Документ n0001361-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2004

                 МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ПОГОДЖЕНО
Міністерство праці
та соціальної політики
України
накладний N 03-3/2137-015-9
12.03.2004

УГОДА
між Міністерством транспорту України
і профспілкою працівників автомобільного
транспорту та шляхового господарства України
по підгалузі автомобільного транспорту
на 2004 рік

Міністерство транспорту України в особі Міністра транспорту
Кірпи Георгія Миколайовича з однієї сторони, і профспілка
працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства
України в особі Голови профспілки Короля Анатолія Григоровича, з
другої сторони уклали Угоду між Міністерством транспорту України і
профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового
господарства України по підгалузі автомобільного транспорту на
2004 рік (далі - Угода) на основі Закону України від 1 липня
1993 року "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) та
відповідно до Положення про Міністерство транспорту України
( 678/2000 ) з метою сприяння розвиткові автомобільного
транспорту, регулювання трудових відносин, забезпечення соціальних
прав та гарантій на підприємствах, в установах і організаціях
автомобільного транспорту (далі-підприємства).
Ця Угода є основою для укладання колективних і індивідуальних
трудових договорів на підприємствах і не обмежує їх права у
розширенні соціальних прав та гарантій.
1. Сфера дії Угоди
1.1. Положення Угоди діють безпосередньо і є обов'язковими
для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які
підписали Угоди.
1.2. Сторонами, що уклали Угоду, виступають: - Міністерство транспорту України; - профспілка працівників автомобільного транспорту та
шляхового господарства України.
1.3. Інтереси власника і трудових колективів представляють на
рівні підгалузі - Державний департамент автомобільного транспорту
(Укравтотранс) від імені Міністерства транспорту України і ЦК
профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового
господарства України (далі Профспілка);
2. Сприяння стабілізації роботи
трудових колективів
2.1. Укравтотранс зобов'язується: - забезпечувати у встановленому порядку державне регулювання
діяльності автомобільного транспорту та контроль за виконанням
суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності правил
перевезень пасажирів і вантажів, вимогам законодавства щодо
безпеки руху, нормативних актів, що визначають порядок
функціонування автомобільного транспорту; - активізувати роботу щодо врегулювання невирішених проблем
діяльності автотранспорту, в тому числі пільгових перевезень
пасажирським автотранспортом; - сприяти оновленню рухомого складу, в першу чергу автобусів; - відповідно до вимог Положення про ведення Державного
класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій" ( затверджено наказом
Держстандарту України від 14.05.98 р. N 314 ( v0314217-98 ) внести
обґрунтовані пропозиції до чинного Класифікатор професій
ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від
27.07.95 р. N 257 ( v0257217-95 ), та розробити випуск 69
"Автотранспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників; - при визначенні переможців конкурсу на перевезення пасажирів
суворо дотримуватись Порядку проведення конкурсу на перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування
затвердженого постановок Кабінету Міністрів України від 29 січня
2003 року N 139 ( 139-2003-п ). - запрошувати на засідання Колегії Мінтрансу України та
Укравтотранс) представника Профспілки.
2.2. Профспілка зобов'язується сприяти: - реалізації даної Угоди через відповідні профспілкові
органи; - реалізації рішень конференцій трудових колективів, якщо це
не суперечить статуту Профспілки.
2.3. Укравтотранс і Профспілка: - сприятимуть створенню відповідно до чинного законодавства
галузевих (територіальних) об'єднань роботодавців; - практикуватимуть проведення спільних засідань Колегій
Мінтрансу України, Укравтотрансу та Президії ЦК профспілки з
питань соціально-економічного розвитку автомобільного транспорту.
3. Мінімальні гарантії в оплаті праці
та компенсації
3.1. Оплата праці працівників автомобільного транспорту
здійснюється відповідно до чинного законодавства, цієї Угоди та
колективних договорів, діючих на підприємствах.
3.2. Ввести в дію тарифні ставки і посадові оклади
працівників автомобільного транспорту (додаток 1). Розмір мінімальної тарифної ставки робітника, який виконує
роботу, що не вимагає кваліфікації, за повністю виконану місячну
норму праці (обсяг робіт) ш підприємствах не може бути меншим за
мінімальну заробітну плату, встановлену) державою - 205 гривень.
3.3. Встановлені Угодою міжкваліфікаційні (міжпосадові)
співвідношення в оплаті праці є обов'язковими для застосування
всіма підприємствами. Умовами зростання фонду оплати праці може бути зростання
продуктивності праці та обсягів виробництва.
3.4. Ввести в дію перелік та розміри доплат і надбавок до
тарифних ставок і посадових окладів працівників автомобільного
транспорту (додаток 2).
3.5. Тарифні ставки і посадові оклади окремих професій, не
передбачених в Угоді, встановлюються як мінімальні гарантії на
основі Угод по відповідних галузях господарського комплексу
України.
3.6. Доплату за роботу у важких і шкідливих, особливо важких
і особливо шкідливих умовах праці здійснювати відповідно до
Положення про встановлення доплат за роботу у важких і шкідливих,
особливо важких і особливо шкідливих умовах праці працівникам
підприємств, установ і організацій автомобільного транспорту від
01.11.94 р., затвердженого Міністерством транспорту України
(додаток 4), за рахунок валових витрат.
3.7. Оплату часу простою не з вини працівника, якщо працівник
попередив свого керівника про початок простою, здійснювати в
розмірі тарифної ставки (посадового окладу) в тому числі дві
третини за рахунок валових витрат, одну третину - за рахунок
власних коштів, що залишаються на підприємстві.
3.8. Оплата праці за роботу в надурочний час, у святкові,
неробочі та вихідні дні здійснюється згідно з чинним
законодавством.
3.9. Робота з поліпшення стану нормування праці та зміни
умов оплати праці на підприємствах проводиться власником або
уповноваженим ним органом з обов'язковим офіційним повідомленням
профспілкового комітету підприємства і працівника про зміни норм
виробітку і умов оплати праці не пізніше ніж за 2 місяці. При
цьому обов'язковим є економічне обгрунтування пропонованих норм
виробітку і умов оплати праці.
3.10. Виплату заробітної плати проводити не рідше двох разів
на місяць у терміни, встановлені колективним договором.
3.11. Втрата частини заробітної плати, яка пов'язана з
порушенням термінів її виплати, компенсується працівникам згідно з
чинним законодавством.
3.12. З метою соціального захисту працівників відповідно до
чинного законодавства провадити індексацію грошових доходів у
зв'язку із змінами цін на споживчі товари і послуги.
3.13. Укравтотранс і Профспілка: - здійснюють контроль за дотриманням законодавства та норм
цієї Угоди з питань оплати праці на підвідомчих підприємствах,
аналізують причини затримки виплат, розробляють та вживають
ефективних заходів щодо ліквідації заборгованості із заробітної
плати терміном понад один місяць грошового забезпечення,
дотримуються норм чинного законодавства щодо розірвання контрактів
з керівниками підприємств, де сума заборгованості із заробітної
плати грошового забезпечення протягом наступного місяця не
зменшується, щоквартально обмінюються інформацією про здійснювані
з цією метою заходи; - переглядають тарифні ставки і посадові оклади у разі
законодавчого встановлення нового розміру мінімальної заробітної
плати; - сприяють забезпеченню випереджаючого зростання номінальної
заробітної плати порівняно з підвищенням вартісної величини
прожиткового мінімуму як однієї з умов зростання реальної
заробітної плати; - сприяють забезпеченню розміру тарифної частки в середній
заробітній платі працівника не менше ніж 70 відсотків.
3.14. Збільшення розміру тарифних ставок і посадових окладів
понад встановлені у додатку 1 цієї Угоди можливо при наявності
коштів з віднесенням на валові витрати на виробництво продукції
(робіт, послуг), але не застосовується на підприємствах, де має
місце заборгованість з виплати заробітної плати.
3.15. У разі законодавчого підвищення розміру мінімальної
заробітної плати підприємства, які мають заборгованість із
заробітної плати, підвищують тарифні ставки і посадові оклади не
допускаючи при цьому подальшого зростання цієї заборгованості.
3.16. Порядок нарахування і виплати надбавок до тарифних
ставок і посадових окладів працівникам, робота яких постійно
проводиться у дорозі або має роз'їздний характер здійснюється
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31.03.99
N 490 ( 490-99-п ), від 13.08.99 N 1480 ( 1480-99-п ),
від 23.04.99 N 663 ( 663-99-п ) та від 06.09.2000 N 1398
( 1398-2000-п ).
4. Регулювання трудових відносин
4.1. Укравтотранс: - узгоджує з Профспілкою проекти нормативних актів та інші
документи, що стосуються соціальних інтересів працівників
автомобільного транспорту . - розглядає питання та приймає рішення стосовно розірвання
контрактів з керівниками, дії яких погіршують соціально-економічне
становище підприємств, порушують законодавство про працю,
соціальні права працівників і суперечать колективному договору, у
тому числі за поданням трудових колективів; - контролює застосування контрактної форми трудового договору
відповідно до законів України та не допускає примусового їх
укладання; - вносить ЦК профспілки в реєстр розсилки документів, що
виходять з Укравтотрансу з питань: зміни кадрів перших керівників
Мінтраксу України Укравтотрансу, статистичні форми звітності та
документи, що формують політику підгалузі.
4.2. Укравтотранс і Профспілка: - здійснюють відповідно до чинного законодавства контроль за
додержанням законодавства про оплату праці, норм Генеральної та
цієї угод і у разі їх порушення вживають заходів щодо притягнення
до відповідальності винних осіб, а також надають методичну і
консультативну допомогу підприємствам з питань організації і
оплати праці; - зобов'язуються взаємно та своєчасно надавати на всіх
рівнях, передбачених п. 1.3. цієї Угоди, інформацію, необхідну для
ведення колективних переговорів здійснення контролю за виконанням
даної Угоди та колективних договорів.
4.3. Норми тривалості робочого часу і відпочинку для різних
категорії працівників підприємств визначаються згідно з чинним
законодавством. Надурочні роботи застосовуються лише у випадках, передбачених
чинним законодавством.
4.4. Час початку і закінчення роботи, режим роботи, поділ
робочого дня на частини, застосування підсумованого обліку
робочого часу встановлюються правилами внутрішнього розпорядку
підприємств за погодженням з профспілковими комітетами або
колективним договором.
4.5. Черговість надання відпусток визначається графіками, як
затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілковим
комітетом на початку року і доводяться до відома усіх працівників.
Графіки повинні враховувати інтереси як виробництва, так і
працівників.
4.6. Тривалість основної щорічної оплачуваної відпустки
встановлюється згідно з чинним законодавством і не може бути
меншою ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік. Не
допускається відмова у наданні щорічної відпустки та заміна її без
згоди працівника матеріальною чи іншою компенсацією, крім
випадків, передбачених чинним законодавством.
4.7. Додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим
днем тривалістю до 7 днів надаються згідно із переліками професій
і посад, визначених колективними договорами. Орієнтовний перелік
професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, яким
надається додаткова відпустка за особливий характер праці до 7
календарних днів, визначено у додатку 3 цієї Угоди. Конкретна
тривалість зазначених відпусток встановлюється в колективному
договорі.
4.8. Щорічні додаткові відпустки за роботу у важких і
шкідливих умовах праці, особливо важких і особливо шкідливих
умовах праці та за особливий характер праці надаються працівникам,
зайнятим у несприятливих умовах праці за Списками виробництв,
цехів, професій і посад, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 ( 1290-97-п ) ( додаток
1,2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13.05.2003 р. N 679 ( 679-2003-п ). Конкретна тривалість за
умовами праці (під час надання відпусток за роботу із шкідливими і
важкими умовами праці ) цих відпусток встановлюється колективним
чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих
місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
5. Забезпечення умов охорони праці та безпеки
руху на підприємствах і організаціях, що входять
до сфери управління Мінтрансу та Укравтотрансу
5.1. Сторони домовилися: 5.1.1. Проводити семінари-наради з керівниками служб безпеки
руху та охорони праці підприємств та представниками відповідних
профспілкових організацій з питань попередження аварійності та
виробничого травматизму. 5.1.2. Надавати допомогу підприємствам і профспілковим
комітетам в роботі щодо попередження аварійності, виробничого
травматизму. Забезпечити своєчасне проведення атестації робочих
місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких
умовах праці для встановлення їх права на пільги і компенсації
передбачені законодавством, а також для розроблення заходів щодо
поліпшення умов праці та оздоровлення працівників. 5.1.3. Пропонувати керівникам підприємств та профспілкових
комітетів при укладенні колективних договорів суворо дотримуватись
вимог Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). За рахунок
власних коштів здійснювати потерпілим внаслідок нещасного випадку
на виробництві та членам їх сімей додаткові виплати.
5.2. Укравтотранс зобов'язується: 5.2.1. Здійснювати аналіз стану аварійності та виробничого
травматизму з відповідними рекомендаціями щодо їх попередження. 5.2.2. Вивчати обставини та причини дорожньо-транспортного та
виробничого травматизму і на їх основі розробляти відповідні
заходи. 5.2.3. Сприяти забезпеченню підприємств нормативними актами з
питань безпеки руху та охорони праці. 5.2.4. Щорічно розглядати на засіданнях колегії за участю
працівників профспілок умови та стан безпеки руху, охорони праці
на виробництві і вживати відповідних заходів щодо поліпшення
становища з цих питань. 5.2.5. Сприяти забезпеченню страхування працівників
відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ). Здійснювати заходи з покращання умов та безпеки праці
з метою попередження виробничого травматизму. 5.2.6. Забезпечити виконання на автомобільному транспорті
заходів, передбачених Галузевою програмою поліпшення безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки,
затвердженою наказом Мінтрансу від 26.11.2001 року N 822
( v0822361-01 ).
5.3. Профспілка зобов'язується: 5.3.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням
законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці,
створенням безпечним і нешкідливих умов праці і належного
виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами
колективного та індивідуального захисту. 5.3.2. Забезпечити участь представників профспілки у роботі
комісій по розслідуванню причин кожного нещасного випадку,
опрацюванню заходів щодо їх попередження, а також протидіяти
необгрунтованому віднесенню нещасних випадків на виробництві до
невиробничого травматизму. 5.3.3. Надавати консультації та безплатну правову допомогу
працівникам і сім'ям загиблих у вирішенні питань щодо своєчасного
і повного відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним
трудових обов'язків.
6. Соціальне партнерство
6.1. Сторони домовились: 6.1.1. Сприяти фінансуванню витрат на утримання та розвиток
санаторіїв - профілакторіїв, медичних і оздоровчих установ
підприємств, дошкільних закладів і дитячих оздоровчих таборів та
інших об'єктів соціальної сфери, оздоровленню та відпочинку
працівників підприємств і членів їх сімей у санаторно-курортних
установах, з частковою компенсацією вартості путівок за рахунок
коштів підприємства у встановленому порядку. 6.1.2. Питання перепрофілювання об'єктів соціальної сфери
підприємств вирішувати разом з відповідними органами профспілки. 6.1.3. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських
профспілкових внесків за особистими письмовими заявами членів
профспілки з перерахуванням зібраних внесків на рахунок
профспілкових органів відповідно до укладеного з роботодавцем
договору в терміни, визначені цим договором. 6.1.4. Сприяти зниженню соціальної напруги в трудових
колективах, здійснювати профілактичні заходи щодо спорів, страйків
та інших колективних дій з питань, включених до цієї Угоди. 6.1.5. За наявності відповідних соціально-економічних і
фінансових можливостей на підприємствах у колективних договорах
може передбачатись розширений перелік пільг і гарантій стосовно
інтересів відповідних груп робітників або колективу в цілому. 6.1.6. Сприяти підприємствам у проведенні колективних
переговорів, своєчасному укладанню колективних договорів або
внесенню до них змін і доповнень згідно з Законом України "Про
колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) та з положеннями цієї
Угоди. 6.1.7. При реструктуризації підприємства із створенням на
його основі господарських товариств: - вносити відповідні зміни в чинний колективний договір або
укладати новий; - передбачити порядок погашення заборгованості із заробітної
плати.
6.2. Підприємства разом з профспілковими комітетами
розробляють і запроваджують заходи щодо запобігання на
підприємствах масовим звільненням працюючих з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу. В разі виникнення об'єктивних
причин, які зумовлюють неминучі масові звільнення працівників з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу, проводити їх
лише за умови попереднього (не пізніше ніж за 3 місяці) письмового
повідомлення відповідного профоргану про причини, обсяги і терміни
звільнення працівників із зазначенням їх спеціальностей та
кваліфікації, а також проведення спільних консультацій щодо
заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню вивільнюваних
працівників.
6.3. Працівникам, звільненим у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці, крім передбачених чинним
законодавством пільг і компенсацій, виплачувати за рахунок коштів
підприємства вихідну допомогу у розмірі двох середньомісячних
заробітків.
6.4. Відпустки без збереження заробітної плати надаються у
порядку, визначеному ст.25 і ст. 26 Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ) з урахуванням внесених змін.
6.5. Відраховувати профкомам підприємств, кошти у розмірі не
менше 0,3 відсотка від фонду оплати праці на культурно-масову
фізкультурну і оздоровчу роботу з віднесенням їх на витрати
виробництва (послуг).
