Document z0584-96, current version — Revision on October 30, 2018, on the basis - z1130-18

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 215 від 24.09.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 жовтня 1996 р.
за N 584/1609

Про затвердження Положення про порядок навчання
та атестації фахівців з питань фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів
N 33 ( vr033312-98 ) від 29.01.98 - не набрало чинності }
{ Додатково див. Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 1 ( z0025-99 ) від 05.01.99 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99
N 382 ( z0035-02 ) від 13.12.2001
N 178 ( z0748-05 ) від 13.04.2005
N 1309 ( z0110-09 ) від 11.11.2008
N 105 ( z0263-10 ) від 02.02.2010
Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 61 ( z0231-13 ) від 22.01.2013
N 1248 ( z1644-13 ) від 16.07.2013
N 2186 ( z1867-13 ) від 08.10.2013
N 1049 ( z0999-14 ) від 12.08.2014
N 644 ( z1133-17 ) від 29.08.2017
N 634 ( z1130-18 ) від 13.09.2018 }

Згідно з п. 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від
14.02.97 N 142/97, а також з метою організації підготовки
фахівців, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних
паперів та до яких згідно з чинним законодавством установлені
вимоги щодо сертифікації, Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
1. Затвердити Положення про порядок навчання та атестації
фахівців з питань фондового ринку (далі - Положення) (додається).
2. Контрольно-правовому управлінню (М.Бурмака): 2.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України. 2.2. Організовувати укладення договорів про співробітництво з
питань навчання фахівців та з питань атестації фахівців фондового
ринку з урахуванням вимог цього наказу та забезпечувати контроль
за їх виконанням. 2.3. Готувати пропозиції щодо складу атестаційних комісій.
3. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
(В.Лісовий), корпоративних фінансів (В.Ульянов), регулювання
ринків (К.Отченаш), контрольно-правовому (М.Бурмака) розробляти
типові програми навчання фахівців з відповідних спеціалізацій та
тести кваліфікаційних іспитів з урахуванням вимог цього наказу. 4. Управлінню інформатики (А.Третяков) спільно з управліннями
нагляду за організаційно оформленими ринками (В.Лісовий),
корпоративних фінансів (В.Ульянов), регулювання ринків
(К.Отченаш), контрольно-правовим (М.Бурмака) забезпечувати
розробку програмного забезпечення для ведення бази даних фахівців,
які одержали свідоцтва про навчання, та реєстру фахівців, які
одержали кваліфікаційні посвідчення. 5. Вважати таким, що втратило чинність Положення про порядок
навчання та атестації фахівців на право ведення реєстру власників
іменних цінних паперів, затверджене наказом від 21.05.96 р. N 119
( z0303-96 ). 6. Керівнику прес-центру Л.Шевкіній забезпечити публікування
інформації про місцезнаходження атестаційних комісії та порядку їх
роботи в засобах масової інформації. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії О.Ромашка.
Голова Комісії О.Мозговий

Затверджено
наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від
24.09.96 р. N 215
{ Установити, що Положення діє в тій частині, що не
суперечить пунктам 3, 4 Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1 ( z0025-99 ) від 05.01.99 }
Положення
про порядок навчання та атестації фахівців
з питань фондового ринку
{ У тексті Положення словосполучення "сертифікація
(атестація)" у всіх відмінках замінено словом "атестація"
у відповідних відмінках; словосполучення "атестаційна
комісія" у всіх відмінках замінено словами "екзаменаційна
комісія" у відповідних відмінках згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
Це Положення розроблено з метою забезпечення координації
роботи з підготовки фахівців, які здійснюють професійну діяльність
на ринку цінних паперів. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99, Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1248
( z1644-13 ) від 16.07.2013; в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 634 ( z1130-18 ) від
13.09.2018 }
Розділ 1. Порядок навчання
1.1. Навчання фахівців з питань фондового ринку здійснюється
на підставі типових навчальних програм, що складаються з базової
програми навчання фахівців з питань фондового ринку та
спеціалізованої програми навчання фахівців з питань фондового
ринку, затверджених Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. { Абзац перший пункту 1.1 розділу 1 в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2186 ( z1867-13 ) від 08.10.2013 }
Зміни та доповнення до типових навчальних програм, пов'язані
з розвитком законодавства з питань фондового ринку, змінами вимог
щодо атестації фахівців, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів, вносяться Комісією з цінних
паперів. { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 61
( z0231-13 ) від 22.01.2013 }
1.2. Типові навчальні програми та зміни і доповнення до них
публікуються в засобах масової інформації.
