Document z0448-08, valid, current version — Adoption on April 17, 2008
( Last event — Entry into force, gone June 2, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
17.04.2008 N 531
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2008 р.
за N 448/15139

Про внесення змін
до Порядку подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду інформації
Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України про укладення радою
недержавного пенсійного фонду договорів
про надання фінансових послуг
недержавному пенсійному фонду

Відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення
державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного
пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Унести до Порядку подання адміністратором недержавного
пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України про укладення радою недержавного
пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг
недержавному пенсійному фонду, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 25.12.2003 N 178 ( z0057-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16.01.2004 за N 57/8656, такі зміни:
1.1. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Рада пенсійного фонду повинна надавати адміністратору
інформацію щодо укладених, переукладених та/або пролонгованих
договорів про управління активами пенсійного фонду та про
обслуговування пенсійного фонду зберігачем разом з копіями
відповідних договорів протягом 5 робочих днів з дати укладення
таких договорів або протягом 5 робочих днів з дати укладення
договору про адміністрування пенсійного фонду (у разі, якщо
договір про управління активами пенсійного фонду та/або договір
про обслуговування пенсійного фонду зберігачем укладено радою
фонду до укладення договору про адміністрування пенсійного
фонду)".
1.2. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Адміністратор пенсійного фонду, з яким рада пенсійного
фонду уклала договір про адміністрування, повинен надати
Держфінпослуг інформацію щодо укладених договорів за формою згідно
з додатками до цього Порядку разом з копіями відповідних договорів
протягом 10 робочих днів з дня укладення останнього договору щодо
недержавного пенсійного забезпечення. Такий адміністратор повинен надати Держфінпослуг інформацію
щодо переукладених та/або пролонгованих договорів за формою згідно
з додатками до цього Порядку разом з копіями відповідних договорів
протягом 10 робочих днів з дня переукладення та/або пролонгації
таких договорів".
1.3. У пункті 8 слова "неподання або несвоєчасне подання"
замінити словами "ненадання, несвоєчасне надання або надання
завідомо недостовірної інформації".
1.4. Додатки 1, 2, 3 після слова "укладення" в усіх відмінках
доповнити словами "переукладення та/або пролонгацію" у відповідних
відмінках.
1.5. Додаток 2 після позиції "Голова ради фонду" доповнити
новою позицією: "Кількість осіб, з якими радою укладено договір про
управління активами пенсійного фонду".
2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами та
юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження після його
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними
пенсійними фондами.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол N _____ засідання
Комісії від _______________
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенкоon top