Документ n0001120-10, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2010

               Угода 
щодо регіонального розвитку
Волинської області
між Кабінетом Міністрів України
та Волинською обласною радою

Кабінет Міністрів України, з однієї сторони, Волинська
обласна рада та Волинська обласна державна адміністрація, з другої
(далі - сторони), виходячи з прагнення спільними зусиллями:
створити умови для підвищення рівня і якості життя населення
області;
посилити конкурентоспроможність продукції, інвестиційну
привабливість регіону за рахунок розвитку та модернізації сучасної
транспортної інфраструктури області;
створити умови для активізації міжнародного
торгово-економічного та прикордонного співробітництва;
підвищити ефективність використання природно-ресурсного та
рекреаційного потенціалу області, покращити екологічний стан
довкілля та забезпечити збереження історико-культурної спадщини;
домовилися підписати Угоду щодо регіонального розвитку
Волинської області на п'ять (5) років (далі - Угода).
Стаття 1
Сторони домовляються, що в Угоді визначені такі пріоритетні
напрями економічного та соціального розвитку:
розбудова транспортної інфраструктури;
розвиток транскордонного співробітництва, прикордонної
інфраструктури на кордоні з Республікою Польща і Республікою
Білорусь;
розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфер;
створення ефективної системи охорони навколишнього природного
середовища;
упровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій;
розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва.
Стаття 2
Сторони погодилися, що в Угоді спільно визначені:
заходи з реалізації кожного пріоритетного напряму із
зазначенням строків та очікуваних результатів;
порядок, обсяг, форма та строки фінансування заходів за
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел;
порядок здійснення постійного моніторингу та оцінки
досягнутих результатів;
інші положення відповідно до статті 4 Закону України "Про
стимулювання розвитку регіонів" ( 2850-15 ).
Стаття 3
Сторони домовилися, що під час виконання Угоди
проводитимуться спільні консультації з розв'язання проблем, що
виникатимуть, обмін необхідною інформацією.
Стаття 4
Під час виконання Угоди можуть утворюватися робочі та
експертні групи, до роботи в яких залучатимуться в установленому
порядку фахівці з різних питань.
Стаття 5
Сторони разом та кожна окремо забезпечуватимуть широке
обговорення виконання Угоди з населенням області та країни в
цілому і висвітлення його в засобах масової інформації.
Вчинено у м. Луцьку 12 січня 2010 р. у чотирьох примірниках,
які мають однакову юридичну силу.
Один примірник Угоди зберігається в Секретаріаті Кабінету
Міністрів України, другий - у Волинській обласній раді, третій - у
Волинській обласній державній адміністрації, четвертий - у
Міністерстві економіки України.

Від Кабінету Міністрів України
Прем'єр-міністр України Ю.В.ТИМОШЕНКО
Від Волинської області
Голова Волинської обласної ради А.П.ГРИЦЮК
Голова Волинської обласної
державної адміністрації М.Я.РОМАНЮК

Додаток 1
до Угоди
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

1. Предмет Угоди
1.1. Предметом Угоди є узгоджена діяльність сторін протягом
2010-2014 років щодо здійснення центральними та місцевими органами
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування спільних
заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, а
також Стратегії розвитку Волинської області до 2015 року (далі -
спільні заходи) згідно з переліком, визначеним у додатку 1.1.
1.2. Пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін
щодо здійснення спільних заходів є:
розбудова транспортної інфраструктури;
розвиток транскордонного співробітництва, прикордонної
інфраструктури;
розвиток туристично-рекреаційного комплексу;
створення ефективної системи охорони навколишнього природного
середовища;
впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій;
розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва.
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Кожна сторона має право:
вносити іншій стороні пропозиції стосовно вирішення питань,
що виникають під час виконання Угоди;
запитувати і одержувати в установленому порядку від іншої
сторони інформацію та документи, необхідні для виконання Угоди.
2.2. Сторони зобов'язані:
виконувати свої зобов'язання за Угодою в установленому
порядку і строки та сприяти іншій стороні в їх виконанні;
концентрувати в установленому порядку на конкурсних засадах
кошти державного та місцевих бюджетів, а також інші ресурси на
фінансуванні спільних заходів у формі, обсягах та порядку,
визначених у додатку 2, з метою найефективнішого їх використання;
забезпечувати перерахування коштів для здійснення спільних
заходів в обсязі та строки, визначені у додатках 2-4;
забезпечувати цільове та ефективне використання коштів та
інших ресурсів, передбачених для фінансування спільних заходів;
своєчасно повідомляти про зміну чи інші обставини, що можуть
вплинути на виконання сторонами своїх зобов'язань за Угодою;
інформувати іншу сторону у порядку, визначеному Угодою, про
стан здійснення спільних заходів.
2.3. Кабінет Міністрів України зобов'язується:
передбачати щороку під час підготовки проекту Державної
програми економічного і соціального розвитку України здійснення
спільних заходів;
забезпечити координацію діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади щодо здійснення спільних заходів
відповідно до їх повноважень;
забезпечити своєчасне опублікування Угоди в газеті "Урядовий
кур'єр".
2.4. Волинська обласна рада зобов'язується:
передбачати щороку у регіональних програмах
соціально-економічного та культурного розвитку здійснення спільних
заходів, забезпечувати їх виконання відповідно до своїх
повноважень;
залучати в установленому порядку додаткові кошти та інші
ресурси для здійснення спільних заходів;
оприлюднити Угоду в засобах масової інформації;
проводити аналіз стану виконання Угоди, використання
виділених для цього коштів та подавати Мінекономіки відповідну
інформацію згідно з додатком 5, підписану уповноваженою особою, в
паперовій та електронній формі.
3. Порядок, обсяг та строки фінансування
спільних заходів
3.1. Фінансування спільних заходів здійснюється у формі,
обсягах та строки за пріоритетними напрямами, джерелами і
головними розпорядниками коштів, визначеними у додатках 2-4.
3.2. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів
становить 1941,806 млн. гривень, у тому числі за рахунок
державного бюджету - 1179,968 млн., місцевих бюджетів - 296,71
млн., інших джерел - 465,128 млн. гривень.
3.3. Обсяг фінансування спільних заходів визначається щороку
у державному та місцевих бюджетах виходячи з реальних можливостей
бюджетів, а також інших джерел, визначених у встановленому порядку
відповідно до законодавства.
3.4. Обсяг фінансування спільних заходів уточнюється у
місячний строк після набрання чинності Законом про Державний
бюджет України на відповідний рік та рішеннями про затвердження
місцевих бюджетів або внесення змін до зазначених Закону чи
рішень.
Уточнення обсягу фінансування спільних заходів здійснюється
шляхом укладення додаткової угоди.
3.5. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів здійснюється:
з додержанням вимог бюджетного законодавства у межах
видатків, визначених у встановленому порядку;
в порядку та на умовах, визначених у додатку 2.
3.6. Плани фінансування спільних заходів та інші пов'язані з
ними питання взаємоузгоджуються протягом місяця після набрання
чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний рік
та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів головними
розпорядниками коштів відповідних бюджетів.
3.7. Фінансування спільних заходів припиняється з дати
припинення дії Угоди.
4. Порядок інформування про стан виконання Угоди
4.1. Сторони забезпечують проведення моніторингу стану
виконання Угоди та подання відповідної інформації іншій стороні.
4.2. Волинська обласна рада аналізує кожного півріччя хід
виконання Угоди за показниками, визначеними у додатку 5, і подає
до 1 березня та 1 серпня Мінекономіки відповідну інформацію для
узагальнення.
4.3. Узагальнену інформацію про стан виконання Угоди, що
надійшла від Волинської обласної ради, центральних органів
виконавчої влади, Мінекономіки надсилає щороку до 1 квітня та
1 вересня сторонам.
4.4. Сторони забезпечують оприлюднення звіту про виконання
Угоди у засобах масової інформації.
4.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх
зобов'язань, зокрема фінансових, відповідна сторона вживає
вичерпних заходів до забезпечення їх здійснення, проводить
консультації з іншою стороною, надає їй необхідну інформацію та
письмові пояснення.
4.6. Сторони забезпечують широке інформування громадськості
про стан виконання Угоди.
5. Відповідальність сторін. Порядок розв'язання спорів
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання своїх зобов'язань за Угодою відповідно до
законодавства.
Зміна складу Кабінету Міністрів України або Волинської
обласної ради не тягне за собою відмову від виконання зобов'язань,
визначених Угодою.
5.2. У разі порушення строків здійснення спільних заходів
сторони зобов'язані організувати роботу з виправлення становища.
5.3. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання
чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Угодою, якщо це
зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин).
5.4. Сторона, яка через форс-мажорні обставини не має змоги
виконати свої зобов'язання за Угодою, зобов'язана не пізніше
10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити про
це у письмовій формі іншій стороні.
У разі коли обставини непереборної сили тривають більш як
шість місяців, кожна із сторін може розірвати Угоду.
5.5. Спірні питання, що виникають у ході виконання Угоди,
вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів.
5.6. Сторони зобов'язуються використати всі можливості для
розв'язання спорів.
6. Інші умови
6.1. Питання, не врегульовані Угодою, вирішуються в
установленому законодавством порядку.
6.2. Додатки до Угоди є її невід'ємною частиною.
7. Внесення змін до Угоди
та дострокове припинення її дії
7.1. Умови Угоди можуть бути змінені за письмовою згодою
сторін.
Зміни до Угоди вносяться шляхом укладення додаткових угод у
порядку, визначеному для Угоди.
7.2. Сторона, що ініціює внесення змін до Угоди, письмово
повідомляє про свої пропозиції іншій стороні з обґрунтуванням та
зазначенням строку проведення відповідних переговорів.
7.3. Дія Угоди припиняється у зв'язку із закінченням її
строку.
7.4. Дія Угоди може бути припинена достроково за письмовою
згодою сторін або однією із сторін у разі систематичного
невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань будь-якою
стороною.
7.5. Сторона, що ініціює дострокове припинення дії Угоди,
письмово повідомляє про це іншій стороні з обґрунтуванням причин
не пізніше ніж за шість місяців до дати, з якої передбачається
припинення дії Угоди.
Якщо сторони не дійшли згоди щодо припинення дії Угоди шляхом
переговорів, її дія припиняється через шість місяців після
відповідного письмового повідомлення про це іншої сторони.
8. Порядок набрання чинності Угодою
та строк її дії
8.1. Угода набирає чинності після її схвалення на сесії
Волинської обласної ради і діє до 31 грудня 2014 року.
8.2. Угода підлягає державній реєстрації в Мінекономіки
протягом одного місяця після схвалення на сесії Волинської
обласної ради з опублікуванням протягом 10 днів у газеті "Урядовий
кур'єр" і оприлюдненням в засобах масової інформації.

Найменування та юридична адреса сторін:
Кабінет Міністрів України Волинська обласна рада
01008, м. Київ, 43027, м. Луцьк,
вул. М. Грушевського, 12/2 Київський майдан, 9

Додаток 1.1
до Угоди
СПІЛЬНІ ЗАХОДИ,
що здійснюються за пріоритетними напрямами
узгодженої діяльності сторін

I. Розбудова транспортної інфраструктури
1. Відновлення авіаційного сполучення в області шляхом
розбудови Луцького аеропорту.
2. Будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг
загального користування.
II. Розвиток транскордонного співробітництва, прикордонної
інфраструктури
1. Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску
через українсько-білоруський державний кордон.
2. Розроблення проектів схем планування територій
прикордонних районів з Республікою Польща.
III. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу
1. Формування туристичного продукту "Золота діадема Волині".
2. Реставрація пам'яток архітектури національного значення.
IV. Створення ефективної системи охорони навколишнього
природного середовища
1. Зниження рівня забруднення водних об'єктів забруднюючими
речовинами та поліпшення якості питної води.
2. Збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування
екомережі та розвиток природно-заповідного фонду.
V. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій
1. Модернізація газових котелень із переведенням їх на
використання альтернативних видів палива.
2. Здійснення заходів з енергозбереження на об'єктах
бюджетної сфери.
VI. Розвиток високотехнологічного агропромислового
виробництва
1. Ліквідація екологічних небезпек, пов'язаних з непридатними
отрутохімікатами.
2. Розвиток екологічно безпечного виробництва.
3. Забезпечення виконання екологічних вимог та дотримання
принципів багатофункціонального розвитку існуючих систем водної
меліорації.

