Документ n0001275-97, поточна редакція — Прийняття від 22.04.1997

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МЕДИЧНОЇ 
ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
з медичної
та мікробіологічної
промисловості
22.04.1997
ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці України

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників
Випуск 25
"Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів"

ВСТУП
Випуск 25 "Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів" Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП)
переопрацьований відповідно до Методичних рекомендацій щодо
розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик
професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту
робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки,
техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог
до якості продукції. У випуску враховані нові вимоги щодо
розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені
наступність, традиції застосування і особливості будови випуску 31
ЕТКС видання 1985 р. У цей випуск включені кваліфікаційні характеристики окремих
керівників та професіоналів, які є специфічними для даної галузі. Випуск доповнений професією "Лаборант-мікробіолог" (раніше -
за випуском 01 ЕТКС). Підвищено тарифно-кваліфікаційні розряди професій:
"Дозувальник медичних препаратів", "Контролер продукції медичного
призначення", "Стерилізаторник матеріалів та препаратів". Уніфіковані однорідні за складом робіт професії "Контролер
продукції медичного призначення", "Переглядач ампул з ін'єкційними
розчинами", "Переглядач продукції медичного призначення". Внесені відповідні доповнення та зміни до змісту окремих
кваліфікаційних характеристик. За відсутністю на підприємствах галузі Держкоммедбіопрому
України видів робіт та відповідних професій в чинний випуск не
включені професії, які раніше входили до випуску 31 ЕТКС видання
1985 року: "Апаратник абсолютування", "Апаратник виробництва
гематогену та медичної жовчі", "Апаратник виробництва
рентгенівських екранів", "Апаратник декарбоксилування", "Апаратник
єнолізації", "Апаратник іонного обміну", "Апаратник насичення",
"Апаратник одержання закису азоту", "Апаратник одержання
комплексних сполук", "Апаратник одержання синтетичних гормонів",
"Апаратник одержання сполук для рентгенівських екранів",
"Апаратник оксихлорування", "Апаратник приготування зуболікарських
матеріалів", "Апаратник циклізації", "Виробник вітамінних соків",
"Виробник гіпсових бинтів", "Виробник кетгуту", "Виробник пробок",
"Готувач сумішей і мас медичного призначення", "Заготівник
напівфабрикатів перев'язувальних матеріалів", "Закладач
хірургічного шовного матеріалу", "Зарядник інгаляторів",
"Капілярник", "Кріпильник мандрен", "Лаборант з вирощування
медичних п'явок", "Моделювальник штучних зубів", "Монтувальник
штучних зубів", "Оператор мийної установки", "Оператор наповнення
шприц-тюбиків", "Підбирач забарвлення штучних зубів", "Плавильник
(виробництво медикаментів)", "Пресувальник перев'язувальних
матеріалів", "Промивальник гідроксалу", "Різальник сировини",
"Розмелювач вірусної тканини та бактерійної маси",
"Стабілізаторник-дефібринувальник крові", "Гермостатник
(виробництво медикаментів, вітамінів, медичних препаратів,
матеріалів)", "Фіксаторник", "Формувальник штучних зубів",
"Центрифугувальник (виробництво медикаментів)", "Шліфувальник
медичних виробів", "Шпредингіст". Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені
відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів.
Розряди робіт встановлені відповідно до їх складності без
урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких
умов праці. Робітники крім завдань, обов'язків та знань, які передбачені
відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати,
виконувати та додержувати правил і норм охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила
внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі і
завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни). Порядок застосування кваліфікаційних характеристик,
встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень
викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, які подані у випуску 1 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

КЕРІВНИКИ
1. ЗАВІДУВАЧ ВІВАРІЮ
Завдання та обов'язки. Своєчасно подає заявки на поставки
піддослідних тварин і кормів. Контролює стан і кількість тварин,
які надходять, якість і кількість кормів. Проводить щодня
клінічний огляд піддослідних тварин і у випадках виявлення хворих
- забезпечує їх ізоляцію та лікування. Забезпечує своєчасно
фармлабораторію піддослідними тваринами відповідно до вимог чинної
нормативно-технічної документації. Контролює дотримання режиму
годування та утримання піддослідних тварин. Веде облік витрат і
надходження кормів та піддослідних тварин. Контролює правильність
і своєчасність проведення дезоброблення приміщень і оброблення
віварію. Утримує віварій в належному санітарному стані, забезпечує
його епізоотичний добробут. Забезпечує реалізацію відроблених
тварин і вторсировини. Забезпечує безпечну та безперебійну роботу
працівників віварію, своєчасне проведення інструктажу з правил та
норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Повинен знати: основи технології виробництва антибіотиків і
лікувальних засобів; чинну нормативно-технічну документацію та
методики контролю; правила ведення документації; будову
конструкцій і порядок експлуатації приладів, які застосовуються;
основи ветеринарного законодавства і правила утримання та
годування лабораторних тварин; основи трудового законодавства;
правила охорони праці; виробничої санітарії і протипожежного
захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ
2. БАКТЕРІОЛОГ (ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ,
ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ
І БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)
Завдання та обов'язки. Проводить роботу щодо забезпечення
мікробної забрудненості лікарських препаратів. Проводить роботу з
удосконалення технології виробництва, методів лабораторних
аналізів, випробувань і дослідницьких робіт з розроблення,
освоєння і запровадження у виробництво нових препаратів,
прогресивних технологічних процесів. Забезпечує своєчасний і
якісний бактеріологічний контроль готової продукції. Контролює
мікробну забрудненість сировини, допоміжних речовин,
таропакувальних матеріалів. Контролює особисту гігієну персоналу,
виробничих дільниць і цехів. Контролює санітарний стан повітря,
апаратури і комунальних виробничих приміщень. Організовує і
здійснює правильне і своєчасне виготовлення, контроль і зберігання
живильних середовищ, підготовку боксу для проведення посівів в
умовах стерильності, перевірку стерильності боксу і спецодягу.
Контролює режим стерилізації перев'язувальних засобів, тампонів
стерильних, правильність записів і ведення цехових технологічних
журналів; забезпечує зберігання архівних зразків із здаванням їх у
цех. Дає рекомендації з покращання режимів стерилізації, їх
удосконалення. Освоює нові методи контролю стерильності продукції
і навчає працівників лабораторії. Складає заявки на сировину,
матеріали, інвентар, обладнання, живильні середовища, які
необхідні для нормальної роботи лабораторії. Стежить за станом
приладів, обладнання, правильністю їх експлуатації. Здійснює
контроль за своєчасним технічним оглядом шафи ГПСД-1000, готує її
до огляду. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність
бактеріологічної лабораторії, веде технічну документацію відділу
технічного контролю (ВТК). Доповідає своєчасно начальнику ВТК про
зауваження, порушення, відхилення в режимі стерилізації в цехах,
появу росту бактерій у готовій продукції; попереджує цех про
можливість появи браку продукції. Здійснює зв'язок з
науково-дослідними інститутами з спеціальних питань методик і
аналізів. Утримує бактеріологічну лабораторію в чистоті та
порядку, організовує роботу відповідно до встановлених норм
охорони праці. Бере участь у розробленні нормативно-технічної
документації, рецензуванні технологічних регламентів з метою
забезпечення випуску лікарських засобів, які відповідають нормам
мікробної чистоти. Складає щоквартально звіти з мікробної
забрудненості продукції, сировини, обладнання.
Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та
лабораторне обладнання, прилади і правила експлуатації; стандарти,
технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні
матеріали з виробництва та контролю продукції; досвід передових
вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва
аналогічної продукції; основи трудового законодавства; правила
ведення технологічної документації; правила та норми охорони
праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
бактеріолога I категорії не менше 2 років. Бактеріолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж
роботи за професією бактеріолога II категорії не менше 2 років,
для бакалавра - не менше 3 років. Бактеріолог II категорії (виробництво медикаментів,
вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та
матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;
для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією бактеріолога не менше 2 років. Бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
3. БІОЛОГ
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ,
МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)
Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну організацію всієї
роботи з бактеріологічного контролю готової продукції, субстанцій,
допоміжних матеріалів, сировини і напівфабрикатів,
мікробіологічної чистоти виробництва. Забезпечує якісний зміст
складу біологічного матеріалу під час досліду і збереження його.
Контролює мікробну забрудненість випущеної продукції відповідно до
вимог нормативно-технічної документації (НТД), а також сировини,
матеріалів, особисту гігієну персоналу, виробничих приміщень,
повітря, апаратури, обладнання. Контролює режим і якість
стерилізації препаратів, спецодягу, посуду тощо. Якісно і
своєчасно оформляє результати аналізів за існуючими формами,
досліджує причини відхилень від норми. Заносить своєчасно всі
записи в робочі журнали встановленої форми і доводить до відома
службу цеху про результати біологічних аналізів. Бере участь у
розробленні НТД з метою забезпечення випуску нестерильних
лікарських засобів. Здійснює виготовлення стандартних розчинів
ерізіміну, цимаріну та інших реактивів, які необхідні для
біологічного оцінювання готової продукції та препаратів. Складає
заявки на необхідне обладнання, інвентар, посуд, прилади,
біологічний матеріал. Стежить за технічним станом і утримує в
порядку лабораторію, обладнання і прилади. Забезпечує застосування
безпечних прийомів праці, виконує правила експлуатації обладнання.
Дотримується виробничої і службової дисципліни.
Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та
лабораторне обладнання і правила їх експлуатації; методики
аналізів, які провадяться; стандарти, технічні умови, а також
положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та
контролю продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних
підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; основи
трудового законодавства; правила ведення технологічної
документації; правила та норми охорони праці, техніки безпеки,
виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Біолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи. Біолог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією біолога не менше 2 років. Біолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж
роботи за професією біолога II категорії не менше 2 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Провідний біолог (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
біолога I категорії не менше 2 років.
4. БІОХІМІК
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ,
МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)
Завдання та обов'язки. Розроблює та веде технологічні процеси
з фракціонування мікробіологічних продуктів, а також з очищення та
концентрації бактеріальних токсинів та виготовлення живильних
середовищ. Контролює біохімічні параметри, які регулюють хімізм
обміну речовин на сталях технологічного процесу. Розробляє
методики та проводить хімічний контроль реактивів, сировини,
матеріалів і напівфабрикатів. Перевіряє хімічний склад і
властивості готової продукції. Забезпечує своєчасне точне
заповнення документації, яка відображає стан біохімічних процесів
в процесі виробництва продуктів біосинтезу. Проводить роботу з
удосконалення технологічного процесу і методів біохімічних
аналізів. Бере участь у науково-дослідній роботі, систематично
вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення та
передовий досвід в галузі виробництва і біохімічного контролю
продуктів біосинтезу. Проводить роботи відповідно до робочої
інструкції, яка відображає основні положення службових обов'язків.
Повинен знати: технологію виробництва продуктів біосинтезу;
властивості і хімічний склад продукції, яка випускається;
технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх
експлуатації; Державну фармакопею України; відповідні стандарти,
технічні умови, положення, інструкції та інші керівні матеріали з
виробництва та біохімічного контролю продукції; досвід передових
вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва
аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці
та управління; основи трудового законодавства; правила та норми
охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний біохімік (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
біохіміка I категорії не менше 2 років. Біохімік I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж
роботи за професією біохіміка II категорії не менше 2 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Біохімік II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією біохіміка не менше 2 років. Біохімік (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
5. МІКРОБІОЛОГ
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ,
МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)
Завдання та обов'язки. Виконує роботи з мікроорганізмами та
продуктами їх життєдіяльності. Розробляє та веде технологічний
процес виробництва медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних
препаратів, алергенів та іншої біологічної продукції відповідно до
встановленої технологічної документації. Організовує та контролює
зберігання вихідних штамів і еталонів мікроорганізмів та підтримує
їх на живильних середовищах і тваринах. Перевіряє вірулентні
властивості мікробних культур шляхом зараження відповідних тварин,
птахів або культур тканин. Проводить імунізацію
тварин-продуцентів. Розробляє методики та проводить лабораторні
аналізи (мікроскопію, висів на стерильність тощо), випробування та
інші досліди живильного середовища, культурної рідини, сировини та
напівфабрикатів. Здійснює мікробіологічний контроль за стадіями
виробництва: контролює стадійність розвитку культури,
стерильність, веде температурний режим ферментації, відбирає проби
для біохімічного аналізу всіх середовищ, а також контролює
стерильні дільниці виробництва та здійснює контроль готової
продукції. Забезпечує відправлення зразків готової продукції в
державні органи контролю. Виконує необхідні розрахунки щодо
проведених мікробіологічних аналізів, випробувань і досліджень та
узагальнює отримані результати. Забезпечує виконання вимог
санітарно-епідеміологічного режиму, які встановлені для даного
виробництва. Досліджує причини та вживає необхідних заходів з
попередження або усунення відхилень мікробіологічного процесу від
вимог технологічного регламенту. Забезпечує своєчасне та точне
заповнення документації, яка відображає режими роботи за стадіями
мікробіологічного процесу виробництва біологічних препаратів.
Проводить роботу з удосконалення технології виробництва, методів
лабораторних аналізів, випробувань і досліджень. Бере участь у
науково-дослідній роботі з розроблення, освоєння та впровадження у
виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів.
Систематично вивчає вітчизняні та зарубіжні науково-технічні
досягнення і передовий досвід у галузі виробництва та контролю
аналогічної продукції. Веде облік витрат хімічної сировини та
реактивів, які застосовуються.
Повинен знати: технологію виробництва; технологічне та
лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації;
Державну фармакопею України; стандарти, технічні умови, а також
положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробництва
та контролю готової продукції; методи проведення біологічного
контролю виробництва та продукції; досвід передових вітчизняних і
зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи
трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої
санітарії і протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний мікробіолог (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
мікробіолога I категорії не менше 2 років. Мікробіолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж
роботи за професією мікробіолога II категорії не менше 2 років,
для бакалавра - не менше 3 років. Мікробіолог II категорії (виробництво медикаментів,
вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та
матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації:
для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією мікробіолога не менше 2 років. Мікробіолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
6. ТОКСИКОЛОГ
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ,
МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)
Завдання та обов'язки. Проводить своєчасно і якісно аналіз
готової продукції, а також дає накази лаборантам щодо проведення
необхідних аналізів та інших робіт і вимагає безумовного їх
виконання. Проводить статистичне оброблення експериментальних
даних. Веде контроль якості приготування апірогенних фізіологічних
розчинів. Контролює правильність постановки in Vitro реакції на
гемолітичну дію. Впроваджує нові методики контролю. Проводить
навчання лаборантів з метою підвищення кваліфікації і
продуктивності праці. Здійснює керівництво роботою лаборантів.
Забезпечує необхідний санітарний режим лабораторії, правильну
експлуатацію приладів і обладнання, використання лабораторного
посуду і реактивів. Веде журнали результатів досліджень, виписує
аналітичні листи на готову продукцію. Постійно стежить за
дотриманням правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з правил та
норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Проводить щоквартально інструктаж робітників лабораторії з правил
та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного
захисту. Бере участь у розрахунках і оформленні річних заявок
потреб лабораторного посуду, хімреактивів, обладнання тощо.
Повинен знати: технологію виробництва продукції медичного
призначення; технологічне та лабораторне обладнання, прилади та
правила їх експлуатації; стандарти, технічні умови, а також
положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та
контролю готової продукції; методи проведення аналізів на
токсичність і пірогенність; правила ведення документації; досвід
передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі
виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію
виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства;
правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і
протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
токсиколога I категорії не менше 2 років. Токсиколог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж
роботи за професією токсиколога II категорії не менше 2 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Токсиколог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією токсиколога не менше 2 років. Токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
7. ФАРМАКОЛОГ
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ,
МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)
Завдання та обов'язки. Виконує фармакологічний контроль і
дослідження у виробництві медикаментів, вітамінів та інших
медичних препаратів. Вивчає дію лікарських речовин на організм.
Проводить випробування лікарських речовин на піддослідних
тваринах, проводить аналізи напівпродуктів і готової продукції.
Готує розчини реактивів, еталонні розчини та інші реактиви, які
необхідні для проведення аналізів. Складає методики
фармакологічних контрольних аналізів або випробувань на тваринах
нових препаратів, які впроваджуються у виробництво, а також
розробляє нові методи фармакологічних досліджень. Виконує
необхідні розрахунки щодо проведених аналізів, випробувань,
досліджень та узагальнює отримані результати. Систематично вивчає
вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий
досвід у галузі фармакологічного контролю. Забезпечує своєчасне і
точне заповнення документації.
Повинен знати: основи технології виробництва лікарських
речовин; лабораторне обладнання, прилади і правила їх
експлуатації; правила роботи з піддослідними тваринами; Державну
фармакопею України; чинні стандарти, технічні умови, інструкції та
інші керівні матеріали з проведення фармакологічного контролю і
фармакологічних випробувань лікарських засобів на тваринах;
економіку, організацію виробництва, праці та управління;
вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий
досвід у галузі фармакологічного контролю лікарських речовин;
основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний фармаколог (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
фармаколога I категорії не менше 2 років. Фармаколог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж
роботи за професією фармаколога II категорії не менше 2 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Фармаколог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією фармаколога не менше 2 років. Фармаколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
8. ХІМІК
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ,
МЕДИЧНИХ, БАКТЕРІЙНИХ І БІОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ)
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва
медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів і матеріалів.