1.3. Право на навчання фахівців має навчальний заклад, який
здійснює свою діяльність відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 1994 року N 228 ( 228-94-п ), від 12 лютого
1996 року N 200 ( 200-96-п ) та від 19 лютого 1996 року N 224
( 224-96-п ) і який уклав договір про співробітництво з питань
навчання фахівців відповідної спеціалізації з Комісією з цінних
паперів. Договір про співробітництво укладається на термін не
більше двох років.
1.4. Для укладення договору про співробітництво навчальний
заклад подає до Комісії з цінних паперів такі документи:
- загальний опис (інформацію) про навчальний заклад;
- список викладачів, які залучаються до проведення занять, із
зазначенням посади, вченого звання, наукового ступеня та місця
роботи, даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у
цій галузі, реквізити договорів, які засвідчують відносини між
навчальними закладами та викладачами, а також інформацію про
проходження стажування на базі Навчально-методичного центру
відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього Положення; { Абзац третій
пункту 1.4 розділу 1 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від
22.01.2013 }
- навчальний план з відповідної спеціалізації, складений
згідно з типовою навчальною програмою; { Абзац четвертий пункту
1.4 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 )
від 02.03.99 }
- копію ліцензії Міністерства освіти України на право
здійснення освітньої діяльності;
- копію договору про співробітництво з визначеним Комісією з
цінних паперів навчально-методичним центром; { Пункт 1.4 розділу 1
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 178 ( z0748-05 ) від
13.04.2005 }
- список навчальних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України або Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, які розкривають тематику
відповідних спеціалізацій підготовки фахівців ринку цінних
паперів. { Пункт 1.4 розділу 1 доповнено новим абзацом сьомим
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від 22.01.2013 - зміна набирає
чинності з 01.01.2015, див. пункт 2 Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 61 від 22.01.2013 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1049 ( z0999-14 ) від 12.08.2014 }
Навчальний заклад, який здійснює свою діяльність відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року
N 224 ( 224-96-п ), подає до Комісії з цінних паперів копії
статуту та відповідного рішення Уряду Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації про створення цього навчального закладу.
Документи, крім копій, підписуються керівником навчального
закладу.
1.5. У разі, якщо з навчальним закладом укладений договір про
співробітництво з питань навчання фахівців однієї спеціалізації,
право на навчання фахівців інших спеціалізацій для здійснення ними
професійної діяльності на ринку цінних паперів, цей навчальний
заклад отримує шляхом внесення доповнення до цього договору.
Для внесення доповнень до договору навчальний заклад подає до
Комісії з цінних паперів такі документи:
- навчальний план з відповідної спеціалізації, складений
згідно з типовою навчальною програмою; { Абзац третій пункту 1.5 в
редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від
02.03.99 }
- список викладачів, які залучаються до проведення занять, із
зазначенням посади, вченого звання, наукового ступеня та місця
роботи, даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у
цій галузі, реквізити договорів, які засвідчують відносини між
навчальними закладами та викладачами, а також інформацію про
проходження стажування на базі Навчально-методичного центру
відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього Положення; { Абзац
четвертий пункту 1.5 розділу 1 в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від
22.01.2013 }
- список навчальних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України або Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, які розкривають тематику
відповідних спеціалізацій підготовки фахівців ринку цінних
паперів. { Пункт 1.5 розділу 1 доповнено новим абзацом п'ятим
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від 22.01.2013 - зміна набирає
чинності з 01.01.2015, див. пункт 2 Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 61 від 22.01.2013 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1049 ( z0999-14 ) від 12.08.2014 }
Документи підписуються керівником навчального закладу.
