Про затвердження Пам'ятки "Ваші права - Ваші обов'язки"
Мінпраці України; Order on November 3, 2010351
Document z1176-10, invalid, current version — Loss of force on December 15, 2015, on the basis - z1459-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.11.2010 N 351
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2010 р.
за N 1176/18471
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1079 ( z1459-15 ) від 06.11.2015 }
Про затвердження Пам'ятки
"Ваші права - Ваші обов'язки"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
N 365 ( z1144-12 ) від 18.06.2012 }

Відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення
обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 N 219
( 219-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Пам'ятку "Ваші права - Ваші обов'язки", що
додається.
2. Державному центру зайнятості подати наказ до Міністерства
юстиції України для проведення державної реєстрації в установлений
законодавством строк.
3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Міністр В.Надрага
ПОГОДЖЕНО:
Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
03.11.2010 N 351
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2010 р.
за N 1176/18471

ПАМ'ЯТКА
"ВАШІ ПРАВА - ВАШІ ОБОВ'ЯЗКИ"

I. Загальні положення
До державної служби зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні можуть звертатись усі громадяни, які бажають
працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за
сумісництвом чи у вільний від навчання час.
Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення,
передбачені Законами України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 ), надаються державною службою
зайнятості безоплатно та незалежно від реєстрації місця проживання
чи перебування громадянина. { Абзац другий розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 365
( z1144-12 ) від 18.06.2012 }
Під час реєстрації в державній службі зайнятості громадянин
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
( 2297-17 ) ознайомлюється із правами суб'єкта електронної бази
даних державної служби зайнятості, підтверджує достовірність
внесених особистих даних та дає згоду на їх обробку, що засвідчує
особистим підписом. { Розділ I доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства соціальної політики N 365 ( z1144-12 ) від
18.06.2012 }
II. Права громадян
1. Особи, які звернулися до державної служби зайнятості,
мають право, зокрема, на:
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні;
інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з
працевлаштуванням;
оскарження дій працівників державної служби зайнятості шляхом
звернення до відповідного за підпорядкуванням органу цієї служби
або до суду в порядку, встановленому законодавством.
Особи, які втратили роботу у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та яким на день вивільнення
залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного
віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (за наявності
відповідних умов), у разі якщо до визнання таких осіб безробітними
для них неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вони
мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у
мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої
статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування", мають право на достроковий вихід на
пенсію. { Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства соціальної політики N 365 ( z1144-12 ) від
18.06.2012 }
2. Особи, зареєстровані у державній службі зайнятості як
безробітні, крім того, мають право на:
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в
тому числі шляхом надання роботодавцю дотації Фондом
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття на створення додаткових робочих місць для
працевлаштування безробітних та фінансування організації
оплачуваних громадських робіт для безробітних;
професійну підготовку або перепідготовку, підвищення
кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах,
у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на
підприємствах, в установах, організаціях та профорієнтацію;
допомогу по безробіттю, в тому числі одноразову її виплату
для організації безробітним підприємницької діяльності;
матеріальну допомогу у період професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
допомогу на поховання у разі смерті безробітного або особи,
яка перебувала на його утриманні.
{ Абзац сьомий пункту 2 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства соціальної політики N 365 ( z1144-12 ) від
18.06.2012 }

III. Обов'язки громадянина
1. Особи, зареєстровані в державній службі зайнятості як
такі, що шукають роботу, зобов'язані:
при кожному відвідуванні районних, міськрайонних, міських і
районних у містах центрів зайнятості (далі - центр зайнятості)
пред'являти паспорт і трудову книжку;
сприяти своєму працевлаштуванню, виконувати рекомендації
спеціалістів центру зайнятості, відвідувати центр зайнятості
у строки, встановлені спеціалістом;
брати участь у семінарах та інших заходах, які проводяться
центром зайнятості;
у разі неможливості відвідати центр зайнятості з поважних
причин, що підтверджується відповідними документами, у період
пошуку роботи, у день надання статусу та у строк, встановлений для
відвідування центру зайнятості, звернутися до цього центру у день,
що настає після видужання чи закінчення обставин, зумовлених
поважною причиною;
своєчасно повідомляти спеціаліста центру зайнятості про всі
зміни своїх даних, внесених до персональної картки (зміна
прізвища, місця проживання, переоформлення паспорта, вступ до
навчального закладу тощо).
2. Особи, зареєстровані в установленому порядку як
безробітні, крім того, зобов'язані:
своєчасно подавати відомості про обставини, в тому числі
повідомляти про перетин державного кордону України у період,
визначений спеціалістом центру зайнятості для самостійного пошуку
роботи;
при направленні на роботу своєчасно відвідати підприємство,
установу, організацію;
розробляти за допомогою спеціалістів центру зайнятості та
виконувати рекомендації державної служби зайнятості щодо сприяння
працевлаштуванню; { Абзац четвертий пункту 2 розділу III в
редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 365
( z1144-12 ) від 18.06.2012 }
відповідно до законодавства України відшкодовувати суму
виплаченого матеріального забезпечення та вартості наданих
соціальних послуг унаслідок умисного невиконання особою своїх
обов'язків та зловживання ними;
відшкодувати суму витрат на професійну підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації у разі припинення
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
за направленням центру зайнятості без поважних причин або відмови
працювати за одержаною професією (спеціальністю);
повідомляти центр зайнятості про бажання отримувати соціальні
послуги державної служби зайнятості в іншому центрі зайнятості
незалежно від місця проживання чи перебування. { Пункт 2 розділу
III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 365 ( z1144-12 ) від 18.06.2012 }
Детальну інформацію можна отримати у спеціалістів центру
зайнятості, а також за допомогою безкоштовної
інформаційно-довідкової інтерактивної багатоканальної телефонної
системи державної служби зайнятості 0-800-50-50-60, безкоштовного
мобільного сервісу "Пошук роботи" - 730, Інтернет-порталів
державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua, www.trud.gov.ua.
Заступник директора
Державного центру зайнятості К.Гранікon top