Document z0618-13, valid, current version — Revision on January 29, 2019, on the basis - z0029-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.03.2013  № 431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2013 р.
за № 618/23150

Про затвердження Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№ 1450 від 28.10.2014
№ 656 від 05.09.2017
№ 881 від 18.12.2018}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 16-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність:

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 лютого 2012 року № 236 «Про встановлення порядку визначення підгрупи в межах небанківської фінансової групи», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 312/20625;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2012 року № 584 «Про порядок погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідальної особи небанківської фінансової групи або призначення такої», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за № 788/21101.

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 26.03.2013 № 14
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
26.03.2013  № 431


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2013 р.
за № 618/23150

ПОЛОЖЕННЯ
про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги щодо регулювання діяльності небанківських фінансових груп, переважну діяльність у яких здійснює особа, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, мінімізації ризиків діяльності як окремих їх учасників, так і ризиків самих груп, порядку отримання консолідованої звітності таких груп.

2. Вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові групи та підгрупи, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів.

3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

консолідований баланс небанківської фінансової групи - зведений баланс всіх учасників небанківської фінансової групи, який також включає статті позабалансової звітності кожного із учасників такої групи;

нормативи розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи - сума регулятивного та статутних капіталів всіх учасників небанківської фінансової групи, яка не може бути меншою за суму розмірів, встановлених згідно з вимогами чинного законодавства, власного капіталу для кожного із учасників небанківської фінансової групи;

переважна діяльність у небанківській фінансовій групі - діяльність учасника групи, середньоарифметичне значення активів якого за останні чотири звітних квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період;

регулятивний капітал небанківської фінансової групи - сума регулятивних капіталів всіх учасників небанківської фінансової групи для юридичних осіб такої групи, вимогами законодавства для яких визначена необхідність дотримання вимог регулятивного капіталу, та сума статутних капіталів юридичних осіб небанківської фінансової групи, вимогами законодавства для яких необхідність дотримання вимог регулятивного капіталу не визначена;

створення фінансової підгрупи в межах небанківської фінансової групи (далі - створення підгрупи) - об’єднання юридичних осіб, створене для реалізації спільних інвестиційних проектів у разі, якщо сума активів небанківських фінансових установ, що входитимуть до складу підгрупи, становитиме не менше 20 відсотків сукупного розміру активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до небанківської фінансової групи.

Інші терміни, які вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання ринку фінансових послуг, цінних паперів та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

4. Подання консолідованої звітності здійснюється відповідальною особою небанківської фінансової групи, у якій переважну діяльність здійснює особа, що отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, щороку до 1 червня року, наступного за звітним.

5. Річна консолідована фінансова звітність небанківської фінансової групи підлягає перевірці суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до законів України, нормативно-правових актів Комісії, міжнародних стандартів аудиту.

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

6. За письмовим запитом уповноваженої особи Комісії відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов’язана надати річну (проміжну) консолідовану фінансову звітність небанківської фінансової групи та річну (проміжну) окрему фінансову звітність контролера небанківської фінансової групи, інформацію щодо її окремих учасників, зокрема їх фінансового стану, тощо.

{Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

7. Консолідована фінансова звітність небанківської фінансової групи та окрема фінансова звітність контролера небанківської фінансової групи подається до Комісії у складі, що визначається відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

{Абзац перший пункту 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

{Абзац другий пункту 7 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

{Абзац третій пункту 7 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

{Абзац четвертий пункту 7 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

Консолідована фінансова звітність небанківської фінансової групи підписується уповноваженою посадовою особою, головним бухгалтером відповідальної особи небанківської фінансової групи, керівником окремого структурного підрозділу (аудитором) з внутрішнього аудиту (контролю) особи, яка є учасником такої групи та отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів.

{Абзац другий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи може надавати тільки суб’єкт аудиторської діяльності, включений, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до його розділу, що включає суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, якщо до складу небанківської фінансової групи входить(ять) підприємство(а), що становить(лять) суспільний інтерес.

