Document z0975-13, valid, current version — Revision on February 19, 2019, on the basis - z0094-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.05.2013  № 894


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 975/23507

Про затвердження Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№ 1920 від 26.11.2015
№ 497 від 26.04.2016
№ 1 від 10.01.2017
№ 58 від 01.02.2018
№ 940 від 28.12.2018}

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України "Про депозитарну систему України" та пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 28 травня 2013 р. № 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
28.05.2013  № 894


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 975/23507

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме: порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про депозитарну діяльність Центрального депозитарію.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

дата виникнення нерегулярних Даних - дата, яка виникає у випадках, визначених пунктом 2 розділу III цього Положення;

нерегулярні Дані - Дані, визначені пунктом 4 розділу II цього Положення;

термін "депозитарій-кореспондент" вживається в цьому Положенні у значенні, визначеному у Законі України "Про депозитарну систему України";

терміни "облікова операція" та "адміністративна операція" вживаються в цьому Положенні у значеннях, визначених у нормативно-правовому акті Комісії, що регулює провадження депозитарної діяльність.

3. Дані Центрального депозитарію подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.

4. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою, за одну дату подаються один раз протягом робочого дня.

5. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1-21 до цього Положення.

{Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016}

6. Дані Центрального депозитарію складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

7. Розрахунок Центральним депозитарієм пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні депозитарної діяльності.

{Пункт 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015}

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Центральний депозитарій зобов'язаний подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Центрального депозитарію та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Центрального депозитарію та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію (кількість) аркушів".

9. Електронна форма Даних Центрального депозитарію складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

10. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності Центрального депозитарію, Центральний депозитарій наводить її у примітках до довідки.

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

{Абзац третій пункту 1 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015, № 497 від 26.04.2016}

щоквартальні;

{Абзац четвертий пункту 1 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015, № 497 від 26.04.2016}

нерегулярні.

2. Щоденні Дані Центрального депозитарію складаються з:

1) довідки про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії (додаток 1);

2) довідки про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі (додаток 2);

3) довідки про вихід/невихід депозитарних установ на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію (додаток 20).

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016}

3. Щомісячні Дані Центрального депозитарію складаються з:

1) довідки про пруденційні нормативи Центрального депозитарію (додаток 3);

2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 17);

3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 18);

4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 19).

{Пункт 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015}

4. Щоквартальні Дані Центрального депозитарію складаються з:

1) довідки про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 4);

2) довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 5);

3) довідки про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента (додаток 6);

4) довідки про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій (додаток 7);

5) довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії (додаток 8);

6) довідки про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом (додаток 9);

7) довідки про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення (додаток 10);

8) довідки про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи, за період (додаток 11);

9) довідки про тарифи на послуги Центрального депозитарію (додаток 12).

5. Нерегулярні Дані депозитарію складаються з:

1) довідки про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (додаток 13);

2) довідки щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарними установами (додаток 14);

3) довідки про кореспондентські відносини Центрального депозитарію (додаток 15);

4) інформації про прийняття Центральним депозитарієм стандартів депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм та прийняття стандартів документообігу щодо операцій з цінними паперами;

5) довідки про передачу депозитарною установою на зберігання документів, баз даних, копій баз даних уповноваженому на зберігання (додаток 21).

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016}

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Центральний депозитарій подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше кінця дня, наступного за звітним;

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016}

щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

{Абзац третій пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016}

щоквартальні - не пізніше 25 (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом;

{Абзац четвертий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016}

нерегулярні - протягом трьох робочих днів після дати їх виникнення.

2. Нерегулярні Дані Центрального депозитарію подаються за фактом їх виникнення у таких випадках:

призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів;

внесення Центральним депозитарієм до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарних установ;

укладання/розірвання Центральним депозитарієм договорів про кореспондентські відносини;

прийняття Центральним депозитарієм стандартів депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм та прийняття стандартів документообігу щодо операцій з цінними паперами, які оформлюються виключно в паперовій формі в довільному вигляді на фірмовому бланку Центрального депозитарію.

3. Центральний депозитарій у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному у розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні містити супровідну довідку для виправлених Даних Центрального депозитарію (додаток 16), в якій зазначаються причини заміни.

4. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

5. Строк подання Даних Центральним депозитарієм продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з вилученням документів Центрального депозитарію у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації).

Дані Центрального депозитарію мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої документації).

6. Державний контроль за дотриманням Центральним депозитарієм вимог цього Положення здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 1
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА
про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

5

Найменування емітента

6

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

7

Дані про цінні папери: код-1

8

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

9

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2

10

Кількість цінних паперів на обліку у Центральному депозитарії: загальна кількість, шт.

11

Кількість рахунків у цінних паперах у Центральному депозитарії, на яких обліковуються цінні папери (шт.)

12

Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії, грн

13

Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість операцій (шт.)

14

Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість цінних паперів (шт.)

15

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на початок звітного дня (шт.)

16

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на кінець звітного дня (шт.)

