Document z0356-18, valid, current version — Revision on September 10, 2019, on the basis - z0938-19

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

28.02.2018  № 53


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2018 р.
за № 356/31808

Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів
№ 362 від 07.08.2019}

Відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2037, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156), постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» та з метою належного і своєчасного виконання вимог законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації контролю за виконанням документів у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

2. Управлінню діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель разом із Юридичним управлінням в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити організацію та здійснення контролю за своєчасним і належним виконанням документів, що підлягають розгляду Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до його компетенції.

4. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Національного агентства.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

Голова

А. Янчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань виявлення,
розшуку та управління
активами, одержаними
від корупційних
та інших злочинів
28.02.2018 № 53


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2018 р.
за № 356/31808

ІНСТРУКЦІЯ
з організації контролю за виконанням документів у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

тексті Інструкції слово «Адміністрація» в усіх відмінках замінено словом «Офіс» у відповідних відмінках; слова «електронний цифровий підпис» замінено словами «кваліфікований електронний підпис» згідно з Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 362 від 07.08.2019}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, протоколами нарад під головуванням Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів, Державного секретаря Кабінету Міністрів, листами Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників (що потребують надання відповіді про результати їх розгляду), листами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зверненнями комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій Верховної Ради України, зверненнями та запитами народних депутатів України, листами Рахункової палати, міжнародними зобов’язаннями України в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС, річних національних програм в рамках Комісії Україна - НАТО, рішень Комісії Україна - НАТО у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів між Україною та НАТО та уповноваженими органами НАТО, місіями ООН, ОБСЄ, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними організаціями в частині цільового використання технічної та донорської допомоги, актами органів влади Автономної Республіки Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також завдань, визначених актами Національного агентства та дорученнями Голови Національного агентства (далі - контрольні документи).

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про статус депутатів місцевих рад», Указів Президента України від 29 березня 2000 року № 549 «Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України», від 19 лютого 2002 року № 155 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України», постанов Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2037 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади», від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України», від 15 вересня 2010 року № 844 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади», від 18 травня 2011 року № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України», від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» та наказу Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181.

3. Терміни, що використовуються у цій Інструкції, вживаються у таких значеннях:

виконавська дисципліна - неухильне додержання належного, своєчасного та якісного виконання працівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства нормативно-правових актів, посадових інструкцій, наказів, доручень, рішень, планів, програм тощо;

головний виконавець - самостійний структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим, якщо інше не обумовлено;

дата реєстрації документа - дата фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставляння на ньому умовної позначки - реєстраційного індексу та дати з подальшим записом в реєстраційно-моніторинговій картці в системі електронного документообігу (далі - СЕД);

документообіг - обіг документів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення, знищення або передавання до архіву;

електронна резолюція - накладена посадовою особою на електронний документ вказівка керівника виконавцю, що містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо організації виконання електронного документа, на яку накладено кваліфікований електронний підпис зазначеної особи. Електронна резолюція є єдиною допустимою формою реалізації доручень, виданих в електронній формі;

контроль - комплекс заходів, що здійснюються для перевірки та оцінки виконання поставлених завдань (управлінських рішень);

контрольний документ - документ, за виконанням якого згідно з резолюцією необхідно здійснювати контроль;

посадова особа, яка здійснює контроль за виконанням документів у самостійному структурному підрозділі, - працівник, до функціональних обов’язків якого входять здійснення контролю та ведення обліку контрольних документів, виконання яких покладено на самостійний структурний підрозділ;

реєстраційно-моніторингова картка - картка в електронній формі, що містить вичерпну інформацію про створення, одержання, проходження, виконання, відправлення, зберігання та знищення в установі документа незалежно від форми його створення;

резолюція - основна форма реалізації управлінських доручень у письмовій формі, що передбачає постановку конкретного завдання, визначення його предмета, мети, строку та відповідальної за виконання особи, що викладена у вигляді напису на документі;

співвиконавець - самостійний структурний підрозділ, який відповідно до резолюції не є головним виконавцем документа, але поставлені завдання належать до його компетенції;

строк - певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія або подія, яка має значення для процесу контролю;

термін - певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія або подія, яка має значення для процесу контролю.

II. Суб’єкти контролю за виконанням документів

Контроль за виконанням документів у Національному агентстві здійснюють:

Голова Національного агентства та його заступники - за виконанням власних рішень і доручень до контрольних документів;

відділ діловодства Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель (далі - Відділ) - за фактичним виконанням документів за напрямами службової діяльності;

керівники самостійних структурних підрозділів Національного агентства - за якістю та фактичним виконанням документів, виконання яких покладено на відповідний самостійний структурний підрозділ Національного агентства.

