Document z0729-11, valid, current version — Adoption on April 1, 2011
( Last event — Entry into force, gone July 4, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.04.2011 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2011 р.
за N 729/19467

Про затвердження Положення про систему управління
безпекою руху поїздів у Державній адміністрації
залізничного транспорту України

Відповідно до статті 16 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ), статті 11 Закону України "Про залізничний
транспорт" ( 273/96-ВР ) та з метою вдосконалення системи
управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації
залізничного транспорту України і встановлення єдиного порядку
організації та виконання робіт зі здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення безпеки руху, та контролю за їх виконанням
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про систему управління безпекою руху
поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України,
що додається.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України:
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Довести цей наказ до відома працівників підприємств та
організацій, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів і
маневровою роботою на коліях загального користування залізниць
України.
2.3. Переглянути чинні нормативні акти з безпеки руху та
привести їх у відповідність із цим наказом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту та зв'язку України від 14.09.2004 N 818 ( z1232-04,
za232-04, zb232-04 ) "Про затвердження Положення про систему
управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації
залізничного транспорту України", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 29.09.2004 за N 1232/9831.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Державної служби
гірничого нагляду
та промислової безпеки України О.І.Хохотва
Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України В.М.Ткачов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
01.04.2011 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2011 р.
за N 729/19467

ПОЛОЖЕННЯ
про систему управління безпекою
руху поїздів у Державній адміністрації
залізничного транспорту України