6.6. Колективним договором можуть встановлюватися менші норми
тривалості робочого часу, а також збільшуватись тривалість
оплачуваних щорічної основної, додаткових і соціальних відпусток
порівняно з чинним законодавством за рахунок коштів підприємства.
6.7. Рекомендувати передбачати у колективних договорах при їх
укладанні: 6.7.1. Зобов'язання роботодавця щодо скорочення
непродуктивних втрат робочого часу, стабілізації зайнятості,
гарантій в оплаті праці, обсягів та строків повного погашення
заборгованості із заробітної плати, розрахунків у разі звільнення
працівників, взяти участь у формуванні та використанні кошторису
прибутку з соціальних питань; розглядати питання про можливість
встановлення для працюючих жінок, які мають дітей шкільного та
дошкільного віку, особливо багатодітних матерів, 38-годинного
робочого тижня за рахунок коштів підприємства; обсяги фінансування
роботодавцем витрат на підвищення кваліфікації персоналу та
граничні періоди роботи для обов'язкового проходження навчання з
підвищення кваліфікації в закладах освіти. 6.7.2. Узгодження з профспілковим комітетом проекту
реструктуризації підприємства, а також плану санації (до їх
затвердження) щодо заходів, які зачіпають соціально-трудові права
працівників. 6.7.3. У випадку банкрутства визначитись щодо обрання
представника профспілки для участі в господарському процесі,
забезпечити подачу працівниками позивів в Господарський суд щодо
погашення боргів із заробітної плати, інших соціальних виплат. 6.7.4. Визначити терміни звернення роботодавця до
профспілкового комітету щодо надання інформації з наступного
вивільнення працівників, порядок проведення консультацій, норми та
умови, за яких можливе перенесення термінів, призупинення чи
відміна заходів щодо вивільнення працівників. 6.7.5. Профспілковим комітетам брати участь у складі комісії
підприємства із загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням. 6.7.6. З урахуванням законодавчого зниження ставок
оподаткування необхідно домагатись прийняття зобов'язання - фонд
оплати праці збільшується одноразово під час законодавчого
зниження ставок оподаткування фонду оплати праці працівників
підприємств, прибутку та ставок ПДВ у співвідношенні 0,5 : 1
відсотка ( при зниженні кожного виду податку на 1 відсоток; фонд
оплати праці збільшується на 0,5 відсотка) 6.7.7. Згідно ст. 19 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) сприяти фінансуванню заходів з охорони праці в обсязі
не менше 0,5 відсотків від суми реалізованої продукції (послуг). 6.7.8. Передбачити зобов'язання керівників підприємств щодо
інформування застрахованих осіб про нарахування страхових внесків.
6.8. Рекомендувати організаціям Профспілки здійснювати
контроль за додержанням на підприємствах законодавства про оплату
праці та зобов'язань за колективними договорами, взаємодіяти з цих
питань з регіональними органами Державного департаменту нагляду за
додержанням законодавства про працю Мінпраці України, вжити
заходів щодо усунення порушень в межах своїх прав та повноважень.
6.9. Сприяти, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 14.08.1996 р. N 959 ( 959-96-п ) "Про затвердження
положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті", впровадженню обов'язкового особистого
страхування від нещасних випадків на транспорті водіїв автомобілів
підприємств та працівників, які безпосередньо зайняті на
транспортних перевезеннях.
7. Сприяння діяльності профспілки
7.1. Крім закріплених чинним законодавством положень про
права та гарантії діяльності професійних спілок, Укравтотранс
разом з керівниками підприємств всіляко сприятиме Профспілці у її
діяльності, у тому числі щодо безкоштовного надання: - приміщень для роботи профспілкових комітетів та проведення
зборів працівників з усім необхідним обладнанням, зв'язком,
опаленням, прибиранням, транспортом, охороною у порядку,
передбаченому колективним договором; - у п'ятиденний термін інформації з питань, що стосуються
соціально-економічних прав та інтересів трудящих, результатів
господарської діяльності підприємств; - будинків, приміщень, споруд, в тому числі орендованих,
призначених для ведення культурно-освітньої, оздоровчої,
фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємств
та членів їх сімей.
7.2. Працівникам, обраним до складу виборних профспілкових
органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень: - членам виборних профспілкових органів, не звільненим від
своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах,
передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи
час із збереженням середньої заробітної плати для участі в
консультаціях і переговорах, виконанні інших громадських
обов'язків в інтересах трудового колективу, на час участі в роботі
виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на
тиждень; вони звільняються від виробничої діяльності з оплатою
середнього заробітку на час їх участі як делегатів з'їздів,
конференцій, пленумів, засідань президій і профкомів, на умовах
передбачених колективним договором; на час профспілкового навчання
працівникам надається додаткова відпустка тривалістю до шести
календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за
рахунок коштів підприємства; - членам профспілки на умовах, визначених колективним
договором, надається вільний час на виконання громадських
обов'язків на період участі як делегатів з'їздів, конференцій,
профспілкового навчання із збереженням середнього заробітку; - працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу
виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх
повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою
працівника інша рівноцінна робота (посада). Роботодавець, за
попередньою згодою працівника, може направити його на навчання або
перекваліфікацію із збереженням йому середнього заробітку за
рахунок коштів підприємства; - за працівниками, обраними до складу виборних профспілкових
органів профспілкової організації, що діє на підприємстві,
зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших
працівників за місцем роботи відповідно до законодавства за
рахунок коштів підприємства. Цим працівникам надаються додаткові
пільги, якщо це передбачено колективним договором.
7.3. Профспілка зобов'язуються сприяти: - реалізації цієї Угоди через відповідні профспілкові органи; - виконанню рішень конференцій трудових колективів, що не
суперечать статуту профспілки; - зниженню соціальної напруги в трудових колективах, протидії
будь-яким ініціативам щодо спорів, страйків та інших колективних
дій з питань, включених в цю Угоду, за умови її виконання; - застосуванню профспілковими комітетами в повному обсязі
наданих профспілкам прав щодо здійснення контролю за виконанням
власниками зобов'язань в оплаті праці, зокрема, стосовно
примусового стягнення заробітної плати та розірвання на вимогу
профспілкового органу контракту з керівником у разі невиконання
ним умов колективного договору та порушення законодавства про
працю.
8. Заключні положення
8.1. Ця Угода набуває чинності з 1 січня 2004 року і діє до
укладення нової або її подовження.
8.2. Кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін
та доповнень до тексту Угоди. Ці пропозиції можуть бути внесені
лише за згодою обох сторін.
8.3. Сторони, які уклали Угоду, несуть безпосередню
відповідальність за виконання взятих зобов'язань у порядку,
встановленому законодавством України.
8.4. Контроль за станом виконання Угоди здійснюється не менше
двох разів на рік робочою комісією, сформованою сторонами, які
уклали Угоду. Інформація про хід її виконання доводиться до відома
господарських та профспілкових органів на місцях.
8.5. На період дії Угоди і за умови її виконання сторонами
трудові колективи утримуються від проведення акцій і страйків.
8.6. За три місяці до закінчення строку дії цієї Угоди за
ініціативою однієї із сторін починаються переговори щодо укладання
Угоди на наступний період.