Бере участь у розробленні і впровадженні у виробництво нових
лікарських форм. Розробляє нові і вдосконалює чинні технологічні
регламенти виробництва продукції медичного призначення, методики
проведення аналізів, робочі інструкції з охорони праці і техніки
безпеки. Здійснює контроль зразків сировини, матеріалів,
напівфабрикатів і готової продукції. Проводить роботу щодо
забезпечення зниження браку, збільшення виходу і поліпшення якості
продукції медичного призначення, з впровадження більш ефективних і
економічно більш вигідних видів сировини і матеріалів. Складає
матеріальні баланси по витратах компонентів на виробництво одиниці
(в прийнятому вимірі) продукції. Систематично вивчає вітчизняні і
зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі
виробництва і контролю аналогічної продукції.
Повинен знати: технологію виробництва продукції медичного
призначення; лабораторне обладнання, прилади і правила їх
експлуатації; Державну фармакопею України; стандарти, технічні
вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо
виробництва та контролю готової продукції; вітчизняні і зарубіжні
науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі
виробництва і контролю аналогічної продукції; економіку,
організацію виробництва, праці та управління; основи трудового
законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої
санітарії і протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний хімік (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією I
категорії не менше 2 років. Хімік I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж
роботи за професією хіміка II категорії не менше 2 років, для
бакалавра - не менше 3 років. Хімік II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією хіміка не менше 2 років. Хімік (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ
1. АПАРАТНИК ВАРІННЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції процесу
варіння живильного середовища. Готує обладнання: варильні апарати,
фільтри, мірники, збірники. Регулює процес за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Готує
обладнання до ремонту.
Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка
обслуговується; будову обладнання, контрольно-вимірювальних
приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес варіння живильного
середовища під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.
Завантажує сировину і напівпродукти відповідно до технологічного
регламенту. Передає живильні середовища на стерилізацію.
Обслуговує і зупиняє обладнання: варильні апарати, фільтри,
збірники. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів і результатами аналізів. Готує обладнання до ремонту,
приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічну схему процесу варіння живильного
середовища; прилади регулювання процесу приготування живильного
середовища; будову, принцип роботи обладнання,
контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури і комунікацій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією апаратника живильного середовища 2
розряду не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування
живильних середовищ для стадії вирощування посівного матеріалу і
ферментації у виробництві медичних препаратів, які отримуються
методом біосинтезу, а також готує живильні середовища для
визначення активності та стерильності готової продукції. Готує,
розраховує, дозує і завантажує сировину та напівпродукти
відповідно до технологічного режиму. Готує перевар Хоттингера,
дріжджовий екстракт та казеїн. Передає живильні середовища на
стерилізацію. Запускає, обслуговує і зупиняє обладнання. Регулює
процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і
результатами аналізів. Відбирає проби і проводить контрольні
аналізи. Готує розчини буферів, кислот, лугів, фізіологічний
розчин. Обліковує витрати сировини і напівпродуктів. Реєструє
параметри процесу. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Веде записи у виробничому журналі. Керує апаратниками нижчої
кваліфікації.
Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка
обслуговується; правила регулювання процесу приготування живильних
середовищ; будову, принцип роботи обладнання,
контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури і комунікацій на
дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості сировини,
напівпродуктів, живильних середовищ, вимоги до них; прийоми
відбирання проб і методику проведення контрольних аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника варіння живильного середовища 3
розряду не менше 1 року.
2. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА БАКТЕРІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції технологічного
процесу отримання анатоксинів, вакцин, сироваток та інших
бактерійних препаратів під керівництвом апаратника більш високої
кваліфікації. Подає і завантажує в автоклави і реактори матеріали
і напівпродукти при виготовленні рідких, синтетичних і сухих
живильних середовищ, дівакцин, полівакцин, вакцин БЦЖ,
антирабічних та інших анатоксинів, вірусних і інших сироваток.
Бере участь у завантаженні в автоклави "зараженого матеріалу"
(посуду, який монтується, фільтрів Зейтця тощо). Чистить
обладнання. Прибирає і дезінфікує приміщення.
Повинен знати: вимоги до матеріалів і напівпродуктів, що
застосовуються у виробництві анатоксинів, вакцин і сироваток;
загальні відомості про будову обладнання, яке обслуговується;
фізичні і хімічні властивості та призначення сировини,
напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; правила
проведення дезінфекційних робіт і стерилізації.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес очищення
(осадженням, діалізом тощо) і концентрації антитоксичних
сироваток, моновакцин, дівакцин, полівакцин, анатоксинів, вірусних
та інших бактерійних препаратів (підготування реагентів і плазми,
розчинення загальних глобулінів, стерилізація тощо). Сепарує,
фільтрує, діалізує різні культури. Веде процес автоклавування
"зараженого матеріалу" (баки, матраци, бутелі, фільтри Зейтця
тощо). Пускає і зупиняє реактори і автоклави. Перевіряє обладнання
на герметичність. Дозує, готує і завантажує в апарати матеріали і
напівпродукти. Відбирає проби для контролю. Обліковує витрати
матеріалів.
Реєструє параметри процесу за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів. Витримує режим процесу в межах
параметрів, які передбачені технологічною інструкцією виробництва
протиящурної вакцини.
Повинен знати: технологічний процес очищення і концентрації
препаратів; будову і принцип роботи обладнання; правила
користування контрольно-вимірювальними приладами; вимоги до
матеріалів, напівпродуктів і готової продукції; прийоми відбору
проб для контролю; призначення препаратів, які виробляються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією апаратника виробництва бактерійних
препаратів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Отримання живильного середовища для
культивування ящура у виробництві протиящурної вакцини - ведення у
стерильних умовах технологічного процесу отримання живильного
середовища (фіксування, опромінення лампами БУВ язиків великої
рогатої худоби, зняття слизової оболонки, обчистка її від
сторонніх тканин і консервація для зберігання життєдіяльних
матеріалів) на автоматичній лінії типу "Спейшим".
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання
анатоксинів, вакцин і сироваток (фракціонує плазму, пресує
антитоксичний глобулін, концентрує, очищає). Проводить посів живих
культур (правцевої, дифтерійної, бутулінічної, газової гангрени,
сибірської виразки, бруцельозу та інших складних у культивуванні,
фільтрації) та живильних середовищах і культивує їх під
керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Подає живильні
середовища у реактори, стерилізує реактори і живильні середовища,
охолоджує їх. Регулює процес за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних
аналізів. Налагоджує і регулює арматуру, комунікації,
контрольно-вимірювальні прилади і обладнання на дільниці, яка
обслуговується. Перевіряє комунікації і обладнання на
герметичність. Обліковує витрати сировини і напівпродуктів.
Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту.
Повинен знати: технологічний процес виробництва анатоксинів,
вакцин і сироваток; способи регулювання процесу за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів; будову
обладнання, яке застосовується; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості
сировини, живильних середовищ і вимоги до них; умови стерильної
роботи і роботи з живими культурами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника виробництва бактерійних препаратів
3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання
анатоксичних сироваток: самостійно проводить посів культур
(правцевої, дифтерійної, ботулінічної, газової гангрени,
сибірської виразки, бруцельозу та інших складних у культивуванні),
культивує, сепарує, фільтрує, очищає, концентрує тощо. Регулює
процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і
результатами аналізів. Налагоджує, регулює і обслуговує арматуру,
комунікації, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматики і
обладнання на виробничій дільниці. Перевіряє комунікації і
обладнання на герметичність. Стерильно відбирає проби. Обліковує
витрати сировини і напівпродуктів. Веде записи у виробничому
журналі. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Координує
роботу апаратників нижчої кваліфікації.
Повинен знати: технологічний процес виробництва анатоксинів,
вакцин і сироваток; способи регулювання процесу за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів; будову
обладнання, яке застосовується; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами, засобами автоматики;
фізико-хімічні і бактеріологічні властивості сировини,
напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; умови
стерильної роботи; правила роботи з живими патогенними культурами;
прийоми відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника виробництва бактерійних препаратів
4 розряду не менше 1 року.
3. АПАРАТНИК ВИРОБНИЦТВА ФЕРМЕНТІВ
ТА ПЛАЗМОЗАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного
процесу виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів під
керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Веде процес
термостатування, нейтралізації, центрифугування для розділення на
фракції продуктів гідролізу. Відбирає проби. Приймає та готує
сировину. Пускає та зупиняє обладнання. У разі потреби за умовами
організації виробництва розфасовує готовий продукт у банки,
приклеює етикетки, здає на склад. Веде записи у виробничому
журналі.
Повинен знати: технологічний процес виробництва ферментних,
порошкоподібних та плазмозамінних препаратів; фізичні та хімічні
властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; будову
обладнання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва
ферментів та плазмозамінних препаратів під керівництвом апаратника
більш високої кваліфікації. Веде процес кислотного гідролізу
сировини, концентрує та очищає розчини, осаджує порошкоподібні
ферменти. Перекристалізовує, виварює та ліофільно сушить розчини.
Веде супровідні процеси: центрифугування, стерилізуючої
фільтрації, дозування стерильних препаратів. Термічно сушить
порошкоподібні препарати. Відбирає проби. Регулює технологічний
процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і
результатами аналізів. Готує розчини кислот, лугів, солей. Готує
та налагоджує технологічне обладнання, стерилізує, перевіряє на
герметичність. Веде записи у технологічному журналі. Обліковує
витрати сировини та напівпродуктів. Готує обладнання до ремонту.
Приймає з ремонту.
Повинен знати: фізико-хімічні та біохімічні основи
технологічного процесу; будову та принцип роботи обладнання та
контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості
сировини, напівпродуктів та готової продукції; правила асептики та
роботи в стерильних умовах на усіх стадіях технологічного процесу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника виробництва ферментів та
плазмозамінних препаратів 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Самостійно веде технологічний процес
виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів з тваринної
сировини. Веде процес кислотного гідролізу сировини.
Перекристалізовує багаторазово ферменти. Випарює та ліофільно
сушить розчини. Веде процеси: центрифугування, фільтрації,
дозування стерильних препаратів. Термічно сушить порошкоподібні
препарати. Відбирає проби та проводить контрольні аналізи. Регулює
технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів і результатами аналізів. Готує, дозує та завантажує
сировину та напівпродукти. Готує, регулює та налагоджує
технологічне обладнання. Веде записи у технологічному журналі.
Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Керує та координує
роботу апаратників нижчої кваліфікації.
Повинен знати: фізико-хімічні та біохімічні основи
технологічного процесу; будову та принцип роботи обладнання та
контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості
сировини, напівпродуктів та готової продукції; правила асептики та
роботи в стерильних умовах на усіх стадіях технологічного процесу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника виробництва ферментів та
плазмозамінних препаратів 4 розряду не менше 1 року.
4. АПАРАТНИК ІОНООБМІННОГО ОЧИЩЕННЯ
ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції іонообмінного
очищення бактерійних препаратів, вітамінів, препаратів біосинтезу,
розчинів напівпродуктів або готової продукції під керівництвом
апаратника більш високої кваліфікації. Ознайомлюється з записами у
виробничому журналі з показаннями контрольно-вимірювальних
приладів. Готує сировину і напівпродукт до завантаження, які
передбачені технологічними інструкціями. Готує іонообмінні смоли,
завантажує їх і необхідні компоненти в колони. Відмиває смоли і
готує їх до наступного циклу. Проводить очищення обладнання, яке
обслуговується, та прибирає робоче місце.
Повинен знати: суть іонообмінного очищення і регенерації
смол; причини відхилень процесу іонообмінного очищення від
заданого режиму і способи його регулювання; будову і правила
обслуговування обладнання; фізико-хімічні властивості гідролізатів
розчину, який обробляється, іонообмінних смол і хімікатів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес іонообмінного очищення
бактерійних препаратів, вітамінів, препаратів біосинтезу (вітаміну
B12 та інших, антибіотиків, вакцин, сировини, анатоксинів та інших
препаратів). Розраховує кількість потрібної сировини і
напівпродуктів. Готує іонообмінні смоли. Дозує і завантажує
сировину і напівпродукти. Попередньо виділяє та очищає
антибіотики, вітаміни B12, інші препарати біосинтезу. Виділяє
біопрепарати, антибіотики, вітаміни із елюатів шляхом осадження
або кристалізації: віджимає, сушить і проводить інші операції, які
передбачені технологічними інструкціями. Контролює pH та інші
параметри процесу іонообмінного очищення. Регулює процес за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами
аналізів. Обслуговує обладнання, яке використовується в процесі
очищення. Відбирає проби для контрольних аналізів. Реєструє
параметри процесу. Виявляє і усуває причини відхилень від норм
технологічного режиму. Обліковує витрати сировини і вихід
продукції. Веде технічну документацію. Готує обладнання до
ремонту, приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічний режим процесу іонообмінного
очищення антибіотиків, вітамінів, інших препаратів біосинтезу;
будову і принцип роботи обладнання, яке застосовується,
призначення і правила користування контрольно-вимірювальними
приладами; властивості сировини, яка застосовується,
напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них; прийоми
відбирання проб для контрольних аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника іонообмінного очищення
хіміко-фармацевтичних препаратів 3 розряду не менше 1 року.
5. АПАРАТНИК ЙОДУВАННЯ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес йодування
органічних сполук у водяному середовищі або середовищі органічних
розчинників і супровідні процеси: насичення, фільтрації,
осадження, які передбачені технологічним режимом. Дозує та
завантажує йодисті солі та іншу сировину. Регулює процес за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами
аналізів. Вивантажує продукт після йодування та проводить
контрольні аналізи. Обслуговує обладнання, яке застосовується в
роботі. Перевіряє герметичність обладнання та комунікацій.
Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту, приймає з
ремонту.
Повинен знати: технологічний режим процесу йодування;
фізико-хімічні властивості сировини та напівпродуктів, готової
продукції і вимоги до них; будову та принцип роботи апаратів,
установок, пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; прийоми
відбирання проб і методику проведення контрольних аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше
1 року.
6. АПАРАТНИК ОДЕРЖАННЯ СИЛЬНОДІЮЧИХ
АЛКАЛОЇДІВ ТА КРИСТАЛІЧНИХ ГЛІКОЗИДІВ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції процесу
одержання алкалоїдів і кристалічних глікозидів із рослинної
сировини під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.
Веде регенерацію розчинів, обробляє відходи і маточники, готує
окремі реагенти, упарює, фільтрує, дозує та завантажує сировину та
напівпродукти відповідно до заданого розрахунку. Обслуговує
обладнання. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів
за температурними та іншими параметрами процесу. Чистить апарати і
змазує механізми.
Повинен знати: технологічний процес отримання сильнодіючих
алкалоїдів і кристалічних глікозидів; будову та принцип роботи
обладнання, яке застосовується; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; вимоги до сировини та
напівпродуктів; властивості та дію препаратів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес
екстрагування з рослинної сировини для отримання сильнодіючих
алкалоїдів і кристалічних глікозидів під керівництвом апаратника
більш високої кваліфікації. Очищає продукт від домішків
перекристалізацією або пересадженням. Проводить супровідні
процеси, які передбачені технологічною інструкцією: осадження
домішків, нейтралізації, фільтрації, центрифугування. Готує, дозує
та завантажує сировину та напівпродукти за розрахунками. Перевіряє
герметичність обладнання та комунікації. Регулює процес за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами
контрольних аналізів. Відбирає проби для аналізу. Реєструє
параметри процесу. Обслуговує обладнання.
Повинен знати: технологічний режим отримання сильнодіючих
алкалоїдів і кристалічних глікозидів; будову та принцип роботи
арматури та обладнання, які застосовуються; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості
сировини, напівпродуктів, готової продукції, вимоги до них;
прийоми відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів
та кристалічних глікозидів 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес
екстрагування з рослинної сировини для отримання сильнодіючих
алкалоїдів або кристалічних глікозидів. Очищає продукт
перекристалізацією, осадженням домішків, нейтралізацією. Виділяє
індивідуальні алкалоїди. Готує, дозує та завантажує сировину і
напівпродукти згідно з технологічною інструкцією. Обслуговує
арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та
обладнання. Перевіряє герметичність обладнання та комунікацій.
Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальної апаратури
та результатами контрольних аналізів. Реєструє параметри процесу.
Заповнює операційні листи. Готує обладнання до ремонту, приймає з
ремонту. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.
Повинен знати: технологічний режим отримання сильнодіючих
алкалоїдів і кристалічних глікозидів; будову та принцип роботи
обладнання, яке застосовується; правила користування
контрольно-вимірювальною апаратурою; фізико-хімічні властивості
сировини, напівпродуктів і готової продукції, вимоги до них;
прийоми відбирання проб, методику проведення контрольних аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів
та кристалічних глікозидів 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде складний технологічний процес
отримання сильнодіючих алкалоїдів; атропіну-сульфату і його
похідних, тропіну і гоматропіну при одночасному керівництві
роботою апаратників нижчої кваліфікації. Очищає технічний продукт
методом кристалізації, нейтралізації, промивання, екстрагування та
інших процесів, які передбачені технологічною інструкцією.
Розраховує, готує, дозує і завантажує сировину та напівпродукти.
Обслуговує арматуру, комунікації і обладнання. Відбирає проби і
проводить контрольні аналізи. Регулює режим процесу за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Веде
облік витрат сировини та напівпродуктів, цільової продукції.
Реєструє параметри та веде записи у виробничому журналі. Готує
обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічний процес отримання атропіну та
його похідних; будову, принцип роботи основного та допоміжного
обладнання; контрольно-вимірювальних приладів, арматури та
комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів і
готової продукції, вимоги до них; прийом відбирання проб; методику
проведення контрольних аналізів, розрахунків сировини і
напівпродуктів; хімію і фізичну хімію у межах роботи, яка
виконується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів
та кристалічних глікозидів 5 розряду не менше 1 року.