I. Загальні положення
1.1. Це Положення регламентує основні напрями функціонування
системи управління безпекою руху поїздів в Укрзалізниці.
1.2. Дія цього Положення поширюється на всі підприємства та
структурні підрозділи Державної адміністрації залізничного
транспорту України.
1.3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх
працівників залізничного транспорту загального користування під
час організації та виконання робіт з: перевезення пасажирів та вантажів; монтажу, експлуатації, обслуговування й ремонту
(модернізації) рухомого складу та об'єктів інфраструктури; організації нагляду і контролю за безпекою руху; розроблення та впровадження нових технічних засобів та
технологічних процесів; формування замовлення на проектування та виготовлення нового
рухомого складу і будівництво об'єктів інфраструктури.
1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: аварія на залізничному транспорті - транспортна подія, що
призвела до зіткнення пасажирських або вантажних поїздів з іншими
поїздами або рухомим складом залізничного транспорту, сходження
рухомого складу в поїздах на перегонах і станціях, унаслідок яких
від однієї до п'яти осіб травмовано і (або) пошкоджено рухомий
склад залізничного транспорту до ступеня виключення його з
інвентарного парку; безпека - відсутність загрози життю, здоров'ю людей, майну,
тваринам, рослинам і довкіллю, що перевищує граничний ризик; безпека руху - стан захищеності руху залізничного рухомого
складу, який характеризується відсутністю граничного ризику
виникнення транспортних подій і їх наслідків, які можуть заподіяти
шкоду життю та здоров'ю громадян, навколишньому середовищу, майну
фізичних або юридичних осіб; безпечність - властивістьне становити й не створювати
небезпеки; вимоги безпеки - вимоги, встановлені нормативними документами
та нормативно-правовими актами, виконання яких забезпечує належний
рівень безпеки; залізничні транспортні події - події, що трапилися на
залізничному транспорті та призвели до загибелі або травмування
людей, пошкодження технічних засобів, вантажу, об'єктів
залізничного транспорту, дезорганізації руху чи завдали шкоди
довкіллю. Залежно від наслідків залізничні транспортні події
класифікують таким чином: катастрофи, аварії, серйозні інциденти
та інциденти; інцидент на залізничному транспорті - транспортна подія, що
виникла під час руху рухомого складу залізничного транспорту, але
не закінчилася серйозним інцидентом; катастрофа на залізничному транспорті - транспортна подія з
тяжкими наслідками, що призвела до зіткнення пасажирських або
вантажних поїздів з іншими поїздами або рухомим складом
залізничного транспорту, сходження рухомого складу в пасажирських
або вантажних поїздах на перегонах і станціях, унаслідок яких одна
або більше осіб загинули чи шість або більше осіб травмовано і
(або) пошкоджено рухомий склад залізничного транспорту до ступеня
виключення його з інвентарного парку в обсязі від трьох одиниць; контроль - функція управління, яка полягає в перевірці
виконання завдань об'єктами управління з метою отримання
інформації щодо виконання завдань та вжиття своєчасних заходів для
досягнення результату; методи управління - сукупність способів та засобів впливу
керівних суб'єктів на об'єкти управління для досягнення визначеної
мети; нагляд - спостереження за дотриманням об'єктами управління
вимог чинного законодавства із питань безпеки руху в процесі їх
діяльності; надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели
(можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних
матеріальних збитків та (або) завдали шкоди довкіллю; об'єкти управління - елементи структури системи управління та
виробничі процеси, на які спрямовано вплив суб'єктів функцій
управління; обов'язки - нормативно закріплене коло дій, покладених на
органи управління або працівників, які слід безумовно виконувати; оперативне реагування на транспортну подію - комплекс
заходів, які здійснюють на різних рівнях управління - від
міністерства до підприємства, після отримання інформації про
виникнення події з метою оперативної ліквідації та мінімізації її
наслідків, об'єктивного розслідування обставин та причин,
розроблення та вжиття заходів щодо запобігання їм у подальшому та
контролю за виконанням таких заходів; особи, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом
поїздів, - працівники, професійна діяльність яких прямо пов'язана
з процесом перевезення: веденням поїздів, готуванням маршрутів,
прийманням (відправленням) або пропусканням поїздів на станції,
веденням поїздів дільницею, технічним обслуговуванням поїздів,
утриманням колії, штучних споруд, технічних засобів
електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку тощо; принципи управління - правила, якими керуються суб'єкти
управління. Принципи управління визначають вимоги до системи,
процесу та механізму управління; причини - дії, недогляд, події або умови чи їх поєднання, які
призвели до аварії або інциденту; ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність
виникнення негативних наслідків від здійснення господарської
діяльності та можливий розмір втрат від них; ризик прийнятний - соціально, економічно, технічно і
політично обґрунтований ризик, який не перевищує
граничнодопустимого рівня; ризик транспортної події - імовірність виникнення потенційно
можливої транспортної події й пов'язаних з нею збитків під час
виконання поїзної або маневрової роботи чи під час
стоянки/відстоювання поїздів/вагонів; розслідування - комплекс заходів, який проводять з метою
встановлення причин транспортних подій, що включає збір та аналіз
інформації, підготовку висновків, установлення винних та
розробляння рекомендацій щодо убезпечення руху поїздів; серйозний інцидент на залізничному транспорті - транспортна
подія, що виникла під час руху рухомого складу залізничного
транспорту, яка могла призвести до аварії та (або) унаслідок якої
рухомий склад залізничного транспорту пошкоджено до ступеня
капітального ремонту; система управління - сукупність взаємопов'язаних або
взаємодіючих елементів, яка дає змогу встановлювати та виконувати
їх; система управління безпекою руху поїздів - комплекс заходів,
які дають змогу персоналу Укрзалізниці, залізниць, підприємств та
їх структурних підрозділів ефективно проводити роботу у сфері
убезпечення руху поїздів; службове розслідування - комплекс заходів, які здійснюються у
межах компетенції з метою уточнення причин і умов, що сприяли
виникненню транспортної події, та виявлення винних у цьому осіб; суб'єкти управління - персонал, функціональні служби,
структурні підрозділи, які впливають на систему управління з метою
забезпечення її функціонування; технічне навчання - форма підвищення професійного рівня
працівників, поглиблення їх професійних знань і навичок, освоєння
нових технологій безпосередньо в умовах виробництва, спрямоване на
підвищення ефективності та якості роботи, забезпечення безпеки
руху поїздів та охорони праці, раціональне використання
енергетичних та матеріальних ресурсів, вивчення питань правової та
фінансової діяльності підприємств; управління безпекою руху - підготовка, прийняття та
реалізація управлінських рішень щодо здійснення організаційних,
технічних заходів, спрямованих на убезпечення руху, збереження
здоров'я людей, майна та довкілля; управлінське рішення - акт цілеспрямованого впливу на об'єкт
управління, що характеризує конкретну управлінську ситуацію і
містить заходи, програму досягнення мети; функції управління - конкретні дії або сукупність дій, які
забезпечують досягнення поставленої мети (завдань).
1.5. У цьому Положенні скорочення мають такі значення: АЛСН - автоматична локомотивна сигналізація безперервного
типу; АПК - аварійно-польова команда; ВТК - відділ технічного контролю; ДИСК-Б, ПОНАБ, КТСМ, АСДК-Б - типи засобів автоматичного
контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда; ДНЧ - ревізори руху (помічники начальників відділів
перевезень з безпеки руху дирекцій залізничних перевезень); ДСП - черговий по станції; ДТП - дорожньо-транспортна пригода; МВРС - моторвагонний рухомий склад; МКР - комерційний ревізор; МКРС - старший комерційний ревізор; НС - надзвичайна ситуація; ПКО - пункт комерційного огляду; ПКПНГ - пристрій контролю порушення нижнього габариту; ПТЕ - Правила технічної експлуатації залізниць України,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96
N 411 ( z0050-97 ), зареєстровані у Міністерстві юстиції України
25.02.97 за N 50/1854; РБ - головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту
залізниці або підпорядкований йому ревізорський апарат; СКНБ - система контролю нагріву букс; ССРС - спеціальний самохідний рухомий склад; СУБРП - система управління безпекою руху поїздів; СЦБ - пристрої сигналізації, централізації та блокування; ТО - технічне обслуговування; ТРС - тяговий рухомий склад; УРБ - головний ревізор з безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці або підпорядкований йому
ревізорський апарат; ЦО - начальник першого відділу або підпорядкований йому
апарат; ЦРБ - начальник Головного управління безпеки руху та
екології - Головний ревізор з безпеки руху поїздів і
автотранспорту Укрзалізниці або підпорядкований йому ревізорський
апарат.
1.6. СУБРП є цільовою підсистемою загальної системи
управління в Укрзалізниці. Під час організації й функціонування процесу перевезень вона
забезпечує підготовку, прийняття та реалізацію організаційних,
управлінських та технічних рішень, спрямованих на убезпечення руху
поїздів, збереження життя й здоров'я людей, майна, довкілля та
виявлення й оцінку чинників, що впливають на рівень безпеки.
1.7. Комплексне управління безпекою руху поїздів здійснює
Державна адміністрація залізничного транспорту України.
1.8. Повноваження Укрзалізниці стосовно організації та
убезпечення руху поїздів визначаються цим Положенням, Статутом
залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ) (далі - Статут залізниць),
ПТЕ ( z0050-97 ).
1.9. Залізниці, підприємства та структурні підрозділи
Укрзалізниці на підставі цього Положення розроблюють свої
положення про систему управління безпекою руху поїздів.
1.10. Управління безпекою руху поїздів на підприємствах і в
структурних підрозділах Укрзалізниці, на залізницях та в
структурних підрозділах залізниць здійснюють їх керівники.
1.11. Основною метою забезпечення безпеки руху на
залізничному транспорті є спроможність транспорту функціонувати в
режимі, що забезпечує виконання поїзної та маневрової роботи й
унеможливлює чи мінімізує рівень відхилень від нормального
експлуатування, які є потенційною або наявною небезпекою, а також
здатність змінювати свої параметри у разі виникнення потенційної
загрози для унеможливлення її подальшого розвитку.
1.12. Безпека на транспорті повинна підтримуватися з
додержанням таких принципів: забезпечення пріоритетності безпеки руху над господарськими
та відомчими інтересами; забезпечення належного технічного рівня рухомого складу та
технічних засобів об'єктів інфраструктури; впровадження технічних засобів і технологій, спрямованих на
підвищення рівня забезпечення безпеки руху, з урахуванням
позитивного міжнародного досвіду організації перевезень пасажирів
та вантажів з безумовним забезпеченням безпеки руху; організація технічного навчання з питань безпеки руху; підвищення відповідальності працівників та керівників
залізничного транспорту за забезпечення виконання ними вимог
безпеки, широке використання заохочення працівників за безаварійну
роботу і вжиття заходів з підвищення рівня безпеки руху; забезпечення виконання вимог чинного законодавства з безпеки
руху; удосконалення системи управління безпекою руху поїздів на
транспорті.
1.13. З метою організації та координації діяльності,
спрямованої на забезпечення безпеки руху на залізничному
транспорті, передбачаються: організація контролю за приведенням рухомого складу та
елементів інфраструктури залізничного транспорту у відповідність
до вимог ПТЕ ( z0050-97 ); систематична організація і проведення обстеження технічних
засобів залізничного транспорту: рухомого складу, пристроїв та
споруд колійного господарства, сигналізації і зв'язку,
електропостачання - та вжиття заходів щодо утримання їх у
постійній справності; безумовне дотримання вимог чинного законодавства до стану
рухомого складу, що подається під навантаження небезпечних та
негабаритних вантажів, виконання правил маневрової роботи й
організації перевезення цих вантажів; здійснення постійного контролю за станом та надійною
експлуатацією пристроїв і приладів безпеки руху (АЛСН, ПОНАБ,
ДИСК-Б, КТСМ, АСДК-Б, СКНБ, ПКПНГ, засобів вимірювання і
дефектоскопії, радіозв'язку тощо), ужиття заходів щодо
забезпечення надійної їх роботи; проведення постійної роботи зі створення і впровадження нових
пристроїв, приладів безпеки та систем діагностування; здійснення нагляду за додержанням вимог чинного законодавства
щодо забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті
відповідно до питомих показників стану безпеки руху та критеріїв і
зон ризику; аналіз діяльності працівників, що здійснюють контроль за
технічним станом та якістю робіт, у тому числі:
інспекторів-приймальників Укрзалізниці, інженерів із приймання
локомотивів і вагонів, інспекторів зі збереження вагонного парку,
МКР і працівників ВТК на заводах, ДНЧ, машиністів-інструкторів; упровадження дієвих форм роботи щодо зміцнення трудової та
технологічної дисципліни залізничників, робота яких пов'язана із
рухом поїздів, підвищення мотивацій для працівників, відшкодування
згідно з чинним законодавством матеріальних збитків, завданих
внаслідок порушення безпеки руху; організація технічного навчання кадрів і підвищення їх
кваліфікації, відпрацювання практичних дій на випадок виникнення
нестандартних ситуацій; періодична перевірка знань працівників, робота яких пов'язана
з рухом поїздів, вимог нормативних документів та
нормативно-правових актів та посадових інструкцій; забезпечення своєчасного перегляду нормативних документів та
приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства з
безпеки руху; проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і
періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів
працівників, робота яких пов'язана з рухом поїздів, а також
передрейсового та в разі потреби післярейсового контролю за станом
здоров'я локомотивних бригад, бригад ССРС, водіїв автотранспортних
засобів та інших працівників; здійснення пропаганди безпеки руху за допомогою засобів
масової інформації; централізоване забезпечення наочним приладдям, альбомами,
відеофільмами, плакатами, інструкціями, спеціальною технічною
літературою з питань безпеки руху поїздів; співпраця з центральними та іншими органами виконавчої влади
з питань запобігання проявам терористичних актів та незаконного
втручання в роботу залізничного транспорту.
II. Мета, завдання та функції системи
управління безпекою руху поїздів
2.1. Головною метою СУБРП є убезпечення процесу перевезення
пасажирів та вантажів залізничним транспортом.
2.2. Головним завданням СУБРП є систематизація роботи з
безпеки руху, яка проводиться в Укрзалізниці, підвищення її
ефективності та цілеспрямованості шляхом раціонального й
планомірного використання всіх організаційних, економічних та
технічних можливостей Укрзалізниці.
2.3. На кожному рівні управління організаційної структури
Укрзалізниці для реалізації завдань управління безпекою руху
поїздів використовуються типові елементи управлінського циклу
(планування, організація, оперативне керівництво й координація,
контроль, облік, аналіз та оцінка).
2.4. До функцій управління безпекою руху поїздів належать: 2.4.1. Організація та координація робіт, які передбачають: визначення органів управління безпекою руху поїздів; установлення функціональних зв'язків між структурними
підрозділами і порядок їх взаємодії, розподіл обов'язків та
відповідальності між структурними підрозділами, посадовими особами
та працівниками; регламентацію діяльності керівників та посадових осіб; нормативно-правове забезпечення управління безпекою руху
поїздів. 2.4.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення, що передбачає: отримання оперативної та остаточної інформації про
транспортні події; облік, накопичення, систематизацію та аналіз інформації про
транспортні події з визначенням їх передумов, причин та
причинно-наслідкових зв'язків; розрахунок та оцінку показників аварійності та стану безпеки
руху; передавання інформації за рівнями організаційної структури
Укрзалізниці в установленому порядку. 2.4.3. Оперативне реагування на транспортні події та їх
розслідування, що включає: проведення аварійно-відновлювальних робіт; розслідування транспортних та інших надзвичайних подій,
встановлення причин їх виникнення; оцінку стану безпеки руху на підприємствах (залізницях), де
сталися транспортні та інші надзвичайні події. 2.4.4. Планування та виконання робіт із безпеки руху, що
передбачає: розроблення та реалізацію заходів щодо усунення або зведення
до мінімуму ризиків повторного виникнення транспортних подій; забезпечення виконання прийнятих рішень; супроводження виконання рішень на всіх етапах; оцінку результатів виконання прийнятих рішень, прийняття в
установленому порядку виконаних завдань. 2.4.5. Контрольні функції, які забезпечують здійснення
планових та позапланових заходів зі здійснення нагляду (контролю),
які проводять органи, що здійснюють нагляд (контроль) за безпекою
руху поїздів. 2.4.6. Пропаганда безпеки руху, яка здійснюється шляхом: проведення роз'яснювальної роботи; організації та проведення конференцій, виставок, семінарів,
нарад, шкіл передового досвіду; використання наочної агітації та засобів масової інформації. 2.4.7. Управлінські рішення, що включають такі етапи: підготовка рішення; прийняття рішення; виконання рішення.
III. Організація та координація роботи
3.1.Функціонування СУБРП передбачає формування органів
управління, визначення функціональних обов'язків структурних
підрозділів та посадових осіб, що беруть участь в управлінні, а
також регламентування їх діяльності.
3.2. Організацію та забезпечення роботи з безпеки руху
поїздів в Укрзалізниці здійснюють головні управління та управління
у межах своєї компетенції. Для цього у головних управліннях та
управліннях, на які покладено організацію роботи з безпеки руху,
призначають фахівця з безпеки руху поїздів, а в окремих головних
управліннях, визначених Укрзалізницею, такі обов'язки покладаються
на одного з керівників. У службах та структурних підрозділах залізниць призначають
фахівця з безпеки руху поїздів. Інші структурні підрозділи Укрзалізниці беруть участь у
роботі з питань безпеки руху поїздів згідно з функціональними
обов'язками.
3.3. Основними обов'язками працівників залізничного
транспорту є: задоволення потреб щодо перевезення пасажирів та
вантажів з безумовним забезпеченням безпеки руху та збереження
вантажів, ефективне використання технічних засобів, дотримання
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виробничої
санітарії та охорони довкілля. Кожний працівник, робота якого пов'язана з рухом поїздів, у
межах своїх обов'язків забезпечує виконання ПТЕ ( z0050-97 ),
вимог охорони праці й безпеки руху. Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний
подавати сигнал зупинки поїзду чи маневровому складу, а також
вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують
життю та здоров'ю людей або безпеці руху. У разі виявлення
несправностей споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу,
які створюють загрозу безпеці руху або можуть спричинити
забруднення довкілля, працівник повинен негайно вжити заходів для
огородження небезпечного місця та усунення несправності. До положень про головні управління, управління Укрзалізниці,
статутів залізниць та положень про структурний підрозділ
Укрзалізниці на всіх рівнях управління, до положень про
структурний підрозділ залізниць та до посадових інструкцій повинні
бути включені обов'язки щодо убезпечення руху поїздів. Типові положення про структурні підрозділи та функціональні
обов'язки посадових осіб з питань безпеки руху поїздів погоджують
з головними управліннями, управліннями, на які покладено
організацію роботи з безпеки руху, Головним управлінням безпеки
руху та екології Укрзалізниці та затверджують в установленому
порядку. Функціональні обов'язки посадових осіб з безпеки руху поїздів
один раз на п'ять років підлягають перегляду.
3.4. Функціональні обов'язки начальників головних управлінь,
управлінь Укрзалізниці, керівників залізниць, підприємств, що
входять до складу Укрзалізниці, визначаються статутами
(положеннями) таких головних управлінь, управлінь, підприємств,
які затверджуються наказами відповідного рівня в установленому
порядку.
3.5. Особи, які влаштовуються на роботу до підприємств
залізничного транспорту на посади, пов'язані з рухом поїздів,
повинні пройти професійне навчання, навчання з питань охорони
праці і в майбутньому періодично проходити перевірку на знання
чинного законодавства з безпеки руху згідно з вимогами Положення
про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з
безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками
залізничного транспорту України, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку від 14.06.2007 N 499 ( z0777-07 ), зареєстрованого
в Мін'юсті 09.07.2007 за N 777/14044.
3.6. Особи, яких приймають на роботу до підприємств
залізничного транспорту на посади, пов'язані з рухом поїздів,
повинні пройти в установленому порядку медичний огляд з метою
визначення їх придатності для виконання відповідної роботи, а
окремі категорії працівників - професійний психофізіологічний
добір відповідно до Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій залізничного транспорту,
метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового
залізничного транспорту України, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку від 29.04.2010 N 240 ( z0537-10 ), зареєстрованого
в Мін'юсті 16.07.2010 за N 537/17832.
3.7. На підставі основних завдань та основних функцій, що
визначені статутом (положенням) про підприємство чи структурний
підрозділ, розробляються посадові інструкції працівників, що
зазначені у штатному розписі підприємства. Посадові інструкції
визначають повний перелік прав та обов'язків працівника та
затверджуються роботодавцем згідно з номенклатурою. Для
працівників робочих професій розробляються та затверджуються
керівником підприємства чи структурного підрозділу робочі
інструкції. Для працівників, які мають однакові умови праці,
завдання, обов'язки, повноваження, складається одна робоча
інструкція.
3.8. Посадові особи всіх рівнів згідно з функціональними
обов'язками, визначеними посадовими інструкціями, здійснюють
заходи щодо зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки руху.
Періодичність здійснення заходів залежить від стану безпеки руху.
3.9. Контроль за виконанням посадових обов'язків працівників
всіх рівнів покладається на відповідні структурні підрозділи та
органи управління вищого рівня. Нагляд за виконанням посадових
обов'язків, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху, здійснюється
працівниками апаратів головних ревізорів безпеки руху.
3.10. Робота із запобігання транспортним подіям, організація
постійного контролю за рівнем безпеки руху, вивчення його стану,
надання профілактичної допомоги здійснюються за розробленими
місячними, квартальними або річними планами, які передбачають
систематичну роботу всіх керівників та фахівців.
3.11. Рекомендований перелік питань, які потребують
висвітлення під час проведення профілактичної роботи з питань
безпеки руху, наведено в додатку 1 до цього Положення.
IV. Інформаційно-аналітичне забезпечення
4.1. Виявлення чинників, що впливають на стан безпеки руху,
відбувається під час: здійснення заходів нагляду (контролю) в частині безпеки руху; технічного нагляду, технічних оглядів рухомого складу,
устаткування, споруд та пристроїв, інших об'єктів транспорту,
колії; перевірок підприємств, рухомого складу, колії, споруд та
пристроїв тощо; аналізу стану безпеки руху й організації експлуатації
рухомого складу та інфраструктури; службових розслідувань транспортних подій.
4.2. Залізниці, підприємства та структурні підрозділи
Укрзалізниці періодично надають в установленому порядку до
Державної адміністрації залізничного транспорту України
узагальнену оперативну інформацію стосовно катастроф, аварій,
серйозних інцидентів, інцидентів, дорожньо-транспортних пригод,
нещасних випадків, пожеж, екологічного лиха, актів незаконного
втручання в транспортну діяльність та інших надзвичайних ситуацій.
4.3. Транспортні події підлягають обов'язковому обліку в
Державній адміністрації залізничного транспорту України та її
структурних підрозділах.
4.4. Основним документом для обліку катастроф, аварій та
серйозних інцидентів є акт службового розслідування катастрофи,
аварії та серйозного інциденту за формою РБУ-1 (додаток 2).
Відповідно до цього акта складають облікову картку катастроф,
аварій, серйозних інцидентів за формою РБУ-6 (додаток 3)
( za729-11 ).
4.5. Основним документом для обліку інцидентів у поїзній і
маневровій роботі є акт службового розслідування інциденту в
поїзній і маневровій роботі за формою РБУ-3 (додаток 4). Матеріали службового розслідування транспортних подій
зберігаються відповідно до чинного законодавства.
4.6. Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці
складає щомісячні довідки щодо стану безпеки руху поїздів та
причин транспортних подій. За результатами розслідування
транспортних подій Головне управління безпеки руху та екології
Укрзалізниці щокварталу готує та видає аналіз стану безпеки руху
поїздів. Усю сукупність причин/чинників, виявлених під час
розслідування та обліку транспортних подій, використовують як
інформаційну базу для проведення аналізу. За результатами аналізу
розробляють рекомендації з підвищення рівня безпеки руху поїздів.
4.7. Облік транспортних подій, пов'язаних з перевезенням
небезпечних вантажів, крім того, ведуть фахівці Головного
комерційного управління Укрзалізниці та господарства комерційної
роботи і маркетингу залізниць у журналі реєстрації транспортних
подій з небезпечними вантажами (додаток 5).
4.8. На підставі отриманої інформації щодо транспортних подій
проводять оцінку своєчасності проведення їх розслідування, повноти
та правильності оформлення матеріалів, виконання заходів,
запропонованих в матеріалах та актах розслідування.
4.9. Для оцінки стану безпеки руху поїздів застосовують
абсолютні та питомі показники.
4.10. Основними питомими показниками оцінки стану безпеки
руху поїздів є кількість: транспортних подій на 1 млн. приведених ткм; загиблих на 100 подій; травмованих на 100 подій.
4.11. Оперативну інформацію про надзвичайні ситуації, що
надійшла від залізниць та підприємств Укрзалізниці, передають
Мінінфраструктури України через засоби факсимільного та
електронного зв'язку в такому порядку: у неробочий час, вихідні та святкові дні - головний диспетчер
оперативно-розпорядчого відділу оперативного управління Головного
управління перевезень Укрзалізниці передає відповідальному
черговому Мінінфраструктури України та ЦРБ; у робочий час - Головне управління безпеки руху та екології,
Головне комерційне управління, Головне управління охорони й
організації праці та Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці
залежно від виду надзвичайної ситуації передають оперативному
черговому Мінінфраструктури України.
4.12. Первинне повідомлення про катастрофи, аварії та
серйозні інциденти за можливості повинно вміщувати таку
інформацію: дата й час виникнення події; місце події; класифікація події (катастрофа, аварія або серйозний
інцидент); відомості про поїзд, із яким трапилася подія; прізвище, ім'я, по батькові машиніста та помічника машиніста
локомотива; кількість загиблих і травмованих осіб (локомотивна, поїзна
бригада та пасажири), а також кількість загиблих і травмованих
сторонніх осіб; ступінь пошкодження рухомого складу, об'єктів, споруд; опис обставин катастрофи, аварії або серйозного інциденту,
які достовірно відомі на момент подання повідомлення; метеорологічні умови на момент події; характеристика місцевості події, а також інформація про
труднощі доступу до рухомого складу або особливі вимоги, що
стосуються прибуття на місце події; інформація про вантаж; наявність і характер небезпечних вантажів; відомості про організацію та проведення
аварійно-відновлювальних робіт; інші достовірні відомості про транспортну подію на момент
подання інформації.
4.13. Оперативна інформація про стан безпеки на залізничному
транспорті Укрзалізниці за формами БЗТ-2, БЗТ-1 (додатки 6, 7)
( zd729-11 ), довідка про дорожньо-транспортні пригоди на
залізничних переїздах Укрзалізниці і коліях поза переїздами на
залізниці (додаток 8) надаються до Мінінфраструктури України.
4.14. Остаточну інформацію про транспортні події відображають
у відомості про транспортні події та їх причини, а також кількість
осіб, притягнутих до відповідальності на Укрзалізниці (додаток 9);
довідці про матеріальні збитки від транспортних подій на
залізничному транспорті України (додаток 10); довідці про
кількість допущених транспортних подій в експлуатаційній роботі
залізничного транспорту (додаток 11); довідці про кількість
транспортних подій в експлуатаційній роботі з пасажирськими та
приміськими поїздами (додаток 12); довідці про матеріальні збитки
від транспортних подій на залізницях України (додаток 13); довідці
про пошкодження рухомого складу на залізницях України
(додаток 14).
4.15. Оперативна інформація про стан безпеки під час
перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом надається
Головним комерційним управлінням Укрзалізниці до Мінінфраструктури
України за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення.
4.16. Інформація про випадки незаконного втручання в
діяльність залізничного транспорту надається Головним управлінням
безпеки руху та екології Укрзалізниці до Мінінфраструктури України
за формами, наведеними у додатках 16-18 до цього Положення.
V. Аварійно-відновлювальні роботи
5.1. Проведення аварійно-відновлювальних робіт здійснюють
відповідно до Інструкції з організації відбудовних робіт при
ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України,
затвердженої наказом Міністерства транспорту України від
27.04.2001 N 258 ( z0422-01 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 17.05.2001 за N 422/5613.
5.2. Координація робіт аварійно-відновлювальних формувань
Укрзалізниці здійснюється оперативним штабом Укрзалізниці.
5.3. Для оперативного реагування на можливі НС та координації
роботи аварійно-відновлювальних формувань у вихідні та святкові
дні та у разі виникнення загрози НС (снігові замети, повені,
зсуви, обвали тощо) Державна адміністрація залізничного транспорту
України встановлює чергування відповідальних працівників.
VI. Розслідування транспортних подій
6.1. Транспортні події, які залежно від наслідків
класифікують як катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти,
підлягають розслідуванню. Розслідування проводить комісія,
утворена наказом керівника органу, що його проводить.
6.2. Персональний склад комісії, строки проведення
розслідування, дії працівників, які беруть участь у розслідуванні,
порядок оформлення результатів, терміни та порядок подання
матеріалів визначаються розпорядчим документом.
6.3. Державна адміністрація залізничного транспорту України
проводить розслідування обставин причин аварій (катастроф). Розслідування катастроф, аварій очолює генеральний директор
Укрзалізниці або особа, що виконує його обов'язки (якщо інше не
встановлено окремим розпорядчим документом). Для розслідування катастроф та аварій наказом генерального
директора Укрзалізниці призначається комісія. До її складу
залучають заступників генерального директора, начальника Головного
управління безпеки руху та екології - Головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту Укрзалізниці, начальників головних
управлінь, управлінь або їх заступників, начальника залізниці,
головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
залізниці, відповідних ревізорів із безпеки руху поїздів
Укрзалізниці, залізниці та дільниці залізниці, начальників
структурних підрозділів залізниці. Під час розслідування катастроф та аварій комісія в
обов'язковому порядку вивчає технічні, організаційні та
психофізіологічні (людські) причини. Катастрофи та аварії розслідуються за місцем їх скоєння.
6.4. Для розслідування серйозних інцидентів наказом
начальника залізниці призначається комісія. До її складу залучають
заступників начальника залізниці, головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту залізниці, начальників служб або їх
заступників, начальника дирекції залізничних перевезень, головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці
залізниці, відповідних ревізорів із безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці та дільниці залізниці, начальників
структурних підрозділів залізниці. У розслідуванні беруть участь
керівники та фахівці відповідних головних управлінь та управлінь
Укрзалізниці.
6.5. Для розслідування інцидентів наказом начальника дирекції
залізничних перевезень призначається комісія, до складу якої
залучають головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці, начальників структурних
підрозділів залізниці, ревізорів із безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці. У розслідуванні беруть участь
керівники та фахівці управління залізниці, ревізори з безпеки руху
поїздів і автотранспорту залізниці. Розслідування інцидентів очолює начальник дирекції
залізничних перевезень або особа, що виконує його обов'язки.
6.6. У службовому розслідуванні причин і обставин
транспортних подій зобов'язані брати участь як представники
залізниці, у межах якої сталася транспортна подія, так і
представники залізниць і підприємств, працівники яких причетні до
цих подій. Повідомлення причетним до транспортної події повинно
бути надіслане не пізніше ніж протягом 12 годин після її скоєння.
Якщо представники залізниці або підприємства, які причетні до
транспортної події, не прибудуть протягом 36 годин із часу
повідомлення та не повідомлять у 12-годинний строк після одержання
повідомлення про можливу затримку, то розслідування проводиться
без їх участі. Результати та висновки розслідування у цьому
випадку є обов'язковими для всіх.
6.7. Транспортні події, які виникли з вини працівників
залізниць та підприємств інших держав, розслідують за місцем їх
скоєння згідно з Інструкцією про порядок спільних дій залізничних
адміністрацій держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської
Республіки зі службового розслідування порушень безпеки руху в
поїзній і маневровій роботі ( 998_413 ), затвердженою 50-м
засіданням Ради залізничного транспорту держав - учасниць
Співдружності ( 998_445 ) (далі - Інструкція про порядок спільних
дій), і обліковують окремо за господарствами, дирекціями
залізничних перевезень, залізницями, управліннями та головними
управліннями Укрзалізниці відповідно до класифікації транспортних
подій. Службове розслідування транспортних подій проводиться згідно з
Інструкцією про порядок спільних дій ( 998_413 ) і
внутрішньодержавним законодавством, нормативними документами і
процедурами, що діють на території залізничної адміністрації
держави, де сталася транспортна подія. Службове розслідування транспортних подій проводить комісія,
що складається із представників залізничної адміністрації, на
території якої стався випадок, та представників залізничних
адміністрацій держав СНД і Балтії, причетних до такого випадку. Комісію призначає і скликає залізнична адміністрація, на
території якої стався випадок. Головою комісії є представник
залізничної адміністрації, що скликає комісію. За наявності розбіжностей щодо результатів розслідування
залізничні адміністрації можуть звертатися до Дирекції Ради із
залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності, яка за
потреби скликає незалежну експертну групу, висновок якої є
обов'язковим для всіх сторін за умови їх згоди. Усі документи в матеріалах спільного службового розслідування
повинні бути надані російською мовою.
6.8. Транспортні події, що сталися через несправність
рухомого складу підприємств, які не належать до сфери управління
Укрзалізниці, розслідуються за участю уповноважених представників
таких підприємств. При цьому з'ясовуються та враховуються у
висновках розслідування всі обставини, права та зобов'язання
власників рухомого складу перед ремонтними, будівельними
підприємствами, залізницями та навпаки. Такі транспортні події
беруться до обліку згідно з господарськими зобов'язаннями між
власниками рухомого складу та ремонтними, будівельними
підприємствами, залізницями, про що зазначається в матеріалах
розслідування, з урахуванням винної сторони.
6.9. Випадки пошкодження технічних засобів сторонніми особами
або підприємствами під час виконання робіт або випадки пошкодження
технічних засобів унаслідок стихійного лиха чи крадіжок, що
підтверджено відповідними документами, розслідують та обліковують
як інші транспортні події.
6.10. Службове розслідування випадків ДТП на залізничних
коліях, унаслідок яких двоє і більше осіб загинуло або троє і
більше травмовано, очолює безпосередньо на місці події начальник
залізниці чи особа, яка виконує його обов'язки. Начальник дирекції залізничних перевезень або особа, яка
виконує його обов'язки, очолює службове розслідування ДТП на
залізничних коліях, унаслідок яких одна особа загинула або не