Т.в.о. Міністра транспорту
України В.В.Корнієнко
Голова профспілки працівників
автомобільного транспорту та
шляхового господарства України А.Г.Король

Додаток 1
до Угоди по автомобільному
транспорту на 2004 рік

ТАРИФНІ СТАВКИ
і оклади робітників автомобільного транспорту
на 2004 рік

1. Водії автотранспортних засобів 1.1. Вантажні автомобілі
------------------------------------------------------------------ | | Годинні тарифні ставки по групам | | | автомобілів, коп. | | |---------------------------------------------| |Вантажопідйомність|1 група |2 група |3 група | |автомобілів |бортові |спеціалізовані |автомобілі по | |(в тонах) |автомобілі та|та спеціальні |перевезенню | | |автомобілі |автомобілі: |цементу, | | |фургони |самоскиди, |отруто- | | |загального |цистерни, |хімікатів, | | |призначення |рефрижератори, |трупів, | | | |контейнеровози,|безводного | | | |пожежні, |аміаку, | | | |техдопомоги, |аміачної води, | | | |сніго- |загниваючого | | | |очищувальні, |сміття, | | | |поливомийні, |асенізаційних | | | |підмітально- |вантажів | | | |збиральні, | | | | |автокрани, | | | | |автовантажувачі| | | | |та інші, | | | | |сідельні тягачі| | | | |з причепами | | |------------------+-------------+---------------+---------------| |до 1,5 |192,7 |201,6 |224,1 | |------------------+-------------+---------------+---------------| |від 1,5 до 3 |201,6 |224,1 |247,2 | |------------------+-------------+---------------+---------------| |від 3 до 5 |224,1 |247,2 |272,4 | |------------------+-------------+---------------+---------------| |від 5 до 7 |247,2 |272,4 |284,2 | |------------------+-------------+---------------+---------------| |від 7 до 10 |272,4 |284,2 |301,3 | |------------------+-------------+---------------+---------------| |від 10 до 20 |284,2 |301,3 |324,0 | |------------------+-------------+---------------+---------------| |від 20 до 40 |301,3 |324,0 |349,5 | |------------------+-------------+---------------+---------------| |від 40 до 60 |324,0 |349,5 |1 | |------------------+-------------+---------------+---------------| |вище 60 | |380,5 |- | ------------------------------------------------------------------
1.2. Легкові автомобілі
------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля|Робочий обсяг | Годинні тарифні ставки, коп. | |---------------+--------------+---------------------------------| | |двигуна |Загальні| При роботі на легкових | | |(в літрах) | | таксомоторах у міста з | | | | | чисельністю населення | | | | | 500 тис. осіб і більше,| | | | | на санітарних | | | | | автомобілях (окрім | | | | | швидкої медичної | | | | | допомоги) | |---------------+--------------+--------+------------------------| |Особливо малий | | | | |і малий |до 1,8 |187,4 |204,1 | |---------------+--------------+--------+------------------------| |Середній |від 1,8 до 3,5|197,6 |218,3 | |---------------+--------------+--------+------------------------| |Великий |від 3,5 |204,1 |228,1 | ------------------------------------------------------------------
1.3. Автомобілі швидкої медичної допомоги і оперативні
автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")
------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля| Робочий обсяг двигуна| Годинні тарифні ставки, | | | (в літрах) | коп. | |---------------+----------------------+-------------------------| |Особливо малий | до 1,8 | 283,9 | |і малий | | | |---------------+----------------------+-------------------------| |Середній | від 1,8 до 3,5 | 300,9 | |(а також | | | |автобуси | | | |спеціальні | | | |і швидкої | | | |медичної | | | |допомоги). | | | |---------------+----------------------+-------------------------| |Великий | від 3,5 | 323,6 | |(а також | | | |автобуси | | | |спеціальні і | | | |швидкої | | | |медичної | | | |допомоги) | | | ------------------------------------------------------------------
1.4. Автобуси (в тому числі спеціальні)
------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля|Габаритна довжина |Годинні тарифні ставка, | | |автобуса | коп. | | |(в метрах) |---------------------------| | | |Загальні |При роботі на | | | | |міських та | | | | |екскурсійних | | | | |маршрутах у | | | | |містах з | | | | |чисельністю | | | | |населення 500 | | | | |тис. осіб і | | | | |більше, на | | | | |санітарних | | | | |автобусах (крім)| | | | |швидкої | | | | |допомоги) | |---------------+--------------------+----------+----------------| |Особливо малий |до 5 |192,7 |208,2 | |---------------+--------------------+----------+----------------| |Малий |від 5 до 6,5 |196,0 |220,5 | | |від 6,5 до 7,5 |208,2 |228,0 | |---------------+--------------------+----------+----------------| |Середній |від 7,5 до 9,5 |224,1 |249,9 | |---------------+--------------------+----------+----------------| |Великий |від 9,5 до 11 |249,9 |278,4 | | |від 11 до 12 |261,8 |290,1 | | |від 12 до 15 |261,4 |285,3 | | |вище 15 |289,7 |324,0 | ------------------------------------------------------------------
2. Водії мотоциклів і моторолерів - 136,2
3. Робітники, зайняті на ремонті рухомого складу,
устаткування, на верстатних роботах і на роботах в спеціалізованих
цехах (з нормальними умовами праці)
--------------------------------------------------------------------- | | Годинні тарифні ставки, коп. | | |-----------------------------------| | | Розряди | | |-----------------------------------| | | I |II |III |IV |V |VI | |-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |На підприємствах і в цехах по | | | | | | | |ремонту устаткування (рухомого | | | | | | | |складу, суден та автомобілів), | | | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | | | |приладів і автоматики: | | | | | | | |ремонтно-будівельні, | | | | | | | |енергетичні, ливарні, кузнечні,| | | | | | | |паросилового господарства, | | | | | | | |електролітні цехи; компресорні,| | | | | | | |вентилянційно-зволожувальні | | | | | | | |і кисневі установки; очисні | | | | | | | |споруди |136,2|151,2|168,9|192,0|222,0|249,2| |-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Верстатні роботи по обробці | | | | | | | |металу та інших матеріалів | | | | | | | |різанням на металообробних | | | | | | | |верстатах; роботи по холодній | | | | | | | |штамповці металу та інших | | | | | | | |матеріалів, виготовленню і | | | | | | | |ремонту інструменту і | | | | | | | |технологічної оснастки |153,3|170,2|190,1|216,2|249,9|280,5| |-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Робітники у виробничих цехах, | | | | | | | |безпосередньо зайняті ремонтом | | | | | | | |і наладкою основного технічного| | | | | | | |електро- і енергетичного, | | | | | | | |експериментального і наукового | | | | | | | |обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | |суден, автомобілів та іншого | | | | | | | |рухомого складу, | | | | | | | |електроно-вимірювальної | | | | | | | |техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | | | |приладів і автоматики |153,3|170,2|190,1|216,2|249,9|280,5| |-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Робітники у виробничих цехах та| | | | | | | |підрозділах, безпосередньо | | | | | | | |зайняті ремонтом автомобільних | | | | | | | |шин та виготовленням | | | | | | | |гумово-технічних виробів |156,2|173,4|193,7|220,2|254,6|285,8| ---------------------------------------------------------------------
3. Робітники, задіяні на навантажувально-розвантажувальних
роботах
------------------------------------------------------------------ | |Годинні тарифні ставки, коп. | |----------------------------------+-----------------------------| |При навантаженні (розвантаженні) | | |в гарячому стані металу, | | |агломерату і шлаку; | | |при навантаженні | | |(роз навантаженні) руди, пека, | | |вугілля, вугільного брикету, | | |креозоту, подової і анодної маси, | | |азбесту, негашеного вапна, | | |мінеральної вати, цементу; | | |при навантаженні (роз | | |навантаженні) в судна шкідливих | | |для здоров'я вантажів, що | | |змерзлися і вантажів з вагою | | |одного місця більш як 50 кг. | 261,4 | |----------------------------------+-----------------------------| |При навантаженні (розвантаженні) у| | |залізничні вагони, автомобілі та | | |інший рухомий склад шкідливих для | | |здоров'я вантажів, вантажів, що | | |змерзлися і вантажів з вагою | | |одного місця більш як 50 кг; | | |при навантаженні (розвантаженні) в| | |судна інших вантажів | 235,9 | |----------------------------------+-----------------------------| |При навантаженні (розвантаженні) у| | |залізничні вагони, автомобілі та | | |інший рухомий склад інших | | |вантажів; на внутрішньо-складській| | |переробці вантажів | 210,4 | ------------------------------------------------------------------
5. Механізатори
------------------------------------------------------------------ | Розряд |Годинні тарифні ставки, коп. | |-------------------------------+--------------------------------| | I | 136,4 | | II | 147,9 | | III | 164,9 | | IV | 187,4 | | V | 210,4 | | VI | 247,2 | ------------------------------------------------------------------
6. Керівники, професіонали, фахівці автотранспортних
управлінь, автотранспортних та транспортно-експедиційних
підприємств
------------------------------------------------------------------ | Посада | Місячний посадовий оклад, грн. | | |--------------------------------| | | управління | підприємство| |-------------------------------+-----------------+--------------| | 1 | 2 | З | |-------------------------------+-----------------+--------------| | Головні фахівці - керівники, | | | |начальник майстерні | 478-656 | 451-628 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Начальники відділів: | | | |1 група (в т.ч. охорони, та | | | |безп.праці) | 478-656 | 451-628 | |2 група | 443-609 | 418-590 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Провідні: інженери всіх | | | |спеціальностей, економіст, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |юрисконсульт, інженер - | | | |електронік, інженер - | | | |програміст, математик | 410-492 | 410-492 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Інженер - технолог | 328-468 | 328-468 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Інженер з організації та | | | |нормування праці, інженери | | | |інших спеціальностей, | | | |економіст, юрисконсульт, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |психолог, соціолог, інженер - | | | |електронік, інженер - | | | |програміст, математик | 342-478 | 342-478 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Інженери всіх спеціальностей, | | | |економіст, юрисконсульт, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |психолог, соціолог, фізіолог | 330-390 | 330-390 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Начальник гаража | - | 451-628 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Старший: диспетчер, ревізор | | | |автомобільного транспорту | 324-395 | 324-395 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Диспетчер, ревізор | | | |автомобільного транспорту | 305-369 | 305-369 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Техніки всіх спеціальностей | 252-342 | 252-342 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Начальник штабу цивільної | | | |оборони | 342-478 | 328-451 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Начальник колони | | | |(автомобільної, механізованої) | | | |(I-III груп) | - | 410-547 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Начальник і старший майстер | | | |(дільниці, цеху), старший | | | |механік автомобільної колони | | | |(I-III групи), старший майстер | | | |служби контролю (дільниці, | | | | цеху) | - | 369-492 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Майстер дільниці, механік | | | |автомобільної колони (гаража), | | | |майстер контрольний дільниці | | | |(I-III групи), механік відділу | | | |технічного контролю, | - | 301-478 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Начальник пункту | | | |навантажувально- | | | |розвантажувального (I-III | | | |групи) | - | 383-506 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Начальник станції автобусної | | | |(на несамостійному балансі) | | | |(I-III групи) | - | 301-478 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Начальник підприємства | | | |транспортно-експедиційного, | | | |транспортно-експедиційного | | | |агентства з обслуговування | | | |населення, вантажної | | | |автостанції (I-III групи) | - | 301-478 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Завідувачі: контори вантажної, | | | |двору (вантажного) | - | 287-424 | |-------------------------------+-----------------+--------------| |Завідувачі: контейнерного | | | |майданчика, платформи | | | |(сортувальної), пакгаузу | - | 260-410 | ------------------------------------------------------------------
До розділу 6: - Посадові оклади головних інженерів, заступників керівників
підприємств, об'єднань встановлюються нижчими за посадові оклади,
відповідних керівників на 10-20%, головних бухгалтерів - на
10-30%, помічників керівників, керівників відособлених підрозділів
(філіалів, дочірніх підприємств) - на 30-40%, крім першого
керівника. - Посадові оклади заступників керівників підрозділів
встановлюються нижчими за посадові оклади відповідних керівників
на 10-20%.
