Документ n0001203-01, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2001

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

від 28.12.2001
Затверджую
Заступник Державного
секретаря Міністерства праці
та соціальної політики
України
М.Солдатенко
28.12.2001 р.

Доповнення та зміни N 3
до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників
( v0024203-98 )

Вступ
Збірник вміщує доповнення та зміни, які були затвердженні
Міністерством праці та соціальної політики України або іншими
органами центральної виконавчої влади за погодженням з Мінпраці
України, до випусників Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників (ДКХП). Доповнення та зміни внесені у зв'язку: - із затвердженням кваліфікаційних характеристик нових
професій Консьєрж, Флорист; - з удосконаленням змісту кваліфікаційних характеристик
професій Головний бухгалтер, Бухгалтер (з дипломом спеціаліста),
Бухгалтер, Касир (на підприємстві, в установі, організації),
Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних). З часу затвердження оновлених кваліфікаційних характеристик
професій Головний бухгалтер, Бухгалтер (з дипломом спеціаліста),
Бухгалтер, Касир (на підприємстві, в установі, організації),
Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) вважаються нечинними
норми кваліфікаційних характеристик відповідних професій
працівників бухгалтерського обліку, які вміщені у випуску 1 ДКХП,
розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців, які є загальними для вхіх видів економічної
діяльності" (Краматорск: Центр продуктивності; 1998, 2001). Порядок застосування кваліфікаційних характеристик,
встановлення та підвищення кваліфікаційних розрядів та категорій,
внесення змін і доповнень викладено в Загальних положеннях
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які
вміщені у випуску 1 ДКХП.
Кваліфікаційні характеристики
Керівники
Головний бухгалтер
Завдання та обов'язки. Забезпечує ведення бухгалтерського
обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), з урахуванням особливостей діяльності
підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує
контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та
працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення
та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних
заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному
виправленню записів у первинних документах і регістрах
бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує
складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової
звітності підприємства, підписання її та подання в установлені
строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у
підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які
передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня
у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та
інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства
забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених
законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами
відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за
веденням касових операцій, раціональним та ефективним
використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере
участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві,
оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням
втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.
Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника)
підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до
обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з
урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення
облікових даних; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку та правил документообороту, додаткової
системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і
контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних і
зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерької служби та
чисельності її працівників, підвищення професійного рівня
бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та
шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних
бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності
підприємства чи вдосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного
використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів,
залучення кредитів та їх погашення; виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень
та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх
показників до фінансової звітності підприємства. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та
розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих
працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними
матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в
чинному законодавстві. Повинен знати: закони України, Укази Президента України,
постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України,
Національного банку України, Державної податкової адміністрації
України з питань правових засад регулювання господарської
діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського
обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів
України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих
особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського
обліку; основи технології виробництва продукції, порядок
оформлення операцій і організацію документообороту за розділами
обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання,
зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів,
товарно-матеріальних та інших цінностей; правила проведення
інвентаризацій активів та зобов'язань; економіку, організацію
виробництва, праці і управління; податкову справу, основи
цивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Головний бухгалтер. Начальник (завідувач) відділу
(управління) бухгалтерського обліку: повна вища освіта
відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської
роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не
менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні)
бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напрямку
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи для
магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. ________________
Примітка. Кваліфікаційна характеристика професії керівника
Головний бухгалтер поширюється на інші професії керівників
підрозділів бухгалтерського обліку підприємств, установ та
організацій: Начальник управління, Начальник відділу
(самостійного), Начальник відділу (у складі управління), Начальник
бюро, Начальник сектора, Завідувач відділу (бюро), Завідувач
сектора.
Посадові інструкції повинні враховувати конкретні особливості
професійної діяльності працівників указаних професій.
Професіонали
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
Завдання та обов'язки. Самостійно і в повному обсязі веде
облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших
активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів і витрат за
прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з
додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та
з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології
оброблення даних. Забезпечує повне та достовірне відображення
інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних
документах, на рахунках бухгалтерського обліку. За погодженням з
власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу
бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для
перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами,
а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до
договірних зобов'язань. Бере участь у проведенні інвентаризації
активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування
активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у
філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених
підрозділах підприємства. Готує дані для включення їх до
фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також
форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних
бухгалтерського обліку. Забезпечує підготовку оброблених
документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом
встановленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил
документообороту; розроблення додаткової системи рахунків і регістрів
аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності
підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про
фінансове становище підприємства та результати його діяльності. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та
довідкові документи з питань організації та ведення
бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх упровадження
на підприємстві. Повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні
матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності; облікову політику, систему
регістрів обліку, правила документообороту і технологію оброблення
облікової інформації на підприємстві; план рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій; систему і форми внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і контролю.