більше двох осіб травмовано. Розслідування ДТП на залізничних
коліях із менш тяжкими наслідками очолює заступник начальника
дирекції залізничних перевезень. У розслідуванні випадків ДТП беруть участь керівники
причетних служб залізниці, відповідних структурних підрозділів, а
також ревізори з безпеки руху.
6.11. Розслідування випадків транспортних подій та оформлення
матеріалів службового розслідування повинні здійснюватися таким
чином, щоб якомога швидше було відновлено рух та ліквідовано
наслідки транспортної події.
6.12. Під час службового розслідування транспортної події
повинні бути з'ясовані всі обставини, за яких вона сталася, її
причини, наслідки та виявлені винні у цьому особи.
6.13. Якщо під час розслідування катастроф, аварій та
серйозних інцидентів виникне потреба в проведенні експертних
досліджень та випробовувань, їх проводять в установленому порядку
із залученням наукових організацій залізничного транспорту, інших
компетентних установ. Необхідні дослідження та випробовування
проводяться за вказівкою та під контролем Головного управління
безпеки руху та екології Укрзалізниці.
6.14. Рішення щодо остаточної класифікації та причин
транспортних подій приймає начальник Головного управління безпеки
руху та екології - Головний ревізор з безпеки руху поїздів і
автотранспорту Укрзалізниці. Таке рішення є обов'язковим для всіх
підприємств, причетних до транспортної події, незалежно від форми
власності та підпорядкування.
6.15. Керівник структурного підрозділу залізниці, на
території якого сталася транспортна подія, організовує збереження
вантажів, а також деталей верхньої будови колії, пристроїв СЦБ,
електропостачання, рухомого складу та інших предметів, які можуть
мати значення для з'ясування причин транспортної події, протягом
усього періоду службового розслідування. Рішення про направлення матеріальних доказів на дослідження
чи випробовування і строк їх зберігання приймають керівники
залізниць за погодженням з Головним управлінням безпеки руху та
екології Укрзалізниці.
6.16. Якщо в транспортній події є постраждалі, під час
розслідування з'ясовуються відомості про них. Розслідування
випадків травматизму проводять в установленому порядку.
6.17. На місці транспортної події у період розслідування: вилучають швидкостемірну стрічку локомотива (начальник
локомотивного (моторвагонного) депо або ревізор з безпеки руху в
локомотивному господарстві, господарстві приміських пасажирських
перевезень, головний ревізор із безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці чи дільниці залізниці), натурний лист
поїзда, довідку про забезпечення поїзда гальмами, бланки із
записом попереджень про обмеження швидкості руху та журнал
технічного стану локомотива; складають схему зруйнованої колії та розташування рухомого
складу і вантажу, слідів сходження рухомого складу з рейок із
прив'язкою до кілометра та пікетів початку сходження й місця
зупинення локомотива та окремих груп вагонів; проводять фотографування або відеозйомку наслідків випадку,
пошкоджень колії, пристроїв СЦБ, електропостачання, рухомого
складу, вантажу, знайдених на колії сторонніх предметів або
деталей рухомого складу, деформованих та зламаних деталей,
перекритих кранів тощо; складають акти огляду місця сходження, технічного стану
рухомого складу, колії, контактної мережі, пристроїв СЦБ, зв'язку
та інших пристроїв, що мають значення для встановлення причин
порушення безпеки руху (такі акти підписують члени комісії, які
призначені оперативно-розпорядчим документом для розслідування
даного випадку); складають акти огляду головної та хвостової частин поїзда,
які не сходили з рейок, із зазначенням увімкнення автогальм та
положення режимів у повітророзподільниках; відбирають письмові (у потрібних випадках і аудіозаписи)
пояснення від осіб, причетних до скоєної події, а також відомості
від інших працівників та свідків, що можуть бути використані для
встановлення причин порушення безпеки руху; установлюють та фіксують погодні умови в момент порушення
безпеки руху. Відповідальними за проведення операцій, що належать до
процесу розслідування, є головні ревізори з безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці та дільниці залізниці.
6.18. Додаткове пошкодження рухомого складу та вантажів під
час виникнення відбудовних робіт, спричинене потребою якнайшвидше
відновити рух, може мати місце лише за згодою начальника залізниці
у разі, якщо збитки від проведення відбудовних робіт з ліквідації
наслідків сходження рухомого складу на головних коліях можуть
перевищити вартість нового рухомого складу, однотипного тому, що
зійшов з рейок, або його додаткового ремонту. У цьому випадку
наслідки пошкодження рухомого складу не впливають на класифікацію
події. Згоду оформлюють письмовим наказом, копію якого надають до
Головного управління безпеки руху та екології Укрзалізниці.
6.19. Відповідальними за збереження деталей, предметів з
місця події, об'єктивність розслідування та правильність
класифікації транспортних подій, своєчасне й повне оформлення
матеріалів розслідування і подання їх у визначений термін до
управління залізниці є керівники структурних підрозділів,
начальник дирекції залізничних перевезень та головні ревізори з
безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці та дільниці
залізниці.
VII. Дії працівників, які беруть участь
у службовому розслідуванні транспортних подій
7.1. Передача інформації про транспортні події та наступні
дії працівників, які беруть участь в організації їх службового
розслідування, здійснюються в установленому порядку.
7.2. Про випадки транспортних подій зі значною перервою руху
поїздів, загибеллю чи травмуванням пасажирів або втратою вантажу
начальник залізниці негайно доповідає генеральному директорові
Укрзалізниці. Про загибель і травмування пасажирів унаслідок транспортних
подій начальник залізниці, дирекції залізничних перевезень
сповіщає головне управління Укрзалізниці, у підпорядкуванні якого
перебуває господарство, де сталося травмування (пасажирське,
приміських пасажирських перевезень, локомотивне), із зазначенням
прізвищ потерпілих пасажирів, місця їх проживання, роботи і
наданої їм необхідної допомоги. Відповідне головне управління веде
щорічну звітність щодо всіх випадків транспортних подій. Про транспортні події головний ревізор з безпеки руху поїздів
і автотранспорту залізниці в установленому порядку доповідає
Головному управлінню безпеки руху та екології Укрзалізниці.
7.3. Не пізніше ніж через 24 години з моменту катастрофи,
аварії або серйозного інциденту начальник дирекції залізничних
перевезень спільно з головним ревізором з безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці письмово повідомляють про
обставини катастрофи, аварії або серйозного інциденту Головне
управління безпеки руху та екології Укрзалізниці та начальника
залізниці. Не пізніше ніж через 72 години з моменту повідомлення
відповідне Головне управління Укрзалізниці готує за підписом
керівництва Укрзалізниці інформаційну телеграму з метою
ознайомлення причетних працівників структурних підрозділів
залізниць України з обставинами події.
7.4. Укрзалізниця згідно з установленим порядком надсилає
повідомлення до Міністерства інфраструктури України про такі
випадки: транспортні події; події з небезпечними вантажами; пожежі
та випадки загорянь на рухомому складі; розливи нафти або
нафтопродуктів об'ємом понад 1 куб.м та про інші види екологічного
лиха; випадки ДТП на залізничних переїздах, автошляхах з
автомобільним транспортом підприємств, що належать до сфери
управління Укрзалізниці та структурних підрозділів залізниці, а
також про ДТП з автотранспортним засобом інших власників, що
виникли без участі автотранспортних засобів підприємств, що
належать до сфери управління Укрзалізниці, але з вини її
підрозділів; незаконне втручання в роботу залізниць; нещасні
випадки зі смертельним наслідком, групові нещасні випадки, випадки
смерті, а також випадки зникнення працівника під час виконання ним
трудових обов'язків на підприємствах та в структурних підрозділах
Укрзалізниці, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ) "Деякі питання
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві". Головне управління безпеки руху та екології, Головне
комерційне управління, Головне управління охорони й організації
праці та Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці подають про
такі випадки Міністерству інфраструктури України щомісячну,
квартальну та річну узагальнену інформацію за встановленими
формами.
VIII. Порядок оформлення
результатів службового розслідування
8.1. Після з'ясування причин катастрофи, аварії або
серйозного інциденту, встановлення винних працівників і ступеня
пошкодження колії, споруд, пристроїв і рухомого складу, але не
пізніше ніж через 48 годин з моменту випадку, начальник дирекції
залізничних перевезень складає акт службового розслідування за
формою РБУ-1 у восьми примірниках. Цей акт має бути підписаний
усіма членами комісії та затверджений начальником залізниці або
керівником відповідного об'єднання чи підприємства, що
підпорядковані Укрзалізниці, до дня проведення оперативного
розгляду. На підставі акта за формою РБУ-1 в апараті головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці
складають у чотирьох примірниках облікову картку за формою РБУ-6
( za729-11 ), один примірник якої зберігають в апараті головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці,
другий - у відповідній службі залізниці, третій надсилають до
Головного управління безпеки руху та екології Укрзалізниці, а
четвертий (після надання остаточного технічного висновку) - до
відповідного Головного управління Укрзалізниці, у господарстві
якого сталася катастрофа, аварія або серйозний інцидент.
8.2. Начальник дирекції залізничних перевезень і начальник
служби, а також начальник залізниці відповідно протягом дев'яти і
дванадцяти календарних днів після катастрофи чи аварії, а також
протягом семи календарних днів після серйозного інциденту повинні
розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам і оформити
матеріали службового розслідування. Матеріали розслідування катастроф, аварій та серйозних
інцидентів, підготовлені відповідними службами залізниці,
незалежно від наслідків підлягають розгляду начальником залізниці
з викликом причетних працівників. Контроль за своєчасністю
розслідування і повнотою матеріалів здійснює головний ревізор з
безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці.
8.3. Порядок оформлення матеріалів службового розслідування
катастрофи, аварії або серйозного інциденту на залізниці та
подальшої роботи з ними у відповідних головних управліннях
Укрзалізниці визначає Головне управління безпеки руху та екології
Укрзалізниці. По одному примірнику матеріалів службового розслідування
катастрофи або аварії надають Головному управлінню безпеки руху та
екології Укрзалізниці, відповідному головному управлінню
Укрзалізниці, Міністерству інфраструктури України, апарату
головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
залізниці та відповідній службі залізниці. По одному примірнику
залишають у дирекції залізничних перевезень (в апараті головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці) та в
структурному підрозділі (на підприємстві), з вини працівників і на
території якого сталася катастрофа або аварія. Після закінчення
розслідування відповідно до пункту 44 Порядку розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ), матеріали надаються
відповідним органам в установленому порядку. По одному примірнику матеріалів службового розслідування
серйозних інцидентів надають Головному управлінню безпеки руху та
екології Укрзалізниці, відповідному головному управлінню
Укрзалізниці, апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці та відповідній службі залізниці. По
одному примірнику залишають у дирекції залізничних перевезень
(в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці) та в структурному підрозділі (на
підприємстві), з вини працівників якого стався серйозний інцидент. Перелік документів та послідовність їх розміщення в
матеріалах службового розслідування транспортних подій наведені в
додатку 19 до цього Положення.
8.4. Матеріали та висновки комісії з розслідування катастроф
на залізницях України (акт, протокол, наказ, заходи, інформаційна
телеграма) розглядаються за участю причетних осіб, погоджуються з
Головним управлінням безпеки руху та екології Укрзалізниці та
затверджуються генеральним директором Укрзалізниці або особою, що
виконує його обов'язки.
8.5. Матеріали та висновки комісії з розслідування аварій на
залізницях України (акт, протокол, наказ, заходи, інформаційна
телеграма) розглядаються за участю причетних осіб, погоджуються з
Головним управлінням безпеки руху та екології Укрзалізниці та
затверджуються першим заступником генерального директора
Укрзалізниці чи заступником генерального директора, який
відповідає за господарство, де сталася аварія.
8.6. Згідно з наданим Головним управлінням безпеки руху та
екології Укрзалізниці остаточним висновком щодо класифікації та
причин катастрофи, аварії або серйозного інциденту начальник
головного управління чи управління Укрзалізниці, у господарстві
якого стався випадок, або його перший заступник не пізніше ніж
протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту випадку готує
матеріали до розгляду катастрофи чи аварії, розглядає обставини
серйозного інциденту за участю ревізорів Головного управління
безпеки руху та екології Укрзалізниці і за результатами такого
розгляду оформлює протокол, інформаційну телеграму, а у разі
потреби - наказ та додаткові заходи з ліквідації причин, що
викликали випадок, та запобігання їх виникненню надалі.
8.7. Матеріали службового розслідування катастрофи, аварії
або серйозного інциденту, що сталися не з вини працівників
залізниць, структурних підрозділів, організацій і підприємств
залізничного транспорту України, надсилаються Головним управлінням
безпеки руху та екології Укрзалізниці до відповідних міністерств
та інших органів виконавчої влади, підприємств, залізничних
адміністрацій інших держав для вжиття ними заходів щодо
недопущення подібних порушень.
8.8. За результатами службового розслідування інцидентів у
поїзній і маневровій роботі комісія, що проводила розслідування,
не пізніше 48 годин з моменту скоєння інциденту складає акт за
формою РБУ-3 у трьох примірниках. Цей акт має бути підписаний
усіма членами комісії до дня проведення оперативного розгляду. Один примірник такого акта повинен зберігатися у начальника
структурного підрозділу, з вини працівників якого стався інцидент,
другий передають до апарату головного ревізора з безпеки руху
поїздів і автотранспорту дільниці залізниці, третій зберігають у
відповідній службі управління залізниці. Якщо інцидент стався з вини працівників підприємства або
структурного підрозділу іншої залізниці, то додаткові примірники
акта разом з іншими матеріалами розслідування надсилають такому
підприємству, структурному підрозділу, відповідній службі
залізниці та апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці та дільниці залізниці.
8.9. При проведенні розслідування транспортних подій,
пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, комісія, яка
розслідувала транспортну подію, додатково складає акт
розслідування транспортної події з небезпечними вантажами за
формою БНВ-1 (додаток 20), який зберігають у комерційній службі
залізниці, де сталася транспортна подія, а у разі потреби
примірник акта надсилають залізниці навантаження (вивантаження).
8.10. Усі випадки транспортних подій підлягають розгляду на
підприємстві чи в його структурному підрозділі. Розгляд і
оформлення матеріалів щодо транспортної події здійснюються не
пізніше триденного строку з дня, коли сталася подія. Обставини транспортної події у семиденний строк має
розглянути особисто начальник дирекції залізничних перевезень або
особа, яка виконує його обов'язки.
8.11. Матеріали службового розслідування інцидентів готує
структурний підрозділ залізниці. Контроль за своєчасністю
розслідування і повнотою матеріалів розслідування здійснюють
відповідна служба залізниці та головний ревізор із безпеки руху
поїздів і автотранспорту дільниці залізниці. Технічний висновок щодо причин транспортних подій відповідно
до класифікації підписують дві особи: щодо катастроф, аварій та
серйозних інцидентів - головний ревізор з безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці та начальник відповідної служби; щодо
інцидентів - головний ревізор з безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці та начальник відповідного
структурного підрозділу залізниці або посадові особи, що виконують
їх обов'язки. У головних управліннях Укрзалізниці у 15-денний строк
розглядають серйозні інциденти та інциденти, а саме: злам бокової
ферми кузова вантажного вагона, колісної пари або її елементів,
боковини візка рухомого складу, надресорної чи хребтової балки
пасажирських і вантажних вагонів або тріщини балок візків
пасажирських вагонів.
8.12. Матеріали службового розслідування катастроф, аварій та
серйозних інцидентів зберігають у Головному управлінні безпеки
руху та екології Укрзалізниці, у відповідному головному управлінні
Укрзалізниці, в апараті головного ревізора з безпеки руху поїздів
і автотранспорту залізниці, у відповідній службі, в апараті
головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
дільниці залізниці та відповідному структурному підрозділі
залізниці. Строки зберігання матеріалів службового розслідування
катастроф, аварій та серйозних інцидентів: за відсутності загиблих або травмованих осіб - 5 років; за наявності загиблих і травмованих пасажирів - 10 років; за наявності загиблих або травмованих працівників
залізничного транспорту - 45 років.
8.13. Матеріали службового розслідування інцидентів передають
до архіву структурного підрозділу, апарату головного ревізора з
безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці,
відповідної служби управління залізниці відповідно до
встановленого порядку. Строк зберігання матеріалів службового розслідування
інцидентів - 5 років. Розслідування випадків транспортних подій, що трапилися на
під'їзних коліях промислових підприємств з вини працівників
залізниць, проводяться комісіями промислових підприємств за участю
представників залізниць. Транспортні події, які сталися на коліях
залізниць України з вини працівників під'їзних колій промислових
підприємств, розслідуються комісіями залізниць за участю
представників промислових підприємств й до звітності щодо обліку
транспортних подій не включаються. У розслідуванні транспортних подій з рухомим складом
залізниці, що сталися на під'їзних коліях промислових підприємств
чи коліях промислового залізничного транспорту з вини працівників
підприємств, установ та організацій - власників під'їзних колій,
повинні брати участь ревізори з безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці, начальник станції, керівники
вагонних, локомотивних депо та інші працівники за вказівкою
начальника дирекції залізничних перевезень. За результатами
розслідування обов'язково складається акт. Розслідування та облік транспортних подій, що трапилися на
коліях шириною 1435 та 750 мм, проводять згідно з порядком,
установленим цим Положенням.
IX. Заходи із запобігання транспортним подіям
9.1. На підставі матеріалів розслідування та проведених під
час розслідування позапланових перевірок з питань безпеки руху
структурні підрозділи та служби залізниць розробляють і здійснюють
заходи щодо запобігання подібним порушенням та недопущення їх
повторення і вносять пропозиції щодо покращення стану безпеки
руху.
9.2. Результати планових та позапланових заходів нагляду
(контролю) структурних підрозділів, станцій позакласних та першого
класу, відбудовних поїздів не пізніше двох тижнів з часу
закінчення таких заходів підлягають розгляду керівником
структурного підрозділу та не пізніше 20 днів - у службах
залізниці; служб, дирекцій залізничних перевезень - заступниками
начальника залізниці та в разі потреби - у головних управліннях;
заводів та підприємств, безпосередньо підпорядкованих
Укрзалізниці, - у головних управліннях Укрзалізниці. Результати ревізії залізниці розглядає особисто начальник
залізниці або особа, яка виконує його обов'язки.
9.3. Начальник залізниці або підприємства у тримісячний строк
після катастрофи або аварії повинен надати відповідному головному
управлінню, а також Головному управлінню безпеки руху та екології
Укрзалізниці інформацію про виконання розроблених залізницею
заходів за результатами розслідування катастрофи або аварії.
9.4. Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці
в установленому порядку інформує про стан безпеки руху поїздів
Міністерство інфраструктури України, генерального директора
Укрзалізниці, його заступників, керівників головних управлінь,
управлінь Укрзалізниці та залізниць. У разі погіршення стану безпеки руху в господарствах
Укрзалізниці чи виявлення окремих грубих порушень вимог
нормативних документів із безпеки руху Головне управління безпеки
руху та екології Укрзалізниці інформує про це генерального
директора Укрзалізниці.
X. Планування та виконання робіт
10.1. Планування робіт здійснюють на державному, галузевому
рівнях та на підприємствах. Укрзалізниця формує галузеві програми, наукові, проектні та
проектно-конструкторські розробки, координує їх виконання, сприяє
впровадженню в практику досягнень науки й техніки, нових
технологій та передового досвіду щодо убезпечення руху поїздів.
10.2. Заходи планують як на середньостроковий (п'ятирічний),
так і на поточний (річний) періоди.
10.3. Конкретні заходи, спрямовані на виконання певного
завдання або усунення конкретних недоліків з питань безпеки руху
поїздів, розробляють на строк, достатній для їх виконання.
10.4. Для розроблення заходів можуть утворюватися робочі
групи. Погодження складу робочої групи, терміну розроблення та
подання на затвердження заходів, принципи, яких необхідно
дотримуватись під час розроблення, та основні завдання, які слід
виконати, визначаються наказом.
10.5. Під час планування заходів необхідно дотримуватися
таких принципів: конкретності завдань; можливості реалізації заходів - передбачення ресурсного
забезпечення; ефективності завдань - проведення попередньої оцінки
ефективності запланованих завдань; можливості контролю за виконанням завдань.
10.6. Завдання заходів розробляють на підставі: вимог законодавства; результатів аналізу стану аварійності; результатів, обстежень, оглядів тощо; рекомендацій комісій з розслідування транспортних подій; приписів, актів перевірок органів, що здійснюють нагляд
(контроль) за станом безпеки руху.
10.7. Заходами передбачають завдання організаційного та
технічного характеру.
10.8. З метою забезпечення і підвищення рівня безпеки руху на
залізничному транспорті розробляються відповідні заходи. Заходи
розробляють за формою, яка наведена в додатку 21 до цього
Положення.
10.9. На підставі завдань середньострокових заходів
Укрзалізниця щорічно розробляє уточнений робочий план виконання
завдань на рік.
10.10. Основними етапами реалізації робочого плану є: доведення завдань до відома підрозділів (відповідальних
виконавців), проведення тендерів на виконання завдань та
експертизи технічних рішень; виділення необхідних фінансових коштів та заохочення
інвестицій; розроблення технічного завдання (умов), проектної та іншої
технічної документації; установлення ефективного контролю за виконанням завдань.
10.11. На всіх етапах виконання завдань заходів здійснюється
супроводження їх виконання, що передбачає: розгляд та затвердження технічних завдань (умов), проектної
та іншої технічної документації, договорів; чіткий розподіл робіт між виконавцями, які реалізовують
окремі завдання; визначення відповідальних за здійснення контролю за
виконанням кожного завдання; прийняття (уведення) в експлуатацію окремих етапів виконання
робіт; проведення експертизи в необхідних випадках; утворення й організацію роботи комісій з прийняття виконаних
робіт.
10.12. Процес виконання заходів розглядають на засіданні
комісії з безпеки руху поїздів і автотранспорту, охорони праці та
пожежної безпеки Укрзалізниці.
10.13. Державна адміністрація залізничного транспорту України
до кінця січня поточного року направляє Міністерству
інфраструктури України інформацію про стан виконання галузевих
заходів.
10.14. Оцінку результатів виконання робіт здійснюють: нормативно-правових актів - шляхом їх погодження та
затвердження. У необхідних випадках для оцінки якості їх
розроблення можуть утворюватися редакційні комісії, а також може
застосовуватися подання проектів актів на експертизи; засобів виробництва, транспортних засобів, об'єктів, споруд,
пристроїв - шляхом перевірки їх відповідності вимогам безпеки, яку
проводять відомчі, міжвідомчі та державні комісії. Перед
засіданням комісії проводиться засідання робочих груп. Висновки
засідання комісії оформлюються актом (протоколом).
10.15. Виконання й прийняття кожного завдання програми
оформлюються актом.
XI. Пропаганда безпеки
11.1. Пропаганда безпеки є важливим інструментом формування
правильного сприйняття як самих питань безпеки руху поїздів і
запобігання транспортним подіям, так і доведення інформації в цій
сфері до відома виконавців.
11.2. Використовують такі види пропаганди: конференції, семінари, які проводить Укрзалізниця не рідше
одного разу на рік; інформаційні бюлетені, які містять розширений аналіз стану
безпеки руху поїздів, що видає Укрзалізниця один раз на квартал; стенди з матеріалами з безпеки руху поїздів, які розміщують у
відповідних класах та інших місцях; альбоми, плакати, відеофільми з питань безпеки руху поїздів; аналіз причин транспортних подій у трудових колективах; співбесіди керівників структурних підрозділів, працівників
служб та ревізорів із персоналом; розміщення найбільш актуальних проблем із питань безпеки руху
поїздів на сторінках журналів, газет, в Інтернеті; проведення виставок, місячників, тижнів із питань безпеки
руху поїздів (у тому числі в рамках міжнародних заходів із
пропаганди безпеки руху поїздів).
XII. Нагляд (контроль)
12.1. Нагляд (контроль) за безпекою руху поїздів на
залізничному транспорті здійснюється з метою виявлення та
запобігання порушенням нормативних документів з безпеки руху, а
також забезпечення прийнятного рівня безпеки руху на залізничному
транспорті.
12.2. Основна мета контролю - своєчасне виявлення відхилень
від вимог безпеки руху поїздів для оперативного вжиття ефективних
заходів з їх усунення. Контроль здійснюють також і для перевірки виконавської
дисципліни на рівнях СУБРП.
12.3. Контроль за станом безпеки руху повинен ґрунтуватися на
таких принципах: ефективність, повнота та об'єктивність,
безперервність та регулярність, своєчасність та оперативність.
12.4. Контроль за станом безпеки руху включає такі основні
етапи: вибір об'єктів, що перевіряються, та параметрів контролю; обстеження вибраних об'єктів; оцінку відповідності фактичних даних встановленим вимогам; визначення необхідності прийняття рішень, заходів з усунення
невідповідностей, відхилень від норм.
12.5. Планові та позапланові заходи нагляду (контролю)
здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів,
обстежень та інших дій. З урахуванням значення прийнятного ризику
усі підприємства та структурні підрозділи Державної адміністрації
залізничного транспорту України, що підлягають нагляду (контролю),
належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього
та низького.
12.6. Критерії оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності та визначення періодичності здійснення
заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного
транспорту затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
17.04.2008 N 365 ( 365-2008-п ).
12.7. Залежно від ступеня ризику ревізорськими апаратами з
безпеки руху залізниць та Укрзалізниці визначаються переліки
питань для здійснення планових заходів. Рекомендований перелік
питань для здійснення планових заходів нагляду (контролю) у сфері
залізничного транспорту України наведений у додатку 22 до цього
Положення.
12.8. Планові заходи із питань безпеки руху поїздів
здійснюють у такому порядку: структурних підрозділів і служб залізниць - один раз на рік
апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
залізниці; станцій позакласних та першого класу - один раз на рік
апарати безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниць залізниць
за участю дорожніх ревізорів апарату головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту залізниці; відбудовних поїздів - один раз на рік апарат головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці; залізниць - один раз на рік Головне управління безпеки руху
та екології; підприємств прямого підпорядкування Укрзалізниці - один раз
на півтора року Головне управління безпеки руху та екології
Укрзалізниці; підприємств та структурних підрозділів перевізного процесу
Укрзалізниці, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, -
один раз на рік апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці; структурних підрозділів Укрзалізниці, які характеризуються
високим рівнем якості робіт та послуг, підготовки персоналу,
технічного оснащення виробництва та функціонування системи
керування безпекою на залізничному транспорті, - один раз на
півтора року Головне управління безпеки руху та екології
Укрзалізниці; підприємств з виробництва продукції та надання послуг, що
безпосередньо підпорядковані Укрзалізниці, - один раз на п'ять
років Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці; підприємств та структурних підрозділів Укрзалізниці, що
провадять науково-дослідну, проектно-конструкторську та
проектно-вишукувальну діяльність або здійснюють підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу,
характеризуються відповідним рівнем якості робіт та послуг,
підготовки персоналу, технічного оснащення виробництва,
функціонування системи керування безпекою на залізничному
транспорті та технічного оснащення навчального процесу, - один раз
на п'ять років апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці або Головне управління безпеки руху та
екології Укрзалізниці.
12.9. Перевірка головних управлінь перевезень, приміських
пасажирських перевезень залізничного транспорту, систем безпеки та
телекомунікації, електрифікації та електропостачання,
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, локомотивного,
вагонного, колійного, пасажирського, комерційного із питань
безпеки руху поїздів проводиться один раз на півтора року Головним
управлінням безпеки руху та екології Укрзалізниці.
12.10. Планові заходи здійснюються відповідно до річних
планів, які затверджуються наказами керівників Укрзалізниці та
залізниць.
12.11. Результати заходів нагляду (контролю) структурних
підрозділів не пізніше одного місяця з дати закінчення мають бути
розглянуті в колективах структурних підрозділів та в службах
залізниці; служб - заступниками начальника залізниці у разі
потреби. Результати ревізії залізниці розглядає особисто начальник
залізниці або особа, яка виконує його обов'язки.
12.12. Ревізорські апарати з безпеки руху залізниць та
Укрзалізниці щорічно до 1 лютого готують аналіз виконання річного
плану нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання за
попередній рік. Оперативна інформація про наглядову діяльність
Укрзалізниці на підприємствах та в організаціях Міністерства
інфраструктури України щодо безпеки руху, а також звіт про
результати наглядової діяльності з питань безпеки руху в
Укрзалізниці надаються Головним управлінням безпеки руху та
екології Укрзалізниці до Мінінфраструктури за формами, наведеними
у додатках 23, 24 ( zb729-11 ) до цього Положення.
12.13. Позапланові заходи здійснюються на визначеному
об'єкті, підприємстві, в організації, як правило, протягом одного
дня в присутності керівника об'єкта, що перевіряється.
12.14. Посадові особи органів управління перевіряють стан
виконання заходів, передбачених посадовими обов'язками керівників,
і видають відповідний документ.
12.15. Для забезпечення нагляду (контролю) за додержанням
підприємствами та структурними підрозділами Укрзалізниці чинного
законодавства щодо безпеки руху та у разі виникнення загрози
безпеці руху поїздів та життю і здоров'ю людей працівники ЦРБ
Укрзалізниці та працівники РБ і УРБ мають право видавати припис
(додаток 25).
12.16. Органи, на які покладаються функції з нагляду
(контролю) за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів,
мають право: безперешкодно у будь-який час відвідувати підприємства та
структурні підрозділи Державної адміністрації залізничного
транспорту України з метою перевірки забезпечення ними безпеки
руху транспортних засобів; скасовувати в установленому порядку вказівки посадових осіб,
якщо вони суперечать вимогам безпеки руху на залізничному
транспорті; давати обов'язкові до виконання посадовими особами приписи
щодо усунення порушень вимог нормативних документів з питань
безпеки руху транспортних засобів і контролювати їх виконання у
встановлені терміни; забороняти експлуатацію рухомого складу і виконання робіт, що
створюють загрозу життю та здоров'ю людей, до усунення порушень
вимог нормативних документів з питань безпеки руху транспортних
засобів; уносити пропозиції про відсторонення від роботи працівників,
дії яких можуть спричинити транспортні події або створити загрозу
їх виникнення; подавати пропозиції про невідповідність окремих посадових
осіб займаній посаді; безплатно одержувати від підприємств та структурних
підрозділів Укрзалізниці інформацію, необхідну для здійснення
нагляду (контролю) за забезпеченням безпеки руху на залізничному
транспорті.
12.17. Контроль за безпекою руху в Укрзалізниці здійснюється
шляхом: організації профілактичної роботи; здійснення аналізу причин катастроф, аварій, подій; контролю виконання профілактичних заходів; проведення перевірок; контролю за розробленням та виконанням нормативних документів
з питань безпеки руху поїздів та їх погодженням в установленому
порядку.
12.18. Під час профілактичної роботи працівники проводять
огляд технічного стану рухомого складу та інфраструктури з
періодичністю, встановленою нормативними документами Укрзалізниці.
Результати огляду документуються в установленому порядку і є
основою для планування проведення ремонтних робіт рухомого складу
та інфраструктури. Планові заходи - це всебічна ретельна перевірка стану безпеки
руху на підприємстві та в структурних підрозділах залізничного
транспорту. Вони здійснюються відповідно до річних або квартальних
планів комісіями за участю представників органів управління. Плани
перевірок в Укрзалізниці на наступний рік затверджуються в
установленому порядку. Позапланові заходи можуть проводитися за фактами катастроф та
аварій, які сталися з вини працівників залізниці, а також у разі
погіршення стану безпеки руху за результатами проведеного аналізу.
Рішення стосовно проведення таких перевірок у підрозділах
залізниці приймає начальник залізниці. Рішення про перевірку
залізниць приймає генеральний директор Укрзалізниці або особа, що
виконує його обов'язки. За результатами перевірок складають акт перевірки стану
організації роботи з питань безпеки руху. Форма акта здійснення
заходів нагляду (контролю) з питань безпеки руху у сфері
залізничного транспорту України наведена в додатку 26 до цього
Положення. Контроль за процесом виконання рекомендацій, викладених в
акті перевірки та наказах, виданих за результатами її проведення,
повинні постійно здійснювати працівники служб, на які покладено
організацію роботи з питань безпеки руху, та ревізори відповідних
ревізорських апаратів. Позапланові заходи нагляду (контролю) проводяться з метою
забезпечення контролю за виконанням заходів, спрямованих на
усунення недоліків, виявлених під час здійснення планових заходів
нагляду (контролю). Вони проводяться спеціальною комісією
відповідно до вимог актів перевірок чи розпорядчих документів
(наказів, протоколів тощо).
XIII. Структурно-функціональна схема управління
безпекою руху поїздів в Укрзалізниці
13.1. Структурно-функціональна схема управління безпекою руху
поїздів в Укрзалізниці (додаток 27) ( zc729-11 ) побудована за
принципом системності в роботі й охоплює всі рівні управління.
13.2. Управління здійснюється шляхом цілеспрямованого
регулювання організаційних, технічних, психофізіологічних
чинників, що впливають на безпеку руху поїздів. Органами управління є Укрзалізниця, залізниці, дирекції
залізничних перевезень, підприємства та структурні підрозділи, що
мають право приймати управлінські рішення в межах своєї
компетенції та стежити за виконанням прийнятих рішень.
13.3. Суб'єктами управління є персонал, служби, структурні
підрозділи, спеціально утворені органи, які впливають на систему
управління безпекою руху поїздів з метою забезпечення її
функціонування.
13.4. Об'єктами управління є стан безпеки технологічних
процесів, транспортних засобів, залізничної колії, обладнання,
споруд, пристроїв, інших об'єктів транспорту, персоналу.
13.5. Інформація про виявлені відхилення від вимог безпеки
руху та транспортні події надходить до органів управління для
аналізу, розслідування, прийняття управлінських рішень та контролю
за їх виконанням.
13.6. Управління безпекою руху поїздів здійснюють шляхом
постійного цілеспрямованого виявлення негативних чинників, їх
аналізу, розроблення додаткових керівних дій, їх реалізації та
контролю за виконанням.
Директор Департаменту
залізничного транспорту М.П.Снітко

Додаток 1
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
питань, які потребують висвітлення під час проведення
профілактичної роботи з безпеки руху

1. Наявність та функціонування відповідних служб із безпеки
руху поїздів. 2. Наявність у положеннях про структурні підрозділи та
посадових інструкціях конкретних обов'язків щодо безпечної роботи
транспорту та їх виконання. 3. Функціонування системи управління безпекою руху поїздів в
Укрзалізниці. 4. Виконання керівництвом залізниць, керівниками структурних
підрозділів посадових обов'язків щодо зміцнення дисципліни та
убезпечення руху. 5. Проведення профілактичних перевірок з питань безпеки руху. 6. Робота комісії з питань безпеки руху та її ефективність. 7. Наявність чинних нормативних документів із питань безпеки
руху. 8. Виконання заходів щодо безпеки руху та їх ефективність
(наявність актів виконання робіт, визначення їх ефективності
шляхом перевірок тощо). 9. Організація та виконання робіт із технічного
обслуговування, огляду, устаткування, споруд, об'єктів та шляхів
сполучення, дотримання технічних регламентів. 10. Облік та аналіз транспортних подій, пожеж, інших
надзвичайних ситуацій. 11. Розслідування транспортних подій (своєчасність та
якість), виконання заходів, запропонованих (рекомендованих)
комісією з розслідування. 12. Організація роботи щодо надання допомоги потерпілим
унаслідок транспортних подій. 13. Відшкодовування шкоди пасажирам, працівникам, іншим
особам у разі ушкодження їх здоров'я. 14. Організація та проведення робіт з медичного огляду певних
категорій працівників. 15. Відсторонення від роботи працівників, які перебувають у
стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 16. Урахування під час допуску працівника до роботи (видачі
йому завдання) його придатності виконувати роботу (завдання),
враховуючи кваліфікацію, навчання, інструктаж, стан здоров'я та
психофізіологічний стан. 17. Організація проведення навчання та контролю за рівнем
знань щодо безпеки руху. 18. Наявність та ефективність контролю за роботою
працівників, технічним станом рухомого складу, устаткування,
споруд, об'єктів та шляхів сполучення. 19. Здійснення пропаганди безпеки. 20. Ефективність прийняття управлінських рішень.