Додаток 2
до Угоди
СПІЛЬНІ ЗАХОДИ,
що здійснюються
за пріоритетними напрямами

I. Розбудова транспортної інфраструктури
Спільний захід 1. Відновлення авіаційного сполучення в
області шляхом розбудови Луцького аеропорту
Метою спільного заходу є створення в м. Луцьку на базі
військового аеродрому міжнародного вантажопасажирського аеропорту.
Волинська область розташована на перетині європейських
транспортних коридорів, вона межує з Польщею та Білоруссю. Разом з
тим стан інфраструктури північно-західного регіону України не
відповідає сучасним вимогам, а перевезення пасажирів та вантажів
цивільним авіатранспортом відсутні.
Згідно з прогнозами Міжнародної організації цивільної
авіації, у найближчий час загальний попит на повітряні перевезення
у середньому щороку буде зростати на 4,5 відсотка, а кількість
операцій повітряних суден - на 3,5 відсотка. З урахуванням такого
попиту світовий парк повітряних суден майже подвоїться. Це
означає, що до 2014 року в аеропортах України обсяг пасажирських
перевезень та операцій з обслуговування повітряних суден
збільшиться майже удвічі.
Існуючий аеродром, який розташований поблизу м. Луцька,
належить до сфери управління Міністерства оборони України.
Згідно із спільним наказом Міністерства оборони України та
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації від 17 листопада 2006 р. N 666/761 військовий аеродром у
м. Луцьку визначено як аеродром спільного використання військовою
та цивільною авіацією України.
Злітна смуга військового аеродрому визнана інспекційною
комісією УЄФА однією з найкращих в Україні. Довжина її становить
2520 метрів, ширина - 44 метри. Обладнання аеродрому і його
інфраструктура відповідають вимогам нормативних документів для
Повітряних Сил Збройних Сил України. Військовий аеродром як
аеродром спільного використання має можливість розмістити
15 пасажирських літаків усіх класів. Однак існує потреба у
приведенні його у відповідність з вимогами щодо здійснення
міжнародних авіаперевезень. Потребує вирішення питання щодо
внесення аеродрому до Державного реєстру цивільних аеродромів
України, отримання сертифіката.
Заходи щодо розбудови Луцького аеропорту включені до
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого
2008 р. N 107 ( 107-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 18, ст. 482), та обласної цільової програми проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затвердженої розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації
від 14 листопада 2008 р. N 395.
Перший етап розвитку Луцького аеропорту (до 2012 року) дасть
змогу забезпечити прийняття літаків з пасажирами, у тому числі
уболівальниками чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Для
прискорення проходження пасажирами паспортного та митного контролю
і оптимального процесу видачі багажу на території аеропорту
будуватимуться пасажирський термінал пропускною спроможністю 500
пасажирів на годину, привокзальна площа, гостьові стоянки для
легкових автомобілів та автобусів, руліжна доріжка.
Другий етап розвитку Луцького аеропорту передбачає
будівництво вантажного термінала, готельного комплексу, розвиток
сучасної інфраструктури, що суттєво впливатиме на збільшення
вантажопасажирського потоку, підвищення іміджу та інвестиційної
привабливості регіону.
Згідно з комплексним планом заходів в області на 2009 рік з
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, затвердженим розпорядженням голови
Волинської облдержадміністрації від 18 травня 2009 р. N 145,
передбачено розпочати будівництво пасажирського термінала
пропускною спроможністю 500 пасажирів на годину у 2010 році. Для
цього на території військового аеродрому визначено земельну
ділянку площею 1,4 гектара (акт вибору та обстеження земельної
ділянки для встановлення тимчасового пасажирського термінала від
18 серпня 2009 р.). У цілому площа земельної ділянки військового
аеродрому становить 332,94 гектара і належить до земель
Міністерства оборони України.
Для здійснення розбудови інфраструктури аеропорту згідно з
рішенням Жидичинської сільської ради Ківерцівського району від
11 серпня 2007 р. N 12/19 отримано дозвіл на відведення земельної
ділянки площею 20 гектарів (на 49 років). Українським державним
проектно-технологічним науково-дослідним інститутом цивільної
авіації "Украеропроект" розроблено містобудівне обґрунтування
розташування аеропорту "Луцьк", яке затверджено рішенням
Жидичинської сільської ради Ківерцівського району від 13 листопада
2009 р. N 32/14.
Українським державним проектно-технологічним
науково-дослідним інститутом цивільної авіації "Украеропроект"
розроблені стислий техніко-економічний розрахунок підготовки
Луцького аеропорту для обслуговування фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні та План стратегічного
розвитку Луцького аеропорту до 2020 року та на перспективу. На їх
виготовлення з обласного бюджету у 2009 році спрямовано 80 тис.
гривень.
У цілому розбудова інфраструктури Луцького аеропорту включає:
виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво
на визначеній земельній ділянці військового аеродрому, зокрема
перону, руліжної доріжки, пасажирського та вантажного терміналів,
відкритої автомобільної стоянки, готельного комплексу, засобів
посадки та керування повітряним рухом, інших об'єктів
інфраструктури;
будівництво під'їзних шляхів та фінансування організаційних
заходів.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
вирішити в установленому порядку питання про передачу у
користування Жидичинської сільської ради Ківерцівського району
земельної ділянки площею 1,4 гектара із складу земель оборони.
Відповідальні за виконання:
Міноборони, Держкомзем;
передбачати під час формування Державного бюджету України на
відповідний рік кошти для розроблення проектно-кошторисної
документації та розбудови аеропорту у рамках Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Відповідальні за виконання:
Мінтрансзв'язку, Мінфін;
сприяти у вирішенні питань щодо внесення аеродрому до
Державного реєстру цивільних аеродромів України та отримання
сертифіката.
Відповідальні за виконання:
Мінтрансзв'язку, Державіаадміністрація,
Міноборони;
Волинська обласна рада:
передбачити під час формування обласного бюджету на 2010 рік
кошти у сумі 280 тис. гривень для створення комунального
підприємства "Дирекція з будівництва та введення в експлуатацію
аеропорту "Луцьк";
передбачати під час формування місцевого бюджету на
відповідні роки кошти з обласного бюджету для забезпечення
співфінансування спільного заходу;
залучити кошти інвестора для розвитку інфраструктури;
забезпечити координацію виконання робіт.
Відповідальна за виконання:
Волинська обласна рада.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок
коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел.
Загальна вартість робіт становить 400 млн. гривень, у тому
числі:
з державного бюджету - 22,34 млн. гривень, зокрема у
2010 році - 22,34 млн. гривень на розроблення проектно-кошторисної
документації та проведення реконструкції аеропорту.
Головний розпорядник:
Мінтрансзв'язку;
з місцевих бюджетів - 2,66 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 1,66 млн., 2011 - 1 млн. гривень - на створення
комунального підприємства "Дирекція з будівництва та введення в
експлуатацію аеропорту "Луцьк", інші організаційні заходи та
будівництво під'їзних шляхів.
Головний розпорядник:
Волинська обласна рада;
з інших джерел (кошти інвестора) - 375 млн. гривень, у тому
числі у 2010 році - 17,75 млн., 2011 - 41,27 млн., 2012 -
120 млн., 2013 - 150 млн., 2014 - 45,98 млн. гривень - на
будівництво пасажирського і вантажного терміналів, розвиток
сучасної інфраструктури.
Відповідальна за виконання:
Волинська обласна рада.
Обсяг співфінансування з обласного бюджету та з урахуванням
інших джерел становить 94,4 відсотка загальної суми коштів.
Очікувані результати:
створення на Волині міжнародного вантажопасажирського
аеропорту з інфраструктурою, що відповідатиме європейському рівню
сервісу, міжнародним стандартам авіаційної безпеки та безпеки
польотів;
дотримання Україною європейських норм і стандартів у сфері
повітряного сполучення;
підвищення іміджу та інвестиційної привабливості регіону,
держави;
покращення якості транспортного обслуговування жителів та
гостей регіону;
створення нових робочих місць;
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, у тому числі
надходжень податку на додану вартість від вкладених у
2013-2014 роках приватних інвестицій - 39,2 млн. гривень, від
господарської діяльності аеропорту в межах 5-10 млн. гривень
щороку.
Спільний захід 2. Будівництво, реконструкція, ремонт
автомобільних доріг загального користування
Метою спільного заходу є поліпшення технічного стану доріг в
області, забезпечення належного рівня безпеки руху та комфортності
перевезень пасажирів і вантажів, що в кінцевому результаті
покращить доступ до регіону, сприятиме його інвестиційній
привабливості та підвищить рівень використання транзитного
потенціалу як регіону, так і України в цілому.
Завдяки своєму географічному розташуванню, Волинь є природнім
транзитним містком для перевезень вантажів та пасажирів між
Європою і Азією, Сходом і Заходом. Спільний кордон з Республікою
Польща, який проходить по території області, є одночасно спільним
кордоном з Європейським Союзом. Територією Волині за напрямком
Ягодин - Ковель - Луцьк - Рівне проходить міжнародний транспортний
коридор Балтика - Чорне море. Територією регіону також проходить
міждержавний транспортний коридор Ужгород - Львів - Ковель -
Доманове протяжністю 510 кілометрів за основним ходом і
185 кілометрів - за відгалуженнями. Транспортний коридор проходить
паралельно східному кордону Європейського Союзу і зв'язує між
собою майже всі міжнародні транспортні коридори. Завдяки такому
розташуванню, коефіцієнт транзитності регіону є надзвичайно
високим. Разом з тим цей ресурс використовується не повною мірою.
Однією з головних причин такого стану є незадовільний
технічний стан доріг в області та нерозвиненість
дорожньо-транспортної інфраструктури.
Мережа автомобільних доріг загального користування області
становить 6203,5 кілометра, з них 752,6 кілометра - дороги
державного значення і 5450,9 кілометра - дороги місцевого
значення.
Для максимального використання зазначеного ресурсу і
забезпечення входження в європейську транспортну систему
дорожньо-транспортний комплекс регіону потребує якісного
оновлення. Зокрема, необхідно виконати комплекс робіт з доведення
технічного стану доріг області до світового рівня та забезпечити
його відповідною інфраструктурою.
Спільні заходи Кабінету Міністрів України та Волинської
обласної ради будуть спрямовані на створення безпечних умов для
швидкісних транспортних потоків.
Передбачається здійснити будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення, зокрема:
реконструкцію та капітальний ремонт автомобільної дороги Р-14
Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ - 186 млн. гривень;
капітальний ремонт автомобільної дороги Р-15 Ковель -
Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква - 126 млн. гривень;
реконструкцію та капітальний ремонт автомобільної дороги
Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка -
Горохів - Берестечко - Козин - до автомобільної дороги М-06 -
132,55 млн. гривень;
капітальний ремонт автомобільної дороги Т-18-06 Рівне -
Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни - 14 млн. гривень;
капітальний ремонт автомобільної дороги Т-03-08 Любомль -
Дубечне - Здомишель - Ратне - Камінь-Каширський - Любешів - до
автомобільної дороги Р-14 - 86,5 млн. гривень;
капітальний ремонт автомобільної дороги Т-03-11 від
автомобільної дороги Р-14 Седлище - Камінь-Каширський - Ковель -
до автомобільної дороги М-19 - Колодяжне - Локачі - Горохів - до
автомобільної дороги Н-17 - 77,4 млн. гривень;
капітальний ремонт та реконструкцію автомобільної дороги
Т-03-04 від автомобільної дороги М-19 - Доманове - Самари -
Залухів - Мала Глуша - до автомобільної дороги Т-03-08 - Невір -
Ветли - до автомобільної дороги Р-14 - 92,83 млн. гривень;
капітальний ремонт автомобільної дороги Т-03-06 від
автомобільної дороги М-07 - Старовойтове - Забужжя - Грабове -
Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - до автомобільної дороги
Т-03-08 - 23 млн. гривень;
капітальний ремонт автомобільної дороги Т-03-09 від
автомобільної дороги Т-03-08 Дубечне - Стара Вижівка - до
автомобільної дороги М-07 - Турійськ - Рожище - Ківерці -
Піддубці - до автомобільної дороги Н-22 - 30 млн. гривень;
капітальний ремонт автомобільної дороги Т-03-10 Велика
Осниця - Красноволя - Колки до автомобільної дороги Р-14 -
Копилля - Рожище - Торчин - Шклинь - Сенкевичівка - Липа -
Берестечко - 55 млн. гривень;
будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної
власності, прилеглих до доріг державного та місцевого значення -
215 млн. гривень.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
передбачати під час формування проекту Державного бюджету
України на відповідні роки кошти для фінансування будівництва,
реконструкції і ремонту мережі автомобільних доріг державного та
місцевого значення.
Відповідальний за виконання:
Укравтодор;
Волинська обласна рада:
передбачати щороку кошти в місцевих бюджетах для будівництва,
реконструкції та ремонту доріг комунальної власності, прилеглих до
доріг державного та місцевого значення.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради, райдержадміністрації,
міськвиконкоми;
залучати кошти інвесторів для облаштування інфраструктури
доріг та об'єктів придорожнього сервісу.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради, райдержадміністрації,
міськвиконкоми.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок
коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах за
відповідними програмами.
Загальна вартість робіт - 1038,28 млн. гривень, у тому числі:
за рахунок коштів державного бюджету - 823,28 млн. гривень,
зокрема у 2010 році - 6,7 млн., 2011 - 9,63 млн., 2012 -
18,5 млн., 2013 - 367,2 млн., 2014 - 421,25 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Укравтодор;
за рахунок коштів місцевих бюджетів - 215 млн. гривень, у
тому числі у 2010 році - 37 млн., 2011 - 40 млн., 2012 - 43 млн.,
2013 - 45 млн., 2014 - 50 млн. гривень.
Головні розпорядники:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради, райдержадміністрації,
міськвиконкоми.
Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить
20,7 відсотка загальної суми коштів.
Очікувані результати:
забезпечення належного рівня техніко-експлуатаційного стану
474,5 кілометра автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення, що у свою чергу дасть
можливість:
- покращити доступ до регіону, підвищити його інвестиційну
привабливість;
- забезпечити належний рівень міжобласного і
внутрішньообласного сполучення;
- покращити доступ туристів і відпочиваючих до баз відпочинку
на о. Світязь;
- поліпшити сполучення між пунктами пропуску через державний
кордон України, що розташовуються на території області: Ягодин,
Устилуг, Піща, Пулемець;
підвищення рівня використання транзитного потенціалу регіону
забезпечить:
- зростання вантажопотоків по території області на
8-10 відсотків щороку;
- зростання пасажиропотоків на 10-15 відсотків;
- скорочення строків доставки вантажів та зниження
собівартості їх перевезень;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод у межах
населених пунктів, зниження ризику виникнення техногенних аварій
під час перевезення вантажів;
- збільшення середньої швидкості транспорту; зменшення витрат
на пально-мастильні матеріали та запасні частини для машин і
механізмів, зменшення кількості викидів шкідливих речовин в
атмосферу;
- економію бюджетних коштів (протягом 13 років на ділянках
дороги не буде проведено капітального, протягом п'яти років -
поточного ремонту);
- зменшення витрат на експлуатаційне утримання та поточний
ремонт доріг після введення в експлуатацію становитиме 128,2 млн.
гривень.
II. Розвиток транскордонного співробітництва,
прикордонної інфраструктури
Спільний захід 1. Будівництво та облаштування місцевих
пунктів пропуску через українсько-білоруський державний кордон.
Метою спільного заходу є забезпечення цивілізованого
перетинання державного кордону, ліквідації підґрунтя для
контрабанди і корупції під час перетинання кордону, створення
сприятливих умов для поглиблення транскордонного співробітництва,
збалансованого розвитку прикордонних територій, зміцнення
економічних і культурних зв'язків між сусідніми державами.
Волинська область має спільний кордон з Республікою Білорусь
протяжністю 202 кілометри, на якому розташовано п'ять пунктів
пропуску: три пункти пропуску через державний кордон для
міжнародного автомобільного сполучення - Дольськ, Доманове,
Пулемець, один пункт пропуску для міжнародного залізничного
сполучення - Заболоття та один пункт пропуску через державний
кордон для міждержавного автомобільного сполучення - Піща. Крім
того, у тимчасовому режимі функціонують три місцеві пункти
пропуску через державний кордон - Гута, Тур та Самари.
В останні роки зростає обсяг експортно-імпортних операцій
