Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
Order of the Ministry of Justice of Ukraine; Rule, Typical Form, Act, Reference, Registry, Certificate, Protocol, Specification, Recommendations, Causa, Description, Form on December 22, 20103253/5
Document z1318-10, previous version — Revision on October 19, 2012, on the basis - z1660-12
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2010 N 3253/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2010 р.
за N 1318/18613

Про затвердження
Правил ведення нотаріального діловодства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 3100/5 ( z1144-11 ) від 03.10.2011
N 1428/5 ( z1660-12 ) від 27.09.2012 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ), з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних
дій нотаріусами та належної організації передачі документів
нотаріального діловодства на тимчасове зберігання до державних
нотаріальних архівів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила ведення нотаріального діловодства, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 09.07.2002 N 63/5 ( z0569-02 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок передачі нотаріальних
документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального
архіву", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2002
за N 569/6857 (зі змінами), наказ Міністерства юстиції України від
15.07.2003 N 87/5 ( z0598-03 ) "Про затвердження Порядку ведення
та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за
N 598/7919 (зі змінами), наказ Міністерства юстиції України від
31.12.2008 N 2368/5 ( z1325-08, za325-08 ) "Про затвердження
Правил ведення нотаріального діловодства", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1325/16016 (зі
змінами).
3. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К.І.):
3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
4. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
належне виконання цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2011.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
архівів України О.П.Гінзбург

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
22.12.2010 N 3253/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2010 р.
за N 1318/18613