Кваліфікаційні вимоги. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища
освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера I
категорії не менше 2 років. Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна або
базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра - не
менше 3 років. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією
бухгалтера не менше 2 років. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища
освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
Фахівці
Бухгалтер
Завдання та обов'язки. Самостійно складає або приймає до
обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в
цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських
операцій та подає їх до розгляду. Здійснює накопичення та
узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про: наявність та рух грошових коштів та грошових документів у
касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на
поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках у банку в
іноземній валюті, а також грошових коштів у дорозі; одержання та погашеннязаборгованості за довгостроковими та
короткостроковими позиками; розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і
замовниками, різними дебіторами і кредиторами; видані та отримані короткострокові чи довгострокові векселі,
довгострокові і поточні зобов'язання; наявність та рух основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних
активів, а також капітальні і фінансові інвестиції; наявність та рух виробничих запасів; витрати на виробництво; доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності
підприємства; власний капітал та забезпечення зобов'язань. Нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з
працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до
чинного законодавства. Бере участь у проведенні інвентаризації
активів та зобов'язань. Веде аналітичний облік у розрізі об'єктів
позабалансового обліку. Повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні
матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності; облікову політику, систему
регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації
інформації, правила документообороту і технологію оброблення
облікової інформації на підприємстві; план рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій; систему і форми
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і
контролю.
Кваліфікаційні вимоги. Бухгалтер I категорії: базова вища освіта відповідного
напрямку підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не
менше 1 року. Бухгалтер II категорії: базова вища освіта відповідного
напрямку підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера не менше 1 року. Бухгалтер: базова вища освіта відповідного напрямку
підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або
повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж
роботи за професіями технічного службовця у галузях фінансової
діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського
обліку - не менше 1 року.
Технічні службовці
Касир (на підприємстві, в установі, організації)
Завдання та обов'язки. Здійснює операції, пов'язані з
прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу
підприємства, зберігає всі прийняті цінності. Одержує в установах
банку готівку, здійснює записи в касовій книзі операцій одержання
і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і
видатковим документом в день їх надходження або видавання.
Перевіряє наявність і достовірність підпису головного бухгалтера,
а на видаткових документах - дозвільного напису керівника або
уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на
прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також
зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки,
довідки та ін.). Повертає документи в бухгалтерію для відповідного
оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених
вимог. Підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи
відразу після одержання або видавання по них готівки, а на доданих
до них документах ставить штамп "Сплачено". Видає квитанцію особі,
яка здала готівку в касу. Ставить штамп "Депоновано" або робить
відповідний запис в платіжній відомості біля прізвищ осіб, яким не
здійснені в установлений термін виплати, пов'язані з оплатою
праці, складає реєстр депонованих сум, в платіжній відомості
вказує фактично виплачену суму і суму, яка підлягає депонуванню,
звіряє ці суми з загальним підсумком по платіжній відомісті та
ставить свій підпис. Виписує видатковий касовий ордер на фактично
видану по платіжній відомісті суму, передає його для реєстрації.
Щоденно в кінці робочого дня виводить залишок грошових коштів у
касі підприємства та передає у бухгалтерію підприємства звіт
касира (копію записів в касовій книзі) разом з прибутковими
касовими ордерами і видатковими документами під розпис особи, яка
здійснює контроль за веденням касових операцій. Виконує інші
обов'язки зі збереження в касі грошових документів, цінних паперів
тощо. Повинен знати: правила документообороту і технологію
оброблення облікової інформації на підприємстві,
нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку
цінних паперів.
Кваліфікаційні вимоги. Старший касир: неповне базова вища освіта відповідного
напрямку підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу
роботи або загальна середня освіта та професійно-технічна освіта,
підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира не менше
1 року. Касир: повна загальна середня освіта, професійно-технічна
освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу
роботи.