суб'єктів господарювання Волині та Республіки Білорусь.
Активізується транскордонна співпраця, зокрема у рамках
єврорегіону "Буг", а саме у частині проведення спільних дій з
покращення стану навколишнього природного середовища. Проте
існують суттєві перешкоди у прямому спілкуванні мешканців
прикордонних районів обох держав. Насамперед це стосується
перетинання українсько-білоруської ділянки державного кордону
через малу кількість місцевих пунктів пропуску.
Оскільки на сьогодні жоден з існуючих тут пунктів пропуску не
обладнаний на належному рівні і не відповідає встановленим
міжнародним стандартам, на кордоні утворюються довгі черги
автотранспортних засобів, що призводить до напруги під час
перетинання державного кордону. Така ситуація створює підґрунтя
для вчинення контрабанди і корупції, стримує сталий
соціально-економічний розвиток прикордонних районів, що в цілому
негативно впливає на міжнародний імідж України.
На виконання завдань і заходів Державної цільової
правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного
кордону" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 13 червня 2007 р. N 831 ( 831-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 44, ст. 1804), в області
розроблена регіональна програма будівництва, облаштування та
утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року, якою
передбачено будівництво нових пунктів пропуску для автомобільного
сполучення - Гута (Ратнівський район), Хрипськ (Шацький район),
Тур (Ратнівський район), Горки (Любешівський район), Ветли
(Любешівський район), Кошари (Шацький район) та Воля Щитинська
(Ратнівський район).
Зазначеною Державною цільовою програмою передбачені кошти для
будівництва згаданих семи місцевих пунктів пропуску через
державний кордон у сумі 3150 тис. гривень, що недостатньо для їх
будівництва.
З метою розв'язання зазначених проблем спільні заходи
Кабінету Міністрів України та Волинської обласної ради будуть
спрямовані на створення умов для забезпечення будівництва та
облаштування чотирьох із семи місцевих пунктів пропуску на
українсько-білоруському державному кордоні: Гута (3,5 млн.
гривень), Хрипськ (3,2 млн.), Тур (3,7 млн.), Ветли (3,9 млн.
гривень).
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
вирішити в установленому порядку питання щодо внесення змін
до Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та
реконструкція державного кордону" на період до 2015 року.
Відповідальні за виконання:
Адміністрація Держприкордонслужби,
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація;
передбачити під час підготовки проекту Державної програми
розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки
можливість фінансування в установленому порядку проектів щодо
будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску через
українсько-білоруський державний кордон.
Відповідальні за виконання:
Мінекономіки,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація;
передбачати під час формування проекту Державного бюджету на
відповідні роки цільову субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам для будівництва та облаштування місцевих пунктів пропуску
через українсько-білоруський державний кордон.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінфін;
Волинська обласна рада:
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для будівництва та облаштування місцевих
пунктів пропуску через державний кордон у сумі не менш як
50 відсотків загальної вартості робіт.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Любешівська, Ратнівська,
Шацька районні ради,
Волинська облдержадміністрація,
Любешівська, Ратнівська,
Шацька райдержадміністрації;
забезпечити підготовку та подання в установленому порядку
проектів транскордонного співробітництва щодо будівництва та
облаштування місцевих пунктів пропуску через
українсько-білоруський державний кордон як пропозицій до проекту
Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на
2011-2015 роки.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок
коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах.
Загальна вартість робіт - 14,3 млн. гривень, у тому числі за
рахунок коштів:
державного бюджету - 7,15 млн. гривень, зокрема у 2011 році -
1,75 млн., 2012 - 1,6 млн., 2013 - 1,85 млн., 2014 - 1,95 млн.
гривень;
Головний розпорядник:
Волинська облдержадміністрація;
місцевих бюджетів - 7,15 млн. гривень, зокрема у 2011 році -
1,75 млн., 2012 - 1,6 млн., 2013 - 1,85 млн., 2014 - 1,95 млн.
гривень.
Головний розпорядник:
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить
50 відсотків загальної вартості робіт.
Очікувані результати:
облаштування діючих та будівництво нових місцевих пунктів
пропуску через державний кордон відповідно до міжнародних
стандартів;
забезпечення цивілізованого перетинання державного кордону;
розвантаження діючих міжнародних пунктів пропуску та
скорочення транспортних витрат мешканців прикордонної зони на
перетинання кордону у 5-7 разів;
ліквідація підґрунтя для контрабанди і корупції під час
перетинання державного кордону.
Спільний захід 2. Розроблення проектів схем планування
територій прикордонних районів з Республікою Польща
Спільний захід спрямований на створення сприятливих умов для
поглиблення транскордонного співробітництва, збалансованого
розвитку територій та зміцнення економічних і культурних зв'язків
між сусідніми державами.
Волинська область (Володимир-Волинський, Іваничівський,
Любомльський, Шацький райони) має спільний кордон з Республікою
Польща протяжністю 190 кілометрів, де функціонують чотири
міжнародні пункти пропуску через державний кордон: два пункти
пропуску для автомобільного сполучення - Ягодин та Устилуг і два
пункти пропуску для залізничного сполучення - Римачі та Ізов.
Відповідно до домовленостей, досягнутих за результатами VII
засідання Українсько-Польської Міжурядової Координаційної Ради з
питань міжрегіонального співробітництва, вирішується питання
будівництва пунктів пропуску через державний кордон Адамчуки -
Збереже (Шацький район), Кладнів - Дубєнка (Володимир-Волинський
район) або Кречів - Крилів (Іваничівський район).
Державною цільовою правоохоронною програмою "Облаштування та
реконструкція державного кордону" на період до 2015 року і
Державною цільовою програмою з підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
передбачені модернізація міжнародного пункту пропуску через
державний кордон для автомобільного сполучення Устилуг
(Володимир-Волинський район), завершення реконструкції та
розширення міжнародного пункту пропуску через державний кордон для
автомобільного сполучення Ягодин (Любомльський район), а також
будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільної
дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на Люблін) і Н-22 Устилуг -
Луцьк - Рівне.
Розбудова переходів через державний кордон та
інженерно-транспортної інфраструктури стане визначальним фактором
у просторовому розвитку прикордонних територій і вимагає
невідкладних дій щодо першочергового планування розвитку територій
Володимир-Волинського, Іваничівського, Любомльського та Шацького
прикордонних районів області.
На даний час Українським державним науково-дослідним
інститутом проектування міст "Діпромісто" (м. Київ) завершується
розроблення проекту "Схема планування території Волинської
області", яким визначаються основні напрями транскордонного
співробітництва, просторового розвитку прикордонних територій
області та розбудови державного кордону з Республікою Польща, що
проходить територією Волинської області.
Дії Кабінету Міністрів України та Волинської обласної ради в
рамках спільного заходу спрямовуватимуться на розроблення плану
розвитку прикордонних територій області з урахуванням відповідних
планів сусідніх територіальних громад Республіки Польща з метою
створення просторової основи для розвитку економічного потенціалу
і забезпечення якості життєвого середовища на основі раціонального
використання територій і природних ресурсів, технологічного
переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення
соціальної, виробничої, транспортної, інформаційно-комунікаційної,
інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов
проживання, відпочинку та оздоровлення населення, збереження та
збагачення культурної спадщини.
Виконання спільного заходу забезпечить підготовку
містобудівної документації прикордонних територій області,
визначення їх місця у структурі територіально-господарського
комплексу України та області, що дасть можливість здійснювати
комплексну забудову прикордонних регіонів, сприятиме збільшенню
темпів залучення інвестицій і освоєння територій, прискоренню
соціально-економічного розвитку, збільшенню темпів будівництва.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
передбачати під час формування проектів Державного бюджету
України на відповідні роки цільову субвенцію місцевим бюджетам для
розроблення проектів схем планування територій прикордонних
районів області.
Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд,
Волинська облдержадміністрація;
Волинська обласна рада:
узгодити з органами місцевого самоврядування сусідніх
прикордонних територіальних громад Республіки Польща та
синхронізувати просторове планування розвитку прикордонних районів
області.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
Володимир-Волинська, Іваничівська,
Любомльська, Шацька районні ради
та райдержадміністрації;
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для підготовки містобудівної документації
прикордонних районів області.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
Володимир-Волинська, Іваничівська,
Любомльська, Шацька районні ради
та райдержадміністрації.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок
коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах.
Загальна сума фінансування 1,258 млн. гривень, у тому числі:
з державного бюджету - 1,128 млн. гривень, зокрема у
1011 році - 0,225 млн., 2012 - 0,333 млн., 2013 - 0,3 млн., 2014 -
0,27 млн. гривень.
Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд,
Волинська облдержадміністрація;
з місцевих бюджетів - 0,13 млн. гривень, зокрема у
2011 році - 0,025 млн., 2012 - 0,037 млн., 2013 - 0,033 млн.,
2014 - 0,035 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить
10,3 відсотка загальної суми коштів.
Очікувані результати:
виготовлення проекту схеми планування прикордонних територій
дасть змогу:
- провести містобудівну оцінку прикордонних територій області
у структурі територіально-господарського комплексу області та
України;
- визначити передумови функціонального розвитку прикордонних
територій області, а також стратегічні завдання для поліпшення
соціально-економічного розвитку;
- підвищити конкурентоспроможність області шляхом
раціонального використання територій, модернізації і розвитку
транскордонної інфраструктури;
- створити сприятливі умови для поглиблення транскордонного
співробітництва, збалансованого розвитку прикордонних територій за
рахунок розширення міжнародних зв'язків суб'єктів господарської
діяльності з країнами Європейського Союзу. Орієнтовний приріст
інвестицій в рік становитиме 15 млн. гривень, що забезпечить
додаткові надходження до бюджетів всіх рівнів та зборів до
державних фондів соціального призначення на суму 4350 тис.
гривень;
- активізувати транскордонне співробітництво між сусідніми
регіонами України та Республіки Польща і зміцнити економічні і
культурні зв'язки між сусідніми державами.
III. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу
Спільний захід 1. Формування туристичного продукту "Золота
діадема Волині"
Метою спільного заходу є збереження та використання об'єктів
культурної спадщини національного значення - пам'яток історії,
архітектури та містобудування, державних історико-культурних
заповідників, історичних населених місць уздовж автомобільної
дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне, приведення їх до
експозиційного стану для подальшого розвитку на їх основі туризму.
На території Волинської області розташовано п'ять історичних
населених місць, два державних історико-культурних заповідники у
мм. Володимирі-Волинському та Луцьку, майже півсотні пам'яток
археології, історії, містобудування та архітектури,
монументального мистецтва національного значення, які зберегли
свою автентичність, відіграють особливу роль в історії Волині,
України та Європи. В Музеї волинської ікони перебуває одна із
найбільших святинь християнського світу - Чудотворна ікона
Холмської Богородиці XI століття, що дає можливість для розвитку
паломницького туризму. У Луцьку, Затурцях, Олиці,
Володимирі-Волинському розташовані культові споруди християнських
конфесій, у селах Жидичині та Зимному - монастирські комплекси.
Наявність унікальних об'єктів культурної спадщини, зокрема за
напрямком основних магістралей, що будуть включені до туристичних
маршрутів руху учасників змагань, гостей та вболівальників, які
відвідають Україну під час проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу і в наступні роки, є основою для
створення туристичного продукту "Золота діадема Волині".
З метою проведення робіт з ремонту та реставрації на
пам'ятках культурної спадщини, що складають основу туристичного
продукту "Золота діадема Волині", сесією Волинської обласної ради
прийнято рішення від 30 жовтня 2009 р. N 34/34 "Про пріоритетні
завдання у сфері збереження історико-культурної спадщини".
У рамках спільного заходу протягом 2010-2014 років спільні
дії Кабінету Міністрів України та Волинської обласної ради будуть
спрямовані на:
1) створення музею-садиби композитора Ігоря Стравинського на
основі реставрації і повернення до автентичного стану пам'ятки
історії національного значення - будинку в Устилузі, де жив і
працював композитор.
До 130-ї річниці від дня народження композитора будуть
здійснені такі заходи:
виготовлення за кошти обласного бюджету проектно-кошторисної
документації на реставрацію пам'ятки та благоустрій навколишньої
території (2010 рік);
ремонт приміщення для відселення місцевої музичної школи на
час проведення робіт з ремонту та реставрації та демонтаж
експозиції музею Ігоря Стравинського (2011 рік);
проведення робіт з ремонту та реставрації будинку, де жив і
працював композитор Ігор Стравинський (2011 рік);
музеєфікація пам'ятки, благоустрій території відповідно до
тематико-експозиційного плану та проекту благоустрою (2012 рік);
проведення традиційних щорічних міжнародних музичних
фестивалів "Стравинський та Україна" за участю митців з Польщі,
Великобританії, Німеччини за кошти обласного бюджету (протягом
2010-2014 років);
створення документального фільму "Повернення у райський
куточок" (режисер Тоні Палмер, Великобританія) і його світова
прем'єра (2013 рік);
внесення музею-садиби композитора до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО (2013 рік).
Кошторисна вартість робіт - 3,6 млн. гривень;
2) створення музею-садиби видатного історика і політолога,
діяча УНР В'ячеслава Липинського на основі реставрації пам'ятки
історії національного значення - садиби родини Липинських у
с. Затурці Локачинського району.
На виконання Указу Президента України від 21 червня 2006 р.
N 555 ( 555/2006 ) "Про вшанування пам'яті В'ячеслава Липинського"
на кошти обласного бюджету була виготовлена проектно-кошторисна
документація на реставрацію палацу родини Липинських (кошторисна
вартість робіт 2700 тис. гривень), проведений тендер, визначений
виконавець і протягом 2007-2008 років освоєні 800 тис. гривень з
державного та обласного бюджетів, відремонтований відрізок вулиці
до пам'ятки з місцем для паркування туристичних автобусів
(400 тис. гривень).
До 130-ї річниці від дня народження видатного історика і
політолога В. Липинського (2012 рік) планується здійснити такі
заходи:
підготовка проекту створення університетського
науково-дослідного, культурно-освітнього та
туристично-рекреаційного центру "Садиба Липинських" для участі у
конкурсі проектів за Програмою транскордонного співробітництва
"Польща - Білорусь - Україна 2007-2013 роки" (2010 рік);
завершення робіт з ремонту та реставрації палацу родини
Липинських (2011-2012 роки);
музеєфікація пам'ятки відповідно до розробленого
тематико-експозиційного плану, розміщення архіву В. Липинського та
бібліотеки (2012 рік);
благоустрій території родинного парку Липинських (2012 рік);
пристосування колишнього адміністративного приміщення
племоб'єднання для послуг туристів і науковців центру "Садиба
Липинських" (2012-2013 роки);
внесення музею-садиби В. Липинського до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО (2015 рік).
Кошторисна вартість робіт - 4,6 млн. гривень;
3) проведення робіт з ремонту та реставрації на Церкві Різдва
Пресвятої Богородиці Загорівського монастиря у с. Новий Загорів
Локачинського району. Пам'ятка має ознаки архітектурних стилів
готики та бароко, визначна споруда української сакральної
архітектури пізнього середньовіччя. Протягом сотень років тут діяв
Загорівський монастир, була створена визначна пам'ятка писемності
XVI сторіччя "Заповіт Василя Загоровського". Під час Другої
світової війни пам'ятка була зруйнована німецькою авіацією. За