ПРАВИЛА
ведення нотаріального діловодства

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють порядок документування
нотаріальної діяльності та зберігання архіву і визначають порядок
організації роботи з документами в державних нотаріальних конторах
(далі - контора), державних нотаріальних архівах (далі - архів),
приватними нотаріусами.
1.2. Діловодство ведеться українською мовою.
1.3. Використані в цих Правилах основні терміни та їх
визначення застосовуються у значеннях, наведених у ДСТУ 2732:2004
"Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять".
II. Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса
2.1. Організаційно-розпорядчі документи конторою, архівом,
приватним нотаріусом ведуться з дотриманням вимог Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ) (зі
змінами) (далі - Примірна інструкція з діловодства), та Інструкції
з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах,
в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах
масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 14.04.97 N 348 ( 348-97-п ) (зі змінами), ДСТУ
4163-2003 ( v0055609-03 ) "Державна уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання
документів" (далі - ДСТУ 4163-2003).
2.2. Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з
обмеженим доступом, визначається Інструкцією про порядок обліку,
зберігання і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98
N 1893 ( 1893-98-п ) (із змінами). { Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 3100/5 ( z1144-11 ) від 03.10.2011 }
2.3. Нотаріальне діловодство регулюється Законом України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) (далі - Закон), цими Правилами. Невід'ємною складовою нотаріального діловодства та
документаційного забезпечення нотаріального процесу є спеціальні
бланки нотаріальних документів, що використовуються нотаріусами
виключно під час вчинення нотаріальних дій. Постачання, витрачання, зберігання, організація обігу
спеціальних бланків нотаріальних документів і звітування про їх
використання здійснюються згідно з Порядком витрачання,
зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і
звітності про їх використання, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 05.08.2009 N 812 ( 812-2009-п ), іншими
нормативно-правовими актами.
2.4. Нотаріальне діловодство включає: ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно
до вимог порядку, установленого Мін'юстом, книг, журналів
реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких
реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких
вчиняються нотаріальні дії; зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних
документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії; складання, оформлення, реєстрацію, облік і виконання
конторою, архівом, приватним нотаріусом документів по
витребовуванню і наданню відомостей і (або) документів, необхідних
для вчинення нотаріальної дії, у тому числі передбачених
міжнародними договорами, у зв'язку з наданням правової допомоги; реєстрацію, облік, зберігання та передачу конторою, архівом,
приватним нотаріусом довідок, документів і відомостей про вчинені
нотаріальні дії, у тому числі відомостей, переданих до органів
державної податкової служби про посвідчені договори, видані
свідоцтва про право на спадщину тощо; розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань вчинення
нотаріальних дій у строки, визначені законодавством; тимчасове зберігання документів у конторі, у приватного
нотаріуса та їх підготовку для передавання до державного
нотаріального архіву.
III. Відповідальність
за організацію діловодства та архіву
3.1. Відповідальними за організацію загального і
нотаріального діловодства та архіву (далі - діловодство) у
конторі, архіві є завідувачі. Завідувач контори, архіву призначає особу, відповідальну за
ведення нотаріального діловодства, про що видається відповідний
наказ. В односкладовій конторі відповідальним за організацію
діловодства та архіву є завідувач державної нотаріальної контори. Державні нотаріуси багатоскладової контори, архіву є
відповідальними за додержання порядку ведення, користування та
зберігання реєстрів, книг обліку, журналів, у яких реєструються
нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені
нотаріальні дії, а також за нотаріальні документи, що знаходяться
у їх провадженні.
3.2. У разі втрати документів нотаріального діловодства
особа, відповідальна за організацію діловодства та архіву, повинна
негайно доповісти завідувачу контори, архіву, який у свою чергу
повідомляє начальника Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі -
управління юстиції) для вжиття необхідних заходів.
3.3. Відповідальним за організацію діловодства та архіву при
здійсненні приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому
числі володіння, користування реєстрами, книгами обліку,
журналами, в яких реєструються нотаріальні документи та документи,
на підставі яких вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також
за нотаріальні документи, що знаходяться у його провадженні, є
нотаріус. Приватний нотаріус може покласти організацію діловодства та
архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.
3.4. У разі втрати документів нотаріального діловодства
приватний нотаріус повинен негайно доповісти начальнику управління
юстиції та вжити необхідних заходів для розшуку чи відновлення
втрачених документів.
IV. Порядок приймання - передавання документів
нотаріального діловодства у разі зміни завідувача контори
чи особи, відповідальної за ведення діловодства,
заміщення (зупинення нотаріальної діяльності)
приватного нотаріуса
4.1. При звільненні або переході на іншу роботу державного
нотаріуса чи особи, на яку покладено організацію діловодства та
архіву в конторі, справи і документи, що знаходяться в
діловодстві, передаються особі, яка приймає документи.
4.2. Для приймання-передавання документів діловодства
контори наказом завідувача контори призначається комісія у складі
трьох осіб, яка перевіряє наявність і стан документів, про що
складається акт приймання-передавання (додаток 1). Акт приймання-передавання документів діловодства підписується
членами комісії, особою, яка здає, і особою, яка приймає документи
діловодства, і затверджується завідувачем контори.
4.3. При звільненні (у разі смерті) або переході на іншу
роботу завідувача контори для приймання-передавання документів
діловодства наказом начальника управління юстиції призначається
комісія у складі не менше трьох осіб, у тому числі представник
державного нотаріального архіву.
4.4. Під час приймання-передавання документів діловодства
перевіряються: наявність і стан справ (нарядів) постійного, тривалого (понад
10 років) зберігання; наявність і стан облікових документів та довідкового апарату
до справ (нарядів); наявність печаток і штампів, якими користуються державні
нотаріуси; дотримання порядку зберігання, витрачання та звітності
спеціальних бланків нотаріальних документів та бланків документів
інформаційної системи; наявність і стан матеріально-технічного обладнання та
інвентарю; стан і умови зберігання документів. Крім того, перевіряється кількість документів, що знаходяться
у поточному діловодстві, та кількість документів, що зберігаються
у конторі, у тому числі кількість документів загального та
нотаріального діловодства, що передані до державного нотаріального
архіву, а також обліково-довідкового апарату до них, про що
зазначається окремим розділом в акті приймання-передавання
документів нотаріального діловодства.
4.5. Акт приймання-передавання документів нотаріального
діловодства при зміні завідувача державної нотаріальної контори
підписується членами комісії, завідувачем і особою, яка приймає
документи діловодства, та затверджується начальником управління
юстиції (додаток 2).
4.6. У разі виявлення нестачі документів діловодства комісія
складає акт (додаток 3) і негайно повідомляє начальника управління
юстиції для вжиття невідкладних заходів щодо розшуку документів
діловодства та майна контори.
4.7. Якщо контора ліквідовується, всі архівні справи
передаються в упорядкованому стані до державного нотаріального
архіву на підставі наказу управління юстиції. Передавання документів контори, що ліквідовується, входить в
обов'язки комісії, створеної для передавання документів
діловодства і майна.
4.8. При звільненні особи, відповідальної за організацію
діловодства та архіву, приватний нотаріус зобов'язаний перевірити
наявність і стан документів, про що складається відповідна довідка
(додаток 4).
4.9. У разі заміщення приватного нотаріуса користування його
документами та архівом здійснюється в порядку та в межах строків,
визначених договором про заміщення його іншим нотаріусом. Документи діловодства передаються приватним нотаріусом, якого
заміщують, для користування на підставі акта приймання-передавання
нотаріусу, який заміщує його, що підписується ними (додаток 5).
4.10. Приватний нотаріус, нотаріальна діяльність якого
припинена (у тому числі у зв'язку з анулюванням свідоцтва про
право на зайняття нотаріальною діяльністю), зобов'язаний протягом
одного місяця з дня одержання копії наказу передати до державного
нотаріального архіву усі документи діловодства та архіву
приватного нотаріуса. Якщо цей строк є недостатнім, він може бути
продовжений за рішенням управління юстиції, але не більше ніж на
один місяць. Справи (наряди) повинні бути сформовані та передані до
державного нотаріального архіву відповідно до цих Правил.
4.11. У разі неможливості за станом здоров'я або з інших
причин, а також у зв'язку зі смертю приватного нотаріуса або
відмовою приватного нотаріуса особисто здійснити передачу
документів діловодства та архіву приватного нотаріуса у
встановлені строки цей обов'язок покладається на управління
юстиції, яке у разі потреби залучає до цього представників органів
внутрішніх справ. У цьому випадку передачу документів до державного
нотаріального архіву проводить експертна комісія (далі - ЕК)
відповідного управління юстиції у складі не менше трьох осіб.
V. Складання та оформлення
організаційно-розпорядчих документів
5.1. Склад реквізитів організаційно-розпорядчої документації
та порядок їх розташування встановлюють ДСТУ 4163-2003
( v0055609-03 ) та Примірна інструкція з діловодства
( 1153-97-п ). Службові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:
назву установи, назву виду документа, дату, реєстраційний індекс
документа, заголовок до тексту, текст, підпис. Для забезпечення юридичної сили документа необхідна наявність
обов'язкових для даного виду документа реквізитів та дотримання
порядку їх розміщення. Під час підготовки та оформлення документів склад
обов'язкових реквізитів може доповнюватися іншими реквізитами,
якщо це вимагає призначення документа або його опрацювання.
5.2. Службові документи оформлюються на бланках контори,
архіву, приватного нотаріуса. Складання документів на папері
довільного формату не допускається. Для виготовлення бланків використовується папір форматів А4
(210 х 297 мм) та А5 (148 х 210 мм). Бланки документів повинні
мати такі береги, мм: 30 - лівий; 10 - правий; 20 - верхній та
нижній. Бланки повинні виготовлятися на основі кутового або
поздовжнього розміщення реквізитів. Слід застосовувати такі види
бланків документів: загальний бланк для створення різних видів
документів (без зазначення у бланку назви виду документа); бланк
листа; бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку
назви виду документа). Бланк листа має включати такі реквізити: назву установи
вищого рівня; найменування контори, архіву, прізвище, ім'я, по
батькові нотаріуса; довідкові дані (поштова адреса, номери
телефонів, факсів, адреса електронної пошти тощо); дата документа
та реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний
індекс і дату документа, на який дають відповідь. Не допускається розміщення на бланках контори, архіву,
приватного нотаріуса інформаційного матеріалу (рекламний логотип,
символи, розпорядок роботи тощо), що є рекламою і не має
відношення до документа.
5.3. Назва контори, архіву повинна відповідати назві,
зазначеній у положенні про них.
5.4. Назва виду документа має бути зазначена на всіх
документах, за винятком листів.
5.5. Датою документа є дата його підписання або затвердження.
Дата на документі проставляється арабськими цифрами в один рядок у
послідовності: число, місяць, рік, які розділяються крапками.
Наприклад, 15 листопада 2010 року слід писати: 15.11.2010. Якщо початковий номер місяця або числа складається з однієї
цифри, то перед нею ставиться нуль. Наприклад, 3 жовтня 2008 року
слід писати: 03.10.2008. У текстах нормативно-правових актів і документів, що містять
відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий
спосіб оформлення дат: "24 вересня 2008 року".
5.6. Реєстраційний індекс складається з його порядкового
номера у межах групи документів, що реєструються, який
доповнюється індексом за номенклатурою. Складові частини індексу
відокремлюються одна від одної правобіжною скісною рискою.
5.7. При відповіді на запит необхідно робити посилання на
номер і дату документа-запиту.
5.8. До кожного документа, що друкується на папері формату
А4, незалежно від його призначення, складається заголовок, який
повинен бути максимально стислим і ємним, точно відображати зміст
документа та відповідати на питання "Про що документ?". Заголовки не складаються до текстів телефонограм, повідомлень
і до документів, які друкуються на папері формату А5.
5.9. Текст документа виготовляється за допомогою
загальноприйнятих технічних засобів. При підготовці документа на
комп'ютері рекомендовано використовувати шрифти розміром 12-14
друкарських пунктів і гарнітуру Times New Roman, текст повинен
містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло,
грамотно, зрозуміло, без повторень та закреслень. Тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох
частин, у першій зазначається підстава або обґрунтування для
складання документа, у другій - висновки, пропозиції,
розпорядження або прохання.
5.10. Якщо документ адресується установі, її структурному
підрозділу, найменування установи, її структурного підрозділу,
яким адресується лист, зазначаються в називному відмінку,
наприклад:
Філія ВАТ КБ "Надра"
Донецьке регіональне управління
При адресуванні документа керівникові організації або його
заступникові назва організації входить до складу назви посади
адресата, наприклад:
Голові правління ВАТ "Позитрон"
(Прізвище, ініціали)
Документи адресуються установі, її структурним підрозділам
або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа
установі або її структурному підрозділу без зазначення посадової
особи їх найменування подаються у називному відмінку, наприклад:
Міністерство охорони
здоров'я України
Головне лікувальне управління
Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування
установи зазначається у називному відмінку, а посада і прізвище
адресата - у давальному, наприклад:
Міністерство соціальної політики
України
Управління справами
Головному спеціалісту
(Прізвище, ініціали)
У разі адресування документа керівнику установи або його
заступнику найменування установи входить до складу найменування
посади адресата, наприклад:
Міністру юстиції України
(Прізвище, ініціали)
Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово
"копія" перед зазначенням другого, третього, четвертого адресатів
не ставиться. У разі надсилання документа більш як чотирьом
адресатам складається список на розсилку і на кожному документі
зазначається тільки один адресат. До реквізиту "Адресат" може входити адреса. Порядок і форма
запису відомостей про адресу установи повинні відповідати правилам
користування поштовим зв'язком. Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим
кореспондентам, наприклад:
Управління державної охорони
України
вул. Ак. Богомольця, 8, Київ-24,
01024
У разі надсилання документа громадянину зазначають адресу
одержувача в називному відмінку у такій послідовності: прізвище,
ім'я та по батькові, найменування вулиці, номер будинку, квартири,
найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс,
наприклад:
Петренко Василь Степанович
Київське шосе, буд. 2, кв. 14,
м. Миколаїв, 54044
У разі адресування документа організації вказують її назву,
потім поштову адресу, наприклад:
Закрите акціонерне
товариство "Нептун"
вул. Курнатовського, буд. 4,
м. Київ, 02218
5.11. Усі службові документи підписуються завідувачем або
особою, яка виконує його обов'язки. Приватний нотаріус підписує
документи особисто. До складу підпису входять: найменування посади особи, яка
підписує документ (повне, якщо документ оформлено не на бланку, і
скорочене - на документі, складеному на бланку), особистий підпис
та його розшифровка, наприклад:
Приватний нотаріус
Київського міського
нотаріального округу (підпис) В.П.Кривенко
Завідувач державної
нотаріальної контори (підпис) З.П.Крилова
При підписанні документів, складених комісією, зазначаються
не посади осіб, які склали документ, а їх статус у складі комісії,
наприклад:
Голова комісії (підпис) С.К.Лебедєва
Члени комісії: (підпис) Г.Х.Савченко
(підпис) Н.Л. Блінова
5.12. Додатки довідкового або аналітичного характеру
(графіки, схеми, таблиці, списки тощо) до основного документа
повинні мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату і
номер, наприклад:
Додаток
до наказу завідувача
Першої київської державної
нотаріальної контори
20.04.2010 N 29
У разі наявності кількох додатків на них зазначаються
порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак
N перед цифровим позначенням не ставиться. Додатки, що є самостійними документами без зазначення
адресної частини і надсилаються із супровідним листом,
оформляються в такому порядку: про наявність додатків до документа зазначається після тексту
документа перед підписом; якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в
тексті, то відмітку про наявність додатків оформляють так: Додаток: на 7 арк. у 2 прим.; якщо документ має додатки, повна назва яких у тексті не
наводиться, то їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням
кількості аркушів у кожному додатку та кількості їх примірників,
наприклад: Додаток: пояснювальна записка до проекту наказу на 3 арк. в 1
прим.
5.13. Завідувач контори, архіву, приватний нотаріус мають
право видавати накази з адміністративно-господарських питань,
приватний нотаріус - також з особового складу. Видані завідувачем контори, завідувачем архіву, приватним
нотаріусом у межах своєї компетенції накази оформлюються на бланку
формату А4 і реєструються в книзі наказів.
5.14. Обговорення питань на зборах, нарадах фіксується в
протоколах, які оформлюються на підставі записів, зроблених під
час засідань. Протоколи підписуються головуючим на зборах і
секретарем.
VI. Складання та оформлення нотаріальних документів
6.1. Складання та оформлення нотаріальних документів
здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.
6.2. Для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і
документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, конторою,
приватним нотаріусом, заводяться книги і журнали, передбачені
типовою номенклатурою справ згідно з додатками (додатки з 6
по 22).
6.3. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій (додаток 23),
Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого
майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими
органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів (додаток
24), а також інші книги і журнали ведуться відповідно до форм,
установлених цими Правилами.
6.4. Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та
рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами,
слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів,
книги та журнали, передбачені типовою номенклатурою, повинні бути
прошиті, кількість аркушів пронумеровано та скріплено підписом і
печаткою завідувача контори, архіву, приватного нотаріуса.
6.5. Реєстри, книги, журнали заповнюються від руки чорнилом
або кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору,
чітко і зрозуміло, розбірливим почерком, без пропусків. Запис у
реєстрах, книгах і журналах олівцем не допускається.
6.6. На документі, що видається нотаріусом, чи в
посвідчувальному написі зазначається номер, за яким нотаріальна
дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Дата
запису в реєстрі повинна відповідати даті вчинення нотаріальної
дії і даті складання документа.
6.7. Оформлення документа включає його підписання. Свій
підпис на документі нотаріус скріплює печаткою.
6.8. Печатка проставляється на документі, оформленому у
зв'язку з вчиненням нотаріальної дії, передбаченої чинним
законодавством, а також на запитах про витребовування документів
про надання відомостей, необхідних для вчинення нотаріальних дій,
довідках про повернення платежів (державного мита, платежів до
Пенсійного фонду тощо) та інших документах, на яких проставлення
відбитка печатки є обов'язковим.
6.9. Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів,
засвідчуваних копій (фотокопій) документів і виписок з них, тексти
перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко, дати,
що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, повинні бути
позначені хоча б один раз словами, а найменування юридичних осіб -
без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження та
ідентифікаційного коду за даними Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У необхідних
випадках зазначаються номери рахунків юридичних осіб у банках
(кредитних установах).
6.10. Прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, їх місце
проживання, а у випадках, передбачених законодавством, дата і
місце їх народження, місце роботи, крім уповноважених
представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю із
зазначенням ідентифікаційного номера за даними Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
6.11. При посвідченні правочинів за участю іноземних громадян
зазначаються також їх громадянство, адреса постійного місця
проживання, а при посвідченні правочинів за участю іноземних
юридичних осіб - місцезнаходження та держава, де зареєстровано
юридичну особу.
6.12. Текст нотаріально оформлюваного документа (договору,
заповіту, довіреності, заяви тощо) повинен бути викладений
зрозуміло, чітко, грамотно, не повинен мати підчисток, з
дотриманням вимог чинного законодавства. У разі якщо текст нотаріально оформлюваного документа
викладено неграмотно, нечітко (незрозуміло), зміни чи доповнення
до нього вносяться та оформлюються нотаріусом у порядку,
встановленому законодавством.
6.13. У разі допущення помилки у тексті нотаріально
оформлюваного документа, який не потребує підпису особи, що
звернулася за вчиненням нотаріальної дії (свідоцтва, виданого
нотаріусом, копії документа, дубліката документа тощо), внесення
дописок чи виправлень до тексту документа здійснюється за заявою
такої особи, зареєстрованою у Журналі реєстрації вхідних
документів. Виправлення помилки застерігається нотаріусом, який вчиняв
нотаріальну дію, після посвідчувального напису, із зазначенням
дати та проставленням свого підпису і печатки на такому
застереженні. При цьому всі виправлення мають бути зроблені таким чином,
щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане,
а потім закреслене.
6.14. При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси застосовують
посвідчувальні написи, видають свідоцтва за формами, установленими
цими Правилами (додаток 25).
6.15. Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв,
актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі
засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови
на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність
підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах
нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів,
викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Текст нотаріально оформлюваного документа та посвідчувальний
напис можуть бути викладені як на лицьовому, так і на зворотному
боці спеціального бланка нотаріального документа. Якщо посвідчувальний напис викладається на звороті
оформлюваного документа, то на лицьовому боці останньої сторінки
документа зазначається частина посвідчувального напису, починаючи
з найменування міста (селища, району), де знаходиться державна
нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче
місце приватного нотаріуса, а на його зворотний бік переноситься
інша частина найменування. Наприклад: "місто До" і далі на звороті документа - "нецьк".
6.16. Посвідчувальний напис повинен бути написаний зрозуміло,
чітко, грамотно, без підчисток. Дописки чи виправлення, зроблені у
тексті посвідчувального напису, застерігаються нотаріусом, який
вчиняв нотаріальну дію, після посвідчувального напису і
скріплюються його підписом і печаткою із зазначенням дати.
6.17. Якщо посвідчувальний напис не вміщується на нотаріально
оформлюваному документі, він має бути продовжений на прикріпленому
до документа спеціальному бланку нотаріального документа, якщо
нотаріальна дія вчинялась на спеціальному бланку нотаріального
документа. У цьому випадку аркуші, на яких викладено текст документа, і
аркуш із продовженням посвідчувального напису скріплюються у
спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності.
Аркуші повинні бути пронумеровані, кількість їх скріплена підписом
нотаріуса і його печаткою.
6.18. Для застосування посвідчувальних написів можуть
використовуватись штампи з текстом відповідного напису. Для оформлення нотаріальних документів також можуть
застосовуватися мастичні штампи зі словами "копія", "копія з
копії", "дублікат, що має силу оригіналу", "згідно з оригіналом"
тощо.
6.19. У разі відсутності необхідних посвідчувальних написів
чи свідоцтв, які б відповідали вчинюваній нотаріальній дії,
нотаріус може застосовувати ту з форм, яка найбільше відповідає
цій нотаріальній дії, із застосуванням окремих елементів інших
посвідчувальних написів та свідоцтв.
6.20. Складання, оформлення і виконання конторою, приватним
нотаріусом документів у зв'язку з наданням правової допомоги
здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.
6.21. Документи, викладені на двох і більше аркушах, що
подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у
спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності.
6.22. Кількість прошитих аркушів скріплюється підписом і
печаткою особи, яка видала документ, із зазначенням посади. На прошитому (прошнурованому) документі здійснюється напис:
"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено
печаткою _____ аркушів".
6.23. Дописки і виправлення, які є в документах, що подаються
для нотаріального оформлення, повинні бути застережені підписом
посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою юридичної особи
чи фізичної особи - підприємця, яка видала документ. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб
можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а
потім закреслене.
6.24. Не приймаються для нотаріального оформлення документи: що не відповідають вимогам законодавства; що містять відомості, які принижують честь, гідність та
ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної
особи; що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші
незастережні виправлення, документи, текст яких неможливо
прочитати внаслідок пошкодження, а також написані олівцем; у яких не можна прочитати текст у первісному написанні, як,
наприклад, документи, залиті чорнилом, водою, потерті тощо; порвані документи; викладені на двох і більше аркушах, якщо аркуші не прошито,
не пронумеровано і кількість прошитих аркушів не скріплена
підписом посадової (уповноваженої на те) особи та печаткою
юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, що видала
документ.
VII. Порядок ведення та заповнення реєстрів
для реєстрації нотаріальних дій
7.1. Про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться
запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Кожний нотаріус веде один реєстр для реєстрації нотаріальних
дій (далі - Реєстр), нумерація в якому починається у перший
робочий день нового року і закінчується в останній робочий день
цього року. Заведення та ведення нотаріусом одночасно більше ніж
одного Реєстру забороняється. Реєстри, не закінчені в попередньому
році, не можуть використовуватися нотаріусом у наступному році. У разі закінчення Реєстру нотаріус може використовувати новий
Реєстр, зареєстрований в управлінні юстиції в установленому
порядку. Титульна сторінка Реєстру (якщо титульна сторінка ламінована,
наступна за нею) оформлюється з дотриманням вимог цих Правил.
7.2. У разі відсутності державного нотаріуса державної
нотаріальної контори (відпустка, хвороба, відрядження тощо) та
покладення обов'язків по обслуговуванню населення на державного
нотаріуса іншої державної нотаріальної контори нотаріус, що
заміщує, веде окремий Реєстр. Реєстр ведеться з дотриманням вимог,
установлених цими Правилами. Державний нотаріус, що заміщує іншого державного нотаріуса,
вчиняє нотаріальні дії від свого імені, використовує спеціальні
бланки нотаріальних документів, отримані ним особисто, та
прикладає свою особисту печатку. Усі нотаріальні дії, учинені
державним нотаріусом, який заміщує, підлягають реєстрації ним у
Реєстрі з відміткою про їх вчинення в порядку заміщення у
посвідчувальному написі на оформлених ним документах.
7.3. Реєстр, який ведеться державним нотаріусом при
заміщенні, може використовуватись протягом одного діловодного
року. Після закінчення строку виконання нотаріусом обов'язків по
заміщенню Реєстр закривається підсумковим записом, про що робиться
запис у графах 1-7 та проставляється відмітка в графі 10 журналу
обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій (далі - Журнал),
який ведеться управліннями юстиції згідно з додатком 26. Місцем вчинення нотаріальних дій у порядку заміщення є
державна нотаріальна контора, де працює нотаріус, якого заміщують.
7.4. Після припинення повноважень державним нотаріусом, який
заміщує, складається акт приймання-передавання, в якому
зазначаються кількість справ нотаріальних документів у
нотаріальному діловодстві, переданих у зв'язку із заміщенням і
повернутих державному нотаріусу, якого заміщують, відомості про
зміни у складі та обсязі фонду, причини такої зміни. Реєстр та напрацьовані документи зберігаються в державній
нотаріальній конторі за місцем заміщення.
7.5. Реєстри мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані.
Кількість аркушів у Реєстрі засвідчується підписом начальника
управління юстиції або уповноваженої посадової особи. Підпис
начальника управління юстиції або уповноваженої посадової особи
скріплюється печаткою відповідного управління юстиції.
7.6. Кожному Реєстру головним управлінням юстиції
присвоюється реєстраційний номер, який складається із шестизначної
цифри та зазначається у кутовому штампі відповідного управління
юстиції, що проставляється у верхньому правому куті наступної за
титульною сторінки Реєстру, скріплюється підписом уповноваженої
посадової особи та печаткою управління юстиції. Наприклад: запис у Журналі розпочинається з номера 000001,
наступний номер - 000002.
7.7. Уповноваженою посадовою особою управління юстиції у
Журналі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, яким
отримано Реєстр (при отриманні Реєстру завідувачем державної
нотаріальної контори - для кого отримано Реєстр), дата реєстрації
Реєстру, порядкові номери, під якими почато та закінчено запис
нотаріальних дій у Реєстрі, підпис в отриманні Реєстру, дата
закінчення Реєстру тощо.
7.8. На початку нотаріальної діяльності або на початку
діловодного року кожний нотаріус має право на отримання одночасно
двох Реєстрів, зареєстрованих у Журналі. Реєстри використовуються
нотаріусом у суворій послідовності відповідно до реєстраційних
номерів.
7.9. У разі звільнення з посади державного нотаріуса або
припинення діяльності приватного нотаріуса нотаріус закриває
Реєстр підсумковим записом, про що проставляється відмітка в графі
10 Журналу та робиться запис у графах 1-7 Реєстру із зазначенням
підстав припинення нотаріальної діяльності, скріплюється підписом
уповноваженої посадової особи та печаткою управління юстиції, а
вільні сторінки Реєстру перекреслюються (прокреслюються). Такий Реєстр підлягає здачі до державного нотаріального
архіву і не може бути переданий для ведення іншому нотаріусу.
7.10. Працівники управлінь юстиції, відповідальні за облік
Реєстрів, несуть персональну відповідальність за достовірність
відомостей, унесених до Журналу. Начальники управлінь юстиції несуть персональну
відповідальність за належну організацію роботи з реєстрації
Реєстрів у Журналі.
7.11. У багатоскладовій державній нотаріальній конторі кожний
нотаріус веде окремий Реєстр. Кожному Реєстру присвоюється свій
індекс, який має збігатися з номером печатки державного нотаріуса.
При цьому запис на оформленому нотаріусом документі здійснюється у
вигляді такого набору цифр: 1-2, 3-4, 12-1 тощо, де перша цифра
означає індекс Реєстру державного нотаріуса, а друга цифра -
порядковий номер запису нотаріальної дії у Реєстрі.
7.12. Записи, що здійснюються при реєстрації нотаріальних дій
державним нотаріусом в односкладовій державній нотаріальній
конторі чи приватним нотаріусом, складаються з однієї цифри, яка
відповідає порядковому номеру нотаріальної дії (1, 2, 3, 10 тощо).
7.13. Записи в Реєстрі проводяться особисто нотаріусом чи в
його присутності стажистом, працівником державної нотаріальної
контори або особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним
нотаріусом. За відсутності нотаріуса на робочому місці Реєстр
зберігається у сейфі, використання його іншими особами та внесення
записів до Реєстру забороняється.
7.14. Записи в Реєстрі повинні бути повними і скороченню не
підлягають, крім загальноприйнятих скорочень. Наприклад, місто - м., район - р-н, селище міського типу -
смт, вулиця - вул., будинок - буд., квартира - кв. Використання факсимільного підпису не допускається.
7.15. Дописки і виправлення, зроблені в Реєстрі, повинні бути
застережені нотаріусом і скріплені його підписом та печаткою.
7.16. У разі виявлення помилки в нумерації нотаріальних дій у
Реєстрі складається акт, який підписується нотаріусом та
скріплюється його печаткою (додаток 27). Акт може бути викладений на останній сторінці Реєстру або за
бажанням нотаріуса може бути складений на окремому аркуші, який
прикріплюється до Реєстру таким чином, щоб унеможливити його
втрату. При підготовці статистичного звіту мають бути враховані
розбіжності в нумерації.
7.17. У Реєстр вноситься запис про вже вчинену нотаріальну
дію, тобто після підписання нотаріусом оформлюваного документа та
проставлення печатки.
7.18. Номер за Реєстром, що проставляється на нотаріально
оформленому документі, повинен відповідати номеру, під яким
нотаріальна дія записана в графі 1 Реєстру. У разі запису кількох однакових (однотипних) нотаріальних дій
(засвідчення вірності кількох копій одного й того самого
документа; посвідчення кількох довіреностей тощо) для однієї і
тієї самої особи запис порядкових номерів таких дій у Реєстрі може
здійснюватися у вигляді проставляння через дефіс першого та
останнього номерів за Реєстром. Наприклад, при засвідченні нотаріусом справжності підпису на
трьох заявах запис номерів у Реєстрі може мати вигляд: 28-30.
7.19. При засвідченні справжності підпису декількох осіб на
одному документі проставляється кількість реєстрових номерів, що
відповідає кількості осіб, справжність підписів яких
засвідчується.
7.20. При засвідченні справжності підпису однієї і тієї самої
особи на кількох примірниках статуту або банківських карток кожен
з примірників матиме один і той самий реєстровий номер або ті самі
реєстрові номери (якщо засвідчується справжність підпису декількох
осіб). При засвідченні справжності підпису однієї і тієї самої особи
на декількох однорідних документах кожному документу присвоюється
окремий реєстровий номер. При одночасному вчиненні будь-яких нотаріальних дій з
одночасним засвідченням справжності підпису перекладача та/або
засвідчення вірності письмового перекладу документа нотаріусом
вважається, що вчиняються дві нотаріальні дії, і кожній з них
присвоюється окремий реєстровий номер.
7.21. Дата вчинення нотаріальної дії, указана в графі 2
Реєстру, має збігатися з датою, зазначеною у посвідчувальному
написі нотаріально оформлюваного документа. Дата вчинення нотаріальної дії проставляється на початку
робочого дня та щоразу повторюється на початку кожної сторінки
Реєстру протягом усього робочого дня.
7.22. У графі 3 Реєстру зазначаються прізвище, ім'я та по
батькові, місце проживання особи, для якої вчиняється нотаріальна
дія. Якщо це передбачено вчинюваною нотаріальною дією, також
зазначається її ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
(для осіб, які за релігійними та іншими переконаннями не мають
ідентифікаційного номера, зазначається орган внутрішніх справ,
яким проставлено в паспорті громадянина України відмітку про
наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного
номера, та дата її проставлення). Якщо нотаріальна дія вчиняється
за участю іноземного громадянина чи він є представником при
вчиненні нотаріальної дії, зазначаються його громадянство та місце
постійного проживання. У разі засвідчення вірності копії документа, а також якщо
нотаріальна дія вчиняється за участю іноземного громадянина чи
громадянина України, постійним місцем проживання якого є іноземна
держава, місце проживання особи, яка звернулась за вчиненням
нотаріальної дії, може вказуватися з її слів, якщо особу
громадянина встановлено за документом, який не містить цієї
інформації. У разі вчинення нотаріальної дії за участю представника у
графі 3 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце
проживання представника, ідентифікаційний номер представника за
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (крім представника юридичної особи),
реквізити документів, на підставі яких здійснюється
представництво.
7.23. Якщо нотаріальна дія вчиняється за участю юридичної
особи, указуються її повне найменування за документом, що
підтверджує державну реєстрацію юридичної особи (свідоцтвом про
державну реєстрацію), її місцезнаходження, ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (якщо
це передбачено вчинюваною нотаріальною дією), прізвище, ім'я та по
батькові представника, місце його проживання, посада, реквізити
документів, що підтверджують його повноваження. Організаційно-правова форма юридичної особи може зазначатись
скорочено. Наприклад: "ТОВ, ВАТ".
7.24. При оформленні банківських карток нотаріус, засвідчуючи
справжність підписів посадових осіб, у графі 3 Реєстру записує
посаду цих осіб із вказівкою повного найменування юридичної особи
(при зазначенні наступних посад найменування юридичної особи
вказувати не обов'язково), прізвища, імені та по батькові, її
місця проживання, реквізитів документів, що підтверджують
перебування на цій посаді.
7.25. У цій самій графі додатково зазначаються прізвища,
імена, по батькові, місце проживання громадян, що підписалися за
осіб, які внаслідок хвороби, фізичної вади або з інших причин не
можуть власноруч підписати правочин, заяву, інший документ чи
розписатися в отриманні нотаріально оформленого документа,
перекладача, а також свідків. Наприклад: "Мазур Петро Сидорович, місто Київ, за якого
розписався Козак Микола Семенович, місто Київ, перекладач Козак
Микола Семенович, місто Київ" (причина, з якої такий підпис було
проставлено, зазначається в оформлюваному документі в
посвідчувальному написі нотаріуса та у графі 3 Реєстру).
7.26. За засвідченням вірності копій документів може
звернутись як особа, на ім'я чи щодо якої видано документ, так і
інша особа. При цьому в Реєстр записується та особа, яка фактично
з'явилася до державної нотаріальної контори чи приватного
нотаріуса.
7.27. При послідовному вчиненні для однієї і тієї самої особи
декількох нотаріальних дій (записи про які ведуться один за одним)
нотаріус може не повторювати кожного разу в графі 3 раніше
зроблений запис, а обмежитись записом "Він же, вона ж ...".
7.28. У графі 4 зазначаються назва документа, за яким
установлено особу громадянина, для якого вчиняється нотаріальна
дія, чи його представника, серія, номер, дата його видачі, назва
установи, яка видала документ, а також рік народження - на
підтвердження дієздатності учасників при посвідченні правочинів і
вчиненні інших нотаріальних дій, де перевірка цього факту є
обов'язковою. Наприклад: "Паспорт МС 135777, вид. Шевченківським РУ ГУ МВС
України в місті Києві 22.06.2002, 1957 р. нар.". Число і місяць
народження записуються до Реєстру, якщо за роком народження
неможливо точно встановити, чи особа досягла 18-річного або 14-
річного віку.
7.29. Якщо нотаріальна дія вчиняється для чи за участю
іноземного громадянина, перевіряється законність його перебування
в Україні. На підтвердження цього нотаріус у графі 4 після запису
документа, за яким установлено особу, записує також реквізити
візи, термін її дії. У разі коли чинним законодавством України
передбачено реєстрацію в паспорті та/або імміграційній картці
іноземця чи особи без громадянства, у Реєстрі зазначається термін
реєстрації. У разі якщо між Україною та країною, звідки прибув
іноземець, установлено безвізовий режим пересування, нотаріус
записує тільки термін реєстрації іноземця на території України.
7.30. Якщо вчинювана нотаріальна дія потребує перевірки
правоздатності та дієздатності юридичної особи, у цій графі
записуються реквізити статуту (положення), свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи чи іншого документа, яким
підтверджується така правоздатність та дієздатність. У випадках,
передбачених законодавством, у цій графі зазначаються реквізити
свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.
7.31. Якщо документи, що встановлюють особу громадянина чи
правоздатність та дієздатність юридичної особи, уже записувалися в
даному Реєстрі, нотаріус, оглянувши такі документи, може
посилатися на відповідний запис, указавши номер за Реєстром та
дату запису. Наприклад: "Див. реєстровий N 1678 від 01.08.2010". При вчиненні для однієї і тієї самої особи одночасно
декількох нотаріальних дій запис про документ, за яким установлено
особу, робиться один раз при реєстрації першого з них. Далі
нотаріус може обмежитись позначкою: " Те саме ...". У графі 5 записується зміст оформлюваного документа.
7.32. При засвідченні вірності копії чи виписки з документа,
справжності підпису перекладача зазначаються назва документа, ким,
коли, на чиє ім'я видано документ та його короткий зміст, а при
засвідченні справжності підпису заявника - кому адресується заява
та її короткий зміст.
7.33. Якщо нотаріусу для вчинення нотаріальної дії подано
документ, що пройшов процедуру легалізації або проставлення
апостиля, у Реєстрі зазначається про факт легалізації або
проставлення апостиля, а також записуються назва консульської
установи або іншої установи, яка здійснила цю функцію, дата
легалізації або проставлення апостиля та реєстраційний номер.
7.34. У випадках вчинення нотаріальних дій у порядку
заміщення в цій графі робиться відмітка з посиланням на порядковий
номер журналу реєстрації фактів заміщення.
7.35. Запис до Реєстру має бути зроблений таким чином, щоб
він давав змогу ідентифікувати документ без перекручень викладених
у ньому відомостей. Наприклад: "Засвідчено вірність 3-х копій на 2-х сторінках
витягу за N 11/5/4 із судового реєстру, засвідченого 07.07.2007
Земельним судом міста Берлін, Німеччина, про реєстрацію 12.02.2007
у книзі N 2-37 Компанії "Третє тисячоліття", легалізованої
Посольством України в Німеччині (Генеральним консульством)
08.08.2007 за N 543; Засвідчено вірність копії свідоцтва IVCB N 238451, вид.
Печерським від/рацс м. Києва 22.04.2007 про народження 23.02.2007
Комарницького М.Д.; Засвідчено справжність його підпису на заяві до Третьої
київської державної нотаріальної контори про відмову від
переважного права купівлі у Петрова Д.А. належної йому 1/2 частини
будинку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Милославська,
45, за ціною 20 000 гривень".
7.36. При посвідченні правочинів чи видачі свідоцтв у цій
графі вказується вид правочину чи свідоцтва. Наприклад: "Договір дарування", "Довіреність", "Заповіт",
"Свідоцтво про право на спадщину за законом (за заповітом)" тощо.
7.37. Якщо копія документа викладена на двох і більше
сторінках, зазначається кількість сторінок копії. Проте коли
засвідчується одна копія на одній сторінці, кількість копій і
кількість сторінок може не вказуватися.
7.38. При оформленні ряду однорідних за характером документів
(наприклад, засвідчення декількох копій одного й того самого
документа, засвідчення справжності підпису перекладача на
декількох примірниках перекладу одного документа, посвідчення
декількох довіреностей одного й того самого змісту, але на різних
представників) у Реєстрі робиться один запис, але із зазначенням
кількості оформлених документів чи їх примірників. Наприклад: "Дві довіреності", "Засвідчено вірність 5 копій на
4 стор. кожна... " (далі - реквізити і зміст документа). При вчиненні виконавчих написів у графі 5 зазначаються
найменування, реквізити боржника, період, за який стягується
заборгованість, сума стягнутого боргу, а при вчиненні протесту
векселя вказуються його назва, номер, сума за векселем, строк
платежу, вид протесту, боржник за векселем.
7.39. У цій самій графі робиться відмітка, якщо нотаріальна
дія вчинялася за межами державної нотаріальної контори чи робочого
місця приватного нотаріуса. Наприклад: "У зв'язку з похилим віком та станом здоров'я
довірителя довіреність посвідчено в лікарні N 7 за адресою:
м. Київ, вул. Солом'янська, 22"; "У зв'язку з особливістю посвідчення договору договір
посвідчено у приміщенні "УкрЕксімбанку" за адресою: м. Київ, вул.
Горького, 144".
7.40. Документи, що не належать до встановлення особи
громадянина чи перевірки правоздатності та дієздатності юридичних
осіб, але які були подані нотаріусу для огляду на підтвердження
повноважень представників (у тому числі при посвідченні правочинів
і оформленні банківських карток), кваліфікації перекладача тощо,
можуть записуватися в Реєстрі у графах 3-5.
7.41. У графі 5 записуються серія та номер спеціального
бланка нотаріальних документів, що використаний нотаріусом для
вчинення цієї нотаріальної дії, дата та номер витягу та/чи
інформаційної довідки про перевірку спеціального бланка
нотаріального документа.
7.42. При скасуванні довіреності, скасуванні чи зміні
заповіту, розірванні нотаріально посвідченого договору чи внесенні
змін до нього, визнанні в судовому порядку недійсними правочину чи
іншої нотаріальної дії в Реєстрі проти запису про вчинення такої
нотаріальної дії нотаріусом робиться відповідна відмітка з
посиланням на заяву, договір про розірвання договору, рішення суду
тощо. Така відмітка може розміщуватися у графах 1-5 Реєстру та
