Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012  № 475


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2012 р.
за № 1755/22067

Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
№ 108 від 04.04.2018}

Відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та з метою приведення чинних нормативно-правових актів у відповідність до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України (додається).

2. Юридичному департаменту (Миргородський О.П.) у п’ятиденний строк подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечити додержання вимог цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 13 грудня 2001 року № 465 «Про затвердження Порядку реєстрації установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2001 року за № 1095/6286.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е.А. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
01.10.2012  № 475


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2012 р.
за № 1755/22067

ПОРЯДОК
внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» з метою визначення переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - організація). Порядок поширюється на організації з розробки документів.

1.2. Цим Порядком визначено умови внесення організацій з розробки документів до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності (далі - Перелік).

Установи, організації та заклади здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, після внесення їх до Переліку.

До Переліку вносяться організації, які мають вимірювальні лабораторії, уповноважені (атестовані) на проведення відповідних вимірювань (забруднювальних речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню та для яких затверджено методики вимірювання), що засвідчується свідоцтвом про уповноваження (атестацію).

1.3. Внесення до Переліку організацій проводить Міністерство екології та природних ресурсів України безкоштовно.

ІІ. Документи, які необхідно надати організації для занесення її до Переліку

2.1. Для внесення організації до Переліку необхідно надати такі документи:

заяву за довільною формою на бланку заявника;

відомості про організацію, яка здійснює розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, за формою, що наведена у додатку 1 до цього Порядку;

копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видану територіальним органом Держстату України;

засвідчену копію витягу зі статуту, який підтверджує, що одним із видів діяльності є роботи з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

перелік розроблених за останні два роки матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря (звіт з інвентаризації, документи, що обґрунтовують обсяги викидів);

дані про професійний і кваліфікаційний рівні керівника та працівників організації, необхідні для розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів, за формою, що наведена в додатку 2 до цього Порядку (освітній рівень - повна вища освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр із зазначенням відповідних документів у відповідній галузі). Кількість працівників, які працюють в організації у відповідній галузі, не може бути менше ніж 5 осіб (без урахування керівників);

інформаційну довідку про наявність програм на персональних електронно-обчислювальних машинах, які використовуються при розробці

документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, які забезпечують поповнення відповідних баз даних Мінприроди України щодо джерел забруднення атмосферного повітря та обґрунтування відповідних обсягів викидів;

відомості про систему контролю, управління якістю виробництва (стандарт організації, постанова з якості), які розроблені згідно зі стандартом з управління якістю та забезпечення якості (ДСТУ ISO 9000:2007, ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 9004-2001, ДСТУ ISO 9004-2-96, ДСТУ ISO 9004-3-98, ДСТУ ISO 9004-4-98, ДСТУ ISO 14001:2006);

перелік нормативно-методичної документації, яка використовується при розробці документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

копію наказу про призначення відповідальних за проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

копію свідоцтва та галузь про уповноваження (атестацію) відповідно до ДСТУ ISO 14001:2006.

2.2. Внесення до Переліку організації, яка не займалась раніше відповідною роботою, проводиться після проходження працівниками такої організації курсів підвищення кваліфікації у відповідній сфері діяльності. Така організація з розробки документів надає матеріали відповідно до пункту 2.1 цього розділу, крім абзацу шостого пункту 2.1 цього розділу.

ІІІ. Порядок внесення до Переліку організацій з розробки документів

3.1. Отримані заява та документи згідно з розділом ІІ цього Порядку розглядаються Мінприроди України у двадцятиденний строк з дня надходження документів. Про результати розгляду Мінприроди України повідомляє організацію листом.

3.2. У разі відмови у внесенні організації до Переліку Мінприроди України направляє заявнику лист з обґрунтуванням такої відмови за підписом уповноваженої особи.

3.3. Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні організації до Переліку є:

виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником;

відсутність достатньої кваліфікації фахівців для здійснення такої діяльності відповідно до абзацу сьомого пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку;

невідповідність матеріально-технічної бази заявника вимогам цього Порядку.

