Document z0277-02, invalid, current version — Loss of force on March 1, 2004, on the basis - z0097-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 82 від 28.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 277/6565
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 584 ( z0097-04 ) від 24.12.2003 )
Про затвердження Положення про механізми
рефінансування банків України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002
N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002
N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003
N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )

З метою подальшого вдосконалення та підвищення ефективності
використання окремих механізмів рефінансування банків та у зв'язку
з прийняттям Інструкції про порядок регулювання діяльності банків
в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про механізми рефінансування банків
України, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління
Національного банку України від 15.12.2000 N 484 ( z0029-01 ) "Про
затвердження Положення про механізми рефінансування комерційних
банків України", що зареєстрована в Міністерстві юстиції України
16.01.2001 за N 29/5220, від 22.03.2001 N 121 ( z0310-01 ) "Про
внесення Змін до Положення про механізми рефінансування
комерційних банків України", що зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 05.04.2001 за N 310/5501, від 10.07.2001 N 266
( z0605-01 ) "Про внесення Зміни до Положення про механізми
рефінансування комерційних банків України", що зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 18.07.2001 за N 605/5796, та від
20.09.2001 N 399 ( z0861-01 ) "Про внесення Змін до Положення про
механізми рефінансування комерційних банків України", що
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.10.2001 за
N 861/6052.
3. Установити, що Національний банк України проводить
операції з рефінансування банків відповідно до Положення про
механізми рефінансування банків України залежно від стану
грошово-кредитного ринку.
4. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести
відповідні зміни до програмного забезпечення "ТЕНДЕР", що
супроводжує проведення операцій Національного банку України з
рефінансування банків.
5. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) після
державної реєстрації цього Положення довести його зміст до відома
територіальних управлінь Національного банку України та банків для
використання в роботі.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В.Шаповалова.
Голова В.С.Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.02.2002 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 277/6565
Положення
про механізми рефінансування банків України
Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) та інших нормативно-правових актів України. Національний банк України сприяє стабільності банківської
системи та підтримує ліквідність банків через використання різних
механізмів рефінансування банків. Національний банк України (далі - Національний банк) цим
Положенням установлює єдині для банківської системи умови
підтримування ліквідності банків.
Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Визначення термінів
У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: біржовий ринок - оптовий ринок цінних паперів з обмеженим
колом відомих учасників, для яких установлені правила допуску до
торгівлі цінними паперами, правила здійснення біржових угод та
процедури вирішення спірних питань; відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються операції з
купівлі/продажу цінних паперів між особами, які не є первинними
кредиторами та позичальниками, і коли кошти в результаті продажу
цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя
цінних паперів, а не їх емітента; кількісний тендер - тендер, на якому Національний банк
наперед установлює ціну (процентну ставку), за якою банки можуть
одержати кредити рефінансування. Сума коштів, що пропонується для
рефінансування, може оголошуватися або не оголошуватися; кредит "овернайт" - кредит, який наданий банку Національним
банком за визначеною процентною ставкою через постійно діючу лінію
рефінансування строком на один робочий день за умови укладення
генерального кредитного договору між банком і Національним банком; позабіржовий ринок - ринок з необмеженою кількістю учасників,
на якому правила здійснення угод з купівлі/продажу цінних паперів
та вирішення спірних питань регулюються чинним законодавством
України; процентний тендер - тендер, під час оголошення якого
Національний банк пропонує суму коштів для рефінансування, а банки
у своїх заявках до Національного банку, крім суми очікуваного
кредиту, пропонують ціну (процентну ставку), за якою вони
погоджуються одержати кредит; постійно діюча лінія рефінансування - оперативне надання
Національним банком банкам-позичальникам кредитів у разі
виникнення в них потреби підтримки ліквідності за умови виконання
зазначених у цьому Положенні вимог Національного банку; рефінансування банків - це надання Національним банком
кредитів банкам під відповідне забезпечення; стабілізаційний кредит - кредит Національного банку, що може
надаватися банку на підтримку здійснення заходів фінансового
оздоровлення для забезпечення його ліквідності на визначений
Правлінням Національного банку строк; тендер Національного банку - це форма задоволення попиту на
грошові кошти при рефінансуванні, яка передбачає надання
Національним банком кредитів банкам, що потребують підтримання
ліквідності через відбір за встановленими критеріями; ціна тендера - ціна надання кредитів Національним банком, яка
сформована в процесі тендера за пропозицією учасників тендера і з
якою погодився організатор тендера. ( Глава 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
Глава 2. Застосування і предмет регулювання
1. Для ефективного регулювання грошово-кредитного ринку,
управління ліквідністю банківської системи, виконання функції
кредитора останньої інстанції Національний банк з урахуванням
поточної ситуації на грошово-кредитному ринку застосовує такі
механізми рефінансування банків: рефінансування банків через операції на відкритому ринку; надання стабілізаційного кредиту.
2. Національний банк здійснює операції на відкритому ринку
через: рефінансування банків на строк до 14 днів; рефінансування банків на строк до 365 днів; ( Абзац третій
пункту 2 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002,
N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 ) використання постійно діючої лінії рефінансування для надання
банкам кредитів "овернайт" (далі - кредит "овернайт").
3. Національний банк здійснює рефінансування банків через
операції на відкритому ринку тільки під забезпечення (крім кредиту
"овернайт") державних цінних паперів, векселів суб'єктів
господарської діяльності - резидентів України і векселів
Державного казначейства України (далі - векселі), що враховані
банком за дисконтною ставкою, не нижчою, ніж облікова ставка
Національного банку та під заставу майнових прав, що виникли в
банку в результаті укладення кредитного договору між ним та
відповідним суб'єктом господарської діяльності (далі - майнові
права). ( Пункт 3 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002,
N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
4. Національний банк в окремих випадках може здійснювати
рефінансування банків під забезпечення векселів нерезидентів
України, авальованих іноземними банками з рейтингом, не нижчим,
ніж "інвестиційний клас".
5. У разі надання під забезпечення кредиту Національного
банку векселя нерезидента України вексель має бути перекладений на
українську мову та засвідчений нотаріально в установленому чинним
законодавством України порядку.
6. У разі потреби в підтримуванні ліквідності банки
звертаються до Департаменту монетарної політики Національного
банку та відповідних територіальних управлінь Національного банку
за схемою залежно від механізмів рефінансування, викладених у
цьому Положенні.
7. Національний банк може прийняти рішення про підтримування
ліквідності банку через відповідні механізми рефінансування, якщо
банк дотримується таких основних вимог: має ліцензію Національного банку на здійснення відповідних
банківських операцій; термін діяльності - не менше ніж один рік; має у своїй власності активи (державні цінні папери, майнові
права та враховані векселі), які можуть бути прийняті в заставу;
( Абзац четвертий пункту 7 глави 2 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 293 ( z0621-03 ) від
09.07.2003 ) виконує зобов'язання щодо таких економічних нормативів:
мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), адекватності
основного капіталу (Н3), поточної ліквідності (Н5) з урахуванням
установленого нормативно-правовими актами Національного банку
перехідного періоду для нарощування капіталу згідно з розробленими
банками програмами капіталізації; сформував резерв для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями відповідно до встановлених обсягів; здійснює своєчасне погашення одержаних від Національного
банку кредитів.
8. Національний банк може приймати рішення щодо
рефінансування банку, який не забезпечує виконання умов,
викладених в абзацах п'ятому, шостому пункту 7 глави 2 розділу I
цього Положення, після детального аналізу платоспроможності банку
та якщо: прострочені та сумнівні кредити в портфелі банку становлять
до 10 процентів від суми кредитного портфеля; у кредитному портфелі банку кредити, що надані іншим банкам
на міжбанківському ринку, не перевищують 5 процентів.
9. Кредити, що надані Національним банком через
рефінансування, обліковуються на балансі Операційного управління
Національного банку. З метою здійснення контролю за наданими
кредитами територіальні управління Національного банку обліковують
надані кредити на підставі повідомлення Департаменту монетарної
політики Національного банку за рахунками класу 8 розділу 88.
10. Підтримання ліквідності банків здійснюється і через
проведення Національним банком операцій з купівлі/продажу
державних цінних паперів та казначейських зобов'язань на
відкритому ринку.
Розділ II. Проведення Національним банком
рефінансування банків через тендери
Глава 1. Загальні положення
1. Національний банк здійснює рефінансування банків з метою
підтримування ліквідності банківської системи через операції на
відкритому ринку в обсягах, які потрібні для збалансування
монетарних параметрів та управління грошово-кредитним ринком.
2. Національний банк здійснює рефінансування банків через
операції на відкритому ринку на строк до 14 днів та на строк до
365 днів. ( Пункт 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Постановами Національного банку N 244 ( z0603-02 ) від
11.07.2002, N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
3. Національний банк може здійснювати рефінансування банків
через операції на відкритому ринку під забезпечення, яке визначене
в пунктах 3, 4 глави 2 розділу I цього Положення. Рефінансування банків здійснюється через кількісний або
процентний тендер.
4. Під забезпечення наданого кредиту приймаються державні
цінні папери, строк погашення яких настає не раніше ніж через 10
днів після строку погашення кредиту і які перебувають у власності
банків, та враховані банком векселі, строк пред'явлення яких до
платежу настає не раніше ніж через 30 днів після строку погашення
кредиту.
5. Процентна ставка за кредитами рефінансування Національного