скріплюється підписом і печаткою нотаріуса. Наприклад: "Заповіт скасовано новим заповітом, посвідченим
мною 05.04.2007 за реєстровим N 1423"; "Договір розірвано договором, посвідченим приватним
нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу
Зубовою В.Т. 22.02.2007 за реєстровим N 856"; "Довіреність скасовано заявою, справжність підпису на якій
засвідчено 01.09.2007 за реєстровим N 7259"; "Свідоцтво визнано недійсним рішенням Калуського
міськрайонного суду Івано-Франківської області від 11.06.2007".
7.43. У графі 6 зазначається сума стягнутого державного мита
(при вчиненні нотаріальної дії державним нотаріусом) чи отриманої
плати (при вчиненні нотаріальної дії приватним нотаріусом). Ця графа заповнюється нотаріусом після надання особою, для
якої вчиняється нотаріальна дія, квитанції про сплату державного
мита або після внесення оплати за вчинення нотаріальної дії і до
проставлення цією особою підпису в графі 7. У разі якщо оплата вчинюваної нотаріальної дії здійснювалась
у безготівковому порядку, а примірник нотаріально оформлюваного
документа не залишається у справах нотаріуса, квитанція
банківської установи або платіжне доручення після проставлення
відмітки про погашення із зазначенням реєстрового номера
підклеюється у Реєстр до запису про вчинену нотаріальну дію. При цьому у Реєстрі вказуються дата, номер банківського
документа і назва банківської установи, якою проведено банківську
операцію. Наприклад: "Плат. доручення N 7-687 від 21.08.2007, АППБ
"Райффайзенбанк Аваль"; Квит. N 4675/122 від 08.09.2007, АКБ "Морський" у м. Києві".
7.44. Про оплату кількох нотаріальних дій за одним і тим
самим платіжним документом нотаріусом зазначається: "До реєстрів N... від ... та N ... від ... (підпис
нотаріуса)". При цьому у Реєстрі здійснюється відмітка про те, де
знаходиться платіжний документ та оплата яких нотаріальних дій
здійснена за таким платіжним документом. Наприклад (при одночасній сплаті державного мита за копії
документів юридичної особи та банківських карток, які
оформлювались у різні дні), запис у графі 6 Реєстру може мати
такий вигляд: "Плат. доручення N 11-132 від 13.09.2007, АППБ
"Райффайзенбанк Аваль" - див. також реєстр N 1267 від 13.08.2007".
7.45. При звільненні платників від сплати державного мита в
графі 6 Реєстру робиться посилання на законодавчі акти чи рішення
відповідного органу влади про звільнення від сплати державного
мита із зазначенням номера і дати такого акта (рішення) та
реквізитів документів, на підставі яких платників звільнено від
сплати державного мита. Наприклад: "Від сплати державного мита звільнено на підставі
пункту 14 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про
державне мито". Якщо одночасно вчиняється декілька нотаріальних дій за участю
одних і тих самих осіб, нотаріус може посилатися на такий запис із
зазначенням реєстрового номера та дати вчиненої нотаріальної дії.
7.46. У разі звільнення осіб, які звернулися за вчиненням
нотаріальних дій, від сплати державного мита, у графі 7 Реєстру
ними зазначається, що документ отримано без сплати державного мита
("Отримано без сплати державного мита (підпис)"). Якщо громадянин у зв'язку з фізичною вадою чи хворобою не
здатний заповнити вказану графу, нотаріус має право зазначити
особисто, що документ отримано без сплати державного мита. У цьому
випадку підпис особа проставляє особисто.
7.47. Усі особи та/чи їх представники, які записані в графі 3
(у тому числі перекладачі), особи, що підписувалися на документі
на прохання громадян, які у зв'язку з хворобою або фізичною вадою
не могли підписатися власноруч, підписуються у графі 7 Реєстру із
зазначенням прізвищ.
7.48. У кінці кожного робочого дня після останньої
нотаріальної дії через графи 1-7 проводиться риска та підсумковим
записом у Реєстрі зазначаються кількість вчинених нотаріальних
дій, сума державного мита, стягнутого державним нотаріусом, або
розмір отриманої приватним нотаріусом плати та кількість
використаних спеціальних бланків нотаріальних документів. Такий
запис може розміщуватися в графах 1-7 і скріплюється підписом
нотаріуса. Наприклад: "Вчинено 13 нотаріальних дій. Стягнуто (отримано)
державного мита (плати) 256 грн. 28 коп. Використано 10 бланків".
7.49. Для роботи над статистичним звітом нотаріус може вести
книгу щоденного обліку вчинених нотаріальних дій та справленого
при цьому державного мита (плати) за вчинення нотаріальної дії.
Графи в книзі щоденного обліку вчинених нотаріальних дій та
справленого при цьому державного мита (плати) доцільно привести у
відповідність до форми статистичного звіту. Якщо нотаріус вважає за потрібне, у зазначену книгу можуть
вноситись також інші відомості статистичного характеру (наприклад,
облік довіреностей за об'єктами, щодо яких передаються
повноваження; здійснення обліку за всіма без винятку нотаріальними
діями, які вчиняються нотаріусом; облік використаних для вчинення
нотаріальних дій бланків нотаріальних документів).
7.50. У державній нотаріальній конторі, приватним нотаріусом
ведеться журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі
нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса
(далі - Журнал (книга) обліку викликів). У Журналі (книзі) обліку викликів передбачаються такі графи: порядковий номер; дата і час виклику нотаріуса; прізвище, ім'я та по батькові особи, яка зробила виклик, її
місце проживання; дата і час виїзду нотаріуса за межі нотаріальної контори
(робочого місця приватного нотаріуса); види та кількість нотаріальних дій, які було вчинено
нотаріусом, та їх реєстрові номери; прізвище, ім'я та по батькові громадянина (повне найменування
юридичної особи), для якого (якої) вчинялася нотаріальна дія;
адреса, де було вчинено нотаріальну дію; підстава, з якої нотаріальна дія вчинялася за межами
нотаріальної контори (робочого місця приватного нотаріуса); час повернення нотаріуса до нотаріальної контори (робочого
місця приватного нотаріуса); підпис особи, яка зробила виклик або для якої вчинялася
нотаріальна дія; підпис нотаріуса; примітка. Журнал (книга) обліку викликів має бути прошнурований,
кількість аркушів у ньому пронумерована і скріплена печаткою та
підписом нотаріуса. Такий Журнал (книга) обліку викликів є перехідним документом,
записи в ньому можуть послідовно продовжуватися і в наступному
році (роках).
VIII. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції
8.1. Реєстрація документів (кореспонденції) є фіксацією факту
створення або надходження до контори, архіву, приватного нотаріуса
документа (кореспонденції) шляхом проставлення на ньому
реєстраційного номера з одночасним записом необхідних відомостей
про документ у відповідних журналах, книгах, реєстрах.
8.2. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні, найважливіші
внутрішні документи (накази, протоколи, доповідні записки, заяви
працівників) та документи, що надійшли на адресу контори, архіву,
приватного нотаріуса. Не підлягають реєстрації документи оперативного характеру
згідно з примірним переліком документів, що не підлягають
реєстрації, наведеним у додатку 28.
8.3. Вхідні документи, що надійшли на адресу контори, архіву,
приватного нотаріуса, приймаються особою, відповідальною за
діловодство, і проходять реєстрацію в день надходження. Внутрішні документи (накази, доповідні записки, заяви
працівників тощо) та вихідні документи реєструються в день їх
підписання.
8.4. При надходженні кореспонденції перевіряється
правильність доставки за адресою на конверті, розкриваються всі
конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та
перевіряється наявність документів і додатків до них.
8.5. Неправильно оформлена (документ не підписаний, не
засвідчений тощо), пошкоджена або надіслана не за адресою
кореспонденція повертається відправнику або пересилається за
належністю.
8.6. У разі пошкодження кореспонденції (конверта) і
неможливості її використання або відсутності в конверті документа
або додатків до нього складається акт про відсутність вкладень у
конверті та пошкодження кореспонденції (конверта) (додаток 29)
у двох примірниках, один примірник якого з пошкодженою
кореспонденцією надсилається відправникові, а другий залишається у
конторі, архіві, у приватного нотаріуса.
8.7. Усі конверти, як правило, знищуються, крім випадків,
коли вони необхідні для встановлення адреси відправника, часу
відправлення та одержання кореспонденції.
8.8. Реєстрація документів здійснюється в: журналі реєстрації вхідних документів; журналі реєстрації вихідних документів; книзі реєстрації наказів з особового складу; книзі реєстрації наказів з адміністративно-господарських
питань.
8.9. У журналі реєстрації вхідних документів підлягають
реєстрації: заяви про прийняття спадщини, видачу свідоцтва про
право на спадщину, про відмову від спадщини, заяви про відкликання
заяви про прийняття спадщини або про відмову від спадщини, заяви
про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяви спадкоємця на
одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій
установі), заяви про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, заяви
виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень,
заяви другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності
на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з
подружжя, заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна,
претензії кредиторів, повідомлення про накладення заборони
відчуження нерухомого майна, повідомлення суду і слідчих органів
про накладення арешту та інші, якщо вони надійшли поштою або
подані нотаріусу кур'єром до дня вчинення нотаріальної дії, заяви
батьків про надання згоди неповнолітній дитині на відчуження
майна, заява одного з подружжя про згоду на розпорядження майном,
заява від співвласника про відмову від переважного права купівлі
частки в праві спільної часткової власності, заяви про скасування
заповіту або довіреності тощо, незалежно від того, чи були вони
подані нотаріусу особисто або повіреною особою, кур'єром, чи
надійшли поштою. Подальша реєстрація таких документів здійснюється у
встановленому порядку.
8.10. Заяви від осіб, у яких немає чоловіка або дружини
(неодружена/неодружений/удова/удівець), викладаються на окремому
аркуші і не підлягають реєстрації у журналі реєстрації вхідних
документів.
8.11. На вхідних документах у правому нижньому куті першої
сторінки проставляється реєстраційний штамп (додаток 30). У штампі вказуються найменування контори, архіву або назва
нотаріального округу, прізвище, ініціали приватного нотаріуса,
дата надходження документа та його реєстраційний індекс
(порядковий номер за реєстраційним журналом та номер справи
(наряду) за номенклатурою справ).
8.12. На вихідному документі проставляються дата, номер, що
відповідає порядковому номеру за журналом реєстрації вихідних
документів, і номер справи (наряду), у якій буде зберігатися
другий примірник вихідного документа із зазначеними реквізитами.
8.13. Перший примірник вихідного документа надсилається
адресатам поштою або передається кур'єром. В останньому випадку
він вручається адресату під розписку в розносній книзі для
місцевої кореспонденції.
8.14. На виконаних документах проставляється відмітка про
виконання, яка розміщується на нижньому полі першого аркуша або на
звороті першого аркуша документа і включає в себе коротку довідку
про виконання (якщо відсутній документ, що свідчить про
виконання), а також слова "До справи" і номер справи (наряду), у
яку (який) повинен бути підшитий виконаний документ. Документ
вважається виконаним тоді, коли вирішені всі питання, поставлені в
ньому, і, якщо це потрібно, дано відповідь кореспонденту.
IX. Контроль за виконанням документів
9.1. Завідувач контори, архіву, приватний нотаріус особисто
контролюють виконання документів, що надійшли від Міністерства
юстиції України, управління юстиції, інших державних органів, та
зобов'язані своєчасно надавати відомості про їх виконання. Завідувачем контори, архіву, приватним нотаріусом можуть бути
поставлені на контроль також інші документи.
9.2. Для здійснення контролю за виконанням документів
використовується контрольна папка. Документи, які перебувають на
контролі до повного виконання, вміщуються у контрольну папку.
9.3. При розгляді документів, звернень тощо завідувач
контори, архіву, приватний нотаріус зобов'язані дотримуватись
установлених чинним законодавством строків виконання таких
документів.
X. Вимоги щодо формування справ (нарядів)
10.1. Формування справ передбачає групування виконаних
документів у справи (наряди) відповідно до номенклатури справ
контори, приватного нотаріуса (додаток 31), складеної на підставі
Типової номенклатури справ державної нотаріальної контори та
приватного нотаріуса (далі - Типова номенклатура) (додаток 32). Формування справ контори здійснює особа, відповідальна за
ведення нотаріального діловодства. Формування справ приватного нотаріуса здійснює особисто
приватний нотаріус або особа, відповідальна за ведення
нотаріального діловодства.
10.2. Справи формуються у такому порядку: у справи вміщуються тільки оригінали документів та (або) у
випадках, передбачених чинним законодавством, копії з таких
документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які
необхідні для вчинення нотаріальних дій; до справ включаються документи лише одного діловодного року; групувати у справи одночасно документи постійного, тривалого
(понад 10 років) зберігання забороняється; не дозволяється підшивати у справи невиконані документи; не допускається включення до справ документів, які не мають
відношення до справи, особистих документів, документів, що
підлягають поверненню, а також чернеток та проектів (робочих
варіантів) документів; не допускається підшивати разом накази з
адміністративно-господарських питань та з особового складу; накази
з особового складу групуються відповідно до їх видів та строків
зберігання; протоколи засідань виробничих нарад групуються в справи у
хронологічному порядку і за номерами. Документи до засідань цих
органів систематизуються за датами та номерами протоколів;
усередині групи документів, що стосуються одного протоколу, - за
порядком денним засідання; листування групується за змістом та кореспондентською ознакою
і систематизується у хронологічній послідовності:
документ-відповідь йде за документом-запитом; документи в особових справах групуються у хронологічному
порядку в міру їх надходження у такій послідовності: внутрішній
опис документів, включених до справи; заява про прийняття на
роботу (контракт); направлення або подання; особовий листок обліку
кадрів; автобіографія, документи про освіту (копії), витяги з
наказів (розпоряджень) про призначення, переведення, звільнення;
доповнення до особового листка з обліку кадрів; доповнення до
особового листка про заохочення; довідки та інші документи; нотаріальні документи (за винятком документів, пов'язаних з
оформленням спадкових справ) підшиваються у справи в такому
порядку: першим підшивається примірник нотаріально оформленого
документа, який залишається у справах контори, приватного
нотаріуса, за ним - документи, на підставі яких він виданий чи
посвідчений; квартальні плани та звіти формуються у справи того року, до
якого вони належать за своїм змістом, незалежно від часу їх
складання; документи, виготовлені із застосуванням засобів
обчислювальної техніки (таблиці, розрахунки, викопіювання тощо),
групуються у справи на загальних підставах; справа (наряд) з документами не повинна перевищувати 250
аркушів (30-40 мм завтовшки). При більшому обсязі документів
справу (наряд) ділять на самостійні томи (частини).
XI. Особливості формування спадкових справ
11.1. Заяви про прийняття спадщини; заяви про відмову від
спадщини; заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або
заяви про відмову від спадщини; заяви про видачу свідоцтва про
право на спадщину; заяви про видачу свідоцтва про право власності
на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з
подружжя; заяви спадкоємця про одержання частини вкладу
спадкодавця у банку (фінансовій установі); претензії кредиторів, а
також заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за
яким були вжиті ці заходи; заяви про відкриття спадщини та
укладання договору на управління спадщиною; заява виконавця
заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень; заява
відказоодержувача про відмову від заповідального відказування тощо
реєструються в книзі обліку і реєстрації спадкових справ і
формуються у спадкові справи.
11.2. Формування спадкової справи передбачає групування
документів, на підставі яких було відкрито спадкову справу та
видано свідоцтво про право на спадщину. Формування спадкової справи здійснюється особисто державним
чи приватним нотаріусом, у провадженні якого знаходиться справа. У спадкову справу вміщуються тільки оригінали документів, а у
випадках, передбачених законодавством, - копії з документів,
оформлені та засвідчені в установленому порядку. Не допускається включення до спадкової справи документів, які
не мають відношення до справи, документів, що підлягають
поверненню, а також чернеток та проектів (робочих варіантів)
документів. Під час формування спадкової справи перевіряються
правильність оформлення документів, наявність та відповідність
вимогам законодавства документів, а у випадках, передбачених
законодавством, копій документів, на підставі яких буде
оформлюватись спадщина, наявність на документах печаток, підписів,
реквізитів документа тощо. У разі виявлення недоліків у документах
при формуванні спадкової справи виконавець зобов'язаний повернути
такі документи особам для їх усунення.
11.3. Спадковій справі присвоюється номер, який складається з
порядкового номера, за яким вона зареєстрована в книзі обліку і
реєстрації спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс)
рік, у якому вона заведена.
11.4. При оформленні спадкової справи після її закінчення на
обкладинці справи (додаток 33) проставляється індекс, передбачений
номенклатурою справ. На обкладинці додатково вказується, наприклад:
"Спадкова справа N 25/2009
до майна померлої 12 січня 2009 року
Войтової Галини Олексіївни
почато: 15 березня 2009 року
закінчено: 3 лютого 2010 року".
11.5. Кожна спадкова справа являє собою окремий наряд
(справу), має внутрішній опис, нумерується, оформлюється титульним
аркушем та прошивається. Справа вважається закінченою за датою видачі свідоцтва про
право на спадщину, якщо на підставі поданих заяв про видачу
свідоцтва про право на спадщину було видано відповідні свідоцтва
всім спадкоємцям, які закликалися до спадкування, та на все майно,
заявлене такими спадкоємцями. Усі інші заяви, що будуть подаватися
після закінчення спадкової справи, вважаються такими, що подані
додатково. Якщо спадкоємець помер до видачі свідоцтва про право на
спадщину або таке свідоцтво не підлягає видачі з інших причин
(наприклад, питання щодо спадкування майна вирішено в судовому
порядку), спадкова справа вважається закінченою з дати отримання
нотаріусом свідоцтва про смерть, рішення суду тощо. Оформлення спадкової справи покладається на державного чи
приватного нотаріуса, у провадженні (на виконанні) якого
знаходиться справа.
11.6. У спадкову справу підшиваються всі документи, пов'язані
з оформленням спадкових прав. Документи систематизуються у
хронологічному порядку за датами їх надходження, виконання,
підписання, видачі тощо. Підшивання документів у спадкову справу повинно здійснюватися
не пізніше ніж через 3 місяці після закриття спадкової справи.
11.7. Закінчені спадкові справи за один діловодний місяць
вміщуються у картонаж, архівні папки і формуються в справи
(наряди). Кількість нарядів (картонажів, архівних папок) за один
діловодний місяць визначається конторою чи приватним нотаріусом
самостійно з урахуванням кількості закінчених спадкових справ. На
обкладинках нарядів (картонажів, архівних папок) вказується
порядковий номер тому та зазначаються крайні дати спадкових справ
- найранішої справи і найпізнішої справи та кількість спадкових
справ, вміщених у картонаж. Число, місяць і рік позначаються
арабськими цифрами. Картонажі, архівні папки нумеруються валовою нумерацією в
межах опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання. Закінчені спадкові справи не прошиваються між собою. При
цьому внутрішній опис (додаток 34) складається окремо до кожного
наряду (картонажу, архівної папки) на окремому аркуші за формою,
що містить відомості про порядкові номери справ, індекс справ за
номенклатурою державної нотаріальної контори чи приватного
нотаріуса, прізвища, імена, по батькові спадкодавців, заголовки
документів, де зазначаються кожна спадкова справа та її номер, а
також про дату заведення спадкової справи та про дату її
закінчення, номери аркушів спадкової справи та примітки.
11.8. У разі зміни складу документів спадкових справ
(доповнення спадкової справи новими документами тощо)
відповідальний за архів працівник у державній нотаріальній конторі
чи приватний нотаріус перевіряє правильність унесення змін до
внутрішнього опису спадкової справи, внутрішнього опису,
складеного до наряду, та наявність складених нових засвідчувальних
написів до спадкової справи і документів обліково-довідкового
характеру (книги обліку та реєстрації спадкових справ, алфавітної
книги спадкових справ).
11.9. До опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання
(додаток 35) включаються картонажі, архівні папки із закінченими
спадковими справами.
XII. Оформлення справ для архівного зберігання
12.1. Оформлення справ постійного та тривалого (понад 10
років) зберігання передбачає нумерацію аркушів у справі, складання
(у необхідних випадках) внутрішнього опису документів справи,
засвідчувального напису справи, підшивання або оправлення справи,
оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи. 12.1.1. З метою дотримання порядку розміщення документів у
справі всі її аркуші, крім аркушів засвідчувального напису та
внутрішнього опису, повинні бути пронумеровані. Аркуші
внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо. Засвідчувальний напис спадкової справи та чисті аркуші не
нумеруються. 12.1.2. Номери на аркушах проставляються в правому верхньому
куті нумератором або простим олівцем таким чином, щоб не зачепити
текст. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для
нумерації аркушів забороняється. 12.1.3. Якщо при нумерації були допущені помилки, то аркуші
нумеруються знову, при цьому старі номери не стираються, а
закреслюються однією скісною рискою і поряд ставиться новий номер
аркуша. У цих випадках у внутрішні описи вносяться виправлення або
описи складаються заново. 12.1.4. У разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів
спадкової справи допускається застосування літерних номерів. При
цьому до номера сторінки додається літера згідно з чинним
українським алфавітом (наприклад: 7а, 11б тощо). 12.1.5. Аркуші кожного тому справи (наряду) нумеруються
окремо, починаючи з першого номера. Аркуш формату, більшого ніж формат А4, підшивається за один
бік і нумерується як один аркуш у правому верхньому куті, а потім
фальцюється на формат А4. 12.1.6. Підшиті в справи конверти з укладеннями нумеруються
валовою нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується
конверт, а потім кожне вкладення в конверті. 12.1.7. Якщо при нумерації були допущені помилки, то аркуші
нумеруються знову, при цьому старі номери не стираються, а
закреслюються однією скісною рискою і поряд ставиться новий номер
аркуша. У цих випадках у внутрішні описи вносяться виправлення або
описи складаються заново. 12.1.8. За наявності окремих помилок у нумерації аркушів
справи допускається застосування літерних номерів аркушів (4а, 9б
тощо).
12.2. Внутрішній опис складається до всіх справ (нарядів)
нотаріальних документів, передбачених номенклатурою, крім
документів довідкового, облікового характеру та документів
тимчасового (до 10 років включно) зберігання. 12.2.1. Внутрішній опис (додатки 36, 37) складається на
окремому аркуші за формою, що містить відомості про порядкові
номери нотаріально посвідчених документів справ, прізвища, імена,
по батькові осіб, щодо яких вчинялися нотаріальні дії, дати
документів, їх заголовки, номери за Реєстром та номери аркушів
справи, на яких розміщений кожен документ. У відповідному
внутрішньому описі справи (наряду) вказується також кількість
відсутніх документів та відповідних актів (довідок). 12.2.2. До внутрішнього опису складається підсумковий запис,
у якому наводиться цифрами і словами кількість нотаріально
посвідчених документів, що включені до опису, кількість аркушів
справи, а також кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній
опис підписується завідувачем контори, архіву чи приватним
нотаріусом. 12.2.3. Якщо справу оправлено в наряд (том, частину), то
внутрішній опис прошивається на початку наряду (тому, частини), а
засвідчувальний напис справи прошивається в кінці наряду (тому,
частини). 12.2.4. Зміни у складі документів справи (включення
додаткових документів, їх виключення, заміна оригіналів копіями
тощо) відображаються у графі "Примітки" з посиланням на відповідні
виправдні документи (угода про розірвання договору, ухвала суду,
постанова слідчого органу тощо).
12.3. З метою обліку кількості аркушів у спадковій справі та
фіксації особливостей їх нумерації в кінці спадкової справи
робиться засвідчувальний напис на спеціально вшитому аркуші згідно
з додатком 38. Доклеювання засвідчувального напису не
допускається. У засвідчувальному написі зазначаються цифрами і словами
кількість аркушів у спадковій справі та окремо через знак + (плюс)
кількість аркушів внутрішнього опису. У цьому записі вказуються
всі неусувані дефекти (пошкоджені аркуші, зруйновані, залиті
чорнилом), довідки - замінники (копії) вилучених документів, а
також у разі відсутності необхідних документів - їх кількість,
наявність актів, довідок, літерних та пропущених номерів аркушів. У засвідчувальному написі робиться відмітка: у графі 1
(словами) - назва документа, у графі 2 - присвоєні сторінкам
номери. Приклади засвідчувальних написів: "У спадковій справі прошито та пронумеровано 15 (п'ятнадцять)
аркушів"; "У спадковій справі прошито та пронумеровано 23 (двадцять
три) аркуші. Крім того, внутрішній опис на 2 аркушах"; "У спадковій справі прошито та пронумеровано 120 (сто
двадцять) аркушів, нумерація аркушів 84 і 85 повторюється. Нижній
кут 17 аркуша частково відірвано, верхній кут 113 аркуша залито
чорнилом. Крім того, внутрішній опис на 3 аркушах". 12.3.1. У разі надходження додаткової заяви про видачу
свідоцтва про право на спадщину на нововиявлене спадкове майно по
спадковій справі до справи долучаються заяви спадкоємців,
документи, що підтверджують належність спадкодавцю спадкового
майна, та інші документи, необхідні для видачі свідоцтва про право
на спадщину. 12.3.2. У разі долучення (вилучення) документів справа
розшивається і після долучення (вилучення) документа повторно
прошивається. Долучений документ нумерується тим самим порядковим
номером, що й остання сторінка документа. При цьому до номера
сторінки додається літера згідно з чинним українським алфавітом.
Відомості про дату долучення (вилучення) документа вказуються у
внутрішньому описі в графі "Примітки". Попередній засвідчувальний напис закреслюється і зберігається
у справі постійно. Засвідчувальний напис підписується державним чи приватним
нотаріусом. Усі наступні зміни в складі справи зазначаються у
засвідчувальному написі з посиланням на відповідний виправдний
документ.
12.4. Підшивання справ повинно виконуватися періодично, але
не пізніше ніж через 3 місяці після закінчення справ у
діловодстві. 12.4.1. Підшивання документів у справи (наряди) здійснюється
міцними, туго натягнутими нитками. При підшиванні документа в
справу (наряд) робляться 4 проколи, відстань від верхнього і
нижнього країв документа не повинна бути більше 2 см. 12.4.2. Підшивання здійснюється так, щоб збереглася повна
можливість читання тексту, який не повинен підходити до лінії
підшиття ближче, ніж на 2 см, а аркуші не повинні виступати за
край обкладинки. Якщо текст документа розміщений близько до краю
аркуша, до такого аркуша при підшиванні в справу підклеюється
смужка паперу, за яку документ підшивається до справи. У такому
самому порядку підшиваються документи великого формату, які
зберігаються в складеному вигляді. 12.4.3. Металеві скріплення (скріпки, булавки тощо) зі справи
видаляються. 12.4.4. Обкладинки справ (нарядів) оформляються за
встановленою формою (додаток 39) ( za318-10 ). 12.4.5. Обкладинки справ (нарядів) з документами, які
підлягають постійному, тривалому (понад 10 років) зберіганню,
повинні бути виготовлені з твердого картону. 12.4.6. Написи на обкладинках справ (нарядів), книг, журналів
повинні бути виконані без скорочень, чітко і зрозуміло і
виготовлені за допомогою технічних засобів або світлостійким
чорним чорнилом або пастою. 12.4.7. Заголовок на обкладинку справи (наряду) переноситься
з номенклатури справ (нарядів) після його уточнення. На обкладинках справ (нарядів), що складаються з декількох
томів (частин), указується порядковий номер тому (частини). 12.4.8. На обкладинках справ, книг, журналів обов'язково
вказуються: найменування контори, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса,
нотаріальний округ, найменування справи (наряду), строк її
зберігання; якщо справа (наряд) складається з декількох томів (частин),
зазначається порядковий номер чергового тому (частини); число, рік початку і закінчення справи (наряду) вказуються
арабськими цифрами, місяць - словами. Дати початку і закінчення
справи (наряду) повинні відповідати крайнім датам документів, які
до неї підшиті; номер справи (наряду) за описом за погодженням з державним
нотаріальним архівом; номер опису та номер архівного фонду - простим олівцем. Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку
справ.
XIII. Складання описів справ (нарядів)
13.1. На справи постійного і тривалого (понад 10 років)
зберігання складаються окремі описи. Описи справ складаються за встановленою формою (додатки 40-
42).
13.2. Опис справ (нарядів) складається особою, відповідальною
за організацію діловодства контори, чи приватним нотаріусом за
методичною допомогою державного нотаріального архіву з дотриманням
таких правил: описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання
складаються окремими справами на кожний діловодний рік; заголовки справ уносяться до опису у тій послідовності, у
якій їх розміщено в номенклатурі справ; графи опису заповнюються відповідно до відомостей, винесених
на обкладинку справи. Опис справ тривалого (понад 10 років)
зберігання повинен мати додаткову графу "Строк зберігання справи
(тому, частини)"; графа опису "Примітка" використовується для позначок про
передачу справ, знищення справ тощо; кожна справа (наряд) вноситься до опису за самостійним
порядковим номером. Якщо справа (наряд) складається з кількох
томів (частин), то кожний том (частина) вноситься до опису під
окремим номером; у разі внесення до опису справ (нарядів) кількох справ підряд
з однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок першої
справи. На кожному новому аркуші опису заголовок відтворюється
повністю, а всі інші однорідні справи позначаються словами "те
саме", при цьому інші відомості про справи вносяться до опису
повністю; у кінці опису справ робиться підсумковий запис із зазначенням
(цифрами і словами) кількості справ, що значаться за описом,
першого і останнього номерів справ за описом, а також
обумовлюються особливості нумерації справ в описі.
13.3. Опис складається з річних розділів і є переліком назв
справ (нарядів) з включенням необхідних відомостей про їх склад і
зміст. Справи кожного року складають річний розділ опису. Кожен
вид опису справ має валову нумерацію. Опис, кількість заголовків
справ у якому досягла за порядковим номером числа 9999, вважається
закінченим описом (додаток 43), а справи, що створюються в
наступні роки, включаються до нового опису, що має наступний
номер, наприклад, номер 2 або інший валовий номер.
13.4. У річний розділ опису справ уносяться також справи, що
не завершені в діловодному році (перехідні справи). При цьому в
разі їх незавершення вказані справи переходять до наступного
діловодного року. У таких випадках у кінці річних розділів опису
кожного наступного року, протягом якого справи продовжувалися в
діловодстві, зазначається: "Документи з цього питання див. також у
розділі за ____ рік, N ____", а графи 1, 4, 5 опису не
заповнюються.
13.5. Опис справ постійного та тривалого (понад 10 років)
зберігання, тобто тих справ, що надалі передаватимуться до
державного нотаріального архіву, складається у чотирьох
примірниках. Описи справ з особового складу складаються у трьох
примірниках.
13.6. Усі описи справ підлягають обов'язковому узгодженню з
державним нотаріальним архівом та схваленню ЕК, створеною при
управлінні юстиції, через два роки після закінчення справ у
діловодстві. Для погодження до державного нотаріального архіву
надаються усі примірники опису.
13.7. До кожного річного розділу опису справ постійного
зберігання з особового складу складається передмова, у якій
наводяться відомості про напрями діяльності та структуру контори,
нотаріуса та період, що охоплюють справи опису; коротко
характеризуються зміст і повнота документів у справах;
висвітлюються особливості формування і опису справ, їх
систематизація в описах.
13.8. Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися,
та складання акта про вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду (додаток 44)
(далі - акт) та які не підлягають зберіганню, здійснюється після
підготовки конторою, приватним нотаріусом описів справ постійного,
тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу за цей
самий період.
13.9. Описи справ та акт розглядаються ЕК управління юстиції
одночасно.
13.10. Справи (документи) включаються до акта, якщо
передбачений для них строк зберігання закінчився до 1 січня року,
у якому складений акт. Наприклад, справи з трирічним строком зберігання, закінчені у
2006 році, можуть включатися в акт, що буде складений не раніше
1 січня 2010 року, з п'ятирічним строком зберігання - не раніше
1 січня 2012 року, з урахуванням приміток, зазначених у Типовій
номенклатурі.
13.11. Акт складається у трьох примірниках на всі справи в
цілому. Назви однорідних справ, відібраних до знищення, уносяться
до акта під загальним заголовком із зазначенням кількості справ,
включених до кожної групи. Акти мають валову нумерацію, починаючи з N 1.
13.12. Схвалені ЕК управління юстиції описи справ постійного
та тривалого (понад 10 років) зберігання, описи справ з особового
складу (приватного нотаріуса) та акти затверджуються завідувачем
контори, приватним нотаріусом.
13.13. Справи (документи), відібрані для знищення, після
погодження та затвердження акта передаються організаціям із
заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається
вага паперової макулатури, що передана для переробки. Дата здачі
документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про
вилучення для знищення документів (справ). Ці акти вміщуються до
справи архівного фонду та зберігаються у конторі, в архіві, у
приватного нотаріуса. Якщо обсяг справ (документів), що вилучені
для знищення, незначний, вони можуть бути спалені або знищені
механічним способом, про що зазначається в акті.
13.14. Акт вміщується до справи архівного фонду та
зберігається у конторі, архіві, приватного нотаріуса.
XIV. Архівне зберігання нотаріальних документів
приватним нотаріусом
14.1. Документи нотаріального діловодства та архів приватного
нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та
користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним
нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити надійне
зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку
здійснення ним нотаріальної діяльності.
14.2. Архів приватного нотаріуса складають документи,
створювані приватним нотаріусом у зв'язку із здійсненням ним
нотаріальної діяльності, та сформовані у справи (наряди) із
зазначенням строків їх зберігання, за винятком документів
поточного діловодства.
14.3. Підготовка й оформлення нотаріальних документів та
групування їх у справи (наряди) для архівного зберігання
приватного нотаріуса включають перевірку правильності формування
документів у справи, наявність та відповідність вимогам
законодавства документів, долучених до примірника нотаріально
оформленого документа, а у передбачених законодавством випадках -
копій з документів, які необхідні для вчинення нотаріальних дій,
наявність печаток, підписів, номерів тощо, а також оформлення
справ (нарядів) та відповідність їх номенклатурі.
14.4. На зберігання до архіву приватного нотаріуса переходять
справи (наряди) нотаріальних документів постійного, тривалого
(понад 10 років) зберігання в упорядкованому стані, а також
закінчені у діловодстві документи довідкового та облікового
характеру відповідно до затверджених номенклатурою справ.
14.5. При підготовці документів для архівного зберігання
приватний нотаріус проводить звірку наявності нотаріальних
документів згідно з Реєстром для реєстрації нотаріальних дій та
відповідної номенклатури справ. Відмітка щодо проведеної нотаріусом звірки вказується
наприкінці внутрішнього опису справ та ним підписується
(наприклад: "Наявність документів звірено з Реєстром для
реєстрації нотаріальних дій", дата, підпис). У разі виявлення недоліків у формуванні та оформленні справ
(нарядів) приватний нотаріус зобов'язаний їх усунути.
14.6. Відповідно до затверджених описів приватний нотаріус
зобов'язаний провести звірку наявності кожної справи (наряду).
14.7. У кожному примірнику опису справ (нарядів) робляться
відмітки про наявність тієї або іншої справи (наряду). Наприкінці
кожного примірника опису справ (нарядів) цифрами та словами
робляться позначки про фактичну кількість справ (нарядів), що
надійшли до архіву нотаріуса, проставляються номери відсутніх
справ (нарядів), дата надходження до архіву нотаріуса та підпис
приватного нотаріуса.
XV. Передавання справ до державного нотаріального архіву
15.1. На зберігання до державного нотаріального архіву
передаються справи (наряди) нотаріальних документів постійного і
тривалого (понад 10 років) зберігання в упорядкованому стані, а
також закінчені у діловодстві документи довідкового та облікового
характеру згідно з відповідними номенклатурами справ.
15.2. Контора передає справи (наряди) нотаріальних документів
через два роки після закінчення десятирічного строку їх зберігання
у відповідній державній нотаріальній конторі згідно з графіком,
затвердженим завідувачем державного нотаріального архіву. Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного
нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у
разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у
тому числі у зв'язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю).
15.3. При підготовці документів нотаріального діловодства для
передачі на зберігання до державного нотаріального архіву
перевіряється правильність формування документів у справи
(наряди), оформлення справ (нарядів) та відповідність їх типовій
номенклатурі. У разі виявлення недоліків у формуванні документів у справи
контора, приватний архів зобов'язані їх усунути.
15.4. При підготовці документів для передавання їх на
зберігання в державний нотаріальний архів контора, приватний
нотаріус (їх відповідальні представники) спільно з членами ЕК
управління юстиції та працівниками державного нотаріального архіву
проводять звірку наявності нотаріальних документів згідно з
Реєстром (та відповідної номенклатури справ). Відмітка щодо
проведеної звірки вказується у кінці внутрішнього опису справ та
підписується особами, що проводили звірку.
15.5. Контора, нотаріус зобов'язані передати справи (наряди)
на зберігання до державного нотаріального архіву згідно із
затвердженими описами справ. При цьому в кожному примірнику опису
справ (нарядів) робляться позначки про прийняття тієї або іншої
справи. Наприкінці кожного примірника опису справ робляться
цифрами та словами позначки про фактичну кількість справ, що
передані до державного нотаріального архіву, проставляються номери
відсутніх справ, дати приймання-передавання справ і підписи осіб,
що здавали та приймали справи.
15.6. Підготовлені до передачі документи доставляються до
архіву вантажним чи легковим автотранспортом з критим кузовом у
супроводі відповідальної особи.
15.7. При передаванні конторою, нотаріусом документів
нотаріального діловодства на зберігання до державного
нотаріального архіву складається акт приймання-передавання
(додаток 45). У разі передавання конторою документів нотаріального
діловодства акт приймання-передавання складається у двох
примірниках, один з яких разом з документами передається до
державного нотаріального архіву, а другий залишається у справі
фонду контори. У разі передавання нотаріусом документів нотаріального
діловодства та архіву приватного нотаріуса акт приймання -
передавання складається у трьох примірниках, один з яких разом з
документами передається до державного нотаріального архіву, другий
залишається у справі приватного нотаріуса, третій передається до
відповідного управління юстиції і долучається до реєстраційної
справи приватного нотаріуса.
15.8. Передачу документів до державного нотаріального архіву
з одночасним складанням описів справ та акта про вилучення справ
приватного нотаріуса (додаток 46) проводить комісія відповідного
управління юстиції у випадках, визначених у пункті 4.11 цих
Правил.
15.9. На зберігання до державного нотаріального архіву
приймаються нотаріально посвідчені договори відчуження рухомого та
нерухомого майна, договори довічного утримання (догляду), застави
(іпотеки), інші договори, заповіти (у тому числі секретні
заповіти) тощо, відповідно до номенклатури справ та документи, на
підставі яких вони посвідчувалися, оформлені і згруповані в справи
постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання.
15.10. У справи вміщуються тільки оригінали нотаріально
посвідчених документів, викладені на чистому аркуші паперу формату
А4 з відміткою про використаний спеціальний бланк нотаріального
документа, із зазначенням номера, за яким нотаріальна дія
зареєстрована в Реєстрі, та оригінали документів, а у випадках,
передбачених законодавством, копії документів, на підставі яких
вони посвідчувалися. Не допускається включення до справ чернеток,
особистих документів, документів, що підлягають поверненню, та
розмножених копій. До справ включаються документи лише одного діловодного року.
15.11. При необхідності приєднання до відповідного
нотаріально посвідченого документа особистих документів (свідоцтва
про народження, свідоцтва про реєстрацію шлюбу тощо), а також
документів, що підлягають поверненню, до справи включаються
засвідчені в установленому порядку копії цих документів.
15.12. До державного нотаріального архіву приймаються на
зберігання закінчені спадкові справи, вміщені в картонаж, архівні
папки, оправлені в наряди.
15.13. Кожна спадкова справа являє собою окремий наряд, якому
присвоюється номер, що складається з порядкового номера, за яким
спадкова справа зареєстрована в книзі обліку і реєстрації
спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс) рік, у якому
вона заведена, має внутрішній опис, нумерується, оформлюється в
обкладинку з твердого картону та прошивається.
15.14. Спадкові справи вміщуються в картонаж, архівні папки
за першою видачею свідоцтва про право на спадщину і не
прошиваються між собою. До кожного наряду (картонажу, архівної папки) входять усі
закінчені спадкові справи за один діловодний місяць. На нарядах (картонажах, архівній папці) вказуються індекс
справи, назва справи, крайні дати (за певний період) та кількість
спадкових справ. Ця величина постійна. У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на доповнення
до раніше поданої заяви змінюється лише кількість сторінок однієї
(конкретної) спадкової справи. У такому разі вносяться зміни до
внутрішнього опису та складаються нові підсумкові записи до такої
спадкової справи.
XVI. Видача і вилучення (виїмка) нотаріальних документів
16.1. Видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і
нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву,
можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
16.2. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за
мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути
повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним
чином оформленого процесуального документа суду, органу
прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів
документа проводиться з відома завідувача архіву з обов'язковим
залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і
процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у
двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий
передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або
досудового слідства.
16.3. При зверненні фізичної чи юридичної особи до нотаріуса
щодо видачі свідоцтва про право на спадщину у тих випадках, коли
спадкову справу передано на зберігання до архіву, нотаріус
витребовує з державного нотаріального архіву відповідну спадкову
справу разом із відповідними документами обліково-довідкового
характеру (книгою обліку і реєстрації спадкових справ, алфавітною
книгою спадкових справ).
16.4. Спадкові справи та відповідні документи
обліково-довідкового характеру видаються в тимчасове користування
на строк, що не перевищує одного місяця.
16.5. Видача спадкових справ з державного нотаріального
архіву у тимчасове користування оформлюється замовленням на
видання спадкової справи і реєструється у книзі видавання справ із
фондів державного нотаріального архіву. На місце виданої спадкової справи вміщується карта - замінник
спадкової справи.
16.6. Передача витребовуваної спадкової справи та необхідних
документів обліково-довідкового характеру оформляється актом про
видавання справ у тимчасове користування. Акт підписується завідувачем державного нотаріального архіву
та нотаріусом, який витребовує спадкову справу, і скріплюється
гербовими печатками.
16.7. Після видачі свідоцтва про право на спадщину та
внесення всіх необхідних відміток про таку видачу витребувана
спадкова справа та документи обліково-довідкового характеру
повертаються нотаріусом до архіву. Після повернення спадкової справи у кожному примірнику акта
робиться відповідний запис.
16.8. Перед видаванням спадкової справи з державного
нотаріального архіву та після її повернення проводиться поаркушне
перевіряння спадкової справи в присутності відповідальних осіб, що
передають та одержують спадкову справу.
16.9. Після доповнення спадкової справи, яка витребовувалася,
новими документами відповідальний працівник державного
нотаріального архіву перевіряє правильність унесення змін до
внутрішнього опису спадкової справи та наявність складених нових
підсумкових записів до спадкової справи.
Директор Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації
адвокатських об'єднань К.І.Чижмарь