1.6. Перелік навчальних закладів, які уклали договори про
співробітництво з Комісією з цінних паперів, публікується у
засобах масової інформації.
Кожний навчальний заклад повинен оприлюднювати на власному
веб-сайті таку інформацію: { Пункт 1.6 розділу 1 доповнено абзацом
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від 22.01.2013 }
план-графік проведення навчання фахівців; { Пункт 1.6 розділу
1 доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від
22.01.2013 }
розклад навчання; { Пункт 1.6 розділу 1 доповнено абзацом
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від 22.01.2013 }
навчальні програми із зазначенням викладачів з кожної теми,
перелік актів законодавства, необхідних для вивчення відповідних
навчальних програм. { Пункт 1.6 розділу 1 доповнено абзацом згідно
з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 61 ( z0231-13 ) від 22.01.2013 }
Навчальний заклад, який провадить навчання фахівців з питань
фондового ринку, при рекламуванні своєї діяльності щодо
відповідного виду навчання обов'язково повинен вказувати на
наявність договору про співробітництво з Комісією з цінних
паперів.
Навчальний заклад несе відповідальність за організацію і
проведення навчального процесу згідно з установленими вимогами.
{ Пункт 1.6 доповнено абзацом згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
1.7. Навчальний заклад повинен забезпечити доступ слухачів
до власного бібліотечного фонду, який повинен включати в себе
літературу з питань функціонування і розвитку фондового ринку та
навчальні посібники відповідно до типових навчальних програм.
Навчальний заклад повинен забезпечити кожного слухача
збірником чинних редакцій актів законодавства, необхідних для
вивчення відповідних навчальних програм. { Абзац другий пункту 1.7
розділу 1 набирає чинності з 01.01.2015, див. пункт 2 Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 61 від
22.01.2013 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1049 ( z0999-14 )
від 12.08.2014 } { Розділ 1 доповнено новим пунктом 1.7 згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 61
( z0231-13 ) від 22.01.2013 }
1.8. Навчальний заклад зобов'язаний щороку у термін до
1 вересня надавати до Комісії з цінних паперів актуалізовану
інформацію стосовно списку викладачів, які залучатимуться до
проведення занять протягом наступного навчального року, із
зазначенням дати проходження останнього стажування кожним
викладачем. { Розділ 1 доповнено новим пунктом 1.8 згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 61
( z0231-13 ) від 22.01.2013 }
1.9. За наявності стажу роботи на фондовому ринку не менше
трьох років на момент подання документів для складання
кваліфікаційного іспиту керівник професійного учасника або
саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку
має право складати кваліфікаційний іспит з відповідної
спеціалізації без обов’язкового проходження навчання. { Розділ 1 доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2186
( z1867-13 ) від 08.10.2013 }
1.10. За результатами проходження навчання за кожною з
програм видається відповідне свідоцтво. Свідоцтва про навчання
засвідчуються підписом керівника навчального закладу. { Абзац
перший пункту 1.10 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 644 ( z1133-17 ) від 29.08.2017 }
Право на навчання за скороченою (спеціалізованою) типовою
програмою мають особи:
які мають стаж роботи на фондовому ринку протягом останніх
трьох років та чинний сертифікат за певним видом діяльності і
мають намір пройти навчання за тим самим видом діяльності;
які мають сертифікат за певним видом діяльності і мають намір
пройти навчання за іншим видом діяльності, якщо з дати одержання
свідоцтва про навчання за базовою програмою пройшло не більше
одного року. { Пункт 1.10 розділу 1 в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2186 ( z1867-13 ) від
08.10.2013 }
1.11. Свідоцтво про навчання повинно містити:
- назву навчального закладу;
- надпис "Свідоцтво про навчання фахівця (вказується
спеціалізація)";
- номер та дату видачі свідоцтва про навчання;
- прізвище, ім'я та по батькові фахівця;
- запис, що свідоцтво про навчання надає можливість складання
кваліфікаційного іспиту та одержання кваліфікаційного посвідчення
з відповідної спеціалізації;
- підпис керівника навчального закладу. { Абзац сьомий пункту
1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 644
( z1133-17 ) від 29.08.2017 }
1.12. Навчальний заклад веде реєстри виданих свідоцтв про
навчання з кожної спеціалізації із зазначенням прізвища, імені та
по батькові, паспортних даних фахівця, номера та дати видачі
свідоцтва.