банку коригуванню не підлягає.
6. Відповідне територіальне управління Національного банку, у
якому обслуговується банк - юридична особа, що звернувся за
підтримкою ліквідності, здійснює розгляд заявок на участь у
тендері, оцінку наданого банками забезпечення і
кредитоспроможності позичальників.
7. Державні цінні папери приймаються під забезпечення кредиту
за умови, що вони перебувають у власності банку - клієнта
Депозитарію Національного банку (або депонента клієнта
Депозитарію) і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями.
8. Під забезпечення кредиту приймаються векселі, які видані
лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари,
виконані роботи, надані послуги та враховані банком з
відображенням їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.
9. Векселі суб'єктів господарської діяльності, що приймаються
під забезпечення наданого кредиту, мають відповідати вимогам
законодавства України, а також таким вимогам: договори за операціями банків з урахування векселів, вексель
та всі написи на ньому мають складатися державною мовою; сума, що підлягає утриманню на користь банку як дисконт, має
розраховуватися за ставкою не нижчою, ніж облікова ставка
Національного банку; строк платежу за векселем не повинен перевищувати 430 днів з
дати складання векселя; ( Абзац четвертий пункту 9 глави 1 розділу
II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002, N 293 ( z0621-03 ) від
09.07.2003 ) вексель повинен мати не менше двох індосаментів; термін урахування векселя банком до дати звернення до
Національного банку за рефінансуванням строком до 14 днів має бути
не менше ніж 10 днів, а за рефінансуванням строком до 365 днів -
не менше ніж 30 днів; ( Абзац шостий пункту 9 глави 1 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002, N 26 ( z0098-03 ) від
29.01.2003 ) вексель повинен мати визначений строк платежу; клієнт, від якого банк прийняв вексель для врахування,
обслуговується в цьому самому банку не менше одного року; вексель має бути оригіналом, що виданий в одному примірнику,
і не повинен мати будь-яких застережливих написів; переказний вексель має бути акцептований. Векселі Державного казначейства України мають відповідати
вимогам законодавства України, а також таким вимогам: термін урахування векселя банком до дати звернення до
Національного банку за рефінансуванням строком до 14 днів має бути
не менше ніж 10 днів, а за рефінансуванням строком до 365 днів -
не менше ніж 30 днів; ( Абзац дванадцятий пункту 9 глави 1 розділу
II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002, N 26 ( z0098-03 ) від
29.01.2003 ) вексель повинен мати визначений строк платежу; клієнт, який пред'явив вексель для урахування, має
обслуговуватися в банку, що врахував вексель, не менше одного
року; вексель не повинен мати будь-яких застережливих написів.
10. Відповідне територіальне управління Національного банку
протягом дії кредитного договору може здійснювати планові та
позапланові перевірки банку (які передбачаються в кредитному
договорі) щодо правильності здійснення операцій з урахування
векселів та правильності оформлення і збереження майна, наданого
суб'єктом господарської діяльності банку під забезпечення
виконання зобов'язань за кредитним договором, майнові права за
яким передані банком під забезпечення кредиту рефінансування.
( Пункт 10 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
11. Після отримання під забезпечення кредиту врахованих
банком векселів відповідне територіальне управління Національного
банку в межах узгодженої суми складає реєстр векселів.
12. Реєстр векселів має містити таку інформацію: дату і місце складання векселя; номер бланка векселя; найменування векселедавця, його місцезнаходження; місце платежу; строк платежу; кількість днів від дня складання зазначеного реєстру до часу
платежу за векселем; номінальну суму векселя; дисконт, який утриманий банком; назву й місцезнаходження індосантів, авалістів векселя, а
також акцептантів (для переказних векселів). Векселі в реєстрах, як правило, розміщуються в порядку
настання строків платежу, починаючи з найближчого. Реєстр складається в двох примірниках - по одному кожній із
сторін договору. Облік урахованих банками векселів здійснюється відповідним
територіальним управлінням Національного банку одночасно з
укладенням договору застави. Ці векселі мають зберігатися в касі
територіального управління Національного банку, про що
зазначається в договорі застави.
13. Національний банк може надати банку кредит
рефінансування під забезпечення такого договору рефінансування
заставою майнових прав, що виникли в банку в результаті укладення
кредитного договору між ним та відповідним суб'єктом господарської
діяльності. Кредит рефінансування під забезпечення майнових прав може
надаватися банку за умови, що заборгованість суб'єкта
господарської діяльності за наданим кредитом обліковується за
відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 30 днів. Кредит рефінансування Національний банк може надавати на
термін дії кредитного договору між банком і суб'єктом
господарської діяльності, але не більше ніж на 365 днів. ( Абзац
третій пункту 13 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 ) Кредит банку, що наданий суб'єкту господарської діяльності,
має бути забезпеченим високоліквідною заставою, яка не обтяжена
іншими зобов'язаннями і щодо якої немає будь-яких спорів. Відповідне територіальне управління Національного банку
одночасно з укладенням кредитного договору та договору застави
майнових прав з банком-позичальником приймає на зберігання
нотаріально посвідчену копію кредитного договору та договору
застави між банком-позичальником і суб'єктом господарської
діяльності. ( Главу 1 розділу II доповнено пунктом 13 згідно з Постановою
Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
14. Рефінансування банків через операції на відкритому ринку
здійснюється під забезпечення державних цінних паперів або
врахованих банком векселів у розмірі, до 100 процентів від
балансової вартості державних цінних паперів та до 70 процентів
від балансової вартості врахованих векселів, а під заставу
майнових прав за кредитним договором між банком і суб'єктом
господарської діяльності в розмірі 60 процентів від суми наданого
банком кредиту. ( Пункт глави 1 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Постановами Національного банку N 244 ( z0603-02 ) від
11.07.2002, N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
15. Строк користування кредитом згідно з умовами кредитного
договору починається з дня надходження коштів на кореспондентський
рахунок банку.
16. Національний банк здійснює рефінансування банків через
операції на відкритому ринку за процентною ставкою, не нижчою, ніж
облікова ставка Національного банку. Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.
17. Базовою кількістю днів для обрахування процентів за
користування кредитом уважається 365 днів.
18. Участь у тендері беруть лише ті банки, що дотримуються
вимог пункту 7 глави 2 розділу I цього Положення.
19. Філії банків участі в тендері не беруть.
Глава 2. Порядок подання заявок на участь у тендері
Національного банку
1. Національний банк проводить тендери з рефінансування
банків через операції на відкритому ринку щосереди з такою
періодичністю: три середи підряд - рефінансування на строк до 14 днів; одна середа - рефінансування на строк до 365 днів. ( Абзац
третій пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002,
N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
2. Повідомлення про проведення Національним банком тендера
(додаток 1) надсилає Департамент монетарної політики електронною
поштою по банківській системі кожного понеділка до 11 години. У
повідомленні зазначаються такі умови проведення тендера: тип тендера (кількісний або процентний); строк користування кредитом; загальна сума кредиту, що пропонується Національним банком
(або без оголошення такої); мінімальна сума заявки для одного банку; вид забезпечення кредиту тощо. Умови проведення тендера визначаються залежно від стану
грошово-кредитного ринку та ліквідності банківської системи.
3. Наступного дня у вівторок до 10 години банк, який потребує
підтримки своєї ліквідності, подає за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення "Кредитний тендер" до
Департаменту монетарної політики Національного банку заявку на
участь у тендері (додаток 2 або 3, або 14 ), яка містить перелік
державних цінних паперів або врахованих банками векселів або
майнових прав. Після перевірки наявності в банку на рахунку в
цінних паперах вільних від зобов'язань державних цінних паперів та
строків їх погашення Департамент монетарної політики передає копію
заявки до відповідного територіального управління Національного
банку для подальшої перевірки фінансової надійності та юридичної
дійсності забезпечення. ( Абзац перший пункту 3 глави 2 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 ) Банк може подати на участь у тендері тільки одну заявку і не
надсилати ніяких змін до неї. Під забезпечення кредиту банк може запропонувати тільки
однорідну заставу (або державні цінні папери, або векселі або
майнові права). Не дозволяється пропозиція різних видів
забезпечення в одній заявці. ( Абзац третій пункту 3 глави 2
розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 ) ( Пункт 3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
4. У разі надання під забезпечення кредиту рефінансування
врахованих банком векселів або майнових прав Департамент
монетарної політики без перевірки подає заявку відповідному
територіальному управлінню Національного банку для перевірки
врахування векселів, їх обліку на відповідному рахунку
бухгалтерського обліку та відповідності вимогам цього Положення, а
також для перевірки наявності заставленого майна, наданого
суб'єктом господарської діяльності банку під забезпечення
виконання зобов'язань за кредитним договором, майнові права за
яким пропонуються як забезпечення за договором рефінансування, та
всіх потрібних документів щодо нього. У разі надання кредиту під забезпечення застави майнових прав
територіальне управління Національного банку має перевірити
оригінали кредитного договору та договору застави, інші документи,
що свідчать про надання банком кредиту суб'єкту господарської
діяльності та забезпечення його високоліквідною заставою. ( Пункт 4 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного
банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
5. Для участі в тендері приймаються заявки банків, які
надійшли до 10 години у вівторок. Заявки, які надійшли пізніше
зазначеного часу, не розглядаються.
6. Відповідне територіальне управління Національного банку
після розгляду копії заявки на участь у тендері, перевірки
запропонованого забезпечення та дотримання вимог, викладених у
пункті 7 глави 2 розділу I цього Положення, до 17 години у
вівторок повідомляє Департамент монетарної політики Національного
банку (додаток 4 або 15) за допомогою засобів
програмно-технологічного забезпечення "Кредитний тендер" про
можливу участь банку в тендері та надійність (спроможність)
запропонованого банком забезпечення. ( Пункт 6 глави 2 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
Глава 3. Порядок проведення тендерів Національного банку
1. Національний банк здійснює рефінансування банків через
операції на відкритому ринку, проводячи кількісний або процентний
