Document z0450-98, current version — Adoption on June 10, 1998
( Last event — State registration, gone July 14, 1998. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 118 від 10.06.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 липня 1998 р.
vd980610 vn118 за N 450/2890

Про затвердження Типових норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам
елеваторної борошномельно-круп'яної і
комбікормової промисловості

Відповідно до Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98
"Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною
праці України" і враховуючи рішення редакційної комісії, створеної
наказом Комітету від 12.03.98 N 32, про підсумки розгляду
остаточної редакції проекту Типових норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам елеваторної,
борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості та про
доцільність їх затвердження, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і
комбікормової промисловості (надалі -Типові норми), що додаються. 2. Типові норми набувають чинності з 1 січня 1999 року. 3. Із вступом у дію Типових норм вважати такими, що не
застосовуються на території України: "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
рабочим и служащим элеваторной, мукомольно-крупяной и
комбикормовой промышленности", затверджені постановою Державного
комітету СРСР з праці й соціальних питань і Президії ВЦРПС від
24 червня 1980 р. N 180/П-7, доповнені й змінені постановою цих
органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8.
4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом
України: 4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств,
установ, організацій у зазначених Типових нормах, забезпечити
подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання
Типових норм потрібним тиражем, установити контроль за їх
розповсюдженням. 4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових норм
власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими
особами й працівниками.
5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В.І.)
подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному
управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для
включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку
даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про
охорону праці. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.
Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено
наказом Комітету по нагляду
за охороною праці України
10.06.98 N 118
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 1998 р.
за N 450/2890
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості
Галузь застосування
Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства
елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості
незалежно від форм власності і видів їх діяльності, працівники
яких повинні обов'язково застосовувати під час трудового процесу
спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального
захисту (далі - ЗІЗ). Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним
органу обов'язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів
індивідуального захисту працівникам підприємств елеваторної,
борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості. Засоби
захисту видаються працівникам згідно з установленими нормами й
строками носіння. Об'єктом нормативного регулювання є ті види виробництва,
цехи, дільниці й види основної діяльності та робочі місця
працівників підприємств елеваторної, борошномельно-круп'яної і
комбікормової промисловості, професії й посади, що пов'язані зі
шкідливими і небезпечними умовами праці, а також несприятливими
температурними умовами або із забрудненням. Типовими нормами охоплюються основні види діяльності
підприємств елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової
промисловості: елеваторна, борошномельно-круп'яна і комбікормова
промисловість, підприємства та цехи з обробки сортового та
гібридного насіння зернових і олійних культур, державна інспекція
із закупівлі і якості сільгосппродуктів, державна хлібна
інспекція. Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують
сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами
діяльностя потреба в засобах індивідуального захисту визначається
нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів
діяльності. Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту
понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів
і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із
представниками профспілкових органів, за рішенням трудового
колективу підприємства. Вимоги цього нормативного акта є обов'язковими для визначення
потреби і забезпечення працівників належними засобами