Додаток 1
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної
нотаріальної контори ________ __________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата (печатка)

АКТ _______________ N ______ ________________________
(місце складання)
приймання-передавання документів
нотаріального діловодства
державної нотаріальної контори

Відповідно до наказу від _______________________ N _______________ ______________________ передав, а ________________________ прийняв
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
у присутності комісії, створеної на підставі зазначеного наказу, у
складі голови _________________ і членів комісії _________________
(прізвище, ініціали) (прізвища, ініціали)
документи нотаріального діловодства контори:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва і номер | Кількість | Кількість | Примітка | | з/п | опису | примірників опису | справ | | |-----+---------------+-------------------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ ___________________________________________
Разом прийнято __________________________________ фонд N _________
(найменування державного нотаріального архіву)
Стан документів __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Передавання здійснив: Приймання здійснив: ________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)
Дата Дата
Голова комісії ____________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Члени комісії: ____________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
____________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)

Додаток 2
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного
управління юстиції ________ ___________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата (печатка)

АКТ ______________ N _______ ________________________
(місце складання)
приймання-передавання під час
зміни завідувача державної
нотаріальної контори
__________________________________________________________________
(підстава передачі документів нотаріального діловодства)
_________________________________________________________ передав,
(прізвище та ініціали завідувача державної
нотаріальної контори)
а ________________________________________________________ прийняв
(прізвище та ініціали особи, яка прийняла документи
нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства контори:
Розділ 1. Печатки і штампи
Розділ 2. Спеціальні бланки нотаріальних документів та бланки
інформаційної системи
Розділ 3. Нотаріальне діловодство
------------------------------------------------------------------ | N | Назва і номер | Кількість | Кількість | Примітка | | з/п | опису | примірників опису | справ | | |-----+---------------+-------------------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ ___________________________________________
Разом прийнято _________________________________ фонд N __________
(найменування державного нотаріального архіву)
Передавання здійснив: Приймання здійснив: ________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)
Дата Дата
Голова комісії ____________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Члени комісії: ____________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
____________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)

Додаток 3
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ________ ___________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата (печатка)

АКТ ______________ N _______ ________________________
(місце складання)
про нестачу архівних справ
(документів)

У результаті _________________________________________ установлено
(назва заходів)
нестачу архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи
щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у
зв'язку з чим вважаємо можливим зняти їх з обліку
--------------------------------------------------------------------- |Опис| Справа N | Заголовок |Крайні дати | Кількість | Можливі | | N |(або номери| справи | справи | аркушів | причини | | | аркушів |(заголовки |(документів)| у справі |відсутності | | |документів)|документів)| |(документах)| справ | | | | | | |(документів)| |----+-----------+-----------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------
Разом _________________________________________ справ (документів)
(цифрами і словами)
Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений
такими справами (документами): ___________________________________ __________________________________________________________________
(номери справ, аркушів, їх заголовки)
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ______________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата
ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК Протокол засідання ЕК
державного архіву(*) Головного управління ___________ N ________ юстиції(*) _________ N ______________
_______________
(*) Якщо втрачені документи Національного архівного фонду.

Додаток 4
до Правил ведення
нотаріального діловодства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Приватний нотаріус ________ ___________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата (печатка)

ДОВІДКА
про перевірку наявності і стану
документів при звільненні особи,
відповідальної за ведення
нотаріального діловодства
у приватного нотаріуса

__________________________________________________________________
(підстава передачі документів нотаріального діловодства)
_________________________________________________________ передав,
(прізвище та ініціали особи, відповідальної за ведення
діловодства приватного нотаріуса)
а ________________________________________________________ прийняв
(прізвище та ініціали особи, яка прийняла документи
нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса:
------------------------------------------------------------------ | N | Індекс справи за |Заголовок|Дата справи|Примітка| |з/п| номенклатурою | справи | | | |---+-----------------------------+---------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ ___________________________________________
Разом прийнято _____________________________________________ справ
(цифрами, словами)
Передавання здійснив: Приймання здійснив: ________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)
Дата Дата

Додаток 5
до Правил ведення
нотаріального діловодства
ЗАТВЕРДЖУЮ
Приватний нотаріус ________ __________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата (печатка)

АКТ _______________ N ________ __________________________
(місце складення)
приймання-передавання документів
нотаріального діловодства
приватного нотаріуса під час
його заміщення

_________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали приватного нотаріуса, якого заміщують)
_________________________________________________________________,
(номер наказу про реєстрацію нотаріальної діяльності
приватного нотаріуса, якого заміщують)
який працював ____________________________________________________
(крайні дати діяльності приватного нотаріуса,
якого заміщують)
На підставі ________________________________________________ здав,
(номер наказу про зупинення нотаріальної
діяльності приватного нотаріуса, якого заміщують)
а ________________________________________________________ прийняв
(прізвище та ініціали приватного нотаріуса, який заміщує)
документи нотаріального діловодства контори:
------------------------------------------------------------------ | N |Індекс| Заголовок | Дата справи | Кількість |Примітка| |з/п|справи| справи | або |справ (томів, | | | | | (тому, | крайні дати | частин) | | | | | частини) | справ | | | |---+------+--------------+--------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Разом _________________________________ справ за ____________ роки
(цифрами і словами)
Номери відсутніх справ ___________________________________________
Передавання здійснив: Приймання здійснив: ________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)
Дата Дата

Додаток 6
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку заповітів

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, | Дата |Реєстро-| Дата |Реєст-| Відмітка | |з/п| ім'я, |посвідчення| вий |посвідчен-|ровий | про | | | по | заповіту | номер | ня та |номер |скасування| | | батькові | | | прийняття| |заповіту, | | |заповідача| | | на | |секретного| | | | | |зберігання| |заповіту, | | | | | |секретного| | внесення | | | | | | заповіту| | змін до | | | | | | | | заповіту | |---+----------+-----------+--------+----------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
А ______________________
Б ______________________
В ______________________
Г ______________________

Додаток 7
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку спадкових справ

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Число, | Номер | Число, |Примітка| |з/п| ім'я, по |місяць, рік | спадкової |місяць, рік | | | | батькові | смерті | справи | видачі | | | | померлого | | | свідоцтва | | | | | | | про право | | | | | | |на спадщину,| | | | | | | нових | | | | | | | свідоцтв | | |---+------------+------------+------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
А ______________________
Б ______________________
В ______________________
Г ______________________

Додаток 8
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку договорів

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Прізвище, | Вид | Дата |Реєстровий |Примітка| | | ім'я, по | договору |посвідчення| номер | | | | батькові | | договору | | | | | фізичної | | | | | | | особи або | | | | | | |найменування| | | | | | | юридичної | | | | | | | особи | | | | | | | (сторін | | | | | | | договору) | | | | | |------+------------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
А ______________________
Б ______________________
В ______________________
Г ______________________

Додаток 9
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку реєстрації
заборон відчуження нерухомого та рухомого
майна, а також арештів, накладених
на таке майно судами, слідчими органами,
і реєстрація зняття таких заборон та арештів

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,| Дата | Дата | Дата | Дата |Примітка| |з/п|ім'я, по |накладення|накладення| зняття | зняття | | | |батькові | заборони |арешту на | заборони | арешту | | | |власника |відчуження| майно |відчуження| майна | | | | | майна, | | майна, | | | | | | | | | | | | | |реєстровий| |реєстровий| | | | | | номер | | номер | | | |---+---------+----------+----------+----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
А ______________________
Б ______________________
В ______________________
Г ______________________

Додаток 10
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА
обліку і реєстрації спадкових справ

------------------------------------------------------------------ |Порядковий номер |Дата надходження | Прізвище, ім'я |Дата смерті| |спадкової справи | заяви, її | та по батькові | | | |порядковий номер | померлого | | |-----------------+-----------------+----------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, | Дата | Дата і | Дата | Дата |Примітка| |ім'я, по | видачі |реєстровий|припинення | списання | | | батькові |свідоцтва | номер |повноважень|спадкової | | | заявника |про право | видачі | виконавця | справи в | | | та зміст | на |свідоцтва | заповіту | архів, | | | заяви | спадщину |виконавцю | | номер | | | | | заповіту | |спадкової | | | | | | | справи | | |----------+----------+----------+-----------+----------+--------| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів щодо охорони
спадкового майна та встановлення опіки
над майном фізичної особи, яка визнана безвісно
відсутньою, або над майном фізичної особи,
місцеперебування якої невідоме

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, |Прізвище, |Прізвище, ім'я, | Підстава | Місце- | |з/п|надходження| ім'я, |ім'я, по | по батькові |встановлення|знаходження| | | заяви |по батькові | батькові |фізичної особи, | опіки над |спадкового | | | | фізичної |померлого,| яка визнана | майном | майна або | | | | особи або | дата | безвісно | |майна, над | | | |найменування| смерті |відсутньою, або | | яким | | | | юридичної | |фізичної особи, | |встановлено| | | | особи, від | | | | опіку | | | | яких | |місцеперебування| | | | | | надійшла | | якої невідоме | | | | | |заява, та її| | | | | | | | зміст | | | | | |---+-----------+------------+----------+----------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Дата вжиття | Оцінка | Дата і | Дата та |Примітка| |заходів щодо | спадкового | реєстровий | підстава | | | охорони | майна |номер видачі | припинення | | | спадкового | |свідоцтва про| опіки над | | | майна або | | право на | майном | | |встановлення | | спадщину | | | | опіки над | | | | | | майном | | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
цінностей при вжитті заходів
щодо охорони спадкового майна

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Число, місяць, рік | Прізвище, ім'я, |Докладний | | | надходження | по батькові |опис цінностей | | | цінностей | померлого (кому | | | | |належали цінності)| | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Кількість |Оцінка|Число, місяць, рік| Відмітка про |Примітка| | | |здавання цінностей| видачу цінностей | | | | |та номер квитанції| спадкоємцям, | | | | | | виконавцю | | | | | | заповіту або | | | | | | передавання їх | | | | | | відповідним | | | | | | органам для | | | | | | реалізації | | |----------+------+------------------+------------------+--------| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
договорів на управління спадщиною

------------------------------------------------------------------- |N з/п|Прізвище,|Прізвище,| Дата | Дата й | Номер |Примітка| | |ім'я, по |ім'я, по |укладення| підстави |спадкової| | | |батькові |батькові |договору |припинення| справи | | | |померлого|особи, з | | дії | | | | | | якою | | договору | | | | | |укладено | | | | | | | | договір | | | | | |-----+---------+---------+---------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних
дій поза приміщенням державної нотаріальної
контори, державного нотаріального архіву,
приміщенням, яке є робочим місцем приватного
нотаріуса

------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Дата і |Прізвище, ім'я, | Підпис | Дата і час | Види та | | | час | по батькові |особи, яка | виїзду | кількість | | | виклику | фізичної особи | зробила |нотаріуса за|нотаріальних| | |нотаріуса| (найменування |виклик або | межі | дій, які | | | | юридичної | для якої | державної |було вчинено| | | | особи), яка | вчинялася |нотаріальної |нотаріусом, | | | |зробила виклик, |нотаріальна| контори, | та їх | | | | її місце | дія | державного | реєстрові | | | | проживання або | |нотаріального| номери | | | |місцезнаходження| | архіву, | | | | | | | робочого | | | | | | | місця | | | | | | | приватного | | | | | | | нотаріуса | | |-----+---------+----------------+-----------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Прізвище, | Підстава, з |Час виїзду та| Підпис |Примітка| | ім'я, по | якої | повернення | нотаріуса | | | батькові | нотаріальна |нотаріуса до | | | | фізичної |дія вчинялася| державної | | | | особи | поза |нотаріальної | | | |(найменування| приміщенням | контори, | | | | юридичної | державної | державного | | | | особи), для |нотаріальної |нотаріального| | | | якої | контори, | архіву, | | | | вчинялася | державного | робочого | | | | нотаріальна |нотаріального| місця | | | |дія, адреса, | архіву, | приватного | | | |за якою було | робочого | нотаріуса | | | | вчинено | місця | | | | | нотаріальну | приватного | | | | | дію | нотаріуса | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень, що надійшли під час прийому
фізичних та юридичних осіб

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Хто | Прізвище, | Звідки | Порушені | Зміст | Наслідки | |з/п|прийому|приймає| ім'я, по |одержано,| питання |резолюції, |розгляду, | | | | | батькові, | дата, |-------------| її дата, | дата | | | | | адреса, | індекс, |короткий|ін- | автор, |направлен-| | | | | місце |відмітка | зміст |дек-|виконавець,| ня | | | | | роботи, | про | | си | термін |відповіді | | | | | категорія | взяття | | | виконання | | | | | |(соціальний| на | | | | | | | | | стан) |контроль | | | | | | | | | заявника | | | | | | |---+-------+-------+-----------+---------+--------+----+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток 16
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ ЛІТЕРАТУРИ

--------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Від кого |Автор| Рік |Вартість|Відмітка про |При- | |з/п|реєстрації|і за яким | і |видан-| книги | вибуття |мітка| | | |документом|назва| ня |--------+-------------| | | | |надійшла |книги| |гри-|ко-| на |дата| | | | |література| | |вень|пі-|підставі| | | | | | | | | |йок| якого | | | | | | | | | | | доку- | | | | | | | | | | | мента | | | |---+----------+----------+-----+------+----+---+--------+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------

Додаток 17
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
наказів з особового складу

------------------------------------------------------------------ | |Номер наказу| Короткий | Кому |Примітка| |Дата видання | | зміст | оголошено | | | наказу | | | | | |--------------+------------+-------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 18
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
видачі документів з архіву для ознайомлення

------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Наймену- | Ким та | Прізвище, | Підпис | Дата | |з/п| видачі | вання | коли | ім'я, по | особи, яка |повернення| | | справи | справи |посвідчено| батькові | одержала |документа | | |(документа) |(документа)| (видано) | особи, яка |документ для|та підпис | | | | | документ | одержала |ознайомлення| про | | | | | |документ для| |отримання | | | | | |ознайомлення| | | |---+------------+-----------+----------+------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 19
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів

------------------------------------------------------------------ | Дата |Кореспондент, | Короткий | Резолюція | Позначка | |надходження |дата та індекс| зміст |або кому і | про | | та | одержаного | | коли | виконання | | індекс | документа | |направлено | документа | | документа | | | документ | | |------------+--------------+------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 20
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів

------------------------------------------------------------------ |Дата та індекс|Кореспондент|Короткий зміст| Позначка про | | документа | | | виконання документа | |--------------+------------+--------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 21
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
наказів з адміністративно-господарських питань

------------------------------------------------------------------ | |Номер наказу|Короткий зміст|Виконавець|Примітка| | Дата видання | | | | | | наказу | | | | | |----------------+------------+--------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 22
до Правил ведення
нотаріального діловодства

РОЗНОСНА КНИГА
для місцевої кореспонденції

---------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Кому | Дата і | | Прізвище, |Розписка | |з/п|кореспонденції|адресовано|вихідний | Дата | ініціали та | про | | | | документ | номер |одержання|посада особи, |одержання| | | | |документа|документа| яка одержала |документа| | | | | | |кореспонденцію| | |---+--------------+----------+---------+---------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 23
до Правил ведення
нотаріального діловодства

РЕЄСТР
для реєстрації нотаріальних дій
_________________________ __________ на ________ рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата |Прізвище, ім'я, | Документи, | Зміст | Сума | Підписи осіб | |нотаріальної| вчинення | по батькові, | за якими | нотаріальної | сплаченого | (їх | | дії |нотаріальної| місце |встановлено | дії. | державного |представників),| | | дії | проживання, | особу, що |Місце вчинення |мита або сума|які звернулися | | | |ідентифікаційний| звернулась | нотаріальної | оплати за | за вчиненням | | | | номер фізичної |за вчиненням| дії. Номер | вчинену | нотаріальної | | | | особи, повне |нотаріальної| спеціального | нотаріальну | дії | | | | найменування, | дії | бланка |дію. Підстави| | | | |місцезнаходження| | нотаріального | звільнення | | | | | та ідентифі- | | документа, на | від сплати | | | | | каційний код | |якому викладено| державного | | | | |юридичної особи,| |зміст вчиненої | мита, | | | | | для яких | | нотаріальної | документ та | | | | | вчиняється | | дії. | його | | | | |нотаріальна дія | | Дата та номер |реквізити, на| | | | | (їх | | перевірки | підставі | | | | | представників) | | спеціального | якого | | | | | | | бланка |звільнено від| | | | | | | нотаріального | сплати | | | | | | | документа | | | |------------+------------+----------------+------------+---------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 24
до Правил ведення
нотаріального діловодства