роки незалежності пам'ятка стала місцем паломництва для десятків
тисяч українців. Щороку біля стін зруйнованого бомбами монастиря
на місці поховання воїнів УПА, що загинули у нерівному бою з
фашистами 1943 року, проводяться меморіальні заходи. Протягом
2011-2014 років планується здійснити такі заходи:
завершення виготовлення проектно-кошторисної документації на
проведення робіт з ремонту та реставрації на Церкві Різдва
Пресвятої Богородиці Загорівського монастиря (2011 рік);
проведення робіт з ремонту та реставрації на пам'ятці
(2013 рік);
підготовка пропозицій щодо надання церкві статусу пам'ятки
національного значення (2013 рік);
благоустрій території пам'ятки (2014 рік);
виготовлення повного комплекту облікової документації,
майнова оцінка пам'ятки і передача її у користування релігійній
громаді (2014 рік).
Кошторисна вартість робіт - 4,8 млн. гривень;
4) роботи з ремонту та реставрації на об'єктах Державного
історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир".
У центрі уваги перебуватиме питання щодо благоустрою пам'ятки
археології національного значення городища "Вали" та розміщених в
ньому об'єктів культурної спадщини. На території колишнього
дитинця літописного Володимира розміщувалися резиденція волинських
удільних князів, храми, дерев'яні та муровані укріплення, а на
даний час приміщення колишньої в'язниці, ремонт якої не був
завершений. З метою підготовки об'єкта до туристичного показу
передбачені такі заходи:
проведення археологічних досліджень території городища з
метою виявлення невідомих поховань жертв політичних репресій
1939-1941 років (2010 рік);
завершення розпочатої у 1997 році ексгумації жертв політичних
репресій та їх перепоховання (2011 рік);
коригування проектно-кошторисної документації з благоустрою
території за результатами археологічних досліджень (2010 рік);
завершення ремонту колишньої в'язниці (XIX ст.) -
нововиявленої пам'ятки історії місцевого значення на території
городища і пристосування приміщення для розміщення дирекції
заповідника і музею археології (2011-2012 роки);
благоустрій валів городища (2013-2014 роки);
проведення біля валів городища традиційних міжнародних
фестивалів сучасної музики "Володимир" до Дня міста (протягом
2010-2014 років).
Кошторисна вартість робіт - 10,75 млн. гривень;
5) паспортизація, реставрація, ремонт, музеєфікація,
благоустрій:
- у межах охоронних зон пам'яток державного
історико-культурного заповідника у м. Луцьку (Верхній та Окольний
замки, підземна частина міста). Кошторисна вартість робіт -
10,9 млн. гривень;
- пам'ятки національного значення XVI сторіччя
замково-палацового комплексу Радзивилів в смт Олика Ківерцівського
району. Кошторисна вартість робіт - 10,95 млн. гривень.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
передбачити під час формування проектів Державного бюджету
України на відповідні роки субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на збереження історичної забудови.
Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, МКТ;
Волинська обласна рада:
передбачити під час формування місцевих бюджетів на
2010-2014 роки кошти для:
- виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації;
- розроблення проекту створення університетського
науково-дослідного, культурно-освітнього та
туристично-рекреаційного центру "Садиба Липинських" для участі у
конкурсі проектів за Програмою транскордонного співробітництва
"Польща - Білорусь - Україна 2007-2013 роки";
- співфінансування робіт з ремонту та реставрації та інших
робіт на об'єктах культурної спадщини.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні та міські ради.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок
коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел.
Загальна вартість робіт становить 45,6 млн. гривень, у тому
числі:
з державного бюджету - 41,1 млн. гривень, зокрема у
2011 році - 7,5 млн., 2012 - 14,6 млн., 2013 - 9 млн., 2014 -
10 млн. гривень.
Головні розпорядники:
МКТ, Мінрегіонбуд;
з місцевих бюджетів - 3,85 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 0,5 млн., 2011 - 1,35 млн., 2012 - 1,05 млн., 2013 -
0,85 млн., 2014 - 0,1 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Волинська облдержадміністрація;
з інших джерел - 0,65 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 0,15 млн., 2011 - 0,15 млн., 2012 - 0,15 млн., 2013 -
0,1 млн., 2014 - 0,1 млн. гривень.
Відповідальна за виконання:
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевого бюджету та з урахуванням
інших джерел становить 9,9 відсотка загальної суми коштів.
Обсяг та порядок фінансування спільного заходу
уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету
та встановленого порядку використання бюджетних коштів.
Очікувані результати:
створення передумов для формування туристично-рекреаційного
комплексу;
створення нових музейних осередків - музею-садиби композитора
Ігоря Стравинського та музею-садиби видатного історика та
політолога В. Липинського гарантує збільшення числа відвідувачів
музейних закладів у 3 рази за рахунок колективних відвідувань
учнівської та студентської молоді, екскурсій із сусідніх областей
та з-за кордону;
активізація господарської діяльності в історичних населених
місцях;
надходження до місцевих бюджетів коштів від
екскурсійно-туристичного збору, роботи розважальних закладів,
створення нових робочих місць у сфері обслуговування, громадського
харчування, виготовлення сувенірної продукції з національним
колоритом;
додаткові податкові надходження до бюджетів усіх рівнів та
зборів до державних фондів соціального призначення становитимуть
3 млн. гривень на рік;
розвиток творчих контактів українських та зарубіжних діячів
культури і мистецтва, відродження забутих і розвиток нових
традицій;
активізація діяльності турагентів та туроператорів, які
надають послуги з внутрішнього туризму.
Спільний захід 2. Реставрація пам'яток архітектури
національного значення
Метою спільного заходу є реставрація та реабілітація пам'яток
архітектури національного значення, розміщених уздовж трьох
основних автомагістралей області: Любомль - Ковель - Луцьк,
Любешів - Маневичі - Луцьк, Берестечко - Горохів - Луцьк і
розвиток на їх основі туристично-екскурсійної галузі області, що в
свою чергу забезпечить в подальшому належне збереження і утримання
пам'яток користувачами без залучення коштів державного бюджету.
Пріоритет запропонованого заходу пояснюється особливою
інтенсивністю туристично-екскурсійної діяльності та суспільного
життя в цілому довкола названих автомагістралей, які є напрямками
основних туристичних маршрутів області. Уздовж них розташована
переважна більшість пам'яток містобудування та архітектури
національного значення, які зберегли свою автентичність і можуть
бути доведені шляхом реставрації до рівня, що відповідає вимогам
до об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
За даним пріоритетним напрямком спільного заходу
передбачається насамперед виконати роботи з ремонту та реставрації
на особливо важливих восьми пам'ятках архітектури національного
значення, на які протягом 2007-2009 років за кошти обласного
бюджету і користувачів була виготовлена і відповідно погоджена
проектно-кошторисна документація, а саме:
будинок митрополита Миколаївського монастиря в с. Жидичин
Ківерцівського району з кошторисною вартістю виконання робіт з
ремонту та реставрації - 1,05 млн. гривень;
в'їзна арка садиби Вільгів у с-щі Голоби Ковельського району
з кошторисною вартістю виконання робіт з ремонту та реставрації -
1,15 млн. гривень;
шляхетський будинок в Луцькому замку з кошторисною вартістю
виконання робіт з ремонту та реставрації - 0,95 млн. гривень;
костел Анни в с-щі Луків Турійського району з кошторисною
вартістю виконання робіт з ремонту та реставрації (в
перерахунку) - понад 5 млн. гривень;
в'їзна арка садиби в с-щі Любешів з кошторисною вартістю
виконання робіт з ремонту та реставрації (в перерахунку) - близько
2,1 млн. гривень.
Роботи з реставрації на таких пам'ятках архітектури, як:
синагога в м. Луцьку - з орієнтовною вартістю 1,2 млн.
гривень;
палац Браницьких у м. Любомлі - з орієнтовною вартістю
2,3 млн. гривень;
Троїцький костел у м. Берестечку - з орієнтовною вартістю
2,5 млн. гривень (будуть проводитися після виготовлення за рахунок
коштів місцевих бюджетів, користувачів та інших позабюджетних
коштів, відповідної проектно-кошторисної документації).
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
передбачати під час формування проектів Державного бюджету
України на відповідні роки видатки за бюджетною програмою
"Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток
архітектури".
Відповідальне за виконання:
Мінрегіонбуд;
Волинська обласна рада:
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для:
- виготовлення та коригування проектно-кошторисної
документації;
- забезпечення співфінансування виконання робіт на об'єктах;
залучити до зазначених робіт інвесторів, забезпечити поетапне
виведення з аварійного стану окремих елементів пам'яток і зміну
користувачів, перебування яких у приміщеннях пам'яток несумісне з
їх статусом та можливістю використання в туристично-екскурсійній
галузі.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні та міські ради,
райдержадміністрації.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок
коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел.
Загальна вартість робіт становить 16,25 млн. гривень, у тому
числі:
з державного бюджету - 15 млн. гривень, зокрема у 2010 році -
1 млн., 2011 - 2 млн., 2012 - 3 млн., 2013 - 4 млн., 2014 - 5 млн.
гривень.
Головний розпорядник:
Мінрегіонбуд;
з місцевих бюджетів - 1,2 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 0,3 млн., 1012 - 0,3 млн., 2013 - 0,3 млн., 2014 -
0,3 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Волинська облдержадміністрація;
з інших джерел - 0,05 млн. гривень, у тому числі у
2014 році - 0,05 млн. гривень.
Відповідальна за виконання:
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевого бюджету та з урахуванням
інших джерел становить 7,7 відсотка загальної суми коштів.
Очікувані результати:
завершення формування туристично-рекреаційного комплексу
області з використанням пам'яток архітектурно-містобудівної
спадщини та включенням їх до міжнародних і внутрішніх туристичних
маршрутів сприятиме поліпшенню соціально-економічної ситуації в
цілому та забезпечить додаткові податкові надходження до бюджетів
всіх рівнів;
доведення пам'яток архітектури національного значення шляхом
проведення робіт з ремонту та реставрації до загальноєвропейського
і світового рівня об'єктів відповідно до міжнародних зобов'язань
України;
реставрація та реабілітація пам'яток архітектури
національного значення, пов'язана із надбанням чи зміною
користувачів, забезпечить в майбутньому їх самоокупність і належне
утримання користувачами без залучення бюджетних коштів.
IV. Створення ефективної системи охорони
навколишнього природного середовища
Спільний захід 1. Зниження рівня забруднення водних об'єктів
забруднюючими речовинами та поліпшення якості питної води
Метою спільного заходу є запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, створення безпечних умов для життєдіяльності населення
області.
З метою зниження рівня забруднення водних об'єктів
забруднюючими речовинами та поліпшення якості питної води
пропонується здійснити спільний захід з будівництва мереж та
споруд господарсько-побутової каналізації у с. Світязь Шацького
району (перша черга) протяжністю 15 кілометрів.
Проектно-кошторисна документація на будівництво мереж та споруд
каналізації у с. Світязь розроблена за кошти обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища (146 тис. гривень)
підприємством "Октан" і затверджена наказом начальника Головного
управління містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Волинської облдержадміністрації від 22 квітня 2009 р.
N 22.
Село Світязь розташоване на південному березі озера Світязь в
межах господарської зони Шацького національного природного парку.
Північна околиця села безпосередньо межує з озером.
В останні десятиріччя швидкими темпами розвивається
рекреаційна інфраструктура в районі розташування села, будуються
бази відпочинку, облаштовується приватний сектор. У літні місяці
населення села збільшується за рахунок відпочиваючих у кілька
разів.
В умовах відсутності централізованого водопостачання та
каналізування населеного пункту існує реальна загроза попадання
неочищених стічних вод у озера: Світязь, Чорне, Люцимер, Линовець,
які гідрологічно зв'язані між собою, а також у ґрунти, надра.
Створення господарсько-побутової каналізації в с. Світязь
забезпечить розв'язання важливої екологічної проблеми, покращить
умови рекреаційного розвитку території Шацького національного
природного парку, а також соціальні умови проживання місцевого
населення, забезпечить відведення очищених стічних вод за межі
басейну Шацьких озер та позитивно вплине на розвиток туризму в
регіоні.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
передбачати під час формування проекту Державного бюджету
України на 2011 та 2012 роки на виконання Закону України "Про
Загальнодержавну програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки" ( 1869-15 )
кошти для будівництва мереж та споруд господарсько-побутової
каналізації с. Світязь Шацького району.
Відповідальне за виконання:
Мінжитлокомунгосп;
Волинська обласна рада:
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для співфінансування заходу відповідно до
розробленої проектно-кошторисної документації.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
Шацька районна рада,
Шацька райдержадміністрація.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок
коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел.
Загальна вартість робіт становить 4,874 млн. гривень, у тому
числі:
з державного бюджету - 1 млн. гривень, зокрема у 2011 році -
0,5 млн., у 2012 - 0,5 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Мінжитлокомунгосп;
з місцевих бюджетів - 3,177 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 0,5 млн., 2011 - 1,3 млн., 2012 - 1,377 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Волинська облдержадміністрація;
з інших джерел - 0,697 млн. гривень, у тому у 2010 році -
0,34 млн., 2011 - 0,357 млн. гривень.
Відповідальна за виконання:
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевого бюджету та з урахуванням
інших джерел становить 79,5 відсотка загальної суми коштів.
Очікувані результати:
зниження вмісту у водних об'єктах забруднюючих речовин,
поліпшення екологічного стану довкілля, економія коштів,
необхідних для доочищення питної води;
поліпшення умов рекреаційного розвитку території Шацького
національного природного парку;
поліпшення екологічного стану Шацького поозер'я та
компонентів довкілля (надра, ґрунти, рослинний та тваринний світ);
покращення умов проживання місцевого населення;
розвиток туризму в регіоні.
Спільний захід 2. Збереження біо- та ландшафтного
різноманіття, формування екомережі та розвиток
природно-заповідного фонду області
У рамках спільного заходу передбачається здійснити:
винесення в натуру меж територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення - 0,221
млн. гривень;
розроблення і затвердження обласної схеми екомережі -
0,02 млн. гривень;
створення Ківерцівського національного природного парку
"Цуманська пуща" на площі 34467,89 гектара та забезпечення його
функціонування - 15 млн. гривень;
збереження тварин, занесених до Червоної книги України, -
волинської популяції зубрів, поліпшення середовища їх перебування,
створення належних умов для розмноження у природних умовах,
розведення та розселення - 3,485 млн. гривень.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
підготувати в установленому порядку проект Загальнодержавної
програми збереження зникаючих видів тварин, занесених до Червоної
книги України (у тому числі зубра);
передбачати під час формування проектів Державного бюджету
України на відповідні роки кошти для виконання робіт з:
- винесення в натуру меж територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
- збереження волинської популяції зубрів.
Відповідальне за виконання:
Мінприроди;
забезпечити організацію робіт з розроблення документації із
землеустрою по встановленню меж територій та об'єктів
природно-заповідного фонду в натурі (на місцевості), оформлення їх
відповідними знаками та інформаційними матеріалами, нанесення
таких меж на відповідні планово-картографічні матеріали, а також
забезпечити виготовлення та видачу документів, що посвідчують
право на надані земельні ділянки.
Відповідальний за виконання:
Держкомзем;
Волинська обласна рада:
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для фінансування заходу щодо розроблення і
затвердження обласної схеми екомережі та співфінансування інших
заходів;
забезпечити проведення необхідних робіт та передачу
приміщення у користування адміністрації національного природного
парку "Прип'ять - Стохід";
забезпечити виконання робіт із збереження волинської
популяції зубрів.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:
коштів державного бюджету, у тому числі коштів Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища;
коштів місцевих бюджетів, у тому числі обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища.
У разі зміни порядку надходження коштів до державного та
місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища обсяги
фінансування спільного заходу уточнюватимуться.
Загальна вартість робіт становить 23,726 млн. гривень, у тому
числі:
з державного бюджету - 23,295 млн. гривень, зокрема у
2010 році - 4,77 млн., 2011 - 6,375 млн., 2012 - 5,35 млн., 2013 -
3,8 млн., 2014 - 3 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Мінприроди;
з місцевих бюджетів - 0,431 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 0,1 млн., 2011 - 0,09 млн., 2012 - 0,126 млн., 2013 -
0,115 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевого бюджету становить
1,8 відсотка загальної суми коштів.
Очікувані результати:
встановлення меж 22 природно-заповідних об'єктів області на
території площею 7890,4 гектара в натурі (на місцевості),
відповідних знаків та інформаційних аншлагів, нанесення їх меж на
планово-картографічні матеріали забезпечить дотримання
відповідного режиму таких об'єктів, сприятиме профілактиці
правопорушень у сфері природоохоронного законодавства;
створення Ківерцівського національного природного парку
"Цуманська пуща" дасть змогу:
- зберегти генофонд флори і фауни, зокрема рідкісних та
зникаючих видів;
- створити індустрію рекреаційної діяльності та розширити
обсяги оздоровлення населення;
- спрямовувати кошти від рекреаційної діяльності на розвиток
інфраструктури парку та населених пунктів району;
- збільшити зайнятість населення шляхом переорієнтації
частини працездатного населення на рекреаційне обслуговування;
розвиток сільського зеленого туризму; активізацію будівництва,
розвиток невиробничої сфери; відновлення народних художніх
промислів, виробництво сувенірної продукції;
- створити систему оперативного контролю за станом
навколишнього природного середовища, запровадити жорсткі
нормативно-правові та економічні санкції за порушення
природоохоронних вимог;
збереження волинської популяції зубрів (зміцнення генетичного
потенціалу стада, створення належних умов для їх існування та
відновлення з перспективою подальшого їх розселення в мисливські
угіддя інших користувачів області та в інші регіони України).
V. Впровадження ресурсо-
та енергозберігаючих технологій
Спільний захід 1. Модернізація газових котелень із
переведенням їх на використання альтернативних видів палива
Метою спільного заходу є зменшення споживання газу за рахунок
розширення виробництва та використання місцевих видів палива
(дров, відходів деревообробки, торф'яних гранул, вугілля).
Передбачається здійснити:
1) запуск лінії гранулювання торфу і виробництва торф'яних
гранул продуктивністю 10 тис. тонн на рік на Маневицькому
торфобрикетному заводі державного підприємства "Волиньторф" -
3,5 млн. гривень.
Реалізація даного проекту спрямована на організацію
виробництва нового виду палива - торф'яних гранул - для
забезпечення переведення газоспоживаючих котелень підприємств
комунальної теплоенергетики на тверде паливо з урахуванням
встановлення в них нового механізованого котельного обладнання.
Зазначений обсяг виробництва торф'яних гранул дасть змогу
замістити 5 млн. куб. метрів природного газу на рік;
2) впровадження першої черги установки з виготовлення
водовугільного палива потужністю 5 тис. тонн на рік на базі шахти
N 1 "Нововолинська" - 10,5 млн. гривень.
Шахта N 1 "Нововолинська" підлягає ліквідації. Пілотним
проектом пропонується створити на базі цієї шахти першу чергу
установки з виробництва водовугільного палива потужністю 5 тис.
тонн. Передбачається, що в майбутньому виробництво водовугільного
палива збільшуватиметься за рахунок введення в експлуатацію нових
потужностей для забезпечення цим видом палива підприємств
комунальної теплоенергетики мм. Нововолинська і
Володимира-Волинського та закладів бюджетної сфери прилеглих
районів;
3) реконструкцію чотирьох газових котелень із переведенням їх
на використання альтернативних видів палива - 47,5 млн. гривень,
зокрема:
- по вул. Боженка, 34, у м. Луцьку з переведенням її на
використання деревних і торф'яних гранул і встановленням
газогенераторної установки - 11,2 млн. гривень;
- по вул. Луцькій, 221, м. Володимира-Волинського з
переведенням її на використання вугілля - 0,5 млн. гривень;
- по вул. Заводській, 27а, м. Ковеля з переведенням її на
використання дров, торф'яних гранул - 11 млн. гривень;
- у 15-му мікрорайоні м. Нововолинська по вул. Луцькій, 25, з
переведенням її на використання водовугільного палива та заміною
4,5 кілометра тепломереж на попередньо ізольовані труби -
24,8 млн. гривень.
Зазначена котельня є найбільшою в м. Нововолинську і споживає
понад 20 відсотків газу від загального обсягу його використання
комунальним підприємством "Нововолинськтеплокомуненерго". Є
технічна можливість поетапної реконструкції цієї котельні без
припинення теплопостачання з метою переведення на використання
водовугільного палива. Набутий досвід щодо застосування такої
технології дасть можливість прискорити здійснення аналогічної
реконструкції ще на кількох котельнях міста. Реконструкція
тепломереж дасть змогу уникнути значних втрат теплової енергії в
них, які в зазначеному районі міста становлять понад 25 відсотків.
Дані проекти передбачають виконання завдань розпорядження
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2009 р. N 256
( 256-2009-р ) "Про першочергові заходи щодо скорочення обсягів
споживання природного газу у період до 2010 року" щодо скорочення
споживання природного газу підприємствами комунальної
теплоенергетики на 25 відсотків та збільшення обсягів виробництва
нових видів палива з використанням місцевих ресурсів.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
забезпечити підтримку реалізації пілотного проекту із
створення на базі шахти N 1 "Нововолинська" установки з
виробництва водовугільного палива для потреб підприємств
комунальної теплоенергетики області;
передбачати під час формування проекту Державного бюджету
України на відповідні роки кошти для:
- підготовки проектно-кошторисної документації на
впровадження установки з виготовлення водовугільного палива на
базі шахти N 1 "Нововолинська" та забезпечення впровадження її
першої черги потужністю 5 тис. тонн.
Відповідальне за виконання:
Мінвуглепром;
- придбання та монтажу обладнання для реалізації проекту
запуску лінії гранулювання торфу і виробництва торф'яних гранул на
Маневицькому торфобрикетному заводі державного підприємства
"Волиньторф".
Відповідальне за виконання:
Мінвуглепром;
запровадити цільове спрямування щорічних трансфертів із
державного бюджету у житлово-комунальну сферу області виключно на
реалізацію проектів з реконструкції газових котелень.
Відповідальне за виконання:
Мінжитлокомунгосп;
Волинська обласна рада:
підготувати проектно-кошторисну документацію на запуск лінії
гранулювання торфу і виробництво торф'яних гранул на Маневицькому
торфобрикетному заводі державного підприємства "Волиньторф";
здійснювати координацію роботи із запуску лінії гранулювання
торфу і виробництва торф'яних гранул на Маневицькому
торфобрикетному заводі державного підприємства "Волиньторф".
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація;
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для співфінансування заходів, зокрема:
- підготовки проектно-кошторисної документації на
впровадження установки з виготовлення водовугільного палива на
базі шахти N 1 "Нововолинська".
Відповідальні за виконання:
Волинська облдержадміністрація,
Нововолинська міська рада;
- підготовки проектно-кошторисної документації на переведення
газових котелень на використання альтернативних видів палива.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада, Володимир-
Волинська, Нововолинська, Ковельська,
Луцька міські ради.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:
коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідними
програмами;
коштів місцевих бюджетів;
інших джерел.
Загальна вартість робіт становить 61,5 млн. гривень, з них:
з державного бюджету - 55 млн. гривень, зокрема у 2010 році -
3,65 млн., 2011 - 20,15 млн., 2012 - 17,3 млн., 2013 - 8 млн.,
2014 - 5,9 млн. гривень, у тому числі за головними розпорядниками
коштів:
- Мінжитлокомунгосп - 42,35 млн. гривень, зокрема у
2010 році - 3 млн., 2011 - 13,15 млн., 2012 - 12,3 млн., 2013 році
- 8 млн., 2014 - 5,9 млн. гривень;
- Мінвуглепром - 12,65 млн. гривень, зокрема у 2010 році -
0,65 млн., 2011 - 7 млн., 2012 - 5 млн. гривень;
з місцевих бюджетів - 5,55 млн. гривень, зокрема у
2010 році - 1,35 млн., 2011 - 1,6 млн., 2012 - 1,3 млн., 2013 -
0,7 млн., 2014 - 0,6 млн. гривень.
Головні розпорядники:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
Володимир-Волинська, Луцька,
Нововолинська,
Ковельська міські ради;
з інших джерел - 0,95 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 0,25 млн., 2011 - 0,2 млн., 2012 - 0,5 млн. гривень.
Відповідальна за виконання:
Волинська обласна рада.
Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та за рахунок
інших джерел становить 10,6 відсотка загальної суми коштів.
Обсяг та порядок фінансування спільного заходу
уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей
державного та місцевих бюджетів та встановленого порядку
використання бюджетних коштів.
Очікуваний результат:
зменшення на 18,4 млн. куб. метрів на рік споживання
природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики;
зниження тарифів на теплову енергію, що надаються
підприємствами комунальної теплоенергетики для потреб населення та
бюджетної сфери;
організація виробництва нових видів палива - торф'яних гранул
та водовугільного палива - для забезпечення переведення
газоспоживаючих котелень підприємств комунальної теплоенергетики
на їх використання з урахуванням встановлення в них нового
механізованого котельного обладнання та відповідної модернізації
газоспоживаючих котлів;
виробництво 10 тис. тонн торф'яних гранул на рік на
Маневицькому торфобрикетному заводі державного підприємства
"Волиньторф" дасть змогу замістити торф'яним паливом використання
5 млн. куб. метрів природного газу на рік, забезпечить стабільне
постачання цим видом палива котелень підприємств комунальної
теплоенергетики;
додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів та до державних
цільових фондів становитимуть 865 тис. гривень на рік, економія
коштів за рахунок зменшення споживання газу становитиме 25,5 млн.
гривень на рік.
Спільний захід 2. Здійснення заходів з енергозбереження на
об'єктах бюджетної сфери
Метою спільного заходу є зменшення енергоспоживання в
закладах бюджетної сфери шляхом підвищення їх енергоефективності
та переведення на відновлювані та нетрадиційні джерела енергії.
Бюджетними організаціями області щороку споживається
безпосередньо близько 25 млн. куб. метрів газу, 113 тис. Гкал
теплоенергії, 80 млн. кВт·г електроенергії, 30 тис. тонн вугілля,
20 тис. тонн торфобрикетів. В цілому за 2009 рік на оплату тепла,
газу, електроенергії і твердого палива витрачено понад 152 млн.
гривень.
Пріоритетність виконання спільного заходу обумовлена
необхідністю подолання неефективного енергоспоживання на об'єктах
бюджетної сфери, що призводить до надмірного використання
енергоносіїв та зростання видатків державного бюджету на утримання
закладів бюджетної сфери, виникнення заборгованості за використані
енергоносії.
У рамках спільного заходу передбачається здійснення заходів з
енергозбереження на об'єктах бюджетної сфери, що мають пріоритетне
значення для регіону. Серед них 20 закладів професійно-технічної
освіти, що перебувають у державній власності.
Крім зазначеного передбачено здійснення заходів з
енергозбереження на умовах співфінансування на 43 об'єктах
бюджетної сфери комунальної власності (заклади охорони здоров'я та
освіти).
Передбачається здійснити утеплення стін приміщень, заміну
вікон і дверей на металопластикові енергозберігаючі конструкції,
провести реконструкцію внутрішньої системи теплопостачання та
зовнішніх тепломереж, реконструкцію котелень з урахуванням їх
переведення на використання альтернативних видів палива та
електроопалення.
Зазначені об'єкти включені до Комплексної програми
енергозбереження області на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням
Волинської обласної ради від 6 березня 2007 р. N 9/4.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
передбачати під час формування проектів Державного бюджету
України на відповідні роки субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам для виконання спільних заходів, зокрема:
- здійснення заходів з енергозбереження на 20 об'єктах
бюджетної сфери державної власності, у тому числі для розроблення
проектно-кошторисної документації; проведення енергоаудиту;
модернізації системи опалення та вентиляції, здійснення заходів із
скорочення енергоспоживання; реконструкції котелень.
Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, МОН,
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація;
- співфінансування заходів з енергозбереження на об'єктах
бюджетної сфери комунальної власності.
Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд,
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація;
Волинська обласна рада:
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для співфінансування заходів у рамках
Комплексної програми енергозбереження області на 2007-2015 роки;
забезпечити здійснення заходів з енергозбереження на об'єктах
бюджетної сфери.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради, райдержадміністрації,
міськвиконкоми.
Порядок та умови фінансування
Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:
коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідними
програмами;
коштів місцевих бюджетів;
інших джерел.
Загальна вартість робіт становить 227,618 млн. гривень, з
них:
з державного бюджету - 156,375 млн. гривень, зокрема у
2010 році - 1,638 млн., 2011 - 26,863 млн., 2012 - 43,365 млн.,
2013 - 41,846 млн., 2014 - 42,663 млн. гривень;
з місцевих бюджетів - 48,262 млн. гривень, зокрема у
2010 році - 12,362 млн., 2011 - 5,578 млн., 2012 - 9,27 млн.,
2013 - 9,828 млн., 2014 - 11,224 млн. гривень.
Головні розпорядники:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради, райдержадміністрації,
міськвиконкоми;
з інших джерел - 22,981 млн. гривень, у тому числі у
2012 році - 1,093 млн., 2013 - 10,017 млн., 2014 - 11,871 млн.
гривень.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та за рахунок
інших джерел становить 31,3 відсотка загальної суми коштів.
Очікуваний результат:
зменшення щорічного споживання природного газу бюджетною
сферою на 11,3 млн. куб. метрів (з урахуванням теплової енергії,
що виробляється з природного газу), або на 25 відсотків порівняно
з обсягом споживання у 2008 році;
скорочення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок
запланованих заходів на 39,8 млн. гривень. Строк окупності
здійснених заходів становитиме п'ять з половиною років.
VI. Розвиток високотехнологічного
агропромислового виробництва
Спільний захід 1. Ліквідація екологічних небезпек, пов'язаних
з непридатними отрутохімікатами
Мета спільного заходу - створення екологічно чистої
сільськогосподарської продукції на основі підвищення рівня
екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва,
раціонального використання земельних ресурсів.
Враховуючи важливу роль річок Західний Буг та Прип'ять в
екосистемах і народному господарстві, особлива увага приділяється
територіям, які є основою формування якості їх вод. На території
області в басейні водозбору річок Західний Буг і Прип'ять
розташовуються п'ять централізованих складів заборонених та
непридатних хімічних засобів захисту рослин, в яких міститься
71,3 тонни непридатних отрутохімікатів. Отрутохімікати є джерелом
забруднення території водозбору і відповідно вод річок Західний
Буг і Прип'ять. З метою недопущення виникнення екологічної
катастрофи в транскордонному регіоні заходом передбачається заміна
тари непридатних отрутохімікатів, перевезення та їх утилізація.
Завдяки цьому будуть повністю ліквідовані наявні в області
непридатні хімічні засоби захисту рослин, що не призведе до
виникнення надзвичайної екологічної ситуації в транскордонному
регіоні, зменшиться існуючий рівень забруднення вод залишками
пестицидів, важких металів та нітратів. Передбачається проведення
дослідження ґрунту, води та рослин навколо складів
отрутохімікатів.
Також планується проведення інвентаризації складів
отрутохімікатів в сільській місцевості, яких нараховується близько
300 одиниць. Буде проведено моніторинг забруднення ґрунту та води
навколо складів отрутохімікатів. За результатами інвентаризації
складських приміщень передбачається розроблення
проектно-кошторисної документації на утилізацію залишків приміщень
складів непридатних отрутохімікатів, зокрема подрібнення
будівельних матеріалів, навантаження на транспортні засоби,
транспортування до узгоджених з громадськістю полігонів для їх
зберігання.
За 2006-2009 роки з 300 місць безсистемного зберігання