Додаток 2
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма РБУ-1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __________________ ____________________________
"__" ____________ 20___ року

АКТ
службового розслідування катастрофи,
аварії та серйозного інциденту*

Складений _______________________________________________________
(число, місяць, рік)
начальником __________________ дирекції залізничних перевезень та
Головним ревізором із безпеки руху поїздів і автотранспорту _____ ____________________ ревізорської дільниці за участю представника
правоохоронних органів _________________________________________,
(адреса та номер телефону)
які прибули на місце події о __________________ і за результатами
(год., хв.)
службового розслідування причин катастрофи, аварії, серйозного
інциденту* установили:
1. Обставини катастрофи, аварії, серйозного інциденту *
1.1. Дата й час _________________________________________________
1.2. Місце ______________________________________________________
1.3. Обставини події ____________________________________________ _________________________________________________________________
_______________
* Зайве закреслити.
2. Контрольні відомості про поїзди, з якими трапилася
катастрофа, аварія, серйозний інцидент*
---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид | Локомотив | СКЛАД ПОЇЗДА | |поїзда|поїзда|-----------+------------------------------------------------------------| | | |серія|номер|кільк.|вага| кількість вагонів | | | | | | осей | |------------------------------------------------| | | | | | | | 4- | 6- | 8- |інших|рефриж.,|заванта-|порож-| | | | | | | |вісн.|вісн.|вісн.| |пасажир.| жених | ніх | |------+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+--------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+--------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+--------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
3. Наслідки катастрофи, аварії, серйозного інциденту*
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Людські | Рухомий склад |Зійшло| Розбито | Пошкоджено в обсязі |Пошкоджено: | | жертви | | з | до | ремонту |колії _________ м; | | | |рейок | ступеня |------------------------|стрілок _____ шт.; | | | | |вилучення|капіта-|деповсь-|поточ.,|контактної мережі | | | | | з |льного | кого | ТО з |__________________ м; | | | | |інвентарю| | |відчеп-|опор ________ шт. | | | | | | | |ленням |Розмір збитків від | |-----------+------------------+------+---------+-------+--------+-------|пошкодження: | | Загинуло | Локомотивів | | | | | |рух. складу та ін. | |______ осіб| | | | | | |основних засобів | |-----------+------------------+------+---------+-------+--------+-------|_______ тис.грн.; | |Травмовано |Вагонів вантажних | | | | | |вантажу | |______ осіб|(усього): | | | | | |____________ тис.грн.;| |-----------+------------------+------+---------+-------+--------+-------|вартість ліквідації | | |4-вісних | | | | | |наслідків події | |-----------+------------------+------+---------+-------+--------+-------|_____________ тис.грн.| | |6-вісних | | | | | |Усього: | |-----------+------------------+------+---------+-------+--------+-------|_____________ тис.грн.| | |8-вісних | | | | | |Перерва руху: | |-----------+------------------+------+---------+-------+--------+-------|повна | | |Інших | | | | | |___ год. ___ хв.; | |-----------+------------------+------+---------+-------+--------+-------|за однією колією | | |Рефрижераторних | | | | | |___ год. ___ хв. | |-----------+------------------+------+---------+-------+--------+-------| | | |Вагонів пасажир- | | | | | | | | |ського парку | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1. Характеристика місця події (заповнити, зайве закреслити):
кількість головних колій ________; підйом, спуск _______ проміле;
горизонтальна ділянка довжиною _____ м; крива радіусом ______ м;
пряма довжиною __________ м; виїмка глибиною ___________ м; насип
висотою ________ м; засоби сигналізації та зв'язку ______________ _________________________________________________________________
(ЕЦ, АБ, НАБ, ДЦ)
3.2. Погодні умови (необхідне підкреслити): світло, темно, ясно,
туман, снігопад, хуртовина, дощ, ожеледь, видимість __________ м,
вітер ______ м/хв., температура повітря _____ град.С.
3.3. Розташування рухомого складу на місці події (докладна схема,
затверджена головним ревізором з безпеки руху ревізорської
дільниці, та фотографії додаються
).
3.4. Конструкція верхньої будови колії: рейки типу ____________;
скріплення ___________; число шпал на кілометр ______________;
баласт _______________; тип шпал: дерев'яні, залізобетонні ______ _________________________________________________________________
3.5. Результат огляду колії (указати технічний стан колії та
виявлені відхилення від норм): __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.5.1. Результати натурного обміру технічного стану колії за
500 м до місця сходження рухомого складу з рейок ________________ _________________________________________________________________
3.5.2. Виписки з книг ПУ-28 і ПУ-29 _____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.5.3. Оригінал (ксерокопія) стрічки колієвимірювального вагона
останнього проходження та довідка про її розшифрування __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.5.4. Аналіз та виписки з технічної документації колії _________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.6. Результати огляду рухомого складу (указати стан і виявлені
відступи від нормативного утримання): ___________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.6.1. Технічний стан ходових частин (рами візків, колісних пар
та буксових вузлів, ресорного підвішування з гасниками коливань,
гальмового устаткування) ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.6.2. Технічний стан рами та кузова вагона, опорних поверхонь
(п'ятники, підп'ятники, ковзуни) ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.7. Результат огляду зчіпних та ударних приладів (указати стан і
виявлені відхилення віднормативних розмірів та допусків) ________ _________________________________________________________________
3.8. Положення, видимість і стан колійних та поїзних сигналів _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.9. Чи потрібно було видавати попередження машиністу поїзда, яке
саме і чи було воно видане ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.10. Установлена та фактична швидкість руху поїзда (указати,
яким чином визначено фактичну швидкість) ________________________ _________________________________________________________________
3.11. Чи правильно сформовано склад поїзда (зазначити, які
допущено порушення, якщо такі є) ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.12. Схема розташування діючих гальмових осей у складі або
окремо у кожній складовій частині, якщо вони розчепилися: _______ _________________________________________________________________
3.12.1. Забезпеченість автоматичними гальмами (в осях і тоннах):
3.12.1.1. Розрахункове натискання _______________________________
3.12.1.2. Фактичне натискання ___________________________________
3.12.2. Забезпеченість ручними гальмами (в осях і башмаках):
3.12.2.1. Розрахункова __________________________________________
3.12.2.2. Фактична ______________________________________________
3.13. Тиск повітря в гальмовій магістралі ______________ кг/кв.см
3.14. Чи проводилося випробування гальм, яке, коли, де і ким ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.15. Які виявлено несправності гальм ___________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.15.1. Стан колодок локомотива і гальмових вагонів, матеріал
колодок _________________________________________________________ _________________________________________________________________
(тип гальмових колодок (чавунні, композиційні))
3.15.2. Розташування та стан стоп-кранів у складі поїзда, задіяні
крани, якщо такі є ______________________________________________ _________________________________________________________________
3.15.3. Стан рукавів автогальм і кінцевих кранів, чи немає
перекриття кінцевих кранів ______________________________________ _________________________________________________________________
3.15.4. Інші несправності _______________________________________
3.16. Положення на локомотиві регулятора (контролера), реверса,
крана машиніста та крана допоміжного гальма локомотива __________ _________________________________________________________________
3.17. Чи вживалися машиністом заходи до зупинки поїзда, яким
чином (послідовність дій). На якій відстані від місця події
розпочато гальмування ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.18. Несправності локомотива, що могли мати значення при події _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.19. Ким і які подавалися сигнали ______________________________ _________________________________________________________________
3.20. Показання засобів автоматичного контролю технічного стану
рухомого складу під час руху поїзда _____________________________ _________________________________________________________________
3.21. Додаткові дані огляду місця події, що мають значення для
з'ясовування її причин __________________________________________ _________________________________________________________________
3.22. Дії працівників, що брали участь в усуненні пошкоджень і
несправностей під час ліквідації наслідків події до прибуття
начальника залізниці, головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці, працівників правоохоронних органів ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.23. Яких заходів ужито для відновлення руху до прибуття
відбудовного поїзда _____________________________________________ _________________________________________________________________
3.24. Відомості про постраждалих, ким, коли і яку надано допомогу _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Відбудовні засоби
----------------------------------------------------------------------------------------- | Час видачі | Вид** | Звідки | Час | Час |Відстань| Час | Час | | наказу |допомоги,|викликано |готовності|відправлення| |прибуття| закінчення| |відбудовним | що |відбудовні| поїздів | поїздів | |на місце| роботи | | поїздам |виклика- | засоби | | | | робіт |відбудовних| | | лась | | | | | | поїздів | |------------| | |----------+------------+--------+--------+-----------| | год. | хв. | | |год. |хв. | год. | хв. | км |год.|хв.| год. |хв. | |------+-----+---------+----------+-----+----+------+-----+--------+----+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---------+----------+-----+----+------+-----+--------+----+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---------+----------+-----+----+------+-----+--------+----+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---------+----------+-----+----+------+-----+--------+----+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Локомотив (Т), аварійно-польова команда (АПК), відбудований
поїзд (ВП), пожежний поїзд (ПП).
4.1. Використано робочої сили: основного штату поїзда _____ осіб,
додатково залучалося _________________________ осіб, у тому числі
спецформувань ________________ осіб.
4.2. Дата повного прибирання рухомого складу ____________________
4.3. Дата повного прибирання вантажу ____________________________
ПРИМІТКА. Надати до ЦРБ повідомлення згідно з пунктами 4.2 і 4.3
цього акта після фактичного прибирання рухомого складу і вантажу.
4.4. Дата і час відновлення руху по одній колії: дата ___________
год. ______ хв. _____
Повне відновлення руху: дата ____________ год. _______ хв. ______
4.5. Зауваження до організації ліквідації наслідків події _______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.6. Відомості про повторюваність подій на території даної
дирекції залізничних перевезень, станції, перегону, дистанції,
депо ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Технічний висновок про причини катастрофи, аварії,
серйозного інциденту* і допущені порушення Правил технічної
експлуатації та службових інструкцій ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Головний ревізор
з безпеки руху поїздів
і автотранспорту залізниці ______________________________________
Начальник служби залізниці ______________________________________
5.1. Відомості про причетних працівників залізниці, що виконували
службові обов'язки в момент події
------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Посада| Рік | Стаж | Стаж |Тривалість|Кількість|Відпочинок| |з/п|ім'я, по | |наро- |роботи |роботи на| робочого |годин на | перед | | |батькові | |дження|на зал.|займаній | дня | роботі | роботою | | | | | |трансп.| посаді | (годин) | | (годин) | |---+---------+------+------+-------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+-------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+-------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | | | |---+---------+------+------+-------+---------+----------+---------+----------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
ПРИМІТКА. Відомості про робітників транспорту, які допустили
порушення ПТЕ, подають додатком до акта. Зазначити прізвище, ім'я
та по батькові, посаду і з якого часу на даній посаді, стаж
роботи на транспорті, чи склав іспити на знання Правил технічної
експлуатації (коли), дисциплінарні стягнення і заохочення по
службі.
5.1.1. Відомості про проходження медичного огляду та особа, що
його проводила (її кваліфікаційне посвідчення та термін дії) ____ _________________________________________________________________
5.2. Перелік вилучених предметів і документів, що є речовими
доказами ________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.3. Список матеріалів розслідування і додатків до акта _________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник дирекції
залізничних перевезень __________________________________________
Головний ревізор
з безпеки руху поїздів
і автотранспорту залізниці ______________________________________
Головний ревізор з безпеки
руху поїздів і автотранспорту
ревізорської дільниці ___________________________________________

