Document z1222-08, invalid, current version — Loss of force on January 22, 2013, on the basis - z2117-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
25.11.2008 N 1377
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2008 р.
за N 1222/15913
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 1693 ( z2117-12 ) від 29.11.2012 }
Про затвердження Положення про порядок складання та подання
адміністративних даних щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1206 ( z0721-10 ) від 03.08.2010 N 1484 ( z0062-12 ) від 20.10.2011 }

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Закону України "Про
іпотечні облігації" ( 3273-15 ), Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та її
анулювання, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 9 жовтня 2007 року N 2009
( z1285-07 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2007 року за N 1285/14552, та з метою впорядкування
механізму контролю за управителями іпотечним покриттям Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок складання та подання
адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним
покриттям (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 )
від 20.10.2011 }
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: подання цього рішення для здійснення експертизи на
відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції
України; подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства
України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
4. Це рішення набирає чинності з 01.04.2009.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 25.11.2008 року N 51
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Перший заступник Голови
Національного банку України А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
25.11.2008 N 1377
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2008 р.
за N 1222/15913

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та подання
адміністративних даних щодо діяльності
управителями іпотечним покриттям
{ Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1484
( z0062-12 ) від 20.10.2011 }
{ У тексті Положення та додатках до нього слова "надання",
"надаються", "надає" та "надають" замінено відповідно
словами "подання", "подаються", "подає" та "подають"
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від 20.10.2011 }
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), Закону України "Про іпотечні облігації"
( 3273-15 ), Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
діяльності з управління іпотечним покриттям та її анулювання,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 9 жовтня 2007 року N 2009 ( z1285-07 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада
2007 року за N 1285/14552, Положення про іпотечне покриття
звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного
покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних
облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 1 вересня 2006 року N 774
( z1205-06 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2006 року за N 1205/13079.
Розділ I. Загальні положення
1. Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія) адміністративних даних щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям (далі - Дані).
2. Дія цього Положення поширюється на управителів іпотечним
покриттям (далі - Управитель), які на підставі ліцензії, виданої
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, мають
право здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям, та
банки, які здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям,
з дати підписання договору про управління іпотечним покриттям. { Пункт 2 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1206 ( z0721-10 ) від 03.08.2010 }
3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому
фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних; { Абзац
другий пункту 3 розділу І в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від
20.10.2011 } нерегулярні Дані - Дані Управителя щодо змін у реєстрі
іпотечного покриття, заміни управителя іпотечного покриття, заміни
фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі
іпотечного покриття, звернення стягнення на іпотечне покриття,
відомостей про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного
покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного
покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону
України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ); дата виникнення нерегулярних Даних - дата, коли Управителю
стало відомо про виникнення змін у реєстрі іпотечного покриття,
заміни управителя іпотечного покриття, заміни фінансової установи,
яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття,
звернення стягнення на іпотечне покриття, проведення позапланового
аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення
відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного
покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
( 3273-15 ).
4. Дані, передбачені цим Положенням, крім випадків,
передбачених пунктом 7 цього розділу, подаються (надсилаються) до
Комісії з урахуванням способу подання Даних, обраного Управителем
відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цього Положення. Електронна форма Даних складається відповідно до Порядку
заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм
адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
20.10.2011 № 1484 ( z0063-12 ) (далі - Порядок). { Пункт 4 розділу І в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від 20.10.2011 }
5. У разі подання (надсилання) Управителем Даних відповідно
до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 розділу ІІІ цього
Положення, Дані в паперовій формі формуються як друкована копія
електронної форми. Дані в паперовій формі, подання яких
передбачено цим Положенням, засвідчуються підписом керівника
Управителя та печаткою Управителя. { Пункт 5 розділу І в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від 20.10.2011 }
6. У разі, якщо паперова форма Даних нараховує більше одного
аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та
скріплені відбитком печатки Управителя та підписом керівника
Управителя. На зворотному боці останнього аркуша робиться напис
"Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
Управителя та підписом керівника Управителя (кількість) аркушів".
7. Нерегулярні Дані Управителя подаються (надсилаються) до
Комісії в електронній формі на електронну адресу, визначену
Порядком. { Пункт 7 розділу І в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від 20.10.2011 }
8. Дані подаються до Комісії у формах, у строки та в обсязі,
що встановлені цим Положенням.
9. У разі подання (надсилання) Управителем Даних відповідно
до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 розділу ІІІ цього
Положення, електронна форма Даних за складом інформації має
відповідати паперовій формі Даних, склад якої установлено цим
Положенням. { Пункт 9 розділу І в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від 20.10.2011 }
10. У разі надходження електронної форми Даних на
пошкодженому електронному носії інформації (дискеті, диску тощо)
або носії, який не містить електронної форми, Комісія листом
(факсограмою) або засобами електронного зв'язку (електронною
поштою) повідомляє про це Управителя. Протягом 10 днів з дати відправлення повідомлення Управитель
подає (надсилає) поштою (кур'єром) або засобами електронного
зв'язку (електронною поштою) до Комісії електронну форму Даних на
доступному носії інформації (дискеті, диску тощо).
11. У разі, якщо останній день подання Даних припадає на
неробочий день, то останнім днем подання Даних вважається перший
після неробочого робочий день.
12. Комісія може звернутися до Управителя із запитом про
подання інформації щодо діяльності Управителя.
Розділ II. Склад Даних
1. Дані, які складаються та подаються до Комісії: квартальні; нерегулярні.
2. Квартальні Дані складаються з:
2.1. Титульного аркуша (додаток 1);
2.2. Відомостей про управителя іпотечним покриттям (додаток
2);
2.3. Відомостей про осіб (професійних учасників ринку цінних
паперів), послугами яких користується управитель іпотечним
покриттям (додаток 3);
2.4. Відомостей про укладені та розірвані договори про
управління іпотечним покриттям за звітний період (додаток 4);
2.5. Відомостей про володіння управителем іпотечного покриття
10 відсотками та більше акцій юридичних осіб (додаток 5);
2.6. Відомостей про заміну іпотечних активів у складі
іпотечного покриття (додаток 6);
2.7. Відомостей про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з відповідним іпотечним покриттям (додаток 7);
2.8. Відомостей щодо співвідношення розміру іпотечного
покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями
з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались
протягом звітного періоду (додаток 8);
2.9. Відомостей про заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів (додаток 9);
2.10. Відомостей щодо подання нерегулярних Даних (додаток
10);
2.11. У разі проведення позапланового аудиту реєстру
іпотечного покриття у звітному періоді відповідно до вимог,
встановлених відповідним нормативно-правовим актом Комісії,
Управитель додає аудиторський висновок на предмет виявлення
відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного
покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
( 3273-15 ) до паперової форми квартальних Даних;
2.12. Фінансова звітність Управителів (крім банків)
заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених
Міністерством фінансів України. У разі розкриття Управителем, який є емітентом цінних паперів
(з відкритим розміщенням цінних паперів), регулярної квартальної
інформації відповідно до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591
( z0097-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.02.2007 за N 97/13364, фінансова звітність в складі квартальних
Даних не надається.
3. Дані за IV квартал складаються з:
3.1. Титульного аркуша (додаток 1);
3.2. Відомостей, визначених підпунктами 2.2 - 2.13 пункту 2
цього розділу;
3.3. Відомостей про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець
звітного періоду (додаток 11);
3.4. Відомостей про наявність прострочених боржником строків
сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за
якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття (додаток 12);
3.5. Аудиторського висновку, що подають (надсилають) до
Комісії управителі (крім емітентів цінних паперів) за звітний
період в складі Даних за IV квартал, але не пізніше 30 квітня
наступного за звітним року, який супроводжується листом на бланку
управителя іпотечним покриттям. Управителі - емітенти цінних
паперів подають аудиторський висновок у складі річної регулярної
інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за
N 97/13364. Проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських
висновків) Управителів здійснюється аудиторськими фірмами
(аудиторами), які включені до Реєстру аудиторів та аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
( n0001230-07 ), що ведеться Комісією.
4. Нерегулярні Дані складаються з:
4.1. Відомостей про заміни у реєстрі іпотечного покриття
(додаток 13);
4.2. Відомостей про заміну управителя іпотечного покриття
(додаток 14);
4.3. Відомостей про заміну фінансової установи, яка
обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття (додаток
15);
4.4. Відомостей про звернення стягнення на іпотечне покриття
(додаток 16);
4.5. Відомостей про проведення позапланового аудиту реєстру
іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану
іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам
Закону України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ) (додаток 17).
Розділ III. Строки та порядок
подання Даних до Комісії
1. Управителі подають Дані до центрального апарату Комісії у
строки:
1.1. Квартальні - не пізніше останнього дня місяця,
наступного за звітним кварталом;
1.2. Нерегулярні - протягом двох робочих днів після дати
виникнення нерегулярних Даних.
2. Дані подаються до Комісії одним із таких способів:
2.1. Шляхом подання (надсилання) до загального відділу
центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в
електронній формі.
2.2. Шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в
електронній формі у вигляді електронних документів з використанням
системи електронного документообігу. { Пункт 2 розділу ІІІ в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від
20.10.2011 }
3. Спосіб подання Даних до Комісії обирає Управитель. { Пункт 3 розділу ІІІ в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від
20.10.2011 }
4. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1
пункту 2 цього розділу, подаються (надсилаються) таким чином:
4.1. Квартальні Дані подаються (надсилаються) до загального
відділу центрального апарату Комісії в паперовій формі. Електронна
форма квартальних Даних подається (надсилається) до центрального
апарату Комісії на електронну адресу, визначену Порядком.
4.2. Відомості про нерегулярні Дані подаються (надсилаються)
до центрального апарату Комісії в електронній формі. { Пункт 4 розділу ІІІ в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від
20.10.2011 }
5. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.2
пункту 2 цього розділу, подаються у порядку, встановленому
Положенням про подання адміністративних даних та інформації
професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних
документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.05.2011 № 492 ( z0789-11 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за № 789/19527. { Розділ ІІІ доповнено пунктом 5 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 )
від 20.10.2011 }
Розділ IV. Контроль за поданням Даних
управителями іпотечним покриттям
1. Державний контроль за дотриманням управителями іпотечним
покриттям вимог щодо подання Даних здійснює Комісія.
2. За неподання, подання не в повному обсязі та/або подання
недостовірних Даних Управитель несе відповідальність відповідно до
закону. { Пункт 2 розділу IV в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1484 ( z0062-12 ) від 20.10.2011 }
Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку О.Табала
{ Положення із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1206 ( z0721-10 )
від 03.08.2010 }