РЕЄСТР
для реєстрації заборон відчуження
нерухомого та рухомого майна, а також арештів,
накладених на таке майно судами, слідчими
органами, і реєстрації зняття таких
заборон та арештів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Кредитор | Найменування | Прізвище, | Майно (його | Документ | Дата | Дата та | Дата та | Документ | Стягнуто | |з/п|(прізвище, | судового чи | ім'я, по | найменування, | (його |отримання |реєстровий| реєстро- | (його |державно- | | | ім'я, по | слідчого | батькові |місцезнаходження|реквізити),| доку- | номер |вий номер |реквізити),| го мита | | | батькові | органу, яким |боржника і |або реєстрація),| на | мента, на |накладення| зняття | на |(плати) чи| | | фізичної |накладено арешт.| особи, на | на яке | підставі | підставі | заборони | заборони | підставі | відмітка | | | особи або | Прізвище, | майно якої | накладено | якого | якого |відчуження|відчуження| якого | про | | |найменуван-| ініціали | накладено | заборону | накла- | накладе- |або арешту|або арешту|знімається |звільнен- | | | ня |нотаріуса, яким | арешт | відчуження або | дається |но заборону| | | заборона | ня від | | | юридичної | вчинено | (прізвище, | арешт | заборона |відчуження | | |відчуження |державного| | | особи) |нотаріальну дію | ім'я, по | |відчуження | або арешт | | | або арешт | мита | | | | (найменування | батькові | | або арешт | | | | | (плати) | | | |держнотконтори, | фізичної | | | | | | | | | | | назва | особи або | | | | | | | | | | | нотаріального |найменування| | | | | | | | | | | округу) | юридичної | | | | | | | | | | | | особи) | | | | | | | | |---+-----------+----------------+------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 25
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Форма N 1
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
що переходить до єдиного
спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _____________________________, __________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної черги
спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України(2) спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна _________________________________________________,
який (яка) (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його
народження) помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків(3), місце його реєстрації
або проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа, найменування реєструючого органу,
дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Печатка _________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) У разі застосування до спадщини положень Цивільного
кодексу УРСР (1963 року) указується відповідна стаття за цим
Кодексом.
(3) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
Форма N 2
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
яке видано одночасно
всім спадкоємцям(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, ______________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної черги
спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
____________________________________________, який (яка) помер(ла)
"___" ____________ року, є його (її) ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові
спадкоємців, дати їх народження, ідентифікаційні номери за Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків(2), місця їх реєстрації або проживання
та зазначаються частки(2) кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаних частках видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа, найменування реєструючого органу,
дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ __________________________________________________________________
(зазначається розмір успадкованої частки вказаного майна(3))
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано
це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ________
Зареєстровано в реєстрі
за N _______
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ______________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
(3) Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого
арифметичного дробу.
Форма N 3
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
що видається у разі,
якщо частки у спадщині
окремих спадкоємців
залишаються відкритими(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________, ___________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________ __________________________________________________________________
(номер статті щодо відповідної черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________ ______________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові
спадкоємців, дати їх народження, ідентифікаційні номери за Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків(2), місця їх реєстрації або проживання
та зазначаються частки кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на частку якого видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа, найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика
та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ ___________________________________________________________ видано
(зазначається розмір успадкованої частки указаного майна)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ _________________________________________________ ще не видано(3).
(зазначається розмір успадкованої частки указаного майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
(3) У разі якщо свідоцтво про право на спадщину було видано
раніше комусь із спадкоємців, у тексті свідоцтва слід зазначати:
"Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________
_________________________________________ видано (кому і коли)".
(розмір частки спадкового майна)
Форма N 4
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно за правом
представлення, що переходить
до єдиного спадкоємця (1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _______________________, ________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________ ____________________________________ Цивільного кодексу України(2)
(номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
спадкоємцем на зазначене у цьому свідоцтві майно _________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" _______________ року, згідно зі статтею
1266 Цивільного кодексу України є його (її) ______________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків(3), місце реєстрації
або проживання)
батько (мати, інший родич) якого (якої) __________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові померлого батька, матері,
іншого родича, який (яка) спадкував(ла) б, якби був (була) живим(ою) на час відкриття спадщини спадкоємця)
помер(ла) "___" _______________ року.
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер
реєстрації (кадастровий номер), характеристика
та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Статті 1261 - 1265 Цивільного кодексу України.
Зазначається тільки номер статті щодо відповідної черги
спадкоємців, яка закликається до спадкування.
(3) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
Форма N 5
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно померлого
спадкоємця, який не встиг
прийняти спадщину
(спадкова трансмісія)(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________, _______________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________ __________________________________________________________________
(номер статті щодо відповідної черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
______________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ________________ року, був (була) його (її) _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові померлого спадкоємця)
але у зв'язку з його (її) смертю "___" ____________ року згідно із
статтею 1276 Цивільного кодексу України спадщина переходить до
його (її) спадкоємця за законом/за заповітом (зазначається: ким,
коли, за яким реєстровим номером посвідчено заповіт та на яку
частку) __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків(2), місце
його реєстрації або проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _____________ __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його
місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
Форма N 6
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно
померлого спадкоємця,
який прийняв спадщину,
але не оформив
своїх спадкових прав(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна ________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________, ______________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________ __________________________________________________________________
(номер статті щодо відповідної черги, коло спадкоємців
якої закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків(2), місце реєстрації
або проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна)
що належало ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
який був власником майна, родинні,
або інші відносини зі спадкодавцем)
помер(ла) "___" ____________ року, спадкоємцем якого (якої) був
(була) ___________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем,
від якого майно прийнято у спадок, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця)
який (яка) прийняв(ла) спадщину, але не оформив(ла) своїх
спадкових прав(3). Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
(3) Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно
на майно, частина якого належала спадкодавцеві особисто, а частина
майна прийнята у спадщину, але не оформлена, у свідоцтві
вказуються конкретні частки майна.
Форма N 7
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно
у разі відмови спадкоємця
від спадщини на користь
іншого спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _____________________________, __________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ___________________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків(2),
місце його реєстрації або проживання)
у тому числі з урахуванням __________________________, від якої
(розмір частки у спадщині)
відмовився(лась) _________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця, який (яка)
відмовився(лась) від спадщини на його користь)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа, найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
Форма N 8
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно
у разі відмови
від спадщини спадкоємця
однієї черги на користь
спадкоємця іншої черги(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, ______________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна _________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків(2),
місце його реєстрації або проживання)
у зв'язку з відмовою спадкоємця __________________________________
(зазначається черга)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця, який (яка)
відмовився(лась) від прийняття спадщини)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
його місцезнаходження, кадастровий номер, назва, реквізити правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації,
характеристика та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ______________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності
Форма N 9
Свідоцтво про право
на спадщину на обов'язкову
частку щодо нерухомого
майна, у разі якщо частка
у спадщині спадкоємця
за заповітом залишилась
відкритою(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________, _____________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті 1241 Цивільного кодексу України
спадкоємцем на ___________________________________________________
(розмір обов'язкової частки)(2)
зазначеного у цьому свідоцтві майна ______________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" __________________ року, є його (її) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків(3), місце реєстрації або проживання)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його
місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ ___________________________________________________________ видано
(зазначається розмір успадкованої частки
вказаного майна)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано
це свідоцтво)
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на _____________ ____________________________________________________ ще не видано.
(зазначається розмір частки у спадковому майні)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _____________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою спадкоємцю
забезпечується отримання половини частки тієї частки, яка належала
б спадкоємцю у разі спадкування за законом.
(3) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
Форма N 10
Свідоцтво про право
на спадщину за секретним
заповітом на нерухоме
майно, що переходить
до єдиного спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _____________________________, __________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі секретного заповіту, посвідченого __________________________________________________________________
(ким посвідчено секретний заповіт)
"__" ____________ року, зареєстрованого в реєстрі за N ________,
прийнятого на зберігання "___" ___________ року, повний текст
якого оголошено _______________________________________ нотаріусом
(державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса)
про що складено протокол ________________________________________,
(дата, час складання протоколу)
спадкоємцем зазначеного в секретному заповіті майна ______________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача,
рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року, є __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків(2), місце реєстрації або проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ______________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
Форма N 11
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно, яке видається
у разі внесення змін
до свідоцтва про право
на спадщину одночасно
всім спадкоємцям(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________________, ______________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної черги
спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові
спадкоємців, дати їх народження, ідентифікаційні номери за Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків(2), місця їх реєстрації або проживання
та зазначаються частки кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа, найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика та вартість майна)
Свідоцтво(а) про право на спадщину на _______________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(указується спадкове майно)
раніше видане(і) _________________________________________________ _________________________________________________________________,
(указується: ким, коли видано свідоцтво,
його реєстровий номер прізвища, імена, по батькові
спадкоємців, яким раніше були видані свідоцтва,
із зазначенням розміру частки кожного у спадщині)
замінено на нове(і) свідоцтво(а) про право на спадщину на підставі
статті 1300 Цивільного кодексу України та згоди спадкоємців(3)
померлого _______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові померлого)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________ видано
(зазначається розмір успадкованої частки вказаного майна)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано
це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
(3) Якщо зміни до свідоцтва про право на спадщину вносяться
за рішенням суду, замість слів "згода спадкоємців" слід указувати
"рішення суду".
Форма N 12
Свідоцтво про право
на спадщину за заповітом
на нерухоме майно,
що переходить до єдиного
спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ___________________________, ____________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого _________________ __________________________________________________________________
(ким посвідчено)
"___" ____________ ____ року, зареєстрованого у реєстрі за N ____,
спадкоємцем зазначеного в заповіті майна _________________________ ____________________________________________, який (яка) помер(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача,
рік його народження)
"___" ______________ року, є (2) ________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, ідентифікаційний номер за Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків(3),
місце його реєстрації або проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа, найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). При цьому, якщо право на спадщину підлягає
обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті
свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію. При спадкуванні за заповітом декількома спадкоємцями,
спадкуванні часток указаного у заповіті майна, спадкуванні у
порядку спадкової трансмісії, спадкуванні окремих видів спадкового
майна, спадкуванні з виплатою грошової компенсації при внесенні
змін до свідоцтва про право на спадщину застосовуються правила,
передбачені формами відповідних свідоцтв про право на спадщину за
законом. За наявності заповідального відказу та (або) покладення в
заповіті на спадкоємця певних обов'язків зміст обтяження
зазначається додатковим абзацом у свідоцтві у повній відповідності
з текстом заповіту. (2) У разі необхідності зазначаються родинні або інші
відносини із спадкодавцем.
(3) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
Форма N 13
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно, набуте
за договором довічного
утримання (догляду)
у зв'язку зі смертю набувача

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _____________________________, __________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________ __________________________________________________________________
(номер статті щодо відповідної черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, набутого спадкодавцем за
договором довічного утримання (догляду), посвідченим _____________ __________________________________________________________________
(ким посвідчено)
"___" ____________ року за реєстровим N ___________, є його (її) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(родинні або інші відносини із спадкодавцем,
прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків(2), місце його
реєстрації або проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування реєструючого
органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика та вартість майна)
Відповідно до статті 757 Цивільного кодексу України до
спадкоємця переходять обов'язки набувача за вищевказаним договором
довічного утримання (догляду). Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________ видано
(указується спадкове майно)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано
це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2).
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності. (2) У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на рухоме
майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо) у тексті
свідоцтва за необхідності вказується про державну реєстрацію права
на успадковане майно із зазначенням органу, який здійснює
реєстрацію.
Форма N 14
Свідоцтво про право
на спадщину
за заповідальним
розпорядженням
на право на вклад

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповідальним
розпорядженням

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________________, _____________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповідального розпорядження, зробленого __________________________________________________________________
(вказується найменування банку (фінансової установи),
у якому (якій) зроблено заповідальне розпорядження)
"___" ____________ року щодо рахунку(ів) N ________, спадкоємцем
зазначеного у цьому свідоцтві права на вклад(и) __________________ ______________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є(1) __________________________ _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата
його народження, ідентифікаційний номер за Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків(2),
місце його реєстрації або проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з
вкладу(ів) з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією,
що знаходиться(яться) ____________________________________________ _________________________________________________________________,
(указується найменування банку (фінансової установи),
у якому (якій) знаходиться(яться) на зберіганні
вклад(и), номер(и) рахунку(ів), зазначається сума
грошового(их) вкладу(ів))
який (які) належав(ли) померлому(ій) на підставі _________________ __________________________________________________________________
(указуються реквізити документа, що підтверджує належність
спадкодавцю грошового(их) вкладу(ів))
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) У разі необхідності зазначаються родинні або інші
відносини із спадкодавцем. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
Форма N 15
Свідоцтво про право
на спадщину за законом,
що видається з урахуванням
укладеного спадкоємцями
договору про зміну розміру
частки

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________, _______________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _____________________________
(вказується стаття відповідної черги)
Цивільного кодексу України та відповідно до договору про зміну
розміру частки у спадщині, посвідченого _________________________
(ким посвідчено) "___" _________ року за реєстровим N ___________, спадкоємцями
зазначеного у цьому свідоцтві майна ______________________________ ______________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
помер(ла) "___" ___________________ року, є його (її) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, ідентифікаційні номери
за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків(1),
місця їх реєстрації або проживання та зазначаються
частки(2) кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа, найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика
та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ ___________________________________________________________ видано
(указується розмір частки та спадкове майно)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано
це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(2).
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності. (2) У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на рухоме
майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо) у тексті
свідоцтва за необхідності вказується про державну реєстрацію права
на успадковане майно із зазначенням органу, який здійснює
реєстрацію.
Форма N 16
Свідоцтво про право
на спадщину за законом,
що видається
для підтвердження права
на спадщину, яка відкрилась
за кордоном(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за кордоном

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________________, _____________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________ __________________________________________________________________
(номер статті щодо відповідної черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем(ями) на все майно _________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" __________ року, де б воно не
знаходилося і з чого б воно не складалося, є його (її): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указуються всі спадкоємці, їх родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові
спадкоємців, дати їх народження, ідентифікаційні
номери за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків(2), місця їх реєстрації або проживання; зазначаються частки(3) кожного у спадщині)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указується розмір частки у спадковому майні)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це
свідоцтво)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою видаються свідоцтва про право на спадщину
для пред'явлення на території тих держав, з якими Україною не
укладено міжнародного договору про правову допомогу. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
(3) У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки
у спадщині не зазначається.
Форма N 17
Свідоцтво про право
на спадщину за заповітом,
що видається
для підтвердження
права на спадщину,
яка відкрилась
за кордоном(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за заповітом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________, ___________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого _________________ __________________________________________________________________
(ким посвідчено заповіт)
"___" ____________ року, зареєстрованого в реєстрі за N _________,
спадкоємцем(ями) зазначеного в заповіті майна ____________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року, де б воно не
знаходилося і з чого б воно не складалося, є його (її) ___________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, ідентифікаційні номери
за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків(2),
місця їх реєстрації або проживання; зазначаються
частки(3) кожного у спадщині)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указується розмір частки у спадковому майні)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому
видано це свідоцтво)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою видаються свідоцтва про право на спадщину
для пред'явлення на території тих держав, з якими Україною не
укладено міжнародного договору про правову допомогу. (2) Ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних
осіб - платників податків зазначається у разі необхідності.
(3) У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки
у спадщині не зазначається.
Форма N 18
Свідоцтво про право
власності на частку
в спільному майні подружжя,
яке видається в разі смерті
одного з подружжя

СВІДОЦТВО
про право власності

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _____________________________, _________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 63 Сімейного кодексу України посвідчую, що __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
місце реєстрації або проживання того із подружжя,
який (яка) є живим(ою))
______________________________________________________, який (яка)
згідно із ________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указуються найменування та реквізити документа,
що підтверджує факт шлюбних відносин)
є пережившим(ою) чоловіком(дружиною) ____________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року, належить ___________ ___________________________________________частка у праві спільної
(зазначається розмір частки)
сумісної власності на майно, набуте подружжям за час шлюбу.
Спільне сумісне майно подружжя, право власності на яке в
указаній частці посвідчується цим свідоцтвом, складається з: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указується майно, право власності на частку в якому
посвідчується, його вартість, а також зазначаються
місце реєстрації, найменування реєструючого органу щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, та його
місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа, найменування реєструючого органу,
дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика щодо нерухомого майна)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка _____________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. У разі якщо право власності на майно підлягає
державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну
реєстрацію права.
Форма N 19
Протокол про оголошення
секретного заповіту

ПРОТОКОЛ
про оголошення секретного заповіту

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________, _______________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний, приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
на підставі статті 1250 Цивільного кодексу України у зв'язку зі
смертю заповідача ________________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "____" _____________ року, у приміщенні _____ __________________________________________________________________
(відповідно зазначається: "державної нотаріальної контори";
"що є моїм, приватного нотаріуса, робочим місцем")
склав(ла) цей протокол у присутності двох свідків: _______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові, дати їх народження, місця
їх реєстрації або проживання)
та зацікавлених осіб: ____________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові, дати їх народження,
місця їх реєстрації або проживання)
які були попереджені мною про дату та місце оголошення секретного
заповіту, відкрив(ла) конверт, у якому зберігався секретний
заповіт. Конверт, у якому зберігався заповіт, ________________________ _________________________________________________________________.
(зазначаються стан конверта, у якому було поміщено заповіт,
наявність посвідчувального напису та ким і коли він був
вчинений, наявність або відсутність особливостей у
зовнішньому вигляді конверта, пошкоджень тощо)
Секретний заповіт, що містився у конверті _________________________________________________________________.
(зазначається про стан заповіту, відсутність чи наявність особливостей документа. У разі наявності
особливостей (закреслення, поправки, інші недоліки)
вони перераховуються у протоколі))
Присутнім при відкритті секретного заповіту та зазначеним у
цьому протоколі особам оголошено текст секретного заповіту такого
змісту: __________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(відтворюється весь текст документа)(1)
Текст документа оголошено мною вголос.
Свідки: ________________; _____________________________;
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ________________; _____________________________.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Секретний заповіт після його оголошення залишається у справах _________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної
нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Протокол складений і підписаний у двох примірниках, один із
яких виданий ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
а інший примірник протоколу разом з оригіналом секретного заповіту
зберігається у справах ___________________________________________ _________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної
нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Особи ____________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові свідків)
які підписали протокол, встановлено, їх дієздатність перевірено.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Якщо неможливо визначити справжню волю заповідача, у
протоколі після зазначення цього факту нотаріусом відтворюється
витлумачений спадкоємцями текст заповіту з посиланням на
досягнення (чи недосягнення) між спадкоємцями згоди щодо
тлумачення тексту заповіту.
Форма N 20
Свідоцтво, яке посвідчує
повноваження виконавця
заповіту

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________, ___________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті 1288 Цивільного кодексу України
виконавцем(ями) заповіту є _______________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище(а), ім'я (імена), по батькові виконавця(ів), _________________________________________________________________,
місце(я) його (їх) реєстрації або проживання)
до повноважень якого (яких) заповітом, посвідченим "___" _________________ року за реєстровим N _____________ нотаріусом(1)
(державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса)
від імені __________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
(яка) помер(ла) ______________________, та згідно зі статтею 1290
(дата смерті)
Цивільного кодексу України встановлено таке: вжити заходів щодо
охорони спадкового майна; вжити заходів щодо повідомлення
спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів про відкриття
спадщини; вимагати від боржників спадкодавця виконання ними своїх
зобов'язань; управляти спадщиною; забезпечити одержання кожним зі
спадкоємців частки спадщини, яка визначена у заповіті; забезпечити
одержання частки у спадщині особам, які мають право на обов'язкову
частку у спадщині. Особу виконавця(ів) заповіту встановлено, дієздатність
перевірено. Це свідоцтво підлягає обов'язковому поверненню до __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса,
яким видано це свідоцтво)
після припинення повноважень виконавця(ів) заповіту(2).
Свідоцтво оформлено в _________ примірниках, один з яких
залишається у справах ____________________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори/прізвище,
ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу)
а інший (інші) видається(ються) __________________________________ _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові виконавця(ів) заповіту)
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка _________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) У разі якщо заповіт посвідчено посадовою особою,
зазначаються посада і найменування організації (установи),
посадова особа якої посвідчила заповіт. (2) Повноваження виконавця(ів) заповіту тривають до повного
здійснення волі спадкодавця, яка виражена у його заповіті.
Форма N 21
Свідоцтво про посвідчення
факту, що дитина
є живою(1)

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________________, ______________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)(2)
посвідчую, що ________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
народився(лась) "___" ______________________ року, є живим(ою) і
проживає ________________________________________________________.
(місце реєстрації або проживання дитини)
____________________________ з'явився(лась) до мене, _____________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса; указується:
державного чи приватного)
нотаріуса _______________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
за адресою: ______________________________________________________
(указується місцезнаходження державної нотаріальної контори,
адреса робочого місця приватного нотаріуса)
о _______ годині ________ хвилин у супроводі _____________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) є _____________________________________________________
(батьком, матір'ю, опікуном, піклувальником)
_________________________________________________________________.
(прізвище та ініціали дитини)
Особи ____________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(зазначаються прізвище, ініціали
батька, матері, опікуна, піклувальника)
які згадані у цьому свідоцтві, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ____________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1)За цією формою видається свідоцтво про посвідчення факту,
що недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна
дієздатність якої обмежена, є живою. (2)Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної
нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса, то в
посвідчувальному написі замість посилання на державну нотаріальну
контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається: "У
цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто, прибувши за
вказаною адресою місця проживання (перебування на лікуванні тощо)
____________________________________ о ... годині ... хвилин".
(прізвище, ім'я, по батькові дитини)
Форма N 22
Свідоцтво про посвідчення
факту, що фізична особа
є живою

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________________, _____________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)(1)
посвідчую, що _______________________________________ є живим(ою),
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
дата народження(2)
проживає ________________________________________________________,
(місце її (його) реєстрації або переважного проживання)
з'явився(лась) до мене, __________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса;
указується: державного чи приватного,
найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
нотаріуса, за адресою: ___________________________________________ __________________________________________________________________
(указується місцезнаходження нотаріальної контори,
адреса робочого місця нотаріуса)
особисто сьогодні о ____ годині _______ хвилин.
Його (її) особу встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням
державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного
нотаріуса, то в посвідчувальному написі замість посилання на
державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса
зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто,
прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання
(перебування на лікуванні тощо) сьогодні о ... годині ... хвилин". (2) На прохання особи, якій видається свідоцтво, в тексті
може бути зазначено громадянство.
Форма 23
Свідоцтво про посвідчення
тотожності фізичної особи
з особою, зображеною
на фотокартці

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________, _______________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний, приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчую, що фізична особа, зображена на цій фотокартці, тотожна
з особою ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
що проживає ______________________________________________________ _________________________________________________________________,
(місце його (її) реєстрації або проживання)
який(а) подав(ла) мені цю фотокартку.
Його (її) особу встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 24
Свідоцтво про посвідчення
факту перебування фізичної
особи в певному місці

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________, ___________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)(1)
посвідчую, що ________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
дата її народження)
проживає ________________________________________________________,
(місце його (її) реєстрації або проживання)
"___" _______________________ 20__ року о ___ годині ____ хвилин
знаходився(лась) у приміщенні за адресою: __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
місцезнаходження нотаріальної контори,
адреса робочого місця приватного нотаріуса)
Його (її) особу встановлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням
державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного
нотаріуса, то в посвідчувальному написі замість посилання на
державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса
зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто,
прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання
(перебування на лікуванні тощо) "___" ____________ 20__ року о ...
годині ... хвилин".
Форма N 25
Свідоцтво про прийняття
на зберігання документів(1)

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _______________________________, ________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 96 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що _____________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
проживає ________________________________________________________,
(місце його (її) реєстрації або проживання)
"___" ________________ року здав(ла) на зберігання _______________ __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори/
прізвище, ініціали приватного нотаріуса,
назва нотаріального округу)
за адресою: ______________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори,
адреса робочого місця приватного нотаріуса)
строком на _______________________________ документи за описом(2),
(строк указується словами) що додається.
Особу _______________________________ встановлено.
(прізвище, ініціали)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою видається свідоцтво про прийняття на
зберігання секретного заповіту. У разі видачі такого свідоцтва
слова "строком на ..." не вказуються, а замість слів "документи
згідно з описом" слід указувати: "Заклеєний конверт, у якому
міститься секретний заповіт". (2) Опис зданих на зберігання документів скріплюється
підписом особи, яка здала на зберігання документи, та підписом
нотаріуса і прошивається зі свідоцтвом. У разі якщо документи
приймаються на зберігання без опису, слід указувати: "Без опису".
Форма N 26
Свідоцтво про передачу
заяви(1)

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________, _____________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 84 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що
мною "___" ________________ року заяву ___________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала
заяву, чи найменування юридичної особи, від імені
якої подано заяву)
передано _________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
чи найменування юридичної особи, якій передано
заяву; указується місце реєстрації або проживання
фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи)
Заява містила відомості щодо _____________________________________ __________________________________________________________________
(зазначається короткий зміст заяви)
Заява була передана _________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначається спосіб передачі заяви)
та ______________________________________________________________.
(зазначається дата отримання заяви, дата відмови від одержання заяви, зазначена у відмітці органу зв'язку)
Особу ___________________________________________________________,
(прізвище та ініціали особи; підстави представництва
- у разі необхідності)
яка (який) подала(в) заяву, мною було встановлено, дієздатність та
повноваження перевірено(2).
Особу ___________________________________________________________,
(прізвище та ініціали особи, якій видано свідоцтво;
підстави представництва - у разі необхідності)
якій (якому) видано свідоцтво, встановлено, дієздатність та
повноваження перевірено(3).
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою видається свідоцтво про передачу заяви по
довіреності. (2) У свідоцтві зазначається про перевірку повноважень
представника та про підстави представництва, якщо заяву було
передано від імені юридичної особи, а також при передачі заяви
представником за довіреністю.
(3) При видачі свідоцтва представникові зазначається про
перевірку його повноважень.
Форма 27
Свідоцтво про придбання
майна з прилюдних торгів
(аукціону)