Додаток 3
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма РБУ-6

ОБЛІКОВА КАРТКА
катастроф, аварій, серйозних інцидентів
( za729-11 )

Додаток 4
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Залізниця ______________ Форма РБУ-3
Дирекція залізничних
перевезень _____________
Служба _________________

АКТ
службового розслідування інциденту
в поїзній і маневровій роботі

Складений _______________________________________________________
(число, місяць, рік) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(посади та прізвища осіб, що провели службове розслідування)
які за результатами службового розслідування причин інциденту
установили:
1. Обставини інциденту
1.1. Дата і час _________________________________________________
1.2. Місце ______________________________________________________
(станція, перегін, кілометр, пікет, під'їзна колія)
1.3. Вид інциденту згідно з чинною класифікацією _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.4. Виклад обставин _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Контрольні відомості про поїзди,
маневровий склад, з якими трапився інцидент
------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Вид |Маневр.| Локомотив | СКЛАД ПОЇЗДА (МАНЕВРОВИЙ СКЛАД) | |поїзда|поїзда| склад |-----------+------------------------------------------------------------| | | | |серія|номер|кільк.|вага| кількість вагонів | | | | | | | осей | |------------------------------------------------| | | | | | | | | 4- | 6- | 8- |інших|рефриж.,|заванта-|порож-| | | | | | | | |вісн.|вісн.|вісн.| | пасаж. | жених | ніх | |------+------+-------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+--------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+-------+-----+-----+------+----+-----+-----+-----+-----+--------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Наслідки інциденту
-------------------------------------------------------------------------- | Рухомий склад |Зійшло | Пошкоджено в обсязі |Пошкоджено: | | |з рейок| ремонту |колії ____________ м; | | | |------------------------|стрілок ________ шт.; | | | |деповського| поточного, |контактної мережі | | | | | ТО з |__________________ м; | | | | |відчепленням|опор ___________ шт., | |---------------+-------+-----------+------------|Розмір збитків від | |Локомотивів | | | |пошкодження: | |---------------+-------+-----------+------------|рух. складу та інших | |Вагонів | | | |основних засобів | |вантажних | | | |_____________ тис.грн.;| |(усього): | | | |вантажу | |---------------+-------+-----------+------------|_____________ тис.грн.;| |4-вісних | | | |вартість ліквідації | |---------------+-------+-----------+------------|наслідків інциденту, | |6-вісних | | | |порушення* | |---------------+-------+-----------+------------|___________ тис.грн. | |8-вісних | | | |Усього: | |---------------+-------+-----------+------------|___________ тис.грн. | |Інших | | | |Перерва руху: | |---------------+-------+-----------+------------|повна ___ год. ___ хв.;| |Рефрижераторних| | | |за однією колією | |---------------+-------+-----------+------------|___ год. ___ хв. | |Вагонів пасажи-| | | | | |рського парку | | | | | --------------------------------------------------------------------------
3.1. Характеристика місця інциденту (заповнити, зайве
закреслити): кількість головних колій __________________; підйом,
спуск ______ проміле; горизонтальна ділянка довжиною _______ м;
крива радіусом _______ м; пряма довжиною _______ м; виїмка
глибиною ____ м; насип висотою _________ м; засоби сигналізації
та зв'язку ______________________________________________________
(ЕЦ, АБ, НАБ, ДЦ)
3.2. Погодні умови (необхідне підкреслити): світло, темно, ясно,
туман, снігопад, хуртовина, дощ, ожеледь, видимість _____ м,
вітер _____ м/хв., температура повітря ____ град.С.
3.3. Результат огляду колії (указати технічний стан колії та
виявлені відхилення від норм): __________________________________ _________________________________________________________________
3.4. Оригінал (ксерокопія) стрічки колієвимірювального вагона
останнього проходження та довідка про її розшифрування __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.5. Результати огляду рухомого складу, пристроїв
електропостачання, СЦБ (указати стан і виявлені відхилення від
нормативного утримання) _________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.6. Установлена та фактична швидкість руху поїзда (маневрового
складу) (указати, яким чином визначено фактичну швидкість) ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.7. Чи правильно сформовано склад поїзда (маневрового складу)
(зазначити, які допущено порушення, якщо такі є) ________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.8. Чи проводилося випробування автогальм, яке, коли, де і ким _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.9. Ким і які подавалися сигнали _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.10. Показання засобів автоматичного контролю технічного стану
рухомого складу під час руху поїзда _____________________________ _________________________________________________________________
4. Відбудовні засоби
----------------------------------------------------------------------------------------- | Час видачі | Вид** | Звідки | Час | Час |Відстань| Час | Час | | наказу |допомоги,|викликано |готовності|відправлення| |прибуття| закінчення| |відбудовним | що |відбудовні| поїздів | поїздів | |на місце| роботи | | поїздам |виклика- | засоби | | | | робіт |відбудовних| | | лася | | | | | | поїздів | |------------| | |----------+------------+--------+--------+-----------| | год. | хв. | | |год. |хв. | год. | хв. | км |год.|хв.| год. |хв. | |------+-----+---------+----------+-----+----+------+-----+--------+----+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---------+----------+-----+----+------+-----+--------+----+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---------+----------+-----+----+------+-----+--------+----+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | | |------+-----+---------+----------+-----+----+------+-----+--------+----+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Локомотив (Т), аварійно-польова команда (АПК), відбудований
поїзд (ВП), пожежний поїзд (ПП).
5. Технічний висновок про причини інциденту _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи посадових осіб, що проводили службове розслідування:
_________________ ___________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
_________________ ___________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
_________________ ___________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 5
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ЖУРНАЛ
реєстрації транспортних подій
з небезпечними вантажами

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата і час | Вид та |Обставини| Заходи | Втрачено |Матеріальний| |з/п|-------------------|наслідки| та |оперативного|небезпечного| збиток | | |настання|отримання | події | причини | реагування | вантажу | (тис.грн.) | | | події, |інформації| | події |та відмітка | (тонн) | | | | місце |про подію | | | про їх | | | | | | | | | виконання | | | |---+--------+----------+--------+---------+------------+------------+------------| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма оперативної
інформації БЗТ-2

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан безпеки
на залізничному транспорті Укрзалізниці
за ____________ 20___ / 20___ роки
(наростаючим підсумком)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |\ Показники | За відповідний період | За відповідний період |% до показників минулого року| Питомі показники безпеки руху | |з/п| \ | поточного року | минулого року | | за звітний період | | | \ |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------------| | |Класи-\ |кількість|загинуло|травмовано|кількість|загинуло|травмовано|кількість|загинуло|травмовано|кількість|кількість| кількість | | |фікація \ | подій | (осіб) | (осіб) | подій | (осіб) | (осіб) | подій | (осіб) | (осіб) | подій на|загиблих |травмованих| | |транс- \ | (шт.) | | | (шт.) | | | (шт.) | | | 1 млн. | на | на | | |портних \ | | | | | | | | | | привед. |100 подій| 100 подій | | |подій \| | | | | | | | | | ткм | | | |---+---------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+-----------| | 1 |Катастрофи | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+-----------| | 2 |Аварії | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+-----------| | 3 |Серйозні | | | | | | | | | | | | | | |інциденти | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+-----------| | 4 |Інциденти | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+---------+-----------| | |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма оперативної
інформації БЗТ-1

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан безпеки
на залізничному транспорті Укрзалізниці
за _________20___ / 20___ роки
( zd729-11 )

Додаток 8
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ДОВІДКА
про дорожньо-транспортні пригоди
на залізничних переїздах Укрзалізниці
і коліях поза переїздами на ______________ залізниці
(найменування)

Дата _____________
------------------------------------------------------------------ | N | Відомості про ДТП | Заповнюється при | |з/п | |надходженні відомостей| | | | щодо випадку | |----+------------------------------------+----------------------| | 1 |Дата та час | | |----+------------------------------------+----------------------| | 2 |Залізниця, дирекція залізничних | | | |перевезень | | |----+------------------------------------+----------------------| | 3 |Область | | |----+------------------------------------+----------------------| | 4 |Перегін, станція | | |----+------------------------------------+----------------------| | 5 |З черговим або без чергового | | |----+------------------------------------+----------------------| | 6 |Обладнано сигналізацією або не | | | |обладнано | | |----+------------------------------------+----------------------| | 7 |Як працювала сигналізація | | |----+------------------------------------+----------------------| | 8 |Номер поїзда, сполучення, локомотив,| | | |прізвище машиніста, в якому депо | | | |працює, транспорт збито поїздом або | | | |він в'їхав у бік поїзда | | |----+------------------------------------+----------------------| | 9 |Транспорт особистий чи службовий, | | | |якому міністерству чи іншому органу | | | |виконавчої влади належить, тип | | | |транспорту, державний номер | | |----+------------------------------------+----------------------| | 10 |Водій (П.І.Б.), рік народження, де і| | | |ким працює, місце проживання | | |----+------------------------------------+----------------------| | 11 |Збиток, завданий залізниці | | |----+------------------------------------+----------------------| | 12 |Пошкодження автотранспорту | | |----+------------------------------------+----------------------| | 13 |Наслідки ДТП: загинуло (осіб), | | | |травмовано (осіб) | | |----+------------------------------------+----------------------| |13.1|Відомості про постраждалих, кого і | | | |куди направлено до лікарні | | |----+------------------------------------+----------------------| | 14 |П.І.Б. і посада залізничників, які | | | |розслідували ДТП | | |----+------------------------------------+----------------------| | 15 |Посада, звання, прізвище, ініціали | | | |працівників Державтоінспекції, які | | | |розслідували ДТП | | |----+------------------------------------+----------------------| | 16 |Наявність вини залізниці | | ------------------------------------------------------------------
ЦРБ ____________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
Довідку підготував черговий ЦРБ __________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)
Телефон ___________

Додаток 9
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма ЦРБ N 10

ВІДОМОСТІ
про транспортні події та їх причини,
а також кількість осіб, притягнутих
до відповідальності на Укрзалізниці,
за ________ 20__ року (порівняно з минулим роком)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Причини | ЦД | ЦТ | ЦП | ЦВ | ЦШ | ЦЕ | ЦЛ | ЦМ | ЦРП | Інші | Разом | |з/п| транспортних |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | подій, види |пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.|пот.|мин.| | |відповідальності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 1 |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подій, у тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числі, що сталися| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |через: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |1.1|організаційні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |1.2|технічні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |1.3|психофізіологічні| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |1.4|комплексні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |1.5|інші | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 2 |Притягнуто до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |різних видів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відповідальності,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |2.1|звільнено із | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |залізн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |2.2|звільнено із | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |займаної посади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |2.3|оголошено догану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |притягнених до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дисциплінарної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відповідальності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма ЦРБ N 15

ДОВІДКА
про матеріальні збитки від транспортних подій
на залізничному транспорті України
за ________ 20___ року (порівняно з минулим роком)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Залізниці|Звітні|Кількість| ЗБИТКИ | | | роки | трансп. |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |подій, | ЗАВДАНО | ВІДШКОДОВАНО | | | | на які |----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------| | | |нарахо- |працівниками| іншими |підприє- |заліз-| через |РАЗОМ|працівниками| іншими |підприєм- |залізницями| через |РАЗОМ| % | | | |вано | залізниць |залізницями| мствами, |ницями|незаконні| | залізниць |залізницями|ствами, не| країн СНД |незаконні| |відшк.| | | |збитки | (згідно зі | та підпр. | не під- | країн|втручання| | (згідно зі | та підпр. | під- | |втручання| | | | | | | ст. | УЗ |порядкова-| СНД | | | ст. 132 | УЗ |порядкова-| | | | | | | | | 132 КЗпП) | | ними УЗ | | | | КЗпП) | | ними УЗ | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | Дон. | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | Львів. | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | Одеська | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | Півд. | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| |Півд-Зах.| пот. | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | \ | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | Придн. | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| |Підпр. УЗ| пот. | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | Підпр., | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | не |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| |підпоряд.| мин. | | | | | | | | | | | | | | | |УЗ | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | Усього | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | % | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | відшк. |------+---------+------------+-----------+----------+------+---------+-----+------------+-----------+----------+-----------+---------+-----+------| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма ЦРБ N 3-А

ДОВІДКА
про кількість допущених транспортних подій
в експлуатаційній роботі залізничного транспорту
за __________ 20 ___ / 20___ роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Господарства | ЗАЛІЗНИЦІ ТА ПІДПРИЄМСТВА, ПІДПОРЯДКОВАНІ УКРЗАЛІЗНИЦІ |Укрзалізниця|Транспортні| | залізниць |---------------------------------------------------------------------------| | події на | | |Донецька|Львівська|Одеська|Південна|Південно-|Придніпровська|підприємства, | | 1 млн. | | | | | | | Західна | |підпорядковані| |приведених | | | | | | | | | УЗ | | ткм | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | Катастрофа | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | Аварія | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "Д" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "Т" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "П" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "В" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "Ш" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "Е" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "Л" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "М" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | "НРП" | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | З вини інших | | | | | | | | | | | організацій | | | | | | | | | | | (з інших | | | | | | | | | | | причин) | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------+-----------| | РАЗОМ | | | | | | | | |Виконавець | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------| | |Співвідношення| | | | | | | | | | | (+/- / %) | | | | | | | | | | |--------------+--------+---------+-------+--------+---------+--------------+--------------+------------| | | Транспортні | | | | | | | | | | | події на | | | | | | | | | | | 1 млн. | | | | | | | | | | |приведених ткм| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма ЦРБ N 4

ДОВІДКА
про кількість транспортних подій
в експлуатаційній роботі
з пасажирськими та приміськими поїздами
за __________ 20___ року
(порівняно з минулим роком)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Господарство| ЗАЛІЗНИЦІ ТА ПІДПРИЄМСТВА, ПІДПОРЯДКОВАНІ УКРЗАЛІЗНИЦІ | Разом | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Донецька | Львівська | Одеська | Південна |Південно-Західна| Придніпровська |підприємства УЗ | | | |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | |поточний|минулий|поточний|минулий|поточний|минулий|поточний|минулий|поточний|минулий|поточний|минулий|поточний|минулий|поточний|минулий| |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | КАТАСТРОФА | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | АВАРІЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦД | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦП | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦВ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦШ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦМ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ЦРП | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | ІНШІ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Дані друкуються у такій черзі: "інциденти+серйозні
інциденти"/"серйозні інциденти".