В тижневий термін після закінчення курсу навчання навчальний
заклад подає до Комісії з цінних паперів інформацію про фахівців,
яким були видані свідоцтва про навчання з відповідної
спеціалізації. Інформація подається на паперових носіях та у
вигляді електронної копії на електронному носії у форматі, який
встановлює Комісія з цінних паперів. Паперова форма інформації
повинна бути засвідчена підписом керівника навчального закладу.
{ Абзац другий пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно
з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 61 ( z0231-13 ) від 22.01.2013, N 644 ( z1133-17 ) від
29.08.2017 }
Інформація про фахівців повинна містити:
- назву навчального закладу;
- реквізити договору про співробітництво з Комісією з цінних
паперів;
- дані про кожного фахівця, якому видано свідоцтво, а саме:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- паспортні дані (серія та номер паспорта, назва органу, що
видав паспорт, та дата видачі);
- номер та дата видачі свідоцтва про навчання.
1.13. Філія навчального закладу, який уклав договір про
співробітництво, подає до Комісії з цінних паперів документи про
філію, оформлені згідно з п.п.1.4, 1.5 цього Положення та
підписані керівником навчального закладу та керівником філії.
Після письмового погодження Комісії з цінних паперів, яке
надсилається філії та навчальному закладу, філія навчального
закладу проводить навчання фахівців відповідно до вимог цього
Положення.
Навчальний заклад несе відповідальність за дотримання його
філією вимог цього Положення та умов договору про співробітництво
з Комісією з цінних паперів.
1.14. Контроль за дотриманням навчальним закладом та його
філією умов договору про співробітництво щодо навчання фахівців з
питань фондового ринку здійснює Комісія. { Пункт в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 34
( z0245-99 ) від 02.03.99 }
Розділ 2. Організація атестації фахівців
2.1. Атестація фахівців, які мають наміри займатися
професійною діяльністю на ринку цінних паперів, провадиться з
метою забезпечення сумлінного і професійного виконання ними своїх
обов'язків перед учасниками ринку цінних паперів.
Для атестації фахівців створюються екзаменаційні комісії, які
проводять кваліфікаційні іспити з кожної спеціалізації.
2.2. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом
керівника навчального закладу, на базі якого буде проходити
атестація фахівців, за погодженням з Комісією. { Абзац перший
пункту 2.2 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 34
( z0245-99 ) від 02.03.99 }
До складу екзаменаційних комісій входять представники Комісії
з цінних паперів. При необхідності до складу екзаменаційних
комісій можуть включатись представники інших державних органів,
навчальних закладів та організацій, створених професійними
учасниками фондового ринку.