7. Керівники, професіонали, фахівці підприємств і установ
науки та наукового обслуговування
------------------------------------------------------------------ | Посада | Місячний посадовий оклад, грн. | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------+--------------------------------| |1. Заступник директора по | | |науковій роботі, головний | | |інженер: | | |які не мають наукового ступеню | 574-820 | |доктор наук | 970-1087 | |кандидат наук | 683-970 | |-------------------------------+--------------------------------| |1. Головний інженер | | |(конструктор, технолог, | | |архітектор проекту): | | |що проектують особливо складну | | |продукцію | 574-752 | |що проектують іншу продукцію | 506-711 | |-------------------------------+--------------------------------| |3. Завідувачі (начальники): | | |науково-дослідним, | | |конструкторським, | | |технологічним, проектним, | | |вишукувальним, технічним, | | |виробничим, охорони праці | | |іншими основними відділами | | |(відділеннями, лабораторіями), | | |учений секретар, радник: | | |які не мають наукового ступеню | 424-711 | |доктор наук | 656-970 | |кандидат наук | 506-875 | |-------------------------------+--------------------------------| |4. Завідувачі (начальники) | | |відділами (лабораторіями): | | |автоматизованих систем | | |проектування, патентно- | | |ліцензійної, винахідницької та | | |раціоналізаторської роботи, | | |впровадженням науково-технічних| | |розробок, стандартизації (в | | |головних та базових установах | | |по стандартизації), | | |науково-технічної інформації | | |(в головних та базових | | |установах по науково-технічній | | |інформації) | 506-711 | |-------------------------------+--------------------------------| |5. Головні: архітектор, | | |механік, енергетик, економіст, | | |метролог та інші головні | | |спеціалісти в основних відділах| | |(відділеннях, лабораторіях). | 547-656 | |-------------------------------+--------------------------------| |6. Головний бухгалтер | 410-656 | |-------------------------------+--------------------------------| |7. Завідувач (начальник) | | |відділу планово-виробничого | | |(при відсутності самостійних | | |планово-економічного та | | |виробничо-диспетчерського | | |відділів) | 424-656 | |-------------------------------+--------------------------------| |8. Завідувачі (начальники) | | |відділів: стандартизації, | | |науково-технічної інформації | 424-656 | |-------------------------------+--------------------------------| |9. Завідувачі (начальники) | | |секторів (бюро, груп, | | |лабораторій), що входять до | | |складу відділів, наведених у | | |п.п. З та 4: | | |які не мають наукового ступеню | 478-601 | |кандидат наук | 478-752 | |-------------------------------+--------------------------------| |10. Завідувачі (начальники) | | |відділів:планово-економічного, | | |кошторисно-договірного, | | |організації праці та заробітної| | |плати, виробничо- | | |диспетчерського | 410-601 | |-------------------------------+--------------------------------| |11. Завідувачі (начальники) | | |відділів: капітального | | |будівництва (технічного | | |переозброєння),експлуатаційно- | | |технічного, охорони праці | | |матеріально-технічного | | |постачання, технічної | | |документації (оформлення та | | |випуску проектів) | 396-574 | |-------------------------------+--------------------------------| |12. Завідувачі (начальники) | | |секторів (бюро, груп), що | | |входять до складу планово- | | |виробничого відділу, відділів: | | |стандартизації, науково- | | |технічної інформації | 410-547 | |-------------------------------+--------------------------------| |13. Завідувач (начальник) | | |відділу кадрів | 383-547 | |-------------------------------+--------------------------------| |14. Завідувачі (начальники) | | |відділів (бюро): юридичного, | | |соціального розвитку, першого | 383-506 | |-------------------------------+--------------------------------| |15. Завідувач науково-технічною| | |бібліотекою | 322-520 | |-------------------------------+--------------------------------| |16. Завідувачі (начальники): | | |технічним архівом, штабом | | |цивільної оборони | 301 -424 | |-------------------------------+--------------------------------| |17. Завідувач (начальник) бюро | | |(групи) у відділі технічної | | |документації (оформлення та | | |випуску проектів) | 328-424 | |-------------------------------+--------------------------------| |18. Завідувач (начальник) | | |господарчого відділу | 287-424 | |-------------------------------+--------------------------------| |19. Головний науковий | | |співробітник | 588-861 | |-------------------------------+--------------------------------| |20. Провідний науковий | | |співробітник | 506-752 | |-------------------------------+--------------------------------| |21. Старший науковий | | |співробітник | 424-656 | |-------------------------------+--------------------------------| |22. Науковий співробітник | 342-547 | |-------------------------------+--------------------------------| |23. Молодший науковий | | |співробітник | 301-424 | |-------------------------------+--------------------------------| |24. Провідні інженери: | | |конструктор, технолог, | | |проектувальник, електронік, | | |програміст; провідні: | | |архітектор, математик, | | |художник-конструктор | | |(дизайнер): | | |що проектують особливо складну | | |продукцію | 478-574 | |що проектують іншу продукцію | 424-506 | |-------------------------------+--------------------------------| |25. Інженери: конструктор, | | |технолог, проектувальник, | | |електронік, програміст, | | |архітектор, математик, | | |художник-конструктор | | |(дизайнер): | | |що проектують особливо складну | | |продукцію | 342-506 | |що проектують іншу продукцію | 328-478 | |-------------------------------+--------------------------------| |26. Провідні: інженери інших | | |спеціальностей, економіст, | | |психолог, соціолог, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор та інші | | |фахівці | 383-492 | |-------------------------------+--------------------------------| |27. Інженери інших | | |спеціальностей, економіст, | | |соціолог, психолог, бухгалтер, | | |бухгалтер-ревізор, перекладач, | | |юрисконсульт та інші фахівці | 328-478 | |-------------------------------+--------------------------------| |28. Інженери всіх | | |спеціальностей, економіст, | | |соціолог, психолог, бухгалтер, | | |перекладач, юрисконсульт та | | |інші фахівці; старший лаборант,| | |що має вищу освіту, стажист- | | |дослідник | 287-465 | |-------------------------------+--------------------------------| |29. Техніки всіх спеціальностей| 232-342 | ------------------------------------------------------------------
До розділу 7: - Посадові оклади заступників керівників підрозділів
встановлюються нижчими за посадові оклади відповідних керівників
на 10-20%, а помічників керівника на 30-50% за посадовий оклад
керівника, крім першого керівника.
8. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці.