Додаток 13
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма ЦРБ N 7

ДОВІДКА
про матеріальні збитки
від транспортних подій на залізницях України
за ___________ 20__/20__ роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Господарство|Звітні|Усього |Кількість | Збитки (грн.) | | | роки |трансп.| транс. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | подій | подій, на| завдавні | відшкодовані | | | | | які |-------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------| | | | |нараховано|Донец.|Львівс.|Одес.|Півден.|Півд.-|Придн.|підпр.|інші|усього|Донец.|Львівс.|Одес.|Півден.|Півд.-|Придн.|підпр.|інші|усього| % | | | | | збитки | | | | | Зах. | | УЗ | | | | | | | Зах. | | УЗ | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦД | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦТ | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦП | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦВ | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦШ | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦЕ | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦЛ | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦМ | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | ЦРП | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | Ін. | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | Разом | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | % | пот. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------+----------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+------+-------+-----+-------+------+------+------+----+------+---| | | мин. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ДОВІДКА
про пошкодження рухомого складу на залізницях України
за ________________ 20__ / 20___ роки

-------------------------------------------------------------------- | Залізниці |Локомотиви|МВРС|Вантажні|Пасажирські|ССРС|Разом| | | | | вагони | вагони | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Донецька | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Львівська | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Одеська | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Південна | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Південно-Західна | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Придніпровська | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Структурні | | | | | | | | підрозділи УЗ | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦД | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦТ | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦП | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦВ | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦШ | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦЕ | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦЛ | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦМ | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | ЦРП | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Інші | | | | | | | |------------------+----------+----+--------+-----------+----+-----| | Разом по | | | | | | | | Укрзалізниці | | | | | | | --------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан безпеки під час перевезення
небезпечних вантажів залізничним транспортом
за __________________________ 20___ року
(наростаючим підсумком)

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | За 20___ рік | За 20___ рік | Питома | |з/п|-------------+-----------------------------------+-----------------------------------|кількість | | |класифікація |кількість| втрачено |матеріальний|кількість| втрачено |матеріальний|аварій-них| | | аварійних |аварійних|небезпечного| збиток |аварійних|небезпечного| збиток |ситуацій | | | ситуацій |ситуацій | вантажу | (тис.грн.) |ситуацій | вантажу | (тис.грн.) |на 1 млн. | | | | | (тонн) | | | (тонн) | |приведених| | | | | | | | | | ткм | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 1 |Катастрофи | | | | | | | | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 2 |Аварії | | | | | | | | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 3 |Серйозні | | | | | | | | | |інциденти | | | | | | | | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 4 |Інциденти | | | | | | | | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 5 |Витікання | | | | | | | | | |вантажу | | | | | | | | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 6 |Випаровування| | | | | | | | | |вантажу | | | | | | | | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 7 |Розсипання | | | | | | | | | |вантажу | | | | | | | | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 8 |Самозагоряння| | | | | | | | | |вантажу | | | | | | | | |---+-------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | 9 |Інші аварійні| | | | | | | | | |ситуації | | | | | | | | |-----------------+---------+------------+------------+---------+------------+------------+----------| | Усього | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________
(підпис)

Додаток 16
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ДОВІДКА
про випадки незаконного втручання
в діяльність Укрзалізниці
за ______________ 20__ року

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Залізниця |"Д"|"Т"|"П"|"В"|"Ш"|"Е"|"Л"|"М"|"НРП"|Інші|Разом| |з/п| | | | | | | | | | | | | | |Види | | | | | | | | | | | | | |незаконного | | | | | | | | | | | | | |втручання | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| | 1 |Всього випадків втручання, у т.ч. | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.1|Повідомлення про встановлення вибухових| | | | | | | | | | | | | |пристроїв у вокзалах та на інших | | | | | | | | | | | | | |об'єктах інфраструктури | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.2|Повідомлення про встановлення вибухових| | | | | | | | | | | | | |пристроїв у рухомому складі | | | | | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.3|Виявлення вибухових пристроїв у | | | | | | | | | | | | | |рухомому складі чи на об'єктах | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.4|Насильство щодо персоналу залізничного | | | | | | | | | | | | | |транспорту чи учасників залізничного | | | | | | | | | | | | | |руху | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.5|Кидання предметів у поїзди під час руху| | | | | | | | | | | | | |або інший рухомий склад залізничного | | | | | | | | | | | | | |транспорту, що призвело до: загибелі чи| | | | | | | | | | | | | |травмування людей; відчеплення рухомого| | | | | | | | | | | | | |складу від поїздів на шляху прямування | | | | | | | | | | | | | |внаслідок пошкодження; перерви в русі | | | | | | | | | | | | | |поїздів понад 30 хв. | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.6|Крадіжки чи пошкодження елементів | | | | | | | | | | | | | |рухомого складу та інфраструктури, що | | | | | | | | | | | | | |призвело до перерви в русі поїздів | | | | | | | | | | | | | |понад 30 хв. чи відчеплення рухомого | | | | | | | | | | | | | |складу від поїздів на шляху прямування | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.7|Накладання сторонніх предметів на | | | | | | | | | | | | | |колію, що призвело до наїзду на них | | | | | | | | | | | | | |рухомого складу залізничного транспорту| | | | | | | | | | | | | |чи перерви в русі поїздів понад 30 хв. | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.8|Перекриття руху поїздів сторонніми | | | | | | | | | | | | | |особами | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |1.9|Розкрадання вантажів із вагонів, що | | | | | | | | | | | | | |призвело до перерви в русі поїздів | | | | | | | | | | | | | |понад 30 хв., пошкодження рухомого | | | | | | | | | | | | | |складу чи його відчеплення від поїздів | | | | | | | | | | | | | |на шляху прямування | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| | 2 |Затримано поїздів (кількість) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |2.1|Затримка в русі поїздів (годин) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| | 3 |Завдано збитків (тис.грн.) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |3.1|Відшкодовано матеріальних збитків | | | | | | | | | | | | | |(тис.грн.) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| | 4 |Надіслано матеріалів до | | | | | | | | | | | | | |правоохоронних органів (шт.) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| |4.1|Отримано відповідей від | | | | | | | | | | | | | |правоохоронних органів (шт.) | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| | 5 |Кількість порушених кримінальних справ | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+----+-----| | 6 |Засуджено | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 17
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ІНФОРМАЦІЯ
про випадки незаконного втручання в діяльність
залізничного транспорту за _________ 20__ року
та наростаючим підсумком з початку року

------------------------------------------------------------------------ | Період |________|З початку| | | місяць | року | |Акти незаконного | | | |втручання | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |1. Повідомлення про встановлення вибухових | | | |пристроїв у вокзалах та на інших об'єктах | | | |інфраструктури | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |2. Повідомлення про встановлення вибухових | | | |пристроїв у рухомому складі залізничного транспорту| | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |3. Виявлення вибухових пристроїв у рухомому складі | | | |чи на об'єктах інфраструктури | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |4. Насильство щодо персоналу залізничного | | | |транспорту чи учасників залізничного руху | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |5. Кидання предметів у поїзди під час руху або | | | |інший рухомий склад залізничного транспорту, що | | | |призвело до: загибелі чи травмування людей; | | | |відчеплення рухомого складу від поїздів на шляху | | | |прямування внаслідок пошкодження; перерви в русі | | | |поїздів понад 30 хв. | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |6. Крадіжки чи пошкодження елементів рухомого | | | |складу та інфраструктури, що призвело до перерви в | | | |русі поїздів понад 30 хв. чи відчеплення рухомого | | | |складу від поїздів на шляху прямування | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |7. Накладення сторонніх предметів на колію, що | | | |призвело до наїзду на них рухомого складу | | | |залізничного транспорту чи перерви в русі поїздів | | | |понад 30 хв. | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |8. Перекриття руху поїздів сторонніми особами | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| |9. Розкрадання вантажів із вагонів, що призвело до | | | |перерви в русі поїздів понад 30 хв., пошкодження | | | |рухомого складу залізничного транспорту чи | | | |відчеплення рухомого складу від поїздів на шляху | | | |прямування | | | |---------------------------------------------------+--------+---------| | Усього: | | | ------------------------------------------------------------------------

Додаток 18
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про випадки незаконного втручання в діяльність
залізничного транспорту за період
з ___.___.20__ до __.__.20__

------------------------------------------------------------------- | Вид втручання |Кількість випадків| | |------------------| | | за |з початку| | |тиждень | року | |----------------------------------------------+--------+---------| |1. Повідомлення про встановлення вибухових | | | |пристроїв у вокзалах та на інших об'єктах | | | |інфраструктури | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |2. Повідомлення про встановлення вибухових | | | |пристроїв у рухомому складі залізничного | | | |транспорту | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |3. Виявлення вибухових пристроїв у рухомому | | | |складі чи на об'єктах інфраструктури | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |4. Насильство щодо персоналу залізничного | | | |транспорту чи учасників залізничного руху | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |5. Кидання предметів у поїзди під час руху або| | | |інший рухомий склад залізничного транспорту, | | | |що призвело до: загибелі чи травмування людей;| | | |відчеплення рухомого складу від поїздів на | | | |шляху прямування внаслідок пошкодження; | | | |перерви в русі поїздів понад 30 хв. | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |6. Крадіжки чи пошкодження елементів рухомого | | | |складу та інфраструктури, що призвело до | | | |перерви в русі поїздів понад 30 хв. чи | | | |відчеплення рухомого складу від поїздів на | | | |шляху прямування | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |7. Накладення сторонніх предметів на колію, що| | | |призвело до наїзду на них рухомого складу | | | |залізничного транспорту чи перерви в русі | | | |поїздів понад 30 хв. | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |8. Перекриття руху поїздів сторонніми особами | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |9. Розкрадання вантажів із вагонів, що | | | |призвело до перерви в русі поїздів понад | | | |30 хв., пошкодження рухомого складу | | | |залізничного транспорту чи відчеплення | | | |рухомого складу від поїздів на шляху | | | |прямування | | | |----------------------------------------------+--------+---------| |Усього: | | | -------------------------------------------------------------------
Далі короткий опис випадків незаконного втручання у
текстовому форматі.

Додаток 19
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ПЕРЕЛІК
документів та послідовність їх розміщення
в матеріалах службового розслідування
транспортних подій

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |---+------------------------------------------------------------| | 1 |Опис матеріалів у папці справи | |---+------------------------------------------------------------| | 2 |Адресна телеграма про катастрофу, аварію, серйозний | | |інцидент, що сталися | |---+------------------------------------------------------------| | 3 |Акт службового розслідування за формою РБУ-1 (РБУ-3) | |---+------------------------------------------------------------| | 4 |Технічний висновок про причини транспортної події | |---+------------------------------------------------------------| | 5 |Протоколи оперативних нарад під головуванням начальників | | |причетних структурних підрозділів | |---+------------------------------------------------------------| | 6 |Накази начальників причетних структурних підрозділів | |---+------------------------------------------------------------| | 7 |Заходи причетних структурних підрозділів | |---+------------------------------------------------------------| | 8 |Протокол оперативної наради під головуванням начальника | | |дирекції залізничних перевезень | |---+------------------------------------------------------------| | 9 |Наказ начальника дирекції залізничних перевезень | |---+------------------------------------------------------------| |10 |Протокол та наказ начальника причетної служби залізниці | |---+------------------------------------------------------------| |11 |Протокол оперативної наради під головуванням начальника | | |залізниці | |---+------------------------------------------------------------| |12 |Наказ начальника залізниці | |---+------------------------------------------------------------| |13 |Заходи залізниці, на якій і з вини якої трапилася подія | |---+------------------------------------------------------------| |14 |Схема зруйнованої колії і розміщення рухомого складу, а | | |також перелік і розміщення предметів (деталей), вилучених з | | |місця події у зв'язку з відбудовними роботами, фотознімки | | |загального виду місця транспортної події, пошкодженої колії | | |і рухомого складу, окремих їх вузлів і деталей або | | |фотознімки сторонніх предметів, неправильно завантажених | | |(вивантажених) вагонів, ескізи зламаних деталей (якщо вони | | |є) із зазначенням вад, дефектів, тріщин і тощо, що мають | | |значення для розслідування події | |---+------------------------------------------------------------| |15 |Акти огляду й обміру колії та стрілочних переводів, вагонів,| | |споруд і пристроїв, тягового рухомого складу та інших | | |технічних засобів із зазначенням відхилень від норм їх | | |утримання й пошкодження внаслідок транспортної події | |---+------------------------------------------------------------| |16 |Акт контрольної перевірки роботи автогальм вагонів, що | | |залишилися | |---+------------------------------------------------------------| |17 |Акти стану і роботи технічних засобів безпеки руху (ДИСК, | | |ПОНАБ, АЛСН, СЦБ, радіозв'язок та інші), що стосуються | | |транспортної події | |---+------------------------------------------------------------| |18 |Натурний лист поїзда | |---+------------------------------------------------------------| |19 |Копія швидкостемірної стрічки поїзда, з яким сталася | | |транспортна подія, і результати її розшифрування (із | | |зазначенням місця, де зберігається оригінал стрічки) | |---+------------------------------------------------------------| |20 |Довідка за формою ВУ-45 про забезпечення поїзда, з яким | | |сталася транспортна подія, автогальмами | |---+------------------------------------------------------------| |21 |Попередження про обмеження швидкості | |---+------------------------------------------------------------| |22 |Підсумки проведених експериментів, розрахунки, висновки й | | |дослідження експертних комісій, інститутів | | |(якщо проводилися) | |---+------------------------------------------------------------| |23 |Викопіювання з графіка виконаного руху ділянки, на якій | | |сталася транспортна подія, засвідчене начальником відділу | | |перевезень, відомості про затримки поїздів | |---+------------------------------------------------------------| |24 |Витяги із журналів за формами ВУ-100, ДУ-2, (ДУ-3), ДУ-46, | | |ТУ-152, із журналів диспетчерських розпоряджень, технічно- | | |розпорядчих актів станцій, журналів огляду колії і | | |стрілочних переводів, інших технічних засобів та з книги | | |ревізорських вказівок у частині, що стосується причин | | |транспортної події, що трапилася | |---+------------------------------------------------------------| |25 |План і профіль колії місця транспортної події, довідки про | | |результати останньої перевірки колії колієвимірювальними і | | |дефектоскопними засобами з доданням стрічок з перевірки | | |колії вагоном-колієвимірювачем, а також копії записів із | | |журналів за формою ПУ-28 і ПУ-29 про результати натурних | | |перевірок колії | |---+------------------------------------------------------------| |26 |Копії місцевих інструкцій (у разі потреби) | |---+------------------------------------------------------------| |27 |Копії накладних і дорожніх відомостей (для | | |транспортних подій з вантажними поїздами) | |---+------------------------------------------------------------| |28 |Метеорологічна довідка | |---+------------------------------------------------------------| |29 |Акти про пошкодження рухомого складу | |---+------------------------------------------------------------| |30 |Якщо під час ліквідації наслідків транспортної події тяговий| | |рухомий склад чи вагони отримали додаткові пошкодження, які | | |викликали потребу їх списання, до справи про подію додаються| | |відповідні акти й накази начальника залізниці про дозвіл на | | |вчинення такого пошкодження для прискорення відновлення | | |руху. Для вагонів у цьому випадку оформлюються додаток до | | |акта за формою ВУ-25 із доданням фотознімків безпосередньо | | |після сходження або зіткнення та окремо з фіксацією | | |додатково пошкоджених місць і вузлів під час проведення | | |відбудовних робіт, а для тягового рухомого складу - акт | | |довільної форми із зазначенням додаткових пошкоджень і | | |додатком аналогічних фотознімків. Указані акти підписуються | | |відповідно начальником вагонного або локомотивного депо, | | |головним ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту | | |залізниці й начальником відбудовного поїзда | |---+------------------------------------------------------------| |31 |Довідка про пошкодження вантажів | |---+------------------------------------------------------------| |32 |Довідка про збитки від втрати вантажу і пошкодження | | |технічних засобів рухомого складу, колії, СЦБ, контактної | | |мережі, а також про витрати на ліквідацію наслідків | | |транспортної події | |---+------------------------------------------------------------| |33 |Довідка про витрати на відновлення колії, СЦБ, контактної | | |мережі | |---+------------------------------------------------------------| |34 |Довідка про загальні матеріальні збитки | |---+------------------------------------------------------------| |35 |Список потерпілих з попереднім діагнозом і зазначенням їх | | |домашньої адреси, місця роботи й громадянства | |---+------------------------------------------------------------| |36 |Документи, які характеризують осіб, причетних до | | |транспортної події: пояснення, характеристики, відомості про| | |режим праці та відпочинку, про результати останніх іспитів | | |на знання ПТЕ і посадових інструкцій, а також висновки про | | |медичний огляд безпосередніх винуватців, потреба в яких | | |визначається в кожному конкретному випадку | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Усі документи підшивають до першого примірника матеріалів
в оригіналі, до інших примірників - ксерокопії, які затверджуються
головним ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту
дільниці залізниці. 2. У разі потреби до матеріалів розслідування додають: 2.1. Результати проведених експериментів. 2.2. Регламент переговорів. 2.3. Інші документи, які стосуються транспортної події. 3. Повнота переліку документів забезпечується залежно від
класифікації й обставин транспортної події.