непридатних отрутохімікатів забезпечено централізоване їх
зберігання в 12 складах та утилізацію 603,2 тонни, в тому числі за
кошти Європейського Союзу утилізовано на суму 3956 тис. гривень і
за кошти обласного та районних бюджетів на суму 4479 тис. гривень.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
передбачати під час формування проектів Державного бюджету
України на відповідні роки кошти для утилізації пестицидів;
інвентаризації, обстеження і демонтажу складів; виймання та
рекультивації ґрунтів.
Відповідальні за виконання:
Мінприроди,
Мінагрополітики;
Волинська обласна рада:
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для співфінансування завдання, зокрема
збору, заміни тари, утилізації пестицидів; проведення екологічної
експертизи небезпечності складів; виготовлення
проектно-кошторисної документації на утилізацію забруднених
складів отрутохімікатів; навантаження та транспортування;
проведення фіторемедіації навколо складів.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради,
райдержадміністрації.
Порядок та умови фінансування
Фінансування даного заходу буде здійснюватися з Державного та
обласного фондів охорони навколишнього природного середовища.
Загальна вартість робіт становить 9,5 млн. гривень, у тому
числі:
з державного бюджету (кошти Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища) - 6 млн. гривень, зокрема у
2010 році - 1 млн., 2011 - 1,1 млн., 2012 - 1,2 млн., 2013 -
1,3 млн., 2014 році - 1,4 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Мінприроди;
з місцевих бюджетів, у тому числі обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища - 3,5 млн. гривень., зокрема у
2010 році - 0,5 млн., 2011 - 0,6 млн., 2012 - 0,7 млн., 2013 -
0,8 млн., 2014 році - 0,9 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради,
райдержадміністрації.
Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить
36,8 відсотка загальної суми коштів.
Очікуваний результат:
вперше серед регіонів країни буде завершено утилізацію
заборонених та непридатних хімічних засобів захисту рослин в
кількості 71,3 тонни;
проведення інвентаризації 300 складів отрутохімікатів в
сільській місцевості транскордонного регіону, моніторингу
забруднення залишками пестицидів ґрунту та води;
утилізація складських приміщень на узгоджених з громадськістю
полігонах;
ліквідація загрози виникнення надзвичайної ситуації в
транскордонному регіоні;
зменшення рівнів забруднення ґрунту та води залишками
пестицидів, важкими металами та нітратами;
покращення екологічної ситуації в транскордонному регіоні.
Спільний захід 2. Розвиток екологічно безпечного виробництва
Метою спільного заходу є створення умов для вітчизняних
виробників для входження на світовий ринок органічної продукції
рослинництва і тваринництва, продуктів харчування, вироблених за
біологічними технологіями без використання засобів хімізації.
Екологічне виробництво передбачає вирощування
сільськогосподарської продукції без використання хімічних речовин
або їх обмеження. В Україні, на відміну від країн Європейського
Союзу, такі технології практично не розвиваються. Для впровадження
екологічного виробництва в області передбачається:
1) завершити реконструкцію та капітальний ремонт приміщення
регіональної біолабораторії та забезпечити виробництво зернового
вологого бактороденциду, мікробіопрепаратів фунгіцидної дії,
трихограми, інших ентомофагів. Передбачається облаштування
лабораторій для проведення фітосанітарного контролю рослин,
насіннєвого матеріалу, контролю якості пестицидів, продукції.
Загальна вартість робіт становить 13,2 млн. гривень;
2) створити регіональний сертифікаційний центр.
Виробництво екологічної продукції відповідно до міжнародних
норм підлягає обов'язковій сертифікації. Тому є необхідність
створення регіонального сертифікаційного центру, який забезпечить
сертифікацію виробленої екологічно якісної продукції, що сприятиме
її реалізації на внутрішньому та міжнародному ринках, нарощуванню
експортних можливостей області.
Досвід області щодо створення сертифікаційного центру можна
поширити у інших регіонах, що дасть можливість забезпечити
належний контроль за вирощуванням екологічно чистої продукції та
нарощувати експортні можливості екологічно якісної продукції на
європейські та світові ринки. Відповідно до вимог Європейського
Союзу (Регламент Ради (ЄЕС) N 2092/91 від 24 червня 1991 р. про
біологічний спосіб виробництва сільськогосподарської продукції і
його позначення на сільськогосподарській продукції і продуктах
харчування) експорт екологічної сільськогосподарської продукції
може здійснюватися лише за умови створення правових та
організаційних структур (центрів сертифікації), які будуть
провадити свою діяльність відповідно до вимог IFOAM - Міжнародної
федерації органічного землеробства. Загальна вартість робіт із
створення центру становить 1,1 млн. гривень;
3) створити умови для впровадження екологічно безпечного
виробництва.
Відповідно до Програми транскордонного співробітництва
"Польща - Білорусь - Україна 2007-2013 роки" в області розроблений
і поданий на конкурс проект "Еко-шанс. Розвиток екологічного
виробництва в транскордонному регіоні". Проектом передбачено
проведення агроекологічного моніторингу території, створення умов
для впровадження технологій екологічно безпечного виробництва,
проведення експериментальних досліджень по вивченню ефективності
застосування біологічних засобів захисту рослин в місцевих умовах,
підготовка нормативно-методичних документів і підготовка
спеціалістів для організації сертифікаційного центру.
Загальна вартість проекту, що поданий на здобуття гранту, -
1,5 млн. євро за умови обов'язкового 10-відсоткового
співфінансування з місцевих бюджетів;
4) вапнування кислих ґрунтів.
В останньому десятиріччі різко зменшилося виробництво і
внесення органічних і мінеральних добрив. Вміст доступного
рослинам калію в поліських районах не перевищує 86 мг/кг ґрунту.
Повністю припинене вапнування кислих ґрунтів, яких в області
нараховується 190 тис. гектарів, з яких негайного вапнування
потребує половина. Прогнозується, що за відсутності дієвих заходів
з підвищення родючості ґрунтів врожайність зернових культур в
середньому у поліських районах не перевищуватиме 9 ц/га.
Аналогічна ситуація із родючістю ґрунтів у сусідніх областях.
В області розташовуються дев'ять кар'єрів, на яких можна
добувати вапнякові матеріали та використовувати їх для проведення
вапнування кислих ґрунтів. Загальні запаси вапнякових матеріалів в
області становлять 12,5 млн. тонн.
На даний час Головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрації розробляються проекти "Нейтралізація кислих
ґрунтів в транскордонному регіоні" та "Використання торфу на
добриво в транскордонному регіоні" за Програмою транскордонного
співробітництва "Польща - Білорусь - Україна 2007-2013 роки". Сума
гранту Європейського Союзу за кожним проектом становить 1500 тис.
євро.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
під час формування проектів Державного бюджету України на
відповідні роки:
- передбачати в рамках виконання Державної цільової програми
розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р.
N 1158 ( 1158-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 73,
ст. 2715), та галузевої Програми "Комплексна біологізація захисту
рослин 2008-2012", затвердженої спільним наказом Міністерства
аграрної політики та Української академії аграрних наук від
27 травня 2008 р. N 334/46 ( v0334555-08 ), кошти для фінансування
робіт із створення регіональної біолабораторії та сертифікаційного
центру.
Відповідальне за виконання:
Мінагрополітики;
- розробити та впровадити механізм співфінансування проектів
прикордонного співробітництва в рамках Програми транскордонного
співробітництва "Польща - Білорусь - Україна 2007-2013 роки" для
забезпечення співфінансування проектів зазначеної Програми,
відібраних в установленому порядку, у розмірі до 10 відсотків суми
проекту.
Відповідальні за виконання:
Мінекономіки,
Мінрегіонбуд, Мінфін;
Волинська обласна рада:
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для співфінансування у розмірі 10 відсотків
вартості проектів Програми транскордонного співробітництва
"Польща - Білорусь - Україна 2007-2013 роки":
- Еко-шанс. Розвиток екологічного виробництва в
транскордонному регіоні;
- Нейтралізація кислих ґрунтів в транскордонному регіоні;
- Використання торфу на добриво в транскордонному регіоні.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради,
райдержадміністрації;
забезпечити координацію робіт та ефективне використання
коштів Європейського Союзу в рамках реалізації проектів Програми
транскордонного співробітництва "Польща - Білорусь - Україна
2007-2013 роки".
Порядок та умови фінансування
Загальна сума робіт становить 66,5 млн. гривень, у тому
числі:
з державного бюджету - 14,3 млн. гривень, зокрема у
2010 році - 3 млн., 2011 - 6,9 млн., 2012 році - 4,4 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Мінагрополітики;
з місцевих бюджетів - 3,6 млн. гривень, зокрема в 2010 році -
0,3 млн., 2011 - 1,5 млн., 2012 - 1,8 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради,
райдержадміністрації;
з інших джерел - 48,6 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 2 млн., 2011 - 23,3 млн., 2012 - 23,3 млн. гривень.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та з урахуванням
залучених коштів становить 78,5 відсотка загальної суми коштів.
Очікуваний результат:
доведення обсягів використання біологічних засобів захисту
рослин на площі 195,5 тис. гектарів;
зменшення хімічного навантаження на сільгоспугіддя і
навколишнє природне середовище, щорічна економія витрат на
придбання пестицидів в межах 4-6 млн. гривень;
підвищення рівня екологічної і економічної безпеки регіону;
стабільне і достатнє постачання засобів біологізації
рослинництва аграрному сектору економіки північно-західного
регіону України;
нарощення обсягу виробництва екологічно якісної
сільськогосподарської продукції;
відтворення родючості ґрунтів шляхом використання місцевих
сировинних ресурсів.
Спільний захід 3. Забезпечення виконання екологічних вимог та
дотримання принципів багатофункціонального розвитку існуючих
систем водної меліорації.
Мета завдання - недопущення загрози підтоплення
сільськогосподарських угідь, територій прилеглих населених пунктів
та підвищення ефективності використання осушених земель.
Область розташована на території з близьким природним
заляганням ґрунтових вод, має розвинену річкову мережу протяжністю
3,4 тис. кілометрів.
Надмірна кількість опадів в останні роки на території області
в умовах неефективної роботи внутрішньогосподарських меліоративних
каналів стала причиною виникнення надзвичайних ситуацій природного
характеру, наслідком яких є підтоплення сільськогосподарських
угідь товаровиробників та особистих селянських господарств. На
відшкодування завданих збитків спрямовувалися кошти з резервного
фонду бюджетів різних рівнів залежно від рівня надзвичайної
ситуації. Лише у 2009 році відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 793 ( 793-2009-р ) "Про
виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації
наслідків стихійного лиха, що сталося у Ратнівському,
Старовижівському та Турійському районах Волинської області",
виділено для проведення невідкладних заходів з ліквідації
наслідків стихійного лиха 9 млн. гривень з резервного фонду
обласного бюджету. У зоні постійного підтоплення перебувають вісім
районів із 16, зокрема: Шацький, Любешівський, Камінь-Каширський,
Маневицький, Любомльський, Ратнівський, Старовижівський,
Турійський.
Негативні наслідки повеней і паводків в поліських районах
області завдають значних збитків економіці області, що сягають
щороку до 70 млн. гривень.
З метою захисту від шкідливої дії вод населених пунктів,
господарських об'єктів, цінних сільськогосподарських угідь
побудовано комплекс захисних споруд, до складу якого входять
253 кілометри дамб, 45 насосних станцій (110 насосних агрегатів),
13 тис. кілометрів внутрішньогосподарських меліоративних каналів,
які розміщені на 346 тис. гектарів осушених земель. Осушені землі
в області становлять 33 відсотки загальної кількості
сільськогосподарських угідь, вони постійно підтоплюються, що не
дає можливості своєчасно виконувати сільськогосподарські роботи,
ефективність використання осушених земель в області залишається
низькою, близько 80 тис. гектарів осушених земель не
використовуються взагалі.
Неефективне використання внутрішньогосподарської
меліоративної мережі було спричинено невизначеністю протягом
вісімнадцяти років форми її власності. На даний час система
передана у спільну власність територіальних громад області, тобто
районним та сільським радам, які передали її в оперативне
управління районним управлінням водного господарства.
Вирішення питань підтоплення територій передбачається
здійснювати в рамках Комплексної програми захисту сільських
населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії
вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 901
( 901-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27,
ст. 1942).
На сьогодні Поліською дослідною станцією Національного
наукового центру "Інститут грунтознавства і агрохімії імені
О. Н. Соколовського" підготовлено міжнародний проект "Відновлення
інфраструктури меліоративної мережі в басейні річки Західний Буг"
в рамках Програми транскордонного співробітництва "Польща -
Білорусь - Україна 2007-2013 роки". Сума гранту Європейського
Союзу за даним проектом становить 1500 тис. євро.
Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:
Кабінет Міністрів України:
вирішити питання щодо забезпечення фінансування Комплексної
програми захисту сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до
2010 та прогноз до 2020 року.
Відповідальні за виконання:
Держводгосп,
Мінагрополітики;
передбачати під час формування проектів Державного бюджету
України на відповідні роки кошти:
у рамках бюджетної програми "Експлуатація загальнодержавних і
міжгосподарських державних меліоративних систем" для належного
утримання загальнодержавних і міжгосподарських державних
меліоративних систем;
у рамках бюджетної програми "Захист від шкідливої дії вод
сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь" для
здійснення природоохоронних заходів з будівництва захисних дамб,
берегоукріплення річок, розчищення русел річок, будівництва
гідротехнічних споруд.
Відповідальний за виконання:
Держводгосп;
Волинська обласна рада:
передбачати під час формування місцевих бюджетів на
відповідні роки кошти для співфінансування спільного заходу,
зокрема:
у рамках Програми відновлення та догляду за
внутрішньогосподарською меліоративною мережею, переданою у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ і міст, районів
Волинської області на 2008-2010 роки, затвердженої рішенням
Волинської обласної ради від 18 грудня 2007 р. N 16/4;
у розмірі 10 відсотків вартості міжнародного проекту
"Відновлення інфраструктури меліоративної мережі в басейні річки
Західний Буг" за Програмою транскордонного співробітництва
"Польща - Білорусь - Україна 2007-2013 роки".
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради та райдержадміністрації.
Порядок та умови фінансування
Загальна сума робіт становить 32,4 млн. гривень, у тому
числі:
з державного бюджету - 14 млн. гривень, зокрема у 2010 році -
2,4 млн., 2011 - 2,9 млн., 2012 - 2,9 млн., 2013 - 2,9 млн.,
2014 році - 2,9 млн. гривень.
Головний розпорядник:
Держводгосп;
з місцевих бюджетів - 2,2 млн. гривень, зокрема у 2010 році -
0,9 млн., 2011 - 1 млн., 2012 - 0,1 млн., 2013 - 0,1 млн.,
2014 році - 0,1 млн. гривень.
Головні розпорядники:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація,
районні ради,
райдержадміністрації;
з інших джерел - 16,2 млн. гривень, у тому числі у
2010 році - 8,1 млн., 2011 - 8,1 млн. гривень.
Відповідальні за виконання:
Волинська обласна рада,
Волинська облдержадміністрація.
Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та з урахуванням
залучених коштів становить 56,8 відсотка загальної суми коштів.
Очікуваний результат:
недопущення загрози підтоплення сільськогосподарських угідь,
територій прилеглих населених пунктів та підвищення ефективності
використання осушених земель;
економія використання бюджетних коштів на відновлення
меліоративних систем в межах 1 млн. гривень на рік;
збільшення площі вирощування основних сільськогосподарських
культур на 10 відсотків та на 15-20 відсотків - врожайності
основних культур, зростання валової доданої вартості у сільському
господарстві області на суму 20,4 млн. гривень на рік;
створення належного естетичного вигляду природних
територіальних комплексів, що зумовить розвиток міжнародного
туризму, рекреації, підвищення на 25-30 відсотків інвестиційної і
туристичної привабливості регіону, забезпечить додаткові
надходження до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних фондів
соціального призначення на суму 14,2 млн. гривень;
удосконалення системи запобігання, моніторингу та управління
водними ресурсами;
зниження негативного впливу на стан здоров'я населення.