III. Загальний порядок здійснення контролю за виконанням контрольних документів

1. Контроль за виконанням контрольних документів здійснюється з метою забезпечення своєчасного і належного їх виконання та включає:

взяття документів (доручень) на контроль;

ведення постійного моніторингу стану виконання контрольних документів шляхом отримання від виконавців відповідної попередньої та підсумкової інформації, а також контролю за додержанням попередніх та кінцевих строків, установлених для їх виконання;

виявлення причин та умов, що призвели до невиконання, неналежного та (або) несвоєчасного виконання контрольних документів, їх усунення та своєчасне інформування Голови Національного агентства або його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень;

проведення у разі потреби поглибленого вивчення і перевірки стану виконання контрольних документів в структурних підрозділах Національного агентства та заслуховування на нарадах відповідальних виконавців і їх керівників;

підготовку відповідних пропозицій щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників, які порушили виконавську дисципліну;

зняття контрольних документів з контролю та внесення даних про виконання документа до реєстраційно-моніторингової картки СЕД;

занесення інформації про виконання контрольних документів до реєстраційно-моніторингової картки СЕД;

надання консультативної допомоги самостійним структурним підрозділам Національного агентства в організації контролю.

2. Види контролю в Національному агентстві:

контроль по суті - перевірка фактичного виконання контрольних документів (логічність, повнота, обґрунтованість, умотивованість і відповідність законодавству України документів, що готуються);

контроль за формою - перевірка дотримання встановлених форм виконання контрольних документів, пов’язаних з їх розглядом та виконанням (усна або письмова доповідь, участь у заході);

контроль за додержанням строків - перевірка своєчасності виконання контрольних документів.

3. Основними формами контролю є:

одержання інформації про додержання строків виконання контрольних документів в усній формі або з використанням СЕД;

одержання від керівників самостійних структурних підрозділів Національного агентства (у разі потреби - виконавців) пояснень про стан виконання контрольних документів;

безпосереднє ознайомлення з роботою виконавців у структурних підрозділах з питань виконання контрольних документів.

4. Під час надходження до Національного агентства документ першочергово реєструється Відділом та передається Голові Національного агентства або його заступникам відповідно до розподілу функціональних повноважень для накладення відповідної резолюції.

Резолюція на документі складається з таких реквізитів: прізвище, ініціал імені виконавця (виконавців) у давальному відмінку, зміст доручення (конкретні дії щодо виконання документа), строк виконання, особистий підпис відповідного керівника (кваліфікований електронний підпис), дата.

У тексті резолюції строк виконання повинен визначатися з урахуванням термінів, визначених у документі, не порушуючи вимог нормативно-правових актів, що встановлюють строки виконання відповідних документів.

Якщо строк виконання в документі або резолюції до нього не зазначено, він виконується в строки, визначені законодавством України.

5. Узяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції Голови Національного агентства або його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. Кінцевим терміном виконання документа є останній день строку, зазначеного в тексті документа або резолюції.

7. Головний виконавець організовує та безпосередньо відповідає за своєчасне та якісне виконання в повному обсязі контрольного документа. У разі розбіжностей позицій співвиконавців щодо порушеного питання головний виконавець завчасно узгоджує їх, а в разі непогодження - доповідає Голові Національного агентства або його заступникові, яким накладено резолюцію.

Співвиконавець зобов’язаний надати свої пропозиції з питань виконання завдання головному виконавцеві протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання, а у разі опрацювання документів, у яких міститься вимога щодо термінового виконання завдання, - за один день, якщо в резолюції не зазначено інше.

8. За потреби зміни головного виконавця контрольного документа, залучення до виконання документа інших структурних підрозділів Національного агентства або посадових осіб у найстисліший строк, але не пізніше наступного робочого дня (а щодо термінового документа - негайно) після отримання документа головний виконавець направляє доповідну записку Голові Національного агентства або його заступнику, який наклав резолюцію.

Після розгляду зазначена доповідна записка з резолюцією Голови Національного агентства або його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень негайно направляється новому головному виконавцеві, співвиконавцям, а також до Відділу.

9. Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою оброблення інформації, внесеної до СЕД.

Дані про хід виконання документа, одержані шляхом запиту телефоном або під час перевірки роботи самостійного структурного підрозділу (виконавця), вносяться до відповідної реєстраційно-моніторингової картки в СЕД.