тендер.
2. У день проведення тендера (середу) заявки банків на участь
у тендері розглядаються Департаментом монетарної політики
Національного банку з дотриманням таких вимог: один банк не може одержати більше ніж 50 процентів
запропонованого на тендері обсягу кредитів; сума заборгованості за кредитами Національного банку, у тому
числі за кредитами з урахуванням поданої заявки на тендер, не
повинна перевищувати 50 процентів розміру регулятивного капіталу
банку, розрахованого за даними останнього балансу.
3. Розподіл кредитів під час проведення кількісного тендера
здійснюється відповідно до поданих заявок до закінчення суми, яка
запропонована на цей тендер. Якщо запропонованої на кількісний
тендер суми недостатньо для задоволення всіх заявок банків, то
кредитні кошти за оголошеною ціною розподіляються між усіма
банками пропорційно до поданих заявок.
4. У разі проведення Національним банком процентного тендера
банки самостійно пропонують процентну ставку з точністю до 0,1
процентного пункту (наприклад, 15,6 процента), за якою вони
погоджуються одержати кошти, але не нижчу, ніж облікова. На процентному тендері заявки задовольняються відповідно до
зниження запропонованої в них процентної ставки, починаючи з
найвищої, і надалі поступово до закінчення запропонованого обсягу
кредитів або задоволення всіх заявок банків.
5. Якщо два або кілька учасників процентного тендера
пропонують однакову процентну ставку, а обсяг кредитів, що
залишився, не достатній для задоволення всіх заявок банків з
однаковою процентною ставкою, то кошти розподіляються пропорційно
між цими банками.
6. Результати проведеного тендера повідомляються банкам, які
брали участь у проведенні тендера, та територіальним управлінням
Національного банку в середу до 11 години (додаток 5).
7. Банки, заявки яких задоволені, мають укласти кредитний
договір та договір застави з відповідним територіальним
управлінням Національного банку, яке до 15 години в середу має
повідомити за допомогою засобів програмно-технологічного
забезпечення "Кредитний тендер" (додаток 6) Департамент монетарної
політики про укладання договорів.
8. Департамент монетарної політики в середу з 15 до 17 години
відповідно до укладених кредитних договорів та договорів застави
забезпечує перерахування коштів банкам, що надали під забезпечення
враховані векселі або майнові права. Перерахування коштів банкам,
що надали під забезпечення державні цінні папери, забезпечується
Департаментом монетарної політики з одночасним блокуванням цих
цінних паперів у Депозитарії Національного банку в порядку,
установленому нормативно-правовими актами Національного банку з
питань депозитарної діяльності. ( Пункт 8 глави 3 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 314
( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
9. У разі часткового задоволення заявок кількість кожного
коду випуску державних цінних паперів, запропонованих під
забезпечення кредиту, пропорційно перераховується та округляється
до більшого цілого, про що надсилається повідомлення (додаток 7)
банку-позичальнику та відповідному територіальному управлінню
Національного банку.
Глава 4. Порядок укладання кредитних договорів і
договорів застави за наданими кредитами
1. Кредитний договір (додаток 8 або 16) і договір застави
(додаток 9 або 10, або 17) укладаються банком з відповідним
територіальним управлінням Національного банку. ( Пункт 1 глави 4
розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
2. Одночасно з укладенням кредитного договору з банками, які
за результатами тендера одержують кредит, відповідно до
законодавства України укладається договір застави державних цінних
паперів або врахованих банками векселів або майнових прав.
( Пункт 2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
3. У кредитному договорі як основні умови зазначаються: строк дії договору; сума, на яку укладається договір; процентна ставка та порядок її обрахування (базовою кількістю
днів для обрахування процентів за користування кредитом вважається
365 днів); застосування штрафних санкцій до банку в разі прострочення
погашення кредиту; перелік і характеристика цінних паперів, що надані під
забезпечення; балансова вартість державних цінних паперів; балансова вартість урахованих векселів, прийнятих під
забезпечення; черговість погашення заборгованості за кредитом і процентів
за його користування; здійснення протягом дії кредитного договору відповідним
територіальним управлінням Національного банку планових та
позапланових перевірок банку щодо правильності проведення операцій
з урахування векселів та щодо правильності оформлення та
збереження майна, майнові права щодо якого передані банком під
забезпечення кредиту рефінансування; ( Абзац десятий пункту 3
глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 ) застосування Національним банком переважного і безумовного
права задовольнити вимогу, за якою настав строк погашення,
відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ); реалізація Національним банком права продажу інших активів,
що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного
банку, та задоволення вимог за рахунок доходу від їх продажу.
4. У кредитному договорі між банком і Національним банком
передбачається, що в разі недостатності в банків коштів для
одночасного погашення заборгованості за кредитом і процентів за
його користування в першу чергу погашається заборгованість за
кредитом, а потім проценти за користування ним.
Глава 5. Порядок погашення кредиту, що наданий через
тендер Національного банку, та відповідальність за
його несвоєчасне погашення
1. Банк повертає кредити, що одержані від Національного
банку, у строки відповідно до укладеного договору.
2. Одержані через тендер кредити Національного банку не
можуть бути пролонговані й підлягають обов'язковому поверненню.
3. Банк може достроково повернути кредит і проценти за його
користування повністю або частково, попередньо повідомивши про це
відповідне територіальне управління та Департамент монетарної
політики Національного банку.
4. Повернення кредиту рефінансування та процентів за його
користування здійснюється банком з одночасним розблокуванням
державних цінних паперів, що надавалися під забезпечення кредиту,
у порядку, який установлений нормативно-правовими актами
Національного банку з питань депозитарної діяльності. ( Главу 5
розділу II доповнено пунктом згідно з Постановою Національного
банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )
5. Якщо банк не повертає кошти, які були надані через тендер
Національного банку, у строки, що передбачені договором, тобто
прострочує виконання зобов'язання, то Національний банк відповідно
до законодавства України та з урахуванням строку погашення
державних цінних паперів або врахованих векселів має право: здійснити безспірне списання заборгованості з
кореспондентського рахунку банку відповідно до укладеного
кредитного договору, керуючись статтею 73 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ). У разі неможливості
стягнення заборгованості за наданим кредитом і процентів за його
користування повністю або частково з кореспондентського рахунку
банку в день закінчення строку дії договору Національний банк
відносить цю заборгованість на рахунок прострочених кредитів і
нараховує пеню в розмірі 0,5 процента, але не більше ніж подвійна
облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який
сплачується пеня, від суми заборгованості до часу появи на
кореспондентському рахунку банку відповідної для списання суми
коштів, але не більше ніж на 10 днів. Протягом 10 днів з дня виникнення простроченої заборгованості
Національний банк має право також реалізувати предмет застави, а
саме: здійснити продаж цінних паперів і векселів третім особам та
за рахунок отриманих коштів задовольнити свої вимоги й
відшкодувати завдані Національному банку збитки; ужити заходів щодо погашення державних цінних паперів або
одержати платіж за векселями і за рахунок цих коштів задовольнити
свої вимоги й відшкодувати завдані Національному банку збитки; у разі неможливості реалізації предмета застави залишити його
за собою за балансовою вартістю до строку погашення; здійснити реалізацію заставлених майнових прав у порядку,
визначеному законодавством України. ( Пункт глави 5 розділу II
доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою Національного банку
N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 ) Порядок та/або черговість застосування конкретного виду
задоволення вимог Національного банку мають передбачатися в
кредитному договорі, що укладається з банком.
6. У разі невиконання банком умов кредитного договору щодо
своєчасного погашення заборгованості за наданим кредитом шляхом
рефінансування і процентів за його користування Департамент
монетарної політики Національного банку повідомляє відповідному
територіальному управлінню Національного банку, у якому є
кореспондентський рахунок банку-позичальника, про застосування
переважного і безумовного права щодо списання в безспірному
порядку всієї заборгованості з кореспондентського рахунку банку.
7. Згідно з цим повідомленням відповідне територіальне
управління Національного банку виписує платіжну вимогу на списання
з кореспондентського рахунку банку заборгованості за кредитом і
процентів за його користування.
8. За факт порушення банком строку повернення кредиту, що
наданий Національним банком через тендер, банк-порушник не
допускається до участі в наступних 5 тендерах.
9. Відповідальність за повернення кредиту й процентів за його
користування в зазначений у кредитному договорі строк покладається
на банки, а контроль за своєчасним поверненням кредитів, що надані
через тендер Національного банку, та процентів за їх користування,
а також за виконанням усіх умов кредитного договору покладається
на відповідне територіальне управління Національного банку.
Розділ III. Надання банкам кредитів "овернайт" через
постійно діючу лінію рефінансування
Глава 1. Загальні положення
1. З метою вирівнювання тимчасових коливань ліквідності
банківської системи, "тонкого" регулювання грошово-кредитного
ринку Національний банк запроваджує в практичну діяльність
постійно діючу лінію рефінансування (далі - лінія рефінансування),
що є гнучким механізмом короткострокової (миттєвої) підтримки
ліквідності банку.
2. Національний банк як кредитор останньої інстанції через
лінію рефінансування може надавати кредити тільки банкам -
юридичним особам, які є активними учасниками грошового ринку,
мають репутацію кредитоспроможного позичальника і є ініціаторами
звернення до Національного банку. ( Пункт 2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
3. Кредит через лінію рефінансування (далі - кредит
"овернайт") надається строком на один робочий день на умовах, які
визначаються генеральним кредитним договором, та на суму з
урахуванням рішення Правління Національного банку України на
відповідний період щодо максимального розміру кредиту "овернайт".
Кошти кредиту перераховуються в день отримання Національним банком
заявки від банку, а повертаються банком до 13 години наступного
робочого дня. Повернення банком кредиту "овернайт" здійснюється
одночасно з процентною платою. ( Пункт 3 глави 1 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 293
( z0621-03 ) від 09.07.2003 )
( Пункт 4 глави 1 розділу III виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )

( Пункт 5 глави 1 розділу III виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
4. Національний банк надає кредити "овернайт" за оголошеною
процентною ставкою, яка надсилається електронною поштою банкам
щоденно (у робочі дні) до 10 години. Розмір процентної ставки за
кредитами "овернайт" має бути не нижчим, ніж облікова ставка
Національного банку плюс один процентний пункт. ( Пункт 6 глави 1
розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002 )
( Пункт 7 глави 1 розділу III виключено на підставі Постанови
Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
5. Нарахування процентів за користування кредитом "овернайт"
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку.
6. Умовою для подання банком заявки на одержання кредиту
"овернайт", крім викладених у пунктах 7, 8 глави 2 розділу I цього
Положення, є укладення генерального кредитного договору (додаток
11) з Національним банком про використання банком лінії
рефінансування. Сума кредиту "овернайт", що зазначається в заявці
банку, не може перевищувати розміру, установленого рішенням
Правління Національного банку України на відповідний період.
( Пункт 6 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )
7. У разі невиконання банком умов генерального кредитного
договору щодо своєчасного погашення заборгованості за наданим
кредитом "овернайт" і процентів за його користування Департамент
монетарної політики Національного банку повідомляє відповідне
територіальне управління Національного банку, у якому є
кореспондентський рахунок банку-позичальника, про застосування
переважного і безумовного права щодо списання в безспірному
порядку всієї заборгованості з кореспондентського рахунку банку. Відповідне територіальне управління Національного банку
виписує платіжну вимогу, на підставі якої здійснює списання з
кореспондентського рахунку банку заборгованості за кредитом і
процентів за його користування.
Глава 2. Порядок надання Національним банком
кредиту "овернайт"
1. У разі виникнення потреби миттєвої підтримки ліквідності
від Національного банку як кредитора останньої інстанції через
лінію рефінансування банк може в будь-який робочий день тижня до
17 години подати до Департаменту монетарної політики Національного
банку заявку на отримання кредиту "овернайт" (додаток 12). ( Пункт 1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
2. Департамент монетарної політики Національного банку
передає копію заявки до відповідного територіального управління
Національного банку для перевірки виконання банком умов,
викладених у пунктах 7, 8 глави 2 розділу I цього Положення. ( Пункт 2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
3. Відповідне територіальне управління Національного банку
оперативно розглядає можливість надання банку кредиту "овернайт",
вивчає кредитоспроможність банку, імовірність повернення кредиту
та за допомогою електронної пошти протягом дня до 17 години 30
хвилин у день звернення банку повідомляє про своє рішення
Департамент монетарної політики Національного банку (додаток 18).
( Пункт 3 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )
4. У разі часткового задоволення заявки Департамент
монетарної політики повідомляє банку-позичальнику та відповідному
територіальному управлінню Національного банку суму наданого
кредиту. ( Пункт 4 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
5. Департамент монетарної політики надсилає банку
повідомлення (додаток 13) і на підставі генерального кредитного
договору та задоволеної заявки до 18 години забезпечує
перерахування банку коштів за наданим кредитом "овернайт". ( Пункт 5 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
Глава 3. Порядок укладення кредитного договору між
Національним банком і банком про використання лінії
рефінансування (кредити "овернайт")
1. Генеральний кредитний договір про використання лінії
рефінансування Національного банку (додаток 11) укладається
банками з відповідним територіальним управлінням Національного
банку на відповідний календарний рік незалежно від періодичності
користування цією лінією за умови, що банк має стійку репутацію
кредитоспроможного банку і дотримується умов, викладених у пунктах
7, 8 глави 2 розділу I цього Положення. Цей договір має передбачати також обов'язкову умову щодо
безспірного списання Національним банком заборгованості (суми
основного боргу та процентів за користування кредитом) з
кореспондентського рахунку банку відповідно до статті 73 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) у разі
неповернення банком кредиту до 13 години наступного після
отримання кредиту робочого дня.
2. Відповідні територіальні управління Національного банку за
допомогою засобів електронної пошти надають Департаменту
монетарної політики інформацію про укладені з банками генеральні
кредитні договори щодо використання лінії рефінансування протягом
двох днів після їх укладення.
3. У генеральному кредитному договорі між банком і
Національним банком передбачається, що в разі недостатності коштів
на кореспондентському рахунку банку для одночасного погашення
заборгованості за кредитом і процентів за його користування в
першу чергу погашається заборгованість за кредитом, а потім
проценти за користування кредитом.
Глава 4. Відповідальність за несвоєчасне
погашення кредитів "овернайт"
1. Відповідальність за повернення кредиту "овернайт" і
процентів за його користування покладається на банк, а контроль за
своєчасним поверненням кредитів "овернайт" - на відповідне
територіальне управління Національного банку та Департамент
монетарної політики.
2. У разі неповернення банком кредиту "овернайт" і процентів
за його користування до 13 години наступного після отримання
кредиту робочого дня до банку застосовується безспірне стягнення
заборгованості з кореспондентського рахунку банку відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ).
3. У разі неможливості погашення заборгованості за наданим
кредитом "овернайт" і процентів за його користування повністю або
частково з кореспондентського рахунку банку в зазначений у
попередньому пункті термін унаслідок недостатності коштів
Національний банк відносить цю заборгованість на рахунок
простроченої заборгованості за кредитами і нараховує пеню в
розмірі 0,5 процента від заборгованості до часу надходження на
кореспондентський рахунок банку коштів. ( Пункт 3 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
( Пункт 4 глави 4 розділу III виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
4. За факт порушення банком строку повернення кредиту, що
наданий Національним банком через лінію рефінансування і процентів
за його користування, банк-порушник не допускається до
використання цієї лінії протягом 3 місяців. ( Пункт 4 глави 4
розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )
Розділ IV. Порядок надання Національним банком
стабілізаційного кредиту
Глава 1. Загальні положення
1. Національний банк може розглядати питання про надання
стабілізаційного кредиту банку, який переведений у режим
фінансового оздоровлення або який узяв на себе борг банку, що
перебуває в режимі фінансового оздоровлення, за наявності його
клопотання та висновків відповідного територіального управління
Національного банку.
2. Стабілізаційний кредит може надаватися банку лише за умови
забезпечення його заставою ліквідними активами банку-позичальника
(після здійснення експертної оцінки їх вартості, які перебувають у
власності банку і не обтяжені іншими зобов'язаннями) або гарантією
чи порукою іншого фінансово стабільного банку або фінансової
установи. Банк має надавати звіт про оцінку (акт оцінки) майна, що
надається під забезпечення стабілізаційного кредиту.
3. Здійснення банком операцій з надання кредитів за рахунок
коштів стабілізаційного кредиту не дозволяється.
Глава 2. Порядок надання стабілізаційного кредиту
1. Для отримання стабілізаційного кредиту банк подає до
територіального управління Національного банку клопотання і
затверджену радою банку програму фінансового оздоровлення. Після здійснення аналізу фінансового стану банку і його
програми фінансового оздоровлення територіальне управління
Національного банку надсилає пропозиції Генеральному департаменту
банківського нагляду Національного банку.
2. Генеральний департамент банківського нагляду готує
пропозиції на розгляд Правління Національного банку щодо
можливості надання банку, що перебуває в режимі фінансового
оздоровлення або який узяв на себе борг банку, що перебуває в
режимі фінансового оздоровлення, стабілізаційного кредиту.
3. Національний банк може надавати стабілізаційний кредит за
плату, що не нижча, ніж облікова ставка Національного банку таким
банкам: фінансово стабільному банку, який узяв на себе борг банку, що
перебуває в режимі фінансового оздоровлення, за умови цільового
його використання та оформлення з Національним банком договору
застави державних цінних паперів, інших цінностей, які
використовуються під забезпечення кредитів Національного банку.
Такий банк за згодою кредиторів банку-боржника має оформити
договір (який додається до програми фінансового оздоровлення) про
переведення боргу банку-боржника, що перебуває в режимі
фінансового оздоровлення; банку, який перебуває в режимі фінансового оздоровлення і
звернувся з клопотанням про надання стабілізаційного кредиту, у
заставу державних цінних паперів, інших цінностей, які
використовуються під забезпечення кредитів Національного банку; банку, який перебуває в режимі фінансового оздоровлення і
звернувся з клопотанням про надання стабілізаційного кредиту, під
гарантію чи поруку фінансово стабільного банку або іншої
фінансової установи, які згідно з їх фінансовим станом,
достатністю капіталу можуть забезпечити взяті на себе
зобов'язання.
4. Стабілізаційний кредит надається банкам строком до трьох
років, а якщо програма фінансового оздоровлення забезпечує
достатні грошові потоки, то банку може надаватися короткостроковий
кредит строком до одного року.
5. Рішення про надання стабілізаційного кредиту банку
приймається Правлінням Національного банку на підставі аналізу й
оцінки програми фінансового оздоровлення, що здійснені
територіальним управлінням Національного банку, та пропозицій
Генерального департаменту банківського нагляду Національного
банку. У цьому рішенні визначаються строк користування кредитом,
порядок його погашення і сплати процентів за користування
стабілізаційним кредитом.
6. У разі прийняття Правлінням Національного банку
позитивного рішення про надання стабілізаційного кредиту
відповідне територіальне управління Національного банку проводить
організаційні заходи щодо укладення з банком договору про надання
кредиту.
7. Договір укладається за одним із варіантів, що зазначені в
пункті 3 цієї глави, та має передбачати порядок, строки надання і
погашення кредиту, порядок сплати процентів за користування
стабілізаційним кредитом, відповідальність за несвоєчасне
погашення кредиту тощо.
8. У разі надання стабілізаційного кредиту банку, який узяв
на себе борг банку, що перебуває у режимі фінансового
оздоровлення, Національний банк відповідно до договору може
встановлювати особливі умови надання стабілізаційного кредиту
цьому банку, окремий режим контролю за його цільовим
використанням, інші обмеження та застереження.
9. Банк має розробити графік погашення стабілізаційного
кредиту і дотримуватися його строків.
10. У разі зміни облікової ставки Національного банку
підлягає коригуванню відповідно і процентна ставка за користування
стабілізаційним кредитом.
Глава 3. Контроль за поверненням стабілізаційного кредиту
1. Відповідне територіальне управління Національного банку та
Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку
здійснюють контроль за графіком погашення стабілізаційного кредиту
і повернення процентів за його користування.
2. У разі неповернення банком стабілізаційного кредиту в
строки відповідно до укладеного кредитного договору до банку
застосовується безспірне списання заборгованості відповідно до
статті 73 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ).
3. Генеральний департамент банківського нагляду Національного
банку щокварталу аналізує стан виконання заходів, спрямованих на
оздоровлення банку, контролює своєчасність погашення
заборгованості за стабілізаційним кредитом та процентної плати за
користування стабілізаційним кредитом. У разі їх невиконання Генеральний департамент банківського
нагляду подає пропозиції на розгляд Правління Національного банку
для прийняття відповідного рішення.
Розділ V. Проведення Національним банком операцій
з купівлі/продажу державних цінних паперів та
казначейських зобов'язань на відкритому ринку
Глава 1. Загальні положення
1. З метою регулювання грошово-кредитного ринку, активізації
проведення міжбанківських операцій з державними цінними паперами,
казначейськими зобов'язаннями та іншими борговими зобов'язаннями,
визначеними Правлінням Національного банку, а також для сприяння
встановленню котирувальних цін на ці цінні папери Національний
банк здійснює операції з ними на біржовому та позабіржовому
ринках.
2. Національний банк здійснює операції на відкритому ринку з
купівлі/продажу державних цінних паперів. Беручи участь у біржових
торгах державними цінними паперами, Національний банк впливає на
встановлення цін на державні цінні папери.
3. З метою стимулювання купівлі/продажу державних цінних
паперів серед банків, які можуть не бути учасниками біржових
торгів, Національний банк бере участь у позабіржових торгах
державними цінними паперами.
Глава 2. Порядок здійснення біржових операцій
з купівлі/продажу державних цінних паперів
на відкритому ринку
1. Біржові операції з купівлі/продажу державних цінних
паперів на відкритому ринку здійснюються Національним банком
шляхом участі в торгах на організаторах торгівлі цінними паперами,
які офіційно зареєстровані відповідно до чинного законодавства
України, згідно з установленими ними правилами.
2. У разі потреби здійснити операції з купівлі/продажу
державних цінних паперів відповідальний працівник Департаменту
монетарної політики Національного банку готує заявку на купівлю
державних цінних паперів або продаж державних цінних паперів, що
перебувають у власності Національного банку, у якій зазначаються
кількість, код, балансова вартість і ціна купівлі та продажу
державних цінних паперів і яка підписується директором
Департаменту монетарної політики або його заступником. Копія
заявки передається до Депозитарію Національного банку для
блокування державних цінних паперів на блокувальних рахунках
депозитарного обліку в порядку, установленому нормативно-правовими
актами Національного банку з питань депозитарної діяльності.
3. Після блокування державних цінних паперів у Депозитарії
Національного банку підписана заявка засобами
програмно-технологічного забезпечення проведення торгів
надсилається до організатора торгівлі державними цінними паперами
до початку операційного дня організатора торгівлі.
4. Протягом операційного дня організатора торгівлі
Департамент монетарної політики може змінювати свої заявки з
купівлі/продажу державних цінних паперів.
5. У разі задоволення заявок під час торгів Національний банк
отримує від організатора торгівлі цінними паперами відповідні
документи, що засвідчують проведену операцію з купівлі/продажу
державних цінних паперів.
6. Біржова угода про продаж державних цінних паперів
уважається виконаною за умови проведення грошових розрахунків за
нею.
7. У разі здійснення операції з продажу державних цінних
паперів Департамент монетарної політики надає розпорядження з
фінансових питань до Операційного управління щодо відображення
вилучених з обігу емісійних коштів на меморандних рахунках
відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного
банку України.
8. Якщо Національний банк здійснив операцію з купівлі
державних цінних паперів, то відповідно до розпорядження з
фінансових питань Департаменту монетарної політики Національного
банку кошти перераховуються продавцю в строк, визначений правилами
проведення торгів організатора торгівлі цінними паперами з
одночасним відображенням на меморандних рахунках.
Глава 3. Порядок здійснення позабіржових операцій
з купівлі/продажу державних цінних паперів
на відкритому ринку
1. З метою підтримання ліквідності банків і регулювання
грошово-кредитного ринку Національний банк може здійснювати
позабіржові операції з купівлі/продажу державних цінних паперів,
казначейських зобов'язань та боргових зобов'язань, визначених
Правлінням Національного банку, на відкритому ринку. Ініціатором
такої операції, як правило, є сторона, яка зацікавлена в
терміновому проведенні операції з купівлі/продажу таких цінних
паперів.
2. У разі звернення банку до Національного банку про
здійснення позабіржової операції з купівлі/продажу зазначених у
попередньому пункті цінних паперів відповідальний працівник
Департаменту монетарної політики Національного банку, виходячи зі
стану грошово-кредитного ринку, готує на розгляд керівництва
Департаменту монетарної політики Національного банку пропозицію
(доповідну записку) щодо можливості проведення такої операції.
3. У разі прийняття позитивного рішення про проведення такої
операції та укладення відповідної угоди здійснюються: подання депозитарних документів до Депозитарію Національного
банку та перереєстрація прав власності на державні цінні папери в
порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного
банку з питань депозитарної діяльності; фізична поставка казначейських зобов'язань та інших боргових
зобов'язань, визначених Правлінням Національного банку; перерахування коштів на кореспондентський рахунок
банку-продавця.
Директор Департаменту
монетарної політики Н.І.Гребеник
Виконавець:
Начальник Управління методології
інструментів монетарної політики Н.О.Шидловська
Додаток 1
до Положення про механізми
рефінансування банків України

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Національний банк України Банкам,
Департамент монетарної Операційному та територіальним
політики управлінням Національного банку
N 14-011/ України,
від _______ р. Центральній розрахунковій палаті
Національного банку України

Повідомлення
Відповідно до Положення про механізми рефінансування банків
України Національний банк України оголошує проведення тендера з
рефінансування банків. Дата проведення тендера __________________. Тип тендера (кількісний або процентний) ________________. Процентна ставка за користування кредитом (у разі проведення
кількісного тендера) ________________%. Строк користування кредитом ____________________________. Загальна сума кредиту, що пропонується Національним банком
України ____________________ (або без оголошення такої). Мінімальна сума заявки ___________________. Під забезпечення кредиту приймається ______________________.
(вид забезпечення) Місце проведення тендера - Департамент монетарної політики
Національного банку України. Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "Кредитний тендер".
Перший заступник Голови _________________
(підпис)
Додаток 2
до Положення про механізми
рефінансування банків України
_______________________ Департаменту монетарної політики
(назва банку) Національного банку N ___ від _________ 200_ р.
Копія: _________________________
(назва територіального
управління Національного
банку України)
Заявка N ___
на участь у кількісному тендері на одержання кредиту
від Національного банку України
____________________________________________________________,
(назва банку-позичальника) кореспондентський рахунок _____________________. Місцезнаходження: __________________________________________. Просимо надати кредит на суму _____________________ тис. грн.
(цифрами та словами) на строк з ___________ до _____________ на умовах, що викладені в
повідомленні Національного банку України від ______ 200_ р. N ___.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні цінні
папери(1): ------------------------------------------------------------------ Код цінних | Кількість | Номінальна | Балансова | Дата паперів | цінних | вартість(2) | вартість | погашення(2) | паперів | (грн.) | (грн.) | ------------+-----------+-------------+-----------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі враховані
векселі(1): ------------------------------------------------------------------ Векселе-|Плат-|Номінальна|Дата |Місце|Строк |Місце |Балансова давець |ник |вартість |скла-|скла-|платежу|платежу|вартість | |векселя |дання|дання| | |урахованого | | | | | | |векселя --------+-----+----------+-----+-----+-------+-------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------
У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір
застави на одержання кредиту будуть укладені нами в середу ____________ р. з ________________________________________________ _________________________________________________________________.
(назва територіального управління Національного банку України)
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N____,
МФО________, код ЄДРПОУ_______.
_______________ ____________________
(посада) (ініціали, прізвище)
------------------------------- (1) Заповнюється одна з таблиць залежно від запропонованого
забезпечення.
(2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в
Департаменті монетарної політики.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )

Додаток 3
до Положення про механізми
рефінансування банків України
_______________________ Департаменту монетарної політики
(назва банку) Національного банку N ___ від _________ 200_ р.
Копія: _________________________
(назва територіального
управління Національного
банку України)
Заявка N ___
на участь у процентному тендері на одержання кредиту
від Національного банку України
____________________________________________________________,
(назва банку-позичальника) кореспондентський рахунок _____________________. Місцезнаходження: __________________________________________. Просимо надати кредит на суму _____________________ тис. грн.
(цифрами та словами) на строк з ___________ до _____________ за плату ________________
процентів річних на умовах, що викладені в повідомленні
Національного банку України від ______ р. N ___.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні цінні
папери(1): ------------------------------------------------------------------ Код цінних | Кількість | Номінальна | Балансова | Дата паперів | цінних | вартість(2) | вартість | погашення(2) | паперів | (грн.) | (грн.) | ------------+-----------+-------------+-----------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі враховані
векселі(1): ------------------------------------------------------------------ Векселе-|Плат-|Номінальна|Дата |Місце|Строк |Місце |Балансова давець |ник |вартість |скла-|скла-|платежу|платежу|вартість | |векселя |дання|дання| | |урахованого | | | | | | |векселя --------+-----+----------+-----+-----+-------+-------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------
У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір
застави на одержання кредиту будуть укладені нами в
середу _________ 200_ р. з _______________________________________ _________________________________________________________________.
(назва територіального управління Національного банку України)
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N____,
МФО________, код ЄДРПОУ_______.
_______________ ____________________
(посада) (ініціали, прізвище)
------------------------------- (1) Заповнюється одна з таблиць залежно від запропонованого
забезпечення.
(2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в
Департаменті монетарної політики.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )
Додаток 4
до Положення про механізми
рефінансування банків України
______________________________ Департаменту монетарної політики
(назва територіального Національного банку України
управління Національного банку
України)
N ___ від _________ 200_ р.
Повідомлення
__________________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
перевірило виконання _______________________________________ умов,
(назва банку) викладених у пункті 7 глави 2 розділу I Положення про механізми
рефінансування банків України, фінансову надійність та юридичну
дійсність наданого забезпечення і заявку банку N ______ від _______________ на участь у (кількісному, процентному) тендері з
рефінансування банків, підтримує (у повному обсязі, частково в
сумі _________________ тис. грн.) або не підтримує(1).
Банківська ліцензія N ___ від _____________. За станом на останню звітну дату: розмір регулятивного капіталу банку __________ тис. грн.; фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями _____ %; співвідношення суми прострочених та сумнівних кредитів до
суми кредитного портфеля _____ %; співвідношення суми наданого міжбанківського кредиту до суми
кредитного портфеля ______ %. Заборгованість за кредитами Національного банку України (з
урахуванням цієї заявки) ___________ тис. грн. Дотримання банком економічних нормативів на
"___"_____________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------ |Норматив | Фактично | Дотримано (+), | | | не дотримано (-) ------------------------+---------+-----------+------------------- Адекватність основного | | | капіталу (Н3) | | | ------------------------+---------+-----------+------------------- Поточна ліквідність (Н5)| | | ------------------------------------------------------------------
Територіальне управління перевірило враховані банком векселі,
що надаються під забезпечення кредиту(2): ------------------------------------------------------------------ Векселе-|Плат-|Номінальна|Дата |Місце|Строк |Місце |Балансова давець |ник |вартість |скла-|скла-|платежу|платежу|вартість | |векселя |дання|дання| | |урахованого | | | | | | |векселя --------+-----+----------+-----+-----+-------+-------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------
Начальник _________________________________ ___________________
(назва територіального управління (підпис)
Національного банку України)
------------------------------------ (1) Повідомлення подається за кожним видом заявки окремо. (2) Заповнюється в разі надання під забезпечення кредиту
врахованих банком векселів.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )
Додаток 5
до Положення про механізми
рефінансування банків України
Департамент монетарної Голові правління
політики ___________________________
Національного банку України (назва банку)
N ___ від ______ 200_ р.
Копія: _________________________
(назва територіального
управління Національного
банку України)
Повідомлення
Національний банк України повідомляє про результати
проведення ________________________________ тендера, який відбувся
(кількісного або процентного) ___ _______ 200_ р., про надання кредиту під забезпечення
зазначених у заявці державних цінних паперів (векселів).
Задоволені заявки ------------------------------------------------------------------ Дата |Номер |Сума |Строк |Дата | Плата за кредит |Примітка тендера|заявки|кредиту|корис- |пога-|--------------------| | |(грн.) |тування|шення| % | сума | | | | | | | (грн.) | -------+------+-------+-------+-----+---------+----------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------
Вам потрібно протягом одного робочого дня після отримання
повідомлення укласти кредитний договір та договір застави для
одержання коштів від Національного банку України. Департамент монетарної політики Національного банку України
відібрав під забезпечення наданого кредиту такі цінні папери: ------------------------------------------------------------------ Код цінних | Кількість | Номінальна | Балансова | Дата паперів | цінних | вартість | вартість | погашення | паперів | (грн.) | (грн.) | ------------+-----------+-------------+-----------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------
або такі враховані векселі: ------------------------------------------------------------------ Векселе-|Плат-|Номінальна|Дата |Місце|Строк |Місце |Балансова давець |ник |вартість |скла-|скла-|платежу|платежу|вартість | |векселя |дання|дання| | |урахованого | | | | | | |векселя --------+-----+----------+-----+-----+-------+-------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------
Незадоволені заявки ------------------------------------------------------------------ Дата |Номер |Сума |Строк |Дата | Плата за кредит |Примітка тендера|заявки|кредиту|корис- |пога-|--------------------| | |(грн.) |тування|шення| % | сума | | | | | | | (грн.) | -------+------+-------+-------+-----+---------+----------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------
Директор (заступник директора)
Департаменту монетарної політики _________________
Національного банку України (підпис)
Додаток 6
до Положення про механізми
рефінансування банків України
Департамент монетарної політики
Національного банку України
_________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України) N ___ від _____________ 200_ р.
Повідомлення
__________________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
повідомляє, що відповідно до пункту 7 глави 3 розділу II Положення
про механізми рефінансування банків України нами укладено
кредитний договір з _____________________ про надання йому кредиту
(назва банку) в сумі _________________________ тис. грн. та договір застави в
сумі _____________________ тис. грн. Кошти кредиту перерахувати на
рахунок банку N _______ МФО __________, код ЄДРПОУ ______________.