індивідуального захисту. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Код згід-|Професійна назва роботи|Найменування спецодягу, |Позначення |Строк |Примітки| |п/п|но з кла-| |спецвзуття та інших засобів|захисних |носіння | | | |сифікато-| |індивідуального захисту |властивос- |(місяців)| | | |ром про- | | |тей (тип, | | | | |фесій | | |марка) ЗІЗ*| | | | |(ДК 003- | | | | | | | |95) | | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Елеваторна й борошномельно-круп'яна промисловість | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | 8273.2 |Апаратник |Костюм бавовняний з | | | | | | |борошномельного |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |виробництва |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При заповненні тари | | | | | | | |готовою продукцією і | | | | | | | |відходами на ваговибійних | | | | | | | |апаратах різних типів | | | | | | | |та при обслуговуванні, | | | | | | | |нагляді й контролі за | | | | | | | |роботою ваговибійних | | | | | | | |апаратів, додатково: | | | | | | | |Нарукавники (2 комплекти) | Ми, З | 12 | | | | | | При обслуговуванні, | | | | | | | |установленні й натягуванні| | | | | | | |сит на сепараторах і розсі-| | | | | | | |вах та при очищенні поверх-| | | | | | | |ні зерна "вологим" та "су- | | | | | | | |хим" способом, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми |Чергова | | | | | |Респіратор | Пилозах. |Черговий | | | | | | Додатково при очищенні | | | | | | | |поверхні зерна "вологим" | | | | | | | |способом: | | | | | | | |Фартух непромокальний | Вн | 12 | | | | | |Нарукавники | Ми, З | 12 | | | | | | При участі в ремонті й | | | | | | | |обслуговуванні обладнання, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 2 | 8273.2 |Апаратник круп'яного |Костюм бавовняний з | | | | | | |виробництва |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При заповненні тари | | | | | | | |готовою продукцією і | | | | | | | |відходами на ваговибійних | | | | | | | |апаратах різних типів та | | | | | | | |при обслуговуванні, нагляді| | | | | | | |й контролі за роботою | | | | | | | |ваговибійних апаратів, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Нарукавники (2 комплекти) | Ми, З | 12 | | | | | | При очищенні поверхні| | | | | | | |зерна "сухим" способом, су-| | | | | | | |шінні круп на стрічкових| | | | | | | |конвеєрних сушилках, за до-| | | | | | | |помогою парових сушарок та| | | | | | | |при обслуговуванні сушарок,| | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Респіратор | Пилозах. |Черговий | | | | | | При участі в ремонті | | | | | | | |обладнання, додатково: | | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 3 | 8273.2 |Апаратник оброблення |Костюм бавовняний з | | | | | | |зерна |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При проведенні процесу | | | | | | | |спалювання палива в топках | | | | | | | |зерносушарок, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | | При виконанні роботи щодо| | | | | | | |розвантаження золи з печей | | | | | | | |і котлів, додатково: | | | | | | | |Черевики шкіряні | Мп | 12 | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | | | | |Рукавиці брезентові | Тр, Ти | 1 | | | | | | При участі в ремонті | | | | | | | |обладнання, додатково: | | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 4 | 4131 |Вагар |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Нарукавники (2 комплекти) | Ми, З | 12 | | | | | | При роботі у неопалю- | | | | | | | |ваних приміщеннях зимою, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 5 | 9322 |Вибивальник м'якої тари| При обробці мішкотари,| | | | | | | |яка була в користуванні: | | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | | пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При дезінсекції | | | | | | | |мішкотари: | | | | | | | |Фартух непромокальний | Вн | 12 | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | | |Протигаз |Промислов. |До зносу | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 6 | 1226.2 |Завідувач складу |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При роботі у неопалюва-| | | | | | | |них приміщеннях зимою, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 7 | 8990.3 |Зашивальник м'якої |Костюм бавовняний з | | | | | | |тари |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Нарукавники (2 комплекти) | Ми, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 8 | 1222.2 |Майстер виробничої |Костюм бавовняний з | | | | | | |дільниці |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | Майстру основної | | | | | | | |виробничої дільниці, | | | | | | | |зайнятому на дільниці | | | | | | | |зерносушіння, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| | 9 | 1222.2 |Майстер, зайнятий на|Костюм бавовняний з | | | | | | |обробці (очищенні, сор-|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |туванні, прийманні, ре-|Шолом бавовняний з | | | | | | |монті, упаковці, вивер-|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |танні, підносі,|Респіратор |Пилозах. |Черговий | | | | |дезінсекції) мішкотари,|Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | |яка була в користуванні| |непрямою | | | | | | | |вентиляцією| | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |10 | 8290.2 |Маркувальник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Нарукавники (2 комплекти) | Ми, З | 12 | | | | | | При роботі у | | | | | | | |неопалюваних приміщеннях | | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |11 | 9322 |Мастильник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При роботі у неопалюва- | | | | | | | |них приміщеннях, додатково:| | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |12 | 8273.2 |Машиніст шеретувальних |Костюм бавовняний з | | | | | | |устав (оброблення |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |зернових) |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |13 | 1225 |Начальник виробництва |Костюм бавовняний з | | | | | | |(на підприємстві |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |харчування) | При роботі у | | | | | | | |неопалюваних приміщеннях | | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |14 | 1222.2 |Начальник цеху |Костюм бавовняний з | | | | | | |(заступник начальника |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |цеху) | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |15 | 8273.2 |Оператор |Костюм бавовняний з | | | | | | |пакетоформувальних |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |машин |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Нарукавники (2 комплекти) | Ми, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |16 | 9322 |Підсобний робітник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |17 | 8273.2 |Силосник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |18 | 8333.3 |Транспортувальник |Костюм бавовняний з | | | | | | |(обслуговування |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |механізмів) |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |19 | 9322 |Укладальник-пакувальник|Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |20 | 2113.2 |Хімік, що здійснює|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |контроль за станом|Чоботи гумові |Яж, Ят, В | 12 | | | | |повітряного середовища|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн |Чергові | | | | |при дезінсекційних ро-|Фартух гумовий |Яж, Ят, В |Черговий | | | | |ботах і перевірку зерна|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |та зернопродуктів, які|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |підлягають хімічній об-|Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |робці, на залишкове ут-| |непрямою | | | | | |римання отрутохімікатів| |вентиляцією| | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |21 | 8162.2 |Чистильник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |22 | 8263.2 |Швачка | При ремонті мішкотари, яка| | | | | | | |була в користуванні: | | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2. Підприємства та цехи з обробки сортового та гібридного насіння зернових і олійних культур | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |23 | 8273.2 |Апаратник оброблення |Костюм бавовняний з | | | | | | |зерна |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При протруюванні насін-| | | | | | | |ня кукурудзи на протруюва-| | | | | | | |чах та інших спеціальних| | | | | | | |апаратах, додатково: | | | | | | | |Чоботи гумові |Яж, Ят, В | 12 | | | | | |Фартух гумовий |Яж, Ят, В |Черговий | | | | | |Рукавички гумові |Яж, Ят, В |Чергові | | | | | |Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | | |Окуляри захисні |Закриті |До зносу | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |24 | 8159.3 |Завантажувач- |Костюм бавовняний з | | | | | | |вивантажувач |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |25 | 8273.3 |Обмолотник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |26 | 9322 |Підсобний робітник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 3. Комбікормова промисловість | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |27 | 8273.2 |Апаратник |Костюм бавовняний з | | | | | | |комбікормового |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |виробництва |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При заповненні тари го-| | | | | | | |товою продукцією і відхода-| | | | | | | |ми на ваговибійних апаратах| | | | | | | |різних типів та при обслу-| | | | | | | |говуванні, нагляді й конт-| | | | | | | |ролі за роботою ваговибій-| | | | | | | |них апаратів, додатково: | | | | | | | |Нарукавники (2 комплекти) | Ми, З | 12 | | | | | | При роботі в елевато-| | | | | | | |рах і складах силосного ти-| | | | | | | |пу та при роботі на малога-| | | | | | | |баритних комбікормових аг-| | | | | | | |регатах на зовнішніх робо-| | | | | | | |тах зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | | При мелясуванні та | | | | | | | |обслуговуванні обладнання | | | | | | | |для виробництва меляси, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Фартух непромокальний | Вп, Вн | 6 | | | | | | При участі в ремонті | | | | | | | |обладнання: | | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |28 | 1222.2 |Майстер | При роботі на малогаба-| | | | | | | |ритних комбікормових агре-| | | | | | | |гатах на зовнішніх роботах| | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |29 | 8273.2 |Силосник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Чоботи кирзові | Мп, З | 24 | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | | |Респіратор | Пилозах. |Черговий | | | | | | При роботі у неопалюва-| | | | | | | |них приміщеннях зимою, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |30 | 8333.3 |Транспортувальник |Костюм бавовняний з | | | | | | |(обслуговування |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |механізмів) |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Чоботи кирзові | Мп, З | 24 | | | | | | При роботі на малогаба-| | | | | | | |ритних комбікормових агре-| | | | | | | |гатах