17

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 2
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА
про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

5

Найменування емітента

6

Дані про цінні папери: код-1

7

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

9

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2

10

Дані про клієнта-постачальника: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру (для нерезидентів)

11

Дані про клієнта-постачальника: найменування

12

Дані про клієнта-одержувача: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру (для нерезидентів)

13

Дані про клієнта-одержувача: найменування

14

Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ

15

Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі) або реквізити клірингової відомості

16

Кількість цінних паперів (шт.)

17

Ознака розрахунку: 1 - одиночні розрахунки, 2 - розрахунки за результатами неттінгу

18

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 3
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи Центрального депозитарію

1

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

2

Рік, за який складено Дані

3

Звітний місяць

4

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

5

Норматив достатності власних коштів-1

6

Коефіцієнт покриття операційного ризику-1

7

Примітки

{Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015}

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 4
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

6

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: відкрито рахунків за період (шт.)

7

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: закрито рахунків за період (шт.)

8

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

9

Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

10

Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: відкрито рахунків за період (шт.)

11

Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: закрито рахунків за період (шт.)

12

Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

13

Вид клієнта центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

14

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.)

15

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.)

16

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

17

Примітки

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 5
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

6

Найменування емітента

7

Дані про цінні папери: код-1

8

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

10

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-2

11

Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість операцій (шт.)

12

Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів (шт.)

13

Вид операції - списання: кількість операцій (шт.)

14

Вид операції - списання: кількість цінних паперів (шт.)

15

Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій (шт.)

16

Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів (шт.)

17

Вид операції - переказ цінних паперів (встановлення обмежень обігу): кількість операцій (шт.)

18

Вид операції - переказ цінних паперів (встановлення обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.)

19

Вид операції - переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість операцій (шт.)

20

Вид операції - переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.)

21

Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій (шт.)

22

Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

23

Усього операцій (шт.)

24

Усього цінних паперів (шт.)

25

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 6
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Код за ЄДРПОУ емітента

6

Найменування емітента

7

Дані про цінні папери: код-1

8

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

10

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют-2

11

Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість операцій (шт.)

12

Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

13

Вид операції - погашення цінних паперів: кількість операцій (шт.)

14

Вид операції - погашення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

15

Вид операції - конвертація цінних паперів: кількість операцій (шт.)

16

Вид операції - конвертація цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

17

Вид операції - конвертація цінних паперів: 1- реорганізація, 2 - інше.

18

Усього операцій (шт.)

19

Усього цінних паперів (шт.)

20

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 7
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані-1

4

Рік, за який складено Дані

5

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

6

Найменування емітента

7

Дані про цінні папери: код-2

8

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

10

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-3

11

Глобальний сертифікат: вид (1 - глобальний сертифікат, 2 - тимчасовий глобальний сертифікат)

12

Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: номер

13

Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії

14

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

15

Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

16

Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарної установи (шт.)

17

Найменування депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

18

Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

19

Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)

20

Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)

21

Примітки

__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 8
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКИ
про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані-1

4

Рік, за який складено Дані

5

Вид клієнта: 1 - депозитарна установа, 2 - депозитарій-кореспондент

6

Дані про депозитарну установу / депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

7

Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер

8

Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання

9

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

10

Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам депозитарної установи (шт.)

11

Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить депозитарній установі (шт.)

12

Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи / депозитарію-кореспондента у Центральному депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.)

13

Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: кількість (шт.)

14

Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: частка (%)

15

Примітки

__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 9
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 6 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані-1

4

Рік, за який складено Дані

5

Код за ЄДРПОУ емітента

6

Найменування емітента

7

Дані про цінні папери: код-2

8

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

10

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-3

11

Кількість викуплених цінних паперів (шт.)

12

Загальна номінальна вартість викуплених цінних паперів

13

Частка викуплених цінних паперів у статутному капіталі (для акцій) (%)

14

Дата викупу цінних паперів (дата останньої операції викупу цінних паперів)

15

Примітки

__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 10
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 7 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення

6

Посада особи, яка виявила порушення

7

Дата виявлення порушення

8

Номер протоколу

9

Суть порушення

10

Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії

11

Примітки

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 11
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 8 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані-1

4

Рік, за який складено Дані

5

Види інформації: види інформації, що передається від депозитарної установи до Центрального депозитарію при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи-2

6

Відомості про депозитарну установу: код за ЄДРПОУ

7

Депозитарний договір: номер

8

Депозитарний договір: дата укладання

9

Дата відкриття рахунку в цінних паперах депозитарної установи

10

Підстава для припинення депозитарної діяльності депозитарної установи: 01 - припинення депозитарною установою діяльності депозитарної установи у разі визнання її банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 02 - прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або у разі неможливості депозитарної установи забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності депозитарної установи; 03 - прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення провадження діяльності депозитарної установи або припинення депозитарної установи як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі, визначений уповноважений на зберігання); 04 - інше

11

Акт приймання-передавання: номер

12

Акт приймання-передавання: дата складання

13

Код за ЄДРПОУ емітента

14

Найменування емітента

15

Дані про цінні папери: код-3

16

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

17

Дані про цінні папери на рахунку депозитарній установі у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів (шт.)