Начальник _________________________________ ___________________
(назва територіального управління (підпис)
Національного банку України)
Директор Департаменту
монетарної політики Н.І.Гребеник
Виконавець:
Начальник Управління методології
інструментів монетарної політики Н.О.Шидловська
Додаток 7
до Положення про механізми
рефінансування банків України
Департамент монетарної Голові правління
політики ___________________________
Національного банку України (назва банку)
Копія: _________________________
(назва територіального
управління Національного
банку України)
Повідомлення
Національний банк України частково задовольняє Вашу заявку
N ______ від _____________ 200_ р. про надання кредиту під
забезпечення зазначених у заявці державних цінних паперів у сумі __________________________________ грн. на строк з ____________ до
(цифрами та словами) _____________ за плату _______ процентів річних.
Департамент монетарної політики Національного банку України
відібрав під забезпечення наданого кредиту такі цінні папери: ------------------------------------------------------------------ Код цінних | Кількість | Номінальна | Балансова | Дата паперів | цінних | вартість | вартість | погашення | паперів | (грн.) | (грн.) | ------------+-----------+-------------+-----------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------
Директор (заступник директора)
Департаменту монетарної політики ________________
Національного банку України (підпис)
Додаток 8
до Положення про механізми
рефінансування банків України
Кредитний договір N ___(1)
м._______ ___ _____________ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище, ім'я, __________________________ (далі - Кредитор), який діє на підставі
по батькові) _________________________________________________________________,
та банк _________________________________________________ в особі
(назва банку) ____________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),
з метою здійснення рефінансування через операції на відкритому
ринку відповідно до Положення про механізми рефінансування банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від _____________ N ______, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму ________________________ грн. на строк з _________ до ____________
(цифрами та словами) з оплатою ___________ процентів річних. Базова кількість днів для
нарахування процентів - 365.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу державні цінні
папери (ураховані Позичальником векселі) за балансовою вартістю на
суму ____________________ грн., про що укладається окремий договір (цифрами та словами) застави.
1.3. Під забезпечення надаються такі державні цінні
папери(2): ------------------------------------------------------------------ Код цінних | Кількість | Номінальна | Балансова | Дата паперів | цінних | вартість | вартість | погашення | паперів | (грн.) | (грн.) | ------------+-----------+-------------+-----------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------
Під забезпечення надаються такі враховані банком векселі(2): ------------------------------------------------------------------ Векселе-|Плат-|Номінальна|Дата |Місце|Строк |Місце |Балансова давець |ник |вартість |скла-|скла-|платежу|платежу|вартість | |векселя |дання|дання| | |урахованого | | | | | | |векселя --------+-----+----------+-----+-----+-------+-------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------
1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,
одночасно з нарахованими процентами в сумі __________________ грн.
(цифрами та словами)
1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком до 365 днів, у сумі _________________________ грн.
(цифрами та словами) щомісяця до 13 години в передостанній робочий день поточного
місяця.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується: 2.1.1. Протягом ___ днів після підписання цього договору та
договору застави перерахувати ___ _____________ ___ р. на
кореспондентський рахунок Позичальника кредит у сумі __________________________________ грн. та одночасно заблокувати в
(цифрами та словами) Депозитарії Національного банку України на рахунку в цінних
паперах Позичальника державні цінні папери, зазначені в пункті 1.3
цього договору, які надані під забезпечення кредиту Національного
банку України. 2.1.2. Надати до Депозитарію Національного банку України
розпорядження про повернення Позичальнику зазначених у пункті 1.3
цього договору заблокованих державних цінних паперів у разі
дострокового або своєчасного повернення Позичальником кредиту та
процентів за його користування або в разі списання з його
кореспондентського рахунку суми заборгованості за кредитним
договором у безспірному порядку.
2.2. Кредитор має право: 2.2.1. Здійснити протягом дії кредитного договору перевірки
банку щодо правильності проведення операцій з урахування векселів. 2.2.2. У разі прострочення погашення кредиту та нарахованих
процентів за його користування списати в безспірному порядку
заборгованість з кореспондентського рахунку Позичальника. 2.2.3.У разі недостатності коштів на кореспондентському
рахунку Позичальника для стягнення всієї суми заборгованості в
день закінчення строку дії кредитного договору спочатку списати
заборгованість за кредитом, а потім - проценти за його
користування. 2.2.4. У разі неможливості списання заборгованості за наданим
кредитом і процентів за його користування з кореспондентського
рахунку Позичальника через відсутність коштів віднести
заборгованість на рахунок простроченої заборгованості до
надходження коштів на кореспондентський рахунок Позичальника, але
не більше ніж на 10 робочих днів, з нарахуванням на суму
заборгованості пені в розмірі 0,5 процента, але не більше ніж
подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла в
період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен
день прострочення та списати в безспірному порядку належну до
сплати суму з кореспондентського рахунку Позичальника в день
надходження коштів на його кореспондентський рахунок. 2.2.5. У разі неповернення, часткового неповернення кредиту
та/або суми нарахованих процентів, неможливості списання в
безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку
Позичальника протягом 10 робочих днів самостійно розблокувати та
здійснити реалізацію предмета застави без звернення до суду шляхом
продажу державних цінних паперів (урахованих банком векселів), що
надані під забезпечення, третім особам та задовольнити всі свої
вимоги в сумі заборгованості Позичальника та нарахованої пені. 2.2.6. У разі неможливості продажу предмета застави залишити
заставлені державні цінні папери (ураховані банком векселі) за
собою за балансовою вартістю до строку їх погашення. 2.2.7. У разі допущення Позичальником факту несвоєчасного
повернення кредиту, процентів за його користування не допускати
Позичальника до участі в наступних 5 тендерах.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Повернути Кредитору суму кредиту та проценти за його
користування, зазначені в пункті 1.1 цього договору, шляхом
перерахування коштів на рахунок Кредитора до 13 години
"___"_______ 200_ р. 2.3.2. Передати Кредитору векселі з бланковим індосаментом,
що є предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього договору за
реєстром. 2.3.3. У разі неможливості списання з кореспондентського
рахунку коштів, що становлять вимоги Кредитора, протягом 10
робочих днів сплатити пеню в розмірі 0,5 процента, але не більше
ніж подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла
в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за
кожен день прострочення.
2.4. Позичальник має право: 2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за його
користування, попередньо повідомивши про це Департамент монетарної
політики та ______________________________________________________ _________________________________________________________________.
(назва територіального управління Національного банку України)
2.4.2. У разі своєчасного повернення кредиту і процентів за
його користування отримати від Кредитора векселі, що були надані
під забезпечення кредиту, або надати до Депозитарію Національного
банку України розпорядження про розблокування державних цінних
паперів, зазначених у пункті 1.3 цього договору, які були надані
під забезпечення кредиту Національного банку України.
3. Інші умови договору
3.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому чинним законодавством України порядку. 3.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 3.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох
Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною
частиною цього договору.
4. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
--------------------------------------- (1) Цей договір є зразком. (2) Заповнюється одна з таблиць.
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002, N 26
( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
Додаток 9
до Положення про механізми
рефінансування банків України
Договір застави(1)
державних цінних паперів
м.______ ____ ______________ р.
Національний банк України в особі ___________________________
_______________________________________ (далі - Заставодержатель),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі ____________________________________________,
та банк __________________________________________________________
(назва банку)
в особі __________________________________ (далі - Заставодавець),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі _____________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N ___ від ___________ на суму _____________________ грн.
(цифрами та словами) строком з ________ до ____________ з нарахуванням процентів у сумі _____________________________ грн. Заставодавець передає в заставу
(цифрами та словами) Заставодержателю такі державні цінні папери: ------------------------------------------------------------------ Код цінних | Кількість | Номінальна | Балансова | Дата паперів | цінних | вартість | вартість | погашення | паперів | (грн.) | (грн.) | ------------+-----------+-------------+-----------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя
задовольняються повністю, включаючи суму основного боргу,
нараховані проценти, пеню та збитки, завдані простроченням
виконання зобов'язання. 1.3. Заставодавець свідчить, що державні цінні папери, які
передані в заставу, перебувають у його власності та є вільними від
застави чи інших обмежень в обігу. 1.4. До повного погашення кредиту та процентів за його
користування Заставодавець не має права без відома
Заставодержателя відчужувати заставлені державні цінні папери,
передавати їх у наступну заставу третій особі.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується: 2.1.1. Одночасно з перерахуванням коштів за наданим
Заставодавцю кредитом здійснити блокування на рахунку в цінних
паперах Заставодавця в Депозитарії Національного банку України
державних цінних паперів, зазначених у пункті 1.1 цього договору,
що надані під забезпечення кредиту Національного банку України. 2.1.2. Надати до Депозитарію Національного банку України
розпорядження про повернення Заставодавцю державних цінних
паперів, зазначених у пункті 1.1 цього договору, які були
заблоковані під забезпечення кредиту Національного банку України,
у разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і процентів
за його користування або в разі списання з його кореспондентського
рахунку суми заборгованості за кредитним договором у безспірному
порядку.
2.2. Заставодержатель має право: 2.2.1. У разі неповернення, часткового неповернення або
несвоєчасного повернення Заставодавцем кредиту та/або нарахованих
процентів за його користування та неможливості списання в
безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського
рахунку Заставодавця протягом 10 робочих днів самостійно
розблокувати та частково або повністю здійснити реалізацію
предмета застави без звернення до суду шляхом продажу державних
цінних паперів, що надані в заставу, і задовольнити свої вимоги в
сумі заборгованості Заставодавця та нарахованої пені. 2.2.2. У разі неможливості продажу предмета застави залишити
заставлені державні цінні папери в своїй власності за балансовою
вартістю до строку їх погашення.
2.4. Заставодавець має право: Надати до Депозитарію Національного банку України
розпорядження про розблокування державних цінних паперів,
зазначених у пункті 1.1 цього договору, які надані під
забезпечення кредиту Національного банку, у разі дострокового або
своєчасного повернення кредиту і процентів за його користування
або в разі списання з його кореспондентського рахунку суми
заборгованості за кредитним договором у безспірному порядку.
3. Інші умови договору
3.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому чинним законодавством України порядку. 3.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 3.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін
шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього
договору.
4. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
---------------------------------- (1) Цей договір є зразком.
Додаток 10
до Положення про механізми
рефінансування банків України
Договір застави(1)
врахованих банком векселів
м.______ ______________ р.
Національний банк України в особі ___________________________ _______________________________________ (далі - Заставодержатель),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі ____________________________________________,
та банк __________________________________________________________
(назва банку) в особі __________________________________ (далі - Заставодавець),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі _____________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N _____ від __________ на суму ____________________ грн.
(цифрами та словами) строком з __________ до ________ і з нарахуванням процентів у сумі _____________________________ грн. Заставодавець передає в заставу
(цифрами та словами) Заставодержателю згідно з реєстром такі векселі з бланковим
індосаментом: ------------------------------------------------------------------ Векселе-|Плат-|Номінальна|Дата |Місце|Строк |Місце |Балансова давець |ник |вартість |скла-|скла-|платежу|платежу|вартість | |векселя |дання|дання| | |урахованого | | | | | | |векселя --------+-----+----------+-----+-----+-------+-------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя
задовольняються повністю, включаючи суму кредиту, проценти за його
користування, пеню та збитки, завдані Заставодержателю
простроченням виконання зобов'язання. 1.3. Заставодавець свідчить, що векселі, які передані в
заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави чи
інших обмежень.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується: 2.1.1. Після укладення цього договору прийняти від
Заставодавця векселі згідно з реєстром та зберігати їх у касі
територіального управління Національного банку України. 2.1.2. Після дострокового або своєчасного повернення
Заставодавцем суми кредиту та процентів за його користування або
списання з його кореспондентського рахунку суми заборгованості за
кредитним договором у безспірному порядку повернути векселі згідно
з реєстром.
2.2. Заставодержатель має право: У разі неповернення, часткового неповернення Заставодавцем
кредиту та/або нарахованих процентів та неможливості списання в
безспірному порядку суми заборгованості з кореспондентського
рахунку Заставодавця здійснити частково або повністю продаж
векселів третім особам або пред'явити їх до платежу зобов'язаним
особам та задовольнити свої вимоги за рахунок одержаних коштів.
2.3. Заставодавець зобов'язаний: Після укладення кредитного та цього договорів передати
векселі Заставодержателю згідно з реєстром.
2.4. Заставодавець має право: У разі дострокового або своєчасного повернення кредиту і
процентів за його користування отримати заставлені ним векселі від
Заставодержателя.
3. Інші умови договору
3.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому чинним законодавством України порядку. 3.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 3.3. Договір може бути змінено лише за згодою обох Сторін
шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього
договору.
4. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодавець Заставодержатель
--------------------------------- (1) Цей договір є зразком.
Додаток 11
до Положення про механізми
рефінансування банків України
Генеральний кредитний договір N (1)
м._______ ___ _____________ р.
Національний банк України в особі ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________,
та банк __________________________________________________________
(назва банку)
в особі ____________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі _____________________________________________
(далі - Сторони), з метою встановлення взаємовідносин Сторін щодо
використання Позичальником постійно діючої лінії рефінансування
Національного банку України (далі - кредити "овернайт") відповідно
до Положення про механізми рефінансування банків України (далі -
Положення) уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредити "овернайт" протягом
поточного календарного року на підставі заявки Позичальника, яка
надсилається безпосередньо Департаменту монетарної політики
Національного банку України, а копія - територіальному управлінню
Національного банку України. 1.2. Цей Генеральний кредитний договір укладається між
Кредитором і Позичальником на строк з ______ до _______ 200_ р. 1.3. Невід'ємними частинами Генерального кредитного договору
є повідомлення Національного банку України про задоволення заявки
Позичальника на одержання кредиту "овернайт" та заявка
Позичальника, яка має містити таку інформацію: суму кредиту "овернайт"; процентну ставку за користування кредитом "овернайт" (у
розмірі, що оголошується Національним банком України, але не
меншому, ніж облікова ставка Національного банку України плюс один
процентний пункт). Базова кількість днів для нарахування
процентної плати - 365; виконання Позичальником умов, викладених у пунктах 7, 8 глави
2 розділу I Положення.
( Пункт 1.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 26
( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
( Пункт 1.5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 26
( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
1.4. Кредитор надає Позичальнику кредит "овернайт" за
процентною ставкою, яка оголошується Національним банком України
щоденно, але не нижчою, ніж облікова ставка Національного банку
України плюс один процентний пункт. 1.5. Позичальник повертає Кредитору кредит "овернайт"
одночасно з нарахованими процентами. 1.6. До повернення всієї заборгованості за наданим кредитом
"овернайт" наступний кредит не видається.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується: 2.1.1. На підставі задоволеної заявки Позичальника про
надання кредиту "овернайт" та повідомлення територіального
управління Національного банку України з підтвердженням заявки
банку перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника суму
кредиту "овернайт".
( Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )

2.2. Кредитор має право: 2.2.1. Безспірно списати суму заборгованості за кредитом
"овернайт" і суму процентів за його користування з
кореспондентського рахунку Позичальника в разі неповернення
кредиту "овернайт" у передбачений Положенням строк. 2.2.2. У разі недостатності коштів на кореспондентському
рахунку Позичальника для списання суми заборгованості за наданим
кредитом "овернайт" і суми процентів за його користування до 13
години відповідно до пункту 3 глави 1 розділу III Положення
спочатку списувати заборгованість за кредитом, а потім -
заборгованість за процентами. 2.2.3 У разі неможливості списання заборгованості за наданим
кредитом і процентів за його користування через відсутність коштів
на кореспондентському рахунку Позичальника віднести заборгованість
на рахунок простроченої заборгованості до надходження коштів на
кореспондентський рахунок Позичальника, з нарахуванням на суму
заборгованості пені в розмірі 0,5 процента, але не більше ніж
подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період,
за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день
прострочення та списати в безспірному порядку належну до сплати
суму з кореспондентського рахунку Позичальника в день надходження
коштів на його кореспондентський рахунок.
( Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
( Підпункт 2.2.5 пункту 2.2 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
2.2.4. У разі допущення Позичальником факту несвоєчасного
повернення кредиту або процентів за його користування не допускати
Позичальника до використання лінії рефінансування протягом трьох
місяців.
2.3. Позичальник зобов'язується: 2.3.1. Повернути Кредитору заборгованість за кредитом
"овернайт" і проценти за його користування шляхом перерахування
коштів на рахунок Кредитора в строк, передбачений у пункті 3 глави
1 розділу III Положення. 2.3.2. У разі неможливості списання з його кореспондентського
рахунку коштів, що становлять вимоги Кредитора, сплатити пеню в
розмірі 0,5 процента, але не більше ніж подвійна облікова ставка
Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня,
від суми заборгованості за кожен день прострочення.
2.4. Позичальник має право: 2.4.1. Одержати кредит "овернайт" через лінію рефінансування
Національного банку України в разі дотримання умов, викладених у
пунктах 7, 8 глави 2 розділу I Положення. 2.4.2. Одержати кредит "овернайт" у разі своєчасного
звернення до відповідного територіального управління Національного
банку України і надання йому достовірної інформації про виконання
економічних нормативів.
( Підпункт 2.4.3 пункту 2.4 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
3. Інші умови договору
3.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому чинним законодавством України порядку. 3.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє
протягом поточного календарного року до завершення розрахунків за
кредитами, наданими відповідно до цього договору. 3.3. Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом
укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього
договору. 3.4. Невід'ємними частинами цього договору є заявка
Позичальника на одержання кредиту "овернайт", повідомлення
відповідного територіального управління Національного банку
України та повідомлення Кредитора про задоволення заявки.
4. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
----------------------------------- (1) Цей договір є зразком.
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 244 ( z0603-02 ) від 11.07.2002, N 26
( z0098-03 ) від 29.01.2003, N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )
Додаток 12
до Положення про механізми
рефінансування банків України
_______________________ Департаменту монетарної політики
(назва банку) Національного банку України N ___ від _________ 200_ р.
Копія: _________________________
(назва територіального
управління Національного
банку України)

Заявка N ___
на одержання кредиту "овернайт" через постійно діючу
лінію рефінансування Національного банку України
____________________________________________________________,
(назва банку-позичальника) кореспондентський рахунок _______________.
Місцезнаходження: __________________________________________. Просимо надати "___"_______ 200_ р. кредит "овернайт" на суму ____________________ тис. грн. за ставкою ___ процентів річних.
(цифрами та словами) Вимоги, що зазначені в пунктах 7, 8 глави 2 розділу I
Положення про механізми рефінансування банків України,
виконуються. Банківська ліцензія N ____ від _________. За станом на останню звітну дату: розмір регулятивного капіталу банку ____________ тис.грн.; фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями _______ %; співвідношення суми прострочених та сумнівних кредитів до
суми кредитного портфеля ______ %; співвідношення суми наданого міжбанківського кредиту до суми
кредитного портфеля _______ %. Дотримання банком економічних нормативів "___"_______ 200_ р.
------------------------------------------------------------------ |Норматив | Фактично | Дотримано (+), | | | не дотримано (-) ------------------------+---------+-----------+------------------- Адекватність основного | | | капіталу (Н3) | | | ------------------------+---------+-----------+------------------- Поточна ліквідність (Н5)| | | ------------------------------------------------------------------
Генеральний кредитний договір про користування постійно
діючою лінією рефінансування Національного банку України укладений
нами з ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
"___"____________ 200_ р. У разі неповернення кредиту "овернайт" відповідно до вимог
Положення про механізми рефінансування банків України дозволяємо
застосувати переважне і безумовне право задовольнити вимоги згідно
зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України". Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного
договору від ___________ 200_ р. за N ________. Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ______________,
МФО ________, код ЄДРПОУ__________.
_____________ ____________________
(посада) (ініціали, прізвище)

( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )
Додаток 13
до Положення про механізми
рефінансування банків України
Департамент монетарної Голові правління
політики ___________________________
Національного банку України (назва банку)
N ___ від "___"______ 200_ р.
Копія: _________________________
(назва територіального
управління Національного
банку України)
Повідомлення
Національний банк України повідомляє про результати
задоволення заявок на одержання кредиту "овернайт".
Задоволені заявки ------------------------------------------------------------------ Дата |Номер |Сума |Дата | Плата за кредит | Примітка тендера|заявки|кредиту|погашення|--------------------| | |(грн.) | | % | сума | | | | | | (грн.) | -------+------+-------+---------+---------+----------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ------------------------------------------------------------------
Незадоволені заявки ------------------------------------------------------------------ Дата |Номер |Сума |Дата | Плата за кредит | Примітка тендера|заявки|кредиту|погашення|--------------------| | |(грн.) | | % | сума | | | | | | (грн.) | -------+------+-------+---------+---------+----------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ------------------------------------------------------------------
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального
кредитного договору між Національним банком України і банком.
Директор (заступник директора)
Департаменту монетарної політики ______________
Національного банку України (підпис)
( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 26 ( z0098-03 ) від 29.01.2003 )

Додаток 14
до Положення про механізми
рефінансування банків
України
Департаменту монетарної
політики Національного банку
України
Копія ________________________________
(назва територіального управління
Національного банку)
________________________________
(назва банку)
N_______ від ____________
ЗАЯВКА
на участь у тендері на одержання кредиту
Національного банку України під забезпечення
майнових прав _________________________________________________________
(назва банку-позичальника)
кореспондентський рахунок ___________________________ місцезнаходження __________________________________ Просимо надати кредит на суму ________________________
тис.грн. на строк з __________ до _________ за плату ____
процентів річних. Під забезпечення кредиту ми пропонуємо майнові права за
кредитним договором від_____N___на
суму_______________________________тис.грн. (цифрами та словами)
за плату________процентів річних між нами та ____________________ _________________________________ , виконання якого забезпечене
(назва суб'єкта господарської діяльності)
заставою _______________________________________________________ ,
(вид застави, її основні характеристики, документи, які
характеризують заставу) згідно з договором застави від _______________ N_______ .
У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір
застави майнових прав за кредитним договором будуть укладені нами
з територіальним управлінням Національного банку в день
повідомлення про задоволення заявки. _______________ ____________________
(посада) (ініціали, прізвище)
( Положення доповнено Додатком 14 згідно з Постановою
Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
Додаток 15
до Положення про механізми
рефінансування банків
України
Департаменту монетарної
політики Національного банку
України
________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
N_____ від ___________ 200__р.

Повідомлення
__________________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
перевірило виконання _____________________________________________
(назва банку) умов, викладених у пункті 7 глави 2 розділу I Положення про
механізми рефінансування банків України, та фінансову надійність
забезпечення заставою майнових прав за кредитним договором
N ______ від__________ і договором застави N ______ від _______між __________________________________________________________________
(назва банку-позичальника)
та _______________________________________________________________ (назва суб'єкта господарської діяльності-позичальника) для участі у тендері з рефінансування банків і підтримує заявку
банку N____ від ______ на суму ________________________ тис.грн.
(цифрами та словами) за плату __________ процентів річних на строк з _________________
до ____________ або не підтримує з причини __________________,
підтримує частково з причини ____________________________________.
Банківська ліцензія N ___ від _______________. За станом на останню звітну дату: розмір регулятивного капіталу банку __________ тис. грн.; фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями _____ %; співвідношення суми прострочених та сумнівних кредитів до
суми кредитного портфеля _____ %; співвідношення суми наданого міжбанківського кредиту до суми
кредитного портфеля ______ %. Заборгованість за кредитами Національного банку України (з
урахуванням цієї заявки) ________тис. грн. Дотримання банком економічних нормативів за станом на
"___" ___________200_р.