при зовнішніх роботах| | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 4. Державна інспекція із закупівлі і якості сільгосппродуктів, державна хлібна інспекція | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |31 | 1229.7 |Завідувач лабораторії,|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |зайнятий виконанням|Ковпак бавовняний | З | 12 | | | | |технічних і хімічних| Додатково при роботі з | | | | | | |аналізів сільськогоспо-|хлорпикрином, дихлоретаном | | | | | | |дарських продуктів |і іншими сильнодіючими | | | | | | | |речовинами, хімікатами і | | | | | | | |кислотами: | | | | | | | |Протигаз |Промислов. |Черговий | | | | | |Рукавички гумові |Яж, Ят, В |Чергові | | | | | |Фартух гумовий |Яж, Ят, В |Черговий | | | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | | | |непрямою | | | | | | | |вентиляцією| | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |32 | 8229.2 |Лаборант хімікобак-|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |теріологічного аналізу,|Ковпак бавовняний | З | 12 | | | | |зайнятий виконанням| Додатково при роботі з | | | | | | |технічних і хімічних|хлорпикрином, дихлоретаном | | | | | | |аналізів сільськогоспо-|і іншими сильнодіючими | | | | | | |дарських продуктів |речовинами, хімікатами і | | | | | | | |кислотами: | | | | | | | |Протигаз |Промислов. |Черговий | | | | | |Рукавички гумові |Яж, Ят, В |Чергові | | | | | |Фартух гумовий |Яж, Ят, В |Черговий | | | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | | | |непрямою | | | | | | | |вентиляцією| | | | | | |Респіратор |Пилозах. |Черговий | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |33 | 3111 |Технік-лаборант |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |(хімічні та фізичні|Ковпак бавовняний | З | 12 | | | | |дослідження), зайнятий| Додатково при роботі з | | | | | | |виконанням технічних і|хлорпикрином, дихлоретаном | | | | | | |хімічних аналізів|і іншими сильнодіючими | | | | | | |сільськогосподарських |речовинами, хімікатами й | | | | | | |продуктів |кислотами: | | | | | | | |Протигаз |Промислов. |Черговий | | | | | |Рукавички гумові |Яж, Ят, В |Чергові | | | | | |Фартух гумовий |Яж, Ят, В |Черговий | | | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | | | |непрямою | | | | | | | |вентиляцією| | | | | | |Респіратор |Пилозах. |Черговий | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |34 | 3115 |Технік-технолог (ме-|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |ханіка), зайнятий вико-|Ковпак бавовняний | З | 12 | | | | |нанням технічних і| Додатково при роботі з | | | | | | |хімічних аналізів|хлорпикрином, дихлоретаном | | | | | | |сільськогосподарських |і іншими сильнодіючими | | | | | | |продуктів |речовинами, хімікатами і | | | | | | | |кислотами: | | | | | | | |Протигаз |Промислов. |Черговий | | | | | |Рукавички гумові |Яж, Ят, В |Чергові | | | | | |Фартух гумовий |Яж, Ят, В |Черговий | | | | | |Окуляри захисні |Закриті з |Чергові | | | | | | |непрямою | | | | | | | |вентиляцією| | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |Черговий | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |35 | 3152 |Інспектор державний із |Костюм бавовняний з | | | | | | |заготівлі та якості |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |сільськогосподарських |Шолом бавовняний з | | | | | | |продуктів |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При виконанні роботи на | | | | | | | |контрольно-пропускних | | | | | | | |прикордонних пунктах, у | | | | | | | |портах, додатково: | | | | | | | |Черевики шкіряні | Мп | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |36 | 3152 |Інспектор з якості хлі-|Костюм бавовняний з | | | | | | |бопродуктів, плодоово-|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |чевих, технічних куль-|Шолом бавовняний з | | | | | | |тур і продукції тварин-|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |ництва, зайнятий безпо-| При виконанні роботи на | | | | | | |середньо інспектуванням| контрольно-пропускних | | | | | | |зернопродуктів і догля-|прикордонних пунктах, у | | | | | | |дом зерна і продуктів|портах, додатково: | | | | | | |його переробки на конт-|Черевики шкіряні | Мп | 12 | | | | |рольно-пропускних при-| | | | | | | |кордонних пунктах, у| | | | | | | |портах, на хлібоприй-| | | | | | | |мальних і зерноперероб-| | | | | | | |них підприємствах | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 5. Загальні професії |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |37 | 7213.2 |Бляхар, зайнятий на ре-|Костюм і шолом бавовняні з | | | | | | |монтних роботах у ви-|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |робничих цехах хлібо-|Рукавиці комбіновані | Мп | 3 | | | | |приймальних підприєм-|Чоботи кирзові | Мп, З | 24 | | | | |ств, елеваторів, борош-| При роботі у | | | | | | |номельно-круп'яних, |неопалюваних приміщеннях | | | | | | |комбікормових, кукуруд-|зимою, додатково: | | | | | | |зяних заводів, пунктів,|Куртка бавовняна з | Ми, Тн | 36 | | | | |тароремонтних фабрик і|утеплювальною прокладкою | | | | | | |заводів | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |38 | 4131 |Вагар |Халат бавовняний | З | 12 | | | | | | При роботі у | | | | | | | |неопалюваних приміщеннях | | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |39 | 9333 |Вантажник, постійно|Костюм бавовняний з | | | | | | |зайнятий на навантажен-|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |ні-розвантаженні зерна,|Шолом бавовняний з | | | | | | |висівок, відходів і ін-|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |ших сипучих вантажів в|Чоботи кирзові | Мп, З | 24 | | | | |вагонах і суднах-бар- | При навантаженні- | | | | | | |жах, а також на обробці|розвантаженні та переробці | | | | | | |зерна на складах з пе-|тарних вантажів, | | | | | | |ресувними транспортними|додатково: | | | | | | |механізмами |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 6 | | | | | | При роботі у неопалюва- | | | | | | | |них приміщеннях зимою, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |40 | 8324.2 |Водій автомобіля 3, 2,|Костюм і шолом бавовняні з | | | | | | |1-го класу, зайнятий на|кислотозахисним просоченням|Яж, Ят | 12 | | | | |роботах з боротьби зі|Білизна натільна | З | 6 | | | | |шкідниками хлібних за-|Чоботи гумові |Яж, Ят, В | 12 | | | | |пасів із застосуванням|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн | 12 | | | | |сильнодіючих отруйних|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |речовин і інших отру-|Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | |тохімікатів, а також на|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |розфасовці, переве-|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |зенні, навантаженні,|Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |розвантаженні, збері-| |непрямою | | | | | |ганні й інших операціях| |вентиляцією| | | | | |з цими отрутохімікатами| Працівникам, зайнятим на | | | | | | | |роботах щодо газації, | | | | | | | |дегазації і охолодження | | | | | | | |зерна апаратами активної | | | | | | | |газації, при зовнішніх | | | | | | | |роботах зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Чоботи кирзові замість | Тн20, М | 24 | | | | | |чобіт гумових | | | | | | | |Рукавиці ватні | Тн | 24 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |41 | 8334.2 |Водій навантажувача |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | | | Зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Штани бавовняні з утеплю- | | | | | | | |вальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Валянки | Тн30 | 48 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |42 | 9142 |Дезінфектор, зайнятий|Костюм і шолом бавовняні з | | 12 | | | | |на роботах із боротьби|кислотозахисним просоченням|Яж, Ят | | | | | |зі шкідниками хлібних|Білизна натільна | З | 6 | | | | |запасів із застосуван-|Чоботи гумові |Яж, Ят, В | 12 | | | | |ням сильнодіючих отруй-|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн | 12 | | | | |них речовин і інших от-|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |рутохімікатів, а також|Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |на розфасовці, переве-|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |зенні, навантаженні,|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |розвантаженні, |Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |зберіганні й інших опе-| |непрямою | | | | | |раціях з цими отру-| |вентиляцією| | | | | |тохімікатами | Працівникам, зайнятим на | | | | | | | |роботах щодо газації, дега-| | | | | | | |зації і охолодження зерна | | | | | | | |апаратами активної газації,| | | | | | | |при зовнішніх роботах | | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Чоботи кирзові замість | Тн20, Мп | 24 | | | | | |чобіт гумових | | | | | | | |Рукавиці ватні | Тн | 24 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |43 | 7241.1 |Електромонтер з ремонту|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |та обслуговування |Рукавички діелектричні | Эн |Чергові | | | | |електроустаткування |Калоші діелектричні | Эн |Чергові | | | | | | При роботі на висоті, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Кігті | См |Чергові | | | | | |Пояс запобіжний з карабіном| Тип ІІІ |Черговий | | | | | | При зовнішніх роботах | | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми |Чергова | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | | При ремонтних роботах| | | | | | | |у виробничих цехах | | | | | | | |комбікормових, кукурудзяних| | | | | | | |заводів, пунктів, | | | | | | | |тароремонтних фабрик і | | | | | | | |майстерень: | | | | | | | |Костюм і шолом бавовняні з | Пм, З | 12 | | | | | |пилонепроникної тканини | | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | |Рукавички діелектричні | Эн |Чергові | | | | | |Калоші діелектричні | Эн |Чергові | | | | | | При обслуговуванні й | | | | | | | |ремонті штабелеформувальних| | | | | | | |машин: | | | | | | | |Костюм бавовняний з | Пм, З | 12 | | | | | |пилонепроникної тканини | | | | | | | |Шолом бавовняний з | Пм, З | 12 | | | | | |пилонепроникної тканини | | | | | | | |Рукавиці двопалі | Мп | 2 | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою* | Ми, Тн | 36 | | | | | |Штани бавовняні з | Ми, Тн | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою* | | | | | | | |Валянки* | Тн30 | 48 | | | | | |__________ | | | | | | | |* Зимою,додатково | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |44 | 8159.3 |Завантажувач- |Фартух бавовняний з | З | 12 | | | | |вивантажувач |нагрудником | | | | | | | |Плащ непромокальний | Вн |Черговий | | | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 3 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |45 | 1229.7 |Завідувач лабораторії,|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |зайнятий в лабораторіях|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн |Черговий | | | | |розробкою і випробову-|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |ванням нових засобів і|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |способів боротьби зі|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |шкідниками хлібних за-| | | | | | | |пасів | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |46 | 1226.2 |Завідувач складу, зай-|Костюм і шолом бавовняні з | | | | | | |нятий на розфасовці,|кислотозахисним просоченням| Яж, Ят | 12 | | | | |перевезенні, наванта-|Білизна натільна | З | 6 | | | | |женні, розвантаженні,|Чоботи гумові |Яж, Ят, В | 12 | | | | |зберіганні й інших опе-|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн | 12 | | | | |раціях з отрутохіміка-|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |тами |Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | | |Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | | |Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | | |Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | | | |непрямою | | | | | | | |вентиляцією| | | | | | | Працівникам, зайнятим на | | | | | | | |роботах щодо газації, дега-| | | | | | | |зації і охолодження зерна | | | | | | | |апаратами активної газації,| | | | | | | |при зовнішніх роботах зи- | | | | | | | |мою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Чоботи кирзові замість | | | | | | | |чобіт гумових | Мп, Тн2 | 24 | | | | | |Рукавиці ватні | Тн | 24 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |47 | 8290.3 |Зашивальник м'якої тари|Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |48 | 2146.2 |Інженер-лаборант, зай-|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |нятий в лабораторіях|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн |Черговий | | | | |розробкою і випробову-|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |ванням нових засобів і|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |способів боротьби зі|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |шкідниками хлібних за-| | | | | | | |пасів | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |49 | 8229.2 |Лаборант хіміко-бакте-|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |ріологічного аналізу,|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн |Черговий | | | | |зайнятий в лабораторіях|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |розробкою і випробову-|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |ванням нових засобів і|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |способів боротьби зі| | | | | | | |шкідниками хлібних за-| | | | | | | |пасів | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |50 | 8333.2 |Ліфтер | При роботі в корпусах| | | | | | | |елеваторів, млинів, круп'я-| | | | | | | |них, комбікормових і куку- | | | | | | | |рудзяних заводів: | | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Валянки | Тн30 |Чергові | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |51 | 1222.2 |Майстер, зайнятий на|Костюм і шолом бавовняні з | | | | | | |роботах із боротьби зі|кислотозахисним просоченням| Яж, Ят | 12 | | | | |шкідниками хлібних за-|Білизна натільна | З | 6 | | | | |пасів із застосуванням|Чоботи гумові |Яж, Ят, В | 12 | | | | |сильнодіючих отруйних|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн | 12 | | | | |речовин і інших отру-|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |тохімікатів, а також на|Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | |розфасовці, переве-|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |зенні, навантаженні,|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |розвантаженні, |Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |зберіганні й інших опе-| |непрямою | | | | | |раціях з цими отру-| |вентиляцією| | | | | |тохімікатами | Працівникам, зайнятим на| | | | | | | |роботах щодо газації, дега-| | | | | | | |зації і охолодження зерна| | | | | | | |апаратами активної газації,| | | | | | | |при зовнішніх роботах зи-| | | | | | | |мою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Чоботи кирзові замість | Мп, Тн2 | 24 | | | | | |чобіт гумових | | | | | | | |Рукавиці ватні | Тн | 24 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |52 | 8161.2 |Машиніст двигунів |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |внутрішнього згоряння |Шолом бавовняний | Ми, З | 12 | | | | | |Протишумові навушники | ПОЛЛО-IV |До зносу | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |53 | 8333.2 |Машиніст автомобілероз-|Костюм бавовняний з | | | | | | |вантажувача |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При налагоджуванні ма-| | | | | | | |шин і обладнання, обслуго-| | | | | | | |вуванні сопла пневматичних| | | | | | | |установок, додатково: | | | | | | | |Шолом бавовняний з | Пм, З | 12 | | | | | |пилонепроникної тканини | | | | | | | | При зовнішніх роботах| | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми |Чергова | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |54 | 8163.3 |Машиніст вентиляційної |Костюм бавовняний з | | | | | | |та аспіраційної устав |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При роботі на елеваторах| | | | | | | |і в складах силосного типу,| | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |55 | 8273.2 |Машиніст зернових |Костюм бавовняний з | | | | | | |навантажувально- |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |розвантажувальних | При налагоджуванні машин| | | | | | |машин |і обладнання, обслуговуван-| | | | | | | |ні сопла пневматичних уста-| | | | | | | |новок, додатково: | | | | | | | |Шолом бавовняний з | Пм, З | 12 | | | | | |пилонепроникної тканини | | | | | | | | При зовнішніх роботах | | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми |Чергова | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |56 | 8333.2 |Машиніст |Костюм бавовняний з | | | | | | |штабелеформувальної |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |машини |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | Зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Валянки | Тн30 | 48 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |57 | 8163.3 |Моторист |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |електродвигунів | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |58 | 8333.3 |Моторист механічної |Костюм бавовняний з | | | | | | |лопати |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При зовнішніх роботах| | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми |Чергова | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |59 | 7233.2 |Насікальник мелючих |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |каменів |Фартух бавовняний з | Мп, З | 12 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 3 | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |60 | 2212.1 |Науковий співробітник|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |(патологія, токсиколо-|Фартух прогумований |Яж, Ят, В |Черговий | | | | |гія, фармакологія, фі-|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |зіологія, епідеміоло-|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |гія), зайнятий в лабо-|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |раторіях розробкою і| | | | | | | |випробовуванням нових| | | | | | | |засобів і способів бо-| | | | | | | |ротьби зі шкідниками| | | | | | | |хлібних запасів | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |61 | 1222.2 |Начальник загону (буро-|Костюм і шолом бавовняні з | | | | | | |вого, гідрографічного,|кислотозахисним просоченням|Яж, Ят | 12 | | | | |дослідного, експе-|Білизна натільна | З | 6 | | | | |диційно-рятувального та|Чоботи гумові |Яж, Ят, В | 12 | | | | |ін.), зайнятий на робо-|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн | 12 | | | | |тах із боротьби зі|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |шкідниками хлібних за-|Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | |пасів із застосуванням|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |сильнодіючих отруйних|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |речовин і інших отру-|Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |тохімікатів, а також на| |непрямою | | | | | |розфасовці, переве-| |вентиляцією| | | | | |зенні, навантаженні,| Працівникам, зайнятим на | | | | | | |розвантаженні, |роботах щодо газації, дега-| | | | | | |зберіганні й інших опе-|зації і охолодження зерна | | | | | | |раціях з цими отру-|апаратами активної газації,| | | | | | |тохімікатами |при зовнішніх роботах | | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Чоботи кирзові замість | Мп, Тн20 | 24 | | | | | |чобіт гумових | | | | | | | |Рукавиці ватні | Тн | 24 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |62 | 8273.2 |Силосник |Костюм бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | |Шолом бавовняний з | | | | | | | |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | | | При роботі в елеваторах| | | | | | | |і складах силосного типу,| | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |63 | 7241.2 |Слюсар-електрик з ре-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |монту електроустатку-|Рукавички діелектричні | Эн |Чергові | | | | |вання |Калоші діелектричні | Эн |Чергові | | | | | | При роботі на висоті, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Кігті | См |Чергові | | | | | |Пояс запобіжний з карабіном| Тип III |Черговий | | | | | | При зовнішніх роботах | | | | | | | |зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми |Чергова | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |64 | 7233.1 |Слюсар-ремонтник, |Костюм і шолом бавовняні з | | | | | | |зайнятий на ремонтних |пилонепроникної тканини | Пн, Пм | 12 | | | | | роботах в елеваторах, |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |млинах, крупозаводах, у| При роботах на очистці,| | | | | | |виробничих цехах |ремонті і наладці мішкови-| | | | | | |комбікормових, |бивальних і швейних машин і| | | | | | |кукурудзяних заводів, |вентиляційного (аспіратор-| | | | | | |пунктів, |ного) обладнання, транс-| | | | | | |тароремонтних