18

Примітки

__________
-1 Станом на останній день звітного кварталу.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 35 "Вид інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 12
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 9 пункту 4 розділу II)

ДОВІДКА
про тарифи на послуги Центрального депозитарію

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Вид тарифів на послуги Центрального депозитарію

6

Вартість послуги Центрального депозитарію

7

Примітки

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 13
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА
про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата виникнення нерегулярних Даних

4

Код за ЄДРПОУ емітента (за наявності)

5

Повне найменування емітента (за наявності)

6

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

7

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

8

Номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

9

Дані про цінні папери: код-1

10

Дані про цінні папери: класифікація фінансових інструментів за підгрупами-2

11

Кількість цінних паперів, яким призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (шт.)

12

Види події щодо коду ISIN-3

13

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 32 "Види події щодо коду ISIN" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 14
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА
щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарними установами

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата виникнення нерегулярних Даних

4

Дата отримання інформації від зберігача

5

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, що призначила код нерезиденту

6

Найменування депозитарної установи, що призначила код нерезиденту

7

Код міждепозитарного обліку депозитарної установи, що призначила код нерезиденту

8

Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент

9

Повне найменування (для юридичної особи)

10

Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

11

Вид нерезидента: 310 - фізична особа, 320 - юридична особа

12

Країна реєстрації нерезидента-1

13

Індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів - нерезидента

14

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 15
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА
про кореспондентські відносини Центрального депозитарію

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата виникнення нерегулярних Даних

4

Договір про кореспондентські відносини: номер

5

Договір про кореспондентські відносини: дата укладання

6

Договір про кореспондентські відносини: дата розірвання

7

Дані про депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований депозитарій-кореспондент

8

Дані про депозитарію-кореспондента: повне найменування

9

Дані про депозитарію-кореспондента: країна реєстрації-1

10

Дані про депозитарію-кореспондента: місцезнаходження

11

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 16
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу III)

СУПРОВІДНА ДОВІДКА
для виправлених Даних Центрального депозитарію

1

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

2

Дата заповнення

3

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

4

Примітки

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. КурочкінаДодаток 17
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів

1

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

2

Рік, за який складено Дані

3

Звітний місяць

4

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

5

Розмір власних коштів, грн

6

Зареєстрований статутний капітал, грн

7

Резервний капітал, грн

8

Додатковий капітал, грн

9

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

10

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

11

Неоплачений статутний капітал, грн

12

Вилучений статутний капітал, грн

13

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

14

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн

{Рядок 13 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017}

15

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

16

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

17

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

18

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн

19

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

20

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн

21

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

22

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

23

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

24

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)

25

Гудвіл, грн

26

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

27

Відстрочені податкові активи, грн

28

Витрати майбутніх періодів, грн

29

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

30

Капітал у дооцінках, грн

31

Примітки

__________
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

{Положення доповнено новим Додатком 17 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018, № 940 від 28.12.2018}Додаток 18
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат

1

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

2

Рік, за який складено Дані

3

Звітний місяць

4

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

5

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн

6

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн

7

Витрати на службові відрядження, грн

8

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн

9

Витрати на оплату послуг зв’язку, грн

10

Винагороди за консультаційні послуги, грн

11

Винагороди за інформаційні послуги, грн

12

Винагороди за аудиторські послуги, грн

13

Винагороди за інші послуги, грн

14

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн

15

Витрати на охорону приміщень, грн

16

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

17

Примітки

__________
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

{Положення доповнено новим Додатком 18 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015}Додаток 19
до Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

1

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

2

Рік, за який складено Дані

3

Звітний місяць

4

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

5

Розмір власних коштів, грн

6

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

7

Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн

8

Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн

9

Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн

10

Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн

11

Величина операційного ризику

12

Примітки

__________
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

{Положення доповнено новим Додатком 19 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1920 від 26.11.2015}Додаток 20
до Положення про порядок
звітування Центральним депозитарієм
цінних паперів до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про вихід/невихід депозитарних установ на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

5

Найменування депозитарної установи

6

Факт виходу/невиходу депозитарної установи на зв’язок з інформаційною системою Центрального депозитарію (вихід - 0, невихід - 1)

7

Стан розрахунків за правочинами, що виконуються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», на дату, станом на яку складено Дані (завершено розрахунки - 0, не завершено - 1, депозитарна установа не задіяна у розрахунках - 2)

8

Примітки

{Положення доповнено новим Додатком 20 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016}Додаток 21
до Положення про порядок
звітування Центральним депозитарієм
цінних паперів до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 5 розділу II)

ДОВІДКА
про передачу депозитарною установою на зберігання документів, баз даних, копій баз даних уповноваженому на зберігання

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарію

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

5

Найменування депозитарної установи

6

Дата отримання: копії баз даних/документів, баз даних та архіву баз даних

7

Вид прийнятих даних: 1 - копія баз даних, 2 - документи, бази даних та архіву баз даних

8

Реквізити акта приймання-передавання

9

Примітки

{Положення доповнено новим Додатком 21 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 497 від 26.04.2016}on top