Обліковець
(реєстрація бухгалтерських даних)
Завдання та обов'язки. Перевіряє одержані первинні документи
за формою та змістом, у разі відсутності на них обов'язкових
реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління)
бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує
одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в
цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей
(допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок), виводить підсумки
цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та
періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до
облікових регістрів, зазначає номер відповідних облікових
регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує
проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських
операцій, та подає їх до розгляду. Готує дані та форми документів
для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку
бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює
реєстрацію документів, які надходять в підрозділ (відділ,
управління) бухгалтерського обліку. Комплектує в хронологічному
порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає
внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває
або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає до
зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ
у структурному підрозділі. Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні
матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему
регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації
інформації, правила документообороту і технологію оброблення
облікової інформації на підприємстві; систему і форми
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і
контролю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта.
Професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві.
Без вимог до стажу роботи. Кваліфікаційні характеристики працівників бухгалтерського
обліку затверджені 28 грудня 2001 року Міністерством праці та
соціальної політики України за погодженням з Міністерством
фінансів України.
Робітники
Консьєрж
Завдання та обов'язки. Стежить за схоронністю визначеного
власником будинку у під'їзді за вказаним робочим місцем рухомого і
нерухомого майна, що включене до відповідного переліку, та
збереженням його цілісності та справності. Проводить відкрите
візуальне спостереження за цим майном. У разі реальної загрози
негативного безпосереднього впливу факторів кримінального,
побутового або екологічного характеру вживає заходів щодо
рятування майна: вмикає сигналізацію, блокує вхід і вихід,
сповіщає консьєржів в інших під'їздах, відповідні компетентні
служби. Стежить за наявністю, справністю та умовами безпечного
побутового користування технічними системами та засобами
життєзабезпечення: дверним обладнанням, ліфтовим господарством,
сходовими огорожами, санітарно-технічним обладнанням,
енергообліковою та освітлювальною апаратурою, системами
екологічної безпеки та сповіщення, апаратурою зв'язку, засобами
сміттєвидалення, розташованими у місцях загального користування. У
разі виявлення пошкоджень, зіпсованості, спрацьованості або
закінчення експлуатації цих систем та засобів терміново доповідає
відповідним службам. Зберігає ключі від підсобних приміщень,
горищ, підвалів, запасних виходів тощо, необхідність доступу до
яких може виникнути при аварійних ситуаціях. Стежить за санітарним
станом вестибюля та місць загального користування у під'їзді
будинку. Періодично перевіряє справність технічних систем та
засобів охоронного призначення: технічних систем та засобів
охоронної, охоронно-пожежної та тривожної сигналізації, технічного
захисту, контролю доступу та охоронного телебачення, засобів
зв'язку, освітлення, спостерігає за входом до під'їзду та виходу з
нього громадян, дотриманням ними норм санітарії та гігієни у
місцях загального користування під'їзду, зачиненням вхідних дверей
під'їзду у нічний час. Повідомляє у разі наявності внутрішнього
зв'язку мешканців за їхніми заявками про прибуття відвідувачів.
Інформує відвідувачів про розташування квартир та службових
приміщень на поверхах будинку. Приймає та передає об'єкт
спостереження та ключі від приміщень по закінченні зміни згідно з
інвентаризаційним описом матеріальних цінностей. Повинен знати: нормативні акти органів центральної влади та
місцевого самоврядування з питань санітарії та гігієни,
благоустрою, утримання будинку; стандарти з охорони праці,
екологічної та пожежної безпеки, правила безпечного користування
засобами життєзабезпечення в місцях загального користування;
організаційні вимоги щодо схоронності майна, розташованого у
будинку, та службові інструкції, що встановлюють порядок нагляду
за ним; місця розташування правоохоронних органів та спосіб
встановлення зв'язку з ними; номери телефонів виклику таксі,
швидкої допомоги, пожежної охорони, міліції, аварійної служби
газу, охорони, диспетчерських житлово-експлуатаційних підприємств
тощо, підстави термінового виклику; розташування технічних систем
та засобів охоронного призначення: засобів охоронної,
охоронно-пожежної та тривожної сигналізації, технічного захисту,
контролю доступу та охоронного телебачення, засобів зв'язку,
освітлення, протипожежного захисту, що знаходяться у під'їзді, і
правила користування ними; основи кримінального та
адміністративного законодавства про майнові правопорушення щодо
майна власників, а також про адміністративну відповідальність за
хибний виклик спеціальних служб, а також про кримінальну
відповідальність за ненадання допомоги.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта, первинна професійна підготовка
або перепідготовка у навчальному закладі чи на виробництві. Без
вимог до стажу роботи. Кваліфікаційна характеристика затверджена 11 жовтня 2001 року
Головним управлінням Державної служби охорони при МВС України за
погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.
Флорист
2-й розряд
Завдання та обов'язки. Готує для роботи згідно з затвердженою
у встановленому порядку технологією первинного оброблення
рослинного матеріалу: зрізані квіти, гілки, плоди, листя тощо.
Додержує правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
гігієни, протипожежного захисту та охорони навколишнього
середовища.
Повинен знати: історію мистецтва флористики; розрізнювальні
особливості українських, європейських, японських та інших шкіл
флористики; асортимент квіткових та декоративно-листяних рослин;
способи транспортування та зберігання рослинного матеріалу;
технологію первинного оброблення рослинного матеріалу; робочий
інструмент та фурнітуру; символіку квітів та рослин.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов'язки. Виготовляє бутоньєрки, букети, прості
сюжетні композиції з живих зрізаних квітів та іншого рослинного
матеріалу відповідно до затверджених у встановленому порядку
технологічних процесів. Складає композиції за відомими зразками з
урахуванням декоративно-стильових ознак українських, європейських,
японських та інших шкіл флористики.
Повинен знати: світову історію розвиту мистецтва флористики;
принципи, напрями, стилі шкіл флористики; основи формоутворення
букетів, сюжетних композицій та інших видів робіт; основи
флористики і декору; технології виготовлення букетів, композицій,
кошиків з живих квітів та іншого рослинного матеріалу; основи
техніки індивідуальної роботи.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта (школа флористики) без вимог до
стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за
професією флориста 2 розряду не менше 0,5 року.
4-й розряд
Завдання та обов'язки. Виготовляє складні індивідуальні
композиції з додержанням стильових особливостей світових шкіл
флористики з живих квітів та іншого рослинного матеріалу. Створює
індивідуальні композиції із штучних та висушених квітів та
декоративно-листяних рослин. Декорує та оздоблює приватні
помешкання та садиби, вулиці, площі, офіси, ресторани, концертні
зали, театральні сцени, весільні та жалобні церемонії, державні,
національні, релігійні та інші урочистості і свята, які
відбуваються на вільному повітрі та в приміщеннях. Бере участь у
національних конкурсах та виставках флористів.
Повинен знати: індивідуальні технології створення композицій
складної сюжетної побудови, на особливих каркасах; техніку
застосування елементів індивідуальної творчості з використанням
різноманітних природних матеріалів; основи теорії церемоній;
практику організації урочистостей та свят; різноманітні стилі шкіл
флористики в індивідуальному їх поєднанні; організацію проведення
конкурсів, фестивалів, виставок та інших заходів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта (школа флористики). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією флориста 3 розряду не менше
0,5 року.
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Виконує оригінальні композиції
особливої складності на замовлення. Створює творчі зразки у стилях
різних світових шкіл флористики. Використовує різноманітні
технології та способи демонстрації композицій та окремих робіт.
Бере участь у національних та міжнародних конкурсах, фестивалях,
виставках.
Повинен знати: напрями, техніку, технології і стильове
різноманіття світових шкіл флористики; основи квіткового бізнесу;
традиції та сучасні підходи до розвитку флористики в Україні і за
рубежем; організацію національних, державних, релігійних та інших
свят та урочистостей.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта (школа флористики). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією флориста 4 розряду не менше
1 року. Кваліфікаційна характеристика затверджена 24 березня 2000
року Національною спілкою архітекторів України за погодженням з
Міністерством праці та соціальної політики України.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ
------------------------------------------------------------------ | N | Професійна назва роботи |Діапазон | Стор. | |п/п | |розрядів | | |----------------------------------------------------------------| | КЕРІВНИКИ | |----------------------------------------------------------------| |1 | Головний бухгалтер | - | 4 | |----------------------------------------------------------------| | ПРОФЕСІОНАЛИ | |----------------------------------------------------------------| |1 | Бухгалтер (з дипломом | | | | | спеціаліста) | - | 6 | |----------------------------------------------------------------| | ФАХІВЦІ | |----------------------------------------------------------------| |1 | Бухгалтер | - | 8 | |----------------------------------------------------------------| | ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ | |----------------------------------------------------------------| |1 | Касир (на підприємстві, в | | | | | установі, організації) | - | 9 | |----+--------------------------------+--------------+-----------| |2 | Обліковець (реєстрація | | | | | бухгалтерських даних) | - | 10 | |----------------------------------------------------------------| | РОБІТНИКИ | |----------------------------------------------------------------| |1 | Консьєрж | - | 11 | |----+--------------------------------+--------------+-----------| |2 | Флорист | 2-5 | 13 | ------------------------------------------------------------------
"Довідник. Доповнення та зміни N 3 до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників", Краматорск-2002.вгору