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм Даних,
що подаються до Комісії
__________ __________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. ____________
(дата)
Квартальні адміністративні дані
управителя іпотечним покриттям
за ____ квартал 20__ року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування управителя іпотечним покриттям
1.2. Організаційно-правова форма управителя іпотечним
покриттям
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним
покриттям
1.4. Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям
1.5. Міжміський код, телефон та факс управителя іпотечним
покриттям
1.6. Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям

Додаток 2
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

1. Відомості про управителя іпотечним покриттям
1.1. Номер свідоцтва про державну реєстрацію
1.2. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
1.3. Територія (область)
1.4. Статутний капітал (грн)*
1.5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі**
1.6. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД
1.7. Органи управління підприємства
1.8. Засновники підприємства*,***
1.9. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі
види діяльності****
------------------------------------------------------------------ | Вид | Номер |Дата видачі | Державний | Дата | |діяльності | ліцензії | | орган, що |закінчення | | | (дозволу)| |видав ліцензію| дії | | | | | (дозвіл) | ліцензії | | | | | |(дозволу) | |------------+-----------+------------+--------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-----------+------------+--------------+-----------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * На дату складання Даних. ** За наявності. *** Заповнюється у Даних за IV квартал. **** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться
тільки в один рядок таблиці.

Додаток 3
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

1. Відомості про осіб (професійних учасників ринку цінних
паперів), послугами яких користується управитель іпотечним
покриттям*
1.1. Найменування
1.2. Організаційно-правова форма
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.4. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
1.5. Дата видачі ліцензії або іншого документа
1.6. Вид діяльності
--------------- * Інформація щодо кожної особи зазначається окремо.

Додаток 4
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

1. Відомості про укладення та розірвання договорів про
управління іпотечним покриттям за звітний період
1.1. Відомості про укладення договорів про управління
іпотечним покриттям за звітний період*
------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер | Емітент, з яким | Дата | Номер | Строк |Періодичність| |з/п|укладення|договору|укладено договір про|реєстрації|свідоцтва | обігу | виплати | | |договору | |управління іпотечним| випуску | про |іпотечних| доходу за | | | | | покриттям | |реєстрацію|облігацій| іпотечними | | | | |--------------------| | випуску | | облігаціями | | | | |наймену-|ідентифіка-| | | | | | | | | вання |ційний код | | | | | | | | | |за ЄДРПОУ | | | | | |---+---------+--------+--------+-----------+----------+----------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+--------+--------+-----------+----------+----------+---------+-------------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожним договором про управління іпотечним покриттям
окремо.
1.2. Відомості про розірвання договорів про управління
іпотечним покриттям за звітний період*
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер | Емітент, з яким | Дата | Номер | Строк |Періодичність| |з/п|розірвання|договору| розірвано договір |реєстрації|свідоцтва | обігу | виплати | | | договору | | про | випуску | про |іпотечних| доходу за | | | | |управління іпотечним| |реєстрацію|облігацій| іпотечними | | | | | покриттям | | випуску | | облігаціями | | | | |--------------------| | | | | | | | |наймену-|ідентифіка-| | | | | | | | | вання |ційний код | | | | | | | | | |за ЄДРПОУ | | | | | |---+----------+--------+--------+-----------+----------+----------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+--------+--------+-----------+----------+----------+---------+-------------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожним договором про управління іпотечним покриттям
окремо.

Додаток 5
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про володіння управителем іпотечного покриття
10 відсотками та більше акцій юридичних осіб
-------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Ідентифі-|Кількість| Від | Кількість за видами акцій | | юридичної |каційний | акцій |загальної |----------------------------------------------| | особи |код за |(штук) |кількості |прості| прості на |привілейовані|привілейовані| | |ЄДРПОУ | | акцій (у |іменні|пред'явника| іменні | на | | | | |відсотках)| | | | пред'явника | |------------+---------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+---------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного
покриття*,**
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Емітент, з яким | Реквізити випуску |Найменування| Частка | Дата | Іпотечні активи, | Іпотечні активи у складі іпотечного| Причини | |з/п |договору,|укладено договір про| іпотечних облігацій |органу, яким| іпотечних |виникнення| які додатково |покриття, щодо яких прийнято рішення|заміни або | | | дата |управління іпотечним| | прийнято | активів у | змін |включені до складу|------------------------------------|додаткового| | |укладання| покриттям | |рішення щодо|складі | | іпотечного |про виключення зі | про включення до|включення | | |договору |--------------------+---------------------|заміни |іпотечного | | покриття |складу іпотечного |складу іпотечного|іпотечних | | | |наймену-|ідентифіка-| дата | номер |іпотечних |покриття, | | | покриття | покриття |активів до | | | |вання |ційний код |реєстрації|свідоцтва | активів у | щодо якого| | |------------------+-----------------| складу | | | | |за ЄДРПОУ |випуску |про | складі | відбулись | | |наймену-|вартість |наймену-|вартість|іпотечного | | | | | | |реєстрацію| іпотечного | зміни (у | |------------------| вання | | вання | | покриття | | | | | | |випуску |покриття |відсотках) | |наймену-|вартість |активу | |активу | | | | | | | | | | | | | вання | | | | | | | | | | | | | | | | |активу | | | | | | | |----+---------+--------+-----------+----------+----------+------------+-----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------+----------+----------| | | |--------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------+--------+-----------+----------+----------+------------+-----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |----+---------+--------+-----------+----------+----------+------------+-----------+----------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожним договором окремо. ** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу,
стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