10. За потреби продовження строку виконання контрольного документа (якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства України) або зняття його з контролю (за наявності вмотивованих причин) головний виконавець за три робочі дні до закінчення строку (а щодо термінових документів - за один день) направляє Голові Національного агентства або його заступникові, яким визначено головного виконавця, доповідну записку з обґрунтуванням неможливості виконання контрольного документа в установлені строки або необхідності зняття його з контролю.

Після погодження Головою Національного агентства або його заступником, яким накладено резолюцію на продовження строку виконання контрольного документа або зняття його з контролю, доповідна записка з відповідною резолюцією негайно направляється в установленому порядку співвиконавцям, а також до Відділу.

Продовження строку виконання документів, які надійшли з Верховної Ради України, Офісу Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, здійснюється в порядку, визначеному цією Інструкцією.

11. Після виконання документ знімається з контролю.

12. Надсилання запитів з метою збору додаткових даних та з’ясування питань, необхідних для виконання завдань, надсилання документа, підготовленого для відповіді, на узгодження (візування), а також передоручення виконання документа іншому самостійному структурному підрозділу Національного агентства не є підставою для зняття його з контролю.

13. Документ не знімається з контролю також у разі, якщо його проект направлено на підпис керівнику або повернуто на доопрацювання.

14. Документ вважається виконаним тоді, коли вирішено всі поставлені в ньому завдання, підготовлено відповідні підсумкові документи, про що (у разі встановлення такої вимоги) поінформовано керівника, який накладав резолюцію.

Про результати виконання контрольного документа головний виконавець повідомляє Відділ. За результатами такого повідомлення Відділ вносить відповідну інформацію до реєстраційно-моніторингової картки в СЕД.

15. Самостійні структурні підрозділи Національного агентства письмову відповідь щодо виконання визначеного завдання надають лише у разі, якщо Голова Національного агентства або його заступник, яким накладено резолюцію, та Відділ встановлюють такі вимоги.

16. У разі виявлення факту невиконання (неналежного виконання) контрольного документа Відділ наступного робочого дня після виявлення такого факту доповідає про це Голові Національного агентства або його заступнику, який наклав резолюцію, для вжиття відповідних заходів реагування.

17. У Національному агентстві щокварталу та щороку аналізується стан виконавської дисципліни та вживаються необхідні заходи щодо усунення виявлених недоліків, про що Відділ складає відповідну довідку або доповідну записку Голові Національного агентства.

18. У разі потреби Відділ готує матеріали до оперативних нарад Голови Національного агентства з питань виконавської дисципліни.

19. Відділ або працівник, відповідальний за організацію контролю за виконанням документів у самостійному структурному підрозділі, щотижня надає інформацію головним виконавцям про контрольні документи, строк виконання яких надходить.

IV. Особливості здійснення контролю документів та строки виконання

1. Контроль за виконанням документів здійснюється на всіх етапах проходження документа до закінчення строку його виконання (попереджувальний контроль за допомогою нагадувань).

Строки виконання контрольних документів обчислюються в годинах, календарних/робочих днях, тижнях, місяцях, роках, починаючи з дати їх реєстрації, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України.

Строк виконання встановлюється безпосередньо у контрольному документі чи резолюції Голови Національного агентства або його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Якщо строк виконання обчислюється годинами, його перебіг починається з моменту проставлення резолюції. Строк, визначений роками, спливає у відповідні місяць і число останнього року строку. Строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. До строку у півроку або квартал року застосовуються правила про строки, визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року. Строк, визначений у півмісяця, дорівнює п'ятнадцяти дням. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. Строк, визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

2. Строки бувають типовими (установлюються законодавством) та індивідуальними (установлюються Головою Національного агентства та його заступниками відповідно до розподілу функціональних повноважень).

3. Якщо в резолюції або безпосередньо в документі термін виконання не зазначено, документ має бути виконано не пізніше ніж за 30 днів з моменту реєстрації документа в Національному агентстві, якщо законодавством не встановлено інший строк розгляду.

4. У разі наявності в резолюції слова «терміново» встановлюється найстисліший реальний строк виконання, який не повинен перевищувати трьох днів з дня накладення резолюції, а слова «невідкладно» - першочергово, але не пізніше наступного робочого дня або встановленого часу наступного робочого дня.

5. Якщо в документі містяться вимоги щодо прискорення його виконання («негайно», «у найстисліший термін», «у стислі строки» тощо), кінцевий строк виконання документа обов'язково встановлює(ють) Голова Національного агентства або його заступники у тексті резолюції.

Документи, надіслані Верховною Радою України, Офісом Президента України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, співвиконавцем яких є Національне агентство, виконуються протягом першої половини строку, відведеного для їх виконання, якщо інше не зазначено безпосередньо в документі.