Норматив Фактично Дотримано (+),
не дотримано (-)
Адекватність
основного капіталу (Н3)
Поточна ліквідність (Н5)

Територіальне управління перевірило документи, що
підтверджують наявність забезпечення під наданий банком кредит у
сумі ____________________________________ тис. грн.
(цифрами та словами)
Начальник _________________________ _________
(назва територіального управління (підпис)
Національного банку України)
( Положення доповнено Додатком 15 згідно з Постановою
Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
Додаток 16
до Положення про механізми
рефінансування банків
України
1
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N _______
м.____ ___ _____________ р.
Національний банк України в особі _______________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі ________________________,
та банк ____________________________________________ в особі
(назва банку)
______________________________________ (далі - Позичальник), який
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
діє на підставі_________________________ (далі - Сторони), з метою
здійснення рефінансування відповідно до Положення про механізми
рефінансування банків України уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму ________________________________грн. на строк з ______ до _______
(цифрами та словами) з оплатою _____ процентів річних. Базова кількість днів для
нарахування процентів - 365.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу майнові права за
кредитним договором N ___від ________, боржником за яким є _________________________________________________(далі - Боржник),
(назва суб'єкта господарської діяльності, його
банківські реквізити)
про що укладається окремий договір застави майнових прав (далі -
договір застави майнових прав).
1.3. Позичальник сплачує нараховані проценти за користування
кредитом, наданим на строк до 30 днів, одночасно з поверненням
кредиту в сумі ____________________ грн.
(цифрами та словами)
1.4. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим від 30 до 365 днів, у сумі_________________________грн.
(цифрами та словами) щомісяця в передостанній робочий день поточного місяця та
одночасно з кінцевим строком погашення боргу за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується: Протягом ___ днів після укладення договору застави майнових
прав перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника
N _____ , МФО __________, код ЄДРПОУ___________ кредит у сумі ______________________________ грн.
(цифрами та словами)
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. У разі прострочення погашення кредиту та нарахованих
процентів за його користування списати в безспірному порядку
заборгованість з кореспондентського рахунку Позичальника згідно зі
статтею 73 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ).
2.2.2. У разі недостатності коштів на кореспондентському
рахунку Позичальника для стягнення всієї суми заборгованості в
день закінчення строку дії кредитного договору спочатку списати
заборгованість за кредитом, а потім - проценти за його
користування.
2.2.3. У разі неможливості списання заборгованості за наданим
кредитом і процентів за його користування з кореспондентського
рахунку Позичальника через відсутність коштів віднести
заборгованість на рахунок простроченої на весь термін реалізації
заставлених майнових прав за договором N _____ від ____________ у
порядку, визначеному законодавством України та договором застави
майнових прав, і реалізувати заставлені майнові права.
2.2.4. У разі допущення Позичальником факту несвоєчасного
повернення кредиту, процентів за його користування не допускати
Позичальника до участі в наступних 5 тендерах після погашення
простроченої заборгованості.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Повернути Кредитору загальну суму, зазначену в пункті
1.1 цього договору, шляхом перерахування коштів на рахунок
Кредитора в установлений цим договором строк.
2.3.2. Передати Кредитору нотаріально посвідчені копії
кредитного договору та договору застави між Позичальником і
Боржником на період дії цього кредитного договору до повного
погашення заборгованості за кредитом і процентів за його
користування.
2.3.3. У разі прострочення погашення кредиту та нарахованих
процентів за його користування сплатити пеню в розмірі 0,5
процента, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного
банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від
суми заборгованості за кожен день прострочення.
2.3.4. У разі дострокового погашення кредиту Боржником
забезпечити погашення кредиту в сумі, визначеній цим договором.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за його
користування, попередньо повідомивши про це Департамент монетарної
політики Національного банку та __________________________________
(назва територіального управління ____________________________ .
Національного банку України)
3. Інші умови договору
3.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
3.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
3.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох
Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною
частиною цього договору.
4. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор ---------- 1 - Цей договір є зразком.
( Положення доповнено Додатком 16 згідно з Постановою
Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002, із змінами,
внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 26 ( z0098-03 ) від
29.01.2003 )
Додаток 17
до Положення про механізми
рефінансування банків
України
1
ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ м.___________ ______________200 р.
Національний банк України в особі__________________________
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові) (далі - Заставодержатель), який діє на підставі_________________,
та банк _____________________________________________ в особі
(назва банку)
______________________________ (далі - Заставодавець), який діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________________________ (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення своєчасного виконання зобов'язань
за кредитним договором N____ від______ на суму ______________________________ грн. строком з ________ до ________
(цифрами та словами) з нарахуванням процентів у сумі _____________________________ грн.
(цифрами та словами) та додатковими договорами до нього, які будуть укладені пізніше
(далі - кредитний договір N 1), Заставодавець передає в заставу
майнові права за кредитним договором N_______від_________,
укладеним Заставодавцем з __________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарської діяльності, його банківські
реквізити)
(далі - Боржник), у сумі _______________________________________
(цифрами та словами)
на строк з____________ до_____________ з нарахуванням процентів у
сумі ________________________ грн. (далі - кредитний договір N 2).
(цифрами та словами) Зобов'язання за кредитним договором N 2 забезпечені договором
застави N ____ від___________. За рахунок застави майнових прав задовольняються вимоги
Заставодержателя в повному обсязі, уключаючи суму основного боргу,
нараховані проценти, пеню та збитки, завдані Національному банку
внаслідок прострочення виконання зобов'язання.
1.2. Експертна вартість предмета застави становить __________ ____________________ грн.
(цифрами та словами)
(здійснена ____________ 200_ р. ________________________________).
(назва оцінювача)
2. Зобов'язання та права Заставодержателя
2.1. Заставодержатель зобов'язується:
2.1.1. Одночасно з укладенням цього договору прийняти від
Заставодавця нотаріально посвідчені копії кредитного договору N 2
та договору застави, укладених між Заставодавцем та Боржником,
або, якщо забезпеченням виконання кредитного договору N 2 є
гарантія (порука), то договори гарантії (поруки).
2.1.2. Якщо після набуття Заставодержателем прав вимоги за
кредитним договором N 2 та одержання коштів від реалізації
предмета застави одержана сума перевищуватиме розмір забезпечених
цим договором вимог Заставодержателя, то перерахувати залишок
коштів Заставодавцю на кореспондентський рахунок N_________, МФО ____________, код ЄДРПОУ __________або на рахунок Боржника
N_______ у __________________________________________________.
(назва банку, банківські реквізити)
2.2. Заставодержатель має право:
2.2.1. У разі неповернення, часткового неповернення
Заставодавцем кредиту та/або нарахованих процентів та неможливості
списання в безспірному порядку суми заборгованості з
кореспондентського рахунку Заставодавця реалізувати частково або
повністю заставлене майнове право та задовольнити свої вимоги за
рахунок одержаних коштів.
2.2.2. Здійснити реалізацію заставлених майнових прав у
порядку, визначеному Законом України "Про заставу" ( 2654-12 ).
2.2.3. Вступати в справу як третя особа в судовому спорі, у
якому розглядається позов про заставлене майнове право.
2.2.4. У разі порушення Заставодавцем зобов'язань,
передбачених цим договором, самостійно вживати всіх заходів,
потрібних для захисту заставленого майнового права від порушень з
боку третіх осіб.
3. Зобов'язання та права Заставодавця
3.1. Заставодавець зобов'язаний:
3.1.1. Одночасно з укладенням цього договору передати
Заставодержателю нотаріально посвідчені копії кредитного договору
N 2, договорів застави між Заставодавцем і Боржником або гарантії
(поруки), якщо вони є забезпеченням зобов'язань за кредитним
договором N 2.
3.1.2. Виконувати дії, потрібні для підтримання реального
забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором N 2.
3.1.3. Не здійснювати уступки заставленого майнового права за
кредитним договором N 2 третім особам.
3.1.4. Не виконувати дій, що тягнуть за собою припинення
заставленого права чи зменшення його вартості без погодження із
Заставодержателем.
3.1.5. Вживати заходів, потрібних для захисту заставленого
права від посягань з боку третіх осіб.
3.1.6. Надавати Заставодержателю інформацію про зміни, що
сталися в заставленому праві, про його порушення з боку третіх
осіб та про домагання третіх осіб цього права.
3.1.7. Повідомити Боржника про уступку права вимоги за
кредитним договором N 2 протягом трьох днів з дня укладення
кредитного договору N 1.
3.1.8. У разі одержання від свого Боржника коштів в рахунок
виконання зобов'язань за кредитним договором N 2 перерахувати ці
кошти Заставодержателю в рахунок виконання зобов'язань за
кредитним договором N 1.
3.1.9. У разі реалізації заставлених прав відповідно до
пункту 4.1 цього договору протягом трьох робочих днів після
переходу права вимоги передати Заставодержателю оригінали
кредитного договору N 2 та договорів (документів), що є
забезпеченням виконання зобов'язань за кредитним договором N 2.
3.2. Заставодавець має право: достроково виконати забезпечене заставою зобов'язання за
кредитним договором N 1.
4. Реалізація заставлених майнових прав
4.1. Заставодавець уступає Заставодержателю право вимоги за
кредитним договором N 2. За таких умов до Заставодержателя
переходять права, що забезпечують виконання зобов'язань за
кредитним договором N 2.
4.2. Право вимоги за кредитним договором N 2 переходить до
Заставодержателя наступного робочого дня з часу прострочення
виконання Заставодавцем своїх зобов'язань щодо своєчасного
погашення заборгованості за кредитним договором N 1.
5. Інші умови
5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами
і припиняє свою дію після повного виконання Сторонами своїх
зобов'язань за кредитним договором N 1.
5.2. Дія цього договору припиняється в разі дострокового
виконання зобов'язань перед Заставодержателем за кредитним
договором N 1.
5.3. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому чинним законодавством України порядку.
5.4. Зміни до договору вносяться лише за письмовою згодою
обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною
частиною цього договору.
5.5. Договір складено в ____ примірниках: Заставодавцю ________. Заставодержателю_________.
6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Заставодержатель Заставодавець --------------- 1 - Цей договір є зразком.
( Положення доповнено Додатком 17 згідно з Постановою
Національного банку N 314 ( z0742-02 ) від 28.08.2002 )
Додаток 18
до Положення про механізми
рефінансування банків
України

______________________ Департаменту монетарної політики
(назва територіального Національного банку України
управління Національного
банку України)
N_____ від_________ 200__р.

ПОВІДОМЛЕННЯ _________________________________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
перевірило виконання _______________________________________ умов,
(назва банку) викладених у пунктах 7, 8 глави 2 розділу I Положення про
механізми рефінансування банків України, заявку банку N ______
від _____________ на одержання кредиту "овернайт" і підтримує (у
повному обсязі, частково в сумі __________________ тис. грн.) або
не підтримує . Банківська ліцензія N ___ від _____.
За станом на останню звітну дату: розмір регулятивного капіталу банку __________ тис. грн.; фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями _____ %; співвідношення суми прострочених та сумнівних кредитів до
суми кредитного портфеля _____ %; співвідношення суми наданого міжбанківського кредиту до суми
кредитного портфеля ______ %. Заборгованість за кредитами Національного банку України (з
урахуванням цієї заявки) __________ тис. грн. Дотримання банком економічних нормативів на "__" _____ 200_р.

Норматив Фактично Дотримано (+),
не дотримано (-)
Адекватність основного
капіталу (Н3)
Поточна ліквідність (Н5)
Начальник ____________________________ ___________________
(назва територіального (підпис)
управління Національного
банку України)
( Положення доповнено Додатком 18 згідно з Постановою
Національного банку N 293 ( z0621-03 ) від 09.07.2003 )on top