Додаток 7
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з відповідним іпотечним покриттям*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Емітент, з яким | Реквізити випуску | Номер | Розмір | Розмір | Загальна |Співвідношення| |з/п|укладено договір про| іпотечних облігацій |договору,|іпотечного|іпотечного| сума | розміру | | |управління іпотечним| | дата | покриття | покриття |зобов'язань | іпотечного | | | покриттям | |укладання| на дату |на звітну | за | покриття і | | |--------------------+---------------------|договору |реєстрації|дату, грн | іпотечними | розміру | | |наймену-|ідентифіка-| дата | номер | | випуску | |облігаціями,|зобов'язань за| | | вання |ційний код |реєстрації|свідоцтва | |іпотечних | | грн | іпотечними | | | |за ЄДРПОУ | випуску | про | |облігацій,| | |облігаціями з | | | | | |реєстрацію| |грн | | |відповідним | | | | | | випуску | | | | |іпотечним | | | | | | | | | | |покриттям, у | | | | | | | | | | |відсотках | | | | | | | | | | |(коефіцієнт | | | | | | | | | | |іпотечного | | | | | | | | | | |покриття) | |---+--------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+------------+--------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+------------+--------------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожним договором окремо.

Додаток 8
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з
відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались
протягом звітного періоду*
------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Емітент, з яким | Реквізити випуску | Номер | Розмір | Загальна |Співвідношення| |з/п|укладено договір про| іпотечних облігацій |договору,|іпотечного| сума |(у відсотках) | | |управління іпотечним| | дата | покриття,|зобов'язань | розміру | | | покриттям | |укладання| грн | за | іпотечного | | | | |договору | | іпотечними | покриття і | | |--------------------+---------------------| |----------|облігаціями,| розміру | | |наймену-|ідентифіка-| дата | номер | |дата |сума|грн |зобов'язань за| | | вання |ційний код |реєстрації|свідоцтва | | | | | іпотечними | | | |за ЄДРПОУ | випуску | про | | | | | облігаціями | | | | | |реєстрацію| | | | | (коефіцієнт | | | | | | випуску | | | | | іпотечного | | | | | | | | | | | покриття) | |---+--------+-----------+----------+----------+---------+-----+----+------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------+-----------+----------+----------+---------+-----+----+------------+--------------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожним договором окремо.

Додаток 9
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів*
--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер |Найменування|Ідентифікаційний| Місце- |Причини заміни| |з/п|прийняття|договору, дата| | код за ЄДРПОУ |знаходження| фінансової | | |рішення | укладання | | | |установи, яка | | | | договору на | | | | здійснює | | | | здійснення | | | |обслуговування| | | |обслуговування| | | | іпотечних | | | | іпотечних | | | | активів | | | | активів | | | | | |---+---------+--------------+------------+----------------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+---------+--------------+------------+----------------+-----------+--------------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожним договором окремо.

