Document z0816-18, valid, current version — Adoption on June 19, 2018
( Last event — Entry into force, gone August 17, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.06.2018  № 397


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2018 р.
за № 816/32268

Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності через десять робочих днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
19 червня 2018 року № 397


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2018 р.
за № 816/32268

ЗМІНИ
до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Довідник 19 «Дати вчинення дій» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

94

Дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору


Вчинення дії про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі

95

Дата включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі

96

Дата, коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі

97

Дата, коли емітенту стало відомо про виключення цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі

98

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів

99

Дата отримання емітентом інформації від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства»

100

Дата отримання емітентом інформації від власника(ів) фінансових інструментів відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства»


Вчинення дії про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

101

Дата набуття акцій емітентом

102

Дата відчуження акцій емітентом

110

Дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов’язаних із зміною прав акціонерів

111

Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів після державної реєстрації відповідних змін до статуту

112

Дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65, 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»

113

Дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

114

Дата прийняття рішення уповноваженим органом приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту, пов’язаних із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

».

2. Довідник 21 «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

45

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

46

Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі

47

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

48

Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

49

Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

50

Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

51

Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів

52

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

53

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

54

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій

55

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

56

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

».

3. Доповнити новими довідниками 48-51 такого змісту:

«48. Довідник «Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину»

Код показника

Зміст показника

1

Посадова особа органу акціонерного товариства

2

Афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства

3

Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

4

Акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

5

Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

6

Афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

7

Юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства є посадовою особою

8

Юридична особа, в якій афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства є посадовою особою

9

Юридична особа, в якій акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

10

Юридична особа, в якій акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

11

Юридична особа, в якій афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

12

Юридична особа, в якій афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

13

Інші особи, визначені статутом акціонерного товариства

49. Довідник «Ознаки заінтересованості у вчиненні правочину»

Код показника

Зміст показника

1

Особа є стороною такого правочину

2

Особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину

3

Особа отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства

4

Особа отримує винагороду за вчинення такого правочину від посадових осіб акціонерного товариства

5

Особа отримує винагороду за вчинення такого правочину від особи, яка є стороною правочину

6

Особа внаслідок такого правочину набуває майно

7

Особа бере участь у правочині як представник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами)

8

Особа бере участь у правочині як посередник

50. Довідник «Афілійовані особи»

Код показника

Зміст показника

10

Юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою

11

Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи


Члени сім’ї фізичної особи:

20

Чоловік

21

Дружина

22

Опікун (піклувальник)

23

Батько (усиновитель)

24

Мати (усиновитель)

25

Брат

26

Сестра

27

Дочка

28

Син

29

Дружина брата

30

Чоловік сестри

31

Дружина сина

32

Чоловік дочки

40

Юридична особа і фізична особа та члени її сім’ї, якщо ця фізична особа та члени її сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою

41

Юридична особа і фізична особа та члени її сім’ї, якщо члени сім’ї фізичної особи здійснюють контроль над юридичною особою

42

Юридична особа і фізична особа та члени її сім’ї, якщо ця фізична особа здійснює контроль над юридичною особою

51. Довідник «Випадки подання повідомлення, передбаченого частиною дев’ятою статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства»

Код показника

Зміст показника

1

Голосуючі акції належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах акціонерного товариства

2

Голосуючі акції належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями

3

Голосуючі акції відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови. що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями

4

Голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі

5

Голосуючі акції на підставі правочину, передбаченого пунктами 1-4 цієї частини, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи

6

Голосуючі акції, які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі за умови, що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями у разі, якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи

7

Голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи

8

Така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями у разі, якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя

».

Директор департаменту
інформаційних технологій


Є. Фоменкоon top