2.3. Приймання кваліфікаційних іспитів екзаменаційними
комісіями здійснюється відповідно до порядку роботи екзаменаційної
комісії і правил проведення кваліфікаційного іспиту, які
затверджуються Комісією в установленому порядку. { Пункт 2.3 в
редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від
02.03.99 }
2.4. Робота екзаменаційних комісій організовується на базі
установ, з якими Комісія з цінних паперів уклала договори про
співробітництво з питань атестації фахівців фондового ринку за
умови наявності в цих установ відповідної ліцензії Міністерства
освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності та
відповідного договору про співробітництво з навчально-методичним
центром. { Абзац перший пункту 2.4 в редакції Рішень
Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99, N 178
( z0748-05 ) від 13.04.2005 }
Атестація фахівців з питань фондового ринку може проводитись
не за місцем навчання. { Абзац перший пункту 2.4 в редакції
Рішення Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 } Договір про співробітництво з питань атестації фахівців
фондового ринку укладається на термін один рік.
Інформація про місцезнаходження екзаменаційних комісій та
порядок їх роботи публікується в засобах масової інформації.
2.5. Особи, які претендують на одержання кваліфікаційного
посвідчення, повинні мати освіту освітньо-кваліфікаційного рівня
не нижче ніж "спеціаліст" або "магістр" за однією з таких
спеціальностей відповідно до Переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 року N 787 ( 787-2010-п ):
міжнародне право та міжнародні економічні відносини в галузі
знань "Міжнародні відносини";
правознавство та правоохоронна діяльність у галузі знань
"Право";
прикладна економіка;
економічна теорія, економічна кібернетика, міжнародна
економіка, економіка підприємства, управління персоналом та
економіка праці, прикладна статистика, маркетинг, фінанси і
кредит, банківська справа, оподаткування, облік і аудит,
товарознавство і комерційна діяльність, товарознавство та
експертиза в митній справі, експертиза товарів та послуг,
управління безпечністю та якістю товарів, організація оптової та
роздрібної торгівлі в галузі знань "Економіка та підприємництво";
менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент
інноваційної діяльності в галузі знань "Менеджмент і
адміністрування";
математика, актуарна та фінансова математика, математична
економіка та економетрика, комп’ютерна механіка в галузі знань
"Фізико-математичні науки";
прикладна математика, комп’ютерна математика, математичне та
комп’ютерне моделювання, криптологія, інформатика, прикладна
інформатика, системний аналіз і управління, системи і методи
прийняття рішень у галузі знань "Системні науки та кібернетика";
інформаційні управляючі системи та технології, інформаційні
технології проектування, системне проектування, системи штучного
інтелекту, комп’ютерні системи та мережі, системне програмування,
спеціалізовані комп’ютерні системи, програмне забезпечення систем,
інженерія програмного забезпечення в галузі знань "Інформатика та
обчислювальна техніка";
державне управління в галузі знань "Державне управління".
Установити, що ці вимоги не застосовуються до осіб, які мають
загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом
професійної діяльності не менше дев’яти років. { Пункт 2.5 розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1309 ( z0110-09 ) від
11.11.2008 - щодо набрання чинності змін див. пункт 2 Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1309
( z0110-09 ) від 11.11.2008, в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 105 ( z0263-10 ) від
02.02.2010, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2186 ( z1867-13 ) від 08.10.2013 }
{ Зміни до п. 2.5 щодо будь-яких осіб, які претендують на
одержання кваліфікаційного посвідчення набирають чинності з
01.09.2017 - див. пункт 4 Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2186 ( z1867-13 ) від 08.10.2013 }
2.6. Для участі у кваліфікаційному іспиті фахівець подає до
екзаменаційної комісії:
- заяву на участь у кваліфікаційному іспиті;
- копію свідоцтва про навчання або іноземного документа щодо
здобуття професійної кваліфікації; { Абзац третій пункту 2.6
розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1309 ( z0110-09 ) від 11.11.2008 }
- копію документа про освіту, що відповідає вимогам пункту
2.5 цього Положення; { Абзац четвертий пункту 2.6 розділу 2 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1309 ( z0110-09 ) від 11.11.2008 }
- копію платіжного доручення про оплату за складання
кваліфікаційного іспиту.