Додаток 20
до Положення про систему
управління безпекою
руху поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма БНВ-1

АКТ
розслідування транспортної події
з небезпечними вантажами

_________________________________________________________________
(класифікація події, рухомий склад, вантаж, дата і час події)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(дата складання акта) (місце складання акта)
Комісія, призначена наказом від __________________ N ____________ ________________________________________________________________,
у складі _______________________________________- голова комісії,
членів комісії: _________________________________________________ _________________________________________________________________
провела в період з "__" _________ до "__" ____________ 20___ року
розслідування транспортної події з небезпечним вантажем, яка
сталася _________________________________________________________
(залізниця, дирекція, дільниця залізниці)
1. Обставини, за яких сталася транспортна подія _________________________________________________________________
2. Фактична інформація _________________________________________________________________
3. Аналіз _______________________________________________________
4. Причини події ________________________________________________
5. Заходи щодо усунення причин події _________________________________________________________________
6. Висновки комісії щодо осіб, які допустили порушення
нормативних документів з безпеки руху _________________________________________________________________
7. Перелік матеріалів, що додаються _________________________________________________________________
Голова комісії __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
члени комісії: __________________________________________________
(прізвища, імена, по батькові)

Додаток 21
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ЗАХОДИ
програми ____________________________________
(назва програми)

---------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Термін | Місце | Вартість |Відповідальні|Відповідальні| |з/п| заходів |виконання|впровадження| роботи та | виконавці | за контроль | | | | | | джерела | | | | | | | |фінансування| | | |---+------------+---------+------------+------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------+---------+------------+------------+-------------+-------------| | | | | | | | | |---+------------+---------+------------+------------+-------------+-------------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 22
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планових заходів нагляду
(контролю) у сфері залізничного транспорту України

1. Дотримання працівниками залізничного транспорту: Положення про систему управління безпекою руху поїздів у
Державній адміністрації залізничного транспорту України; Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411
( z0050-97 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
25.02.97 за N 50/1854; Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях
України, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку
України від 31.08.2005 N 507 ( v0507650-05 ); Інструкції з сигналізації на залізницях України, затвердженої
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.06.2008
N 747 ( v0747650-08 ); Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних
документів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи
працівниками залізничного транспорту України, затвердженого
наказом Мінтрансзв'язку від 14.06.2007 N 499 ( z0777-07 ),
зареєстрованого в Мін'юсті 09.07.2007 за N 777/14044; Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств
міжгалузевого промислового залізничного транспорту України,
затвердженого наказом Мінтрансзв'язку від 29.04.2010 N 240
( z0537-10 ), зареєстрованого в Мін'юсті 16.07.2010 за
N 537/17832; правил перевезення вантажів (Технічних умов навантаження
вантажів та кріплення вантажів), у тому числі негабаритних та
великовагових вантажів, та здійснення керівниками підприємств
контролю за такими перевезеннями; чинних нормативних документів щодо застосування засобів
ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті та здійснення
керівниками підприємств контролю за їх дотриманням; Типових технологічних процесів роботи пунктів комерційного
огляду (ПКО), затверджених наказом Укрзалізниці від 28.03.2007
N 178-Ц; Правил комерційного огляду поїздів та вагонів, затверджених
наказом Укрзалізниці від 26.04.2006 N 153-Ц. Здійснення фахівцями
та керівниками підприємств контролю за виконанням працівниками
станцій зазначених нормативних актів; Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом
Мінтрансзв'язку від 25.11.2008 N 1430 ( z0180-09 ), зареєстрованих
в Мін'юсті 26.02.2009 за N 180/16196. Здійснення фахівцями та
керівниками підприємств контролю за виконанням працівниками
станцій зазначених нормативних документів; Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних
ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним
транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 16.10.2000 N 567 ( z0857-00 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 23.11.2000 за N 857/5078. Проведення аналізу та
розгляду причин аварійних ситуацій з небезпечними вантажами; чинних нормативних документів під час проектування, уведення
в дію та експлуатації колії, пристроїв автоматики, телемеханіки та
зв'язку, електропостачання на залізничному транспорті України; графіка руху поїздів і запобігання його порушенню. Розгляд
керівниками підприємств стану виконання графіка руху поїздів.
2. Виконання своєчасно та в повному обсязі керівниками
підприємств нормативно-правових актів, розпоряджень, окремих
доручень і телеграфних вказівок Міністерства інфраструктури
України, Укрзалізниці.
3. Динаміка старіння технічних засобів. Стан зношеності
рухомого складу, обладнання, пристроїв, механізмів, споруд і
відповідність їх вимогам ПТЕ ( z0050-97 ). Вжиття заходів
керівниками підприємств щодо їх оновлення.
4. Стан метрологічного забезпечення. Дотримання вимог чинних
нормативних документів у сфері метрології та метрологічної
діяльності.
5. Виконання нормативно-правових актів, заходів щодо
недопущення незаконного втручання у діяльність залізничного
транспорту.
6. Технічний стан рухомого складу, обладнання, пристроїв,
механізмів та споруд. Якість та своєчасність поточного утримання,
проведення технічного обслуговування та планових видів ремонту,
технічних експертиз після закінчення строку служби та виконання
рекомендованих ремонтів. Наявність аварійно-відновлювального
запасу деталей та матеріалів згідно з описом.
7. Готовність аварійно-відновлювальних формувань до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
8. Відповідність технологічних процесів, технології роботи
станцій, колійного розвитку, технічних засобів, штатного розпису
тощо технічно-розпорядчим актам (ТРА) станцій та додаткам до них.
Здійснення керівниками господарства перевезень контролю за
своєчасністю внесення змін до технологічних процесів, технологій,
ТРА станцій та додатків до них.
9. Повнота та якість виконання планово-запобіжного ремонту,
плану модернізації, підвищення надійності роботи пристроїв із
забезпечення безпеки руху. Дотримання технології, яка обумовлена
чинними інструкціями та технологічними картами, під час виконання
ремонтних та випробувальних робіт. Здійснення фахівцями та
керівниками підприємств контролю за виконанням планово-запобіжних
ремонтів та дотриманням технологій.

Додаток 23
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про наглядову діяльність Укрзалізниці
на підприємствах та в організаціях
Міністерства інфраструктури України щодо безпеки руху
за __________ 20__ / 20__ роки

----------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Кількість | Кількість | |з/п | |за звітний| за | | | | період |відповідний| | | | | період | | | | | минулого | | | | | року | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 1 |Загальна кількість транспортних подій, які | | | | |сталися на підприємствах, що підлягають нагляду| | | | |(у чисельнику - усього, у знаменнику - з вини | | | | |підприємств) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 2 |Кількість загиблих у транспортних подіях | | | | |(у чисельнику - усього, у знаменнику - з вини | | | | |підприємств) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 3 |Кількість травмованих у транспортних подіях (у | | | | |чисельнику - усього, у знаменнику - з вини | | | | |підприємств) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 4 |Чисельність посадових осіб, інспекторів, | | | | |ревізорів, фахівців, які здійснюють нагляд | | | | |(контроль) (у чисельнику - за штатом, у | | | | |знаменнику - фактично) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 5 |Кількість перевірок, проведених інспекціями, | | | | |ревізорським апаратом, службами безпеки руху | | | | |(у чисельнику), кількість виявлених порушень | | | | |або недоліків (у знаменнику) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 6 |Кількість проведених перевірок виконання вимог | | | | |безпеки під час перевезення небезпечних | | | | |вантажів (у чисельнику), кількість виявлених | | | | |порушень або недоліків (у знаменнику) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 7 |Кількість проведених перевірок з виконання | | | | |керівниками всіх рівнів управління посадових | | | | |обов'язків щодо виконання вимог та норм безпеки| | | | |(у чисельнику), кількість виявлених під час | | | | |таких перевірок порушень або недоліків | | | | |(у знаменнику) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 8 |Кількість виданих приписів (у чисельнику), | | | | |кількість запропонованих у приписах заходів з | | | | |усунення порушень або недоліків (у знаменнику) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 9 |Кількість осіб, яких було запропоновано | | | | |відсторонити від роботи через порушення ними | | | | |вимог безпеки руху | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 10 |Кількість осіб, щодо яких було направлено | | | | |подання про невідповідність займаній посаді | | | | |через порушення ними вимог безпеки руху | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 11 |Кількість працівників, притягнутих до | | | | |відповідальності за порушення вимог нормативних| | | | |документів з питань безпеки руху (у | | | | |чисельнику - усього, у знаменнику - керівників)| | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| |11.1|Кількість працівників, яким за порушення вимог | | | | |нормативних документів з питань безпеки руху | | | | |оголошено догани (у чисельнику - усього, у | | | | |знаменнику - керівників) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| |11.2|Кількість працівників, звільнених з роботи за | | | | |порушення вимог нормативних документів з питань| | | | |безпеки руху (у чисельнику - усього, у | | | | |знаменнику - посадових осіб) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| |11.3|Кількість працівників, притягнутих до | | | | |адміністративної відповідальності за порушення | | | | |вимог нормативних документів з питань безпеки | | | | |руху (у чисельнику - усього, у знаменнику - | | | | |керівників) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| |11.4|Кількість працівників, притягнутих до | | | | |кримінальної відповідальності за порушення | | | | |вимог нормативних документів з питань безпеки | | | | |руху (у чисельнику - усього, у знаменнику - | | | | |керівників) | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 12 |Кількість транспортних засобів, експлуатація | | | | |яких була заборонена через їх невідповідність | | | | |вимогам нормативних документів з питань безпеки| | | | |руху | | | |----+-----------------------------------------------+----------+-----------| | 13 |Кількість подань про припинення дії ліцензій | | | | |(сертифікатів експлуатанта) через порушення | | | | |ліцензіатом (експлуатантом) вимог з питань | | | | |безпеки | | | -----------------------------------------------------------------------------

Додаток 24
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
Форма ЦРБ N 17

ЗВІТ
про результати наглядової діяльності
з питань безпеки руху в Укрзалізниці
за __________ 20__ / 20__ роки
( zb729-11 )

Додаток 25
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
(УКРЗАЛІЗНИЦЯ)
_________________________________________________________________
(назва апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів
і автотранспорту)
________________________________________ _____________________
(місце складання припису) (дата)

ПРИПИС N ____

Начальнику (директору) __________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування підприємства, структурного підрозділу,
прізвище й ініціали його керівника)
_________________________________________________________________
Мною, __________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
за участю ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
у присутності ___________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали працівників підприємства
чи структурного підрозділу, що перевірявся)
_________________________________________________________________
з ____________ до ____________ проведено плановий (позаплановий)
захід нагляду (контролю) стану дотримання вимог нормативних
документів з питань безпеки руху поїздів ________________________ _________________________________________________________________
(найменування підприємства, структурного підрозділу,
що перевірявся)
Відповідно до Положення про систему управління безпекою руху
поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту
України, Статуту залізниць України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, ПТЕ та Положення
про Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці
(апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниць України):
1. Пропоную усунути виявлені порушення законодавчих та інших
нормативних документів із безпеки руху:
------------------------------------------------------------------ | N | Короткий зміст виявлених |Термін усунення|Відмітки про| |з/п| порушень (недоліків), номер | порушень | виконання | | | пункту й назва нормативного | | | | | документа, вимоги якого | | | | | порушено | | | |---+-------------------------------+---------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------------------+---------------+------------| | | | | | |---+-------------------------------+---------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Забороняю з ___ год. ___ хв. "____"__________" 20 ___ року
експлуатацію _________________________________________________________________
(об'єкт, дільниця, цех, виробництво, підрозділ, рухомий склад,
споруди та пристрої залізничного транспорту)
до усунення порушень, вказаних у пунктах _______________ припису.
Відповідальність за виконання заборонених заходів несе _________________________________ ___________________
(посада, прізвище та ініціали) (підпис)
Про виконання цього припису надати письмове повідомлення _________________________________________________________________
(найменування наглядового органу, якому має бути надіслано
повідомлення, його адреса, посада керівника, термін)
Відновлення робіт, експлуатації рухомого складу, споруд та
пристроїв залізничного транспорту, що заборонено цим приписом,
може бути здійснене тільки за моїм допуском або за допуском _____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника наглядового органу або іншої уповноваженої посадової особи, його адреса)
за умови повного усунення зазначених у приписі порушень
законодавчих та інших нормативних документів із безпеки руху, а
також подання про це письмового повідомлення.
Припис видав: ________________________________ _____________
(посада, прізвище, ініціали, (підпис)
посадовий штамп)
Припис до виконання отримав "____" ________________ 20__ року
о __ год. __ хв. ___________________________________________ ______________ (посада керівника, його прізвище, ініціали) (підпис)
Примітка. Особа, що самовільно допустила відновлення експлуатації
зупиненого об'єкта, притягається до відповідальності згідно з
чинним законодавством.

Додаток 26
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

АКТ
здійснення заходів нагляду (контролю)
з питань безпеки руху у сфері
залізничного транспорту України
від "___" ______________ 20___ року ____________________________________________ ____________________________________________
(найменування органу нагляду (контролю),
яким призначено здійснення заходу)

Підстава: _______________________________________________________
Посадова особа органу нагляду (контролю), яка здійснює захід, або
склад комісії:
------------------------------------------------------------------ | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | |---------------------+------------------------------------------| | | | |---------------------+------------------------------------------| | | | |---------------------+------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Період здійснення заходу з "__" _______ до "__" _______ 20__ року
Проведено _______________________________________________________
(тип заходу: плановий або позаплановий)
_________________________________________________________________
(вид заходу: перевірка, ревізія, обстеження, огляд,
інспектування тощо)
_________________________________________________________________
(предмет здійснення заходу)
_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання
та/або його відокремленого підрозділу)
1. Під час здійснення заходу встановлено (комісія встановила): _________________________________________________________________
(наводиться перелік недоліків, які є порушенням чи невиконанням
вимог нормативних документів та нормативно-правових актів
(інструкцій, правил, положень, технічних вказівок, наказів,
заходів тощо);
вказуються недоліки в організації роботи з питань безпеки згідно
з переліком питань, затверджених відповідним наказом;
надається оцінка виконання рекомендацій, запропонованих посадовою
особою органу нагляду (контролю) (комісією) під час здійснення
заходу)
2. Під час роботи посадової особи органу нагляду (контролю)
(комісії) були усунені такі недоліки в роботі з питань безпеки,
виявлені під час перевірки: _________________________________________________________________
(наводиться перелік недоліків, які були усунені
під час роботи комісії)
3. Рекомендації посадової особи органу нагляду (контролю)
(комісія рекомендує):
3.1. Розглянути з причетними особами виявлені недоліки, розробити
заходи щодо їх усунення.
3.2. ____________________________________________________________
(наводяться конкретні рекомендації щодо поліпшення стану безпеки,
строки їх виконання та пропозиції стосовно притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні вимог
безпеки)
Підпис посадової особи органу нагляду (контролю), що здійснювала
захід
Голова комісії ________________________________________________________________;
(підпис) (прізвище, ініціали)
члени комісії ___________________________________________________
(підписи) (прізвища, ініціали)
_________________________________________________________________
З актом перевірки ознайомлений і один примірник отримав _________________________________________________________________
(посада керівника суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання, що перевіряється,
або уповноваженої ним особи)
Акт складено у ____ примірниках:
1-й прим. - ____________________;
2-й прим. - ____________________;
3-й прим. - до справи.
Як правило, акт складають у трьох примірниках: перший примірник
надсилають до вищої інстанції, другий - керівникові організації,
третій - підшивають у справу.

Додаток 27
до Положення про систему
управління безпекою руху
поїздів у Державній
адміністрації залізничного
транспорту України

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
управління безпекою руху
поїздів в Укрзалізниці
( zc729-11 )on top