7. АПАРАТНИК ПЕРКОЛЯЦІЇ
Завдання та обов'язки. Виконує під керівництвом апаратника
більш високої кваліфікації окремі операції технологічного процесу
перколяції (витягнення з рослинної сировини або напівпродуктів
діючого начала різних готових лікарських засобів). Завантажує
сировину, готує екстрагуючі і витягаючі речовини, випарює.
Обслуговує обладнання. Вивантажує готові екстракти біонастойок із
апаратів.
Повинен знати: суть технологічного процесу перколяції і
принцип роботи обладнання; властивості сировини і напівпродуктів,
які надходять для перколяції; призначення продукції, що
виробляється, і вимоги до неї.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес перколяції (витягнення з
рослинної сировини або напівпродуктів діючого начала різних
готовив лікарських засобів) і супровідні процеси у виробництвах
галенових і фармацевтичних препаратів, які передбачені
технологічним режимом: подрібнювання рослинної сировини,
фільтрування розчинників, екстрактів, настойок, випарювання або
розбавлення їх до певної концентрації. Завантажує сировину і
розчинники відповідно до заданого розрахунку. Відбирає проби для
аналізу. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів і результатами аналізів під керівництвом апаратника
перколяції більш високої кваліфікації.
Повинен знати: технологічний процес перколяції і способи його
регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і
результатами аналізів; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; будову обладнання;
призначення препаратів, що виробляються, і вимоги до них.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією апаратника перколяції 2 розряду не менше
1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес перколяції (витягнення з
рослинної сировини або напівпродуктів діючого начала різних
готових лікарських засобів) і супровідні процеси у виробництвах
галенових і фармацевтичних препаратів, які передбачені
технологічним режимом: подрібнювання рослинної сировини,
фільтрування розчинників, екстрактів, настойок, випарювання або
розбавлення їх до певної концентрації. Розраховує дозування і
завантаження сировини і розчинників, проводить контрольні аналізи
і регулює процес перколяції за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.
Обслуговує комунікації і обладнання. Відбирає проби для
контрольних аналізів. Координує роботу апаратників нижчої
кваліфікації.
Повинен знати: технологічний режим процесу перколяції і
способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів і результатами аналізів; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; принцип роботи, способи
налагодження, регулювання та обслуговування обладнання, яке
застосовується; призначення препаратів, що виробляються, і вимоги
до них; фізико-хімічні властивості сировини і напівпродуктів;
прийоми відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника перколяції 3 розряду не менше
1 року.
8. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ
МЕДИЧНИХ МАС ТА МАЗЕЙ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції з приготування
медичних мас та мазей під керівництвом апаратника більш високої
кваліфікації. Готує мазеві основи та напівфабрикати для мазей і
медичних мас. Готує обладнання до ремонту.
Повинен знати: технологічний режим отримання медичних мас та
мазей, будову обладнання.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання
медичних мас та мазей. Готує, дозує та завантажує сировину згідно
з заданою рецептурою. Миє та сушить. Обслуговує обладнання, яке
застосовується. Регулює процес за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів. Відбирає проби. Готує
обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічний режим отримання медичних мас та
мазей, будову та принцип роботи обладнання, яке застосовується,
прийоми його налагодження та обслуговування; фізичні та хімічні
властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; вимоги
до них.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи,
підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника
приготування медичних мас та мазей 2 розряду не менше 1 року.
9. АПАРАТНИК ПРИГОТУВАННЯ СТЕРИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції з приготування
стерильних розчинів. Готує сировину та напівпродукти для
приготування розчинів. Подає в апарати розчинник. Складає розчини
відповідно до заданих рецептів. Передає розчини на подальше
оброблення. Стерильно або напівстерильно фільтрує, стерилізує та
проводить інші супровідні процеси під керівництвом апаратника
більш високої кваліфікації. Готує обладнання до ремонту.
Повинен знати: технологічний процес виготовлення стерильних
або ін'єкційних розчинів, готових лікарських засобів; будову
обладнання, яке застосовується; умови стерильних робіт.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення
стерильних або ін'єкційних розчинів для готових лікарських засобів
(пелоїдину, ін'єкційних і внутрішньовенних розчинів тощо). Готує
водяні та органічні розчини медикаментів; стерильно або
напівстерильно фільтрує та проводить інші супровідні операції.
Готує сировину до розчинення; очищає від домішок, подрібнює,
дозує. Завантажує апарати сировиною, подає розчинник, проводить
перемішування з підігрівом або охолодженням. Очищає розчин або
передає на подальше оброблення. Регулює та обслуговує арматуру,
комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та обладнання:
автоклави, реактори, установки для стерильної фільтрації тощо.
Регулює процес виготовлення стерильних та ін'єкційних розчинів за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами
аналізів. Відбирає проби. Реєструє параметри процесу. Готує
обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічний процес виготовлення стерильних
або ін'єкційних розчинів, готових лікарських засобів; способи
регулювання процесу за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів та результатами аналізів; будову та принцип роботи
обладнання, яке застосовується; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; фізичні та хімічні
властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції, вимоги
до них; умови стерильної роботи; прийоми відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією апаратника приготування стерильних
розчинів 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виготовлення
стерильних розчинів у виробництві препаратів біосинтезу -
антибіотиків, вітамінів B12, поліглюкіну, вакцин, сироваток, АТФ,
глюкози, гемодезу та інших біологічних препаратів. Виготовляє
розчин напівфабрикатів водяних або органічних, коагулює білки,
осаджує домішки, стерильно фільтрує та проводить інші супровідні
процеси згідно з технологічними інструкціями. Налагоджує, регулює
та обслуговує арматуру, комунікації, контрольно-вимірювальні
прилади та обладнання: реактори, автоклави, установки для
стерильної фільтрації, вимірники тощо. Перевіряє герметичність
комунікацій, арматури та обладнання. Дозує та завантажує сировину
та напівпродукти. Регулює процес виготовлення стерильних розчинів
при отриманні препаратів біосинтезу за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.
Обліковує витрати сировини та напівпродуктів. Веде записи у
виробничому журналі даного технологічного процесу. Готує
обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічний процес виготовлення стерильних
розчинів у виробництві препаратів біосинтезу; способи регулювання
процесу за показаннями контрольно-вимірювальної апаратури за
результатами аналізів; будову обладнання, яке застосовується;
правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою; фізичні
та хімічні властивості сировини, напівпродукти, готової продукції
та вимоги до них; умови стерильної роботи; процес підготування
обладнання під приймання чергової партії концентрату; промивання,
продування, стерилізацію та охолодження апаратів; підготовку
фільтрів до роботи; правила роботи в умовах пожежонебезпечного
виробництва; інструкції з безпечного ведення робіт промислової
санітарії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника приготування стерильних розчинів 3
розряду не менше 1 року.
10. АПАРАТНИК СОЛЕУТВОРЕННЯ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного
процесу отримання солей: натрію монохлороцтового, заліза
карбонату, гліцерофосфату, кальцію молочнокислого. Готує сировину
та напівпродукти, дозує та завантажує в апарати. Регулює
технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів і результатами аналізів під керівництвом апаратника більш
високої кваліфікації. Вивантажує напівпродукт та цільовий продукт,
передає його на наступне оброблення. Пускає, обслуговує та зупиняє
обладнання. Готує обладнання до ремонту.
Повинен знати: принцип роботи основного та допоміжного
обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та
комунікацій на дільниці, яка обслуговується; властивості сировини,
напівпродуктів, готової продукції і вимоги до них.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес отримання
солей органічних сполук або обслуговує всі стадії технологічного
процесу отримання неорганічних солей реактивів або фармакопейних
препаратів. Самостійно проводить всі операції солеутворення, в
тому числі одну або дві, які пов'язані зі зміною вихідної
речовини, а також процеси розчинення, нейтралізації, осадження,
кристалізації, випарювання, фільтрації, центрифугування та інші
процеси, які передбачені робочою інструкцією. Очищає отримані солі
кристалізацією, осадженням або сублімацією. Регулює технологічний
процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і
результатами аналізів температури, тиску, pH та інших параметрів
процесу. Обслуговує обладнання, яке застосовується. Відбирає проби
і виконує контрольні аналізи. Обліковує витрати сировини,
напівпродуктів, готового продукту. Керує апаратниками нижчої
кваліфікації.
Повинен знати: технологічну схему виробництва; будову і
принцип роботи основного та допоміжного обладнання,
контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій
на дільниці, яка обслуговується; правила їх регулювання;
властивості сировини, напівпродуктів, готової продукції і вимоги
до них; прийоми відбирання проб і методику проведення аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника солеутворення 3 розряду не менше
1 року.
11. АПАРАТНИК СТЕРИЛІЗАЦІЇ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес приготування
живильних середовищ для стадії вирощування посівного матеріалу і
ферментації у виробництві препаратів, які отримуються біосинтезом;
веде технологічний процес безперервної стерилізації живильних
середовищ та інших медичних препаратів. Готує, дозує сировину,
розраховує і завантажує відповідно до рецептів. Дезінфікує та
обробляє обладнання і комунікації для створення стерильних умов
роботи згідно з технологічними інструкціями. Перевіряє
герметичність комунікацій і обладнання. Перевіряє, налагоджує та
обслуговує обладнання, яке застосовується: стерилізувальні колони
і системи реакторів, насоси, холодильники, допоміжну апаратуру
(мірники, приймачі тощо), комунікації і арматуру. Регулює процес
за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами
аналізу контрольних проб. Відбирає проби у стерильних умовах.
Реєструє, параметри процесу стерилізації. Обліковує витрати
сировини; готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Веде
технологічну документацію.
Повинен знати: технологічний процес стерилізації; будову і
принцип роботи обладнання, яке застосовується; правила
користування контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні
властивості сировини для живильних середовищ; вимоги до них; умови
зберігання стерильності живильних середовищ; прийоми відбирання
проб у стерильних умовах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною роботою 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес стерилізації деталей
шприц-тюбиків для медичних препаратів окисом етилену в газовій
камері. Готує системи керування до процесу стерилізації. Перевіряє
герметичність газових, пневматичних і гідравлічних комунікацій і
обладнання. Регулює процес за допомогою контрольно-вимірювальної
апаратури. Контролює процес стерилізації за допомогою блока
датчиків і аналізаторів з пульта керування. Перевіряє, налагоджує
та обслуговує системи випарювання зрідженого газу та
терморегулювання процесу, вакуумування та зволоження. Веде записи
параметрів процесу стерилізації у виробничому журналі. Обліковує
витрати сировини. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічний процес стерилізації окисом
етилену; будову і принцип роботи обладнання, яке застосовується;
правила користування контрольно-вимірювальними приладами і
системою автоматики; фізико-хімічні властивості газу, який
стерилізується; правила роботи з вибухонебезпечними та отруйними
речовинами; правила налагодження обладнання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
апаратника стерилізації 4 розряду не менше 1 року.
12. АПАРАТНИК ФЕРМЕНТАЦІЇ ПРЕПАРАТІВ БІОСИНТЕЗУ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі стадії процесу ферментації
у виробництвах антибіотиків, вітамінів та інших медичних
препаратів, які отримують методом біосинтезу, під керівництвом
апаратника більш високої кваліфікації. Обробляє і стерилізує
обладнання і приміщення. Завантажує живильні середовища і посівний
матеріал у стерильних умовах і вивантажує отриманий напівпродукт.
Перевіряє герметичність обладнання, комунікацій і арматури.
Обслуговує обладнання, яке застосовується. Чистить обладнання,
прибирає робоче місце та обладнання. Готує обладнання до ремонту.
Повинен знати: технологічний процес ферментації; будову
обладнання, яке застосовується; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; властивості сировини і
напівпродуктів, які застосовуються; умови стерильної роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес ферментації
у виробництві антибіотиків, вітамінів та інших медичних
препаратів, які отримуються методом біосинтезу. Готує
багатокомпонентні живильні середовища, дозує, завантажує сировину
і посівний матеріал і вивантажує отриманий напівпродукт відповідно
до технологічного регламенту. Передає живильні середовища на
стерилізацію. Веде процес безперервної стерилізації живильних
середовищ. Обслуговує обладнання, яке застосовується. Дезінфікує,
обробляє і стерилізує обладнання, комунікації, арматуру для
створення стерильних умов роботи відповідно до вимог технологічних
інструкцій. Перевіряє герметичність обладнання, комунікацій і
арматури. Стежить за температурним режимом, аерацією та pH
середовища. Відбирає проби для аналізу. Регулює процес за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами
аналізу контрольних проб. Обліковує витрати сировини. Веде
технологічний процес ферментації в апаратурі безперервної дії у
стерильних умовах. Реєструє параметри процесу ферментації. Готує
гільзи для повітряних фільтрів. Вибиває попередні повітряні
фільтри. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Керує
апаратниками нижчої кваліфікації.
Повинен знати: технологічний процес ферментації; правила
регулювання процесу приготування, стерилізації живильних середовищ
і ферментації; фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів,
напівпродуктів і вимоги до них; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; умови стерильної роботи;
прийоми відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника ферментації препаратів біосинтезу
3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес ферментації
в апаратурі безперервної дії в стерильних умовах. Обслуговує
обладнання, яке застосовується. Стежить за температурним режимом,
аерацією та pH середовища. Відбирає проби для аналізу. Регулює
процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і
результатами аналізу контрольних проб. Обліковує витрати сировини.
Реєструє параметри процесу ферментації. Готує обладнання до
ремонту, приймає з ремонту. Керує апаратниками нижчої
кваліфікації.
Повинен знати: технологічний процес ферментації; принцип
роботи обладнання безперервної дії; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; властивості сировини,
напівпродуктів і вимоги до них; умови стерильної роботи; прийоми
відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника ферментації препаратів біосинтезу
4 розряду не менше 1 року.
13. АПАРАТНИК ФОТОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції процесу
фотохімічного синтезу. Контролює температуру та швидкість
подавання продукту в апарат для опромінювання. Регулює процес за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами
аналізів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.
Повинен знати: технологічний режим фотохімічного синтезу;
причини відхилення процесу та способи його регулювання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами
контрольних аналізів; будову та правила обслуговування обладнання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес
фотохімічного синтезу. Перевіряє справність обладнання та
комунікацій. Готує компоненти до завантаження. Опромінює розчин
ультрафіолетовими променями та виконує супровідні процеси згідно з
технологічною інструкцією. Постійно стежить за температурою
розчинів та швидкістю їх подавання в апарат для опромінювання.
Контролює та регулює процес за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів та результатами контрольних
аналізів. Виявляє та усуває причини відхилень від норм
технологічного режиму. Відбирає проби для аналізів. Обліковує
затрати сировини та напівпродуктів. Веде записи у виробничому
журналі. Обслуговує обладнання на дільниці фотохімічного синтезу.
Усуває несправності в роботі обладнання та комунікацій. Готує
обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічний процес фотохімічного синтезу;
причини відхилення процесу та способи його регулювання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами
контрольних аналізів; будову, принцип роботи та правила
обслуговування обладнання; фізико-хімічні властивості сировини та
напівпродуктів і вимоги до них; правила безпечного ведення робіт з
ультрафіолетовими променями; прийоми відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника фотохімічного синтезу 3 розряду не
менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес
фотохімічного синтезу. Виконує розрахунки завантаження сировини,
виходу продукції. Перевіряє справність обладнання, комунікацій та
запірної арматури. Опромінює розчини ультрафіолетовими променями
та виконує супровідні процеси згідно з технологічною інструкцією.
Контролює температуру розчинів та швидкість їх подавання в апарат
для опромінювання. Регулює процес за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів та результатами контрольних
аналізів. Виявляє та усуває причини відхилень від норм
технологічного режиму. Відбирає проби для аналізів. Обліковує
витрати сировини та напівпродуктів. Веде записи у виробничому
журналі. Обслуговує обладнання. Усуває несправності в роботі
обладнання та комунікацій. Готує обладнання до ремонту, приймає з
ремонту. Координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.
Повинен знати: технологічний процес фотохімічного синтезу;
залежність якості напівпродукту, що одержується, від режиму
опромінювання; причини відхилення процесу та способи його
регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та
результатами аналізів; будову, принцип роботи та правила
обслуговування обладнання; фізико-хімічні властивості сировини та
напівпродуктів, вимоги до них; правила безпечного ведення робіт з
ультрафіолетовими променями; прийоми відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника фотохімічного синтезу 4 розряду не
менше 1 року.
14. АПАРАТНИК ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ
ПРЕПАРАТІВ БІОСИНТЕЗУ
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виділення
очищення з нативних розчинів цільових і проміжних продуктів у
виробництвах медичних препаратів, що одержуються методом
біосинтезу. Готує, дозує і завантажує напівпродукти і сировину
згідно з розрахунком. Обслуговує обладнання і
контрольно-вимірювальні прилади. Перевіряє герметичність
обладнання і комунікацій. Проводить технічний процес регенерації
розчинників. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи.
Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і
результатами аналізів. Обліковує витрати сировини і
напівпродуктів. Обробляє і стерилізує обладнання, комунікації і
приміщення. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Веде
технологічну документацію.
Повинен знати: технологічний процес хімічного та
іонообмінного очищення препаратів біосинтезу; будову і принцип
роботи обладнання, яке застосовується; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості
сировини, напівфабрикатів, готової продукції і вимоги до них;
прийоми відбирання проб і методику проведення контрольних
аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше
1 року.
15. ВАРИЛЬНИК ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції технологічного
процесу варіння живильних середовищ і приготування різних розчинів
для виробництва біологічних препаратів під керівництвом варильника
живильного середовища більш високої кваліфікації. Розраховує,
дозує і завантажує сировину і напівфабрикати відповідно до заданих
рецептів. Проводить монтаж і стерилізацію фільтрувальних
установок. Фільтрує і розливає середовища. Передає живильні
середовища на стерилізацію. Пускає, обслуговує і зупиняє
обладнання. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до
ремонту.