У разі наявності у професійного учасника ринку цінних паперів
практичного досвіду роботи не менше одного останнього року на
момент подання документів для складання кваліфікаційного іспиту:
{ Пункт 2.6 доповнено абзацом шостим згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 382 ( z0035-02 ) від 13.12.2001 }
- копію свідоцтва про навчання за скороченою типовою
програмою, виданого за відповідним видом професійної діяльності з
цінними паперами; { Пункт 2.6 доповнено абзацом сьомим згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 382 ( z0035-02 ) від
13.12.2001 }
- ксерокопію трудової книжки за останній рік, засвідчену в
установленому порядку; { Пункт 2.6 доповнено абзацом восьмим
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 382 ( z0035-02 ) від
13.12.2001 }
- документи, що підтверджують трудові відносини у разі
сумісництва, за останній рік, якщо діяльність пов'язана з цінними
паперами, засвідчені в установленому порядку. { Пункт 2.6
доповнено абзацом дев'ятим згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 382 ( z0035-02 ) від 13.12.2001 }
Розмір оплати за складання кваліфікаційного іспиту
встановлюється згідно з вимогами чинного законодавства установою,
на базі якої організовується робота екзаменаційної комісії.
2.7. Екзаменаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит
шляхом тестування фахівців. У разі необхідності екзаменаційна
комісія може проводити додаткову співбесіду з фахівцями.
Фахівець має право скласти кваліфікаційний іспит протягом 1
року з дати отримання свідоцтва про навчання з відповідної
спеціалізації. { Пункт 2.7 розділу 2 доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від 22.01.2013 }
Кваліфікаційні вимоги до фахівців при складанні
кваліфікаційного іспиту та тести з кожної спеціалізації є єдиними
для всіх екзаменаційних комісій і затверджуються Комісією з цінних
паперів.
2.8. У разі успішного складання кваліфікаційного іспиту
фахівцю видається кваліфікаційне посвідчення з відповідної
спеціалізації.
Оформлення і видачу кваліфікаційного посвідчення не пізніше
трьох днів від дати проведення кваліфікаційного іспиту здійснює
установа, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії.
Кваліфікаційні посвідчення підписуються головою та секретарем
екзаменаційної комісії і засвідчуються підписом керівника
установи, на базі якої організована робота екзаменаційної комісії.
{ Абзац другий пункту 2.8 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 644 ( z1133-17 ) від 29.08.2017 }
2.9. Кваліфікаційне посвідчення повинно містити:
- надпис "Екзаменаційна комісія (назва навчального закладу);
{ Абзац другий пункту 2.9 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
- надпис "Кваліфікаційне посвідчення фахівця (вказується
спеціалізація)";
- місцезнаходження екзаменаційної комісії;
- номер та дату видачі кваліфікаційного посвідчення;
- прізвище, ім'я та по батькові фахівця;
{ Абзац сьомий пункту 2.9 розділу 2 вилучено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2186 ( z1867-13 ) від 08.10.2013 }
- підписи голови та секретаря екзаменаційної комісії,
керівника установи, на базі якої організована робота
екзаменаційної комісії. { Абзац сьомий пункту 2.9 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 644 ( z1133-17 ) від 29.08.2017 }
2.10. Екзаменаційна комісія за результатами кваліфікаційного
іспиту складає протокол у двох примірниках, який підписують усі
члени комісії та керівник установи, на базі якої організована
робота екзаменаційної комісії. Перший примірник указаного
протоколу в тижневий термін передається до Комісії. Другий
примірник протоколу зберігається зазначеною установою протягом
трьох років від дати проведення кваліфікаційного іспиту. { Пункт 2.10 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 34
( z0245-99 ) від 02.03.99; із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2186 ( z1867-13 ) від 08.10.2013, N 644 ( z1133-17 ) від
29.08.2017 }
2.11. Фахівець, який не склав кваліфікаційний іспит, вправі
оскаржити дії екзаменаційної комісії в Комісію з цінних паперів.