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ___________________________, ____________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
відповідно до статті 66 Закону України "Про виконавче провадження"
та на підставі акта про _________________________________________,
затвердженого ____________________________________________________
(проведені прилюдні торги/проведений аукціон) __________________________________________________________________
(назва відповідного органу державної виконавчої служби)
"___" _____________ року, посвідчую, що _________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
місце її реєстрації або проживання, ідентифікаційний
номер за Державним реєстром фізичних осіб -
платників податків, найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
належить на праві власності майно, що складається з: _____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його вартість, а також зазначаються місце реєстрації,
найменування реєструючого органу щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, його місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер
реєстрації (кадастровий номер), характеристика
щодо нерухомого майна. Якщо реєстрація права
не проводилась, про це вказується у свідоцтві)
яке придбане _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або найменування юридичної особи - переможця торгів)
за ______________________________________________________________,
(сума, внесена переможцем торгів, цифрами і словами)
що раніше належав(ла) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва та реквізити документа, на підставі якого право власності на майно належало боржнику, найменування
та назва реєструючого органу)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. У разі якщо право власності на майно підлягає
державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну
реєстрацію права.
Форма N 28
Свідоцтво про придбання
майна з прилюдних торгів
(аукціону), якщо прилюдні
торги (аукціон)
не відбулися(вся)

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________________, _____________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
відповідно до статті 61 Закону України "Про виконавче
провадження", на підставі акта про передачу майна стягувачу в
рахунок погашення боргу, затвердженого ___________________________ __________________________________________________________________
(назва органу державної виконавчої служби)
"___" _____________ року, посвідчую, що __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце
її реєстрації або проживання, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків,
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
код за Єдиним державним реєстром
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
належить на праві власності майно, що складається з: _____________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
його вартість, а також зазначаються місце
реєстрації, найменування реєструючого органу
щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації,
та його місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації
(кадастровий номер), характеристика щодо нерухомого
майна. Якщо реєстрація права не проводилась,
про це зазначається у свідоцтві)
оскільки майно не реалізовано/торги не відбулися і стягувач ______ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або найменування юридичної особи - стягувача)
виявив бажання залишити за собою непродане майно, що раніше
належало _________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування
юридичної особи - боржника)
на підставі ______________________________________________________
(назва та реквізити документа, на підставі якого ________________________________________________. право власності на майно належало боржнику, найменування та
назва реєструючого органу)
Зареєстровано в реєстрі за N ______
Стягнуто _________________________________________________________
(державного мита, плати)
Печатка __________________________________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. У разі якщо право власності на майно підлягає
державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну
реєстрацію права.
Форма N 29
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна, _________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _______________, _________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою робиться посвідчувальний напис на
договорах про зміну черговості спадкування, про зміну розміру
частки у спадщині, поділ спадкового майна тощо. У разі посвідчення
договору із залученням свідків нотаріус у посвідчувальному написі
вказує про встановлення їх особи. При посвідченні договорів відчуження та/або застави
транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів у
посвідчувальному написі зазначається про перевірку належності їх
відчужувачеві, а також про необхідність їх реєстрації у
відповідних органах у встановлені строки (стаття 34 Закону України
"Про дорожній рух"). (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 30
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
юридичної особи
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _____________________________,
(прізвище, ініціали)
_______________________ нотаріусом
(державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність та дієздатність __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)
і повноваження його (її) представника перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Зареєстровано в реєстрі
за N _________
Стягнуто ___________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 31
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна за участю
особи, яка не може
підписатись особисто
внаслідок фізичної вади,
хвороби тощо
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _______________________________,
(прізвище, ініціали)
_______________________ нотаріусом
(державним/приватним)
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. У зв'язку з _________________________________________________ __________________________________________________________________
(вказується причина, яка не дозволила підписати
договір власноручно, прізвище, ім'я, по батькові
того із сторін, хто не може підписатись)
за його (її) дорученням, у його (її) та моїй, нотаріуса,
присутності текст договору підписано _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
відчужуваного ________________________________________ перевірено.
(назва нерухомого майна, що відчужується)
Особу ______________________________, яка (який) підписала(в)
(прізвище, ім'я, по батькові)
договір, встановлено, дієздатність її (його) перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації у __________________________________ _________________________________________________________________.
(найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі
за N _________
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ______________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма 32
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами за участю
представника(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ___________________________,
(прізвище, ініціали)
____________________________ нотаріусом
(державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також повноваження представника перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою складається посвідчувальний напис на
договорі, у якому діють представник (на підставі довіреності),
законні представники (батьки чи опікуни малолітньої дитини або
опікуни недієздатної особи). (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 33
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
неповнолітньої дитини,
яка діє за згодою батьків
(піклувальника)(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _______________________________,
(прізвище, ініціали)
_________________________________ нотаріусом
(державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові сторони за договором)
та неповнолітнім(ьою) ____________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
______________________________________________________, який (яка)
діє за згодою ___________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника)
у моїй присутності.
Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою складається посвідчувальний напис на
договорі, стороною у якому є особа з обмеженою цивільною
дієздатністю. (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 34
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
за участю неповнолітньої
дитини, яка діє за згодою
батьків (піклувальника),
які є стороною договору
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _______________________________,
(прізвище, ініціали)
_________________________________ нотаріусом
(державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові сторін у договорі, у тому
числі того з батьків, піклувальника, які
є стороною у договорі)
та неповнолітнім(ьою) ____________________________, який (яка) діє
(прізвище, ім'я, по батькові,
дата народження)
за згодою(1) ____________________________________________________,
(батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.
Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка _________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Згода батьків, піклувальника на укладання неповнолітньою
особою правочину викладається окремо від договору і оформлюється з
дотриманням вимог статті 32 Цивільного кодексу України. (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 35
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
неповнолітньої дитини,
яка діє за згодою батьків
(піклувальника), а також
за участю представників
малолітньої дитини
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _____________, ___________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано неповнолітнім(ьою) ________________________ _________________________________________________________________,
(прізвища, імена, по батькові, дата народження)
який (яка) діє за згодою ________________________________________,
(батька, матері, піклувальника)
___________________________________________________________, які є
(прізвище, ім'я, по батькові батька та матері)
законними представниками свого (своєї) малолітнього(ьої) _________ ______________________________________________________________(1),
(сина, дочки, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
та ___________________________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові іншої сторони за договором)
Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також повноваження представників перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за N _________
Стягнуто _____________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Вчинення правочину щодо транспортних засобів та
нерухомого майна одним із батьків дитини здійснюється за наявності
нотаріально посвідченої згоди другого з батьків (стаття 177
Сімейного кодексу України). (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 36
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
фізичними особами за участю
особи, яка не може
розписатися особисто
внаслідок фізичної вади,
хвороби тощо
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ______________, __________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. У зв'язку з _________________________________________________ __________________________________________________________________
(вказується причина, яка не дозволила підписати
договір власноручно, ім'я, по батькові
того із сторін, хто не може підписатись)
за його (її) дорученням, у прізвище, його (її) та моїй, нотаріуса,
присутності текст договору підписано _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала
договір за того із сторін, хто не зміг власноручно розписатися),
Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. Особу _______________________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала
договір за того із сторін, хто не зміг
власноручно розписатися)
яка (який) підписала(в) договір, встановлено, її (його)
дієздатність перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Зареєстровано в реєстрі
за N _________
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ______________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 37
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна,
який укладається фізичними
особами
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _______________, _________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ______________________________________________________ перевірено.
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача,
назва майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на _____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації у __________________________________ _________________________________________________________________.
(найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка _______________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 38
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна за участю
юридичної особи
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ______________, __________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність, дієздатність ________________________________________ та повноваження його (її)
(найменування юридичної особи)
представника і належність ________________________________________
(найменування відчужувача)
відчужуваного майна - ____________________________________________
(назва нерухомого майна, що відчужується)
перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації(1).
Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 39
Посвідчувальний напис
на договорі про відчуження
нерухомого майна за участю
представника(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _______________, _________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також повноваження представника та належність _________________________________________________ відчужуваного(ї)
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача)
______________________________________________________ перевірено.
(назва нерухомого майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(2). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у _____________________________________________________ _________________________________________________________________.
(найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка __________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою складається посвідчувальний напис на
договорі, у якому діють представник фізичної чи юридичної особи на
підставі довіреності, законні представники (батьки чи опікуни
малолітньої дитини або опікуни недієздатної особи). (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 40
Посвідчувальний напис
на договорі відчуження
нерухомого майна,
укладеному його управителем
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ______________, __________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також повноваження управителя майна і належність __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові власника майна)
відчужуваного майна - ________________________________ перевірено.
(назва майна, що відчужується)
Цей договір підлягає державній реєстрації(1). Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право
власності на __________________________________ підлягає державній
(назва нерухомого майна)
реєстрації у ____________________________________________________.
(найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 41
Посвідчувальний напис
на договорі, укладеному
за участю юридичної особи,
посвідченому з одночасним
усним перекладом тексту
договору перекладачем(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _____________, ___________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність, дієздатність _______________ __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)
та повноваження його (її) представника перевірено.
Усний переклад тексту договору з ____________________________ мови
(назва мови, з якої перекладався текст)
на _____________________________________________ мову
(назва мови, на яку перекладався текст)
зроблено перекладачем ______________________________, справжність
(прізвище, ім'я, по батькові)
підпису якого(ї) засвідчую.
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та
кваліфікацію перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою викладається посвідчувальний напис на
договорі з письмовим перекладом перекладача. При цьому у
посвідчувальному написі замість слова "усний" зазначається
"письмовий". (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 42
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
фізичної особи, яка не знає
мови, якою викладено текст
договору, з одночасним
усним перекладом їй тексту
договору нотаріусом(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, _______________, _________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. Усний переклад тексту договору з ___________________________ мови
(назва мови, з якої перекладався текст)
на _______________________________ мову зроблено мною, нотаріусом.
(назва мови, на яку перекладався текст)
Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) При здійсненні нотаріусом письмового перекладу у
посвідчувальному написі зазначається: "При цьому засвідчую
вірність перекладу тексту договору з __________________________
(назва мови, з якої перекладався текст)
мови на ___________________ мову, який зроблено мною, нотаріусом".
(назва мови, на яку перекладався текст)
(2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 43
Посвідчувальний напис
на договорі за участю
фізичної особи, яка не знає
мови, якою викладено текст
договору, з одночасним
усним перекладом їй тексту
договору перекладачем(1)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей договір посвідчено мною, ________________, ________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. Усний переклад тексту договору з _____________________ мови
(назва мови, з якої перекладався текст)
на ____________________________________ мову зроблено перекладачем
(назва мови, на яку перекладався текст)
________________________, справжність підпису якого(ї) засвідчую.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Особу перекладача встановлено, його(її) дієздатність та
кваліфікацію перевірено. Цей договір підлягає державній реєстрації(2).
Зареєстровано в реєстрі
за NN ____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою викладається посвідчувальний напис на
договорі з письмовим перекладом перекладача. При цьому в
посвідчувальному написі замість слова "усний" зазначається
"письмовий". (2) Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній
реєстрації.
Форма N 44
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису одного з подружжя
на заяві про згоду
на відчуження майна
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ______________________, _________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ____________________________________ ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)
зроблено у моїй присутності.
Особу ______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, його (її)
дієздатність та факт реєстрації шлюбу перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 45
Посвідчувальний напис
на заповіті, записаному
зі слів заповідача
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ______________, __________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ______________________ _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності о _________ годині ___________ хвилин.
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено(1).
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. Якщо заповіт посвідчено поза приміщенням державної
нотаріальної контори, приміщенням, яке є робочим місцем (конторою)
приватного нотаріуса, у посвідчувальному написі зазначається:
"У зв'язку з _____________________________________________________
(зазначається причина)
заповіт складено та посвідчено ___________________________________ ________________________________________________________________".
(зазначається місце складання та посвідчення
заповіту (лікарня удома тощо) та адреса)
_______________
(1) Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі, в
посвідчувальному написі, слід зазначати: "Особу виконавця заповіту _________________ встановлено, його (її) дієздатність перевірено".
(прізвище, ім'я, по батькові)
Форма N 46
Посвідчувальний напис
на заповіті, посвідченому
при свідках на бажання
заповідача
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, _______________, _________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності о ________ годині ________ хвилин.
При складанні та посвідченні цього заповіту на бажання __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
були присутні свідки _____________________________________, які
(прізвища, імена, по батькові свідків)
у моїй присутності прочитали заповіт уголос до підписання його
заповідачем і поставили на заповіті свої підписи. Особи заповідача та свідків встановлено, їх дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 47
Посвідчувальний напис
на заповіті від імені особи,
яка не може сама прочитати
текст заповіту уголос(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, ________________, ________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
У зв'язку з тим, що _________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача та причина, з якої
заповідач не зміг прочитати текст заповіту)
не може особисто прочитати текст заповіту уголос, за його (її)
дорученням, в його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст
заповіту до його підписання зачитаний уголос запрошеними ним (нею)
свідками _________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(прізвища, імена, по батькові свідків)
Заповіт власноручно підписаний заповідачем __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
та свідками у моїй присутності.
Особи заповідача та свідків встановлено, їх дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Якщо особа, на яку покладено обов'язок щодо виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, далі в
посвідчувальному написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено, його (її) дієздатність перевірено".
Форма 48
Посвідчувальний напис
на заповіті подружжя
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________, _______________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчено цей заповіт подружжя __________________________________ ______________________________________________________ щодо майна,
(прізвища, імена, по батькові заповідачів)
яке належить їм на праві спільної сумісної власності.
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _________________________________________________________________.
(прізвища, імена, по батькові заповідачів)
Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачами і
власноручно підписаний ними в моїй присутності. Особи заповідачів встановлено, їх дієздатність та факт
реєстрації шлюбу перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. Нотаріус перевіряє факт реєстрації шлюбу та режим
спільного сумісного майна, яке є предметом заповіту подружжя, про
що робить відповідну відмітку на примірнику заповіту, який
зберігається у його справах.
Форма N 49
Посвідчувальний напис
на заповіті від імені особи,
яка не може підписатись
власноручно внаслідок
фізичної вади, хвороби тощо
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Цей заповіт посвідчено мною, _____________, ___________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
У зв'язку з _________________________________________________
(причина, з якої заповідач не зміг підписатись власноручно)
____________________________________ за його (її) дорученням, у
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту підписано _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала заповіт)
Заповіт повністю прочитаний уголос заповідачем до його
підписання у присутності запрошених ним (нею) свідків __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
(прізвища, імена, по батькові свідків,
місця їх реєстрації або проживання)
Особу заповідача встановлено, його (її) дієздатність
перевірено. Особи свідків, які прочитали заповіт уголос до його
підписання і поставили на заповіті свої підписи, встановлено, їх
дієздатність перевірено. Особу _____________________________, яка (який) підписала(в)
(прізвище, ім'я, по батькові)
заповіт у моїй присутності, встановлено, її (його) дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 50
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
фізичною особою
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, ____________, _________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 51
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
фізичною особою
у порядку передоручення
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _____________, ________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана від імені _____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
______________________ його(її) представником ___________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє в силу повноважень, що ґрунтуються на довіреності,
у моїй присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, його (її) дієздатність і повноваження
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 52
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
управителем майна
на підставі договору
управління майном
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, ______________, _______ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана ________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
який (яка) є управителем майна ___________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові установника управління)
та діє в силу повноважень, що ґрунтуються на договорі управління
майном, у моїй присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, його (її) дієздатність і повноваження
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 53
Посвідчувальний напис
на довіреності за участю
юридичної особи
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, ______________, _______ нотаріусом
(прізвище, ініціали)(державним/приватним) _________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність вчинена від імені ________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи, посада,
прізвище, ім'я, по батькові представника)
який підписав її в моїй присутності.
Особу _____________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, його (її) дієздатність перевірено.
Правоздатність та дієздатність ______________________________ ________________________________________________________________ і
(найменування юридичної особи)
повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 54
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
юридичною особою
у порядку передоручення
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, ___________, __________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана від імені _____________________________ __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, яку представляють)
його (її) представником __________________________, який (яка) діє
(прізвище, ім'я, по батькові)
в силу повноважень, що ґрунтуються на довіреності, у моїй
присутності. Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, його (її) дієздатність і повноваження
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 55
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
неповнолітньою дитиною,
яка діє за згодою одного
з батьків (піклувальника)(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _____________, ________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана неповнолітнім(ьою) ____________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
який (яка) діє за згодою ____________________, у моїй присутності.
(батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою складається посвідчувальний напис на
довіреності, виданій фізичною особою, цивільна дієздатність якої
обмежена і яка діє за згодою піклувальника.
Форма N 56
Посвідчувальний напис
на довіреності, виданій
фізичною особою, яка не може
підписатися власноручно
внаслідок фізичної вади,
хвороби тощо
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _____________, ________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
__________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
У зв'язку з _________________________________________________ (причина, з якої довіритель не може підписатися власноручно)
__________________ і за його (її) дорученням довіреність підписана
(прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
___________________________________________ у моїй присутності(1).
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
Особу _____________________________ встановлено, його (її) (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
дієздатність перевірено.
Особу __________________________________________ встановлено, (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
його (її) дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, у
посвідчувальному написі слід зазначати: "Текст довіреності до
підписання прочитано мною, нотаріусом, уголос і схвалено ________________________________________".
(прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
Форма N 57
Посвідчувальний напис
на довіреності за участю
фізичної особи, яка не знає
мови, якою викладено текст
довіреності, з одночасним
усним перекладом тексту
довіреності перекладачем(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Ця довіреність посвідчена мною, _____________, ________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
Довіреність підписана _______________________________________ __________________________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено. Усний переклад тексту довіреності з ___________________ мови
(назва мови, з якої перекладався текст)
на _______________________________ мову зроблено перекладачем
(назва мови, на яку перекладався текст)
_________________________, справжність підпису якого(ї) засвідчую.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та
кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за NN ____
Стягнуто _____________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою проставляється посвідчувальний напис на
довіреності з письмовим перекладом перекладача. При цьому в
посвідчувальному написі замість слова "усний" зазначається
"письмовий".
Форма N 58
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії (фотокопії)
з оригіналу документа
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна) ________________________________________________.
"___" __________ року я, _______________, _______________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 59
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з копії документа
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна.
"__" ____________ року я, ___________________, __________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний) _________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з копії документа. У поданій копії
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено(1).
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _____________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Якщо в поданій копії наявні певні особливості, то слова
"або інших особливостей" випускаються і після слів "не виявлено"
зазначається: "При цьому в копії ..." (перераховуються наявні
особливості).
Форма N 60
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу документа
з одночасним письмовим
перекладом тексту
нотаріусом
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна.
"__" ___________ року я, ___________________, ___________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено. При цьому засвідчую вірність перекладу тексту документа з _____________________________________________________________ мови
(назва мови, з якої перекладався текст)
на _______________________________________________ мову, який
(назва мови, на яку перекладався текст)
зроблено мною, нотаріусом.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ____________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 61
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
копії з оригіналу документа
з одночасним письмовим
перекладом тексту
перекладачем
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна.
"__" ___________ року я, ___________________, ___________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень
або інших особливостей не виявлено. Письмовий переклад тексту документа з __________________________________________________________ мови на
(назва мови, з якої перекладався текст)
______________________________________ мову зроблено перекладачем
(назва мови, на яку перекладався текст)
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я по батькові)
справжність підпису якого(ї) засвідчую.
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та
кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за NN ____
Стягнуто _______________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 62
Посвідчувальний напис
на документі про час його
пред'явлення
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ___________________________, ____________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчую, що "__" ___________ року о ____ годині _____ хвилин цей
документ поданий мені в приміщенні _______________________________ __________________________________________________________________
(зазначається державна нотаріальна контора,
її місцезнаходження або місцезнаходження робочого
місця приватного нотаріуса)(1) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала документ,
її місце реєстрації або проживання)
Особу ___________________________, яка (який) пред'явила(в)
(прізвище, ініціали)
документ, встановлено, її (його) дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) У разі вчинення нотаріальної дії поза приміщенням
державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного
нотаріуса в посвідчувальному написі замість посилання на державну
нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса і її
(його) місцезнаходження зазначається фактичне місце вчинення
нотаріальної дії.
Форма N 63
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
виписки з документа
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна.
"__" ____________ року я, ___________________, __________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї виписки з _______________________________;
(назва документа)
в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених
виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 64
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи
на документах
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, __________________, __________________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису _____________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові)
зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність
перевірено.
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний
напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи на
афідевіті та інших, подібних йому документах.
Форма N 65
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи,
яка діє на підставі
довіреності, на документах
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________, ____________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі довіреності, виданої від імені __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
______________________, який зроблено у моїй присутності.
Особу ________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність та
повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _______________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний
напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, яка діє
на підставі довіреності, на афідевіті та інших, подібних йому
документах.
Форма N 66
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на документі
з одночасним письмовим
перекладом тексту документа
нотаріусом(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________, ________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ____________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність
перевірено. При цьому засвідчую вірність перекладу тексту документа з _____________________________________________________________ мови
(назва мови, з якої перекладався текст)
на _____________________________________ мову, який зроблено мною.
(назва мови, на яку перекладався текст)
Зареєстровано в реєстрі
за NN ____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний
напис про засвідчення справжності підпису на афідевіті та інших,
подібних йому документах з одночасним письмовим перекладом тексту
документа нотаріусом.
_______________
(1) При здійсненні нотаріусом усного перекладу у
посвідчувальному написі зазначається: "Усний переклад тексту
договору з ______________________________________________ мови на
(назва мови, з якої перекладався текст)
________________________________________ мову зроблено мною".
(назва мови на яку перекладався текст)
Форма N 67
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на документі,
вчиненого одночасно
з перекладом тексту
документа перекладачем(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, ___________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність перевірено. Усний
переклад тексту документа з ______________________________ мови на
(назва мови, з якої перекладався текст)
_____________________________________________________________ мову
(назва мови, на яку перекладався текст)
зроблено перекладачем ________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
справжність підпису якого(ї) засвідчую.
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та
кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний
напис про засвідчення справжності підпису на афідевіті та інших,
подібних йому документах з одночасним перекладом тексту документа
перекладачем.
_______________
(1) За цією формою викладається напис на документі з
письмовим перекладом перекладача. При цьому в посвідчувальному
написі замість слова "усний" зазначається "письмовий".
Форма N 68
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису на афідевіті
з додатками
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ______________________________, ______________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.
Особу ___________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність перевірено.
На підтвердження фактів, викладених у документі, __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
долучив(ла) до нього _____________________________________________ _________________________________________________________________.
(перераховуються додатки)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 69
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису представника
юридичної особи на документі
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________, _______________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ____________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, найменування юридичної особи, прізвище,
ім'я, по батькові представника)
який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та
повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний
напис про засвідчення справжності підпису представника юридичної
особи на банківських картках, афідевітах та інших, подібних йому
документах.
Форма N 70
Посвідчувальний напис
про засвідчення
на документах справжності
підпису неповнолітньої
дитини, яка діє за згодою
одного з батьків
(піклувальника)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _____________________________, _______________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису неповнолітнього(ьої) _______________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
який (яка) діє за згодою ______________________, який зроблено у
(батька, матері, піклувальника)
моїй присутності.
Особу неповнолітнього(ьої) ______________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _______________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 71
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису фізичної особи,
що підписалась за іншу
особу, яка внаслідок
фізичної вади, хвороби
тощо не може власноручно
підписатися
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________, ____________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові)
підписався(лась) за дорученням ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка
не може власноручно підписатися)
у зв'язку з ______________________________________________________
(причина, з якої особа не може підписатися власноручно)
у моїй присутності(1).
Особи ___________________________ та ________________________ (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала документ) _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може
власноручно підписатися)
встановлено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N ______
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. За цією формою також вчиняється посвідчувальний
напис на афідевіті та інших, подібних йому документах про
засвідчення справжності підпису фізичної особи, що підписалась за
іншу особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби тощо не може
власноручно підписатися.
_______________
(1) У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, у
посвідчувальному написі слід зазначати: "Текст заяви (афідевіта
тощо) до підписання прочитано мною, нотаріусом, уголос і схвалено
(прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої
підписувався документ)".
Форма N 72
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
перекладу,
зробленого нотаріусом
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _______________________, _____________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую вірність перекладу цього тексту з ______________________
(назва мови, з якої перекладався текст документа)
мови на ____________________________________________________ мову.
(назва мови, на яку перекладався текст документа)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 73
Посвідчувальний напис
про засвідчення справжності
підпису перекладача
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________, _________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису перекладача _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові перекладача)
який зроблено у моїй присутності.
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та
кваліфікацію перевірено.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 74
Посвідчувальний напис
на векселі про його оплату
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _______________________, _____________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
посвідчую, що за цим векселем векселедержателем одержано:
сума векселя ____________________________________________________;
(цифрами і словами)
% (відсотки) ____________________________________________________;
(цифрами і словами)
витрати _________________________________________________________;
(зазначається мета витрат та їх сума цифрами і словами)
усього __________________________________________________________.
(цифрами і словами)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 75
Посвідчувальний напис
на дублікаті документа
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ____________________, ___________________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
цей дублікат _____________________________________________________
(назва документа, дублікат якого видається)
виданий(1) _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування
юридичної особи, якій видано дублікат)
замість втраченого(ї)/зіпсованого(ї). _________________________________________________________________,
(назва документа, дублікат якого видається)
посвідчений(а)/виданий(а) _____________________________ нотаріусом
(державним/приватним)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву; прізвище, ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу)
"__" ______________ року і зареєстрований(а) у реєстрі за N _____.
Примірник _____________________________ зберігається у справах (назва документа, дублікат якого видається)
__________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву; прізвище,
ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу)
Особу _______________________________, який (яка) отримав(ла) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
дублікат ________________________________________, встановлено(2).
(назва документа, дублікат якого видано)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) Якщо дублікат видається представникові, після слів
"Особу _________________ встановлено" зазначається: "Повноваження
представника ________________________________________ перевірені".
(найменування юридичної особи; прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи)
При видачі дубліката заповіту, посвідченого посадовими
особами, переліченими у статтях 37, 40 Закону України "Про
нотаріат", абзац другий напису викладається в такій редакції:
"Заповіт посвідчено ______________________________________________
(посада особи та найменування установи)
"__" _____________ року і зареєстровано у книзі для реєстрації
заповітів (судовому журналі тощо) за N ________". (2) У посвідчувальному написі на дублікаті заповіту, який
видається спадкоємцям, після слова "встановлено"
додається: "Факт смерті заповідача перевірено". У посвідчувальному
написі на дублікаті документа, який видається спадкоємцям особи,
за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія, після слова
"встановлено" додається: "Факт смерті ____________________________ _____________________________________________________ перевірено".
(прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням
або щодо якої вчинялася нотаріальна дія)
Форма N 76
Заборона відчуження майна,
зазначеного у заповіті
подружжя, у зв'язку
із смертю одного з подружжя
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ______________________, _______________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
на підставі статті 1243 Цивільного кодексу України та у зв'язку зі
смертю _______________________________________________, який (яка) (прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя, який помер)
помер(ла) "___" ________ ____ року, накладається заборона
відчуження зазначеного в заповіті подружжя майна _________________________________________________________________,
(зазначається майно, щодо відчуження якого
накладається заборона)
яке належить ____________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя, який є живим)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _______________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 77
Заборона відчуження
нерухомого майна,
що належить фізичній
особі, яка оголошена
померлою (у зв'язку
з видачею свідоцтва
про право на спадщину)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ______________________, ________________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
на підставі статті 47 Цивільного кодексу України та у зв'язку з
видачею цього свідоцтва накладається заборона відчуження
зазначеного у свідоцтві __________________________________________ _________________________________________________________________,
(зазначається майно, щодо відчуження якого накладається
заборона)
яке належить ____________________________________________________,
(прізвище(а), ім'я (імена), по батькові спадкоємця(ів))
строком на п'ять років.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 78
Заборона відчуження
нерухомого майна у зв'язку
із смертю набувача майна
за договором довічного
утримання (догляду),
на яке видано свідоцтво
про право на спадщину
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ________________________, _______________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з
видачею "___" ____________ року за реєстровим N ______ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
свідоцтва про право на спадщину за законом/заповітом на майно,
набуте _____________________________________________, за договором
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
довічного утримання (догляду), посвідченим "___" ___________ року
за реєстровим N ______ _________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса)
накладається заборона відчуження зазначеного в свідоцтві _________ __________________________________________________________________
(зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
до _______________________________________________________________
(припинення чи розірвання договору)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 79
Заборона відчуження майна
у зв'язку з укладенням
договору довічного утримання
(догляду), іпотеки(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ___________________, ____________________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з
посвідченням цього договору ______________________________________ __________________________________________________________________
(довічного утримання (догляду), іпотеки)
накладається заборона відчуження зазначеного в договорі майна _________________________________________________________________,
(зазначається майно, щодо відчуження
якого накладається заборона)
яке належить ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові чи найменування власника майна)
до ______________________________________________________________.
(виконання/припинення/розірвання договору)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Примітка. Заборона відчуження накладається у випадках,
передбачених законом, і може стосуватися майна, зазначеного у
договорі застави, ренти, спадкового договору тощо.
_______________
(1) За цією формою накладається заборона відчуження рухомого
і нерухомого майна.
Форма N 80
Заборона відчуження жилого
будинку, (квартири)
у зв'язку з видачею позики
на його (її) будівництво,
капітальний ремонт
чи купівлю
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ________________________, _______________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" і повідомлення __________________________________________________________________
(найменування банку (кредитної установи), підприємства
чи установи, що видала позику)
про видачу _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові позичальника)
позики для _______________________________________________________
(будівництва, капітального ремонту чи купівлі)
житлового будинку (квартири) в сумі ______________________________
(сума цифрами та словами)
накладається заборона відчуження житлового будинку (квартири),
який (яка) розташований(а) _______________________________________ _________________________________________________________________,
(місцезнаходження житлового будинку (квартири)
або місце розташування земельної ділянки)
до повернення позики в повному обсязі.
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто ________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 81
Зняття заборони відчуження
майна у зв'язку
з припиненням
чи розірванням договору
довічного утримання
(догляду), припиненням
договору іпотеки(1)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, _____________________, ____________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
на підставі статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначається підстава (припинення чи
розірвання договору, реквізити документа щодо
припинення/розірвання договору))
знято заборону відчуження ________________________________________ _________________________________________________________________,
(назва майна, його місцезнаходження/місце реєстрації)
накладену "___" __________________ року за реєстровим N__________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної
нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
у зв'язку з укладенням договору __________________________________ __________________________________________________________________
(довічного утримання (догляду), іпотеки тощо; зазначається,
ким, коли посвідчено договір та його реєстровий номер)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто __________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
_______________
(1) За цією формою знімається заборона відчуження з предмета
договору застави, ренти, спадкового договору тощо.
Форма N 82
Зняття заборони відчуження
майна у зв'язку
зі смертю відчужувача
майна за договором
довічного утримання
(догляду)
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Мною, ________________, ____________________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
на підставі статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
зі смертю "___" ____________ року _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача)
який (яка) був(ла) відчужувачем зазначеного у цьому договорі
майна, знято заборону відчуження _________________________________ _________________________________________________________________,
(назва майна, його місцезнаходження)
накладену "___" ______________ року за реєстровим N__________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної
нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)
Форма N 83