Додаток 10
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості щодо подання нерегулярних Даних
------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Дата подання |Реєстраційний | Вид | |з/п | виникнення | нерегулярних | номер | нерегулярних | | | нерегулярних | Даних до | нерегулярних | Даних | | | Даних | Комісії | Даних, який | | | | | |був присвоєний| | | | | | у | | | | | | Комісії | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець
звітного періоду*
------------------------------------------------------------------------------------- | Емітент, з яким | найменування | | |укладено договір про |------------------------------------------+------------------| |управління іпотечним | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | покриттям | | | |---------------------+------------------------------------------+------------------| | Реквізити випуску | дата реєстрації випуску | | | іпотечних облігацій |------------------------------------------+------------------| | | номер свідоцтва про реєстрацію випуску | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Складові | Частка складової | | іпотечного | | | покриття |-------------------------------------------------------------------| |(іпотечні | в розмірі іпотечних активів | в загальному розмірі | |активи та інші | або інших активів | іпотечного покриття | | активи) |-----------------------------------+-------------------------------| | | за попередній | за звітний | за попередній| за звітний | | | період* | період | період* | період | | |-----------------+-----------------+---------------+---------------| | | у | сума| у | сума | у | сума| у |сума | | |відсотках |(грн) |відсотках |(грн) |відсотках|(грн)|відсотках|(грн)| |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |I. Іпотечні | 100 | | 100 | | | | | | |активи | | | | | | | | | |(всього), в | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |1. Права вимоги| 100 | | 100 | | | | | | |за грошовими | | | | | | | | | |зобов'язаннями,| | | | | | | | | |забезпеченими | | | | | | | | | |іпотекою, в | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |1.1 нерухомого | | | | | | | | | |майна житлового| | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | |(всього), в | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |посвідчені | | | | | | | | | |заставною | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |1.2 нерухомого | | | | | | | | | |майна | | | | | | | | | |нежитлового | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | |(всього), в | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |посвідчені | | | | | | | | | |заставною | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |II. Інші активи| 100 | | 100 | | | | | | |(всього), в | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |1. Грошові | | | | | | | | | |кошти, | | | | | | | | | |розміщені | | | | | | | | | |емітентом на | | | | | | | | | |окремому | | | | | | | | | |депозитному | | | | | | | | | |рахунку в банку| | | | | | | | | |(всього), у | | | | | | | | | |тому числі: | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |1.1 грошові | | | | | | | | | |кошти в | | | | | | | | | |національній | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |1.2 грошові | | | | | | | | | |кошти в | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |2. Державні | | | | | | | | | |цінні папери | | | | | | | | | |---------------+----------+------+----------+------+---------+-----+---------+-----| |3. Цінні | | | | | | | | | |папери, | | | | | | | | | |гарантовані | | | | | | | | | |державою | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожним договором окремо.

Додаток 12
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
------------------------------------------------------------------------- |Емітент, з яким укладено| найменування | | | договір про |--------------------------+-------------------| | управління іпотечним | ідентифікаційний код за | | | покриттям | ЄДРПОУ | | |------------------------+--------------------------+-------------------| | Реквізити випуску | дата реєстрації випуску | | | іпотечних облігацій |--------------------------+-------------------| | | номер свідоцтва про | | | | реєстрацію випуску | | |---------------------------------------------------+-------------------| |Строк прострочених| Кількість | Частка в сукупному | Частка в сукупному| | платежів | іпотечних | розмірі іпотечних | розмірі іпотечного| | | активів, | активів | покриття | | | шт. |--------------------+-------------------| | | |у відсотках |сума |у відсотках |сума | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----| |До 30 днів | | | | | | |------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----| |30 - 60 днів | | | | | | |------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----| |60 - 90 днів | | | | | | |------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----| |90 - 180 днів | | | | | | |------------------+-----------+-------------+------+-------------+-----| |Понад 180 днів | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
--------------- * За кожним договором окремо.

Додаток 13
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Емітент, з яким укладено договір| Номер | Дата | Номер | Вид | Дата | Частка (у | Іпотечні активи (інші активи) у складі | |з/п| про управління іпотечним |договору,|реєстрації|свідоцтва |іпотечних|прийняття| відсотках) | іпотечного покриття, щодо яких прийнято | | | покриттям | дата | випуску | про |облігацій| рішення | у складі | рішення | | |--------------------------------|укладання| |реєстрацію| | про | іпотечного | | | | найменування| ідентифікаційний|договору | | випуску | | заміну | покриття | | | | | код за ЄДРПОУ | | | | | |---------------+---------------------------------------------| | | | | | | | | |іпотечні| інші| про виключення зі |про включення до складу| | | | | | | | | | активи |активи| складу іпотечного | іпотечного покриття | | | | | | | | | | | | покриття | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----------------------| | | | | | | | | | | |найменування|вартість| найменування |вартість| | | | | | | | | | | | активу | | активу | | |---+--------------+-----------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+------+------------+--------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+--------------+-----------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+------+------------+--------+--------------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.