фабрик, |портного, зерноочисного,| | | | | | |майстерень і цехів |розмелювального і просію-| | | | | | | |вального обладнання в еле-| | | | | | | |ваторах, млинах, крупозаво-| | | | | | | |дах, додатково: | | | | | | | |Респіратор | Пилозах. |Черговий | | | | | | При роботі у неопалюва-| | | | | | | |них приміщеннях та при зов-| | | | | | | |нішніх роботах зимою, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | | При обслуговуванні і | | | | | | | |ремонті штабелеформувальних| | | | | | | |машин, додатково: | | | | | | | |Рукавиці двопалі | Мп | 2 | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою* | Тн, Ми | 36 | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою* | Тн, Ми | 36 | | | | | |Валянки* | Тн30 | 48 | | | | | |__________ | | | | | | | |* Зимою,додатково | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |65 | 7241.1 |Слюсар з контрольно-ви-|Костюм і шолом бавовняні з | | | | | | |мірювальних приладів та|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |автоматики (електроме-|Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |ханіка), зайнятий на| При зовнішніх роботах| | | | | | |ремонтних роботах у ви-|зимою, додатково: | | | | | | |робничих цехах хлібо-|Куртка бавовняна з | | | | | | |приймальних підприєм-|утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | |ств, елеваторів, борош-| | | | | | | |номельно-круп'яних, | | | | | | | |комбікормових, кукуруд-| | | | | | | |зяних заводів, пунктів,| | | | | | | |баз, тароремонтних фаб-| | | | | | | |рик і майстерень | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |66 | 7422.2 |Столяр, зайнятий на ре-|Костюм і шолом бавовняні з | | | | | | |монтних роботах у ви-|пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |робничих цехах хлібоп-|Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 3 | | | | |риймальних підприємств,| | | | | | | |елеваторів, борошно-| | | | | | | |мельно-круп'яних, ком-| | | | | | | |бікормових, кукурудзя-| | | | | | | |них заводів, пунктів,| | | | | | | |тароремонтних фабрик і| | | | | | | |майстерень | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |67 | 3119 |Технік, зайнятий в ла-|Халат бавовняний | З | 12 | | | | |бораторіях розробкою і|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн |Черговий | | | | |випробовуванням нових|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |засобів і способів бо-|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |ротьби зі шкідниками|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |хлібних запасів | | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |68 | 3119 |Технік, зайнятий на ро-|Костюм і шолом бавовняні з| | | | | | |ботах із боротьби зі|кислотозахисним просоченням|Яж, Ят | 12 | | | | |шкідниками хлібних за-|Білизна натільна | З | 6 | | | | |пасів із застосуванням|Чоботи гумові |Яж, Ят, В | 12 | | | | |сильнодіючих отруйних|Фартух прогумований |Яж, Ят, Вн | 12 | | | | |речовин й інших отру-|Рукавички гумові |Яж, Ят, Вн | 6 | | | | |тохімікатів, а також на|Рукавиці комбіновані | Ми | 6 | | | | |розфасовці, перевезен-|Протигаз |Промислов. |До зносу | | | | |ні, навантаженні, роз-|Респіратор |Газопилоз. |До зносу | | | | |вантаженні, зберіганні|Окуляри захисні |Закриті з |До зносу | | | | |й інших операціях з ци-| |непрямою | | | | | |ми отрутохімікатами | |вентиляцією| | | | | | | На роботах щодо газації,| | | | | | | |дегазації і охолодження| | | | | | | |зерна апаратами активної| | | | | | | |газації, при зовнішніх ро-| | | | | | | |ботах зимою, додатково: | | | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Штани бавовняні з | | | | | | | |утеплювальною прокладкою | Тн, Ми | 36 | | | | | |Чоботи кирзові замість | | | | | | | |чобіт гумових | Мп, Тн20| 24 | | | | | |Рукавиці ватні | Тн | 24 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |69 | 8333.3 |Транспортувальник |Костюм бавовняний з | | | | | | |(обслуговування |пилонепроникної тканини | Пм, З | 12 | | | | |механізмів) |Респіратор | Пилозах. |До зносу | | | | | | При роботі в елеваторах| | | | | | | |і складах силосного типу, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Шолом бавовняний з | Пм, З | 12 | | | | | |пилонепроникної тканини | | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | |Штани бавовняні з | Тн, Ми | 36 | | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |70 | 7215.2 |Транспортувальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 | | | | |(такелажні роботи), |Рукавиці комбіновані | Мп, Ми | 2 | | | | |зайнятий підвозкою | При підвозі твердого | | | | | | |палива до котлів і |мінерального палива, | | | | | | |виробничих печей |додатково: | | | | | | | |Черевики шкіряні | Мп, З | 12 | | |———+—————————+———————————————————————+———————————————————————————+———————————+—————————+————————| |71 | 8211.2 |Шліфувальник, який пра-|Фартух прогумований з | | | | | | |цює з рясним охолоджен-|нагрудником | Вн | 12 | | | | |ням емульсіями |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | | | | | На металообробці і | | | | | | | |нарізці вальців: | | | | | | | |Черевики на гумовій підошві| В, См | 12 | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— _________________
* Наведено відповідно з ГОСТ 12.4.011-89 п.1.2.on top