АКТ
про морський протест

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ___________________, _____________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)
прийняв(ла) заяву капітана _______________________________________ __________________________________________________________________
(назва і прапор судна, його належність, власник, приписка,
реєстраційний номер, час прибуття в порт, прізвище,
ім'я, по батькові капітана, його громадянство,
місце реєстрації або переважного проживання)
про подію, яка мала місце "___" ____________ ____ року під час
плавання (стоянки) судна.
Подія за заявою капітана полягає в тому, що __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Відповідно до статті 95 Закону України "Про нотаріат" я
ознайомився(лась) із даними суднового журналу, поданого мені
капітаном "___" ____________ ____ року, і опитав(ла) про обставини
події самого капітана та свідків із числа членів суднової команди,
в тому числі осіб командного складу, які показали: 1. _________________________________________________________. (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові капітана і зміст
його показань, які ним підписуються)
2. __________________________________________________________
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада,
громадянство, місце проживання свідка і зміст
його показань, які ним підписуються)
3. _________________________________________________________.
(те саме)
4. _________________________________________________________.
(те саме)
5. _________________________________________________________.
(те саме)
Зареєстровано в реєстрі
за N _____
Стягнуто _________________
(державного мита, плати)
Печатка ___________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)

Додаток 26
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Реєстра-| Прізвище, | Номер | Підпис | Прізвище, | Дата | Номер |Прізвище, | Прізвище, |При- | |з/п|реєст-| цій- | ім'я, по | нота- |нотаріуса,| ініціали |закінче-|нотаріаль-| ім'я, по |ініціали та|мітка| | |рації | ний | батькові |ріальної| який | та підпис | ння | ної дії, | батькові | підпис | | | |реєст-| номер |нотаріуса чи | дії, | отримав |уповноваженої|реєстру | якою | та |уповноваже-| | | | ру |реєстру | завідувача | якою | реєстр | посадової | | закінче- | підпис | ної | | | | | | державної | почато | | особи | |но реєстр |нотаріуса | посадової | | | | | |нотаріальної | реєстр | | головного | | | чи |особи, яка | | | | | | контори, | | | управління | | |завідувача| оглянула | | | | | |яким отримано| | |юстиції, яка | | |державної | реєстр | | | | | | реєстр, | | |зареєструвала| | |нотаріаль-| | | | | | | та | | | реєстр | | | ної | | | | | | |найменування | | | | | | контори, | | | | | | | державної | | | | | |який надав| | | | | | |нотаріальної | | | | | |реєстр для| | | | | | | контори, | | | | | | огляду | | | | | | | назва | | | | | | | | | | | | |нотаріального| | | | | | | | | | | | | округу | | | | | | | | | |---+------+--------+-------------+--------+----------+-------------+--------+----------+----------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 27
до Правил ведення
нотаріального діловодства

АКТ

10 жовтня 2010 року м. Київ N 52
Цей акт складений мною, Данішевською В.І., приватним
нотаріусом Волинського міського нотаріального округу, про те, що
на стор. 176 цього реєстру двічі повторюється запис за реєстровим
N 3175. При складанні статистичного звіту вважати, що за цим
реєстровим номером вчинено дві нотаріальні дії.
Нотаріус (підпис) (розшифровка підпису)

АКТ

10 жовтня 2010 року м. Київ N 52
Цей акт складений мною, Данішевською В.І., приватним
нотаріусом Волинського міського нотаріального округу, про те, що
на стор. 195 цього реєстру пропущено 2 порядкових номери: після
реєстрового N 3651 помилково записано реєстровий N 3654. У зв'язку з цим при складанні статистичного звіту кількість
учинених нотаріальних дій буде зменшено мною на 2 (дві) одиниці.
Нотаріус (підпис) (розшифровка підпису)
Примітка. При викладенні акта на окремому аркуші він також
скріплюється печаткою нотаріуса.

Додаток 28
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що не підлягають реєстрації

1. Повідомлення про засідання, наради, збори і порядок
денний.
2. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.
3. Інформація, надіслана до відома.
4. Тарифи (копії).
5. Поздоровчі листи і запрошення.
6. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).
7. Квартальні звіти.
8. Форми статистичної звітності.

Додаток 29
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора Адресат
(приватний нотаріус)

АКТ ___________ N ____________ __________________________
(місце складання)

Про відсутність вкладень у конверті та
пошкодження кореспонденції (конверта)

Підстава: Правила ведення нотаріального діловодства,
затверджені наказом Міністерства юстиції України від ____________
N __________________
Складений ___________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори (архіву),
прізвище та ініціали приватного нотаріуса)
Присутні: ___________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)
"__" _________ 20___ року ________________________________________
(назва організації, від якої надійшов пакет)
______________________________________ надійшов пакет, у якому при
розкритті не виявлено таких вкладень: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назви і номери документів, яких не вистачає)
Акт складено у двох примірниках, один з яких надсилається
відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.
Посада ____________ ______________________
(підпис) (розшифровка підпису)

Додаток 30
до Правил ведення
нотаріального діловодства

РЕЄСТРАЦІЙНІ ШТАМПИ

--------------------------------------- | Приватний нотаріус нотаріального | | округу ____________________________ | 16 | ___________________________________ | мм | (прізвище та ініціали) | | | | дата ______________________________ | | індекс ____________________________ | --------------------------------------- 41,5 мм
--------------------------------------- | державна нотаріальна контора | 16 | ___________________________________ | мм | | | дата ______________________________ | | індекс ____________________________ | --------------------------------------- 41,5 мм
--------------------------------------- | державний нотаріальний архів | 16 | ___________________________________ | мм | | | дата ______________________________ | | індекс ____________________________ | --------------------------------------- 41,5 мм

Додаток 31
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
______ ____________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ _______________ N ___________
на _________ рік
------------------------------------------------------------------ |Індекс | Заголовок |Кількість справ| Строк |Примітка| |справи | справи (тому, |(томів, частин)| зберігання | | | | частини) | | справи (тому, | | | | | | частини) і | | | | | | номери статей | | | | | | за переліком | | |-------+---------------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------ __________________________________________________________________
(назва розділу*)
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ______________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕК Завідувач державного
Головного управління юстиції нотаріального архіву ___________ N _____ __________________________
(підпис, розшифровка
підпису)
Дата
_______________
(*) Найменування напряму діяльності

ПІДСУМКОВИЙ ЗАПИС
про категорії та кількість справ, заведених
у ____________ році

-------------------------------------------------------------------- | | | У тому числі | | За строками | Усього |------------------------------| | зберігання | | таких, що | з позначкою | | | | переходять | "ЕПК" | |----------------------+------------+---------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------+------------+---------------+--------------| |Постійного | | | | |----------------------+------------+---------------+--------------| |Тривалого | | | | |(понад 10 років) | | | | |----------------------+------------+---------------+--------------| |Тимчасового | | | | |(до 10 років | | | | |включно) | | | | |----------------------+------------+---------------+--------------| |РАЗОМ | | | | --------------------------------------------------------------------
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) ______________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата
Підсумкові відомості передано
в архів установи
Посада особи, відповідальної
за передавання відомостей ______________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

Додаток 32
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ТИПОВА НОМЕНКЛАТУРА
справ державної нотаріальної контори
та приватного нотаріуса

--------------------------------------------------------------------------- |Індекс| Заголовок справи |Кількість| Строки | Примітка | |справи| (наряду) | справ |зберігання | | | | | (томів, |і статті за| | | | | частин) | переліком | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------------------| | 01 - Адміністративно-господарська діяльність | |-------------------------------------------------------------------------| |01-01 |Накази Міністерства юстиції | | Доки не | | | |України, Головного управління| | мине | | | |юстиції Міністерства юстиції | | потреба, | | | |України в Автономній | | ст.16 | | | |Республіці Крим, головних | | | | | |управлінь юстиції в областях,| | | | | |містах Києві та Севастополі | | | | | |з питань основної діяльності | | | | | |та з особового складу, | | | | | |надіслані до відома | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-02 |Нормативно-правові акти щодо | | До заміни | | | |здійснення нотаріальної | | новими, | | | |діяльності, методичні | | ст.18-б | | | |вказівки та рекомендації, | | | | | |інформаційні листи | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-03 |Накази з особового складу | | 75 років, | | | | | | ст.16-б | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-04 |Накази державної нотаріальної| | 3 роки, | | | |контори, приватного нотаріуса| | ст. 16-г | | | |з | | | | | |адміністративно-господарських| | | | | |питань | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-05 |Протоколи виробничих нарад | | До | | | |державної нотаріальної | |ліквідації,| | | |контори | | ст. 11 | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-06 |Документи (довідки, акти, | |5 років(1),|(1)За умови | | |доповідні записки) про | |т. 110, 342|завершення | | |результати перевірок | | |ревізії, для | | |державної нотаріальної | | |приватного | | |контори, приватного нотаріуса| | |нотаріуса - | | | | | |перевірки | | | | | |органами | | | | | |державної | | | | | |податкової | | | | | |служби з | | | | | |питань | | | | | |дотримання | | | | | |податкового | | | | | |законодавства.| | | | | |У разі | | | | | |виникнення | | | | | |спору, | | | | | |розбіжностей, | | | | | |слідчих і | | | | | |судових справ | | | | | |зберігаються | | | | | |до винесення | | | | | |остаточного | | | | | |рішення | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-07 |Документи (довідки, аналізи) | | Доки не | | | |з узагальнення нотаріальної | | мине | | | |практики | | потреба | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-08 |Документи (акти, звіти, листи| | 3 роки | | | |заявки) з обліку, зберігання | | | | | |та витрачання спеціальних | | | | | |бланків нотаріальних | | | | | |документів та спеціальних | | | | | |бланків інформаційної системи| | | | | |Міністерства юстиції України | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-09 |Документи (запити, вимоги, | | 3 роки | | | |заяви, витяги, інформаційні | | | | | |довідки тощо) щодо внесення | | | | | |відомостей до Єдиних та | | | | | |Державних реєстрів | | | | | |інформаційної системи | | | | | |Міністерства юстиції України | | | | | |та надання інформації за | | | | | |даними Єдиних та Державних | | | | | |реєстрів | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-10 |Документи з грифом "Для | | ЕК | | | |службового користування" | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-11 |Квартальні плани та звіти про| | 5 років, | | | |їх виконання | | ст. 153, | | | | | |299, 302-б | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-12 |Статистичні звіти про вчинені| | До | | | |нотаріальні дії, стягнення | |ліквідації,| | | |державного мита, плати за | | ст. 298-б | | | |вчинення нотаріальних дій | | | | | |тощо | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-13 |Особові рахунки працівників | | 75 років- | | | | | | "В", | | | | | | ст.316-а | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-14 |Первинні документи та додатки| |3 роки(1), |(1)За умови | | |до них, що фіксують факт | | ст. 315 |завершення | | |виконання господарських | | |ревізії, для | | |операцій і є підставою для | | |приватного | | |записів у реєстрах | | |нотаріуса - | | |бухгалтерського обліку та | | |перевірки | | |податкових записах (касові, | | |органами | | |банківські документи, | | |державної | | |повідомлення банків, акти | | |податкової | | |про приймання, здавання і | | |служби з | | |списання майна, матеріалів, | | |питань | | |квитанції і накладні з | | |дотримання | | |обліку товарно-матеріальних | | |податкового | | |цінностей, авансові звіти | | |законодавства.| | |тощо) | | |У разі | | | | | |виникнення | | | | | |спору, | | | | | |розбіжностей, | | | | | |слідчих і | | | | | |судових справ | | | | | |- зберігаються| | | | | |до винесення | | | | | |остаточного | | | | | |рішення | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-15 |Документи (акти, квитанції) | | 3 роки, | | | |про знищення печаток і | | ст. 1134 | | | |штампів | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-16 |Листування з юридичними та | | 3 роки, | | | |фізичними особами з питань | | ст. 20 | | | |вчинення нотаріальних дій | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-17 |Особові справи осіб, які | | Постійно | | | |перебувають у трудових | | | | | |відносинах з приватним | | | | | |нотаріусом | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-18 |Акти приймання-передавання з | |5 років(1),|(1) Після | | |усіма документами та | | т. 55-а |зміни | | |додатками, складені при | | |завідувача | | |зміні завідувача державної | | |державної | | |нотаріальної контори, особи, | | |нотаріальної | | |відповідальної за ведення | | |контори, особи| | |нотаріального діловодства | | | | | | | | |відповідальної| | | | | |за ведення | | | | | |нотаріального | | | | | |діловодства | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-19 |Акти приймання-передавання з | | 5 років, | | | |усіма документами та | | ст. 55-а | | | |додатками, складені при | | | | | |заміщенні приватного | | | | | |нотаріуса, зупиненні | | | | | |нотаріальної діяльності | | | | | |приватного нотаріуса тощо | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-20 |Журнал реєстрації фактів | | Постійно | | | |заміщення нотаріуса | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-21 |Книга реєстрації наказів з | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |особового складу | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-22 |Книга реєстрації наказів з | | 3 роки, | | | |адміністративно-господарських| | ст. 100-б | | | |питань | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-23 |Журнал реєстрації вхідних | | 3 роки, | | | |документів | | ст.100-б | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-24 |Журнал реєстрації вихідних | | 3 роки, | | | |документів | | ст.100-б | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-25 |Книга обліку оприбуткування | |Постійно(1)|(1)Перехідна | | |спеціальних бланків | | | | | |документів інформаційної | | | | | |системи Міністерства юстиції | | | | | |України | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-26 |Журнал обліку викликів | | 3 роки(1) |(1)Перехідна | | |нотаріуса для вчинення | | | | | |нотаріальних дій поза | | | | | |приміщенням державної | | | | | |нотаріальної контори, | | | | | |державного нотаріального | | | | | |архіву, приміщенням, яке є | | | | | |робочим місцем приватного | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-27 |Журнал обліку печаток та | | До заміни |(1)Перехідна | | |штампів | | новим(1), | | | | | | ст. 1132 | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-28 |Розносна книга для місцевої | | 1 рік(1), |(1)Після | | |кореспонденції | | ст. 101 |закінчення | | | | | |книги | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |01-29 |Книга обліку літератури | | Доки не |(1)Перехідна | | | | | мине | | | | | |потреба(1) | | |-------------------------------------------------------------------------| | 02 - Вчинення нотаріальних дій | |-------------------------------------------------------------------------| |02-01 |Договори відчуження житлових | | 75 років, | | | |будинків та документи, на | | ЕПК | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувалися | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-02 |Договори про відчуження | | 75 років, | | | |земельних ділянок та | | ЕПК | | | |документи, на підставі яких | | | | | |вони посвідчувались | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-03 |Договори відчуження квартир | | 75 років, | | | |та документи, на підставі | | ЕПК | | | |яких вони посвідчувались | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-04 |Договори про відчуження | | 75 років, | | | |іншого нерухомого майна та | | ЕПК | | | |документи, на підставі яких | | | | | |вони посвідчувались | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-05 |Договори довічного утримання | | 75 років, | | | |(догляду) та документи, на | | ЕПК | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-06 |Договори про приватизацію | | 75 років, | | | |державного чи комунального | | ЕПК | | | |майна та документи, на | | | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-07 |Договори про заставу | | 75 років, | | | |(іпотеку) майна та документи,| | ЕПК | | | |на підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-08 |Договори відчуження | | 25 років | | | |транспортних засобів та | | | | | |документи, на підставі яких | | | | | |вони посвідчувались | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-09 |Договори оренди земельних | | 75 років, | | | |ділянок та документи, на | | ЕПК | | | |підставі яких вони | | | | | |посвідчувались | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-10 |Інші договори (засновницькі | | 75 років, | | | |договори, установчі акти, | | ЕПК | | | |договори відчуження рухомого | | | | | |майна, оренди, позики, | | | | | |управління майном тощо) | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-11 |Шлюбні договори | | 75 років, | | | | | | ЕПК | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-12 |Заповіти (у тому числі | | 75 років, | | | |секретні заповіти) | | ЕПК | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-13 |Спадкові договори та | | 75 років, | | | |документи, на підставі яких | | ЕПК | | | |вони посвідчувалися | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-14 |Спадкові справи | | 75 років, | | | | | | ЕПК | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-15 |Заяви про вжиття заходів до | | 75 років, | | | |охорони спадкового майна, по | | ЕПК | | | |яких припинено провадження | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-16 |Заяви від батьків про їх | | 5 років | | | |згоду на тимчасовий виїзд за | | | | | |кордон їх дітей та заяви від | | | | | |неповнолітніх віком від 14-ти| | | | | |до 18-ти років про їх згоду | | | | | |на виїзд на постійне місце | | | | | |проживання за кордон | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-17 |Звернення фізичних та | |5 років(1),|(1)Що містять | | |юридичних осіб та результати | | ст.28, |пропозиції про| | |їх розгляду | | ст.30 |суттєві зміни | | |Журнал звернень | | |в роботі | | | | | |організації | | | | | |або про | | | | | |усунення | | | | | |серйозних | | | | | |недоліків та | | | | | |зловживань - | | | | | |10 років. У | | | | | |разі | | | | | |неодноразового| | | | | |звернення -5 | | | | | |років після | | | | | |останнього | | | | | |розгляду | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-18 |Довіреності із зазначенням | | 3 роки(1) | (1)У разі | | |строку їх дії (у тому числі | | | скасування | | |довіреності, видані в порядку| | | -після | | |передоручення) | | | закінчення | | | | | |строку їх дії | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-19 |Довіреності без зазначення | |Постійно(1)| (1)У разі | | |строку їх дії | | |скасування - 3| | | | | |роки після їх | | | | | | скасування | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-20 |Копії виконавчих написів та | | 3 роки | | | |документи, на підставі яких | | | | | |вони вчинені | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-21 |Заяви про видачу дублікатів | | 3 роки, | | | |документів, які зберігаються | | ст. 121 | | | |у державній нотаріальній | | | | | |конторі, у приватного | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-22 |Документи (у тому числі | | 75 років, | | | |заяви, описи, свідоцтва), | | ЕПК | | | |прийняті на зберігання | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-23 |Документи про прийняття в | |10 років(1)|(1)Після | | |депозит або повернення з | | |повернення з | | |депозиту грошових сум і | | |депозиту | | |цінних паперів, квитанційні | | | | | |книжки | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-24 |Документи (заяви, свідоцтва) | | 3 роки | | | |про передачу заяв фізичних і | | | | | |юридичних осіб іншим фізичним| | | | | |та юридичним особам | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-25 |Свідоцтва про посвідчення | | 3 роки | | | |фактів, що громадянин є | | | | | |живим, перебуває у певному | | | | | |місці, свідоцтва про час | | | | | |пред'явлення документа | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-26 |Свідоцтва виконавцю заповіту,| | 75 років | | | |протоколи про оголошення | | | | | |секретних заповітів та | | | | | |документи до них тощо | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-27 |Свідоцтва про придбання майна| | 75 років | | | |з прилюдних торгів | | | | | |(аукціонів) | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-28 |Опис майна фізичної особи, | | 75 років, | | | |яка визнана безвісно | | ЕПК | | | |відсутньою або | | | | | |місцеперебування якої | | | | | |невідомо, та договори на | | | | | |управління спадщиною | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-29 |Протести векселів та | | 5 років | | | |документи, на підставі яких | | | | | |вони вчинені | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-30 |Акти про морські протести та | | 3 роки | | | |документи до них | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-31 |Постанови про відмову у | | 5 років | | | |вчиненні нотаріальних дій та | | | | | |листування з питань відмови у| | | | | |вчиненні нотаріальних дій | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-32 |Документи (постанови, ухвали,| | 75 років | | | |повідомлення тощо) по | | | | | |накладенню і зняттю заборон | | | | | |та арештів відчуження | | | | | |нерухомого та рухомого майна | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-33 |Реєстри для реєстрації | | Постійно | | | |нотаріальних дій | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-34 |Алфавітна книга обліку | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |договорів відчуження | | | | | |нерухомого майна | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-35 |Алфавітна книга обліку інших | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |договорів | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-36 |Алфавітна книга обліку | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |заповітів | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-37 |Алфавітна книга обліку | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |договорів довічного утримання| | | | | |(догляду) | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-38 |Книга обліку і реєстрації | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |спадкових справ | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-39 |Алфавітна книга обліку | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |спадкових справ | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-40 |Реєстри для реєстрації | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |заборон відчуження нерухомого| | | | | |та рухомого майна, а також | | | | | |арештів, накладених на таке | | | | | |майно судами, слідчими | | | | | |органами, і реєстрації зняття| | | | | |таких заборон та арештів | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-41 |Алфавітна книга обліку | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |реєстрації заборон відчуження| | | | | |нерухомого та рухомого майна,| | | | | |а також арештів, накладених | | | | | |на таке майно судами, | | | | | |слідчими органами, і | | | | | |реєстрації зняття таких | | | | | |заборон та арештів | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-42 |Книга обліку заяв про вжиття | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |заходів щодо охорони | | | | | |спадкового майна та | | | | | |встановлення опіки над майном| | | | | |фізичної особи, яка визнана | | | | | |безвісно відсутньою, або над | | | | | |майном фізичної особи, | | | | | |місцеперебування якої | | | | | |невідоме | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-43 |Книга обліку цінностей при | |75 років(1)|(1)Перехідна | | |вжитті заходів щодо охорони | | | | | |спадкового майна | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-44 |Книга обліку депозитних | | 10 років | | | |операцій | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-45 |Книга обліку договорів на | | 75 років, |(1)Перехідна | | |управління спадщиною | | ЕПК(1) | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-46 |Книга обліку особових | | 10 років | | | |рахунків депонентів | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-47 |Журнал реєстрації звернень, | | 5 років, | | | |що надійшли під час прийому | | ст. 95 | | | |фізичних та юридичних осіб | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |02-48 |Документи (картки, | |5 років(1) |(1)Після | | |повідомлення, відомості) | | |завершення | | |щодо ідентифікації осіб, які | | |ділових | | |провели фінансову операцію, | | |відносин, | | |та документи, що стосуються | | |завершення | | |ділових відносин з клієнтом. | | |операції строк| | |Відомості про фінансові | | |зберігання | | |операції | | |може бути | | | | | |продовжений | |-------------------------------------------------------------------------| | 03 - Архів | |-------------------------------------------------------------------------| |03-01 |Паспорт архіву | | До | | | | | |ліквідації,| | | | | | ст. 107 | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |03-02 |Справа фонду (історична | | До | | | |довідка, акти перевіряння | |ліквідації,| | | |наявності та стану документів| | ст. 107 | | | |акти приймання-передавання | | | | | |документів, акти про | | | | | |вилучення документів, | | | | | |постанови судово-слідчих | | | | | |органів, акти про нестачу й | | | | | |непоправні пошкодження | | | | | |документів) | | | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |03-03 |Описи справ постійного | | Постійно, | | | |зберігання | | ст. 109-а | | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |03-04 |Описи справ тривалого (понад | |3 роки,(1) |(1)Після | | |10 років) зберігання | | ст. 109-б |знищення справ| |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |03-05 |Описи справ тимчасового (до | |3 роки,(1) |(1)Після | | |10 років включно) зберігання | | ст. 109-б |знищення справ| |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |03-06 |Книга обліку видачі | | 1 рік,(1) |(1)Після | | |документів з архіву для | | ст. 120 |закінчення | | |ознайомлення | | |книги | |------+-----------------------------+---------+-----------+--------------| |03-07 |Номенклатура справ державної | | Постійно, | | | |нотаріальної контори, | | ст.89-а | | | |приватного нотаріуса | | | | ---------------------------------------------------------------------------