Додаток 14
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття
1. Відомості про укладання договору про управління іпотечним
покриттям
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Номер | Емітент цінних паперів, з | Реквізити випуску | |з/п|укладання |договору,| яким укладено договір про | іпотечних облігацій | | | договору | дата | управління іпотечним | | | | про |укладання| покриттям | | | |управління|договору |-----------------------------+---------------------| | |іпотечним | |найменування|ідентифікаційний| дата | номер | | |покриттям | | | код за ЄДРПОУ |реєстрації|свідоцтва | | | | | | | випуску | про | | | | | | | |реєстрацію| | | | | | | | випуску | |---+----------+---------+------------+----------------+----------+----------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+----------+---------+------------+----------------+----------+----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
2. Відомості про розірвання договору про управління іпотечним
покриттям
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Номер | Емітент цінних паперів, з | Реквізити випуску | |з/п|розірвання|договору,| яким розірвано договір про | іпотечних облігацій | | | договору | дата | управління іпотечним | | | | про |укладання| покриттям | | | |управління|договору |-----------------------------+---------------------| | |іпотечним | |найменування|ідентифікаційний| дата | номер | | |покриттям | | | код за ЄДРПОУ |реєстрації|свідоцтва | | | | | | | випуску | про | | | | | | | |реєстрацію| | | | | | | | випуску | |---+----------+---------+------------+----------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+----------+---------+------------+----------------+----------+----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.

Додаток 15
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує
іпотечні активи у складі іпотечного покриття
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
------------------------------------------------------------------ | N | Дата розірвання | Найменування, | Підстави для | | з/п | договору | місцезнаходження | розірвання | | | | та | договору | | | | ідентифікаційний | | | | | код за ЄДРПОУ | | | | | фінансової | | | | | установи, з якою | | | | |розірвано договір | | |-----+------------------+------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+------------------+------------------+--------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.

Додаток 16
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
--------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер |Емітент цінних паперів, з| Дата |Особа, що | |з/п|реєстрації|свідоцтва |яким укладено договір про|виникнення|ініціювала| | | випуску | про | управління іпотечним |відомостей|звернення | | | |реєстрацію| покриттям | |стягнення | | | | випуску |-------------------------| | на | | | | |наймену-|ідентифікаційний| |іпотечне | | | | | вання | код за ЄДРПОУ | |покриття | | | | | | | | | |---+----------+----------+--------+----------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.

Додаток 17
до Положення про порядок
складання та подання
адміністративних даних
щодо діяльності управителями
іпотечним покриттям

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру
іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану
іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам
Закону України "Про іпотечні облігації"
Повне найменування управителя іпотечним покриттям
_____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата початку|Емітент цінних паперів, з яким | Реквізити випуску | Найменування | Номер |Ідентифікаційний| Підстави | |з/п| проведення |укладено договір про управління| іпотечних облігацій | аудиторської | свідоцтва | код за ЄДРПОУ | проведення | | |позапланової| іпотечним покриттям | | фірми | про | (ДРФО, за |позапланової| | |аудиторської|-------------------------------+------------------------| (аудитора), |включення до| наявності) |аудиторської| | | перевірки | найменування |ідентифікаційний| дата | номер |яка проводила | Реєстру | аудиторської | перевірки | | | | | код за ЄДРПОУ |реєстрації|свідоцтва про| позапланову |аудиторів та| фірми | | | | | | | випуску | реєстрацію | аудиторську |аудиторських|(аудитора), яка | | | | | | | | випуску | перевірку | фірм, які | проводила | | | | | | | | | | можуть | позапланову | | | | | | | | | | проводити | аудиторську | | | | | | | | | |аудиторські | перевірку | | | | | | | | | | перевірки | | | | | | | | | | | фінансових | | | | | | | | | | |установ, що | | | | | | | | | | | здійснюють | | | | | | | | | | | діяльність | | | | | | | | | | | на ринку | | | | | | | | | | | цінних | | | | | | | | | | | паперів | | | |---+------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------+------------+----------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+--------------+----------------+----------+-------------+--------------+------------+----------------+------------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.on top