{Абзац третій пункту 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

Суб’єктом аудиторської діяльності, що здійснює перевірку консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи, не може бути особа, пов’язана із учасниками такої небанківської фінансової групи.

{Абзац четвертий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

{Абзац п'ятий пункту 7 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 881 від 18.12.2018}

8. Відповідальна особа небанківської фінансової групи складає консолідовану, субконсолідовану звітність на підставі звітності учасників такої групи.

9. Учасники небанківської фінансової групи зобов’язані надавати відповідальній особі такої групи та/або особі, що здійснює переважну діяльність у групі, будь-яку інформацію для виконання відповідальною особою небанківської фінансової групи функцій з формування консолідованої звітності, запровадження методів та процедур, необхідних для систематизації інформації про діяльність небанківської фінансової групи, її окремих учасників, мінімізації ризиків діяльності такої групи в цілому та окремих її учасників.

10. В межах небанківської фінансової групи можуть визначатися підгрупи професійних учасників фондового ринку, підгрупи банківських установ, підгрупи небанківських фінансових установ, ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку яким видаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ІІ. Порядок визначення відповідальної особи небанківської фінансової групи

1. У разі створення небанківської фінансової групи фінансова група повинна визначити серед фінансових установ, які входять до її складу, відповідальну особу небанківської фінансової групи та погодити її з Комісією.

2. Небанківська фінансова група повинна протягом 15 робочих днів після створення такої групи подати до Комісії документи відповідно до пункту 3 цього розділу.

3. Небанківська фінансова група подає на погодження до Комісії такі документи щодо відповідальної особи - учасника такої фінансової групи:

заяву про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи у довільній формі із зазначенням повних найменувань, кодів за ЄДРПОУ, місцезнаходжень юридичних осіб, які входять до складу групи, їх уповноважених осіб;

довідку про призначення відповідальної особи небанківської фінансової групи (додаток);

копію статуту відповідальної особи, завірену підписом керівника товариства, визначеного відповідальною особою;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014, № 656 від 05.09.2017}

довідку в довільній формі про засновників відповідальної особи відповідно до статуту (у випадку створення відповідальної особи фізичною особою зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, для юридичних осіб зазначаються найменування та код за ЄДРПОУ);

довідку в довільній формі про посадових осіб відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади);

довідку у довільній формі щодо наявності чи відсутності факту перебування відповідальної особи у процесі припинення або банкрутства, факту тимчасового призначення Комісією керівників такої відповідальної особи;

довідку в довільній формі про фінансові установи, що входять до складу небанківської фінансової групи, що визначила уповноважену особу. Довідка повинна містити інформацію щодо повних найменувань, кодів за ЄДРПОУ, видів діяльності за КВЕД, місцезнаходжень установ, телефонів, факсів, електронних адрес, веб-сайтів у мережі Інтернет (у разі наявності), реквізитів ліцензій (у разі наявності) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів або з надання фінансових послуг;

довідку в довільній формі про вартість активів за останній звітний квартал кожного учасника небанківської фінансової групи, підписану керівником та головним бухгалтером (за наявності) учасника такої фінансової групи.

4. Комісія повертає заяву та документи без розгляду заявнику у разі, якщо:

відсутній будь-який із документів, зазначених у пункті 3 цього розділу;

заява та/або документи, що додаються до заяви, підписані особами, які не мають на це повноважень;

документи, що додаються до заяви, оформлено з порушенням вимог, установлених цим Положенням.

{Розділ II доповнено новим пунктом 4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

5. Про залишення заяви та документів щодо відповідальної особи без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви та документів без розгляду протягом 10 робочих днів з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для повернення заяви та документів без розгляду, небанківська фінансова група повинна повторно подати заяву та документи на погодження відповідальної особи.

{Розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

6. Під час розгляду документів, наданих небанківською фінансовою групою, Комісія може зробити запит щодо пояснення їх окремих положень або щодо надіслання протягом 3 робочих днів уточнених документів.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

7. Комісія своїм рішенням має право:

погодити запропоновану відповідальну особу;

відмовити в погодженні такої відповідальної особи.

