Document z0908-13, invalid, current version — Loss of force on October 6, 2015, on the basis - z1065-15

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013  № 270


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2013 р.
за № 908/23440

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 848 від 17.08.2015}

Про затвердження форм Персональної картки та додатків до неї, заява про надання статусу безробітного та направлення на працевлаштування

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України до вимог Законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та відповідно до пунктів 3, 5 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Персональної картки та додатків до неї.

1.2. Заяви про надання статусу безробітного.

1.3. Направлення на працевлаштування.

2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Г.В. ОсовийО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
16.05.2013  № 270

ПЕРСОНАЛЬНА КАРТКА
та додатки до неї

Зміст

Персональна картка (ПК).

Додаток 1. Відвідування особою територіального органу та отримані послуги.

Додаток 2. Рішення, прийняті територіальним органом щодо зареєстрованого безробітного.

Додаток 3. Періоди зайнятості та страховий стаж особи (2 частини).

Додаток 4. Нарахування допомоги по безробіттю та платежі.

Додаток 5. Проходження професійного навчання, дані про отримання ваучера та результати підтвердження неформального професійного навчання.

Додаток 6. Участь у громадських роботах, участь в інших роботах тимчасового характеру.

Додаток 7. Індивідуальні рекомендації щодо сприяння працевлаштуванню.

Додаток 8. Зміни до Персональної картки.Додаток 1
до Персональної картки №_________
________________________________
                                         (П.І.Б.)

ВІДВІДУВАННЯ
особою територіального органу та отримані послуги

Заплановані дата та час відвідування

Підпис особи

Фактичні дата та час відвідування

Відмітка про поважну причину несвоєчасного відвідування

Назва послуги

Результат наданої послуги

Прийняте рішення за результатом наданої послуги

Підпис та прізвище спеціаліста територіального органу

Підпис особи


Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
Додаток 2
до Персональної картки №_________
________________________________
                                         (П.І.Б.)

РІШЕННЯ,
прийняті територіальним органом щодо зареєстрованого безробітного

Дата, № наказу

Назва рішення

Підстава для прийняття рішення

Рішення діє

Кількість днів

Дата скасування рішення

Підстава для скасування рішення

Підпис особи, дата ознайомлення з прийнятим рішенням

Підпис відповідального працівника територіального органу

з

поДиректор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
Додаток 3
до Персональної картки №_________
________________________________
                                         (П.І.Б.)

ПЕРІОДИ ЗАЙНЯТОСТІ
та страховий стаж особи

Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
Додаток 4
до Персональної картки №_________
________________________________
                                         (П.І.Б.)

НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ
по безробіттю та платежі

Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
Додаток 5
до Персональної картки №_________
________________________________
                                         (П.І.Б.)

ПРОХОДЖЕННЯ
професійного навчання

Дата та № договору з особою

Дата та № направлення особи на навчання

Навчальний заклад

Спеціальність (код, найменування)/ професія (код, найменування)

Кваліфікація (код, найменування)/ рівень кваліфікації

Вид професійного навчання

Період навчання

Вид та № документа про закінчення навчального закладу

Припинення навчання

дата та № наказу про зарахування

дата початку навчання

дата та № наказу про закінчення навчання

дата закінчення навчання

дата та № наказу про відрахування

дата припинення навчання

причина

найменування

договір від_____
№_____
Дані про отримання ваучера

Дата та № видачі ваучера

Вид професійного навчання

Спеціальність (код, найменування)/ професія (код, найменування), напрям підвищення кваліфікації

Кваліфікація (код, найменування)/ рівень кваліфікації

Навчальний заклад

Період навчання

Вид та № документа про закінчення навчального закладу

Припинення навчання

Вартість витрат

дата та № наказу про зарахування

дата початку навчання

дата та № наказу про закінчення навчання

дата закінчення навчання

дата та № наказу про відрахування

дата припинення навчання

причина


Результати підтвердження неформального професійного навчання

Дата реєстрації заяви

Дата та № направлення

Найменування підприємства, установи, організації

Дата та № договору (для осіб із числа безробітних)

Професія

Рівень кваліфікації

Період проходження навчання, підтвердження результатів

Найменування та № документа про підтвердження неформального навчання

Не підтверджені результати (надані рекомендації)

Вартість підтвердження результатів неформального навчання

всього

у тому числі

підтвердження кваліфікації

проїзд

проживання

медичний огляд

з

доДиректор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
Додаток 6
до Персональної картки №_________
________________________________
                                         (П.І.Б.)

УЧАСТЬ
у громадських роботах

Підприємство, організація, установа

Дата та № договору між роботодавцем та територіальним органом

Професія (посада)/ вид робіт

Дата та № направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

Продовжує працю вати

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин
Участь в інших роботах тимчасового характеру

Підприємство, організація, установа

Професія (посада)/ вид робіт

Дата та № направлення

Дата прийняття на роботу

Виконання робіт

Кількість відпрацьованих

Заробітна плата, грн

Продовжує працю вати (так/ні)

дата початку роботи

дата закінчення роботи

днів

годин

Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
Додаток 7
до Персональної картки №_________
________________________________
                                         (П.І.Б.)

ІНДИВІДУАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо сприяння працевлаштуванню

Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. ЛазебнаДодаток 8
до Персональної картки №_________
________________________________
                                         (П.І.Б.)

ЗМІНИ
до персональної картки

№ з/п

Дата внесення зміни

Дані про особу, що змінились

Підстава для внесення змін

Підпис, прізвище та ініціали працівника територіального органу

Підпис особи

до внесення змін

після внесення змінДиректор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
16.05.2013  № 270


Керівнику______________________
(найменування територіального органу
   Державної служби зайнятості України)

_______________________________
(П.І.Б. керівника територіального органу
Державної служби зайнятості України)

гр._____________________________
                        (П.І.Б. безробітного)

ЗАЯВА
про надання статусу безробітного

Прошу зареєструвати (перереєструвати) мене як безробітного (безробітну) відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та призначити (поновити) виплату допомоги по безробіттю у розмірі, передбаченому Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", з 8-го дня після реєстрації (перереєстрації).

Інформую, що через відсутність роботи не маю заробітку або інших передбачених законодавством доходів, у тому числі не забезпечую себе роботою самостійно.

Пенсію на пільгових умовах та за вислугу років не отримую.

Не є суб’єктом підприємницької діяльності.

Не отримую відповідно до законодавства:

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного (6-річного) віку;

допомогу, компенсацію та/або надбавку по догляду за:

дитиною-інвалідом;

інвалідом І групи;

особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

грошове забезпечення як батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки;

грошову допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Член особистого селянського господарства

________________.
(так/ні)

Фермер або член фермерського господарства

________________.
(так/ні)

Навчаюсь на денній (очній) формі навчання

________________.
(так/ні)

Ознайомлений (ознайомлена) з правами та обов’язками
зареєстрованого безробітного, що визначені Законами України
"Про зайнятість населення" та "Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття"
________________.

____ ___________ 20__ р.

_______________
(підпис заявника)

(__________________)
(прізвище, ініціали)

Директор Департаменту
праці та зайнятості


М. Лазебна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
16.05.2013  № 270

НАПРАВЛЕННЯ
на працевлаштуванняon top