3.4. Організації до Переліку вносяться на строк у п’ять років. Строк може бути продовжено на п’ять років у разі надання організацією матеріалів, що підтверджують відповідність її матеріально-технічної бази вимогам цього Порядку.

3.5. Мінприроди України розміщує Перелік на своєму офіційному сайті.

IV. Порядок виключення організацій з Переліку

4.1. Підставами для прийняття рішення про виключення організації з Переліку є:

реорганізація або ліквідація організації, яку було внесено до Переліку;

виявлення в документах, поданих організацією, недостовірних відомостей;

виявлення при перевірці організації підготовлених нею необґрунтованих та/або недостовірних документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

виявлення невідповідності матеріально-технічної бази організації, необхідної для розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, вимогам цього Порядку.

4.2. У разі прийняття рішення про виключення організації з Переліку Мінприроди України готує протягом п’яти робочих днів лист з повідомленням про виключення організації з Переліку за підписом уповноваженої посадової особи Мінприроди України на адресу організації.

4.3. Організація може звернутись до Мінприроди України з оскарженням рішення про виключення з Переліку протягом 10 днів після одержання повідомлення про таке виключення.

4.4. Мінприроди України у місячний строк розглядає подану скаргу, приймає відповідне рішення і листом повідомляє про це організацію.

4.5. Спори, що виникають у зв'язку із занесенням організації до Переліку та виключенням з нього, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

4.6. Контроль за належним оформленням матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюється Мінприроди України при їх розгляді для надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Директор
Юридичного департаменту


О.П. Миргородський
Додаток 1
до Порядку внесення установ,
організацій та закладів, які здійснюють
розробку документів, що обґрунтовують
обсяги викидів для підприємств, установ,
організацій та громадян - суб’єктів
підприємницької діяльності, до переліку
Мінприроди України

ВІДОМОСТІ
про організацію, яка здійснює розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності

______________________________________________________________________________
                                     (повне найменування установи, організації, закладу/код за ЄДРПОУ)

______________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження, телефон)

______________________________________________________________________________
                                                                            (назва області/код за КОАТУУ)

______________________________________________________________________________
                                                                         (назва району/код за КОАТУУ)

______________________________________________________________________________
                                                                (назва населеного пункту/код за КОАТУУ)

______________________________________________________________________________
                                                                 (відомча підпорядкованість/код за КОДУ)

______________________________________________________________________________
                                                        (назва виду економічної діяльності/код за КВЕД)

___________________
(прізвище, ім'я та
по батькові керівника)

___________________
(керівник установи,
організації, закладу)

________________
(підпис)

__________
Примітки:


1. КОАТУУ - коди області, району та населеного пункту, які надаються згідно з національним класифікатором ДК 014-97 «Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України».


2. КОДУ - класифікація органів державного управління.


3. КВЕД - коди видів економічної діяльності надаються згідно з національним класифікатором ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».


4. ЄДРПОУ - коди підприємств, установ, організацій установлюються відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 108 від 04.04.2018}
Додаток 2
до Порядку внесення установ,
організацій та закладів, які здійснюють
розробку документів, що обґрунтовують
обсяги викидів для підприємств, установ,
організацій та громадян - суб’єктів
підприємницької діяльності, до переліку
Мінприроди України

ДАНІ
про професійний і кваліфікаційний рівні керівника та працівників організації з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Освіта, навчальний заклад (курси підвищення кваліфікації)

Спеціальність

Працює постійно, тимчасово

Стаж із виконання робіт у галузі охорони атмосферного повітря

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

__________
Примітки:


1. У графі 7 зазначається інформація про наявність в організації інженерів-технологів, інженерів-хіміків, інженерів з налагодження вентиляційних систем, інженерів-екологів.


2. Керівник забезпечує достовірність даних, наведених у цьому додатку.


3. Навчальні заклади повинні мати відповідну акредитацію спеціальностей, які необхідні у відповідній сфері діяльності.

Підпис керівника ____________________


{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 108 від 04.04.2018}


Publications of document