2.12. Кожний атестований фахівець має право мати тільки одне
кваліфікаційне посвідчення з відповідної спеціалізації. Термін дії
кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань фондового ринку - 3
роки з дати його видачі. { Пункт 2.12 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
2.13. Установа, на базі якої організована робота
екзаменаційної комісії, веде реєстр виданих кваліфікаційних
посвідчень із зазначенням прізвища, імені та по батькові,
паспортних даних фахівця, номера та дати видачі посвідчення.
В тижневий термін після кваліфікаційного іспиту установа
подає до Комісії з цінних паперів інформацію про фахівців, яким
були видані кваліфікаційні посвідчення. Інформація подається на
паперових носіях та у вигляді електронної копії на електронному
носії у форматі, який встановлює Комісія з цінних паперів.
Паперова форма інформації повинна бути засвідчена підписом
керівника установи, на базі якої організована робота
екзаменаційної комісії. { Абзац другий пункту 2.13 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 61 ( z0231-13 ) від
22.01.2013, N 644 ( z1133-17 ) від 29.08.2017 }
Інформація про фахівців повинна містити:
- назву та місцезнаходження установи, на базі якої
організована робота екзаменаційної комісії;
- номер та дату протоколу про результати кваліфікаційного
іспиту;
- дані про кожного фахівця, якому видано кваліфікаційне
посвідчення, а саме:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- паспортні дані (серія та номер паспорта, назва органу, що
видав паспорт, та дата видачі);
- номер та дата видачі кваліфікаційного посвідчення.
2.14. Документи, які подані фахівцем до екзаменаційної
комісії, після проведення кваліфікаційного іспиту повинні
зберігатись установою протягом чотирьох років. { Пункт 2.14 в
редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 34 ( z0245-99 ) від
02.03.99; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( z0748-05 ) від
13.04.2005 }
2.15. Контроль за діяльністю установи щодо атестації фахівців
з питань фондового ринку здійснює Комісія з цінних паперів.
Розділ 3. Навчально-методичний центр
3.1. Навчально-методичний центр визначається рішенням Комісії
з цінних паперів.
3.2. Рішення Комісії з цінних паперів про визначення
навчально-методичного центру є підставою для укладання договору з
навчально-методичним центром про співробітництво щодо:
- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління,
фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних
паперів, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими
спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються Комісією з
цінних паперів;
- організації стажування викладачів з питань фондового ринку,
корпоративного управління, фінансового моніторингу професійних
учасників ринку цінних паперів, фахівців - учасників ринку цінних
паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які
визначаються Комісією з цінних паперів;
- організації та методологічного забезпечення роботи
екзаменаційних комісій з проведення кваліфікаційних іспитів
фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління та
фахівців учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями
та спеціалізаціями;
- координації роботи регіональних екзаменаційних комісій з
атестації фахівців з питань фондового ринку;
- організація здійснення тестування;
- інших завдань з питань підготовки фахівців фондового ринку,
визначених законодавством. { Положення доповнено розділом 3 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 178 ( z0748-05 ) від
13.04.2005 }
Розділ 4. Контроль за видачею кваліфікаційних посвідчень
4.1. Контроль за видачею кваліфікаційних посвідчень фахівців
з питань фондового ринку з кожної спеціалізації здійснює Комісія з
цінних паперів.
{ Пункт вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
{ Пункт вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
{ Пункт вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
{ Пункт вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
4.6. Подовження терміну дії кваліфікаційного посвідчення
проводиться у порядку, встановленому цим Положенням щодо атестації
фахівців. { Пункт 3.6 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N
34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
{ Пункт вилучено на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
N 34 ( z0245-99 ) від 02.03.99 }
{ Розділ 5 виключено на підставі Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 634 ( z1130-18 ) від
13.09.2018 }
{ Положення в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 33
( vr033312-98 ) від 29.01.98 }
Начальник Контрольно-правового
управління М.Бурмака
on top