------------------------------------------------------------------ | Посада | Місячний посадовий оклад, грн. | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------+--------------------------------| |Інспектор-лікар по проведенню | | |передрейсового огляду водіїв | 346-424 | |-------------------------------+--------------------------------| |Фельдшер - інспектор з | | |проведення передрейсового | | |огляду водіїв | 301-369 | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувачі: бюро квиткового, | | |групи обліку, каси | 301-369 | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувачі: бюро з пошуку | | |вантажу та багажу, | | |Центрального складу, | | |канцелярією | 287-342 | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувачі: камерою схову | | |(ручного багажу), кімнатами | | |відпочинку пасажирів на | | |позакласних вокзалах | 260-332 | |-------------------------------+--------------------------------| |Старший: оператор | | |диспетчерського руху та | | |навантажувально- | | |розвантажувальних робіт на | | |автомобільному транспорті | 260-332 | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувач бюро машинописного, | | |старші: касир, інкасатор, | | |інспектор, товарознавець, | | |стенографістка I категорії | 260-332 | |-------------------------------+--------------------------------| |Касир квитковий старший (при | | |виконанні обов'язків бригадира)| 287-342 | |-------------------------------+--------------------------------| |Касир квитковий | 232-328 | |-------------------------------+--------------------------------| |Контролер - касир | 266-338 | |-------------------------------+--------------------------------| |Старший прийомоздавальник | | |вантажу та багажу | 260-328 | |-------------------------------+--------------------------------| |Прийомоздавальник вантажу, | | |багажу | 232-287 | |-------------------------------+--------------------------------| |Старший контролер пасажирського| | |транспорту | 260-332 | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувачі: архіву, | | |господарством, гуртожитку, | | |складом, бюро копіювально- | | |розмножувального, | | |фотолабораторії; касир, | | |інкасатор, інспектор, | | |стенографістка, друкарка, | | |документознавець, коректор | | |(коригування текстів) | 232-301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Оператори: диспетчерської | | |служби, диспетчерського руху та| | |навантажувально- | | |розвантажувальних робіт на | | |автотранспорті, диспетчерської | | |служби | 232-301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Завідувачі: кімнати відпочинку | | |водіїв автомобілів, бюро | | |перепусток; контролер | | |пасажирського транспорту, | | |експедитор з перевезень | | |вантажів, агенти: з приймання | | |замовлень на квитки, з доставки| | |замовлених квитків, із | | |замовлень на квитки, з доставки| | |замовлених квитків, із | | |замовлень населення на | | |перевезення; диспетчер з | | |відпуску готової продукції; | | |касири: багажний, товарний | | |(вантажний) | 232-301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Чергові з видавання довідок | | |(бюро довідок); по залу, по | | |транспортно-експедиційному | | |агентству (філіалу), в пункті | | |транспортно-експедиційного | | |агентства на вокзалі | | |(автостанції) | 232-301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Секретар-друкарка, статистик, | | |оброблювач інформаційного | | |матеріалу, кодифікатор, | | |таксувальник, старші: | | |табельник, тарифікатор | 232-301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Агент з постачання, секретар | | |керівника, діловод, обліковець | | |(реєстрація бухгалтерських | | |даних), табельник, нарядник, | | |учень, рахівник, кресляр, | | |копіювальник, експедитор, | | |архіваріус, калькулятор, | | |тарифікатор, контролер: | | |перонний, квитків | 205-260 | ------------------------------------------------------------------
9. Окремі професії
------------------------------------------------------------------ | Окремі професії | Місячний оклад, грн. | |-------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------+--------------------------------| |Водій електро- та автовізка | 219-232 | |-------------------------------+--------------------------------| |Водій транспортно-прибиральної | | |машини | 232-260 | |-------------------------------+--------------------------------| |Водій самохідних механізмів | 219-232 | |-------------------------------+--------------------------------| |Гардеробник | 205 | |-------------------------------+--------------------------------| |Кастелянка | 205-219 | |-------------------------------+--------------------------------| |Комірник | 219-232 | |-------------------------------+--------------------------------| |Комірник старший | 232-260 | |-------------------------------+--------------------------------| |Комірник на складах кислот та | | |хімікатів | 232-287 | |-------------------------------+--------------------------------| |Контролер технічного стану | | |автотранспортних засобів | 301-332 | |-------------------------------+--------------------------------| |Кур'єр | 301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Опалювач | 205-219 | |-------------------------------+--------------------------------| |Оператор апаратів | | |мікрофільмування та копіювання | 232-287 | |-------------------------------+--------------------------------| |Оператор копіювальних та | | |розмножувальних машин: | | |- при одержанні копій на папері| 219-260 | |- при виготовленні друкованих | | |форм з текстових та штрихових | | |оригіналів | 287 | |- при виготовлені друкованих | | |форм з оригіналів, які містять | | |півтонові та растрові | | |зображення | 301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Оператор електронно- | | |обчислювальних машин та | | |обчислювальних машин | 232-301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Охоронник | 232-301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Старший оператор електронно- | | |обчислювальних машин та | | |обчислювальних машин | 301-369 | |-------------------------------+--------------------------------| |Палітурник документів | 219-232 | |-------------------------------+--------------------------------| |Оператор заправних станцій | 219-232 | |-------------------------------+--------------------------------| |Черговий по кімнаті відпочинку | | |(водіїв, пасажирів) | 231-301 | |-------------------------------+--------------------------------| |Прибиральник територій | 205-232 | |-------------------------------+--------------------------------| |Прибиральник службових | | |приміщень | 205 | |-------------------------------+--------------------------------| |Прибиральник виробничих | | |приміщень | 205-219 | |-------------------------------+--------------------------------| |Прибиральник виробничих | | |приміщень, зайнятий прибиранням| | |вокзальних приміщень загального| | |користування | 219-260 | |-------------------------------+--------------------------------| |Машиніст з прання та ремонту | | |спецодягу | 219-260 | |-------------------------------+--------------------------------| |Підсобний (транспортний) | | |робітник | 205-219 | |-------------------------------+--------------------------------| |Сторож | 205 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Угоди по автомобільному
транспорту на 2004 рік

ПЕРЕЛІК
та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок
і посадових окладів працівників автомобільного
транспорту

------------------------------------------------------------------ | Доплати і надбавки | Розміри доплат і надбавок | |--------------------------+-------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------+-------------------------------------| |Доплати: За суміщення |доплати одному працівнику | |професій (посад) |максимальними розмірами не | | |обмежуються і визначаються наявністю | | |одержаної економії за тарифними | | |ставками і окладами суміщуваних | | |працівників. | |--------------------------+-------------------------------------| |За розширення зони |доплати одному працівнику | |обслуговування або |максимальними розмірами не | |збільшення обсягу робіт |обмежуються і визначаються наявністю | | |одержаної економії за тарифними | | |ставками і окладами, які могли б | | |виплачуватись за умови нормативної | | |чисельності працівників. | |--------------------------+-------------------------------------| |За виконання обов'язків |до 100 відсотків тарифної ставки | |тимчасово відсутнього |(окладу) відсутнього працівника. | |працівника | | |--------------------------+-------------------------------------| |За роботу у важких і |за роботу у важких і шкідливих умовах| |шкідливих та особливо |праці від 8 до 12 відсотків; за | |важких і особливо |роботу в особливо важких і особливо | |шкідливих умовах праці |шкідливих умовах праці від 20 до 24 | | |відсотків тарифної ставки (посадового| | |окладу). | |--------------------------+-------------------------------------| |За інтенсивність праці |до 12 відсотків тарифної ставки, | | |окладу. | |--------------------------+-------------------------------------| |За роботу в нічний час |до 40 відсотків годинної тарифної | | |ставки (посадового окладу) за кожну | | |годину роботи в цей час. | |--------------------------+-------------------------------------| |На період освоєння нових |підвищення відрядних розцінок до 20 | |норм трудових затрат |відсотків, підвищення тарифних ставок| | |до 10 відсотків. | |--------------------------+-------------------------------------| |За керівництвом бригадою |доплата диференціюється залежно від | |(бригадиру, не |кількості робітників у бригаді | |звільненому від основної |(до 10, понад 10, понад 25 осіб) і | |роботи) |встановлюються і встановлюються у | | |розмірі 20, 40 і 60 відсотків | | |тарифної ставки розряду, присвоєного | | |бригадиру. Ланковим при чисельності | | |ланки більше 5 осіб встановлюється | | |доплата в розмірі до 50 відсотків | | |відповідної доплати бригадиру. | |--------------------------+-------------------------------------| |За розривний графік роботи|до 30 відсотків тарифної ставки | |водіїв, кондукторів |(окладу), і відрядної заробітної | |автобусів, диспетчерів |плати за відпрацьований час у разі, | | |коли робоча зміна розділена на | | |частини з перервою більше двох | | |годин без врахування часу обідньої | | |перерви та за їх згодою | |--------------------------+-------------------------------------| |За роботу з ненормованим | до 25 відсотків тарифної ставки | |робочим днем водіям | (окладу) за відпрацьований час. | |автобусів, легкових | | |автомобілів, автомобілів | | |експедицій і вишукувальних| | |партій | | |--------------------------+-------------------------------------| | Надбавки: | | |--------------------------+-------------------------------------| |За високу пррфесійну |диференційовані надбавки до тарифних | |майстерність |ставок робітників: | | |для робітників III розряду - 12%; | | | IV розряду - 16%; | | | V розряду - 20%; | | | VI і вищих розрядів - 24%. | |--------------------------+-------------------------------------| |За класність водіям | водіям I класу - 25%, | |легкових і вантажних | водіям II класу - 10% | |автомобілів, автобусів | встановленої тарифної ставки за | | | відпрацьований час водієм. | |--------------------------+-------------------------------------| |За високі досягнення у | до 50 відсотків посадового окладу. | |праці | | |--------------------------+-------------------------------------| |За виконання особливо | до 50% посадового окладу. | |важливої роботи на певний | | |термін | | ------------------------------------------------------------------
Рекомендується: за рахунок власних коштів встановлювати
доплати до посадового окладу: - за почесне звання "Заслужений" - до 20%; - електротехнічним працівникам за наявність групи з електробезпеки
4 група вище 1000В - 10%,
5 група вище 1000В - 25%.
