,
забезпечення функціонування та фінансування діяльності; проведення разом із Міністерством освіти і науки України
всеукраїнських галузевих оглядів самодіяльних художніх колективів
та огляду на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей
працівників галузі; розробки і прийняття органами державної влади та місцевого
самоврядування галузевої і регіональних програм, спрямованих на
забезпечення необхідних умов для організації відпочинку, дозвілля
працівників освіти студентської молоді, фінансову підтримку
культурно-освітніх фізкультурно-оздоровчих закладів, провідних
колективів художньої творчості та аматорських спортивних команд,
що створені в галузі освіти; юридичного оформлення права на майно, яке профспілкові
організації мають у власності.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ
З метою забезпечення правового захисту Профспілка
домагатиметься: розширення та вдосконалення законодавчої бази щодо трудових,
соціально-економічних прав і гарантій працівників освіти, науки,
студентів шляхом здійснення експертно-аналітичної роботи над
законопроектами, проектами відповідних нормативно-правових актів,
внесення відповідних пропозицій до Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти, з питань соціальної політики та праці,
Міністерства освіти і науки України, інших міністерств, Федерації
профспілок України; систематичного здійснення перевірок стану дотримання
трудового законодавства та вживання заходів для усунення виявлених
порушень; ефективної співпраці та координації роботи з державною
інспекцією праці з контролю за дотриманням законодавства про
працю.
Профспілка забезпечить: надання безплатної правової допомоги первинним профспілковим
організаціям, членам профспілки; представництво інтересів членів профспілки в судах, інших
органах державної влади і місцевого самоврядування; навчання профактиву з питань законодавства про працю, освіту
та правороз'яснювальну роботу через засоби масової інформації,
семінари.
Профспілка буде рішуче протидіяти: порушенню чинного трудового законодавства; обмеженню трудових прав та інтересів працівників освіти,
гарантій щодо матеріального забезпечення; погіршенню умов праці, безпідставному скороченню чисельності
і штату працівників, масовому звільненню працівників без вживання
заходів для їх працевлаштування та перепідготовки; звуженню прав та інтересів працівників і осіб, які
навчаються, в процесі приєднання України до Болонського процесу.
РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ З ІНШИМИ ПРОФСПІЛКАМИ,
ПОСИЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
З метою вирішення спільних завдань захисту трудових,
соціально-економічних прав та інтересів працівників, студентів
Профспілка: розвиватиме на паритетних засадах взаємовідносини з
Федерацією профспілок України, іншими галузевими профспілками; взаємодіятиме під час проведення спільних заходів,
спрямованих на соціальний захист членів профспілки; співпрацюватиме в законотворчій і нормотворчій роботі, обміні
інформацією та досвідом роботи.
Для забезпечення солідарних дій із захисту
соціально-економічних інтересів працівників освіти, запобігання
обмеженню їхніх трудових прав Профспілка забезпечить: налагодження та розвиток прямих зв'язків між профспілковими
організаціями закладів освіти України і зарубіжних країн; активізацію співпраці з Інтернаціоналом Освіти щодо участі в
міжнародних форумах, навчальних семінарах для отримання новітньої
інформації про тенденції розвитку освіти та профспілкового руху на
світовому рівні; проведення переговорів з Інтернаціоналом Освіти для
підготовки навчального проекту щодо проблем інформаційної роботи в
профспілці із залученням фахівців та експертів Інтернаціоналу
Освіти; вивчення і використання міжнародного досвіду профспілкової
діяльності для запровадження західноєвропейської моделі
соціального захисту, заснованої на трипартизмі та соціальному
діалозі; надання допомоги членським організаціям у забезпеченні
навчання профспілкового активу з участю Фонду Солідарності
Інтернаціоналу Освіти; поширення через електронну пошту в організаційні ланки
відповідної інформації, одержаної через глобальну профспілкову
інформаційну мережу.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗМІЦНЕННЯ ПРОФСПІЛКИ,
ВНУТРІШНЬОСПІЛКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Виходячи зі статутних принципів єдності профспілкового руху,
солідарності всіх членів профспілки, обов'язковості виконання
прийнятих рішень, Профспілка і надалі спрямовуватиме зусилля на
організаційне зміцнення шляхом: концентрації зусиль вищих, територіальних виборних органів на
згуртуванні своїх лав, нарощуванні профспілкового членства шляхом
активізації роботи з його мотивації; вживання заходів для створення організаційних ланок
Всеукраїнської профспілки в містах, де їх немає; зміцнення первинних профспілкових організацій як основи
діяльності профспілки; забезпечення масової участі працівників освіти та
студентської молоді в заходах на всеукраїнському, територіальних
рівнях, у первинних організаціях для досягнення програмних
завдань; безумовного дотримання організаційними ланками всіх рівнів
структурної побудови Профспілки, визначеної Статутом,
удосконалення системи взаємодії профспілкових органів усіх рівнів
на принципах персональної відповідальності керівників за прийняті
рішення; активізації роботи Контрольно-ревізійної та ревізійних
комісій, спрямованої на фінансове зміцнення Профспілки, дотримання
профспілковими організаціями статутних вимог щодо своєчасного і
повного відрахування членських внесків та ефективного їх
використання; удосконалення нормативної бази функціонування структурних
ланок Профспілки та їх виборних органів на основі чинного
законодавства про профспілки; здійснення цілеспрямованої кадрової політики через оновлення
резерву профспілкових кадрів на всіх рівнях, гармонійне поєднання
у виборних органах досвідчених і молодих керівників, систему
навчання профспілкових працівників і активу у вищих навчальних
закладах профспілок, постійно діючих семінарах, школах
профспілкового активу; створення при ЦК Профспілки цільового фонду профспілкової
освіти; запровадження єдиної системи навчання, підготовки, підвищення
кваліфікації профспілкових кадрів і активу; створення системи стажування кадрового резерву; розробки і впровадження системи морального і матеріального
стимулювання роботи профспілкових кадрів і активу; забезпечення цілісної системи інформування виборних органів
усіх рівнів, членів Профспілки шляхом широкого використання
друкованих засобів масової інформації, радіо, телебачення,
представницької сторінки ЦК Профспілки в Інтернеті, функціонування
у Профспілці електронного зв'язку на базі сучасних комп'ютерних
технологій, поглиблення змісту випусків "Профспілкового вісника"
та вдосконалення роботи Служби зв'язків з громадськістю і засобами
масової інформації.вгору