Додаток 3
до Угоди
ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ
(за пріоритетними напрямами, обсягом,
строками та джерелами)



Додаток 4
до Угоди
ФІНАНСУВАННЯ
спільних заходів за джерелами фінансування

(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------- | Джерела |Орієнтовний | У тому числі за роками* | | фінансування | обсяг |----------------------------------| |спільних заходів |фінансування| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Державний | 1179968 |46498 |85893 |113048|440196|494333| |бюджет - разом | | | | | | | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |у тому числі за | | | | | | | |головними | | | | | | | |розпорядниками | | | | | | | |коштів: | | | | | | | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Мінтрансзв'язку | 22340 |22340 | | | | | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Мінагрополітики | 14300 | 3000 | 6900 | 4400 | | | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Укравтодор | 823280 | 6700 | 9630 |18500 |367200|421250| |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Мінприроди | 29295 | 5770 | 7475 | 6550 | 5100 | 4400 | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Мінжитлокомунгосп| 43350 | 3000 |13650 |12800 | 8000 | 5900 | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Мінвуглепром | 12650 | 650 | 7000 | 5000 | | | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Мінрегіонбуд | 16128 | 1000 | 2225 | 3333 | 4300 | 5270 | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |МКТ | 41100 | | 7500 |14600 | 9000 |10000 | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Держводгосп | 14000 | 2400 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Волинська обласна| 163525 | 1638 |28613 |44965 |43696 |44613 | |рада | | | | | | | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Місцеві бюджети | 296710 |55472 |55793 |60660 |59576 |65209 | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Інші джерела | 465128 |28590 |73377 |145043|160117|58001 | |-----------------+------------+------+------+------+------+------| |Усього | 1941806 |130560|215063|318751|659889|617543| -------------------------------------------------------------------
_______________
* Щорічний обсяг фінансування визначається з урахуванням
реальних можливостей відповідного бюджету.

Додаток 5
до Угоди
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
стану виконання Угоди