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування Типової номенклатури
справ державної нотаріальної контори
та приватного нотаріуса

1. Типова номенклатура установлює типовий склад справ, що
утворюються в діловодстві державних нотаріальних контор і
приватних нотаріусів (далі - Типова номенклатура), з єдиною
системою індексації кожної справи та зазначенням строків їх
зберігання і є нормативним актом. Типова номенклатура складена на основі вивчення складу і
змісту документів державних нотаріальних контор та приватних
нотаріусів і має на меті надання їм практичної і методичної
допомоги у веденні нотаріального діловодства, організації
зберігання документів і формуванні справ, а також відборі
документів для знищення.
2. Незалежно від наявності Типової номенклатури справ кожна
державна нотаріальна контора і приватний нотаріус повинні мати
індивідуальну номенклатуру справ (далі - номенклатура справ). Для визначення строків зберігання документів у Типовій
номенклатурі використано Перелік типових документів, що
утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20.07.98 N 41 ( z0576-98 ) і зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 17.09.98 N 576/3016 (із змінами) (далі - Перелік типових
документів).
3. Приватні нотаріуси, які зареєстрували приватну нотаріальну
діяльність в поточному році, складають номенклатуру з початку
нотаріальної діяльності в даному нотаріальному окрузі. З Типової номенклатури справ в номенклатуру справ
переносяться справи (наряди), реєстри, книги, журнали тощо. Не
допускається включення до номенклатури справ, не передбачених
Типовою номенклатурою. При складанні номенклатури справ строки зберігання справ,
передбачених Типовою номенклатурою, переносяться до номенклатури і
не можуть бути скорочені.
4. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація
має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається
державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, але не
може бути менше одного року. Для справ, сформованих із копій документів, встановлюється
строк зберігання "доки не мине потреба" незалежно від строку
зберігання оригіналів документів.
5. Позначка "ЕПК", яку встановлено в номенклатурі для деяких
видів документів, означає, що частина таких документів може мати
культурне значення і після проведення експертизи їх цінності
повинна вноситися до Національного архівного фонду (далі - НАФ).
Рішення про внесення до НАФ або знищення документів з позначкою
"ЕПК" приймаються експертно-перевірною комісією державного архіву. При складанні номенклатури справ враховуються всі відмітки,
зазначені у графі "Примітка" Типової номенклатури. Форма номенклатури справ державної нотаріальної контори або
приватного нотаріуса повинна відповідати формі Типової
номенклатури.
6. При заповненні граф номенклатури справ державної
нотаріальної контори або приватного нотаріуса необхідно врахувати
такий порядок. Кожна справа, включена до номенклатури, повинна мати умовне
позначення (арабськими цифрами) - індекс. Індекс справ складається
з індексу напряму діяльності і порядкового номера справи. Наприклад: 02-08, де 02 - найменування напряму діяльності,
08 - номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу. У другій графі наводиться заголовок справи. Він повинен
відтворювати вид документів і розкривати їх зміст. Основною частиною заголовка є викладення питання, з якого
справа заводиться. Заголовки в номенклатурі повинні бути
короткими, чіткими, гранично точними. У заголовку вказуються види
документів (договори, свідоцтва, листування), період, за який
створено документи. Усі документи з грифом "Для службового користування"
формуються в одну справу. Після закінчення діловодного року справа "Документи з грифом
"Для службового користування" переглядається поаркушно. Документи
тривалого строку зберігання, що містяться у цій справі, формуються
в окрему справу, якій надається самостійний заголовок і яка
додатково включається до номенклатури справ. Якщо у справі "Документи з грифом "Для службового
користування" містяться тільки документи тимчасового зберігання,
вона може не переформовуватися. Строк зберігання такої справи
встановлюється відповідно до найбільшого строку зберігання
документів, що містяться в цій справі. Позначка "ЕК" у графі
номенклатури справ "Строк зберігання" закреслюється, і
зазначається уточнений строк зберігання. Справи з питань, вирішення яких триває більше року (перехідні
справи), вносяться до номенклатури справ кожного року протягом
усього терміну їх вирішення під одним індексом. Третя графа (кількість справ) заповнюється після закінчення
діловодного року, коли відомо, яка кількість справ утворилася у
минулому діловодному році. Ці дані підлягають обов'язковому
відображенню у підсумковому записі, який оформляється після
закінчення діловодного року. У четвертій графі вказуються строки зберігання кожної справи. У п'ятій графі робляться відмітки про заведення справ,
передачу їх в архів, про перехідні справи тощо.
7. У кінці року номенклатура обов'язково закривається
підсумковим записом, у якому зазначаються кількість і категорії
фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис скріплюється
підписом завідувача державної нотаріальної контори, приватного
нотаріуса та їх печаткою. Примірник номенклатури справ контори, приватного нотаріуса,
закритий підсумковим записом про кількість і категорії фактично
заведених за рік справ, надається конторою, приватним нотаріусом
до відповідного державного нотаріального архіву при погодженні ним
описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання.
8. Номенклатура справ погоджується з відповідним державним
нотаріальним архівом і ЕК управління юстиції один раз на п'ять
років. Номенклатура справ складається у двох примірниках (перший
примірник номенклатури залишається у відповідній справі (наряді)
контори, приватного нотаріуса, а другий примірник передається до
державного нотаріального архіву. Номенклатура справ щороку, не
пізніше грудня, переглядається, уточнюється, передруковується та
складається у двох примірниках, після чого затверджується
завідувачем контори, приватним нотаріусом строком на один
діловодний рік та запроваджується в дію з 1 січня нового року.
{ Додаток 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1428/5 ( z1660-12 ) від 27.09.2012 }

Додаток 33
до Правил ведення
нотаріального діловодства
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори, прізвище,
ім'я, по батькові приватного нотаріуса,
назва нотаріального округу)
Індекс справи ____________________

СПАДКОВА СПРАВА N ____

до майна померлого________________________________________________ __________________________________________________________________
(число, місяць, рік, прізвище, ім'я,
по батькові спадкодавця)
Почато:
Закінчено:
На __________ аркушах
Строк зберігання ___________

Додаток 34
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ВНУТРІШНІЙ ОПИС
спадкових справ (нарядів)

------------------------------------------------------------------------ | N |Індекс| Прізвище, |Заголовок| Дата | Дата |Номери |Примітка| |з/п|справи| ім'я, по |документа|заведення|закінчення|аркушів| | | | | батькові |(спадкова|спадкової|спадкової | | | | | |спадкодавця|справа та| справи | справи | | | | | | |її номер)| | | | | |---+------+-----------+---------+---------+----------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------
Разом ________/ _________________/ спадкових справ
(цифрами і словами)
Кількість аркушів внутрішнього опису _____/ __________________/
(цифрами і словами)
Звірку наявності спадкових справ відповідно до книги обліку і
реєстрації спадкових справ проведено.
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) __________ ___________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата
Відповідальна особа державного
нотаріального архіву
(Головного управління юстиції) __________ ___________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕК Головного Завідувач державного
управління юстиції нотаріального архіву __________ N _____________ ________ _______________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата

Додаток 35
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
________ ________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата (печатка)
Фонд N _____

ОПИС N _____
спадкових справ тривалого
(понад 10 років) зберігання
за __________ рік

------------------------------------------------------------------ | N |Індекс|Заголовок | Крайні | Строк |Кількість |Примітка| |з/п|справи| справи | дати |зберігання |спадкових | | | | | (тому, |спадкових | спадкових |справ, які| | | | | частини |справ, які| справ |вміщені у | | | | |картонажу,|вміщені у |(картонажу,|картонаж, | | | | | архівної |картонаж, | архівної | архівну | | | | | папки) | архівну | папки) | папку | | | | | | папку | | | | |---+------+----------+----------+-----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ____/_____________/ справ з N__ по N__,
(цифрами і словами)
у тому числі:
літерні номери ____________________;
пропущені номери __________________
Відповідальна за діловодство
особа державної нотаріальної
контори
(приватний нотаріус) __________ ____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК Головного Завідувач державного
управління юстиції нотаріального архіву
від _________ N ____ ________ _______________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата

Додаток 36
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ВНУТРІШНІЙ ОПИС СПАДКОВОЇ СПРАВИ

------------------------------------------------------------------ | N | Заголовок | Дата і реквізити | Номери |Примітка | | з/п | документа | документа | аркушів | | |-------+-------------+-------------------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Разом ____/______________/ документів.
(цифрами і словами)
Разом ____/______________/ виданих свідоцтв про право на спадщину.
(цифрами і словами)
Разом ____/______________/ виданих свідоцтв про право на частку
(цифрами і словами)
у спільному майні подружжя.
Кількість аркушів справи ____/________________/
(цифрами і словами)
Кількість аркушів внутрішнього опису ____/_______________/
(цифрами і словами)
Державний нотаріус
(приватний нотаріус) __________ ______________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

Додаток 37
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ВНУТРІШНІЙ ОПИС
документів справи N ______

---------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище, | Дата | Заголовок | Номер |Номери |Примітка| |з/п| ім'я, |нотаріально |нотаріально | за |аркушів| | | |по батькові |посвідченого|посвідченого|реєстром| | | | | фізичних | документа | документа | | | | | | осіб, | | | | | | | |найменування| | | | | | | | юридичних | | | | | | | | осіб, | | | | | | | | щодо яких | | | | | | | | вчинялися | | | | | | | |нотаріальні | | | | | | | | дії | | | | | | |---+------------+------------+------------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------
Разом ____/_____________/ нотаріально посвідчених документів.
(цифрами і словами)
Кількість аркушів справи ____/__________________/
(цифрами і словами)
Кількість аркушів внутрішнього опису ____/_______________/
(цифрами і словами)
Звірку наявності нотаріальних документів відповідно до
реєстру для реєстрації нотаріальних дій проведено.
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) __________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата
Відповідальна особа державного
нотаріального архіву
(Головного управління юстиції) __________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

Додаток 38
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N ________
(розділу опису)

У справі (розділі опису) підшито (вкладено) і пронумеровано ______________________________________________________ аркуша(ів),
(цифрами і словами)
у тому числі: літерні аркуші ____________________________________;
пропущені номери аркушів __________________ + аркушів внутрішнього
опису ____________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Особливості фізичного | Номери аркушів | | стану та формування | | | справи | | |-----------------------------------+----------------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------+----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Завідувач державної нотаріальної
контори (приватний нотаріус) ________ _____________________
Дата (підпис) (розшифровка підпису)

Додаток 39
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( za318-10 )

Додаток 40
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус)
Фонд N _____ ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
________ _________________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата
Печатка

ОПИС N ___
справ постійного зберігання
за __________ рік

_______________________________________________________________
(назва розділу)
------------------------------------------------------------------ | N |Індекс | Заголовок |Дата справи | Кількість |Примітка| |з/п |справи | справи | (тому, | аркушів у | | | | |(тому, частини)| частини) |справі (томі,| | | | | | | частині) | | |----+-------+---------------+------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ___/________ / справ з N__ по N__,
(цифрами і словами)
у тому числі:
літерні номери____________________;
пропущені номери __________________
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) __________ _____________________
Дата (підпис) (розшифровка підпису)

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК Завідувач державного
Головного управління нотаріального архіву
юстиції ________ _______________ _________ N ____ (підпис) (розшифровка
підпису)
Дата

Додаток 41
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖЕНО
(приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
Фонд N ____ (приватний нотаріус)
________ _____________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата
Печатка

ОПИС N
справ тривалого (понад 10 років)
зберігання
за __________ рік
___________________________________________________________
(назва розділу)
------------------------------------------------------------------ | N |Індекс |Заголовок | Дата | Строк |Кількість|Примітка| |з/п |справи | справи | справи |зберігання| аркушів | | | | | (тому, | (тому, | справи |(у томі, | | | | | частини) | частини) | (тому, |частині) | | | | | | | частини) | | | |----+-------+----------+----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено __/________/ справ з N__ по N__,
(цифрами і словами)
у тому числі:
літерні номери____________________;
пропущені номери __________________
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) __________ _____________________
Дата (підпис) (розшифровка підпису)

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК Завідувач державного
Головного управління нотаріального архіву
юстиції ________ _______________ _________ N ____ (підпис) (розшифровка
підпису)
Дата

Додаток 42
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖЕНО
(приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
ФОНД N ________ (приватний нотаріус)
________ ______________
(підпис) (розшифровка
підпису)
Дата
Печатка

ОПИС N ________
справ з особового складу
за __________ рік

_______________________________________________________
(назва розділу)
------------------------------------------------------------------ | N |Індекс | Заголовок | Дата | Строк | Кількість |Примітка| |з/п |справи | справи | справи |зберіган-| аркушів у | | | | | (тому, | (тому, |ня справи| справі | | | | | частини) |частини)| (тому, | (томі, | | | | | | |частини) | частині) | | |----+-------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
У цей розділ опису внесено ____/________________/
(цифрами і словами)
з N____________ до N_______________, у тому числі:
Літерні номери_____________________; пропущені номери____________________
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) __________ ___________________
(підпис) (розшифровка
Дата підпису)

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання Протокол засідання ЕК
ЕПК державного архіву Головного управління юстиції _____________ N _____ _____________ N _______

Додаток 43
до Правил ведення
нотаріального діловодства
__________________________________________________
(найменування державного архіву)
___________________________________________________
(назва фонду)
Фонд N ____________
ОПИС N ____________ _________________________________________
(назва опису)
Крайні дати справ __________________
Формат А4 (210 х 297 мм)
Форма титульного аркуша закінченого опису справ постійного та
тривалого (понад 10 років) зберігання

Додаток 44
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора ЗАТВЕРДЖУЮ
(приватний нотаріус) Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
АКТ _________________ N _____ ________ _____________ _________________________ (підпис) (розшифровка
(місце складання) підпису)
Дата
про вилучення для знищення Печатка
документів, не внесених до
Національного архівного фонду
На підставі _________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва і вихідні дані переліку документів
із зазначенням строків їх знищення або типової
номенклатури справ)
відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної
цінності та втратили практичне значення, документи фонду
N ________________________________________________________________
(найменування фонду)
------------------------------------------------------------------------------- | N |Заголовок| Дата | Номери |Індекс справи|Кількість| Строк |Примітка| |з/п| справи |справи| описів | (тому, | справ |зберігання| | | | або | або |(номенклатур| частини) за | (томів, | справи | | | |груповий |крайні| за рік |номенклатурою| частин) | (тому, | | | |заголовок| дати | (роки)) | або номер | | частини) | | | | справ |справ | | справи за | | і номери | | | | | | | описом | |статей за | | | | | | | | |переліком | | |---+---------+------+------------+-------------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------
Разом __________________________ справ за ___________ роки.
(цифрами і словами)
Посада особи, яка проводила
експертизу цінності
(приватний нотаріус) ______________ _______________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК Протокол засідання ЕПК
Головного управління юстиції державної архівної установи _______________ N _____ _____________ N ______
Описи справ постійного (тривалого) зберігання за _______ роки
схвалено, а з особового складу погоджено з ЕПК __________________________________________________________________
(найменування державного архіву)
(протокол від __________ N __________)
Документи в кількості _________________________________ справ
(цифрами і словами)
вагою _____ кг здано в ___________________________________________
(найменування установи)
____________________________ на переробку за приймально-здавальною
накладною від ________________ N __________або знищено шляхом
спалення.
Посада особи, яка здала
(знищила) документи __________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Дата

Додаток 45
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус)
ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної Завідувач державного
нотаріальної контори нотаріального архіву
(приватний нотаріус) (приватний нотаріус)
________ ________________ ________ _______________
(підпис) (розшифрування (підпис) (розшифровка
підпису) підпису)
Дата Печатка Дата Печатка

АКТ _________________________________
(місце складання)
приймання-передавання документів
до державного нотаріального архіву

Підстава: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(зміст рішення, номер і повна назва фонду, що передається;
найменування та адреса установи здавальника)
____________________________________________________________ здав,
а ________________________________________________________ прийняв (найменування та адреса державного нотаріального архіву)
документи за _______ роки, а також довідковий апарат до них:
------------------------------------------------------------------ | N |Номер і назва | Кількість |Кількість справ |Примітка | |з/п | описів | примірників | | | | | | кожного опису | | | |----+--------------+-----------------+----------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Номери відсутніх справ ____________________________________ Разом прийнято _______________________ Фонд N _____________
(цифрами і словами)
Передавання здійснив: Приймання здійснив: _____________________________ ___________________________ _____________________________ ___________________________
(посада, підпис, (посада, підпис, розшифровка підпису) розшифровка підпису)
Дата Дата

Додаток 46
до Правил ведення
нотаріального діловодства
Головне управління юстиції

АКТ ____________________ N ______ _____________________________
(місце складання)
про вилучення справ приватного
нотаріуса для передачі
на зберігання до державного
нотаріального архіву _____________________________
(експертна комісія при
Головному управлінні юстиції
у __________________________ )

Підстава ____________________________________________________ __________________________________________________________________
справи (документи) вилучаються на виконання вимог статті 30-1
Закону України "Про нотаріат" ____________________________________ Перелік справ (документів) фонду N __________________________
(назва фонду)
------------------------------------------------------------------ | N |Опис| Справа | Заголовок |Крайні дати | Кількість |Примітка| |з/п| N | N | справи, |справи, тому| аркушів | | | | |(аркуші | тому |(документів)| у справі, | | | | |докумен-|(заголовки | | томі | | | | | тів N) |документів)| |(документів)| | |---+----+--------+-----------+------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Фізичний стан справ (документів), що вилучаються
(упорядкований стан, неупорядкований стан).
Голова Комісії ____________ ___________________
(підпис) (розшифровка підпису)
Члени Комісії: ____________ ___________________
(підпис) (розшифровка підпису)
____________ ___________________
(підпис) (розшифровка підпису)

Додаток 47
до Правил ведення
нотаріального діловодства

__________________________________________________________________
(державна нотаріальна контора,
прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса,
назва нотаріального округу) __________________________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори
або робочого місця приватного нотаріуса) __________________________________________________________________

КВИТАНЦІЯ N
"___" ____________ 20_ р.

Надійшло від ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи,
місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків) __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для передачі _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків) __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку,
відкритого в установі банку) __________________________________________________________________
З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму
в депозит ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Загальна сума _______________________________________________ __________________________________________________________________
(словами) Одержав _____________________________________________________
(підпис державного чи приватного нотаріуса)
Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори
або робочого місця приватного нотаріуса) __________________________________________________________________
КОРІНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ N
"___" ____________ 20__ р.
Надійшло від ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, __________________________________________________________________
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для передачі _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків) __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ,
реквізити поточного рахунку в установі банку)
З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму
в депозит ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Загальна сума _______________________________________________ __________________________________________________________________
(словами) Одержав _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(підпис державного нотаріуса, приватного нотаріуса)
Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса) __________________________________________________________________
(підпис особи, що внесла суму в депозит)

{ Правила доповнено новим Додатком 47 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1428/5 ( z1660-12 ) від 27.09.2012 }

Додаток 48
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА
обліку депозитних операцій
___________________ державної нотаріальної контори,
приватного нотаріуса __________________________________________________
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)

Прибуткова частина
----------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, |N виданої| Прийнято | N | |з/п|надходження| ім'я, |квитанції| |особового| | | грошових | по батькові | | | рахунку | | | сум або | фізичної | | |депонента| | | цінних | особи | | | | | | паперів у |(найменування| | | | | | депозит | юридичної | | | | | | | особи), | | | | | | | прізвище, | | | | | | | ім'я, по | | | | | | | батькові | |-------------------| | | | | ліквідатора | | розмір | вид, | | | | | громадянина-| |внесеної|кількість,| | | | | підприємця, | | у |номінальна| | | | | від якого | |депозит | вартість | | | | | прийняті | |грошової| та | | | | | грошові суми| | суми |реквізити | | | | | або цінні | | | цінних | | | | | папери, | | | паперів, | | | | | за яким | | | унесених | | | | |зобов'язанням| | |у депозит | | | | |або в рахунок| | | | | | | |яких платежів| | | | | | | | вони внесені| | | | | |---+-----------+-------------+---------+--------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-----------+-------------+---------+--------+----------+---------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Видаткова частина
----------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, | N | Видано | N | |з/п| видачі | ім'я, |платіжного| |особового| | |грошових| по батькові |доручення | | рахунку | | |сум або |фізичної особи| | |депонента| | | цінних |(найменування | | | | | |паперів | юридичної | |--------------------------| | | | | особи), | |Розмір виданих | вид, | | | | | якій видано | |(перерахованих)|кількість,| | | | |(перераховано)| | грошових сум |номінальна| | | | | грошові суми | | | вартість | | | | | або цінні | | | та | | | | | папери, | | |реквізити | | | | | підстава | | | цінних | | | | | для видачі | | | паперів | | |---+--------+--------------+----------+---------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+--------+--------------+----------+---------------+----------+---------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено новим Додатком 48 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1428/5 ( z1660-12 ) від 27.09.2012 }

Додаток 49
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА
обліку особових рахунків депонентів
___________________ державної нотаріальної контори
(приватного нотаріуса _________________________________________________)
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)
Особовий рахунок N ____________
Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної
особи - депонента __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Місце проживання (місцезнаходження) депонента _______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий| Дата | Прізвище, | Грошова | Дата |Видача з |Перераховано|Залишкова| | N |надходження| ім'я, | сума або | надсилання |депозиту | до бюджету | сума | |за книгою | грошових |по батькові |номінальна|повідомлення| | |депозиту | | обліку | сум або | фізичної | вартість | депоненту | | | | |депозитних| цінних | особи, | та | | | | | | операцій | паперів |найменування|реквізити | | | | | | | у депозит | юридичної | цінних | | | | | | | | особи, | паперів | | | | | | | |ліквідатора | | | | | | | | |громадянина-| | |---------| | | | | |підприємця, | | |дата|сума| | | | | | від яких | | | | | | | | | | надійшли | | | | | | | | | |грошові суми| | | | | | | | | | або цінні | | | | | | | | | |папери, для | | | | | | | | | | виконання | | | | | | | | | | якого | | | | | | | | | |зобов'язання| | | | | | | | | | або в | | | | | | | | | |рахунок яких| | | | | | | | | | платежів | | | | | | | | | |вони внесені| | | | | | | |----------+-----------+------------+----------+------------+----+----+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------+-----------+------------+----------+------------+----+----+------------+---------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено новим Додатком 49 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1428/5 ( z1660-12 ) від 27.09.2012 }
on top