8. Комісія має право відмовити в погодженні відповідальної особи небанківської фінансової групи у разі:

8.1. Подання недостовірної інформації.

{Пункт 8.2 пункту 8 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

8.2. Неподання, подання не в повному обсязі інформації відповідно до пункту 3 цього розділу.

8.3. Перебування відповідальної особи у процесі припинення або банкрутства, наявність факту тимчасового призначення Комісією керівників такої відповідальної особи.

8.4. Невідповідності вимогам ділової репутації фінансової установи, кандидатура якої була надана для призначення відповідальною особою.

9. Своє рішення щодо відповідальної особи Комісія оприлюднює шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії та опубліковує в офіційному друкованому виданні Комісії, повідомляє уповноважену особу та особу, яка здійснює переважну діяльність у небанківській фінансовій групі, протягом 5 робочих днів після дати прийняття такого рішення.

Рішення Комісії щодо відповідальної особи може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

{Пункт 9 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

{Пункт 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

10. Комісія протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідних документів щодо відповідальної особи розглядає їх та приймає рішення відповідно до пункту 7 цього розділу.

{Пункт 10 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

11. У разі якщо Комісія не погоджує запропоновану кандидатуру відповідальної особи, небанківська фінансова група протягом 30 робочих днів з дня прийняття такого рішення повинна надати на повторний розгляд Комісії документи щодо іншої фінансової установи, яка визначається учасниками такої групи відповідальною особою.

12. Протягом 30 робочих днів з дати здійснення господарської операції, настання події, яка вважається особою, що здійснює переважну діяльність у небанківській фінансовій групі, підставою для виключення призначеної відповідальною особою юридичної особи зі складу групи, така особа відкликає погодження Комісією відповідальної особи шляхом письмового звернення у довільній формі до Комісії.

Подання до Комісії документів щодо кандидатур для призначення Комісією відповідальною особою у зв’язку з настанням подій, вказаних в абзаці першому цього пункту, особою, яка здійснює переважну діяльність у небанківській фінансовій групі, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати настання подій, вказаних в абзаці першому цього пункту.

13. У разі наявності фактів невиконання або неналежного виконання відповідальною особою її функцій Комісія має право:

самостійно визначити уповноважену особу відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

зобов’язати фінансову групу додатково надати документи щодо іншої юридичної особи як відповідальної.

14. У разі припинення існування небанківської фінансової групи відповідальна особа такої небанківської фінансової групи повинна надати до Комісії заяву у довільній формі про визнання таким, що втратило чинність, рішення Комісії про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи із зазначенням інформації про фінансові установи, що входили до складу такої небанківської фінансової групи, та підстав вважати небанківську фінансову групу такою, що припинила існування.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

15. Комісія протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідних документів приймає рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення Комісії про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи.

Під час розгляду документів, наданих відповідальною особою небанківської фінансової групи, Комісія може зробити запит щодо уточнення наданої інформації.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

16. Копія рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення Комісії про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи надсилається заявнику разом із супровідним листом за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи, протягом 5 робочих днів після дати прийняття такого рішення.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1450 від 28.10.2014}

ІІІ. Порядок здійснення відповідальною особою небанківської фінансової групи консолідованого нагляду

1. Відповідальна особа небанківської фінансової групи стосовно організації отримання, обробки та подання інформації про діяльність учасників небанківської фінансової групи забезпечує:

облік, контроль та мінімізацію ризиків небанківської фінансової групи;

складання консолідованої фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;

встановлення та ведення єдиної класифікації статей активів, зобов’язань, капіталу, прибутків та збитків учасників небанківської фінансової групи;

встановлення єдиних облікових процедур учасників небанківської фінансової групи;

впорядкування облікової політики учасників небанківської фінансової групи;

розробку інформаційних систем, встановлення строків та порядків, необхідних для забезпечення виконання відповідальною особою небанківської фінансової групи вимог зі складання та подання до Комісії консолідованої фінансової звітності;

визначення методів та умов контролю за повнотою, своєчасністю розкриття та достовірністю інформації щодо учасників небанківської фінансової групи, яка подається відповідальній особі такої групи;

формування та подання до Комісії консолідованої звітності небанківської фінансової групи.

