Document z1123-18, valid, current version — Adoption on September 13, 2018
( Last event — Entry into force, gone October 30, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.09.2018  № 633


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2018 р.
за № 1123/32575

Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2012 року № 1693, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за № 2117/22429 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 5 розділу І слова «скріплені відбитком печатки (у разі наявності) Управителя та» замінити словом «засвідчені», слова «скріплено відбитком печатки (у разі наявності) та» замінити словом «засвідчено»;

2) підпункт 3.6 пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«3.6. Аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності (крім емітентів цінних паперів), який подається до Комісії в паперовій формі або у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Управителі - емітенти цінних паперів подають аудиторський звіт суб’єкта аудиторської діяльності у складі річної регулярної інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).».

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку УкраїниО.Є. Чурійon top