6. У разі встановлення строку виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, або завдань, які містяться у листах, що надійшли з Офісу Президента України чи Ради національної безпеки і оборони України:

1) завдання, визначені актами та дорученнями Президента України, виконуються в установлений Президентом України строк. У разі якщо термін не визначено, виконання здійснюється в тридцятиденний строк з дати набрання чинності актом Президента України;

2) завдання, які містяться у листах, що надійшли з Офісу Президента України або Ради національної безпеки і оборони України, виконуються в установлений ними строк. У разі якщо строк не визначено, виконання завдання здійснюється в тридцятиденний строк з дати реєстрації документа у Відділі;

3) якщо Національне агентство є головним виконавцем завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, інформація про їх виконання готується і подається до Офісу Президента України незалежно від того, чи зазначається в них необхідність такого інформування;

4) у разі неможливості виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, в установлений строк за п'ять днів до його закінчення готується обґрунтоване подання до Офісу Президента України про перенесення строку виконання завдання;

5) якщо актом, дорученням Президента України або завданням, яке міститься у листі, що надійшов з Офісу Президента України чи Ради національної безпеки і оборони України, установлено строк виконання завдання «постійно», інформування відповідного органу про стан реалізації такого завдання здійснюється щокварталу.

7. У разі встановлення строку виконання запитів і звернень народних депутатів України:

1) Національне агентство зобов'язане повідомити народного депутата України, групу народних депутатів України, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у п’ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший встановлений Верховною Радою України строк.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, Голова Національного агентства письмово повідомляє про це Голову Верховної Ради України та народного депутата України (групу народних депутатів України, комітет Верховної Ради України), який вніс (які внесли) запит, пропонуючи продовжити строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту;

2) депутатське звернення розглядається протягом 10 днів з моменту його реєстрації у Національному агентстві. У разі неможливості розгляду такого звернення у визначений строк народного депутата України повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату України не пізніш як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку за підписом Голови Національного агентства.

Звернення комітету Верховної Ради України розглядається в порядку, встановленому для розгляду депутатського звернення.

8. У разі встановлення строку виконання постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, завдань, які містяться у листах, що надійшли з Кабінету Міністрів України або Секретаріату Кабінету Міністрів України:

1) постанова Кабінету Міністрів України набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту його прийняття, якщо таким розпорядженням не встановлено пізніший строк набрання ним чинності;

2) протокольні рішення Кабінету Міністрів України, доручення Прем'єр-міністра України, завдання, які містяться у листах, що надійшли з Кабінету Міністрів України або Секретаріату Кабінету Міністрів України, розглядаються та виконуються в установлені ними терміни. У разі якщо термін виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється в тридцятиденний строк з дати прийняття відповідного рішення, надання відповідного доручення або дати реєстрації листа в Національному агентстві;

3) у разі підготовки Кабінетом Міністрів України матеріалів до парламентських слухань пропозиції щодо складу їх учасників та кандидатури доповідача (співдоповідача) від Національного агентства, а також тези його виступу подаються Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за сім днів до початку проведення парламентських слухань (якщо не зазначено інше);

4) проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, які схвалено на засіданні урядового комітету з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених учасниками засідання, доопрацьовуються протягом трьох робочих днів, якщо інший строк не визначено урядовим комітетом;

5) пропозицію щодо продовження строку виконання завдань, визначених в актах Верховної Ради України та актах Президента України, що надіслані Кабінетом Міністрів України, Національне агентство подає Секретаріату Кабінету Міністрів України разом із проектом листа, адресованого керівникові Апарату Верховної Ради України чи Керівникові Офісу Президента України, за 7 днів до закінчення встановленого строку. У разі встановлення строку виконання меншого, ніж десять днів, пропозиція щодо перенесення строку у разі потреби готується невідкладно;

{Підпункт 5 пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 362 від 07.08.2019}

6) якщо з об’єктивних причин виконати завдання, які містяться у листах, що надійшли із Секретаріату Кабінету Міністрів України, у визначений строк неможливо, Національне агентство готує лист за підписом Голови Національного агентства або особи, яка виконує його обов'язки, з відповідним обґрунтуванням та надсилає його до Кабінету Міністрів України до завершення встановленого строку.

Якщо з об'єктивних причин виконати завдання, які містяться в актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем'єр-міністра України, у встановлений строк неможливо, Національне агентство готує відповідний лист за підписом Голови Національного агентства або особи, яка виконує його обов'язки, на ім'я Прем’єр-міністра України.

9. Виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів здійснюється у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового розслідування, прокуратури та судом.