Примітки: 1. Виплати понад розміри, встановлені у даному переліку,
можуть здійснюватись за рахунок прибутку, що залишається у
розпорядженні підприємства. 2. Всі інші види надбавок і доплат та їх розміри,
встановлюються підприємством самостійно на умовах, передбачених
колективними договорами, виплачуються за рахунок прибутку, що
залишається у розпорядженні підприємства, в тому числі за роботу в
вечірній час та інші.

Додаток З
до Угоди по автомобільному
транспорту на 2004 рік

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників з ненормованим
робочим днем, яким надається додаткова відпустка
за особливий характер праці до 7 календарних днів

1. Керівники організацій підприємств та їх відокремлених
підрозділів, заступники керівників, головні інженери, головні
бухгалтери.
2. Начальники (завідувачі) відділів, груп, секторів, бюро,
цехів, дільниць, експедицій, партій, лабораторій, господарств
(виробництв), змін, бригад, охорони, баз та їх заступники.
3. Головні, провідні, рядові: фахівці, інженери,
інженери-проектувальники, інженери-електроніки, механіки,
енергетики, диспетчери, конструктори, технологи, архітектори,
економісти, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, юрисконсульти,
психологи, соціологи, лаборанти, нормувальники, товарознавці,
інспектори, інструктори, експедитори, методисти, обліковці,
архіваріуси, техніки. Наукові співробітники, учені секретарі. Виконавці робіт,
майстри.
4. Завідувачі: канцелярій, складів, кабінетів, бібліотек,
архівів, фотолабораторій, друкарських і
копіювально-розмножувальних бюро, майстерень, їдалень, клубів та
їх заступники.
5. Касири, інкасатори, табельники, копіювальники, коректори,
діловоди, нарядники, кресляри, бібліотекарі, секретарі, художники
всіх спеціальностей. Адміністратори, коменданти, комірники, кастелянки,
гардеробники, вихователі, тренери, спортсмени, інструктори.
6. Водії легкових автомобілів, автобусів, мікроавтобусів, що
обслуговують своє підприємство, організацію. Перелік професій і посад, до яких застосовується ненормований
робочий день та конкретна тривалість щорічної додаткової
відпустки, визначається колективним договором.

Додаток 4
до Угоди по автомобільному
транспорту на 2004 рік

ПЕРЕЛІК
робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими
і особливо шкідливими умовами праці
на підприємствах і в організаціях автомобільного
транспорту

I. Роботи з важкими і шкідливими умовами праці.
1. Буріння шнурів механізованим інструментом. 2. Вальцювання гідроізоляційних матеріалів у виробництві
ізолу. 3. Виконання робіт по очищенню промислових котлів,
резервуарів, цистерн, ємностей від сажі, залишків продуктів і
смоли. 4. Висотні роботи по експлуатаційно-технічному обслуговуванню
і ремонту повітряних ліній зв'язку і радіофікації. 5. Виконання лудильних і паяльних робіт при виготовленні
виробів з листового матеріалу і труб, луження гарячим способом. 6. Виконання робіт по ремонту, переробці і зарядці кислотних
і лужних акумуляторів. 7. Видавлювання тонкостінних виробів вручну з допомогою
дерев'яних патронів. 8. Вулканізація виробів гарячим способом на дільницях
(відділеннях) виготовлення і ремонт гумо-технічних виробів. 9. Виконання такелажних робіт. 10. Виливання металів і сплавів, виливання на машинах лиття
під тиском: виливання виробів із свинцевих сплавів. 11. Виготовлення ручним способом форм по виплавлювальних
моделях: формовка вручну на моделях і шаблонах, в опоках чи грунті
відливок: формовка вручну чи на машинах оболонкових півформ і стержнів. 12. Випробування дизельних двигунів у приміщеннях. 13. Виливання деталей з пластмаси (крім автоматизованих
процесів). 14. Гашення вапна. 15. Газозварювальні і газорізальні роботи (крім зазначених в
розділі II). 16. Гальванічне покриття поверхні деталей (виробів) у
відкритих ваннах. 17. Електрозварювання на автоматичних машинах, на
півавтоматичних машинах, вставка ручна (крім зазначеного в розділі
II). 18. Згинання листів з сталі, алюмінієвих сплавів будь якої
товщини і форми на пресах, верстатах і згинальних вальцях в
холодному стані. 19. Завантаження хімічних речовин вручну при проведенні
процесу хімічного очищення води. 20. Залив деталей свинцево-олов'яними сплавами. 21. Заправка етилованим бензином на колонках без
дистанційного управління на автотранспортних підприємствах. 22. Затонка інструменту абразивними кругами сухим способом. 23. Заготовлення і встановлення в конструкції і споруди
арматури (сітка, каркаси тощо) вручну. 24. Збирання форм на ливарних дільницях. 25. Консервація обладнання і металовиробів гарячим способом. 26. Клепальні і карбувальні роботи. 27. Контроль при виробництві робіт, передбачених у цьому
розділі переліку. 28. Коригування відтисків, негативів і копій з діапозитивів. 29. Металізація виробів і деталей. 30. Малярні роботи з використанням асфальтового, кузбаського
і пічного лаків в закритих приміщеннях, з використанням нітрофарб,
лаків, що містять бензол, толуол, складні спирти та інші шкідливі
хімічні речовини, а також виготовлення сумішей для цих фарб. 31. Миття вручну деталей (вузлів), ємностей, виробів, посуду,
тари і матеріалів в бензині, цихлоретані, ацетоні, ефірі і лужних
розчинах. 32. Намотування полотна ізолу в рулони. 33. Нанесення з допомогою пістолетів і вудок вогнезахисного
покриття на металоконструкції з використанням сумішей, які містять
вініла ацетат, меламіносечовиноформальдегідні смоли, поліфосфат
амонію, азбест (БПЖ-2) та інші шкідливі хімічні речовини. 34. Нанесення антикорозійного покриття на металоконструкції з
використанням сполук, які містять епоксидні, фенол формальдегідні,
сечовиноформальдегідні, перхлорвінільні та інші шкідливі хімічні
речовини, а також підготовка сумішей для цих покриттів. 35. Нанесення на поверхню штукатурного розчину вручну,
затирання поверхней вручну. 36. Нагрівання в печах заготовок і злитків із чорних,
кольорових металів і їх сплавів. 37. Наплавка пластмаси на металеві деталі методом вихрового і
газовогневого напилення. 38. Наливання і зливання нафти, мазуту, кислот, лужних та
інших шкідливих речовин вручну, а також очищення ємностей і тари
згаданих речовин вручну. 39. Облицювальні роботи з використанням ксилолітової маси
полівінілхрорудних, полівініл ацетатних, фенол формальдегідних,
епоксидних та інших синтетичних смол, а також мастик на
асфальтовій і бітумній основі. 40. Обслуговування і ремонт ацетиленових установок і
газогенераторів. 41. Обслуговування компресорних установок, що працюють на
аміаці. 42. Обслуговування каналізаційних споруд зв'язку. 43. Обслуговування просочувальних агрегатів і проведення
процесу окислення бітуму. 44. Обслуговування шприц-машин у виробництві ізолу. 45. Обслуговування, ремонт і наладка обладнання, що
експлуатується на гарячих ділянках виробництва (ливарних,
термічних, ковально-пресованих, гальванічних). 46. Обслуговування пиловугільних дробарок, шарових млинів,
вугільних бункерів, трясунів, транспортерів, елеваторів і шнеків
виробничих котелень. 47. Обслуговування холодильного обладнання, що працює на
аміаці і хлорці, обслуговування двигунів внутрішнього згорання при
роботі в приміщеннях. 48. Обслуговування водогрійних і парових котлів,
технологічних печей, що працюють на твердому і рідкому паливі,
виконання робіт по вилученню золи і шлаку. 49. Обробка гарячого металу у виробництві ресор. 50. Обпилювання фасонного лиття і полірування на ливарних
дільницях з використанням абразивних інструментів сухим способом. 51. Очистка металу, відливка виробів і деталей у гальтовочних
і очисних барабанах, дробоструминними машинами, наждачними кругами
і в дробоструминних камерах. 52. Очистка, обмивання рухомого складу, виробів, деталей і
вузлів від бруду, іржі, окалини, старої фарби і т. п. вручну,
механічним і хімічним способом, а також з використанням гасу,
бензину, ацетону, каустичної соди та інших розчинів. 53. Очищення пиловловлюючих циклонів, фільтрів і камер
вентиляційних систем: очищення димових труб, димоходів і боровів,
опалювання печей: очищення губок, термічних печей і установок,
малярних камер, каналів виробничої вентиляції. 54. Одержання енергетичного газу на газогенераторах. 55. Обробка металевого брухту на копрах, молотах та інших
установках. 56. Паяння свинцем деталей і виробів. 57. Полірування виробів на повстяних, бязевих та інших
кругах, а також на наждачних полотнах. 58. Підвезення палива для котелень вручну і підготування його
до зпалювання. 59. Приготування сумішей для цементування. 60. Приготування сумішей, мастик, розчинів, емульсій, що
містять асфальт, бітум і синтетичні смоли. 61. Просочення і покривання бакелітовим лаком вручну у
відкритих ваннах. 62. Правлення металу в гарячому стані вручну і на машинах:
правлення вручну листового і сортового металу в холодному стані
вагою 30 кг і більше. 63. Правильні роботи вручну в період ремонту кузовів та інших
деталей автомобілів з використанням абразивних кругів і
газозварювального обладнання. 64. Пересування виробів із пластичних матеріалів гарячим
способом. 65. Пробивання вручну і механічним інструментом отворів
(борізд, ніш і т.д.) в кам'яних конструкціях, розламування вручну
кам'яних конструкцій на складних і цементних розчинах. 66. Пробивання отворів (борізд, ніш і т.д.) в бетонних і
залізобетонних конструкціях, зрубування голів, залізобетонних
свай, розламування бетонних і залізобетонних поверхней вручну чи з
використанням пневмоінструментів. 67. Прокатування гумобітумної, азбестобітумної та інших мас
на каландрах. 68. Підсобні і транспортні роботи, що виконуються в
друкарських і формних цехах. 69. Проведення плавки у вагранках (крім зазначених в розділі
II). 70. Прасування вручну праскою вагою більше 6 кг; прасування
на каландрах, пресах і катках; сушіння білизни в сушарнях і
камерах. 71. Прання білизни вручну, прання білизни на пральних машинах
(крім автоматизованих з програмним управлінням) з використанням
синтетичних миючих засобів і хімічних препаратів; віджимання
білизни в центрифугах; підготування пральних сумішей,
комплектування партій брудної білизни і її сортування. 72. Розливання мастик. 73. Розмелювання сировини і матеріалів в шарових і
вібромлинах безперервної чи періодичної дії. 74. Роботи по виготовленню полі- і біметалевих печатних форм,
обробка формних пластин, циліндрів гальванічними методами. 75. Роботи по нанесенню гильошей на гільширних машинах всіх
типів для виготовлення оригінальних штампів і фотоформ різних
спецвиробів. 76. Роботи по контролю шрифтової продукції, матриц, пуансонів
(крім шрифтової продукції з дерева і пластмаси). 77. Роботи по виготовленню, обробці копій і печатних форм для
всіх видів друку. 78. Роботи по лініюванню різних видів паперу на машинах. 79. Роботи по розрізці, підрізці, розкрою паперу, технічних
тканин, картону, надрукованої продукції на одноножевих,
листорізальних, картонорізальних і бобінорізальних машинах, ручних
і механізованих верстатах. 80. Роботи по наладці і регулюванню поліграфічного
обладнання, слюсарні роботи, роботи з ремонту електрообладнання,
що здійснюється в друкарських, формних і фототехнічних цехах. 81. Роботи по підготовці форм високого друку і друкування на
друкарських машинах всіх видів на підприємствах поліграфії. 82. Роботи по фальцюванню надрукованої продукції (на
підприємствах поліграфії). 83. Роботи по тисненню і друкуванню на політурних кришках,
виробах білого і картонного виробництва. 84. Роботи по одержанню пробних відтисків з форм плоского
друку, друку малотиражних робіт, виготовленню литоофсетних
машинних форм. 85. Роботи по комплексному виготовленню штрихових і растрових
кліше. 86. Роботи по виготовленню оригінальних литоофсетних форм. 87. Роботи на установках ТВЧ і УВЧ. 88. Роботи з використанням клею, герметиків, які містять
епоксидні і фенольні смоли, з використанням розчинів бензолу,
толуолу, етилацетату та інших шкідливих розчинів. 89. Роботи по очищенню парових водогрійних котлів. 90. Розробка вручну землі на проходці питних, водозабірних і
опускних колодязів, шурфів глибиною від 5 до 10 м., штолень
довжиною до 20 м., а також розробка землі під ножем опускного
колодязя і при посадці колодязя. 91. Розробка грунтів III групи вручну з використанням ломів,
кирок, а також землі всіх груп з використанням пневмоінструменту. 92. Регенерація відпрацьованих масел. 93. Різання, обробка, шліфування, поліровка абразивними
кругами сухим способом металевих і пластмасових деталей (виробів). 94. Ремонт автомобілів, якими користуються при перевезенні
нечистот, гниючого сміття і трупів. 95. Ремонт автомобілів, які використовуються в технологічному
процесі на гірничих підприємствах металургійної, вугільної,
сланцевої, хімічної промисловості будівельних матеріалів. 96. Ремонт і обслуговування обладнання котелень, обладнання
паливоподач, апаратури релейного захисту і автоматики при роботі в
котельнях і на паливоподачах. 97. Ремонт і обслуговування промислової каналізації. 98. Ремонт і очищення ванн на гальванічних дільницях. 99. Ремонт парових і водогрійних котлів в гарячому стані. 100. Ремонт паливної апаратури, що працює на етилованому
бензині. 101. Ручна ковка і штампування гарячого металу на молотах,
пресах, гаряча штамповка кріпильних виробів. 102. Свердління отворів пневмоінструментом. 103. Складання на гальванічних дільницях сумішей з
електролітів, коригування концепцій. 104. Сушіння стержнів, форм, землі і піску на ливарних
дільницях, сушіння деталей (виробів), пофарбованих і просочених
матеріалами, які містять бензин, толуол, свинець та інші шкідливі
хімічні речовини. 105. Термічна обробка деталей (виробів) у ваннах і печах. 106. Транспортування і укладання деталей (виробів) на
дільницях, ливарних, ковально-пресових, термічних, гальванічних,
малярних. 107. Укладання бетону в монолітні конструкції і споруди
вручну, трамбування бетону ручними вібраторами. 108. Укладання гарячої асфальтної маси і покриття поверхні
гарячим бітумом, виготовлення гарячої асфальтобетонної маси. 109. Управління молотами, пресами і маніпуляторами на
ковально-пресових дільницях в період обробки металу (поковок). 110. Футерування, складання і ремонт грубок, виробничих
печей, труб, котлів, плавильних печей і розливних ковшів з
використанням вогнестійких кислотостійких матеріалів, а також в
гарячому стані. 111. Фарбування приладів, деталей і лакування з використанням
нітрофарб, нітролаків і лаків, в яких містяться бензол, толуол,
складні спирти та інші шкідливі речовини, вручну, методом
занурювання і пульверизатором, фарбування приладів і деталей
цвітними фарбами. 112. Штампування і обробка деталей (виробів), які містять
свинець і свинцево-цинкові сплави. 113. Шліфування деталей (виробів) абразивними кругами сухим
способом.
II. Роботи в особливо важких і особливо шкідливих умовах
праці.
1. Випробовування поршневих двигунів і агрегатів до них при
роботі на етилованому бензині (СБ). 2. Обрубка відливок і поковок з використанням
пневмоінструментів і зубилом вручну. 3. Фарбування деталей (виробів) в закритих камерах
пульверизатором. 4. Очищення поверхней при допомозі піскодувних апаратів
здійснювана в приміщеннях чи в камерах. 5. Плавка кольорових металів і їх сплавів. 6. Розробка в тяжко доступних місцях грунтів IV і більш
високих груп і мерзлих грунтів всіх груп вручну з використанням
клинів і кувалд (молотів). 7. Вільна ковка і гаряче штампування на молотах в вагонах
падаючої частини 3 тонни і більше. 8. Травлення металу і металевих виробів у відкритих ваннах. 9. Торкретирування поверхней у замкнених посудинах. 10. Контроль при веденні робіт, передбачених в цьому розділі
переліку.вгору