2. Відповідальна особа небанківської фінансової групи забезпечує облік інформації про діяльність:

особи, що здійснює переважну діяльність в межах небанківської фінансової групи;

усіх локальних та зарубіжних відділень, філій особи, що здійснює переважну діяльність в межах небанківської фінансової групи;

усіх дочірніх компаній та підприємств особи, що здійснює переважну діяльність в межах небанківської фінансової групи;

усіх компаній та підприємств, щодо яких у дочірніх компаній та підприємств особи, що здійснює переважну діяльність в межах небанківської фінансової групи, виникають відносини пов’язаності.

3. Відповідальна особа небанківської фінансової групи забезпечує формування та подання до Комісії консолідованої звітності небанківської фінансової групи згідно з такими основними принципами консолідованого нагляду:

проведення аналізу операцій між учасниками небанківської фінансової групи з огляду на надання переваги економічному сенсу таких операцій над формою їх юридичного оформлення;

аналіз консолідованої фінансової звітності та встановлення ефективних методів мінімізації ризиків діяльності небанківської фінансової групи;

розробка та застосування заходів мінімізації негативного впливу неплатоспроможності учасників небанківської фінансової групи на діяльність інших учасників такої групи.

4. Відповідальна особа небанківської фінансової групи для формування та подання консолідованої звітності небанківської фінансової групи, зокрема, здійснює:

4.1. Порівняльний аналіз загальної суми капіталу небанківської фінансової групи із сумою розмірів обов’язкових мінімальних капіталів кожного із учасників такої групи на підставі наявної інформації, поданої відповідальній особі небанківської фінансової групи.

Аналіз здійснюється на підставі групування сум капіталів фінансових установ, які входять до складу групи, за секторами економіки, видами професійної діяльності.

Консолідований баланс фінансової групи також має включати статті позабалансової звітності кожного із учасників такої групи.

Різниця обсягів капіталів небанківської фінансової групи із сумами обов’язкових мінімальних капіталів її учасників є підставою для подальшого виявлення причин, підстав виникнення таких розбіжностей та можливих наслідків, в тому числі й ризиків діяльності цієї групи та окремих її членів.

4.2. Виявлення учасників небанківської фінансової групи, операції та договори яких призвели до виникнення негативних наслідків та змін, зокрема, у сумарному капіталі небанківської фінансової групи, призвели до підвищення рівнів ризику у діяльності як окремих учасників небанківської фінансової групи, так і самої групи.

Виявлення таких учасників небанківської фінансової групи передбачає визначення економічної доцільності операцій та договорів, які негативно вплинули на показники консолідованого нагляду у групі, застосування відповідальною особою небанківської фінансової групи методів та механізмів мінімізації ризиків діяльності суб’єкта групи та групи в цілому, виконання заходів щодо повернення показників діяльності небанківської фінансової групи в межі нормативів, запровадження внутрішніх процедур для унеможливлення виникнення подібних ситуацій у майбутньому.

4.3. Аналіз зв’язків та діяльності учасників небанківської фінансової групи в частині співставлення обсягів та періодичності участі учасників небанківської фінансової групи у правовідносинах з іншими учасниками такої небанківської фінансової групи до обсягів та періодичності участі учасників небанківської фінансової групи у правовідносинах із особами, які не є учасниками такої небанківської фінансової групи.

4.4. Розробку на підставі даних моніторингу діяльності окремих учасників небанківської фінансової групи, групи в цілому внутрішніх документів небанківської фінансової групи щодо консолідованих показників діяльності групи.

4.5. Визначення обсягів впливу операцій та договорів учасників небанківської фінансової групи, які не були прийняті до уваги при опрацюванні результатів діяльності та формуванні консолідованої звітності небанківської фінансової групи та негативно вплинули на стан її показників.