10. У разі встановлення строку виконання листів, що надійшли з Національного агентства з питань запобігання корупції:

1) припис Національного агентства з питань запобігання корупції є обов'язковим для виконання. Про результати виконання такого припису посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство з питань запобігання корупції упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису;

2) висновок Національного агентства з питань запобігання корупції є обов'язковим для розгляду, про результати його розгляду повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення;

3) Національне агентство зобов’язане надавати запитувані Національним агентством з питань запобігання корупції документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

11. Телеграми розглядаються в десятиденний строк, а ті, що потребують термінового вирішення, - до двох днів з дати реєстрації їх у Національному агентстві.

12. Подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розглядається в місячний строк з дати його реєстрації в Національному агентстві, якщо інше не зазначено в супровідному листі до нього.

Пропозиції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо поліпшення діяльності Національного агентства у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина розглядаються та відповіді надаються у місячний строк з дня їх одержання Національним агентством.

У разі надходження до Національного агентства подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Кабінету Міністрів України обчислення строку виконання починається з дати реєстрації відповідного запиту чи звернення в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

13. Відповіді за результатами розгляду рішень Рахункової палати надаються у місячний строк з дати реєстрації їх у Національному агентстві, якщо інше не обумовлено в супровідних листах до них.

14. Відповіді на адвокатські запити, адресовані Національному агентству, надаються не пізніше п'яти робочих днів з дати їх реєстрації в Національному агентстві, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, у яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокат письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дати реєстрації адвокатського запиту в Національному агентстві.

15. У разі установлення контрольним документом періодичного контролю:

1) строк виконання «щомісяця» - 10 число місяця, наступного за звітним;

2) строк виконання «щокварталу, щопівроку або щороку» - 15 число місяця, наступного за звітним;

3) строк виконання «січень - грудень», «вересень - серпень» або «протягом року» тощо - останній день останнього місяця визначеного періоду. Допускається встановлення проміжних контрольних строків з боку відповідального за здійснення контролю для забезпечення попереднього контролю або для підготовки інформації про хід виконання відповідного завдання (щотижня, щомісяця, щокварталу тощо);

4) постійний контроль - термін визначає Відділ (щодня, щотижня, щодекади тощо).

16. Закінченням строку дії періодичних завдань (щотижня, щомісяця, щокварталу тощо), визначених засіданням, нарадою або оперативною нарадою, вважається кінець поточного року, впродовж якого вони встановлені, якщо інше не передбачено у самих завданнях.

17. Для забезпечення вчасного виконання контрольних документів відповідальний за здійснення контролю встановлює термін виконання - за два дні до закінчення встановленого законодавством строку виконання, а щодо термінових документів - за один день.

При цьому порушенням строку виконання вважається порушення строку, встановленого безпосередньо чинним законодавством, або строку, зазначеного у відповідній резолюції.

18. У разі встановлення Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Офісом Президента України, Верховною Радою України більш стислого строку виконання документа Відділ вносить відповідні зміни до реєстраційно-моніторингової картки СЕД.

V. Аналіз стану виконавської дисципліни в Національному агентстві

1. Аналіз стану виконавської дисципліни в Національному агентстві здійснюється щокварталу та щороку на основі перевірки стану виконавської дисципліни в самостійних структурних підрозділах Національного агентства.

2. Перевірку стану виконавської дисципліни в самостійних структурних підрозділах Національного агентства здійснюють працівники Відділу.

3. Працівники, які проводять перевірку стану виконавської дисципліни в самостійних структурних підрозділах Національного агентства, вивчають:

організацію, порядок розгляду документів, за виконанням яких здійснюється контроль, змістовність рішень керівників самостійних структурних підрозділів Національного агентства щодо вивчення та реалізації цих документів, якість їх виконання;

загальний стан виконавської дисципліни та заходи, що вживаються для підвищення рівня виконавської дисципліни (заслуховування під час нарад, ужиття заходів дисциплінарного впливу тощо);

стан виконання заходів, передбачених контрольними документами, а також якість, своєчасність і повноту реалізації наказів і доручень Голови Національного агентства.

4. У ході перевірки працівники, які направляються на перевірку, надають організаційно-практичну та методичну допомогу щодо усунення виявлених недоліків і недопущення їх виникнення надалі.

5. За результатами проведення перевірки щокварталу та щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, готується і подається Голові Національного агентства підсумковий документ, у якому викладаються результати проведеної роботи, заходи, яких необхідно вжити з метою усунення виявлених недоліків, висновки та пропозиції.

Начальник Управління
діловодства, ресурсного
забезпечення
та організації закупівель
В. Барсаon top