Щодо форм річної фінансової звітності
Мінфін України; Роз'яснення, Перелік від 28.12.2009
Документ n0001201-09, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2009

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
28.12.2009

Щодо форм річної фінансової звітності

При заповненні показників річної фінансової звітності
необхідно врахувати, що за наявності відповідних показників до
форм фінансової звітності підприємства включають (вписують) рядки
(статті), що наведені нижче.
ПЕРЕЛІК
додаткових (вписуваних) рядків
(статей) фінансової звітності
------------------------------------------------------------------ | N | Назва рядка (статті) | N | Підстава | |п/п| |(графи, рядка)| | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ) | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Справедлива | 055 |п. 16.2 Положення | | |(залишкова) вартість | |(стандарту) | | |інвестиційної | |бухгалтерського обліку| | |нерухомості | |( z0396-99 ) (далі - | | | | |ПБО) 2, затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |05.03.2008 N 353 | | | | |( z0225-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 2 |первісна вартість | 056 |п. 16.2 ПБО 2 | | |інвестиційної | |( z0396-99 ), | | |нерухомості | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |05.03.2008 N 353 | | | | |( z0225-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 3 |знос інвестиційної | 057 |п. 16.2 ПБО 2 | | |нерухомості | |( z0396-99 ), | | | | |затверджено | | | | |наказом МФУ від | | | | |05.03.2008 N 353 | | | | |( z0225-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 4 |Гудвіл | 065 |п. 5 ПБО 19 | | | | |( z0499-99 ), | | | | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |25.11.2002 N 989 | | | | |( z0962-02 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 5 |у т.ч. в касі | 231 |п. 34 ПБО 2 | | | | |( z0396-99 ), | | | | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |31.05.2008 N 756 | | | | |( z0539-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 6 |IV. Необоротні активи | 275 |п. 36.1 ПБО 2 | | |та групи вибуття | |( z0396-99 ), | | | | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |05.03.2008 N 353 | | | | |( z0225-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 7 |Сума страхових | 415 |п. 45.1 ПБО 2 | | |резервів | |( z0396-99 ), | | | | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |30.11.2000 N 304 | | | | |( z0905-00 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 8 |Сума часток | 416 |п. 45.1 ПБО 2 | | |перестраховиків у | |( z0396-99 ), | | |страхових резервах | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |30.11.2000 N 304 | | | | |( z0905-00 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 9 |Залишок сформованого | 417 |п. 45.2 ПБО 2 | | |призового фонду, що | |( z0396-99 ), | | |підлягає виплаті | |затвердженого | | |переможцям лотереї | |наказом МФУ від | | | | |22.11.2004 N 731 | | | | |( z1560-04 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |10 |Залишок сформованого | 418 |п. 45.2 ПБО 2 | | |резерву на виплату | |( z0396-99 ), | | |джек-поту, не | |затвердженого | | |забезпеченого сплатою | |наказом МФУ від | | |участі у лотереї | |22.11.2004 N 731 | | | | |( z1560-04 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |11 |Зобов'язання, | 605 |п. 60.1 ПБО 2 | | |пов'язані з | |( z0396-99 ), | | |необоротними активами | |затвердженого | | |та групами вибуття, | |наказом МФУ від | | |утримуваними для | |05.03.2008 N 353 | | |продажу | |( z0225-08 ) | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ) | |----------------------------------------------------------------| |12 |у т.ч. дохід від | 061 |п. 21 ПБО 3 | | |первісного визнання | |( z0397-99 ), | | |біологічних активів і | |затвердженого | | |сільськогосподарської | |наказом МФУ від | | |продукції, одержаних | |11.12.2006 N 1176 | | |унаслідок | |( z1342-06 ) | | |сільськогосподарської | | | | |діяльності | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |13 |у т.ч. витрати від | 091 |П. 24 ПБО 3 | | |первісного визнання | |( z0397-99 ), | | |біологічних активів | |затвердженого | | |сільськогосподарської | |наказом МФУ від | | |продукції, одержаних | |11.12.2006 N 1176 | | |унаслідок | |( z1342-06 ) | | |сільськогосподарської | | | | |діяльності | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |14 |у т.ч. прибуток від | 176 |п. 32.1 ПБО 3 | | |припиненої діяльності | |( z0397-99 ), | | |та/або прибуток від | |п. 4 розділу III | | |переоцінки необоротних| |ПБО 27 ( z1054-03 ), | | |активів та групи | |затвердженого наказом | | |вибуття унаслідок | |МФУ від 05.03.2008 | | |припинення діяльності | |N 353 ( z0225-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |15 |у т.ч. збиток від | 177 |п. 32.1 ПБО 3 | | |припиненої діяльності | |( z0397-99 ), | | |та/або збиток від | |п. 4 розділу III | | |переоцінки необоротних| |ПБО 27 ( z1054-03 ), | | |активів та групи | |затвердженого наказом | | |вибуття унаслідок | |МФУ від 05.03.2008 | | |припинення діяльності | |N 353 ( z0225-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |16 |Дохід з податку на | 185 |п. 18 ПБО 17 | | |прибуток від звичайної| |( z0047-01 ), | | |діяльності | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |28.12.2000 N 353 | | | | |( z0225-08 ); | | | | |поз. 20 Методичних | | | | |рекомендацій з | | | | |перевірки | | | | |порівнянності | | | | |показників фінансової | | | | |звітності, | | | | |затверджених наказом | | | | |МФУ від 22.12.2008 | | | | |N 1524 | | | | |( v1524201-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |17 |Забезпечення | 226 |п. 1.2 розділу IV | | |матеріального | |Положення про порядок | | |заохочення | |бухгалтерського обліку| | | | |окремих активів та | | | | |операцій підприємств | | | | |державного, | | | | |комунального секторів | | | | |економіки і | | | | |господарських | | | | |організацій, які | | | | |володіють та/або | | | | |користуються об'єктами| | | | |державної, комунальної| | | | |власності ( z1363-06 )| | | | |(далі - Положення), | | | | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 05.03.2008 | | | | |N 353 ( z0225-08 ) | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 4 "Звіт про власний капітал" ( z0399-99 ) | |----------------------------------------------------------------| |18 |Використання дооцінки | 120 |п. 21 ПБО 7, | | |необоротних активів | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 27.04.2000 | | | | |N 92 ( z0288-00 ); | | | | |п. 4.1 ПБО 17, | | | | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 28.12.2000 | | | | |N 353 ( z0047-01 ); | | | | |абзац 7 текст до | | | | |рахунку 42 Інструкції | | | | |про застосування Плану| | | | |рахунків | | | | |бухгалтерського обліку| | | | |активів, капіталу, | | | | |зобов'язань і | | | | |господарських операцій| | | | |підприємств і | | | | |організацій | | | | |( z0893-99 ), | | | | |затвердженої | | | | |наказом МФУ від | | | | |30.11.99 N 291 | | | | |( z0892-99 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |19 |Сума чистого прибутку,| 170 |п. 1.4 розділу IV | | |належна до бюджету | |Положення, | | |відповідно до | |затвердженого наказом | | |законодавства | |МФУ від 19.12.2006 | | | | |N 1213 ( z1363-06 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |20 |Сума чистого прибутку | 200 |п. 1.1 розділу IV | | |на створення | |Положення, | | |спеціальних (цільових)| |затвердженого наказом | | |фондів | |МФУ від 19.12.2006 | | | | |N 1213 ( z1363-06 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |21 |Інші зміни | 280 |п. 4.1 ПБО 17, | | | | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 28.12.2000 | | | | |N 353 ( z0225-08 ) | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 1-м "Баланс" ( z0161-00 ) | |----------------------------------------------------------------| |21 |IV. Необоротні активи | 275 |п. 18.1 ПБО 25 | | |та групи вибуття | |( z0161-00 ), | | | | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 05.03.2008 | | | | |N 353 ( z0225-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |22 |Зобов'язання, | 605 |п. 32.1 ПБО 25 | | |пов'язані з | |( z0161-00 ), | | |необоротними активами | |затвердженого наказом | | |та групами вибуття, | |МФУ від 05.03.2008 | | |утримуваними для | |N 353 ( z0225-08 ) | | |продажу | | | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" ( z0161-00 ) | |----------------------------------------------------------------| |23 |Собівартість | 140 |п. 45 ПБО 25 | | |реалізованих товарів | |( z0161-00 ), | | | | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |24.02.2001 N 101 | | | | |( z0218-01 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |24 |Забезпечення | 195 |п. 1.2 розділу IV | | |матеріального | |Положення | | |заохочення | |( z1363-06 ), | | | | |затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |05.03.2008 N 353 | | | | |( z0225-08 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |25 |Дохід від первісного | 201 |п. 38 ПБО 25 | | |визнання біологічних | |( z0161-00 ), | | |активів і | |затвердженого | | |сільськогосподарської | |наказом МФУ від | | |продукції та дохід від| |12.11.2009 N 1315 | | |зміни вартості | |( z1156-09 ) | | |поточних біологічних | | | | |активів | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |26 |Витрати від первісного| 202 |п. 39 ПБО 25 | | |визнання біологічних | |( z0161-00 ), | | |активів і | |затвердженого | | |сільськогосподарської | |наказом МФУ від | | |продукції та витрати | |12.11.2009 N 1315 | | |від зміни вартості | |( z1156-09 ) | | |поточних біологічних | | | | |активів | | | |----------------------------------------------------------------| | Консолідована фінансова звітність | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 1 "Баланс" ( z0396-99 ) | |----------------------------------------------------------------| |27 |Гудвіл при | 075 |п. 16 ПБО 20, | | |консолідації | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 30.07.99 N 176| | | | |( z0553-99 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |28 |Накопичена курсова | 375 |п. 17 ПБО 20, | | |різниця | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 30.07.99 N 176| | | | |( z0553-99 ); п. 12 | | | | |ПБО 21, затвердженого | | | | |наказом МФУ від | | | | |10.08.2000 N 193 | | | | |( z0515-00 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |29 |Частка меншості | 385 |п. 13 ПБО 20, | | | | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 30.07.99 N 176| | | | |( z0553-99 ) | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ) | |----------------------------------------------------------------| |30 |Частка меншості | 215 |п. 13 ПБО 20, | | | | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 30.07.99 N 176| | | | |( z0553-99 ) | |----------------------------------------------------------------| | Форма N 4 "Звіт про власний капітал" ( z0399-99 ) | |----------------------------------------------------------------| |31 |Накопичена курсова | графа 10.1 |п. 17 ПБО 20, | | |різниця | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 30.07.99 N 176| | | | |( z0553-99 ) | |---+----------------------+--------------+----------------------| |32 |Інші зміни | 280 |п. 17 ПБО 20, | | | | |затвердженого наказом | | | | |МФУ від 30.07.99 N 176| | | | |( z0553-99 ) | ------------------------------------------------------------------вгору