4.6. Опрацювання результатів діяльності небанківської фінансової групи з виокремленням та подальшим наданням особою, яка надає консолідовану звітність про результати діяльності небанківської фінансової групи, пояснень, з’ясування причин невідповідності показників діяльності небанківської фінансової групи стандартам та правилам, застосування заходів (планів дій), які можуть бути спрямовані на усунення негативних наслідків невідповідності показників діяльності небанківської фінансової групи та механізмів їх запобігання у майбутньому.

4.7. Розробку системи управління ризиками групи з урахуванням специфіки складу учасників небанківської фінансової групи, притаманних ризиків, досвіду роботи учасників такої групи та вимог законодавства.

ІV. Ризики діяльності фінансової групи, які підлягають нагляду, та обмеження діяльності учасників небанківської фінансової групи

1. Перелік видів ризиків, нагляд та контроль за якими здійснюються у небанківській фінансовій групі безпосередньо відповідальною особою такої групи, має містити такі види ризиків:

ризик настання неплатоспроможності та банкрутства підприємства-учасника небанківської фінансової групи;

технічний ризик, що передбачає, зокрема, ризик технічного збою у роботі програмного забезпечення учасника небанківської фінансової групи, ризик повної або часткової втрати або викривлення даних, у тому числі несанкціонованого доступу до інформації сторонніх осіб, та інші ризики, пов'язані з недосконалою роботою процесів та систем або їх недостатнім захистом;

операційний ризик, який включає ризик допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією персоналу або із зловживанням ним посадовими обов’язками;

ризик розголошення інсайдерської інформації та інші ризики, пов'язані з умисними або необережними діями чи бездіяльністю персоналу суб'єктів нагляду;

правовий ризик, який включає ризик порушення прав інвесторів, що виникає в результаті змін законодавства, порушення та недотримання суб'єктом нагляду вимог законодавства про цінні папери, в тому числі й недотримання строків подання або неподання інформації відповідно до встановлених вимог, які визначені законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Комісії;

ризик втрати ділової репутації, який, зокрема, є наслідком реалізації технічного, операційного та правового ризику;

ризик настання непередбачуваних подій внаслідок форс-мажорних обставин, що унеможливлюють здійснення суб'єктами нагляду їх діяльності та загрожують збитками як самим суб'єктам нагляду, так і клієнтам цих установ та власникам цінних паперів.

2. Для певних видів діяльності фінансової установи, яка провадить професійну діяльність на фондовому ринку або діяльність зі спільного інвестування, у складі фінансової групи або її підгрупи встановлюються такі ліміти та обмеження:

2.1. Учасник небанківської фінансової групи, діяльність якого є переважною у небанківській фінансовій групі, не має права брати кредити, позики та видавати векселі на суму, що перевищує сукупний розмір середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до складу цієї групи за станом на останню звітну дату.

2.2 Учасник небанківської фінансової групи, діяльність якого є переважною у небанківській фінансовій групі, не має права укладати цивільно-правові договори без погодження проектів таких договорів зі всіма учасниками небанківської фінансової групи, від невиконання яких надалі може залежати існування такої групи або такі договори можуть призвести до банкрутства одного або більше учасників такої небанківської фінансової групи.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О. Симоненко
Додаток
до Положення про консолідований
нагляд за діяльністю небанківських
фінансових груп, переважна діяльність
у яких здійснюється особою,
яка отримала ліцензію на провадження
професійної діяльності
на фондовому ринку


До Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від учасників
небанківської фінансової групи
(вказується перелік юридичних
осіб - учасників небанківської фінансової
групи із зазначенням щодо кожного
найменування, коду за ЄДРПОУ)

ДОВІДКА
про призначення відповідальної особи небанківської фінансової групи

Ми, учасники небанківської фінансової групи, у складі (зазначається кількість учасників) прийняли спільне рішення (дата прийняття рішення) та призначили відповідальну особу учасника групи (найменування, код за ЄДРПОУ юридичної особи - призначеної відповідальною особою), яку подаємо на погодження до Комісії.

Перелік учасників, що прийняли рішення:

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________
         (підпис керівника)   

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________
          (підпис керівника)    

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________
          (підпис керівника)    

___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________
         (підпис керівника)    

«___»____________ 20___р.
       (дата складання довідки)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 656 від 05.09.2017}on top