Повинен знати: суть технологічного процесу приготування
живильних середовищ і розчинів; правила користування апаратами і
контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості
сировини, напівпродуктів, живильних середовищ, різних розчинів і
вимоги до них; прийоми відбирання проб для проведення контрольних
аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес варіння
живильних середовищ і готує різні розчини для виробництва
біологічних препаратів. Розраховує, дозує, готує і завантажує
сировину і напівфабрикати відповідно до заданих рецептів.
Проводить монтаж і стерилізацію фільтрувальних установок. Фільтрує
і розливає середовища. Передає живильні середовища на
стерилізацію. Пускає, обслуговує і зупиняє обладнання. Відбирає
проби і проводить контрольні аналізи. Обліковує витрати сировини і
напівфабрикатів. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до
ремонту. Керує варильниками живильного середовища нижчої
кваліфікації.
Повинен знати: суть технологічного процесу приготування
живильних середовищ і розчинів; правила користування апаратами і
контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості
сировини, напівпродуктів живильних середовищ, різних розчинів і
вимоги до них; прийоми відбирання проб для проведення контрольних
аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією варильника середовища 3 розряду не менше
1 року.
16. ВІВАРНИК
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує операційне поле для хвостових
крововзять (стриже щетину, миє і дезінфікує хвости). Чистить
клітки і прибирає секції віварію, які обслуговуються. Годує тварин
відповідно до заданого режиму харчування.
Повинен знати: інструкцію щодо догляду за дрібними тваринами
та птахами, які досліджуються; затверджений режими та раціон
харчування тварин.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Доглядає за дрібними тваринами
(кроликами, морськими свинками, мишами) і птахами, які
досліджуються у виробництві антибіотиків та інших препаратів
біосинтезу, сироваток та інших. Чистить клітки і прибирає секції
віварію, які обслуговуються. Готує корми згідно з заданими
раціонами для імунізованих тварин. Годує тварин відповідно до
заданого режиму харчування. Стежить за станом тварин, які
обслуговуються, надає допомогу захворівшим тваринам відповідно до
вимог чинних інструкцій. Приймає і комплектує групи за статтю,
віком і розвитком тварин, які знов надійшли з інших господарств.
Знімає шкурки з забитих тварин. Обробляє шкурки; знежирює, сушить
тощо. Пакує шкурки і відправляє їх. Веде звітну документацію. Бере
участь у проведенні дезінфекції, дезінсекції і дератизації
приміщень та обладнання.
Повинен знати: інструкцію щодо догляду за дрібними тваринами
і птахами, які досліджуються; затверджений режим і раціон
харчування тварин; вимоги до стану приміщень для утримання тварин.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією віварника
1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Доглядає за крупними
тваринами-продуцентами та донорами у виробництві сироваток
ендокринних препаратів тощо; чистить, миє під душем, виводить на
прогулянку, повертає у приміщення. Годує тварин-продуцентів і
донорів згідно з затвердженим раціоном та режимом харчування.
Стежить за їх станом та вживає заходів з надання допомоги
тваринам, які захворіли. Прибирає стайню, стойла та інші місця
знаходження тварин, які обслуговуються. Бере участь в імунізації,
стежить за клінічним станом, забиває, знімає шкіру, подрібнює
черепну коробку та хребет у овець-продуцентів.
Повинен знати: правила утримання та годування
тварин-продуцентів і донорів та догляд за ними після імунізації та
кровопускань; вимоги до стану приміщень для утримання
тварин-продуцентів і донорів; затверджений режим харчування
тварин; прийоми оброблення овець-продуцентів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією віварника 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Бере участь в імунізації,
кровопусканні та лікуванні тварин-продуцентів (коней або свиней) у
виробництві лікувально-профілактичних сироваток. Готує
інструменти, операційні верстати та столи до роботи. Підводить
імунізованих тварин до операційної і готує їх до операції,
перевіряє відповідність номерів тварин призначенням у нарядах і
надписам на апаратах з антигенами (анатоксинами, токсинами),
фіксує тварин у верстаті та стримує їх під час імунізації,
кровопускань та лікувальних процедур, готує та обробляє операційне
поле, забезпечує стерильність кровопускань. Вимірює температуру у
тварин-продуцентів. Готує дезрозчини і лікувально-профілактичні
засоби під керівництвом лаборанта або ветеринарного лікаря.
Відводить тварин-продуцентів з операційної до стойла. Бере участь
у тотальному кровопусканні продуцентів (організація фіксації та
утримання під час знекровлювання, повал).
Повинен знати: правила підготування до операцій інструментів,
тварин-продуцентів і приміщень; умови стерильної роботи; правила
виконання імунізації, кровопускань, тотальних кровопускань;
прийоми доставлення тварин-продуцентів в операційну та їх
фіксація; правила поводження з тваринами-продуцентами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією віварника 3 розряду не менше 1 року.
17. ГРАНУЛЮВАЛЬНИК
(ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ)
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде окремі операції механізованого
процесу грануляції напівфабрикатів для різних препаратів медичного
призначення під керівництвом гранулювальника більш високої
кваліфікації. Готує маси грануляції; відважує матеріали відповідно
до заданих рецептів, перемішує та доводить суміш до густини, яка
вимагається. Пропускає маси через грануляційну машину. Витримує
задані розміри гранул. Завантажує гранули у сушильний пристрій,
підсушує гранули до певної вологості. Чистить грануляційну машину.
Готує обладнання до ремонту.
Повинен знати: технологічну послідовність операцій при
механізованій грануляції різних препаратів; заданий склад,
густину, яка вимагається, та вологість маси для грануляції; будову
та принцип роботи грануляційної машини та сушарок; температурний
режим сушіння гранул різних препаратів; фізичні і хімічні
властивості препаратів, які гранулюються; вимоги до них.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде механізований процес грануляції
напівфабрикатів для різних препаратів медичного призначення
(таблеток тощо). Готує масу для грануляції: відважує матеріали
відповідно до заданих рецептів, переміщує та доводить суміші до
густини, яка вимагається. Самостійно розраховує дозування
матеріалів і густину маси через грануляційну машину. Витримує
задані розміри гранул, наносить покриття на таблетки. Завантажує
гранули у сушильне устаткування, підсушує гранули до певної
вологості, витримує заданий температурний режим сушіння за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Чистить
грануляційну машину. Веде облік витрат сировини та виходу
гранульованих препаратів. Готує обладнання до ремонту, приймає з
ремонту.
Повинен знати: технологічну послідовність операцій при
механізованій грануляції різних препаратів; заданий склад,
густину, яка вимагається, та вологість маси для грануляції; будову
та принцип роботи грануляційної машини та сушарок; температурний
режим сушіння гранул різних препаратів; фізичні та хімічні
властивості препаратів, які гранулюються; вимоги до них.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією гранулювальника (виробництво медикаментів)
3 розряду не менше 1 року.
18. ДОЗУВАЛЬНИК МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи (подає
коробки з пустими ампулами, приймає дозовані ампули тощо).
Систематично перевіряє точність дозування або інші умови, які є
обов'язковими під час дозування медикаментів під керівництвом
дозувальника більш високої кваліфікації. Заповнює маршрутні листи.
Повинен знати: пристрої, які застосовуються, та прийоми
ручного дозування сухих і рідких медичних або ветеринарних
препаратів; способи перевірки точності дозування, вимоги
стерильності до дозування препаратів; призначення препаратів, які
дозуються.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Дозує сухі і рідкі медичні або
ветеринарні препарати вручну в стерильних або інших особливих
умовах в ампули, флакони або іншу тару з точністю, яка передбачена
технічними вимогами. Розливає середовища, буферні розчини і
фізіологічні розчини у посуд. Виготовляє пробки на машині та
обв'язує їх марлею та капроном. Готує дезрозчини. Систематично
перевіряє точність дозування або інші умови, які є обов'язковими
під час дозування медикаментів під керівництвом дозувальника більш
високої кваліфікації. Заповнює маршрутні листи.
Повинен знати: пристрої, які застосовуються, і прийоми
ручного дозування сухих і рідких медичних або ветеринарних
препаратів; способи перевірки точності дозування, вимоги
стерильності до дозування препаратів; призначення препаратів, які
дозуються.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дозувальника
медичних препаратів 1 розряду не менше 0,5 року.
Приклади робіт. Гексенал натрію, препарати миш'яку, антибіотики та інші
препарати - дозування.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Дозує сухі або рідкі препарати у
стерильних або інших особливих умовах на напівавтоматах або
автоматах в ампули, флакони, шприц-тюбики або іншу спеціальну тару
з точністю, яка передбачена технічними вимогами. При ручному
дозуванні координує роботу дозувальників нижчої кваліфікації.
Систематично перевіряє точність дозування або інші умови, які є
обов'язковими під час дозування медичних або ветеринарних
препаратів. Налагоджує, регулює та виконує дрібний ремонт
обладнання, яке обслуговується. Заповнює технічну документацію.
Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. У разі потреби
бере участь в освоюванні випуску нових препаратів.
Повинен знати: призначення препаратів, які дозуються; прийоми
налагодження і регулювання обладнання, яке обслуговується; способи
перевірки точності дозування сухих і рідких медикаментів; вимоги
асептики, стерильності та інших умов, які є обов'язковими під час
дозування медичних препаратів; фізичні і хімічні властивості
препаратів, які дозуються; вимоги до них.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією дозувальника медичних препаратів 2
розряду не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Дозує сухі препарати у виробництві
галенових, вітамінних або фармацевтичних препаратів у капсульні
лікарські форми на інкапсуляційних машинах. Виготовляє капсульні
лікарські форми. Завантажує гранульовані або порошковидні суміші
та капсульні оболонки до відповідних бункерів. Вивантажує готові
капсули в тару. Відбирає проби, веде візуальний контроль якості
капсул та періодичний контроль дозування. Налагоджує та обслуговує
інкапсуляційні машини різних конструкцій. Упорядковує, чистить
сегменти, фільтри, датчики автоматизації. Готує машину до роботи,
настроює дозуючі пристрої на вагу маси капсул. Готує обладнання до
ремонту, приймає з ремонту. Веде технічну та технологічну
документацію.
Повинен знати: призначення та особливості капсульних
препаратів, які дозуються; технологічний процес виготовлення
капсульної лікарської форми, будову та принцип роботи
інкапсуляційних машин різних конструкцій, призначення та
властивості капсульних препаратів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією дозувальника медичних препаратів 3 розряду не
менше 1 року.
19. ЗАКУПОРЮВАЧ МЕДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Накриває алюмінієвими ковпачками
закупорені флакони з препаратами і передає їх на закачування
ковпачків. Під час роботи зі стерильною продукцією готує
приміщення, робоче місце і різні пристрої.
Повинен знати: вимоги до закупорювання флаконів з
препаратами; правила роботи в стерильних умовах.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Закатує на напівавтоматах алюмінієві
ковпачки, що накривають флакони з розфасованими медикаментами,
вітамінами, голки на шприц-тюбиках та іншу продукцію, яка підлягає
закачуванню. Доставляє на візках флакони, алюмінієві ковпачки в
листах з нержавіючої сталі та пробки у касетах до напівавтоматів
або автоматів. У процесі роботи на напівавтоматах у стерильних
умовах: виставляє пусті флакони з листа на подавальний
транспортер, закупорює гумовими пробками флакони з розфасованими
медикаментами вручну, накриває флакони алюмінієвими ковпачками
вручну, автоматично закатує алюмінієві ковпачки, знімає флакони з
видавального транспортера та установлює їх у листи з нержавіючої
сталі, вивантажує листи з розфасованою продукцією в нестерильну
зону. Обслуговує закатний напівавтомат. У процесі роботи на
автоматі в стерильних умовах виставляє флакони на
нагромаджувальний стіл; обслуговує вузол автоматичного
закупорювання флаконів з розфасованими медикаментами гумовими
пробками, вузол подачі та прикривання алюмінієвими ковпачками з
візуальним перегляданням і відбракуванням некондиційних, вузол
закачування алюмінієвих ковпачків; знімає закупорені флакони з
видавального транспортера. Вивантажує пусту тару з-під флаконів,
ковпачків і пробок у нестерильну зону. Обробляє приміщення,
обладнання, інвентар дезінфікуючими розчинами. Заповнює маршрутні
листи.
Повинен знати: вимоги до продукції, що надходять на
закачування; правила обслуговування і регулювання закатного
напівавтомату; правила завантаження напівавтомата та вивантаження
продукції; види і причини браку закачування, міри його
попередження та усунення; правила роботи в стерильній зоні;
правила роботи з бактерицидними (кварцовими) лампами; правила
роботи з дезінфікуючими засобами.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
закупорювача медичної продукції 1 розряду не менше 0,5 року.
20. ЗАПАЮВАЛЬНИК АМПУЛ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить запаювання ампул (наповнених
медикаментами або вітамінами) вручну на газових або гасових
пальниках, на напівавтоматах або автоматах з дотриманням правил
стерильності. Регулює полум'я пальників, швидкість руху
транспортерної стрічки та рівномірність надходження ампул. Веде
підготовку гребінок вакуумного апарату при вакуумному запаюванні
та забезпечує повне відкачування повітря. Стежить за роботою
обладнання під час запаювання ампул на автоматах або
напівавтоматах. Під час запаювання капсул - веде процес запаювання
капсул різних розмірів відповідно до заданих режимів, перевіряє
герметичність запаювання.
Повинен знати: прийоми регулювання обладнання, яке
застосовується для запаювання ампул; правила користування газом;
способи перевірки герметичності запаювання; правила роботи в
стерильних умовах; властивості препаратів, які наповнюють ампули.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить формування та запаювання
ампул з товстостінних пробірок з ниткою кетгуту або хірургічного
шовку на напівавтоматах або автоматах. Завантажує приймальний
бункер пробірками, вивантажує готові ампули; комплектує ампули за
калібром та укладає в дерев'яні ящики. Регулює температурний режим
на всіх стадіях механізованого процесу запаювання ампул з
медикаментами та вітамінами. Виточує гумки та наклеює їх на
"гребінку" під час вакуумного запаювання. Забезпечує стерильні
умови роботи. Налагоджує та стежить за станом обладнання. Готує
обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Веде облік роботи
запаювальників та оформляє маршрутні листи.
Повинен знати: технологію ампулювання; способи відтягання та
запаювання капілярів; будову обладнання, яке застосовується у
процесі запаювання; вимоги до запаювання ампул з ниткою кетгуту
або хірургічного шовку; основні знання у межах роботи, яка
виконується, про бактеріальну засіяність; правила контролювання
герметичності запаяних ампул; види браку під час запаювання ампул.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією запаювальника
ампул 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Ампулювання розчинів на автоматичній лінії
типу АП-25М - обслуговування секції автоматичного запаювання
ампул, спостереження та, у разі потреби, регулювання роботи всієї
лінії.
21. ЗООЛАБОРАНТ РОЗПЛІДНИКА
ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Розводить мишей, пацюків, морських
свинок, хом'яків, кроликів та інші види лабораторних тварин у
стадах розплідників, які використовуються, за схемами
рандомбридингу, які виключають родинне схрещування та вирощує
товарний молодняк. Розсаджує тварин на схрещування, готує гнізда
до прийому приплоду, вирівнює приплоди, відділяє молодняк від
самок, відбраковує тварин за клінічними показниками. Годує, напоює
лабораторних тварин, доглядач за ними з дотриманням установлених
режимів. Визначає материнські якості самок, ознаки вагітності та
її строки. Набирає та відправляє товарних тварин споживачам
відповідно до заявок за статтю, віком, вагою та іншими ознаками.
Зважує тварин. Заправляє дезокилимки розчином, чистить та миє
технологічне обладнання та інвентар. Прибирає виробничі і підсобні
приміщення. Бере участь у дезінфекції приміщень. Виконує вологу
стерилізацію кліткового обладнання. Підтримує в приміщенні
мікроклімат. Веде первинний зоотехнічний облік.
Повинен знати: принцип рандомізації поголів'я та схему
рандомбридингу, правила її дотримання при розведенні лабораторних
тварин; будову та призначення кліткових систем, вакуумних і
поплавкових напувалок, аспіраційних психрометрів, бактерицидних
ламп, прохідних електростерилізаційних камер; правила поводження з
лабораторними тваринами; правила визначення статі тварин;
санітарні норми посадки тварин і допустимі полігамні навантаження
на самця; правила та гігієну годування та напоювання тварин;
санітарні вимоги до робочих місць; призначення, правила та способи
дезінфекції; правила ведення первинного зоотехнічного обліку в
стадах, які використовуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше
1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Розводить мишей, пацюків, морських
свинок, хом'яків, кроликів та інші види лабораторних тварин у
стадах розплідників, які використовуються за схемами інбридингу
(родинне схрещування). Контролює генетичну чистоту ліній тварин за
генами забарвлення. Стежить за станом тварин, які контролюються з
дотриманням установлених режимів. Проводить вакцинацію тварин під
керівництвом ветеринарного лікаря. Підтримує в приміщенні
відповідний мікроклімат.
Повинен знати: схему інбридингу та правила її дотримання при
розведенні лабораторних тварин; основні принципи контролю
генетичної чистоти лінії тварин; стандарти на лабораторних тварин;
правила та способи регулювання мікроклімату в приміщенні;
особливості годування різних вікових груп тварин і характеристику
кормів; видові біологічні особливості тварин, які обслуговуються;
правила проведення вакцинації тварин і виготовлення різних
дезінфікуючих розчинів; правила ведення обліку результатів
селекційної роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією зоолаборанта розплідника лабораторних тварин 4
розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Розводить мишей, морських свинок,
хом'яків, кроликів та інші види лабораторних тварин у стадах
розплідників, які використовуються, за схемами рандомбридингу та
інбридингу в племінних стадах розплідників. Відбирає і комплектує
пари тварин племінного стада, які схрещені, та передає їх
потомство в секції, які використовуються. Контролює інбредні лінії
тварин на гомозиготність методом трансплантації шкіри. Проводить
клінічний огляд і відбраковує тварин за зоотехнічними та
фізіологічними лініями.
Повинен знати: стандарти на племінних лабораторних тварин і
вимоги до тварин, що призначені для спеціальних випробувань; схему
розведення міжлінійних гібридів, ротаційну систему комплектування
племінного молодняка; методику проведення трансплантації шкіри;
клінічні ознаки специфічних захворювань лабораторних тварин;
правила ведення обліку в племенних стадах.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією зоолаборанта розплідника лабораторних тварин 5
розряду не менше 1 року.
22. КАЛІБРУВАЛЬНИК ВИРОБІВ
ЛІКУВАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить калібрування на машинах
напівфабрикатів і виробів лікувального (медичного або
ветеринарного) призначення відповідно до вимог технічних умов або
калібрування ампул вручну за діаметром і перевіряє правильність
форми та точність їх розмірів за допомогою різних калібрів і
вимірювальних інструментів. Налагоджує, пускає і зупиняє
калібрувальні машини. Підносить та укладає на машини матеріали,
які калібруються, медичні вироби і напівфабрикати. Передає
калібрувальні вироби на подальше оброблення. Заповнює маршрутні
листи.
Повинен знати: прийоми калібрування; вимоги до якості
матеріалів, медичних або ветеринарних виробів і напівфабрикатів;
будову та принцип роботи машин, які обслуговуються.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
23. КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК
НАПІВФАБРИКАТІВ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Комплектує шприц-тюбики для
ін'єкційних розчинів, надягає на голку шприц-тюбика ковпачок з
укріпленою в ньому мандреною, вводить мандрену в порожнину голки
та загвинчує ковпачок з обов'язковим зберіганням герметичності
шприц-тюбика.
Повинен знати: призначення та правила користування
шприц-тюбика, вимоги до них; умови дотримання стерильності та
герметичності шприц-тюбика; прийоми роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Фарфорові зуби - комплектування гарнітурів і
укладання їх для випалу.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить комплектування штучних зубів
у "гарнітури" за формою, розмірами та забарвленням. Передає
"гарнітури" зубів на монтування. Перевіряє якість зубів. Заповнює
маршрутні листи.
Повинен знати: анатомічні форми, види, забарвлення та номери
зубів; технологічний процес оброблення штучних зубів; прийоми
роботи при комплектуванні "гарнітурів".
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
комплектувальника напівфабрикатів медичних виробів 2 розряду не
менше 1 року.
24. КОНТРОЛЕР ПРОДУКЦІЇ
МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить підготовчі роботи - миє
ампули і флакони з продуктами і укладає в лотки, підносить і
укладає тару, розкладає відбраковану тару за видами дефектів,
відбирає браковану продукцію медичного призначення за видами
браку.
Повинен знати: правила проведення миття ампул, флаконів;
технічні вимоги до тари, яка переглядається; види і причини браку
продукції медичного призначення.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Переглядає розфасовані медикаменти,
бактерійні і ендокринні препарати, тару та іншу продукцію
медичного призначення, а також проводить контроль якості в
технологічному процесі виробництва штучних зубів до подання
технічного контролю. Візуально визначає за зовнішніми ознаками -
колір, структуру, запах, форми, наявність сторонніх включень,
відповідність тари і пакувального матеріалу технічним вимогам.
Обліковує забраковану продукцію за видами дефектів. Веде облікову
документацію. Заповнює маршрутні листи.
Повинен знати: чинні інструкції щодо контролю якості в
технологічному процесі виробництва різних видів продукції
медичного призначення; технічні вимоги до медичної та ветеринарної
продукції, тари, яка переглядається; правила візуального перегляду
тари для різних медикаментів та вітамінів, різних видів готової
продукції; види дефектів тари, яка підлягає відбракуванню; види і
причини браку; способи та прийоми контролю.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера
продукції медичного призначення 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить контроль (безперервний або
вибірковий) розфасованих хіміко-фармацевтичних препаратів,
вітамінів, бактерійних препаратів, штучних зубів, шовного
хірургічного матеріалу та іншої продукції медичного призначення, у
тому числі переглядає флакони, шприц-тюбики або ампули з
ін'єкційними розчинами, перевіряє точність дозування препаратів,
герметичність запаювання ампул з медикаментами та чистоту
ін'єкційних препаратів шляхом візуального перегляду на чорному
освітленому рефлектором екрані. Відбраковує ампули, які вміщують у
розчини механічні забруднення, ампули з загаром, а також ампули з
опалесцируючими розчинами та іншим браком. Визначає за зовнішніми
ознаками - колір, структуру, запах, форми, наявність механічних
домішок, точність фасування, відповідність продукції технічним
вимогам. Відбирає готову продукцію виробництва для аналізу,
контролює технологічну документацію у процесі відбирання. Оформлює
супровідну документацію та передає в лабораторію відділу
технічного контролю (ВТК). Проводить зовнішній огляд готової
продукції в цехах, видає висновки про якість, упаковку та
оформлення продукції згідно з чинною нормативно-технічною
документацією (НТД) і технологічними інструкціями. Контролює
допоміжні матеріали і рекламно-супровідну продукцію, які
застосовуються для упакування готової продукції, на відповідність
вимогам НТД. Проводить контроль обліку та ізоляції забракованої
продукції. Проводить вибірковий контроль дозування препаратів, які
підлягають фасуванню і таблетуванню. Контролює дотримання правил і
умов зберігання продукції постадійно. Контролює санітарний стан на
виробничих дільницях. Відбирає браковану продукцію за видами
браку. Обліковує її, заповнює паспорти. Керує контролерами нижчої
кваліфікації.
Повинен знати: чинні інструкції щодо контролю якості в
технологічному процесі виробництва різних видів продукції
медичного призначення; технічні умови до безперервного або
вибіркового контролю; правила перегляду ампул з ін'єкційними
розчинами; призначення ін'єкційних препаратів, технічні вимоги до
продукції, яка призначена для ін'єкцій; види браку; прийоми
контролю; правила користування приладами, пристроями та
інструментами, які застосовуються під час контролю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи,
підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією контролера
продукції медичного призначення 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Контролює якість напівпродуктів на
міжопераційному контролі шляхом відбирання проб для аналізу в
стерильних умовах, контролює дотримання особистої гігієни
персоналу, який працює в стерильних приміщеннях. Користується
бактерицидними лампами, готує і використовує антисептики, які
застосовуються для оброблення стерильних приміщень. Контролює
допоміжні матеріали, які використовуються при відбиранні проб для
аналізу, контролює технологічну документацію при відбиранні
напівпродуктів для аналізу. Оцінює якість продукції зовнішнім
оглядом, у разі виявлення дефектів відхиляє продукцію від
прийняття. Оформлює необхідну супровідну документацію. Контролює
та веде облік забракованої продукції. Здійснює контроль за
дотриманням правил упакування і зберігання продукції постадійно,
дотримується санітарного стану на виробничих дільницях.
Повинен знати: чинні інструкції щодо контролю якості в
технологічному процесі виробництва різних видів продукції
медичного призначення; вимоги НТД до напівпродуктів; види дефектів
продукції і упакування, які підлягають відбракуванню; способи і
прийоми контролю; правила дотримання особистої гігієни персоналу
під час роботи в стерильних приміщеннях; застосування і
використання антисептиків (спирт, перекис водню, формалін тощо);
правила підготовки допоміжних матеріалів під час відбирання
продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією контролера продукції медичного призначення
3 розряду не менше 1 року.
25. ЛАБОРАНТ ВИРОБНИЦТВА
БАКТЕРІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує підсобні роботи; обробляє
тварин і ембріони для зараження, імунізації; готує до роботи
бокси, термостати та виробничий посуд; бере участь під
керівництвом лаборанта більш високої кваліфікації у проведенні
окремих нескладних операцій і приготуванні посівного матеріалу.
Повинен знати: основи бактеріології; правила роботи з живими
патогенними культурами; інструкції про роботу з зараженим
матеріалом; прийоми бактеріологічної роботи; основні методи
фарбування мазків і способи приготування бактеріологічних фарб;
основні методики проведення бектеріологічних та імунологічних
реакцій; правила стерильного відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує живильні середовища для
вирощування живих культур, для контролю напівфабрикатів і
препаратів. Готує розчини для живильних середовищ за встановленими
розрахунками. Бере участь у роботі з живими культурами у процесі
росту та посіву на живильних середовищах і пасажі їх на тваринах
(відбирає проби та їх обробляє для проведення відповідного
контролю лаборантами вищих розрядів). Бере участь у процесі
кровопускання та імунізації тварин антигенами. Готує мазки живих
культур і препаратів. Бере участь у процесах очищення та
концентрації препаратів. Визначає флокулюючий титр у токсинах,
анатоксинах і сироватках.
Повинен знати: основи бактеріології; правила роботи з живими
патогенними культурами; інструкції про роботу з зараженими
матеріалами; прийоми бактеріологічної роботи; основні методи
фарбування мазків і способи приготування бактеріологічних фарб;
основні методики проведення бактеріологічних та імунологічних
реакцій; правила стерильного відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією лаборанта виробництва бактерійних
препаратів 2 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Виробничі тварини і мозкова тканина -
гомогенізація; обкорювання і стерильне витягання мозку або інших
органів та направлення їх на подальше оброблення; зіскоблення
віспяної вакції - подрібнювання; ембріональні тканини і органи
тварин - подрібнювання. Контрольні тварини: підготовка для
розрізування або випробування; сиворотки - стерильна фільтрація;
сироватки і вакцини - переведення в серію під керівництвом
лаборанта більш високої кваліфікації.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує та контролює на стерильність,
нешкідливість, токсичність напівпродукти і готові бактерійні
препарати. Проводить посів живих культур у живильне середовище,
веде роботи з живими культурами в процесі їх посіву та росту на
живильних середовищах. Перевіряє морфологічні властивості і
бактеріальну чистоту живих культур і препаратів методом
мікроскопії. Пересіває живі культури і проводить пасаж їх на
тваринах. Виконує роботи у процесі оброблення мікробних суспензій:
змивання, фільтрація, переварювання тощо. Очищає токсини,
анатоксини і сироватки. Спільно з лаборантом більш високої
кваліфікації контролює напівпродукти і готові препарати за
допомогою вимірювальних приладів. Проводить імунізацію тварин
антигенами та кровопускання. Контролює препарати на тваринах у
процесі виготовлення. Проводить посіви на стерильність боксів,
пристроїв, які використовуються при розливанні препаратів, рук
розливальників, запаювальників, стерильних розчинів. Веде облік
посівів на мікрофлору, відбирає ампули для контролю на
герметичність запаювання і правильність дозування розливу. Готує
дезінфікуючі розчини (1,5-3%) фенолу для оброблення боксів. Веде
технічну документацію.
Повинен знати: основи бактеріології; правила роботи з живими
патогенними культурами; інструкції про роботу з зараженим
матеріалом; прийоми бактеріологічної роботи та роботи з
мікроскопом; методи фарбування мазків і способи приготування
бактеріологічних, імунологічних і серологічних реакцій; правила і
прийоми зараження тварин та кровопускання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією лаборанта виробництва бактерійних препаратів 3
розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Тварини - імунізація за схемою і
кровопускання для одержання виробничих напівфабрикатів. Мікробна
суспензія - фільтрація, зливання і оброблення. Телята -
прищеплювання, кровопускання і оброблення туш у виробництві
віспяної вакцини. Токсини, анатоксини і сироватки - очищення.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує вихідний матеріал і розчини для
виробництва бактерійних препаратів. Готує посівний матеріал живих
культур. Веде і контролює (стандартизація культури) процес росту
живих культур на живильних середовищах. Проводить стерилізацію,
очищення, концентрацію та сорбцію препаратів. Проводить визначення
антитоксичного титру сироваток. Проводить біологічний контроль
препаратів на тваринах. Перевіряє і контролює напівпродукти і
готові препарати на активність, онкогенність, нешкідливість,
імуногенність, стандартність, стерильність та інші властивості,
які є обов'язковими у виробництві бактерійних, препаратів.
Контролює вихідні матеріали, розчини, напівпродукти і готові
препарати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів
(поляриметр, потенціометр, рефрактометр). Проводить імунізацію
тварин токсинами. Проводить кровопускання. Реєструє параметри
процесу у виробничих журналах і керує роботою лаборантів нижчої
кваліфікації.
Повинен знати: бактеріологію, вірусологію, серологію та
імунологію у межах роботи, яка виконується; правила роботи з
живими патогенними культурами; інструкції щодо виготовлення та
контролю бактерійних препаратів на дільниці, яка обслуговується;
способи визначення властивостей живих культур на заражених ними
тваринах; методи біохімічної та серологічної перевірки культур;
техніку бактеріологічної роботи; методи, прийоми пересіву культур
на живильних середовищах; методику ставлення та оцінювання
результатів серологічних, імунологічних реакцій, реакцій
флокуляції, аглютинації, преципітації; способи титрування сировини
і токсинів різними методами; правила та прийоми зараження,
імунізації та кровопускання тварин; інструкції щодо виготовлення
та контролю бактерійних і вірусних препаратів на дільниці, яка
обслуговується.
Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією лаборанта виробництва
бактерійних препаратів 4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить селекцію живих культур
(культури для діагностичної сироватки C-реактивного білка,
ботуліничних, газової гангрени). Отримує антигени із асцитичної
рідини від тварин, хворих раком. Контролює процеси зростання живих
культур на всіх стадіях виробництва, детоксикацію живих культур і
токсинів. Контролює різними методами (аглютинація, преципітація,
реакція зв'язування комплементу, гемаглютинація, pH тощо)
технологічний процес та регулює його. Проводить біологічний
контроль готових препаратів (активність, пірогенність,
стерильність, нешкідливість, імуногенність, стандартність,
розчинність, гомогенність, антигенність та інші властивості).
Керує роботою лаборантів нижчої кваліфікації.
Повинен знати: бактеріологію, вірусологію, серологію та
імунологію у межах роботи, яка виконується; правила роботи з
живими патогенними культурами; способи виявлення морфологічних,
серологічних і біологічних властивостей штамів на тваринах;
методику ставлення і оцінювання серологічних, імунологічних
реакцій (реакції аглютинації, преципітації, флокуляції,
зв'язування комплементу, гемаглютинації тощо); правила титрування
сироваток і токсинів різними методами; технологічні інструкції
щодо виготовлення бактерійних і вірусних препаратів.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лаборанта
виробництва бактерійних препаратів 5 розряду не менше 1 року.
26. ЛАБОРАНТ-МІКРОБІОЛОГ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Приготовляє живильні середовища,
розчини реактивів і дезрозчини, установлює орієнтувальні титри,
монтує колби для посіву спорового матеріалу і проведення аналізів.
Визначає рН, стерильність, активність по йодометрії і полярометрії
біологічним та іншими методами. Розливає живильні середовища в
чашки Петрі, пробірки. Готує посівний матеріал. Проводить посіви в
колбах. Складає лабораторне обладнання, проводить фармакологічну
перевірку і випробування препаратів та напівпродуктів на
токсичність і пірогенність під керівництвом лаборанта більш
високої кваліфікації. Готує стерильні приміщення. Готує
лабораторних тварин до аналізів. Готує до стерилізації посуд і
допоміжні матеріали. Веде документацію за установленою формою.
Повинен знати: основи мікробіології; способи установлення
орієнтувальних титрів; властивості реактивів, які застосовуються,
і вимоги до них; технологічний процес приготування живильних
середовищ; правила роботи в стерильних умовах; правила регулювання
аналітичних вагів, фотоколориметрів, поляриметрів та інших
аналогічних приладів; вимоги до тварин, які випробовуються, до
якості проб і аналізів, які провадяться; умови проведення
фармакологічних випробувань.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес ферментації антибіотиків
та інших препаратів біосинтезу в лабораторних умовах. Установлює і
перевіряє точні та складні титри. Складає лабораторне обладнання.
Готує розчини реактивів для перевірки токсичності і пірогенності.
Проводить фармакологічну перевірку та випробування препаратів і
напівпродуктів на токсичність та пірогенність. Виконує
потенціометричні, поляриметричні і мікробіологічні випробування.
Визначає активність готової продукції і напівпродукту біологічним
методом. Контролює мікробіологічну чистоту нестерильних лікарських
засобів. Дотримується стерильності препаратів і допоміжних
матеріалів. Попереджає і усуває дрібні несправності лабораторного
обладнання. Готує лабораторних тварин до аналізів. Веде
бектеріологічний контроль чистоти стерильних приміщень. Оформляє і
розраховує результати аналізів.
Повинен знати: основи мікробіології, мікрології та хімії в
межах роботи, яка виконується; призначення і властивості
реактивів, які застосовуються; правила складання лабораторних
установок; методи установлення точних і складних титрів; будову і
правила користування контрольно-вимірювальними приладами; технічні
умови і державні стандарти на аналізи, які проводяться; правила
технічної документації на роботи, які виконуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією лаборанта-мікробіолога 3 розряду не менше
1 року.
27. МАШИНІСТ СУБЛІМАЦІЙНИХ УСТАНОВОК
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес
сублімаційного сушіння бактерійних, вірусних та інших біологічних
препаратів. Приймає продукт, завантажує в апарати для
заморожування і сублімаційного сушіння. Дотримується заданого
режиму під час заморожування і висушування, забезпечує умови
стерильності на всіх етапах сублімаційного сушіння. Контролює
дотримання технологічного регламенту за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.
Витримує задані параметри температурного режиму в апаратах,
вакууму в системі, товщини шару конденсату в самоочисних
бароконденсаторах. Обслуговує сублімаційні установки, термічні
бароконденсатори, вакуумні насоси та іншу апаратуру. Попереджує та
усуває причини порушень технологічного режиму, несправності у
роботі обладнання. Керує підготовкою обладнання до ремонту,
приймає з ремонту. Веде записи у виробничих журналах.
Повинен знати: технологічну схему дільниці, яка
обслуговується; будову, принцип роботи і правила експлуатації
основного і допоміжного обладнання, контрольно-вимірювальних
приладів, арматури і комунікацій; технологічний режим і правила
регулювання процесів; суть фізико-хімічних і біологічних
властивостей препаратів і процесів сублімаційного сушіння; вимоги
до сировини, напівпродуктів і готової продукції; методику
проведення аналізів; правила відбору проб; методи стерилізації і
хімічного захисту обладнання; правила безпечного ведення робіт і
санітарно-гігієнічні вимоги в процесі виробництва біологічних
препаратів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше
1 року.
28. МАШИНІСТ-ТАБЛЕТУВАЛЬНИК
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції з виготовлення
таблеток у виробництві галенових, вітамінних, фармацевтичних
препаратів або препаратів для зубопротезування. Готує, розраховує,
дозує і завантажує підготовлені медикаменти до бункеру
таблетувальної машини. Розбирає, чистить та змазує штампи.
Вивантажує, відбирає проби та візуально контролює якість таблеток.
Просіває, упаковує в тару і здає. Веде технічну документацію.
Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Повинен знати: технологічний процес виготовлення таблеток;
призначення та властивості таблетувальних медикаментів, вимоги до
них; принцип роботи таблетувальної машини.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виготовляє таблетки у виробництві
галенових, вітамінних або фармацевтичних препаратів або препаратів
для зубопротезування. Налагоджує та обслуговує таблетувальні
машини різних конструкцій. Розбирає, чистить та змазує штампи.
Готує, розраховує, дозує та завантажує підготовлені медикаменти до
бункеру таблетувальної машини. Готує тару до роботи і доглядає за
нею після закінчення роботи. Вивантажує готові таблетки у тару.
Відбирає проби та візуально контролює якість таблеток. Веде
технічну документацію. Обліковує витрати медикаментів та вихід
готових таблеток. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.
Координує роботу машиністів-таблетувальників нижчої кваліфікації.
Повинен знати: технологічний процес виготовлення таблеток;
будову та принцип роботи таблетувальних машин різних конструкцій;
призначення та властивості таблетувальних медикаментів та вимоги
до них; правила відбирання проб.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста-таблетувальника 3 розряду не менше
1 року.
29. МИЙНИК ПОСУДУ Й АМПУЛ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Розкладає скляний посуд. Укладає
крупний посуд у штабеля. Проводить попереднє замочування посуду у
ванні різними хімікатами. Промиває посуд вручну йоржами.
Обполіскує посуд, установлює його в лотки, листи, ящики, корзини
та завантажує в сушарки. Стежить за режимом сушіння. Вивантажує
посуд з сушарок. Промиває ампули та флакони з медикаментами під
душем та протирає їх рушником. Укладає наповнені ампули і флакони
у касети та лотки.
Повинен знати: послідовність операцій та прийоми промивання
скляного посуду; склад лужних та кислотних розчинів для
замочування посуду; температурний режим сушіння; вимоги до якості
промивання посуду.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт. Ампули і флакони 3 розчинами або іншими
медикаментами - промивання під душем з протиранням. Скляний посуд
і ампули для бактерійних препаратів - миття вручну. Скляна тара
для медикаментів - миття вручну.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Миє скляний посуд, а також
шприц-тюбики водою, розчинами різних хімікатів на мийних автоматах
або напівавтоматах. Готує розчини кислот і лугів. Проводить
душировку та обполіскування дистильованою або знесоленою водою.
Регулює процес миття за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів або за допомогою контрольної ампули в оглядовому ліхтарі
мийного напівавтомату. Стежить за роботою напівавтоматів або
автоматів за показаннями приладів. Перевіряє під час промивання
запаяні ампули на герметичність. Укладає посуд в касети, лотки,
листи, ящики, корзини. Заповнює і веде технологічну документацію.
Повинен знати: режим миття посуду та ампул на автоматах або
напівавтоматах; вимоги до чистоти промитого посуду; будову та
принцип роботи мийних автоматів та напівавтоматів; склад розчинів
хімікатів для миття посуду; прийоми роботи при митті посуду або
ампул на автоматах або напівавтоматах.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мийника посуду й
ампул 1 розряду не менше 0,5 року.
Приклади робіт. Ампули і флакони з медикаментами - промивання
на автоматах або напівавтоматах з перевіркою на герметичність.
Флакони, ампули, шприц-тюбики та інші вироби для медикаментів -
миття на мийних машинах різних конструкцій.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує, налагоджує та регулює мийні
машини різних систем, допоміжне обладнання (збірники, вимірники,
перегінні апарати для дистильованої води, генератори тощо),
комунікації на дільниці, яка обслуговується. Підвозить на візку
чисту тару КАМФ з нержавіючої сталі. Завантажує флакони (баночки)
на нагромаджувальний стіл. Стежить за правильністю розбирання та
укладання посуду у мийні машини та ванни. Виготовляє розчини
хімікатів для миття. Веде процес миття згідно з технологічними
інструкціями. Знімає та установлює вимиті флакони (баночки) у
чисту тару. Перевіряє візуально чистоту посуду. Проводить
генеральне чищення обладнання після оброблення системи лугом при
митті баночок у мийній машині. Завантажує баночки у ванну. Миє
баночки на обертових йоржах. Обполіскує на форсунках. Установлює
на листи. Веде облікову документацію. Координує роботу мийників
посуду й ампул нижчої кваліфікації. Готує обладнання до ремонту,
приймає з ремонту.
Повинен знати: будову та принцип роботи мийного обладнання,
автоматів і напівавтоматів; схему комунікацій та арматури на
дільниці, яка обслуговується; режим і прийом миття посуду різної
форми, кольору та призначення; вимоги до чистоти промитого посуду
й ампул; склад розчинів для миття та способи їх виготовлення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Підготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією мийника посуду і ампул 2
розряду не менше 1 року.
30. МОНТАЖНИК
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує монтаж балонів у виробництві
пелоїдину. Готує різні матеріали (пергамент, шпагат, марлю, вату,
шланги), вставляє трубки у ватно-марлеві та гумові пробки різних
розмірів. Вставляє та закріплює підготовлені сифони у бутилі,
колби, апаратуру. Перевіряє змонтовані системи на міцність і
герметичність. Передає готові ємкості на стерилізацію.
Повинен знати: вимоги до монтажу балонів; способи закріплення
обладнання, яке підлягає монтажу; порядок перевірки міцності та
правильності монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує монтаж посуду, фільтрів,
змішувачів, підбір скляних, металевих і гумових матеріалів. Готує
різні матеріали (пергамент, шпагат, марлю, вату, шланги), вставляє
трубку у ватно-марлеві та гумові пробки різних розмірів. Вставляє
та закріплює підготовлені сифони у бутилі, колби, апаратуру.
Перевіряє змонтовані системи на міцність і герметичність. Передає
готові ємкості на стерилізацію.
Повинен знати: вимоги до монтажу посуду; способи закріплення
змонтованого обладнання; порядок перевірки міцності та
правильність монтажу.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Підготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажника 2 розряду не
менше 1 року.
31. НАПОВНЮВАЧ АМПУЛ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить роботи з розкривання
наповнених ампул, які мають неповну герметичність, бій капілярів
та інші дефекти, і установлює їх у касети. Відсмоктує розчини з
ампул у вакуум-апараті. Передає розчини на регенерацію. Веде облік
продукції, яка направлена на регенерацію.
Повинен знати: прийоми розкривання ампул; фізичні та хімічні
властивості розчинів, які відсмоктуються, правила поводження з
ними.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить наповнення ампул розчинами
медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних, ендокринних
препаратів у вакуум-апаратах у стерильних або асептичних умовах.
Готує до роботи вакуум-апарати, промиває, змінює фільтри, чистить
лійки, завантажує ампули. Регулює відсмоктування та подавання
повітря у вакуумнаповнювач. Стежить за показаннями вакуумметра та
точністю наповнення ампул. Промиває капіляри гарячою дистильованою
водою. Заповнює завантажувальні листи.
Повинен знати: будову та принцип роботи вакуум-апарата;
правила регулювання і режиму його роботи; технічні вимоги до
наповнення ампул; призначення, фізичні та хімічні властивості
розчинів для наповнення ампул; прийоми роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією наповнювача
ампул 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить наповнення на напівавтоматі
ампул великої ємкості - 10 мл та вище розчинами медикаментів,
бактерійних і вірусних препаратів, вітамінів та інших препаратів у
стерильних або асептичних умовах. Завантажує та вивантажує касети
з ампулами. Перевіряє систематично точність наповнення. Забезпечує
потрібний ступінь розрідження у напівавтоматах та рівень розчину
за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Координує роботу
наповнювачів ампул нижчої кваліфікації. Обслуговує обладнання.
Веде технічну документацію.
Повинен знати: технологічний процес наповнення ампул на
напівавтоматі; правила наповнення ампул розчинами медичного або
ветеринарного призначення; умови стерильної або асептичної роботи
обладнання, яке обслуговується; правила перевірки наповнення
ампул; правила точності наповнення ампул; призначення, фізичні та
хімічні властивості розчинів, які наповнюють ампули.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією наповнювача
ампул 1 розряду не менше 1 року.
Приклади робіт. Ампулювання розчинів на автоматичній лінії
типу АП-25М - обслуговування секції автоматичного наповнення ампул
з систематичною перевіркою роботи всіх секцій лінії та у разі
потреби її підналагодження.
32. ОБРОБЛЮВАЧ ДРОТУ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить оброблення дротів у
виробництві ампул. Миє пучки дротів водою у ванні. Завантажує їх у
ванну та переносить пучки у сушильні шафи. Переглядає дроти після
сушіння. У разі потреби протирає зовнішню поверхню дротів сухими
серветками або зовнішню та внутрішню поверхні - серветками та
тампонами, які змочені розчинниками.
Повинен знати: режим миття, вимоги до чистоти дротів; прийоми
миття та протирання дротів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Миє дроти у виробництві ампул на
напівавтоматах або в спеціальних камерах для миття. Заповнює
камеру для миття послідовно водопровідною та знесоленою
(іонітовою) водою за допомогою відцентрових насосів. Нагріває
камери до 100 градусів через теплообмінник. Веде процес кип'ятіння
та барботажу дротів у камерах. Пускає і зупиняє напівавтомати.
Проводить регулювання процесу миття на напівавтоматах, душування
дротів у ваннах. Сушить у спеціальних сушильних шафах. Переглядає
дроти на рефлекторній лампі для визначення якості оброблення.
Заповнює маршрутні листи.
Повинен знати: технологічний процес миття дроту на
напівавтоматах або в спеціальних камерах; вимоги до якості
промитих дротів; будову та принцип роботи обладнання; прийоми
роботи в процесі миття дротів на напівавтоматах або в спеціальних
мийних камерах.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача
дроту 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Обслуговує потоково-автоматизовану
лінію миття та сушіння дротів. Перевіряє справність та готує до
роботи. Завантажує дроти в підйомно-транспортний пристрій. Регулює
процес миття та сушіння дротів з пульта дистанційного керування.
Усуває неполадки у роботі потоково-автоматизованої лінії. Веде
облікову документацію.
Повинен знати: будову потоково-автоматизованої лінії і
взаємозв'язок обладнання в автоматичній лінії; технологічний режим
і параметри процесів миття та сушіння дротів; вимоги до чистоти
дротів; правила запобігання та усунення неполадок у роботі
потокової лінії; правила користування пультом керування та
контрольно-вимірювальними приладами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача
дроту 2 розряду не менше 1 року.
33. ПРЕПАРАТОР ВИРОБНИЦТВА
БІОСИНТЕТИЧНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує до роботи лабораторний посуд,
інструменти та різні пристрої. Виготовляє ватно-марлеві пробки.
Проводить підсобні роботи в процесі варіння середовищ, посіві
культур і розтині тварин. Дезінфікує та стерильно прибирає
приміщення.
Повинен знати: умови стерильної роботи і правила оброблення
лабораторного посуду, інструментів і пристроїв; призначення
препаратів, які виробляються, а також вимог до них; прийоми
роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції у виробництві
антибіотиків, кровозамінників та інших препаратів біосинтезу.
Готує до роботи бокси і термостати, виконує монтаж виробничого
посуду. Бере участь у приготуванні посівного матеріалу для
біосинтезу. Обробляє тварин та ембріони для випробувань. Готує
сировину, матеріали, напівпродукти, живильні середовища і посуд.
Повинен знати: правила утримання термостатів, боксів та
лабораторного посуду; способи монтажу виробничого посуду; прийоми
оброблення тварин та ембріонів для випробувань; умови стерильної
роботи; правила утримання тварин, боксів та виробничих приміщень.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією препаратора
виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 1 розряду не менше
0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує відповідно до заданих рецептів
та розрахунків для вирощування культур і контролю напівпродукти у
виробництві препаратів біосинтезу під керівництвом препаратора
більш високої кваліфікації. Стерильно відбирає проби і готує мазки
для мікроскопічного та біохімічного контролю під час культивування
мікроорганізмів. Висіває на стерильність. Розливає живильне
середовище в чашки Петрі. Готує до стерилізації посуд та допоміжні
матеріали. Готує дезінфікуючі розчини для оброблення інструментів,
тварин і боксів. Готує контрольних тварин для розтину і
випробувань. Контролює стерильність боксів. Готує фіксатор,
синьку. Визначає рН, активність хімічним та біологічним методами.
Проводить аналізи середньої складності за прийнятою методикою.
Визначає процентний склад речовин у пробах, які аналізуються.
Визначає в'язкість, питому вагу. Готує робочі розчини і перевіряє
нескладні титри. Проводить складні аналізи та визначає
фізико-хімічні властивості речовин. Налагоджує лабораторне
обладнання, складає лабораторні установки. Стежить за роботою
лабораторної установки. Веде записи у виробничому журналі. Виконує
вологе прибирання робочого місця.
Повинен знати: основи мікробіології, біохімії та загальної
аналітичної хімії; правила роботи з тест-культурами; правила
роботи в боксі та роботи з інфекційним матеріалом; основні методи
приготування живильних середовищ та препаратів для
мікроскопування; інструкції з виготовлення та контролю препаратів;
визначення активності, техніку бактеріологічної роботи; правила
введення препаратів біосинтезу, які випробовуються, контрольним
тваринам; засоби витягання та оброблення окремих органів тканин
тварин; правила роботи в асептичних та стерильних умовах; способи
встановлення та перевірки титрів; властивості реактивів, які
застосовуються, та вимоги до них; методику проведення аналізів
середньої складності та складних аналізів; державні стандарти на
товарні продукти та аналізи, які виконуються на дільниці, що
обслуговуються; правила користування приладами, налагодження
лабораторного обладнання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією препаратора виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує багатокомпонентні живильні
середовища для виробництва препаратів біосинтезу. Веде роботу з
живими культурами у процесі їх посіву і росту на живильних
середовищах. Оглядає і відбирає тварин для контрольних
випробувань. Випробовує напівпродукти на тваринах. Проводить
складні аналізи за прийнятими методиками. Виконує побудову
калібрувальних графіків на міліметрівці. Визначає ємкості смол.
Здійснює регенерацію смол для визначення активності. Готує робочі
розчини. Установлює і перевіряє складні титри. Керує роботою
препараторів нижчої кваліфікації з контролю pH, активності сухого
залишку, золи. Визначає наявність формальдегіду в розчинах.
Оформляє та розраховує результати аналізів. Складає лабораторні
установки відповідно до схеми. Проводить арбітражні аналізи
простої і середньої складності. Виконує мікроскопію добових проб.
Стерильно відбирає проби, готує мазки для мікробіологічного
контролю. Висіває на стерильність. Розливає живильні середовища в
чашки Петрі. Готує до стерилізації посуд та допоміжні матеріали,
готує дезінфікуючі розчини для оброблення інструментів, боксів.
Готує фіксатор, синьку. Контролює стерильність боксів. Веде записи
у виробничому журналі. Виконує вологе прибирання робочого місця.
Повинен знати: основи мікробіології, бактеріології, біохімії
та загальної аналітичної хімії у межах роботи, яка виконується;
правила роботи з живими культурами мікроорганізмів; правила роботи
у боксі з інфекційним матеріалом; техніку бактеріологічної роботи;
інструкції з виготовлення та контролю препаратів і напівпродуктів
біосинтезу на дільниці, яка обслуговується; прийоми відбирання
контрольних тварин; призначення та властивості реактивів, які
застосовуються; правила складання лабораторних установок; способи
приготування складних титрованих розчинів; правила зважування
осадків на аналітичних вагах і проведення необхідних розрахунків
щодо результатів аналізів; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів;
технічні умови і державні стандарти на аналізи, які провадяться;
правила ведення технічної документації на роботи, які виконуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією препаратора виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів 3 розряду не менше 1 року.
34. ПРЕПАРАТОР ВИРОБНИЦТВА СКЛОПОДІБНОГО ТІЛА
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде термічне оброблення сировини в
процесі отримання склоподібного тіла; промиває органи з
використанням дезрозчинів, вилучає скловидну рідину, веде термічне
оброблення, вивантажує, охолоджує, заливає напівпродукт та передає
його на подальше оброблення. Регулює температурний режим процесу.
Веде записи у виробничому журналі. Готує дезрозчини та інструменти
до роботи. Править ніж.
Повинен знати: анатомічну будову органів тварин, які
оброблюються; властивості напівпродуктів; правила користування
ножами та прийоми правлення їх; параметри термічного оброблення
сировини.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
35. РІЗАЛЬНИК АМПУЛ І ТРУБОК
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить різання ампул або скляних
трубок вручну за допомогою карборундового або металевого диску з
регулюванням довжини виробів відповідно до заданих розмірів.
Відбирає придатні ампули і трубки. Заповнює касети.
Повинен знати: прийоми різання ампул або скляних трубок,
правила установлення шаблонів відповідно до заданої довжини
виробів; прийоми заповнення касет.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Обслуговує автомат та напівавтомат для
різання ампул або скляних трубок заданого розміру. Проводить
різання ампул різних ємкостей на напівавтоматі з автоматичним
набирання ампул в касети. Чистить обладнання. Заповнює маршрутні
листи.
Повинен знати: правила обслуговування автомату або
напівавтомата для різання ампул або скляних трубок; вимоги до
різання ампул або трубок; прийоми роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією різальника ампул
і трубок 1 розряду не менше 0,5 року.
36. РІЗАЛЬНИК НАПІВФАБРИКАТІВ
ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить різання напівфабрикатів
виробів медичного призначення (вати, гірчичників, пластирів,
лігніну тощо) на різальних машинах різних систем. Готує матеріали.
Налагоджує і регулює обладнання та інструменти, які
застосовуються. Пускає, зупиняє і чистить машини для різання,
точить ножі.
Повинен знати: основні знання про будову різних машин для
різання і принцип їх роботи; способи регулювання роботи
обладнання; прийоми установлення, регулювання і заточування ножів;
способи різання напівфабрикатів виробів медичного призначення;
види і властивості матеріалів, які підлягають різанню; призначення
виробів, які виробляються, і вимоги до них.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить механізоване різання
напівфабрикатів бинтів, ватно-марлевих подушок, смуг, стрічок та
інших виробів медичного призначення відповідно да заданих розмірів
на різальних машинах різних систем, налагоджує, перевіряє
справність, чистить і змазує машини. Заточує ножі. Установлює і
регулює упорні пристрої. Веде обрізування торцевих кінців бинтів.
Візуально стежить за точністю і якістю різання. Готує матеріали.
Сортує розрізані напівфабрикати за розмірами. Укладає в тару та
відбраковує напівфабрикати, які мають дефекти. Веде облікову
документацію.
Повинен знати: прийоми різання напівфабрикатів медичних
виробів; будову, принцип роботи, правила налагодження і
регулювання різальних машин різних систем; прийоми заміни і
заточування ножів, установлення упорних пристроїв; вимоги до
якості різання; призначення матеріалів, які підлягають різанню, їх
властивості і вимоги до них.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією різальника
напівфабрикатів виробів медичного призначення 2 розряду не менше
1 року.
37. РОЗЛИВАЛЬНИК СТЕРИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує окремі операції зі стерильного
розливання під керівництвом розливальника більш високої
кваліфікації. Готує стерильну тару та закупорювальні засоби.
Встановлює балони зі стерильним розчином для розливання. Перевіряє
справність балонів і насосів з фільтрами. Стерильно закупорює
тару.
Повинен знати: прийоми розливання розчинів у стерильних
умовах; вимоги до стерильності; властивості препаратів, які
розливаються.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Проводить розливання стерильних
розчинів бактерійних та вірусних препаратів, пелоїдину та інших у
пляшки, флакони та ампули механізованим способом або за допомогою
різних пристроїв, які застосовуються у роботі. Готує стерильну
тару та закупорювальні засоби. Встановлює балони зі стерильним
розчином для розливання, перевіряє справність балонів та насосів з
фільтрами. Стерильно закупорює тару. Відбирає проби. Проводить
дезінфекцію приміщень і розливальних пристроїв. Заповнює маршрутні
листи. Керує розливальниками стерильних розчинів нижчої
кваліфікації.
Повинен знати: прийоми розливання розчинів у стерильних
умовах; вимоги до стерильності; властивості препаратів, що
розливаються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника
стерильних розчинів 2 розряду не менше 1 року.
38. РОСТИЛЬНИК ГРИБНИЦІ
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес вирощування грибниці
ферментних препаратів під керівництвом ростильника більш високої
кваліфікації. Розкладає в кювети (матраци) живильне середовище з
посівним матеріалом ферменту. Проводить розміщення кювет
(матраців) на стелажах та транспортування їх у термостатні камери.
Стежить за процесом вирощування грибниці за допомогою
контрольно-вимірювальних приладів. Регулює температуру, вологість,
подавання повітря. Стежить за роботою машин (вентиляторів,
калориферних установок тощо). Відбирає проби. Розвантажує
термостатні камери та передає кювети (матраци) з грибницею у
сушильне відділення. Готує, чистить та стерилізує обладнання.
Повинен знати: обладнання термостатних камер, технологічний
режим вирощування грибниці та способи його регулювання; вимоги до
якості живильного середовища, посівного матеріалу та вирощування
грибниці ферменту; правила санітарного оброблення обладнання та
його стерилізації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Самостійно веде процес вирощування
грибниці ферментного препарату. Готує висівки з перевіркою їх
якості. Зволожує висівки з додаванням кислоти до встановлених
норм. Проводить очищення, дезінфекцію та перевірку справності
термостатних камер, автоклавів, контрольно-вимірювальних приладів.
Заповнює кювети (матраци). Регулює температуру, вологість,
подавання повітря за допомогою вентиляторів, калориферних
установок тощо. Стежить за технологічним режимом на всіх стадіях
технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів. Відбирає проби та виконує нескладні контрольні аналізи.
Веде записи в технологічному журналі. Стежить за стерилізацією
приміщення та обладнання. Керує роботою ростильника грибниці
нижчої кваліфікації.
Повинен знати: технологічний режим процесу вирощування
грибниці та правила його регулювання; державні стандарти та
технічні умови на сировину та ферментні препарати; будову та
принцип роботи обладнання, яке застосовується; правила
користування контрольно-вимірювальними приладами; правила
виготовлення дезінфікуючих засобів санітарного оброблення і
стерилізації обладнання та приміщення.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією ростильника грибниці 3 розряду не менше
1 року.
39. СКЛАДАЛЬНИК ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде підготовку до складання, складає,
прошиває, наклеює індивідуальні пакети, пов'язки, ватно-марлеві
стрічки, бактерицидний або мозольний лейкопластир. Складає медичні
серветки і косинки. Обслуговує швейні машини або автомати для
складання.
Повинен знати: призначення перев'язувальних матеріалів, які
складаються; вимоги державного стандарту, які регламентують
складання перев'язувальних матеріалів; прийоми складання,
протирання і складання перев'язувальних матеріалів; будову і
принцип дії швейних машин і автоматів для складання.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
40. СТЕРИЛІЗАТОРНИК МАТЕРІАЛІВ ТА ПРЕПАРАТІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес термічної стерилізації
перев'язувальних матеріалів, скляного посуду, листів, касет,
лотків, коробок з флаконами, шприц-тюбиками або ампулами, які
заповнені продукцією медичного або ветеринарного призначення.
Перевіряє справність комунікацій та запірної арматури, готує,
пускає і зупиняє автоклави, стерилізатори і підсобне обладнання.
Регулює температуру, тиск та інші параметри режиму стерилізації за
допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Завантажує та
розвантажує обладнання. Заповнює завантажувальні листи.
Повинен знати: технологічний процес стерилізації; будову та
принцип роботи автоклавів і стерилізаторів; прийоми завантаження
та розвантаження; правила користування контрольно-вимірювальними
приладами; способи регулювання температури; призначення матеріалів
або медикаментів, які стерилізуються, та вимоги до них.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес радіаційної, променевої,
сухоповітряної, термічної стерилізації або стерилізації хімічними
речовинами. Готує у процесі хімічної стерилізації розчини
стерилізуючих речовин. Просочує перев'язувальні матеріали
приготуваними розчинами, промиває шприц-тюбики стерилізуючими
розчинами у турбовакуумному апараті. Веде стерильне сушіння
матеріалів. Під час термічної або сухоповітряної стерилізації
розливає підготовлені живильні середовища у стерильний посуд,
завантажує автоклав. Веде процес стерилізації ампул з розчинами в
автоклаві, перевіряє ампули на герметичність шляхом подавання в
автоклав стисненим повітрям розчину контрастної рідини. Веде
процес "вбиття" зараженого матеріалу у сухоповітряному
стерилізаторі. Перевіряє та регулює роботу запірної арматури,
комунікацій, автоклавів та сухоповітряних стерилізаторів за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за режимом
стерилізації. Заповнює завантажувальні листи. Готує обладнання до
ремонту, приймає з ремонту. Веде технологічну документацію.
Повинен знати: рецептуру стерилізуючих розчинів і контрастної
рідини; технологічний режим просочування, промивання, обкурювання
в процесі хімічної стерилізації; режим термічної, радіаційної та
променевої стерилізації; призначення матеріалів, які
стерилізуються, або живильних середовищ та вимоги до них; будову
та принцип роботи обладнання та пристроїв, які застосовуються;
правила користування контрольно-вимірювальними приладами; способи
регулювання процесу стерилізації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією стерилізаторника матеріалів та препаратів
2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес радіаційної або газової
стерилізації ниток кетгуту (шовного хірургічного матеріалу з черев
великої та дрібної рогатої худоби) і хірургічного шовку в ампулах,
пакетах з полімерного матеріалу та інших виробів і матеріалів
медичного призначення. Готує до роботи обладнання і механізми.
Приймає та готує продукцію до стерилізації за партіями та
калібрами. Завантажує з пульта керування опромінювану продукцію в
підвіси конвеєра, маркує та наклеює індикатори дози. Вивантажує
продукцію з підвісів конвеєра після стерилізації, маркує та
транспортує її від місця розвантаження на проміжний склад.
Контролює правильність входу продукції у камеру опромінення, хід
її переміщення та вихід з камери за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів. Веде технологічний процес під
керівництвом стерилізаторника більш високої кваліфікації.
Повинен знати: технологічні процеси стерилізації; призначення
основних вузлів установок з радіаційної газової стерилізації;
призначення та правила користування контрольно-вимірювальними
приладами і пультом керування; види і призначення виробів та
матеріалів, які стерилізуються; санітарні правила роботи з
радіоактивними речовинами, правила безпечної роботи з джерелами
радіаційного випромінювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією стерилізаторника матеріалів та препаратів
3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес радіаційної або газової
стерилізації виробів та матеріалів медичного призначення, готує
установку до вмикання, вмикає установку, стежить за роботою всього
обладнання установки, вимикає установку; веде журнали:
приймання-передавання змін, записів технологічного процесу, обліку
несправностей, обліку роботи обладнання, обліку входу персоналу в
камеру, опромінення, приймання та видавання продукції, яка
опромінюється. Усуває несправності, які виникають в процесі роботи
обладнання, під керівництвом стерилізаторника 6 розряду.
Повинен знати: технологічні процеси стерилізації; конструкцію
та принцип роботи основних вузлів та систем установок з
радіаційної і газової стерилізації, правила та інструкцію з
експлуатації; правила експлуатації контрольно-вимірювальних
приладів; види і призначення виробів та матеріалів, які
стерилізуються; санітарні правила роботи з радіоактивними
речовинами, правила безпечної роботи з джерелами радіаційного
випромінювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією стерилізаторника матеріалів та препаратів
4 розряду не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде процес радіаційної або газової
стерилізації виробів та матеріалів медичного призначення, готує
установку до вмикання, вмикає установку, стежить за роботою всього
обладнання установки, ліквідує відхилення технологічного процесу,
які виникають; керує роботою стерилізаторників, які входять до
складу зміни; контролює радіаційну обстановку за показаннями
дозиметричних приладів; вимикає установку; веде журнали:
приймання-передавання змін, запису технологічного процесу, обліку
несправностей, обліку роботи обладнання, приймання та видавання
продукції. Усуває несправності, які виникають в процесі роботи
обладнання.
Повинен знати: технологічні процеси стерилізації; конструкцію
та принципи роботи всіх вузлів та систем установок з радіаційної і
газової стерилізації, електричні схеми, правила та інструкцію з
експлуатації; основи дозиметрії та правила експлуатації
контрольно-вимірювальних приладів; види і призначення виробів та
матеріалів, які стерилізуються; санітарні правила роботи з
радіоактивними речовинами, правила безпечної роботи з джерелами
радіаційного випромінювання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією стерилізаторника матеріалів та препаратів
5 розряду не менше 1 року.
41. УКЛАДАЛЬНИК ПРОДУКЦІЇ
МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує вручну окремі операції з
укладання в касети або іншу спеціальну тару, яка надходить на
наповнення медикаментами. Маркує відповідно до вимог технічних
умов. Забезпечує робоче місце тарою для укладання. Транспортує
заповнену тару на наступні стадії процесу. Складає вручну та
наклеює етикетки на продукцію медичного призначення.
Повинен знати: технічні вимоги до укладання виробів медичного
призначення в спеціальну тару; прийоми укладання; призначення
медичної продукції, яка надходить на укладання; види спеціальної
тари для укладання.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Укладає на напівавтоматах або вручну
вироби або препарати медичного призначення з дотриманням правил
асептики або стерильності. У разі потреби протирає або загортає
продукцію у папір, вату або інший матеріал. Укладає ампули в
барабани з одночасною відбраковкою нестандартних і битих ампул,
укладає ампули у подвійні касети, ріже ампули вручну. Укладає
ампули в подвійні касети на машині, ріже та укладає ампули на
машині з одночасним відбраковуванням битих і нестандартних ампул.
Обслуговує автомат з дотриманням технічних вимог.
Повинен знати: правила та способи комплектування та укладання
продукції медичного призначення; правила роботи в умовах асептики
та стерильності; правила обслуговування обладнання, яке
застосовується; технічні вимоги на укладання продукції медичного
призначення; правила ведення облікової документації.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладальника
продукції медичного призначення 1 розряду не менше 0,5 року.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Укладає на автоматах різної
конструкції герметизовану продукцію медичного призначення з
одночасним виготовленням тари для укладання продукції та її
маркування. Обслуговує автомат з дотриманням технічних вимог.
Повинен знати: принцип будови обладнання автомату, яке
застосовується для маркування та укладання; правила та прийоми
його регулювання, установлений режим роботи; види браку
виготовлення тари, маркування та укладання; причини виникнення
браку та способи його усунення; вимоги з охорони праці під час
роботи з механізмами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладальника
продукції медичного призначення 2 розряду не менше 1 року.
42. ФОРМУВАЛЬНИК МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
НАПІВФАБРИКАТІВ І ВИРОБІВ
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Формує, знімає, обрізає і сортує
таблетки або капсули. Розливає маси по формах. Регулює за
зовнішніми ознаками густоту маси, подавання гарячої води і
температуру форм. Готує форми для виготовлення капсул і облаток.
Веде завантажувальні листи.
Повинен знати: прийоми формування, знімання та сортування
облаток і капсул; призначення капсул і облаток та вимоги до них;
правила підготування форм до роботи; способи регулювання густоти
маси і температури форм.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Формує способами пресування,
штампування або відливання в форму пілюлі, кульки, олівці,
відтискні маси та інші медичні препарати, напівфабрикати або
вироби медичного призначення. Варить або розплавляє відповідно до
заданого режиму маси для формування. Охолоджує форми, звільняється
від форми та обрізає відформовані препарати, напівфабрикати або
вироби. Готує обладнання, форми і різні допоміжні пристрої.
Заповнює маршрутні листи.
Повинен знати: технологічний процес формування; вимоги до
формування медичних препаратів, напівфабрикатів або виробів;
будову і принцип роботи обладнання, яке обслуговується; способи
підготування форм; властивості мас, які застосовуються для
формування і призначення виробів, що формуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією формувальника медичних препаратів,
напівфабрикатів і виробів 2 розряду не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Формує медичні препарати,
напівфабрикати або вироби на автоматах або напівавтоматах. Пускає,
зупиняє та обслуговує обладнання, арматуру та комунікації. Регулює
температуру і режим живлення обладнання за допомогою
контрольно-вимірювальних приладів. Веде остаточне оброблення
відформованих виробів і візуальну перевірку їх якості. Готує
обладнання до ремонту і приймає з ремонту.
Повинен знати: будову, способи налагодження і регулювання
обладнання; режим роботи автомату в процесі формування різних
препаратів, напівфабрикатів або виробів; властивості матеріалів,
рецептуру мас і температурний режим формування; правила
користування контрольно-вимірювальними приладами; призначення
препаратів, які формуються, напівфабрикатів, виробів і вимоги до
них; способи оброблення відформованих виробів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією формувальника медичних препаратів,
напівфабрикатів і виробів 3 розряду не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Формує медичні препарати,
напівфабрикати і вироби на автоматичних лініях типу "Кольтон" або
"Саронг". Стежить за ходом технологічного процесу формування та
оцелофанювання. Регулює параметри процесу формування (температуру,
вологість повітря, режим живлення обладнання) за допомогою
контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики. Пускає,
зупиняє, налагоджує та обслуговує автоматичні лінії та інше
обладнання, арматуру і комунікації, які використовуються в процесі
формування. Стежить за нормальною роботою кондиціонерів. Готує у
змішувачах масу для формування. Веде записи у виробничому журналі.
Готує обладнання до ремонту і приймає з ремонту.
Повинен знати: режим процесу формування медичних препаратів,
напівфабрикатів і виробів на автоматичних лініях типу "Кольтон"
або "Саронг"; будову і принцип роботи основного та допоміжного
обладнання і кондиціонерів; фізико-хімічні властивості матеріалів,
які надходять на формування та оцелофанювання, потрібну вологість
мас і режим живлення обладнання; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами і засобами автоматики;
призначення препаратів, напівфабрикатів і виробів, які формуються;
вимоги до них; реєстрацію параметрів процесу у виробничому
журналі; облік вироблення продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією формувальника медичних препаратів,
напівфабрикатів і виробів 4 розряду не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК
професій робітників, передбачених чинним
випуском, із зазначенням їх назв
за випусками 01, 31 ЕТКС видання 1985 р.

------------------------------------------------------------------ | N | Назви професій, що |Діапа- | Назви професії за |Діапа- | |п/п | включені у цьому | зон | випуском 01,31 ЕТКС | зон | | | випуску |розря- | видання 1985 р. |розря- | | | | дів | | дів | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 1 |Апаратник варіння | 2 - 4 |Аппаратчик | 2 - 4 | | |живильного середовища| |средоварения | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 2 |Апаратник виробництва| 2 - 5 |Аппаратчик | 2 - 5 | | |бактерійних | |производства | | | |препаратів | |бактерийных | | | | | |препаратов | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 3 |Апаратник виробництва| 3 - 5 |Аппаратчик | 3 - 5 | | |ферментів та | |производства | | | |плазмозамінних | |ферментов и | | | |препаратів | |плазмозаменяющих | | | | | |препаратов | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 4 |Апаратник | 3 - 4 |Аппаратчик | 3 - 4 | | |іонообмінного | |ионообменной очистки | | | |очищення | |химико-фармацевтичес-| | | |хіміко-фармацевтичних| |ких препаратов | | | |препаратів | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 5 |Апаратник йодування | 4 |Аппаратчик | 4 | | | | |йодирования | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 6 |Апаратник одержання | 3 - 6 |Аппаратчик получения | 3 - 6 | | |сильнодіючих | |сильнодействующих | | | |алкалоїдів та | |алкалоидов и | | | |кристалічних | |кристаллических | | | |глікозидів | |гликозидов | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 7 |Апаратник перколяції | 2 - 4 |Аппаратчик перколяции| 2 - 4 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 8 |Апаратник | 2 - 4 |Аппаратчик | 2 - 4 | | |приготування медичних| |приготовления | | | |мас та мазей | |медицинских масс и | | | | | |мазей | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 9 |Апаратник | 2 - 4 |Аппаратчик | 2 - 4 | | |приготування | |приготовления | | | |стерильних розчинів | |стерильных растворов | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 10 |Апаратник | 3 - 4 |Аппаратчик | 3 - 4 | | |солеутворення | |солеобразования | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 11 |Апаратник | 4 - 5 |Аппаратчик | 4 - 5 | | |стерилізації | |стерилизации | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 12 |Апаратник ферментації| 3 - 5 |Аппаратчик | 3 - 5 | | |препаратів біосинтезу| |ферментации | | | | | |препаратов биосинтеза| | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 13 |Апаратник | 3 - 5 |Аппаратчик | 3 - 5 | | |фотохімічного синтезу| |фотохимического | | | | | |синтеза | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 14 |Апаратник хімічного | 4 |Аппаратчик химической| 4 | | |очищення препаратів | |очистки препаратов | | | |біосинтезу | |биосинтеза | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 15 |Варильник живильного | 3 - 4 |Средовар | 3 - 4 | | |середовища | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 16 |Віварник | 1 - 4 |Виварщик | 1 - 4 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 17 |Гранулювальник | 3 - 4 |Гранулировщик | 3 - 4 | | |(виробництво | | | | | |медикаментів) | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 18 |Дозувальник медичних | 1 - 4 |Дозировщик | 1 - 3 | | |препаратів | |медицинских | | | | | |препаратов | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 19 |Закупорювач медичної | 1 - 2 |Закатчик медицинской | 1 - 2 | | |продукції | |продукции | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 20 |Запаювальник ампул | 2 - 3 |Запайщик ампул | 2 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 21 |Зоолаборант | 4 - 6 |Зоолаборант питомника| 4 - 6 | | |розплідника | |лабораторных животных| | | |лабораторних тварин | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 22 |Калібрувальник | 2 |Калибровщик изделий | 2 | | |виробів лікувального | |лечебного назначения | | | |призначення | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 23 |Комплектувальник | 2 - 3 |Комплектовщик | 2 - 3 | | |напівфабрикатів | |полуфабрикатов | | | |медичних виробів | |медицинских изделий | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 24 |Контролер продукції | 1 - 4 |Контролер продукции | 2 - 3 | | |медичного призначення| |медицинского | | | | | |назначения | | | | | |---------------------+-------| | | | |Просмотрщик ампул с | 3 | | | | |инъекционными | | | | | |растворами | | | | | |---------------------+-------| | | | |Просмотрщик продукции| 1 - 3 | | | | |медицинского | | | | | |назначения | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 25 |Лаборант виробництва | 2 - 6 |Лаборант производства| 2 - 6 | | |бактерійних | |бактерийных | | | |препаратів | |препаратов | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 26 |Лаборант-мікробіолог | 3 - 4 |Лаборант-микробиолог | 3 - 4 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 27 |Машиніст | 4 |Машинист | 4 | | |сублімаційних | |сублимационных | | | |установок | |установок | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 28 |Машиніст-таблетуваль-| 3 - 4 |Машинист-таблетиров- | 3 - 4 | | |ник | |щик | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 29 |Мийник посуду й ампул| 1 - 3 |Мойщик посуды и ампул| 1 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 30 |Монтажник | 2 - 3 |Монтажник | 2 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 31 |Наповнювач ампул | 1 - 3 |Наполнитель ампул | 1 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 32 |Оброблювач дроту | 1 - 3 |Обработчик дрота | 1 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 33 |Препаратор | 1 - 4 |Препаратор | 1 - 4 | | |виробництва | |производства | | | |біосинтетичних | |биосинтетических | | | |лікувальних засобів | |лечебных средств | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 34 |Препаратор | 3 |Препаратор | 3 | | |виробництва | |производства | | | |склоподібного тіла | |стекловидного тела | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 35 |Різальник ампул і | 1 - 2 |Резчик ампул и трубок| 1 - 2 | | |трубок | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 36 |Різальник | 2 - 3 |Резчик полуфабрикатов| 2 - 3 | | |напівфабрикатів | |изделий медицинского | | | |виробів медичного | |назначения | | | |призначення | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 37 |Розливальник | 2 - 3 |Розливщик стерильных | 2 - 3 | | |стерильних розчинів | |растворов | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 38 |Ростильник грибниці | 3 - 4 |Ростильщик грибницы | 3 - 4 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 39 |Складальник | 2 |Сборщик перевязочных | 2 | | |перев'язувальних | |материалов | | | |матеріалів | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 40 |Стерилізаторник | 2 - 6 |Стерилизаторщик | 2 - 4 | | |матеріалів та | |материалов и | | | |препаратів | |препаратов | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 41 |Укладальник продукції| 1 - 3 |Укладчик продукции | 2 - 5 | | |медичного призначення| |медицинского | | | | | |назначения | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 42 |Формувальник медичних| 2 - 5 |Формовщик медицинских| 2 - 5 | | |препаратів, | |препаратов, | | | |напівфабрикатів і | |полуфабрикатов и | | | |виробів | |изделий | | ------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених
випусками 01, 31 ЕТКС видання 1985,
із зазначенням назв за цим випуском
------------------------------------------------------------------ | N | Назви професій за |Діапа- |Назви професій за цим|Діапа- | |п/п |випуском 01, 31 ЕТКС | зон | випуском | зон | | | видання 1985 р. |розря- | |розря- | | | | дів | | дів | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 1 |Аппаратчик | 2 - 4 |Апаратник варіння | 2 - 4 | | |средоварения | |живильного середовища| | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 2 |Аппаратчик | 2 - 5 |Апаратник виробництва| 2 - 5 | | |производства | |бактерійних | | | |бактерийных | |препаратів | | | |препаратов | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 3 |Аппаратчик | 3 - 5 |Апаратник виробництва| 3 - 5 | | |производства | |ферментів та | | | |ферментов и | |плазмозамінних | | | |плазмозаменяющих | |препаратів | | | |препаратов | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 4 |Аппаратчик | 3 - 4 |Апаратник | 3 - 4 | | |ионообменной очистки | |іонообмінного | | | |химико-фармацевтичес-| |очищення | | | |ких препаратов | |хіміко-фармацевтичних| | | | | |препаратів | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 5 |Аппаратчик | 4 |Апаратник йодування | 4 | | |йодирования | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 6 |Аппаратчик получения | 3 - 6 |Апаратник одержання | 3 - 6 | | |сильнодействующих | |сильнодіючих | | | |алкалоидов и | |алкалоїдів та | | | |кристаллических | |кристалічних | | | |гликозидов | |глікозидів | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 7 |Аппаратчик перколяции| 2 - 4 |Апаратник перколяції | 2 - 4 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 8 |Аппаратчик | 2 - 4 |Апаратник | 2 - 4 | | |приготовления | |приготування медичних| | | |медицинских масс и | |мас та мазей | | | |мазей | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 9 |Аппаратчик | 2 - 4 |Апаратник | 2 - 4 | | |приготовления | |приготування | | | |стерильных растворов | |стерильних розчинів | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 10 |Аппаратчик | 3 - 4 |Апаратник | 3 - 4 | | |солеобразования | |солеутворення | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 11 |Аппаратчик | 4 - 5 |Апаратник | 4 - 5 | | |стерилизации | |стерилізації | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 12 |Аппаратчик | 3 - 5 |Апаратник ферментації| 3 - 5 | | |ферментации | |препаратів біосинтезу| | | |препаратов биосинтеза| | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 13 |Аппаратчик | 3 - 5 |Апаратник | 3 - 5 | | |фотохимического | |фотохімічного синтезу| | | |синтеза | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 14 |Аппаратчик химической| 4 |Апаратник хімічного | 4 | | |очистки препаратов | |очищення препаратів | | | |биосинтеза | |біосинтезу | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 15 |Средовар | 3 - 4 |Варильник живильного | 3 - 4 | | | | |середовища | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 16 |Виварщик | 1 - 4 |Віварник | 1 - 4 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 17 |Гранулировщик | 3 - 4 |Гранулювальник | 3 - 4 | | | | |(виробництво | | | | | |медикаментів) | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 18 |Дозировщик | 1 - 3 |Дозувальник медичних | 1 - 4 | | |медицинских | |препаратів | | | |препаратов | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 19 |Закатчик медицинской | 1 - 2 |Закупорювач медичної | 1 - 2 | | |продукции | |продукції | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 20 |Запайщик ампул | 2 - 3 |Запаювальник ампул | 2 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 21 |Зоолаборант питомника| 4 - 6 |Зоолаборант | 4 - 6 | | |лабораторных животных| |розплідника | | | | | |лабораторних тварин | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 22 |Калибровщик изделий | 2 |Калібрувальник | 2 | | |лечебного назначения | |виробів лікувального | | | | | |призначення | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 23 |Комплектовщик | 2 - 3 |Комплектувальник | 2 - 3 | | |полуфабрикатов | |напівфабрикатів | | | |медицинских изделий | |медичних виробів | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 24 |Контролер продукции | 2 - 3 |Контролер продукції | 1 - 4 | | |медицинского | |медичного призначення| | | |назначения | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 25 |Лаборант производства| 2 - 6 |Лаборант виробництва | 2 - 6 | | |бактерийних | |бактерійних | | | |препаратов | |препаратів | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 26 |Лаборант-микробиолог | 3 - 4 |Лаборант-мікробіолог | 3 - 4 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 27 |Машинист | 4 |Машиніст | 4 | | |сублимационних | |сублімаційних | | | |установок | |установок | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 28 |Машинист-таблетиров- | 3 - 4 |Машиніст-таблетуваль-| 3 - 4 | | |щик | |ник | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 29 |Мойщик посуды и ампул| 1 - 3 |Мийник посуду й ампул| 1 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 30 |Монтажник | 2 - 3 |Монтажник | 2 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 31 |Наполнитель ампул | 1 - 3 |Наповнювач ампул | 1 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 32 |Оброботчик дрота | 1 - 3 |Оброблювач дроту | 1 - 3 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 33 |Просмотрщик ампул с | 3 |Контролер продукції | 1 - 4 | | |инъекционными | |медичного призначення| | | |растворами | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 34 |Просмотрщик продукции| 1 - 3 |Контролер продукції | 1 - 4 | | |медицинского | |медичного призначення| | | |назначения | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 35 |Препаратор | 1 - 4 |Препаратор | 1 - 4 | | |производства | |виробництва | | | |биосинтетических | |біосинтетичних | | | |лечебных средств | |лікувальних засобів | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 36 |Препаратор | 3 |Препаратор | 3 | | |производства | |виробництва | | | |стекловидного тела | |склоподібного тіла | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 37 |Резчик ампул и трубок| 1 - 2 |Різальник ампул і | 1 - 2 | | | | |трубок | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 38 |Резчик полуфабрикатов| 2 - 3 |Різальник | 2 - 3 | | |изделий медицинского | |напівфабрикатів | | | |назначения | |виробів медичного | | | | | |призначення | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 39 |Розливщик стерильных | 2 - 3 |Розливальник | 2 - 3 | | |растворов | |стерильних розчинів | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 40 |Растильщик грибницы | 3 - 4 |Ростильник грибниці | 3 - 4 | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 41 |Сборщик перевязочных | 2 |Складальник | 2 | | |материалов | |перев'язувальних | | | | | |матеріалів | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 42 |Стерилизаторщик | 2 - 4 |Стерильник матеріалів| 2 - 6 | | |материалов и | |та препаратів | | | |препаратов | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 43 |Укладчик продукции | 1 - 3 |Укладальник продукції| 1 - 3 | | |медицинского | |медичного призначення| | | |назначения | | | | |----+---------------------+-------+---------------------+-------| | 44 |Формовщик медицинских| 2 - 5 |Формувальник медичних| 2 - 5 | | |препаратов, | |препаратів, | | | |полуфабрикатов и | |напівфабрикатів і | | | |изделий | |виробів | | ------------------------------------------------------------------

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
назв професій

------------------------------------------------------------------ |N п/п| Назви професій |Діапа- | | | | зон | | | |розря- | | | | дів | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Керівники | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Завідувач віварію | | |----------------------------------------------------------------| | Професіонали | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів, | | | |медичних, бактерійних і біологічних препаратів та | | | |матеріалів) | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 2 |Біолог (виробництво медикаментів, вітамінів, | | | |медичних, бактерійних і біологічних препаратів та | | | |матеріалів) | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 3 |Біохімік (виробництво медикаментів, вітамінів, | | | |медичних, бактерійних і біологічних препаратів та | | | |матеріалів) | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 4 |Мікробіолог (виробництво медикаментів, вітамінів, | | | |медичних, бактерійних і біохімічних препаратів та | | | |матеріалів) | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 5 |Токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів, | | | |медичних, бактерійних і біохімічних препаратів та | | | |матеріалів) | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 6 |Фармаколог (виробництво медикаментів, вітамінів, | | | |медичних, бактерійних і біохімічних препаратів та | | | |матеріалів) | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 7 |Хімік (виробництво медикаментів, вітамінів, | | | |медичних, бактерійних і біохімічних препаратів та | | | |матеріалів) | | |----------------------------------------------------------------| | Робітники | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Апаратник варіння живильного середовища | 2 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 2 |Апаратник виробництва бактерійних препаратів | 2 - 5 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 3 |Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних | 3 - 5 | | |препаратів | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 4 |Апаратник іонообмінного очищення | 3 - 4 | | |хіміко-фармацевтичних препаратів | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 5 |Апаратник йодування | 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 6 |Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та | 3 - 6 | | |кристалічних глікозидів | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 7 |Апаратник перколяції | 2 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 8 |Апаратник приготування медичних мас та мазей | 2 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 9 |Апаратник приготування стерильних розчинів | 2 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 10 |Апаратник солеутворення | 3 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 11 |Апаратник стерилізації | 4 - 5 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 12 |Апаратник ферментації препаратів біосинтезу | 3 - 5 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 13 |Апаратник фотохімічного синтезу | 3 - 5 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 14 |Апаратник хімічного очищення препаратів біосинтезу| 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 15 |Варильник живильного середовища | 3 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 16 |Віварник | 1 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 17 |Гранулювальник (виробництво медикаментів) | 3 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 18 |Дозувальник медичних препаратів | 1 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 19 |Закупорювач медичної продукції | 1 - 2 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 20 |Запаювальник ампул | 2 - 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 21 |Зоолаборант розплідника лабораторних тварин | 4 - 6 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 22 |Калібрувальник виробів лікувального призначення | 2 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 23 |Комплектувальник напівфабрикатів медичних виробів | 2 - 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 24 |Контролер продукції медичного призначення | 1 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 25 |Лаборант виробництва бактерійних препаратів | 2 - 6 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 26 |Лаборант-мікробіолог | 3 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 27 |Машиніст сублімаційних установок | 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 28 |Машиніст-таблетувальник | 3 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 29 |Мийник посуду й ампул | 1 - 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 30 |Монтажник | 2 - 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 31 |Наповнювач ампул | 1 - 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 32 |Оброблювач дроту | 1 - 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 33 |Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних | 1 - 4 | | |засобів | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 34 |Препаратор виробництва склоподібного тіла | 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 35 |Різальник ампул і трубок | 1 - 2 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 36 |Різальник напівфабрикатів виробів медичного | 2 - 3 | | |призначення | | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 37 |Розливальник стерильних розчинів | 2 - 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 38 |Ростильник грибниці | 3 - 4 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 39 |Складальник перев'язувальних матеріалів | 2 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 40 |Стерилізаторник матеріалів та препаратів | 2 - 6 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 41 |Укладальник продукції медичного призначення | 1 - 3 | |-----+--------------------------------------------------+-------| | 42 |Формувальник медичних препаратів, напівфабрикатів | 2 - 5 | | |і виробів | | ------------------------------------------------------------------вгору