I. Моніторинг стану фінансування спільних заходів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Орієнтовний обсяг фінансування, | Фактичний обсяг фінансування, | Стан виконання, відсотків | | заходу | тис. гривень | тис. гривень | | | | | | | | |--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------| | |усього | з дер- | з | з |усього| з | з | з |усього| з | з | з | | | |жавного |місцевих|інших | |державного|місцевих|інших | |державного|місцевих| інших | | | |бюджету |бюджетів|джерел| | бюджету |бюджетів|джерел| | бюджету |бюджетів|джерел | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Розбудова транспортної інфраструктури | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 1. Відновлення авіаційного сполучення в області шляхом розбудови Луцького аеропорту | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Відновлення авіаційного |400000 | 22340 | 2660 |375000| | | | | | | | | |сполучення в області | | | | | | | | | | | | | |шляхом розбудови | | | | | | | | | | | | | |Луцького аеропорту | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 2. Будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг загального користування | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Реконструкція та |312000 | 312000 | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | |державного значення, у | | | | | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |1) реконструкція та |186000 | 186000 | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Р-14 Луцьк - Ківерці - | | | | | | | | | | | | | |Маневичі - Любешів - | | | | | | | | | | | | | |Дольськ, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |реконструкція |104000 | 104000 | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |капітальний ремонт | 82000 | 82000 | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |2) капітальний ремонт |126000 | 126000 | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Р-15 Ковель - Володимир-| | | | | | | | | | | | | |Волинський - | | | | | | | | | | | | | |Червоноград - Жовква | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |2. Реконструкція та |511280 | 511280 | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | |місцевого значення, у | | | | | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |1) реконструкція та |132550 | 132550 | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-03-02 Піща - Шацьк - | | | | | | | | | | | | | |Любомль - Володимир- | | | | | | | | | | | | | |Волинський - Павлівка - | | | | | | | | | | | | | |Горохів - Берестечко - | | | | | | | | | | | | | |Козин - до автомобільної| | | | | | | | | | | | | |дороги М-06, у тому | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |реконструкція | 50000 | 50000 | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |капітальний ремонт | 82550 | 82550 | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |2) капітальний ремонт | 14000 | 14000 | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-18-06 Рівне - Млинів -| | | | | | | | | | | | | |Берестечко - Буськ - | | | | | | | | | | | | | |Перемишляни | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |3) капітальний ремонт | 86500 | 86500 | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-03-08 Любомль - | | | | | | | | | | | | | |Дубечне - Здомишель - | | | | | | | | | | | | | |Ратне - Камінь- | | | | | | | | | | | | | |Каширський - Любешів - | | | | | | | | | | | | | |до автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Р-14 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |4) капітальний ремонт | 77400 | 77400 | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-03-11 від | | | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Р-14 Седлище - Камінь- | | | | | | | | | | | | | |Каширський - Ковель - до| | | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |М-19 - Колодяжне - | | | | | | | | | | | | | |Локачі - Горохів - до | | | | | | | | | | | | | |автомобільної | | | | | | | | | | | | | |дороги Н-17 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |5) капітальний ремонт та| 92830 | 92830 | | | | | | | | | | | |реконструкція авто- | | | | | | | | | | | | | |мобільної дороги Т-03-04| | | | | | | | | | | | | |від автомобільної | | | | | | | | | | | | | |дороги М-19 - Доманове -| | | | | | | | | | | | | |Самари - Залухів - Мала | | | | | | | | | | | | | |Глуша до автомобільної | | | | | | | | | | | | | |дороги Т-03-08 - Невір -| | | | | | | | | | | | | |Ветли до автомобільної | | | | | | | | | | | | | |дороги Р-14, у тому | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |капітальний ремонт | 48000 | 48000 | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |спорудження мостового | 44830 | 44830 | | | | | | | | | | | |переходу у с. Щитинь з | | | | | | | | | | | | | |підходами до нього | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |6) капітальний ремонт | 23000 | 23000 | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-03-06 від | | | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |М-07 - Старовойтове - | | | | | | | | | | | | | |Забужжя - Грабове - | | | | | | | | | | | | | |Шацьк - Вілиця - | | | | | | | | | | | | | |Прип'ять - Любохини до | | | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-03-08 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |7) капітальний ремонт | 30000 | 30000 | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-03-09 від | | | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-03-08 Дубечне - Стара | | | | | | | | | | | | | |Вижівка - до | | | | | | | | | | | | | |автомобільної | | | | | | | | | | | | | |дороги М-07 - Турійськ -| | | | | | | | | | | | | |Рожище - Ківерці - | | | | | | | | | | | | | |Піддубці - до | | | | | | | | | | | | | |автомобільної | | | | | | | | | | | | | |дороги Н-22 | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |8) капітальний ремонт | 55000 | 55000 | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Т-03-10 Велика Осниця - | | | | | | | | | | | | | |Красноволя - Колки до | | | | | | | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | | |Р-14 - Копилля - | | | | | | | | | | | | | |Рожище - Торчин - | | | | | | | | | | | | | |Шклинь - Сенкевичівка - | | | | | | | | | | | | | |Липа - Берестечко | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |3. Будівництво, |215000 | | 215000 | | | | | | | | | | |реконструкція та ремонт | | | | | | | | | | | | | |доріг комунальної | | | | | | | | | | | | | |власності, прилеглих до | | | | | | | | | | | | | |доріг державного і | | | | | | | | | | | | | |місцевого значення | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом |1038280| 823280 | 215000 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом за напрямом |1438280| 845620 | 217660 |375000| | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Розвиток транскордонного співробітництва, прикордонної інфраструктури | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 1. Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску через українсько-білоруський державний кордон | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Будівництво та | | | | | | | | | | | | | |облаштування місцевих | | | | | | | | | | | | | |пунктів пропуску: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Гута | 3500 | 1750 | 1750 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Хрипськ | 3200 | 1600 | 1600 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Тур | 3700 | 1850 | 1850 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Ветли | 3900 | 1950 | 1950 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом | 14300 | 7150 | 7150 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 2. Розроблення проектів схем планування територій прикордонних районів з Республікою Польща | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Розроблення проектів | | | | | | | | | | | | | |схем планування: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Володимир-Волинського | 333 | 300 | 33 | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Іваничівського району | 370 | 333 | 37 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Любомльського району | 305 | 270 | 35 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Шацького району | 250 | 225 | 25 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом | 1258 | 1128 | 130 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом за напрямом | 15558 | 8278 | 7280 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 1. Формування туристичного продукту "Золота діадема Волині" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Створення музею- | 3600 | 3000 | 450 | 150 | | | | | | | | | |садиби Ігоря | | | | | | | | | | | | | |Стравинського шляхом | | | | | | | | | | | | | |реставрації і повернення| | | | | | | | | | | | | |до автентичного стану | | | | | | | | | | | | | |пам'ятки історії | | | | | | | | | | | | | |національного значення -| | | | | | | | | | | | | |будинку, де жив і | | | | | | | | | | | | | |працював композитор, в | | | | | | | | | | | | | |м. Устилузі | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |2. Створення музею- | 4600 | 4100 | 500 | | | | | | | | | | |садиби видатного | | | | | | | | | | | | | |історика і політолога, | | | | | | | | | | | | | |діяча УНР В'ячеслава | | | | | | | | | | | | | |Липинського шляхом | | | | | | | | | | | | | |реставрації пам'ятки | | | | | | | | | | | | | |історії національного | | | | | | | | | | | | | |значення - садиби родини| | | | | | | | | | | | | |Липинських у с. Затурці | | | | | | | | | | | | | |Локачинського району | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |3. Проведення робіт з | 4800 | 4000 | 700 | 100 | | | | | | | | | |ремонту і реставрації на| | | | | | | | | | | | | |церкві Різдва Пресвятої | | | | | | | | | | | | | |Богородиці Загорівського| | | | | | | | | | | | | |монастиря у с. Новий | | | | | | | | | | | | | |Загорів Локачинського | | | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |4. Проведення робіт з | 10750 | 10000 | 500 | 250 | | | | | | | | | |ремонту і реставрації на| | | | | | | | | | | | | |об'єктах державного | | | | | | | | | | | | | |історико-культурного | | | | | | | | | | | | | |заповідника "Стародавній| | | | | | | | | | | | | |Володимир" | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |5. Паспортизація, | 10900 | 10000 | 800 | 100 | | | | | | | | | |реставрація, ремонт, | | | | | | | | | | | | | |музеєфікація, | | | | | | | | | | | | | |благоустрій у межах | | | | | | | | | | | | | |охоронних зон пам'яток | | | | | | | | | | | | | |державного історико- | | | | | | | | | | | | | |культурного заповідника | | | | | | | | | | | | | |у м. Луцьку | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |6. Паспортизація та | 10950 | 10000 | 900 | 50 | | | | | | | | | |поетапне виведення з | | | | | | | | | | | | | |аварійного стану | | | | | | | | | | | | | |протягом 2011-2014 років| | | | | | | | | | | | | |пам'ятки національного | | | | | | | | | | | | | |значення XVI сторіччя | | | | | | | | | | | | | |замково-палацового | | | | | | | | | | | | | |комплексу Радзивилів в | | | | | | | | | | | | | |смт Олика | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом | 45600 | 41100 | 3850 | 650 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 2. Реставрація пам'яток архітектури національного значення | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Здійснення реставрації | 16250 | 15000 | 1200 | 50 | | | | | | | | | |пам'яток архітектури | | | | | | | | | | | | | |національного значення | | | | | | | | | | | | | |за бюджетною програмою | | | | | | | | | | | | | |"Паспортизація, | | | | | | | | | | | | | |інвентаризація та | | | | | | | | | | | | | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | | | |архітектури" | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом за | 61850 | 56100 | 5050 | 700 | | | | | | | | | |напрямом | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 1. Зниження рівня забруднення водних об'єктів забруднюючими речовинами та поліпшення якості питної води | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Будівництво мереж та | 4874 | 1000 | 3177 | 697 | | | | | | | | | |споруд господарсько- | | | | | | | | | | | | | |побутової каналізації у | | | | | | | | | | | | | |с. Світязь Шацького | | | | | | | | | | | | | |району (перша черга) | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 2. Збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Винесення в натуру | 221 | 195 | 26 | | | | | | | | | | |меж територій та | | | | | | | | | | | | | |об'єктів природно- | | | | | | | | | | | | | |заповідного фонду | | | | | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | | | |значення | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |2. Розроблення і | 20 | | 20 | | | | | | | | | | |затвердження обласної | | | | | | | | | | | | | |схеми екомережі | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |3. Створення | 15000 | 15000 | | | | | | | | | | | |Ківерцівського | | | | | | | | | | | | | |національного природного| | | | | | | | | | | | | |парку | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |4. Створення належних | 3485 | 3100 | 385 | | | | | | | | | | |умов та збереження | | | | | | | | | | | | | |тварин, занесених до | | | | | | | | | | | | | |Червоної книги | | | | | | | | | | | | | |України, - волинської | | | | | | | | | | | | | |популяції зубрів | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |5. Забезпечення | 5000 | 5000 | | | | | | | | | | | |приміщенням | | | | | | | | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | | | | | | |національного природного| | | | | | | | | | | | | |парку "Прип'ять-Стохід" | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом | 23726 | 23295 | 431 | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом за напрямом | 28600 | 24295 | 3608 | 697 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | V. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 1. Модернізація газових котелень із переведенням їх на альтернативні види палива | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Запуск лінії | 3500 | 3150 | | 350 | | | | | | | | | |гранулювання торфу і | | | | | | | | | | | | | |виробництва торф'яних | | | | | | | | | | | | | |гранул продуктивністю | | | | | | | | | | | | | |10 тис. тонн у рік на | | | | | | | | | | | | | |Маневицькому | | | | | | | | | | | | | |торфобрикетному заводі | | | | | | | | | | | | | |державного підприємства | | | | | | | | | | | | | |"Волиньторф" | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |2. Впровадження першої | 10500 | 9500 | 1000 | | | | | | | | | | |черги установки з | | | | | | | | | | | | | |виготовлення | | | | | | | | | | | | | |водовугільного палива | | | | | | | | | | | | | |потужністю 5 тис. тонн в| | | | | | | | | | | | | |рік на базі шахти N 1 | | | | | | | | | | | | | |"Нововолинська" | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |3. Реконструкція газових| | | | | | | | | | | | | |котелень: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |по вул. Боженка, 34, у | 11200 | 9700 | 1000 | 500 | | | | | | | | | |м. Луцьку з переведенням| | | | | | | | | | | | | |її на використання | | | | | | | | | | | | | |деревних та торф'яних | | | | | | | | | | | | | |гранул і встановленням | | | | | | | | | | | | | |газогенераторної | | | | | | | | | | | | | |установки | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |по вул. Луцькій, 221, у | 500 | 450 | 50 | | | | | | | | | | |м. Володимир-Волинському| | | | | | | | | | | | | |з переведенням її на | | | | | | | | | | | | | |використання вугілля | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |по вул. Заводській, 27а,| 11000 | 9900 | 1000 | 100 | | | | | | | | | |у м. Ковелі з | | | | | | | | | | | | | |переведенням її на | | | | | | | | | | | | | |використання дров, | | | | | | | | | | | | | |торф'яних гранул | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |у 15-му мікрорайоні | 24800 | 22300 | 2500 | | | | | | | | | | |м. Нововолинська по | | | | | | | | | | | | | |вул. Луцькій, 25, з | | | | | | | | | | | | | |переведенням її на | | | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | | | |водовугільного палива та| | | | | | | | | | | | | |заміною 4,5 кілометра | | | | | | | | | | | | | |тепломереж на попередньо| | | | | | | | | | | | | |ізольовані труби | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом | 61500 | 55000 | 5550 | 950 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 2. Здійснення заходів з енергозбереження на об'єктах бюджетної сфери | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Здійснення заходів з | 71570 | 71570 | | | | | | | | | | | |енергозбереження в | | | | | | | | | | | | | |закладах бюджетної сфери| | | | | | | | | | | | | |державної власності | | | | | | | | | | | | | |(20 об'єктів) | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |2. Здійснення заходів з |156048 | 84805 | 48262 |22981 | | | | | | | | | |енергозбереження в | | | | | | | | | | | | | |закладах бюджетної сфери| | | | | | | | | | | | | |комунальної власності | | | | | | | | | | | | | |(43 об'єкти) | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом |227618 | 156375 | 48262 |22981 | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом за напрямом |289118 | 211375 | 53812 |23931 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VI. Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 1. Ліквідація екологічних небезпек, пов'язаних з непридатними отрутохімікатами | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Утилізація пестицидів, | 9500 | 6000 | 3500 | | | | | | | | | | |інвентаризація, | | | | | | | | | | | | | |обстеження і демонтаж | | | | | | | | | | | | | |складів, виймання та | | | | | | | | | | | | | |рекультивація ґрунтів | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 2. Розвиток екологічно безпечного виробництва | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Завершення | 14300 | 14300 | | | | | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | | | | | | |капітального ремонту | | | | | | | | | | | | | |приміщення регіональної | | | | | | | | | | | | | |біолабораторії та | | | | | | | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | | | | | | |регіонального | | | | | | | | | | | | | |сертифікаційного центру | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |2. Реалізація проектів | 52200 | | 3600 |48600 | | | | | | | | | |за Програмою | | | | | | | | | | | | | |транскордонного | | | | | | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | | | | | | |"Польща - Білорусь - | | | | | | | | | | | | | |Україна 2007-2013 роки" | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом | 66500 | 14300 | 3600 |48600 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |_______________ | |* Реалізація проекту необхідна для забезпечення паливом котельні по вул. Боженка, 34, у м. Луцьку | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спільний захід 3. Забезпечення виконання екологічних вимог та дотримання принципів багатофункціонального розвитку існуючих | | систем водної меліорації | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Вирішення питань | 32400 | 14000 | 2200 |16200 | | | | | | | | | |підтоплення територій | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Разом за напрямом |108400 | 34300 | 9300 |64800 | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+------+------+----------+--------+------+------+----------+--------+-------| |Усього за напрямами |1941806|1179968 | 296710 |465128| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Текст додатків взято з сайту газети "Урядовий кур'єр"
www.ukurier.gov.ua }вгору