Document z1293-17, valid, current version — Adoption on September 26, 2017
( Last event — Entry into force, gone November 17, 2017. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.09.2017  № 716


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1293/31161

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 39-41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646 «Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (із змінами), такі зміни:

у тексті рішення слова «Управління інформаційних технологій (А. Заїка)» в усіх відмінках замінити словами «Департамент інформаційних технологій (Є. Фоменко)» у відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
26.09.2017  № 716


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1293/31161

ЗМІНИ
до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Довідник 19 «Дати вчинення дій» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

77

Дата прийняття рішення органом емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

78

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій


Вчинення дії про зміну власників акцій, яким належить 5 / 10 / 50 / 75 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства або домінуючого контрольного пакета акцій

81

Дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України

82

Дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65-65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"

91

Дата прийняття рішення про утворення, припинення його філій, представництв

92

Дата прийняття рішення вищим органом емітента про зменшення статутного капіталу


Вчинення дії про зміну типу акціонерного товариства

93

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

».

2. Довідник 21 «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

40

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

41

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

42

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

43

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

44

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

».

3. Довідник 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі» викласти в такій редакції:

«

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він стає власником пакета акцій

021

Збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента

022

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента

040

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

050

Зміни не відбулися

610

Зарахування за наслідками операцій емітента прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він стає власником пакета акцій

621

Збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента

622

Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента

640

Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

160

Блокування пакета акцій (внаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або внаслідок застави цінних паперів

170

Розблокування пакета акцій, який був заблокований (внаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або внаслідок застави цінних паперів

140

Cписання з ініціативи третьої сторони прав на акції з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

».

Директор департаменту
інформаційних технологій


Є. Фоменкоon top